Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, , Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, , Frýdek Místek Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008

2 Učitelský sbor 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 projednána a schválena školskou radou dne ředitel školy předseda školské rady 1

3 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled oborů vzdělání, významné aktivity související se vzděláváním. 3. Přehled pracovníků školy. 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 9. Základní údaje o hospodaření školy. 10. Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek Místek. Účast studentů školy v soutěžích. Autodesk Certificate of Completion metodika udělování, souhrn udělených certifikátů. Projekty a programy. 2

4 1. Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, Frýdek Místek, telefon: , ředitel: , internet: e mail: ředitel: Ing. Dušan Rybák, do Mgr. Martin Tobiáš, od zástupci ředitele: domov mládeže: Mgr. Marie Konečná, organizační záležitosti Ing. Čestmír Závodný, pedagogické záležitosti Mgr. Martin Tobiáš, pedagogické záležitosti, do Ing. Dušan Rybák, pedagogické záležitosti, od PaedDr. Drahomír Šebesta výchovná poradkyně: Mgr. Renáta Uherková sekretariát: hospodářský úsek: mzdová účtárna: školní jídelna: Jarmila Pobudová Ing. Jarmila Guňková Monika Golová, Eva Oprštěná, Miroslav Hrůzek Sylva Buzková Zdeňka Garbová Sdružení rodičů a přátel školy: Ing. Jaromír Kohut. Předsedové předmětových komisí: PK společenskovědních předmětů: PK přírodovědných předmětů: PK tělesné výchovy: PK ekonomických a administrativních předmětů: PK informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky a automatizace: PK strojírenství: PK hutnictví: PK technická zařízení budov: PK dílenské praxe: PhDr. Soňa Sehořová Mgr. Renáta Uherková Mgr. Zdeněk Papřok Ing. Jarmila Guňková Ing. Ladislav Ulrich Ing. Drahomíra Šrubařová Ing. Milena Pavlicová Ing. Jana Jonasová Ing. Pavel Dudek 3

5 Školská rada při Střední průmyslové škole Frýdek Místek Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku zřízena dnem 1. září 2005 školská rada. Členové školské rady: Zástupci zřizovatele: Ing. Boguslaw Heczko ředitel pro personalistiku a administrativu TŽ a.s. předseda ŠR Ing. Zdeněk Chládek ekonom Ing. Per Jonas ředitel a předseda představenstva Distep a.s. Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Jaromír Kohut ředitel TS a.s. p. Radmila Odleváková jednatelka ŠR p. Irena Maršálková Zástupci pedagogů Střední průmyslové školy, Frýdek Místek: Ing. Jarmila Guňková místopředseda ŠR od Ing. Tamara Fajkusová od Mgr. Martin Tobiáš zástupce ředitele SPŠ F M místopředseda ŠR do Ing. Čestmír Závodný zástupce ředitele SPŠ F M 4

