Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy /

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Adresa, sídlo: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany, okr. Ústí nad Orlicí příspěvková organizace Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí B. Smetany, Lanškroun Ředitel: Mgr. Milan Valúšek Zástupce ředitele: Mgr. Eva Vašková Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Zubík Číslo účtu: KB / Kontakty: Telefon školy: (ul. Smetanova ), (školní družina), (ul. Palackého ) Fax školy: školy: WWW stránky: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků: umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.vyučování ve škole probíhalo dle učebních dokumentů Školního vzdělávacího programu NAŠE ŠKOLA. Na škole se vyučuje dvěma cizím jazykům německému a anglickému. Třídy školy se naplňují do počtu žáků. Škola organizuje každoroční lyžařské a snowboardové kurzy pro. až.ročníky, dále vodácké kurzy, cykloturistické kurzy na. stupni a plavecký výcvik žáků. Dále pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny. Škola má dvě budovy. Na ulici B.Smetany je umístěno. tříd a na ulici Palackého třídy a oddělení školní družiny. Zbývající oddělení školní družiny sídlí nad školní jídelnou MADORET. Ve spolupráci s DDM Lanškroun pracovaly na škole zájmové kroužky shrnuté pod název CVRČEK. V rámci činnosti ŠD se organizovaly další.na škole je vydáván časopis BÉDA. Na jeho tvorbě se podílejí žáci i pedagogičtí pracovníci. Časopis úspěšně vychází již školních let. Při škole je ustavena školská rada jejímiž členy jsou paní Mgr. Eva Vašková, Mgr. Zdeněk Baborák a pan Mgr. Pavel Dvořáček. Dále na škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ.

3 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Učební plány školy poprvé kompletně z vlastního školního vzdělávacího programu Naše škola. Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj. /-. Učební plán školy / Předmět Základní škola Ročník.... Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Administrativa Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty. Týdenní dotace povinných předmětů....

4 Učební plán školního vzdělávacího programu Naše škola I. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST..... CELKEM Z TOHO DISP. Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informatika Psaní na stroji Informační a komunikační technologie VYUČOVACÍ PŘEDMĚT SOUČET OBLAST Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a jeho svět Hudební výchova Člověk a zdraví Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti práce Celková časová dotace Z toho disponibilní dotace II. stupeň

5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie VYUČOVACÍ PŘEDMĚT.... CELKE M Z TOHO DISP. Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika Administrativa Dějepis Člověk a Občanská společnost výhova Fyzika Člověk a příroda Chemie Zeměpis Přírodopis Člověk a zdraví Tělesná výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a svět Praktické práce činnosti Volitelné předměty Celková časová dotace Z toho disponibilní dotace SOUČET OBLAST

6 Od. ročníku si žáci prohlubovali znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: Název volitelného předmětu Charakteristika Sportovní seminář Míčové hry - basketbal, kopaná, volejbal, nohejbal. Teorie, praxe, pravidla. Pohybový seminář Navazuje na tradici roztleskávaček na naší škole, poskytuje svým členkám základy pohybové kultury, možnost vyjádření se kulturním pohybem na základě hudebního doprovodu, členky souboru doprovázejí sportovní týmy a reprezentují naši školu. Seminář výtvarné výchovy Vytváření prostorových objektů, výtvarné zpracování textilu. Seminář finanční gramotnosti Nejde pouze o znalosti finančních produktů, ale o základy fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan alespoň základní povědomí Náročné počítače Složitější používání PC na základě zvládnutí základního učiva informatiky. Tvorba www stránek, grafické programy, propojení PC a ostatních příslušenství. Seminář matematiky Opakování, prohlubování a procvičování učiva náročnějšího charakteru. Není opakováním základního učiva Seminář českého jazyka Opakování, prohlubování a procvičování učiva náročnějšího charakteru. Není opakováním základního učiva

