ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013"

Transkript

1 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Trutnov,

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. PERSONÁLNÍ STAV 3. PORADNÍ ORGÁNY 4. KONTROLY ZE STRANY ZŘIZOVATELE 5. REKONSTRUKCE OBJEKTU MUZEA 6. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST, PÉČE O SBÍRKU 7. REGIONÁLNÍ MUZEJNÍ KNIHOVNA 8. BADATELÉ 9. PREZENTACE SBÍREK Krátkodobé výstavy Výstavy pokračující z roku Výstavy otevřené v roce Doplňková regionálně-historická expozice Příprava nových dlouhodobých expozic 10. NÁVŠTĚVNOST MUZEA 11. DALŠÍ PREZENTAČNÍ, POPULARIZAČNÍ, KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 12. EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ A SŠ 13. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A BADATELSKÁ ČINNOST Výzkum prostředí, z něhoţ muzeum získává sbírkové předměty Mezinárodní spolupráce Regionální historická konference Archeologické výzkumy a akce Záchranné archeologické akce v roce 2013 výzkumy Záchranné archeologické akce v roce 2013 dohledy Vlastivědný krouţek Krkonoš a Podkrkonoší 14. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Ediční činnost Seriály v regionálním tisku Přehled publikační činnosti pracovníků muzea 15. PROPAGACE ČINNOSTI MUZEA PŘÍLOHA Rozbor hospodaření za rok

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Podkrkonoší v Trutnově (MPT), zaloţené v roce 1890, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímţ zřizovatelem je od město Trutnov. Muzeum plní odborné regionální funkce pro okres Trutnov. Na základě platných smluv uzavřených s městem Trutnovem přispívá na zajišťování regionálních funkcí muzea Královéhradecký kraj. Název: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Adresa: Školní 150, Trutnov Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Město Trutnov IČ: Obchodní rejstřík: Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Pr 1042 Statutární orgán: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Telefon: ; ; Fax: Webové stránky: Stanovená otevírací doba muzea pro veřejnost: celoročně úterý aţ neděle 9 12, hodin (pondělí je zavíracím dnem) Vstupné: základní 30 Kč, sníţené 10 Kč (studenti, senioři, drţitelé průkazů ZTP a ZTP/P, drţitelé vybraných slevových karet dle smluvních závazků organizace), volné (děti do 6 let, drţitelé průkazů AMG) 2. PERSONÁLNÍ STAV Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013 činil 10,05 úvazku. K vykazoval přepočtený stav 9,36 úvazku (celkem šlo o deset fyzických pracovníků, bez dvou zaměstnanců na RD), k vykázal přepočtený stav 11,86 úvazku (celkem šlo o 13 fyzických pracovníků deset pracovníků na plný pracovní úvazek a tři na částečný pracovní úvazek; bez dvou zaměstnanců na rodičovské dovolené). Ředitelem muzea byl po celý rok 2013 Mgr. Vlastimil Málek, zástupcem ředitele Mgr. Ondřej Vašata. Muzeum je organizačně rozděleno na oddělení odborné a provozní. Vedoucím odborného oddělení byl Mgr. Ondřej Vašata (kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, pedagog volného času, propagační referent). V rámci odborného oddělení v průběhu roku 2013 dále pracovali: Jaroslava Čapková (knihovnice, pokladní), Mgr. Jitka Lukášková (správkyně depozitářů, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů), Petra Sauerová (výstavářka, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, konzervátorka), Mgr. Ondřej Tůma (archeolog, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů), Mgr. Jiří Novák (historik, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů pracovní poměr započatý byl ukončen ve zkušební době), Mgr. Jiří Louda (historik, pracovní poměr na dobu určitou od do v rozsahu 0,5 úvazku), Mgr. Jitka Vandrovcová (historička, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, pracovní poměr od ), Bc. Petra Koubová (kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, pracovní poměr na dobu určitou 3

4 od do ). Mgr. Hana Burdychová a Mgr. Marek Madaj čerpali po celý rok rodičovskou dovolenou. Vedoucí provozního oddělení byla Miroslava Jungová (ekonomka, účetní). V rámci provozního oddělení dále pracovali: Vlasta Novotná (průvodkyně, pomocná konzervátorka), Mgr. Jiří Hering (správce objektu, referent poţární ochrany, průvodce, úvazek 0,6), Jana Horáčková (uklízečka, úvazek 0,76). Průvodcovská sluţba (podle potřeby v kombinaci s edukační, popř. technicko-administrativní činností) byla průběţně zajišťována dalšími osobami zaměstnanými formou dohody o pracovní činnosti: Bc. Michaela Konečná (průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc; do ), Denisa Hofmannová (průvodcovská činnost, technicko-administrativní výpomoc; do ), Irena Hladíková (průvodcovská činnost; do ), Mgr. Alena Křivská (průvodcovská a edukační činnost), Julie Smilnická (průvodcovská a edukační činnost, technickoadministrativní výpomoc; od ), Jitka Mikulová (průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc; od ), Martina Hermanová (průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc; od ), Mgr. Petra Dědková (technicko-administrativní výpomoc; od do ). Kromě těchto zaměstnanců uzavírala organizace podle potřeby dohody o provedení práce s externisty (jejich výčet uveden v Rozboru hospodaření za rok 2013). V průběhu roku v muzeu vykonalo odbornou praxi několik středoškolských a vysokoškolských studentů. 3. PORADNÍ ORGÁNY V souladu se zněním Zřizovací listiny organizace zřizuje ředitel MPT dva poradní orgány, a to Vědeckou radu a Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. Zasedání Vědecké rady muzea se konalo dne , jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se uskutečnilo dne Při Radě města Trutnova ustavený Odborný poradní sbor pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově zasedal dne Ředitel muzea na jeho jednání podal podrobnou zprávu o činnosti muzea za uplynulé období i s rámcovým výhledem činnosti na rok KONTROLY ZE STRANY ZŘIZOVATELE Ve 2. pololetí roku 2013 byla v muzeu provedena ze strany zřizovatele v rámci odborného dohledu ve smyslu 27 zákona č. 250/2000 Sb. kontrola zaměřená na dodrţování vybraných ustanovení Smlouvy o zajištění regionální funkce muzea uzavřené mezi městem Trutnovem a Královéhradeckým krajem dne 19. a Závady ani nedostatky nebyly zjištěny (viz Zápis o provedené kontrole v rámci odborného dohledu č. 2/2013OD-PO ze dne ). 5. REKONSTRUKCE OBJEKTU MUZEA Postupná rekonstrukce budovy muzea, započatá v roce 2012 a realizovaná nákladem města Trutnova, pokračovala i v roce 2013, kdy se jednalo především o dokončení kompletní výměny střešní krytiny, včetně hromosvodů atd. Ředitel muzea byl členem hodnotící 4

