VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

2 Výroční zpráva ZŠ 12/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123., Chlumec n.c. právní forma příspěvková organizace IČ IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Bernartová zástupce ředitelky: Mgr. Gabriela Masláková Mgr. Vladimír Pacák kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Město Chlumec nad Cidlinou adresa zřizovatele Klicperovo nám. 64/I., Chlumec n.c. kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 810 ţáků Školní druţina 225 ţáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na

3 oddělení na třídu pedagoga (přepočteno na plné úvazky) 1. stupeň ZŠ ,2 21,4 2. stupeň ZŠ ,6 14 celkem ,9 17,2 Školní druţina ,4 42,9 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 56 Odborné pracovny 26 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení 2 tělocvičny, venkovní hřiště, školní dvůr Dílny a pozemky dílna a pozemky v areálu školy Ţákovský nábytek vyhovující, výškově nastavitelný Komentář: Tento školní rok probíhal druhý rok fyzické realizace projektu Lépe a více! financovaného z prostředků EU, který přinesl fin. prostředky na vybavení školy. Přes prázdniny jsme vyměnili v pěti učebnách na staré budově podlahy a ve třech z nich pořídili nový nábytek (tři učebny financovány z grantu Společné Cidliny Modernizace učeben ). Zřizovatel provedl rekonstrukci kotelny pod starou budovou a výměnu rozvodů vody a odpadů na budově ŠD (nová WC a umyvadla s obklady v budově). 1.6 Údaje o školské radě Počet členů školské rady 9 Kontakt Irena Bereščáková, Čelakovského 30/I Chlumec nad Cidlinou Komentář: Další kontakty a ové adresy jsou na stránkách školy Údaje o občanském sdruţení při škole - SRPŠ Zaměření spolupráce rodičů a dalších zájemců při výchově a vzdělávání Kontakt Vladimír Maslák, Spravedlnost294/IV., Chlumec nad Cidlinou Komentář: Ve spolupráci se SRPŠ škola pořádá většinu akcí. SRPŠ finančně zajišťuje spolupořádané akce. Tradičně přispívá ţákům na plavání a lyţařský výcvik. Nově se uskutečnily akce na podporu místních dětí s postiţením

4 1.8 Údaje o odborové organizaci ČMOS Kolektivní smlouva Zásady pouţití prostředků FKSP Platnost na dobu neurčitou Platnost na dobu neurčitou Rozpočet Platnost do Kontakt Mgr.Vladimír Novák, K Jezu 182/I., Chlumec nad Cidlinou Komentář: Předseda ČMOS je pravidelně informován o čerpání prostředků FKSP, projednávány jsou zásadní personální otázky. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Obor vzdělání Učební plán vzděl. programu ZŠ č.j. Zařazené třídy ŠVP MOZAIKA 6008/ Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické/přepočtené Počet pracovníků celkem 52/46,45 + (1 x RD) Počet učitelů ZŠ 36/33,4 Počet ped. asitentů 1/0.25 Počet vychovatelů ŠD 7/4,8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8/8 Od ledna škola získala fin. prostředky z grantu MŠMT na pokrytí dalších dvou míst pro ped. asistenty pro děti se sociálním znevýhodněním. Po celý školní rok zde působila školní psycholoţka, která je financovaná téţ z prostředků MŠMT. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň vzdělání Funkce Úvazek. pracovníci Aprobace 1. učitelka 1,0 VŠ r. 2. ředitelka 1,0 VŠ r. 3. učitelka 1,0 VŠ r. 4. učitelka 1,0 VŠ Př 5. učitelka 1,0 VŠ Čj - Ov 6. učitelka 1,0 SŠ bez kvalifikace 7. učitelka 1,0 VŠ r. 8. učitelka 1,0 VŠ Aj - Inf 9. učitelka 1,0 VŠ Čj - Ov 10. učitelka 0,14 SŠ bez kvalifikace 11. učitelka 1,0 VŠ r.

