Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE

2 Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno a bez přerušení činnosti funguje dodnes. Jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání poskytuje smysluplné trávení volného času dětem, mládeži i dospělým. Rozsah činnosti ve Středisku volného času Opava je veliký. Do více než stovky zájmových kroužků dochází každý týden bezmála 1500 zájemců. Zaměření těchto pravidelných aktivit je různorodé a věkové složení členů také od předškolního až po dospělý věk. U nás najdete kroužky taneční, folklorní, pěvecké, hudební, výtvarné, keramické. Pro technické nadšence je určeno radio-elektro, letecké a plastikové modelářství, počítače. Samozřejmostí jsou kroužky sportovní volejbal, florbal, badminton, stolní tenis, bikros, vodáctví, střelectví. Milovníci zvířat a přírody se scházejí v přírodovědných kroužcích, teraristice a akvaristice. A kdo má rád amatérské divadlo tak je v našem Loutkovém divadle na správné adrese. Další rozsáhlou kapitolou činnosti SVČ je pořádání a spolupořádání stovek drobných, ale také velkých akcí pro opavskou veřejnost. Od karnevalů, pohádkových domečků, bazárků, různých soutěží, závodů a turnajů, cvičení pro maminky s dětmi, Klubíček, škol bruslení, jógy, aerobiku až po velké akce jako je Den dětí, folklorní festival Chodníčky k domovu, Taneční setkání, Den Země, Den stromů atd. A školy zase vědí, že pro ně SVČ pořádá okresní kola Ministerstvem školství vyhlašovaných předmětových soutěží. Také veškeré prázdniny v celém roce by se bez příměstských a pobytových táborů organizovaných SVČ neobešly. Rodiče rádi a v hojné míře svěřují své děti do péče našich zkušených pedagogů. Pro naši činnost máme k dispozici budovu na Jaselské ulici a část budovy na Husově ulici, kde vedle sebe fungují v symbióze naše Opavská minizoo a Loutkové divadlo. Do minizoo se mohou zájemci přijít na zvířata podívat každou neděli, případně si s dětmi pohrát na naší zahradě. A Loutkové divadlo v rámci Hrajeme si s pohádkou uvádí každou neděli dopoledne i odpoledne pro děti pohádky. Část činnosti uskutečňujeme také v pronajatých prostorách, protože k nám se opravdu nevejdeme. Provozujeme celoročně turistický srub na Melečku. Vzhledem k rozsáhlým vodáckým aktivitám máme vybavenou loděnici v bunkru v Městských sadech. Za šedesátiletou historii mělo Středisko volného času různé zřizovatele. V současnosti nás zřizuje Statutární město Opava.

3 Základní údaje o školském zařízení : Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Jaselská 4, Opava IČO: IZO: Charakteristika: školské zařízení pro zájmové vzdělávání, zřízeno dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Zřizovatel: Statutární město Opava, se sídlem Opava, Horní náměstí 69 Ředitelka: Jaroslava Poláková Zástupkyně ředitelky: Jana Vondálová Elektronický kontakt: webové stránky: ová adresa: Školská rada: není při SVČ ustavena Sídlo zařízení a jeho součásti: budova Střediska volného času Opava, Jaselská 4 Prostorové možnosti: 9 učeben, 2 sály, 1 malá tělocvična, 4 šatny, 3 skladové místnosti, 1 archiv, 5 pracoven pedagogů, ředitelna, 1 pracovna ekonomického úseku budova Opava, Husova 17 prostory v pronájmu od NIDV Praha Loutkové divadlo v Opavě Prostorové možnosti: jeviště s hledištěm a zázením, 1 zkušebna, 1 místnost pro sklad loutek a kulis, 1 pracovna vedoucí loutkového divadla.

4 Oddělení sportu, turistiky, přírodovědy, EVVO a MINIZOO Prostorové možnosti: 3 klubovny, 3 pracovny pedagogů, 2 skladové místnosti, střelnice na půdě, sklepní přípravna krmiva a sklad krmiva, skleník ve dvoře (MINIZOO klece se zvířaty), domeček pro zvířata ve dvoře (teraristika, akvaristika), zahrada, 2 garáže sloužící jako skladové prostory, voliéry pro okrasné ptactvo v zahradě. bunkr v Městských sadech sklad lodí a vodáckého materiálu turistický srub Domoradovice-Meleček ubytování pro 15 osob, srub je využíván pro akce zájmových kroužků, tábory a veřejnost dle zájmu

