AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018 Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor ch věcí Krajského úřadu Jeremenkova 40 b, OLOMOUC sekretariát odboru tel.: Odbor ch věcí Krajského úřadu Schváleno: Usnesením Zastupitelstva č. UZ/5/33/2017 ze dne Platnost od: Účinnost: rok 2018 Zveřejnění Usnesení Zastupitelstva způsobem umožňujícím dálkový přístup 1

2 Dokument Akční plán rozvoje ch služeb na rok 2018 je klíčovou aktivitou individuálního projektu Podpora plánování ch služeb a práce na území v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality. Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_007/ Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Projekt je spolufinancován Evropským m fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 2

3 Obsah 1 Úvodní ustanovení Plánování rozvoje ch služeb Akční plán rozvoje ch služeb... 5 Obsah Akčního plánu... 6 Síť ch služeb... 6 Postup zpracování Akčního plánu Akční plán na rok Síť ch služeb na rok Požadovaná výše dotace na zajištění sítě Principy stanovení požadované výše dotace Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě Plnění opatření SPRSS PS 1 Děti, mládež a rodina PS 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené Evaluační zpráva o naplňování SPRSS za rok Příloha č. 1 Síť ch služeb na rok Příloha č. 2 Evaluační zpráva o naplňování SPRSS pro roky za rok

4 Použité zkratky: MPSV ČR ESF OK OÚORP PS SPRSS 2017 SPRSS KISSoS Ministerstvo práce a ch věcí České republiky Evropský fond Olomoucký kraj Obecní úřad obcí s rozšířenou působností Pracovní skupiny, dle cílových skupin uživatelů ch služeb Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky Krajský informační systém ch služeb - systémový nástroj pro plánování, koordinaci a financování ch služeb na území, propojuje databázi informací (moduly) vztahující se k m službám, zjednodušuje získávání informací, sjednocuje data a podporuje informovanost veřejnosti o dostupnosti ch služeb na území. On-line webová aplikace je složena ze sedmi modulů ( Benchmarking poskytovatelů ch služeb OK, Krajská síť ch služeb, Dotační řízení, Podpora vyrovnávací platby, MPSV výkaznictví, Dotační řízení obcí, Elektronický katalog poskytovatelů ch služeb v Olomouckém kraji ). 4

5 1 Úvodní ustanovení 1.1 Plánování rozvoje ch služeb Plánování rozvoje ch služeb je strategický proces, v jehož průběhu jsou zjišťovány potřeby osob na daném území a hledány možnosti jejich uspokojení s využitím dostupných zdrojů. Výstupem z procesu plánování ch služeb je střednědobý plán rozvoje ch služeb, který stanovuje rámcovou strategii v oblasti ch služeb, prostřednictvím definovaných priorit, rámcových a specifických cílů a opatření. Při plánování ch služeb postupuje OK v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o ch službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ch službách ), který mimo jiné ustanovením 95 ukládá kraji ve spolupráci s obcemi na území, se zástupci poskytovatelů ch služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány, povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje ch služeb, a informovat obce na území o výsledcích zjištěných v procesu plánování a sledovat a vyhodnocovat jeho plnění. Dle uvedeného právního předpisu kraj určuje síť ch služeb na území ; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle 94 písm. f). 1.2 Akční plán rozvoje ch služeb Akční plán rozvoje ch služeb (dále jen Akční plán ) je jednoletým prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v OK. Cílem Akčního plánu je nastavení sítě ch služeb v souladu s prioritami a cíli Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v OK, včetně jejich aktualizace na základě nově identifikovaných reálných potřeb, v souladu s aktuálními trendy v poskytování ch služeb. Při zpracování Akčního plánu postupuje OK v souladu s platnými právními předpisy a schválenými postupy, mimo jiné v souladu s Minimálními kritérii pro plánování rozvoje ch služeb na krajské úrovni. Při tvorbě Akčního plánu jsou využita dostupná data z Registru poskytovatelů ch služeb, Krajského informačního systému ch služeb OK, data z interních zdrojů krajského úřadu, údaje od poskytovatelů ch služeb. Za jedny z klíčových informací, s přímým dopadem na aktualizaci sítě ch služeb OK, jsou považovány údaje vycházející z priorit obcí, komunitních plánů, ze zpracovaných analytických podkladů, znalosti místní situace a práce na obcích. Uvedené, validně zjištěné skutečnosti, vztahující se k potřebnosti ch služeb, jsou promítnuty do specifických cílů a opatření jednotlivých PS Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v OK. 5

6 Obsah Akčního plánu Obsahem Akčního plánu je: (1) Aktualizovaná síť ch služeb na území OK, určená k financování prostřednictvím účelově určené dotace na poskytování ch služeb; (2) celkové náklady na poskytování ch služeb v OK a vymezení předpokládané výše m požadované dotace na poskytování ch služeb zařazených do sítě ch služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky; (3) seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce; (4) Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v OK. Síť ch služeb Síť ch služeb je souhrnem ch služeb, které napomáhají řešit nepříznivou situaci osob na území. Tvoří ji zapsané v registru dle zákona o ch službách, které poskytují občanům OK na území OK, jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území a dostupnými finančními a jinými zdroji. Síť ch služeb OK definuje kapacitu, cílové skupiny a územní působnost ch služeb, které napomáhají řešit nepříznivou situaci osob na území. V rámci Akčního plánu je síť ch služeb definována na jeden rok, dokument mj. slouží jako základní podklad pro dotační řízení na dané období. Síť ch služeb bude aktualizována v části jednotky do konce roku, předcházejícímu platnosti Akčního plánu. Jednotky jsou rozhodné pro stanovení výše dotace dle kalkulace stanovené v Programu finanční podpory poskytování ch služeb v Olomouckém kraji u jednotlivých druhů ch služeb. Východiskem pro stanovení sítě ch služeb na daný rok je síť ch služeb stanovená v předcházejícím roce, která je modelována v souladu se stanovenými prioritami pro daný rok, specifickými cíli a opatřeními Střednědobého plánu rozvoje ch služeb OK. Neopomenutelným hlediskem pro modelaci sítě je její finanční udržitelnost v následujícím období. Modelace sítě: Samotné zařazení do sítě negarantuje poskytovateli poskytnutí dotace ve výši celkových nákladů. Konkrétní výše podpory na daný rok pro jednotlivé zařazené v síti je stanovena na základě Programu finanční podpory poskytování ch služeb v Olomouckém kraji na daný rok. 6

7 Nově registrované kapacity služeb péče poskytované pobytovou formou, jsou do sítě ch služeb OK zařazovány pouze tehdy, pokud je, mimo dalších podmínek, splněn standard ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích. Zapojení v procesu komunitního plánování ch služeb na místní úrovni a zahrnutí poskytované do komunitního plánu, příp. katalogu poskytovatelů služeb, není automaticky důvodem pro zařazení do krajské sítě ch služeb. Navyšování kapacity formou povinného hlášení změn registrujícímu orgánu nezakládá nárok na zohlednění této kapacity v krajské síti ch služeb. Role poskytovatelů ch služeb v kontextu zajištění sítě ch služeb spočívá mj. v identifikaci potřeb v území a v následném vyjednávání se zadavateli v rámci procesu plánování a zajišťování ch služeb v podmínkách obcí a. Tyto musí reagovat na skutečné potřeby identifikované v daném území. Poskytovatelé ch služeb zařazení v síti ch služeb OK jsou povinni poskytovat součinnost OK. Postup zpracování Akčního plánu Zpracování Akčního plánu probíhá v následujících fázích: Přípravná fáze: Tvorba časového harmonogramu; aktualizace členů PS; příprava materiálů pro jednání PS. Analyticko-strategická fáze: Vyhodnocení naplňování opatření Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v OK; vyhodnocení naplňování cílů a opatření komunitních plánů v OK; vyhodnocení dat z aplikace KISSoS informujících o územní působnosti ch služeb a místech zvýšené potřeby řešení konkrétních nepříznivých ch situací na území OK; zpracování ekonomické analýzy celkových nákladů a výnosů na poskytování ch služeb v OK a výkonnostních ukazatelů ch služeb, jejich vývoj v čase. 7

8 Návrhová fáze: Jednání s žadateli o zařazení nových ch služeb do sítě ch služeb; hodnocení žádostí o zařazení nových ch služeb do sítě ch služeb OK; tvorba sítě ch služeb OK; stanovení požadované výše dotace na zajištění sítě na příslušný rok; predikce předpokládané výše m požadované dotace na následující dva roky. Připomínkovací fáze: Zveřejnění návrhu Akčního plánu na webových stránkách OK k veřejnému připomínkování; vypořádání připomínek. Schvalovací fáze: Projednání návrhu Akčního plánu v Komisi pro rodinu a záležitosti; předložení návrhu Akčního plánu k projednání v ROK; předložení návrhu Akčního plánu ke schválení v ZOK. Informační fáze: Zveřejnění Akčního plánu na webových stránkách OK. 8

9 2 Akční plán na rok 2018 Zastupitelstvo dne schválilo svým usnesením č. UZ/3/47/2017 strategický dokument pro oblast plánování rozvoje ch služeb s názvem Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky Tento strategický dokument je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo, určuje priority rozvoje ch služeb pro dané období a reflektuje záměr zajistit, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností, budou řešit nepříznivou situací občanů na území OK. Prostřednictvím Akčního plánu na rok 2018 jsou realizovány rozvojové aktivity SPRSS v roce Součástí Akčního plánu na rok 2018 je Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky 2017 za rok 2016, viz Příloha č Síť ch služeb na rok 2018 Východiskem pro stanovení sítě ch služeb na rok 2018 byla síť ch služeb stanovená na rok Síť byla modelována na základě žádostí o vstup do sítě ch služeb jednotlivých poskytovatelů ch služeb a na základě řízení o zařazení do sítě ch služeb v souladu s níže uvedenými prioritami a s Postupem pro aktualizaci sítě ch služeb, schváleným usnesením Zastupitelstva č. UZ/18/69/ ze dne Ve schváleném dokumentu jsou uvedeny termíny pro podání žádosti o zařazení nové do sítě nebo žádosti o aktualizaci změny v jednotkách u ch služeb, které jsou již do sítě zařazeny, a rovněž je zde uveden proces posouzení přijatých žádostí, včetně časového harmonogramu. Dokument je zveřejněn na webových stránkách OK, odkaz: Priority pro modelaci sítě ch služeb pro rok 2018 Priority, které vycházejí ze zjištěných potřeb na území OK, byly formulovány ve SPRSS Jedná se priority systémové a věcné. V období sestavování Akčního plánu 2018 nedošlo k žádným změnám ve vývoji politiky státu a, ani v oblasti legislativní, které by měly zásadní vliv na nastavené prioritní oblasti. 9

10 Prioritní oblasti SPRSS : (1) Aktualizace sítě ch služeb OK v návaznosti na legislativní změny s ohledem na kvalitu služeb, finanční udržitelnost a stabilitu sítě; (2) územní pokrytí mi službami v souvislosti se zjištěnou místní potřebností vycházející z úzké součinnosti a finanční participace obcí v OK; (3) kontinuita procesu transformace, deinstitucionalizace, humanizace služeb péče; (4) reprofilizace pobytových služeb dle aktuálně zjištěné potřebnosti; (5) podpora ch služeb zapojených do projektů financovaných z evropských fondů vztahujících se k reformě psychiatrické péče; (6) podpora ambulantních a terénních ch služeb přispívajících k předcházení vzniku nepříznivých ch situací a setrvání osob v jejich přirozeném m prostředí; (7) podpora pobytových ch služeb komunitního typu určených seniorům se sníženou soběstačností respektující individuální potřeby a přibližující život jejich přirozenému mu prostředí; (8) podpora ch služeb vyhovujících specifickým potřebám osob s chronickým onemocněním (zejména se jedná o osoby s neurodegenerativním onemocněním) a kombinovaným postižením (zejména se jedná o osoby s pervazivními vývojovými poruchami); Modelace sítě ch služeb pro rok 2018 Zařazeny do sítě byly, které: jsou v souladu se specifickými cíli SPRSS ; jsou financovány prostřednictvím MAS (služba je zařazena do sítě pouze po dobu realizace projektu); jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území a odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou situaci v návaznosti na dostupné finanční zdroje. Vyřazeny ze sítě byly, které: pozbyly registraci, tzn. jejich oprávnění k poskytování ch služeb zaniklo nebo zanikne. 10

11 2.2 Požadovaná výše dotace na zajištění sítě Principy stanovení požadované výše dotace Na základě 101a), odst. 3., písm. c) zákona o ch službách, kraj předkládá MPSV ČR žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok; žádost obsahuje požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující 2 rozpočtové roky. V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o ch službách Akční 2018 v části Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě obsahuje: celkové náklady na poskytování ch služeb v Olomouckém kraji pro rok 2017 a výši požadavku na dotaci ze státního rozpočtu na poskytování ch služeb (dále jen dotace ), jak byly uvedeny v žádostech o dotaci podávaných poskytovateli ch služeb prostřednictvím aplikace OK -poskytovatel a vymezení výše m požadované dotace na zajištění poskytování ch služeb zařazených do sítě ch služeb na rok 2018 a předpokládaný požadavek na výši dotace na roky 2019 a Při stanovení požadované výše dotace na rok 2018 a předpokládaného požadavku na následující dva rozpočtové roky byly využity následující principy a zohledněny tyto skutečnosti: Při kalkulaci bylo využito vzorců stanovených v Programu finanční podpory poskytování ch služeb v Olomouckém kraji, které zohledňují princip vícezdrojového financování ch služeb a jsou v souladu s platnou legislativou a metodikou MPSV ČR. Od bylo započato financování některých druhů ch služeb prostřednictvím individuálního projektu Služby prevence v Olomouckém kraji (Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ), který je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen IP ). Jedná se o tyto druhy služeb prevence: 1. azylové domy ( 57) 2. rehabilitace ( 70), 3. sociálně terapeutické dílny ( 67), 4. podpora samostatného bydlení ( 43), 5. domy na půl cesty ( 58), 6. intervenční centra ( 60a) a 7. sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi ( 65). Financování těchto ch služeb bude ukončeno

