Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: zápis z jednání finančního výboru ze dne a rozpočtová opatření vnitřní uvedená v příloze č. 2 a u k l á d á finančnímu odboru předložit zápis Zastupitelstvu města Šternberka a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k a schválit rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 Číslo 1810 Zodpovídá: OSRI Termín: informace o přípravě zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení hlasovacího a konferenčního systému pro potřeby veřejných zasedání zastupitelstva města dle důvodové zprávy a zadávací podmínky dle důvodové zprávy Číslo 1811 Zodpovídá: OSRI Termín: zápis z 17. jednání komise dopravní ze dne a doporučení v zápise obsažená, tiskovou zprávu z jednání komise dopravní, záměr dopravní úpravy dle předložené důvodové zprávy (Přikrylova, Náměstí Svobody, Pod Pivovarem) Číslo 1812 Zodpovídá: OVV Termín: uzavření dohody o vyrovnání závazků mezi městem Šternberk a p.j. K.,

2 Číslo 1813 Zodpovídá: OSRI Termín: zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení Sanace dolní části opěrné zdi ulice Rýmařovská, Šternberk a seznam zájemců vyzvaných k prokázání kvalifikace a předložení nabídky a j m e n u j e komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Sanace dolní části opěrné zdi ulice Rýmařovská, Šternberk Číslo 1814 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Šternberk a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: , k provedení stavby: Dešťová kanalizace v Dalově včetně napojení stávající drenáže, na pozemku parc.č.971 v k. ú. Dalov dle předloženého materiálu Číslo 1815 Zodpovídá: OSRI Termín: zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení Šternberk Lokalita Masarykova - Krampolova (projektová dokumentace) a seznam zájemců vyzvaných k prokázání kvalifikace a předložení nabídky u k l á d á zahájit výběr zhotovitele veřejné zakázky dle 38 zákona 137/2006 Sb. a j m e n u j e komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Šternberk Lokalita Masarykova - Krampolova (projektová dokumentace) Číslo 1816 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1036/4 a 1037 (Tyršovy sady), k. ú. Šternberk, s občanským sdružením I love Šternberk, IČ , Uničovská 434/39, Šternberk, pro uspořádání veřejných kulturních akcí Gramy v parku a Zaparkuj v parku, které se budou konat v termínech a dle předloženého návrhu a k podpisu smlouvy starostu Číslo 1817 Zodpovídá: OŽP Termín: důvodovou zprávu a v y d á v á nařízení města Šternberka č. 2/2013, kterým se ruší nařízení města č. 7/2003, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečištění

3 Číslo 1818 Zodpovídá: OŽP Termín: důvodovou zprávu a v y d á v á nařízení města Šternberka č. 3/2013, kterým se ruší nařízení města č. 8/2003, kterým se stanovují podmínky spalování rostlinných materiálů Číslo 1819 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání komise kulturní a cestovního ruchu ze dne Číslo 1820 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání komise pro děti a mládež ze dne a v y h l a š u j e výzvu pro podání návrhů na ocenění trenérů a sportovců pro rok 2013 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 1821 Zodpovídá: OŠK Termín: s o u h l a s í s udělením výjimky z místa použití zábavní pyrotechniky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 1/2011/vyhl., o veřejném pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Slet Čarodějnic konaný v areálu Domu dětí a mládeže Šternberk dle důvodové zprávy a r o z h o d u j e o vydání správního rozhodnutí o výjimce z místa použití zábavní pyrotechniky Číslo 1822 Zodpovídá: OŠK Termín: předložený zápis z jednání Komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo 1823 Zodpovídá: SMM Termín: dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu městského koupaliště a smlouvě o nájmu mezi Městem Šternberk a TK Šternberské sportovní centrum, s.r.o., v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu dodatku ke smlouvě 1. místostarostu

4 Číslo 1824 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a manž. B. a H. S., k umístění a vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 926/1 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 1825 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a p. P. Š., k umístění stavby letní zahrádky v roce 2013 na pozemku parc. č. 244 v k. ú. Šternberk před provozovnou Pizzerie La Famiglia na ul. Radniční ve Šternberku, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 1826 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a D. Ch. k umístění vedení nízkého napětí elektřiny v pozemku parc. č. 217/1 v k. ú. Lhota u Šternberka, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 1827 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc.č. 3673/3 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o zřízení věcného břemene

