PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová"

Transkript

1 PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: Mgr. Daniel NAVRÁTILOVÁ doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Jitka ŠKRABALOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Kapitola Cíl Projekt Kategorie projektů Trojimperativ projektu Projektový management... 8 Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Projektové plánování Cíl Klíčové procesy plánování projektu Postup při plánování projektu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Realizace projektu Cíl Řízení projektu Kontrola a monitorování projektu Projektová dokumentace Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Ukončení projektu Cíl Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Strategie pro vědu a výzkum Cíl Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR Národní program výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Dotační zdroje pro vědu a výzkum Cíl Rámcové programy Evropské unie European Science Foundation EUREKA... 32

4 6.4 COST CIP EUPRO KONTAKT GA ČR GA AV OP VaVpI OP PI Ministerstva ČR Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Instituce ve vědě a výzkumu Cíl Rada pro výzkum, vývoj a inovace Technologická agentura České republiky Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Akademie věd České republiky Technologické centrum Akademie věd České republiky CORDIS Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků Seznam zkratek Přílohy... 52

5 Úvod Studijní text, který drţíte v rukou, si klade za cíl seznámit vás s principy projektového řízení tak, abyste byli schopni vyuţít získané poznatky při vedení vlastních vědecko-výzkumných projektů. Po přečtení a nastudování předloţeného textu se budete umět zorientovat v moţnostech financování vědy, výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů a nalézt vhodný dotační zdroj na pokrytí finančních nákladů svého projektu. Text se skládá ze dvou částí. První část (kapitoly 1-4) je věnována managementu projektů, tedy činnostem spojeným s vedením veškeré projektové činnosti. Tato část textu vás uvede do problematiky projektování, seznámíte se v ní se zásadami projektového řízení a osvojíte si základy, principy, metody a techniky projektové přípravy, řízení realizace, aţ po fázi ukončení projektu. Ve druhé části textu (kapitoly 5-7) se pak zaměřujeme na financování projektů z veřejných zdrojů nejprve vás upozorníme na strategické dokumenty, které jsou stěţejní pro celý systém vědy a výzkumu a jejich financování. Představíme vám významné instituce, které vám při získávání veřejných financí na pokrytí nákladů vašeho projektu mohou pomoci. Poté se seznámíte se širokou škálou dotačních zdrojů vyuţitelných k financování vědecko-výzkumných aktivit, a to jak z rozpočtu ČR, tak i strukturálních a jiných fondů Evropské unie

6 1 Kapitola 1 CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat projekt, rozlišit projektovou činnost od jiné činnosti v podniku, určit základní činnosti spojené s projektem, charakterizovat základní znaky projektového managementu. KLÍČOVÁ SLOVA Projekt, projektová činnost, trojimperativ projektu. 1.1 Projekt Pojem projekt se dříve pouţíval spíše ve významu námětu, návrhu, plánu, tedy ve smyslu veškeré dokumentace (včetně výkresů apod.) slouţící k posouzení technickoekonomické úrovně a efektivnosti daného návrhu. V současné době je chápání slova projekt širší. Vycházíme spíše z anglosaského pojetí, které za projekt povaţuje i samotný proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Na rozdíl od dřívějšího pojetí tedy nejde jen o výsledek, ale o celý proces. 1 Pro bliţší vymezení termínu projekt nám mohou poslouţit následující kritéria: dočasná činnost: je přesně stanovena časová lhůta, do kdy musíme projekt ukončit a dosáhnout cíle; jedinečná činnost: daná činnost se provádí zpravidla pouze jednou, nebude se nikdy opakovat za zcela stejných podmínek; definice cíle: je přesně vymezeno, čeho chceme dosáhnout; časový plán: jednak je stanoven termín dosaţení cíle, ale také je podrobně rozpracováno časové rozplánování jednotlivých etap; finanční rozpočet: na realizaci (případně i přípravu) činnosti je sestaven speciální rozpočet, který zohledňuje lidské, materiální a finanční zdroje organizace; odpovědnost: jsou jasně stanoveny osoby zodpovědné za splnění dílčích etap, popř. celého projektu (alespoň v podobě definice pracovní pozice). Definice pojmu projekt Kritéria pro vymezení projektu 1 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str

