Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol"

Transkript

1 Evropské školy Generální tajemník Evropských škol Generální sekretariát Zn. : 2003-D-7610-cs-7 Orig. : EN Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol Předpisy platné pro zaměstnance, kteří nastoupili do funkce do 1. září D-7610-cs-7 1/13

2 PROFIL ŘEDITELŮ/ŘEDITELEK A ZÁSTUPCŮ/ZÁSTUPKYŇ ŘEDITELŮ Použití mužského rodu u funkcí ředitele či zástupce ředitele v následujícím textu samozřejmě znamená, že tyto funkce jsou určené stejně tak pro mužský i pro ženský personál. Výše popsané charakteristiky a kvalifikace jsou závazné. V závislosti na zvláštnostech školy se bude klást větší důraz ne ten či onen aspekt profilu. 1. Uchazeč musí mít solidní pedagogickou zkušenost v sektoru výuky odpovídající úrovni vyučování na Evropských školách. 2. Uchazeč musí prokázat, že má manažerské schopnosti v oblasti pedagogické, administrativní a finanční, aby například dokázal : - řídit školu pojímanou v její celistvosti - navozovat dobré mezilidské vztahy - řešit spory - syntetizovat názory. Tyto požadavky nesmějí vést k vyloučení uchazečů, kteří by dosud neměli zkušenosti s vedením školy. 3. Uchazeč musí plynně hovořit nejméně jedním ze tří úředních jazyků (němčina angličtina - francouzština) a musí mít praktickou znalost alespoň jednoho dalšího úředního jazyka. Uchazeč musí být připraven naučit se další jazyky, a to zejména jazyk země, kde Škola sídlí. 4. Uchazeč musí prokázat, že zná a chápe systém Evropských škol. 5. Uchazeč musí být dostatečně mladý, aby mohl na Škole, kde se místo uvolnilo, vykonávat svou funkci po celé předpokládané období D-7610-cs-7 2

3 I. PŘEDKLÁDÁNÍ KANDIDATUR Žádost uchazeče nebo uchazečky bude obsahovat následující informace, k nimž bude připojena fotokopie hlavních dokladů : * věk, * absolvovaná studia a získané diplomy, * odborné zkušenosti * jazykové znalosti * zvláštní schopnosti, kompetence a realizace, * jména referenčních osob prohlášení jeho země osvědčující, že uchazeč nebyl odsouzen za trestný čin, který by byl neslučitelný s jeho funkcí. Uchazeči se žádají, aby kandidaturu zaslali jejich národní delegaci, která ji projedná podle postupu uvedeného v bodě V.2 níže. III. ROZDĚLENÍ VEDOUCÍCH FUNKCÍ MEZI JEDNOTLIVÉ ČLENSKÉ STÁTY 1. Je třeba dbát na vyrovnané rozdělení ředitelských míst mezi jednotlivé členské země. Kvůli možnosti porovnání situací členských zemí, pokud jde o ředitelská místa, která měly tyto země obsazena v minulosti, aplikuje Nejvyšší rada u každého místa koeficient vyvážení : Místo ředitele obnáší dva body, místo zástupce ředitele v druhém cyklu obnáší jeden bod, místo ředitele v prvním cyklu obnáší jeden bod. 2. Při uvolnění místa ředitele nebo zástupce ředitele na Evropské škole sestaví Nejvyšší rada (po zohlednění ustanovení v bodě V. 1 níže během školního roku předcházejícího datu, k němuž se funkce uvolňuje) seznam členských zemí, jejichž kandidáti se mohou o místo ucházet. Kvůli možnosti porovnání situací členských zemí, pokud jde o ředitelská místa, která již tyto země měly obsazena v minulosti, aplikuje Nejvyšší rada u každého místa koeficient vyvážení : Místo ředitele obnáší dva body, místo zástupce ředitele v druhém cyklu obnáší jeden bod, místo ředitele v prvním cyklu obnáší jeden bod. 3. Nyní a pouze přechodně, jde-li o obsazení více než jednoho místa najednou, nemůže žádná země navrhovat kandidáty na více míst, než je počet míst, která mohou kandidáti této země podle platných předpisů obsadit. a) Každá členská země by měla od září 2006 zastávat maximálně dvě řídicí místa, bez újmy na smluvních závazcích vůči personálu, který už na místě působí D-7610-cs-7 3

