Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od do Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2011 do 30.6. 2012. 1.Základní údaje o škole"

Transkript

1 Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od do Základní škola s ročníkem. Základní škola praktická s ročníkem. Vyučovací jazyk: český Zřizovatel: město Holice Právní forma: příspěvková organizace IZO : Telefon : E mail : Školská rada: zahájila činnost k Vedení školy: Mgr. Miroslava Myslivcová, ředitelka Mgr. Pavlína Trpková, zástupkyně ředitelky PaedDr,Lenka Koubková, vedoucí učitelka speciálních tříd Mgr. Ladislav Fléglová, výchovná poradkyně Počty žáků podle zahajovacího výkazu: ZŠ - 12 tříd s 292 žáky Speciální třídy - 4 s 29 žáky Součástí školy byla školní družina, která měla 3 oddělení s počtem žáků 87. Provozní doba byla každý den od 6.15 do 8.00 hod. a od do hod. 2. Učební plány o Vzdělávací program pro základní vzdělávání Ne pro školu, ale pro život se učíme o Zvláštní škola čj /97-22 o Pomocná škola čj /97-22 Cizí jazyky : anglický /od 3. ročníku/ Volitelné předměty : německý a ruský jazyk zeměpisný seminář literární seminář matematicko fyzikální seminář se zaměřením na finanční gramotnost environmentální výchova 3. Údaje o pracovnících školy / viz. příloha č. 1/

2 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí : a/ Do první třídy ZŠ nastoupilo žáků. Do prvního ročníku speciálního vzdělávání nastoupili 2 žáci b/ Do osmiletého gymnázia odešlo k žáků z pátého ročníku. c/ Školní docházku k ukončilo 33 žáků: Z toho 7 odešlo na čtyřleté gymnázium 8 na SŠ 18 na SOU 5. Výsledky VVP : / viz. příloha č.2/ 6. Výuka logopedie Škola se zapojila do projektu: Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji. Od 2. pololetí jsme tuto službu ve škole zavedli formou kroužku jako prevence proti vývojovým poruchám učení a pro děti s logopedickými vadami. 7. Školní projekty : 1. stupeň - Celoroční třídní projekty: Zdravý životní styl, Zdraví a nemoc, první pomoc, Třída v pohodě, Vesmír, Já to zní hrdě, Já cyklista, Pestrobarevný svět /proti rasismu s ADROU/ Ovoce do škol každých 14 dní ovocná svačina zdarma Pasování na čtenáře - 1.třídy Plaveme od 1. třídy - 1. až 5. třídy Dílny pro předškoláky setkávání rodičů a předškoláků s našimi učiteli Adaptační dvoudenní výlet 1. třídy k rybníku Hluboký 2. stupeň - Třídní: Zdravá strava, Den Země Olympijské hry v Londýně, Výtvarné projekty, Den s justicí aneb se mnou přijde zákon, Roční období v okolí školy Celoškolní - Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech v Pardub. kraji / spolupráce s technickými učilišti a školami /. Spolupráce s Hospodářskou komorou Pardubického kraje, bezplatné exkurze žáků 9. tříd do továren a firem, např. opatovická elektrárna Primární prevence proti patologickým jevům: Sám sebou Oslava Dne Země. Pobytově poznávací zájezd do Londýna / březen 2012/. Akademie a výstava výtvarných prací. Školní družina - Vánoční a velikonoční tvoření s rodiči, výlety, vystoupení na Den matek, karnevaly, rej čarodějnic u rybníka Hluboký, saunování, návštěvy solné jeskyně, drakiáda, atletický přebor, návštěva u ZHS, Halloween