5 12. učitel 1,0 VŠ M - Tv 13. učitelka 1,0 VŠ r. 14. učitel 1,0 VŠ r. 15. učitelka 1,0 VŠ M - Tv 16. zástupce řed. 1,0 VŠ r. 17. učitel 1,0 SŠ doplňuje kvalif. 18. učitelka 1,0 VŠ Čj - Vv 19. učitelka 1,0 VŠ Z - Tv 20. učitel 1,0 VŠ r. 21. zástupce řed. 1,0 VŠ F - Ch 22. učitelka 1,0 VŠ r. 23. učitelka 1,0 VŠ r. 24. učitelka 0,14 SŠ bez kvalifikace 25. učitelka 1,0 VŠ r. 26. učitelka 1,0 VŠ M - Ch 27. učitelka 1,0 VŠ Čj - Vv 28. učitelka 1,0 VŠ M - Ch - Inf 29. učitel 1,0 VŠ Z - Inf 30. učitelka 1,0 VŠ r. 31. učitelka 1,0 VŠ Čj - Hv 32. učitelka 1,0 VŠ Bi - Ch 33. učitelka 1,0 VŠ M - F 34. učitelka 1,0 VŠ Čj - Rj - Nj 35. učitel 1,0 VŠ D - Tv 36. učitelka 0,14 SŠ bez kvalifikace 37. vychovatelka 0,18 VŠ ŠD 38. vychovatelka 0,50 SŠ ŠD 39. vychovatelka 0,43 SŠ ŠD 40. ved.vychov. 1,00 VŠ ŠD 41. vychovatelka 0,86 SŠ ŠD 42. vychovatelka 1,0 SŠ ŠD 43. vychovatelka 0,79 SŠ ŠD 44. ped. asistentka 0,25 SŠ ped. as. 45. ped. asistentka 0,53 SŠ ped. as. 46. ped. asistentka 0,53 SŠ ped. as. Komentář: Dva učitelé II. stupně byli nekvalifikovaní (plný úvazek). Částečný úvazek měly tři vychovatelky ŠD, které vyučovaly převáţně výchovy.

6 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 94 Učitelé 2. stupně 91 Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. uklízečka 1,0 výuční list 2. uklízečka 1,0 výuční list 3. uklízečka 1,0 výuční list 4. uklízečka 1,0 základní 5. uklízečka 1,0 výuční list 6. školník údrţbář el./truh. 1,0 vyučen v oboru 7. mzdová účetní 1,0 SŠ 8. účetní - rozpočtář 1,0 SŠ Komentář: Počet pracovníků se neměnil. Škola zabezpečuje provoz s minimálním počtem neped. pracovníků. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 12/ Komentář: 1 ţák opakoval první třídu. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 13 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0

7 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 15 3 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 60 3 Komentář: Škola se opět snaţila rodičům ulehčit administrativu spojenou s podáním přihlášek na střední školy (návštěva úřadu práce, informační schůzka pro rodiče a ţáky, prezentace škol, vyplnění přihlášek, ) Komentář: Na škole je tradičně umoţňováno ţákům účastnit se testování SCIO. Řada ţáků dosahuje extrémně dobrých výsledků. Ţáci devátých a pátých ročníků se účastnili zkušebního testování ČŠI v M, ČJ a cizím jazyce. Ţáci nemají dobrou motivaci, neboť se toto testování uskutečnilo po přijímacím řízení na střední školy. Nově jsme testovali ţáky 9. a 5. tříd přes Společnost pro kvalitu školy, které bylo financováno ESF. Byly provedena diagnostika stavu vědomostí a dovedností ţáků a dále byla hodnocena škola. Bylo konstatováno, ţe škola má dobře zvládnutý systém řízení kvality školy jako učící se školy. 5.2 Údaje o integrovaných ţácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 1

