Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1360/2017 RM 44 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1361/2017 RM 44 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský, Ing. Vilém Zeiner. 1362/2017 RM 44 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1246/2017-RM 41, 1256/2017-RM 41, 1257/2017-RM 41, 1262/2017-RM 41, 1278/2017-RM 42, 1279/2017-RM 42, 1280/2017-RM 42, 1281/2017-RM 42, 1290/2017-RM 42, 1300/2017-RM 42, 1301/2017-RM 42, 1302/2017-RM 42, 1304/2017-RM 42, 1306/2017-RM 42, 1307/2017-RM 42, 1308/2017-RM 42, 1309/2017-RM 42, 1310/2017-RM 42, 1312/2017-RM 42, 1314/2017-RM 43, 1315/2017-RM 43, 1316/2017-RM 43, 1317/2017-RM 43, 1318/2017-RM 43, 1319/2017-RM 43, 1321/2017-RM 43, 1322/2017-RM 43, 1323/2017-RM 43, 1324/2017-RM 43, 1325/2017-RM 43, 1326/2017-RM 43, 1327/2017-RM 43, 1328/2017-RM 43, 1329/2017-RM 43, 1330/2017-RM 43, 1331/2017-RM 43, 1

2 1332/2017-RM 43, 1333/2017-RM 43, 1334/2017-RM 43, 1336/2017-RM 43, 1337/2017-RM 43, 1338/2017-RM 43, 1339/2017-RM 43, 1340/2017-RM 43, 1342/2017-RM 43, 1343/2017-RM 43, 1344/2017-RM 43, 1345/2017-RM 43, 1346/2017-RM 43, 1347/2017-RM 43, 1348/2017-RM 43, 1349/2017-RM 43, 1350/2017-RM 43, 1351/2017-RM 43, 1355/2017-RM 43, 1356/2017-RM 43, 1357/2017-RM /2017 RM 44 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/06591/2017, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Helenu Hangurbadžovou (generálie dle důvodové zprávy), která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2017 RM 44 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou, s Annou Duškovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

3 1365/2017 RM 44 Domovní řád domy s pečovatelskou službou 1. RM po projednání schvaluje Domovní řád Domů s pečovatelskou službou čp. 1335, ul. Zahradní a čp. 1393, ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou, s účinností od RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 44 Souhlas zřizovatele s výpůjčkou nemovitého majetku 1. RM po projednání souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor mezi subjektem Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z. s., pobočný spolek Lipník nad Bečvou, IČO a mezi subjektem Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , a to v rozsahu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 44 Schválení cen - Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje subjektu Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace, IČ , předložené ceny za předškolní vzdělávání, výchovně vzdělávací činnost ve školní družině a za zájmovou činnost na školní rok 2017/2018 dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T:

4 1368/2017 RM 44 Souhlas se začleněním peněžitého účelově určeného daru - Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T: b) řediteli příspěvkové organizace zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2017 RM 44 Veřejná zakázka malého rozsahu - výjimka zřizovatele ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek p. o. 1. RM po projednání schvaluje výjimku z čl. 2 odst. 3) Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou s tím, že zadavatelem veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč bez DPH na opravu havarijního stavu kanalizace bude Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace, IČO: RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2017 RM 44 Veřejná zakázka - Oprava učebny v 1. N. P. v Základní škole a mateřské škole Loučka, p. o., Loučka 32, IČ informace o výsledku RM po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení u veřejné zakázky Oprava učebny v 1. N. P. v Základní škole a mateřské škole Loučka, p. o., Loučka 32, IČ , dle důvodové zprávy. 4

5 1371/2017 RM 44 Infrastruktura lokality Chmelnice vyhodnocení veřejné soutěže 1. RM po projednání a na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem Infrastruktura lokality Chmelnice schvaluje: a) jako vítěze obchodní společnost KOMPAKTA INVEST a.s., Tovární 2917/5a, Přerov, IČO: , b) další pořadí dle důvodové zprávy 2. RM zmocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení T: ihned b) podpisem Smlouvy o dílo T: /2017 RM 44 Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou - vyhodnocení veřejné soutěže 1. RM po projednání a na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou schvaluje: a) jako vítěze obchodní společnost ARES Lipník n.b., s.r.o., Svat. Čecha 1602, Lipník nad Bečvou, IČO: , b) další pořadí dle důvodové zprávy 2. RM zmocňuje starostu: a) podpisem Oznámení o výběru dodavatele T: ihned b) podpisem Smlouvy o dílo T: /2017 RM 44 Regenerace zeleně na sídlišti DUKLA - Dodatek č.1 k SOD ze dne RM po projednání schvaluje Dodatek č.1 k SOD ze dne na akci Regenerace zeleně na sídlišti DUKLA. 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku. T:

