Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol"

Transkript

1 Evropské školy Generální tajemník Evropských škol Generální sekretariát Zn. : 2003-D-7610-cs-7 Orig. : EN Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol Předpisy platné pro zaměstnance, kteří nastoupili do funkce do 1. září D-7610-cs-7 1/13

2 PROFIL ŘEDITELŮ/ŘEDITELEK A ZÁSTUPCŮ/ZÁSTUPKYŇ ŘEDITELŮ Použití mužského rodu u funkcí ředitele či zástupce ředitele v následujícím textu samozřejmě znamená, že tyto funkce jsou určené stejně tak pro mužský i pro ženský personál. Výše popsané charakteristiky a kvalifikace jsou závazné. V závislosti na zvláštnostech školy se bude klást větší důraz ne ten či onen aspekt profilu. 1. Uchazeč musí mít solidní pedagogickou zkušenost v sektoru výuky odpovídající úrovni vyučování na Evropských školách. 2. Uchazeč musí prokázat, že má manažerské schopnosti v oblasti pedagogické, administrativní a finanční, aby například dokázal : - řídit školu pojímanou v její celistvosti - navozovat dobré mezilidské vztahy - řešit spory - syntetizovat názory. Tyto požadavky nesmějí vést k vyloučení uchazečů, kteří by dosud neměli zkušenosti s vedením školy. 3. Uchazeč musí plynně hovořit nejméně jedním ze tří úředních jazyků (němčina angličtina - francouzština) a musí mít praktickou znalost alespoň jednoho dalšího úředního jazyka. Uchazeč musí být připraven naučit se další jazyky, a to zejména jazyk země, kde Škola sídlí. 4. Uchazeč musí prokázat, že zná a chápe systém Evropských škol. 5. Uchazeč musí být dostatečně mladý, aby mohl na Škole, kde se místo uvolnilo, vykonávat svou funkci po celé předpokládané období D-7610-cs-7 2

3 I. PŘEDKLÁDÁNÍ KANDIDATUR Žádost uchazeče nebo uchazečky bude obsahovat následující informace, k nimž bude připojena fotokopie hlavních dokladů : * věk, * absolvovaná studia a získané diplomy, * odborné zkušenosti * jazykové znalosti * zvláštní schopnosti, kompetence a realizace, * jména referenčních osob prohlášení jeho země osvědčující, že uchazeč nebyl odsouzen za trestný čin, který by byl neslučitelný s jeho funkcí. Uchazeči se žádají, aby kandidaturu zaslali jejich národní delegaci, která ji projedná podle postupu uvedeného v bodě V.2 níže. III. ROZDĚLENÍ VEDOUCÍCH FUNKCÍ MEZI JEDNOTLIVÉ ČLENSKÉ STÁTY 1. Je třeba dbát na vyrovnané rozdělení ředitelských míst mezi jednotlivé členské země. Kvůli možnosti porovnání situací členských zemí, pokud jde o ředitelská místa, která měly tyto země obsazena v minulosti, aplikuje Nejvyšší rada u každého místa koeficient vyvážení : Místo ředitele obnáší dva body, místo zástupce ředitele v druhém cyklu obnáší jeden bod, místo ředitele v prvním cyklu obnáší jeden bod. 2. Při uvolnění místa ředitele nebo zástupce ředitele na Evropské škole sestaví Nejvyšší rada (po zohlednění ustanovení v bodě V. 1 níže během školního roku předcházejícího datu, k němuž se funkce uvolňuje) seznam členských zemí, jejichž kandidáti se mohou o místo ucházet. Kvůli možnosti porovnání situací členských zemí, pokud jde o ředitelská místa, která již tyto země měly obsazena v minulosti, aplikuje Nejvyšší rada u každého místa koeficient vyvážení : Místo ředitele obnáší dva body, místo zástupce ředitele v druhém cyklu obnáší jeden bod, místo ředitele v prvním cyklu obnáší jeden bod. 3. Nyní a pouze přechodně, jde-li o obsazení více než jednoho místa najednou, nemůže žádná země navrhovat kandidáty na více míst, než je počet míst, která mohou kandidáti této země podle platných předpisů obsadit. a) Každá členská země by měla od září 2006 zastávat maximálně dvě řídicí místa, bez újmy na smluvních závazcích vůči personálu, který už na místě působí D-7610-cs-7 3