8 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení 21 S vývojovými poruchami chování 16 Autisté 1 Komentář: U ţáků s dyslexií nebo dyskalkulií byla prováděna 1x týdně náprava pod vedením dyslektické asistentky. K tomuto účelu byly vyuţívány i finanční prostředky z EU. Ţáci s vývoj. poruchou chování pracovali individuálně nebo ve skupině se školní psycholoţkou. Finančně kryto z projektu RAMPS VIP III. Škola zakoupila schodolez, jako kompenzační pomůcku pro ţáka s tělesným postiţením. Na škole pracovaly tři asistentky pedagoga na částečný úvazek. Dvě z nich byly hrazeny z rozvojového programu MŠMT pro ţáky sociálně znevýhodněné. Tento rok škola realizovala projekt Čtenářské kluby (finančně zajištěn z prostředků ESF), který se věnuje dětem z málo podnětného prostředí a dětem s problémy ve čtení. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 6.1 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků cena Anglický jazyk ,- Změny právních norem šk. rok ,- Jak vhodně uplatnit právní předpisy 1 510,- ICT ve škole 1 890,- Zákon o pedagogických pracovnících 1 998,- Správní řád 1 0 Genetická metoda čtení a psaní 2 0 Veřejné zakázky malého rozsahu 1 0 Vzdělání pro 21. století 1 0 Trvale udrţitelný rozvoj školy 2 0 Specifika a hodnocení prac.výkonu ped.prac ,- Konference tvorba ŠVP a testování ţáků ,- Školní parlament - CEDU 3 0 Aktuality v účetnictví 1 490,- Celkem ,- Kč Program vzdělávání specializované programy Počet pracovníků cena (podle předmětů) Logopedie 1 0 Zdravotnický kurz 2 0 Výuka k různosti 12 0 Genetická metoda čtení a psaní 11 0 Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra 1 700,-

9 Co dělat, kdyţ dítěti nejde čtení, psaní, počítání 5 0 Agrese a agresivita u dětí a mládeţe ,- Studium pro pedagogické asistenty ,- Písmo Comenia Script 2 700,- Práce s testovacím zařízením ,- Psychohygiena učitele, jak předejít vyčerpání 31 0 a stresu Celkem ,- Kč Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků cena /hrazeno z provozních prostředků/ Novinky v personalistice ,- Školení VEMA ,- Aktuální problémy v účetnictví PO 1 490,- Účetní závěrka v PO ,- Školení VEMA ,- Celkem 5.820,- Kč Komentář: Opět jsme uskutečnili vzdělávací akce určené pro všechny ped. pracovníky. K financování jsme vyuţili peníze z EU - šablony (projekt Lépe a více! ). Všichni ped. pracovníci se vzdělávali v moţnostech vyuţívání ICT ve výuce. Dále vyuţívali zaměstnanci hlavně nabídku NIDV a CVKHK, která je finančně příznivá a vyučující si mohou vybrat dle své aprobovanosti nebo potřeb školy. Všichni zaměstnanci a zájemci z okolních školských zařízení i veřejnosti se mohli zúčastnit velice zajímavé přednášky L. Pekařové. S příznivým ohlasem se setkalo i vzdělávání na téma Psychohygiena učitele. Řada vzděl. akcí se uskutečnila zdarma, neboť poskytovatel čerpal dotace z EU. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Velice dobrá spolupráce se zřizovatelem, SRPŠ a některými podnikateli. Příprava na vstup ţáků do školy s místními MŠ. Akce pro zdejší domov důchodců, spolupráce s DDM a ZUŠ. Škola je zapojena do partnerského projektu Výchova k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Na škole proběhl projektový den Zlatá bula sicilská, kde vyučující spolupracovali s řadou subjektů. Tradičně provádíme vánoční výzdobu kostelů ve městě. Tyto akce se setkaly se zájmem ţáků i široké veřejnosti. Naši ţáci měli další moţnost ukázat své silné stránky. Tradiční a důstojnou tečkou za školní docházkou je slavnostní předávání vysvědčení na zámku ve spolupráci s rodinou Kinských. Významné akce školy Vítání prvňáčků, Zátopkův maratón, vánoční výstava v kostele M. Jana Husa, zdobení