5 výběrové komise na dodavatele a zhotovitele zakázky. Výběrové řízení vyhrála a akci realizovala Stavební firma KLEPOCOL s. r. o. Svitavy. Stavební práce, probíhající v červnu aţ září 2013, nenarušily běţnou činnost muzea. Bohuţel se v roce 2013 nepodařilo v objektu muzea realizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků výměnu oken, na které je závislé následné budování nových stálých expozic. Výměna oken nicméně začala být projektově v průběhu roku 2013 připravována. Ředitel muzea se účastnil pracovních schůzek a odborných setkání s pracovníky Městského úřadu Trutnov, projektantem (Ing. Jan Chaloupský), orgány památkové péče apod. Výměna oken je, vzhledem k připravované instalaci nových stálých expozic muzea, prioritním úkolem. V dalších letech by v objektu muzea kromě výměny oken měl být instalován výtah pro bezbariérový přístup a opraveny fasády. Opravy a stavební práce bude nutno termínově konzultovat a realizovat tak, aby neznemoţnily plánovanou činnost organizace (zejména s ohledem na plán výstav, stěţejních akcí a přípravu nových stálých expozic). Objektu muzea by prospěla komplexní rekonstrukce, která by přispěla k důstojné reprezentaci města Trutnova. Muzeum představuje výkladní skříň města a výstavní (expoziční) projekty jsou limitovány prostředím, ve kterém jsou realizovány. V roce 2013 byly nákladem města provedeny také úpravy bezprostředního okolí muzea, spočívající ve vykácení přerostlých stromů zatěţujících svahy ostrohu, na němţ muzeum stojí. Na sloupy veřejného osvětlení byly následně instalovány reflektory osvětlující skalnatý ostroh a budovu muzea směrem z ulic Vodní, Hradební a ve směru od Malého náměstí. 6. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST, PÉČE O SBÍRKU Muzeum je správcem sbírky evidované Ministerstvem kultury ČR v Centrální evidenci sbírek (CES) pod názvem Sbírka Muzea Podkrkonoší Trutnov. Vlastníkem sbírky je město Trutnov. MPT v průběhu roku systematicky rozšiřovalo spravovanou sbírku především o předměty dokumentující historii a současnost okresu Trutnov s případnými přesahy do přilehlých oblastí Krkonoš a Podkrkonoší. V roce 2013 došlo k opětovnému nárůstu v počtu získaných předmětů. Muzeu se podařilo získat kolekci obrazů z pozůstalosti po trutnovském malíři Charlesi Mayerovi, obsahující i díla dalších regionálních výtvarníků (dar umělcovy dcery Carmen Mayerové z Prahy), předměty z pozůstalosti po malíři Karlu Kratochvílovi z Radvanic (předáváno postupně PhDr. Jiřím Němečkem z Hradce Králové), dále soubory předmětů od Ing. Petra Kutíka z Prahy (mj. předměty po významné německé rodině Kolbe z Trutnova), hornické artefakty od montánního badatele a bývalého pracovníka VUD Václava Jiráska z Trutnova, součásti hornické výstroje a zařízení z Dolu Jan Šverma v Ţacléři a Báňské záchranné sluţby v Odolově, výrobky významných podniků TEXLEN a KARA Trutnov. Spoluprací s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo získat např. několik obrazů z pozůstalostí atd. Nadstandardní spolupráci udrţuje muzeum s antikvariátem pana Jiřího Kuťáka v Trutnově, který muzeu dokonce řadu předmětů poskytl do sbírky zcela zdarma. Jiţ několik let se muzeum snaţí rovněţ systematicky sbírat novodobé pohlednice obcí a míst celého okresu Trutnov. 5

6 Počet zaevidovaných přírůstků podle jednotlivých podsbírek v roce 2013 Podsbírka Přírůstkových čísel Předmětů Archeologie Archiv Etnografie Fotografie Kulturní historie Militária, faleristika Uměleckoprůmyslová práce Výtvarné umění Celkem Z nových přírůstků zapsaných v roce 2013 lze podle jednotlivých podsbírek výběrově jmenovat: Archeologie A 18/13 (61 kusů) fragmenty, miniaturní nádobka, novověk, Trutnov A 102/13 (1 kus) kamenný brousek, vrcholný středověk, Trutnov A 125/13 (13 kusů) bílá červeně malovaná keramika, vrcholný středověk, Trutnov A 144/13 (2 kusy) fragment dna nádoby s plastickou značkou, vrcholný středověk, Trutnov A 147/13 (9 kusů) fragment okraje nádoby vycházející z okruţí, přelom renesance/baroko, Trutnov A 175/13 (5 kusů) fragment kachle s plasticky provedeným dětským obličejem, Vrchlabí A 187/13 (3 kusy) soubor tří štípaných nástrojů, 1 zlomená čepel, 2 hroty, pozdní paleolit, Voletiny A 188/13 (1 kus) ţelezný klínek, středověk/novověk, Kocléřov Archiv 915/13 (1 kus) mobilizační vyhláška z /13 (1 kus) kandidátní listina pro volbu do obecního zastupitelstva v Trutnově, /13 (1 kus) kandidátní listina Sudetoněmecké strany z roku 1938, III. volební okres 1336/13 (1 kus) album fotografií z 1. světové války, /13 (soubor) úřední korespondence, zprávy o situaci horníků na dolech v Ţacléři /13 (1 kus) výkaz darů jednotlivců ve prospěch Národního domu v Trutnově z r /13 (1 kus) jídelníček hotelu Národní dům v Trutnově ze dne /13 (1 kus) stvrzenka na 10 haléřů pro Národní dům české menšiny trutnovské, /13 (1 kus) plakát situace na konci 1. světové války, tisk, /13 (1 kus) nařízení královského českého gubernia z roku 1787, tisk 1554/13 (1 kus) nálepka Grandhotelu Klein, Trutnov, 30. léta 20. stol. 1674/13 (1 kus) doklad o vojenském působení A. Kolbeho, starosty Trutnova, 1918 Etnografie 1/13 (2 kusy) párové vázy z černého hyalintového skla, 2. pol. 19. stol. 54/13 (17 kusů) servis s motivem fuchsie, kolem pol. 19. stol. 78/13 (1 kus) flakón s rozprašovačem, štítek Franz Patzelt Trautenau 6

7 102/13 (1 kus) sklenice pivní s nápisem Augarten Restauration Trautenau, stol. 103/13 (2 kusy) sklenice soudkovitého tvaru s plastickým nápisem Berko (Bernartická konzervárna), 30. léta 20. stol. 412/13 (46 kusů) velká nápojová souprava, čiré sklo, 2. pol. 19. stol. 497/13 (1 kus) trojnoţka s jedním úchytem, vnější strana reţná, uvnitř glazovaná 552/13 (1 kus) koţich dámský, 7/8 jehnětina entrefinos, Kara Trutnov, 80. léta 20. stol. 554/13 (1 kus) koţich dámský, 7/8 králík barvený, Kara Trutnov, léta 20. stol. 566/13 (1 kus) čepec tvrdý, vyšívaný zlatou dracounovou nití, flitry a kamínky, pol. 19. stol. 631/13 (1 kus) kolovrat, soustruţený, na spodní straně iniciály A. V. a datace /13 (1 kus) spodnička do pasu, z hnědého taftu, v dolní části našitý kanýr, 19. stol. Fotografie 108/13 (8 kusů) fotografie z příjezdu Rudé armády do Libňatova + další foto z Libňatova z /13 (1 kus) fotografie trutnovského fotbalového muţstva z roku /13 (15 kusů) fotografie z dolu Kateřina v Radvanicích z let /13 (39 kusů) fotografie příslušníků čs. zahraničního odboje z Trutnovska ze 40. let 20. století 741/13 (29 kusů) fotografie zachycující město Trutnov v letech /13 (1 kus) fotografie hornické hudby na náměstí v Červeném Kostelci z roku /13 (1 kus) fotografie hornické kapely v Malých Svatoňovicích z roku /13 (27 kusů) fotografie ze srpna 1968 v Trutnově 1436/13 (2 kusy) fotografie Václava Havla v ředitelně Muzea Podkrkonoší při návštěvě roku /13 (12 kusů) fotografie Charlese Mayera a jeho rodinných příslušníků 1717/13 (1 kus) fotografie Trutnova z od Ing. Jiřího Havla 1729/13 (1 kus) album Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Jilemnice, Krkonoše 30. léta 20. století 1820/13 (8 kusů) francouzští zajatci v Trutnově za druhé světové války 1819/13 (2 kusy) vypálená trutnovská synagoga na podzim 1938 Kulturní historie 159/13 (1 kus) smaltovaná cedule s nápisem Ortsgruppe des Deut. Kulturverbandes, před rokem /13 (1 kus) pionýrský prapor ZŠ V Domcích Trutnov z 80. let 20. stol. 659/13 (1 kus) hornická přilba s komunikačním zařízením z let 20. stol. 719/13 (1 kus) hornická uniforma, brigadýrka a sako z let /13 (4 kusy) fárací hornické známky z let 20. stol. 737/13 (1 kus) hornická laminátová přilba z 60. let 20. stol. 738/13 (1 kus) koţená hornická přilba z 60. let 20. stol. 789/13 (1 kus) označení domu 15 Promenaden-Gasse v Trutnově, před rokem /13 (1 kus) tablo na známkovou kontrolu počtu sfáraných pracovníků na Dole Jan Šverma v Ţacléři 1115/13 (1 kus) model Muzea Podkrkonoší v Trutnově v měřítku 1:120 zhotovený /13 (1 kus) turistická hůl se štítky z let 20. stol. 1576/13 (1 kus) firemní razítko obchodního domu Kolbe Trutnov z let

