Základní škola, Most,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most,"

Transkript

1 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické radě - říjen 2010 (v zápise z ) 1

2 AUTOEVALUACE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY NA LÉTA PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ VLIV PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK NA VZDĚLÁVÁNÍ Ve škole pracuje celkem 33 pedagogů, z nichž 5 nesplňuje požadavky odborné kvalifikace. Ředitelka školy si uvědomuje personální rizika, a to především z hlediska generační výměny. Vytváří podmínky pro získání kvalifikovaných učitelů a tato opatření jsou částečně účinná. Osvědčeným a účelným způsobem poskytujeme podporu začínajícímu učiteli. Je mu přidělen uvádějící učitel, poskytnuta možnost náslechových hodin u zkušenějších učitelů a v neposlední řadě je mu věnována zvýšená hospitační činnost. Další vzdělávání pedagogů je vedením školy podporováno. V plánu DVPP je zpracována analýza současného stavu a stanoveny priority pro zajištění dalšího personálního rozvoje. Učitelům je umožněno zvýšit nebo doplnit si vzdělání na pedagogické fakultě. Další vzdělávání vychází ze zájmu pracovníků, splňuje potřeby školy a podporuje realizaci ŠVP. Finanční prostředky poskytnuté na DVPP ze státního rozpočtu jsou čerpány efektivně. Problém nekvalifikovanosti vedení školy řeší povolením studia k dosažení odborné kvalifikace nebo dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, které odpovídá potřebám školy. Škola podporuje trvalý zdravý vývoj žáků prostřednictvím obnovovaného certifikátu v projektu Zdravá škola, který prolíná celým vyučovacím procesem. Relaxační a odpočinkové koutky a volnost pohybu žáků po škole podporují samostatné rozhodování žáků a vedou je k zodpovědnosti za své jednání. Realizovaná preventivní strategie školy umožňuje předcházet sociálně patologickým jevům. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou zpracovány ve školním řádu. Škola vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika, přijímá opatření k jejich minimalizaci. Jsou zpracovány provozní řády odborných pracoven. Poučení žáků o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví jsou průběžně zapisována do třídních knih. Kniha úrazů je vedena v souladu s právním předpisem. Počet registrovaných úrazů za poslední tři roky významně poklesl. Vedení školy vychází při plánování materiální obnovy z reálných předpokladů a přidělených finančních prostředků, které využívá v souladu s účelem, na který byly přiděleny. MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY V poslední závěrečné zprávě ČŠI je konstatováno, že materiální a psychohygienické podmínky umožňují škole v plném rozsahu realizovat zvolený vzdělávací program. Ve škole jsme se zaměřili mimo jiné na příjemné a podnětné prostředí s možnostmi relaxace. V porovnání s rokem 1991 se materiální podmínky výrazně zlepšily především v oblasti výpočetní a komunikační techniky a celkového vybavení školy. Toto vybavení však velmi rychle morálně zastarává. Na potřebnou obměnu však rozpočet školy není dostačující. Podobná situace je i s ostatními učebními pomůckami a učebnicemi. 2

