Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol"

Transkript

1 Evropské školy Generální tajemník Evropských škol Generální sekretariát Zn. : 2003-D-7610-cs-7 Orig. : EN Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol Předpisy platné pro zaměstnance, kteří nastoupili do funkce do 1. září D-7610-cs-7 1/13

2 PROFIL ŘEDITELŮ/ŘEDITELEK A ZÁSTUPCŮ/ZÁSTUPKYŇ ŘEDITELŮ Použití mužského rodu u funkcí ředitele či zástupce ředitele v následujícím textu samozřejmě znamená, že tyto funkce jsou určené stejně tak pro mužský i pro ženský personál. Výše popsané charakteristiky a kvalifikace jsou závazné. V závislosti na zvláštnostech školy se bude klást větší důraz ne ten či onen aspekt profilu. 1. Uchazeč musí mít solidní pedagogickou zkušenost v sektoru výuky odpovídající úrovni vyučování na Evropských školách. 2. Uchazeč musí prokázat, že má manažerské schopnosti v oblasti pedagogické, administrativní a finanční, aby například dokázal : - řídit školu pojímanou v její celistvosti - navozovat dobré mezilidské vztahy - řešit spory - syntetizovat názory. Tyto požadavky nesmějí vést k vyloučení uchazečů, kteří by dosud neměli zkušenosti s vedením školy. 3. Uchazeč musí plynně hovořit nejméně jedním ze tří úředních jazyků (němčina angličtina - francouzština) a musí mít praktickou znalost alespoň jednoho dalšího úředního jazyka. Uchazeč musí být připraven naučit se další jazyky, a to zejména jazyk země, kde Škola sídlí. 4. Uchazeč musí prokázat, že zná a chápe systém Evropských škol. 5. Uchazeč musí být dostatečně mladý, aby mohl na Škole, kde se místo uvolnilo, vykonávat svou funkci po celé předpokládané období D-7610-cs-7 2

3 I. PŘEDKLÁDÁNÍ KANDIDATUR Žádost uchazeče nebo uchazečky bude obsahovat následující informace, k nimž bude připojena fotokopie hlavních dokladů : * věk, * absolvovaná studia a získané diplomy, * odborné zkušenosti * jazykové znalosti * zvláštní schopnosti, kompetence a realizace, * jména referenčních osob prohlášení jeho země osvědčující, že uchazeč nebyl odsouzen za trestný čin, který by byl neslučitelný s jeho funkcí. Uchazeči se žádají, aby kandidaturu zaslali jejich národní delegaci, která ji projedná podle postupu uvedeného v bodě V.2 níže. III. ROZDĚLENÍ VEDOUCÍCH FUNKCÍ MEZI JEDNOTLIVÉ ČLENSKÉ STÁTY 1. Je třeba dbát na vyrovnané rozdělení ředitelských míst mezi jednotlivé členské země. Kvůli možnosti porovnání situací členských zemí, pokud jde o ředitelská místa, která měly tyto země obsazena v minulosti, aplikuje Nejvyšší rada u každého místa koeficient vyvážení : Místo ředitele obnáší dva body, místo zástupce ředitele v druhém cyklu obnáší jeden bod, místo ředitele v prvním cyklu obnáší jeden bod. 2. Při uvolnění místa ředitele nebo zástupce ředitele na Evropské škole sestaví Nejvyšší rada (po zohlednění ustanovení v bodě V. 1 níže během školního roku předcházejícího datu, k němuž se funkce uvolňuje) seznam členských zemí, jejichž kandidáti se mohou o místo ucházet. Kvůli možnosti porovnání situací členských zemí, pokud jde o ředitelská místa, která již tyto země měly obsazena v minulosti, aplikuje Nejvyšší rada u každého místa koeficient vyvážení : Místo ředitele obnáší dva body, místo zástupce ředitele v druhém cyklu obnáší jeden bod, místo ředitele v prvním cyklu obnáší jeden bod. 3. Nyní a pouze přechodně, jde-li o obsazení více než jednoho místa najednou, nemůže žádná země navrhovat kandidáty na více míst, než je počet míst, která mohou kandidáti této země podle platných předpisů obsadit. a) Každá členská země by měla od září 2006 zastávat maximálně dvě řídicí místa, bez újmy na smluvních závazcích vůči personálu, který už na místě působí D-7610-cs-7 3