12 Financování prostřednictvím IP je uvedeno v Tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Financování prostřednictvím IP Druh azylové domy domy na půl cesty podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi sociálně terapeutické dílny rehabilitace intervenční centra CELKEM V predikci výhledu na roky 2019 a 2020 byla zohledněna míra inflace ve výši 1 % při zachování kontinuity vícezdrojového financování. Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě Druh Náklady Rok 2017 Žádosti o dotaci Předpokládaná výše m požadované dotace Predikce na rok 2018 Predikce na rok 2019 Predikce na rok 2020 azylové domy centra denních služeb denní stacionáře osoby se zdravotním postižením seniory domovy se zvláštním režimem domy na půl cesty chráněné bydlení intervenční centra kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny odborné poradenství odlehčovací osobní asistence

13 Druh Náklady Rok 2017 Žádosti o dotaci Předpokládaná výše m požadované dotace Predikce na rok 2018 Predikce na rok 2019 Predikce na rok 2020 pečovatelská služba podpora samostatného bydlení raná péče následné péče sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny rehabilitace poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče telefonická krizová pomoc terapeutické komunity terénní programy tlumočnické týdenní stacionáře CELKEM Plnění opatření SPRSS Zařazením nových ch služeb do sítě ch služeb OK byly naplněny následující opatření pracovních skupin PS 1 Děti, mládež a rodina a PS 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené. PS 1 Děti, mládež a rodina Cíl 1 - Podpora rozvoje ch služeb zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v OK Opatření Zajištění nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v počtu 2 pracovních úvazků působící v ORP Šumperk region Hanušovicka 13

14 PS 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené Cíl 1 - Podpora rozvoje pobytových ch služeb pro osoby sociálně vyloučené vyžadující specializovanou péči v důsledku snížené soběstačnosti a zvýšených zdravotních potřeb na území OK Opatření 1.1 Zajištění pobytové azylový dům pro osoby dlouhodobě sociálně vyloučené s vysokými zdravotně mi potřebami s kapacitou max. 34 v rámci OK. 2.4 Evaluační zpráva o naplňování SPRSS za rok 2016 Součástí Akčního plánu je Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v OK za ukončený kalendářní rok předcházející tvorbě Akčního plánu. Účelem Evaluační zprávy je zmapovat skutečně dosažené výsledky v porovnání s nastavenými výstupy uvedenými ve SPRSS a informovat odbornou i laickou veřejnost o míře naplnění rozvojových cílů a opatření střednědobého plánu, které mají přímý vliv na síť ch služeb. Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2017 za rok 2016 je přiložena v Příloze č

15 Příloha č. 1 Síť ch služeb na rok 2018 Název SOZE, zapsaný spolek Alfa Handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy v České republice, z. s. IČ Sídlo (adresa) Mostecká 855/5 Brno-sever, Husovice Brno 14 nám. Svobody 1963/4 Přerov I-Město Přerov 2 Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky Praha 58 Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky Praha 58 Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky Praha 58 Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky Praha 58 Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky Praha 58 Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Identifikátor Druh odborné poradenství osobní asistence Rok zařazení do sítě azylové domy azylové domy služba v současnosti nemá přidělen identifikátor domovy se zvláštním režimem nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 1,889 A 8,598 A 24,000 A 31,000 A 34,000 A 2,100 A 4,350 A 26,000 A 15

16 Název Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Bílý kruh bezpečí, z.s. Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek IČ Sídlo (adresa) Stodůlky Praha 58 Určická 3124/101 Prostějov Prostějov 1 Určická 3124/101 Prostějov Prostějov 1 Určická 3124/101 Prostějov Prostějov 1 Určická 3124/101 Prostějov Prostějov 1 Určická 3124/101 Prostějov Prostějov 1 U Trojice 1042/2 Praha 5 - Smíchov Praha 5 Otakara Březiny 228/28 Jeseník Jeseník 1 Otakara Březiny 228/28 Jeseník Jeseník 1 Otakara Březiny 228/28 Jeseník Jeseník 1 Otakara Březiny 228/28 Jeseník Jeseník 1 Identifikátor Druh Rok zařazení do sítě azylové domy azylové domy nízkoprahová denní centra noclehárny terénní programy odborné poradenství azylové domy azylové domy nízkoprahová denní centra noclehárny Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 34,000 A 10,000 A 0,450 A 19,000 A 1,000 A 0,815 A 7,000 A 48,000 A 1,300 A 14,000 A 16

17 Název Centrum Dominika Kokory, Centrum Dominika Kokory, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Centrum ch služeb Jeseník Centrum ch služeb Jeseník Centrum ch služeb Jeseník Centrum ch služeb Kojetín, Centrum ch služeb Pomněnka, z.ú. Centrum ch služeb Pomněnka, z.ú. Centrum ch služeb Pomněnka, z.ú. IČ Sídlo (adresa) Kokory Kokory Kokory Kokory Hábova 1571/22 Praha 13 - Stodůlky Praha 515 Hábova 1571/22 Praha 13 - Stodůlky Praha 515 Beskydská 1298/ Jeseník 1 Beskydská 1298/ Jeseník 1 Beskydská 1298/6 Jeseník Jeseník 1 náměstí Dr. E. Beneše 3 Kojetín I-Město Kojetín Šumavská 1915/13 Šumperk Šumperk 1 Šumavská 1915/13 Šumperk Šumperk 1 Šumavská 1915/13 Identifikátor Druh osoby se zdravotním postižením seniory odborné poradenství Rok zařazení do sítě raná péče denní stacionáře seniory chráněné bydlení pečovatelská služba centra denních služeb chráněné bydlení odlehčovací Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 153,000 A 27,000 A 0,120 B 1,600 B 2,970 A 45,000 A 36,000 A 9,950 A 8,324 A 8,000 A 1,146 A 17

18 Název Centrum ch služeb Pomněnka, z.ú. Centrum ch služeb Prostějov, Centrum ch služeb Prostějov, Centrum ch služeb Prostějov, Centrum ch služeb Prostějov, Centrum ch služeb Prostějov, Centrum ch služeb Prostějov, Centrum ch služeb Uničov, Centrum ch služeb Uničov, Centrum ch služeb Uničov, IČ Sídlo (adresa) Šumperk Šumperk 1 Šumavská 1915/13 Šumperk Šumperk 1 Lidická 2924/86 Prostějov Prostějov 1 Lidická 2924/86 Prostějov Prostějov 1 Lidická 2924/86 Prostějov Prostějov 1 Lidická 2924/86 Prostějov Prostějov 1 Lidická 2924/86 Prostějov Prostějov 1 Lidická 2924/86 Prostějov Prostějov 1 Bratří Čapků 662 Uničov Uničov 1 Bratří Čapků 662 Uničov Uničov 1 Bratří Čapků 662 Uničov Uničov 1 Identifikátor Druh podpora samostatného bydlení denní stacionáře seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odlehčovací pečovatelská služba Rok zařazení do sítě azylové domy azylové domy noclehárny Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 3,648 A 7,000 A 133,000 A 105,000 A 3,000 A 3,800 A 21,000 A 26,000 A 2,000 A 10,000 A 18

19 Název Centrum ch služeb Uničov, Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek IČ Člověk v tísni, o.p.s Člověk v tísni, o.p.s Darmoděj z.ú Darmoděj z.ú Darmoděj z.ú Darmoděj z.ú Sídlo (adresa) Bratří Čapků 662 Uničov Uničov 1 nám. Sadové 152/39 Svatý Kopeček Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady Praha 2 Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady Praha 2 Dukelská 456/13 Jeseník Jeseník 1 Dukelská 456/13 Jeseník Jeseník 1 Dukelská 456/13 Jeseník Jeseník 1 Dukelská 456/13 Jeseník Jeseník 1 Identifikátor Druh pečovatelská služba pečovatelská služba sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi terénní programy Rok zařazení do sítě kontaktní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež následné péče sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 8,750 A 5,250 A 11,500 2,000 KPSVL A 15,700 1,000 KPSVL A 2,700 A 4,200 2,000 KPSVL A 6,000 A 7,490 A 19

20 Název IČ Darmoděj z.ú DC 90 o.p.s DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Sídlo (adresa) Dukelská 456/13 Jeseník Jeseník 1 Nedbalova 36/27 Topolany Kozinova 35/5 Šumperk Šumperk 1 Kozinova 35/5 Šumperk Šumperk 1 Kozinova 35/5 Šumperk Šumperk 1 Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou 203 Identifikátor Druh terénní programy denní stacionáře odlehčovací osobní asistence rehabilitace seniory domovy se zvláštním režimem domy na půl cesty odlehčovací pečovatelská služba Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 7,486 A 7,000 A 5,850 A 1,662 A 0,900 A 56,000 A 76,000 A 12,000 2,000 KPSVL A 9,000 A 3,620 A 20

21 Název Domov Na Zámku, Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, IČ Domov důchodců Domov důchodců Domov Hrubá Voda, Domov Hrubá Voda, Domov Na zámečku Rokytnice, Domov Na zámečku Rokytnice, Domov Paprsek Olšany, Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, Sídlo (adresa) Petrov nad Desnou nám. děk. Františka Kvapila 17 Nezamyslice Nezamyslice u Prostějova Pavlovice u Přerova Pavlovice u Přerova Hornická 579 Zlaté Hory Zlaté Hory v Jeseníkách Hornická 579 Zlaté Hory Zlaté Hory v Jeseníkách Hrubá Voda Hlubočky 1 Hrubá Voda Hlubočky 1 Rokytnice Rokytnice u Přerova Rokytnice Rokytnice u Přerova Olšany Olšany u Šumperka Medkova 419/ Mohelnice Identifikátor Druh osoby se zdravotním postižením seniory seniory pečovatelská služba seniory domovy se zvláštním režimem osoby se zdravotním postižením seniory osoby se zdravotním postižením seniory Rok zařazení do sítě 2016 Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 115,000 A 122,000 A 40,000 A 1,500 A 75,000 A 17,000 A 127,000 A 25,000 A 65,000 A 21,000 A 21

22 Název Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, Domov pro seniory Červenka, Domov pro seniory Javorník, Domov pro seniory Jesenec, Domov pro seniory Kostelec na Hané, DOMOV PRO SENIORY LUDMÍROV Domov pro seniory Radkova Lhota, Domov pro seniory Radkova Lhota, Domov pro seniory Soběsuky, Domov pro seniory Tovačov, Domov pro seniory Tovačov, Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. IČ Sídlo (adresa) Medkova 419/ Mohelnice Nádražní 105 Červenka Litovel Školní 104 Javorník Javorník u Jeseníku Jesenec Jesenec M. Ulického Kostelec na Hané Ludmírov Hvozd u Prostějova Radkova Lhota Dřevohostice Radkova Lhota Dřevohostice Soběsuky Plumlov Nádražní 94 Tovačov I-Město Tovačov Nádražní 94 Tovačov I-Město Tovačov Bílsko Cholina Identifikátor Druh pečovatelská služba seniory seniory seniory seniory seniory seniory domovy se zvláštním režimem seniory seniory domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 5,325 A 165,000 A 140,000 A 75,000 A 58,000 A 36,000 A 80,000 A 128,000 A 55,000 A 83,000 A 67,000 A 34,000 A 22

23 Název Domov seniorů Hranice, Domov seniorů Hranice, Domov seniorů Hranice, Domov seniorů POHODA Chválkovice, Domov seniorů POHODA Chválkovice, Domov seniorů Prostějov, Domov Sněženka Jeseník, Domov Štíty - Jedlí, Domov Štíty - Jedlí, Domov u rybníka Víceměřice, Domov u rybníka Víceměřice, Domov u rybníka Víceměřice, IČ Sídlo (adresa) Jungmannova 1805 Hranice I-Město Hranice 1 Jungmannova 1805 Hranice I-Město Hranice 1 Jungmannova 1805 Hranice I-Město Hranice 1 Švabinského 403/3 Chválkovice Švabinského 403/3 Chválkovice Nerudova 1666/70 Prostějov Prostějov 1 Moravská 814/2 Jeseník Jeseník 1 Na Pilníku Štíty Na Pilníku Štíty Víceměřice Nezamyslice u Prostějova Víceměřice Nezamyslice u Prostějova Víceměřice Identifikátor Druh seniory domovy se zvláštním režimem pečovatelská služba seniory chráněné bydlení seniory osoby se zdravotním postižením seniory domovy se zvláštním režimem osoby se zdravotním postižením seniory domovy se zvláštním režimem Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 184,000 A 31,000 A 11,000 A 314,000 A 79,000 A 250,000 A 73,000 A 53,000 A 45,000 A 145,000 A 42,000 A 27,000 A 23

24 Název Domov u rybníka Víceměřice, Domov u Třebůvky Loštice, Domov Větrný mlýn Skalička, DROM, romské středisko Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice Dům pro seniory Uničov s.r.o. Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, Duševní zdraví, o.p.s. Ecce Homo Šternberk, z.s. Ecce Homo Šternberk, z.s. IČ Sídlo (adresa) Nezamyslice u Prostějova Víceměřice Nezamyslice u Prostějova Hradská 113/ Loštice Skalička Skalička u Hranic Bratislavská 227/41 Brno-střed, Zábrdovice Brno 2 Týnecká Velká Bystřice Dolní Sukolom Uničov 1 Komenského Náměšť na Hané nám. Přerovského povstání 2803/1 Přerov I-Město Přerov 2 Masarykova 382/12 Šternberk Šternberk 1 Masarykova 382/12 Šternberk Šternberk 1 Identifikátor Druh chráněné bydlení chráněné bydlení osoby se zdravotním postižením terénní programy seniory seniory seniory rehabilitace nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Rok zařazení do sítě 2017 Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 6,000 A 45,000 A 78,000 A 3,000 A 39,000 A 62,000 A 53,000 A 1,400 2,100 1,500 fondy EU - 1,5 hrazeno prostřednictvím výzvy MZ 3,100 KPSVL A 4,148 A A 24

25 Název ELIM Hranice o. p. s. ELIM Hranice o. p. s. ELIM Hranice o. p. s. ELIM Hranice o. p. s. IČ ESTER z. s ESTER z. s ESTER z. s ESTER z. s ESTER z. s ESTER z. s Sídlo (adresa) Hranická 94, Hranice IV- Drahotuše, Hranice Hranická 94, Hranice IV- Drahotuše, Hranice Hranická 94, Hranice IV- Drahotuše, Hranice Hranická 94, Hranice IV- Drahotuše, Hranice Bílý Potok Javorník u Jeseníku Bílý Potok Javorník u Jeseníku Bílý Potok Javorník u Jeseníku Bílý Potok Javorník u Jeseníku Bílý Potok Javorník u Jeseníku Bílý Potok Javorník u Jeseníku Identifikátor Druh Rok zařazení do sítě azylové domy azylové domy noclehárny 2017 služba v současnosti nemá přidělen identifikátor rehabilitace azylové domy sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi sociálně terapeutické dílny rehabilitace terapeutické komunity terénní programy Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 10,000 A 32,000 45,000 A 12,000 A 17,000 2,000 MAS 8 ADRD 9 AD 5,000 A 2,200 A 5,050 A 14,000 A 1,830 A A 25

