ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky"

Transkript

1 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1

2 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Škola a školská zařízení členění 7 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 8 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení chování žáků/studentů Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o DVPP Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního vzdělávání Výchovné a kariérní poradenství Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI ( příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Další činnosti školy Ekonomická část Výroční zprávy o činnosti školy Závěr Příloha - Závěrečné zkoušky 31 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 2

3 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 je předkládána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a její novelizace, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o škole Název školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105, Středokluky Ředitel a zástupci ředitele školy Ředitel školy : Ing. Jindřich Burger telefon: Zástupce ředitele školy pro praktické vyučování: p. Jaroslav Spousta telefon: Zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování: Ing. Eva Čermáková telefon: Seznam členů školské rady Ing.Václava Vlčková (zást. ped. prac.) - předsedkyně Patrik Tomšů (jmen. zřizovatelem) Mgr. Šárka Třísková (zást. pedag. pracovníků) Jaroslava Čtrnáctá (zást. rodičů) Denisa Šlegelová (zást. žáků) Webové stránky školy 3

4 2. Charakteristika školy Hlavní činností školy je vzdělávat a vychovávat žáky s ukončeným základním vzděláním (po dohodě se zřizovatelem je možné umožnit žákům dokončení 9. ročníku ZŠ) a umožnit jim získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem. Dále umožňuje žákům s ukončeným středním vzděláním s výučním listem získat střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studium. Forma vzdělání je denní a dálková. Obory vzdělávání - denní forma vzdělávání: M/001 Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP) L/524 Podnikání l/51 Podnikání (ŠVP) H/01 Zahradník (ŠVP) H/01 Zemědělec farmář (ŠVP) - dálková forma vzdělávání: L/524 Podnikání (3leté nástavbové studium) M/001 Veřejnosprávní činnost (5leté studium) M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP) l/51 Podnikání (ŠVP) Doplňkové činnosti školy: hostinská činnost, 40 lůžek, - 1,7 přepočt.pracovníka, řízení motorových vozidel, kapacita dvou kursů ročně, 0,3 přepočteného pracovníka, stravovací služby - 15 celodenních strávníků, 1,0 přepočtený pracovník. Škola tvoří uzavřený zahradní areál složený ze šesti budov v majetku Středočeského kraje bez závazků plynoucích z nájemních smluv. Tím je zajištěna správa školy, vyučování teorie i praxe a odborného výcviku, ubytování na DM a stravování ve školní jídelně. Areál je plynofikován, oplocen a opatřen zabezpečovacím zařízením v budově školy a na správní budově. Popis budov a zařízení: 2 budovy DM z roku 1923 s kapacitou 60 lůžek, školní kuchyní a jídelnou v jedné budově DM byla v roce 2003 provedena rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace systému vytápění z prostředků zřizovatele v hodnotě 4,437 mil. Kč budova školy po rekonstrukci z roku 1964 a přestavbě z roku 1985 rozšířena o 4 učebny a 5 kabinetů, nyní 9 učeben, v roce 1999 zprovozněna učebna pohybové výchovy a v roce 2004 jazyková učebna hala pro odborný výcvik z roku 1976 a 3 učebny pro bývalou RŠ po rekonstrukci v roce 1990 správní budova s kapacitou 4 učeben (z toho jedna pro výpočetní techniku) a garážemi pro mechanizaci z roku 1990, nyní velká část garáží využívaná Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 4