8 Militária, faleristika atd. 155/13 (1 kus) vyznamenání za pracovní obětavost A. Levému prezidentem ČSSR, /13 (8 kusů) odznaky závodu Krkonošská sedmdesátka 435/13 (1 kus) lnářská plaketa, uloţena v etuji, léta 20. stol. 437/13 (1 kus) pamětní medaile Trutnova, MěstNV TU, léta 20. stol. 763/13 (1 kus) vojenské sako čs. armády z let 20. stol. 1023/13 (1 kus) vojenský kufr poručíka Aloise Mühlbergera z Trutnova před rokem /13 (1 kus) odznak z roku 1928 k příleţitosti vysvěcení pomníku padlým z 1. světové války ve Starém Rokytníku 1549/13 (1 kus) odznak spolku Turnverein ve Stráţném v Krkonoších z roku 1929 Uměleckoprůmyslová práce 26/13 (1 kus) benzinová hornická lampa z let 20. stol. 38/13 (1 kus) elektrická důlní lampa pro muţstvo z roku /13 (1 kus) hornický dýchací záchranářský přístroj BG /13 (1 kus) talíř z roku 1945, který patřil do inventáře hotelů firmy Julius Zippel Trutnov 257/13 (1 kus) hornický špičák z 1. pol. 19. století 881/13 (1 kus) důlní telefon ligyfon, tzv. litiňák, ze 70. aţ 90. let 20. stol. 1539/13 (1 kus) kupecká váha z roku 1992, výrobek firmy Tonava Úpice 1664/13 (1 kus) hornická sekera s dlouhou násadou ze 40. let 20. stol. 1665/13 (1 kus) hornický špičák ze 40. let 20. stol. Výtvarné umění 204/13 (1 kus) obraz od Karla Kratochvíla pohled na radnici a okolní domy v Úpici 222/13 (1 kus) soška horníka, 60. aţ 70. léta 20. stol. 1579/13 (2 kusy) grafika obchodního domu Kolbe v Trutnově z roku /13 (1 kus) obraz od Charlese Mayera pohled na přímořské letovisko 1749/13 (1 kus) obraz od Josefa Polze orba, olej na desce 1753/13 (1 kus) obraz od Karla Horáka kytice ve váze, /13 (1 kus) obraz od Václava Laciny pivoňky, zátiší, /13 (1 kus) obraz od Karla Kubáta jezírko v lese 1757/13 (1 kus) obraz od Johanna Friedricha Stonnera dívka s rukama v týle 1787/13 (1 kus) obraz od národního umělce Jaroslava Gruse Paseky v Podkrkonoší, 1959 Nové přírůstky i změny v evidenci byly hlášeny do Centrální evidence sbírek (CES) Ministerstva kultury ČR. Inventarizace příslušných částí sbírky probíhala podle vypracovaného dlouhodobého plánu a platné legislativy. Drobné čistící, údrţbářské a konzervátorské úkony na sbírkových předmětech byly prováděny muzejními konzervátorkami Vlastou Novotnou a Petrou Sauerovou. Kromě toho bylo vyuţíváno i externího specializovaného restaurování. V roce 2013 představovalo největší investici laserové čištění a zkompletování plátové zbroje ze 17. století (do chystané stálé expozice) provedené odborným pracovištěm Muzea východních Čech v Hradci Králové ( Kč). Truhláři Petru Kuldovi z Trutnova byla zadána základní oprava a konzervace značně poškozeného lidového pultového misníku z roku 1842 (3 500 Kč). Na konzervátorském pracovišti Regionálního muzea a galerie v Jičíně prošlo ošetřením několik drobnějších kovových předmětů (výměnou za zapůjčení ultrazvukové čističky TESON), atd. Muzeum se v roce 2013 zapojilo do projektu digitalizace a on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek na portálu esbírky. Stalo se teprve třetí sbírkovou institucí z Královéhradeckého kraje, která prezentuje část svých sbírek na tomto portálu, a to vedle 8

9 Muzea východních Čech v Hradci Králové a Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za spolupráce a metodicko-technické pomoci Národního muzea v Praze tak bylo on-line zpřístupněno badatelské veřejnosti na 80 sbírkových předmětů muzea. Prohlédnout si je lze na 7. REGIONÁLNÍ MUZEJNÍ KNIHOVNA Regionální a odbornou literaturu včetně periodik získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje k prezenčnímu studiu muzejní knihovna, která je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem. Knihovna je nejen důleţitým zázemím pro vlastní odbornou činnost pracovníků muzea, ale slouţí téţ k prezenčnímu studiu veřejnosti. Pokrývá rovněţ agendu ISBN a ISSN pro publikace vydávané muzeem, rozesílá povinné výtisky a nabídky těchto publikací určeným knihovnám a institucím, zajišťuje meziknihovní výpůjční sluţbu, vypracovává rešerše, bibliografie, poskytuje poradenství, spolupracuje s Národní knihovnou v Praze (hlášení do Souborného katalogu ČR) atd. Knihovnické pracoviště je současně pracovištěm informatickým (zajišťování základní správy interní počítačové sítě, provozu serveru a on-line katalogu knihovny přístupného z muzejního webu Počet nově zkatalogizovaných jednotek za rok 2013 obnášel u monografií 217 přírůstkových čísel (k knihovna celkově čítá přírůstkových čísel), u periodik činí počet nově zkatalogizovaných jednotek 34 titulů s 338 přírůstkovými čísly (celkově 508 titulů s přírůstkovými čísly). V průběhu roku 2013 byl knihovnicí Jaroslavou Čapkovou vypracován soupis zpravodajů obcí trutnovského okresu vycházejících od Tyto zpravodaje, uloţené dosud v prostorách muzejního archivu, byly přemístěny do prostor knihovny, utříděny po ročnících, byla jim přidělena přírůstková čísla, čárové kódy a nadále budou vedeny v evidenci knihovny, coţ zejména usnadní badatelské veřejnosti přístup k těmto periodikům (mj. díky on-line katalogu knihovny). V roce 2013 bylo pokračováno v revizi knihovního fondu podle plánu revizí na roky 2010 aţ Jmenovanou revizní komisí byly zrevidovány knihy formátu III (celkem 2518 přírůstkových čísel). V rámci revize byly knihy očištěny, napraveno případné špatné zařazení, opraveno číslování a knihy byly opatřeny čárovými kódy. Akviziční činnost knihovny se v roce 2013 kromě nákupu nových přírůstků do knihovního fondu zaměřila na výměnu publikací mezi muzei a ostatními vydavateli (včetně zahraničních např. Helmut Preußler Verlag, Nürnberg, či Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg) a na alternativní získávání regionálních titulů. Velkou část nově získaných přírůstků tvořily dary. K zajímavým přírůstkům v muzejní knihovně za rok 2013 patří např. 100 Jahre Gymnasium Hohenelbe/Vrchlabí (Marktoberdorf, Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge e. V. 2010), Lubawka : monografia historyczna miasta (Lubawka, Urzad miasta i Gminy w Lubawce 1991), Dosidlujeme Trutnovsko (Trutnov, ONV 1957), MÜHLBERGER, Josef: Sudetendeutsche Heimatgaue : Trautenau (Reichenberg, Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus, b. d.), CABADAJ, Josef: Historie úpického boxu (Úpice, Antonín Šlechta 2013), Katalog der Lehrer-Bibliothek der k. k. Staats-Oberrealschule in Trautenau : Sonderbeilage zum Jahresberichte der Lehranstalt für das Schuljahr 1899/1900 (Trautenau 1900), WLASCHEK, Rudolf Mathias: Jüdisches Leben in Trautenau/Nordostböhmen : ein historischer Rückblick (Dortmund, Forschungsstelle Ostmitteleuropa 1991), Blaue Berge, grüne Täler : ein heimatliches Lesebuch vom Riesengebirge (3. vydání, Nürnberg, Helmut 9

