Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE

2 Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno a bez přerušení činnosti funguje dodnes. Jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání poskytuje smysluplné trávení volného času dětem, mládeži i dospělým. Rozsah činnosti ve Středisku volného času Opava je veliký. Do více než stovky zájmových kroužků dochází každý týden bezmála 1500 zájemců. Zaměření těchto pravidelných aktivit je různorodé a věkové složení členů také od předškolního až po dospělý věk. U nás najdete kroužky taneční, folklorní, pěvecké, hudební, výtvarné, keramické. Pro technické nadšence je určeno radio-elektro, letecké a plastikové modelářství, počítače. Samozřejmostí jsou kroužky sportovní volejbal, florbal, badminton, stolní tenis, bikros, vodáctví, střelectví. Milovníci zvířat a přírody se scházejí v přírodovědných kroužcích, teraristice a akvaristice. A kdo má rád amatérské divadlo tak je v našem Loutkovém divadle na správné adrese. Další rozsáhlou kapitolou činnosti SVČ je pořádání a spolupořádání stovek drobných, ale také velkých akcí pro opavskou veřejnost. Od karnevalů, pohádkových domečků, bazárků, různých soutěží, závodů a turnajů, cvičení pro maminky s dětmi, Klubíček, škol bruslení, jógy, aerobiku až po velké akce jako je Den dětí, folklorní festival Chodníčky k domovu, Taneční setkání, Den Země, Den stromů atd. A školy zase vědí, že pro ně SVČ pořádá okresní kola Ministerstvem školství vyhlašovaných předmětových soutěží. Také veškeré prázdniny v celém roce by se bez příměstských a pobytových táborů organizovaných SVČ neobešly. Rodiče rádi a v hojné míře svěřují své děti do péče našich zkušených pedagogů. Pro naši činnost máme k dispozici budovu na Jaselské ulici a část budovy na Husově ulici, kde vedle sebe fungují v symbióze naše Opavská minizoo a Loutkové divadlo. Do minizoo se mohou zájemci přijít na zvířata podívat každou neděli, případně si s dětmi pohrát na naší zahradě. A Loutkové divadlo v rámci Hrajeme si s pohádkou uvádí každou neděli dopoledne i odpoledne pro děti pohádky. Část činnosti uskutečňujeme také v pronajatých prostorách, protože k nám se opravdu nevejdeme. Provozujeme celoročně turistický srub na Melečku. Vzhledem k rozsáhlým vodáckým aktivitám máme vybavenou loděnici v bunkru v Městských sadech. Za šedesátiletou historii mělo Středisko volného času různé zřizovatele. V současnosti nás zřizuje Statutární město Opava.

3 Základní údaje o školském zařízení : Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Jaselská 4, Opava IČO: IZO: Charakteristika: školské zařízení pro zájmové vzdělávání, zřízeno dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Zřizovatel: Statutární město Opava, se sídlem Opava, Horní náměstí 69 Ředitelka: Jaroslava Poláková Zástupkyně ředitelky: Jana Vondálová Elektronický kontakt: webové stránky: ová adresa: Školská rada: není při SVČ ustavena Sídlo zařízení a jeho součásti: budova Střediska volného času Opava, Jaselská 4 Prostorové možnosti: 9 učeben, 2 sály, 1 malá tělocvična, 4 šatny, 3 skladové místnosti, 1 archiv, 5 pracoven pedagogů, ředitelna, 1 pracovna ekonomického úseku budova Opava, Husova 17 prostory v pronájmu od NIDV Praha Loutkové divadlo v Opavě Prostorové možnosti: jeviště s hledištěm a zázením, 1 zkušebna, 1 místnost pro sklad loutek a kulis, 1 pracovna vedoucí loutkového divadla.