6 Charakteristika školy Střední průmyslová škola ve Frýdku Místku je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím hlavním úkolem vymezeným ve zřizovací listině je příprava především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky, dálkové studium je pětileté a je ukončené maturitní zkouškou. Na škole jsou v souladu se školskými právními předpisy vytvářeny podmínky pro celoživotní učení. Během padesátileté historie škola prošla různými stádii vývoje struktury studijních oborů technického směru od oborů ryze technologických hutnictví, strojírenství k oborům technicko administrativním a k nově zavedenému technickému lyceu. V současné době škola nabízí střední vzdělání s maturitou v širším spektru technických oborů vzdělávání. Mezi hlavní oblasti profilující školu patří výuka CNC a CAD/CAM technologií v oblasti strojírenství, výuka hutnictví (jediná průmyslová škola v České republice), zavádění moderních prostředků výpočetní techniky do výuky i jiných než ryze technických oborů. Škola je nositelkou několika certifikátů, zejména v oblasti ICT, dlouhodobě se daří zapojit studenty do celé řady soutěží. Škola provozuje doplňkovou činnost a její součástí jsou školní jídelna a domov mládeže. V uplynulém školním roce 2007/08 realizovala škola výuku v pěti čtyřletých oborech denního studia. Ve 26 třídách denního studia bylo osm tříd oboru M/001 strojírenství s rozšířenou výukou výpočetní techniky, čtyři třídy oboru M/003 strojírenská technická administrativa, čtyři třídy oboru M/002 technická zařízení budov, pět tříd oboru M/001 hutnictví a pět tříd oboru M/001 technické lyceum. Na škole v současné době již neprobíhá výuka na dálkovém studiu. Aktivity podporující celoživotní vzdělávání jsou však na škole i nadále rozvíjeny. Realizace projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou (v rámci ESF) vytváří dostatečné podmínky pro vzdělávání dospělých, které je navíc odrazem aktivní spolupráce školy se sociálními partnery. Dalším významným krokem k naplňování principů dalšího vzdělávání je členství školy ve sdružení Svět vzdělávání. Ve školním roce 2007/2008 byl uzavřen projekt Rozvoj dalšího vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje. V rámci projektu připravil školní projektový tým modulové vzdělávací programy Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC, Hutnictví a Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky. Letošní školní rok byl specifický výrazným zapojením školy do aktivit podporujících žádné odborné technické vzdělávání. Škola velmi aktivně vystupovala v rámci svého členství v Moravskoslezském strojírenském klastru, v rámci iniciativy ForTech a dále byl rozvíjen účinný systém spolupráce školy s partnerskými firmami. Snad nejpodstatnějším znakem školy v oblasti vzdělávací je tvorba školního vzdělávacího programu. V oborech strojírenství, technické lyceum a ekonomika a obchod (strojírenská technická administrativa) již byly vyhlášeny rámcové vzdělávací programy. Na škole byl proto stanoven školní tým pro tvorbu ŠVP vedený koordinátorem ŠVP, 5

7 předsedy předmětových komisí a samozřejmě vedením školy. Hlavními cíli školního týmu na cestě od znalostí ke kompetencím je garance mezipředmětových vztahů a úzké propojení teoretické i praktické výuky se současnými potřebami našich partnerů zaměstnavatelů našich absolventů. RVP pro obor technická zařízení budov byl vyhlášen na konci školního roku 2007/2008, pro obor hutnictví je RVP ve spolupráci s NÚOV připravován vyučujícími naší školy. Několik vět k jednotlivým oborům: Převahu tříd denního studia tvoří studenti oboru strojírenství s rozšířenou výukou výpočetní techniky. Střední průmyslová škola je od roku 2000 oprávněna udělovat certifikát Autodesk Certificate of Completion (seznam všech nositelů certifikátu je obsahem Přílohy č. 3). Významný certifikát odrážející jednu z hlavních profilových oblastí školy byl ve školním roce 2007/08 opět aktualizován a specializace rozšířena z oblasti strojírenství na oblast technická zařízení budov. I když je systém SIPVZ již ukončen vyučující předmětové komise strojní jsou v oblasti dalšího vzdělávání v oblastech CAD a CAM software velmi aktivní a úspěšně své znalosti předávají studentům. Důkazem je významné vítězství naší školy v soutěži Autodesk Academia Design 2008, které je podrobněji rozebráno dále v tomto textu. Od školního roku 2003/04 dosud jsou stále ve výuce strojírenského oboru uplatňovány závěry projektu Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy, škola se výrazně prezentovala aktivní účastí při tvorbě a po úspěšném schválení i realizaci projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou. Cílem projektu, financovaného z velké části z prostředků EU, je vytvoření materiálně technických předpokladů pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru obsluhy, seřizování a programování CNC obráběcích strojů. Principy celoživotního vzdělávání a zapojení inovativních metod do výuky bylo rovněž motivem projektu Výuka CAM aplikací s využitím elearningu, jehož cílem je položení základů výuky využívající moderní komunikační technologie a již výše uvedená realizace projektu Rozvoj dalšího vzdělávání na SOŠ a VOŠ Moravskoslezského kraje. Všechny tyto aktivity, kterými jsou výrazně modernizovány materiální podmínky výuky, se projevují v dlouhodobé úspěšné účasti v celostátních soutěžích průmyslových škol. Důležité je sepjetí teoretické a praktické složky výuky žádaných technických oborů. Studenti oboru strojírenství navštěvují v rámci mimořádných i řádných praxí a exkurzí podniky v regionu HK Konstrukce, FERRIT, NOVOGEAR, Vítkovice a.s., Strojírny Třinec a mnoho dalších. Potěšitelný je rozvoj tradičního oboru M/001 hutnictví, který se v podobě oboru s maturitní zkouškou studuje na Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku jako na jediné průmyslové škole v republice. Díky vysoce aktivní spolupráci s firmou Třinecké železárny a.s., která podporuje studenty oboru finančně (příspěvek na učební pomůcky, exkurze a dopravu do Frýdku Místku) i materiálně se každoročně daří naplnit tento obor především žáky z oblasti Třinecka. Třinecké železárny, a.s. jsou přednostním odběratelem absolventů. V průběhu studia firma se zájmem sleduje jejich výsledky, nejlepší studenti 6