7 1.2 Kategorie projektů Vrátíme-li se k definici projektu, tak, jak jsme si ho vymezili v předchozí kapitole, zjistíme, ţe činnosti splňující charakteristické znaky projektu mohou být nesrovnatelné v následujících hlediscích: rozsah, náklady, čas. Hlediska kategorizace projektů Proto si projekty rozdělíme do dílčích kategorií: 2 komplexní projekty: unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý, spojuje mnoho činností, speciální organizační struktura, vysoké náklady, mnoho zdrojů, velký počet subprojektů, speciální projekty: střednědobý, niţší rozsah činností, dočasné přiřazení pracovníků, větší organizační jednotka, dekompozice na subprojekty, odpovídající zdroje a náklady, jednoduché projekty: malý projekt, krátkodobý (v řádech měsíců), relativně jednoduše definovaný cíl, zrealizovatelný jednou osobou, několik málo činností, v omezené míře lze vyuţít standardizovaných postupů. Kategorie projektů Charakteristika jednotlivých kategorií projektů vypovídá o rozmanitosti typů projektů. Jejich realizace můţe trvat několik dní, ale i desítky let. Uvedené rozdělení projektů do kategorií má pouze dokreslující význam chtěli bychom tak prokázat, ţe projekty se mohou týkat problémů jednoduchých, které je schopen zrealizovat jeden člověk, ale také velmi sloţitých, na jejichţ realizaci musí pracovat celé týmy odborníků z různých profesí. Na všechny typy projektů však lze aplikovat téměř shodné principy a metody řízení. 1.3 Trojimperativ projektu Jak vyplývá z předchozích kapitol, kaţdý projekt má tři dimenze, které jej determinují. M. D. Rousenau v této souvislosti hovoří o tzv. trojimperativu projektu 3. Úspěšný projekt je dle něj ten, který dosáhl poţadovaných cílů, tzn., splnil parametry v následujících třech dimenzích: specifikace provedení: CO se musí udělat a jak kvalitně (věcné hledisko), časový plán: KDY se to musí udělat (časové hledisko), rozpočet: ZA KOLIK se to musí udělat (nákladové hledisko). Dimenze trojimperativu projektu Trojimperativ projektu si můţe znázornit na následujícím obrázku: 2 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str Srov. ROSENAU, M. D. Řízení projektů, str

8 Trojimperativ projektu 4 Obrázek 1.1 Výše znázorněné dimenze musí být udrţovány v rovnováze. K tomu, aby byl tento předpoklad naplněn, slouţí plán projektu, podle něhoţ je sled prací koordinován, a zároveň vhodně nastavené kontrolní mechanismy, které monitorují, nakolik jsou jednotlivé dimenze udrţovány v rámci stanovených limitů. 1.4 Projektový management Stejně jako jsme si v kapitole 1.1 naznačili rozdíl mezi projektem a jinou podnikovou činností, pokusíme se nyní rozlišit projektový management a management v běţně chápaném pojetí. Slovo management pochází z angličtiny a znamená vést, spravovat, řídit apod. V češtině pod tímto pojmem rozumíme veškeré uvedené významy. Teorie řízení člení management na čtyři, popř. pět hlavních manaţerských činností: plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování, rozhodování 5. Hlavní manažerské činnosti 4 Zdroj: vlastní zpracování 5 Někdy bývá uváděno zvlášť, někdy bývá povaţováno za součást kaţdé z předchozích činností

