Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy /

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Adresa, sídlo: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany, okr. Ústí nad Orlicí příspěvková organizace Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí B. Smetany, Lanškroun Ředitel: Mgr. Milan Valúšek Zástupce ředitele: Mgr. Eva Vašková Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Zubík Číslo účtu: KB / Kontakty: Telefon školy: (ul. Smetanova ), (školní družina), (ul. Palackého ) Fax školy: školy: WWW stránky: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků: umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.vyučování ve škole probíhalo dle učebních dokumentů Školního vzdělávacího programu NAŠE ŠKOLA. Na škole se vyučuje dvěma cizím jazykům německému a anglickému. Třídy školy se naplňují do počtu žáků. Škola organizuje každoroční lyžařské a snowboardové kurzy pro. až.ročníky, dále vodácké kurzy, cykloturistické kurzy na. stupni a plavecký výcvik žáků. Dále pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny. Škola má dvě budovy. Na ulici B.Smetany je umístěno. tříd a na ulici Palackého třídy a oddělení školní družiny. Zbývající oddělení školní družiny sídlí nad školní jídelnou MADORET. Ve spolupráci s DDM Lanškroun pracovaly na škole zájmové kroužky shrnuté pod název CVRČEK. V rámci činnosti ŠD se organizovaly další.na škole je vydáván časopis BÉDA. Na jeho tvorbě se podílejí žáci i pedagogičtí pracovníci. Časopis úspěšně vychází již školních let. Při škole je ustavena školská rada jejímiž členy jsou paní Mgr. Eva Vašková, Mgr. Zdeněk Baborák a pan Mgr. Pavel Dvořáček. Dále na škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ.

3 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Učební plány školy poprvé kompletně z vlastního školního vzdělávacího programu Naše škola. Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj. /-. Učební plán školy / Předmět Základní škola Ročník.... Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Administrativa Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty. Týdenní dotace povinných předmětů....

4 Učební plán školního vzdělávacího programu Naše škola I. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST..... CELKEM Z TOHO DISP. Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informatika Psaní na stroji Informační a komunikační technologie VYUČOVACÍ PŘEDMĚT SOUČET OBLAST Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a jeho svět Hudební výchova Člověk a zdraví Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti práce Celková časová dotace Z toho disponibilní dotace II. stupeň

5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie VYUČOVACÍ PŘEDMĚT.... CELKE M Z TOHO DISP. Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika Administrativa Dějepis Člověk a Občanská společnost výhova Fyzika Člověk a příroda Chemie Zeměpis Přírodopis Člověk a zdraví Tělesná výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a svět Praktické práce činnosti Volitelné předměty Celková časová dotace Z toho disponibilní dotace SOUČET OBLAST

6 Od. ročníku si žáci prohlubovali znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: Název volitelného předmětu Charakteristika Sportovní seminář Míčové hry - basketbal, kopaná, volejbal, nohejbal. Teorie, praxe, pravidla. Pohybový seminář Navazuje na tradici roztleskávaček na naší škole, poskytuje svým členkám základy pohybové kultury, možnost vyjádření se kulturním pohybem na základě hudebního doprovodu, členky souboru doprovázejí sportovní týmy a reprezentují naši školu. Seminář výtvarné výchovy Vytváření prostorových objektů, výtvarné zpracování textilu. Seminář finanční gramotnosti Nejde pouze o znalosti finančních produktů, ale o základy fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan alespoň základní povědomí Náročné počítače Složitější používání PC na základě zvládnutí základního učiva informatiky. Tvorba www stránek, grafické programy, propojení PC a ostatních příslušenství. Seminář matematiky Opakování, prohlubování a procvičování učiva náročnějšího charakteru. Není opakováním základního učiva Seminář českého jazyka Opakování, prohlubování a procvičování učiva náročnějšího charakteru. Není opakováním základního učiva