4 Nařízení, podle něhož může každá členská země zastávat maximálně tři vedoucí místa, bude platit až do konce září Pokud však členská země ještě nemá obsazeno místo ředitele, může na uvolněné místo ředitele navrhnout jednoho nebo několik zástupců ředitelů vykonávajících tuto funkci, a to za podmínky, že kandidáti vyhovují kritériím profilu. Na jedné škole nemohou ve stejném období zaujímat řídicí místa dvě osoby vyslané stejným členským státem (1). (1) Pokud se ukáže nutnost snížit počet kandidátských zemí, musí se vzít v úvahu doba, po kterou členská země takové místo neměla obsazeno. b) V případě, kdy ředitel nebo zástupce ředitele odchází ze školy, je pro následující funkční období jako jediná vyloučená kandidatura uchazeče vyslaného tím členským státem, který vyslal odcházejícího ředitele nebo zástupce ředitele. Pokud ředitel nebo zástupce ředitele odchází ze školy před uplynutím pětiletého funkčního období, Nejvyšší rada této zemi automaticky nezakazuje možnost navrhnout své kandidáty na uprázdněné místo. c) Jedna členská země nemůže mít obsazena dvě ředitelská místa současně. d) Obecně platí, že ředitel není příslušníkem země, kde Škola sídlí. Z tohoto pravidla lze učinit výjimku v případě založení nové školy. IV. DÉLKA FUNKČNÍHO OBDOBÍ 1. Délka funkčního období ředitele a zástupce ředitele je 9 let a v zásadě se tato funkce vykonává na téže Škole. 2. Funkční období se dělí na 2 periody: - perioda 5 let, na jejímž konci se provádí zhodnocení (viz VI. níže) - dodatečná perioda maximálně 4 let, pokud Nejvyšší rada na základě předloženého zhodnocení vyjádří s prodloužením souhlas. 3. V případě přechodu na jinou školu je funkční období na této druhé škole pět let. 4. Ve služebním zájmu může být funkční období prodlouženo o jeden rok. V. VÝBĚR ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ 1) Žádosti ředitelů a zástupců ředitelů působících ve funkci o přeložení ve služebním zájmu. Uvolní-li se místo ředitele nebo zástupce ředitele na Evropské škole, informuje o tom generální tajemník Nejvyšší rady ředitele a případně zástupce ředitele působící ve funkci na Evropské škole už minimálně 5 let a maximálně 6 let ve chvíli, kdy se toto místo má obsadit D-7610-cs-7 4

5 Ředitelé se budou moci ucházet o místo ředitele na druhé škole na druhé funkční období a zástupci ředitelů o místo zástupce ředitele na druhé funkční období v odpovídajícím cyklu studia. Příslušná inspekční rada zhodnotí, zda je kandidatura ve služebním zájmu odůvodněná, a Nejvyšší rada rozhodne. Vyjádření příslušné Inspekční rady zohledňuje aspekty hodnocení uvedené v sekci II dokumentu «Hodnocení výkonu ředitelů a zástupců ředitelů». 2) Jmenování ředitelů/zástupců ředitelů Pokud nejsou podány žádosti o přeložení nebo se usoudí, že tyto žádosti nejsou ve služebním zájmu, postupuje se podle procedury popsané v bodě III, odstavce 2 a 3. Zainteresované delegace jmenují své uchazeče o místo a zašlou kandidatury seřazené podle abecedy generálnímu tajemníkovi Nejvyšší rady. Doporučuje se vybrat nejméně 4 uchazeče a nejvíce 8 uchazečů. Delegace, která na uvolněné místo ředitele vybere v souladu s bodem III 3.a) jednoho nebo více zástupců ředitelů jsoucích ve funkci, musí výběr omezit pouze na něj/ ně. Pokud je zainteresovaná jen jedna národnost, předkládají se 4 či 5 kandidatur. Pokud jsou zainteresované 2 národnosti, každá může předložit 2 či 3 kandidatury; jsou-li zainteresované 3 nebo 4 národnosti, každá může předložit 2 kandidatury. Výběr uchazečů v členských zemích musí proběhnout po úředním zveřejnění podle stejných kritérií, která jsou v dané zemi platná pro jmenování na odpovědná místa ve veřejné správě, a v souladu s článkem 21 Úmluvy o Stanovách Škol. Uchazeči o ředitelské místo musí mít diplomy požadované v jejich zemi pro vykonávání funkce ředitele nebo zástupce ředitele ve srovnatelném školském zařízení. Pokud jde o kandidatury vyučujících, kteří působí nebo působili na Evropské škole, jsou zvažovány stejně jako kandidatury předkládané ostatními uchazeči. Generální tajemník Nejvyšší rady bude dbát na to, aby byla informace o uvolněných postech na Školách uveřejněna. 3) Je ustavena výběrová komise, které předsedá generální tajemník Nejvyšší rady. Složení této komise bude záviset na tom, které místo má být obsazeno. V komisi může zasedat i zástupce generálního tajemníka, který však nebude mít hlasovací právo. a) Zastoupení inspektorů - při obsazování místa ředitele budou v komisi kromě generálního tajemníka Nejvyšší rady zasedat čtyři inspektoři, z toho dva členové Inspekční rady pro první stupeň a dva členové Inspekční rady pro druhý stupeň. - při obsazování místa zástupce ředitele budou v komisi kromě generálního tajemníka Nejvyšší rady zasedat : -> dva inspektoři pro první stupeň, jedná-li se o zástupce ředitele pro první stupeň -> dva inspektoři pro druhý stupeň, jedná-li se o místo zástupce ředitele 2003-D-7610-cs-7 5