9 Projektový management se od běţně chápaného managementu liší v tom, ţe se jedná o neopakovatelný proces, který vylučuje rutinní přístup manažera. Hovoříme o specifické metodice plánování, tvorby a realizace projektu. 6 K bliţšímu porozumění pojmu projektový management nám mohou pomoci dvě definice, první podle předního světového teoretika projektového managementu prof. Harolda Kerznera, druhá vychází z teorií největšího a nejuznávanějšího světového profesionálního sdruţení projektových manaţerů Project Management Institute (PMI). 7 Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily poţadavky projektu. Mooz, Forsberg a Cotterman charakterizují následujících pět elementů projektového managementu, které působí na celý proces projektové činnosti: 8 projektová komunikace: prostředí, které slouţí efektivnímu dorozumění všech účastníků projektu, týmová spolupráce: principy pozitivní kooperace a důvěry ve smyslu dosaţení sdílených cílů, životní cyklus projektu: představuje logický sled nejobecnějších úseků a fází projektu včetně definovaných stavů a podmínek pro přechod z jedné fáze do druhé, techniky a nástroje řízení projektu: o poţadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení zadání, o varianty organizační struktury, o projektový tým (vzájemná komunikace a spolupráce), o metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, o příleţitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady pro preventivní opatření, o projektová kontrola (přehlednost průběţného stavu, informovanost, systém hodnocení odchylek od plánu, apod.), o opravná opatření ke korekci zjištěných odchylek od plánu, o manaţerský styl vedení projektu, o motivace členů projektového týmu, organizační závazek: o stanovení zodpovědnosti za výsledek celého projektu, o podpora podniku vyjádřena projektovému manaţerovi, o finanční a jiné zdroje vyhrazené pro realizaci projektu, Rozdíl mezi projektovým man. a man. Definice pojmu projektový management Harold Kerzner PMI Pět elementů projektového managementu 6 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str

10 o odpovídající technologie a metodologie. Po dobu realizace projektu jsou veškeré činnosti, které s ním souvisejí, neustále ovlivňovány následujícími faktory: 9 předmět projektu, čas, náklady, míra neurčitosti a rizika, kvalita realizovaných výstupů. Faktory ovlivňující realizaci projektu SHRNUTÍ KAPITOLY Projekt je dočasná, jedinečná činnost s přesně stanoveným cílem, časovým plánem a finančním rozpočtem. Toto vymezení bývá některými autory označováno jako tzv. trojimperativ projektu. Řízením projektu se zabývá projektový management, který v návaznosti na definici projektu můţeme chápat jako neopakovatelný proces, vylučující jakoukoliv rutinu, který v sobě zahrnuje v plánování, organizování, řízení a kontrolu veškerých činností spojených s projektem. ÚKOLY 1. Definujte kritéria, která odlišují projekt od ostatní činnosti v podniku. 2. Vyberte z následujících moţností ty činnosti, které je moţné označit za projekt, a své rozhodnutí zdůvodněte: a. výpočet mzdy zaměstnanců firmy TESCO SW a.s. za měsíc říjen, b. výstavba nového školicího střediska firmy, c. nalezení a zavedení nového způsobu propagace výrobku na trhu, d. kaţdoroční vnitřní audit interních procesů firmy, e. propagace produktu firmy na mezinárodním veletrhu. 3. Vyjmenujte a okomentujte pět elementů projektového managementu. 9 Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str

11 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN [2] ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN [3] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 360 s. ISBN

12 2 Projektové plánování CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat klíčové procesy plánování projektu, definovat projektový cíl, pouţívat grafické metody stanovení harmonogramu projektu, pouţívat metody pro stanovení předběţných nákladů projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Plán, cíl, harmonogram, rozpočet, etapizace, PERT diagram, Ganttův diagram. Plán projektu je základním projektovým dokumentem. Je výstupem přípravné fáze projektu a plánovacích aktivit. Slouţí jako vodítko pro řízení a kontrolu projektu. Tvorba plánu projektu probíhá postupně - zpřesňováním prvotního návrhu (konceptu). Základní otázky při plánování Projektové plánování vychází z trojimperativu projektu a respektuje tradiční metody a zásady plánování. V nejobecnějším pojetí je plánování závislé na třech základních otázkách: Kde se nyní nacházím? (jako podklad pro odpověď na tuto otázku můţe slouţit např. SWOT analýza). Kam chci dospět? (tzn. jaký je projektový cíl). Jakým způsobem se tam dostanu? (tzn. způsob realizace projektu). 2.1 Klíčové procesy plánování projektu V procesu plánování se musíme zabývat jednotlivými determinujícími faktory, které můţeme označit jako klíčové procesy plánování projektu. Jedná se o tyto činnosti: Klíčové procesy plánování plánování struktury projektu (tzn. tvorba písemné struktury projektu jako základu pro budoucí rozhodnutí), definování struktury projektu (tzn. rozdělení větších částí projektu na menší lépe řiditelné funkční části), definování činností (tzn. identifikace specifických činností, které musejí být provedeny, aby bylo dosaţeno cíle dílčího úkolu projektu), určení pořadí činností (tzn. určení závislostí jednotlivých úkolů v rámci projektu), odhad trvání činností (tzn. kvalifikovaný odhad trvání definovaných

