Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, , Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, , Frýdek Místek Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008

2 Učitelský sbor 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 projednána a schválena školskou radou dne ředitel školy předseda školské rady 1

3 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled oborů vzdělání, významné aktivity související se vzděláváním. 3. Přehled pracovníků školy. 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 9. Základní údaje o hospodaření školy. 10. Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek. Účast studentů školy v soutěžích. Autodesk Certificate of Completion metodika udělování, souhrn udělených certifikátů. Projekty a programy. 2

4 1. Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, Frýdek Místek, telefon: , ředitel: , internet: e mail: ředitel: Ing. Dušan Rybák, do Mgr. Martin Tobiáš, od zástupci ředitele: domov mládeže: Mgr. Marie Konečná, organizační záležitosti Ing. Čestmír Závodný, pedagogické záležitosti Mgr. Martin Tobiáš, pedagogické záležitosti, do Ing. Dušan Rybák, pedagogické záležitosti, od PaedDr. Drahomír Šebesta výchovná poradkyně: Mgr. Renáta Uherková sekretariát: hospodářský úsek: mzdová účtárna: školní jídelna: Jarmila Pobudová Ing. Jarmila Guňková Monika Golová, Eva Oprštěná, Miroslav Hrůzek Sylva Buzková Zdeňka Garbová Sdružení rodičů a přátel školy: Ing. Jaromír Kohut. Předsedové předmětových komisí: PK společenskovědních předmětů: PK přírodovědných předmětů: PK tělesné výchovy: PK ekonomických a administrativních předmětů: PK informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky a automatizace: PK strojírenství: PK hutnictví: PK technická zařízení budov: PK dílenské praxe: PhDr. Soňa Sehořová Mgr. Renáta Uherková Mgr. Zdeněk Papřok Ing. Jarmila Guňková Ing. Ladislav Ulrich Ing. Drahomíra Šrubařová Ing. Milena Pavlicová Ing. Jana Jonasová Ing. Pavel Dudek 3

5 Školská rada při Střední průmyslové škole Frýdek Místek Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku zřízena dnem 1. září 2005 školská rada. Členové školské rady: Zástupci zřizovatele: Ing. Boguslaw Heczko ředitel pro personalistiku a administrativu TŽ a.s. předseda ŠR Ing. Zdeněk Chládek ekonom Ing. Per Jonas ředitel a předseda představenstva Distep a.s. Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Jaromír Kohut ředitel TS a.s. p. Radmila Odleváková jednatelka ŠR p. Irena Maršálková Zástupci pedagogů Střední průmyslové školy, Frýdek Místek: Ing. Jarmila Guňková místopředseda ŠR od Ing. Tamara Fajkusová od Mgr. Martin Tobiáš zástupce ředitele SPŠ F M místopředseda ŠR do Ing. Čestmír Závodný zástupce ředitele SPŠ F M 4

