Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy /

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Adresa, sídlo: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany, okr. Ústí nad Orlicí příspěvková organizace Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí B. Smetany, Lanškroun Ředitel: Mgr. Milan Valúšek Zástupce ředitele: Mgr. Eva Vašková Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Zubík Číslo účtu: KB / Kontakty: Telefon školy: (ul. Smetanova ), (školní družina), (ul. Palackého ) Fax školy: školy: WWW stránky: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků: umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.vyučování ve škole probíhalo dle učebních dokumentů Školního vzdělávacího programu NAŠE ŠKOLA. Na škole se vyučuje dvěma cizím jazykům německému a anglickému. Třídy školy se naplňují do počtu žáků. Škola organizuje každoroční lyžařské a snowboardové kurzy pro. až.ročníky, dále vodácké kurzy, cykloturistické kurzy na. stupni a plavecký výcvik žáků. Dále pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny. Škola má dvě budovy. Na ulici B.Smetany je umístěno. tříd a na ulici Palackého třídy a oddělení školní družiny. Zbývající oddělení školní družiny sídlí nad školní jídelnou MADORET. Ve spolupráci s DDM Lanškroun pracovaly na škole zájmové kroužky shrnuté pod název CVRČEK. V rámci činnosti ŠD se organizovaly další.na škole je vydáván časopis BÉDA. Na jeho tvorbě se podílejí žáci i pedagogičtí pracovníci. Časopis úspěšně vychází již školních let. Při škole je ustavena školská rada jejímiž členy jsou paní Mgr. Eva Vašková, Mgr. Zdeněk Baborák a pan Mgr. Pavel Dvořáček. Dále na škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ.

3 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Učební plány školy poprvé kompletně z vlastního školního vzdělávacího programu Naše škola. Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj. /-. Učební plán školy / Předmět Základní škola Ročník.... Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Administrativa Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty. Týdenní dotace povinných předmětů....

4 Učební plán školního vzdělávacího programu Naše škola I. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST..... CELKEM Z TOHO DISP. Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informatika Psaní na stroji Informační a komunikační technologie VYUČOVACÍ PŘEDMĚT SOUČET OBLAST Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a jeho svět Hudební výchova Člověk a zdraví Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti práce Celková časová dotace Z toho disponibilní dotace II. stupeň

5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie VYUČOVACÍ PŘEDMĚT.... CELKE M Z TOHO DISP. Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika Administrativa Dějepis Člověk a Občanská společnost výhova Fyzika Člověk a příroda Chemie Zeměpis Přírodopis Člověk a zdraví Tělesná výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a svět Praktické práce činnosti Volitelné předměty Celková časová dotace Z toho disponibilní dotace SOUČET OBLAST

6 Od. ročníku si žáci prohlubovali znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: Název volitelného předmětu Charakteristika Sportovní seminář Míčové hry - basketbal, kopaná, volejbal, nohejbal. Teorie, praxe, pravidla. Pohybový seminář Navazuje na tradici roztleskávaček na naší škole, poskytuje svým členkám základy pohybové kultury, možnost vyjádření se kulturním pohybem na základě hudebního doprovodu, členky souboru doprovázejí sportovní týmy a reprezentují naši školu. Seminář výtvarné výchovy Vytváření prostorových objektů, výtvarné zpracování textilu. Seminář finanční gramotnosti Nejde pouze o znalosti finančních produktů, ale o základy fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan alespoň základní povědomí Náročné počítače Složitější používání PC na základě zvládnutí základního učiva informatiky. Tvorba www stránek, grafické programy, propojení PC a ostatních příslušenství. Seminář matematiky Opakování, prohlubování a procvičování učiva náročnějšího charakteru. Není opakováním základního učiva Seminář českého jazyka Opakování, prohlubování a procvičování učiva náročnějšího charakteru. Není opakováním základního učiva

