Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE

2 Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno a bez přerušení činnosti funguje dodnes. Jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání poskytuje smysluplné trávení volného času dětem, mládeži i dospělým. Rozsah činnosti ve Středisku volného času Opava je veliký. Do více než stovky zájmových kroužků dochází každý týden bezmála 1500 zájemců. Zaměření těchto pravidelných aktivit je různorodé a věkové složení členů také od předškolního až po dospělý věk. U nás najdete kroužky taneční, folklorní, pěvecké, hudební, výtvarné, keramické. Pro technické nadšence je určeno radio-elektro, letecké a plastikové modelářství, počítače. Samozřejmostí jsou kroužky sportovní volejbal, florbal, badminton, stolní tenis, bikros, vodáctví, střelectví. Milovníci zvířat a přírody se scházejí v přírodovědných kroužcích, teraristice a akvaristice. A kdo má rád amatérské divadlo tak je v našem Loutkovém divadle na správné adrese. Další rozsáhlou kapitolou činnosti SVČ je pořádání a spolupořádání stovek drobných, ale také velkých akcí pro opavskou veřejnost. Od karnevalů, pohádkových domečků, bazárků, různých soutěží, závodů a turnajů, cvičení pro maminky s dětmi, Klubíček, škol bruslení, jógy, aerobiku až po velké akce jako je Den dětí, folklorní festival Chodníčky k domovu, Taneční setkání, Den Země, Den stromů atd. A školy zase vědí, že pro ně SVČ pořádá okresní kola Ministerstvem školství vyhlašovaných předmětových soutěží. Také veškeré prázdniny v celém roce by se bez příměstských a pobytových táborů organizovaných SVČ neobešly. Rodiče rádi a v hojné míře svěřují své děti do péče našich zkušených pedagogů. Pro naši činnost máme k dispozici budovu na Jaselské ulici a část budovy na Husově ulici, kde vedle sebe fungují v symbióze naše Opavská minizoo a Loutkové divadlo. Do minizoo se mohou zájemci přijít na zvířata podívat každou neděli, případně si s dětmi pohrát na naší zahradě. A Loutkové divadlo v rámci Hrajeme si s pohádkou uvádí každou neděli dopoledne i odpoledne pro děti pohádky. Část činnosti uskutečňujeme také v pronajatých prostorách, protože k nám se opravdu nevejdeme. Provozujeme celoročně turistický srub na Melečku. Vzhledem k rozsáhlým vodáckým aktivitám máme vybavenou loděnici v bunkru v Městských sadech. Za šedesátiletou historii mělo Středisko volného času různé zřizovatele. V současnosti nás zřizuje Statutární město Opava.

3 Základní údaje o školském zařízení : Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Jaselská 4, Opava IČO: IZO: Charakteristika: školské zařízení pro zájmové vzdělávání, zřízeno dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Zřizovatel: Statutární město Opava, se sídlem Opava, Horní náměstí 69 Ředitelka: Jaroslava Poláková Zástupkyně ředitelky: Jana Vondálová Elektronický kontakt: webové stránky: ová adresa: Školská rada: není při SVČ ustavena Sídlo zařízení a jeho součásti: budova Střediska volného času Opava, Jaselská 4 Prostorové možnosti: 9 učeben, 2 sály, 1 malá tělocvična, 4 šatny, 3 skladové místnosti, 1 archiv, 5 pracoven pedagogů, ředitelna, 1 pracovna ekonomického úseku budova Opava, Husova 17 prostory v pronájmu od NIDV Praha Loutkové divadlo v Opavě Prostorové možnosti: jeviště s hledištěm a zázením, 1 zkušebna, 1 místnost pro sklad loutek a kulis, 1 pracovna vedoucí loutkového divadla.

4 Oddělení sportu, turistiky, přírodovědy, EVVO a MINIZOO Prostorové možnosti: 3 klubovny, 3 pracovny pedagogů, 2 skladové místnosti, střelnice na půdě, sklepní přípravna krmiva a sklad krmiva, skleník ve dvoře (MINIZOO klece se zvířaty), domeček pro zvířata ve dvoře (teraristika, akvaristika), zahrada, 2 garáže sloužící jako skladové prostory, voliéry pro okrasné ptactvo v zahradě. bunkr v Městských sadech sklad lodí a vodáckého materiálu turistický srub Domoradovice-Meleček ubytování pro 15 osob, srub je využíván pro akce zájmových kroužků, tábory a veřejnost dle zájmu

