PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová"

Transkript

1 PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: Mgr. Daniel NAVRÁTILOVÁ doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Jitka ŠKRABALOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Kapitola Cíl Projekt Kategorie projektů Trojimperativ projektu Projektový management... 8 Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Projektové plánování Cíl Klíčové procesy plánování projektu Postup při plánování projektu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Realizace projektu Cíl Řízení projektu Kontrola a monitorování projektu Projektová dokumentace Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Ukončení projektu Cíl Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Strategie pro vědu a výzkum Cíl Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR Národní program výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Dotační zdroje pro vědu a výzkum Cíl Rámcové programy Evropské unie European Science Foundation EUREKA... 32

4 6.4 COST CIP EUPRO KONTAKT GA ČR GA AV OP VaVpI OP PI Ministerstva ČR Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Instituce ve vědě a výzkumu Cíl Rada pro výzkum, vývoj a inovace Technologická agentura České republiky Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Akademie věd České republiky Technologické centrum Akademie věd České republiky CORDIS Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků Seznam zkratek Přílohy... 52

5 Úvod Studijní text, který drţíte v rukou, si klade za cíl seznámit vás s principy projektového řízení tak, abyste byli schopni vyuţít získané poznatky při vedení vlastních vědecko-výzkumných projektů. Po přečtení a nastudování předloţeného textu se budete umět zorientovat v moţnostech financování vědy, výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů a nalézt vhodný dotační zdroj na pokrytí finančních nákladů svého projektu. Text se skládá ze dvou částí. První část (kapitoly 1-4) je věnována managementu projektů, tedy činnostem spojeným s vedením veškeré projektové činnosti. Tato část textu vás uvede do problematiky projektování, seznámíte se v ní se zásadami projektového řízení a osvojíte si základy, principy, metody a techniky projektové přípravy, řízení realizace, aţ po fázi ukončení projektu. Ve druhé části textu (kapitoly 5-7) se pak zaměřujeme na financování projektů z veřejných zdrojů nejprve vás upozorníme na strategické dokumenty, které jsou stěţejní pro celý systém vědy a výzkumu a jejich financování. Představíme vám významné instituce, které vám při získávání veřejných financí na pokrytí nákladů vašeho projektu mohou pomoci. Poté se seznámíte se širokou škálou dotačních zdrojů vyuţitelných k financování vědecko-výzkumných aktivit, a to jak z rozpočtu ČR, tak i strukturálních a jiných fondů Evropské unie

6 1 Kapitola 1 CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat projekt, rozlišit projektovou činnost od jiné činnosti v podniku, určit základní činnosti spojené s projektem, charakterizovat základní znaky projektového managementu. KLÍČOVÁ SLOVA Projekt, projektová činnost, trojimperativ projektu. 1.1 Projekt Pojem projekt se dříve pouţíval spíše ve významu námětu, návrhu, plánu, tedy ve smyslu veškeré dokumentace (včetně výkresů apod.) slouţící k posouzení technickoekonomické úrovně a efektivnosti daného návrhu. V současné době je chápání slova projekt širší. Vycházíme spíše z anglosaského pojetí, které za projekt povaţuje i samotný proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Na rozdíl od dřívějšího pojetí tedy nejde jen o výsledek, ale o celý proces. 1 Pro bliţší vymezení termínu projekt nám mohou poslouţit následující kritéria: dočasná činnost: je přesně stanovena časová lhůta, do kdy musíme projekt ukončit a dosáhnout cíle; jedinečná činnost: daná činnost se provádí zpravidla pouze jednou, nebude se nikdy opakovat za zcela stejných podmínek; definice cíle: je přesně vymezeno, čeho chceme dosáhnout; časový plán: jednak je stanoven termín dosaţení cíle, ale také je podrobně rozpracováno časové rozplánování jednotlivých etap; finanční rozpočet: na realizaci (případně i přípravu) činnosti je sestaven speciální rozpočet, který zohledňuje lidské, materiální a finanční zdroje organizace; odpovědnost: jsou jasně stanoveny osoby zodpovědné za splnění dílčích etap, popř. celého projektu (alespoň v podobě definice pracovní pozice). Definice pojmu projekt Kritéria pro vymezení projektu 1 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str