5 Hlavní úkoly SVČ, obory činnosti Hlavním úkolem Střediska volného času Opava je uskutečňování zájmového vzdělávání pro děti, žáky, studenty, ale také pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Zájmové vzdělávání podle vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. uskutečňujeme zejména těmito formami: a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností, b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací, e) individuální prací, vytvářením podmínek pro rozvoj nadání, f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. ad a) Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností se rozumí především realizace příležitostných akcí nejrůznějšího druhu, různých typů soutěží, představení a vystoupení našich zájmových útvarů při akcích pro veřejnost, příprava a realizace vzdělávacích akcí pro veřejnost, konzultační a metodická pomoc dalším subjektům. V rámci této činnosti jsme ve školním roce 2013/2014 zorganizovali celkem 952 jednotlivých příležitostných akcí pro účastníků (z toho 298 akcí o sobotách a nedělích) a 25 soutěží kat. A a B pro žáků. ad b) Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností se rozumí především činnost zájmových útvarů - tj. kroužků, souborů, klubů a oddílů ve školním roce 2013/2014 u nás pracovalo celkem 103 těchto útvarů s členy, z toho 211 dětmi, 1026 žák, 78 studenty a 197 dospělými. ad c) Táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde SVČ Opava vykonává svou činnost, se rozumí organizace pobytových akcí a táborů v prázdninových týdnech. Ve školním roce 2013/2014 jsme uskutečnili celkem 50 pobytových akcí pro účastníků. Konaly se semináře, kurzy, soustředění a další akce. Příměstských táborů jsme zorganizovali 16, pro 344 účastníků. ad d) Osvětovou činností a prevencí sociálně patologických jevů je ve své podstatě celá činnost SVČ, jehož pedagogové na své klienty celoročně pozitivně působí jak při pravidelné, tak příležitostné činnosti. ad e) Individuální prací a rozvojem nadání svých klientů se zabývají zejména v některých technicky zaměřených kroužcích, které lze zároveň považovat za přípravu na budoucí povolání např. elektro kroužek, modelářství, výpočetní technika, přírodovědné kroužky, ale také keramika apod. ad f) Spontánní aktivity provozujeme v rámci omezených prostorových možností, zejména v zahradě SVČ Husova a v zahradě SVČ Jaselská, v učebnách není pro tuto činnost volný prostor.

6 Rozdělení činnosti podle oborů Estetická výchova zajišťuje především esteticky zaměřenou činnost řadu zájmových útvarů a velké množství akcí. Rodiče předškolních dětí u nás pro své ratolesti najdou zájmové kroužky výtvarné, jazykové, hudební a pohybové. Také pro školáky nabízíme široký rozsah činností výtvarné činnosti zastupují Paletka a Keramika, hudební zase výuka hry na kytaru nebo bubenická škola. Nejrozsáhlejší paletu zájmových útvarů u nás máme v oblasti taneční - od moderního tance se zaměřením na step, jazzový tanec, břišní tance, latinsko americké tance, Street Dance, až po folklor. Pro veřejnost pořádáme kurzy jógy, aerobiku, cvičení pro ženy, hry na africké bubny nebo kurzy keramiky. Maminky na mateřské dovolené si k nám s dětmi chodí zacvičit v dopoledních i odpoledních hodinách do Dudlíku s Hančou. O popularitě našich akcí, které pořádáme pro veřejnost, svědčí hojná návštěvnost ať se jedná o akce zábavného charakteru jako jsou dětské karnevaly, pohádková zábavná odpoledne, dny dětí, drakiády, bazárky, dušičkování, čertování, adventní a velikonoční koncerty nebo vzdělávací akce typu výtvarných dílen, koncertů, výukových programů.

