Národní ústav pro vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav pro vzdělávání 1"

Transkript

1 E 3 A e-cf E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku European e-competence Framework Evropský rámec e-kompetencí Ethniko Symvoulio Pedias Národní rada pro vzdělávání [Řecko] eingetragener Verein zapsaný spolek Entry to Employment Vstup do zaměstnání (program) [Velká Británie] École d apprentissage Učňovská škola Education of Adults Vzdělávání dospělých European co-operation for Accreditation Evropská spolupráce v akreditaci European Association of Advertising Agencies Evropské sdružení reklamních agentur Education Assets Board Výbor pro vzdělávací aktiva Euro Abstracts Databanka publikací vydávaných Komisí ES o vědeckém a technickém výzkumu Education, Audiovisual and Culture Executive Agency l'agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur Výkonná agentura Vzdělávání, kultura a audiovizuální oblast European Association for Contact Research Organizations Evropské sdružení pro kontaktní výzkumné organizace [Brusel] École des arts décoratifs Uměleckoprůmyslová škola European Association of Development Research and Training Institutes Evropské sdružení vývojových výzkumných a vzdělávacích ústavů [Haag, Ženeva] European Association for Distance Learning Evropské sdružení pro distanční učení European Association of Distance Teaching Universities Evropské sdružení univerzit s distanční výukou [Heerlen, Nizozemsko] European Association for the Education of Adults Evropské sdružení pro vzdělávání dospělých [Barcelona] Examen d accès à l enseignement supérieur Zkouška pro přístup k vysokoškolskému studiu [Francie] European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Evropský poradní a záruční fond pro zemědělství [EU] European Association for International Education Evropské sdružení pro mezinárodní vzdělávání [Amsterodam] European Association for Institutional Research Evropské sdružení pro institucionální výzkum English as an additional language Angličtina jako další jazyk [Velká Británie] European Association of Labour Economists Evropské sdružení ekonomů práce European Access Network Evropská síť přístupu (do vysokoškolského vzdělávání) [Londýn] Národní ústav pro vzdělávání 1

2 EAP École européenne des affaires Evropská škola obchodních záležitostí EAP Entreprises d Apprentissage Professionnel Učební podniky [Belgie, Francouzské společenství] EAP Environmental Action Plan for Central and Eastern Europe Ekologický akční plán pro střední a východní Evropu EAPN European Anti-Poverty Network Evropská síť proti chudobě EARAPA European Association for Research into Adapted Physical Activity Evropské sdružení pro výzkum přizpůsobené tělesné činnosti EARDHE European Association for Research and Development in Higher Education / Association européenne pour l étude et la recherche en matière d enseignement Evropské sdružení pro výzkum a vývoj ve vysokém školství [Berlín] EARLI European Association for Research on Learning and Instruction Evropské sdružení pro výzkum učení a vyučování EARMA European Association on Research Managers and Administrators Evropské sdružení manažerů a administrátorů ve výzkumu [Janov, Itálie] EARN European Academic & Research Network Evropská akademická a výzkumná síť EASA European Aviation Safety Agency Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASE Education Advanced Search Europe Moderní hledání v Evropě vzdělání EASE European Association for Special Education Evropské sdružení pro speciální pedagogiku [Stuttgart] EAST European Assistance for Science and Technology Evropská pomoc pro vědu a techniku EAT Employment Appeals Tribunal Odvolací soud v záležitostech zaměstnání EAT European Association of Teachers / Association européenne des enseignants Evropské sdružení učitelů [Bourneus, Švýcarsko] EATE Enterprise Awareness in Teacher Education Podnikatelské povědomí ve vzdělávání učitelů EAV Enseignement audio-visuel Vyučování audiovizuální metodou EBA École de beaux-arts Škola výtvarných umění EBAE European Bureau of Adult Education Evropský výbor pro vzdělávání dospělých EBE Evidence Based Policies and Indicator Systems Politika založená na důkazech a systémy indikátorů [Velká Británie] EBES European Board for EDI Standardization Evropský výbor pro standardizaci v oblasti elektronické výměny dat EBFG Europäischer Bund der Freien Gewerkschaften Evropský svaz svobodných odborů EBK Educatie Beroepsondervijs Kamer Poradní orgán pro odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých [Nizozemsko] EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations Evropský výbor knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení EBNA Ente Bilaterale Nazionale per l Artigianato Národní bilaterální orgán pro řemesla [Itálie] EBP Education Business Partnership Partnerství vzdělávání a světa práce [Velká Británie] 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 EBRD EBS EBU EBWE EC EC EC ECA ECA ECABO ECAL ECARES ECAS ECBO ECCO ECCTIS ECD ECD ECDL ECE ECE ECEC ECEA ECER ECERS European Bank for reconstruction and development Evropská banka pro obnovu a rozvoj [též BERD, EBWE] Economics and Business Studies International Coordinators Mezinárodní koordinátoři ekonomických a podnikatelských studií European Broadcasting Union Evropská unie pro rozhlasové vysílání Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Evropská banka pro obnovu a rozvoj [též BERD, EBRD] Engineering Council Technická rada European Commission Evropská komise [EU] European Community Evropské společenství Educational Centres Association Sdružení vzdělávacích středisek European Consortium for Accreditation in Higher Education Evropské konsorcium pro akreditaci ve vysokoškolském vzdělávání Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/ administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Informační střediska profesní přípravy a světa obchodu a průmyslu pro ekonomické/administrativní, IKT a bezpečnostní obory [Nizozemsko] Extended Computer Assisted Learning Rozšířené učení s pomocí počítače European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics Evropské středisko pro výzkum ekonomie a statistiky [Brusel, Université Libre] European Citizen Action Service Akční služba pro evropské občany Expertisecentrum Beroepsonderwijs Expertní středisko pro vzdělávání a profesní přípravu (dříve CINEP) [Nizozemsko] European Council of Conscripts Organisations Evropská rada organizací pro brance [Utrecht] Educational Counselling and Credit Transfer Information Service Informační služba pro poradenství ve vzdělávání a přenos kreditů Écoles du commerce et de la distribution Školy obchodu a zásobování Education for Democratic Citizenship Výchova k demokratickému občanství [Rada Evropy] European Computer Driving Licence Evropský řidičský průkaz na počítače [též PCIE] Early Childhood Education Výchova v raném dětství Economic Commission for Europe Hospodářská komise pro Evropu [OSN] Early Childhood Education and Care Vzdělávání, výchova a péče v raném dětství [OECD] Early Childhood Education Agency Agentura pro vzdělávání v raném dětství [Irsko] European Conference on Educational Research Evropská konference o pedagogickém výzkumu [pořádá EERA] Early Childhood Environment Rating Scale Hodnotící stupnice pro prostředí v raném dětství Národní ústav pro vzdělávání 3