8 z regionu Třinecka jsou každoročně odměňováni a reprezentují svou školu i svůj region na tradiční přehlídce Talent regionu. Výrazným mezníkem a novou formou spolupráce s Třineckými železárnami a.s. je aktivní účast tří učitelů odborných předmětů hutnictví na stáži v TŽ a.s. Začínající i zkušení kolegové absolvovali týdenní prázdninovou a velmi intenzivní prohlídku v různých provozech firmy s jasným cílem zvýšit svou odbornost, načerpat aktuální poznatky a postupy z technické praxe a ihned je promítnout do výuky i přípravy nového vzdělávacího programu oboru hutnictví. Obor hutnictví výrazně podporuje i ArcelorMittal Ostrava, a.s. odměňuje nejlepší studenty jednotlivých ročníků oboru hutnictví. V květnu 2008 byl maturitními zkouškami ukončen čtyřletý cyklus oboru M/002 technická zařízení budov (obor zaveden v roce 2000 v rámci optimalizace sítě). Obor, který se tradičně těší velkému zájmu z řad uchazečů o studium je již na škole plně stabilizován po stránce personální i materiálně technického vybavení, prokázal plně svou oprávněnost zavedení. I v rámci oboru technická zařízení budov registrujeme velký zájem ze strany zaměstnavatelů, který byl v tomto školním roce zužitkován při budování odborné učebny oboru TZB. Především aktivitou jednoho z rodičů našich studentů a člena výboru SRPŠ se podařilo oslovit na dvacítku firem z celé České republiky, které se formou nepeněžních darů podíleli na vybavení nové učebny. Výuky oboru TZB tak bude od následujícího školního roku kvalitnější a více vycházet vstříc jednomu z hlavních cílů školy propojit výuku s požadavky technické praxe. Obor M/001 technické lyceum se ve školním roce 2007/2008 posunul již do druhého běhu maturitních zkoušek. Obor považujeme za velmi přínosný, zejména posílením přírodovědné a všeobecné složky vzdělávání s jasným cílem připravit studenty k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Mezi specifické znaky maturit na technickém lyceu patří písemná maturitní zkouška z matematiky a zejména praktická zkouška z odborných předmětů formou dlouhodobé maturitní práce. Všichni maturanti technického lycea zpracovávali během celého čtvrtého ročníku práci na zadané téma, kterou pak formou prezentace obhajovali před maturitní komisí. Tato forma maturitní zkoušky se ukazuje jako velice přínosná. Pevně stanovená pravidla organizace a hodnocení udržovaly studenty v neustálé aktivitě během celého období, kdy řešili zadaný úkol, mnozí z nich uplatnili skutečně tvůrčí přístup. Studenti technického lycea se velmi aktivně zapojují i do ryze technických stránek studia. V tomto školním roce byla podstatná část studentů, kteří získali certifikát Autodesk Certificate of Completion právě z technického lycea. Lyceisté se velmi aktivně a úspěšně zapojili i do soutěže Středoškolská odborná činnost. Obor M/003 strojírenská technická administrativa má již na škole téměř patnáctiletou tradici. Vzhledem k faktu, že absolventi jsou připravováni v oboru strojírenství i ekonomie není problém s jejich zaměstnaností. Některé podniky si tuto odbornost zvlášť vyžadují (FERRIT ). Protože studenty uvedeného oboru jsou především 7