5 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 k pronájmu (jako skladové prostory) budova pro hospodářské zázemí školy (dílna školníka, úschovna nářadí, úschovna jízdních kol) po rekonstrukci 1990 Teoretická výuka: probíhá ve 14 učebnách, z nichž pro méně než 20 žáků jsou 3 učebny. 2 učebny jsou VT, 1 učebna je jazyková, 3 multimediální vybavené interaktivní tabulí tělesná výchova probíhá na fotbalovém hřišti obce Středokluky, v učebně pohybové výchovy, na víceúčelovém hřišti v areálu školy, v tělocvičně Sokola Středokluky. Praktická výuka: odborný výcvik 3letých oborů je zajištěn řadou mechanizačních prostředků (vozidla Felicie, FORD tranzit, 3 traktory, 2 valníky, nakladač, malotraktor, žací stroj, vybavení dílny, 2 skleníky, 2 křovinořezy, 3 sekačky, obraceč a shrnovač píce, rotavátor, dvou a tříradličný pluh, kombinátor apod..) vlastní vybavení dílen (soustružna) a zázemí bývalé rodinné školy vybraná témata odborného výcviku má škola smluvně zajištěna na těchto pracovištích: např. Zahradnictví Potůček, Švestka, Hubáček, Svoboda soukromí farmáři Kozel, Chvoj, Krupičková, Dryják Farma Poláček - Hole; Farma Miler Kozinec, Farma Agrobos Slatina, Farma chmel Třebusice Jezdecký klub Makotřasy a PICADERO Koleč odborná praxe 4letých oborů probíhá na obecních a městských úřadech, na úřadech práce, na finančních úřadech a na dalších správních organizacích i v soukromých firmách. Potřebovali bychom novější automobil pro provozování autoškoly a pro dopravu žáků na odborný výcvik, pro plnění témat OV v oboru Farmář diskové brány a mulčovač píce. Výchova mimo vyučování: DM zajišťuje ubytování a mimoškolní činnost ve dvou budovách s kapacitou 60 lůžek (neobsazená lůžka využíváme pro ubytování dalších zájemců) v budovách je školní kuchyně, jídelna, klubovna a knihovna Pro lepši využití volného času ubytovaných žáků na DM jsme vytvořili projekt z OPVK přírodovědné kroužky v ISŠ Středokluky, ale pro nedostatek finančních prostředků nebyla naše žádost úspěšná. Metody a formy práce: Výuka je koncipována tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence a odborné kompetence, které požadují zaměstnavatelé a které jsou součástí výkonu odborné kvalifikace. Jedná se o kompetence k učení, k práci a spolupráci, ke komunikativnosti, řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi, využití komunikačních technologií, kompetence k pracovnímu uplatnění a odborné kompetence splňující požadavky jednotlivých oborů studia. Žák má být schopen uplatnit se na trhu práce. Metody a formy práce v jednotlivých předmětech přizpůsobují vyučující schopnostem žáků v závislosti na charakteru předmětu, konkrétní situaci, s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí učitelé soustavnou péči a snahu o získání požadovaných profesních znalostí, především znalost odborné terminologie, citlivý vztah k životnímu prostředí, estetické cítění, kultivované vyjadřování, učí žáky 5

6 spolupracovat. Výuka je vedena formou výkladu, řízeného rozhovoru v návaznosti na znalost žáků, jsou využívány názorné pomůcky a praktické ukázky. Žáci mohou pracovat s odbornými časopisy a odbornou literaturou. Jsou využívány interaktivní tabule a dataprojektory. Dále jsou pořádány odborné exkurze pečlivě vybírané dle studovaného oboru. Žáci mají možnost samostatné ústní a písemné prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, diskuze, projektový týden, odborná praxe maturitních oborů). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování a klademe důraz na zodpovědnost žáků při jejich dodržování. Různými formami (film,besedy) cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání, popřípadě dalšího studia. Jako protipól sociálně patologickým jevům nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (sportovní dny, vánoční koncert, návštěvy divadel, kin, výstav). V oblasti životního prostředí, výchovy ke zdraví a v rozvoji osvěty je výuka vedena v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21. století, podle plánu EVVO Středočeského kraje a školy. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu a péči o bezprostřední okolí, zásadám úspornosti, šetření energie a k vytváření příznivého klimatu školy. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základní cíle jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi žáka a kompetencemi odbornými, které jsou odlišné dle studovaného oboru. Klíčové kompetence: žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání žák zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání žák porozumí zadanému úkolu a řeší jej žák spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje žák se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování žák chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností má kompetence k pracovnímu uplatnění zná sociální kompetence žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném žák dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika) žák uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu žák má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 6