7 Folklórní soubory SVČ Opava Středisko volného času je folklorní baštou Opavského Slezska. Pracují u nás tři folklorní soubory a dvě cimbálové muziky. Dětský folklorní soubor Úsměv Opava vznikl v roce 1978 a v současné době jej vede Mgr. Soňa Wenzelová. Pod jejím vedením soubor získal řadu ocenění na soutěžích a festivalech. Nedílnou součástí souboru je přípravka Zpívánky, jejíž vedení si ponechala zakladatelka souborů Olga Wajdová. Soubor Vrtek vznikl v roce 1983 a u jeho zrodu stáli stejně jako u Úsměvu - manželé Olga a Jan Wajdovi. Soubor vede také Mgr. Soňa Wenzelová a pod jejím vedením se Vrtek stal jedním z nejprestižnějších folklorních souborů ve Slezsku. Seniorský folklorní soubor Ischias, vznikl v roce 1998 jako soubor tvořený převážně rodiči tanečníků z folklorních souborů Úsměv a Vrtek. Vedoucími souboru jsou Jaroslava Poláková a Jan Wajda ml. Repertoárem jsou stejně jako u Úsměvu a Vrtku - lidové písně a tance regionu Opavské Slezsko. Naše soubory znají diváci mnoha českých i zahraničních festivalů více na Jsme také pořadatelem opavských folklorních akcí. Mezi nejvýznamnější patří regionální folklorní festival s mezinárodní účastí "Chodníčky k domovu", a nově také mezinárodní dětský festival Děcka, poče se hrač.. Stranou nezůstávají také akce jako regionální přehlídka dětských folklorních souborů a cimbálových muzik "Vítání jara", Vynášení Mařeny, "Stavění máje", Kateřinská zábava, adventní koncert "Na vanoce dluhe noce" nebo tradiční masopustní Kozelek. Své místo u folklorumilných Opavanů má soutěž dětských lidových zpěváků "Opavský skřivánek", která má tradici od roku 1984.

8 Taneční soubor Puls SVČ Opava Taneční soubor Puls pod vedením Jany Vondálové vznikl v roce Během trvání své činnosti se zúčastnil řady různých kulturně společenských akcí a přehlídek a absolvoval více než sto soutěží na různých úrovních od okresních až po mistrovství světa. Technikou stepu se zabývá od roku 1983 a byl účastníkem všech ročníků mistrovských soutěží od prvního celostátního setkání stepařů v Brně v roce 1986 až po dnešní dobu. Pravidelně přiváží do Opavy medaile a ocenění za umístění na čelných místech. Je nejdéle existujícím souborem oblasti stepu v ČR. V současné době se TS Puls zaměřuje na step a moderní tanec vycházející z jazzu. S nástupem trenérky Evy Vondálové se soubor začal opět věnovat scénickému tanci a nově i pohybovému divadlu. I v těchto tanečních stylech získává řadu ocenění s postupem na celostátní přehlídky. K činnosti souboru patří také letní odborná soustředění, která jsou věnována tanečním aktivitám (často i s pozvanými lektory nejen z oblasti stepu, jazzového tance, ale i dramatiky nebo hudby). Nedílnou složkou je relaxace a vzájemné poznávání formou nejrůznějších her.

9 Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže OZDM funguje v Opavě od roku V roce 2013 bylo úlohou koordinátora pověřeno Středisko volného času. V OZDM se schází zástupců opavských základních a středních škol ve věku let. Na pravidelných zasedáních se každý měsíc seznamují s řízením města, diskutují s osobnostmi, navrhují řešení problémů v Opavě a zároveň se učí demokracii, aktivnímu občanství, veřejnému vystupování, kritickému myšlení a zpětné vazbě. V roce 2013 se členové OZDM účastní jednání Fóra Zdravého města Opava, ve kterém občané každoročně hledají deset prioritních oblastí k řešení. Zapojují se do organizace velkých městských akcí jako Den Země, Den dětí či Den stromů, zúčastnili se zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, ale také mládežnických konferencí v Praze a Štrasburku.

10 Loutkové divadlo v Opavě zahájilo svou činnost v roce 1951 jako amatérská scéna a celou dobu zajišťuje pravidelná nedělní představení pro rodiče s dětmi. V roce 2005 převzalo vedení loutkového divadla Středisko volného času Opava. V současné době působí v Loutkovém divadle pět dospělých amatérských divadelních a loutkářských souborů, dva soubory studentské a pět dětských divadelních souborů.tyto soubory vytváří repertoár loutkového divadla, který prezentují při pravidelných nedělních představeních. Ten je ještě doplňován hostujícími převážně profesionálními divadly s inscenacemi pro děti, mládež i dospělé. Loutkové divadlo každoročně organizuje divadelní a recitační soutěže: Dětská scéna soutěž v dětské recitaci, Divadelní lízátko - soutěž dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, Opavská rolnička regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů. Soubory loutkového divadla získávají na jednotlivých soutěžích a přehlídkách v Opavě i jiných regionech řadu ocenění a zúčastňují se také celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim. Soubory Loutkového divadla realizují také představení v rámci doprovodných akcí Bezručovy Opavy, tradiční Mikulášské nadílky, letních představení u Bílé věže zámku Hradec nad Moravicí a při řadě dalších příležitostí. Divadelní sezóna je tradičně zakončena pohádkovým pochodem pro rodiče s dětmi Z pohádky do pohádky.