3 Učebny jsou standardně vybaveny žákovským nábytkem, který je postupně renovován a doplňován, v součinnosti se zřizovatelem i nahrazován novým, z části výškově nastavitelným. Učitelský nábytek je průběžně nahrazován novým. Postupně jsou nahrazovány i školní tabule ve třídách. Standardní vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty je doplňováno novými vydáními. Pro nový školní vzdělávací program jsme zvolili učebnice nakladatelství Fraus s podporou interaktivní tabule. Interaktivní tabulí je vybaveno 5 učeben. Škola je prostorná, světlá. Je rozčleněna do čtyř pavilonů vzájemně propojených. Svým prostorovým uspořádáním odpovídá době, kdy byla postavena ( rok 1985). Chybí zde prvky, které umožňují realizovat moderní trendy ve vzdělávání. Ve škole nenajdeme laboratoře, místo pro setkávání (aula, kinosál apod.), v tělocvičnách není prostor pro diváky. Tím, že je škola postavena uprostřed paneláků, v jejich těsné blízkosti, nelze vnější prostory téměř využívat pro výuku. V roce 2009 bylo dáno do užívání nové školní hřiště s umělým povrchem. Ve škole je 24 učeben. Žáci ročníků mají své kmenové učebny. Učebny pro žáky ročníků jsou zaměřeny a vybaveny dle předmětu, jehož výuka zde převládá. Žáci se stěhují za učitelem. Má to svá negativa žáci mají určenou kmenovou učebnu, ve které se scházejí s třídním učitelem, ale neprobíhá zde převážná část jejich výuky, a pozitiva žáci mění během dne učebny, musí přecházet, to znamená, že se více pohybují a v učebnách se i častěji větrá. Učitel má k dispozici pro výuku vše, co potřebuje, a nemusí přenášet věci. V okamžiku, kdy každá učebna bude vybavena počítačem a další technikou, jeví se toto organizační opatření za potřebné, funkční, účelné a efektivní. Speciálních učeben je 8. Dvě speciální učebny jsou pro výuku ICT. Počítače jsou zapojeny do sítě s propojením na internet. Učitelé mají k dispozici notebooky. Síť je rozvedena i do učeben, kabinetů a kanceláří. Další odborné učebny: jazyková, kuchyňka, keramická dílna, dílny, malá šicí dílna. Ve škole jsou dvě tělocvičny, družiny, kluby, knihovna a další prostory. Okolí školy je bezpečné, protože k hlavnímu vchodu školy nevede žádná silnice. V denním režimu je prostor pro relaxaci a aktivní pohyb. O přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po celé škole. Za příznivého počasí i na školním hřišti. Prostory školy odpovídají platným hygienickým normám. Sociální zařízení jsou na standardní úrovni a množství a vybavení odpovídá počtu žáků. Je plánována modernizace a postupné zavedení teplé vody na sociální zařízení. V létě 2010 bylo zrekonstruováno sociální zařízení v pavilonu 1. stupně. Je důsledně dbáno na přísné dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a dospělých. PRÁCE SPOJENÉ S MODERNIZACÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Osazení druhé počítačové učebny dvanácti novými stanicemi ze sponzorské ho daru BIS CZECH a United Energy. Pořízení čtvrté interaktivní tabule Smart Board do kmenové učebny matematiky z projektu nakladatelství FRAUS. 3

4 Vymalování hudebny a oddělení školní družiny, vybavení novým nábytkem. Vybavení dvou kmenových tříd novým nábytkem. Partnerství v projektu Bussines Games získání dataprojektoru a notebooku, včetně kancelářského materiálu ( tonery do tiskárny, papíry, flashdisk, drobný kancelářský materiál). Vybavení dvěma PC pro vedení personální a účetní agendy, dva notebooky pro management školy. Postoupení dvou notebooků učitelům. Vybavení sborovny čtyřiceti novými židlemi. Původní umístěny do hudebny. Vybavení hudebny variabilními stoly. Zmlazení zeleně na pozemku školy. Obklad umývadla ve sborovně. Vymalování kanceláří. Vymalování cvičné kuchyňky, vybavení nábytkem a prostorové úpravy. Vybavení místností koberci hudebna, dvě oddělení školní družiny, čtyři kanceláře. Získání dvanácti PC DELL od České rafinérské sponzorským darem. Vymalování školní kuchyně. Výměna sanitárního zařízení na WC, umývárně a chodbě u kanceláří, nové obklady a vymalování. Oprava klimatizace ve školní kuchyni. Modernizace počítačové sítě strukturalizace a výměna aktivních prvků v síti. Zahájení prací na obnově školního hřiště. PRÁCE SPOJENÉ S MODERNIZACÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Vymalování školní kuchyně, prázdniny Sociální zařízení u kanceláří, výměna sanitárního zařízení, obklady na WC, umývárně a chodbě. Výměna hřídele u klimatizace ve školní kuchyni. Vymalování cvičné kuchyňky. 4