4 Nařízení, podle něhož může každá členská země zastávat maximálně tři vedoucí místa, bude platit až do konce září Pokud však členská země ještě nemá obsazeno místo ředitele, může na uvolněné místo ředitele navrhnout jednoho nebo několik zástupců ředitelů vykonávajících tuto funkci, a to za podmínky, že kandidáti vyhovují kritériím profilu. Na jedné škole nemohou ve stejném období zaujímat řídicí místa dvě osoby vyslané stejným členským státem (1). (1) Pokud se ukáže nutnost snížit počet kandidátských zemí, musí se vzít v úvahu doba, po kterou členská země takové místo neměla obsazeno. b) V případě, kdy ředitel nebo zástupce ředitele odchází ze školy, je pro následující funkční období jako jediná vyloučená kandidatura uchazeče vyslaného tím členským státem, který vyslal odcházejícího ředitele nebo zástupce ředitele. Pokud ředitel nebo zástupce ředitele odchází ze školy před uplynutím pětiletého funkčního období, Nejvyšší rada této zemi automaticky nezakazuje možnost navrhnout své kandidáty na uprázdněné místo. c) Jedna členská země nemůže mít obsazena dvě ředitelská místa současně. d) Obecně platí, že ředitel není příslušníkem země, kde Škola sídlí. Z tohoto pravidla lze učinit výjimku v případě založení nové školy. IV. DÉLKA FUNKČNÍHO OBDOBÍ 1. Délka funkčního období ředitele a zástupce ředitele je 9 let a v zásadě se tato funkce vykonává na téže Škole. 2. Funkční období se dělí na 2 periody: - perioda 5 let, na jejímž konci se provádí zhodnocení (viz VI. níže) - dodatečná perioda maximálně 4 let, pokud Nejvyšší rada na základě předloženého zhodnocení vyjádří s prodloužením souhlas. 3. V případě přechodu na jinou školu je funkční období na této druhé škole pět let. 4. Ve služebním zájmu může být funkční období prodlouženo o jeden rok. V. VÝBĚR ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ 1) Žádosti ředitelů a zástupců ředitelů působících ve funkci o přeložení ve služebním zájmu. Uvolní-li se místo ředitele nebo zástupce ředitele na Evropské škole, informuje o tom generální tajemník Nejvyšší rady ředitele a případně zástupce ředitele působící ve funkci na Evropské škole už minimálně 5 let a maximálně 6 let ve chvíli, kdy se toto místo má obsadit D-7610-cs-7 4

5 Ředitelé se budou moci ucházet o místo ředitele na druhé škole na druhé funkční období a zástupci ředitelů o místo zástupce ředitele na druhé funkční období v odpovídajícím cyklu studia. Příslušná inspekční rada zhodnotí, zda je kandidatura ve služebním zájmu odůvodněná, a Nejvyšší rada rozhodne. Vyjádření příslušné Inspekční rady zohledňuje aspekty hodnocení uvedené v sekci II dokumentu «Hodnocení výkonu ředitelů a zástupců ředitelů». 2) Jmenování ředitelů/zástupců ředitelů Pokud nejsou podány žádosti o přeložení nebo se usoudí, že tyto žádosti nejsou ve služebním zájmu, postupuje se podle procedury popsané v bodě III, odstavce 2 a 3. Zainteresované delegace jmenují své uchazeče o místo a zašlou kandidatury seřazené podle abecedy generálnímu tajemníkovi Nejvyšší rady. Doporučuje se vybrat nejméně 4 uchazeče a nejvíce 8 uchazečů. Delegace, která na uvolněné místo ředitele vybere v souladu s bodem III 3.a) jednoho nebo více zástupců ředitelů jsoucích ve funkci, musí výběr omezit pouze na něj/ ně. Pokud je zainteresovaná jen jedna národnost, předkládají se 4 či 5 kandidatur. Pokud jsou zainteresované 2 národnosti, každá může předložit 2 či 3 kandidatury; jsou-li zainteresované 3 nebo 4 národnosti, každá může předložit 2 kandidatury. Výběr uchazečů v členských zemích musí proběhnout po úředním zveřejnění podle stejných kritérií, která jsou v dané zemi platná pro jmenování na odpovědná místa ve veřejné správě, a v souladu s článkem 21 Úmluvy o Stanovách Škol. Uchazeči o ředitelské místo musí mít diplomy požadované v jejich zemi pro vykonávání funkce ředitele nebo zástupce ředitele ve srovnatelném školském zařízení. Pokud jde o kandidatury vyučujících, kteří působí nebo působili na Evropské škole, jsou zvažovány stejně jako kandidatury předkládané ostatními uchazeči. Generální tajemník Nejvyšší rady bude dbát na to, aby byla informace o uvolněných postech na Školách uveřejněna. 3) Je ustavena výběrová komise, které předsedá generální tajemník Nejvyšší rady. Složení této komise bude záviset na tom, které místo má být obsazeno. V komisi může zasedat i zástupce generálního tajemníka, který však nebude mít hlasovací právo. a) Zastoupení inspektorů - při obsazování místa ředitele budou v komisi kromě generálního tajemníka Nejvyšší rady zasedat čtyři inspektoři, z toho dva členové Inspekční rady pro první stupeň a dva členové Inspekční rady pro druhý stupeň. - při obsazování místa zástupce ředitele budou v komisi kromě generálního tajemníka Nejvyšší rady zasedat : -> dva inspektoři pro první stupeň, jedná-li se o zástupce ředitele pro první stupeň -> dva inspektoři pro druhý stupeň, jedná-li se o místo zástupce ředitele 2003-D-7610-cs-7 5