10 Preussler Verlag 1984), Liebes Heimat-Lesebuch : Gedichte, Lieder und Erzählungen für alle Landsleute und Freunde der Heimat (Nürnberg, Helmut Preußler Verlag 1983), KOŠŤÁL, Jan: Vízmburk : příběh ztraceného hradu (Havlovice, Sdruţení pro Vízmburk 2013), BALIHAROVÁ, Lucie HORNYCHOVÁ, Kateřina: Doubravice : almanach (Doubravice, Obec Doubravice 2013), ŠORM, Josef: Místopis obcí Horní a Dolní Dehtov (Třebihošť, Obecní úřad 2012), LEWIS, Helen: Přišel čas promluvit (Brno, Barrister & Principal 1999). 8. BADATELÉ Odborní pracovníci muzea v roce 2013 odbavili celkem 29 badatelských návštěv 27 badatelů z řad odborné i laické veřejnosti. Kromě toho vyřídili 55 badatelských dotazů elektronicky. Muzejní knihovna v roce 2013 evidovala 54 návštěv celkem 35 badatelů, ovou komunikací bylo vyřízeno 33 badatelských dotazů. 9. PREZENTACE SBÍREK Krátkodobé výstavy Muzeum vytěţovalo nejen oba hlavní výstavní prostory muzea pro pořádání krátkodobých výstav, tj. tradiční klenební sály s přilehlou chodbou v přízemí a výstavní prostor v chodbě 1. patra, ale rovněţ sál, v němţ byla dříve umístěna expozice o válce Výstavy byly tematicky zaměřeny převáţně na prezentaci sbírkových předmětů muzea a regionálně historickou problematiku. Pozornost byla věnována rovněţ výtvarnému umění výstavami zaměřenými jak na tvorbu neţijících, tak současných umělců, především malířů a fotografů. O výpůjčkách předmětů byly uzavírány smlouvy s institucemi i fyzickými osobami. Muzeum si předměty nejen na vlastní výstavy vypůjčovalo (strategickými partnery jsou v tomto ohledu dlouhodobě Státní okresní archiv Trutnov a okolní muzea), ale zároveň k výstavním účelům sbírkové předměty jiným muzeím a organizacím zapůjčovalo. K výstavním účelům byl v březnu 2013 upraven montáţí závěsných lišt rovněţ nový zastřešený prostor atria. Muzeum Podkrkonoší děkuje za bezplatnou instalaci tohoto závěsného systému firmě TRIGEMA, a. s. V atriu byla jako první instalována část výstavy velkoformátových makrosnímků ze světa hmyzu Ing. Veroniky Souralové (roz. Milesové). V roce 2013 bylo opět uspořádáno několik objevných a badatelsky náročných výstav z regionálních dějin. Šlo především o výstavu k dějinám uhelného hornictví nazvanou Já jsem horník, kdo je víc. Tato výstava vzbudila velký ohlas u veřejnosti i ve sdělovacích prostředcích a přinesla do sbírek mnoho cenných exponátů. Muzeum je vděčno za spolupráci na této výstavě i obohacení sbírek trutnovskému montánnímu badateli a muzejnímu spolupracovníkovi Václavu Jiráskovi. Další naprosto objevná výstava mapovala ţivot a dílo trutnovského malíře Charlese Mayera. Při její příleţitosti muzeum opakovaně navštívila umělcova dcera Carmen Mayerová s manţelem Petrem Kostkou a dcerou Terezou Kostkovou. S populárními herci byla v muzeu rovněţ uspořádána v rámci doprovodného programu beseda. Třetí výstava, kterou je nutno na tomto místě zmínit, se průkopnicky věnovala dějinám Ţidů na Trutnovsku, o nichţ toho dosud bylo známo jen velmi málo. Význam a přínos výstavy podtrhl zájem izraelského velvyslance Gary Korena, jenţ poctil 10

11 návštěvou naše muzeum ve středu 23. října 2013 v doprovodu PhDr. Robina Böhnische a dalších hostů. Otevírací doba muzea pro veřejnost byla celoročně úterý aţ neděle od 9.00 do a od do hodin. Pondělí bylo zavíracím dnem. Předem objednaným skupinám muzeum umoţnilo prohlídku i mimo otevírací dobu Výstavy pokračující z roku 2012 V roce 2013 v muzeu pokračovaly 3 výstavy otevřené roku 2012, z toho jedna byla přístupná po celý rok 2013: Kde se pivo vaří, tam se dobře daří 430 let trutnovského pivovaru (ve spolupráci s Pivovarem Krakonoš a soukromými sběrateli), ; v roce 2013 výstavu navštívilo celkem 691 osob. Jaroslav Cita: Od vtipu k večerníčku, (=výstava o měsíc prodlouţena); v roce 2013 výstavu navštívilo celkem osob. Tajemství a poklady hradu Vízmburku (rozšířená verze výstavy k 40. výročí zahájení archeologického výzkumu hradu; spolupořadatelé: Sdruţení pro Vízmburk, o. s., a Městská knihovna Červený Kostelec), ; v roce 2013 výstavu navštívilo celkem osob Výstavy otevřené v roce 2013 V roce 2013 bylo v muzeu uspořádáno 8 nových výstav: Já jsem horník, kdo je víc. Z historie uhelného hornictví na Trutnovsku, ; celkem návštěvníků (vernisáţ 267 osob). Veronika Souralová: Kouzlo hmyzí říše, ; celkem návštěvníků (vernisáţ 81 osob). Výstava velkoformátových fotografií byla doprovázena tematickou výstavou prací ţáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Trutnov. Hic sunt dracones / Zde jsou draci. Kolektivní výstava Skupiny česko-slovenských surrealistů, , spolupořadatelé: Trutnov město draka, o. s., Galerie města Trutnova, revue Analogon; celkem návštěvníků (vernisáţ 163 osob). Trutnovsko ve fotografii Jiřího Havla, ; celkem návštěvníků (vernisáţ 96 osob). Charles Mayer ( ). Zapomenutý malíř Trutnovska, (=výstava o týden prodlouţena); celkem návštěvníků (vernisáţ 158 osob). Ţidé na Trutnovsku. Zapomenuté osudy ţidovské komunity od 16. do 20. století, (=výstava o týden prodlouţena); celkem návštěvníků (vernisáţ 75 osob). 11