7 Kroužky organizované školní družinou a ve spolupráci s DDM Lanškroun Kroužek Charakteristika jméno vedoucího Florbal (ŠD) Pohybová relaxace oblíbeným sportovním odvětvím Brýdlová Sportovní (ŠD) Pohybové aktivity obvyklé i netradiční k sportovnímu vyžití dětí. Kuličková Keramika I. (ŠD) Keramika II. (ŠD) Keramika III. (ŠD) Netradiční sporty (DDM) Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Sportovní kroužek, který rozvíjí všestranné pohybové dovednosti, nejen dovednosti potřebné pro tento sport. Brýdlová Kuličková Smejkalová Žáček Keramika (DDM) Kroužky pro žáky vyšších tříd I. stupně, kteří nechodí do družiny. Kačerovská Publicistika (DDM) Pro žáky.-.tříd. Žáci se naučí základní novinářské dovednosti, práci s jazykem apod Doubravská

8 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pracovní kolektiv školy byl stabilizovaný. Na konci školního roku došlo k jedné změně v personálním obsazení. Ze školy odešel pan učitel Petr Kulička. Novými zaměstnanci jsou paní Radka Šemberová, učitelka I. stupně, která se vrací z mateřské dovolené a nová provozní zaměstnankyně, paní Zezulová Kateřina. Pedagogický kolektiv je tvořen převážně ženami - %. Kvalifikovanost je velice dobrá. Drtivá většina pedagogů je kvalifikovaná a zbylí nekvalifikování studují dálkově. Kvalifikovanost na druhém stupni byla velmi dobrá s výjimkou hudební výchovy (externí zaměstnanec ze ZUŠ). Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy do let - let - let - let - let a více let celkem % muži ženy základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci vychovatel celkem učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy

9 Zaměstnanci ve šk.roce / k.. Zaměstnanci: Učitelé Vychovatelky Provozní Celkem D. fyzické os. přepočtení PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY,,,,

10 Zápis do. tříd proběhl dne. ledna a do naší školy se přihlásili děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí. Školu navštěvovalo více než % dojíždějících žáků. Žáci přijatí do. ročníku základní školy žáci zapsaní do.ročníku na šk.r.- počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy za období říjen - červen ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium čtyřleté gymnázium střední odborná škola střední odborné učiliště konzervatoř jiné celkem

11 POČTY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH A POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH. Počty žáků školy stav k / třída.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b celkem počet žáků z toho chlapců z toho dívek. Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostat.cizinci pob. v ČR počet žáků ve ŠD počet žáků celkem Během školního roku došlo k zvýšení počtu z původních žáků na. Tři žáci se odstěhovali a sedm žáků se přistěhovalo po.září. Stále se počet žáků školy drží mezi a.

12 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkové hodnocení žáků prospěch.pololetí - PROSPĚCH CHOVÁNÍ třída POCHVALY s vyznam.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.stup..a.b.a.b.a.b.a.b.st celkem prosp. neprosp třídní ředit. KAZEŇSKÁ OPATŘENÍ napom tř.důtky řed.důt. sníž.stup.

13 . Počet omluvených / neomluvených hodin třída.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b celkem počet omluvených hodin průměr na žáka třídy,,,,,,,,,,,,,,,,,,, počet neomluvených hodin Z celkového počtu žáků (k /) prospělo % žáků s vyznamenáním - z toho % to byli žáci.stupně a % žáci.stupně. Pouze jeden žák neprospěl. Přístup pedagogů k žákům je individuální, klidný, přívětivý, ale náročný. Klima ve škole je především příchozími vnímáno velice pozitivně. Stejně je vnímán i fakt, že ve škole již po několik školních roků nezvoní. Žáci mohou využívat tělocvičnu, PC učebnu a internet ve výuce a o hl. přestávce, na.stupni mají internet v každé učebně. Často zasílají své individuální práce vyučujícímu elektronicky.