11 Technika Mohlo by se zdát, že zájem o technické kroužky v posledních letech slábne.ale toto není pravdou ve Středisku volného času Opava. Každoročně nabízíme modelářské kroužky letecký a plastikový, ojedinělý zaměřením i výsledky je kroužek rádio-elektro V jeho čele stojí již 40 let pan František Lupač, pod jehož vedením se jeho členové úspěšně zúčastňují okresních, krajských i celostátních soutěží v rádio-elektronice, odkud každoročně přivážejí medaile za vítězství. Součástí činnosti je také radioamatérský provoz a další související technika jako je využití počítače v rádiovém provozu. A tak kromě toho, že se naši členové naučí ledacos zajímavého sestavit, tak se učí také na radiovlnách spojit s celým světem. Plastikoví modeláři sestavují makety ledatel, tanků a lodí a letečtí modeláři se učí stavět modely letadel a házedel z balzy. Zkušenější starší žáci stavějí větší modely A1 a A3. Pro členy tohoto kroužku pořádáme soutěže, kde měří funkčnost svých modelů jak mezi sebou, tak se členy dalších kroužků, které fungují v okolních střediscích volného času. Každoročně pořádáme okresní a krajské kolo soutěže na letišti v Dolním Benešově Zábřehu. Počítačové kroužky se v dnešní době zaměřují především na stránku hardwaru a údržby počítačů. Děti mají možnost si v kroužcích "ohmatat" díly z počítačů, naučí se je poznávat a pracovat s nimi. Také získají poznatky, jak spravovat operační systém, instalovat a udržovat programy.

12 Sport a turistika Pedagogové úseku sportu, outdoorových aktivit a turistiky mají zázemí na pobočce na Husově ulici. Vedou řadu sportovních kroužků a oddílů, (badminton, bikros, florball, stolní tenis, střelectví, vodáctví, volejbal), učí děti ve škole bruslení, v lyžařských školách, lézt na umělé stěně, střílet ze vzduchovek nebo ovládat jízdu na lodích a raftech. Připravují a organizují řadu sportovních závodů, kempů, pobytových i příměstských táborů. Součástí jejich práce jsoui adaptační kurzy, lyžařské výcviky, školní výlety se zaměřením na vodní turistiku i volnočasové aktivity na školách v přírodě. Také využití našeho turistického srubu na Melečku u Žimrovic, který slouží pro pořádání pobytových prázdninových akcí a víkendových soustředění oddílů, spadá do kompetence tohoto oddělení.

13 Přírodověda a EVVO Jednou ze stěžejních činností, kterou se Středisko volného času zabývá, je přírodověda a enviromentální výchova. Přírodovědný úsek nabízí dětem zájmové kroužky zaměřené na teraristiku, akvaristiku a chov drobných savců. Nedílnou součástí nabídky jsou také akce pro školy, zejména exkurze v naší MINIZOO, výukové programy EVVO pro základní a mateřské školy. Pravidelně pořádáme výstavu exotického ptactva a uskutečnili jsme také výstavy kaktusů, masožravých rostlin, obojživelníků a plazů. Podíleli jsme se i na vyvěšování ptačích budek v okolních lesích. Pro veřejnost pořádáme a spolupořádáme Dny Země, Dny stromů, Svátky zvířat v minizoo a další akce s přírodovědnou a EVVO tematikou. V rámci EVVO do škol připravujeme řadu naučných výchovných pořadů s tematikou přírody a její ochrany, se kterými odborní pedagogové buď navštěvují vyučování ve školách, nebo děti jezdí za námi.