4 Oddělení sportu, turistiky, přírodovědy, EVVO a MINIZOO Prostorové možnosti: 3 klubovny, 3 pracovny pedagogů, 2 skladové místnosti, střelnice na půdě, sklepní přípravna krmiva a sklad krmiva, skleník ve dvoře (MINIZOO klece se zvířaty), domeček pro zvířata ve dvoře (teraristika, akvaristika), zahrada, 2 garáže sloužící jako skladové prostory, voliéry pro okrasné ptactvo v zahradě. bunkr v Městských sadech sklad lodí a vodáckého materiálu turistický srub Domoradovice-Meleček ubytování pro 15 osob, srub je využíván pro akce zájmových kroužků, tábory a veřejnost dle zájmu

5 Hlavní úkoly SVČ, obory činnosti Hlavním úkolem Střediska volného času Opava je uskutečňování zájmového vzdělávání pro děti, žáky, studenty, ale také pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Zájmové vzdělávání podle vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. uskutečňujeme zejména těmito formami: a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností, b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací, e) individuální prací, vytvářením podmínek pro rozvoj nadání, f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. ad a) Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností se rozumí především realizace příležitostných akcí nejrůznějšího druhu, různých typů soutěží, představení a vystoupení našich zájmových útvarů při akcích pro veřejnost, příprava a realizace vzdělávacích akcí pro veřejnost, konzultační a metodická pomoc dalším subjektům. V rámci této činnosti jsme ve školním roce 2013/2014 zorganizovali celkem 952 jednotlivých příležitostných akcí pro účastníků (z toho 298 akcí o sobotách a nedělích) a 25 soutěží kat. A a B pro žáků. ad b) Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností se rozumí především činnost zájmových útvarů - tj. kroužků, souborů, klubů a oddílů ve školním roce 2013/2014 u nás pracovalo celkem 103 těchto útvarů s členy, z toho 211 dětmi, 1026 žák, 78 studenty a 197 dospělými. ad c) Táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde SVČ Opava vykonává svou činnost, se rozumí organizace pobytových akcí a táborů v prázdninových týdnech. Ve školním roce 2013/2014 jsme uskutečnili celkem 50 pobytových akcí pro účastníků. Konaly se semináře, kurzy, soustředění a další akce. Příměstských táborů jsme zorganizovali 16, pro 344 účastníků. ad d) Osvětovou činností a prevencí sociálně patologických jevů je ve své podstatě celá činnost SVČ, jehož pedagogové na své klienty celoročně pozitivně působí jak při pravidelné, tak příležitostné činnosti. ad e) Individuální prací a rozvojem nadání svých klientů se zabývají zejména v některých technicky zaměřených kroužcích, které lze zároveň považovat za přípravu na budoucí povolání např. elektro kroužek, modelářství, výpočetní technika, přírodovědné kroužky, ale také keramika apod. ad f) Spontánní aktivity provozujeme v rámci omezených prostorových možností, zejména v zahradě SVČ Husova a v zahradě SVČ Jaselská, v učebnách není pro tuto činnost volný prostor.

6 Rozdělení činnosti podle oborů Estetická výchova zajišťuje především esteticky zaměřenou činnost řadu zájmových útvarů a velké množství akcí. Rodiče předškolních dětí u nás pro své ratolesti najdou zájmové kroužky výtvarné, jazykové, hudební a pohybové. Také pro školáky nabízíme široký rozsah činností výtvarné činnosti zastupují Paletka a Keramika, hudební zase výuka hry na kytaru nebo bubenická škola. Nejrozsáhlejší paletu zájmových útvarů u nás máme v oblasti taneční - od moderního tance se zaměřením na step, jazzový tanec, břišní tance, latinsko americké tance, Street Dance, až po folklor. Pro veřejnost pořádáme kurzy jógy, aerobiku, cvičení pro ženy, hry na africké bubny nebo kurzy keramiky. Maminky na mateřské dovolené si k nám s dětmi chodí zacvičit v dopoledních i odpoledních hodinách do Dudlíku s Hančou. O popularitě našich akcí, které pořádáme pro veřejnost, svědčí hojná návštěvnost ať se jedná o akce zábavného charakteru jako jsou dětské karnevaly, pohádková zábavná odpoledne, dny dětí, drakiády, bazárky, dušičkování, čertování, adventní a velikonoční koncerty nebo vzdělávací akce typu výtvarných dílen, koncertů, výukových programů.