4 ECESP ECF ECFI ECFMG ECIA ECIL ECIP ECITB ECJ ECLAS ECLO ECML ECOSOC ECOWAS ECP ECR ECSA ECSC ECSRS ECSS ECStA ECTARC ECTQM ECTS ECU ECUE East and Central European Scholarship Program Stipendijní program pro východní a střední Evropu European Cultural Foundation Evropská kulturní nadace [Amsterdam] [též FEC] European Court of First Instance Evropský soud první instance Educational Commission for Foreign Medical Graduates Vzdělávací komise pro zahraniční absolventy lékařství European Council of Information Associations Evropská rada informačních sdružení European Conference on Information Literacy Evropská konference o informační gramotnosti European Community Investment Partners Investiční partneři Evropského společenství Engineering Construction Industry Training Board Výbor pro profesní přípravu v průmyslovém stavitelství [Velká Británie] European Court of Justice Evropský soudní dvůr European Commission Library Automatic System Knihovnický automatizovaný systém Evropské komise European Consortium of the Learning Organisations Evropské konsorcium učebních organizací European Centre for Modern Languages Evropské středisko pro moderní jazyky [Graz, Rakousko] Economic and Social Council Ekonomická a sociální rada Economic Community of West African States Ekonomické společenství západoafrických států European Cooperation Programme Program evropské spolupráce European Court Reports Sbírka rozhodnutí Evropského soudu European Community Studies Association / Associations d études des Communautés européennes Sdružení studií Evropského společenství [Edinburgh, Brusel] European Coal and Steel Community Evropské společenství uhlí a oceli [též CECA, EGKS] European Common Scientific Reference Systems Evropské společné vědecké referenční systémy European Communication Satelite System Evropský systém komunikačních družic European Council for Student Affairs Evropská rada pro záležitosti studentů European Centre for Traditional and Regional Cultures Evropské středisko pro tradiční a regionální kulturu European Centre for Total Quality Management Evropské středisko pro komplexní management jakosti European Credit Transfer and Accumulation System (for higher education) Evropský systém přenosu a shromažďování kreditů (pro vysokoškolské vzdělávání) [Program EU] European Currency Unit Evropská měnová jednotka Effective Computer unterstützte Erziehung Efektivní počítačem podporované vzdělávání 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 ECUSCOOP ECVET ECWS ECYC ED ED ED EDA EDC EDC EDC EDC EdD EDDF EDEN EDF EDHEC EDI EDICOM EDIL EDINEB EDK EDMC Agreement between the European Community and the United State of America Establishing a Cooperation Programme in Higher Education and Vocational Education and Training Dohoda mezi Evropským společenstvím a USA ustavující kooperační program ve vysokoškolském a odborném vzdělávání a přípravě [Brusel] [Program EU] European Credit (transfer) system for Vocational Education and Training Les crédits d apprentissage européens pour la formation et l enseignement professionnels Das europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung Evropský systém (přenosu) kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu European Centre for Work and Society Evropské středisko pro práci a společnost [Maastricht] European Confederation of Youth Club Organizations Evropská konfederace organizací klubů mládeže Education Department Ministerstvo školství Employee development Rozvoj zaměstnanců [Velká Británie] Employment Department Ministerstvo práce Educazione degli adulti Vzdělávání dospělých [Itálie] Education Development Committee Výbor pro rozvoj vzdělávání [OECD] European Defence Community Evropské obranné společenství European Development Centre Evropské rozvojové středisko [Norwich, Velká Británie] European Documentation Centre Evropské dokumentační středisko Doctor of Education Doktor pedagogiky [Velká Británie] Engagements de développement de la formation Pobídky rozvoje profesní přípravy [Francie] European Distance and E-Learning Network Evropská síť distančního a elektronického vzdělávání European Development Fund Evropský rozvojový fond [EU] École des hautes études commerciales Vysoká obchodní škola Electronic Data Interchange Vzájemná výměna elektronických dat Electronic Data Interchange in Commerce Vzájemná výměna elektronických dat v obchodě Electronic Document Interchange between Libraries Elektronická výměna dokumentů mezi knihovnami Educational Innovation in Economics and Business Inovace ve vzdělávání v ekonomii a obchodě [Maastricht] Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Erziehungsdirektorenkonferenz) Švýcarská konference kantonálních ředitelů pro veřejné školství European Drugs-Monitoring Centre Evropské středisko monitorování drog Národní ústav pro vzdělávání 5