9 dívky, má existence strojírenské technické administrativy velký význam na SPŠ F M i z hlediska výchovného (studenti ostatních oborů jsou v drtivé většině chlapci). Ukazuje se, že další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních technologií a účast v projektech je přínosem pro zvýšení úrovně pedagogické činnosti. Prostředky DVPP jsou dále využívány pro zlepšování jazykových dovedností učitelů SPŠ F M (viz samostatná příloha). Pedagogové SPŠ F M se v uplynulém školním roce zapojili i do vzdělávacích aktivit v rámci rámci tvorby ŠVP. Nabídka dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků v této oblasti, však zůstala z hlediska nabídky daleko za našimi očekáváními. SPŠ F M má ve svém záměru být školou, která je schopna zabezpečit takovou úroveň absolventů, kteří jsou přizpůsobiví na trhu práce a schopni se co nejlépe uplatnit v průmyslové praxi, podnikání i při studiu na vysokých školách (viz statistika z Úřadu práce). Dosáhnout takových cílů umožňuje soustavná modernizace školy i vyučování (i když ne vždy je pro tento cíl dostatek prostředků). V loňském roce jsme v dalších učebnách výpočetní techniky inovovali hardware, podařilo se např. zcela revitalizovat jednu rýsovnu, v níž probíhá výuka konstruování pomocí počítačů. Škola je samozřejmě (prostřednictvím firmy MC NET Frýdek Místek) připojena optickou linkou k internetu s konektivitou 2 Mb/s. Dále bylo posíleno vybavení prostředky ICT v učebně CNC a CAD/CAM techniky, kde probíhají v rámci výše zmíněného evropského projektu ve spolupráci s Úřadem práce Frýdek Místek rekvalifikační kurzy. Škola má vlastní telefonní ústřednu, písárnu s elektronickými psacími stroji, soustavu obráběcích strojů řízených počítačem od rakouské firmy EMCO (systém CAD/CAM), které však byly nahrazeny profesionálními CNC stroji. Aula s velkoplošným projekčním zařízením, multimediálním počítačem, interaktivním systémem SmartSYMPODIUM a zvukovou aparaturou, nabízí žákům i učitelům mnoho možností pro kvalitní prezentaci a projekci výukových materiálů. Součástí školy je školní knihovna se studovnou (9000 svazků beletrie i odborné literatury, noviny a časopisy), sportovní aktivity studentů zcela jistě uspokojí travnaté hřiště, běžecká dráha s umělým povrchem, herna stolního tenisu. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká sportovní halu pro míčové sporty a tenis. Studenti mohou využívat rovněž Fitcentrum na domově mládeže. Výraznou generální modernizací proběhla v období květen až srpen školní kuchyně. 18 ti milionová investice zřizovatele Moravskoslezského kraje posunula školní kuchyni a jídelnu při Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku mezi nejmodernější zařízení svého druhu v české republice. V průběhu maturit vykonávali studenti tříd 1. r. (TZB), 2. r. (TZB, HUT) a 3. r. (STR, HUT, TZB, STA) řízené čtrnáctidenní odborné praxe. Ta se uskutečnila v několika desítkách organizací výrobních i službách, v organizacích státních, akciových společnostech, v podnikatelských subjektech. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s dalšími organizacemi, především HK Konstrukce a NOVOGEAR. 8