5 Hlavní úkoly SVČ, obory činnosti Hlavním úkolem Střediska volného času Opava je uskutečňování zájmového vzdělávání pro děti, žáky, studenty, ale také pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Zájmové vzdělávání podle vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. uskutečňujeme zejména těmito formami: a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností, b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací, e) individuální prací, vytvářením podmínek pro rozvoj nadání, f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. ad a) Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností se rozumí především realizace příležitostných akcí nejrůznějšího druhu, různých typů soutěží, představení a vystoupení našich zájmových útvarů při akcích pro veřejnost, příprava a realizace vzdělávacích akcí pro veřejnost, konzultační a metodická pomoc dalším subjektům. V rámci této činnosti jsme ve školním roce 2013/2014 zorganizovali celkem 952 jednotlivých příležitostných akcí pro účastníků (z toho 298 akcí o sobotách a nedělích) a 25 soutěží kat. A a B pro žáků. ad b) Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností se rozumí především činnost zájmových útvarů - tj. kroužků, souborů, klubů a oddílů ve školním roce 2013/2014 u nás pracovalo celkem 103 těchto útvarů s členy, z toho 211 dětmi, 1026 žák, 78 studenty a 197 dospělými. ad c) Táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde SVČ Opava vykonává svou činnost, se rozumí organizace pobytových akcí a táborů v prázdninových týdnech. Ve školním roce 2013/2014 jsme uskutečnili celkem 50 pobytových akcí pro účastníků. Konaly se semináře, kurzy, soustředění a další akce. Příměstských táborů jsme zorganizovali 16, pro 344 účastníků. ad d) Osvětovou činností a prevencí sociálně patologických jevů je ve své podstatě celá činnost SVČ, jehož pedagogové na své klienty celoročně pozitivně působí jak při pravidelné, tak příležitostné činnosti. ad e) Individuální prací a rozvojem nadání svých klientů se zabývají zejména v některých technicky zaměřených kroužcích, které lze zároveň považovat za přípravu na budoucí povolání např. elektro kroužek, modelářství, výpočetní technika, přírodovědné kroužky, ale také keramika apod. ad f) Spontánní aktivity provozujeme v rámci omezených prostorových možností, zejména v zahradě SVČ Husova a v zahradě SVČ Jaselská, v učebnách není pro tuto činnost volný prostor.

6 Rozdělení činnosti podle oborů Estetická výchova zajišťuje především esteticky zaměřenou činnost řadu zájmových útvarů a velké množství akcí. Rodiče předškolních dětí u nás pro své ratolesti najdou zájmové kroužky výtvarné, jazykové, hudební a pohybové. Také pro školáky nabízíme široký rozsah činností výtvarné činnosti zastupují Paletka a Keramika, hudební zase výuka hry na kytaru nebo bubenická škola. Nejrozsáhlejší paletu zájmových útvarů u nás máme v oblasti taneční - od moderního tance se zaměřením na step, jazzový tanec, břišní tance, latinsko americké tance, Street Dance, až po folklor. Pro veřejnost pořádáme kurzy jógy, aerobiku, cvičení pro ženy, hry na africké bubny nebo kurzy keramiky. Maminky na mateřské dovolené si k nám s dětmi chodí zacvičit v dopoledních i odpoledních hodinách do Dudlíku s Hančou. O popularitě našich akcí, které pořádáme pro veřejnost, svědčí hojná návštěvnost ať se jedná o akce zábavného charakteru jako jsou dětské karnevaly, pohádková zábavná odpoledne, dny dětí, drakiády, bazárky, dušičkování, čertování, adventní a velikonoční koncerty nebo vzdělávací akce typu výtvarných dílen, koncertů, výukových programů.