14 MINIZOO V prostorách pobočky na Husově 17 je vybudována opavská MINIZOO učebny plné zvířat a ptáků, ve kterých probíhají jak zájmové kroužky, tak exkurze, besedy a prostory jsou otevřeny také veřejnosti. Velkým lákadlem je zahrada s voliérami, ve kterých zkušení pedagogové chovají velké množství tuzemských i exotických ptáků, v letních měsících jsou voliéry plné morčat i malých králíků. V domečku se děti seznámí s hady, chameleony, leguány, pavouky a mnoha dalšími obyvateli terárií. Uvidí zde také expozici akvaristiky s desítkami rybiček z různých kontinentů, včetně pyraní. Ve skleníku uvidí návštěvníci králíky, morčata, křečky a další druhy hlodavců, ale také fretky, činčily, netopýry a dovědí se spoustu zajímavých informací o jejich životě i chovu. Opavské minizoo využívají k rozšíření poznatků nejen děti ze zájmových útvarů, MŠ, ZŠ i SŠ při exkurzích, ale i široká veřejnost při Dnech otevřených dveří. Je cílem také mnoha výletů, při kterých mohou návštěvníci využít také dětské hřiště s prolézačkami a klouzačkami, které je součástí zahrady. Zároveň je naše minizoo v Opavě využívána jako středisko základní péče a ošetření pro opuštěná nebo zraněná zvířata, která k nám občané nosí. O taková zvířata se postaráme, ošetříme je a předáme pracovníkům Záchranné stranice v Bartošovicích, ve které nalézají nový domov.

15 Táborová činnost Tábory a pobytové akce pořádáme v průběhu celého roku. Nejen o školních prázdninách, ale také o víkendech. Jedná se akce pro širokou veřejnost, ale také řady pobytových akcí pro členy našich zájmových útvarů (workshopy, zájezdy, výjezdy na soutěže, víkendovky ). Největší nárůst zájmu je u příměstských táborů, jejichž zaměření je různorodé tak, aby se do nich mohlo zapojit co nejvíce dětí. O děti se na těchto akcích starají kvalifikovaní pedagogové a instruktoři.

16 Výsledky vzdělávání - úspěchy kolektivů a jednotlivců ze SVČ Opava v národních a mezinárodních soutěžích ve školním roce 2013/2014: Klub Domino získal ocenění za svou práci v rámci projektu České televize v pořadu mladých talentů Zlatý oříšek. Klub Domino se zúčastnil v červenci mezinárodního soutěžního festivalu dětských pěveckých sborů v lotyšské Rize a přivezl velmi cenné stříbrné pásmo. Sbor vede paní Dr. Ivana Kleinová. Taneční soubor PULS Opava měl v minulém školním roce velmi úspěšnou taneční sezónu, ocenění, která získal byla dlouhá řada, proto je uvádím podle názvů jednotlivých choreografií: Novinová (scénický tanec JVK I.) ocenění za "vyváženost všech složek choreografie" na Krajské přehlídce dětského scénického tance, Ostrava 2014, nominace na celostátní přehlídku v Kutné Hoře postup na Celostátní přehlídku pantomimy a pohybového divadla "Otevřeno 2014" v Kolíně, účast ve slavnostním Galavečeru přehlídky postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno - Kolín) Poznej sebe, dotkneš se nebe... (scénický tanec HVK I.) ocenění na Krajské přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2014 v Ústí nad Orlicí, přímý postup na celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec...) Zamilovaná zahrada (step - produkce) 1. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 nominace na MS ve stepu v prosinci 2014, Riese, Německo V parku (step - Malá skupina HVK I.) 5. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Mezi námi děvčaty (step - Miniprodukce JVK II.) 2. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Párty (step - Malá skupina DVK) 7. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Útěk z vězení (step - Miniprodukce JVK I.) 1. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Když mě děsí noční běsy (scénický tanec JVK II.) ocenění za "humorné a nápadité zpracování námětu" na Krajské přehlídce dětského scénického tance v Ostravě 2014 postup a zisk ocenění ve finálovém večeru přehlídky Taneční učitelé roku 2014, kterou pořádá konzervatoř Taneční centrum Praha Move together! (step - Malá skupina HVK II.) 2. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 nominace na MS ve stepu v prosinci 2014, Riese, Německo Bariéry v nás (scénický tanec HVK I.) ocenění za "scénický aspekt" na Krajské přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2013 v Prostějově

17 postup na Celostátní přehlídku pantomimy a pohybového divadla "Otevřeno 2014" v Kolíně, účast ve slavnostním Galavečeru přehlídky postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno Kolín). Vedoucí souboru v dětské kategorii a autorkou choreografie Párty je paní Jana Vondálová, vedoucí juniorské a hlavní kategorie a autorkou všech choreografií je sl. Eva Vondálová. Národopisné soubory: Soubory Úsměv a Vrtek reprezentovaly na festivalech v polských Willamowicích a Opole. Soubor Ischias byl nominován do jednoho z hlavních pořadů mezinárodního národopisného festivalu ve Strážnici. Soubory Úsměv a Vrtek připravuje sl. Mgr. Soňa Wenzelová, soubor Ischias p. Jaroslava Poláková. Dětský divadelní soubor Štěkáček zvítězil se hrou StaPoČes v regionální přehlídce dětských divadelních souborů a postoupil na národní přehlídku ve Svitavách. Divadelní soubor Štěk se hrou Zlatohlava se zúčastnil moravské soutěžní přehlídka dětského divadla Mumraj Hodonín a postoupil na národní přehlídka do Rakovníka. S divadelníky pracuje a autorem jejich her je p. Daniel Kollmann.