12 Trutnovsko na černobílých pohlednicích z 50. aţ 70. let 20. století, (=výstava o týden prodlouţena); k celkem návštěvníků (vernisáţ 110 osob). Vánoce v Podkrkonoší, ; k celkem 669 návštěvníků (vernisáţ 152 osob) Doplňková regionálně-historická expozice V průběhu letního období (červenec aţ září 2013) bylo v přízemí muzea instalováno devět velkoformátových panelů informujících o dějinách města Trutnova od pravěku do 20. století. Panely vhodně navazovaly na schodišťovou galerii historických pamětních desek a vývěsních štítů z konce 19. a 1. poloviny 20. století, kdysi umístěných na veřejných prostranstvích Trutnova a připomínajících 50. výročí úmrtí F. L. Jahna (1902), vystavění nábřeţních zdí po ničivé povodni roku 1897, otevření nové pošty (1906), členy trutnovského německého tělocvičného spolku padlé v první světové válce ( ), poslance Hanse Kudlicha, který se zaslouţil r o zrušení roboty, lesmistra Franze Vogelg sanga (1931), zaloţení městského parku v Trutnově (1890), ţelezniční trať Trutnov Poříčí Teplice nad Metují (1908) a Faltisovu přádelnu lnu (kolem roku 1900). Schodišťovou muzejní galerii, instalovanou v roce 2010, doplňuje v přízemí bronzová socha císaře Josefa II. v nadţivotní velikosti od sochaře Franze Pönningera z roku 1886 a pískovcový náhrobník neznámého mistra trutnovského cechu koţešníků z roku Příprava nových dlouhodobých expozic V roce 2013 pokračovala příprava nových dlouhodobých expozic, jejichţ hlavní ideou bude navázat na hradní a zámeckou tradici objektu muzea, přiblíţit opomíjená atraktivní témata regionální historie a prezentovat moderní formou zajímavé sbírkové předměty. V rámci I. etapy jsou připravovány tři tematické okruhy: Hrady Trutnovska, Zámky Trutnovska a Venkovské usedlosti Podkrkonoší. Náměty a libreta expozic vypracoval ředitel muzea V. Málek, vizualizaci architektonického řešení provedl Ing. arch. R. Polívka z Hradce Králové. Předběţný rozpočet I. etapy je cca Kč. Ve II. etapě by měla být realizována kvalitní vlastivědná expozice přibliţující průřezově minulost Trutnovska od pravěku do 20. století. Práce na nových stálých expozicích je mimořádně časově i finančně náročná a lze ji počítat k dlouhodobějším úkolům muzea. Je v prvé řadě závislá na dokončení stavebních prací v expozičních prostorách (výměna dosluhujících oken). Původně předpokládaná výměna oken v roce 2013 nemohla být realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků, takţe muselo být otevření I. etapy odloţeno na roky 2014 nebo NÁVŠTĚVNOST MUZEA V roce 2013 přesáhla návštěvnost muzea, zřejmě poprvé v jeho historii, hranici návštěvníků a navázala tak na vzestupný trend z minulých let. Vývoj návštěvnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově za poslední roky ukazuje přehledná tabulka, ze které vyplývá, ţe zatímco v letech 2006 aţ 2008 návštěvnost vzhledem ke stagnující činnosti klesala, v roce 2009 byl negativní trend zastaven a obrácen k růstu. Výjimkou byl rok 2012, kdy bylo muzeum po celou hlavní sezónu uzavřeno z důvodu rekonstrukce. Muzeum oproti roku 2008 návštěvnost během pěti let ztrojnásobilo. 12

13 Návštěvnost muzea v letech Rok Počet návštěvníků *_ (část) 5 745** Poznámky: * V březnu 2009 změna vedení muzea. ** Muzeum v měsících duben aţ říjen 2012 uzavřeno z důvodu rekonstrukce. Návštěvnost muzea v roce 2013 podle jednotlivých měsíců Měsíc Počet návštěvníků 1/ / / / / / / / / / / / Celkem DALŠÍ PREZENTAČNÍ, POPULARIZAČNÍ, KULTURNÍ A VZDĚLÁ- VACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST V měsících leden aţ červen a říjen aţ prosinec 2013 v muzeu probíhaly kaţdý čtvrtek odpoledne kulturní akce pro širokou veřejnost vernisáţe, přednášky, besedy, koncerty, workshopy, promítání apod. Na tyto akce nebylo vybíráno vstupné. Kromě toho proběhlo několik akcí mimo rámec tzv. muzejních čtvrtků. V roce 2013 v muzeu proběhly tyto akce (vyjma vernisáţí, jejichţ přehled uveden u výstav): Prezentace vydaného 20. svazku vlastivědného sborníku Krkonoše Podkrkonoší (93 účastníků). 13

14 Moderní hotely Krkonoš 60. aţ 80. let 20. století. Přednáška Ing. arch. Vladimíry Paterové z Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Josefově (36 posluchačů) Významný český archeolog Antonín Hejna. Přednáška prof. PhDr. Vladimíra Wolfa (25 posluchačů) Ţivot na středověkém hradě Vízmburku. Přednáška Mgr. Jana Košťála z o. s. Sdruţení pro Vízmburk (49 posluchačů) Trutnov ve starých fotografiích. Díl 1 Dolní Předměstí. Projekce s výkladem Mgr. Ondřeje Vašaty (68 posluchačů) Všude dobře, v Bruneji nejlíp? Cestopisná přednáška Oldřicha Šlegra (36 posluchačů) Nahlédnutí do dějin dolování černého uhlí v Jestřebích horách. Přednáška Václava Jiráska s projekcí a čtením ukázek v podání Ing. Jana Halíře (76 posluchačů) Orloj snivců Milli Janatkové a Jaroslava Kořána. Koncert alternativní hudby v atriu muzea (s o. s. Trutnov město draka; 37 posluchačů) Kruté moře: Atlantické konvoje a boj s německými ponorkami. Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov (78 posluchačů) Kladsko jako problém českých dějin. Přednáška prof. PhDr. Vladimíra Wolfa spojená s prezentací vydaného Kladského sborníku IX (58 posluchačů) Hornický skanzen na Dole Jan Šverma v Ţacléři. Přednáška a prezentace ředitele skanzenu Ing. Karla Novotného (55 posluchačů) Pevnosti bez legend. Přednáška RNDr. Miroslava Kejzlara z občanského sdruţení Stachelberg o čs. opevnění z let (65 posluchačů) Středověký člověk očima antropologa. Přednáška antropoloţky Mgr. Marcely Víškové o tom, co všechno lze vyčíst o našich předcích z nalezených kosterních ostatků (49 posluchačů) Historie dolování na Radvanicku. Přednáška ředitele Státního okresního archivu Trutnov Mgr. Romana Reila o dolování černého uhlí a rud v okolí Radvanic v Čechách (84 posluchačů) Jarní lidové zvyky a obyčeje. Folkloristická přednáška PhDr. Ludmily Ţlábkové ze Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (28 posluchačů) Prezident dr. Edvard Beneš a klíčové okamţiky českých dějin. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic (41 posluchačů). 14