7 Folklórní soubory SVČ Opava Středisko volného času je folklorní baštou Opavského Slezska. Pracují u nás tři folklorní soubory a dvě cimbálové muziky. Dětský folklorní soubor Úsměv Opava vznikl v roce 1978 a v současné době jej vede Mgr. Soňa Wenzelová. Pod jejím vedením soubor získal řadu ocenění na soutěžích a festivalech. Nedílnou součástí souboru je přípravka Zpívánky, jejíž vedení si ponechala zakladatelka souborů Olga Wajdová. Soubor Vrtek vznikl v roce 1983 a u jeho zrodu stáli stejně jako u Úsměvu - manželé Olga a Jan Wajdovi. Soubor vede také Mgr. Soňa Wenzelová a pod jejím vedením se Vrtek stal jedním z nejprestižnějších folklorních souborů ve Slezsku. Seniorský folklorní soubor Ischias, vznikl v roce 1998 jako soubor tvořený převážně rodiči tanečníků z folklorních souborů Úsměv a Vrtek. Vedoucími souboru jsou Jaroslava Poláková a Jan Wajda ml. Repertoárem jsou stejně jako u Úsměvu a Vrtku - lidové písně a tance regionu Opavské Slezsko. Naše soubory znají diváci mnoha českých i zahraničních festivalů více na Jsme také pořadatelem opavských folklorních akcí. Mezi nejvýznamnější patří regionální folklorní festival s mezinárodní účastí "Chodníčky k domovu", a nově také mezinárodní dětský festival Děcka, poče se hrač.. Stranou nezůstávají také akce jako regionální přehlídka dětských folklorních souborů a cimbálových muzik "Vítání jara", Vynášení Mařeny, "Stavění máje", Kateřinská zábava, adventní koncert "Na vanoce dluhe noce" nebo tradiční masopustní Kozelek. Své místo u folklorumilných Opavanů má soutěž dětských lidových zpěváků "Opavský skřivánek", která má tradici od roku 1984.

8 Taneční soubor Puls SVČ Opava Taneční soubor Puls pod vedením Jany Vondálové vznikl v roce Během trvání své činnosti se zúčastnil řady různých kulturně společenských akcí a přehlídek a absolvoval více než sto soutěží na různých úrovních od okresních až po mistrovství světa. Technikou stepu se zabývá od roku 1983 a byl účastníkem všech ročníků mistrovských soutěží od prvního celostátního setkání stepařů v Brně v roce 1986 až po dnešní dobu. Pravidelně přiváží do Opavy medaile a ocenění za umístění na čelných místech. Je nejdéle existujícím souborem oblasti stepu v ČR. V současné době se TS Puls zaměřuje na step a moderní tanec vycházející z jazzu. S nástupem trenérky Evy Vondálové se soubor začal opět věnovat scénickému tanci a nově i pohybovému divadlu. I v těchto tanečních stylech získává řadu ocenění s postupem na celostátní přehlídky. K činnosti souboru patří také letní odborná soustředění, která jsou věnována tanečním aktivitám (často i s pozvanými lektory nejen z oblasti stepu, jazzového tance, ale i dramatiky nebo hudby). Nedílnou složkou je relaxace a vzájemné poznávání formou nejrůznějších her.

9 Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže OZDM funguje v Opavě od roku V roce 2013 bylo úlohou koordinátora pověřeno Středisko volného času. V OZDM se schází zástupců opavských základních a středních škol ve věku let. Na pravidelných zasedáních se každý měsíc seznamují s řízením města, diskutují s osobnostmi, navrhují řešení problémů v Opavě a zároveň se učí demokracii, aktivnímu občanství, veřejnému vystupování, kritickému myšlení a zpětné vazbě. V roce 2013 se členové OZDM účastní jednání Fóra Zdravého města Opava, ve kterém občané každoročně hledají deset prioritních oblastí k řešení. Zapojují se do organizace velkých městských akcí jako Den Země, Den dětí či Den stromů, zúčastnili se zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, ale také mládežnických konferencí v Praze a Štrasburku.