7 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 pracovníky a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady žák se orientuje v podnikání fyzických osob žák využívá početní metody a chápe význam matematických operací žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií žák komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace. Vznik školy, specifika školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1923 poslancem za Agrární stranu Stanislavem Kubrem (majitelem zemědělské usedlosti v sousední Kněževsi) jako Odborná škola hospodářská. Zde se vzdělávali synové sedláků z okolí, aby získali znalosti pro vedení hospodářství a zajistili tak rodovou kontinuitu rolníků. V roce 1940 byla přejmenována na Hospodářskou školu, v roce 1948 na Základní odbornou školu rolnickou. Politické poměry 50. a dalších let měnily zaměření školy. V roce 1953 se z ní stává Mistrovská zemědělská škola, v roce 1958 Učňovská škola zemědělská, v roce 1961 Zemědělské odborné učiliště. I přesto, že v roce 1970 dostává název Dívčí odborná škola, zemědělství zůstává věrná. Vznikají nové obory, které jsou důsledkem vývoje potřeb zemědělství a oborů příbuzných. V roce 1980 dostává název Střední odborné učiliště a Střední škola pro pracující. Po roce 1989, když došlo k privatizaci a restituci majetku, vzniká potřeba znalosti podnikání nejen v zemědělství. Školství navázalo na prvorepublikové rodinné školy, které vzdělávaly dívky ve výživě, ručních pracích, ale i v účetnictví a vedení malých firem. Proto se v roce 1992 škola přejmenovala na Rodinnou školu. Protože obor Rodinná škola nebyl jediný, který škola nabízela (byly zde stále obory zemědělské), v roce 1994 dostává název Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky. V současné době nabízí 3 učební obory, 2 obory studijní a nástavbové studium. Vybrané obory lze studovat také v dálkové formě vzdělávání. 3.Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) IZO Počet (druh/typ školy) Nejvyšší Skutečný Počet Přepočtený žáků/stud. povolený počet žáků/stud. počet ped. na přep. počet žáků/studentů žáků/studentů 1 v denním studiu pracovníků počet ped. Pracovníků v DFV SŠ ,6 1 žáci a dospělí všechny formy studia II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost ( ) IZO a název součástí (školské zařízení) Školní jídelna IZO Nejvyšší povolený počet žáků /ubyt./strav. /klientů Počet žáků/ubyt. /strav. /klientů Z toho cizích MŠ, 107 ZŠ, cizí 75 (MŚ,ZŠ,SŠ) Přepočtený počet pracovníků 4,31 7

8 Domov mládeže.izo ,09 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) kód Název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitou 68-43M/01 Veřejnosprávní činnost , L/ L/51 Podnikání Podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem ,0 31, H/01 Zahradník* , H/01 Zemědělec-farmář* ,7 Celkem 191 9*(12) 21,2 *Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je sloučena do společné třídy(dle ročníků). II. Počet tříd a žáků v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) Kód Průměrný Název oboru Forma studia 1 Počet žáků Počet tříd počet žáků/tř M/ M/01 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Veřejnosprávní činnost DK Veřejnosprávní činnost DK , L/524 Podnikání (nástavbové studium) DK L/51 Podnikání DK ,0 Celkem DK ,4 1 formu studia označte: VČ večerní, DK dálková, DČ distanční, KO kombinovaná Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 8