15 Beseda s válečnými veterány II. světové války. U příleţitosti 68. výročí osvobození pozvalo muzeum na besedu několik účastníků bojů na východní frontě. Besedy, moderované Mgr. Ondřejem Vašatou, se zúčastnil trutnovský občan podplukovník ve výsluţbě Eduard Zirnzák, který od roku 1944 bojoval na východní frontě v řadách 1. čs. tankové brigády (konkrétně u 2. praporu), a to zprvu jako ochrana tanku, později jako tankista spodní střelec. Besedovat přišel i podplukovník ve výsluţbě Josef Svoboda z Trutnova, který za druhé světové války bojoval na východní frontě u minometů. Na svoje bohaté záţitky zavzpomínal téţ plukovník v. v. Pavel Švec z Malých Svatoňovic, který se zapojil do Slovenského národního povstání (1944) a poté bojoval jako palubní střelec v řadách 1. československé smíšené letecké divize v SSSR, se kterou se účastnil závěrečných bojů války v rámci tzv. Ostravské operace. Přítomen byl rovněţ plukovník v. v. Jan Plovajko z Trutnova, se kterým muzeum plánuje samostatnou besedu na květen Besedu navštívilo cca 50 osob Dolnoslezská operace Rudé armády a obléhání Vratislavi v roce Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov (42 posluchačů) Trutnov ve starých fotografiích Díl 2. Horní Předměstí. Projekce s výkladem Mgr. Ondřeje Vašaty (72 posluchačů) Pobočky koncentračního tábora Gross Rosen v severovýchodním výběţku Trutnovska za II. světové války. Přednáška Mgr. Vlastimila Málka (75 posluchačů) Kouzlo hmyzí říše Veroniky Souralové (roz. Milesové). Autorská přednáška proslulé fotografky hmyzu spojená s projekcí fotografií (39 posluchačů) Napříč jiţní Indií. Přednáška cestovatelky Jany Martínkové napříč třemi jihoindickými státy Kérala, Karnátaka a Tamilnád (30 posluchačů) Trutnovská muzejní noc Program: Koncert pěveckého sboru Colours of GTU pod vedením Vojtěcha Kábrta; vernisáţ výstavy Charles Mayer ( ), zapomenutý malíř Trutnovska" za účasti Carmen Mayerové a Petra Kostky; vystoupení country skupiny Tendr z Trutnova; Pasáček vepřů pohádka H. Ch. Andersena v provedení loutkářského souboru ZUŠ Trutnov pod vedením Aleny Rodrové; beseda s herci Carmen Mayerovou a Petrem Kostkou; vystoupení country skupiny Tendr z Trutnova; Povídání o trutnovském drakovi přednáška Otto Štemberky z občanského sdruţení Trutnov město draka, doplněná obrazovým materiálem; ohňová show Mariana Kovaříka. Doprovodný program: ZOO Dvůr Králové nad Labem předvedla kontaktní zvířata (hroznýše královského, ţelvu uhlířskou, agamu vousatou) a seznámila zájemce se strategií lovu afrických šelem a novinkami v ZOO; výstava autoveteránů a motoveteránů před muzeem. I přes mimořádné vedro si našlo do muzea v průběhu Trutnovské muzejní noci 2013 cestu celkem cca 400 návštěvníků Ţili v jámách snad? Vývoj představ o stavbách našich pravěkých předků. Přednáška PhDr. Milana Slezáka, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (30 posluchačů). 15

16 Po stopách televizních hrdinů aneb Bob a Bobek v Muzeu Podkrkonoší. Muzeum se zapojilo do spolupráce na soutěţi Po stopách televizních hrdinů, probíhající v období letních prázdnin na vybraných místech po celém území České republiky a určené pro rodiče s dětmi do 15 let. Cílem soutěţe bylo rozšířit mezi dětmi zábavnou formou povědomí o připravovaném novém dětském televizním kanálu ČT Déčko. Protoţe z Trutnova pocházel jeden z tvůrců večerníčků o králících z klobouku Bobu a Bobkovi Jiří Šebánek, byla v přízemí muzea instalována vitrína, která uvedený večerníček a osobnost Jiřího Šebánka připomínala Dny evropského dědictví 2013 (po oba dny bezplatný vstup do muzea celkem 382 návštěvníků) Slavnostní zpřístupnění galerie starostů města Trutnova. V rámci DED 2013 byla na Staré radnici v Trutnově veřejnosti představena galerie starostů stojících v čele města Trutnova od roku 1850 do současnosti, pro kterou muzeum připravilo medailonky a portréty starostů. Galerii otevírali starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec a ředitel muzea Mgr. Vlastimil Málek (účast cca 25 osob) Promítání historických fotografií Trutnova. V rámci DED 2013 proběhla v muzeu prezentace historických fotografií Trutnova s výkladem Mgr. Ondřeje Vašaty (celkem 49 posluchačů) Beseda s herci Terezou Kostkovou, Carmen Mayerovou a Petrem Kostkou (176 posluchačů) Jak rod erbu třmene o hrad Vízmburk přišel. Přednáška Mgr. Aleny Křivské z dávných časů středověku (35 posluchačů) Doc. Vlastislav Matoušek, Ph.D.: Japonská flétna Šakuhači. Koncert s výkladem v atriu muzea (s o. s. Trutnov město draka; 36 posluchačů) Německá okupace Krkonoš a Podkrkonoší na podzim Přednáška Mgr. Jana Juřeny zaměřená na dramatické události před 75 lety (106 posluchačů) Odpor obyvatel Trutnovska proti vzniku ČSR na sklonku roku Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty u příleţitosti 95. výročí zaloţení Československa (68 posluchačů) Ţidé pod Vraními horami. Přednáška Mgr. Vlastimila Málka o osudech ţidovské komunity v Ţacléřském výběţku (69 posluchačů) V co věřil Karel Čapek? Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic (59 posluchačů) Z historie Ţidů v Trutnově. Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty (82 posluchačů) Tragický rok 1939 očima pamětníka. Beseda s Ing. Karlem Hoškem z Trutnova (roč. 1919), předsedou trutnovské oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu (66 posluchačů). 16