5 Využívání pracovníků na veřejně prospěšné práce. Úprava počítačové sítě, rozšíření do dalších pater, bezpečnostní aktivní programovatelné prvky. Nový školní server - HW. Výstavba nového školního hřiště srpen prosinec 2009, slavnostní uvedení do provozu Vybavení další učebny interaktivní tabulí, dataprojektorem a PC nová jazyková učebna. Racionalizace rozmístění učeben 1. a 2. stupně, seskupení učeben jazyků k učebnám IKT. Výměna stávajících oken za plastová ve čtyřech třídách v 1. poschodí pavilonu 1. stupně a sociálních zařízení. Rekonstrukce čtyř sociálních zařízení v pavilonu 1. stupně a sociálních zařízení. Nátěr vnější fasády v místech rekonstrukce budovy. Zakoupení nového školního nábytku. Vymalování šesti učeben po rekonstrukci oken a sociálních zařízení po rekonstrukci. Vymalování čtyř kanceláří a modernizace nábytku. Výměna vchodových dveří za plastové únikové východy v pavilonu druhého stupně. Výměna vchodových dveří ve školní kuchyni. Vybavení IKT technikou. KVALITA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ Byla zpracována SWOT analýza. Dotazníky byly zadány všem pedagogickým pracovníkům. Výsledné hodnoty jsou sumarizovány v tabulkách a je s nimi pracováno při koncepci řízení a rozvoje školy. SÍLA PŘÍLEŽITOSTI týmová spolupráce 21 další vzdělávání - odbornost a informatika 21 odbornost - zájem o další růst 16 nové metody a formy práce 13 pohodovost, rodinné prostředí školy, pozitivní prostředí 14 integrované učení - projekty 10 5

6 individuální přístup (talentovaní a integrovaní žáci) 14 týmová spolupráce 7 organizační schopnosti, kvalitní vedení 13 podíl na dalším vzdělávání pedagogů 6 samostatnost a odpovědnost (pečlivost, důslednost) 13 propagace, prezentace práce s dětmi ŠD, školy 6 počítačové vybavení, počítačová gramotnost, IC 12 spolupráce se ŠD a ŠK 5 praxe a zkušenosti, zodpovědnost 10 spolupráce se strategickými partnery 4 estetika prostředí (školy a třídy) 9 další vzdělávání - jazyky 3 propagace zdravý životní styl, Zdravá škola 8 soutěže dětí 3 flexibilita 6 volnost při mimoškolních činnostech 3 alternativní metody a formy práce 6 příjemné prostředí 3 SLABOST HROZBY impulzivnost, výbušnost, emocionální chování 6 obavy ze ztráty zaměstnání, rušení škol 20 malé pravomoci učitelů k trestání žáků 6 špatná finanční politika státu 16 nedostatečná jazyková vybavenost 5 zvyšující se agresivita žáků 13 více škol na sídlišti 4 kriminalita mládeže, drogy 10 rezerva ve vybavení kabinetu (ČJ,F) 4 ubývání žáků 6 finanční ohodnocení 4 nemoc, zdravotní problémy 3 úbytek pracovní energie 3 vybavení škol 3 materiální vybavení 3 nezaměstnanost 3 nízká prestiž učitelů 3 neznalost cizích jazyků 3 nedostatečná opora v zákoně, právní vědomí učitelů 3 obavy před kurikulární změnou 3 problémy sídlištní školy 3 nedobrá pověst školy 2 nedorozumění s kolegy 2 stoupající agresivita rodičů 2 Zjištěné hodnoty V dotazníku se 33 položkami byly zjišťovány odpovědi na otázky týkající se vnitřních faktorů, které ovlivňují úspěšnost školy. Odpovědi obsahují jednak osobní názory z konkrétního prostředí, jednak zobecněné názory na to, jaká by situace měla být. Oba okruhy odpovědí se nevylučují, nebyly zjištěny opakující se odchylky od většiny odpovědí. U jednotlivých faktorů byly vypočítány průměrné hodnoty. Žádná ze zjištěných hodnot nesestoupila pod nulu, t.j. všechny naměřené hodnoty respondenti zařadili do kategorií silných, poměrně silných a výrazných silných stránek, podporujících dosažení cílů školy. Odpovědi se pohybovaly v intervalu 0,8 až 2,38. Odpovědi v intervalu čísel 0,8 až 1,54 (celkový průměr odpovědí) lze považovat za realistické, odpovědi blížící se číslu 3 lze považovat za mírně optimistické. Průměrný věk respondentů je 45let. 6