26 Název IČ Help - in, o.p.s Hospic na Svatém Kopečku Charita Hranice Charita Hranice Charita Hranice Charita Hranice Charita Hranice Charita Jeseník Charita Jeseník Sídlo (adresa) U Rybníka 1568/4 Bruntál Bruntál 1 nám. Sadové 4/24 Svatý Kopeček Purgešova 1399 Hranice I-Město Hranice 1 Purgešova 1399 Hranice I-Město Hranice 1 Purgešova 1399 Hranice I-Město Hranice 1 Purgešova 1399 Hranice I-Město Hranice 1 Purgešova 1399 Hranice I-Město Hranice 1 Zámecké náměstí 2/2, Jeseník Jeseník Zámecké náměstí 2/2, Jeseník Jeseník Identifikátor Druh sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi odlehčovací centra denních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež osobní asistence pečovatelská služba pečovatelská služba denní stacionáře seniory Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 1,000 A 30,000 A 4,900 A 4,500 A 12,090 A 4,600 A 5,350 A 6,000 A 35,000 A 26

27 Název IČ Charita Jeseník Charita Jeseník Charita Jeseník Charita Kojetín Charita Kojetín Charita Kojetín Charita Kojetín Charita Konice Charita Konice Charita Olomouc Charita Olomouc Sídlo (adresa) Zámecké náměstí 2/2, Jeseník Jeseník Zámecké náměstí 2/2, Jeseník Jeseník Zámecké náměstí 2/2, Jeseník Jeseník Kroměřížská 198 Kojetín I-Město Kojetín Kroměřížská 198 Kojetín I-Město Kojetín Kroměřížská 198 Kojetín I-Město Kojetín Kroměřížská 198 Kojetín I-Město Kojetín Zahradní Konice Zahradní Konice Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Identifikátor Druh seniory domovy se zvláštním režimem pečovatelská služba Rok zařazení do sítě azylové domy služba v současnosti nemá přidělen identifikátor centra denních služeb sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi odlehčovací seniory pečovatelská služba azylové domy azylové domy Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 24,000 A 14,000 A 2,050 A 7,000 A 2,495 A 4,549 A 1,900 A 47,000 A 8,090 A 46,000 A 15,000 A 27

28 Název IČ Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Sídlo (adresa) Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Identifikátor Druh Rok zařazení do sítě krizová pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny noclehárny odborné poradenství pečovatelská služba podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 3,463 A 5,599 A 3,174 A 18,000 A 10,000 A 1,600 A 26,710 A 1,940 A 3,375 A 28

29 Název IČ Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Olomouc Charita Prostějov Charita Prostějov Charita Prostějov Charita Prostějov Sídlo (adresa) Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Wurmova 588/5 Olomouc Martinákova 3104/9 Prostějov Prostějov 1 Martinákova 3104/9 Prostějov Prostějov 1 Martinákova 3104/9 Prostějov Prostějov 1 Martinákova 3104/9 Prostějov Prostějov 1 Identifikátor služba v současnosti nemá přidělen identifikátor služba v současnosti nemá přidělen identifikátor Druh sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny terénní programy Rok zařazení do sítě azylové domy 2018 pečovatelská služba chráněné bydlení odlehčovací pečovatelská služba rehabilitace Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 2,540 A 1,600 A 4,249 A 30,000 A 4,000 A 25,000 A 6,050 A 10,500 A 3,203 A 29

30 Název IČ Charita Šternberk Charita Šternberk Charita Šternberk Charita Šternberk Charita Šternberk Charita Šternberk Charita Šternberk Charita Šternberk Charita Šumperk Sídlo (adresa) Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk 1 Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk 1 Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk 1 Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk 1 Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk 1 Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk 1 Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk 1 Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk 1 Jeremenkova 705/7 Identifikátor Druh nízkoprahová denní centra nízkoprahová denní centra pečovatelská služba pečovatelská služba pečovatelská služba sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi odborné poradenství rehabilitace osobní asistence Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 1,999 A 2,000 A 8,325 A 3,849 A 4,699 A 2,500 A 0,800 A 2,750 A 4,750 A 30

31 Název IČ Charita Šumperk Charita Valašské Meziříčí Charita Zábřeh Charita Zábřeh Charita Zábřeh Charita Zábřeh Charita Zábřeh Charita Zábřeh Sídlo (adresa) Šumperk Šumperk 1 Jeremenkova 705/7 Šumperk Šumperk 1 Kpt. Zavadila 1345 Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 1 Žižkova 7/ Zábřeh Žižkova 7/ Zábřeh Žižkova 7/ Zábřeh Žižkova 7/ Zábřeh Žižkova 7/ Zábřeh Žižkova 7/ Zábřeh Identifikátor Druh pečovatelská služba sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi centra denních služeb denní stacionáře denní stacionáře odborné poradenství odlehčovací osobní asistence Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 9,375 A 0,210 1,790 A 4,535 A 4,678 A 5,720 A 1,973 A 5,799 A 5,640 A 31

32 Název IČ Charita Zábřeh Charita Zábřeh Institut Krista Velekněze, z.s Interna Zábřeh s.r.o Jasněnka, z.s Jdeme Autistům Naproti z.s. Jdeme Autistům Naproti z.s. JITRO Olomouc, o.p.s. JITRO Olomouc, o.p.s Sídlo (adresa) Žižkova 7/ Zábřeh Žižkova 7/ Zábřeh Městys Bílá Voda Bílá Voda u Javorníka Jiráskova 123/ Zábřeh Jiráskova 772 Uničov Uničov 1 Žilinská 198/26a Nová Ulice Olomouc Žilinská 198/26a Nová Ulice Olomouc Mozartova 1176/43a Nová Ulice Mozartova 1176/43a Identifikátor Druh pečovatelská služba rehabilitace seniory poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče denní stacionáře Rok zařazení do sítě raná péče služba v současnosti nemá přidělen identifikátor rehabilitace denní stacionáře chráněné bydlení Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 16,970 A 1,430 A 25,000 A 65,000 A 9,000 A 2,800 A 0,700 A 10,010 A 5,000 A 32

33 Název IČ Jsme tady, o.p.s Klíč - centrum ch služeb, Klíč - centrum ch služeb, Klíč - centrum ch služeb, Klíč - centrum ch služeb, Klíč - centrum ch služeb, Klíč - centrum ch služeb, LIPKA, z.s LIPKA, z.s LIPKA, z.s Sídlo (adresa) Nová Ulice Sokolská 520/26 Přerov I-Město Přerov 2 Dolní hejčínská 50/28 Hejčín Dolní hejčínská 50/28 Hejčín Dolní hejčínská 50/28 Hejčín Dolní hejčínská 50/28 Hejčín Dolní hejčínská 50/28 Hejčín Dolní hejčínská 50/28 Hejčín Tetín 1506/1 Prostějov Prostějov 1 Tetín 1506/1 Prostějov Prostějov 1 Tetín 1506/1 Prostějov Prostějov 1 Identifikátor Druh centra denních služeb denní stacionáře denní stacionáře osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře chráněné bydlení sociálně terapeutické dílny Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 4,949 A 3,500 A 2,410 A 19,000 A 16,000 A 2,590 A 6,000 A 11,265 A 14,000 A 1,400 A 33

34 Název Maltézská pomoc, o.p.s. Maltézská pomoc, o.p.s. Maltézská pomoc, o.p.s. Město Moravský Beroun IČ Město Zábřeh Město Zábřeh Městys Brodek u Přerova Městys Hustopeče nad Bečvou Národní rada osob se zdravotním Sídlo (adresa) Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana Praha 011 Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana Praha 011 Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana Praha 011 náměstí 9. května Moravský Beroun náměstí Osvobození 345/ Zábřeh náměstí Osvobození 345/ Zábřeh Masarykovo náměstí Brodek u Přerova náměstí Míru Hustopeče nad Bečvou Partyzánská 1/7 Praha 7- Identifikátor Druh osobní asistence sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením pečovatelská služba Rok zařazení do sítě azylové domy azylové domy pečovatelská služba pečovatelská služba odborné poradenství 2016 Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 7,541 A 4,099 A 0,500 A 1,500 A 11,000 A 17,000 A 2,548 A 2,148 A 1,000 B 34

35 Název postižením České republiky, z.s. Nejste sami-mobilní hospic, z.ú. Nové Zámky - poskytovatel ch služeb, Nové Zámky - poskytovatel ch služeb, Nové Zámky - poskytovatel ch služeb, IČ KAPPA-HELP, z.s KAPPA-HELP, z.s KAPPA-HELP, z.s Obec Čechy Obec Česká Ves - Dům s Sídlo (adresa) Holešovice Praha 7 Wellnerova 301/20, Nová Ulice, Olomouc Nové Zámky 2 Mladeč Litovel Nové Zámky 2 Mladeč Litovel Nové Zámky 2 Mladeč Litovel Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, Přerov Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, Přerov Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, Přerov Čechy Domaželice u Přerova Jánského Česká Ves Identifikátor služba v současnosti nemá přidělen identifikátor Druh odlehčovací osoby se zdravotním postižením domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení Rok zařazení do sítě kontaktní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež terénní programy pečovatelská služba pečovatelská služba Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 2,500 A 95,000 A 45,000 A 17,000 A 3,625 A 3,000 A 2,000 A 1,095 A 4,500 A 35

36 Název pečovatelskou službou Oblastní charita Přerov Oblastní charita Přerov Oblastní charita Přerov Oblastní charita Přerov Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. IČ Sídlo (adresa) 9. května 1925/82 Přerov I-Město Přerov 2 9. května 1925/82 Přerov I-Město Přerov 2 9. května 1925/82 Přerov I-Město Přerov 2 9. května 1925/82 Přerov I-Město Přerov 2 Jungmannova 972/25 Hodolany Jungmannova 972/25 Hodolany Jungmannova 972/25 Hodolany Jungmannova 972/25 Hodolany Identifikátor Druh nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odborné poradenství pečovatelská služba sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi odborné poradenství sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením rehabilitace telefonická krizová pomoc Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 2,000 A 1,200 A 11,188 A 2,500 A 0,850 A 0,850 A 0,940 A 0,100 A 36

37 Název Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. Odborný léčebný ústav Paseka, IČ OS AMANS, z.s Pamatováček, o.p.s P-centrum, spolek P-centrum, spolek P-centrum, spolek Podané ruce - osobní asistence Sídlo (adresa) Jungmannova 972/25 Hodolany Paseka Paseka u Šternberka Brodecká Dub nad Moravou Karafiátová 525/5 Neředín Lafayettova 47/9 Olomouc Lafayettova 47/9 Olomouc Lafayettova 47/9 Olomouc Zborovská 465 Místek Frýdek- Místek 1 Identifikátor Druh tlumočnické poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pečovatelská služba denní stacionáře odborné poradenství následné péče sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi osobní asistence Rok zařazení do sítě 2016 Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 0,850 A 20,000 A 0,700 A 3,000 A 2,590 A 4,300 B 5,270 A 1,500 A 37

38 Název IČ POMADOL s. r. o Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s Sídlo (adresa) Dobnerova 718/26 Nová Ulice Školní 211/32 Prostějov Prostějov 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Identifikátor Druh pečovatelská služba osobní asistence Rok zařazení do sítě azylové domy denní stacionáře kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odborné poradenství odlehčovací Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 6,000 A 7,648 A 14,000 A 5,750 A 3,000 A 0,700 A 3,049 A 1,100 A 6,500 A 38

39 Název PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva IČ Pro Vás, z.s Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. Sociální Libina, Sociální Libina, Sídlo (adresa) Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Ječná 548/7 Praha 2 - Nové Město Praha 2 Ječná 548/7 Praha 2 - Nové Město Praha 2 Dvořákova 838/42 Nová Ulice Bohuslava Němce 2811/4 Přerov I-Město Přerov 2 Bohuslava Němce 2811/4 Přerov I-Město Přerov 2 Libina Libina Libina Libina Identifikátor Druh pečovatelská služba rehabilitace sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi terénní programy nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně terapeutické dílny rehabilitace seniory domovy se zvláštním režimem Rok zařazení do sítě 2017 Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 7,900 A 1,000 A 3,500 A 4,650 A 3,149 A 1,450 A 1,450 A 39,000 A 30,000 A 39

40 Název Sociální Lipník nad Bečvou, Sociální města Přerova, p.o. Sociální města Přerova, p.o. Sociální města Přerova, p.o. Sociální města Přerova, p.o. Sociální města Přerova, p.o. Sociální pro seniory Olomouc, Sociální pro seniory Olomouc, Sociální pro seniory Olomouc, IČ Sídlo (adresa) Souhradní 1393 Lipník nad Bečvou I-Město Lipník nad Bečvou Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město Přerov 2 Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město Přerov 2 Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město Přerov 2 Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město Přerov 2 Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město Přerov 2 Zikova 618/14 Nové Sady Zikova 618/14 Nové Sady Zikova 618/14 Nové Sady Identifikátor Druh pečovatelská služba denní stacionáře seniory domovy se zvláštním režimem osobní asistence pečovatelská služba centra denních služeb chráněné bydlení pečovatelská služba Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 8,900 A 6,400 A 40,000 A 42,000 A 3,300 A 43,750 A 9,600 A 77,000 A 55,750 A 40

41 Název Sociální pro seniory Šumperk, Sociální pro seniory Šumperk, Sociální pro seniory Šumperk, Sociální pro seniory Šumperk, Sociální Šternberk, Sociální Šternberk, Sociální Šternberk, SOS dětské vesničky,z.s. SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava IČ Sídlo (adresa) U sanatoria 2631/25 Šumperk Šumperk 1 U sanatoria 2631/25 Šumperk Šumperk 1 U sanatoria 2631/25 Šumperk Šumperk 1 U sanatoria 2631/25 Šumperk Šumperk 1 Komenského 388/40 Šternberk Šternberk 1 Komenského 388/40 Šternberk Šternberk 1 Komenského 388/40 Šternberk Šternberk 1 Revoluční 764/17, , Praha 1 Praha 1 - Hradčany Praha 011 Na Bukovci 1 Mikulovice Mikulovice u Jeseníku 1 Bratislavská 244/65a Brno-sever, Identifikátor Druh seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení pečovatelská služba Rok zařazení do sítě azylové domy seniory pečovatelská služba sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi pečovatelská služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 176,000 A 54,000 A 47,000 A 11,248 A 9,000 A 17,000 A 11,849 A 10,000 A 7,000 A 1,146 A 41