7 Kroužky organizované školní družinou a ve spolupráci s DDM Lanškroun Kroužek Charakteristika jméno vedoucího Florbal (ŠD) Pohybová relaxace oblíbeným sportovním odvětvím Brýdlová Sportovní (ŠD) Pohybové aktivity obvyklé i netradiční k sportovnímu vyžití dětí. Kuličková Keramika I. (ŠD) Keramika II. (ŠD) Keramika III. (ŠD) Netradiční sporty (DDM) Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Skupiny, které využívají keramickou dílnu k rozvíjení prostorových uměleckých představ dětí Sportovní kroužek, který rozvíjí všestranné pohybové dovednosti, nejen dovednosti potřebné pro tento sport. Brýdlová Kuličková Smejkalová Žáček Keramika (DDM) Kroužky pro žáky vyšších tříd I. stupně, kteří nechodí do družiny. Kačerovská Publicistika (DDM) Pro žáky.-.tříd. Žáci se naučí základní novinářské dovednosti, práci s jazykem apod Doubravská

8 C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Pracovní kolektiv školy byl stabilizovaný. Na konci školního roku došlo k jedné změně v personálním obsazení. Ze školy odešel pan učitel Petr Kulička. Novými zaměstnanci jsou paní Radka Šemberová, učitelka I. stupně, která se vrací z mateřské dovolené a nová provozní zaměstnankyně, paní Zezulová Kateřina. Pedagogický kolektiv je tvořen převážně ženami - %. Kvalifikovanost je velice dobrá. Drtivá většina pedagogů je kvalifikovaná a zbylí nekvalifikování studují dálkově. Kvalifikovanost na druhém stupni byla velmi dobrá s výjimkou hudební výchovy (externí zaměstnanec ze ZUŠ). Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy do let - let - let - let - let a více let celkem % muži ženy základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci vychovatel celkem učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy

9 Zaměstnanci ve šk.roce / k.. Zaměstnanci: Učitelé Vychovatelky Provozní Celkem D. fyzické os. přepočtení PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY,,,,

10 Zápis do. tříd proběhl dne. ledna a do naší školy se přihlásili děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí. Školu navštěvovalo více než % dojíždějících žáků. Žáci přijatí do. ročníku základní školy žáci zapsaní do.ročníku na šk.r.- počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy za období říjen - červen ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium čtyřleté gymnázium střední odborná škola střední odborné učiliště konzervatoř jiné celkem

11 POČTY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH A POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH. Počty žáků školy stav k / třída.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b celkem počet žáků z toho chlapců z toho dívek. Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostat.cizinci pob. v ČR počet žáků ve ŠD počet žáků celkem Během školního roku došlo k zvýšení počtu z původních žáků na. Tři žáci se odstěhovali a sedm žáků se přistěhovalo po.září. Stále se počet žáků školy drží mezi a.

12 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkové hodnocení žáků prospěch.pololetí - PROSPĚCH CHOVÁNÍ třída POCHVALY s vyznam.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.stup..a.b.a.b.a.b.a.b.st celkem prosp. neprosp třídní ředit. KAZEŇSKÁ OPATŘENÍ napom tř.důtky řed.důt. sníž.stup.

13 . Počet omluvených / neomluvených hodin třída.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b.a.b celkem počet omluvených hodin průměr na žáka třídy,,,,,,,,,,,,,,,,,,, počet neomluvených hodin Z celkového počtu žáků (k /) prospělo % žáků s vyznamenáním - z toho % to byli žáci.stupně a % žáci.stupně. Pouze jeden žák neprospěl. Přístup pedagogů k žákům je individuální, klidný, přívětivý, ale náročný. Klima ve škole je především příchozími vnímáno velice pozitivně. Stejně je vnímán i fakt, že ve škole již po několik školních roků nezvoní. Žáci mohou využívat tělocvičnu, PC učebnu a internet ve výuce a o hl. přestávce, na.stupni mají internet v každé učebně. Často zasílají své individuální práce vyučujícímu elektronicky.

