PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová"

Transkript

1 PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: Mgr. Daniel NAVRÁTILOVÁ doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Jitka ŠKRABALOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Kapitola Cíl Projekt Kategorie projektů Trojimperativ projektu Projektový management... 8 Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Projektové plánování Cíl Klíčové procesy plánování projektu Postup při plánování projektu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Realizace projektu Cíl Řízení projektu Kontrola a monitorování projektu Projektová dokumentace Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Ukončení projektu Cíl Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Strategie pro vědu a výzkum Cíl Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR Národní program výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Dotační zdroje pro vědu a výzkum Cíl Rámcové programy Evropské unie European Science Foundation EUREKA... 32

4 6.4 COST CIP EUPRO KONTAKT GA ČR GA AV OP VaVpI OP PI Ministerstva ČR Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Instituce ve vědě a výzkumu Cíl Rada pro výzkum, vývoj a inovace Technologická agentura České republiky Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Akademie věd České republiky Technologické centrum Akademie věd České republiky CORDIS Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků Seznam zkratek Přílohy... 52

5 Úvod Studijní text, který drţíte v rukou, si klade za cíl seznámit vás s principy projektového řízení tak, abyste byli schopni vyuţít získané poznatky při vedení vlastních vědecko-výzkumných projektů. Po přečtení a nastudování předloţeného textu se budete umět zorientovat v moţnostech financování vědy, výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů a nalézt vhodný dotační zdroj na pokrytí finančních nákladů svého projektu. Text se skládá ze dvou částí. První část (kapitoly 1-4) je věnována managementu projektů, tedy činnostem spojeným s vedením veškeré projektové činnosti. Tato část textu vás uvede do problematiky projektování, seznámíte se v ní se zásadami projektového řízení a osvojíte si základy, principy, metody a techniky projektové přípravy, řízení realizace, aţ po fázi ukončení projektu. Ve druhé části textu (kapitoly 5-7) se pak zaměřujeme na financování projektů z veřejných zdrojů nejprve vás upozorníme na strategické dokumenty, které jsou stěţejní pro celý systém vědy a výzkumu a jejich financování. Představíme vám významné instituce, které vám při získávání veřejných financí na pokrytí nákladů vašeho projektu mohou pomoci. Poté se seznámíte se širokou škálou dotačních zdrojů vyuţitelných k financování vědecko-výzkumných aktivit, a to jak z rozpočtu ČR, tak i strukturálních a jiných fondů Evropské unie

6 1 Kapitola 1 CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat projekt, rozlišit projektovou činnost od jiné činnosti v podniku, určit základní činnosti spojené s projektem, charakterizovat základní znaky projektového managementu. KLÍČOVÁ SLOVA Projekt, projektová činnost, trojimperativ projektu. 1.1 Projekt Pojem projekt se dříve pouţíval spíše ve významu námětu, návrhu, plánu, tedy ve smyslu veškeré dokumentace (včetně výkresů apod.) slouţící k posouzení technickoekonomické úrovně a efektivnosti daného návrhu. V současné době je chápání slova projekt širší. Vycházíme spíše z anglosaského pojetí, které za projekt povaţuje i samotný proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Na rozdíl od dřívějšího pojetí tedy nejde jen o výsledek, ale o celý proces. 1 Pro bliţší vymezení termínu projekt nám mohou poslouţit následující kritéria: dočasná činnost: je přesně stanovena časová lhůta, do kdy musíme projekt ukončit a dosáhnout cíle; jedinečná činnost: daná činnost se provádí zpravidla pouze jednou, nebude se nikdy opakovat za zcela stejných podmínek; definice cíle: je přesně vymezeno, čeho chceme dosáhnout; časový plán: jednak je stanoven termín dosaţení cíle, ale také je podrobně rozpracováno časové rozplánování jednotlivých etap; finanční rozpočet: na realizaci (případně i přípravu) činnosti je sestaven speciální rozpočet, který zohledňuje lidské, materiální a finanční zdroje organizace; odpovědnost: jsou jasně stanoveny osoby zodpovědné za splnění dílčích etap, popř. celého projektu (alespoň v podobě definice pracovní pozice). Definice pojmu projekt Kritéria pro vymezení projektu 1 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str