42 Název Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava SPOLEČNĚ- JEKHETANE, o.p.s. SPOLEČNĚ- JEKHETANE, o.p.s. SPOLEČNĚ- JEKHETANE, o.p.s. Společnost Mana, o. p. s. Společnost Mana, o. p. s. Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. IČ Sídlo (adresa) Zábrdovice Brno 2 Bratislavská 244/65a Brno-sever, Zábrdovice Brno 2 U Tiskárny 515/ Ostrava U Tiskárny 515/ Ostrava U Tiskárny 515/ Ostrava Tršice Tršice Tršice Tršice Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Identifikátor Druh terénní programy odborné poradenství sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi terénní programy sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením rehabilitace Rok zařazení do sítě kontaktní centra kontaktní centra Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 1,500 A 0,675 A 1,750 A 2,000 A 3,000 A 1,800 A 3,700 A 2,300 A 42

43 Název Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. IČ Sídlo (adresa) Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Identifikátor Druh nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odborné poradenství odborné poradenství terénní programy terénní programy terénní programy Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 2,500 A 2,410 A 1,800 A 2,300 A 2,100 A 0,900 A 0,800 A 1,200 A 43

44 Název Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Spolek Trend vozíčkářů Olomouc SPOLU Olomouc, z.s. SPOLU Olomouc, z.s. SPOLU Olomouc, z.s. Spolusetkávání Přerov, z. ú. IČ Sídlo (adresa) Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice Brno 39 Lužická 101/7 Povel Lužická 101/7 Povel Lužická 101/7 Povel Dolní náměstí 27/38 Olomouc Dolní náměstí 27/38 Olomouc Dolní náměstí 27/38 Olomouc Kosmákova 2324/46 Identifikátor služba doposud nemá přidělen identifikátor Druh terénní programy nízkoprahové zařízení pro děti a mládež odborné poradenství osobní asistence rehabilitace osobní asistence sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením rehabilitace denní stacionáře Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 2,500 A 2,000 A 1,600 A 8,589 A 2,241 A 5,526 A 6,500 A 3,140 A 7,000 A 44

45 Název Statutární město Olomouc Statutární město Olomouc Statutární město Olomouc Středisko pečovatelské Jeseník, Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc Středisko prevence Olomouc, Středisko prevence Olomouc, Středisko prevence Olomouc, IČ Sídlo (adresa) Přerov I-Město Přerov 2 Horní náměstí 583 Olomouc Horní náměstí 583 Olomouc Horní náměstí 583 Olomouc Dukelská 1240/27 Jeseník Jeseník 1 Střední novosadská 356/52 Nové Sady Střední novosadská 356/52 Nové Sady Na Vozovce 622/26 Nová Ulice Olomouc Na Vozovce 622/26 PSČ Na Vozovce 622/26 Nová Ulice Identifikátor Druh Rok zařazení do sítě azylové domy azylové domy noclehárny pečovatelská služba raná péče sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi intervenční centra odborné poradenství sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 48,000 A 23,000 A 10,000 A 8,349 A 10,100 A 1,900 A 2,900 A 9,315 A 1,350 A 45

46 Název Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská p.s. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. IČ Tyfloservis, o.p.s Sídlo (adresa) Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 Gen. Svobody 2800/68 Šumperk Šumperk 1 I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice Krakovská 1695/21 Praha 1 - Nové Město Praha 1 Identifikátor Druh odborné poradenství odborné poradenství odborné poradenství odborné poradenství odborné poradenství sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením rehabilitace rehabilitace Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 0,400 A 0,500 A 0,500 A 0,500 A 0,900 A 3,100 A 1,800 A 2,250 B 46

47 Název IČ VIDA z. s Vincentinum - poskytovatel ch služeb Šternberk, Vincentinum - poskytovatel ch služeb Šternberk, Vincentinum - poskytovatel ch služeb Šternberk, Vincentinum - poskytovatel ch služeb Šternberk, Vojenská nemocnice Olomouc z.s. InternetPoradna.cz z.s. InternetPoradna.cz z.s. InternetPoradna.cz Sídlo (adresa) Kamenická 551/25 Praha 7 - Holešovice Praha 7 Sadová 1426/7 Šternberk Šternberk 1 Sadová 1426/7 Šternberk Šternberk 1 Sadová 1426/7 Šternberk Šternberk 1 Sadová 1426/7 Šternberk Šternberk 1 Sušilovo nám. 1/5 Klášterní Hradisko Wurmova 577/7 Olomouc Wurmova 577/7 Olomouc Wurmova 577/7 Olomouc Identifikátor Druh odborné poradenství osoby se zdravotním postižením domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení týdenní stacionáře poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče odborné poradenství rehabilitace telefonická krizová pomoc Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 0,749 B 171,000 A 18,000 A 14,000 A 6,000 A 10,000 A 1,900 A 2,900 A 2,915 A 47

48 Název ZAHRADA 2000 z. s. ZAHRADA 2000 z. s. IČ Sídlo (adresa) Na Mýtince 32 Bukovice Jeseník 1 Na Mýtince 32 Bukovice Jeseník 1 Identifikátor Druh sociálně terapeutické dílny rehabilitace Rok zařazení do sítě Jednotka z PROGRAMU - rozpočet z IP - KPSVL, MAS Pozn. Program podpory 2,200 A 0,800 2,700 A 48

49 Příloha č. 2 Evaluační zpráva o naplňování SPRSS pro roky za rok 2016 Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky za rok 2016 Použité zkratky: DDM Dům dětí a mládeže 49

50 DZR ESF GIS IP KISSoS KPSS KPSVL KRZP KÚOK MMR MPSV NZDM OK OP LZZ OPZ ORP OSV OÚORP POSTUP PS ROK SAS SPOD ÚP ZDVOP ZOK Domovy se zvláštním režimem Evropský fond Geograficko informační systém Individuální projekt Krajský informační systém ch služeb Komunitní plánování ch služeb Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám Krajská rada osob se zdravotním postižením Krajský úřad Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a ch věcí Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Olomoucký kraj Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Zaměstnanost Obec s rozšířenou působností Odbor ch věcí Krajského úřadu Obecní úřad obce s rozšířenou působností Postup pro aktualizaci sítě ch služeb Pracovní skupiny organizační struktury střednědobého plánování Rada Sociálně aktivizační Sociálně právní ochrana dětí Úřad práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zastupitelstvo 50

51 1. Úvod Dle 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o ch službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ch službách ), kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje ch služeb ve spolupráci s obcemi na území, se zástupci poskytovatelů ch služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány. Střednědobým plánem rozvoje ch služeb se dle 3 písm. h) zákona o ch službách rozumí strategický dokument obce nebo schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli ch služeb a osobami, kterým jsou poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje ch služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování ch služeb a způsob zajištění sítě ch služeb na území ; střednědobý plán rozvoje ch služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje ch služeb. Z důvodu přechodu kompetencí k financování ch služeb z Ministerstva práce a ch věcí (dále jen MPSV ) na, jsou od roku součástí Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji (dále jen Střednědobý plán ) Akční plány rozvoje ch služeb na daný rok (dále jen Akční plán ). Akční plány jsou jednoletými prováděcími dokumenty Střednědobého plánu, jsou vyhotovovány každoročně a jejich cílem je definovat síť ch služeb na území včetně její ekonomické náročnosti. Obsahem Akčního plánu rozvoje ch služeb je: - aktualizovaná síť ch služeb na území OK, určená k financování v rámci disponibilních finančních prostředků na tento účel na daný rok; - celkové náklady na poskytování ch služeb v Olomouckém kraji na daný rok a vymezení předpokládané výše m požadované dotace na poskytování ch služeb zařazených do sítě ch služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky - seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce - Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji. Naplňování cílů a opatření Střednědobého plánu probíhá mimo jiné prostřednictvím zařazování nových služeb do Sítě ch služeb a změnami v jednotkách u služeb již v síti zařazených, a to v souladu se schváleným POSTUPem. Evaluace jednotlivých cílů a opatření pracovních skupin a rámcových cílů a opatření slouží ke zjištění stavu naplnění Střednědobého plánu. Účelem je zmapovat skutečně dosažené výsledky v porovnání s nastavenými výstupy uvedenými ve Střednědobém plánu. 51

52 Evaluace cílů a opatření pro jednotlivé pracovní skupiny je vypracována manažery jednotlivých skupin, evaluaci rámcových cílů a opatření zpracovává koordinátor střednědobého plánování ch služeb. Připomínkování dokumentu probíhá napříč celou organizační strukturou plánování ch služeb na krajské úrovni, do které jsou zapojeni zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů ch služeb. 2. Evaluace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky 2017 pro rok 2016 Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky 2017 (dále jen Střednědobý plán 2017 ) definuje 22 cílů a 28 opatření navržených k realizaci v období platnosti plánu. Celkový počet stanovených cílů a opatření Střednědobého plánu č. PS Název pracovní skupiny Cílů celkem Opatření celkem 1. Děti, mládež a rodina Osoby se zdravotním postižením Senioři Etnické menšiny a cizinci Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené Osoby ohrožené návykovým jednáním Rámcové cíle a opatření 6 10 Celkem všechny skupiny Evaluační zpráva Střednědobého plánu 2017 pro rok 2016, byla zpracována v implementační fázi procesu střednědobého plánování, zaměřena je na realizaci cílů a opatření Střednědobého plánu 2017 v roce V souhrnném přehledu cílů a opatření, v části 5 Shrnutí, je zhodnoceno, zda bylo dané opatření v roce 2016 naplněno, rozpracováno, průběžně naplňováno, nebo nenaplněno. 52

53 3. Priority jednotlivých pracovních skupin Rámcové cíle Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2016 Cíl 1 Podpora procesu plánování ch služeb v Olomouckém kraji Opatření 1.1 Plnění v roce 2016 Podpora střednědobého plánování rozvoje ch služeb metodou komunitního plánování na krajské úrovni Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Činnost PS byla v průběhu roku 2016 podpořena z rozpočtu OK. Podpora celé organizační struktury pro plánování ch služeb v OK byla zahrnuta také do připravovaného IP OK zaměřeného na plánování ch služeb, kde jedna z klíčových aktivit je zaměřena přímo na podporu činnosti všech pracovních skupin zahrnutých do organizační struktury na krajské úrovni. V první polovině roku 2016 se členové PS podíleli na nastavení obsahu a zaměření klíčových aktivit připravovaného IP OK. Zkušenosti členů PS byly využity tak, aby jednotlivé aktivity IP OK byly zaměřeny na aktuální problematiku vztahující se k oblasti ch služeb, plánování ch služeb a mezioborové spolupráce. Činnost PS byla mimo jiné zaměřena na zpracování vyjádření k žádostem o zařazení nových ch služeb do sítě ch služeb OK. Ve spolupráci s krajskou organizační strukturou pro plánování ch služeb, zpracoval OSV Akční plán rozvoje ch služeb na rok 2017 (dále jen Akční plán 2017 ), který byl schválen usnesením ZOK č. UZ/22/32/2016, dne Součástí Akčního plánu 2017 je také seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce a dále pak Evaluační zpráva o naplňování SPRSS pro roky 2017 za rok. Na zpracování Evaluační zprávy se spolupodíleli členové jednotlivých PS, vyhodnocením jednotlivých cílů a opatření za danou PS a následně poté připomínkováním celého dokumentu. Napříč všemi pracovními skupinami organizační struktury pro plánování ch služeb v OK probíhala v roce 2016 intenzivní práce na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v Olomouckém kraji pro roky (dále jen Střednědobý plán ). PS na základě všech dostupných podkladů rozhodných pro nastavení sítě ch služeb v OK zpracovaly návrhy rámcových cílů a specifických cílů pro danou PS. Opatření 1.2 Plnění v roce 2016 Podpora střednědobého plánování rozvoje ch služeb metodou komunitního plánování na obecní úrovni Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Na podporu plánování ch služeb na obecní úrovni byla zaměřena klíčová aktivita individuálního projektu Podpora zajištění dostupnosti a kvality ch služeb v Olomouckém kraji, v rámci které měly možnost plánující i neplánující lokality využít v průběhu roku metodickou podporu v oblasti komunitního plánování a také vzdělávací kurz zaměřený na proces plánování ch služeb. Po ukončení individuálního projektu byla podpora plánování na obecní úrovni vedena v rámci metodické pomoci poskytované OK. V průběhu roku 2016 byla podpora plánování ch služeb na obecní úrovni opětovně zahrnuta do připravovaného IP OK zaměřeného na plánování ch služeb. Jedna z klíčových aktivit IP OK je zaměřena 53