18 Technický stav prostor, ve kterých SVČ poskytuje zájmové vzdělávání Budova na ul. Jaselská 4 Budova je v dobrém technickém stavu. Údržbu budovy zatím zvládáme z vlastních prostředků. V sálech a tělocvičně jsou nové dřevěné podlahy, nezbytné pro taneční kolektivy. U okna na převážné části budovy došlo k postupné výměně, zbývá vyměnit 6 oken v tělocvičně a 2 okna v učebně radio-elektro. V roce 2015 je nezbytné opravit jeden z komínů, aby nedošlo k poškození střechy. Časem bude nutné opravit vstupní schodiště, které praská zatím jsme je opravili železnými pláty, podle finančních možností je necháme zrekontruovat. Bunkr Městské sady Jedná se o součást bývalého opevnění z II. světové války. Do majetku jsme jej od města dostali při přechodu pod zřizovatele SMO, máme jej zapsán ve zřizovací listině. Využíváme jej jako sklad vodáckého materiálu a zázemí pro vodácké akce. Bunkr je velmi špatném technickém stavu, vyžaduje rozsáhlou stavební opravu zakrytí střechy, aby do stropů neprosakovala voda a také opravu elektroinstalace. Zvažujeme, zda místo nákladné opravy, na kterou nám finanční prostředky nestačí, nevyřešit skladování materiálu jinak a bunkr zavřít. Turistický srub Domoradovice-Meleček Tuto ubytovací turistickou základnu jsme si ponechali. Jedná se o dřevěnou patrovou budovu, ve které jsou lůžka pro 15 osob, v přízemní hale je kuchyň zároveň s jídelnou a klubovnou. V letních měsících před srubem stavíme ještě 5 stanů, abychom kapacitu ubytování rozšířili o dalších 10 lůžek. Ve srubu není zaveden el. proud ani voda, kterou bereme ze studny. Srub stojí v lese, v okolí není žádná další chata. Tím je tato lokalita zajímavá pro turistické a ekologické oddíly, které ji rády využívají k pobytovým aktivítám. Budova na Husova 17 pobočka SVČ Budova na Husově 17 je v majetku státu a její správa byla svěřena Národnímu institutu pro další vzdělávání Praha. S touto institucí máme uzavřenu nájemní smlouvu na využívání prostor. Budova byla zařazena do seznamu církevních restitucí jako nepotřebný státní majetek. V současné době SMO jedná o získání budovy zpět pro opavské děti. Sídlí zde Loutkové divadlo Opava, oddělení sportu, turistiky a přírodovědy a opavská MINIZOO. Budova je ve velmi špatném technickém stavu viz přiložená CD s fotodokumentací stavu budovy.