7 1.2 Kategorie projektů Vrátíme-li se k definici projektu, tak, jak jsme si ho vymezili v předchozí kapitole, zjistíme, ţe činnosti splňující charakteristické znaky projektu mohou být nesrovnatelné v následujících hlediscích: rozsah, náklady, čas. Hlediska kategorizace projektů Proto si projekty rozdělíme do dílčích kategorií: 2 komplexní projekty: unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý, spojuje mnoho činností, speciální organizační struktura, vysoké náklady, mnoho zdrojů, velký počet subprojektů, speciální projekty: střednědobý, niţší rozsah činností, dočasné přiřazení pracovníků, větší organizační jednotka, dekompozice na subprojekty, odpovídající zdroje a náklady, jednoduché projekty: malý projekt, krátkodobý (v řádech měsíců), relativně jednoduše definovaný cíl, zrealizovatelný jednou osobou, několik málo činností, v omezené míře lze vyuţít standardizovaných postupů. Kategorie projektů Charakteristika jednotlivých kategorií projektů vypovídá o rozmanitosti typů projektů. Jejich realizace můţe trvat několik dní, ale i desítky let. Uvedené rozdělení projektů do kategorií má pouze dokreslující význam chtěli bychom tak prokázat, ţe projekty se mohou týkat problémů jednoduchých, které je schopen zrealizovat jeden člověk, ale také velmi sloţitých, na jejichţ realizaci musí pracovat celé týmy odborníků z různých profesí. Na všechny typy projektů však lze aplikovat téměř shodné principy a metody řízení. 1.3 Trojimperativ projektu Jak vyplývá z předchozích kapitol, kaţdý projekt má tři dimenze, které jej determinují. M. D. Rousenau v této souvislosti hovoří o tzv. trojimperativu projektu 3. Úspěšný projekt je dle něj ten, který dosáhl poţadovaných cílů, tzn., splnil parametry v následujících třech dimenzích: specifikace provedení: CO se musí udělat a jak kvalitně (věcné hledisko), časový plán: KDY se to musí udělat (časové hledisko), rozpočet: ZA KOLIK se to musí udělat (nákladové hledisko). Dimenze trojimperativu projektu Trojimperativ projektu si můţe znázornit na následujícím obrázku: 2 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str Srov. ROSENAU, M. D. Řízení projektů, str

8 Trojimperativ projektu 4 Obrázek 1.1 Výše znázorněné dimenze musí být udrţovány v rovnováze. K tomu, aby byl tento předpoklad naplněn, slouţí plán projektu, podle něhoţ je sled prací koordinován, a zároveň vhodně nastavené kontrolní mechanismy, které monitorují, nakolik jsou jednotlivé dimenze udrţovány v rámci stanovených limitů. 1.4 Projektový management Stejně jako jsme si v kapitole 1.1 naznačili rozdíl mezi projektem a jinou podnikovou činností, pokusíme se nyní rozlišit projektový management a management v běţně chápaném pojetí. Slovo management pochází z angličtiny a znamená vést, spravovat, řídit apod. V češtině pod tímto pojmem rozumíme veškeré uvedené významy. Teorie řízení člení management na čtyři, popř. pět hlavních manaţerských činností: plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování, rozhodování 5. Hlavní manažerské činnosti 4 Zdroj: vlastní zpracování 5 Někdy bývá uváděno zvlášť, někdy bývá povaţováno za součást kaţdé z předchozích činností

9 Projektový management se od běţně chápaného managementu liší v tom, ţe se jedná o neopakovatelný proces, který vylučuje rutinní přístup manažera. Hovoříme o specifické metodice plánování, tvorby a realizace projektu. 6 K bliţšímu porozumění pojmu projektový management nám mohou pomoci dvě definice, první podle předního světového teoretika projektového managementu prof. Harolda Kerznera, druhá vychází z teorií největšího a nejuznávanějšího světového profesionálního sdruţení projektových manaţerů Project Management Institute (PMI). 7 Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily poţadavky projektu. Mooz, Forsberg a Cotterman charakterizují následujících pět elementů projektového managementu, které působí na celý proces projektové činnosti: 8 projektová komunikace: prostředí, které slouţí efektivnímu dorozumění všech účastníků projektu, týmová spolupráce: principy pozitivní kooperace a důvěry ve smyslu dosaţení sdílených cílů, životní cyklus projektu: představuje logický sled nejobecnějších úseků a fází projektu včetně definovaných stavů a podmínek pro přechod z jedné fáze do druhé, techniky a nástroje řízení projektu: o poţadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení zadání, o varianty organizační struktury, o projektový tým (vzájemná komunikace a spolupráce), o metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, o příleţitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady pro preventivní opatření, o projektová kontrola (přehlednost průběţného stavu, informovanost, systém hodnocení odchylek od plánu, apod.), o opravná opatření ke korekci zjištěných odchylek od plánu, o manaţerský styl vedení projektu, o motivace členů projektového týmu, organizační závazek: o stanovení zodpovědnosti za výsledek celého projektu, o podpora podniku vyjádřena projektovému manaţerovi, o finanční a jiné zdroje vyhrazené pro realizaci projektu, Rozdíl mezi projektovým man. a man. Definice pojmu projektový management Harold Kerzner PMI Pět elementů projektového managementu 6 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str