7 Folklórní soubory SVČ Opava Středisko volného času je folklorní baštou Opavského Slezska. Pracují u nás tři folklorní soubory a dvě cimbálové muziky. Dětský folklorní soubor Úsměv Opava vznikl v roce 1978 a v současné době jej vede Mgr. Soňa Wenzelová. Pod jejím vedením soubor získal řadu ocenění na soutěžích a festivalech. Nedílnou součástí souboru je přípravka Zpívánky, jejíž vedení si ponechala zakladatelka souborů Olga Wajdová. Soubor Vrtek vznikl v roce 1983 a u jeho zrodu stáli stejně jako u Úsměvu - manželé Olga a Jan Wajdovi. Soubor vede také Mgr. Soňa Wenzelová a pod jejím vedením se Vrtek stal jedním z nejprestižnějších folklorních souborů ve Slezsku. Seniorský folklorní soubor Ischias, vznikl v roce 1998 jako soubor tvořený převážně rodiči tanečníků z folklorních souborů Úsměv a Vrtek. Vedoucími souboru jsou Jaroslava Poláková a Jan Wajda ml. Repertoárem jsou stejně jako u Úsměvu a Vrtku - lidové písně a tance regionu Opavské Slezsko. Naše soubory znají diváci mnoha českých i zahraničních festivalů více na Jsme také pořadatelem opavských folklorních akcí. Mezi nejvýznamnější patří regionální folklorní festival s mezinárodní účastí "Chodníčky k domovu", a nově také mezinárodní dětský festival Děcka, poče se hrač.. Stranou nezůstávají také akce jako regionální přehlídka dětských folklorních souborů a cimbálových muzik "Vítání jara", Vynášení Mařeny, "Stavění máje", Kateřinská zábava, adventní koncert "Na vanoce dluhe noce" nebo tradiční masopustní Kozelek. Své místo u folklorumilných Opavanů má soutěž dětských lidových zpěváků "Opavský skřivánek", která má tradici od roku 1984.

8 Taneční soubor Puls SVČ Opava Taneční soubor Puls pod vedením Jany Vondálové vznikl v roce Během trvání své činnosti se zúčastnil řady různých kulturně společenských akcí a přehlídek a absolvoval více než sto soutěží na různých úrovních od okresních až po mistrovství světa. Technikou stepu se zabývá od roku 1983 a byl účastníkem všech ročníků mistrovských soutěží od prvního celostátního setkání stepařů v Brně v roce 1986 až po dnešní dobu. Pravidelně přiváží do Opavy medaile a ocenění za umístění na čelných místech. Je nejdéle existujícím souborem oblasti stepu v ČR. V současné době se TS Puls zaměřuje na step a moderní tanec vycházející z jazzu. S nástupem trenérky Evy Vondálové se soubor začal opět věnovat scénickému tanci a nově i pohybovému divadlu. I v těchto tanečních stylech získává řadu ocenění s postupem na celostátní přehlídky. K činnosti souboru patří také letní odborná soustředění, která jsou věnována tanečním aktivitám (často i s pozvanými lektory nejen z oblasti stepu, jazzového tance, ale i dramatiky nebo hudby). Nedílnou složkou je relaxace a vzájemné poznávání formou nejrůznějších her.

9 Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže OZDM funguje v Opavě od roku V roce 2013 bylo úlohou koordinátora pověřeno Středisko volného času. V OZDM se schází zástupců opavských základních a středních škol ve věku let. Na pravidelných zasedáních se každý měsíc seznamují s řízením města, diskutují s osobnostmi, navrhují řešení problémů v Opavě a zároveň se učí demokracii, aktivnímu občanství, veřejnému vystupování, kritickému myšlení a zpětné vazbě. V roce 2013 se členové OZDM účastní jednání Fóra Zdravého města Opava, ve kterém občané každoročně hledají deset prioritních oblastí k řešení. Zapojují se do organizace velkých městských akcí jako Den Země, Den dětí či Den stromů, zúčastnili se zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, ale také mládežnických konferencí v Praze a Štrasburku.

10 Loutkové divadlo v Opavě zahájilo svou činnost v roce 1951 jako amatérská scéna a celou dobu zajišťuje pravidelná nedělní představení pro rodiče s dětmi. V roce 2005 převzalo vedení loutkového divadla Středisko volného času Opava. V současné době působí v Loutkovém divadle pět dospělých amatérských divadelních a loutkářských souborů, dva soubory studentské a pět dětských divadelních souborů.tyto soubory vytváří repertoár loutkového divadla, který prezentují při pravidelných nedělních představeních. Ten je ještě doplňován hostujícími převážně profesionálními divadly s inscenacemi pro děti, mládež i dospělé. Loutkové divadlo každoročně organizuje divadelní a recitační soutěže: Dětská scéna soutěž v dětské recitaci, Divadelní lízátko - soutěž dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, Opavská rolnička regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů. Soubory loutkového divadla získávají na jednotlivých soutěžích a přehlídkách v Opavě i jiných regionech řadu ocenění a zúčastňují se také celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim. Soubory Loutkového divadla realizují také představení v rámci doprovodných akcí Bezručovy Opavy, tradiční Mikulášské nadílky, letních představení u Bílé věže zámku Hradec nad Moravicí a při řadě dalších příležitostí. Divadelní sezóna je tradičně zakončena pohádkovým pochodem pro rodiče s dětmi Z pohádky do pohádky.