10 Loutkové divadlo v Opavě zahájilo svou činnost v roce 1951 jako amatérská scéna a celou dobu zajišťuje pravidelná nedělní představení pro rodiče s dětmi. V roce 2005 převzalo vedení loutkového divadla Středisko volného času Opava. V současné době působí v Loutkovém divadle pět dospělých amatérských divadelních a loutkářských souborů, dva soubory studentské a pět dětských divadelních souborů.tyto soubory vytváří repertoár loutkového divadla, který prezentují při pravidelných nedělních představeních. Ten je ještě doplňován hostujícími převážně profesionálními divadly s inscenacemi pro děti, mládež i dospělé. Loutkové divadlo každoročně organizuje divadelní a recitační soutěže: Dětská scéna soutěž v dětské recitaci, Divadelní lízátko - soutěž dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, Opavská rolnička regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů. Soubory loutkového divadla získávají na jednotlivých soutěžích a přehlídkách v Opavě i jiných regionech řadu ocenění a zúčastňují se také celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim. Soubory Loutkového divadla realizují také představení v rámci doprovodných akcí Bezručovy Opavy, tradiční Mikulášské nadílky, letních představení u Bílé věže zámku Hradec nad Moravicí a při řadě dalších příležitostí. Divadelní sezóna je tradičně zakončena pohádkovým pochodem pro rodiče s dětmi Z pohádky do pohádky.

11 Technika Mohlo by se zdát, že zájem o technické kroužky v posledních letech slábne.ale toto není pravdou ve Středisku volného času Opava. Každoročně nabízíme modelářské kroužky letecký a plastikový, ojedinělý zaměřením i výsledky je kroužek rádio-elektro V jeho čele stojí již 40 let pan František Lupač, pod jehož vedením se jeho členové úspěšně zúčastňují okresních, krajských i celostátních soutěží v rádio-elektronice, odkud každoročně přivážejí medaile za vítězství. Součástí činnosti je také radioamatérský provoz a další související technika jako je využití počítače v rádiovém provozu. A tak kromě toho, že se naši členové naučí ledacos zajímavého sestavit, tak se učí také na radiovlnách spojit s celým světem. Plastikoví modeláři sestavují makety ledatel, tanků a lodí a letečtí modeláři se učí stavět modely letadel a házedel z balzy. Zkušenější starší žáci stavějí větší modely A1 a A3. Pro členy tohoto kroužku pořádáme soutěže, kde měří funkčnost svých modelů jak mezi sebou, tak se členy dalších kroužků, které fungují v okolních střediscích volného času. Každoročně pořádáme okresní a krajské kolo soutěže na letišti v Dolním Benešově Zábřehu. Počítačové kroužky se v dnešní době zaměřují především na stránku hardwaru a údržby počítačů. Děti mají možnost si v kroužcích "ohmatat" díly z počítačů, naučí se je poznávat a pracovat s nimi. Také získají poznatky, jak spravovat operační systém, instalovat a udržovat programy.

12 Sport a turistika Pedagogové úseku sportu, outdoorových aktivit a turistiky mají zázemí na pobočce na Husově ulici. Vedou řadu sportovních kroužků a oddílů, (badminton, bikros, florball, stolní tenis, střelectví, vodáctví, volejbal), učí děti ve škole bruslení, v lyžařských školách, lézt na umělé stěně, střílet ze vzduchovek nebo ovládat jízdu na lodích a raftech. Připravují a organizují řadu sportovních závodů, kempů, pobytových i příměstských táborů. Součástí jejich práce jsoui adaptační kurzy, lyžařské výcviky, školní výlety se zaměřením na vodní turistiku i volnočasové aktivity na školách v přírodě. Také využití našeho turistického srubu na Melečku u Žimrovic, který slouží pro pořádání pobytových prázdninových akcí a víkendových soustředění oddílů, spadá do kompetence tohoto oddělení.

13 Přírodověda a EVVO Jednou ze stěžejních činností, kterou se Středisko volného času zabývá, je přírodověda a enviromentální výchova. Přírodovědný úsek nabízí dětem zájmové kroužky zaměřené na teraristiku, akvaristiku a chov drobných savců. Nedílnou součástí nabídky jsou také akce pro školy, zejména exkurze v naší MINIZOO, výukové programy EVVO pro základní a mateřské školy. Pravidelně pořádáme výstavu exotického ptactva a uskutečnili jsme také výstavy kaktusů, masožravých rostlin, obojživelníků a plazů. Podíleli jsme se i na vyvěšování ptačích budek v okolních lesích. Pro veřejnost pořádáme a spolupořádáme Dny Země, Dny stromů, Svátky zvířat v minizoo a další akce s přírodovědnou a EVVO tematikou. V rámci EVVO do škol připravujeme řadu naučných výchovných pořadů s tematikou přírody a její ochrany, se kterými odborní pedagogové buď navštěvují vyučování ve školách, nebo děti jezdí za námi.