9 Během školního roku 2012/2013 byli nově přijati žáci: ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Obor Veřejnosprávní činnost - do 1.ročníku 1 žák : Trivis, SŠ veřejnoprávní, Praha 8, Kobylisy - do 2.ročníku 5 žáků: Gymnázium Arabská, Praha 6; VOŠ zdravotnická a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6; SPŠ stavební a OA Kladno, Cyrila Boudy 2954; Gymnázium Slaný, Smetanovo nám. 1310; SOŠ sociální sv.zdislavy, Ječná 33, Praha 1 - do 4.ročníku 2 žáci: z SOŠ pro administrativu EU Praha 9 Obor Zemědělec-farmář do 1.ročníku 1 žák: SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Obor Podnikání - do 2.ročníku 1 žák: SŠ Trmice, Soukromá střední škola podnikatelská Obor Veřejnosprávní činnost (OFV) - do 2.ročníku 6 žáků: z praxe a z SOU služeb, Praha 9; Církevní zdravotnické školy Jana Pavla II, Ječná Praha 1 a OA E. Beneše, Slaný - do 3.ročníku 6 žáků: z praxe a ze Soukromé střední školy DANAÉ, Svídnická ul.,praha 9; SŠ Kralovice - do 4.ročníku 4 žáci z praxe a SOU a SOŠ Neratovice; - do 5. ročníku 2 žáci: z praxe (dřívější vzdělání 4 roky ISŠ St.Kubra, Středokluky) Obor Podnikání (OFV) - do prvního ročníku 1 žák z praxe - do druhého ročníku 2 žáci z praxe. Cizí státní příslušníci: V tomto školním roce navštěvovali školu tito žáci dle režimu pobytu: Irán 1 žák, s trvalým pobytem; Kazachstán 1 žák s trvalým pobytem; Slovensko 1 žák s trvalým pobytem; Ukrajina 2 žáci s trvalým pobytem v ČR. Dojíždění z jiných krajů: Z jiných krajů dojíždělo do školy celkem 39 žáků denní studia. Z hlavního města Prahy dojíždělo 33 žáků, Ústeckého kraje 2 žáci, z Libereckého kraje 2 žáci, z Moravskoslezského kraje 1 žák, z Plzeňského kraje 1 žák. V dálkové formě vzdělávání dojíždělo do školy celkem 25 žáků. Z hlavního města Prahy 20 žáků, z Královéhradeckého kraje 1 žák, z Plzeňského kraje 2 žáci, z Ústeckého kraje 1 žák, z Libereckého kraje 1 žák. 9

10 5. Vzdělání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Ve sledovaném období se vzdělával na škole 1 žák s diagnostikovaným autismem a 1 žák s vývojovou poruchou chování a 1 žák se sluchovým postižením. Oba byli integrování do běžných tříd. Úspěšně pracujeme se žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení. Během školního roku 2012/2013 bylo integrováno do běžných tříd 19 žáků s VPU (většinou lehčí formy). Při práci se žáky s VPU pedagogové se snaží zohlednit jejich potřeby a používají specifické metody práce (např. preferování testové formy práce s možností výběru, respektování individuálního tempa, pozitivní zpětnou vazbu aj.). V českém jazyce je zohledňována úroveň čtenářské dovednosti, umožněno psaní tiskacím písmem, ve slohu je preferován obsah. V cizích jazycích je upřednostňována ústní forma ověřování znalostí a je zaměřena na praktické využití jazyka (slovní spojení, běžné fráze). Při rozvoji matematických dovedností je trénován logický úsudek, využívání názoru a kontrola pochopení zadání. Obecně lze říci, že ve všech předmětech je u těchto žáků respektováno jejich individuální tempo a oceňována také snaha a zájem o probrané učivo, je jim umožněno využití ICT k výuce(tablet, notebook apod.). Ze zkušeností pedagogů vyplývá, že tito žáci projevují snahu a zájem o učivo. Žáci a studenti podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 Souběžné postižení s více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 19 Autismus 1 Vývojové poruchy chování 1 Ve školním roce 2012/2013 se 20 žáků vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu ( k byl povolen IVP 7 žákům). V dálkové formě vzdělávání bylo povoleno vzdělávání podle IVP 10 žákům. Toto vzdělávání bylo umožněno žákům na základě žádosti a doporučení sportovních klubů, doporučení lékaře, z rodinných a sociálních důvodů. Nejednalo se o žáky nadané. Během školního roku bylo 3 žákům denního studia vzdělávání podle IVP zrušeno, neboť nesplnili podmínky dané v rozhodnutí povolení IVP (např. nesplnění klasifikace v daném termínu). Výroční zpráva za školní rok 2012/