14 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Prevence rizikového chování komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Prostřednictvím metodika prevence (dle individuální potřeby) nebo samostudium. Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova V předmětech občanská a rodinná výchova, třídnické hodiny, přednášky a soutěž Právo pro každého. Výchova ke zdravému životnímu stylu V předmětech občanská a rodinná výchova,přírodopis,pracovní činnosti,prvouka,přírodověda, vlastivěda,chemie, školní dny " My se nudy nebojíme" Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Prvouka, vlastivěda, přírodověda, rodinná a občanská výchova, přírodopis, chemie a další předměty. Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Skupinová práce, projektová výuka, soutěže, koncerty, besedy, výstavy. Organizace prevence Minimální preventivní program Škola má zpracovaný Minimální preventivní program + program proti šikaně Využití volného času žáků Akce školy, zájmové kroužky organizované školou nebo DDM, činnost ŠD, exkurze, výlety. Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé, ředitel školy průběžně sledují možný výskyt sociálně patologických jevů. Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Dotazníková metoda, sociogramy, pohovory. Poradenská služba školního metodika prevence x týdně konzultační hodiny pro rodiče, pro žáky a kolegy možný pohovor kdykoliv. Poradenská služba výchovného poradce Viz poradenská služba metodika prevence.

15 Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Sociální odbor města, PPP Ústí nad Orlicí. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Odborné příručky, informační materiály pro žáky, videopořady. Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Obsahuje. Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Ano, viz přehled Akce školy.. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Návykové látky Alkohol Kouření Kriminalita a delikvence Virtuální drogy (počítač, televize, video) Patologické hráčství (gambling) Záškoláctví Šikanování Vandalismus Násilné chování Xenofobie Rasismus

16 Přínosem je spolupráce s PPP UO v oblasti preventivních programů pro. třídy a. třídy. Jedná se o programy SORAD, vrstevnický program a šikana. Dalším velkým plusem je spolupráce s Městským úřadem Lanškroun prostřednictvím pracovní skupiny prevence kriminality, jedná se o soutěž Právo pro každého. Ubylo řešení problémů s kouřením. G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Ředitel školy má předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle odst. zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání tři učitelé prvního stupně základní školy a dva učitelé druhého stupně základní školy nemají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle a zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů všechny vychovatelky školní družiny mají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Petr Kulička b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace ukončil.ročník - VŠ pro.stupeň Romana Prokopová Úspěšně ukončila studium pro.stupeň Lenka Žáková ukončila.ročník studia pro.stupeň

17 DVPP pedagogů / jméno datum druh akce místo konání Zachařová.. seminář ústí n. O. Kačerovská.. Výuka vyjm. Slov ústí n. O. Valúšek.. Řízení projektů Pce Valúšek.. Seminář Leader Seč Ambrožová.. keramika I ústí n. O. Vašková.. seminář Pce Valúšek.. Seminář Leader Seč Valúšek.. Spisová služba egon Lan Kačerovská.. Seminář ústí n. O. Valúšek.. Seč Valúšek.. Seminář Leader Seminář pro příjemce EU-PS Vašková.. Angličtina a děti s SPU Coufalová.. EVVO Doubravská.. Interakt. Výuka v Čj Valúšek.. celý pg. Sbor.. celý pg. Sbor.. Seminář Leader DVPP- interaktivní softvare DVPP- interaktivní softvare pořadatel ČT Olomouc Seč Lan Lan Prostředky na DVPP byly zajištěny zejména prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu DVPP, který byl během roku aktualizován. Další vzdělávání bylo zaměřeno především na nové metody a formy výuky zaměřená na děti s SPU a využívání ICT, zejména interaktivních tabulí, tvorbu digitálních učebních materiálů a na školení celého pedagogického sboru v prostorách školy.