10 Škola velmi úzce spolupracuje s dalšími průmyslovými školami v regionu a se SPŠ hutnickou v Košicích. Pedagogové i studenti obou škol se vzájemně navštěvují a vyměňují si zkušenosti. SPŠ F M spolupracuje s VŠB Technickou univerzitou, především fakultou strojní. V rámci členství školy v Moravskoslezském strojírenském klastru došlo k prohloubení spolupráce se středními školami podobného zaměření. Dále v textu jsou zmíněny projektové aktivity v rámci 1. výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde školy skutečně velmi aktivně spolupracovala s okolními školami a dalšími subjekty. Z výrobních podniků je nejužší spolupráce s akciovými společnostmi Třinecké železárny a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., Vítkovice a.s., Distep a.s., Vítkovice válcovna trub a.s., VÚHŽ a.s., HK Konstrukce, NOVOGEAR a dalšími. Na škole pracuje plně kvalifikovaná výchovná poradkyně a nově byla ustanovena funkce metodika prevence sociálně patologických jevů. Společně s preventivou domova mládeže byly realizací minimálního preventivního programu minimalizovány negativní jevy a podstatná část problémů byla odchycena a řešena v jejich počátku. Nutno konstatovat, že při počtu studentů (přes 700) je drtivá většina problémů řešena na úrovni školy a rodičů a nedošlo k vážným negativním jevům. V přijímacím řízení přijala SPŠ F M filozofii umožnit studium studentům, kteří mají solidní předpoklady, ale musí se přizpůsobit požadavkům školy, která vyžaduje potřebnou úroveň znalostí a dovedností. Do budoucna bude zřejmě nutné, vzhledem k trvalému zájmu o absolventy technických oborů, dále prohloubit spolupráci s firmami při náboru uchazečů o studium na naší škole. 2. Přehled oborů vzdělání, významné aktivity související se vzděláváním Denní studium (čtyřleté): M/001 hutnictví M/001 strojírenství schváleno č.j /97 71 s platností od schváleno č.j /97 23 s platností od M/003 strojírenská technická administrativa schváleno č.j /94 23 s platností od M/002 technická zařízení budov schváleno č.j /94 23 s platností od M/002 technická zařízení budov schváleno č.j / s platností od M/001 technické lyceum schváleno č.j /99 23 s platností od Učební plány jednotlivých oborů jsou obsahem Přílohy č. 1. 9

11 Podle stavu k 1. únoru 2008 studovalo na Střední průmyslové škole ve Frýdku Místku: ve 26 třídách denního studia čtyřletého dle jednotlivých oborů žáků celkem z toho dívek hutnictví strojírenství technická zařízení budov strojírenská technická administrativa technické lyceum Celkem Další vzdělávání na SPŠ Frýdek Místek Rekvalifikační kurzy: Ve druhé polovině roku 2006 vzniklo na škole místní centrum celoživotního vzdělávání, jehož vznik je úzce spjat s investičním projektem ESF realizovaného v rámci SROPu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou. Provozní fáze projektu počítá s komplexní přípravou lidských zdrojů pro oblasti CAD, CAM a CNC systémů. Tato fáze konkrétně představuje jednak pořádání rekvalifikačních kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání v uvedených oblastech a také vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,5 pracovního úvazku na pracovní smlouvu pro pozici lektor specialista ( místo vytvořeno od ). Podstata komplexní přípravy spočívá v nasazení počítačových technologií od konstrukce přes přípravu výroby až po výrobu samotnou na CNC strojích. Jedná se o tzv. životní cyklus výrobku, který je v počítačové podobě reprezentován technologiemi CAD CAM CNC. Kurzy jsou určeny pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a pro zaměstnance, kteří mají SŠ, ukončenou výučním listem nebo maturitní zkouškou, VOŠ, VŠ nejlépe v oboru strojírenství, popř. oboru příbuzném. Cílem vzdělávání je u účastníků oživit a aktualizovat jejich znalosti získané v rámci předchozího vzdělávání a předchozího zaměstnání a získat nové kompetence, které odpovídají současným podmínkám a vývojovým trendům v technické přípravě strojírenské výroby. Ve spolupráci se zaměstnavateli Ferrit s.r.o., VÚHŽ a.s. a Úřadem práce Frýdek Místek byly vytvořeny čtyři na sebe navazující moduly, které tvoří inovativní jádro odborného vzdělávání v oblasti přípravy strojírenské výroby na pracovní pozice strojírenský technik konstruktér a strojírenský technik technolog podle absolvovaných modulů: 10