7 1.2 Kategorie projektů Vrátíme-li se k definici projektu, tak, jak jsme si ho vymezili v předchozí kapitole, zjistíme, ţe činnosti splňující charakteristické znaky projektu mohou být nesrovnatelné v následujících hlediscích: rozsah, náklady, čas. Hlediska kategorizace projektů Proto si projekty rozdělíme do dílčích kategorií: 2 komplexní projekty: unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý, spojuje mnoho činností, speciální organizační struktura, vysoké náklady, mnoho zdrojů, velký počet subprojektů, speciální projekty: střednědobý, niţší rozsah činností, dočasné přiřazení pracovníků, větší organizační jednotka, dekompozice na subprojekty, odpovídající zdroje a náklady, jednoduché projekty: malý projekt, krátkodobý (v řádech měsíců), relativně jednoduše definovaný cíl, zrealizovatelný jednou osobou, několik málo činností, v omezené míře lze vyuţít standardizovaných postupů. Kategorie projektů Charakteristika jednotlivých kategorií projektů vypovídá o rozmanitosti typů projektů. Jejich realizace můţe trvat několik dní, ale i desítky let. Uvedené rozdělení projektů do kategorií má pouze dokreslující význam chtěli bychom tak prokázat, ţe projekty se mohou týkat problémů jednoduchých, které je schopen zrealizovat jeden člověk, ale také velmi sloţitých, na jejichţ realizaci musí pracovat celé týmy odborníků z různých profesí. Na všechny typy projektů však lze aplikovat téměř shodné principy a metody řízení. 1.3 Trojimperativ projektu Jak vyplývá z předchozích kapitol, kaţdý projekt má tři dimenze, které jej determinují. M. D. Rousenau v této souvislosti hovoří o tzv. trojimperativu projektu 3. Úspěšný projekt je dle něj ten, který dosáhl poţadovaných cílů, tzn., splnil parametry v následujících třech dimenzích: specifikace provedení: CO se musí udělat a jak kvalitně (věcné hledisko), časový plán: KDY se to musí udělat (časové hledisko), rozpočet: ZA KOLIK se to musí udělat (nákladové hledisko). Dimenze trojimperativu projektu Trojimperativ projektu si můţe znázornit na následujícím obrázku: 2 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str Srov. ROSENAU, M. D. Řízení projektů, str

8 Trojimperativ projektu 4 Obrázek 1.1 Výše znázorněné dimenze musí být udrţovány v rovnováze. K tomu, aby byl tento předpoklad naplněn, slouţí plán projektu, podle něhoţ je sled prací koordinován, a zároveň vhodně nastavené kontrolní mechanismy, které monitorují, nakolik jsou jednotlivé dimenze udrţovány v rámci stanovených limitů. 1.4 Projektový management Stejně jako jsme si v kapitole 1.1 naznačili rozdíl mezi projektem a jinou podnikovou činností, pokusíme se nyní rozlišit projektový management a management v běţně chápaném pojetí. Slovo management pochází z angličtiny a znamená vést, spravovat, řídit apod. V češtině pod tímto pojmem rozumíme veškeré uvedené významy. Teorie řízení člení management na čtyři, popř. pět hlavních manaţerských činností: plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování, rozhodování 5. Hlavní manažerské činnosti 4 Zdroj: vlastní zpracování 5 Někdy bývá uváděno zvlášť, někdy bývá povaţováno za součást kaţdé z předchozích činností