7 Silné faktory: Za poměrně silné až výrazně silné faktory ovlivňující úspěšnost školy považují respondenti: funkčnost a estetiku pracovního prostředí (2,38), kulturu školy (2,38), image školy - stanovení, funkčnost a široká odpovědnost (2,27), investice do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (odbornost, pedagogika, informatika) (3,13) a podpora změn inovací ze strany vedení (1,98). Relativně slabé faktory: Za neovlivňující až spíše silné faktory (s nejvyšší frekvencí odpovědí - nemohu posoudit) považují respondenti: zvládnutí obav a strachu ze změn (0,8), dostupnost technologických a finančních zdrojů pro podporu inovací, rozvoje školy (0,82) a počet neformálních autorit, které mají schopnost ovlivnit chování lidí (1,04). Průměrné faktory: Za průměrné faktory lze označit ty, které leží v intervalu 1,00 až 2,00 ( resp. 1,04 až 1,98). V tomto intervalu se nachází 25 odpovědí z 33. Ve slovním hodnocení odpovídá zařazení průměrných odpovědí spíše až poměrně silné stránce, podporující dosažení cílů školy. Porovnání u větších skupin: Srovnáme-li průměrné hodnoty uváděné respondenty z prvního a druhého stupně (bez respondentů, kteří zůstali anonymní) a vychovatelek jsou následující: 1. stupeň průměrné hodnoty 2,13 2. stupeň průměrné hodnoty 1,50 ( -0,63 vůči nejvyšší hodnotě) vychovatelky průměrné hodnoty 1,78 ( -0,35) Škola (bez anonymních respondentů) Škola s anonymními respondenty 1,80 průměrné hodnoty 1,54 průměrné hodnoty 2.3.Celkové hodnocení: Z předchozích údajů sumarizovaných v následující tabulce vyplývá, že hodnocení všech vnitřních faktorů ovlivňujících úspěšnost školy se respondenti vyjádřili v kladných hodnotách (graf č.1). Zjištěné průměrné hodnoty naznačují, které faktory je možno v budoucnu posilovat, či kterým faktorům je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Příští podobný dotazník 7

8 doporučujeme opatřit identifikačními znaky, eventuálně vyžadovat neanonymní přístup od všech respondentů, neboť se nabízí srovnání věkových skupin, srovnání aprobovaných, kvalifikovaných a bez kvalifikace, středního managementu a top managementu, učitelů, kteří mají předchozí zkušenosti v jiném resortu, na jiném pracovišti, začínající učitelé atd. Zjištěné hodnoty do jisté míry prokázaly pozitivní vnímání vyjmenovaných faktorů ze strany pedagogických pracovníků školy. EFEKTIVITA VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ekonomické a materiální předpoklady školy Hodnocená právnická osoba sídlí v budově, která je majetkem zřizovatele. Nemovitý majetek (budova základní školy a pozemky včetně školního hřiště) byl škole předán zřizovatelem k užívání smlouvou o výpůjčce, škola tento majetek neodepisuje. Příspěvková organizace ve sledovaném období hospodařila s peněžními prostředky získanými ze státního rozpočtu, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary. Dále hospodařila s peněžními prostředky získanými v hlavní činnosti a doplňkové činnosti. Významným ekonomickým přínosem byly rovněž úspěšné projektové aktivity školy. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené na přímé náklady na vzdělávání byly použity na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, související zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje přímé (dále ONIV přímé). ONIV přímé škola využívala k nákupu učebnic, učebních a kompenzačních pomůcek, školních potřeb, osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance, k úhradě nákladů na plavecký výcvik žáků, zákonného pojištění a nákladů na další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP). Finanční prostředky na DVPP byly použity k úhradě nákladů na školení v oblasti zvyšování odborné kvalifikace pedagogů se zaměřením zejména na cizí jazyky, výchovné poradenství, informatiku a k nákupu odborné literatury. Peněžité a věcné dary, které se škole dařilo získávat, přispěly jak ke zkvalitňování podmínek vzdělávání a k modernizaci vybavení školy, tak k zajišťování školních projektů. V oblasti výchovně vzdělávací, sportovní a kulturní škola aktivně spolupracuje s partnerskou školou v německém Marienbergu. Ve sledovaném období byla zapojena také do evropských projektů. Projekt INTERREG PROJEKT D 0838 ERE byl kofinancován z prostředků iniciativy EU INTERREG III A a Svobodného státu Sasko, projekty Propagace řemeslných a technických oborů a Business Games Podnikatelské kompetence do škol byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Další neinvestiční výdaje související s provozem školy byly financovány z prostředků přijatých z rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel škole přispíval také na mimoškolní sportovní a projektové činnosti. Díky dobré spolupráci se zřizovatelem a aktivní činnosti školy bylo v roce 2009 školní hřiště přebudováno na moderní sportoviště. Materiální a finanční zdroje, které měla hodnocená instituce k dispozici, vytvářely podmínky pro zajištění a realizaci školního vzdělávacího programu. Pro další prohloubení a zkvalitnění školního vzdělávacího programu je žádoucí rozšířit materiální zabezpečení (tj. modernizovat speciální odborné učebny) a zlepšit personální podmínky (tj. zřídit funkci školního psychologa a zvýšit počet vychovatelek školního klubu). 8