11 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská Údaje o přijímacím řízení a následné přijetí uchazečů do 1. ročníku SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria přijímacího řízení do SŠ: Denní vzdělávání Veřejnosprávní činnost Ekonomika a podnikání Uchazeči jsou přijímáni na základě došlých přihlášek do výše kapacity, přičemž o pořadí přijetí rozhodne dosažený průměr prospěchu za tři pololetí základní školy. V případě rovnosti dosaženého průměru bude přihlédnuto k výsledkům klasifikace z předmětů ČJL, matematika a cizí jazyk. Přijímáni jsou i uchazeči s diagnostikovanými poruchami učení. Přijímací zkoušky se nekonají. Podnikání ( nástavbové studium) Uchazeči jsou přijímáni na základě došlých přihlášek. Přijímací zkoušky se nekonají.obor je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s výučním listem. Přijímáni jsou i uchazeči s diagnostikovanými poruchami učení. Zahradník Zemědělec-farmář Strojní mechanik Uchazeči jsou přijímáni na základě došlých přihlášek do výše kapacity počtu přijímaných uchazečů. Je vyžadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Přijímáni jsou i uchazeči s diagnostikovanými poruchami učení. Přijímací zkoušky se nekonají. Dálková forma vzdělávání Veřejnosprávní činnost - uchazeči byli přijati na základě podaných přihlášek. I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2013/2014 podle oborů vzdělání (k ) Kód Název oboru 1. kolo - Další kola Odvolání - počet počet přihl přij - přihl počet přij podaný kladně Počet.... ch vyříz. tříd 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/ M/01 Veřejnosprávní činnost Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Zahradník* H/01 Zemědělec-farmář H/01 Strojní mechanik Celkem

12 *jsou sloučeny do l třídy II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem studia (včetně nástavbového studia) na SŠ podle oborů vzdělání (stav k ) kód 1. kolo - Další kola Odvolání - počet Název oboru počet - počet Poče FS 2 t tříd 1 přih l. přij. přihl. přij. podan ých kladně vyříz M/01 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Veřejnosprávní činnost Celkem D K x D K 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvolenými symboly 2 FS formu studia označte: VČ večerní, DK dálková, DČ distanční, KO kombinovaná V rámci přijímacího řízení bylo přijato k do denního studia 8 žáků z Hlavního města Prahy, 1 žák z Plzeňského kraje, 1 žák z Ústeckého kraje. Do dálkové forma vzdělávání byli přijati 3 žáci z Hlavního města Prahy, 1 žák z Libereckého kraje, 1 žák z Plzeňského kraje a 1 žák z Ústeckého kraje. K bylo přijato do denního studia 11 žáků z Prahy, 1 žák z Ústeckého kraje, do dálkového studia byli přijati 4 žáci z Prahy, 1 žák z Libereckého kraje, 1 žák z Plzeňského kraje, 2 žáci z Ústeckého kraje. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Celkem Denní DF VS a Pod. forma Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli* z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 3 2,98 3,03 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 76,5 15,8 117/ 15,6 36,86 /16,0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 49 Prospěli s vyznamenáním 4 Prospěli 41 Neprospěli 4 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,64 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 130,6/12,5 *Zde jsou zahrnuti i žáci, kteří byli k nehodnoceni. Výroční zpráva za školní rok 2012/