6 EDSS EduQua EDUTRAIN EDV EDV EE EEA EEA EEC EEE EEI EEIG EENEE EEO EEPC EEPG EER EERA EES EES EET EFA EFA EFA EFAA EFB Educational Decision-Support System Podpůrný systém pro rozhodování v oblasti vzdělávání Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue Certificato svizzero di qualità per istituzioni di formazione continua Švýcarský certifikát kvality pro instituce dalšího vzdělávání Education Train Vzdělávací vlak [program pro nezaměstnané] Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Švýcarský národohospodářský department Elektronische Datenverarbeitung Elektronické zpracování dat Estonsko European Economic Area Evropský hospodářský prostor [též EHP, EEE, EES, EWR] European Environment Agency Evropská agentura pro životní prostředí European Economic Community Evropské hospodářské společenství [též CEE, EHS] Espace économique européen Evropský hospodářský prostor [též EHP, EEA, EES, EWR] Educational Equality Initiative Evropská iniciativa pro rovnost European Economic Interest Grouping Evropské seskupení pro ekonomické zájmy European Expert Network on Economics of Education Evropská expertní síť pro ekonomiku vzdělávání European Employment Observatory Evropská observatoř zaměstnanosti [Birmingham] European Educational Programme Coordinators Koordinátoři Evropského vzdělávacího programu European Educational Publishers Group Skupina evropských vzdělávacích nakladatelství Espace européen de la recherche Evropský výzkumný prostor [EU] [též ERA] European Educational Research Association Evropské sdružení pedagogického výzkumu [Edinburgh] European Economic Space Evropský hospodářský prostor [též EHP, EEA, EEE, EWR] European Employment Strategy Evropská strategie zaměstnanosti [EU] European Education Thesaurus Evropský pedagogický tezaurus Educaçăo e Formaçăo de Adultos Vzdělávání a příprava dospělých [Portugalsko] Education for All Vzdělání pro všechny [UNESCO] European Federation of Agricultural Workers Unions in the Community Evropská federace svazů pracovníků v zemědělství ve Společenství Examen de fin d apprentissage artisanal Závěrečná učňovská zkouška v řemeslech English for Business Angličtina pro podnikání 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 EFB EFC EFCGU EFDO EFEA EFECOT EFFE EFG EFICS EFILWC EFL EFMD EFPA EFQM EFQUEL EFR EFS EFT EFT EFTA EFTP EFVET EFWE EFZ EG EGAA European Federation of Banks Evropská bankovní federace English for Commerce Angličtina pro obchod European Federation of Chemical and General Workers Unions Evropská federace svazů pracovníků v chemickém průmyslu European Film Distribution Office Evropská kancelář pro distribuci filmů [MEDIA] European Forum on Educational Administration Evropské forum pro školskou administrativu European Federation for the Education of Occupational Travellers Evropská federace pro vzdělávání [mladých] příslušníků kočovných povolání [a jejich dětí] European Forum for Freedom in Education Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání Ehrvervsfaglig Grunduddannelse Základní příprava na povolání [Dánsko] European Forestry Information and Communication System Evropský informační a komunikační systém v lesnictví European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek [Dublin] English as a Foreign Language Angličtina jako cizí jazyk European Foundation for Management Development Evropská nadace pro rozvoj managementu [Brusel, Belgie] European Federation of Psychologists Associations Evropská federace psychologických sdružení European Foundation for Quality Management Evropská nadace pro řízení kvality [Brusel, Belgie] European Foundation for Quality in elearning Evropská nadace pro kvalitu v e-learningu [Brusel, Belgie] Enseignement fondamental rénové Obnovené základní vzdělávání [Belgie] [též VLO] Groupe éducation formation société Skupina vzdělávání příprava společnost [Rouen, Francie] Employer Funded Training Zaměstnavateli financovaná profesní příprava [Velká Británie] Entreprises de formation par le travail Podniky přípravy prostřednictví práce [Belgie - Valonsko] European Free Trade Association Evropské sdružení volného obchodu [též AELE, ESVO] L'enseignement et la formation techniques et professionnels Odborné a profesní vzdělávání a příprava European Forum of Technical and Vocational Education and Training Evropské forum odborného a profesního vzdělávání a přípravy European Framework for Work Experience Evropský rámec pro pracovní praxi [program Leonardo da Vinci] Eidgenössische Fähigkeitszeugnisse Konfederační vysvědčení způsobilosti [Švýcarsko] Europäische Gemeinschaft Evropské společenství European Group for Quality Assessment and Acreditation Evropská skupina pro hodnocení kvality a akreditaci Národní ústav pro vzdělávání 7

8 EGB EGB EGBW EGC EGFSN EGKS EGSA EGU EHB EHE EHEA EHEI EHESS EHIS EHP EHS EHSV ECHA ECHO ECHP ECHR EIA EIB EIB EIB EIC EICC EIC-FET Enseñanza general básica Základní všeobecné vzdělání [Španělsko] Europäischer Gewerkschaftsbund Evropský odborový svaz Europäisches Gewerkschaftkommitee für Bildung und Wissenschaft Evropský odborový výbor pro vzdělávání a vědu Écoles de gestion et de commerce Školy řízení a obchodu Expert Group on Future Skills Needs Expertní skupina pro budoucí potřeby kvalifikací [Irsko] Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl Evropské společenství uhlí a oceli [též ECSC, CECA] Educational Guidance Service for Adults Poradenská služba pro vzdělávání dospělých [Severní Irsko] Erhvervsgrunduddannelsen Základní profesní vzdělávání [Dánsko] Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung Švýcarský vysokoškolský ústav pro odborné vzdělávání [též IFFP, IUFFP, SFIVET] Enterprise in Higher Education Podnikání ve vysokém školství European Higher Education Area Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání École des hautes études industrielles Vysoká škola průmyslová École des hautes études en sciences sociales Škola vyššího studia sociálních věd [Francie] Eesti Hariduse Infosüsteem Estonský systém informací o vzdělávání Evropský hospodářský prostor [též EEA, EEE, EES, EWR] Evropské hospodářské společenství [též CEE, EEC] Evropský hospodářský a sociální výbor [EU] European Council for High Ability Evropská rada pro talent [Utrecht] European Commission Host Organization Diskusní organizace Evropské komise [Lucemburk] European Community Household Panel Panel domácností Evropského společenství European Court of Human Rights Evropský soud pro lidská práva Environmental Impact Assessment Hodnocení vlivu na životní prostředí Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid Ekonomický ústav pro stavební průmysl [Nizozemsko] Europäisches Institut für Berufsausbildung Evropský ústav pro odborné vzdělávání [též IEFP] European Investment Bank Evropská investiční banka Euro Info Centre Evropské informační středisko Euro Info Correspondance Centre Korespondenční Euro Info centrum European Information Center for the Further Education of Teachers Evropské informační středisko pro další vzdělávání učitelů 8 Národní ústav pro vzdělávání