6 pro druhý stupeň - jeden inspektor ze země, která uchazeče navrhuje, může být přítomen jako pozorovatel při pohovoru se všemi uchazeči z jednotlivých zemí, nebude však mít hlasovací právo. Pozorovatelé nebudou přítomní při usnášení. b) Zastoupení ředitelů - Jedná-li se o místo ředitele, budou do Výběrové komise jmenováni dva ředitelé. Ve Výběrové komisi nebude moci zasednout ředitel té Školy, na níž je místo uprázdněné. - Jedná-li se o místo zástupce ředitele, účastní se Komise pouze jeden ředitel. Je to ředitel té Školy, kde má být místo obsazeno. 4) Zpráva Výběrové komise musí představovat resumé obecného názoru Komise na každého uchazeče s odvolávkami na předpoklady uvedené v části I dokumentu «Profil ředitelů a zástupců ředitelů». Bylo by žádoucí, aby Komise rozhodla o pořadí uchazečů jednomyslně, případně alespoň dvou třetinovou většinu. 5) Po zvážení doporučení Výběrové komise a Inspekční rady přijímá konečné rozhodnutí o jmenování Nejvyšší rada. VI. HODNOCENÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ 1. Cílem hodnocení je udělat si objektivní názor na kvalitu práce, aby bylo možno poskytnout rady a nabídnout pomoc, ocenit, co bylo realizováno, a v případě potřeby vyvolat zlepšení. Hodnocení má Nejvyšší radě umožnit přijmout rozhodnutí o prodloužení funkčního období ředitelů a zástupců ředitelů a o přechodu na jinou školu. 2. Formální hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů musí proběhnout v takovém okamžiku, aby měla Nejvyšší rada možnost přijmout rozhodnutí o prodloužení funkčního období po pátém roce. Ti, kteří působili ve funkci před zářím 1999, jsou úředně hodnoceni každých pět let, přičemž první hodnocení proběhlo první rok po jmenování odpovídající násobku pěti. 3. Ředitele hodnotí generální tajemník Nejvyšší rady a jeden inspektor téže národnosti jako ředitel a druhý inspektor odlišné národnosti než ředitel a z jiného cyklu. Zástupce ředitele druhého cyklu hodnotí inspektor z druhého cyklu stejné národnosti jako zástupce ředitele, ředitel a další inspektor z druhého cyklu. Zástupce ředitele prvního cyklu hodnotí inspektor z prvního cyklu stejné národnosti jako zástupce ředitele, ředitel a další inspektor z prvního cyklu. 4. Generální tajemník Nejvyšší rady musí zajistit, aby formální hodnocení proběhla včas. Podpis generálního tajemníka na hodnotící zprávě je namítatelný hodnocené osobě a třetím osobám. 5. Hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů se týká způsobu, jakým plnili své funkce popsané kapitole 1 Obecného řádu Evropských škol. Zvláštní pozornost je věnována následujícím aspektům : Leadership 2003-D-7610-cs-7 6