6 pro druhý stupeň - jeden inspektor ze země, která uchazeče navrhuje, může být přítomen jako pozorovatel při pohovoru se všemi uchazeči z jednotlivých zemí, nebude však mít hlasovací právo. Pozorovatelé nebudou přítomní při usnášení. b) Zastoupení ředitelů - Jedná-li se o místo ředitele, budou do Výběrové komise jmenováni dva ředitelé. Ve Výběrové komisi nebude moci zasednout ředitel té Školy, na níž je místo uprázdněné. - Jedná-li se o místo zástupce ředitele, účastní se Komise pouze jeden ředitel. Je to ředitel té Školy, kde má být místo obsazeno. 4) Zpráva Výběrové komise musí představovat resumé obecného názoru Komise na každého uchazeče s odvolávkami na předpoklady uvedené v části I dokumentu «Profil ředitelů a zástupců ředitelů». Bylo by žádoucí, aby Komise rozhodla o pořadí uchazečů jednomyslně, případně alespoň dvou třetinovou většinu. 5) Po zvážení doporučení Výběrové komise a Inspekční rady přijímá konečné rozhodnutí o jmenování Nejvyšší rada. VI. HODNOCENÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ 1. Cílem hodnocení je udělat si objektivní názor na kvalitu práce, aby bylo možno poskytnout rady a nabídnout pomoc, ocenit, co bylo realizováno, a v případě potřeby vyvolat zlepšení. Hodnocení má Nejvyšší radě umožnit přijmout rozhodnutí o prodloužení funkčního období ředitelů a zástupců ředitelů a o přechodu na jinou školu. 2. Formální hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů musí proběhnout v takovém okamžiku, aby měla Nejvyšší rada možnost přijmout rozhodnutí o prodloužení funkčního období po pátém roce. Ti, kteří působili ve funkci před zářím 1999, jsou úředně hodnoceni každých pět let, přičemž první hodnocení proběhlo první rok po jmenování odpovídající násobku pěti. 3. Ředitele hodnotí generální tajemník Nejvyšší rady a jeden inspektor téže národnosti jako ředitel a druhý inspektor odlišné národnosti než ředitel a z jiného cyklu. Zástupce ředitele druhého cyklu hodnotí inspektor z druhého cyklu stejné národnosti jako zástupce ředitele, ředitel a další inspektor z druhého cyklu. Zástupce ředitele prvního cyklu hodnotí inspektor z prvního cyklu stejné národnosti jako zástupce ředitele, ředitel a další inspektor z prvního cyklu. 4. Generální tajemník Nejvyšší rady musí zajistit, aby formální hodnocení proběhla včas. Podpis generálního tajemníka na hodnotící zprávě je namítatelný hodnocené osobě a třetím osobám. 5. Hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů se týká způsobu, jakým plnili své funkce popsané kapitole 1 Obecného řádu Evropských škol. Zvláštní pozornost je věnována následujícím aspektům : Leadership 2003-D-7610-cs-7 6