12 Modul č.1: Kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD (60 h) Modul č.2: Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a Mechanical Desktopu (60 h) Modul č.3: Modelování strojních součásti a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor (60 h) Modul č.4: Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM (120 h) Výše uvedené moduly tvoří v souhrnu vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC (viz dále v textu). Počty kurzů a absolventů ve školním roce 2007/08 Pořadové Modul Počet Období realizace kurzu Označení kurzu číslo kurzu číslo účastníků CAD 1_5/ CAD 2_3/ INV 1_2/ CNC/CAM 1_1/ CAD 1_6/ CAD 2_4/ INV 1_3/ CNC/CAM 1_2/ CAD 1_7/ CAD 2_5/ INV 1_4/ CNC/CAM 1_3/ Celkový počet kurzů 12 Celkový počet účastníků: 80 Svět vzdělávání Školní rok 2007/08 byl obdobím završení tvorby projektu Rozvoj dalšího vzdělávání na SOŠ a VOŠ Moravskoslezského kraje, na jehož realizaci škola podílí v rámci členství ve sdružení Svět vzdělávání. Cílem sdružení právnických osob je vytvoření organizované sítě Místních center celoživotního vzdělávání. Na škole pracoval projektový tým ve složení: Vedoucí týmu: Členové školního týmu: Mgr. Martin Tobiáš Ing. Čestmír Závodný Ing. Tamara Fajkusová Ing. Jan Durčák Mgr. Petr Volník 11

13 Hlavním výstupem výše uvedeného projektu je vytvoření tří modulových vzdělávacích programů pro oblast dalšího vzdělávání. Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC Hutnictví Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky Každý z těchto programů byl konzultován s odborníky z Národního ústavu odborného vzdělávání a dále lektorován pracovníky partnerských firem naší školy. Na hodnocení programů se podíleli VÚHŽ a.s. a Ferrit s.r.o. Další návaznou aktivitou v rámci členství školy ve sdružení bude projekt ověřování připravených vzdělávacích programů, kde se již počítá s jejich plným nasazením v dalším vzdělávání. Z výše uvedeného je patrné, že plně funkční je (v rámci rekvalifikačních kurzů) program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC. Závěrečná konference projektu proběhla dne Aktivity Junior Achievement Ve školním roce 2007/2008 zařadila organizace do výuky výukový modul mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement (JA). Junior Achievement je nezisková organizace, která byla založena roku 1919 v USA. V roce 1989 se rozšířila na JA International s ředitelstvím v Atlantě, USA. V České republice založil v roce 1992 pan Tomáš Baťa na podnět českého ministra školství pobočku JA International, Junior Achievement, ČR. Hlavním cílem JA je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání. JA poskytuje řadu vzdělávacích kurzů určených žákům a studentům od základních po vyšší odborné školy. Pro střední školy nabízí JA kurzy: Teoretická výuka mikro a makroekonomie Studentská společnost TTBIZ (Travel and tourism business) Poznej svoje peníze Počítačová simulace BIA Počítačová simulace MESE Naše organizace ve školním roce 2007/2008 využila modul Počítačová simulace MESE Počítačová simulace MESE Výukový modul ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě, pomáhá pochopit základní tržní principy. Skupiny studentů představují firmy, které fungují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují. 12