18 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY, SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI, PARTNERY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI V roce / škola spolupracovala s se základními a středními školami v Lanškrouně i okolí. Tato spolupráce byla zaměřena na výměnu zkušeností v mnoha oblastech (výchovné poradenství, primární prevence, EVVO, ŠVP atd.), organizaci soutěží i projektů. Aktivní spolupráce probíhala i s DDM, kulturním centrem, informačním centrem, městskou knihovnou, dále měla podporu zřizovatele Města Lanškrouna a některých místních organizací a firem. Také jejich zásluhou vycházel již. ročník školního časopisu Béda. Vážíme si spolupráce se vzdělávacími institucemi ( NIVD, CCV, ) a oddělením školství MU Lanškroun. Akce naší školy probíhaly v několika úrovních. Většinovou část tvořily akce pořádané školou. Adaptační kurzy pro šesté třídy, s úkolem stmelit nové kolektivy, různá divadelní a hudební představení souborů, které přijely až k nám. Sportovní akce školní lehkoatletické závody, organizování většiny okrskových turnajů pro chlapce i dívky ( florbal, kopaná, volejbal, basketbal). Školní projekty Den vody, Napříč Českem, My se nudy nebojíme Opět se osvědčila spolupráce s p.drozdovou ze sociálního odboru MÚ a se zástupci Policie. Jejich program byl pro žáky přínosný zejména v oblasti právního povědomí. Významné místo v činnosti školy mají školní kurzy- lyžování, snowboarding, plavání, cykloturistika. Účastníme se akcí pořádanými jinými místními subjekty (město, kultur.centrum, DDM, ZUŠ, la muzeum). Tradičně výborná spolupráce je s DDM, s nimiž jsme letos absolvovali mnoho akcí, účastnili se Dne Země, přírodovědné soutěže a olympiád. Využíváme lanškrounská sportoviště: horolezeckou stěnu, zimní stadion, žáci se účastní Lanškrounské kopy jako turisté, cyklisté, děvčata předvádějí své vystoupení na náměstí. Tento rok jsme opět vyráběli keramické medaile na již. ročník Kopy v počtu kusů. V rámci exkurzí žáci navštěvují místní podniky, zahradnictví, hasiče, městský úřad a další instituce. Další část akcí je organizována po různých místech ČR i mimo ni. Exkurze do různých měst, zoologických zahrad, muzeí, archivů, skanzenů a dalších zajímavých míst, včetně návštěvy předvánoční Prahy i rakouské Vídně. Všechny výsledky naší činnosti prezentujeme ve školním časopisu Béda, školních www stránkách a Listech Lanškrounska. Akce školy

19 Typ akce Počet zúčast něnýc h tříd SPORT. KURZY SPORTOVNÍ SOUTĚŽE.stu p.stu p.stu p.stu p.stu p ostatní SOUTĚŽE a OLYMPIÁDY.stu p.i Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Č-Tř... Plavecký kurz AB, A Č.Tř... Plavecký kurz Lyžařský kurz. a.tříd Lyžařský kurz. -.tříd Vodácký kurz Běh do sjezdovky Běh Kypuší Memoriá M.Schejbala Malá kopaná - turnaj v Lukové Okrsek - sálová kopaná Okrsek - florbal dívky Okrsek - florbal chlapci Učitelské turnaje ZŠ Dobr Dol.Morava Dol.Morava ř.sázava Plavecký kurz AB, B AB, AB umíst La.-..m organizujeme H.Čermná organizujeme.x V...X.XI.XI.XII x Běh ulicemi města Lehkoatlet.závody v Rudolticích Lehkoatlet.závody na ZŠ Dobrovs. okres - sálová kopaná v Č.Tř Školní atletické přebory Vybíjená o Starou kůži Mc Donald - fotbal.-.tříd Kinderiáda Okresní kolo v basketbale - chl Okresní kolo ve volejbale - d škol.kolo olymp. M šk.a okresní kolo biol.olymp. šk.kolo Knj šk. a okresní kolo K aj šk.kolo Pythagoriády šk.kolo matem Klokana Doprav.soutěž.tříd.ročník soutěže v luštění SUDOKU ročníkové projekty Oblastní kolo Festv.vědy a techn. Školní soutěže ve vaření soutěžve sběru PET lahví.xi.místo Pce.mkraj UO Výtvar.s. k výr. Běhu do Zámečku SPORT. akce EXKURZE PC-ák počítač.soutěž.místo Bruslení v hale B.Modrého Horolezecká stěna loděnice za rybníkem Městská knihovna Výstavy GIGANTI a GEOSVĚT Pha Nasavrky - Keltské muzeum Naučná stezka Skuhrovským potokem Z - putování po Olomouci OC.. kraj.x