9 Projektový management se od běţně chápaného managementu liší v tom, ţe se jedná o neopakovatelný proces, který vylučuje rutinní přístup manažera. Hovoříme o specifické metodice plánování, tvorby a realizace projektu. 6 K bliţšímu porozumění pojmu projektový management nám mohou pomoci dvě definice, první podle předního světového teoretika projektového managementu prof. Harolda Kerznera, druhá vychází z teorií největšího a nejuznávanějšího světového profesionálního sdruţení projektových manaţerů Project Management Institute (PMI). 7 Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily poţadavky projektu. Mooz, Forsberg a Cotterman charakterizují následujících pět elementů projektového managementu, které působí na celý proces projektové činnosti: 8 projektová komunikace: prostředí, které slouţí efektivnímu dorozumění všech účastníků projektu, týmová spolupráce: principy pozitivní kooperace a důvěry ve smyslu dosaţení sdílených cílů, životní cyklus projektu: představuje logický sled nejobecnějších úseků a fází projektu včetně definovaných stavů a podmínek pro přechod z jedné fáze do druhé, techniky a nástroje řízení projektu: o poţadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení zadání, o varianty organizační struktury, o projektový tým (vzájemná komunikace a spolupráce), o metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, o příleţitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady pro preventivní opatření, o projektová kontrola (přehlednost průběţného stavu, informovanost, systém hodnocení odchylek od plánu, apod.), o opravná opatření ke korekci zjištěných odchylek od plánu, o manaţerský styl vedení projektu, o motivace členů projektového týmu, organizační závazek: o stanovení zodpovědnosti za výsledek celého projektu, o podpora podniku vyjádřena projektovému manaţerovi, o finanční a jiné zdroje vyhrazené pro realizaci projektu, Rozdíl mezi projektovým man. a man. Definice pojmu projektový management Harold Kerzner PMI Pět elementů projektového managementu 6 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str

10 o odpovídající technologie a metodologie. Po dobu realizace projektu jsou veškeré činnosti, které s ním souvisejí, neustále ovlivňovány následujícími faktory: 9 předmět projektu, čas, náklady, míra neurčitosti a rizika, kvalita realizovaných výstupů. Faktory ovlivňující realizaci projektu SHRNUTÍ KAPITOLY Projekt je dočasná, jedinečná činnost s přesně stanoveným cílem, časovým plánem a finančním rozpočtem. Toto vymezení bývá některými autory označováno jako tzv. trojimperativ projektu. Řízením projektu se zabývá projektový management, který v návaznosti na definici projektu můţeme chápat jako neopakovatelný proces, vylučující jakoukoliv rutinu, který v sobě zahrnuje v plánování, organizování, řízení a kontrolu veškerých činností spojených s projektem. ÚKOLY 1. Definujte kritéria, která odlišují projekt od ostatní činnosti v podniku. 2. Vyberte z následujících moţností ty činnosti, které je moţné označit za projekt, a své rozhodnutí zdůvodněte: a. výpočet mzdy zaměstnanců firmy TESCO SW a.s. za měsíc říjen, b. výstavba nového školicího střediska firmy, c. nalezení a zavedení nového způsobu propagace výrobku na trhu, d. kaţdoroční vnitřní audit interních procesů firmy, e. propagace produktu firmy na mezinárodním veletrhu. 3. Vyjmenujte a okomentujte pět elementů projektového managementu. 9 Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management, str

11 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN [2] ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN [3] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 360 s. ISBN

12 2 Projektové plánování CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat klíčové procesy plánování projektu, definovat projektový cíl, pouţívat grafické metody stanovení harmonogramu projektu, pouţívat metody pro stanovení předběţných nákladů projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Plán, cíl, harmonogram, rozpočet, etapizace, PERT diagram, Ganttův diagram. Plán projektu je základním projektovým dokumentem. Je výstupem přípravné fáze projektu a plánovacích aktivit. Slouţí jako vodítko pro řízení a kontrolu projektu. Tvorba plánu projektu probíhá postupně - zpřesňováním prvotního návrhu (konceptu). Základní otázky při plánování Projektové plánování vychází z trojimperativu projektu a respektuje tradiční metody a zásady plánování. V nejobecnějším pojetí je plánování závislé na třech základních otázkách: Kde se nyní nacházím? (jako podklad pro odpověď na tuto otázku můţe slouţit např. SWOT analýza). Kam chci dospět? (tzn. jaký je projektový cíl). Jakým způsobem se tam dostanu? (tzn. způsob realizace projektu). 2.1 Klíčové procesy plánování projektu V procesu plánování se musíme zabývat jednotlivými determinujícími faktory, které můţeme označit jako klíčové procesy plánování projektu. Jedná se o tyto činnosti: Klíčové procesy plánování plánování struktury projektu (tzn. tvorba písemné struktury projektu jako základu pro budoucí rozhodnutí), definování struktury projektu (tzn. rozdělení větších částí projektu na menší lépe řiditelné funkční části), definování činností (tzn. identifikace specifických činností, které musejí být provedeny, aby bylo dosaţeno cíle dílčího úkolu projektu), určení pořadí činností (tzn. určení závislostí jednotlivých úkolů v rámci projektu), odhad trvání činností (tzn. kvalifikovaný odhad trvání definovaných