10 o odpovídající technologie a metodologie. Po dobu realizace projektu jsou veškeré činnosti, které s ním souvisejí, neustále ovlivňovány následujícími faktory: 9 předmět projektu, čas, náklady, míra neurčitosti a rizika, kvalita realizovaných výstupů. Faktory ovlivňující realizaci projektu SHRNUTÍ KAPITOLY Projekt je dočasná, jedinečná činnost s přesně stanoveným cílem, časovým plánem a finančním rozpočtem. Toto vymezení bývá některými autory označováno jako tzv. trojimperativ projektu. Řízením projektu se zabývá projektový management, který v návaznosti na definici projektu můţeme chápat jako neopakovatelný proces, vylučující jakoukoliv rutinu, který v sobě zahrnuje v plánování, organizování, řízení a kontrolu veškerých činností spojených s projektem. ÚKOLY 1. Definujte kritéria, která odlišují projekt od ostatní činnosti v podniku. 2. Vyberte z následujících moţností ty činnosti, které je moţné označit za projekt, a své rozhodnutí zdůvodněte: a. výpočet mzdy zaměstnanců firmy TESCO SW a.s. za měsíc říjen, b. výstavba nového školicího střediska firmy, c. nalezení a zavedení nového způsobu propagace výrobku na trhu, d. kaţdoroční vnitřní audit interních procesů firmy, e. propagace produktu firmy na mezinárodním veletrhu. 3. Vyjmenujte a okomentujte pět elementů projektového managementu. 9 Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str

11 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN [2] ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN [3] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 360 s. ISBN

12 2 Projektové plánování CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat klíčové procesy plánování projektu, definovat projektový cíl, pouţívat grafické metody stanovení harmonogramu projektu, pouţívat metody pro stanovení předběţných nákladů projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Plán, cíl, harmonogram, rozpočet, etapizace, PERT diagram, Ganttův diagram. Plán projektu je základním projektovým dokumentem. Je výstupem přípravné fáze projektu a plánovacích aktivit. Slouţí jako vodítko pro řízení a kontrolu projektu. Tvorba plánu projektu probíhá postupně - zpřesňováním prvotního návrhu (konceptu). Základní otázky při plánování Projektové plánování vychází z trojimperativu projektu a respektuje tradiční metody a zásady plánování. V nejobecnějším pojetí je plánování závislé na třech základních otázkách: Kde se nyní nacházím? (jako podklad pro odpověď na tuto otázku můţe slouţit např. SWOT analýza). Kam chci dospět? (tzn. jaký je projektový cíl). Jakým způsobem se tam dostanu? (tzn. způsob realizace projektu). 2.1 Klíčové procesy plánování projektu V procesu plánování se musíme zabývat jednotlivými determinujícími faktory, které můţeme označit jako klíčové procesy plánování projektu. Jedná se o tyto činnosti: Klíčové procesy plánování plánování struktury projektu (tzn. tvorba písemné struktury projektu jako základu pro budoucí rozhodnutí), definování struktury projektu (tzn. rozdělení větších částí projektu na menší lépe řiditelné funkční části), definování činností (tzn. identifikace specifických činností, které musejí být provedeny, aby bylo dosaţeno cíle dílčího úkolu projektu), určení pořadí činností (tzn. určení závislostí jednotlivých úkolů v rámci projektu), odhad trvání činností (tzn. kvalifikovaný odhad trvání definovaných