14 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Prevence rizikového chování komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Prostřednictvím metodika prevence (dle individuální potřeby) nebo samostudium. Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova V předmětech občanská a rodinná výchova, třídnické hodiny, přednášky a soutěž Právo pro každého. Výchova ke zdravému životnímu stylu V předmětech občanská a rodinná výchova,přírodopis,pracovní činnosti,prvouka,přírodověda, vlastivěda,chemie, školní dny " My se nudy nebojíme" Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Prvouka, vlastivěda, přírodověda, rodinná a občanská výchova, přírodopis, chemie a další předměty. Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Skupinová práce, projektová výuka, soutěže, koncerty, besedy, výstavy. Organizace prevence Minimální preventivní program Škola má zpracovaný Minimální preventivní program + program proti šikaně Využití volného času žáků Akce školy, zájmové kroužky organizované školou nebo DDM, činnost ŠD, exkurze, výlety. Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé, ředitel školy průběžně sledují možný výskyt sociálně patologických jevů. Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Dotazníková metoda, sociogramy, pohovory. Poradenská služba školního metodika prevence x týdně konzultační hodiny pro rodiče, pro žáky a kolegy možný pohovor kdykoliv. Poradenská služba výchovného poradce Viz poradenská služba metodika prevence.

15 Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Sociální odbor města, PPP Ústí nad Orlicí. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Odborné příručky, informační materiály pro žáky, videopořady. Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Obsahuje. Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Ano, viz přehled Akce školy.. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Návykové látky Alkohol Kouření Kriminalita a delikvence Virtuální drogy (počítač, televize, video) Patologické hráčství (gambling) Záškoláctví Šikanování Vandalismus Násilné chování Xenofobie Rasismus

16 Přínosem je spolupráce s PPP UO v oblasti preventivních programů pro. třídy a. třídy. Jedná se o programy SORAD, vrstevnický program a šikana. Dalším velkým plusem je spolupráce s Městským úřadem Lanškroun prostřednictvím pracovní skupiny prevence kriminality, jedná se o soutěž Právo pro každého. Ubylo řešení problémů s kouřením. G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Ředitel školy má předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle odst. zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání tři učitelé prvního stupně základní školy a dva učitelé druhého stupně základní školy nemají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle a zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů všechny vychovatelky školní družiny mají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Petr Kulička b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace ukončil.ročník - VŠ pro.stupeň Romana Prokopová Úspěšně ukončila studium pro.stupeň Lenka Žáková ukončila.ročník studia pro.stupeň

17 DVPP pedagogů / jméno datum druh akce místo konání Zachařová.. seminář ústí n. O. Kačerovská.. Výuka vyjm. Slov ústí n. O. Valúšek.. Řízení projektů Pce Valúšek.. Seminář Leader Seč Ambrožová.. keramika I ústí n. O. Vašková.. seminář Pce Valúšek.. Seminář Leader Seč Valúšek.. Spisová služba egon Lan Kačerovská.. Seminář ústí n. O. Valúšek.. Seč Valúšek.. Seminář Leader Seminář pro příjemce EU-PS Vašková.. Angličtina a děti s SPU Coufalová.. EVVO Doubravská.. Interakt. Výuka v Čj Valúšek.. celý pg. Sbor.. celý pg. Sbor.. Seminář Leader DVPP- interaktivní softvare DVPP- interaktivní softvare pořadatel ČT Olomouc Seč Lan Lan Prostředky na DVPP byly zajištěny zejména prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu DVPP, který byl během roku aktualizován. Další vzdělávání bylo zaměřeno především na nové metody a formy výuky zaměřená na děti s SPU a využívání ICT, zejména interaktivních tabulí, tvorbu digitálních učebních materiálů a na školení celého pedagogického sboru v prostorách školy.