9 EICTA EIESP EIF EIF EIfEL EIFU EIGSI EIM EIMS EIN EINECS EIOL EIOP EIPA EIPDAS EIRO EIS EIS EIS EISTI EIT EIT EITB EITO EJC European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association Evropské sdružení informační a komunikační technologie a technologie průmyslu spotřební elektroniky European Institute of Education and Social Policy Evropský ústav vzdělávání a sociální politiky [Paříž] [též IEEPS] European Interoperability Framework Evropský rámec interoperability European Investment Fund Evropský investiční fond [EU] European Institute for E-Learning Evropský ústav pro e-learning [Champlost, Francie] Erhvervsintroducerende kurser for unge Úvodní odborné kurzy pro mládeže [Dánsko] École d ingénieurs en génie des systémes industriels Škola pro inženýry specializované na řízení průmyslových systémů [Francie] Stichting Economisch Instituut voor de Middenstand Nadační ekonomický ústav pro střední stav [Nizozemsko] The European Innovation Monitoring System Evropský systém monitorování inovací [Inovační program EU] European Informatics Network Evropská informační síť European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek European Infrastructure for Open Learning Evropská infrastruktura pro otevřené učení European Integration On-line Papers Dokumenty o evropské integraci v systému on-line European Institute of Public Administration Evropský institut veřejné správy [Maastricht] Educational Innovation Programme for Development in the Arab States Program vzdělávacích inovací pro rozvoj v Arabských státech [UNESCO] European Industrial Relations Observatory Evropská observatoř průmyslových vztahů Education Information System Informační systém vzdělávání Educational Institute in Scotland Pedagogický ústav ve Skotsku European Information System Evropský informační systém École internationale des sciences du traitements de l information Mezinárodní škola věd o zpracování informací [Francie] École d interpretation et de traduction Škola pro tlumočení a překlad European Institute of Innovation and Technology Evropský inovační a technologický institut [Budapešť] Engineering Industry Training Board Výbor pro odbornou přípravu ve strojírenství [Velká Británie] European Information Technology Observatory Evropská observatoř informační technologie Consejo de Educación, Juventud y Cultura Conseil Education, Jeunesse et Culture Conselho Educação, Juventude e Cultura Rada Vzdělávání, mládež a kultura (viz též EYC) Národní ústav pro vzdělávání 9

10 EJP EKMA EL ELAG ELAINE ELAP ELECTRA ELEN ELF ELF ELFS ELGPN ELI ELIA elib ELICOS ELIE elig ELISE ELL ELLI ELO(V) ELP ELP ELRA ELSA Evropské jazykové portfolio (viz též ELP, PEL) European Knowledge Media Association Evropské sdružení vědomostních médií Řecko European Library Automation Group Evropská skupina pro automatizaci knihoven European Local Authority Interactive Network on Ethnic Minority Policies Evropská interaktivní síť místních úřadů o zacházení s etnickými menšinami European Learning Account Project Evropský projekt účtů na vzdělávání [EU] Electronic Learning Environment for the Continual Training and Research in ALMA Elektronické učební prostředí pro další vzdělávání a výzkum v rámci projektu ALMA Espace langue de l Education nationale Jazykový prostor národního vzdělávání [Francie] English as Lingua Franca Angličtina jako dorozumívací jazyk Erweiterte Lehr- und Lernformen Rozšířené formy výuky a učení [Švýcarsko] European Labour Force Survey Šetření evropských pracovních sil European Lifelong Guidance Policy Network Evropská síť politiky celoživotního poradenství Educational Leadership International Vedení vzdělávání mezinárodně European League of Institutes of the Arts Evropský svaz uměleckých škol [Amsterdam] Electronic Library Elektronická knihovna English Language Intensive Courses for Overseas Students Intenzívní kursy anglického jazyka pro zahraniční studenty [Austrálie] Enriched Learning and Information Environment Rozšířené učení a informační prostředí elearning Industry Group Odvětvová skupina e-learningu (konsorcium podniků) [EU] European Information Network in Support of the Exchange of Local Employment Initiatives throughout Europe Evropská informační síť pro podporu výměny místních iniciativ pro zaměstnanost v celé Evropě English Language Learning Učení anglickému jazyku European Lifelong Learning Initiative Evropská iniciativa celoživotního vzdělávání [Brusel] École des langues orientales (vivantes) Škola (moderních) východních jazyků European Language Portfolio Evropské jazykové portfolio European Language Portfolio Evropské portfolio jazyků [Rada Evropy] European Leisure and Recreation Association Evropská asociace pro volný čas a rekreaci European Law Students Association Evropské sdružení studentů práva 10 Národní ústav pro vzdělávání

11 ELT ELTA ELTS ELWA EMA EMA EMAS EMCC EMCDDA EMCI EMF EMF EMI EMI EMIE EMIRE EMIS EMPLOYMENT EMRC EMRU EMS EMS EMS English Language Teaching Vyučování anglickému jazyku European Learning Technology Association Evropské sdružení pro technologii vyučování English Language Testing Services Služby pro testování (znalostí) anglického jazyka [Londýn] [Britská rada] Education and learning Wales Dysgu ac Addysgu Cymru National Council for Education and Training for Wales (statutární název) Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (statutární název) Vzdělávání a učení ve Walesu Education Maintenance Allowance Příspěvek na podporu vzdělávání [Velká Británie] European Monetary Agreement Evropská měnová úmluva Electronic Mail Elektronická pošta Environmental Management and Audit Scheme Systém environmentálního managementu a auditu [nařízení Rady EHS č.1836/93] European Monitoring Centre on Change Evropské středisko monitorující změny European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost [Lisabon] European Masters in Conference Interpreting Evropští magistři v konferenčním tlumočení (vzdělávací program) European Metalworkers Federation Evropská federace hutníků European Monetary Fund Evropský měnový fond École des Métiers de l Image Škola multimediálních řemesel [Francie] European Monetary Institute Evropský měnový institut Education Management Information Exchange Výměna informací o řízení školství European Employment and Industrial Relations Glossaries Evropské hesláře zaměstnanosti a průmyslových vztahů Education Management Information System Systém informací o řízení školství Employment and Development of Human Resources Zaměstnání a rozvoj lidských zdrojů [Iniciativa EU] European Market Research Centre Středisko pro výzkum evropského trhu Employment Market Research Unit Oddělení pro výzkum trhu práce [Londýn] Electronic Message System Systém, který dodává elektronické vzkazy v tištěné formě Environmental Management System Systém environmentálního managementu [ČSN EN ISO 14001] European Monetary System Evropský měnový systém Národní ústav pro vzdělávání 11