7 Iniciativy směřující k rozvoji evropského ducha Plánování, plnění a hodnocení Správa a organizace Komunikace a mezilidské vztahy Formulář v příloze doporučuje sérii podrobnějších kritérií, která by měla být použita u všech hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů. 6. Před hodnocením se hodnotící tým sejde s ředitelem/zástupcem ředitele, aby se dohodli na oblastech, které se budou hodnotit, a na strategiích, které mají být použity. 7. Na konci hodnocení je sepsána důvěrná zpráva o výkonu v pěti výše vyjmenovaných oblastech. Tato zpráva je zaslána hodnocené osobě, členům týmu, národním orgánům a generálnímu tajemníkovi Nejvyšší rady. 8. Hodnocená osoba má 10 dní na písemné zpracování komentářů ke zprávě. Pokud bude přetrvávat nesouhlas, je možné zahájit odvolací řízení podle článků Statutu detašovaného personálu. 9. Jde-li o hodnocení, jehož cílem je prodloužení funkčního období na téže škole, je hodnotící zpráva adresována pro informaci Inspekční radě. Jde-li o hodnocení související s povolením přechodu na jinou školu, je hodnotící zpráva zasílána příslušné Inspekční radě, aby mohla zpracovat svá doporučení pro Nejvyšší radu. VII. ZÁVĚRY Práva osob, které již ve funkci působí, a výběrová řízení probíhající před schválením tohoto Prováděcího předpisu budou respektována D-7610-cs-7 7

8 PŘÍLOHA K PROVÁDĚCÍMU PŘEDPISU TÝKAJÍCÍMU SE JMENOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŘEDITELŮ EVROPSKÝCH ŠKOL Hodnocení ředitelů a zástupců ředitel se týká hlavně následujících aspektů : Do jaké míry hodnocená osoba uspěla ve věci : - posilování kulturní identity žáků, - rozvíjení evropského vědomí, - zajištění vysoké úrovně výuky od mateřské školy po poslední ročník druhého cyklu; - udržení vysoké náročnosti studijních programů s důrazem na moderní jazyky a globální evropský kontext, zejména v humanitních vědách; - podpora osobního, sociálního a intelektuálního rozvoje žáků a jejich příprava na vyššíí studijní stupeň - rozvíjení snášenlivosti, kooperace, komunikace a úcty k druhým uvnitř školní komunity i mimo ni. Do úvahy budou brány následující prvky: Pokud jde o leadership a rozvoj evropského ducha Do jaké míry ředitel/zástupce ředitele podporuje účel a cíle Evropských škol? Pokud jde o plánování, plnění a hodnocení Do jaké míry je ředitel/zástupce ředitele výkonný, pokud jde o plánování, plnění plánů a hodnocení výsledků následujících aspektů : - studijní program, - úroveň žáků, - kvalita výuky, - vytváření školní komunity, - řízení zdrojů 2003-D-7610-cs-7 8

9 Pokud jde o administrativu a organizaci Je administrativa a organizace, pokud jde o žáky, personál, zdroje a prostory, efektivní? Pokud jde o komunikaci a mezilidské vztahy Jsou vztahy uvnitř školní komunity, s rodiči i s vnějším světem uspokojivé? Hodnotící tým bude mít k dispozici : - dokumenty, včetně Zprávy o zahájení školního roku, plány školy, hlavní směrnice, zápisy ze schůzí, dopisy rodičům, školní dokumentaci, auditorské zprávy a zprávy finančních kontrolorů - diskuse s ředitelem/zástupcem ředitele - pozorování schůzí - vizity ve třídách v doprovodu ředitele/zástupce ředitele a pohovory a vyučujícími - pozorování organizace pedagogických dnů - analýza způsobu, jakým Škola využívá programy ELEE a PERSEE - iniciativy v rámci studijního programu a pokračování v důležitých pracích, které jsou běhu D-7610-cs-7 9