9 Funkci školního psychologa se podařilo zajistit od Školní poradenské pracoviště je projekt financovaný z peněz evropské unie. Řešitelem projektu je IPPP ČR. ROZVOJ EKONOMICKÝCH ZDROJŮ PROJEKTY, GRANTY Škola je jako partner zapojena do Projektů: 2008/2009 Projekt Business Games, podnikatelské kompetence do škol. Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence žáků v počátečním vzdělávání v oblasti podnikatelských kompetencí v Ústeckém kraji a tak zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tým učitelů se zapojil do projektu a zpracoval nabídku podnikatelských her. Jedna byla vybrána a metodicky zpracována. Bude pilotně ověřována v devátých třídách. Projekt Řemesla. Cílem projektu je přiblížit žákům ročníků nedostatkové řemeslné a technické obory v našem kraji a tím zvýšit jejich zájem o ně, pomoci jim s volbou povolání. Naše škola byla oslovena a následně zapojena do vybraných projektových aktivit. Do projektových aktivit jsou zapojovány osmé a deváté ročníky. Projekt Společně se sousedy - Gemeinsam mit Nachbarn Společně se Střední školou Heinrich von Trebra v Marienbergu, BRD, uskutečňujeme výměnná setkání žáků a učitelů, společné sportovní a kulturní akce. Projekt je zaměřen na společná setkání: Na téma Život v přírodě život s přírodou čeští a němečtí žáci kooperativní prací v umělecké oblasti výtvarně mapují společný životní prostor sasko-českého Krušnohoří. Projekt e-twinning e-twinningovém projektu "Knowing Each Other" byl škole udělen evropský certifikát kvality - European Quality Label. Toto ocenění je důkazem toho, že práce učitelky e-twinnigu, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. Škola je zapojená do Projektu Škola podporující zdraví. Škola je certifikovaným školicím střediskem v rámci projektu SIPVZ. Škola je jako partner zapojena do projektů: 2009/2010 Projekt Business Games, podnikatelské kompetence do škol. Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence žáků v počátečním vzdělávání v oblasti podnikatelských kompetencí v Ústeckém kraji a tak zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tým učitelů se zapojil do projektu a zpracoval nabídku podnikatelských her. Jedna byla vybrána a metodicky zpracována. V prvním pololetí 2009/2010 byl projekt pilotně ověřován v devátých třídách. Pilotního ověření se účastnilo 60 žáků a dva učitelé po dobu pěti měsíců. Na ukončení projektu byl uspořádán Business Weeks týdenní pobyt v Krkonoších, kterého se účastnilo 8 žáků a dva učitelé. Projekt Řemesla. Projekt Propagace řemeslných a technických oborů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, realizátorem projektu je SŠ a SOU Roudnice nad Labem. 9