13 činností), tvorba harmonogramu (definované činnosti s odhadem jejich trvání jsou zařazeny do komplexního harmonogramu projektu respektujícího definované pořadí a závislosti řešených úkolů), plánování potřeby zdrojů (tzn. určení, které zdroje budou v rámci projektu nasazeny např. lidské zdroje, materiálové zdroje, atd..), odhad nákladů (na základě seznamu naplánovaných zdrojů je proveden odhad nákladů na jednotlivé činnosti), rozpočtování nákladů (tzn. suma celkových nákladů podle definovaných činností), tvorba plánu projektu (tvorba konzistentního dokumentu shrnujícího veškeré výstupy plánovacího procesu). Z výše uvedených klíčových procesů plánování projektu můţeme odvodit samotný obsah plánu jako základního dokumentu projektu: Obsah plánu souhrn projektu, poţadavky projektu, klíčové body projektu, hierarchická struktura činností, síťový graf činností s plánovanými termíny, harmonogram projektu, rozpočet pro všechny činnosti, schéma řízení a organizace projektu, způsob komunikace projektového týmu, způsob kontroly projektu. 2.2 Postup při plánování projektu Při plánování projektu si nejprve musíme odpovědět na několik základních otázek: Co? (jaký je můj cíl, čeho chci dosáhnout). Jak? (popis jednotlivých projektových aktivit vedoucích k naplnění cíle). Kdo? (popř. S kým?). Kdy? (časový harmonogram projektu). Za kolik? (rozpočet projektu). K definici projektového cíle, tedy odpovědi na otázku Co? nám můţe pomoci tzv. pravidlo SMART 10, které tvoří akronym slov (původně anglických), určujících vlastnosti kaţdého cíle: Specifický (specific) Měřitelný (measurable) Odpověď na otázku CO definice projektového cíle 10 Srov. BĚLOHLÁVEK, F. Management, str

14 Akceptovatelný (agreeable) Reálný (realistic) Termínovaný (terms) SMART K tomu, abychom byli schopni adekvátně popsat jednotlivé kroky, vedoucí k cíli, tedy odpovědět si na otázku Jak?, je vhodné rozdělit projekt na dílčí, logicky uzavřené činnosti projektové aktivity. Tuto činnost nazýváme etapizací projektu. Odpověď na otázku JAK Jednotlivé projektové aktivity pak bývají v různých dokumentech nazývány různě: klíčové aktivity, klíčové etapy, pracovní balíky, workpackages, WP apod.). Pod otázkou Kdo? se skrývá stanovení projektového týmu, tedy definování jednotlivých pozic a k nim přidělenému popisu pracovní náplně. Je třeba stanovit, kdo bude manaţerem projektu, kdo bude na projektu pracovat a s kým, jaké budou vytvořeny pracovní skupiny, kdo budou jejich garanti, kdo bude mít na starosti administrativní a finanční náleţitosti projektu, apod. Dále je třeba stanovit, v jaké organizační struktuře bude projekt rozvíjen a řízen, podle jakého hlediska budou jednotliví řešitelé seskupováni do projektových týmů, jaké kompetence a úkoly budou tyto týmy mít, definovat vztahy nadřízenosti a podřízenosti, stanovit zodpovědné osoby za konkrétní výstupy projektu, vymezit kompetence jednotlivých členů projektového týmu nebo nastavit způsob komunikace. Dalším prvkem spojeným s otázkou Kdo je odpověď na otázku S kým? Je třeba stanovit, zda jsme schopni projekt realizovat v rámci jedné organizace, nebo zda je zapotřebí do projektu zapojit i konkrétního partnera, který má potřebné odborné znalosti, finanční prostředky nebo jiné prvky, kterými mi sami nedisponujeme. Odpověď na otázku KDO Partnerství V případě, ţe na projekt ţádáme dotaci z veřejných zdrojů, bývají pravidla pro uzavírání partnerství přesně definována v zadávací dokumentaci výzvy k předkládání ţádostí o dotace. 11 Odpověď na otázku Kdy?, tedy harmonogram projektu, vzniká na základě kvalifikovaného odhadu času, který bude projektový tým potřebovat pro realizaci veškerých projektových úkolů. Stanovení časové jednotky závisí na povaze projektu (dny, měsíce, kvartály ). Odpověď na otázku KDY V případě dotovaných projektů bývá minimální či maximální doba řešení projektu stanovena poskytovatelem dotace. K časovému vymezení a vzájemné návaznosti jednotlivých projektových aktivit je vhodné vyuţít grafického zpracování. Nejběţnějšími způsoby grafického znázornění je Ganttův diagram nebo PERT diagram, ale v praxi se lze setkat i s jinými formami (ADM, PDM, TBAOA apod.) V některých případech se rozlišuje, zda partner bude disponovat svým vlastním rozpočtem nebo zda bude své veškeré náklady uplatňovat u hlavního řešitele. 12 Srov. ROSENAU, M. D. Řízení projektů, str