7 Iniciativy směřující k rozvoji evropského ducha Plánování, plnění a hodnocení Správa a organizace Komunikace a mezilidské vztahy Formulář v příloze doporučuje sérii podrobnějších kritérií, která by měla být použita u všech hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů. 6. Před hodnocením se hodnotící tým sejde s ředitelem/zástupcem ředitele, aby se dohodli na oblastech, které se budou hodnotit, a na strategiích, které mají být použity. 7. Na konci hodnocení je sepsána důvěrná zpráva o výkonu v pěti výše vyjmenovaných oblastech. Tato zpráva je zaslána hodnocené osobě, členům týmu, národním orgánům a generálnímu tajemníkovi Nejvyšší rady. 8. Hodnocená osoba má 10 dní na písemné zpracování komentářů ke zprávě. Pokud bude přetrvávat nesouhlas, je možné zahájit odvolací řízení podle článků Statutu detašovaného personálu. 9. Jde-li o hodnocení, jehož cílem je prodloužení funkčního období na téže škole, je hodnotící zpráva adresována pro informaci Inspekční radě. Jde-li o hodnocení související s povolením přechodu na jinou školu, je hodnotící zpráva zasílána příslušné Inspekční radě, aby mohla zpracovat svá doporučení pro Nejvyšší radu. VII. ZÁVĚRY Práva osob, které již ve funkci působí, a výběrová řízení probíhající před schválením tohoto Prováděcího předpisu budou respektována D-7610-cs-7 7

8 PŘÍLOHA K PROVÁDĚCÍMU PŘEDPISU TÝKAJÍCÍMU SE JMENOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ EVROPSKÝCH ŠKOL Hodnocení ředitelů a zástupců ředitel se týká hlavně následujících aspektů : Do jaké míry hodnocená osoba uspěla ve věci : - posilování kulturní identity žáků, - rozvíjení evropského vědomí, - zajištění vysoké úrovně výuky od mateřské školy po poslední ročník druhého cyklu; - udržení vysoké náročnosti studijních programů s důrazem na moderní jazyky a globální evropský kontext, zejména v humanitních vědách; - podpora osobního, sociálního a intelektuálního rozvoje žáků a jejich příprava na vyššíí studijní stupeň - rozvíjení snášenlivosti, kooperace, komunikace a úcty k druhým uvnitř školní komunity i mimo ni. Do úvahy budou brány následující prvky: Pokud jde o leadership a rozvoj evropského ducha Do jaké míry ředitel/zástupce ředitele podporuje účel a cíle Evropských škol? Pokud jde o plánování, plnění a hodnocení Do jaké míry je ředitel/zástupce ředitele výkonný, pokud jde o plánování, plnění plánů a hodnocení výsledků následujících aspektů : - studijní program, - úroveň žáků, - kvalita výuky, - vytváření školní komunity, - řízení zdrojů 2003-D-7610-cs-7 8

9 Pokud jde o administrativu a organizaci Je administrativa a organizace, pokud jde o žáky, personál, zdroje a prostory, efektivní? Pokud jde o komunikaci a mezilidské vztahy Jsou vztahy uvnitř školní komunity, s rodiči i s vnějším světem uspokojivé? Hodnotící tým bude mít k dispozici : - dokumenty, včetně Zprávy o zahájení školního roku, plány školy, hlavní směrnice, zápisy ze schůzí, dopisy rodičům, školní dokumentaci, auditorské zprávy a zprávy finančních kontrolorů - diskuse s ředitelem/zástupcem ředitele - pozorování schůzí - vizity ve třídách v doprovodu ředitele/zástupce ředitele a pohovory a vyučujícími - pozorování organizace pedagogických dnů - analýza způsobu, jakým Škola využívá programy ELEE a PERSEE - iniciativy v rámci studijního programu a pokračování v důležitých pracích, které jsou běhu D-7610-cs-7 9

10 Formulář hodnocení výkonnosti ředitelů/zástupců ředitelů I. 1. Osobní údaje Příjmení (popř. rodné příjmení) Jméno/a Datum narození Funkce Evropská škola : 2. Důvod a prvky, z nichž hodnocení vychází Datum posledního hodnocení : Ředitel/zástupce ředitele Evropské školy Od : Ředitel/zástupce ředitele Evropské školy Od : Důvod hodnocení : Prodloužení funkčního období jako ředitele/zástupce ředitele Evropské školy v : Prvky, z nichž hodnocení vychází : Níže uvedené prvky není povinné přezkoumávat všechny. Seznamování se s osobou prostřednictvím poznámek učiněných inspektory, poradci, předchozích konzultací, rozhovorů s ředitelem/zástupcem, pozorováním diskusí a formálních schůzí. Podrobná analýza školních dokumentů, včetně zprávy o zahájení školního roku, plánu školy, inspekčních zpráv, zápisů ze schůzí apod. Zhodnocení vizity ve třídě a pohovoru o. Předsedání schůzi týkající se Diskuse (včetně sebehodnocení) o Diskuse s členy vedení a zástupci žáků, rodičů, vyučujících a jinými členy personálu. Jakýkoli jiný důkaz. Připojené dokumenty týkající se sebehodnocení poskytnuté hodnocenou osobou D-7610-cs-7 10