13 činností), tvorba harmonogramu (definované činnosti s odhadem jejich trvání jsou zařazeny do komplexního harmonogramu projektu respektujícího definované pořadí a závislosti řešených úkolů), plánování potřeby zdrojů (tzn. určení, které zdroje budou v rámci projektu nasazeny např. lidské zdroje, materiálové zdroje, atd..), odhad nákladů (na základě seznamu naplánovaných zdrojů je proveden odhad nákladů na jednotlivé činnosti), rozpočtování nákladů (tzn. suma celkových nákladů podle definovaných činností), tvorba plánu projektu (tvorba konzistentního dokumentu shrnujícího veškeré výstupy plánovacího procesu). Z výše uvedených klíčových procesů plánování projektu můţeme odvodit samotný obsah plánu jako základního dokumentu projektu: Obsah plánu souhrn projektu, poţadavky projektu, klíčové body projektu, hierarchická struktura činností, síťový graf činností s plánovanými termíny, harmonogram projektu, rozpočet pro všechny činnosti, schéma řízení a organizace projektu, způsob komunikace projektového týmu, způsob kontroly projektu. 2.2 Postup při plánování projektu Při plánování projektu si nejprve musíme odpovědět na několik základních otázek: Co? (jaký je můj cíl, čeho chci dosáhnout). Jak? (popis jednotlivých projektových aktivit vedoucích k naplnění cíle). Kdo? (popř. S kým?). Kdy? (časový harmonogram projektu). Za kolik? (rozpočet projektu). K definici projektového cíle, tedy odpovědi na otázku Co? nám můţe pomoci tzv. pravidlo SMART 10, které tvoří akronym slov (původně anglických), určujících vlastnosti kaţdého cíle: Specifický (specific) Měřitelný (measurable) Odpověď na otázku CO definice projektového cíle 10 Srov. BĚLOHLÁVEK, F. Management, str