14 MINIZOO V prostorách pobočky na Husově 17 je vybudována opavská MINIZOO učebny plné zvířat a ptáků, ve kterých probíhají jak zájmové kroužky, tak exkurze, besedy a prostory jsou otevřeny také veřejnosti. Velkým lákadlem je zahrada s voliérami, ve kterých zkušení pedagogové chovají velké množství tuzemských i exotických ptáků, v letních měsících jsou voliéry plné morčat i malých králíků. V domečku se děti seznámí s hady, chameleony, leguány, pavouky a mnoha dalšími obyvateli terárií. Uvidí zde také expozici akvaristiky s desítkami rybiček z různých kontinentů, včetně pyraní. Ve skleníku uvidí návštěvníci králíky, morčata, křečky a další druhy hlodavců, ale také fretky, činčily, netopýry a dovědí se spoustu zajímavých informací o jejich životě i chovu. Opavské minizoo využívají k rozšíření poznatků nejen děti ze zájmových útvarů, MŠ, ZŠ i SŠ při exkurzích, ale i široká veřejnost při Dnech otevřených dveří. Je cílem také mnoha výletů, při kterých mohou návštěvníci využít také dětské hřiště s prolézačkami a klouzačkami, které je součástí zahrady. Zároveň je naše minizoo v Opavě využívána jako středisko základní péče a ošetření pro opuštěná nebo zraněná zvířata, která k nám občané nosí. O taková zvířata se postaráme, ošetříme je a předáme pracovníkům Záchranné stranice v Bartošovicích, ve které nalézají nový domov.

15 Táborová činnost Tábory a pobytové akce pořádáme v průběhu celého roku. Nejen o školních prázdninách, ale také o víkendech. Jedná se akce pro širokou veřejnost, ale také řady pobytových akcí pro členy našich zájmových útvarů (workshopy, zájezdy, výjezdy na soutěže, víkendovky ). Největší nárůst zájmu je u příměstských táborů, jejichž zaměření je různorodé tak, aby se do nich mohlo zapojit co nejvíce dětí. O děti se na těchto akcích starají kvalifikovaní pedagogové a instruktoři.

16 Výsledky vzdělávání - úspěchy kolektivů a jednotlivců ze SVČ Opava v národních a mezinárodních soutěžích ve školním roce 2013/2014: Klub Domino získal ocenění za svou práci v rámci projektu České televize v pořadu mladých talentů Zlatý oříšek. Klub Domino se zúčastnil v červenci mezinárodního soutěžního festivalu dětských pěveckých sborů v lotyšské Rize a přivezl velmi cenné stříbrné pásmo. Sbor vede paní Dr. Ivana Kleinová. Taneční soubor PULS Opava měl v minulém školním roce velmi úspěšnou taneční sezónu, ocenění, která získal byla dlouhá řada, proto je uvádím podle názvů jednotlivých choreografií: Novinová (scénický tanec JVK I.) ocenění za "vyváženost všech složek choreografie" na Krajské přehlídce dětského scénického tance, Ostrava 2014, nominace na celostátní přehlídku v Kutné Hoře postup na Celostátní přehlídku pantomimy a pohybového divadla "Otevřeno 2014" v Kolíně, účast ve slavnostním Galavečeru přehlídky postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno - Kolín) Poznej sebe, dotkneš se nebe... (scénický tanec HVK I.) ocenění na Krajské přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2014 v Ústí nad Orlicí, přímý postup na celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec...) Zamilovaná zahrada (step - produkce) 1. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 nominace na MS ve stepu v prosinci 2014, Riese, Německo V parku (step - Malá skupina HVK I.) 5. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Mezi námi děvčaty (step - Miniprodukce JVK II.) 2. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Párty (step - Malá skupina DVK) 7. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Útěk z vězení (step - Miniprodukce JVK I.) 1. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Když mě děsí noční běsy (scénický tanec JVK II.) ocenění za "humorné a nápadité zpracování námětu" na Krajské přehlídce dětského scénického tance v Ostravě 2014 postup a zisk ocenění ve finálovém večeru přehlídky Taneční učitelé roku 2014, kterou pořádá konzervatoř Taneční centrum Praha Move together! (step - Malá skupina HVK II.) 2. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 nominace na MS ve stepu v prosinci 2014, Riese, Německo Bariéry v nás (scénický tanec HVK I.) ocenění za "scénický aspekt" na Krajské přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2013 v Prostějově