7 Kroužky organizované školní družinou a ve spolupráci s DDM Lanškroun Kroužek Charakteristika jméno vedoucího Florbal (ŠD) Pohybová relaxace oblíbeným sportovním odvětvím Brýdlová Sportovní (ŠD) Pohybové aktivity obvyklé i netradiční k sportovnímu vyžití dětí. Kuličková Keramika I. (ŠD) Keramika II. (ŠD) Keramika III. (ŠD) Netradiční sporty (DDM) Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Sportovní kroužek, který rozvíjí všestranné pohybové dovednosti, nejen dovednosti potřebné pro tento sport. Brýdlová Kuličková Smejkalová Žáček Keramika (DDM) Kroužky pro žáky vyšších tříd I. stupně, kteří nechodí do družiny. Kačerovská Publicistika (DDM) Pro žáky.-.tříd. Žáci se naučí základní novinářské dovednosti, práci s jazykem apod Doubravská

8 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pracovní kolektiv školy byl stabilizovaný. Na konci školního roku došlo k jedné změně v personálním obsazení. Ze školy odešel pan učitel Petr Kulička. Novými zaměstnanci jsou paní Radka Šemberová, učitelka I. stupně, která se vrací z mateřské dovolené a nová provozní zaměstnankyně, paní Zezulová Kateřina. Pedagogický kolektiv je tvořen převážně ženami - %. Kvalifikovanost je velice dobrá. Drtivá většina pedagogů je kvalifikovaná a zbylí nekvalifikování studují dálkově. Kvalifikovanost na druhém stupni byla velmi dobrá s výjimkou hudební výchovy (externí zaměstnanec ze ZUŠ). Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy do let - let - let - let - let a více let celkem % muži ženy základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci vychovatel celkem učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy

9 Zaměstnanci ve šk.roce / k.. Zaměstnanci: Učitelé Vychovatelky Provozní Celkem D. fyzické os. přepočtení PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY,,,,

10 Zápis do. tříd proběhl dne. ledna a do naší školy se přihlásili děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí. Školu navštěvovalo více než % dojíždějících žáků. Žáci přijatí do. ročníku základní školy žáci zapsaní do.ročníku na šk.r.- počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy za období říjen - červen ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium čtyřleté gymnázium střední odborná škola střední odborné učiliště konzervatoř jiné celkem

11 POČTY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH A POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH. Počty žáků školy stav k / třída.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b celkem počet žáků z toho chlapců z toho dívek. Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostat.cizinci pob. v ČR počet žáků ve ŠD počet žáků celkem Během školního roku došlo k zvýšení počtu z původních žáků na. Tři žáci se odstěhovali a sedm žáků se přistěhovalo po.září. Stále se počet žáků školy drží mezi a.

12 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkové hodnocení žáků prospěch.pololetí - PROSPĚCH CHOVÁNÍ třída POCHVALY s vyznam.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.stup..a.b.a.b.a.b.a.b.st celkem prosp. neprosp třídní ředit. KAZEŇSKÁ OPATŘENÍ napom tř.důtky řed.důt. sníž.stup.

13 . Počet omluvených / neomluvených hodin třída.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b celkem počet omluvených hodin průměr na žáka třídy,,,,,,,,,,,,,,,,,,, počet neomluvených hodin Z celkového počtu žáků (k /) prospělo % žáků s vyznamenáním - z toho % to byli žáci.stupně a % žáci.stupně. Pouze jeden žák neprospěl. Přístup pedagogů k žákům je individuální, klidný, přívětivý, ale náročný. Klima ve škole je především příchozími vnímáno velice pozitivně. Stejně je vnímán i fakt, že ve škole již po několik školních roků nezvoní. Žáci mohou využívat tělocvičnu, PC učebnu a internet ve výuce a o hl. přestávce, na.stupni mají internet v každé učebně. Často zasílají své individuální práce vyučujícímu elektronicky.