14 Akceptovatelný (agreeable) Reálný (realistic) Termínovaný (terms) SMART K tomu, abychom byli schopni adekvátně popsat jednotlivé kroky, vedoucí k cíli, tedy odpovědět si na otázku Jak?, je vhodné rozdělit projekt na dílčí, logicky uzavřené činnosti projektové aktivity. Tuto činnost nazýváme etapizací projektu. Odpověď na otázku JAK Jednotlivé projektové aktivity pak bývají v různých dokumentech nazývány různě: klíčové aktivity, klíčové etapy, pracovní balíky, workpackages, WP apod.). Pod otázkou Kdo? se skrývá stanovení projektového týmu, tedy definování jednotlivých pozic a k nim přidělenému popisu pracovní náplně. Je třeba stanovit, kdo bude manaţerem projektu, kdo bude na projektu pracovat a s kým, jaké budou vytvořeny pracovní skupiny, kdo budou jejich garanti, kdo bude mít na starosti administrativní a finanční náleţitosti projektu, apod. Dále je třeba stanovit, v jaké organizační struktuře bude projekt rozvíjen a řízen, podle jakého hlediska budou jednotliví řešitelé seskupováni do projektových týmů, jaké kompetence a úkoly budou tyto týmy mít, definovat vztahy nadřízenosti a podřízenosti, stanovit zodpovědné osoby za konkrétní výstupy projektu, vymezit kompetence jednotlivých členů projektového týmu nebo nastavit způsob komunikace. Dalším prvkem spojeným s otázkou Kdo je odpověď na otázku S kým? Je třeba stanovit, zda jsme schopni projekt realizovat v rámci jedné organizace, nebo zda je zapotřebí do projektu zapojit i konkrétního partnera, který má potřebné odborné znalosti, finanční prostředky nebo jiné prvky, kterými mi sami nedisponujeme. Odpověď na otázku KDO Partnerství V případě, ţe na projekt ţádáme dotaci z veřejných zdrojů, bývají pravidla pro uzavírání partnerství přesně definována v zadávací dokumentaci výzvy k předkládání ţádostí o dotace. 11 Odpověď na otázku Kdy?, tedy harmonogram projektu, vzniká na základě kvalifikovaného odhadu času, který bude projektový tým potřebovat pro realizaci veškerých projektových úkolů. Stanovení časové jednotky závisí na povaze projektu (dny, měsíce, kvartály ). Odpověď na otázku KDY V případě dotovaných projektů bývá minimální či maximální doba řešení projektu stanovena poskytovatelem dotace. K časovému vymezení a vzájemné návaznosti jednotlivých projektových aktivit je vhodné vyuţít grafického zpracování. Nejběţnějšími způsoby grafického znázornění je Ganttův diagram nebo PERT diagram, ale v praxi se lze setkat i s jinými formami (ADM, PDM, TBAOA apod.) V některých případech se rozlišuje, zda partner bude disponovat svým vlastním rozpočtem nebo zda bude své veškeré náklady uplatňovat u hlavního řešitele. 12 Srov. ROSENAU, M. D. Řízení projektů, str

15 Ganttův diagram (někdy také označován jako úsečkový diagram) je relativně snadným nástrojem projektového řízení. Je tvořen vodorovnými úsečkami, které zobrazují časovou provázanost jednotlivých kroků projektu. Osa X představuje časové hledisko, osa Y jednotlivé projektové aktivity (viz obr. 2.1). Ganttův diagram Výhodou pouţití Ganttova diagramu je: nenáročné a rychlé grafické zpracování, přehlednost, moţnost znázornění časové rezervy u jednotlivých činností, představa o celkovém času potřebném pro realizaci celého projektu, struktuře projektu i o vztazích mezi činnostmi, jednoduchá kontrola plnění harmonogramu projektu. Nevýhodou Ganttova diagramu je: do jednoho projektu lze obtíţně zanést strukturu a vzájemné souvislosti rozsáhlého projektu s mnoha úrovněmi. Ganttův diagram 13 Obrázek 2.1 PERT (Programme Evaluation and Review Technology) diagram (někdy také označován jako síťový diagram) je relativně obtíţnější metoda, která je vhodná spíše pro sloţitější projekty (viz obr. 2.2). Aplikace metody bývají podporovány standardními počítačovými programy. PERT diagram Výhodou pouţití PERT diagramu je, ţe: umoţňuje zachytit i početné činnosti a členité vazby mezi nimi, 13 Zdroj: vlastní zpracování

16 pomáhá určit časové rezervy mezi činnostmi a vytyčit tzv. kritickou cestu (posloupnost činností, na které nejsou ţádné časové rezervy). Nevýhodou PERT diagramu je: poměrně sloţité z hlediska sestavení, relativně obtíţnější orientace. PERT diagram 14 Obrázek 2.2 Abychom si mohli adekvátně odpovědět na otázku Za kolik?, tedy stanovit rozpočet projektu, musíme stanovit potřebu zdrojů. Poté zanalyzujeme vlastní zdroje a na jejich základě sestavíme rozpočet vyjadřující potřebu dodatečných zdrojů. Zaměřujeme se zejména na tyto zdroje: Odpověď na otázku ZA KOLIK lidské zdroje (interní pracovníci / externisté, jejich kvalifikace, odbornost, časové moţnosti ), materiálové zdroje (zařízení, prostory, ICT, energie, spotřební materiál ), finanční zdroje (granty, dotace, vlastní prostředky, bankovní úvěry ). K co nejpřesnějšímu odhadu nákladů můţeme pouţít jednu z níţe uvedených metod: Při pouţití metody zdola-nahoru (bottom-up) projekt nejprve rozdělíme na jednotlivé projektové aktivity. Pro kaţdou projektovou aktivitu zvlášť pak Metody odhadu nákladů 14 Zdroj: vlastní zpracování