11 Technika Mohlo by se zdát, že zájem o technické kroužky v posledních letech slábne.ale toto není pravdou ve Středisku volného času Opava. Každoročně nabízíme modelářské kroužky letecký a plastikový, ojedinělý zaměřením i výsledky je kroužek rádio-elektro V jeho čele stojí již 40 let pan František Lupač, pod jehož vedením se jeho členové úspěšně zúčastňují okresních, krajských i celostátních soutěží v rádio-elektronice, odkud každoročně přivážejí medaile za vítězství. Součástí činnosti je také radioamatérský provoz a další související technika jako je využití počítače v rádiovém provozu. A tak kromě toho, že se naši členové naučí ledacos zajímavého sestavit, tak se učí také na radiovlnách spojit s celým světem. Plastikoví modeláři sestavují makety ledatel, tanků a lodí a letečtí modeláři se učí stavět modely letadel a házedel z balzy. Zkušenější starší žáci stavějí větší modely A1 a A3. Pro členy tohoto kroužku pořádáme soutěže, kde měří funkčnost svých modelů jak mezi sebou, tak se členy dalších kroužků, které fungují v okolních střediscích volného času. Každoročně pořádáme okresní a krajské kolo soutěže na letišti v Dolním Benešově Zábřehu. Počítačové kroužky se v dnešní době zaměřují především na stránku hardwaru a údržby počítačů. Děti mají možnost si v kroužcích "ohmatat" díly z počítačů, naučí se je poznávat a pracovat s nimi. Také získají poznatky, jak spravovat operační systém, instalovat a udržovat programy.

12 Sport a turistika Pedagogové úseku sportu, outdoorových aktivit a turistiky mají zázemí na pobočce na Husově ulici. Vedou řadu sportovních kroužků a oddílů, (badminton, bikros, florball, stolní tenis, střelectví, vodáctví, volejbal), učí děti ve škole bruslení, v lyžařských školách, lézt na umělé stěně, střílet ze vzduchovek nebo ovládat jízdu na lodích a raftech. Připravují a organizují řadu sportovních závodů, kempů, pobytových i příměstských táborů. Součástí jejich práce jsoui adaptační kurzy, lyžařské výcviky, školní výlety se zaměřením na vodní turistiku i volnočasové aktivity na školách v přírodě. Také využití našeho turistického srubu na Melečku u Žimrovic, který slouží pro pořádání pobytových prázdninových akcí a víkendových soustředění oddílů, spadá do kompetence tohoto oddělení.

13 Přírodověda a EVVO Jednou ze stěžejních činností, kterou se Středisko volného času zabývá, je přírodověda a enviromentální výchova. Přírodovědný úsek nabízí dětem zájmové kroužky zaměřené na teraristiku, akvaristiku a chov drobných savců. Nedílnou součástí nabídky jsou také akce pro školy, zejména exkurze v naší MINIZOO, výukové programy EVVO pro základní a mateřské školy. Pravidelně pořádáme výstavu exotického ptactva a uskutečnili jsme také výstavy kaktusů, masožravých rostlin, obojživelníků a plazů. Podíleli jsme se i na vyvěšování ptačích budek v okolních lesích. Pro veřejnost pořádáme a spolupořádáme Dny Země, Dny stromů, Svátky zvířat v minizoo a další akce s přírodovědnou a EVVO tematikou. V rámci EVVO do škol připravujeme řadu naučných výchovných pořadů s tematikou přírody a její ochrany, se kterými odborní pedagogové buď navštěvují vyučování ve školách, nebo děti jezdí za námi.