15 Ganttův diagram (někdy také označován jako úsečkový diagram) je relativně snadným nástrojem projektového řízení. Je tvořen vodorovnými úsečkami, které zobrazují časovou provázanost jednotlivých kroků projektu. Osa X představuje časové hledisko, osa Y jednotlivé projektové aktivity (viz obr. 2.1). Ganttův diagram Výhodou pouţití Ganttova diagramu je: nenáročné a rychlé grafické zpracování, přehlednost, moţnost znázornění časové rezervy u jednotlivých činností, představa o celkovém času potřebném pro realizaci celého projektu, struktuře projektu i o vztazích mezi činnostmi, jednoduchá kontrola plnění harmonogramu projektu. Nevýhodou Ganttova diagramu je: do jednoho projektu lze obtíţně zanést strukturu a vzájemné souvislosti rozsáhlého projektu s mnoha úrovněmi. Ganttův diagram 13 Obrázek 2.1 PERT (Programme Evaluation and Review Technology) diagram (někdy také označován jako síťový diagram) je relativně obtíţnější metoda, která je vhodná spíše pro sloţitější projekty (viz obr. 2.2). Aplikace metody bývají podporovány standardními počítačovými programy. PERT diagram Výhodou pouţití PERT diagramu je, ţe: umoţňuje zachytit i početné činnosti a členité vazby mezi nimi, 13 Zdroj: vlastní zpracování

16 pomáhá určit časové rezervy mezi činnostmi a vytyčit tzv. kritickou cestu (posloupnost činností, na které nejsou ţádné časové rezervy). Nevýhodou PERT diagramu je: poměrně sloţité z hlediska sestavení, relativně obtíţnější orientace. PERT diagram 14 Obrázek 2.2 Abychom si mohli adekvátně odpovědět na otázku Za kolik?, tedy stanovit rozpočet projektu, musíme stanovit potřebu zdrojů. Poté zanalyzujeme vlastní zdroje a na jejich základě sestavíme rozpočet vyjadřující potřebu dodatečných zdrojů. Zaměřujeme se zejména na tyto zdroje: Odpověď na otázku ZA KOLIK lidské zdroje (interní pracovníci / externisté, jejich kvalifikace, odbornost, časové moţnosti ), materiálové zdroje (zařízení, prostory, ICT, energie, spotřební materiál ), finanční zdroje (granty, dotace, vlastní prostředky, bankovní úvěry ). K co nejpřesnějšímu odhadu nákladů můţeme pouţít jednu z níţe uvedených metod: Při pouţití metody zdola-nahoru (bottom-up) projekt nejprve rozdělíme na jednotlivé projektové aktivity. Pro kaţdou projektovou aktivitu zvlášť pak Metody odhadu nákladů 14 Zdroj: vlastní zpracování