17 Vánoce v Grónsku. Přednáška Aleny a Jaroslava Klempířových z Prahy (53 posluchačů) Trutnov pod sněhovou peřinou. Projekce s výkladem Mgr. Ondřeje Vašaty (92 posluchačů) Historické a umělecké památky českého příhraničí Trutnovska. Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty realizovaná Muzeem Podkrkonoší v Muzeu Tkactwa w Kamiennej Górze (cca 70 posluchačů) Trutnovsko ve středověku. Specializovaná přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty s projekcí pro zájemce z řad ţáků a studentů ZŠ a SŠ doprovázená prezentací vybraných sbírkových předmětů (účast 11 ţáků a 2 pedagogů) Předvánoční odpoledne v muzeu. Program: adventní koncert pěveckého sboru Colours of GTU; vernisáţ výstavy Vánoce v Podkrkonoší; slavnostní prezentace publikace Mgr. Jana Juřeny Soumrak nad českým pohraničím - německá okupace Novopacka a Jilemnicka na podzim roku 1938 ; přednáška Mgr. Taťány Kutinové o adventní a vánoční kuchyni našich babiček spojená s ukázkami a ochutnávkou některých tradičních pokrmů; vánoční koncert cimbálové hudby z Červeného Kostelce. Doprovodný program: dětské vánoční trhy. Celková účast cca 250 osob. 12. EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ A SŠ Edukaci k aktuálním výstavám zajišťoval dle poţadavků škol především Mgr. Ondřej Vašata. Kromě toho nabízelo muzeum v roce 2013 další edukační témata určená pro kolektivy z mateřských, základních a středních škol. Edukátorky Mgr. Alena Křivská a Jitka Mikulová realizovaly tyto speciální edukační programy: Za pohádkou na hrad Vízmburk (program pro MŠ; doba realizace: květen červen 2013; počet účastníků: 3 kolektivy MŠ s 26 dětmi a 7 pedagogy, 1 kolektiv ZŠ s 23 ţáky a 1 pedagogem) realizovala Mgr. Alena Křivská. Jak se ţilo na středověkém hradě (beseda pro ţáky 3. aţ 5. tříd; doba realizace: květen září 2013; počet účastníků: 3 kolektivy ZŠ se 68 ţáky a 4 pedagogy) realizovala Mgr. Alena Křivská. Od vtipu k večerníčku (program pro MŠ a ZŠ; doba realizace: leden únor 2013; počet účastníků: 3 kolektivy MŠ s 63 dětmi a 8 pedagogy, 1 kolektiv ZŠ s 46 ţáky a 2 pedagogy) realizovala Mgr. Alena Křivská. Pojďte si hrát, děti (výchovně vzdělávací program pro děti MŠ a ţáky 1. a 2. tříd ZŠ; doba realizace: květen červen, říjen 2013; počet účastníků: 5 kolektivů MŠ se 113 dětmi a 27 pedagogy; 1 kolektiv ZŠ s 23 ţáky a 1 pedagogem) realizovala Mgr. Alena Křivská. 17

18 Hrajeme si, bavíme se, soutěţíme (zábavný program pro ţáky 3. aţ 5. tříd ZŠ; doba realizace: květen 2013; počet účastníků: 1 kolektiv ZŠ s 5 ţáky a 2 pedagogy) realizovala Mgr. Alena Křivská. Čarodějnice, jejich kouzla a obrana proti nim (beseda pro ţáky 3. aţ 5. tříd ZŠ; doba realizace: duben květen 2013; počet účastníků: 2 kolektivy ZŠ se 49 ţáky a 2 pedagogy) realizovala Mgr. Alena Křivská. Den s kocourkem Bělovouskem (beseda pro děti MŠ a ţáky 1. tříd ZŠ; doba realizace: říjen listopad 2013; počet účastníků: 2 kolektivy MŠ s 28 dětmi a 5 pedagogy) realizovala Mgr. Alena Křivská. Vím, co k čemu patří (beseda pro děti MŠ a ţáky 1. tříd ZŠ; doba realizace říjen listopad 2013; počet účastníků: 1 kolektiv MŠ s 9 dětmi a 3 pedagogy) realizovala Mgr. Alena Křivská. Povídání o Krakonošovi (interaktivní program pro MŠ; doba realizace: březen říjen 2013; počet účastníků: 9 kolektivů MŠ se 185 dětmi a 18 pedagogy) realizovala Jitka Mikulová. Tkaní je hraní (interaktivní program pro MŠ; doba realizace: březen říjen 2013; počet účastníků: 1 kolektiv MŠ s 20 dětmi a 2 pedagogy) realizovala Jitka Mikulová. Listy barví do odstínů podzim ze své palety. Draci letí nad krajinu tam, kde hrad je zakletý (program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ; doba realizace: říjen prosinec 2013; počet účastníků: 1 kolektiv MŠ s 25 dětmi a 2 pedagogy) realizovala Jitka Mikulová. Lucie noci upije, ale dne nepřidá (program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ; doba realizace: říjen prosinec 2013; počet účastníků: 2 kolektivy MŠ s 39 dětmi a 4 pedagogy) realizovala Jitka Mikulová. Tajemství a poklady hradu Vízmburku (program pro gymnázia a SŠ; počet účastníků: 2 kolektivy gymnázií a SŠ s 40 studenty a 2 pedagogy) realizovaly Mgr. Alena Křivská a Jitka Mikulová. 13. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A BADATELSKÁ ČINNOST Výzkum prostředí, z něhoţ muzeum získává sbírkové předměty Vědeckovýzkumná práce muzea se v roce 2013 soustředila především na oblast poznání dějinného vývoje regionu Krkonoš a Podkrkonoší, a to zejména okresu Trutnov. Šlo o výzkum prostředí, z něhoţ muzeum získává sbírkové předměty. Výstupy ze svých bádání prezentovali muzejní pracovníci veřejnosti zejména prostřednictvím výstav, přednášek a článků v odborných i popularizačních regionálních periodikách Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce Muzea Podkrkonoší v Trutnově se i v roce 2013 úspěšně rozvíjela. Jak jiţ bylo uvedeno v předešlých Zprávách o činnosti, v letech 2009 aţ

19 realizovalo muzeum projekt Historickým poznáním k uţší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis spolufinancovaný z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Díky tomuto projektu byla navázána plodná mezinárodní spolupráce s paměťovými institucemi v blízkém polském příhraničí. Po dobu udrţitelnosti projektu (do roku 2015) pořádá Muzeum Podkrkonoší kaţdoročně v ČR a v Polsku jednu přednášku nebo kolokvium pro školní mládeţ a jednu přednášku nebo kolokvium pro širokou veřejnost s tematikou z příhraniční historie. V roce 2013 byly v rámci udrţitelnosti projektu Muzeem Podkrkonoší realizovány dvě přednášky: přednáška Mgr. Vlastimila Málka Ţidé pod Vraními horami v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově a přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty Historické a umělecké památky českého příhraničí Trutnovska v Muzeu Tkactwa w Kamiennej Górze. Obě přednášky navštívilo úhrnem cca 140 posluchačů z Polska a České republiky. Muzeum Podkrkonoší dále od roku 2009 spolupracuje s Kladskou komisí historiků a ředitel muzea je členem redakční rady Kladského sborníku. Příhraniční problematika je reflektována rovněţ ve sborníku Krkonoše Podkrkonoší. Polští odborníci jsou zastoupeni jak v redakční radě tohoto sborníku, tak v autorském kolektivu. Vedle poměrně výrazné spolupráce s Muzeem Tkactwa w Kamiennej Górze, navázané roku 2009, byla v roce 2013 rozvíjena především úspěšná přeshraniční spolupráce navázaná roku 2012 s Jeleniogórskim Centrem Kultury w Jeleniej Górze. V rámci společného projektu Polsko-česká všechnice cyklické dílny / Polsko-Czeska Wszechnica Cykliczne Warsztaty, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa, proběhla roku 2013 společná soustředění fotografických nadšenců v Trutnově a v Polsku. Jejich výstupem byla stejnojmenná výstava (v Jeleniej Górze zahájena , v Trutnově ) a vydaný katalog. Plánovaný projekt o Anně Svídnické, manţelce Karla IV., plánovaný na rok 2013 s Muzeem Dawnego Kupiectwa w Świdnicy nemohl být realizován, protoţe nebyl schválen euroregionálními orgány Regionální historická konference Po odborných historických konferencích, které byly v uplynulých letech zaměřeny na regionální historiografii a historiografy (2008), dějiny česko-polského příhraničí (2009, 2010), českou menšinu v německém pohraničí severovýchodních Čech (2011) a ţidovskou problematiku (2012) uspořádalo v roce 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov a Sdruţením hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajským sdruţením hasičů Královéhradeckého kraje regionální historickou konferenci nazvanou Z dějin hasičských sborů a poţární ochrany na Trutnovsku. Konference se uskutečnila v úterý 26. listopadu 2013 v badatelně Státního okresního archivu v Trutnově. Účastníky konference pozdravil prostřednictvím videonahrávky krátce téţ reţisér Miloš Forman, který s hasiči z Trutnovska úzce spolupracoval při natáčení filmu Hoří, má panenko (1967), odehrávajícího se na pozadí hasičského bálu (natáčení probíhalo převáţně ve Vrchlabí). Na konferenci byly předneseny tyto příspěvky: Jiří ORSÁK: Minulost a současnost dobrovolného hasičstva na okrese Trutnov Ing. Augustin KRAUS: Historie vzniku profesionálního okresního poţárního sboru Trutnov Mgr. Vlastimil MÁLEK: Zakládání sborů dobrovolných hasičů v politickém okrese Trutnov do roku 1938 na základě údajů spolkového katastru 19