10 vánočních stromečků pro kostel sv. Voršily, ve spolupráci s OS Město v zahradách zahájení adventu (tradiční jarmark), den otevřených dveří, projektový den Zlatá bula sicilská, třídní vystoupení, besídky. Vzdělávací akce pro pedagogy z naší školy i okolních škol. Zajištění Tříkrálové sbírky (tentokrát se vybrala zatím nejvyšší částka ,- Kč). Adopce na dálku v Indii. Pátý ročník literární soutěţe Cena A. Lauterbacha, která byla opět zorganizována jako nadregionální a finančně podpořena z grantu KÚ. Tradičně organizujeme projektový den Mikuláš na ledu. Za významné pomoci ţáků a SRPŠ jsme uspořádaly dva koncerty Pro Vanesku a Pro Martina. Akce k prevenci sociálně patologických jevů Byla provedena nezbytná oprava venkovního areálu školy. Tyto prostory jsou volně přístupné i v době mimo vyučování, coţ má napomoci mládeţi smysluplně trávit volný čas. Nabídka zájmových krouţků, účast na soutěţích, spolupráce ţákovského parlamentu s vedením školy, projektové práce ţáků, práce výchovné komise při řešení problémů ve spolupráci s rodiči a pracovníky OSPOD. Jiţ několik let na začátku nového školního roku realizujeme seznamovací týden pro ţáky šestých tříd, kde se tvoří nový kolektiv a je i změna tř. učitele (významná pomoc školní psycholoţky). Pořádání školních výletů, exkurzí a škol v přírodě. Lyţařský výcvik byl uskutečněn v Poniklé s optimálními sněhovými podmínkami (53 ţáků ze 83). Ţáci I. stupně se tradičně účastnili výuky plavání v Hradci Králové (131 ţáků). Škola realizovala projekt EU Výchova k různosti..., který přinesl řadu výukových materiálů. Vyuţíváme školní informační kanál (ŠIK), kde usilujeme o nový způsob komunikace s našimi ţáky prostřednictvím video spotů. Pro ţákyně šestých tříd se uskutečnila beseda s Mgr. A. Blaţkovou na téma dospívání. Škola po celý rok vyuţívala sluţeb školní psycholoţky (grant MŠMT) a aktivně se zapojila do projektu poradenského zařízení MOZAIKA. Akce k environmentální výchově Uskutečnili jsme sběr starého papíru. Ve škole třídíme odpad nádoby v budovách školy na chodbách. Vybíráme baterie a elektroodpad. Byl uskutečněn sběr šípků, ţaludů a kaštanů, sběr citrónové a pomerančové kůry. Vítězné třídy a nejlepší sběrači byli odměněni. Pořádání různých besed a přednášek pro ţáky. Odebíráme mléko a ovoce pro ţáky. Škole se podařilo umístit na prvním místě v soutěţi Třídíme s Nikitou a být tak nejlepší v celém kraji. 7.2 Účast žáků školy v soutěžích a na akcích Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných ţáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání ,3.,4. roč.

11 Lyţařské kurzy ţákodnů Zotavovací pobyty ţákodnů Exkurze ţákodnů Školní výlety ţákodnů Ţákovská DD, koncerty 2x vystoupení Vánoce pro rod. Atletika Pohár rozhlasu Výstavy 6, 23, 3, 0, 1 150, 550, 8, 0, 3 Vánoce-Husův sbor, sv. Voršila, trhy v Nepolisech, Ohnišťanech a Mlékosrbech Školní budova Soutěţe 9 42 Zátopkův maraton Sportovní den Poznávání rostlin MDD Slavík 8 23 Pythagoriáda Poznávání ţivočichů 1 2 Mineralogická olympiáda 4 12 Přespolní běh roč. Ceny Ant. Lauterbacha Projektový den Zlatá bula sicílská Projektový den Mikuláš na ledu 7.3 Mimořádné výsledky a úspěchy ţáků Název akce Počet ţáků Výsledek, umístění Region Novobydţovský slavík 13 Kategorie tř. 2 2., 3. místo tř. 3 2., 6. místo tř 4 3., 4., 5.,7. místo tř. 4 1., 2., 3., 4. místo Poznávání rostlin 13 Kategorie roč. 6 1.,4.,7. místo roč místo roč místo Poznávání ţivočichů 23 Kategorie tř místo tř ,5.,6.,8.,10. místo tř. 7 7.,9. místo