6 1374/2017 RM 44 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové optaření upravující výdajovou stranu rozpočtu o přesuny finančních prostředků v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2017 RM 44 Podnájem bytu č. 1/9 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/9 o velikosti 2+1 ve III. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Ing. Vladimírem Čočkem, bytem. (jako nájemcem bytu) a paní Monikou Rendlovou, trvale bytem. (jako podnájemníkem bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2017 RM 44 Podnájem bytu č. 1/6 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/6 o velikosti 0+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Zdeňkem Zábranským, trvale bytem. (jako nájemcem bytu) a panem Miroslavem Filiačem, trvale bytem. (jako podnájemníkem bytu), dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

7 1377/2017 RM 44 Výpověď z nájmu bytu č. 4 v domě č.p. 995, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci panu Martinu Hálovi (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 4 se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve II. NP v domě č.p. 995, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 2288, odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/ RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2017 RM 44 Výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci panu Marku Rýcovi (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 2 se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve I. NP v domě č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st. 168 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 2288, odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 05/2016, 06/2016, 08/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/ RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2017 RM 44 Žádost o úlevu na nájemném 1. RM po projednání schvaluje úlevu ve výši 50% z nájemného po dobu třech měsíců v objektu č.p. 29, Novosady, Lipník nad Bečvou: - Kateřině Trávníčkové, Smetanova 1375, Lipník nad Bečvou I Město, za období květen 2017, červen 2017, červenec 2017 (viz důvodová zpráva), - Renátě Frydrychové, Lipník nad Bečvou VI Loučka 188, za období květen 2017, červen 2017, červenec 2017, - TK VISION s.r.o., K Nadsklepí 1550, Lipník nad Bečvou, zastoupená Ing. arch. Tomášem Konvičným za období květen 2017, červen 2017, červenec RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

8 3. RM ukládá vedoucí Odboru finančního zajistit odpis pohledávky v účetnictví města. T: /2017 RM 44 Vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 36, ul. 28. října, Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v přízemí objektu č.p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - místnost o výměře 20,00 m 2, za cenu 700,- Kč/m 2 /rok - chodba o výměře 21,00 m 2, za cenu 200,- Kč/m 2 /rok - WC o výměře 2,16 m 2, za cenu 200,- Kč/m 2 /rok. Celková výměra pronajímaných prostor 43,16 m 2, na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1157/2016 RM 36 ve výši ,-Kč (měsíční nájemné 1.553,- Kč), - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo její část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez písemného souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez písemného souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním vztahu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádně prováděné údržbě, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranné vypovědět nájem bez výpovědní doby, ocitneli se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - o nájmu rozhodne Odbor správy majetku do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky úřadu, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce od rozhodnutí Odboru správy majetku uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnost. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: ihned 3. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání. T:

9 1381/2017 RM 44 Smlouvy o zprostředkování k zajištění nákupu komodit 1. RM po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o zprostředkování: a) k Zajištění nákupu zemního plynu na komoditní burze na rok 2018 a 2019 pro město Lipník nad Bečvou a jeho organizace mezi městem Lipník nad Bečvou, se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, IČO: , DIČ: CZ (jako zájemci) a společnosti MIX MAX Energetika, s.r.o., se sídlem Slévačská 245/1, Brno, IČO: (jako zprostředkovatel), jejímž předmětem je zajištění nákupu zemního plynu na roky 2018 a 2019 zprostředkovatelem na Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen komoditní burza), se sídlem Sítná 3105, PSČ , IČO: a za toto zajištění nákupu zaplacení odměny ze strany zájemců (dále spec. v čl. 4 této smlouvy). Tento nákup bude proveden postupem podle 64 zákona č.134/2016 Sb. b) k Zajištění nákupu silové elektřiny na komoditní burze na rok 2018 a 2019 pro město Lipník nad Bečvou a jeho organizace mezi městem Lipník nad Bečvou, se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, IČO: , DIČ: CZ (jako zájemci) a společnosti MIX MAX Energetika, s.r.o., se sídlem Slévačská 245/1, Brno, IČO: (jako zprostředkovatel), jejímž předmětem je zajištění nákupu silové elektřiny na roky 2018 a 2019 zprostředkovatelem na Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen komoditní burza), se sídlem Sítná 3105, PSČ: , IČ: a za toto zajištění nákupu zaplacení odměny ze strany zájemců (dále spec. v čl. 4 této smlouvy). Tento nákup bude proveden postupem podle 64 zákona č.134/2016 Sb. 2. RM pověřuje starostu podpisem smluv o zprostředkování. T: RM ukládá starostovi zabezpečit finanční prostředky ve výši Kč ,- vč. DPH na zprostředkování nákupu komodit, včetně burzovních poplatků na nákup zemního plynu a silové energie na Českomoravské komoditní burze Kladno. T: /2017 RM 44 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS Lipník nad Bečvou Svat. Čecha, k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 2616/1 ostatní plocha silnice, p. č. 2643/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 346/4 ostatní plocha manipulační plocha a p. č. 344/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Svat. Čecha dle předložené situace. 9