14 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Prevence rizikového chování komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Prostřednictvím metodika prevence (dle individuální potřeby) nebo samostudium. Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova V předmětech občanská a rodinná výchova, třídnické hodiny, přednášky a soutěž Právo pro každého. Výchova ke zdravému životnímu stylu V předmětech občanská a rodinná výchova,přírodopis,pracovní činnosti,prvouka,přírodověda, vlastivěda,chemie, školní dny " My se nudy nebojíme" Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Prvouka, vlastivěda, přírodověda, rodinná a občanská výchova, přírodopis, chemie a další předměty. Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Skupinová práce, projektová výuka, soutěže, koncerty, besedy, výstavy. Organizace prevence Minimální preventivní program Škola má zpracovaný Minimální preventivní program + program proti šikaně Využití volného času žáků Akce školy, zájmové kroužky organizované školou nebo DDM, činnost ŠD, exkurze, výlety. Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé, ředitel školy průběžně sledují možný výskyt sociálně patologických jevů. Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Dotazníková metoda, sociogramy, pohovory. Poradenská služba školního metodika prevence x týdně konzultační hodiny pro rodiče, pro žáky a kolegy možný pohovor kdykoliv. Poradenská služba výchovného poradce Viz poradenská služba metodika prevence.

15 Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Sociální odbor města, PPP Ústí nad Orlicí. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Odborné příručky, informační materiály pro žáky, videopořady. Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Obsahuje. Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Ano, viz přehled Akce školy.. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Návykové látky Alkohol Kouření Kriminalita a delikvence Virtuální drogy (počítač, televize, video) Patologické hráčství (gambling) Záškoláctví Šikanování Vandalismus Násilné chování Xenofobie Rasismus

16 Přínosem je spolupráce s PPP UO v oblasti preventivních programů pro. třídy a. třídy. Jedná se o programy SORAD, vrstevnický program a šikana. Dalším velkým plusem je spolupráce s Městským úřadem Lanškroun prostřednictvím pracovní skupiny prevence kriminality, jedná se o soutěž Právo pro každého. Ubylo řešení problémů s kouřením. G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Ředitel školy má předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle odst. zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání tři učitelé prvního stupně základní školy a dva učitelé druhého stupně základní školy nemají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle a zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů všechny vychovatelky školní družiny mají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Petr Kulička b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace ukončil.ročník - VŠ pro.stupeň Romana Prokopová Úspěšně ukončila studium pro.stupeň Lenka Žáková ukončila.ročník studia pro.stupeň

17 DVPP pedagogů / jméno datum druh akce místo konání Zachařová.. seminář ústí n. O. Kačerovská.. Výuka vyjm. Slov ústí n. O. Valúšek.. Řízení projektů Pce Valúšek.. Seminář Leader Seč Ambrožová.. keramika I ústí n. O. Vašková.. seminář Pce Valúšek.. Seminář Leader Seč Valúšek.. Spisová služba egon Lan Kačerovská.. Seminář ústí n. O. Valúšek.. Seč Valúšek.. Seminář Leader Seminář pro příjemce EU-PS Vašková.. Angličtina a děti s SPU Coufalová.. EVVO Doubravská.. Interakt. Výuka v Čj Valúšek.. celý pg. Sbor.. celý pg. Sbor.. Seminář Leader DVPP- interaktivní softvare DVPP- interaktivní softvare pořadatel ČT Olomouc Seč Lan Lan Prostředky na DVPP byly zajištěny zejména prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu DVPP, který byl během roku aktualizován. Další vzdělávání bylo zaměřeno především na nové metody a formy výuky zaměřená na děti s SPU a využívání ICT, zejména interaktivních tabulí, tvorbu digitálních učebních materiálů a na školení celého pedagogického sboru v prostorách školy.