20 VÝLETY / ZÁJEZDY KULTURA napří č tř. napří č.st ŽÁK. VYSTOUPENÍ EVVO RŮZNÉ (památkky, zoo ve volební místnosti - v rámci Ov Luková - ZD úřad práce Pha - histor.pamětihodnosti Pha čistírna odpad.vod La výuk.progr.na F a Ov muzeum Pce Přečerpávací elektr.dlouhé Stráně Dělostřelecká pevnost Hanička Interaktivní výstava POZNÁVEJ SE Biofarma Žichlínek Naučná stezka Lanškr.rybníky Psí útulek s přednáškou Sázavská pekárna Dny otevř.dveří na la stř. školách Den otevř.dveří na ZUŠ.X listop Vídeň Potštejn a Zemská brána Dolní Čermná ZOO Olomouc Turistika na Mariánskou horu Výlet s Poláky do UO Brno div.představ. pořádané KC film.představ. La kina div.přestavení v Šumperku div.představení v Pardubicích N.Winton - Síla lidskosti Hrátky s češtinou- výukové div.předs. La kopa Majáles Beseda s pracovníky ČEZ o získáv.energií Sberový den papíru a PET lahví Mezitřídní soutěž ve sběru PET lahví Světový den vody - soutěž pro.st Den Země - soutěž pro.st Den Země - akce pořádaná DDM Seiferos - v tělocvičně Adaptační kurz - vzájemné poznání Právo pro každého - přednáška MP Dopr.vých - výuka na dopr.hř.uo dopr.soutěž Výstava trofejí s přednáškou My se nudy nebojíme - vánoční temat. Spolupráce s PPP - téma ŠIKANA Projekt.den Napříč Českem Testování SCIO Testování PIRLS a TIMSS TC škola.x uo.xii

21 Mimořádné úspěchy žáků UMÍSTĚNÍ.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj JMÉNO Motl Petr časop.béda družs..st Voborná Knápková Chrobák Chrobáková AKCE soutěž v informatice Pcák soutěž školních časopisů Kinderiáda skok z místa - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda

22 I. AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY Program environmentálního vzdělávání / komentář Vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání účast na seminářích s EVVO tématikou Pedagogičtí pracovníci školy p.uč. Žáková, Kulička při VŠ studiu absolvují cvičení,zápočty, zkoušky takto zaměřené Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP ano Samostatný předmět environmentálního vzdělávání není Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání ano ano ve školní družině, školní klub není Organizace environmentálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání ano Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty ano, viz plán EVVO Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání ano, např. akce Den Země.,Den Vody, sběrové dny papíru, průběžný a pravidelný sběr PET lahví, celorepubliková soutěž "Recyklohraní"(získání bodů směnitelných za ceny) Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností osobní konzultace s EVVO metodikem na ZŠ Jiráskova Lanškroun Využívání středisek a center ekologické výchovy využili na.stupni, pro. stupeň byly termíny akcí obsazené Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu ano, spolupráce s Mě úřadem- odborem životního prostředí, Paletou, škola je součástí M.R.K.E.V.