10 Formulář hodnocení výkonnosti ředitelů/zástupců ředitelů I. 1. Osobní údaje Příjmení (popř. rodné příjmení) Jméno/a Datum narození Funkce Evropská škola : 2. Důvod a prvky, z nichž hodnocení vychází Datum posledního hodnocení : Ředitel/zástupce ředitele Evropské školy Od : Ředitel/zástupce ředitele Evropské školy Od : Důvod hodnocení : Prodloužení funkčního období jako ředitele/zástupce ředitele Evropské školy v : Prvky, z nichž hodnocení vychází : Níže uvedené prvky není povinné přezkoumávat všechny. Seznamování se s osobou prostřednictvím poznámek učiněných inspektory, poradci, předchozích konzultací, rozhovorů s ředitelem/zástupcem, pozorováním diskusí a formálních schůzí. Podrobná analýza školních dokumentů, včetně zprávy o zahájení školního roku, plánu školy, inspekčních zpráv, zápisů ze schůzí apod. Zhodnocení vizity ve třídě a pohovoru o. Předsedání schůzi týkající se Diskuse (včetně sebehodnocení) o Diskuse s členy vedení a zástupci žáků, rodičů, vyučujících a jinými členy personálu. Jakýkoli jiný důkaz. Připojené dokumenty týkající se sebehodnocení poskytnuté hodnocenou osobou D-7610-cs-7 10

11 3. Doplňující informace a) úřední funkce mimo školu : např. členové výborů Evropské školy, pracovních skupin b) Činnosti spjaté se soustavným vzděláváním : např. Jako účastník či organizátor kurzů soustavného vzdělávání. II. Jednotlivé aspekty hodnocení 1. Leadership Zasazuje se o poslání a cíle Evropských škol Prokazuje rozhodnost ve prospěch Evropských škol Inovuje a je iniciativní Vhodným způsobem uděluje pravomoci Bere na sebe odpovědnost, pracuje s nasazením, je důvěryhodný, má představivost a schopnosti nutné k řešení problémů Umí svému personálu poskytnout dobré rady Umí zdravě zvládat stres 2. Iniciativy směřující k rozvoji evropského ducha Projevují se prostřednictvím strategií zaměřených na spolupráci mezi vyučujícími a žáky různých jazykových sekcí ; prostřednictvím nových iniciativ a podpory věnované aktivitám mezi školami. 3. Plánování, plnění a hodnocení vzhledem ke - studijnímu programu - kritériím výkonnosti - kvalitě výuky - vytvoření školní komunity - zdrojům (personálním a materiálním) má pedagogické kompetence je schopen zhodnotit personál a potřeby školy podporuje a je u zrodu určitého počtu mimoškolních činností účinným způsobem plánuje a koordinuje rozvoje 2003-D-7610-cs-7 11

12 podporuje soustavné vzdělávání a specializační kurzy rozvíjí kulturu zaměřenou na zajištění kvality. 4. Administrativa a organizace vzhledem k Žákům Personálním a materiálním zdrojům (např. personál, finance, prostory) Dobře zná předpisy. 5. Komunikace a mezilidské vztahy S žáky a personálem S rodiči S vnějším světem S pobočkami Škol a s kanceláří generálního tajemníka Nejvyšší rady (BSGCS) Konstruktivně spolupracuje a podporuje efektivní týmovou práci Efektivně předsedá schůzím Umí kompetentně předkládat a obhajovat projekty III. IV. Osobní a profesionální prvky, které stojí za zmínku Účastníci procesu hodnocení V. Celkové ocenění : Negativní rozpor oproti předchozímu hodnocení musí být zdůvodněn D-7610-cs-7 12

13 Dokonale vyhovuje požadavkům na funkci Nedostatečně vyhovuje požadavkům na funkci (podpis a oficiální titul hodnotitele) místo, datum Seznámil jsem se s výše uvedeným hodnocením a obdržel jsem jeho kopii. Jsem si vědom toho, že podle bodu VI.8 Prováděcího předpisu o jmenování ředitelů a zástupců ředitelů (dokument 2003-D-7610-cs-7) mohu k této zprávě písemně učinit komentáře.. místo, datum (podpis hodnocené osoby) D-7610-cs-7 13

Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol

Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol Evropské školy Úřad generálního tajemníka Generální sekretariát Ref.: 2009-D-422-cs-5 Orig.: FR Prováděcí předpisy pro jmenování a hodnocení ředitelů a zástupců ředitelů evropských škol Předpisy platné

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Volné pracovní místo: vedoucí útvaru komunikační podpory Oddělení: oddělení pro kapacity a komunikaci v oblasti veřejného zdraví Referenční číslo: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Evropské středisko pro prevenci