18 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY, SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI, PARTNERY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI V roce / škola spolupracovala s se základními a středními školami v Lanškrouně i okolí. Tato spolupráce byla zaměřena na výměnu zkušeností v mnoha oblastech (výchovné poradenství, primární prevence, EVVO, ŠVP atd.), organizaci soutěží i projektů. Aktivní spolupráce probíhala i s DDM, kulturním centrem, informačním centrem, městskou knihovnou, dále měla podporu zřizovatele Města Lanškrouna a některých místních organizací a firem. Také jejich zásluhou vycházel již. ročník školního časopisu Béda. Vážíme si spolupráce se vzdělávacími institucemi ( NIVD, CCV, ) a oddělením školství MU Lanškroun. Akce naší školy probíhaly v několika úrovních. Většinovou část tvořily akce pořádané školou. Adaptační kurzy pro šesté třídy, s úkolem stmelit nové kolektivy, různá divadelní a hudební představení souborů, které přijely až k nám. Sportovní akce školní lehkoatletické závody, organizování většiny okrskových turnajů pro chlapce i dívky ( florbal, kopaná, volejbal, basketbal). Školní projekty Den vody, Napříč Českem, My se nudy nebojíme Opět se osvědčila spolupráce s p.drozdovou ze sociálního odboru MÚ a se zástupci Policie. Jejich program byl pro žáky přínosný zejména v oblasti právního povědomí. Významné místo v činnosti školy mají školní kurzy- lyžování, snowboarding, plavání, cykloturistika. Účastníme se akcí pořádanými jinými místními subjekty (město, kultur.centrum, DDM, ZUŠ, la muzeum). Tradičně výborná spolupráce je s DDM, s nimiž jsme letos absolvovali mnoho akcí, účastnili se Dne Země, přírodovědné soutěže a olympiád. Využíváme lanškrounská sportoviště: horolezeckou stěnu, zimní stadion, žáci se účastní Lanškrounské kopy jako turisté, cyklisté, děvčata předvádějí své vystoupení na náměstí. Tento rok jsme opět vyráběli keramické medaile na již. ročník Kopy v počtu kusů. V rámci exkurzí žáci navštěvují místní podniky, zahradnictví, hasiče, městský úřad a další instituce. Další část akcí je organizována po různých místech ČR i mimo ni. Exkurze do různých měst, zoologických zahrad, muzeí, archivů, skanzenů a dalších zajímavých míst, včetně návštěvy předvánoční Prahy i rakouské Vídně. Všechny výsledky naší činnosti prezentujeme ve školním časopisu Béda, školních www stránkách a Listech Lanškrounska. Akce školy

19 Typ akce Počet zúčast něnýc h tříd SPORT. KURZY SPORTOVNÍ SOUTĚŽE.stu p.stu p.stu p.stu p.stu p ostatní SOUTĚŽE a OLYMPIÁDY.stu p.i Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Č-Tř... Plavecký kurz AB, A Č.Tř... Plavecký kurz Lyžařský kurz. a.tříd Lyžařský kurz. -.tříd Vodácký kurz Běh do sjezdovky Běh Kypuší Memoriá M.Schejbala Malá kopaná - turnaj v Lukové Okrsek - sálová kopaná Okrsek - florbal dívky Okrsek - florbal chlapci Učitelské turnaje ZŠ Dobr Dol.Morava Dol.Morava ř.sázava Plavecký kurz AB, B AB, AB umíst La.-..m organizujeme H.Čermná organizujeme.x V...X.XI.XI.XII x Běh ulicemi města Lehkoatlet.závody v Rudolticích Lehkoatlet.závody na ZŠ Dobrovs. okres - sálová kopaná v Č.Tř Školní atletické přebory Vybíjená o Starou kůži Mc Donald - fotbal.-.tříd Kinderiáda Okresní kolo v basketbale - chl Okresní kolo ve volejbale - d škol.kolo olymp. M šk.a okresní kolo biol.olymp. šk.kolo Knj šk. a okresní kolo K aj šk.kolo Pythagoriády šk.kolo matem Klokana Doprav.soutěž.tříd.ročník soutěže v luštění SUDOKU ročníkové projekty Oblastní kolo Festv.vědy a techn. Školní soutěže ve vaření soutěžve sběru PET lahví.xi.místo Pce.mkraj UO Výtvar.s. k výr. Běhu do Zámečku SPORT. akce EXKURZE PC-ák počítač.soutěž.místo Bruslení v hale B.Modrého Horolezecká stěna loděnice za rybníkem Městská knihovna Výstavy GIGANTI a GEOSVĚT Pha Nasavrky - Keltské muzeum Naučná stezka Skuhrovským potokem Z - putování po Olomouci OC.. kraj.x