13 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Počet žáků hodnocených slovně: Ve školním roce 2012/2013 nebyl žádný žák hodnocen slovně Komisionální zkoušky: Za školní rok 2012/2013 se konaly tyto komisionální zkoušky v denní formě vzdělávání (důvodem byl neprospěch z daného předmětu): Předmět Obor Ročník Počet žáků Výsledek ČJL VS ,5,4, ZA ,4 ZF 2. 1 Eko Pod ,5 Účt Pod Vs VS M VS ZF ,4 Bi ZA Ekol VS Che VS Celkem: 19 V dálkové formě vzdělávání se komisionální zkoušky konaly: Předmět Obor Ročník Počet žáků Výsledek ČJL Pod ,4 VS Vs VS Právo Pod Bi Pod VS ,3 AJ VS Celkem 10. Zkoušky v náhradním termínu se konaly ve všech předmětech a oborech denního studia z důvodu vysokého procenta krátkodobé absence. Dle školního řádu (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání) může být žák nehodnocen, pokud nesplnil alespoň 75 % docházky v daném předmětu. Doklasifikační zkoušky se konaly od posledního týdne v srpnu do konce měsíce září. Ve srovnání s minulým školním rokem konalo doklasifikační zkoušky méně žáků. Cílem bylo, aby žáci zvážili v příštím školním roce častou krátkodobou nepřítomnost ve škole a úmyslné se vyhýbání ústnímu a písemnému zkoušení v předmětech. Známka u doklasifikační zkoušky byla připočtena k ostatním známkám. Většinou se jednalo o žáky, kteří byli neklasifikováni ze všech předmětů, ti se ke zkouškám nedostavili a k bylo jejich studium ukončeno. 13

14 Za školní rok 2012/2013 se konaly tyto komisionální zkoušky vzdělávání (důvodem byl neprospěch z daného předmětu): v dálkové formě Obor Ročník Předměty/počet žáků Eko Eko.p Ta Sad Ze ČJL F M Aj ZSV Psy MM Účt Zel Che Zel VS P NJ Bi VS Pod ZA Zf Tv Ikt D Kvě Ekol Zzv SKK Sa Ov Zrv Pr Zsz Chz Ov Púk Pek Kvaj Chp VS Pod ZA Zf V DFS v oboru Veřejnosprávní činnost konalo doklasifikační zkoušku z ČJL 5 žáků za 2. ročník, 6 žáků za 3. ročník, 2 žáci za 4. ročník; z AJ 4 žáci za 2. ročník, 2 žáci za 4. ročník; z NJ4 žáci za 2. ročník, 4 žáci za 3. ročník, 2 žáci za 4. ročník; 1 žák za 5. ročník; z Ma 5 žáků za 2. ročník, 9 žáků za 3. ročník; z odborných předmětů (VS,P, Eko,Účt) 6 žáků za 2. ročník, 7 žáků za 3. ročník, 2 žáci za 4. ročník. V oboru Podnikání konalo doklasifikační zkoušku z ČJL 10 žáků za 1. ročník, z AJ 5 žáků za 1. ročník; z NJ 4 žáci za 1. ročník; z matematiky 8 žáků za 1. ročník; z odborných předmětů (Účt, Eko, MM,P) 11 žáků. Jednalo se o žáky s vysokou absencí, z nichž 10 se ke zkouškám nedostavilo a poté ukončili studium. Výroční zpráva za školní rok 2012/

15 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 II. Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód oboru Žáci/studenti Název oboru konající zkoušky Prospěli s Prospěli Neprospěli celkem vyznamenáním Maturitní zkouška: M/01 Veřejnosprávní činnost M/ L/524 Veřejnosprávní činnost (OFV) Podnikání ( DS) Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H)01 Zahradník H/01 Zemědělec, farmář Celkem V podzimním termínu konalo opravné maturitní zkoušky v oboru Veřejnosprávní činnost 6 žáků, 2 žáci prospěli; v oboru Podnikání konalo opravnou zkoušku 7 žáků, 4 prospěli; v OFV obor Veřejnosprávní činnost konalo 6 žáků, 3 prospěli. Opravné závěrečné zkoušky konali 3 žáci, v oboru Zemědělec farmář 1 žák, o oboru Zahradník 1 žák. Zkoušku v náhradním termínu konal 1 žák v oboru Zemědělec-farmář. Všichni prospěli. 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SŠ (VS bez nást.st. Pod) SŠ (ZA,ZF) SŠ celkem (bez NS) U nástavbového studia se chování nehodnotí.; Za celý školní rok byla udělena tato výchovná a kázeňská opatření: Obor Veřejnosprávní činnost: důtka třídního učitele v počtu 12 za časté pozdní příchody a neomluvené hodiny důtka ředitele v počtu 2 za neomluvené hodiny podmínečné vyloučení ze vzdělávání v počtu 1 za 150 neomluvených hodin druhým a třetím stupněm z chování byli hodnoceni žáci za opakované porušování školního řádu a dále pokračující neomluvenou absenci Učební obory Zahradník Zemědělec-farmář: napomenutí třídního učitele v počtu 5 za nevhodné chování na odborném výcviku důtka třídního učitele v počtu 2 za nevhodné chování vůči učiteli 15