12 8. 9. tř místo Vybíjená chlapci 6.roč místo McDonald s CUP1.-3.roč místo 4.-5.roč místo Okres Olympiáda v Čj 2 7. místo Zeměpisná olympiáda 2 4. místo Pythagoriáda 6. roč a 5. místo Pythagoriáda 7. roč. 3 Pythagoriáda 8. roč. 1 Vybíjená 6. roč. chlapci místo Pohár rozhlasu 46 ml. d.- 5. místo, ml.ch.-10. místo., st. d.- 9. místo Minikopaná roč místo roč místo Kraj Dobrovolníci pomáhají měnit svět (výtvarná a liter.soutěţ) 36 3 x 1. místo, 2 x 2. místo, 3 x 2. místo Třídíme s Nikitou místo CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŢE Zátopkův maraton 42 celkový čas 2:55,33 Komentář : V tabulce uvádím pouze umístění do desátého místa, pak jiţ bez pořadí. Uspořádali Jsme nadregionální soutěţ Cena Ant. Lauterbacha. Tradičními sponzory této akce byli pan A. Lauterbach, Kovoplast, Město Chlumec n. C. a KHK. Veřejnost si mohla prohlédnout veškeré prostory při dni otevřených dveří, kde jsme prezentovali hlavně vybavení moderní technikou, které jsme získali z projektu EU. 7.4 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání: Ţivnostenské oprávnění - název : Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ŢZ Název zájmové činnosti Anglický jazyk - ţáci Anglický jazyk - dospělí Keramika Logopedický krouţek Příprava k přijímacím zk. mat. Příprava k přijímacím zk. č.j. Výtvarné soboty Točení na hrnčířském kruhu

13 Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb v oblasti atletiky Gymnastika Sportovní příprava Komentář: Škola na ţivnostenský list s názvem Poskytování tělovýchovných sluţeb umoţňuje půjčovat ţákům a veřejnosti lyţařské vybavení. V případě pořádání lyţařského kurzu školou mají při půjčování přednost ţáci ze soc. slabých rodin. Školní druţina poskytovala krouţky v rámci činnosti ŠD (keramika, vaření, šikula, doučování, vybíjená, výtvarné hrátky). 8. Údaje o výsledcích provedených kontrol Ve škole byla provedena kontrola na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek a na úseku zaměstnanosti dne Kontrolu prováděl Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné nedostatky provedla kontrolu Okresní zpráva sociálního zabezpečení Hradec Králové. Kontrola neuloţila ţádné opatření k nápravě. Krajský úřad Královéhradeckého kraje vykonal metodickou dohlídku souladu mezi souhlasem se zřízením funkce asistenta pedagoga a vykázanými výkony v ZŠ dne Škole bylo doporučeno vykazovat ţáky striktně dle doporučení školského poradenského zařízení. Byly projednány návrhy nových formulářů z PPP, které usnadní a sjednotí zařazování ţáků. 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 v tis. Kč PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ ÚZ SKUTEČNOST 2012 MZDOVÉ PROSTŘEDKY, OPPP, ODVODY Z MEZD ,52 1. Mzdové prostředky na platy - pedagog ,80 2. Mzdové prostředky na platy - nepedagog 1 287,40 3. Ostatní osobní náklady 16,10 4. Ostatní osobní náklady nepedagog odstupné 0,00 5. Zdravotní pojištění organizace - pedagog 1 101,67 6. Zdravotní pojištění organizace - nepedagog 115,87 7. Sociální pojištění organizace - pedagog 3 064,27 8. Sociální pojištění organizace - nepedagog 321,85 9. Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP - ped. 122, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP - neped. 12, fyzické osoby - průměrný stav k ,81