6 Charakteristika školy Střední průmyslová škola ve Frýdku Místku je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím hlavním úkolem vymezeným ve zřizovací listině je příprava především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky, dálkové studium je pětileté a je ukončené maturitní zkouškou. Na škole jsou v souladu se školskými právními předpisy vytvářeny podmínky pro celoživotní učení. Během padesátileté historie škola prošla různými stádii vývoje struktury studijních oborů technického směru od oborů ryze technologických hutnictví, strojírenství k oborům technicko administrativním a k nově zavedenému technickému lyceu. V současné době škola nabízí střední vzdělání s maturitou v širším spektru technických oborů vzdělávání. Mezi hlavní oblasti profilující školu patří výuka CNC a CAD/CAM technologií v oblasti strojírenství, výuka hutnictví (jediná průmyslová škola v České republice), zavádění moderních prostředků výpočetní techniky do výuky i jiných než ryze technických oborů. Škola je nositelkou několika certifikátů, zejména v oblasti ICT, dlouhodobě se daří zapojit studenty do celé řady soutěží. Škola provozuje doplňkovou činnost a její součástí jsou školní jídelna a domov mládeže. V uplynulém školním roce 2007/08 realizovala škola výuku v pěti čtyřletých oborech denního studia. Ve 26 třídách denního studia bylo osm tříd oboru M/001 strojírenství s rozšířenou výukou výpočetní techniky, čtyři třídy oboru M/003 strojírenská technická administrativa, čtyři třídy oboru M/002 technická zařízení budov, pět tříd oboru M/001 hutnictví a pět tříd oboru M/001 technické lyceum. Na škole v současné době již neprobíhá výuka na dálkovém studiu. Aktivity podporující celoživotní vzdělávání jsou však na škole i nadále rozvíjeny. Realizace projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou (v rámci ESF) vytváří dostatečné podmínky pro vzdělávání dospělých, které je navíc odrazem aktivní spolupráce školy se sociálními partnery. Dalším významným krokem k naplňování principů dalšího vzdělávání je členství školy ve sdružení Svět vzdělávání. Ve školním roce 2007/2008 byl uzavřen projekt Rozvoj dalšího vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje. V rámci projektu připravil školní projektový tým modulové vzdělávací programy Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC, Hutnictví a Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky. Letošní školní rok byl specifický výrazným zapojením školy do aktivit podporujících žádné odborné technické vzdělávání. Škola velmi aktivně vystupovala v rámci svého členství v Moravskoslezském strojírenském klastru, v rámci iniciativy ForTech a dále byl rozvíjen účinný systém spolupráce školy s partnerskými firmami. Snad nejpodstatnějším znakem školy v oblasti vzdělávací je tvorba školního vzdělávacího programu. V oborech strojírenství, technické lyceum a ekonomika a obchod (strojírenská technická administrativa) již byly vyhlášeny rámcové vzdělávací programy. Na škole byl proto stanoven školní tým pro tvorbu ŠVP vedený koordinátorem ŠVP, 5

7 předsedy předmětových komisí a samozřejmě vedením školy. Hlavními cíli školního týmu na cestě od znalostí ke kompetencím je garance mezipředmětových vztahů a úzké propojení teoretické i praktické výuky se současnými potřebami našich partnerů zaměstnavatelů našich absolventů. RVP pro obor technická zařízení budov byl vyhlášen na konci školního roku 2007/2008, pro obor hutnictví je RVP ve spolupráci s NÚOV připravován vyučujícími naší školy. Několik vět k jednotlivým oborům: Převahu tříd denního studia tvoří studenti oboru strojírenství s rozšířenou výukou výpočetní techniky. Střední průmyslová škola je od roku 2000 oprávněna udělovat certifikát Autodesk Certificate of Completion (seznam všech nositelů certifikátu je obsahem Přílohy č. 3). Významný certifikát odrážející jednu z hlavních profilových oblastí školy byl ve školním roce 2007/08 opět aktualizován a specializace rozšířena z oblasti strojírenství na oblast technická zařízení budov. I když je systém SIPVZ již ukončen vyučující předmětové komise strojní jsou v oblasti dalšího vzdělávání v oblastech CAD a CAM software velmi aktivní a úspěšně své znalosti předávají studentům. Důkazem je významné vítězství naší školy v soutěži Autodesk Academia Design 2008, které je podrobněji rozebráno dále v tomto textu. Od školního roku 2003/04 dosud jsou stále ve výuce strojírenského oboru uplatňovány závěry projektu Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy, škola se výrazně prezentovala aktivní účastí při tvorbě a po úspěšném schválení i realizaci projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou. Cílem projektu, financovaného z velké části z prostředků EU, je vytvoření materiálně technických předpokladů pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru obsluhy, seřizování a programování CNC obráběcích strojů. Principy celoživotního vzdělávání a zapojení inovativních metod do výuky bylo rovněž motivem projektu Výuka CAM aplikací s využitím elearningu, jehož cílem je položení základů výuky využívající moderní komunikační technologie a již výše uvedená realizace projektu Rozvoj dalšího vzdělávání na SOŠ a VOŠ Moravskoslezského kraje. Všechny tyto aktivity, kterými jsou výrazně modernizovány materiální podmínky výuky, se projevují v dlouhodobé úspěšné účasti v celostátních soutěžích průmyslových škol. Důležité je sepjetí teoretické a praktické složky výuky žádaných technických oborů. Studenti oboru strojírenství navštěvují v rámci mimořádných i řádných praxí a exkurzí podniky v regionu HK Konstrukce, FERRIT, NOVOGEAR, Vítkovice a.s., Strojírny Třinec a mnoho dalších. Potěšitelný je rozvoj tradičního oboru M/001 hutnictví, který se v podobě oboru s maturitní zkouškou studuje na Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku jako na jediné průmyslové škole v republice. Díky vysoce aktivní spolupráci s firmou Třinecké železárny a.s., která podporuje studenty oboru finančně (příspěvek na učební pomůcky, exkurze a dopravu do Frýdku Místku) i materiálně se každoročně daří naplnit tento obor především žáky z oblasti Třinecka. Třinecké železárny, a.s. jsou přednostním odběratelem absolventů. V průběhu studia firma se zájmem sleduje jejich výsledky, nejlepší studenti 6