4 Nařízení, podle něhož může každá členská země zastávat maximálně tři vedoucí místa, bude platit až do konce září Pokud však členská země ještě nemá obsazeno místo ředitele, může na uvolněné místo ředitele navrhnout jednoho nebo několik zástupců ředitelů vykonávajících tuto funkci, a to za podmínky, že kandidáti vyhovují kritériím profilu. Na jedné škole nemohou ve stejném období zaujímat řídicí místa dvě osoby vyslané stejným členským státem (1). (1) Pokud se ukáže nutnost snížit počet kandidátských zemí, musí se vzít v úvahu doba, po kterou členská země takové místo neměla obsazeno. b) V případě, kdy ředitel nebo zástupce ředitele odchází ze školy, je pro následující funkční období jako jediná vyloučená kandidatura uchazeče vyslaného tím členským státem, který vyslal odcházejícího ředitele nebo zástupce ředitele. Pokud ředitel nebo zástupce ředitele odchází ze školy před uplynutím pětiletého funkčního období, Nejvyšší rada této zemi automaticky nezakazuje možnost navrhnout své kandidáty na uprázdněné místo. c) Jedna členská země nemůže mít obsazena dvě ředitelská místa současně. d) Obecně platí, že ředitel není příslušníkem země, kde Škola sídlí. Z tohoto pravidla lze učinit výjimku v případě založení nové školy. IV. DÉLKA FUNKČNÍHO OBDOBÍ 1. Délka funkčního období ředitele a zástupce ředitele je 9 let a v zásadě se tato funkce vykonává na téže Škole. 2. Funkční období se dělí na 2 periody: - perioda 5 let, na jejímž konci se provádí zhodnocení (viz VI. níže) - dodatečná perioda maximálně 4 let, pokud Nejvyšší rada na základě předloženého zhodnocení vyjádří s prodloužením souhlas. 3. V případě přechodu na jinou školu je funkční období na této druhé škole pět let. 4. Ve služebním zájmu může být funkční období prodlouženo o jeden rok. V. VÝBĚR ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ 1) Žádosti ředitelů a zástupců ředitelů působících ve funkci o přeložení ve služebním zájmu. Uvolní-li se místo ředitele nebo zástupce ředitele na Evropské škole, informuje o tom generální tajemník Nejvyšší rady ředitele a případně zástupce ředitele působící ve funkci na Evropské škole už minimálně 5 let a maximálně 6 let ve chvíli, kdy se toto místo má obsadit D-7610-cs-7 4

5 Ředitelé se budou moci ucházet o místo ředitele na druhé škole na druhé funkční období a zástupci ředitelů o místo zástupce ředitele na druhé funkční období v odpovídajícím cyklu studia. Příslušná inspekční rada zhodnotí, zda je kandidatura ve služebním zájmu odůvodněná, a Nejvyšší rada rozhodne. Vyjádření příslušné Inspekční rady zohledňuje aspekty hodnocení uvedené v sekci II dokumentu «Hodnocení výkonu ředitelů a zástupců ředitelů». 2) Jmenování ředitelů/zástupců ředitelů Pokud nejsou podány žádosti o přeložení nebo se usoudí, že tyto žádosti nejsou ve služebním zájmu, postupuje se podle procedury popsané v bodě III, odstavce 2 a 3. Zainteresované delegace jmenují své uchazeče o místo a zašlou kandidatury seřazené podle abecedy generálnímu tajemníkovi Nejvyšší rady. Doporučuje se vybrat nejméně 4 uchazeče a nejvíce 8 uchazečů. Delegace, která na uvolněné místo ředitele vybere v souladu s bodem III 3.a) jednoho nebo více zástupců ředitelů jsoucích ve funkci, musí výběr omezit pouze na něj/ ně. Pokud je zainteresovaná jen jedna národnost, předkládají se 4 či 5 kandidatur. Pokud jsou zainteresované 2 národnosti, každá může předložit 2 či 3 kandidatury; jsou-li zainteresované 3 nebo 4 národnosti, každá může předložit 2 kandidatury. Výběr uchazečů v členských zemích musí proběhnout po úředním zveřejnění podle stejných kritérií, která jsou v dané zemi platná pro jmenování na odpovědná místa ve veřejné správě, a v souladu s článkem 21 Úmluvy o Stanovách Škol. Uchazeči o ředitelské místo musí mít diplomy požadované v jejich zemi pro vykonávání funkce ředitele nebo zástupce ředitele ve srovnatelném školském zařízení. Pokud jde o kandidatury vyučujících, kteří působí nebo působili na Evropské škole, jsou zvažovány stejně jako kandidatury předkládané ostatními uchazeči. Generální tajemník Nejvyšší rady bude dbát na to, aby byla informace o uvolněných postech na Školách uveřejněna. 3) Je ustavena výběrová komise, které předsedá generální tajemník Nejvyšší rady. Složení této komise bude záviset na tom, které místo má být obsazeno. V komisi může zasedat i zástupce generálního tajemníka, který však nebude mít hlasovací právo. a) Zastoupení inspektorů - při obsazování místa ředitele budou v komisi kromě generálního tajemníka Nejvyšší rady zasedat čtyři inspektoři, z toho dva členové Inspekční rady pro první stupeň a dva členové Inspekční rady pro druhý stupeň. - při obsazování místa zástupce ředitele budou v komisi kromě generálního tajemníka Nejvyšší rady zasedat : -> dva inspektoři pro první stupeň, jedná-li se o zástupce ředitele pro první stupeň -> dva inspektoři pro druhý stupeň, jedná-li se o místo zástupce ředitele 2003-D-7610-cs-7 5