10 Cílem projektu je přiblížit žákům ročníků nedostatkové řemeslné a technické obory v našem kraji a tím zvýšit jejich zájem o ně, pomoci jim s volbou povolání. Naše škola byla oslovena a následně zapojena do vybraných projektových aktivit. Do projektu byly zapojeny 8. a 9. třídy v šesti exkurzích. Projekt Společně se sousedy - Gemeinsam mit Nachbarn Společně se Střední školou Heinrich von Trebra v Marienbergu, BRD, uskutečňujeme výměnná setkání žáků a učitelů, společné sportovní a kulturní akce. Projekt je zaměřen na společná setkání: Na téma Život v přírodě Život s přírodou čeští a němečtí žáci společnou prací v umělecké oblasti výtvarně mapují společný životní prostor sasko-českého Krušnohoří. Projekt e-twinning Aktivita etwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je etwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve třiadvaceti jazykových verzích. V současné době ho aktivně používá téměř individuálních členů a dvojice či skupinky škol z různých evropských zemí pracují na projektech. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a bez dlouhých průtahů zahájit spolupráci. Mgr. Edita Doležalová působí jako ambasador, lektor, zástupce ČR Evropský certifikát kvality, uděluje CSS v Bruselu- za práci s Portugalskem - Knowing Each Other (Poznáme se navzájem) Certifikát kvality, uděluje NSS v ČR - za projekt v 5.třídě - Teddy's Travel Around the Globe (Putování medvídka) Certifikát kvality - za projekt v 8 a 9.třídě - volit.aj - SOS Charity Project (Charitativní projekt) Certifikát kvality - za projekt v 9.třídě - The Health Promoting School ( Škola podporující zdraví) Projekt Občan Žáci se prostřednictvím tohoto projektu učí, že vedle demokracie zastupitelské existuje také demokracie participativní. Učí se tomu přímou zkušeností tak, že se zaměří na jeden konkrétní problém ve svém okolí, který právě oni považují za důležitý. O tomto problému a o jeho řešení sbírají a třídí informace, učí se kulturně komunikovat mezi sebou a dospělými. Uvažují o možných řešeních, vybírají jedno z nich a navrhují pro toto řešení akční plán. Celý postup zaznamenávají v dokumentační části a vytvářejí portfolio Život na sídlišti. Svoji práci prezentují na úrovni města, regionu, popřípadě na celostátním setkání. 10

11 Završením roční práce žáků bylo vystoupení v Zastupitelstvu Statutárního města Mostu, na Krajském úřadě Ústeckého kraje a v Senátu ČR Je realizován celoškolní Projekt Zdravá výživa pro žáky tříd a celostátní Projekt Zdravé zuby pro žáky 1. stupně. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ SE ZŘETELEM K VYTVÁŘENÍ CÍLOVÝCH KOMPETENCÍ ŠVP Ve škole je demokratické, srozumitelné a silné vedení, které zdůrazňuje vzdělávací cíle školy. Vedení školy účinně, týmově řídí školu, zná dobře kolektiv pracovníků školy, vztahy a komunikace mezi pracovníky probíhají s vědomím sociálních rolí. Vedení školy motivuje pracovníky školy jejich adekvátním hodnocením. Vedení školy motivuje pracovníky v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu, vytváří jim k tomu podmínky. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mají možnost účastnit se stanovování školních pravidel, utváření klimatu školy. Pedagogové se ztotožňují s výchovně vzdělávacími cíli a spolupracují při jejich realizaci. Škola je orientována na žáka, na naplňování jeho potřeb, na službu rodičům, veřejnosti. Pedagogové a vedení školy přizpůsobují výchovně vzdělávací činnosti individuálním možnostem žáků, snaží se odstraňovat vzniklá nedorozumění s žáky, rodiči, veřejností, mezi pracovníky navzájem, používají vhodné aktivizující výchovné a vzdělávací metody, strategie, postupy. Pedagogové cítí a projevují odpovědnost za výsledky výchovy a vzdělávání, snaží se o maximální možnou míru rozvoje osobnosti jednotlivých žáků. Škola podporuje diferencovaný a individuální přístup k žákům, který vychází z individuálních možností žáka vzhledem k jeho druhu, stupni a rozsahu postižení. Škola klade důraz na rozvíjení samostatnosti a aktivity žáků. Pedagogové se řídí přesvědčením, že rozhodující pro výsledky vzdělávání žáků je kvalita školy a výuky, nikoliv jen domácí zázemí žáků. Učitelé a vychovatelé mají přehled o současném světě, o moderním způsobu života, pomáhají v orientaci žákům. Ve škole je pozitivní klima, stanovený řád, disciplína, morálka a systém hodnot. Převládá optimismus, lidský přístup, podpora s oceněním dobré práce, důvěra a očekávání úspěšného zvládnutí. Škola má kulturní, dynamicky se proměňující pracovní i relaxační prostředí, které žáky motivuje. Škola podporuje spolupráci, kolegiální a profesionální interakci. Interakce učitel žák je otevřená, partnerská, s jasně danými pravidly. Škola komunikuje vstřícně s rodiči, okolní komunitou. PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 11