8 z regionu Třinecka jsou každoročně odměňováni a reprezentují svou školu i svůj region na tradiční přehlídce Talent regionu. Výrazným mezníkem a novou formou spolupráce s Třineckými železárnami a.s. je aktivní účast tří učitelů odborných předmětů hutnictví na stáži v TŽ a.s. Začínající i zkušení kolegové absolvovali týdenní prázdninovou a velmi intenzivní prohlídku v různých provozech firmy s jasným cílem zvýšit svou odbornost, načerpat aktuální poznatky a postupy z technické praxe a ihned je promítnout do výuky i přípravy nového vzdělávacího programu oboru hutnictví. Obor hutnictví výrazně podporuje i ArcelorMittal Ostrava, a.s. odměňuje nejlepší studenty jednotlivých ročníků oboru hutnictví. V květnu 2008 byl maturitními zkouškami ukončen čtyřletý cyklus oboru M/002 technická zařízení budov (obor zaveden v roce 2000 v rámci optimalizace sítě). Obor, který se tradičně těší velkému zájmu z řad uchazečů o studium je již na škole plně stabilizován po stránce personální i materiálně technického vybavení, prokázal plně svou oprávněnost zavedení. I v rámci oboru technická zařízení budov registrujeme velký zájem ze strany zaměstnavatelů, který byl v tomto školním roce zužitkován při budování odborné učebny oboru TZB. Především aktivitou jednoho z rodičů našich studentů a člena výboru SRPŠ se podařilo oslovit na dvacítku firem z celé České republiky, které se formou nepeněžních darů podíleli na vybavení nové učebny. Výuky oboru TZB tak bude od následujícího školního roku kvalitnější a více vycházet vstříc jednomu z hlavních cílů školy propojit výuku s požadavky technické praxe. Obor M/001 technické lyceum se ve školním roce 2007/2008 posunul již do druhého běhu maturitních zkoušek. Obor považujeme za velmi přínosný, zejména posílením přírodovědné a všeobecné složky vzdělávání s jasným cílem připravit studenty k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Mezi specifické znaky maturit na technickém lyceu patří písemná maturitní zkouška z matematiky a zejména praktická zkouška z odborných předmětů formou dlouhodobé maturitní práce. Všichni maturanti technického lycea zpracovávali během celého čtvrtého ročníku práci na zadané téma, kterou pak formou prezentace obhajovali před maturitní komisí. Tato forma maturitní zkoušky se ukazuje jako velice přínosná. Pevně stanovená pravidla organizace a hodnocení udržovaly studenty v neustálé aktivitě během celého období, kdy řešili zadaný úkol, mnozí z nich uplatnili skutečně tvůrčí přístup. Studenti technického lycea se velmi aktivně zapojují i do ryze technických stránek studia. V tomto školním roce byla podstatná část studentů, kteří získali certifikát Autodesk Certificate of Completion právě z technického lycea. Lyceisté se velmi aktivně a úspěšně zapojili i do soutěže Středoškolská odborná činnost. Obor M/003 strojírenská technická administrativa má již na škole téměř patnáctiletou tradici. Vzhledem k faktu, že absolventi jsou připravováni v oboru strojírenství i ekonomie není problém s jejich zaměstnaností. Některé podniky si tuto odbornost zvlášť vyžadují (FERRIT ). Protože studenty uvedeného oboru jsou především 7