19 V případě, že by k navrácení budovy městu Opava nedošlo a vlastnila by ji církev, bude nutné buď uzavřít s církví smlouvu o dalším pronájmu nebo vyřešit přestěhování loutkového divadla, MINIZOO a oddělení sportu, turistiky a přírodovědy do jiných prostor. Toto by zejména u divadla a MINIZOO bylo téměř nereálné. V případě, že Opava budovu získá do majetku, je nezbytné počítat s rozsáhlou rekonstrukcí. Materiální zabezpečení činnosti SVČ Opava Materiální zabezpeční naší činnosti je dostačující. Zatím jsme je dokázali zajistit z vlastních zdrojů tj. z přímých nákladů určených na učební pomůcky a z příjmů ze zápisného do zájmových útvarů. Personálního zabezpečení činnosti školského zařízení Oddělení kulturní a společenské (estetika) 6 interních pedagogických pracovníků: 1 pedagog volného času, zaměření: vedoucí oddělení, práce s maminkami a dětmi, organizace příležitostných akcí 1 pedagog volného času, zaměření: OZDM (0,5 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: výtvarné obory 1 pedagog volného času, zaměření: folklor (0,25 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: jazyky, šachy, organizace (0,75 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: tanec Na oddělení pracuje 22 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů. Úsek technický 1 interní pedagogický pracovník Na úseku pracují 2 externí spolupracovníci vedoucí zájmových útvarů. Oddělení Loutkové divadlo 2 interní pedagogičtí pracovníci 1 pedagog volného času, zaměření: zástupce ředitelky, vedoucí oddělení Loutkové divadlo, práce se zájmovými kroužky, organizace představení, dramaturgie 1 pedagog volného času, zaměření: vedení divadelních zájmových útvarů, organizace táborové činnosti Na oddělení pracuje 7 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů. Oddělení turistiky a přírodovědy 5 interních pedagogů 1 pedagog volného času, zaměření: vedoucí oddělení turistiky a přírodovědy, organizace turistických a outdoorových akcí pro veřejnost, tábory 1 pedagog volného času, zaměření: turistika, vodní sporty, lyžování a zimní sporty (0,75 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: přírodověda, organizace přírodovědných výstav, soutěží a olympiád odešel dohodou, chystáme výběrové řízení na toto místo 1 pedagog volného času, zaměření: přírodověda, výukové programy, soutěže MŠMT 1 pedagog volného času, zaměření: sport 1 pedagog volného času, zaměření EVVO (0,5 úvazek) Na oddělení pracuje 5 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů

20 Úsek provozní SVČ Jaselská 1 provozní pracovník, zaměření: vedoucí provozu Jaselská, správce budovy Jaselská, tisky, BOZP, řidič služebního vozidla, sezónní topič 1 uklizečka budovy Jaselská 2 externí vrátní SVČ Jaselská DPP,DPČ (cca 0,75) 1 externí uklizečka tělocvična Krnovská, DPP (cca 0,25) Úsek provozní SVČ Husova 1 uklizečka a krmička SVČ Husova 1 externí vrátná SVČ Husova DPP,DPČ (cca 0,25) 1 provozní pracovník hrazen přes projekt ÚP (0,625 úvazek) Úsek provozní Loutkové divadlo 1 uklizečka Loutkového divadla 1 správce, vrátný LD DPP,DPČ (cca 0,6) Úsek ekonomický SVČ Jaselská 1 hlavní účetní SVČ 1 pokladní SVČ Jaselská Toto personální obsazení je pro zajišťování výše uvedené činnosti dostačující. Finanční náklady na zajištění mezd interních zaměstnanců jsou pokryty z přímých nákladů na vzdělávání, které SVČ získává z MŠMT prostřednictvím KÚ. Jsou přidělovány na základě výkonových ukazatelů tzv. žákohodin, které jsou součinem počtu žáků, kteří se účastní činnosti a počtu hodin, po které tato činnost trvá. Pro výkonový výpočet můžeme započítat pouze činnost s žáky (od 1. tř. ZŠ po maturitu na SŠ) a studenty (pouze studenti VOŠ). A z činnosti můžeme započítat pouze zájmové útvary, soutěže typu A a B a pobytové akce. Činnost příležitostná, spontánní a poradenská se do výkonů SVČ pro výpočet mzdových prostředků nezapočítává, stejně jako jakákoliv činnost s dětmi a dospělými.