20 VÝLETY / ZÁJEZDY KULTURA napří č tř. napří č.st ŽÁK. VYSTOUPENÍ EVVO RŮZNÉ (památkky, zoo ve volební místnosti - v rámci Ov Luková - ZD úřad práce Pha - histor.pamětihodnosti Pha čistírna odpad.vod La výuk.progr.na F a Ov muzeum Pce Přečerpávací elektr.dlouhé Stráně Dělostřelecká pevnost Hanička Interaktivní výstava POZNÁVEJ SE Biofarma Žichlínek Naučná stezka Lanškr.rybníky Psí útulek s přednáškou Sázavská pekárna Dny otevř.dveří na la stř. školách Den otevř.dveří na ZUŠ.X listop Vídeň Potštejn a Zemská brána Dolní Čermná ZOO Olomouc Turistika na Mariánskou horu Výlet s Poláky do UO Brno div.představ. pořádané KC film.představ. La kina div.přestavení v Šumperku div.představení v Pardubicích N.Winton - Síla lidskosti Hrátky s češtinou- výukové div.předs. La kopa Majáles Beseda s pracovníky ČEZ o získáv.energií Sberový den papíru a PET lahví Mezitřídní soutěž ve sběru PET lahví Světový den vody - soutěž pro.st Den Země - soutěž pro.st Den Země - akce pořádaná DDM Seiferos - v tělocvičně Adaptační kurz - vzájemné poznání Právo pro každého - přednáška MP Dopr.vých - výuka na dopr.hř.uo dopr.soutěž Výstava trofejí s přednáškou My se nudy nebojíme - vánoční temat. Spolupráce s PPP - téma ŠIKANA Projekt.den Napříč Českem Testování SCIO Testování PIRLS a TIMSS TC škola.x uo.xii

21 Mimořádné úspěchy žáků UMÍSTĚNÍ.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj JMÉNO Motl Petr časop.béda družs..st Voborná Knápková Chrobák Chrobáková AKCE soutěž v informatice Pcák soutěž školních časopisů Kinderiáda skok z místa - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda

22 I. AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY Program environmentálního vzdělávání / komentář Vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání účast na seminářích s EVVO tématikou Pedagogičtí pracovníci školy p.uč. Žáková, Kulička při VŠ studiu absolvují cvičení,zápočty, zkoušky takto zaměřené Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP ano Samostatný předmět environmentálního vzdělávání není Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání ano ano ve školní družině, školní klub není Organizace environmentálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání ano Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty ano, viz plán EVVO Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání ano, např. akce Den Země.,Den Vody, sběrové dny papíru, průběžný a pravidelný sběr PET lahví, celorepubliková soutěž "Recyklohraní"(získání bodů směnitelných za ceny) Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností osobní konzultace s EVVO metodikem na ZŠ Jiráskova Lanškroun Využívání středisek a center ekologické výchovy využili na.stupni, pro. stupeň byly termíny akcí obsazené Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu ano, spolupráce s Mě úřadem- odborem životního prostředí, Paletou, škola je součástí M.R.K.E.V.