13 činností), tvorba harmonogramu (definované činnosti s odhadem jejich trvání jsou zařazeny do komplexního harmonogramu projektu respektujícího definované pořadí a závislosti řešených úkolů), plánování potřeby zdrojů (tzn. určení, které zdroje budou v rámci projektu nasazeny např. lidské zdroje, materiálové zdroje, atd..), odhad nákladů (na základě seznamu naplánovaných zdrojů je proveden odhad nákladů na jednotlivé činnosti), rozpočtování nákladů (tzn. suma celkových nákladů podle definovaných činností), tvorba plánu projektu (tvorba konzistentního dokumentu shrnujícího veškeré výstupy plánovacího procesu). Z výše uvedených klíčových procesů plánování projektu můţeme odvodit samotný obsah plánu jako základního dokumentu projektu: Obsah plánu souhrn projektu, poţadavky projektu, klíčové body projektu, hierarchická struktura činností, síťový graf činností s plánovanými termíny, harmonogram projektu, rozpočet pro všechny činnosti, schéma řízení a organizace projektu, způsob komunikace projektového týmu, způsob kontroly projektu. 2.2 Postup při plánování projektu Při plánování projektu si nejprve musíme odpovědět na několik základních otázek: Co? (jaký je můj cíl, čeho chci dosáhnout). Jak? (popis jednotlivých projektových aktivit vedoucích k naplnění cíle). Kdo? (popř. S kým?). Kdy? (časový harmonogram projektu). Za kolik? (rozpočet projektu). K definici projektového cíle, tedy odpovědi na otázku Co? nám můţe pomoci tzv. pravidlo SMART 10, které tvoří akronym slov (původně anglických), určujících vlastnosti kaţdého cíle: Specifický (specific) Měřitelný (measurable) Odpověď na otázku CO definice projektového cíle 10 Srov. BĚLOHLÁVEK, F. Management, str

14 Akceptovatelný (agreeable) Reálný (realistic) Termínovaný (terms) SMART K tomu, abychom byli schopni adekvátně popsat jednotlivé kroky, vedoucí k cíli, tedy odpovědět si na otázku Jak?, je vhodné rozdělit projekt na dílčí, logicky uzavřené činnosti projektové aktivity. Tuto činnost nazýváme etapizací projektu. Odpověď na otázku JAK Jednotlivé projektové aktivity pak bývají v různých dokumentech nazývány různě: klíčové aktivity, klíčové etapy, pracovní balíky, workpackages, WP apod.). Pod otázkou Kdo? se skrývá stanovení projektového týmu, tedy definování jednotlivých pozic a k nim přidělenému popisu pracovní náplně. Je třeba stanovit, kdo bude manaţerem projektu, kdo bude na projektu pracovat a s kým, jaké budou vytvořeny pracovní skupiny, kdo budou jejich garanti, kdo bude mít na starosti administrativní a finanční náleţitosti projektu, apod. Dále je třeba stanovit, v jaké organizační struktuře bude projekt rozvíjen a řízen, podle jakého hlediska budou jednotliví řešitelé seskupováni do projektových týmů, jaké kompetence a úkoly budou tyto týmy mít, definovat vztahy nadřízenosti a podřízenosti, stanovit zodpovědné osoby za konkrétní výstupy projektu, vymezit kompetence jednotlivých členů projektového týmu nebo nastavit způsob komunikace. Dalším prvkem spojeným s otázkou Kdo je odpověď na otázku S kým? Je třeba stanovit, zda jsme schopni projekt realizovat v rámci jedné organizace, nebo zda je zapotřebí do projektu zapojit i konkrétního partnera, který má potřebné odborné znalosti, finanční prostředky nebo jiné prvky, kterými mi sami nedisponujeme. Odpověď na otázku KDO Partnerství V případě, ţe na projekt ţádáme dotaci z veřejných zdrojů, bývají pravidla pro uzavírání partnerství přesně definována v zadávací dokumentaci výzvy k předkládání ţádostí o dotace. 11 Odpověď na otázku Kdy?, tedy harmonogram projektu, vzniká na základě kvalifikovaného odhadu času, který bude projektový tým potřebovat pro realizaci veškerých projektových úkolů. Stanovení časové jednotky závisí na povaze projektu (dny, měsíce, kvartály ). Odpověď na otázku KDY V případě dotovaných projektů bývá minimální či maximální doba řešení projektu stanovena poskytovatelem dotace. K časovému vymezení a vzájemné návaznosti jednotlivých projektových aktivit je vhodné vyuţít grafického zpracování. Nejběţnějšími způsoby grafického znázornění je Ganttův diagram nebo PERT diagram, ale v praxi se lze setkat i s jinými formami (ADM, PDM, TBAOA apod.) V některých případech se rozlišuje, zda partner bude disponovat svým vlastním rozpočtem nebo zda bude své veškeré náklady uplatňovat u hlavního řešitele. 12 Srov. ROSENAU, M. D. Řízení projektů, str