21 Aktivity a prezentace SVČ na veřejnosti ve školním roce 2013/2014 Hlavním úkolem Střediska volného času Opava je zaujmout co nejvíce dětí a mladých lidí a naplnit jim volný čas. Pracujeme pro všechny skupiny občanů děti, žáky, studenty i dospělé. Naším cílem je poskytnout jim zájmové vzdělávání - smysluplné trávení volného času. Chceme děti, žáky a studenty prostřednictvím práce zájmových útvarů přivést k trvalým zájmům, v některých případech orientovat na budoucí profesi. Pro veřejnost organizujeme desítky příležitostných akcí zejména zábavného a vzdělávacího charakteru, námi zřizované soubory a kroužky vystupují na desítkách akcí pro veřejnost, kde prezentují svou práci a propagují SVČ. Ve školním roce 2013/14 jsme si připomenuli 60. výročí založení Střediska volného času Opava. Velká část našich aktivit byla v tomto školním roce spojena právě s tímto výročím. Připravili jsme velkou výstavu z historie a činnosti v OC Breda-Weinstein, uskutečnili koncerty ve Slezském divadle a Narozeninový karneval. V rámci naší ediční činnosti jsme vydali také brožuru k výročí zařízení. Národopisné soubory Úsměv, Vrtek a Ischias slavily v říjnu výročí založení (35, 30 a 15 let) velkým slavnostním koncertem ve Slezském divadle a vzpomínkovou besedou u cimbálu. Taneční soubor PULS Opava si v červnu připomínal 35. výročí svého založení opět velkým slavnostním koncertem ve Slezském divadle a vydáním malé publikace k výročí (viz příloha). Z dalších akcí zábavného charakteru organizujeme také tyto příležitostné aktivity: Hrajeme si s pohádkou a Bavíme se v domečku cyklus víkendových akcí pro rodiče s dětmi naplněný jak programem, tak dílnou ručních prací, technik a řemesel, kde si účastníci pod vedením pedagogů vyrábějí různé drobnosti, pořádáme také dětské karnevaly. Mezi naše nejznámější akce patří tradiční Mikulášské nadílky a Čertování, vánoční koncerty, Vánočka, Květnotoč, Hrajeme si s pohádkou, Klubíčka, Dudlík, aneb cvičení s Hankou, klubíčka pro MŠ. Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy pak organizujeme tradiční velké akce v září to byly doprovodné akce v rámci kulturního festivalu Bezručova Opava, při kterých vystupují naše soubory a kroužky díky těmto aktivitám nás občané znají, oslovují a těší se na další akce. V dubnu pak spolupracujeme na organizaci festivalu Další břehy. Pro veřejnost organizujeme tradiční promenádní koncerty dechových hudeb. Mezi velké akce, určené opavské veřejnosti, na kterých se spolupodílíme patří také tradiční Den Země (spolupráce s MgmO, tak vlastní Dny Země v Minizoo na Husově ul.), Den stromů (spolupráce s MgmO), Den dětí (spolupráce s MgmO, tak vlastní Den dětí pro veřejnost), Lampionový průvod, Vítání prvňáčků, Den bez aut, vystupujeme v rámci Dne sociálních služeb, doprovodný program zajišťujeme k akci Zdravé město. Školám a dalším organizacím nabízíme pořady, programy pro různé akce (zejména z vystoupení našich souborů), výchovné pořady velikonoční, vánoční, besedy o lidové písni, tanci a krojích, pro mateřské školy Klubíčka a pořady EVVO. V rámci činnosti opavské MINIZOO zajišťujeme besedy o zvířatech a komentované exkurze. Podle našich možností poskytujeme metodickou pomoc např. při organizování táborů a různých soutěží. Jako jediná instituce v Opavě se také věnujeme národopisné tematice pracují u nás národopisné soubory, organizujeme pro ně a s nimi folklorní akce na území Opavského

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015 / 2016

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015 / 2016 Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015 / 2016 Zápisy do zájmových kroužků Střediska volného času Opava ( Jaselská i Husova ) proběhnou od 7.9. do 11.9.2015 denně od 14.00 do 18.00 hodin na Jaselské

Více

Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15

Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15 Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15 **Dudlík s Hančou (cvičení pro maminky s dětmi) maminky na mateřské dovolené, přijďte si se svými dětmi zacvičit a získat nejen nové pohybové dovednosti a návyky

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Družstevní 4513, Zlín Vedoucí EVA KUDELOVÁ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Sídlíme v budově DDM ASTRA na ulici Družstevní č. 4513 na Jižních

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16

Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16 Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16 Výroční zpráva O činnosti a hospodaření DDM Méďa Krnov za rok 2004 dle Zásad Moravskoslezského kraje, rada kraje, část 6., článek 17 V Krnově 18.02.2005 Schváleno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Masarykova 70, 415 01 Teplice Tel. 417 538 840, Výroční zpráva 2004/5 Dům dětí a mládeže,teplice,příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školského

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2013-14

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2013-14 Hodnotící zpráva DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové školní rok 2013-14 Hodnotící zprávu předkládá SVČ: Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241/1 500 03 IČ: 61222275

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013

Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže Rokycany Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany Školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 E.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572 591 123, 602 732 734 email: reditelka@ddmpastelka.cz, krouzky@ddmpastelka.cz

Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572 591 123, 602 732 734 email: reditelka@ddmpastelka.cz, krouzky@ddmpastelka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 V Uh. Ostrohu,20.8.2012 Zpracovala: Mgr. Štěpánka Dubinová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ DDM UH.OSTROH

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více