54 přímo na podporu střednědobého plánování rozvoje ch služeb metodou komunitního plánování na obecní úrovni. Členové pracovní skupiny KRKOS a Skupiny ORP se podíleli na nastavení obsahu a zaměření klíčových aktivit IP, zkušenosti členů PS byly využity tak, aby jednotlivé aktivity IP byly zaměřeny na aktuální problematiku vztahující se k oblasti plánování ch služeb na obecní úrovni. Opatření 1.3 Plnění v roce 2016 Provázanost mezi koordinací poskytování ch služeb na obecní a krajské úrovni Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Z důvodu nutnosti zajištění větší kontinuity sledování jednotlivých druhů informací, kdy sledování potřeb a dalších skutečností pro plánování ch služeb má charakter dlouhodobé systematické činnosti, měl v roce 2016 OK zájem o navázání užší spolupráce s obcemi při procesu tvorby střednědobých plánů. V souladu s přeneseným výkonem státní správy v oblasti ch služeb dle ustanovení 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o ch službách, ve znění pozdějších předpisů, byla OK na počátku roku 2016 iniciována setkání, mezi zástupci OK a zástupci jednotlivých OÚORP. Za OK se plánovaných setkání zúčastnili zástupci OSV, konkrétně manažeři pracovních skupin, koordinátor střednědobého plánování a vedoucí oddělení plánování ch služeb. Za OÚORP se setkání zúčastnili pracovníci, kteří se věnují oblasti ch služeb (vedoucí odborů ch věcí, vedoucí oddělení ch služeb, dále pracovníci, kteří se věnují plánování ch služeb, koordinátoři ch služeb na OÚORP, pracovníci věnující se drogové problematice, problematice etnických menšin, OSPOD). Setkání byla zaměřena na nastavení spolupráce a předání informací mezi obecní a krajskou úrovní v oblasti plánování ch služeb, konkrétně na: - Výstupy ze práce na obcích, nejčastěji řešená problematika vztahující se k daným cílovým skupinám - Mapování nepříznivé situace a potřeb mající dopad na poskytování ch služeb - Informace vztahující se k rozvojovým aktivitám poskytovatelů ch služeb na území OÚORP na období let Informace o využití ch služeb pro danou cílovou skupinu na území OÚORP - Informace týkající se nastavení spolupráce s poskytovateli ch služeb Údaje vycházející z priorit obcí, komunitních plánů, ze zpracovaných analytických podkladů, znalosti místní situace a práce na obcích byly jedny ze stěžejních podkladů, které byly promítnuty do specifických cílů a opatření jednotlivých PS Střednědobého plánu , který tak reflektuje objektivně zjištěnou potřebnost ch služeb na území jednotlivých OÚORP. Přenos informací a koordinace poskytování ch služeb mezi obecní a krajskou úrovní byl v průběhu roku 2016 uskutečňován také na společných setkání skupiny KRKOS, jejíž členy jsou koordinátoři plánování ch služeb na obecní úrovni, kteří poskytují aktuální informace o ch službách z plánujících lokalit OK. Koordinace ch služeb je uskutečňována dále prostřednictvím setkání Skupiny ORP, ve které jsou zastoupeni vedoucí ch odborů OÚORP. Členové pracovní Skupiny ORP se v roce 2016 podíleli na zpracování vyjádření OÚORP k žádostem poskytovatelů o zařazení nové do sítě ch služeb v OK na rok 2017 a aktualizaci na období roku

55 Významným prvkem pro přenos informací mezi krajskou a obecní úrovní je modul Dotační řízení obcí, v rámci KISSoS, do kterého vstupují obce OK, které vyplňují informace týkající se ch služeb na jejich území. Cíl 2 Opatření 2.1 Plnění v roce 2016 Udržitelná efektivní síť ch služeb v Olomouckém kraji Analýza financování ch služeb v Olomouckém kraji k zajištění efektivní sítě ch služeb Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Prostřednictvím metody benchmarking byla také v roce 2016 sbírána aktuální data od všech poskytovatelů ch služeb v OK, která jsou následně vyhodnocována a zpracována do finanční analýzy ch služeb OK. Sběr dat za rok byl ukončen v měsíci březnu Finanční analýza ch služeb byla v roce 2016 OSV využita jako jeden z podkladů pro tvorbu Akčního plánu Opatření 2.2 Plnění v roce 2016 Modelace sítě ch služeb v Olomouckém kraji Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Východiskem pro stanovení sítě ch služeb na rok 2017 byla síť ch služeb stanovená v roce Síť byla modelována na základě priorit v souladu s POSTUPem, který stanovuje pravidla pro aktualizaci sítě a upravuje podmínky pro zařazení nových ch služeb do sítě. Priority pro modelaci sítě ch služeb pro rok 2017: (1) Rozvoj ch služeb v souladu se specifickými cíli a opatřeními SPRSS 2017, (2) transformace, deinstitucionalizace a humanizace služeb péče, (3) územní pokrytí služeb v souvislosti se zjištěnou potřebností, za předpokladu finanční udržitelnosti sítě Při modelaci sítě ch služeb na rok 2017 byla v roce 2016 využita dostupná data z Registru poskytovatelů ch služeb, Krajského informačního systému ch služeb, data z interních zdrojů krajského úřadu, údaje od poskytovatelů ch služeb a informace obsažené v místních komunitních plánech ch služeb zpracovaných na území. Významným zdrojem informací jsou obce OK a OÚORP, které jsou považovány za klíčové partnery v procesu plánování a nastavení sítě ch služeb v OK. Na základě spolupráce s OÚORP (vyjádření k jednotlivým žádostem) byly získány informace vztahující se k potřebnosti zařazení nových ch služeb do sítě ch služeb OK. Na základě zhodnocení všech dostupných informací v souladu s POSTUPem byl odborem ch věcí vytvořen Akční plán 2017, jehož součástí je aktuální síť ch služeb na území OK na rok Cíl 3 Opatření 3.1 Plnění v roce 2016 Podpora kvality poskytovaných ch služeb v Olomouckém kraji Podpora poskytovatelů ch služeb prostřednictvím průběžného vzdělávání a prohlubování odborné kvalifikace vedoucích pracovníků a, zaměřené na specifické potřeby všech cílových skupin Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 55

56 V průběhu roku 2016 probíhalo zvyšování odborné kvalifikace vedoucích pracovníků a prostřednictvím realizovaných projektů z prostředků ESF, v rámci OP Zaměstnanost. Např. v Domově Na zámečku Rokytnice, p.o., byla čerpána dotace na financování projektu Zavádění komplexního terapeutického modelu v Domově Na zámečku Rokytnice. V Centru Dominika Kokory, p.o., probíhala realizace projektu Zhodnocení a sjednocení procesů kvality poskytovaných ch služeb v organizaci Centrum Dominika Kokory, p.o.. V Domově seniorů Pohoda Chválkovice, p.o., byl v roce 2016 zahájen projekt Aktivizace v Pohodě, který je zaměřen především na zvýšení odborných znalostí personálu a rozšíření technického zázemí potřebného pro aktivizaci klientů. Vincentinum poskytovatel ch služeb Šternberk, p.o.. čerpal podporu pro vzdělávání vedoucích pracovníků a z projektu Spolu, snadno, srozumitelně. V Domově pro seniory Radkova Lhota, p.o.. všichni pracovníci přímé obslužné péče absolvovali v roce 2016 kurz Individuální plánování. V druhé polovině roku absolvovalo 90 % pracovníků přímé obslužné péče kurz Bazální stimulace, jejíž prvky zavádí do praxe při péči o uživatele. K dalšímu zvyšování kvalifikace pracovníků přímé obslužné péče sloužily jednodenní stáže do okolních zařízení pobytových ch služeb. Opatření 3.2 Plnění v roce 2016 Podpora investičních projektů zaměřených na humanizaci stávajících zařízení ch služeb Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V roce 2016 byly OK prostřednictvím vyjádření souladu investiční akce se Střednědobým plánem podpořeny z investičního programu MPSV č projekty vztahující se k humanizaci stávajících zařízení ch služeb, které jsou plně v souladu se strategickým dokumentem OK. Cíl 4 Opatření 4.1 Plnění v roce 2016 Podpora dobrovolnické práce Podpora dobrovolnické práce v ch a navazujících službách v Olomouckém kraji Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Na webových stránkách OK byly také v roce 2016 průběžně uveřejňovány příspěvky dobré praxe vztahující se k podpoře dobrovolnické práce. Téma zaměřené na oblast dobrovolnictví bylo také řešeno na setkání všech PS organizační struktury pro plánování ch služeb na krajské úrovni. Hledány byly možnosti využití dobrovolnických aktivit v oblasti ch služeb. V měsíci říjnu 2016 proběhla ve spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s. nominace na dobrovolnickou cenu Křesadlo Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, vyhlašovanou OK, jejímž cílem je podporovat dobrovolnictví a ocenění dobrovolnické práce. V měsíci prosinci 2016 proběhlo slavnostní vyhlašování dobrovolnické ceny Křesadlo, kdy bylo oceněno celkem 8 dobrovolníků z celého OK. Udílení dobrovolnické ceny Křesadlo bylo OK podpořeno v rámci Dotačního programu pro oblast 2016, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k mu začleňování pro rok Oblast dobrovolnictví byla dále podpořena prostřednictvím neinvestičních finančních příspěvků v rámci Dotačního programu pro oblast, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k mu začleňování z rozpočtu OK pro rok 2016, kdy byl podpořen projekt vztahující se 56

57 k podpoře dobrovolnictví - Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem spolku P- centrum ve výši Kč. Cíl 5 Opatření 5.1 Plnění v roce 2016 Podpora informovanosti v oblasti ch služeb v Olomouckém kraji Zvýšení informovanosti o ch službách Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Uživatelé ch služeb, odborníci, ale i laická veřejnost, mohou od roku využívat elektronický katalog ch služeb na adrese Katalog nabízí nejen základní informace o ch službách a poskytovatelích, ale také napomáhá řešit konkrétní životní situace. Katalog kromě samotné prezentace poskytovaných ch služeb obsahuje i mapové podklady, zobrazení sítě a dostupnosti na mapě, informace o pořádaných akcích poskytovatelů ch služeb a disponuje i prostorem pro zveřejňování důležitých dokumentů a odkazů. Zájemce může v katalogu vyhledávat podle své životní situace či nejčastěji vyhledávaných slov. V průběhu roku 2016 byla prováděna pravidelná aktualizace informací, které přímo propagují aktualizované informace o ch službách. Územní působnost ch služeb se aktualizuje 3x ročně a přenáší se taktéž do mapy GIS, která je součástí katalogu. Ke zvýšení informovanosti byly v roce 2016 využity také webové stránky OK, na kterých byly uveřejňovány aktuality z oblasti ch služeb vztahující se k jejich poskytování, uveřejněny byly příklady dobré praxe a prezentace uskutečněných akcí jednotlivých poskytovatelů. Také v roce 2016 odbor ch věcí organizoval tradiční velikonoční a vánoční jarmark, na kterých jsou prezentovány výrobky uživatelů ch služeb. Veřejnost byla o konaných akcích informována prostřednictvím měsíčníku Olomoucký kraj a webových stránek OK. OK bylo v rámci Dotačního programu pro oblast, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k mu začleňování podpořeno vydávání a distribuce periodického časopisu Moravský senior, tematicky zaměřeného na kulturní osvětu a regionální politiku pro cílovou skupinu (seniory). Prostřednictvím Dotačního programu pro oblast, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k mu začleňování z rozpočtu OK pro rok 2016, byla podpořena řada akcí zvyšujících povědomí široké veřejnosti o ch službách. Jednalo se především o konference, festivaly a semináře zaměřené na odbornou i laickou veřejnost. Cíl 6 Opatření 6.1 Plnění v roce 2016 Optimalizace ho poradenství a služeb prevence zaměřených na potřeby osob ohrožených zadlužeností v Olomouckém kraji Mapování a koordinace dostupnosti terénních a ambulantních služeb ho poradenství a prevence pro osoby ohrožené zadlužeností Stav opatření: rozpracováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Mapování a koordinace dostupnosti terénních a ambulantních služeb ho poradenství a prevence pro osoby ohrožené zadlužeností bylo v roce 2016 prováděno prostřednictvím společnosti Člověk v tísni, o.p.s. - mobilního týmu. Docházelo ke zmapování jednotlivých OÚORP, zpracována byla monitorovací zpráva, prostřednictvím které byly 57

58 získány informace mimo jiné i o dostupnosti terénních a ambulantních služeb ho poradenství. K naplnění rámcového cíle přispěla i Charita Olomouc, která v průběhu roku 2016 uspořádala setkání zaměřené na oblast dluhové problematiky, konkrétně na aktuality z oblasti dluhové problematiky, exekuční řízení a insolvenční řízení. Setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů ch služeb, kteří se této oblasti věnují. 58

59 Pracovní skupina č. 1: Děti, mládež a rodina Manažer pracovní skupiny: Mgr. Pavel Podivínský Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2016 Cíl 1 Opatření 1.1 Plnění v roce 2016 Podpora rozvoje ch služeb zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v Olomouckém kraji Zajištění působnosti sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi, max. pro 15 rodin s dětmi se specifickými potřebami (podpora fungování rodiny ve vztahu k dětem, řešení ch problémů rodin dluhy, bydlení, zaměstnanost) v rámci regionu Jesenicka a Zlatohorska Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V roce 2016 nebyla podána žádost o zařazení sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi v rámci regionu Jesenicka a Zlatohorska do sítě ch služeb OK na rok V rámci žádostí o akceptaci změn v jednotkách podaných jednotlivými poskytovateli ch služeb byla podána žádost o navýšení v rámci regionu Jesenicka a Zlatohorska m ch služeb společností Člověk v tísni, o.p.s., a to dva, které budou od financovány prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci ESF, a to po dobu realizace projektu. Toto navýšení je dočasné, pouze po dobu realizace projektu, který je financován prostřednictvím ESF. Cíl 2 Opatření 2.1 Plnění v roce 2016 Nastavení efektivní spolupráce poskytovatelů ch služeb, OSPOD a místní samosprávy, v návaznosti na potřeby cílové skupiny ohrožených rodin s dětmi 1. Průběžný monitoring potřeb ohrožených rodin s dětmi ve spolupráci poskytovatelů ch služeb, OSPOD na OÚORP a KÚOK 2. Vyjednávání s poskytovateli ch služeb pro ohrožené rodiny s dětmi, zaměřené na přesun svých kapacit ch služeb do míst s nově vzniklou potřebností 3. Pravidelné pracovní setkání poskytovatelů ch služeb pro ohrožené rodiny s dětmi, místní samosprávy a OSPOD vždy na území OÚORP Stav opatření: průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V návaznosti na pracovní setkání, která byla realizována v roce, byla nabídnuta účast zástupce KÚOK na jednáních, která budou na území OÚORP, a to v rámci přípravy nových komunitních plánů, projednávání žádostí poskytovatelů ch služeb o zapojení do sítě ch služeb OK, případně žádostí o úpravu jednotlivých poskytovatelů ch služeb. Ani jeden z OÚORP neprojevil v období roku 2016 zájem o účast zástupce KÚOK na pracovních jednáních souvisejících s přípravou či implementací komunitních plánů na místní úrovni. V rámci pracovních setkání na jednotlivých OÚORP bylo doporučeno vyjednávat s poskytovateli o jejich územní působnosti tak, aby činnost jednotlivých poskytovatelů ch služeb byla rovnoměrně rozdělena na celé území OÚORP doporučeno vyjednávat v rámci pracovních skupin, aby pro ohrožené rodiny s dětmi nebyly poskytovány jen na území jednotlivých měst a přilehlých obcí, ale i na celém území, aby se tyto navzájem doplňovaly. Jedná se zejména o službu SASRD, která zajišťuje službu formou terénní i ambulantní. Tento model je možné aplikovat i u NZDM, terénních programů, ale i jiných ch služeb pro 59