14 MINIZOO V prostorách pobočky na Husově 17 je vybudována opavská MINIZOO učebny plné zvířat a ptáků, ve kterých probíhají jak zájmové kroužky, tak exkurze, besedy a prostory jsou otevřeny také veřejnosti. Velkým lákadlem je zahrada s voliérami, ve kterých zkušení pedagogové chovají velké množství tuzemských i exotických ptáků, v letních měsících jsou voliéry plné morčat i malých králíků. V domečku se děti seznámí s hady, chameleony, leguány, pavouky a mnoha dalšími obyvateli terárií. Uvidí zde také expozici akvaristiky s desítkami rybiček z různých kontinentů, včetně pyraní. Ve skleníku uvidí návštěvníci králíky, morčata, křečky a další druhy hlodavců, ale také fretky, činčily, netopýry a dovědí se spoustu zajímavých informací o jejich životě i chovu. Opavské minizoo využívají k rozšíření poznatků nejen děti ze zájmových útvarů, MŠ, ZŠ i SŠ při exkurzích, ale i široká veřejnost při Dnech otevřených dveří. Je cílem také mnoha výletů, při kterých mohou návštěvníci využít také dětské hřiště s prolézačkami a klouzačkami, které je součástí zahrady. Zároveň je naše minizoo v Opavě využívána jako středisko základní péče a ošetření pro opuštěná nebo zraněná zvířata, která k nám občané nosí. O taková zvířata se postaráme, ošetříme je a předáme pracovníkům Záchranné stranice v Bartošovicích, ve které nalézají nový domov.

15 Táborová činnost Tábory a pobytové akce pořádáme v průběhu celého roku. Nejen o školních prázdninách, ale také o víkendech. Jedná se akce pro širokou veřejnost, ale také řady pobytových akcí pro členy našich zájmových útvarů (workshopy, zájezdy, výjezdy na soutěže, víkendovky ). Největší nárůst zájmu je u příměstských táborů, jejichž zaměření je různorodé tak, aby se do nich mohlo zapojit co nejvíce dětí. O děti se na těchto akcích starají kvalifikovaní pedagogové a instruktoři.

16 Výsledky vzdělávání - úspěchy kolektivů a jednotlivců ze SVČ Opava v národních a mezinárodních soutěžích ve školním roce 2013/2014: Klub Domino získal ocenění za svou práci v rámci projektu České televize v pořadu mladých talentů Zlatý oříšek. Klub Domino se zúčastnil v červenci mezinárodního soutěžního festivalu dětských pěveckých sborů v lotyšské Rize a přivezl velmi cenné stříbrné pásmo. Sbor vede paní Dr. Ivana Kleinová. Taneční soubor PULS Opava měl v minulém školním roce velmi úspěšnou taneční sezónu, ocenění, která získal byla dlouhá řada, proto je uvádím podle názvů jednotlivých choreografií: Novinová (scénický tanec JVK I.) ocenění za "vyváženost všech složek choreografie" na Krajské přehlídce dětského scénického tance, Ostrava 2014, nominace na celostátní přehlídku v Kutné Hoře postup na Celostátní přehlídku pantomimy a pohybového divadla "Otevřeno 2014" v Kolíně, účast ve slavnostním Galavečeru přehlídky postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno - Kolín) Poznej sebe, dotkneš se nebe... (scénický tanec HVK I.) ocenění na Krajské přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2014 v Ústí nad Orlicí, přímý postup na celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec...) Zamilovaná zahrada (step - produkce) 1. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 nominace na MS ve stepu v prosinci 2014, Riese, Německo V parku (step - Malá skupina HVK I.) 5. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Mezi námi děvčaty (step - Miniprodukce JVK II.) 2. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Párty (step - Malá skupina DVK) 7. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Útěk z vězení (step - Miniprodukce JVK I.) 1. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 Když mě děsí noční běsy (scénický tanec JVK II.) ocenění za "humorné a nápadité zpracování námětu" na Krajské přehlídce dětského scénického tance v Ostravě 2014 postup a zisk ocenění ve finálovém večeru přehlídky Taneční učitelé roku 2014, kterou pořádá konzervatoř Taneční centrum Praha Move together! (step - Malá skupina HVK II.) 2. místo na MČR ve stepu, Brno 2014 nominace na MS ve stepu v prosinci 2014, Riese, Německo Bariéry v nás (scénický tanec HVK I.) ocenění za "scénický aspekt" na Krajské přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2013 v Prostějově