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE Česká republika (dále

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola

Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola Tato Ústava byla přijata společným shromážděním Přírodní školy v pondělí 20. září 1993. (upravená a doplněná ve čtvrtek l4, dubna 1994) (upravená a doplněná

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU Příloha č. 1 k č.j.: MMR-27556/2015-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU o jmenování na služební místo vedoucího oddělení

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly Příloha č. 1 k č.j.: MMR-1234/2016-94 ŽÁDOST o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly o jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly 1 podle

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Věstník ČNB částka 21/2002 ze dne 23. prosince 2002. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002

Věstník ČNB částka 21/2002 ze dne 23. prosince 2002. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002 Třídící znak 2 2 2 0 2 5 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002 k posuzování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob navrhovaných na funkce vedoucích zaměstnanců

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Údaje o

Více

Organizace odborné praxe

Organizace odborné praxe SR 03/2015 Strana č. 1 z 8 Směrnice rektorky SR 03/2015 Organizace odborné praxe Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Mgr. Věra Hudečková Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: vedoucí odd. vnějších vztahů

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství Příloha č. 1 k č.j.: MMR-7545/2016-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství o zařazení na služební místo vedoucí/-ho

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní

Více

VOLBA ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB

VOLBA ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB VOLBA ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB Ředitelka Gymnázia, Brno, Slovanské náměstí 7 vyhlašuje v souladu s ustanovením 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního Příloha č. 1 k č.j.: MMR-1235/2016-94 ŽÁDOST o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního o jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně

Více

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád I. Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni

Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni PREAMBULE Níže podepsané členské státy Rady Evropy, přihlížejíce k tomu, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy za

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Společnost pro radioelektronické inženýrství (dále jen Společnost) je profesním sdružením profesionálních radioelektroniků

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení

Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení srpen 2011 Základní ustanovení Tímto manuálem předkládá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského

Více

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP,

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP, DOHODA O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ VE VĚZEŇSTVÍ Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. Mgr. Petrem Dohnalem na

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I Česká geologická služba Praha 20. května 2010 KIárov 3, Praha 1 č.j. CGS110/10/0684 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Oponentní rady

Více

Žádost. územních rozpočtů a programové financování. Státní tajemník v Ministerstvu financí Ministerstvo financí Letenská Praha 1

Žádost. územních rozpočtů a programové financování. Státní tajemník v Ministerstvu financí Ministerstvo financí Letenská Praha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 12 Financování územních rozpočtů a programové financování o jmenování na služební místo vrchní

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a č. 3 k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 23. června 2014č 23 Jednací řád Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád (dále jen Jednací řád )

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: /SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY uzavřená dle ust. 10a a násl. zákona

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

16061/04 vc/eh/mma 1 JUR

16061/04 vc/eh/mma 1 JUR RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 13. prosince 2004 (15.12) (OR. fr) 16061/04 512 COUR 68 POZNÁMKA Předmět: Rozhodnutí Rady týkající se podmínek a postupů pro předkládání a vyřizování kandidatur za účelem jmenování

Více

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB 1 STATUT ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ - EK NMB Tento statut je základním dokumentem, který je závazný pro všechny členy etické komise a další osoby, které se přímo či nepřímo podílejí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut. regionálních dislokačních komisí. Čl. I. Úvodní ustanovení

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut. regionálních dislokačních komisí. Čl. I. Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 248 Statut regionálních dislokačních komisí Čl. I Úvodní ustanovení 1. Regionální dislokační komise (dále jen Komise ) jsou

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s.

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. 1. Základní ustanovení 1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 1.3. Spolek

Více

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru MĚSTO Uničov Statut výborů Zastupitelstva města Uničova Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Uničova (dále jen "výborů") upravuje pravidla pro přípravu, jednání, způsob usnášení

Více

Prague Polo Club Stanovy

Prague Polo Club Stanovy Prague Polo Club Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Občanské sdružení Prague Polo Club, o. s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 2771 17 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92 Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92 Počet stran: 9 JID: 77222/2016/muhb (Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem tajemníka

Více

Písemný pracovní postup č. 1

Písemný pracovní postup č. 1 Etická komise Masarykova onkologického ústavu Ž l u t ý k o p e c 7, 6 5 6 5 3 B r n o Písemný pracovní postup č. 1 Název: Tvorba písemných pracovních postupů Obsah: 1. ÚČEL 2. OBLAST PLATNOSTI 3. POJMY

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více