23 Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání nevelké - př. DVD, deskové hry Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) šetření energii, třídění odpadu, vybavení tříd sklokeramickými tabulemi, V celorepublikové soutěži "Recyklohraní" jsme získali plněním jednotlivých úkolů bodů, které jsou směnitelné pole vlastního výběru za nabízené zboží. Příští školní rok budeme v této soutěži pokračovat, abychom mohli získané body směnit pro potřeby žáků co nejvýhodněji. Část bodů ( ) jsme směnili za deskové hry Česko, Česko junior. Ušetřili jsme tak Kč.Nemalé částky také získáváme za sběr PET lahví, tyto peníze budou použity na zpestření výuky, případně relaxaci žáků o přestávkách. Velké obliby se těší u žáků ( zvláště na prvním stupni)projektové dny - př. Den země, Vody, napříč Českem. Aktivně se do nich zapojují. Stmelí to i jejich kolektiv, Při deskových hrách, které jsme získali u Scia -Přemýšlej o městě se projevují i slabší žáci, kteří se jinak nedokáží prosadit.pěkně pracovali žáci v lokalitě lanškrounských rybníků při jednodenním projektovém dnu. J. J. J. J. J. J. J. J. J. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTOLÁCH A VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI Uplynulý školní rok proběhly následující kontroly: Kontrola placení pojistného - OSSZ Kontrola - prověrka BOZP p. Michalec Pravidelné revize a prohlídky dle požadovaných termínů

24 K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROGRAMECH A PROJEKTECH Škola se pravidelně zapojuje do programu Zdravé zuby, který souvisí s výchovou ke zdraví. V ekonomické oblasti je součástí rozvojových programů Hustota a specifika, Školní vybavení pro žáky. ročníku, Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním Škola v tomto roce předložila další žádost (grant) na čerpání prostředků z evropských fondů v rámci programu Peníze do škol. Projekt splnil formální požadavky, i kritéria přijatelnosti a byl schválen. V tomto roce je projekt v realizaci. fáze- s objemem. milionu korun.

25 L: ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE PŘÍJMY INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM /od zřizovatele/ - NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM, z toho:,,,,,,,,, prostředky získané vlastní činností /ŠD/ prostředky na provoz: zřizovatel krajský úřad účelové - platy ped. účelové - pom.rehab. účelové -. třídy od subjektů (smouva o sdružení) prostředky od státních fondů příspěvky a dary: od fyzických osob od právnických osob poplatky od žáků, rodičů (zák.zástupců) ostatní příjmy příjmy z jiné - doplňkové činnosti příjmy z FRM,rezervního fondu a fondu odměn VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM z toho:, náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky výdaje na stipendia ostatní provozní náklady celkem náklady jiné - doplňkové činnosti KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ZŘIZOVATELEM Veřejnosprávní kontrola provedena ve dnech. -.. a.. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI ORGÁNY Kontrola pojistného na zdravotní pojištění provedena VZP...,,,,,,

26 L. ROZVOJ ŠKOLY Začátkem školního roku bylo dokončeno komplexní zateplení budovy na Palackého ulici. Během hlavních prázdnin se podařilo zajistit renovaci maleb v celé budově školy v areálu na Palackého ulici. Vymalovány byly veškeré učebny, chodby, šatny včetně klecí, sociální zařízení, keramická dílna i učebna. Byly provedeny nástřiky potrubí i radiátorů. Na hlavní budově na ulici Bedřicha Smetany byly provedeny renovační nátěry v tělocvičně a přilehlých sociálních zařízení a šatnách. V jarním období jsme další třídy vybavili stavitelnými lavicemi a židlemi. Ze zdrojů EU v rámci projektu Aktivní škola ( EU Peníze do škol) jsme tříd vybavili interaktivní technikou - tabulemi, projektory a počítači. V současné době je takto vybaveno tříd z prvního a druhého stupně. Z tohoto počtu je jednou interaktivní tabulí s ozvučením a počítačem vybavena i ŠD na Palackého ulici, která tak slouží prvním i druhým ročníkům i školní družině naší školy. Lanškroun.. Mgr. Milan Valúšek ředitel školy PŘÍLOHY. CD s kompletní výroční zprávou a přílohami

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 61234176

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Page 1 of 13 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více