14 Cíle modulu: - naučit studenty využívat získané teoretické vědomosti ke strategickému ekonomickému myšlení, - porozumět finančním zprávám (rozvaze, výsledovce a toku hotovosti) - naučit analyzovat chování konkurenčních firem a tomu přizpůsobit rozhodování své vlastní firmy. Závěrečné hodnocení Na základě reakcí studentů, jejich aktivity a zájmu lze předpokládat, že zařazení modulu do výuky předmětu Ekonomika ve 3. ročníku bylo správným krokem a přineslo rozšíření znalostí a dovedností v této oblasti vzdělávání. Aktivity v rámci Moravskoslezského strojírenského klastru Škola je již plnohodnotným členem sdružení strojírenských subjektů Moravskoslezského kraje. Společně s partnery aktivně vystupuje na podporu technického vzdělávání v regionu. V uplynulém školním roce jsme na půdě klastru iniciovali základní teze uvažovaných projektových aktivit, které se následně promítly v předkládaných projektech Zácviková centra a Zvýšení kvality odborného vzdělávání zavedením výuky technické angličtiny, němčiny a ruštiny. V rámci porad klastru škola velmi aktivně vystupovala při prosazování myšlenky odborného růstu středoškolských učitelů odborných předmětů formou stáží ve firmách. Aktivity vlastního hodnocení ve školním roce 2007/08 Testování studentů 1. ročníků V rámci projektu Kvalita 2007 (s podporou MSK) proběhlo v měsíci říjnu 2007 testování vstupních znalostí studentů 1. ročníků. Využita byla nabídka Metodického a evaluačního centra při Ostravské univerzitě. Cílem testování je zjistit tzv. relativní přírůstek znalostí dovedností a schopností studentů ( přidanou hodnotu ). Testování probíhá ve dvou fázích v 1. ročníku, kdy byla právě zjištěna vstupní úroveň studentů a následně ve 3. ročníku studia. SWOT analýza pro učitele PK SWOT analýza bylo pojmenováním silných (S) a slabých stránek (W) školy, příležitostí (O) a hrozeb (T), které lze v předložených oblastech naší školy pojmenovat. Hodnotitelé zde volnou formou vyjmenovali v každé z oblastí vždy několik prvků SWOT, které dle vlastní úvahy na naší škole vnímají. Hodnotitelé: učitelé PK strojní, společenskovědní (bez cizích jazyků), praxe, ekonomiky SWOT analýza pro předsedy PK Ohodnocení indikátorů SWOT pomocí hodnotící škály od 1 do 4 (1 silná, 2 spíše silná, 3 spíše slabá, 4 slabá). Hodnotitelé: všichni předsedové PK 13

15 Hodnocení kultury školy Cílem dotazníkového šetření bylo jednak zjištění průměrné hodnoty současného stavu a dále zjištění odlišností současného stavu od stavu požadovaného. Hodnotitelé: učitelé PK hutní, společenskovědní (cizí jazyky), přírodovědná, technická zařízení budov, ICT elektrotechniky a automatizace Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání na základě statistických dat meziroční srovnání prospěchu tříd za klasifikační období (1. pololetí a 2. pololetí), promítnutí opatření k přípravě a průběhu opravných zkoušek do výsledků vzdělávání, souvislost mezi absencí a prospěchem. Hodnocení výsledků maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek praktická zkouška z odborných předmětů (se zřetelem ke specifické formě dlouhodobá maturitní práce na technickém lyceu), počty opravných MZ a jejich výsledky. Hospitační činnost Dohodnutým předmětem zájmu při hospitační činnosti byly oblasti mezipředmětových vztahů ve výuce a používání různých metod a forem výuky (frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, práce s literaturou, ). Studentská hodnocení Již tradiční (potřetí) hodnotící dotazník pro studenty 4. ročníku. Hodnocení studenty proběhlo v druhém resp. třetím dubnovém týdnu. 3. Přehled pracovníků školy A. Pedagogičtí pracovníci (včetně důchodců) škola Předměty Kvalifikace: vzdělání Praxe: roků Celkem VŠ ÚSO SO Z I.všeobecně vzdělávací společenskovědní přírodovědné tělesná výchova II. odborné hutnictví strojírenství technická zařízení budov technická administrativa a ekonomika ICT elektrotechnika a automatizace praxe Celkem Poznámky: 1. Pedagogičtí pracovníci učitelé bez odborné způsobilosti (dle předmětových komisí): společenskovědní (cizí jazyky) 1 ICT, elektrotechnika a automatizace 1 14