11 3. Doplňující informace a) úřední funkce mimo školu : např. členové výborů Evropské školy, pracovních skupin b) Činnosti spjaté se soustavným vzděláváním : např. Jako účastník či organizátor kurzů soustavného vzdělávání. II. Jednotlivé aspekty hodnocení 1. Leadership Zasazuje se o poslání a cíle Evropských škol Prokazuje rozhodnost ve prospěch Evropských škol Inovuje a je iniciativní Vhodným způsobem uděluje pravomoci Bere na sebe odpovědnost, pracuje s nasazením, je důvěryhodný, má představivost a schopnosti nutné k řešení problémů Umí svému personálu poskytnout dobré rady Umí zdravě zvládat stres 2. Iniciativy směřující k rozvoji evropského ducha Projevují se prostřednictvím strategií zaměřených na spolupráci mezi vyučujícími a žáky různých jazykových sekcí ; prostřednictvím nových iniciativ a podpory věnované aktivitám mezi školami. 3. Plánování, plnění a hodnocení vzhledem ke - studijnímu programu - kritériím výkonnosti - kvalitě výuky - vytvoření školní komunity - zdrojům (personálním a materiálním) má pedagogické kompetence je schopen zhodnotit personál a potřeby školy podporuje a je u zrodu určitého počtu mimoškolních činností účinným způsobem plánuje a koordinuje rozvoje 2003-D-7610-cs-7 11

12 podporuje soustavné vzdělávání a specializační kurzy rozvíjí kulturu zaměřenou na zajištění kvality. 4. Administrativa a organizace vzhledem k Žákům Personálním a materiálním zdrojům (např. personál, finance, prostory) Dobře zná předpisy. 5. Komunikace a mezilidské vztahy S žáky a personálem S rodiči S vnějším světem S pobočkami Škol a s kanceláří generálního tajemníka Nejvyšší rady (BSGCS) Konstruktivně spolupracuje a podporuje efektivní týmovou práci Efektivně předsedá schůzím Umí kompetentně předkládat a obhajovat projekty III. IV. Osobní a profesionální prvky, které stojí za zmínku Účastníci procesu hodnocení V. Celkové ocenění : Negativní rozpor oproti předchozímu hodnocení musí být zdůvodněn D-7610-cs-7 12

13 Dokonale vyhovuje požadavkům na funkci Nedostatečně vyhovuje požadavkům na funkci (podpis a oficiální titul hodnotitele) místo, datum Seznámil jsem se s výše uvedeným hodnocením a obdržel jsem jeho kopii. Jsem si vědom toho, že podle bodu VI.8 Prováděcího předpisu o jmenování ředitelů a zástupců ředitelů (dokument 2003-D-7610-cs-7) mohu k této zprávě písemně učinit komentáře.. místo, datum (podpis hodnocené osoby) D-7610-cs-7 13

Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol

Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol Evropské školy Úřad generálního tajemníka Generální sekretariát Ref.: 2009-D-422-cs-5 Orig.: FR Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol Předpisy platné

Více

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Volné pracovní místo: vedoucí útvaru komunikační podpory Oddělení: oddělení pro kapacity a komunikaci v oblasti veřejného zdraví Referenční číslo: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Evropské středisko pro prevenci

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven)

STANOVY. České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) STANOVY České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních knihoven) Úvod Oficiální zkrácený název mezinárodní nevládní organizace používaný v ČR: Mezinárodni sdružení hudebních knihoven. Úplný

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Prague Polo Club Stanovy

Prague Polo Club Stanovy Prague Polo Club Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Občanské sdružení Prague Polo Club, o. s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Věstník ČNB částka 21/2002 ze dne 23. prosince 2002. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002

Věstník ČNB částka 21/2002 ze dne 23. prosince 2002. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002 Třídící znak 2 2 2 0 2 5 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002 k posuzování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob navrhovaných na funkce vedoucích zaměstnanců

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky je to, že: a) v rámci první části VZ: alespoň 14 učitelů získá odbornou kvalifikaci (pedagogickou způsobilost) pro

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2015 bod programu: 31 věc: Jmenování manažera koordinační skupiny péče o seniory a schválení a uzavření příkazní smlouvy dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB 1 STATUT ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ - EK NMB Tento statut je základním dokumentem, který je závazný pro všechny členy etické komise a další osoby, které se přímo či nepřímo podílejí

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

Česká republika Ministerstvo zemědělství

Česká republika Ministerstvo zemědělství Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Č.j.: 7437/2014-MZE-17011 S T A T U T ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji, udělované Ministerstvem

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více