17 definujeme potřebné zdroje, na jejichţ základě vytvoříme celkový rozpočet. Při pouţití metody shora-dolů (top-down) stanovujeme hrubý odhad nákladů pro projekt jako celek, které jsou posléze rozděleny mezi jednotlivé projektové aktivity. U dotovaných projektů bývá minimální a maximální výše celkového rozpočtu projektu opět (stejně jako u doby trvání projektu) stanovována poskytovatelem dotace. V případě, ţe na realizaci projektu podáváme ţádost o dotaci, musíme si vţdy ještě před sestavením rozpočtu pozorně prostudovat pravidla financování stanovená konkrétním poskytovatelem dotace a platná pro daný typ projektů. Náklady u dotovaných projektů Poskytovatelé dotace mnohdy stanoví, které typy nákladů jsou uznatelné (tedy na které poskytovatel poskytne dotaci nebo z jejichţ sumy poskytovatel vypočítá poměrnou část dotace) a které jsou neuznatelné (tedy které si organizace musí uhradit z vlastních zdrojů). SHRNUTÍ KAPITOLY Projektové plánování vychází z trojimperativu projektu a respektuje tradiční metody a zásady plánování. Při plánování projektu si nejprve musíme odpovědět na několik základních otázek - Co? (jaký je můj cíl, čeho chci dosáhnout), Jak? (popis jednotlivých projektových aktivit vedoucích k naplnění cíle), Kdo? (popř. S kým? tedy stanovení projektového týmu, popř. volba partnerské organizace), Kdy? (časový harmonogram projektu) a Za kolik? (rozpočet projektu). ÚKOLY 1. Vyjmenujte alespoň pět klíčových procesů při plánování projektu. 2. Jak zní pět základních otázek plánování? 3. Jaká slova se skrývají pod akronymem SMART a jak nám mohou v procesu plánování pomoci? 4. Srovnejte a definujte výhody a nevýhody Ganttova diagramu a PERT diagramu. 5. Jaké metody pouţíváme pro odhad nákladů?

18 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] BĚLOHLÁVEK, F. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, str. ISBN X. [2] ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN

19 3 Realizace projektu CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: specifikovat činnosti spojené s realizací projektu, definovat projektový tým, vyjmenovat hlavní role manaţera v projektovém týmu, určit zásady správné dokumentace projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Vedení, tým, organizování, kontrola, projektová dokumentace. V předchozí kapitole jsme si ukázali, jak efektivně sestavit plán projektu. Nyní se posouváme k samotné realizaci projektu. Zejména u projektů, kterým byla přiznána dotace, je velice důleţité snaţit se o co nejpřísnější dodrţování plánu, na základě kterého bylo o přidělení dotace rozhodnuto. Jakákoliv odchylka od plánu schváleného poskytovatelem dotace musí být s poskytovatelem konzultována a ne všechny změny jsou poskytovatelem akceptovány. Realizaci projektu můţeme rozdělit do několika dílčích oblastí, které se vzájemně doplňují a pomáhají manaţerům projektu při řízení průběţné realizace: řízení projektu včetně vedení projektového týmu a řešení nenadálých problémů, kontrola a monitorování dílčích výsledků projektu, vedení projektové dokumentace 3.1 Řízení projektu Řízení v průběhu projektu a jeho koordinace je souhrnem všech aktivit, které jsou zaměřeny na výkon, časování a sladění interakcí dílčích plánovaných prací. Řízení projektu probíhá na základě srovnání poţadovaného stavu definovaného v plánu projektu a reálného aktuálního stavu v době pravidelné kontroly. V případě, ţe nalezneme odchylky od původně stanoveného plánu, je třeba nalézt příčiny tohoto odchýlení a zavést opatření na jejich eliminaci tak, aby cíl projektu nebyl ohroţen. V případě dotovaných projektů bývá termín zahájení přesně stanoven ve smlouvě či rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento termín určuje dobu, od které je moţné čerpat dotaci nebo od které jsou vzniklé náklady zpravidla povaţovány Zahájení projektu