17 definujeme potřebné zdroje, na jejichţ základě vytvoříme celkový rozpočet. Při pouţití metody shora-dolů (top-down) stanovujeme hrubý odhad nákladů pro projekt jako celek, které jsou posléze rozděleny mezi jednotlivé projektové aktivity. U dotovaných projektů bývá minimální a maximální výše celkového rozpočtu projektu opět (stejně jako u doby trvání projektu) stanovována poskytovatelem dotace. V případě, ţe na realizaci projektu podáváme ţádost o dotaci, musíme si vţdy ještě před sestavením rozpočtu pozorně prostudovat pravidla financování stanovená konkrétním poskytovatelem dotace a platná pro daný typ projektů. Náklady u dotovaných projektů Poskytovatelé dotace mnohdy stanoví, které typy nákladů jsou uznatelné (tedy na které poskytovatel poskytne dotaci nebo z jejichţ sumy poskytovatel vypočítá poměrnou část dotace) a které jsou neuznatelné (tedy které si organizace musí uhradit z vlastních zdrojů). SHRNUTÍ KAPITOLY Projektové plánování vychází z trojimperativu projektu a respektuje tradiční metody a zásady plánování. Při plánování projektu si nejprve musíme odpovědět na několik základních otázek - Co? (jaký je můj cíl, čeho chci dosáhnout), Jak? (popis jednotlivých projektových aktivit vedoucích k naplnění cíle), Kdo? (popř. S kým? tedy stanovení projektového týmu, popř. volba partnerské organizace), Kdy? (časový harmonogram projektu) a Za kolik? (rozpočet projektu). ÚKOLY 1. Vyjmenujte alespoň pět klíčových procesů při plánování projektu. 2. Jak zní pět základních otázek plánování? 3. Jaká slova se skrývají pod akronymem SMART a jak nám mohou v procesu plánování pomoci? 4. Srovnejte a definujte výhody a nevýhody Ganttova diagramu a PERT diagramu. 5. Jaké metody pouţíváme pro odhad nákladů?

18 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] BĚLOHLÁVEK, F. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, str. ISBN X. [2] ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN

19 3 Realizace projektu CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: specifikovat činnosti spojené s realizací projektu, definovat projektový tým, vyjmenovat hlavní role manaţera v projektovém týmu, určit zásady správné dokumentace projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Vedení, tým, organizování, kontrola, projektová dokumentace. V předchozí kapitole jsme si ukázali, jak efektivně sestavit plán projektu. Nyní se posouváme k samotné realizaci projektu. Zejména u projektů, kterým byla přiznána dotace, je velice důleţité snaţit se o co nejpřísnější dodrţování plánu, na základě kterého bylo o přidělení dotace rozhodnuto. Jakákoliv odchylka od plánu schváleného poskytovatelem dotace musí být s poskytovatelem konzultována a ne všechny změny jsou poskytovatelem akceptovány. Realizaci projektu můţeme rozdělit do několika dílčích oblastí, které se vzájemně doplňují a pomáhají manaţerům projektu při řízení průběţné realizace: řízení projektu včetně vedení projektového týmu a řešení nenadálých problémů, kontrola a monitorování dílčích výsledků projektu, vedení projektové dokumentace 3.1 Řízení projektu Řízení v průběhu projektu a jeho koordinace je souhrnem všech aktivit, které jsou zaměřeny na výkon, časování a sladění interakcí dílčích plánovaných prací. Řízení projektu probíhá na základě srovnání poţadovaného stavu definovaného v plánu projektu a reálného aktuálního stavu v době pravidelné kontroly. V případě, ţe nalezneme odchylky od původně stanoveného plánu, je třeba nalézt příčiny tohoto odchýlení a zavést opatření na jejich eliminaci tak, aby cíl projektu nebyl ohroţen. V případě dotovaných projektů bývá termín zahájení přesně stanoven ve smlouvě či rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento termín určuje dobu, od které je moţné čerpat dotaci nebo od které jsou vzniklé náklady zpravidla povaţovány Zahájení projektu