17 postup na Celostátní přehlídku pantomimy a pohybového divadla "Otevřeno 2014" v Kolíně, účast ve slavnostním Galavečeru přehlídky postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno Kolín). Vedoucí souboru v dětské kategorii a autorkou choreografie Párty je paní Jana Vondálová, vedoucí juniorské a hlavní kategorie a autorkou všech choreografií je sl. Eva Vondálová. Národopisné soubory: Soubory Úsměv a Vrtek reprezentovaly na festivalech v polských Willamowicích a Opole. Soubor Ischias byl nominován do jednoho z hlavních pořadů mezinárodního národopisného festivalu ve Strážnici. Soubory Úsměv a Vrtek připravuje sl. Mgr. Soňa Wenzelová, soubor Ischias p. Jaroslava Poláková. Dětský divadelní soubor Štěkáček zvítězil se hrou StaPoČes v regionální přehlídce dětských divadelních souborů a postoupil na národní přehlídku ve Svitavách. Divadelní soubor Štěk se hrou Zlatohlava se zúčastnil moravské soutěžní přehlídka dětského divadla Mumraj Hodonín a postoupil na národní přehlídka do Rakovníka. S divadelníky pracuje a autorem jejich her je p. Daniel Kollmann.

18 Technický stav prostor, ve kterých SVČ poskytuje zájmové vzdělávání Budova na ul. Jaselská 4 Budova je v dobrém technickém stavu. Údržbu budovy zatím zvládáme z vlastních prostředků. V sálech a tělocvičně jsou nové dřevěné podlahy, nezbytné pro taneční kolektivy. U okna na převážné části budovy došlo k postupné výměně, zbývá vyměnit 6 oken v tělocvičně a 2 okna v učebně radio-elektro. V roce 2015 je nezbytné opravit jeden z komínů, aby nedošlo k poškození střechy. Časem bude nutné opravit vstupní schodiště, které praská zatím jsme je opravili železnými pláty, podle finančních možností je necháme zrekontruovat. Bunkr Městské sady Jedná se o součást bývalého opevnění z II. světové války. Do majetku jsme jej od města dostali při přechodu pod zřizovatele SMO, máme jej zapsán ve zřizovací listině. Využíváme jej jako sklad vodáckého materiálu a zázemí pro vodácké akce. Bunkr je velmi špatném technickém stavu, vyžaduje rozsáhlou stavební opravu zakrytí střechy, aby do stropů neprosakovala voda a také opravu elektroinstalace. Zvažujeme, zda místo nákladné opravy, na kterou nám finanční prostředky nestačí, nevyřešit skladování materiálu jinak a bunkr zavřít. Turistický srub Domoradovice-Meleček Tuto ubytovací turistickou základnu jsme si ponechali. Jedná se o dřevěnou patrovou budovu, ve které jsou lůžka pro 15 osob, v přízemní hale je kuchyň zároveň s jídelnou a klubovnou. V letních měsících před srubem stavíme ještě 5 stanů, abychom kapacitu ubytování rozšířili o dalších 10 lůžek. Ve srubu není zaveden el. proud ani voda, kterou bereme ze studny. Srub stojí v lese, v okolí není žádná další chata. Tím je tato lokalita zajímavá pro turistické a ekologické oddíly, které ji rády využívají k pobytovým aktivítám. Budova na Husova 17 pobočka SVČ Budova na Husově 17 je v majetku státu a její správa byla svěřena Národnímu institutu pro další vzdělávání Praha. S touto institucí máme uzavřenu nájemní smlouvu na využívání prostor. Budova byla zařazena do seznamu církevních restitucí jako nepotřebný státní majetek. V současné době SMO jedná o získání budovy zpět pro opavské děti. Sídlí zde Loutkové divadlo Opava, oddělení sportu, turistiky a přírodovědy a opavská MINIZOO. Budova je ve velmi špatném technickém stavu viz přiložená CD s fotodokumentací stavu budovy.

