VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole str Vzdělávací program školy str Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str Základní údaje o hospodaření školy str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzdělávání str Závěr výroční zprávy str. 28 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace Sídlo: U Sýpek 1462, Kroměříž, PSČ Zřizovatel: Město Kroměříž Adresa zřizovatele: Velké náměstí 115, Kroměříž Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace od 1. ledna 2001, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 88 Jméno ředitelky školy: RNDr. Eva Šílová Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Milan Budín Kontakt na zařízení: Základní škola U Sýpek Kroměříž Telefon/fax. - základní škola: Telefon - školní jídelna: URL: htttp://www.zssypky.cz Jméno pracovníka pro informace: RNDr. Eva Šílová Datum zřízení (založení) školy: povolení k užívání stavby-výměr ze dne 9. listopadu 1939, jako příspěvková organizace byla škola zřízena Městem Kroměříž dnem 1. 1edna Datum zápisu do školského rejstříku: , jako Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: IČ: Nejvyšší povolený počet žáků, stravovaných: 1. Základní škola, max. 500 žáků 2. Školní družina, max. 100 žáků 3

4 3. Školní klub, max. 100 žáků 4. Školní jídelna, max. 400 jídel Školská rada: zřízena Radou města Kroměříže s účinností od 1. června 2005, školská rada má 6 členů. Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462 Základní údaje o škole za školní rok 2012/2013 (dle stavu k ) Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped. prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,7 7,3 20,3 2. stupeň ,8 8,2 10,6 Školní družina ,3 2,2 34,5 Školní klub 48 0,4 Školní jídelna 212 3,4 Charakteristika školy Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace patří mezi středně velké školy. Vzhledem ke své poloze v okrajové části města v blízkosti Květné zahrady je školou spádovou pro žáky dojíždějící z přilehlých obcí. Škola je vyhledávána především rodiči, kteří požadují klidnou atmosféru a individuální přístup k žákům, ve třídách školy jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných. K podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání, zvyšování kvality práce školy a individualizaci výuky využívá škola granty, např. je příjemcem grantové podpory Zlínského kraje, v rámci níž pracují ve škole asistenti pedagoga, školní psycholog a speciální pedagog. Individualizaci výuky je podporovaná projektem Škola pro každého (v rámci projektu MŠMT ČR EU Peníze školám). Vybrané vyučovací hodiny českého jazyka, matematiky a přírodních věd byly vyučovány v méně početných skupinách vytvořených na základě různých vzdělávacích potřeb žáků. Škola je součástí prestižní sítě škol přidružených k UNESCO a ve vzdělávání vykonává nadstandardní aktivity zaměřené na propagaci myšlenek UNESCO. Školu navštěvuje přibližně 240 žáků, kteří jsou rozděleni do ročníku. Kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici 9 odborných učeben: učebnu informatiky, cizích jazyků, fyziky, chemie, učebnu přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cvičnou kuchyni a pracovní dílnu. Žákům slouží 4

5 klubovny školní družiny, školní klub, tělocvična, školní jídelna, školní hřiště a skleník. Škola má zpracován program Podpory zdraví ve škole, na jehož základě byla v roce 2002 zařazena do sítě Zdravých škol. Škola se věnuje ekologické výchově a osvětě. V souladu s idejemi bezpečné komunity vychovává žáky k ohleduplnému a bezpečnému chování, po splnění přijímacích kritérií byla škola v roce 2010 přijata do mezinárodní sítě Bezpečných škol. Škola nabízí žákům také pestré volnočasové aktivity, žáci si mohou vybrat z široké nabídky osmnácti kroužků, oblíbeným je školní klub určený pro žáky II. stupně a tři oddělení školní družiny pro žáky I. stupně. 2. Vzdělávací program školy Výuka v roce 2012/2013 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost. Nabídka volitelných předmětů 7. ročník: Německý jazyk (2 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) Seminář z přírodopisu (2 hod. týdně) Sportovní hry (2 hod. týdně) 8. ročník: Seminář ze zeměpisu (2 hod. týdně) Sportovní hry (2 hod. týdně) Praktikum z informatiky (2 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) 9. ročník: Seminář z chemie (2 hod. týdně) Technické kreslení (1 hod. týdně) Základy administrativy (1 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) Anglický jazyk vyučujeme jako povinný předmět již od 1. třídy. 5