15 Ganttův diagram (někdy také označován jako úsečkový diagram) je relativně snadným nástrojem projektového řízení. Je tvořen vodorovnými úsečkami, které zobrazují časovou provázanost jednotlivých kroků projektu. Osa X představuje časové hledisko, osa Y jednotlivé projektové aktivity (viz obr. 2.1). Ganttův diagram Výhodou pouţití Ganttova diagramu je: nenáročné a rychlé grafické zpracování, přehlednost, moţnost znázornění časové rezervy u jednotlivých činností, představa o celkovém času potřebném pro realizaci celého projektu, struktuře projektu i o vztazích mezi činnostmi, jednoduchá kontrola plnění harmonogramu projektu. Nevýhodou Ganttova diagramu je: do jednoho projektu lze obtíţně zanést strukturu a vzájemné souvislosti rozsáhlého projektu s mnoha úrovněmi. Ganttův diagram 13 Obrázek 2.1 PERT (Programme Evaluation and Review Technology) diagram (někdy také označován jako síťový diagram) je relativně obtíţnější metoda, která je vhodná spíše pro sloţitější projekty (viz obr. 2.2). Aplikace metody bývají podporovány standardními počítačovými programy. PERT diagram Výhodou pouţití PERT diagramu je, ţe: umoţňuje zachytit i početné činnosti a členité vazby mezi nimi, 13 Zdroj: vlastní zpracování

16 pomáhá určit časové rezervy mezi činnostmi a vytyčit tzv. kritickou cestu (posloupnost činností, na které nejsou ţádné časové rezervy). Nevýhodou PERT diagramu je: poměrně sloţité z hlediska sestavení, relativně obtíţnější orientace. PERT diagram 14 Obrázek 2.2 Abychom si mohli adekvátně odpovědět na otázku Za kolik?, tedy stanovit rozpočet projektu, musíme stanovit potřebu zdrojů. Poté zanalyzujeme vlastní zdroje a na jejich základě sestavíme rozpočet vyjadřující potřebu dodatečných zdrojů. Zaměřujeme se zejména na tyto zdroje: Odpověď na otázku ZA KOLIK lidské zdroje (interní pracovníci / externisté, jejich kvalifikace, odbornost, časové moţnosti ), materiálové zdroje (zařízení, prostory, ICT, energie, spotřební materiál ), finanční zdroje (granty, dotace, vlastní prostředky, bankovní úvěry ). K co nejpřesnějšímu odhadu nákladů můţeme pouţít jednu z níţe uvedených metod: Při pouţití metody zdola-nahoru (bottom-up) projekt nejprve rozdělíme na jednotlivé projektové aktivity. Pro kaţdou projektovou aktivitu zvlášť pak Metody odhadu nákladů 14 Zdroj: vlastní zpracování