20 za uznatelné. Zahájení projektu musí být termínově, personálně i odborně dobře zorganizováno, protoţe má zásadní vliv na nastavení pracovního klimatu v rámci projektového týmu. Projekt je vhodné zahájit pracovní schůzkou 15 celého projektového týmu včetně případných partnerů, která by měla slouţit jako příleţitost k prvotnímu seznámení jednotlivých členů týmu, představení jejich rolí, které v projektu zastávají, a nastavení způsobů komunikace. Všichni účastníci jsou seznámeni s konkrétními úkoly a aktivitami v rámci celého projektu a s časovým harmonogramem jednotlivých aktivit. Jsou zde rozděleny kompetence, ujasněny případné nesrovnalosti tak, aby celý projektový tým sjednotil svoji projektovou taktiku a strategii. Tvorba a realizace projektu je dynamický proces, který probíhá v prostředí plném změn a neočekávaných situací. V neposlední řadě je to také práce s lidmi. Proto jsou jedním z předpokladů úspěšné realizace projektu specifické dovednosti členů projektového týmu a volba vhodných pracovních metod a technik. Vedení projektového týmu Efektivní řízení lidských zdrojů v rámci projektu je zaloţeno na respektování principů týmové práce a řízení týmů. Úloha projektového týmu a kvalita a organizace týmové práce přímo ovlivňují vlastní úspěšnost projektu. Projektový tým se od ostatních pracovních týmů liší v těchto zásadních oblastech: existuje pouze dočasně - po dobu trvání projektu, po jeho ukončení jsou kapacity jeho členů uvolněny pro jiné pracovní úkoly, je sloţen z osob s různými specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které se v podnikové hierarchii pohybují na různých úrovních (v rámci projektového týmu mohou být rovnocennými kolegy pracovníci, mezi kterými je v běţné podnikové činnosti vztah nadřízeného a podřízeného), členové týmu musí být schopni pruţně reagovat na měnící se podmínky, poţadavky a události. Zpravidla nejdůleţitějším prvkem celého projektového managementu je osobnost manažera projektu. Ten v projektu zastává celou řadu funkcí 16 : Manažer projektu plánovač (tvorba a implementace realizačních plánů), organizátor (rozdělení práce v týmu, instruktáţ pracovníků, rozdělení zodpovědností a pravomocí, předvídání vzniku problémů a návrhy na jejich řešení), vedoucí (výběr členů projektového týmu, vyřizování pracovních poţadavků a problémů členů týmu, poskytování informací o průběhu realizace projektu), koordinátor (vytváření vhodných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení), 15 První schůzka pracovního týmu bývá někdy označována jako tzv. kick-off meeting. 16 Srov. NĚMEC, V. Projektový management, str