19 V případě, že by k navrácení budovy městu Opava nedošlo a vlastnila by ji církev, bude nutné buď uzavřít s církví smlouvu o dalším pronájmu nebo vyřešit přestěhování loutkového divadla, MINIZOO a oddělení sportu, turistiky a přírodovědy do jiných prostor. Toto by zejména u divadla a MINIZOO bylo téměř nereálné. V případě, že Opava budovu získá do majetku, je nezbytné počítat s rozsáhlou rekonstrukcí. Materiální zabezpečení činnosti SVČ Opava Materiální zabezpeční naší činnosti je dostačující. Zatím jsme je dokázali zajistit z vlastních zdrojů tj. z přímých nákladů určených na učební pomůcky a z příjmů ze zápisného do zájmových útvarů. Personálního zabezpečení činnosti školského zařízení Oddělení kulturní a společenské (estetika) 6 interních pedagogických pracovníků: 1 pedagog volného času, zaměření: vedoucí oddělení, práce s maminkami a dětmi, organizace příležitostných akcí 1 pedagog volného času, zaměření: OZDM (0,5 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: výtvarné obory 1 pedagog volného času, zaměření: folklor (0,25 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: jazyky, šachy, organizace (0,75 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: tanec Na oddělení pracuje 22 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů. Úsek technický 1 interní pedagogický pracovník Na úseku pracují 2 externí spolupracovníci vedoucí zájmových útvarů. Oddělení Loutkové divadlo 2 interní pedagogičtí pracovníci 1 pedagog volného času, zaměření: zástupce ředitelky, vedoucí oddělení Loutkové divadlo, práce se zájmovými kroužky, organizace představení, dramaturgie 1 pedagog volného času, zaměření: vedení divadelních zájmových útvarů, organizace táborové činnosti Na oddělení pracuje 7 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů. Oddělení turistiky a přírodovědy 5 interních pedagogů 1 pedagog volného času, zaměření: vedoucí oddělení turistiky a přírodovědy, organizace turistických a outdoorových akcí pro veřejnost, tábory 1 pedagog volného času, zaměření: turistika, vodní sporty, lyžování a zimní sporty (0,75 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: přírodověda, organizace přírodovědných výstav, soutěží a olympiád odešel dohodou, chystáme výběrové řízení na toto místo 1 pedagog volného času, zaměření: přírodověda, výukové programy, soutěže MŠMT 1 pedagog volného času, zaměření: sport 1 pedagog volného času, zaměření EVVO (0,5 úvazek) Na oddělení pracuje 5 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů

20 Úsek provozní SVČ Jaselská 1 provozní pracovník, zaměření: vedoucí provozu Jaselská, správce budovy Jaselská, tisky, BOZP, řidič služebního vozidla, sezónní topič 1 uklizečka budovy Jaselská 2 externí vrátní SVČ Jaselská DPP,DPČ (cca 0,75) 1 externí uklizečka tělocvična Krnovská, DPP (cca 0,25) Úsek provozní SVČ Husova 1 uklizečka a krmička SVČ Husova 1 externí vrátná SVČ Husova DPP,DPČ (cca 0,25) 1 provozní pracovník hrazen přes projekt ÚP (0,625 úvazek) Úsek provozní Loutkové divadlo 1 uklizečka Loutkového divadla 1 správce, vrátný LD DPP,DPČ (cca 0,6) Úsek ekonomický SVČ Jaselská 1 hlavní účetní SVČ 1 pokladní SVČ Jaselská Toto personální obsazení je pro zajišťování výše uvedené činnosti dostačující. Finanční náklady na zajištění mezd interních zaměstnanců jsou pokryty z přímých nákladů na vzdělávání, které SVČ získává z MŠMT prostřednictvím KÚ. Jsou přidělovány na základě výkonových ukazatelů tzv. žákohodin, které jsou součinem počtu žáků, kteří se účastní činnosti a počtu hodin, po které tato činnost trvá. Pro výkonový výpočet můžeme započítat pouze činnost s žáky (od 1. tř. ZŠ po maturitu na SŠ) a studenty (pouze studenti VOŠ). A z činnosti můžeme započítat pouze zájmové útvary, soutěže typu A a B a pobytové akce. Činnost příležitostná, spontánní a poradenská se do výkonů SVČ pro výpočet mzdových prostředků nezapočítává, stejně jako jakákoliv činnost s dětmi a dospělými.