17 definujeme potřebné zdroje, na jejichţ základě vytvoříme celkový rozpočet. Při pouţití metody shora-dolů (top-down) stanovujeme hrubý odhad nákladů pro projekt jako celek, které jsou posléze rozděleny mezi jednotlivé projektové aktivity. U dotovaných projektů bývá minimální a maximální výše celkového rozpočtu projektu opět (stejně jako u doby trvání projektu) stanovována poskytovatelem dotace. V případě, ţe na realizaci projektu podáváme ţádost o dotaci, musíme si vţdy ještě před sestavením rozpočtu pozorně prostudovat pravidla financování stanovená konkrétním poskytovatelem dotace a platná pro daný typ projektů. Náklady u dotovaných projektů Poskytovatelé dotace mnohdy stanoví, které typy nákladů jsou uznatelné (tedy na které poskytovatel poskytne dotaci nebo z jejichţ sumy poskytovatel vypočítá poměrnou část dotace) a které jsou neuznatelné (tedy které si organizace musí uhradit z vlastních zdrojů). SHRNUTÍ KAPITOLY Projektové plánování vychází z trojimperativu projektu a respektuje tradiční metody a zásady plánování. Při plánování projektu si nejprve musíme odpovědět na několik základních otázek - Co? (jaký je můj cíl, čeho chci dosáhnout), Jak? (popis jednotlivých projektových aktivit vedoucích k naplnění cíle), Kdo? (popř. S kým? tedy stanovení projektového týmu, popř. volba partnerské organizace), Kdy? (časový harmonogram projektu) a Za kolik? (rozpočet projektu). ÚKOLY 1. Vyjmenujte alespoň pět klíčových procesů při plánování projektu. 2. Jak zní pět základních otázek plánování? 3. Jaká slova se skrývají pod akronymem SMART a jak nám mohou v procesu plánování pomoci? 4. Srovnejte a definujte výhody a nevýhody Ganttova diagramu a PERT diagramu. 5. Jaké metody pouţíváme pro odhad nákladů?

18 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] BĚLOHLÁVEK, F. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, str. ISBN X. [2] ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN

19 3 Realizace projektu CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: specifikovat činnosti spojené s realizací projektu, definovat projektový tým, vyjmenovat hlavní role manaţera v projektovém týmu, určit zásady správné dokumentace projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Vedení, tým, organizování, kontrola, projektová dokumentace. V předchozí kapitole jsme si ukázali, jak efektivně sestavit plán projektu. Nyní se posouváme k samotné realizaci projektu. Zejména u projektů, kterým byla přiznána dotace, je velice důleţité snaţit se o co nejpřísnější dodrţování plánu, na základě kterého bylo o přidělení dotace rozhodnuto. Jakákoliv odchylka od plánu schváleného poskytovatelem dotace musí být s poskytovatelem konzultována a ne všechny změny jsou poskytovatelem akceptovány. Realizaci projektu můţeme rozdělit do několika dílčích oblastí, které se vzájemně doplňují a pomáhají manaţerům projektu při řízení průběţné realizace: řízení projektu včetně vedení projektového týmu a řešení nenadálých problémů, kontrola a monitorování dílčích výsledků projektu, vedení projektové dokumentace 3.1 Řízení projektu Řízení v průběhu projektu a jeho koordinace je souhrnem všech aktivit, které jsou zaměřeny na výkon, časování a sladění interakcí dílčích plánovaných prací. Řízení projektu probíhá na základě srovnání poţadovaného stavu definovaného v plánu projektu a reálného aktuálního stavu v době pravidelné kontroly. V případě, ţe nalezneme odchylky od původně stanoveného plánu, je třeba nalézt příčiny tohoto odchýlení a zavést opatření na jejich eliminaci tak, aby cíl projektu nebyl ohroţen. V případě dotovaných projektů bývá termín zahájení přesně stanoven ve smlouvě či rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento termín určuje dobu, od které je moţné čerpat dotaci nebo od které jsou vzniklé náklady zpravidla povaţovány Zahájení projektu