21 vyjednavač (formulování a předkládání poţadavků, které jsou nad rámec jeho pravomocí), kontrolor (zjišťování odchylek od plánu, včetně návrhů nápravných opatření a jejich realizace, sledování vynaloţených nákladů na projekt a jejich vyhodnocování vzhledem k danému rozpočtu). Z výše uvedených funkcí manaţera projektu je moţná nejobtíţnější funkce vyjednavače, která vyţaduje schopnost diplomaticky řešit kontroverzní situace. Manaţer projektu musí často jednat s pracovníky firmy, jejichţ priority jsou jiné neţ zájmy projektu. Musí pro práci na projektu vyjednávat uvolnění klíčových pracovníků, kteří jsou v běţné podnikové činnosti podřízeni jiným manaţerům apod. Mnohé z projektů, zejména ty, na které je poskytnuta dotace, bývají vysoce administrativně náročné. Zvláště u větších projektů je vhodné do projektového týmu začlenit pozici administrativního pracovníka, který bude sbírat podklady od jednotlivých členů týmu, archivovat dokumenty, apod. Převezme tak na sebe veškerou administrativu projektu a umoţní tak odborné části týmu věnovat se pouze odborným aktivitám projektu. Administrace projektu 3.2 Kontrola a monitorování projektu V průběhu realizace projektu bychom měli mít vţdy aktuální informace o současném stavu projektu, srovnání reálného stavu s původně stanoveným plánem a o případných odchylkách tak, abychom byli schopni eliminovat neţádoucí a nepředvídatelné události. Projekt je třeba průběţně monitorovat a kontrolovat především ze dvou hlavních hledisek: časového (doba zbývající do dokončení projektu) a nákladového (náklady zbývající do dokončení projektu). U časového hlediska sledujeme plnění projektových činností vzhledem k časovému harmonogramu projektového plánu. Kromě kontroly dokončených úkolů hodnotíme rovněţ poţadovaný čas potřebný pro dokončení zbývajících výkonů. U nákladového hlediska sledujeme vynaloţené náklady v návaznosti na odhad nákladů nutných pro dokončení projektu. K adekvátnímu monitorování a kontrole projektu nám slouţí mj. i projektová dokumentace, kterou si přiblíţíme v následující kapitole. 3.3 Projektová dokumentace Jak jsme jiţ upozornili v kapitole 3.1, velký objem práce na projektu není spojen výhradně se samotnou odbornou projektovou činností, ale s činností zdánlivě okrajovou - s administrativou, tedy péčí o veškerou dokumentaci projektu. U projektů, na jejichţ realizaci jsme získali dotaci, bude poskytovatel dotace

22 pravděpodobně vyţadovat průběţné informování o aktuálním stavu projektů prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv nebo zpráv o stavu čerpání dotace. Interval předkládání takových zpráv, stejně jako jejich formu a strukturu stanoví poskytovatel dotace. V průběhu realizace projektu se setkáte s celou řadou projektových dokumentů. Některé slouţí výhradně vaší vnitřní kontrole, některé po vás bude striktně vyţadovat poskytovatel dotace: plán projektu (popř. smlouva či rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obsahují závazný plán projektu v podobě schválené ţádosti o dotaci), dokumenty spojené s personalistikou (pracovní smlouvy nebo dohody členů projektového týmu, mzdové výměry apod.), pracovní výkazy členů projektového týmu a zprávy o jejich činnosti, databáze kontaktů (seznam všech členů projektového týmu s jejich kontaktními údaji a jiných klíčových osob relevantních k projektu), zprávy o ukončení dílčích projektových aktivit, rozpočet a jeho čerpání v aktualizované podobě, účetní doklady (objednávky, faktury, cestovní příkazy apod.), korespondence (doporučujeme uchovávat veškerou korespondenci i ovou relevantní k projektu), aktuální verzi harmonogramu a všechny jeho předešlé verze, popis činností v rámci jednotlivých aktivit projektu, průběţné monitorovací zprávy a závěrečná zpráva (v případě čerpání dotace na projekt), zápisy z porad vedení, odborných skupin, společných seminářů, doplněné o prezenční listiny, publicita projektu (reklamní materiály, publikované články, zprávy z propagačních akcí apod.), záznamy o kontrole aj. Aby vás v případě dotovaného projektu nezaskočila ţádná kontrola, doporučuje zkušená manaţerka dotačních projektů P. Hamplová dodrţovat následující rady a doporučení: Dokumenty spojené s projektovou činností Rady a doporučení zajistěte kontinuální a úplnou dokumentaci projektu (v elektronické i papírové podobě), dbejte na formalizovanou podobu (formuláře, v případě dotovaných projektů pravidla publicity), systematicky zakládejte dokumenty do projektové sloţky, kterou za tímto účelem vyčleníte, nespoléhejte pouze na elektronické dokumenty, vţdy mějte i tištěnou verzi, všichni spolupracovníci by měli podávat pravidelné zprávy o své činnosti, zajistěte, aby všechny dokumenty byly včas a řádně dodávány na jedno konkrétní předem stanovené místo

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Více

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Schvaluji: Předseda Správní rady Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. Praha Srpen 2011 Obsah: ZKRATKY:... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více