14 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY 202, Bezplatně poskytnuté pomůcky - 1. třídy, Dx 19, Učebnice, metodiky 66, Knihy, učební pomůcky 1, Cestovné - DVPP 10, Další vzdělávání pedagogických pracovníků 13, Plavecká výuka (prostředky na platy lektorů) 61, Výukové programy 0, Náhrady pracovní neschopnost pedagog 18, Náhrady pracovní neschopnost nepedagog 10,80 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Rozvojový program pro posílení platů pro pedagogy s VŠ ÚZ SKUTEČNOST Mzdové prostředky na platy 0, Zdravotní pojištění organizace 0, Sociální pojištění organizace 0, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 0,00 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Rozvojový program Hustota a specifika pro nepedagogy ÚZ Mzdové prostředky na platy 0, Zdravotní pojištění organizace 0, Sociální pojištění organizace 0, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 0,00 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Rozvojový program Vzdělávání cizinců ÚZ Mzdové prostředky na platy 0, Zdravotní pojištění organizace 0, Sociální pojištění organizace 0, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 0,00 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Projekt EU Peníze školám - šablony ÚZ ,00 0,00 0,00 905, Vybavení učeben 325, Cestovné 16, Jazykové pobyty Aj 126, Opravy a údržba 0, Software 0, Mzdové prostředky OON pedagog 341, Mzdové prostředky OON nepedagog 15, Mzdové prostředky na platy - dyslexie 14,36 SKUTEČNOST Zdravotní pojištění organizace 6, Sociální pojištění organizace 17,09

15 43. Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 0, Vzdělávání pedagogů 43,20 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY grant Královéhradeckého kraje - Perličky 10, Materiál na výrobu školníhi časopisu 10,00 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Pomůcky pro ţáky 1. tříd ÚZ , Školní potřeby poskytnuté zdarma 0,00 PŘIJATÉ TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , Přímé náklady na vzdělávání , Účelová dotace Rozvojový program pro VŠ pedagog 0, Účelová dotace Hustota a specifika nepedagog 0, Účelová dotace Vzdělávání cizinců 0, Účelová dotace EU - Peníze školám 905, Účelová dotace - krajský grant časopis Perličky 10, Účelová dotace Pomůcky pro 1. třídy 0, NÁKLADY CELKEM , VÝNOSY CELKEM , ROZDÍL 0, Výše neinvestičních prostředků na 1 ţáka ze stát.rozpočtu 35,15 b) Finanční neinvestiční prostředky - Město Chlumec nad Cidlinou na provoz školy Náklady ZŠ SKUTEČNOST 2012 SPOTŘEBA MATERIÁLU 430,31 1. Všeobecný materiál 256,18 2. Pohonné látky a mazadla 2,02 3. Drobný hmotný dlouhodobý majetek do ,- Kč 0,00 změna náplně účtu 4. Učební pomůcky - pracovní sešity 77,05 5. Předplatné novin a časopisů 13,04 6. Spotřebované věcné dary 7,10 7. Materiál Den dětí 2,00 8. Materiál ŠD 72,92 SPOTŘEBA ENERGIE 1 949,33 9. Elektrická energie 708, Vodné, stočné 119,39