20 za uznatelné. Zahájení projektu musí být termínově, personálně i odborně dobře zorganizováno, protoţe má zásadní vliv na nastavení pracovního klimatu v rámci projektového týmu. Projekt je vhodné zahájit pracovní schůzkou 15 celého projektového týmu včetně případných partnerů, která by měla slouţit jako příleţitost k prvotnímu seznámení jednotlivých členů týmu, představení jejich rolí, které v projektu zastávají, a nastavení způsobů komunikace. Všichni účastníci jsou seznámeni s konkrétními úkoly a aktivitami v rámci celého projektu a s časovým harmonogramem jednotlivých aktivit. Jsou zde rozděleny kompetence, ujasněny případné nesrovnalosti tak, aby celý projektový tým sjednotil svoji projektovou taktiku a strategii. Tvorba a realizace projektu je dynamický proces, který probíhá v prostředí plném změn a neočekávaných situací. V neposlední řadě je to také práce s lidmi. Proto jsou jedním z předpokladů úspěšné realizace projektu specifické dovednosti členů projektového týmu a volba vhodných pracovních metod a technik. Vedení projektového týmu Efektivní řízení lidských zdrojů v rámci projektu je zaloţeno na respektování principů týmové práce a řízení týmů. Úloha projektového týmu a kvalita a organizace týmové práce přímo ovlivňují vlastní úspěšnost projektu. Projektový tým se od ostatních pracovních týmů liší v těchto zásadních oblastech: existuje pouze dočasně - po dobu trvání projektu, po jeho ukončení jsou kapacity jeho členů uvolněny pro jiné pracovní úkoly, je sloţen z osob s různými specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které se v podnikové hierarchii pohybují na různých úrovních (v rámci projektového týmu mohou být rovnocennými kolegy pracovníci, mezi kterými je v běţné podnikové činnosti vztah nadřízeného a podřízeného), členové týmu musí být schopni pruţně reagovat na měnící se podmínky, poţadavky a události. Zpravidla nejdůleţitějším prvkem celého projektového managementu je osobnost manažera projektu. Ten v projektu zastává celou řadu funkcí 16 : Manažer projektu plánovač (tvorba a implementace realizačních plánů), organizátor (rozdělení práce v týmu, instruktáţ pracovníků, rozdělení zodpovědností a pravomocí, předvídání vzniku problémů a návrhy na jejich řešení), vedoucí (výběr členů projektového týmu, vyřizování pracovních poţadavků a problémů členů týmu, poskytování informací o průběhu realizace projektu), koordinátor (vytváření vhodných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení), 15 První schůzka pracovního týmu bývá někdy označována jako tzv. kick-off meeting. 16 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str

21 vyjednavač (formulování a předkládání poţadavků, které jsou nad rámec jeho pravomocí), kontrolor (zjišťování odchylek od plánu, včetně návrhů nápravných opatření a jejich realizace, sledování vynaloţených nákladů na projekt a jejich vyhodnocování vzhledem k danému rozpočtu). Z výše uvedených funkcí manaţera projektu je moţná nejobtíţnější funkce vyjednavače, která vyţaduje schopnost diplomaticky řešit kontroverzní situace. Manaţer projektu musí často jednat s pracovníky firmy, jejichţ priority jsou jiné neţ zájmy projektu. Musí pro práci na projektu vyjednávat uvolnění klíčových pracovníků, kteří jsou v běţné podnikové činnosti podřízeni jiným manaţerům apod. Mnohé z projektů, zejména ty, na které je poskytnuta dotace, bývají vysoce administrativně náročné. Zvláště u větších projektů je vhodné do projektového týmu začlenit pozici administrativního pracovníka, který bude sbírat podklady od jednotlivých členů týmu, archivovat dokumenty, apod. Převezme tak na sebe veškerou administrativu projektu a umoţní tak odborné části týmu věnovat se pouze odborným aktivitám projektu. Administrace projektu 3.2 Kontrola a monitorování projektu V průběhu realizace projektu bychom měli mít vţdy aktuální informace o současném stavu projektu, srovnání reálného stavu s původně stanoveným plánem a o případných odchylkách tak, abychom byli schopni eliminovat neţádoucí a nepředvídatelné události. Projekt je třeba průběţně monitorovat a kontrolovat především ze dvou hlavních hledisek: časového (doba zbývající do dokončení projektu) a nákladového (náklady zbývající do dokončení projektu). U časového hlediska sledujeme plnění projektových činností vzhledem k časovému harmonogramu projektového plánu. Kromě kontroly dokončených úkolů hodnotíme rovněţ poţadovaný čas potřebný pro dokončení zbývajících výkonů. U nákladového hlediska sledujeme vynaloţené náklady v návaznosti na odhad nákladů nutných pro dokončení projektu. K adekvátnímu monitorování a kontrole projektu nám slouţí mj. i projektová dokumentace, kterou si přiblíţíme v následující kapitole. 3.3 Projektová dokumentace Jak jsme jiţ upozornili v kapitole 3.1, velký objem práce na projektu není spojen výhradně se samotnou odbornou projektovou činností, ale s činností zdánlivě okrajovou - s administrativou, tedy péčí o veškerou dokumentaci projektu. U projektů, na jejichţ realizaci jsme získali dotaci, bude poskytovatel dotace