23 Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání nevelké - př. DVD, deskové hry Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) šetření energii, třídění odpadu, vybavení tříd sklokeramickými tabulemi, V celorepublikové soutěži "Recyklohraní" jsme získali plněním jednotlivých úkolů bodů, které jsou směnitelné pole vlastního výběru za nabízené zboží. Příští školní rok budeme v této soutěži pokračovat, abychom mohli získané body směnit pro potřeby žáků co nejvýhodněji. Část bodů ( ) jsme směnili za deskové hry Česko, Česko junior. Ušetřili jsme tak Kč.Nemalé částky také získáváme za sběr PET lahví, tyto peníze budou použity na zpestření výuky, případně relaxaci žáků o přestávkách. Velké obliby se těší u žáků ( zvláště na prvním stupni)projektové dny - př. Den země, Vody, napříč Českem. Aktivně se do nich zapojují. Stmelí to i jejich kolektiv, Při deskových hrách, které jsme získali u Scia -Přemýšlej o městě se projevují i slabší žáci, kteří se jinak nedokáží prosadit.pěkně pracovali žáci v lokalitě lanškrounských rybníků při jednodenním projektovém dnu. J. J. J. J. J. J. J. J. J. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTOLÁCH A VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI Uplynulý školní rok proběhly následující kontroly: Kontrola placení pojistného - OSSZ Kontrola - prověrka BOZP p. Michalec Pravidelné revize a prohlídky dle požadovaných termínů

24 K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROGRAMECH A PROJEKTECH Škola se pravidelně zapojuje do programu Zdravé zuby, který souvisí s výchovou ke zdraví. V ekonomické oblasti je součástí rozvojových programů Hustota a specifika, Školní vybavení pro žáky. ročníku, Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním Škola v tomto roce předložila další žádost (grant) na čerpání prostředků z evropských fondů v rámci programu Peníze do škol. Projekt splnil formální požadavky, i kritéria přijatelnosti a byl schválen. V tomto roce je projekt v realizaci. fáze- s objemem. milionu korun.

25 L: ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE PŘÍJMY INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM /od zřizovatele/ - NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM, z toho:,,,,,,,,, prostředky získané vlastní činností /ŠD/ prostředky na provoz: zřizovatel krajský úřad účelové - platy ped. účelové - pom.rehab. účelové -. třídy od subjektů (smouva o sdružení) prostředky od státních fondů příspěvky a dary: od fyzických osob od právnických osob poplatky od žáků, rodičů (zák.zástupců) ostatní příjmy příjmy z jiné - doplňkové činnosti příjmy z FRM,rezervního fondu a fondu odměn VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM z toho:, náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky výdaje na stipendia ostatní provozní náklady celkem náklady jiné - doplňkové činnosti KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ZŘIZOVATELEM Veřejnosprávní kontrola provedena ve dnech. -.. a.. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI ORGÁNY Kontrola pojistného na zdravotní pojištění provedena VZP...,,,,,,

26 L. ROZVOJ ŠKOLY Začátkem školního roku bylo dokončeno komplexní zateplení budovy na Palackého ulici. Během hlavních prázdnin se podařilo zajistit renovaci maleb v celé budově školy v areálu na Palackého ulici. Vymalovány byly veškeré učebny, chodby, šatny včetně klecí, sociální zařízení, keramická dílna i učebna. Byly provedeny nástřiky potrubí i radiátorů. Na hlavní budově na ulici Bedřicha Smetany byly provedeny renovační nátěry v tělocvičně a přilehlých sociálních zařízení a šatnách. V jarním období jsme další třídy vybavili stavitelnými lavicemi a židlemi. Ze zdrojů EU v rámci projektu Aktivní škola ( EU Peníze do škol) jsme tříd vybavili interaktivní technikou - tabulemi, projektory a počítači. V současné době je takto vybaveno tříd z prvního a druhého stupně. Z tohoto počtu je jednou interaktivní tabulí s ozvučením a počítačem vybavena i ŠD na Palackého ulici, která tak slouží prvním i druhým ročníkům i školní družině naší školy. Lanškroun.. Mgr. Milan Valúšek ředitel školy PŘÍLOHY. CD s kompletní výroční zprávou a přílohami

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Page 1 of 13 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více