18 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY, SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI, PARTNERY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI V roce / škola spolupracovala s se základními a středními školami v Lanškrouně i okolí. Tato spolupráce byla zaměřena na výměnu zkušeností v mnoha oblastech (výchovné poradenství, primární prevence, EVVO, ŠVP atd.), organizaci soutěží i projektů. Aktivní spolupráce probíhala i s DDM, kulturním centrem, informačním centrem, městskou knihovnou, dále měla podporu zřizovatele Města Lanškrouna a některých místních organizací a firem. Také jejich zásluhou vycházel již. ročník školního časopisu Béda. Vážíme si spolupráce se vzdělávacími institucemi ( NIVD, CCV, ) a oddělením školství MU Lanškroun. Akce naší školy probíhaly v několika úrovních. Většinovou část tvořily akce pořádané školou. Adaptační kurzy pro šesté třídy, s úkolem stmelit nové kolektivy, různá divadelní a hudební představení souborů, které přijely až k nám. Sportovní akce školní lehkoatletické závody, organizování většiny okrskových turnajů pro chlapce i dívky ( florbal, kopaná, volejbal, basketbal). Školní projekty Den vody, Napříč Českem, My se nudy nebojíme Opět se osvědčila spolupráce s p.drozdovou ze sociálního odboru MÚ a se zástupci Policie. Jejich program byl pro žáky přínosný zejména v oblasti právního povědomí. Významné místo v činnosti školy mají školní kurzy- lyžování, snowboarding, plavání, cykloturistika. Účastníme se akcí pořádanými jinými místními subjekty (město, kultur.centrum, DDM, ZUŠ, la muzeum). Tradičně výborná spolupráce je s DDM, s nimiž jsme letos absolvovali mnoho akcí, účastnili se Dne Země, přírodovědné soutěže a olympiád. Využíváme lanškrounská sportoviště: horolezeckou stěnu, zimní stadion, žáci se účastní Lanškrounské kopy jako turisté, cyklisté, děvčata předvádějí své vystoupení na náměstí. Tento rok jsme opět vyráběli keramické medaile na již. ročník Kopy v počtu kusů. V rámci exkurzí žáci navštěvují místní podniky, zahradnictví, hasiče, městský úřad a další instituce. Další část akcí je organizována po různých místech ČR i mimo ni. Exkurze do různých měst, zoologických zahrad, muzeí, archivů, skanzenů a dalších zajímavých míst, včetně návštěvy předvánoční Prahy i rakouské Vídně. Všechny výsledky naší činnosti prezentujeme ve školním časopisu Béda, školních www stránkách a Listech Lanškrounska. Akce školy

19 Typ akce Počet zúčast něnýc h tříd SPORT. KURZY SPORTOVNÍ SOUTĚŽE.stu p.stu p.stu p.stu p.stu p ostatní SOUTĚŽE a OLYMPIÁDY.stu p.i Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Č-Tř... Plavecký kurz AB, A Č.Tř... Plavecký kurz Lyžařský kurz. a.tříd Lyžařský kurz. -.tříd Vodácký kurz Běh do sjezdovky Běh Kypuší Memoriá M.Schejbala Malá kopaná - turnaj v Lukové Okrsek - sálová kopaná Okrsek - florbal dívky Okrsek - florbal chlapci Učitelské turnaje ZŠ Dobr Dol.Morava Dol.Morava ř.sázava Plavecký kurz AB, B AB, AB umíst La.-..m organizujeme H.Čermná organizujeme.x V...X.XI.XI.XII x Běh ulicemi města Lehkoatlet.závody v Rudolticích Lehkoatlet.závody na ZŠ Dobrovs. okres - sálová kopaná v Č.Tř Školní atletické přebory Vybíjená o Starou kůži Mc Donald - fotbal.-.tříd Kinderiáda Okresní kolo v basketbale - chl Okresní kolo ve volejbale - d škol.kolo olymp. M šk.a okresní kolo biol.olymp. šk.kolo Knj šk. a okresní kolo K aj šk.kolo Pythagoriády šk.kolo matem Klokana Doprav.soutěž.tříd.ročník soutěže v luštění SUDOKU ročníkové projekty Oblastní kolo Festv.vědy a techn. Školní soutěže ve vaření soutěžve sběru PET lahví.xi.místo Pce.mkraj UO Výtvar.s. k výr. Běhu do Zámečku SPORT. akce EXKURZE PC-ák počítač.soutěž.místo Bruslení v hale B.Modrého Horolezecká stěna loděnice za rybníkem Městská knihovna Výstavy GIGANTI a GEOSVĚT Pha Nasavrky - Keltské muzeum Naučná stezka Skuhrovským potokem Z - putování po Olomouci OC.. kraj.x