17 postup na Celostátní přehlídku pantomimy a pohybového divadla "Otevřeno 2014" v Kolíně, účast ve slavnostním Galavečeru přehlídky postup na výběrovou Celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla - Jiráskův Hronov 2014 (účast v bloku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno Kolín). Vedoucí souboru v dětské kategorii a autorkou choreografie Párty je paní Jana Vondálová, vedoucí juniorské a hlavní kategorie a autorkou všech choreografií je sl. Eva Vondálová. Národopisné soubory: Soubory Úsměv a Vrtek reprezentovaly na festivalech v polských Willamowicích a Opole. Soubor Ischias byl nominován do jednoho z hlavních pořadů mezinárodního národopisného festivalu ve Strážnici. Soubory Úsměv a Vrtek připravuje sl. Mgr. Soňa Wenzelová, soubor Ischias p. Jaroslava Poláková. Dětský divadelní soubor Štěkáček zvítězil se hrou StaPoČes v regionální přehlídce dětských divadelních souborů a postoupil na národní přehlídku ve Svitavách. Divadelní soubor Štěk se hrou Zlatohlava se zúčastnil moravské soutěžní přehlídka dětského divadla Mumraj Hodonín a postoupil na národní přehlídka do Rakovníka. S divadelníky pracuje a autorem jejich her je p. Daniel Kollmann.

18 Technický stav prostor, ve kterých SVČ poskytuje zájmové vzdělávání Budova na ul. Jaselská 4 Budova je v dobrém technickém stavu. Údržbu budovy zatím zvládáme z vlastních prostředků. V sálech a tělocvičně jsou nové dřevěné podlahy, nezbytné pro taneční kolektivy. U okna na převážné části budovy došlo k postupné výměně, zbývá vyměnit 6 oken v tělocvičně a 2 okna v učebně radio-elektro. V roce 2015 je nezbytné opravit jeden z komínů, aby nedošlo k poškození střechy. Časem bude nutné opravit vstupní schodiště, které praská zatím jsme je opravili železnými pláty, podle finančních možností je necháme zrekontruovat. Bunkr Městské sady Jedná se o součást bývalého opevnění z II. světové války. Do majetku jsme jej od města dostali při přechodu pod zřizovatele SMO, máme jej zapsán ve zřizovací listině. Využíváme jej jako sklad vodáckého materiálu a zázemí pro vodácké akce. Bunkr je velmi špatném technickém stavu, vyžaduje rozsáhlou stavební opravu zakrytí střechy, aby do stropů neprosakovala voda a také opravu elektroinstalace. Zvažujeme, zda místo nákladné opravy, na kterou nám finanční prostředky nestačí, nevyřešit skladování materiálu jinak a bunkr zavřít. Turistický srub Domoradovice-Meleček Tuto ubytovací turistickou základnu jsme si ponechali. Jedná se o dřevěnou patrovou budovu, ve které jsou lůžka pro 15 osob, v přízemní hale je kuchyň zároveň s jídelnou a klubovnou. V letních měsících před srubem stavíme ještě 5 stanů, abychom kapacitu ubytování rozšířili o dalších 10 lůžek. Ve srubu není zaveden el. proud ani voda, kterou bereme ze studny. Srub stojí v lese, v okolí není žádná další chata. Tím je tato lokalita zajímavá pro turistické a ekologické oddíly, které ji rády využívají k pobytovým aktivítám. Budova na Husova 17 pobočka SVČ Budova na Husově 17 je v majetku státu a její správa byla svěřena Národnímu institutu pro další vzdělávání Praha. S touto institucí máme uzavřenu nájemní smlouvu na využívání prostor. Budova byla zařazena do seznamu církevních restitucí jako nepotřebný státní majetek. V současné době SMO jedná o získání budovy zpět pro opavské děti. Sídlí zde Loutkové divadlo Opava, oddělení sportu, turistiky a přírodovědy a opavská MINIZOO. Budova je ve velmi špatném technickém stavu viz přiložená CD s fotodokumentací stavu budovy.