12 EMT EMTEL EMU EN ENA ENA ENA ENAC ENAD ENAIP ENAM ENASS ENBA ENC ENCPB ENESAD ENFAP-UIL Eng EngTech ENI ENIC ENIL ENIRDEM ENIS European Master s (degree) in Translation Master européen de traduction Europäischer Master in Übersetzung Evropský titul magistr překladatelství European Media, Technology and Everyday Life Network Evropská síť pro média, technologii a každodenní život Economic and Monetary Union Hospodářská a měnová unie École normale Pedagogický institut École nationale d agriculture Vysoká škola zemědělská École nationale de l administration Vysoká škola administrativy Europass National Agency Národní agentura Europassu [EU] École nationale de l aviation civile Vysoká škola civilního letectví École nationale des arts décoratifs Vysoká škola uměleckoprůmyslová Ente Nazionale Istruzione Professionale Národní ústav profesního vzdělávání [Itálie] École nationale des arts at métiers Vysoká škola průmyslová École nationale d assurances Vysoká škola pojišťovnická École nationale des beaux-arts Vysoká škola výtvarných umění École nationale de commerce Národní [vysoká] škola obchodní [Francie] École nationale de Chimie-Physique-Biologie Národní [vysoká] škola chemie, fyziky, biologie [Francie] Établissement national d enseignement supérieur agronomique Národní zařízení pro vyšší zemědělské vzdělávání [Francie] Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale dell Unione Italiana Lavoratori Národní ústav přípravy na povolání Italské unie zaměstnanců Anglie Engineering Technician Strojírenský technik Écoles nationales d ingénieurs Vysoké inženýrské školy European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility / Réseau Europeén de Centres nationaux d information sur la reconnaissance et la mobilité universitaire Evropská síť národních informačních středisek pro uznávání akademického vzdělání a mobilitu ve vysokém školství [viz CEPES] Écoles nationales de l industrie laitière Národní (vysoké) školy mléčného průmyslu [Francie] European Network for Improving Research & Development in Educational Management Evropská síť pro zlepšování výzkumu a vývoje v managementu vzdělávání European Network of Innovative Schools Evropská síť inovativních škol 12 Národní ústav pro vzdělávání

13 ENITA ENITH ENM ENM ENNA ENOTHE ENP ENP ENPI ENQA ENQA-VET ENREP ENRICH ENS ENS ENSA ENSAD ENSAM ENSBA ENSCI ENSDHE ENSES ENSET ENSI ENSSIB ENT Écoles nationales d ingénieurs de travaux agricoles Vysoké školy zemědělského inženýrství European Network for IT and Human Services Evropská síť služeb poskytovaných informačními technologiemi a lidmi École nationale de la magistrature Vysoká škola magistrátních úředníků École nationale des mines Vysoká škola báňská École normale nationale d apprentissage Státní škola pro vzdělávání učitelů učňovských škol European Network of Occupational Therapy in Higher Education Evropská síť ergoterapie ve vysokoškolském vzdělávání École Nationale Professionnelle Národní profesní škola European Neighbourhood Policy Evropská politika sousedství [EU] Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni Národní úřad pro předcházení nehodám [Itálie] European Association for Quality Assurance in Higher Education Evropská asociace pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání [Brusel] European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Training Evropská síť zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě Environmental Research Projects Ekologické výzkumné projekty [EU] European Network for Research into Global Change Evropská síť výzkumu globálních změn École normale supérieure Vysoká škola pro vzdělávání středoškolských profesorů European Nervous System Evropský nervový systém (propojení sítí v infrastruktuře) École nationale supérieure d agronomie Vysoká škola zemědělská École nationale des arts décoratifs Národní (vysoká) uměleckoprůmyslová škola [Francie] École nationale des arts et métiers Národní (vysoká) škola pro řemesla [Francie] École Nationale Supérieur des Beaux Arts Vysoká národní škola výtvarných umění [Francie] École Nationale Supérieur de Création Industrielle Vysoká národní škola průmyslové tvorby [Francie] European Network for Staff Development in Higher Education Evropská síť pro rozvoj personálu ve vysokoškolském vzdělávání [viz CEPES] École normale supérieure d enseignement secondaire Vysoká škola pro vzdělávání profesorů sekundárních škol École normale supérieure de l enseignement technique Vysoká škola pro vzdělávání profesorů průmyslových škol École nationale supérieure d ingénieurs Vysoká škola inženýrská École nationale supérieure des sciences d information et de bibliothèques Vysoká škola informatiky a knihovnictví École Nationale de Télécommunications Národní škola telekomunikací [Francie] Národní ústav pro vzdělávání 13