20 VÝLETY / ZÁJEZDY KULTURA napří č tř. napří č.st ŽÁK. VYSTOUPENÍ EVVO RŮZNÉ (památkky, zoo ve volební místnosti - v rámci Ov Luková - ZD úřad práce Pha - histor.pamětihodnosti Pha čistírna odpad.vod La výuk.progr.na F a Ov muzeum Pce Přečerpávací elektr.dlouhé Stráně Dělostřelecká pevnost Hanička Interaktivní výstava POZNÁVEJ SE Biofarma Žichlínek Naučná stezka Lanškr.rybníky Psí útulek s přednáškou Sázavská pekárna Dny otevř.dveří na la stř. školách Den otevř.dveří na ZUŠ.X listop Vídeň Potštejn a Zemská brána Dolní Čermná ZOO Olomouc Turistika na Mariánskou horu Výlet s Poláky do UO Brno div.představ. pořádané KC film.představ. La kina div.přestavení v Šumperku div.představení v Pardubicích N.Winton - Síla lidskosti Hrátky s češtinou- výukové div.předs. La kopa Majáles Beseda s pracovníky ČEZ o získáv.energií Sberový den papíru a PET lahví Mezitřídní soutěž ve sběru PET lahví Světový den vody - soutěž pro.st Den Země - soutěž pro.st Den Země - akce pořádaná DDM Seiferos - v tělocvičně Adaptační kurz - vzájemné poznání Právo pro každého - přednáška MP Dopr.vých - výuka na dopr.hř.uo dopr.soutěž Výstava trofejí s přednáškou My se nudy nebojíme - vánoční temat. Spolupráce s PPP - téma ŠIKANA Projekt.den Napříč Českem Testování SCIO Testování PIRLS a TIMSS TC škola.x uo.xii

21 Mimořádné úspěchy žáků UMÍSTĚNÍ.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj.m kraj JMÉNO Motl Petr časop.béda družs..st Voborná Knápková Chrobák Chrobáková AKCE soutěž v informatice Pcák soutěž školních časopisů Kinderiáda skok z místa - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda hod plným míčem - Kinderiáda

22 I. AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY Program environmentálního vzdělávání / komentář Vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání účast na seminářích s EVVO tématikou Pedagogičtí pracovníci školy p.uč. Žáková, Kulička při VŠ studiu absolvují cvičení,zápočty, zkoušky takto zaměřené Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP ano Samostatný předmět environmentálního vzdělávání není Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání ano ano ve školní družině, školní klub není Organizace environmentálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání ano Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty ano, viz plán EVVO Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání ano, např. akce Den Země.,Den Vody, sběrové dny papíru, průběžný a pravidelný sběr PET lahví, celorepubliková soutěž "Recyklohraní"(získání bodů směnitelných za ceny) Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností osobní konzultace s EVVO metodikem na ZŠ Jiráskova Lanškroun Využívání středisek a center ekologické výchovy využili na.stupni, pro. stupeň byly termíny akcí obsazené Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu ano, spolupráce s Mě úřadem- odborem životního prostředí, Paletou, škola je součástí M.R.K.E.V.