16 důtka ředitele školy v počtu 3 za nevhodné chování vůči spolužákům a učiteli a nedovolený odchod ze školy podmínečné vyloučení ze vzdělávání v počtu 4 (za hrubé porušení školního řádu) podmínečné vyloučení z domova mládeže v počtu 2 za opakované porušování řádu DM druhým a třetím stupněm z chování byli hodnoceni žáci za opakované porušování školního řádu a dále pokračující neomluvenou absenci vyloučení 1x za opakované porušování ŠŘ Obor Podnikání (nástavbové studium) podmínečně vyloučeni byli 3 žáci za neomluvené hodiny vyloučen ze studia byli 3 žáci ( porušení podmínek o podmínečném vyloučení). Pochvaly: Obor Veřejnosprávní činnost: pochvala TU 9 x za vzorný prospěch a za vzorné plnění školních povinností, práci v hodinách, práci pro třídu a pro školu Pochvala ŘŠ 1 za vzorný přístup k výuce Obor Podnikání Pochvala ŘŠ za vzorný prospěch a přístup k výuce Učební obory: Pochvala TU 16 x za pomoc při organizování výstavy Spolku drobného zvířectva Kněževes, za reprezentaci školy v soutěži, za pomoc spolužačce v době její nemoci, za vzorný přístup k odbornému výcviku 9.Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou ( denní studium) Počet Druh/typ školy absolventů Podali celkem přihlášku na Podali přihlášku na VŠ VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy SŠ (VS) SŠ (Pod) SŠ celkem Nepodali přihlášku na žádnou školu II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním a výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do Podali přihlášku na jiný nástavbového studia typ střední školy Odchody žáků během školního roku, důvody: V oboru Veřejnosprávní činnost (denní studium) ukončilo studium v průběhu školního roku 14 žáků a to z důvodů: Nezájmu o další pokračování ve studiu Přestupu na jinou školu (Euroškola, Litvínov) Nereagováno na výzvu k doložení důvodu nepřítomnosti Výroční zpráva za školní rok 2012/

17 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Ukončení na vlastní žádost V oboru Zahradník ukončili studium 2 žáci a to z důvodů: Vlastní žádost Neprospěch V oboru Zemědělec-farmář ukončili 2 žáci z důvodů: Žádost zákonného zástupce Nevykonání deklasifikačních zkoušek do V nástavbovém studiu ukončilo 18 žáků z důvodů: Nebylo reagováno na výzvu k doložení absence Na žádost jmenovaného Přestup na SOU SOŠ Kladno, nám. E. Beneše, Kladno V OFV ukončilo studium 38 studentů (23 studentů u oboru Veřejnoprávní činnost, 15 studentů nástavbového studia) z důvodu nezájmu o studium, vysoké absence, na vlastní žádost a nepostoupení do vyššího ročníku. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód Z nich počet nezaměstnaných Název oboru Počet absolventů - škol. rok 2011/ duben M/001 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání H/001 Zahradník H/01 Zemědělec,farmář Úroveň jazykového vzdělání na škole 1. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Počet Počet žáků/studentů ve skupině Jazyk žáků/studentů Počet minimálně maximálně průměrně skupin Aj ,4 Nj ,3 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SLANÝ Hlaváčkovo náměstí 673 Projednáno a schváleno školskou radou dne 13. října 2014 Ing. Jaroslava Cvrčková předsedkyně školské rady Strana 1 (celkem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 44) 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola a Střední

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více