5 Číslo 1828 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc.č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 1829 Zodpovídá: SMM Termín: zápis bytové komise č. 38 ze dne a Číslo 1830 Zodpovídá: SMM Termín: žádost paní M. ze dne a přednostní přidělení bytu v domě zvláštního určení pro paní M. M. Číslo 1831 Zodpovídá: SMM Termín: nabídku paní A. G. ze dne a pana M. C. ze dne a uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí budovy, stavby občanského vybavení č. pop. 71 v místní části Šternberka Dalově na pozemku parc. č. st. 29/3 v k.ú. Dalov (pohostinství v kulturním domě) mezi Městem Šternberkem a paní A. G., za podmínek vzoru smlouvy o nájmu schváleného usnesením Rady města Šternberka č ze dne a za podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu smlouvy Číslo 1832 Zodpovídá: SMM Termín: žádost pana L. ze dne a s o u h l a s í s přenecháním části nebytového prostoru - kanceláře - v přízemí nemovitosti ve Šternberku, Hlavní náměstí č. 106/12 na pozemku parc. č. 260 v k. ú. Šternberk do podnájmu paní E. L., a paní D. K.za podmínek dle důvodové zprávy

6 Číslo 1833 Zodpovídá: SMM Termín: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej budovy č. pop (Opavská 13) stavby občanského vybavení postavené na pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 534 m2 a pozemku parc.č s využitím zahrada o výměře 1159 m2 vše v k.ú. Šternberk kupujícímu Charitě Šternberk se sídlem ve Šternberku, Opavská 1385/13, IČ za kupní cenu 1,5 mil. Kč a za podmínek dle důvodové zprávy Číslo 1834 Zodpovídá: SMM Termín: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr - prodej budovy č. pop. 951(Hvězdné údolí 81) stavby občanského vybavení postavené na pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 656 m2 a pozemku parc. č s využitím zahrada o výměře 423 m2 vše v k.ú. Šternberk veřejnou nejvyšší nabídkou se základní nabízenou cenou nemovitostí Kč s min. částkou ke zvyšování ceny Kč a jistinou ve výši ,-Kč Číslo 1835 Zodpovídá: SMM Termín: žádost pana D. S. ze dne a uzavření smlouvy o nájmu na parkovací box v domě Labutí 2411/25 mezi Městem Šternberkem a Bytovým družstvem Šternberk - Labutí, IČ na straně jedné a manželi D.a M. S., na straně druhé za podmínek vzoru smlouvy o nájmu schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu Číslo 1836 Zodpovídá: SMM Termín: žádost J. Č. ze dne a uzavření smlouvy o nájmu na parkovací box v domě Labutí 2411/25 mezi Městem Šternberkem a Bytovým družstvem Šternberk - Labutí, IČ na straně jedné J. Č., na straně druhé za podmínek vzoru smlouvy o nájmu schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu

7 Číslo 1837 Zodpovídá: SMM Termín: žádost pana P. R. ze dne a uzavření smlouvy o nájmu na parkovací box v domě Labutí 2411/25 mezi Městem Šternberkem a Bytovým družstvem Šternberk - Labutí, IČ na straně jedné a manželi P.a M. R. na straně druhé za podmínek vzoru smlouvy o nájmu schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu Číslo 1838 Zodpovídá: SMM Termín: žádost Občanského sdružení RIO Šternberk ze dne a s o u h l a s í s provedením stavebních úprav předmětu smlouvy o výpůjčce ze dne , číslo smlouvy 19/13/S/SBNP uzavřené mezi Městem Šternberkem a Občanským sdružením RIO Šternberk se sídlem ve Šternberku, Sadová 10, IČ dle žádosti sdružení za podmínek dle důvodové zprávy Číslo 1839 Zodpovídá: TAJ Termín: plnění usnesení RM a ZM Šternberk Číslo 1840 Zodpovídá: OŽÚ Termín: důvodovou zprávu a návrh změny nařízení města č. 6/2012 tržní řád a v y d á v á nařízení města č. 4/2013, kterým se mění nařízení města č. 6/2012 tržní řád Číslo 1841 Zodpovídá: SMM,OS Termín: zprávu o akci Infrastruktura lokality bývalých kasáren ve Šternberku plynofikace uzavření dodatku D4 smlouvy o dílo se zhotovitelem akce KARETA s.r.o. a k podpisu dodatku D4 smlouvy o dílo starostu

8 Číslo 1842 Zodpovídá: OSV Termín: uzavření smlouvy o poskytování lokální asistence mezi Městem Šternberk a Úřadem vlády ČR, Praha, IČ dle návrhu v důvodové zprávě a starostu k podpisu smlouvy Ing. Stanislav Orság v.r. starosta Michal Oborný v.r. 1. místostarosta