6 pro druhý stupeň - jeden inspektor ze země, která uchazeče navrhuje, může být přítomen jako pozorovatel při pohovoru se všemi uchazeči z jednotlivých zemí, nebude však mít hlasovací právo. Pozorovatelé nebudou přítomní při usnášení. b) Zastoupení ředitelů - Jedná-li se o místo ředitele, budou do Výběrové komise jmenováni dva ředitelé. Ve Výběrové komisi nebude moci zasednout ředitel té Školy, na níž je místo uprázdněné. - Jedná-li se o místo zástupce ředitele, účastní se Komise pouze jeden ředitel. Je to ředitel té Školy, kde má být místo obsazeno. 4) Zpráva Výběrové komise musí představovat resumé obecného názoru Komise na každého uchazeče s odvolávkami na předpoklady uvedené v části I dokumentu «Profil ředitelů a zástupců ředitelů». Bylo by žádoucí, aby Komise rozhodla o pořadí uchazečů jednomyslně, případně alespoň dvou třetinovou většinu. 5) Po zvážení doporučení Výběrové komise a Inspekční rady přijímá konečné rozhodnutí o jmenování Nejvyšší rada. VI. HODNOCENÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ 1. Cílem hodnocení je udělat si objektivní názor na kvalitu práce, aby bylo možno poskytnout rady a nabídnout pomoc, ocenit, co bylo realizováno, a v případě potřeby vyvolat zlepšení. Hodnocení má Nejvyšší radě umožnit přijmout rozhodnutí o prodloužení funkčního období ředitelů a zástupců ředitelů a o přechodu na jinou školu. 2. Formální hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů musí proběhnout v takovém okamžiku, aby měla Nejvyšší rada možnost přijmout rozhodnutí o prodloužení funkčního období po pátém roce. Ti, kteří působili ve funkci před zářím 1999, jsou úředně hodnoceni každých pět let, přičemž první hodnocení proběhlo první rok po jmenování odpovídající násobku pěti. 3. Ředitele hodnotí generální tajemník Nejvyšší rady a jeden inspektor téže národnosti jako ředitel a druhý inspektor odlišné národnosti než ředitel a z jiného cyklu. Zástupce ředitele druhého cyklu hodnotí inspektor z druhého cyklu stejné národnosti jako zástupce ředitele, ředitel a další inspektor z druhého cyklu. Zástupce ředitele prvního cyklu hodnotí inspektor z prvního cyklu stejné národnosti jako zástupce ředitele, ředitel a další inspektor z prvního cyklu. 4. Generální tajemník Nejvyšší rady musí zajistit, aby formální hodnocení proběhla včas. Podpis generálního tajemníka na hodnotící zprávě je namítatelný hodnocené osobě a třetím osobám. 5. Hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů se týká způsobu, jakým plnili své funkce popsané kapitole 1 Obecného řádu Evropských škol. Zvláštní pozornost je věnována následujícím aspektům : Leadership 2003-D-7610-cs-7 6