19 V případě, že by k navrácení budovy městu Opava nedošlo a vlastnila by ji církev, bude nutné buď uzavřít s církví smlouvu o dalším pronájmu nebo vyřešit přestěhování loutkového divadla, MINIZOO a oddělení sportu, turistiky a přírodovědy do jiných prostor. Toto by zejména u divadla a MINIZOO bylo téměř nereálné. V případě, že Opava budovu získá do majetku, je nezbytné počítat s rozsáhlou rekonstrukcí. Materiální zabezpečení činnosti SVČ Opava Materiální zabezpeční naší činnosti je dostačující. Zatím jsme je dokázali zajistit z vlastních zdrojů tj. z přímých nákladů určených na učební pomůcky a z příjmů ze zápisného do zájmových útvarů. Personálního zabezpečení činnosti školského zařízení Oddělení kulturní a společenské (estetika) 6 interních pedagogických pracovníků: 1 pedagog volného času, zaměření: vedoucí oddělení, práce s maminkami a dětmi, organizace příležitostných akcí 1 pedagog volného času, zaměření: OZDM (0,5 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: výtvarné obory 1 pedagog volného času, zaměření: folklor (0,25 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: jazyky, šachy, organizace (0,75 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: tanec Na oddělení pracuje 22 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů. Úsek technický 1 interní pedagogický pracovník Na úseku pracují 2 externí spolupracovníci vedoucí zájmových útvarů. Oddělení Loutkové divadlo 2 interní pedagogičtí pracovníci 1 pedagog volného času, zaměření: zástupce ředitelky, vedoucí oddělení Loutkové divadlo, práce se zájmovými kroužky, organizace představení, dramaturgie 1 pedagog volného času, zaměření: vedení divadelních zájmových útvarů, organizace táborové činnosti Na oddělení pracuje 7 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů. Oddělení turistiky a přírodovědy 5 interních pedagogů 1 pedagog volného času, zaměření: vedoucí oddělení turistiky a přírodovědy, organizace turistických a outdoorových akcí pro veřejnost, tábory 1 pedagog volného času, zaměření: turistika, vodní sporty, lyžování a zimní sporty (0,75 úvazek) 1 pedagog volného času, zaměření: přírodověda, organizace přírodovědných výstav, soutěží a olympiád odešel dohodou, chystáme výběrové řízení na toto místo 1 pedagog volného času, zaměření: přírodověda, výukové programy, soutěže MŠMT 1 pedagog volného času, zaměření: sport 1 pedagog volného času, zaměření EVVO (0,5 úvazek) Na oddělení pracuje 5 externích spolupracovníků vedoucích zájmových útvarů

20 Úsek provozní SVČ Jaselská 1 provozní pracovník, zaměření: vedoucí provozu Jaselská, správce budovy Jaselská, tisky, BOZP, řidič služebního vozidla, sezónní topič 1 uklizečka budovy Jaselská 2 externí vrátní SVČ Jaselská DPP,DPČ (cca 0,75) 1 externí uklizečka tělocvična Krnovská, DPP (cca 0,25) Úsek provozní SVČ Husova 1 uklizečka a krmička SVČ Husova 1 externí vrátná SVČ Husova DPP,DPČ (cca 0,25) 1 provozní pracovník hrazen přes projekt ÚP (0,625 úvazek) Úsek provozní Loutkové divadlo 1 uklizečka Loutkového divadla 1 správce, vrátný LD DPP,DPČ (cca 0,6) Úsek ekonomický SVČ Jaselská 1 hlavní účetní SVČ 1 pokladní SVČ Jaselská Toto personální obsazení je pro zajišťování výše uvedené činnosti dostačující. Finanční náklady na zajištění mezd interních zaměstnanců jsou pokryty z přímých nákladů na vzdělávání, které SVČ získává z MŠMT prostřednictvím KÚ. Jsou přidělovány na základě výkonových ukazatelů tzv. žákohodin, které jsou součinem počtu žáků, kteří se účastní činnosti a počtu hodin, po které tato činnost trvá. Pro výkonový výpočet můžeme započítat pouze činnost s žáky (od 1. tř. ZŠ po maturitu na SŠ) a studenty (pouze studenti VOŠ). A z činnosti můžeme započítat pouze zájmové útvary, soutěže typu A a B a pobytové akce. Činnost příležitostná, spontánní a poradenská se do výkonů SVČ pro výpočet mzdových prostředků nezapočítává, stejně jako jakákoliv činnost s dětmi a dospělými.