20 za uznatelné. Zahájení projektu musí být termínově, personálně i odborně dobře zorganizováno, protoţe má zásadní vliv na nastavení pracovního klimatu v rámci projektového týmu. Projekt je vhodné zahájit pracovní schůzkou 15 celého projektového týmu včetně případných partnerů, která by měla slouţit jako příleţitost k prvotnímu seznámení jednotlivých členů týmu, představení jejich rolí, které v projektu zastávají, a nastavení způsobů komunikace. Všichni účastníci jsou seznámeni s konkrétními úkoly a aktivitami v rámci celého projektu a s časovým harmonogramem jednotlivých aktivit. Jsou zde rozděleny kompetence, ujasněny případné nesrovnalosti tak, aby celý projektový tým sjednotil svoji projektovou taktiku a strategii. Tvorba a realizace projektu je dynamický proces, který probíhá v prostředí plném změn a neočekávaných situací. V neposlední řadě je to také práce s lidmi. Proto jsou jedním z předpokladů úspěšné realizace projektu specifické dovednosti členů projektového týmu a volba vhodných pracovních metod a technik. Vedení projektového týmu Efektivní řízení lidských zdrojů v rámci projektu je zaloţeno na respektování principů týmové práce a řízení týmů. Úloha projektového týmu a kvalita a organizace týmové práce přímo ovlivňují vlastní úspěšnost projektu. Projektový tým se od ostatních pracovních týmů liší v těchto zásadních oblastech: existuje pouze dočasně - po dobu trvání projektu, po jeho ukončení jsou kapacity jeho členů uvolněny pro jiné pracovní úkoly, je sloţen z osob s různými specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které se v podnikové hierarchii pohybují na různých úrovních (v rámci projektového týmu mohou být rovnocennými kolegy pracovníci, mezi kterými je v běţné podnikové činnosti vztah nadřízeného a podřízeného), členové týmu musí být schopni pruţně reagovat na měnící se podmínky, poţadavky a události. Zpravidla nejdůleţitějším prvkem celého projektového managementu je osobnost manažera projektu. Ten v projektu zastává celou řadu funkcí 16 : Manažer projektu plánovač (tvorba a implementace realizačních plánů), organizátor (rozdělení práce v týmu, instruktáţ pracovníků, rozdělení zodpovědností a pravomocí, předvídání vzniku problémů a návrhy na jejich řešení), vedoucí (výběr členů projektového týmu, vyřizování pracovních poţadavků a problémů členů týmu, poskytování informací o průběhu realizace projektu), koordinátor (vytváření vhodných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení), 15 První schůzka pracovního týmu bývá někdy označována jako tzv. kick-off meeting. 16 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str

21 vyjednavač (formulování a předkládání poţadavků, které jsou nad rámec jeho pravomocí), kontrolor (zjišťování odchylek od plánu, včetně návrhů nápravných opatření a jejich realizace, sledování vynaloţených nákladů na projekt a jejich vyhodnocování vzhledem k danému rozpočtu). Z výše uvedených funkcí manaţera projektu je moţná nejobtíţnější funkce vyjednavače, která vyţaduje schopnost diplomaticky řešit kontroverzní situace. Manaţer projektu musí často jednat s pracovníky firmy, jejichţ priority jsou jiné neţ zájmy projektu. Musí pro práci na projektu vyjednávat uvolnění klíčových pracovníků, kteří jsou v běţné podnikové činnosti podřízeni jiným manaţerům apod. Mnohé z projektů, zejména ty, na které je poskytnuta dotace, bývají vysoce administrativně náročné. Zvláště u větších projektů je vhodné do projektového týmu začlenit pozici administrativního pracovníka, který bude sbírat podklady od jednotlivých členů týmu, archivovat dokumenty, apod. Převezme tak na sebe veškerou administrativu projektu a umoţní tak odborné části týmu věnovat se pouze odborným aktivitám projektu. Administrace projektu 3.2 Kontrola a monitorování projektu V průběhu realizace projektu bychom měli mít vţdy aktuální informace o současném stavu projektu, srovnání reálného stavu s původně stanoveným plánem a o případných odchylkách tak, abychom byli schopni eliminovat neţádoucí a nepředvídatelné události. Projekt je třeba průběţně monitorovat a kontrolovat především ze dvou hlavních hledisek: časového (doba zbývající do dokončení projektu) a nákladového (náklady zbývající do dokončení projektu). U časového hlediska sledujeme plnění projektových činností vzhledem k časovému harmonogramu projektového plánu. Kromě kontroly dokončených úkolů hodnotíme rovněţ poţadovaný čas potřebný pro dokončení zbývajících výkonů. U nákladového hlediska sledujeme vynaloţené náklady v návaznosti na odhad nákladů nutných pro dokončení projektu. K adekvátnímu monitorování a kontrole projektu nám slouţí mj. i projektová dokumentace, kterou si přiblíţíme v následující kapitole. 3.3 Projektová dokumentace Jak jsme jiţ upozornili v kapitole 3.1, velký objem práce na projektu není spojen výhradně se samotnou odbornou projektovou činností, ale s činností zdánlivě okrajovou - s administrativou, tedy péčí o veškerou dokumentaci projektu. U projektů, na jejichţ realizaci jsme získali dotaci, bude poskytovatel dotace