23 Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání nevelké - př. DVD, deskové hry Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) šetření energii, třídění odpadu, vybavení tříd sklokeramickými tabulemi, V celorepublikové soutěži "Recyklohraní" jsme získali plněním jednotlivých úkolů bodů, které jsou směnitelné pole vlastního výběru za nabízené zboží. Příští školní rok budeme v této soutěži pokračovat, abychom mohli získané body směnit pro potřeby žáků co nejvýhodněji. Část bodů ( ) jsme směnili za deskové hry Česko, Česko junior. Ušetřili jsme tak Kč.Nemalé částky také získáváme za sběr PET lahví, tyto peníze budou použity na zpestření výuky, případně relaxaci žáků o přestávkách. Velké obliby se těší u žáků ( zvláště na prvním stupni)projektové dny - př. Den země, Vody, napříč Českem. Aktivně se do nich zapojují. Stmelí to i jejich kolektiv, Při deskových hrách, které jsme získali u Scia -Přemýšlej o městě se projevují i slabší žáci, kteří se jinak nedokáží prosadit.pěkně pracovali žáci v lokalitě lanškrounských rybníků při jednodenním projektovém dnu. J. J. J. J. J. J. J. J. J. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTOLÁCH A VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI Uplynulý školní rok proběhly následující kontroly: Kontrola placení pojistného - OSSZ Kontrola - prověrka BOZP p. Michalec Pravidelné revize a prohlídky dle požadovaných termínů

24 K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROGRAMECH A PROJEKTECH Škola se pravidelně zapojuje do programu Zdravé zuby, který souvisí s výchovou ke zdraví. V ekonomické oblasti je součástí rozvojových programů Hustota a specifika, Školní vybavení pro žáky. ročníku, Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním Škola v tomto roce předložila další žádost (grant) na čerpání prostředků z evropských fondů v rámci programu Peníze do škol. Projekt splnil formální požadavky, i kritéria přijatelnosti a byl schválen. V tomto roce je projekt v realizaci. fáze- s objemem. milionu korun.

25 L: ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE PŘÍJMY INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM /od zřizovatele/ - NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM, z toho:,,,,,,,,, prostředky získané vlastní činností /ŠD/ prostředky na provoz: zřizovatel krajský úřad účelové - platy ped. účelové - pom.rehab. účelové -. třídy od subjektů (smouva o sdružení) prostředky od státních fondů příspěvky a dary: od fyzických osob od právnických osob poplatky od žáků, rodičů (zák.zástupců) ostatní příjmy příjmy z jiné - doplňkové činnosti příjmy z FRM,rezervního fondu a fondu odměn VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM z toho:, náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky výdaje na stipendia ostatní provozní náklady celkem náklady jiné - doplňkové činnosti KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ZŘIZOVATELEM Veřejnosprávní kontrola provedena ve dnech. -.. a.. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM V tomto roce nebyla provedena kontrola. KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI ORGÁNY Kontrola pojistného na zdravotní pojištění provedena VZP...,,,,,,

26 L. ROZVOJ ŠKOLY Začátkem školního roku bylo dokončeno komplexní zateplení budovy na Palackého ulici. Během hlavních prázdnin se podařilo zajistit renovaci maleb v celé budově školy v areálu na Palackého ulici. Vymalovány byly veškeré učebny, chodby, šatny včetně klecí, sociální zařízení, keramická dílna i učebna. Byly provedeny nástřiky potrubí i radiátorů. Na hlavní budově na ulici Bedřicha Smetany byly provedeny renovační nátěry v tělocvičně a přilehlých sociálních zařízení a šatnách. V jarním období jsme další třídy vybavili stavitelnými lavicemi a židlemi. Ze zdrojů EU v rámci projektu Aktivní škola ( EU Peníze do škol) jsme tříd vybavili interaktivní technikou - tabulemi, projektory a počítači. V současné době je takto vybaveno tříd z prvního a druhého stupně. Z tohoto počtu je jednou interaktivní tabulí s ozvučením a počítačem vybavena i ŠD na Palackého ulici, která tak slouží prvním i druhým ročníkům i školní družině naší školy. Lanškroun.. Mgr. Milan Valúšek ředitel školy PŘÍLOHY. CD s kompletní výroční zprávou a přílohami

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více