21 Aktivity a prezentace SVČ na veřejnosti ve školním roce 2013/2014 Hlavním úkolem Střediska volného času Opava je zaujmout co nejvíce dětí a mladých lidí a naplnit jim volný čas. Pracujeme pro všechny skupiny občanů děti, žáky, studenty i dospělé. Naším cílem je poskytnout jim zájmové vzdělávání - smysluplné trávení volného času. Chceme děti, žáky a studenty prostřednictvím práce zájmových útvarů přivést k trvalým zájmům, v některých případech orientovat na budoucí profesi. Pro veřejnost organizujeme desítky příležitostných akcí zejména zábavného a vzdělávacího charakteru, námi zřizované soubory a kroužky vystupují na desítkách akcí pro veřejnost, kde prezentují svou práci a propagují SVČ. Ve školním roce 2013/14 jsme si připomenuli 60. výročí založení Střediska volného času Opava. Velká část našich aktivit byla v tomto školním roce spojena právě s tímto výročím. Připravili jsme velkou výstavu z historie a činnosti v OC Breda-Weinstein, uskutečnili koncerty ve Slezském divadle a Narozeninový karneval. V rámci naší ediční činnosti jsme vydali také brožuru k výročí zařízení. Národopisné soubory Úsměv, Vrtek a Ischias slavily v říjnu výročí založení (35, 30 a 15 let) velkým slavnostním koncertem ve Slezském divadle a vzpomínkovou besedou u cimbálu. Taneční soubor PULS Opava si v červnu připomínal 35. výročí svého založení opět velkým slavnostním koncertem ve Slezském divadle a vydáním malé publikace k výročí (viz příloha). Z dalších akcí zábavného charakteru organizujeme také tyto příležitostné aktivity: Hrajeme si s pohádkou a Bavíme se v domečku cyklus víkendových akcí pro rodiče s dětmi naplněný jak programem, tak dílnou ručních prací, technik a řemesel, kde si účastníci pod vedením pedagogů vyrábějí různé drobnosti, pořádáme také dětské karnevaly. Mezi naše nejznámější akce patří tradiční Mikulášské nadílky a Čertování, vánoční koncerty, Vánočka, Květnotoč, Hrajeme si s pohádkou, Klubíčka, Dudlík, aneb cvičení s Hankou, klubíčka pro MŠ. Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy pak organizujeme tradiční velké akce v září to byly doprovodné akce v rámci kulturního festivalu Bezručova Opava, při kterých vystupují naše soubory a kroužky díky těmto aktivitám nás občané znají, oslovují a těší se na další akce. V dubnu pak spolupracujeme na organizaci festivalu Další břehy. Pro veřejnost organizujeme tradiční promenádní koncerty dechových hudeb. Mezi velké akce, určené opavské veřejnosti, na kterých se spolupodílíme patří také tradiční Den Země (spolupráce s MgmO, tak vlastní Dny Země v Minizoo na Husově ul.), Den stromů (spolupráce s MgmO), Den dětí (spolupráce s MgmO, tak vlastní Den dětí pro veřejnost), Lampionový průvod, Vítání prvňáčků, Den bez aut, vystupujeme v rámci Dne sociálních služeb, doprovodný program zajišťujeme k akci Zdravé město. Školám a dalším organizacím nabízíme pořady, programy pro různé akce (zejména z vystoupení našich souborů), výchovné pořady velikonoční, vánoční, besedy o lidové písni, tanci a krojích, pro mateřské školy Klubíčka a pořady EVVO. V rámci činnosti opavské MINIZOO zajišťujeme besedy o zvířatech a komentované exkurze. Podle našich možností poskytujeme metodickou pomoc např. při organizování táborů a různých soutěží. Jako jediná instituce v Opavě se také věnujeme národopisné tematice pracují u nás národopisné soubory, organizujeme pro ně a s nimi folklorní akce na území Opavského

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s... Almanach 1990 2010 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne 30.9.2014 Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více