20 PhDr. Pavel ZAHRADNÍK Bc. Markéta PAVLISOVÁ: Písemné prameny k dějinám hasičských sborů ve fondech Státního okresního archivu Trutnov Mgr. Ondřej VAŠATA: České menšinové hasičské sbory na Královédvorsku Mgr. Roman REIL: Z dějin dobrovolných a firemních hasičských sborů v Trutnově do r Tomáš ANDĚL: Sobě ke cti, bliţnímu ku pomoci 150 let od zaloţení prvního hasičského spolku v Hostinném Prof. PhDr. Vladimír WOLF Jiří HAKEN: 140 let SDH v Pilníkově Jiří ORSÁK: 140 let SDH Malé Svatoňovice Studánka ( ) Bc. Václav SCHREIER: 140 let SDH v Bernarticích ( ) Mgr. Jiří LOUDA: 120 let SDH v Klášterské Lhotě ( ) Karel NÝVLT: 100 let SDH Kvíčala ( ) Václav JIRÁSEK: Likvidace poţárů Báňskou záchrannou sluţbou na Dole Zdeněk Nejedlý v Odolově Archeologické výzkumy a akce Na základě platného povolení Ministerstva kultury České republiky a dohody uzavřené s Akademií věd České republiky provádí Muzeum Podkrkonoší v Trutnově od roku 2011 na území celého okresu Trutnov záchranné archeologické výzkumy. Po vypršení platnosti smlouvy z roku 2011 uzavřelo dne MPT s AV ČR novou dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. Vybavení muzejního archeologického pracoviště bylo v roce 2013 rozšířeno zakoupením profesionálního GPS přijímače Trimble Juno 3B ( Kč). V roce 2013 bylo Muzeem Podkrkonoší v Trutnově realizováno celkem 150 záchranných archeologických akcí (některé z nich nebyly do konce roku 2013 ukončeny a pokračují i v roce 2014), z toho 6 akcí formou terénního záchranného archeologického výzkumu a 144 formou dohledu při stavební činnosti. Nejvýznamnější akcí byl výzkum realizovaný v listopadu 2013 na stavbě výrobní haly ABB v Dolním Starém Městě. Výzkumem byla zachycena štípaná industrie, jejíţ stáří posouvá nejstarší osídlení Trutnovska do staršího paleolitu. Z dalších výzkumů přinesl zajímavé poznatky např. výzkum zahloubeného objektu na Krakonošově náměstí v Trutnově s obsahem druhotně přepálených kachlů z přelomu 18. a 19. století. Všechny archeologické akce probíhaly pod vedením archeologa MPT Mgr. Ondřeje Tůmy Záchranné archeologické akce v roce 2013 výzkumy - k. ú. Vrchlabí, rekonstrukce ul. Krkonošské, objednatel: Město Vrchlabí, pozitivní, zjištěna centrální strouha a její úpravy z 2. poloviny 19. stol., dále její novější boční přípojky od domů, získána menší kolekce archeologických nálezů z 2. pol. 19. stol. (neukončeno) - k. ú. Trutnov Krakonošovo náměstí, předlaţba podloubí u čp. 69, objednatel: MEBYS, s. r. o., pozitivní : nálezy fragmentů středověké a novověké keramiky v druhotných polohách - k. ú. Úpice rekonstrukce roubenky čp. 92 nález mincí - k. ú. Trutnov Krakonošovo náměstí, objednatel: Město Trutnov, pozitivní : objekt s obsahem kachlů - k. ú. Dolní Staré Město výrobní hala, objednatel: ABB, a. s., pozitivní : nálezy kovových předmětů novověkých a paleolitické štípané industrie - k. ú. Trutnov rekonstrukce zahrádky v ul. Vězeňská, objednatel: Petra Němcová, pozitivní : nálezy ze závěru 19. a poč. 20. stol. 20

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně)

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) 1/5 Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) Arnultovice KMD 5.12.2013 zůstává KN LV0 Babí DKM 1.12.1999 Batňovice KMD 27.10.2010 Bečkov KMD 26.11.2010

Více

Okres Trutnov Okres, obec,

Okres Trutnov Okres, obec, Okres Trutnov Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Katastrální území Výměra v ha Rok připojení Počet obyvatel 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 a b j k l 1 2 3 4 5

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

LOKALITA, MÍSTO, NÁZEV INSTITUCE

LOKALITA, MÍSTO, NÁZEV INSTITUCE TELEFONNÍ SPOJENÍ DO VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 05.01.2018 06.01.2018; PŘÍPADNÉ II.KOLO KONANÉ VE DNECH 12.01.2018 13.01.2018 POVĚŘENÝ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel V Trutnově, 28. 2. 2013 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v http://www.csol-mb.net http://muzeumtrutnov.cz http://karelvasatko.cz http://obeclegionarska.cz Pořadatel: Námět: Autoři textů: Grafická úprava: Na výstavě se podíleli: Realizace: Fotografie a dokumenty:

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 24. 2. 2017 1 1. Rozpočet organizace

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0525 118 174 60 025 17 188 18 905 56 019 50 597 1 234 22 824 10 887 26 331 22 164 56 591 47 048 1. Batňovice 57904 1 723 353 102 131 335 300 10 137 129 253 246 346 283 Batňovice 00115 5 0 609 298 89

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2015

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2015 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2015 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka / účetní Trutnov, 26. 2. 2016 1 1. Rozpočet organizace

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Poslání společnosti 3. Stavební a projekční práce 4. Personální záleţitosti 5. Přehled činnosti za rok 2008 6. Získané granty a příspěvky

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY únor červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.10.2015 273/21/RM/2015 Výpůjčka prostor Mateřského centra Srdíčko Charitě Holešov výpůjčku klubovny, kanceláře s kuchyňkou

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2008

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2008 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2008 Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 3. 2009 Vyhotovil: Bc. Šárka Hulíková, ředitelka muzea I. ODBORNÁ ČINNOST a) Sbírkotvorná činnost akvizice,

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výdejní místa samolepek

Výdejní místa samolepek Výdejní místa samolepek Zámek Adršpach Dolní Adršpach75 549 57 Adršpach Tel.: + 420 491 423 979 Email: info@zamekadrspach.cz www.zamekadrspach.cz Út Ne 9:30-17:00 Turistické informační centrum Adršpašské

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne 2. 5. 2016 v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/33/2016-RM Rada města schvaluje program 33. zasedání s navrženým doplněním

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více