60 ohrožené rodiny s dětmi. Poskytovatelé, a to za podpory OÚORP, ale i KÚOK, se mohou v rámci pracovních jednání vzájemně dohodnout na pokrytí území celé OÚORP. Obce s rozšířenou působností prostřednictvím svých orgánů SPOD by si samy měly koordinovat síť služeb pro uživatele, se kterými pracují. Od byla zahájena realizace klíčové aktivity Individuálního projektu MPSV zaměřené na podporu tvorby sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. Do projektu je zapojeno 7 OÚORP a KÚOK. V rámci projektu jsou hrazeny náklady na úvazek pracovníka, který se bude věnovat síťování služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. Předpokládá se úzká spolupráce s pracovníky ORP, ale i KÚOK, kteří mají ve své gesci činnost komunitního plánování. Zástupce MPSV v roli krajského síťaře byl přítomen na jednání pracovních skupin a podílel se, v rámci pracovní skupiny č. 1, na tvorbě obsahové části cílů a opatření Střednědobého plánu

61 Pracovní skupina č. 2: Osoby se zdravotním postižením Manažer pracovní skupiny: Mgr. Hana Vykydalová Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2016 Cíl 1 Opatření 1. 1 Plnění v roce 2016 Podpora rozvoje podpora samostatného bydlení, zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji 1. Zajištění působnosti podpora samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním s kapacitou max. 4 osob v rámci regionu Olomoucka, max. 4 osob v regionu Jesenicka 2. Zajištění působnosti podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou max. 4 osob v rámci regionu Šternberska, Uničovska a Šumperska Stav opatření: nenaplněno bod 1 nenaplněno bod 2 - nenaplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byly posouzeny 3 žádostí tohoto druhu u výše uvedených cílových skupin, z toho 1 žádost o vstup nové do sítě ch služeb a 2 žádosti o aktualizaci v síti ch služeb. 1. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 1 byla podána 1 žádost. Zamítnutá žádost o aktualizaci byla podána m (Charita Olomouc), který je financován z IPOK Služby prevence v Olomouckém kraji, a to od do , přičemž poskytovatel při vstupu do projektu obdržel informaci o tom, že takto budou jednotky v síti definovány po celou dobu projektu. 2. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 2 byly podány 2 žádosti. První schválená žádost o vstup nové do sítě se týkala (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní SPMP ČR Šumperk), který má již tuto službu zařazenu v síti, ale došlo u něj ke změně právní formy, kdy služba se musela opětovně registrovat a získala nový identifikátor. Vyhověním této žádosti nedošlo k naplnění cíle a opatření č. 1.1, bodu 2, jelikož se nezměnil počet v síti ch služeb. Druhá schválená žádost o aktualizaci byla podána m (Klíč centrum ch služeb, p.o.) pro uvedenou cílovou skupinu s územní působností v rámci Olomoucka. Vyhověním této žádosti nedošlo k naplnění cíle a opatření č. 1.1, bodu 2, jelikož služba nebude zabezpečena v územní působnosti Šternberska, Uničovska a Šumperska. Cíl 2 Podpora rozvoje odlehčovací, zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji 61

62 Opatření 2.1 Plnění v roce Zajištění působnosti pobytové formy odlehčovací pro osoby s kombinovaným postižením (s poruchou autistického spektra) s kapacitou max. 6 osob v rámci Šumperska 2. Zajištění působnosti terénní formy odlehčovací pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou max. 6 osob v regionu Olomoucka a Šternberska Stav opatření: částečně naplněno bod 1 naplněno bod 2 nenaplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byly posouzeny 4 žádosti tohoto druhu u výše uvedených cílových skupin, z toho 3 žádosti o vstup nové do sítě ch služeb a 1 žádost o aktualizaci v síti ch služeb. 1. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 1 byly podány 2 žádosti. První schválená žádost o aktualizaci byla podána m (Dětský Klíč Šumperk, o.p.s.), jenž poskytuje osobám s kombinovaným postižením se zaměřením na potřeby osob s poruchou autistického spektra v regionu Šumperska, a to v ambulantní, terénní i pobytové formě. Touto rozvojovou aktivitou byl naplněny cíle a opatření 2.1, bodu 1. Druhá schválená žádost o vstup nové do sítě se týkala (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní SPMP ČR Šumperk), který má již tuto službu zařazenu v síti, ale došlo u něj ke změně právní formy, kdy služba se musela opětovně registrovat a získala nový identifikátor. Vyhověním této žádosti nedošlo k naplnění cíle a opatření č. 2.1, bodu 1, jelikož se nezměnil počet v síti ch služeb. 2. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 2 byly podány 2 žádosti. Třetí zamítnutá žádost o vstup nové do sítě byla podána m (Charita Kojetín) terénní formy v regionu Přerovska. Čtvrtá zamítnutá žádost o vstup nové do sítě byla podána m (Charita Šumperk), který při hodnocení nedosáhnul minimálního počtu bodů pro zařazení do sítě. Cíl 3 Podpora rozvoje osoby se zdravotním postižením, zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji 62

63 Opatření 3.1 Plnění v roce 2016 Zajištění působnosti osoby se zdravotním postižením pro skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou max. 12 osob v regionu Šumperska a max. 24 osob v regionu Uničovska. Stav opatření: naplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Tento cíl a opatření bylo naplněno již v roce 2014, kdy došlo k registraci nových míst pro poskytování služeb u stávajícího osoby se zdravotním postižením zařazeného do sítě ch služeb na rok, a to v lokalitě Uničovska, kde byly vytvořeny 2 místa poskytování (od ) a 1 místa poskytování na Šumpersku (od ). Tyto již byly zařazeny do sítě ch služeb na rok, přičemž aktualizace těchto změn reaguje na již dříve schválený transformační projekt vedoucí k humanizaci a deinstitucionalizaci služeb. Touto rozvojovou aktivitou byl naplněn cíl 3. Nad rámec tohoto cíle a opatření bylo vyhověno žádosti o aktualizaci v síti u (Domov Sněženka Jeseník, p.o.), kdy kapacita byla zvýšena o 1 lůžko z důvodu zrušení taktéž jím registrované týdenního stacionáře a přesunu 1 uživatele do tohoto druhu od Cíl 4 Opatření 4.1 Plnění v roce 2016 Podpora rozvoje ch služeb domovy se zvláštním režimem, zaměřených na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji Zajištění působnosti domovy se zvláštním režimem pro skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením s přidruženými projevy problémového chování či s poruchou autistického spektra s kapacitou max. 18 osob v regionu Šternberska Stav opatření: naplněno v roce Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byly v roce posouzeny 2 žádosti tohoto druhu u výše uvedených cílových skupin. žádost o vstup nové do sítě ch služeb byla podána m, jež poskytuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením se zaměřením na potřeby osob s poruchou autistického spektra a s přidruženými projevy problémového chování, který působí ve 3 místech poskytování spadajícími do územní působnosti ORP Šternberk (pozn. jedná se o 2 místa ve Šternberku, 1 místo v Lužici). Vznik reaguje na již dříve schválený transformační projekt vedoucí k humanizaci a deinstitucionalizaci služeb. Zařazení této do sítě ch služeb na rok 2016 bylo schváleno UR/16/37/ ze dne (pozn. Akční plán na rok 2016). Touto rozvojovou aktivitou byl naplněn cíl 4. Cíl 5 V souladu s POSTUPem nebyla v roce 2016 přijata žádná žádost. Podpora rozvoje chráněné bydlení, zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji 63

64 Opatření 5.1 Plnění v roce Zajištění působnosti chráněného bydlení pro skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou max. 6 osob v regionu Šumperska 2. Zajištění působnosti chráněného bydlení pro skupinu osob s chronickým duševním onemocněním s kapacitou max. 6 osob v regionu Šumperska a Jesenicka, max. 3 osob v regionu Prostějovska Stav opatření: částečně naplněno bod 1 naplněno v roce bod 2 - částečně naplněno v roce pro území Prostějovska (Nenaplněno území Olomoucka a Šternberska - nedošlo v souladu s POSTUPem k podání žádné žádosti tohoto druhu ) Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byly posouzeny 3 žádosti o vstup nové do sítě ch služeb tohoto druhu. 1. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 1 byly podány 3 žádosti. První schválená žádost o vstup nové do sítě se týkala (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní SPMP ČR Šumperk), který má již tuto službu zařazenu v síti, ale došlo u něj ke změně právní formy, kdy služba se musela opětovně registrovat a získala nový identifikátor. Vyhověním této žádosti nedošlo k naplnění cíle a opatření č. 5.1, bodu 1, jelikož se nezměnil počet v síti ch služeb. Druhá schválená žádost o vstup nové do sítě se týkala (JITRO Olomouc, o.p.s.), který zajišťuje pro danou cílovou skupinu v regionu Olomoucka. Třetí schválená žádost o vstup nové do sítě se týkala (Nové Zámky poskytovatel ch služeb, p.o.), který zajišťuje pro danou cílovou skupinu v regionu Olomoucka. Vstup do sítě je v souladu s usnesením ROK UR/92/53/2016 a navazuje na transformační plán zařízení. Cíl 6 Opatření 6.1 Plnění v roce V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 2 nebyla v tomto roce podána poskytovateli žádná žádost Podpora rozvoje tlumočnické zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji Zajištění působnosti terénní formy tlumočnické pro osoby se sluchovým postižením s kapacitou max. 6 intervencí denně v rámci Stav opatření: naplněno V souladu s POSTUPem byla schválena 1 žádost o aktualizaci v síti u (Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s). Vyhověním žádosti byl naplněn cíl a opatření č Cíl 7 Podpora rozvoje raná péče zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji 64

65 Opatření 7.1 Plnění v roce Zajištění působnosti rané péče pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou max. 10 rodin s dětmi v rámci 2. Zajištění působnosti rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením s kapacitou max. 10 rodin s dětmi v rámci 3. Zajištění působnosti rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením s kapacitou max. 9 rodin s dětmi v rámci regionu Přerovska a 6 rodin s dětmi v regionu Jesenicka Stav opatření: částečně naplněno bod 1 - naplněno bod 2 - naplněno bod 3 - nenaplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byly posouzeny 3 žádosti o vstup nové do sítě ch služeb tohoto druhu. 1. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 1 byly podány 2 žádosti. První schválená žádost o aktualizaci byla podána m (Středisko rané péče SPRP Olomouc) pro územní působnost v rámci celého OK s tím, že došlo k navýšení kapacity stávající o 20 rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (pozn. i rodin s dětmi s PAS). Vyhovění žádosti bylo učiněno nad rámec cíle a opatření č. 7.1, bod 1 z důvodu zajištěné potřeb pro tuto cílovou skupinu, které nebyly dostatečně pokryty. Druhá zamítnutá žádost o aktualizaci byla podána m (Jdeme Autistům Naproti z.s.) pro územní působnost v rámci celého OK s tím, že poskytovatel nesplnil formální náležitosti při podání žádosti. 2. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 2 nebyly v tomto roce podány žádné žádosti, které by reagovaly na tuto rozvojovou aktivitu. 3. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 3 nebyly v tomto roce podány žádné žádosti, které by reagovaly na tuto rozvojovou aktivitu. Cíl 8 Podpora rozvoje sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji 65

66 Opatření 8.1 Plnění v roce 2016 Zajištění dostupnosti ambulantní a zřízení terénní formy sociálně aktivizační pro osoby s chronickým duševním onemocněním s kapacitou max. 20 kontaktů a max. 15 intervencí denně v rámci regionu Prostějovska a Hranicka Stav opatření: nenaplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byly posouzeny u tohoto druhu 4 žádosti o aktualizaci v síti. První částečně schválená žádost o aktualizaci v síti byla podána m (Společnost Mana, o.p.s.) pro územní působnost terénní formy v rámci Olomoucka (pozn. má i ambulantní formu), kdy služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním. Tato žádost byla částečně podpořena a schválena nad rámec rozvojových aktivit stanovených ve specifických cílech a opatřeních z důvodu její potřebnosti v daném regionu a s ohledem na priority definované Střednědobým plánem 2017 (reforma psychiatrické péče) Druhá schválená žádost o aktualizaci u tohoto druhu byla podána m (SPOLU Olomouc z.s.) pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením pro terénní formu v regionu Olomoucka (pozn. má i ambulantní formu). Žádosti bylo vyhověno nad rámec definovaného cíle a opatření č. 8.1 z důvodu zajištění ve vyšším rozsahu pro stávající uživatele, jež vyžadují vyšší míru podpory a pomoci tak, aby bylo vyhověno jejich požadavkům. Třetí zamítnutá žádost o aktualizaci u tohoto druhu byla podána m (Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.) pro cílovou skupinu osob se sluchovým postižením, přičemž poskytovatel při podání žádosti nesplnil formální požadavky. Čtvrtá schválená žádost o aktualizaci u tohoto druhu byla podána m (Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.) pro cílovou skupinu osob se sluchovým postižením. Žádosti bylo vyhověno nad rámec definovaného cíle a opatření č. 8.1 z důvodu zajištění odpovídající specifickým požadavkům tohoto okruhu osob. Cíl 9 Opatření 9.1 Plnění v roce 2016 Podpora rozvoje rehabilitace zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji 1. Zajištění působnosti ambulantní i terénní formy rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním s kapacitou max. 8 osob v regionu Prostějovska a max. 6 osob v rámci Hranicka, max. 8 osob v regionu Zábřežska, max. 4 osob v regionu Šumperska 2. Zajištění působnosti ambulantní i terénní formy rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou max. 5 osob v rámci Šternberska a Uničovska Stav opatření: naplněno bod 1 - naplněno bod 2 naplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 66