14 ENTEP ENTO ENTP ENV EO EOAOP EOC EOCT EOPEI EOQ EOTA EOTC EOUN EP EP EP EPA EPA EPA EPCI EPCSCP EPD EPE EPF EPHOS EPIC European Network on Teacher Education Policies Evropská síť o politice vzdělávání učitelů [Kassel] Employment National Training Organisation Národní organizace profesní přípravy pro zaměstnání [Velká Británie] European Network of Training Partnerships Evropská síť spolupráce v odborné přípravě Écoles nationales vétérinaires Vysoké veterinární školy Education Officer Školský úředník European Observatory on Ageing and Older People Evropská observatoř pro (otázky) stárnutí a starších lidí Equal Opportunities Commission Komise pro rovné příležitosti European Organisation for Conformity Assessment Evropská organizace pro souhlasné hodnocení (výrobků) European Observatory for Population, Education and Information Evropská observatoř pro otázky populace, vzdělávání a informací [Nizozemsko, Den Haag] European Organization for Quality Evropská organizace pro kvalitu European Organization for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování European Organisation for Testing and Certification Evropská organizace pro testování a certifikaci [Brusel] European Open University Network Evropská síť otevřených univerzit École primaire Primární škola École professionnelle Profesní škola European Parliament Evropský parlament École polytechnique d assurance Polytechnická škola pojišťovnictví Établissement public autonome Nezávislé veřejné zařízení European Parents Association Evropské sdružení rodičů École Pratiques de Commerce et d Industrie Praktická škola obchodu a průmyslu [Francie] Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Veřejné zařízení vědecké, kulturní a profesní povahy [Francie] Employability and Professional Development Zaměstnatelnost a profesní rozvoj [Velká Británie] École des parents et des éducateurs Škola rodičů a vychovatelů [Francie] Écoles polytechniques fédérales Spolkové technické vysoké školy [Švýcarsko] European Procurement Handbook for Open Systems Evropská zprostředkující příručka pro otevřené systémy Education in Partnership with Industry and Commerce Vzdělávání v partnerství s průmyslem a obchodem 14 Národní ústav pro vzdělávání

15 EPIC EPICE EPIE EPIS EPL EPL EPO EPOC EPOCH EPOQUE EPS EPSCO EPSCP EPSM EPSO EPSS EPTA EQA EQAR EQARF EQAVET EQCM EQF EQJ EQLS Education Policy Information Centre Informační středisko pro vzdělávací politiku Institut Européen pour la Promotion des Innovations et de la Culture dans l'education Evropský ústav pro podporu inovací a kultury ve vzdělávání [Issy-les-Moulineaux, Francie] Educational Products Information Exchange Výměna informací o výsledcích vzdělávání Ekonomicko právní informační servis Employment protection legislation Legislativa na ochranu zaměstnanosti [OECD] Eniea Polikladika Likia Jednotná víceoborová lycea [Řecko] European Patent Office Evropský patentový úřad Employers Perceptions of Colleges Představy zaměstnavatelů o kolejích European Programme on Climatology and Natural Hazards Evropský program pro klimatologii a extrémy v počasí The European Parliament s on-line query system Dotazovací systém Evropského parlamentu v režimu on-line Enseignement de promotion sociale Vzdělávání pro sociální vzestup [Belgie Francouzské společenství] [též OSP] Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele [EU] Établissement public autonome à caractère scientifique, culturel et professionnel Nezávislé veřejné zařízení vědecké, kulturní a profesní povahy Educational Policy-Making, Planning, Management and Statistic Rozhodování, plánování, řízení a statistika ve vzdělávání European Personnel Selection Office Evropský úřad pro výběr personálu Electronic Performance Support Systems Elektronické systémy podporující výkon European Piano Teachers Association Evropské sdružení učitelů hry na klavír European Quality Award Známka evropské kvality European Quality Assurance Register for Higher Education Evropský registr (agentur) zajišťování kvality pro vysokoškolské vzdělávání European Quality Assurance Reference Framework Evropský referenční rámec zajišťování kvality (nyní EQAVET) European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training Evropský referenční rámec zajišťování kvality pro odborné vzdělávání a přípravu (dříve EQARF) European Quality Charter for Mobility Evropská charta kvality pro mobilitu European Qualifications Framework Evropský rámec kvalifikací [též CECP] Einstiegsqualifizierung Jugendlicher Vstupní kvalifikování mladistvých [Německo] European Quality of Life Survey Evropské šetření kvality života [Eurofound] Národní ústav pro vzdělávání 15

16 EQUAL EQUIS ERA ERA ERASMUS ERC ERD ERDF ERDI ERE EREA ERECO ERGO ERGTSE ERIC ERIC/ACVE ERIC/CSMEE ERO ERP ERP ERP ERT ERYICA ES ES ES Iniciativa EU podporuje spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce European quality improvement system Evropský systém zlepšování kvality Education Reform Act Zákon o školské reformě [Velká Británie] European Research Area Evropský výzkumný prostor [EU] [též EER] European Community Action Scheme for the Mobility of University Students Akční projekt Evropského společenství pro mobilitu univerzitních studentů European Research Council Evropská rada výzkumu European Research Directory Adresář evropského výzkumu European Regional Development Fund Evropský fond regionálního rozvoje Consortium of European Research and Development Institutes for Adult Education Konsorcium evropských ústavů pro výzkum a vývoj vzdělávání dospělých Espace ressources emploi Prostor zdrojů povolání [Francie] Établissements régionaux d enseignement adapté Regionální zařízení přizpůsobeného vzdělávání [Francie] European Economic Research and Advisory Consortium Evropské konsorcium ekonomického výzkumu a poradenství European Community Action Program for the Long-Term Unemployed Akční program Evropského společenství pro dlouhodobě nezaměstnané European Research Group on Training for School Exchanges Evropská výzkumná skupina pro přípravu na výměny mezi školami Educational Resources Information Centre Informační středisko pedagogických pramenů [Washington D.C.] ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education Středisko ERIC pro vzdělávání dospělých, kariérní a profesní vzdělávání ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental Education Středisko ERIC pro přírodní vědy, matematiku a ekologickou výchovu European Research Overview Přehled evropského výzkumu (projekt Cedefop) École de Rééducation Professionnelle Škola pro profesní přeškolování [Francie] Enterprise Resource Planning Plánování podnikových zdrojů European Recovery Programme Evropský program obnovy (vytváření nových učebních míst ve středních podnicích) European Roundtable of Industrialists Evropský kulatý stůl průmyslníků European Youth Information and Counselling Agency Evropská agentura informací a poradenství pro mládež Employment Service Služba zaměstnanosti [Velká Británie] Enseignement secondaire Sekundární vzdělávání Španělsko 16 Národní ústav pro vzdělávání