22 pravděpodobně vyţadovat průběţné informování o aktuálním stavu projektů prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv nebo zpráv o stavu čerpání dotace. Interval předkládání takových zpráv, stejně jako jejich formu a strukturu stanoví poskytovatel dotace. V průběhu realizace projektu se setkáte s celou řadou projektových dokumentů. Některé slouţí výhradně vaší vnitřní kontrole, některé po vás bude striktně vyţadovat poskytovatel dotace: plán projektu (popř. smlouva či rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obsahují závazný plán projektu v podobě schválené ţádosti o dotaci), dokumenty spojené s personalistikou (pracovní smlouvy nebo dohody členů projektového týmu, mzdové výměry apod.), pracovní výkazy členů projektového týmu a zprávy o jejich činnosti, databáze kontaktů (seznam všech členů projektového týmu s jejich kontaktními údaji a jiných klíčových osob relevantních k projektu), zprávy o ukončení dílčích projektových aktivit, rozpočet a jeho čerpání v aktualizované podobě, účetní doklady (objednávky, faktury, cestovní příkazy apod.), korespondence (doporučujeme uchovávat veškerou korespondenci i ovou relevantní k projektu), aktuální verzi harmonogramu a všechny jeho předešlé verze, popis činností v rámci jednotlivých aktivit projektu, průběţné monitorovací zprávy a závěrečná zpráva (v případě čerpání dotace na projekt), zápisy z porad vedení, odborných skupin, společných seminářů, doplněné o prezenční listiny, publicita projektu (reklamní materiály, publikované články, zprávy z propagačních akcí apod.), záznamy o kontrole aj. Aby vás v případě dotovaného projektu nezaskočila ţádná kontrola, doporučuje zkušená manaţerka dotačních projektů P. Hamplová dodrţovat následující rady a doporučení: Dokumenty spojené s projektovou činností Rady a doporučení zajistěte kontinuální a úplnou dokumentaci projektu (v elektronické i papírové podobě), dbejte na formalizovanou podobu (formuláře, v případě dotovaných projektů pravidla publicity), systematicky zakládejte dokumenty do projektové sloţky, kterou za tímto účelem vyčleníte, nespoléhejte pouze na elektronické dokumenty, vţdy mějte i tištěnou verzi, všichni spolupracovníci by měli podávat pravidelné zprávy o své činnosti, zajistěte, aby všechny dokumenty byly včas a řádně dodávány na jedno konkrétní předem stanovené místo

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti Mezinárodní spolupráce ve VaV Možnosti a příležitosti Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje Programy a aktivity COST CZ EUPRO II EUROSTARS

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídící orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014)

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014) Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Dodatek č. 11 Schválen dodatek č. 11 úprava klíčových

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Plán projektu Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 0.1 8. 4. 2010 Špaček Petr Vytvoření 0.2 11. 4. 2010 Špaček Petr

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/03 - Prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určené na výzkum a vývoj

Informace z kontrolní akce č. 08/03 - Prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určené na výzkum a vývoj Informace z kontrolní akce č. 08/03 - Prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určené na výzkum a vývoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST Zkratka ESF znamená Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond V popisu postupu realizace projektu je uveden text "V rámci

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více