21 Aktivity a prezentace SVČ na veřejnosti ve školním roce 2013/2014 Hlavním úkolem Střediska volného času Opava je zaujmout co nejvíce dětí a mladých lidí a naplnit jim volný čas. Pracujeme pro všechny skupiny občanů děti, žáky, studenty i dospělé. Naším cílem je poskytnout jim zájmové vzdělávání - smysluplné trávení volného času. Chceme děti, žáky a studenty prostřednictvím práce zájmových útvarů přivést k trvalým zájmům, v některých případech orientovat na budoucí profesi. Pro veřejnost organizujeme desítky příležitostných akcí zejména zábavného a vzdělávacího charakteru, námi zřizované soubory a kroužky vystupují na desítkách akcí pro veřejnost, kde prezentují svou práci a propagují SVČ. Ve školním roce 2013/14 jsme si připomenuli 60. výročí založení Střediska volného času Opava. Velká část našich aktivit byla v tomto školním roce spojena právě s tímto výročím. Připravili jsme velkou výstavu z historie a činnosti v OC Breda-Weinstein, uskutečnili koncerty ve Slezském divadle a Narozeninový karneval. V rámci naší ediční činnosti jsme vydali také brožuru k výročí zařízení. Národopisné soubory Úsměv, Vrtek a Ischias slavily v říjnu výročí založení (35, 30 a 15 let) velkým slavnostním koncertem ve Slezském divadle a vzpomínkovou besedou u cimbálu. Taneční soubor PULS Opava si v červnu připomínal 35. výročí svého založení opět velkým slavnostním koncertem ve Slezském divadle a vydáním malé publikace k výročí (viz příloha). Z dalších akcí zábavného charakteru organizujeme také tyto příležitostné aktivity: Hrajeme si s pohádkou a Bavíme se v domečku cyklus víkendových akcí pro rodiče s dětmi naplněný jak programem, tak dílnou ručních prací, technik a řemesel, kde si účastníci pod vedením pedagogů vyrábějí různé drobnosti, pořádáme také dětské karnevaly. Mezi naše nejznámější akce patří tradiční Mikulášské nadílky a Čertování, vánoční koncerty, Vánočka, Květnotoč, Hrajeme si s pohádkou, Klubíčka, Dudlík, aneb cvičení s Hankou, klubíčka pro MŠ. Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy pak organizujeme tradiční velké akce v září to byly doprovodné akce v rámci kulturního festivalu Bezručova Opava, při kterých vystupují naše soubory a kroužky díky těmto aktivitám nás občané znají, oslovují a těší se na další akce. V dubnu pak spolupracujeme na organizaci festivalu Další břehy. Pro veřejnost organizujeme tradiční promenádní koncerty dechových hudeb. Mezi velké akce, určené opavské veřejnosti, na kterých se spolupodílíme patří také tradiční Den Země (spolupráce s MgmO, tak vlastní Dny Země v Minizoo na Husově ul.), Den stromů (spolupráce s MgmO), Den dětí (spolupráce s MgmO, tak vlastní Den dětí pro veřejnost), Lampionový průvod, Vítání prvňáčků, Den bez aut, vystupujeme v rámci Dne sociálních služeb, doprovodný program zajišťujeme k akci Zdravé město. Školám a dalším organizacím nabízíme pořady, programy pro různé akce (zejména z vystoupení našich souborů), výchovné pořady velikonoční, vánoční, besedy o lidové písni, tanci a krojích, pro mateřské školy Klubíčka a pořady EVVO. V rámci činnosti opavské MINIZOO zajišťujeme besedy o zvířatech a komentované exkurze. Podle našich možností poskytujeme metodickou pomoc např. při organizování táborů a různých soutěží. Jako jediná instituce v Opavě se také věnujeme národopisné tematice pracují u nás národopisné soubory, organizujeme pro ně a s nimi folklorní akce na území Opavského

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015 / 2016

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015 / 2016 Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015 / 2016 Zápisy do zájmových kroužků Střediska volného času Opava ( Jaselská i Husova ) proběhnou od 7.9. do 11.9.2015 denně od 14.00 do 18.00 hodin na Jaselské

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15

Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15 Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15 **Dudlík s Hančou (cvičení pro maminky s dětmi) maminky na mateřské dovolené, přijďte si se svými dětmi zacvičit a získat nejen nové pohybové dovednosti a návyky

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech Městský dům dětí a mládeže v Úvalech V.Nováka 372, Úvaly IČO 43754791 je středisko volného času pro děti a mládež,státní školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93 Středisko: Stanice přírodovědců hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Hudební 0 Výtvarné apod. (aranžování, ateliér) 2 Technické obory (Šikula) 1 Přírodověda (chemie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy - Informační centrum pro mládež HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Informační centrum pro mládež V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rokycany Dukelská 195, 337 01 Rokycany Identifikátor školy: 600 028 755 Termín konání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-147/09-14. Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-147/09-14. Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 031 616 IČ: 00 849 782 Místo inspekce: čj. ČŠI-147/09-14 Středisko volného času, Opava, příspěvková

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež.

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež. Tab. č. 17 GVČ-001/15 Český rybářský svaz, místní organizace Přerov Ano Přerov, Přerov I - Město, U rybníka 1034/13 IČ: 18050387 Činnost místní organizace rybářského svazu Přerov 30 000 24 000 80 6 000

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více