67 V souladu s POSTUPem bylo posouzeno 5 žádostí tohoto druhu u výše uvedených cílových skupin, z toho 2 žádosti o vstup nové do sítě ch služeb a 3 žádostí o aktualizaci v síti ch služeb. 1. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 1 byly podány 4 žádosti: První schválená žádost o vstup nové do sítě ch služeb byla podána m (Charita Prostějov) pro územní působnost ambulantní i terénní formy v rámci Prostějovska pro danou cílovou skupinu osob. Zařazením do sítě na rok 2017 bude naplněna část cíle a opatření č. 9.1, bod 1 pro územní působnost v regionu Prostějovska. Druhá schválená žádost o vstup nové do sítě ch služeb byla podána m (Charita Zábřeh) pro územní působnost ambulantní i terénní formy v rámci Zábřežska pro danou cílovou skupinu osob. Zařazením do sítě na rok 2017 bude naplněna část cíle a opatření č. 9.1, bod 1 pro územní působnost v regionu Zábřežska. Třetí schválená žádost o aktualizaci v síti ch služeb byla podána m (Charita Zábřeh) pro územní působnost ambulantní i terénní formy v rámci Šumperska pro danou cílovou skupinu osob. Vyhověním žádosti bude naplněna část cíle a opatření č. 9.1, bod 1 pro územní působnost v regionu Šumperska. Čtvrtá částečně schválená žádost o aktualizaci v síti ch služeb byla podána m (Duševní zdraví, o.p.s.) pro územní působnost ambulantní i terénní formy v rámci Prostějovska pro danou cílovou skupinu osob. Tato žádost byla částečně podpořena a schválena nad rámec rozvojových aktivit stanovených ve specifických cílech a opatřeních z důvodu její potřebnosti v daném regionu a s ohledem na priority definované Střednědobým plánem 2017 (reforma psychiatrické péče) 2. V návaznosti na plnění rozvojového opatření v bodě 2 byla podána 1 žádost: Čtvrtá zamítnutá žádost o aktualizaci u tohoto druhu byla podána m (SPOLU Olomouc, z.s.), který je financován s IPOKu Služby prevence v Olomouckém kraji, a to od do , přičemž poskytovatel při vstupu do projektu obdržel informaci o tom, že takto budou jednotky v síti definovány po celou dobu projektu. 67

68 Pracovní skupina č. 3: Senioři Manažer pracovní skupiny: Mgr. Petra Hemžská Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2016 Cíl 1 Opatření 1.1 Plnění v roce 2016 Cíl 1 Podpora rozvoje ch služeb pro seniory vyžadující specializovanou péči Adaptace pobytových ch služeb pro seniory v závislosti na vzrůstající potřebnost specializované péče Stav opatření: naplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byla do sítě ch služeb OK určené k financování z veřejných zdrojů usnesením ZOK č. UZ/16/37/ ze dne zařazena nová služba Domov Hrubá Voda, p. o. Jedná se o službu domov se zvláštním režimem s kapacitou 17, která vznikla adaptací části kapacit domov pro seniory stejného. Celkově se lůžková kapacita Domov Hrubá Voda, p. o., s počtem 92 nezvýšila. Opatření 1. 2 Plnění v roce 2016 Zajištění působnosti domovy se zvláštním režimem pro seniory s Alzheimerovou chorobou s kapacitou max. 29 v regionu Prostějovska Stav opatření: naplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byla posouzena žádost o aktualizaci u domov se zvláštním režimem v regionu Prostějovska. Žadatel požadoval rozšíření kapacity domov se zvláštním režimem o 29 pro cílovou skupinu chronicky nemocných s Alzheimerovou chorobou. Nové kapacity vznikly rekonstrukcí pavilonu v areálu CSS Prostějov, p. o., který se rozprostírá na území bývalého areálu nemocnice v Prostějově. Rekonstrukce se uskutečnila v rámci investičního projektu spolufinancovaného v rámci ROP střední Morava, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj ch služeb. Navýšení kapacity v síti bylo schváleno ROK UR/79/39/ ze dne Zohlednění navýšených kapacit ve financování z veřejných zdrojů nastane od roku Cíl 2 Opatření 2.1 Plnění v roce 2016 Podpora rozvoje ambulantních a terénních forem ch služeb zaměřených na potřeby seniorů v Olomouckém kraji Zvýšení efektivity místní a časové dostupnosti stávajících pečovatelských služeb Stav opatření: naplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V roce 2016 byly v souladu s POSTUPem posuzovány žádosti o aktualizaci poskytovatelů pečovatelských služeb zařazených v síti. Celkem bylo posuzováno 12 žádostí o navýšení kapacit poskytovatelů pečovatelské. Žádosti byly posouzeny s ohledem na potřebnost navýšení kapacit pečovatelské v daném území (regionu). Zohledňovány byly informace uvedené v žádosti a informace kraji známé z jeho činnosti (informace sbírané prostřednictvím webové aplikace KISSoS - o územní působnosti poskytovatelů pečovatelských služeb, o vytížení 68

69 kapacit poskytovatelů pečovatelských služeb, dále informace z komunitních plánů rozvoje ch služeb plánujících lokalit a zohledněny byly také osobní návštěvy u poskytovatelů ch služeb). Na základě těchto informací byly připraveny podklady pro projednání žádostí - z 12-ti žádostí bylo 6 žádostí o navýšení kapacit akceptováno zcela a 5 žádostí částečně. 1 žádost byla zamítnuta. Zohlednění navýšených kapacit ve financování z veřejných zdrojů nastane od roku Kapacity (jednotky) v síti byly rozšířeny o 10,885 úvazků. Opatření 2. 2 Plnění v roce 2016 Podpora rozvoje denní stacionáře, zaměřené na potřeby seniorů v Olomouckém kraji s kapacitou max. 20 klientů v regionu Prostějovska Stav opatření: naplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V průběhu roku byla v souladu s POSTUPem posuzována žádost o navýšení kapacity denní stacionáře v regionu Prostějovska o 20 uživatelů pro cílovou skupinu seniorů od 65 let věku. Navýšení kapacity v síti ch služeb OK bylo schváleno ROK UR/79/39/ ze dne Zohlednění navýšených kapacit ve financování z veřejných zdrojů nastalo od roku Kapacity (jednotky) v síti byly rozšířeny o 3,25 úvazků. Toto navýšení je uskutečněno díky realizaci investičního projektu spolufinancovaného v rámci ROP Střední Morava, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj ch služeb, kdy díky rekonstrukci budovy, nacházející se v areálu bývalé prostějovské nemocnice, vzniklo zázemí pro provoz denní stacionář. Cíl 3 Opatření 3.1 Plnění v roce 2016 Podpora rozvoje odlehčovací zaměřené na potřeby seniorů v Olomouckém kraji Zajištění působnosti pobytové formy odlehčovací pro seniory, s kapacitou max. 6 v rámci regionu Prostějovska Stav opatření: naplněno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: V souladu s POSTUPem byla podána a posouzena žádost o zařazení nové odlehčovací do sítě ch služeb OK. Usnesením ZOK č. UZ/16/37/ ze dne byl schválen Akční plán 2016, jehož součástí je síť ch služeb OK pro rok Do této sítě byla nově od roku 2016 zařazena pobytová forma odlehčovací Centrum ch služeb Prostějov, p. o., s kapacitou 6. Vznik nové se uskutečnil v rámci investičního projektu spolufinancovaného v rámci ROP Střední Morava. 69

70 Pracovní skupina č. 4: Etnické menšiny a cizinci Manažer pracovní skupiny: Mgr. Pavel Drexler Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2016 Cíl 1 Opatření 1.1 Plnění v roce 2016 Zajištění efektivního nastavení ch služeb zaměřených na okruh osob etnické menšiny a cizinci v návaznosti na migrační trendy 1. Průběžný monitoring migračních trendů na území : a. monitoring vzniku nových vyloučených lokalit b. monitoring změn (zvyšování, snižování) počtu příslušníků cílové skupiny v lokalitách 2. Vyjednávání s poskytovateli ch služeb zaměřené na přesun aktivit ch služeb do míst s nově vzniklou potřebností Stav opatření: Průběžně naplňováno Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Cíl opatření - efektivně reagovat na aktuální potřebnost ch služeb zaměřených na okruh osob etnické menšiny a cizinci v návaznosti na migrační trendy, byl v roce 2016 naplňován aktivitami Mobilního týmu v regionu ORP Litovel a ORP Mohelnice. Mimo monitorignu v ORP mobilní tým realizoval analýzu sociálně vyloučené lokality ve Velkých Kuněticích na Jesenicku, pro účely podání projektu komunitní práce v rámci KPSVL. Připravovány jsou podklady pro zmapování potřeb ch služeb v ORP Konice. Uskutečněné aktivity navázaly na již ukončený realizovaný IP OK (do 05/) a byly monitorovány a konzultovány s koordinátorkou pro národnostní menšiny a romské záležitosti. Činnost mobilního týmu směřovala dle aktuální potřebnosti cílové skupiny k posílení poskytování ch služeb na území jednotlivých OÚORP, kde v průběhu roku došlo ke zvýšení počtu sociálně vyloučených osob a případně k utlumení poskytování ch služeb v lokalitách, kde v průběhu roku došlo ke snížení počtu sociálně vyloučených osob. Nadále se postupovalo a pracovalo systémem, kdy poskytovatelé ch služeb poskytují komplex služeb (terénní programy, sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi, odborné poradenství se zaměřením na protidluhové poradenství), v sociálně vyloučených lokalitách navazující na komunitní práci a úzce spolupracují s úřady práce na programech zaměstnanosti pro osoby obtížně umístitelné na trhu práce. Realizátory a partnery byli registrovaní poskytovatelé služeb, zaměření na okruh osob etnické menšiny a cizinci (terénní programy, sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), dále OK, OÚORP, obce, úřady práce. Tyto a aktivity byly zajištěny v roce 2016 ve všech ORP se sociálně vyloučenými lokalitami na území OK, v rámci grantových projektů a dotací MPSV. Opatření bylo naplňováno zejména následujícími aktivitami - monitoringem migračních trendů na území OK zejména činností mobilního týmu a konzultacemi koordinátorky pro národnostní menšiny a romské záležitosti s jednotlivými romskými poradci na OÚORP nad stanovisky potřebnosti zavedení těchto druhů ch služeb v daném regionu, dále ve spolupráci s poskytovateli ch služeb v regionu a dalšími subjekty. Při těchto aktivitách došlo ke zlepšení provazby poskytování ch služeb se prací v rámci přenesené působnosti na obce II. a III. typu a pracovníky zajišťujícími integraci příslušníků romské menšiny ve správních obvodech jednotlivých OÚORP. V oblasti podpory zaměstnanosti a provázanosti se mi službami již v roce 2014 vznikl ve spolupráci Agentury pro začleňování, ÚP ČR, OK a neziskových organizací "Program prostupného zaměstnávání 70

71 v Olomouckém kraji". Program je postavený na dvou základních principech, na úzké spolupráci mezi poskytovateli ch služeb, úřadu práce a na několikastupňovém začlenění účastníků programu na volný pracovní trh. Do programu vstoupilo 20 osob ve Šternberku a Moravském Berouně, 20 v Hranicích a na Hranicku a 20 ve vybraných obcích Jesenicka. Cílovou skupinou programu jsou dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání, u kterých dochází ke kumulaci řady dalších problémů. V roce 2014 došlo k realizaci prvních dvou etap pracovního uplatnění. V monitorovaném období zároveň docházelo k intenzivní komunikaci s vedením firem v zapojených obcích. Byla tak připravena nejdůležitější etapa programu, zaměstnání účastníků u soukromých firem, která pak byla realizována v roce a Model prostupného zaměstnávání a spolupráce poskytovatelů ch služeb s kontaktními pracovníky úřadu práce, mi pracovníky měst i zaměstnavateli se osvědčil a stal se základem pro zpracování dalších projektů ÚP z OPZ. Zprávu z průběžného monitoringu zpracovala o.p.s. Člověk v tísni. V roce 2016 probíhalo pilotní ověřování programu v lokalitách Hranicko, Jesenicko, Šternbersko a městě Moravský Beroun. Hranicko bylo s 53% nejúspěšnějším regionem při uplatňování uchazečů na trhu práce. S 22% se nejméně dařilo uchazečům v Moravském Berouně. V celém programu úspěšně pracuje 39% uchazečů o práci. 71

72 Pracovní skupina č. 5: Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené Manažer pracovní skupiny: Mgr. Alena Hlochová Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2016 Cíl 1 Opatření 1.1 Plnění v roce 2016 Podpora rozvoje pobytových ch služeb zaměřených na potřeby osob sociálně vyloučených v Olomouckém kraji Zajištění působnosti pobytové domovy se zvláštním režimem pro osoby se sníženou soběstačností (jedná se o duševně nemocné osoby bez domova či ohrožené bezdomovectvím a osoby závislé na péči jiné osoby v důsledku chronické závislosti na návykových látkách) Stav opatření: naplněno částečně Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Opatření je naplněno částečně s ohledem na stanovenou max. kapacitu 60 pro OK. Do sítě ch služeb je zařazen poskytovatel s kapacitou 34. V rámci pracovní skupiny se uskutečnila jednání s poskytovateli požadované, kteří mají zájem o realizaci pobytových služeb. Město Šumperk, které je realizátorem přestavby objektu, kde má být služba Armáda Spásy poskytována, pracuje na přípravě podmínek pro zahájení stavebních prací. Města a obce připravují v rámci plánů rozvoje vlastní aktivity k naplnění prostupnosti služeb pro osoby ohrožené ztrátou bydlení zejména v oblasti návazných ubytovacích kapacit. Toto téma bylo rovněž diskutováno s poskytovateli na jednání pracovní skupiny. Vznik nové - zajištění pobytové azylový dům pro osoby dlouhodobě sociálně vyloučené s vysokými zdravotně mi potřebami s kapacitou max. 30 v rámci OK, připravuje Charita Olomouc. Opatření bylo diskutováno s ohledem na zajištění pobytové péče o tyto osoby po dobu jejich léčby či rekonvalescence. Diskuze byla zaměřena na oblast konzultací opatření návrhy na stavbu objektu a jeho vybavení. 72

73 Pracovní skupina č. 6: Osoby ohrožené návykovým jednáním Manažer pracovní skupiny: Mgr. Zuzana Starostová Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2016 Na základě stanovené sítě ch služeb v OK a zhodnocení místní a typové dostupnosti stávajících ch služeb pro osoby ohrožené návykovým jednáním v OK nebyla při zpracování Střednědobého plánu identifikovaná potřeba změn směřujících k navýšení kapacit ch služeb či vzniku nové pro tuto cílovou skupinu v lokalitách OK. V případě, že tato potřeba vyvstane, bude aktuálně řešena prostřednictvím akčních plánů, které jsou KÚOK každoročně zpracovány. 73