9 dívky, má existence strojírenské technické administrativy velký význam na SPŠ F M i z hlediska výchovného (studenti ostatních oborů jsou v drtivé většině chlapci). Ukazuje se, že další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních technologií a účast v projektech je přínosem pro zvýšení úrovně pedagogické činnosti. Prostředky DVPP jsou dále využívány pro zlepšování jazykových dovedností učitelů SPŠ F M (viz samostatná příloha). Pedagogové SPŠ F M se v uplynulém školním roce zapojili i do vzdělávacích aktivit v rámci rámci tvorby ŠVP. Nabídka dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků v této oblasti, však zůstala z hlediska nabídky daleko za našimi očekáváními. SPŠ F M má ve svém záměru být školou, která je schopna zabezpečit takovou úroveň absolventů, kteří jsou přizpůsobiví na trhu práce a schopni se co nejlépe uplatnit v průmyslové praxi, podnikání i při studiu na vysokých školách (viz statistika z Úřadu práce). Dosáhnout takových cílů umožňuje soustavná modernizace školy i vyučování (i když ne vždy je pro tento cíl dostatek prostředků). V loňském roce jsme v dalších učebnách výpočetní techniky inovovali hardware, podařilo se např. zcela revitalizovat jednu rýsovnu, v níž probíhá výuka konstruování pomocí počítačů. Škola je samozřejmě (prostřednictvím firmy MC NET Frýdek Místek) připojena optickou linkou k internetu s konektivitou 2 Mb/s. Dále bylo posíleno vybavení prostředky ICT v učebně CNC a CAD/CAM techniky, kde probíhají v rámci výše zmíněného evropského projektu ve spolupráci s Úřadem práce Frýdek Místek rekvalifikační kurzy. Škola má vlastní telefonní ústřednu, písárnu s elektronickými psacími stroji, soustavu obráběcích strojů řízených počítačem od rakouské firmy EMCO (systém CAD/CAM), které však byly nahrazeny profesionálními CNC stroji. Aula s velkoplošným projekčním zařízením, multimediálním počítačem, interaktivním systémem SmartSYMPODIUM a zvukovou aparaturou, nabízí žákům i učitelům mnoho možností pro kvalitní prezentaci a projekci výukových materiálů. Součástí školy je školní knihovna se studovnou (9000 svazků beletrie i odborné literatury, noviny a časopisy), sportovní aktivity studentů zcela jistě uspokojí travnaté hřiště, běžecká dráha s umělým povrchem, herna stolního tenisu. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká sportovní halu pro míčové sporty a tenis. Studenti mohou využívat rovněž Fitcentrum na domově mládeže. Výraznou generální modernizací proběhla v období květen až srpen školní kuchyně. 18 ti milionová investice zřizovatele Moravskoslezského kraje posunula školní kuchyni a jídelnu při Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku mezi nejmodernější zařízení svého druhu v české republice. V průběhu maturit vykonávali studenti tříd 1. r. (TZB), 2. r. (TZB, HUT) a 3. r. (STR, HUT, TZB, STA) řízené čtrnáctidenní odborné praxe. Ta se uskutečnila v několika desítkách organizací výrobních i službách, v organizacích státních, akciových společnostech, v podnikatelských subjektech. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s dalšími organizacemi, především HK Konstrukce a NOVOGEAR. 8