22 pravděpodobně vyţadovat průběţné informování o aktuálním stavu projektů prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv nebo zpráv o stavu čerpání dotace. Interval předkládání takových zpráv, stejně jako jejich formu a strukturu stanoví poskytovatel dotace. V průběhu realizace projektu se setkáte s celou řadou projektových dokumentů. Některé slouţí výhradně vaší vnitřní kontrole, některé po vás bude striktně vyţadovat poskytovatel dotace: plán projektu (popř. smlouva či rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obsahují závazný plán projektu v podobě schválené ţádosti o dotaci), dokumenty spojené s personalistikou (pracovní smlouvy nebo dohody členů projektového týmu, mzdové výměry apod.), pracovní výkazy členů projektového týmu a zprávy o jejich činnosti, databáze kontaktů (seznam všech členů projektového týmu s jejich kontaktními údaji a jiných klíčových osob relevantních k projektu), zprávy o ukončení dílčích projektových aktivit, rozpočet a jeho čerpání v aktualizované podobě, účetní doklady (objednávky, faktury, cestovní příkazy apod.), korespondence (doporučujeme uchovávat veškerou korespondenci i ovou relevantní k projektu), aktuální verzi harmonogramu a všechny jeho předešlé verze, popis činností v rámci jednotlivých aktivit projektu, průběţné monitorovací zprávy a závěrečná zpráva (v případě čerpání dotace na projekt), zápisy z porad vedení, odborných skupin, společných seminářů, doplněné o prezenční listiny, publicita projektu (reklamní materiály, publikované články, zprávy z propagačních akcí apod.), záznamy o kontrole aj. Aby vás v případě dotovaného projektu nezaskočila ţádná kontrola, doporučuje zkušená manaţerka dotačních projektů P. Hamplová dodrţovat následující rady a doporučení: Dokumenty spojené s projektovou činností Rady a doporučení zajistěte kontinuální a úplnou dokumentaci projektu (v elektronické i papírové podobě), dbejte na formalizovanou podobu (formuláře, v případě dotovaných projektů pravidla publicity), systematicky zakládejte dokumenty do projektové sloţky, kterou za tímto účelem vyčleníte, nespoléhejte pouze na elektronické dokumenty, vţdy mějte i tištěnou verzi, všichni spolupracovníci by měli podávat pravidelné zprávy o své činnosti, zajistěte, aby všechny dokumenty byly včas a řádně dodávány na jedno konkrétní předem stanovené místo

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Identifikace výzvy

Více

Účast podniků 7. Rámcový program

Účast podniků 7. Rámcový program Účast podniků 7. Rámcový program Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Kateřina Jabůrková GRANTIKA České spořitelny 18.6 2009

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti Mezinárodní spolupráce ve VaV Možnosti a příležitosti Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje Programy a aktivity COST CZ EUPRO II EUROSTARS

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 1 Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání PROJEKTOVÝ SERVIS UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI www.psup.cz 2 Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Cílem je

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

SMART CITIES Z POHLEDU MMR

SMART CITIES Z POHLEDU MMR JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI SMART ANEB 7 KROKŮ NA CESTĚ DO CHYTRÉHO MĚSTA PRAHA, 22. 3. 2017 SMART CITIES Z POHLEDU MMR MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu

Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu Aktivity na národní úrovni při přípravě a realizaci programu Lenka Havlíčková Brno, 13. března 2012 1 Osnova Mezinárodní spolupráce ve VaV v ČR Programové výbory a jejich role při přípravě Pracovních programů

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Elektronizaci služeb veřejné správy 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

Programy mezinárodní spolupráce

Programy mezinárodní spolupráce Programy mezinárodní spolupráce Josef Janda Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje 2500 2000 1500 1000 500 Účelové Institucionální 0 2009

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Příprava projektu. Základní dokumenty: - Výběr a prostudování konkrétního programu. - Doplňující dokumentace ke každému programu

Příprava projektu. Základní dokumenty: - Výběr a prostudování konkrétního programu. - Doplňující dokumentace ke každému programu Příprava projektu Základní východiska Nutnost pečlivé přípravy Zpracování projektového záměru (abstraktu projektu) Neustálé konzultace s administrátorem dotace (i to se hodnotí při hodnocení projektu)

Více

PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Verze č. 1.0 Účinnost od 16. 9. 2013 Teze výzvy 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více