16 11. Plyn 1 121,58 úprava rozpočtu OPRAVY A ÚDRŢBA 625, Opravy a údržba 625,05 úprava rozpočtu CESTOVNÉ 28, Cestovné mimo DVPP 28,30 OSTATNÍ SLUŢBY 792, Služby a práce nevýrobní povahy 704, Školní akce - náklady Etiketa 0, Telekomunikační poplatky, spotřeba cenin 53, Bankovní poplatky BÚ 33,08 změna náplně účtu 17. Bankovní poplatky FKSP 0,93 změna náplně účtu MZDOVÉ NÁKLADY 19, Příkazní smlouva - TV soboty-neděle kroužky 19,42 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 57, Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců 57, FKSP refundace 0,04 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU SKUTEČNOST ,33 nové účty 21. Náklady z drobného hmotného dl.majetku 346,97 úprava rozpočtu 22. Náklady z drobného nehmotného dl. majetku 6, Náklady z drobného hmotného dl.majetku 2, Náklady z drobného nehmotného dl. majetku 14, Náklady z drobného hmotného dl.majetku ŠD 44,77 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 102, Vzdělávání mimo DVPP 10, Preventivní prohlídky zaměstnanců 0, Stravování zaměstnanců - věcná režie 84, Ochranné pomůcky a pracovní oděvy 8,26 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 2 655, Bankovní a jiné finanční služby 0,00 změna náplně účtu 31. Pojištění majetku školy 35, Bankovní a jiné finanční náklady FKSP 0,00 změna náplně účtu 33. Povinný podíl ZPS 25, Odpisy majetku 2 595,30 NÁKLADY CELKEM 7 075,73 d) Výnosy ZŠ VÝNOSY SKUTEČNOST Trţby z prodeje sluţeb 107,18 2. Kopírování 2,80 3. Prodej knihy Proměny našeho města očima dětí 0,00

17 4. Provozní náhrady PPP Hradec Králové 13,88 5. Úplata ŠD 90,50 Úroky 0,70 6. Úroky BÚ 0,69 7. Úroky FKSP 0,01 SKUTEČNOST 2012 Jiné ostatní výnosy 534,19 8. Nájemné TV 304,62 9. Nájemné služebních bytů 98, Nájemné Pedagogicko-psychologická poradna 18, Nájemné keramická pec 0, Pronájem místností ZŠ 15, Nájemné školní bufet 10, Ztracené učebnice - platba žáků 11, Ztracené žákovské knížky - platba žáků 0, Pracovní sešity - platby žáků 64, Ostatní výnosy 0, Spotřebované věcné dary 7, Aukce obrazů 2,29 Trţby z prodeje majetku 2, Prodej majetku 2,76 VÝNOSY CELKEM 644,83 e) Doplňková činnost ZŠ SKUTEČNOST 2012 NÁKLADY 19,35 1. Všeobecný materiál 2,44 2. Elektrická energie 4,51 3. Vodné, stočné 0,76 4. Plyn 7,14 5. Sluţby 2,76 6. Kooperativa 0,1 7. Bankovní a jiné finanční služby 1,64 SKUTEČNOST 2012 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY 105,91 8. Dohody 98,75 9. Zdravotní pojištění placené organizací 1,5 10. Sociální pojištění placené organizací 5,66 CELKEM náklady DČ 125,26

18 VÝNOSY 168, Úroky 0, Tržby z prodeje služeb - kurzy 18, tržby z prodeje služeb - příprava ke zkouškám 24, tržby z prodeje služeb - výuka jazyků 115, tržby z prodeje služeb - tělovýchovné služby 9,95 CELKEM výnosy DČ 168,85 HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 CELKEM SKUTEČNOST Provozní dotace Města 6 449,61 2. Výnosy celkem 644,83 3. Náklady celkem 7 075,73 4. CELKEM VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI 18,71 5. Výnosy doplňková činnost 168,85 6. Náklady doplňková činnost 125,26 7. CELKEM VÝSLEDEK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 43,59 8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 62,30 9. Přepočtený počet ţáků v roce Výše neinvestičních provozních prostředků na 1 žáka 12,82 Mgr. Jana Bernartová, ředitelka školy Výroční zpráva byla schváleny školskou radou dne Přílohy: Přehled prospěchu a chování

19

20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více