7 Iniciativy směřující k rozvoji evropského ducha Plánování, plnění a hodnocení Správa a organizace Komunikace a mezilidské vztahy Formulář v příloze doporučuje sérii podrobnějších kritérií, která by měla být použita u všech hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů. 6. Před hodnocením se hodnotící tým sejde s ředitelem/zástupcem ředitele, aby se dohodli na oblastech, které se budou hodnotit, a na strategiích, které mají být použity. 7. Na konci hodnocení je sepsána důvěrná zpráva o výkonu v pěti výše vyjmenovaných oblastech. Tato zpráva je zaslána hodnocené osobě, členům týmu, národním orgánům a generálnímu tajemníkovi Nejvyšší rady. 8. Hodnocená osoba má 10 dní na písemné zpracování komentářů ke zprávě. Pokud bude přetrvávat nesouhlas, je možné zahájit odvolací řízení podle článků Statutu detašovaného personálu. 9. Jde-li o hodnocení, jehož cílem je prodloužení funkčního období na téže škole, je hodnotící zpráva adresována pro informaci Inspekční radě. Jde-li o hodnocení související s povolením přechodu na jinou školu, je hodnotící zpráva zasílána příslušné Inspekční radě, aby mohla zpracovat svá doporučení pro Nejvyšší radu. VII. ZÁVĚRY Práva osob, které již ve funkci působí, a výběrová řízení probíhající před schválením tohoto Prováděcího předpisu budou respektována D-7610-cs-7 7

8 PŘÍLOHA K PROVÁDĚCÍMU PŘEDPISU TÝKAJÍCÍMU SE JMENOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ EVROPSKÝCH ŠKOL Hodnocení ředitelů a zástupců ředitel se týká hlavně následujících aspektů : Do jaké míry hodnocená osoba uspěla ve věci : - posilování kulturní identity žáků, - rozvíjení evropského vědomí, - zajištění vysoké úrovně výuky od mateřské školy po poslední ročník druhého cyklu; - udržení vysoké náročnosti studijních programů s důrazem na moderní jazyky a globální evropský kontext, zejména v humanitních vědách; - podpora osobního, sociálního a intelektuálního rozvoje žáků a jejich příprava na vyššíí studijní stupeň - rozvíjení snášenlivosti, kooperace, komunikace a úcty k druhým uvnitř školní komunity i mimo ni. Do úvahy budou brány následující prvky: Pokud jde o leadership a rozvoj evropského ducha Do jaké míry ředitel/zástupce ředitele podporuje účel a cíle Evropských škol? Pokud jde o plánování, plnění a hodnocení Do jaké míry je ředitel/zástupce ředitele výkonný, pokud jde o plánování, plnění plánů a hodnocení výsledků následujících aspektů : - studijní program, - úroveň žáků, - kvalita výuky, - vytváření školní komunity, - řízení zdrojů 2003-D-7610-cs-7 8

9 Pokud jde o administrativu a organizaci Je administrativa a organizace, pokud jde o žáky, personál, zdroje a prostory, efektivní? Pokud jde o komunikaci a mezilidské vztahy Jsou vztahy uvnitř školní komunity, s rodiči i s vnějším světem uspokojivé? Hodnotící tým bude mít k dispozici : - dokumenty, včetně Zprávy o zahájení školního roku, plány školy, hlavní směrnice, zápisy ze schůzí, dopisy rodičům, školní dokumentaci, auditorské zprávy a zprávy finančních kontrolorů - diskuse s ředitelem/zástupcem ředitele - pozorování schůzí - vizity ve třídách v doprovodu ředitele/zástupce ředitele a pohovory a vyučujícími - pozorování organizace pedagogických dnů - analýza způsobu, jakým Škola využívá programy ELEE a PERSEE - iniciativy v rámci studijního programu a pokračování v důležitých pracích, které jsou běhu D-7610-cs-7 9