17 ES ESA ESA ESA ESA ESAT ESC ESC ESC ESCAET ESCALATE ESCC escc ESCO Cedefop ESCO neustálený název ESCO neustálený název ESE ESEA ESEU ESF ESF ESG ESG viz bac ES École speciale de l architecture Speciální škola architektury École supérieure d assurances Vysoká škola pojišťovnictví Enseignement secondaire artistique Umělecké sekundární vzdělávání [Belgie] [též KSO] European Space Agency Evropská agentura pro výzkum vesmíru Établissements et services d'aide par le travail Zařízení a služby pomoci prací [Francie] École supérieure de commerce Vysoká obchodní škola Economic and Social Committee Ekonomický a sociální výbor Economic and Social Council Hospodářská a sociální rada [OSN] Les études supérieures commerciales et administratives des entreprises de tourisme Obchodní a administrativní vysokoškolské studium pro podnikání v cestovním ruchu Education Subject Centre Advancing Learning and Teaching in Education Středisko pro otázky vzdělávání pokrokové učení a vyučování ve vzdělávání [Velká Británie] Education Services Consultative Committee Poradní výbor pro vzdělávání e-skills Certification Consortium Konsorcium pro certifikaci e-dovedností European classification of skills, competences, qualifications and occupations Evropská klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (2012) Terminology on European Skills, Competences and Occupations Terminologie des aptitudes, compétences, métiers et qualifications Terminologie für Qualifikationen, Kompetenzen und Beschäftigungen Terminologie evropských kvalifikací, kompetencí a povolání [EU] (2010) European standard terminology on occupations, skills and qualifications Cadre européen des compétences et des métiers Die europäische Standardterminologie für Berufe, Kompetenzen und Qualifikationen Evropská standardní terminologie povolání, kompetencí a kvalifikací [EU] (2012) Enquęte structure des emplois Šetření o struktuře povolání Elementary and Secondary Education Act Zákon o základním a středním školství [USA] Examen spécial d entrée à l université Zvláštní zkouška pro vstup na univerzitu [Francie] European Science Foundation / Fondation européenne de la science Evropská nadace pro přírodní vědy [Štrasburk, Francie] European Social Fund / Europäischer Sozialfond Evropský sociální fond [EU, též FSE] Education Support Grant Grant pro podporu vzdělávání Enseignement secondaire général Všeobecné sekundární vzdělávání [Belgie] [též ASO] Národní ústav pro vzdělávání 17

18 ESHA ESHC ESIB ESIS/EL ESIT ESL ESLC ESMU ESNAL ESO ESOL ESOP ESP ESP ESP ESP ESPA ESPR ESPRIT ESPU ESR ESRC ESREA ESRI ESS European Secondary Heads Association Evropské sdružení ředitelů středních škol Employment, Social affairs, Health and Consumer affairs Council Rada pro zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a záležitosti spotřebitelů [EU] European Student Information Bureau Evropská studentská informační kancelář [Vídeň] European Union Statistical Information System On Education And Learning Statistický informační systém Evropské unie o vzdělávání a učení École supérieure d interprétariat et de traduction Vysoká škola tlumočení a překladatelství English as a Second Language Angličtina jako druhý jazyk European Survey on Language Competences Enquête Européenne sur les Compétences Linguistiques Europäische Erhebung zu Sprachenkenntnissen Evropské šetření jazykových kompetencí [Evropská komise] European Centre for Strategic Management of Universities Evropské středisko pro strategické řízení univerzit [Brusel] [viz CESMU] European Service Network Adult Learning Evropská servisní síť pro učení dospělých [program SOKRATES] Educación Secundaria Obligatoria Povinné sekundární vzdělávání [Španělsko] English for Speakers of Other Languages Angličtina jako cizí jazyk [Velká Británie] Employee Stock Ownership Plans Plány zaměstnaneckých akcií [EU] Education Strategic Plan Strategický plán vzdělávání English for Specific Purposes Angličtina pro speciální účely Enseignement secondaire professionnel Sekundární odborné vzdělávání [Belgie] [též BSO] European Schools Project Projekt evropských škol Enquête suisse sur la population active Šetření švýcarských pracovních sil Enseignement secondaire professionnel rénové Obnovené sekundární odborné vzdělávání [Belgie] [též VBSO] European Strategic Program for Research and Development in Information Technology Evropský strategický program pro výzkum a vývoj v informační technologii Единно средно политехническо училище Jednotné střední polytechnické učiliště [Bulharsko] Enseignement secondaire rénové Obnovené sekundární vzdělávání [Belgie] [též VSO] Economic and Social Research Council Rada pro ekonomický a sociální výzkum [Velká Británie] European Society for Research on the Education of Adults Evropská společnost pro výzkum vzdělávání dospělých Economic and Social Research Institute Ústav ekonomického a sociálního výzkumu [Irsko] European Statistical System Evropský statistický systém 18 Národní ústav pro vzdělávání