10 Škola velmi úzce spolupracuje s dalšími průmyslovými školami v regionu a se SPŠ hutnickou v Košicích. Pedagogové i studenti obou škol se vzájemně navštěvují a vyměňují si zkušenosti. SPŠ F M spolupracuje s VŠB Technickou univerzitou, především fakultou strojní. V rámci členství školy v Moravskoslezském strojírenském klastru došlo k prohloubení spolupráce se středními školami podobného zaměření. Dále v textu jsou zmíněny projektové aktivity v rámci 1. výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde školy skutečně velmi aktivně spolupracovala s okolními školami a dalšími subjekty. Z výrobních podniků je nejužší spolupráce s akciovými společnostmi Třinecké železárny a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., Vítkovice a.s., Distep a.s., Vítkovice válcovna trub a.s., VÚHŽ a.s., HK Konstrukce, NOVOGEAR a dalšími. Na škole pracuje plně kvalifikovaná výchovná poradkyně a nově byla ustanovena funkce metodika prevence sociálně patologických jevů. Společně s preventivou domova mládeže byly realizací minimálního preventivního programu minimalizovány negativní jevy a podstatná část problémů byla odchycena a řešena v jejich počátku. Nutno konstatovat, že při počtu studentů (přes 700) je drtivá většina problémů řešena na úrovni školy a rodičů a nedošlo k vážným negativním jevům. V přijímacím řízení přijala SPŠ F M filozofii umožnit studium studentům, kteří mají solidní předpoklady, ale musí se přizpůsobit požadavkům školy, která vyžaduje potřebnou úroveň znalostí a dovedností. Do budoucna bude zřejmě nutné, vzhledem k trvalému zájmu o absolventy technických oborů, dále prohloubit spolupráci s firmami při náboru uchazečů o studium na naší škole. 2. Přehled oborů vzdělání, významné aktivity související se vzděláváním Denní studium (čtyřleté): M/001 hutnictví M/001 strojírenství schváleno č.j /97 71 s platností od schváleno č.j /97 23 s platností od M/003 strojírenská technická administrativa schváleno č.j /94 23 s platností od M/002 technická zařízení budov schváleno č.j /94 23 s platností od M/002 technická zařízení budov schváleno č.j / s platností od M/001 technické lyceum schváleno č.j /99 23 s platností od Učební plány jednotlivých oborů jsou obsahem Přílohy č. 1. 9

11 Podle stavu k 1. únoru 2008 studovalo na Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku: ve 26 třídách denního studia čtyřletého dle jednotlivých oborů žáků celkem z toho dívek hutnictví strojírenství technická zařízení budov strojírenská technická administrativa technické lyceum Celkem Další vzdělávání na SPŠ Frýdek Místek Rekvalifikační kurzy: Ve druhé polovině roku 2006 vzniklo na škole místní centrum celoživotního vzdělávání, jehož vznik je úzce spjat s investičním projektem ESF realizovaného v rámci SROPu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou. Provozní fáze projektu počítá s komplexní přípravou lidských zdrojů pro oblasti CAD, CAM a CNC systémů. Tato fáze konkrétně představuje jednak pořádání rekvalifikačních kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání v uvedených oblastech a také vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,5 pracovního úvazku na pracovní smlouvu pro pozici lektor specialista ( místo vytvořeno od ). Podstata komplexní přípravy spočívá v nasazení počítačových technologií od konstrukce přes přípravu výroby až po výrobu samotnou na CNC strojích. Jedná se o tzv. životní cyklus výrobku, který je v počítačové podobě reprezentován technologiemi CAD CAM CNC. Kurzy jsou určeny pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a pro zaměstnance, kteří mají SŠ, ukončenou výučním listem nebo maturitní zkouškou, VOŠ, VŠ nejlépe v oboru strojírenství, popř. oboru příbuzném. Cílem vzdělávání je u účastníků oživit a aktualizovat jejich znalosti získané v rámci předchozího vzdělávání a předchozího zaměstnání a získat nové kompetence, které odpovídají současným podmínkám a vývojovým trendům v technické přípravě strojírenské výroby. Ve spolupráci se zaměstnavateli Ferrit s.r.o., VÚHŽ a.s. a Úřadem práce Frýdek Místek byly vytvořeny čtyři na sebe navazující moduly, které tvoří inovativní jádro odborného vzdělávání v oblasti přípravy strojírenské výroby na pracovní pozice strojírenský technik konstruktér a strojírenský technik technolog podle absolvovaných modulů: 10