10 b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Svat. Čecha dle předložené situace v pozemcích p. č. 2616/1 ostatní plocha silnice, p. č. 2643/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 346/4 ostatní plocha manipulační plocha a p. č. 344/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 44 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS Lipník nad Bečvou Komenského Sady + 2, k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 2616/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2616/1 ostatní plocha silnice, p. č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2643/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 287/2 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 287/1 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 2642/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 83/11 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 2594/5 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Komenského Sady + 2 dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Komenského Sady + 2 dle předložené situace v pozemcích p. č. 2616/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2616/1 ostatní plocha silnice, p. č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2643/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 287/2 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 287/1 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 2642/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 83/11 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 2594/5 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 10

11 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 44 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS Lipník nad Bečvou Mlýnecká + 2, k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 15/3 ostatní plocha zeleň, p. č. 15/4 ostatní plocha zeleň, p. č. 2635/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2635/8 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 19/1 ostatní plocha zeleň, p. č. 3964/46 ostatní plocha silnice, p. č. 2635/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/45 ostatní plocha silnice, p. č. 2649/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2649/2 trvalý travní porost, p. č. 2649/3 trvalý travní porost, p. č. 337/1 ostatní plocha zeleň, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/58 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/4 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/50 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/49 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/47 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/48 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/13 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3690/1 trvalý travní porost, p. č. 3690/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/16 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 3922/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 83/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2610/2 ostatní plocha silnice, p. č. 300/1 zahrada, p. č ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2635/36 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 302 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2611/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 303 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Mlýnecká + 2 dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Mlýnecká + 2 dle předložené situace v pozemcích p. č. 15/3 ostatní plocha zeleň, p. č. 15/4 ostatní plocha zeleň, p. č. 2635/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2635/8 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 19/1 ostatní plocha zeleň, p. č. 3964/46 ostatní plocha silnice, p. č. 2635/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/45 ostatní plocha silnice, p. č. 2649/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2649/2 trvalý travní porost, p. č. 2649/3 trvalý travní porost, p. č. 337/1 ostatní plocha zeleň, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/58 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/4 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/50 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/49 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/47 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3698/48 ostatní plocha ostatní komunikace, 11

12 p. č. 3964/13 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3690/1 trvalý travní porost, p. č. 3690/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/16 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 3922/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 83/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2610/2 ostatní plocha silnice, p. č. 300/1 zahrada, p. č ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2635/36 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 302 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2611/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 303 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 44 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS Lipník nad Bečvou Revitalizace sídliště Dukla k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Revitalizace sídliště Dukla ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným). 2. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1. T: /2017 RM 44 Vyhodnocení veřejné soutěže Oprava fasády ze západní strany tribuny fotbalového stadionu 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou soutěž stavby Oprava fasády ze západní strany tribuny fotbalového stadionu, a to společnost ARES Lipník n.b., s.r.o., Svat. Čecha 1602, Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné soutěže. T: RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. T:

13 1387/2017 RM 44 Vyhodnocení veřejné soutěže Lipník nad Bečvou sídliště Dukla oprava kanalizačních přípojek 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou soutěž stavby Lipník nad Bečvou sídliště Dukla oprava kanalizačních přípojek, a to společnost ARES Lipník n.b., s.r.o., Svat. Čecha 1602, Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné soutěže. T: RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. T: /2017 RM 44 Vyhodnocení veřejné soutěže Rekonstrukce kanalizace a prodloužení vodovodu - Loučka 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou soutěž stavby Rekonstrukce kanalizace a prodloužení vodovodu - Loučka, a to společnost ARES Lipník n.b., s.r.o., Svat. Čecha 1602, Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné soutěže. T: RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 13

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 27.03.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.10.2018 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. schůze rady města program 1. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 29/2018 1. rozhodla v souladu s ust. 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 228/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 90. schůze Rady města Hostinné, konané dne 26.07.2017 1383/90/RM/2017 Schválení programu 90. schůze rady města program 90. schůze: 1. Schválení programu

Více