74 4. Finanční a výkonová analýza ch služeb Zhodnocení roku Při tvorbě finanční, výkonové analýzy a metrik vychází Olomoucký kraj z údajů vykazovaných do webové aplikace KISSoS, modulu Benchmarking poskytovatelů ch služeb v Olomouckém kraji. Sběr dat za rok 2016 probíhal od ledna do konce března 2016, v pololetí roku 2016 byly také sbírány údaje o počtu aktuálních (lůžka a přepočtené počty úvazků pracovníků přímé péče). Po dobu vyplňování výkazů k jednotlivým m službám měli poskytovatelé možnost konzultovat případné dotazy a nejasnosti s kontaktním pracovníkem OSV. V aplikaci benchmarking jsou k dispozici data z předchozích let, na základě kterých je možno sledovat vývoj jednotlivých služeb za období let , a to díky konverzi dat z předešlých let do současně využívané aplikace KISSoS, modulu Benchmarking poskytovatelů ch služeb v Olomouckém kraji. Díky řadě dat za roky je možno posoudit vývoj nákladovosti jednotlivých služeb z pohledu historie a plánovat finanční zajištění a výkonost jednotlivých druhů ch služeb poskytovaných na území na budoucí rok a nastavovat parametry a požadavky na kvalitu a efektivitu. Tabulka č. 1 Struktura nákladů a výnosů na poskytované na území v roce 2016 Ostatní provozní náklady 5,43% Osobní náklady - pracovníci nepřímé péče 20,71% Spotřeba materiálu 6,65% Služby 14,68% Struktura nákladů 2016 Spotřeba materiálu Služby Osobní náklady - pracovníci přímé péče 52,53% Osobní náklady - pracovníci přímé péče Osobní náklady - pracovníci nepřímé péče Ostatní provozní náklady 74

75 Úřad vlády 0,20% Struktura výnosů 2016 Ministerstva ostatní výnosy 18,44% Fondy zdravotních pojišťoven 2,69% Ministerstva 0,57% Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 24,57% Olomoucký kraj - Podprogram č. 2 0,69% Úřad vlády Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Olomoucký kraj - Podprogram č. 2 Olomoucký kraj - Podprogram č. 3 Příjmy od klientů 39,25% Olomoucký kraj - Podprogram č. 3 6,93% Výnosy z obcí související přímo s poskytováním služeb 1,07% Ostatní (mimo OK) Výnosy z obcí související přímo s poskytováním služeb Příspěvek zřizovatele obec Úřad práce Ostatní (mimo OK) 0,00% Příspěvek zřizovatele obec 1,88% Evropské zdroje Investiční dotace celkem Příjmy od klientů Investiční dotace celkem 0,18% Evropské zdroje 2,90% Úřad práce 0,63% Fondy zdravotních pojišťoven ostatní výnosy Tabulka č. 2 Vývoj nákladů a výnosů ch služeb poskytovaných na území od roku 2007 až do roku 2016 v tisících Kč Vývoj výnosů a nákladů na od roku 2007 do celkové výnosy celkové náklady

76 Tabulka č. 3 Další ukazatele ch služeb poskytovaných na území v roce a 2016, využití kapacity ch služeb. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88% Využití kapacity ch služeb 85% pobytové formy služeb - průměrná roční obložnost % 42% Ambulatní, terénní formy služeb a vybrané, průměrné využití kapacity počtu hodin přímé práce Program finanční podpory poskytování ch služeb v Olomouckém kraji Rok byl prvním rokem, ve kterém bylo administrováno dotační řízení na poskytování ch služeb ze státního rozpočtu m v souladu s Programem finanční podpory poskytování ch služeb v Olomouckém kraji schváleným dne pod č. j. UZ/12/40/2014 ZOK. Program je rozčleněn na Obecnou část a 3 Podprogramy. Jeho Obecná část definuje pojmy společné pro celý Program a vypořádává se s požadavky legislativy Evropské unie v oblasti veřejné podpory. Podprogram č. 1 stanoví postupy administrace a rozdělení státní účelové dotace poskytnuté prostřednictvím jednotlivým poskytovatelům ch služeb; Podprogram č. 2 vymezuje způsob poskytování finančních prostředků z rozpočtu na poskytování ch služeb nestátními neziskovými mi a Podprogram č. 3 stanoví postup pro poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím poskytujícím. Praktické zkušenosti z realizace dotačního řízení v roce byly promítnuty do úpravy Programu pro rok Jeho obsah byl upraven tak, aby došlo k co největšímu zjednodušení a zpřehlednění procesů pro ch služeb. Program finanční podpory poskytování ch služeb v Olomouckém kraji pro rok 2016 byl schválen ZOK usnesením č. UZ/16/35/ ze dne Podprogram č. 1 státní účelová dotace Dotační řízení pro jednotlivé ch služeb zařazených v síti pro rok 2016 bylo v souladu s Podprogramem č. 1 Programu vyhlášeno v září. Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena na období od 76

77 do Ve stanovené lhůtě podalo žádost o dotaci předepsaným způsobem (prostřednictvím webové aplikace MPSV OK -poskytovatel) celkem 121 subjektů (poskytovatelů ch služeb) na 301 služeb v celkové částce Kč. Rozhodnutím MPSV ČR byla OK přidělena dotace ve výši Kč; dodatkem č. 2 k rozhodnutí z května 2016 došlo k dofinancování na celkovou výši Kč a dodatkem č. 3 k rozhodnutí ze srpna 2016 došlo k dofinancování na celkovou výši Kč. Olomoucký kraj v roce 2016 poskytl podle předem schválených pravidel Programu finanční podpory poskytování ch služeb v Olomouckém kraji Podprogramu č. 1 dotaci ze státního rozpočtu 114 poskytovatelům na zajištění 287 ch služeb v celkové výši Kč (viz tabulka). žádostí subjekty (poskytovatelé soc. služeb) žádostí Celková výše státní účelové dotace 2016 (v Kč) podpořených subjektů (poskytovatelů soc. služeb) podpořených ch služeb Podprogram č. 2 dotace z rozpočtu Pro rok 2016 bylo v rozpočtu alokováno na finanční zajištění poskytování ch služeb zařazených do sítě ch služeb, poskytovaných nestátními neziskovými mi celkem 20 mil. Kč. Ve stanoveném termínu bylo doručeno 106 žádostí od 42 subjektů. Celková výše požadavků na dotaci činila Kč. Podmínky vyhlášeného dotačního řízení splnilo 104 žádostí a podpořeno bylo celkem 88 žádostí (viz. tabulka). žádostí subjekty (poskytovatelé soc. služeb) žádostí Alokovaná výše dotace (v Kč) podpořených subjektů (poskytovatelů soc. služeb) podpořených ch služeb Podprogram č. 3 příspěvek na provoz V roce 2016 byl poskytnut 27 příspěvkovým organizacím z rozpočtu neinvestiční příspěvek (příspěvek na provoz, příspěvek na provoz odpisy, na opravy a účelově určený příspěvek) na poskytování a provoz 13 ch služeb celkem ve výši ,25 Kč, z toho příspěvek na provoz byl Kč. 77

78 subjektů (poskytovat elé soc. služeb) Neinvestiční příspěvek celkem (vč. odpisů, oprav a účelově určeného příspěvku) Z toho: příspěvek na provoz ,25 Kč Kč 5. Shrnutí Níže uvedená tabulka obsahuje číselný souhrn opatření za jednotlivé pracovní skupiny, procentuální přehled o tom, kolik z jednotlivých opatření bylo v roce 2016 naplněno, kolik je rozpracováno, průběžně naplňováno či nenaplněno. č. PS Název pracovní skupiny Opatření celkem Naplněno Naplňování opatření Rozpracováno + částečně naplněno Průběžně naplňováno Nenaplněno 1. Děti, mládež a rodina Osoby se zdravotním postižením 3. Senioři Etnické menšiny a cizinci Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené 6. Osoby ohrožené návykovým jednáním Rámcové cíle a 7. opatření pro sedm cílových skupin Celkem všechny skupiny Procentuální míra plnění % 32% 18% 43% 7% 78

79 Plnění cílů a opatření v roce 2016 nenaplněno 7% naplněno 32% naplněno průběžně naplňováno 43% částečně naplněno průběžně naplňováno nenaplněno částečně naplněno 18% V roce 2016 pracovní skupiny intenzivně pracovaly na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje ch služeb pro roky , jehož cíle a opatření byly sestaveny tak, aby byla zachována dostupnost ch služeb a kvalitativně a kvantitativně odpovídaly potřebám obyvatelů. Naplňování opatření: Naplněno opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, bylo dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven. U PS Senioři byly veškeré cíle a opatření SPRSP rokem 2016 naplněny. Rozpracováno + částečně naplněno skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí k dosažení cíle rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, případně je naplněna část nastaveného opatření. Jedná se především o cíle a opatření nastavená u PS Osoby se zdravotním postižením, dále pak u PS Osoby v krizi a jedno z rámcových opatření. Průběžně naplňováno jedná se o cíle a opatření, která jsou naplňována v průběhu každého roku platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění. Průběžně naplňovány jsou především rámcové cíle SPRSS 2017, jejichž plnění prolíná napříč všemi roky platnosti plánu, dále pak cíle a opatření u PS Děti, mládež a rodina a PS Etnické menšiny a cizinci. Nenaplněno do této skupiny jsou zařazeny cíle a opatření, které v průběhu roku 2016 nebylo z objektivních příčin možné naplnit. Např. opatření, u kterých nedošlo ze strany 79

Odůvodnění a právní forma organizace jsou vyjádřeny číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci této přílohy.

Odůvodnění a právní forma organizace jsou vyjádřeny číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci této přílohy. a právní forma jsou vyjádřeny číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci této přílohy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 2020 Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval:

Více

Návrh na poskytnutí dotace

Návrh na poskytnutí dotace Odůvodnění je vyjádřeno číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci tto přílohy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Armáda spásy v Česk republice, z. s. Armáda spásy v Česk republice, z. s. Armáda spásy

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Jeseník denní stacionáře Učíme se samostatně bydlet Dofinancování provozu sociální služby Terapeutická komunita Trend pro rok 2012

Jeseník denní stacionáře Učíme se samostatně bydlet Dofinancování provozu sociální služby Terapeutická komunita Trend pro rok 2012 komise 2. kolo Charita Javorník Lidická 89 Javorník 790 70 Javorník u Jeseníku Jeseník denní stacionáře Učíme se samostatně bydlet 215 794 69 000 69 000 Občanské sdružení Ester Zálesí 111 790 70 Javorník

Více

Výsledky schválená výše dotace

Výsledky schválená výše dotace Šumperk 48005894 Šumperk 48005894 Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětí

Více

Síť služeb pro osoby s PAS v Olomouckém kraji. workshop

Síť služeb pro osoby s PAS v Olomouckém kraji. workshop Síť služeb pro osoby s PAS v Olomouckém kraji workshop 13. 4. 2017 Síť sociálních služeb nastavena síť sociálních služeb, která se ročně aktualizuje prostřednictvím akčních plánu rozvoje sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 2020 Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval:

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018 Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 3 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příspěvek na provoz Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 1 Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 doporučené návrhy

Příloha č. 1 Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 doporučené návrhy Příloha č. 1 Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních slžeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 doporčené návrhy Oblast A) Člověk v tísni, o.p.s. A) ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017

Více

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2014/ v Kč ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2013/ v Kč ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ Tab. č. 01

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ Tab. č. 01 Tab. č. 1 DSZ-A-1/16 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ 779 : 754437 Činnost Poradny pro rodinu Přerov v roce 216 DSZ-A-2/16 Sjednocená organizace nevidomých

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2019-2. aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 Příloha č. 2 CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLOVÁ SKUPINA (Pozn. ABAPO, s.r.o. 02672910 RZ_2019

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje Zpracoval: D. Vrána Datum: 27. 4. 2016 Proč všechny ty změny. Kraj je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ), odpovědný

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM

SMĚRNICE Olomouckého kraje PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM SMĚRNICE Olomouckého kraje č. 6/2015 ze dne 2. 4. 2015, kterou se mění směrnice č. 6/2014 schválená Radou Olomouckého kraje pod č. UR/49/29/2014 ze dne 29. 9. 2014 PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk:

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ 2018-2020 Do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA srpen 3 208 Zpracováno pro potřeby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plánování sociálních

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42.1 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 druhá část Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3 pořadí Příloha č. 3 Žádosti nové sociálná služby o zařazení do Základní sítě kraje k 1.7.2018 důvod pracovní vyjádření poskytovatel identifikátor druh služby místo poskytování podání soulad s AP skupina

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 za rok

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

POSTUP. pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

POSTUP. pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje POSTUP pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě pořadí Příloha č. 4 Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV - Žádosti o změnu kapacit sociálních služeb a stávající sociální služby v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel identifikátor

Více

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Metodická podpora obcím Koncept plánování sociálních služeb Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Vize: V rámci Libereckého kraje existuje komplexní a systematizovaný sběr dat od dotčených subjektů

Více

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací a) v oblasti školství ORJ - 19 v tis. Kč SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek 8

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 za rok

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 56 Věc: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji věcné vyhodnocení cílů pro rok 2016 a definování nových optimálních

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

10. a) Závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství

10. a) Závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství 10. a) příspěvkových organizací v oblasti školství v tis. Kč SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství,

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 Východiska

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.2 16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018 Věc: Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb Materiál

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel Tab. č. 34 GSO-001/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc ANO Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 00 IČ: 75095009 Registrovaná sociální služba raná péče 264 978 60 000 22,64 0 204 978 15 000 35 000 GSO-002/15

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v i 1. Minimální sítí sociálních služeb a služeb navazujících v i (dále také jen Minimální síť ) je rozuměn souhrn poskytovatelů a zařízení sociálních

Více

Předfinancování 2019

Předfinancování 2019 Předfinancování 2019 Poř. číslo Název poskytovatele IČO Sídlo Registrační číslo Druh služby Výše dotace 2019 (v Kč) 01. 02. 03. FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Č. Příjemce dotace IČO příjemce Název sociální služby Schválená částka na

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 313 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 313 ze dne č.j.: 344/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 313 ze dne 20.06.2017 Revokace usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21. 3. 2017 Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3

Více