12 Modul č.1: Kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD (60 h) Modul č.2: Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a Mechanical Desktopu (60 h) Modul č.3: Modelování strojních součásti a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor (60 h) Modul č.4: Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM (120 h) Výše uvedené moduly tvoří v souhrnu vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC (viz dále v textu). Počty kurzů a absolventů ve školním roce 2007/08 Pořadové Modul Počet Období realizace kurzu Označení kurzu číslo kurzu číslo účastníků CAD 1_5/ CAD 2_3/ INV 1_2/ CNC/CAM 1_1/ CAD 1_6/ CAD 2_4/ INV 1_3/ CNC/CAM 1_2/ CAD 1_7/ CAD 2_5/ INV 1_4/ CNC/CAM 1_3/ Celkový počet kurzů 12 Celkový počet účastníků: 80 Svět vzdělávání Školní rok 2007/08 byl obdobím završení tvorby projektu Rozvoj dalšího vzdělávání na SOŠ a VOŠ Moravskoslezského kraje, na jehož realizaci škola podílí v rámci členství ve sdružení Svět vzdělávání. Cílem sdružení právnických osob je vytvoření organizované sítě Místních center celoživotního vzdělávání. Na škole pracoval projektový tým ve složení: Vedoucí týmu: Členové školního týmu: Mgr. Martin Tobiáš Ing. Čestmír Závodný Ing. Tamara Fajkusová Ing. Jan Durčák Mgr. Petr Volník 11

13 Hlavním výstupem výše uvedeného projektu je vytvoření tří modulových vzdělávacích programů pro oblast dalšího vzdělávání. Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC Hutnictví Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky Každý z těchto programů byl konzultován s odborníky z Národního ústavu odborného vzdělávání a dále lektorován pracovníky partnerských firem naší školy. Na hodnocení programů se podíleli VÚHŽ a.s. a Ferrit s.r.o. Další návaznou aktivitou v rámci členství školy ve sdružení bude projekt ověřování připravených vzdělávacích programů, kde se již počítá s jejich plným nasazením v dalším vzdělávání. Z výše uvedeného je patrné, že plně funkční je (v rámci rekvalifikačních kurzů) program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC. Závěrečná konference projektu proběhla dne Aktivity Junior Achievement Ve školním roce 2007/2008 zařadila organizace do výuky výukový modul mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement (JA). Junior Achievement je nezisková organizace, která byla založena roku 1919 v USA. V roce 1989 se rozšířila na JA International s ředitelstvím v Atlantě, USA. V České republice založil v roce 1992 pan Tomáš Baťa na podnět českého ministra školství pobočku JA International, Junior Achievement, ČR. Hlavním cílem JA je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání. JA poskytuje řadu vzdělávacích kurzů určených žákům a studentům od základních po vyšší odborné školy. Pro střední školy nabízí JA kurzy: Teoretická výuka mikro a makroekonomie Studentská společnost TTBIZ (Travel and tourism business) Poznej svoje peníze Počítačová simulace BIA Počítačová simulace MESE Naše organizace ve školním roce 2007/2008 využila modul Počítačová simulace MESE Počítačová simulace MESE Výukový modul ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě, pomáhá pochopit základní tržní principy. Skupiny studentů představují firmy, které fungují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují. 12