3 8. Další aktivity : Kulturní akce: - 9x pro 1.stupeň - 4x pro 2.st. - zájezdy starších dětí do pardubického divadla - divadelní představení v angličtině - filmové představení / např. Lidice/ - koncert v pardubické filharmonii Výchovné pořady: - 4x výchovné pořady /2x zeměpisný, 1x historický, 1x přírodovědný/ - besedy / o třídění odpadu, o zubní hygieně, o práci slepeckých psů, o myslivosti, o psaní pohádek / 11 Exkurzí: - do IDEONu na výstavu škol a prezentaci firem, chvaletické elektrárny, SOŠ EDUCAnet Rybitví, k okresnímu soudu, do hradeckého muzea, planetária, do Prahy na výstavu Human Bodies, Cyklomuzeum Nové Hrady - do VČM v Pardubicích na výstavu Příroda Polabí, do Ekocentra v Pardubicích, Sportovní akce: - plavání od 1. do 5. třídy - zimní kurs 7. tříd v Jizerských horách - školy v přírodě od 3. do 5. třídy - sportovně turistický kurz v Orlických horách - 16x další sportovní soutěže, pořádané jinými subjekty Další: - vrámci předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí jsme uspořádali akci u rybníka Hluboký, kde si žáci vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích chování při mimořádných událostech - děti z dopravního kroužku jezdily na dopravní hřiště v Pardubicích - pořádali jsme školní soutěže např.v Sudoku, Perníkový slavík, recitační soutěž, přírodovědnou poznávací soutěž, matematickou Pekelně se soustřeď a dále jsme se zúčastnili většiny soutěží vyhlášených MŠMT i jinými vzdělávacími centry /olympiády v českém jazyce, dějepise, zeměpise, matematice a biologii, účastnili jsme se Pythagoriády, Klokana, Klokánka, Cvrčka / - v rámci autoevaluace školy se podrobila 9. třída testování Diagnostik online a 5. a 9. povinného testování z M, ČJ a AJ. - aktivní účast v projektu Recyklohraní /sběr starého elektrozařízení, baterií, třídění elektroodpadu / a v dalších projektech na ochranu životního prostředí, za které jsme už podruhé obdrželi z Klubu ekologické výchovy při MŠMT titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně

4 9. Školní zájmové kroužky : - 3x anglický pro nejmenší děti - anglická konverzace pro žáky 2. stupně - konverzace a anglickém jazyce s rodilým mluvčím - žurnalistický - kroužek psaní na počítačové klávesnici - joga pro děti - kroužek řečových dovedností - výtvarné tvoření pro 2. stupeň - výtvarný pro 1. stupeň Kroužky v součinnosti s DDM : výpočetní technika a odbíjená 10. Veřejně prospěšná činnost : - v říjnu a dubnu sběr papíru / Kč za kg// - průběžně sběr bylin - sběr pomerančové kůry /99 kg/ - tříkrálová sbírka - nákup drobného zboží od Občanského sdružení Život dětem v hodnotě 3 120,- Kč 11. Prezentace na veřejnosti : - akademie a výstava výtvarných prací - aktualizované webové stránky Byl nově zaveden program Bakalář. Jde o nejrozšířenější software pro školní administrativu na školách v ČR. Řeší evidenci žáků /matriku/ a zaměstnanců, klasifikaci, tisk vysvědčení, třídní výkazy, grafické zpracování prospěchu, sestavování rozvrhu, plánování akcí školy, suplování. Zároveň umožňuje tato data přeposílat přímo na webové stránky školy tak, aby byly aktuálně k dispozici rodičům. - články o naší práci v místním tisku i v Pardubickém deníku - dny otevřených dveří v říjnu - dílny pro předškoláky - vánoční program žáků v kostele - vánoční vystoupení dětí ve ŠD a ke Dni matek - slavnostní zakončení školního roku v KD 12. Nejlepší umístění v okrskových, okresních, krajských a celostátních soutěžích : Vědomostní : Logická olympiáda, krajské kolo Cvrček, celostátní matematická soutěž Okresní kolo lit. soutěže o nejlepší popis různých profesí / Proč se nechci stát učitelkou/ Stanislav Kozák 4. místo Stanislav Kozák 1. místo Táňa Maršálková 3. místo