12 základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky byl vydán po projednání v pedagogické radě školy klasifikační řád. Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem klasifikačního řádu je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VZHLEDEM KE STANOVENÝM VZDĚLÁVACÍM CÍLŮM Vyučování má jasný a vhodný cíl, který vychází ze ŠVP. Cílům odpovídá obsah, metody a struktura vyučovací hodiny. Výuka navazuje na dosavadní znalosti a dovednosti žáků, využívá jejich praktických zkušeností. Učitel aktualizuje obsah učiva. Používají se kvalitní pomůcky, materiály, učebnice, technika. Je kladen důraz na vytváření názoru, mnemotechnických pomůcek, kalkulátorů, tabulek a přehledů, které mohou používat jednotliví žáci při orientaci v učivu, jeho opakování i samostatné práci. Je věnována pozornost motivaci, aktivnímu zapojení žáka. Je dán dostatečný prostor pro procvičování, opakování, upevňování učiva v praktických úkolech. Učitel uplatňuje vhodné prvky moderního vyučování dle svých dispozic i možností žáků - výklad, řízený rozhovor, skupinová práce, diskuse, problémové úkoly, myšlenkové mapy, experimenty, řešení modelových situací, dramatizaci aj. Je podporována maximální diferenciace a individuální přístup k žákům. Je prováděna pravidelná diagnostika žáka, základem je dobrá znalost žáka všemi pedagogy, kteří se na jeho výchově a vzdělávání podílejí. Střídáním činností je odstraňována únava, jsou zařazovány relaxační činnosti. V hodinách je využíváno ve vhodných případech hodnocení, sebehodnocení i vzájemné hodnocení žáků. Učitel žáky povzbuzuje, podporuje jejich sebevědomí, respektuje osobnost žáka, průběžně hodnotí snahu, výkon, pokrok, jeho hodnocení je motivující. Učitel hodnotí žáka v kontextu jeho dispozic, hodnocení má funkci diagnostickou a formativní. Učitelé zvládají kázeň ve třídě, vhodně využívají opatření k posílení kázně. Kázeň je posilována pozitivním klimatem školy a přístupem pedagogů k žákům. Učitelé zvládají řešení konfliktních situací, respektují žáky, podporují jejich vyjadřování svého názoru, úsudku, kladou důraz na zvládnutí technik čtení a psaní, práci s textem, základní písemnou komunikaci. Výuka směřuje k získávání základních dovedností a poznatků, uplatnitelných v praktickém životě. 12

13 Výsledky vzdělávání jsou evaluovány nezávislou analýzou firmami Scio a Cermat. Šetření bylo prováděno opakovaně. Korelační data jsou součástí zpráv. V následující části jsou uvedeny příklady grafických výstupů evaluace Scio. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI PRÁCE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ V přípravné třídě připravujeme děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházíme neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu. Cílevědomě a systematicky rozvíjíme fyzické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti dítěte, a vedeme žáky tak, aby na konci svého předškolního období byli jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat aktivně a s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí rodiny a školy Přistupujeme individuálně ke každému dítěti a přizpůsobujeme metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení, uspokojujeme jejich specifické potřeby. Výuku zaměřujeme na odstranění nedostatků, které byly u konkrétních dětí příčinou odkladu školní docházky. Úzce spolupracujeme s rodinou, zapojujeme rodiče do výchovně vzdělávacího procesu, navazujeme na práci specializovaných lékařů neurologů, logopedů, psychologů. Vedeme děti k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování záměrné pozornosti. Probouzíme u dětí zájem o prostředí, které je obklopuje, učíme je vnímat působení člověka na přírodu a naopak (základy ekologického smýšlení). Posilujeme u dětí kladné sociální postoje (prosociální chování), snažíme se o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako jsou kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a sounáležitost s kolektivem. Ve třídě je umístěna interaktivní tabule, která je hojně využívána v různých typech činností i pro komunikaci. VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI PRÁCE S ŽÁKY S INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACÍ A TALENTOVANÝMI ŽÁKY Individuální integrace žáků se zdravotním postižením probíhá zcela v souladu s metodickými pokyny MŠMT ČR. Kvalita poskytované péče je na vysoké úrovni, žáci se vzdělávají individuálně pod vedením speciálního pedagoga, ale i v kmenových třídách, kde pracují zároveň proškolené dyslektické asistentky. Škola disponuje velkým množstvím kompenzačních a dalších pomůcek, které jsou využívány ve prospěch žáků. Finanční prostředky přidělené pro účely integrace, jsou mimořádně efektivně využívány. Žáci individuálně integrovaní pracují podle individuálních vzdělávacích plánů sestavovaných každoročně podle doporučení PPP a ŠVP, při jejich tvorbě je přihlíženo k možnostem a schopnostem každého žáka. Plnění IVP je učiteli hodnoceno vždy k pololetí a ke konci školního roku. Žáci ve speciálních třídách pracují také podle ŠVP, jen s upraveným obsahem, při vyučování je přihlíženo k jejich handicapu. Žáci individuálně integrovaní jsou v péči speciálního pedagoga nebo školního psychologa vždy 1 x týdně. Se speciálním pedagogem žáci posilují sluchové a zrakové vnímání a rozlišování, jemnou i hrubou motoriku, koncentraci pozornosti, čtení s porozuměním, orientaci v textu a psaní, rozšiřují si slovní zásobu a řečové dovednosti. Při práci využívají speciální učebnu, která je účelně vybavena a stále se doplňuje materiály vhodnými pro práci žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Během školního 22