14 Cíle modulu: - naučit studenty využívat získané teoretické vědomosti ke strategickému ekonomickému myšlení, - porozumět finančním zprávám (rozvaze, výsledovce a toku hotovosti) - naučit analyzovat chování konkurenčních firem a tomu přizpůsobit rozhodování své vlastní firmy. Závěrečné hodnocení Na základě reakcí studentů, jejich aktivity a zájmu lze předpokládat, že zařazení modulu do výuky předmětu Ekonomika ve 3. ročníku bylo správným krokem a přineslo rozšíření znalostí a dovedností v této oblasti vzdělávání. Aktivity v rámci Moravskoslezského strojírenského klastru Škola je již plnohodnotným členem sdružení strojírenských subjektů Moravskoslezského kraje. Společně s partnery aktivně vystupuje na podporu technického vzdělávání v regionu. V uplynulém školním roce jsme na půdě klastru iniciovali základní teze uvažovaných projektových aktivit, které se následně promítly v předkládaných projektech Zácviková centra a Zvýšení kvality odborného vzdělávání zavedením výuky technické angličtiny, němčiny a ruštiny. V rámci porad klastru škola velmi aktivně vystupovala při prosazování myšlenky odborného růstu středoškolských učitelů odborných předmětů formou stáží ve firmách. Aktivity vlastního hodnocení ve školním roce 2007/08 Testování studentů 1. ročníků V rámci projektu Kvalita 2007 (s podporou MSK) proběhlo v měsíci říjnu 2007 testování vstupních znalostí studentů 1. ročníků. Využita byla nabídka Metodického a evaluačního centra při Ostravské univerzitě. Cílem testování je zjistit tzv. relativní přírůstek znalostí dovedností a schopností studentů ( přidanou hodnotu ). Testování probíhá ve dvou fázích v 1. ročníku, kdy byla právě zjištěna vstupní úroveň studentů a následně ve 3. ročníku studia. SWOT analýza pro učitele PK SWOT analýza bylo pojmenováním silných (S) a slabých stránek (W) školy, příležitostí (O) a hrozeb (T), které lze v předložených oblastech naší školy pojmenovat. Hodnotitelé zde volnou formou vyjmenovali v každé z oblastí vždy několik prvků SWOT, které dle vlastní úvahy na naší škole vnímají. Hodnotitelé: učitelé PK strojní, společenskovědní (bez cizích jazyků), praxe, ekonomiky SWOT analýza pro předsedy PK Ohodnocení indikátorů SWOT pomocí hodnotící škály od 1 do 4 (1 silná, 2 spíše silná, 3 spíše slabá, 4 slabá). Hodnotitelé: všichni předsedové PK 13

15 Hodnocení kultury školy Cílem dotazníkového šetření bylo jednak zjištění průměrné hodnoty současného stavu a dále zjištění odlišností současného stavu od stavu požadovaného. Hodnotitelé: učitelé PK hutní, společenskovědní (cizí jazyky), přírodovědná, technická zařízení budov, ICT elektrotechniky a automatizace Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání na základě statistických dat meziroční srovnání prospěchu tříd za klasifikační období (1. pololetí a 2. pololetí), promítnutí opatření k přípravě a průběhu opravných zkoušek do výsledků vzdělávání, souvislost mezi absencí a prospěchem. Hodnocení výsledků maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek praktická zkouška z odborných předmětů (se zřetelem ke specifické formě dlouhodobá maturitní práce na technickém lyceu), počty opravných MZ a jejich výsledky. Hospitační činnost Dohodnutým předmětem zájmu při hospitační činnosti byly oblasti mezipředmětových vztahů ve výuce a používání různých metod a forem výuky (frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, práce s literaturou, ). Studentská hodnocení Již tradiční (potřetí) hodnotící dotazník pro studenty 4. ročníku. Hodnocení studenty proběhlo v druhém resp. třetím dubnovém týdnu. 3. Přehled pracovníků školy A. Pedagogičtí pracovníci (včetně důchodců) škola Předměty Kvalifikace: vzdělání Praxe: roků Celkem VŠ ÚSO SO Z I.všeobecně vzdělávací společenskovědní přírodovědné tělesná výchova II. odborné hutnictví strojírenství technická zařízení budov technická administrativa a ekonomika ICT elektrotechnika a automatizace praxe Celkem Poznámky: 1. Pedagogičtí pracovníci učitelé bez odborné způsobilosti (dle předmětových komisí): společenskovědní (cizí jazyky) 1 ICT, elektrotechnika a automatizace 1 14