10 Formulář hodnocení výkonnosti ředitelů/zástupců ředitelů I. 1. Osobní údaje Příjmení (popř. rodné příjmení) Jméno/a Datum narození Funkce Evropská škola : 2. Důvod a prvky, z nichž hodnocení vychází Datum posledního hodnocení : Ředitel/zástupce ředitele Evropské školy Od : Ředitel/zástupce ředitele Evropské školy Od : Důvod hodnocení : Prodloužení funkčního období jako ředitele/zástupce ředitele Evropské školy v : Prvky, z nichž hodnocení vychází : Níže uvedené prvky není povinné přezkoumávat všechny. Seznamování se s osobou prostřednictvím poznámek učiněných inspektory, poradci, předchozích konzultací, rozhovorů s ředitelem/zástupcem, pozorováním diskusí a formálních schůzí. Podrobná analýza školních dokumentů, včetně zprávy o zahájení školního roku, plánu školy, inspekčních zpráv, zápisů ze schůzí apod. Zhodnocení vizity ve třídě a pohovoru o. Předsedání schůzi týkající se Diskuse (včetně sebehodnocení) o Diskuse s členy vedení a zástupci žáků, rodičů, vyučujících a jinými členy personálu. Jakýkoli jiný důkaz. Připojené dokumenty týkající se sebehodnocení poskytnuté hodnocenou osobou D-7610-cs-7 10

11 3. Doplňující informace a) úřední funkce mimo školu : např. členové výborů Evropské školy, pracovních skupin b) Činnosti spjaté se soustavným vzděláváním : např. Jako účastník či organizátor kurzů soustavného vzdělávání. II. Jednotlivé aspekty hodnocení 1. Leadership Zasazuje se o poslání a cíle Evropských škol Prokazuje rozhodnost ve prospěch Evropských škol Inovuje a je iniciativní Vhodným způsobem uděluje pravomoci Bere na sebe odpovědnost, pracuje s nasazením, je důvěryhodný, má představivost a schopnosti nutné k řešení problémů Umí svému personálu poskytnout dobré rady Umí zdravě zvládat stres 2. Iniciativy směřující k rozvoji evropského ducha Projevují se prostřednictvím strategií zaměřených na spolupráci mezi vyučujícími a žáky různých jazykových sekcí ; prostřednictvím nových iniciativ a podpory věnované aktivitám mezi školami. 3. Plánování, plnění a hodnocení vzhledem ke - studijnímu programu - kritériím výkonnosti - kvalitě výuky - vytvoření školní komunity - zdrojům (personálním a materiálním) má pedagogické kompetence je schopen zhodnotit personál a potřeby školy podporuje a je u zrodu určitého počtu mimoškolních činností účinným způsobem plánuje a koordinuje rozvoje 2003-D-7610-cs-7 11

12 podporuje soustavné vzdělávání a specializační kurzy rozvíjí kulturu zaměřenou na zajištění kvality. 4. Administrativa a organizace vzhledem k Žákům Personálním a materiálním zdrojům (např. personál, finance, prostory) Dobře zná předpisy. 5. Komunikace a mezilidské vztahy S žáky a personálem S rodiči S vnějším světem S pobočkami Škol a s kanceláří generálního tajemníka Nejvyšší rady (BSGCS) Konstruktivně spolupracuje a podporuje efektivní týmovou práci Efektivně předsedá schůzím Umí kompetentně předkládat a obhajovat projekty III. IV. Osobní a profesionální prvky, které stojí za zmínku Účastníci procesu hodnocení V. Celkové ocenění : Negativní rozpor oproti předchozímu hodnocení musí být zdůvodněn D-7610-cs-7 12

13 Dokonale vyhovuje požadavkům na funkci Nedostatečně vyhovuje požadavkům na funkci (podpis a oficiální titul hodnotitele) místo, datum Seznámil jsem se s výše uvedeným hodnocením a obdržel jsem jeho kopii. Jsem si vědom toho, že podle bodu VI.8 Prováděcího předpisu o jmenování ředitelů a zástupců ředitelů (dokument 2003-D-7610-cs-7) mohu k této zprávě písemně učinit komentáře.. místo, datum (podpis hodnocené osoby) D-7610-cs-7 13

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014 Jednací řád 8. volební období červenec 2014 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458)

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) 1. ÚČEL PROGRAMU 1.1. Obecně 1.1.1. Cíle Tato pravidla upravují systém oficiálních stáží

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level IBAR Agreement

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk, 7. září 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ZE DNE 6. ČERVENCE 2005

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více