19 ESSEC ESSENTIAL ESSPROS EST ESTC ESTL ESVLP ESVO ESWC ET ETA ETAG ETAN ETCG ETED ETEE ETF ETH ETI ETLLD ETP ETP ETS ETS ETSA ETSI ETSMG École supérieure des sciences économiques et commerciales Vysoká škola ekonomických a obchodních věd European Systems Strategy for the Evolution of New Technology in Advanced Learning Strategie evropských systémů pro vývoj nové techniky v pokračovacím vzdělávání European System of Integrated Social Protection Statistics Evropský systém integrovaných statistik sociálního zabezpečení Enseignement secondaire technique Technické sekundární vzdělávání [Belgie] [též TSO] Enseignement supérieur de type court Vysokoškolské vzdělávání krátkého typu [Belgie] [též HOKT] Enseignement supérieur de type long Vysokoškolské vzdělávání dlouhého typu [Belgie] [též HOLT] Evropské středisko pro výchovu k lidským právům Evropské sdružení volného obchodu [též AELE, EFTA] European Survey on Working Conditions Evropské šetření pracovních podmínek Employment Training Příprava v zaměstnání Employment & Training Administration Správa zaměstnanosti a profesní přípravy [USA] [viz DOL] Education and Training Action Group Akční skupina vzdělávání a přípravy European Technology Assesment Network Síť pro hodnocení evropské techniky Education and Training Coordination Group Koordinační skupina pro vzdělávání a odbornou přípravu [EU] Emploi-type étudié dans sa dynamique Typové povolání studované v jeho dynamice [metoda analýzy profesí] [Francie] Education Technologies for European Enterprises Vzdělávací technologie pro evropské podniky European Training Foundation Evropská nadace odborného vzdělávání [Turín] Eidgenössischen Technischen Hochschulen Švýcarské (spříseženecké) technické vysoké školy Education and Training Inspectorate Inspektorát vzdělávání a profesní přípravy [Severní Irsko] Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department Ministerstvo podnikání, dopravy a celoživotního učení [Skotsko] Employer Training Pilots Průkopníci zaměstnavatelské profesní přípravy [Velká Británie] Executive Training Programme Program pro přípravu úředníků Educational Testing Service Služba pedagogického testování [Princeton, USA] European Telecommunication Standards Evropské telekomunikační normy The European Telecommunication Service Association Evropské sdružení telekomunikačních služeb [Brusel] European Telecommunications Standards Institute Evropský institut pro telekomunikační normy Education Technology Strategic Management Group Skupina pro strategické řízení vzdělávacích technologií [Severní Irsko] Národní ústav pro vzdělávání 19

20 ETSMG ETT ETTE ETUC ETUCE ETUE-net ETUI ETV EU EUA EUCEN EUCIP EUCOR EUD EUDAT EUDISED EUFORIC EUHOFA EUI EUN EUNETIC EUNIS EUNIT EUPEA Education Technology Strategic Management Group Skupina pro strategické řízení technologie ve vzdělávání [Severní Irsko] Entreprise de travail temporaire Podnik dočasné práce European Training Technology Event Evropský význam vzdělávací techniky [Brusel] [Program EU] European Trade Union Confederation Evropská konfederace odborových svazů European Trade Union Committee for Education Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání [Brusel] též CSEE European Trade Union Education Network Síť pro vzdělávání Evropského odborového svazu European Trade Union Institute Evropský institut odborových svazů European (dříve Electronic) Training Village Evropská vesnice profesní přípravy [CEDEFOP] [též VEF] European Union / Union européenne Evropská unie [Brusel] European University Association Evropské sdružení univerzit [Brusel] European Universities Continuing Education Network / Réseau Européen en Formation Continue universitaire Síť evropských univerzit pro další vzdělávání [Bristol, Velká Británie] European Certification of Informatics Professionals Evropská certifikace odborníků v informatice [viz CEPIS] Confédération européenne des universités du Rhin supérieur / Europäische Konföderation der Oberrheinischen Universitäten Evropská konfederace univerzit v horním Porýní [Štrasburk, Francie] Erhvervsuddannelser Profesní příprava [Dánsko] European Association for the Development of Databases in Education and Training Evropské sdružení pro rozvoj databází ve vzdělávání a přípravě European Documentation and Information System for Education / Système européen de documentation et d information en matière d éducation Evropský dokumentační a informační systém pro vzdělávání [Rada Evropy] Europe s Forum on International Cooperation / Forum européen de coopération internationale Evropské forum mezinárodní spolupráce [Maastricht] Europäische Hotel Fachschulen Evropské hotelové školy European University Institute / Institute universitaire européen Evropský univerzitní institut [Florencie] European Schoolnet Evropská školní síť European Network on the Economics of Technological and Institutional Change Evropská síť o ekonomii technologických a institucionálních změn European University Information Systems Informační systémy evropských univerzit European Network of Intercultural Teacher Education Evropská síť interkulturního vzdělávání učitelů [viz IAIE] European Physical Education Association Evropská asociace tělesné výchovy 20 Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez

Více

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 CI CI CI CI CIA CIAF CIAT CIB CIBB CIBC CIBE CIC CIC CICIC CICT CIDA CIDE CIDE CIDEAD CIDES CIDIC CIDJ CIDOC CIDOC Central Institution Centrální škola [Skotsko] Community Initiative Iniciativa Společenství

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT JIHOČES KÁ UNIVERZITA V ČES KÝCH BUDĚJOVICÍCH ADRESÁŘ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ VYUŽITELNÝCH K FINANCOVÁNÍ MOBILIT A VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LEDEN 2002 REKTORÁT

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ

2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ 2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ"

Více

zpravodaj 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification

zpravodaj 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification zpravodaj 3 2014 2 Editorial Athény v 19. století; čtečky a tablety; kde se vzaly kešky a kdo to je metr. 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání č. 11 Brugský proces Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Kvalifikace a mobilita v Evropské unii Evropský glosář vzdělávání Berufsbildungsbericht Tendence ve vývoji školských systémů (2) Švédsko 6

Více

zpravodaj 3 Skillsnet mezinárodní síť Informace o síti, která byla v roce 2004 založena v Cedefopu.

zpravodaj 3 Skillsnet mezinárodní síť Informace o síti, která byla v roce 2004 založena v Cedefopu. zpravodaj 10 2006 2 Editorial Rozhodnutí Evropské komise o ustavení pracovní skupiny pro vícejazyčnost, vyhlášení roku 2007 za Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 3 Skillsnet mezinárodní síť

Více

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Konference otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Pořadatelé: Partneři: Conference open data: smarter state & better services Organizers: British Embassy Prague, Otakar Motejl Fund, Jan Farský, MP

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 H&G HA HAK HANDYNET HAS HASAW HAVO HBO HCBLA HCE HCEEE HCI HCITB HCM HDTV HDE HE HEA I HEF HEFCE HEFCW Histoire et géographie Dějepis a zeměpis (tematický okruh při bakalaureátu) [Francie] Hauptausschuß

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více