16 2. Platové postupy: 1 6 postup po jednom roce a po dvou letech 7 15 postup po třech letech postup po čtyřech letech postup za pět let B. Pedagogičtí pracovníci domov mládeže Kvalifikace: vzdělání Praxe: roků Celkem VŠ ÚSO SO Z Celkem C. Ostatní pracovníci Kvalifikace: vzdělání VŠ ÚSO SO Z technickohospodářští pracovníci 1 8 kuchyň a) technickohospodářští pracovníci 3 b) dělníci 3 13 dělníci SPŠ a DM Celkem Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ke studiu Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Přijímací řízení probíhalo dále v režimu správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Přijímací zkoušky se nekonaly ( 60, odst. 3 uvedeného zákona). Uchazeči byli přijati na základě studijních výsledků na základních školách, výstupního hodnocení ze základních školách a umístění v soutěžích. Pro přijetí ke studiu ve školním roce 2008/09 vyhlásil ředitel školy 3 kola přijímacího řízení. Studijní obory Přihlášení Přijatí celkem dívky z 9. r. odjinud celkem dívky z 9.r. odjinud hutnictví strojírenství strojírenská technická administrativa technická zařízení budov technické lyceum Celkem

17 V letošním přijímacím řízení byly otevřeny 3 třídy oboru strojírenství, po jedné třídě oboru hutnictví, technická zařízení budov, strojírenská technická administrativa a technické lyceum. Jak již bylo zmíněno největší tlak na potřebu absolventů je v oboru hutnictví a strojírenství, strojírenská technická administrativa je oborem stále žádaným. 16

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek. I. Na konci školního roku 2007/2008: Denní studium čtyřleté studijní obor ročník na konci roku (4.r. květen, 1. 3.r. červen) stav po opravných zkouškách a doklasifikaci (srpen) žáků z toho PV P Neprospělo jiný dův. Neklas. průměr. celkem dívek Neklas. Neprospělo opakuje odchází ze školy prospěch odchází ze školy ze 3 a více max ze 2 ročník Hutnictví , , , ,80 KM 737/2008 celkem ,50 Strojírenství ,77 KV 831/2008, JA 898/2008, SM 836/ ,33 RM 879/ ,80 NL 971/ ,46 SM 973/2008 celkem ,77 Strojírenská technická ,50 administrativa , , ,49 celkem ,48 Technická zařízení budov ,01 ZA 995/2008, SM 780/ , ,58 RM 900/ ,72 PT celkem ,80 17

19 Technické lyceum , , , ,23 celkem ,30 Denní studium úhrnem celkem ,54 18

20 II. Maturitní zkoušky 2008 Denní studium čtyřleté studijní obor třída na konci roku (květen) MATURITNÍ ZKOUŠKY celkem z toho neprosp., popř. neklas. 1. termín 2. termín souhrn po 2. termínu žáků ze 3 a více max. ze 2 při celkem PV P Nep povolena celkem PV P Nep povolen a celkem PV P Nep předmětu(ů) OZ žáků OZ R žáků OZ R žáků Strojír. techn. administrativa A4.S Strojírenství S4.A S4.B Hutnictví H Technická zařízení budov Z Technické lyceum L4.A L4.B termín 2. termín třída předseda maturitní komise předseda maturitní komise PV P Ne p OZ R prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo opravná zkouška reprobace Jméno škola jméno škola A4.S Mgr. František Fousek SPŠch Ostrava S4.A Ing. Milada Figalová SPŠ Karviná S4.B Ing. Vlastimil Hořák SOŠ Kopřivnice H4. Ing. Ivan Botka SŠTřinec Mgr. Martin Tobiáš SPŠ Frýdek Místek Z4. Ing. Lubomír Spáčil SPŠE a SOU Frenštát p/r. L4.A Ing. Zbyněk Ševčík Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek SOŠ Kopřivnice L4.B RNDr. Miroslava Hermanová 19

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více