5 Sportovní: Memoriál J. Brože v Dolní Rovni B. Zběhlíková 2. místo Memoriál B. Michalce v atletice 2. místo Pohár DDm v minikopané 2. místo Okrskové kolo v basketbalu dívky /DDM/ 1. místo chlapci 2. místo Vánoční turnaj ve volejbalu dívky 4. místo chlapci 3. místo Basketcup - basketbalový turnaj v Moravanech dívky 3. místo Regionální olympiáda mládeže v basketbalu chlapci 3.místo dívky 3. místo Mc Donald Cup, kopaná 4.,5. tř. 3.místo Atletické utkání holických škol v atletickém trojboji 1. místo Okrskové kolo ve florbalu mladších žáků 4. místo Olympiáda škol holického regionu 4. místo Výtvarné Krkonoše očima dětí, okresní Ovoce na naší zahrádce, žáci spec. tříd Celostátní soutěž: Zdravá nemocná příroda 6 čestných uznání 2 x 10. místo 1., 4. a 10. místo 13. Údržbové práce většího charakteru : Vybudování venkovního zařízení na školním dvoře pro dopolední výuku a odpolední činnost školní družiny. Malování a opravy zdí na chodbách a třídách. Asanační nátěry stěn a podlahy v šatnách. Nové vybavení: tabule 3x interaktivní tabule 3x počítačová učebna s 30 místy nové vybavení pro učitele / počítače, tiskárny, kopírky / školní lavice 14. Údaje o provedených inspekcích ČŠI Nekonaly se. 14. Projekt financovaný z cizích zdrojů Škola se zapojila do projektu EU peníze školám. Po splnění všech náležitostí nám byla v dubnu přidělena částka ,20 Kč. Finance byly použity na vybavení nové počítačové učebny s 30 pracovními místy, na nákup dvou interaktivních tabulí, na zlepšení počítačového vybavení učitelů a školení pracovníků v oblasti ICT. Druhá část finanční podpory nám byla přidělena v červenci Bude použita na vybudování jazykové učebny. Výuka jazyků na naší škole je prioritou. Dále jsme zapojení do rozvojového programu Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků- cizinců z tzv. třetích zemí. Na tento účel nám bylo poskytnuto ,- Kč jako odměna pro vyučující 2 chlapců z Moldávie.

6 15. Další vzdělávání pracovníků Ředitelka školy - M. Myslivcová - dvoudenní seminář ředitelů na Seči, CCV Jezerka na Seči - Aktuální změny právních předpisů ve školství, ag. PARIS, dr. Valenta - dvoudenní setkání představitelů Kraje s řediteli škol - jednodenní seminář Právní předpisy ve školství v aktuálním znění, NIDV Pardubice - doškolovací kurz v lyžování Zástupkyně ředitelky - autoevaluace školy, standardy Studium pro získání kvalifikace Z. Lédlová, učitelství 1. stupně Rozšiřující studium - J. Krejčová, informatika P. Trpková, anglický jazyk pro 2. stupeň Specializační studium: J Krejčová, školní metodik ICT E. Horčičková, logopedie /120 hodin/ Krátkodobá školení - 10 seminářů k zvyšování kvality výuky anglického jazyka /Trpková, Tobiášová, Skalická, Horčičková, Koubková/ - seminář ke splývavému čtení /Nekvindová, Hálová, Buriánková/ L. Koubková, seminář ČŠI k testování NIQES L. Fléglová, seminář k výuce chemie, konference na podporu technického vzdělávání žáků J. Krejčová, interakt. tabule ve výuce M a F M. Vlková, komunikace v matematice N. Harčárová, zdravý životní styl, doškolovací kurz v lyžování J. Kopřivová, práce s nadanými žáky L. Jandová Prokešová- Respektovat a být respektován 20 vyučujících - zpracování digitálních učebních materiálů 23 - Q drew pro interaktivní tabuli 18 - práce s interaktivní tabulí 18 - dvoudenní seminář Prevence stresu a vyhoření V Holicích Mgr. Miroslava Myslivcová, ředitelka

7

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Chvaletice, okres Pardubice Sídlo: 9. května 148, 533 12 Chvaletice Charakteristika školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2013-2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, KOMENSKÉHO 273, OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A.9 A10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2013-2014 V Chodově: 23. 9. 2014 Výroční zpráva projednána

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více