23 roku jsou plněny různé soutěže a hry, které jsou pak vyhodnocovány, jsou to např. Hra na spisovatele, dyslektické kvarteto, pexeso, kvíz, hra Amos, apod. Školní psycholog rozvíjí a posiluje u žáků volní vlastnosti, které vedou k lepšímu soustředění, sebekontrole a odpovědnosti žáků. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ, UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ A DISCIPLÍNY SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Počet Počet Datum konání Umístění Sportovní disciplína Soutěž Hoši Dívky Smíšené (kolo) září 1. Cyklistický sprint okresní Přespolní běh okresní Zátopkova štafeta - maratón školní kolo říjen 1. Běh do vrchu okresní Stolní tenis-starší žáci okresní 4 2. Stolní tenis-starší žákyně okresní 4. listopad 2. Hod na cíl - granát okresní Přehazovaná dívek 6.-7.tř okresní Vybíjená 4.-5.tř. okresní Nohejbal - starší žáci okresní 4 Badminton - starší žáci Badminton - starší žáci Badminton- mladší žákyně Badminton - dívky okresní okresní okresní okresní prosinec 9. Silový trojboj - starší žáci okresní 3 3. Rychlobruslení okresní Školákoviny -soutěž ZŠ okresní Závody v plavání okresní listopad 8. Florbal chlapci tř. okresní 8 únor 4. Florbal chlapci tř. okresní 7 2. Florbal chlapci tř okresní Florbal dívky tř. okresní 8 4. Florbal chlapci tř. krajské kolo 10 leden 7. Šplh na tyči okresní Hod na koš - střelba okresní

24 9. Vybíjená -mladší žáci okresní 15 únor 3. Basketbal - starší žáci okresní Basketbal - starší žákyně okresní 8 duben 4. Hokejbal-6.-7.tř. okresní Hokejbal-8.-9.tř.. okresní 10 COCA-COLA -kopaná 2.kolo květen 2. Dopravní cyklistická soutěž-6.tř. okresní 4 1. Dopravní cyklistická soutěž-8.tř. okresní 4 Dopravní cyklistická soutěž-6.tř. krajské 4 4. Dopravní cyklistická soutěž-8.tř. krajské 4 7. BAMBIRIÁDA-Chomutov, florbal okresní červen 2. Soutěž mladých zdravotníků- oblastní 6 1.kategorie 4. Soutěž mladých zdravotníků- oblastní 6 2.kategorie květen 3. Závody horských kol okresní 7 6 únor 3. Rychlobruslení okresní 9 6 březen 9. Sportovní gymnastika-chlapci okresní 3 květen 3. Přespolní běh okresní duben 5. Volejbal-dívky okresní 7 5. volejbal-chlapci okresní 8 květen 1. atletický čtyřboj - 6,7.třídy dívky okresní 4 4. atletický čtyřboj - 6,7.třídy chlapci okresní atletický čtyřboj - 8,9..třídy dívky okresní 4 8. atletický čtyřboj - 8,9..třídy chlapci okresní 4 4. atletický čtyřboj celkové výsledky okresní 3. Přetahování lanem okresní Celoroční soutěž mezi školami - CVČ město 6. Celoroční soutěž AŠSK okresní

25 25

26 26

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více