16 2. Platové postupy: 1 6 postup po jednom roce a po dvou letech 7 15 postup po třech letech postup po čtyřech letech postup za pět let B. Pedagogičtí pracovníci domov mládeže Kvalifikace: vzdělání Praxe: roků Celkem VŠ ÚSO SO Z Celkem C. Ostatní pracovníci Kvalifikace: vzdělání VŠ ÚSO SO Z technickohospodářští pracovníci 1 8 kuchyň a) technickohospodářští pracovníci 3 b) dělníci 3 13 dělníci SPŠ a DM Celkem Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ke studiu Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Přijímací řízení probíhalo dále v režimu správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Přijímací zkoušky se nekonaly ( 60, odst. 3 uvedeného zákona). Uchazeči byli přijati na základě studijních výsledků na základních školách, výstupního hodnocení ze základních školách a umístění v soutěžích. Pro přijetí ke studiu ve školním roce 2008/09 vyhlásil ředitel školy 3 kola přijímacího řízení. Studijní obory Přihlášení Přijatí celkem dívky z 9. r. odjinud celkem dívky z 9.r. odjinud hutnictví strojírenství strojírenská technická administrativa technická zařízení budov technické lyceum Celkem

17 V letošním přijímacím řízení byly otevřeny 3 třídy oboru strojírenství, po jedné třídě oboru hutnictví, technická zařízení budov, strojírenská technická administrativa a technické lyceum. Jak již bylo zmíněno největší tlak na potřebu absolventů je v oboru hutnictví a strojírenství, strojírenská technická administrativa je oborem stále žádaným. 16

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek. I. Na konci školního roku 2007/2008: Denní studium čtyřleté studijní obor ročník na konci roku (4.r. květen, 1. 3.r. červen) stav po opravných zkouškách a doklasifikaci (srpen) žáků z toho PV P Neprospělo jiný dův. Neklas. průměr. celkem dívek Neklas. Neprospělo opakuje odchází ze školy prospěch odchází ze školy ze 3 a více max ze 2 ročník Hutnictví , , , ,80 KM 737/2008 celkem ,50 Strojírenství ,77 KV 831/2008, JA 898/2008, SM 836/ ,33 RM 879/ ,80 NL 971/ ,46 SM 973/2008 celkem ,77 Strojírenská technická ,50 administrativa , , ,49 celkem ,48 Technická zařízení budov ,01 ZA 995/2008, SM 780/ , ,58 RM 900/ ,72 PT celkem ,80 17

19 Technické lyceum , , , ,23 celkem ,30 Denní studium úhrnem celkem ,54 18

20 II. Maturitní zkoušky 2008 Denní studium čtyřleté studijní obor třída na konci roku (květen) MATURITNÍ ZKOUŠKY celkem z toho neprosp., popř. neklas. 1. termín 2. termín souhrn po 2. termínu žáků ze 3 a více max. ze 2 při celkem PV P Nep povolena celkem PV P Nep povolen a celkem PV P Nep předmětu(ů) OZ žáků OZ R žáků OZ R žáků Strojír. techn. administrativa A4.S Strojírenství S4.A S4.B Hutnictví H Technická zařízení budov Z Technické lyceum L4.A L4.B termín 2. termín třída předseda maturitní komise předseda maturitní komise PV P Ne p OZ R prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo opravná zkouška reprobace Jméno škola jméno škola A4.S Mgr. František Fousek SPŠch Ostrava S4.A Ing. Milada Figalová SPŠ Karviná S4.B Ing. Vlastimil Hořák SOŠ Kopřivnice H4. Ing. Ivan Botka SŠTřinec Mgr. Martin Tobiáš SPŠ Frýdek Místek Z4. Ing. Lubomír Spáčil SPŠE a SOU Frenštát p/r. L4.A Ing. Zbyněk Ševčík Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek SOŠ Kopřivnice L4.B RNDr. Miroslava Hermanová 19

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola, Frýdek Místek Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 Září 2009 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy / Střední průmyslová škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace Září Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Učitelský sbor Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Mírová 3/630, 746 66 Opava Identifikátor školy: 600 017 389 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola telekomunikační, Ostrava, příspěvková organizace. Opavská 1119, Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola telekomunikační, Ostrava, příspěvková organizace. Opavská 1119, Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola telekomunikační, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119, 708 61 Ostrava-Poruba Identifikátor školy: 600 017 656 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více