6 Učební plán ve školním roce 2012/2013 Šk. rok 2012/2013 Povinné předměty Týdenní počet hodin v ročníku třída třída třída třída třída třída I. II. A II. B III. IV. B V. Počet žáků Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Celkem Šk. rok 2012/2013 Povinné předměty Týdenní počet hodin v ročníku třída třída třída třída VI. VII. VIII. IX. Počet žáků Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Výchova k občanství Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pov. volitelné př Celkem

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedoucími zaměstnanci jsou ředitelka školy, zástupce ředitelky, vedoucí školní jídelny a školník. Úsek výchovy a vzdělávání je tvořen učiteli prvního a druhého stupně (pro lepší koordinaci a řízení je úsek vnitřně rozčleněn na předmětová sdružení a metodickou sekci I. stupně, personálně zabezpečenou delegovanými osobami z řad učitelů). Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině a školním klubu a personálně je zajištěno vychovatelkami. Dalšími pracovními pozicemi je pozice výchovného poradce, ICT koordinátora, školního speciálního pedagoga, pozice metodika prevence a pozice školního psychologa. Inkluzivní vzdělávání pomáhají realizovat asistenti pedagoga. Úsek hospodaření školy zabezpečuje účetní školy a vedoucí školní jídelny, provoz školní jídelny zabezpečují kuchařky. Dále jsou personálně obsazeny i pozice uklízeček, školník vykonává rovněž práci topiče. Na školní hřiště v době pronájmu mimo období výuky dohlíží správce hřiště. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 24 20,38 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, odbornost Roků ped. praxe 1 učitelka částečný Pedagog, VŠ, Ch-Rv 11 2 zástupce ředitelky plný Pedagog, VŠ, Tv-Z 18 3 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství 26 4 učitel částečný Pedagog, VŠ, Tv-Z nad 32 5 učitelka částečný Pedagog, VŠ, spec. pedagogika 19 6 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 19 7 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství 29 8 vychovatelka částečný Pedagog, VOŠ 3 9 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň nad učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň nad učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň učitelka plný Pedagog, VŠ, M Bv-Inf učitelka plný Pedagog VS, I. stupeň učitelka plný Pedagog, VŠ, RJ-D nad učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň učitelka plný Pedagog, VŠ, AJ 9 18 ředitelka plný Pedagog, VŠ, Ch-F učitelka částečný Pedagog, VŠ, M-tech.pr. 19 7

8 20 učitelka plný Pedagog, VŠ,ČJ-Vv učitelka plný Pedagog, VŠ, ČJ-Hv učitelka plný Pedagog, VŠ, spec. pedagogika asistentka pedagoga plný Soc. pedagog, VOŠ asistentka pedagoga částečný Soc. pedagog, VŠ asistentka pedagoga částečný Soc. pedagog, VOŠ 3 26 asistentka pedagoga částečný Pedagog SŠ, vychovatelství 29 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 8,48 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - pořadové číslo funkce 1 kuchařka plný SO, kuchařka 2 vedoucí ŠJ plný ÚSO, ekonomika 3 ekonomka plný ÚSO, všeobecná ekonomika 4 uklízečka částečný Z 5 školník plný SO, tesař 6 topič částečný SO, tesař 7 kuchařka plný SO, prodavačka 8 kuchařka plný SO, prodavačka 9 kuchařka částečný SO, kuchařka 10 uklízečka částečný Z 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do 2012 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy

9 Zápis Zapsaní Odklad Nastoupili 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013 Ročník Počet žáků Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem V souladu s 53 školského zákona č. 561/2004 Sb. bylo třem žákům umožněno vykonat opravné zkoušky. Dva žáci u opravných zkoušek prospěli, jeden žák neprospěl. 9

10 I. stupeň Prospělo Prospělo s vyznamenáním Počet žáků II. stupeň Neprospělo 15 8 Prospělo Prospělo s vyznamenáním Počet žáků

11 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 Gymnázium SOŠ vč. SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Údaj o přihlášených se týká školy, na kterou žáci odevzdali zápisový lístek. Pozn.: Všichni žáci 9. ročníku byli přijati k dalšímu studiu na G, SŠ a SOU. Přijati byli i žáci vycházející z 5., 7. ročníku. Gymnázium přihlášení přijatí 0 8 leté 6 leté 4 leté Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 26 0,003% 2. pololetí 12 0,001% za školní rok 38 0,002% Neomluvená absence a záškoláctví bylo řešeno v součinnosti se zákonnými zástupci, OSPOD, SVP a ostatními subjekty. 11

12 Pochvaly a ocenění Pochvaly třídního učitele získalo v tomto školním roce 17 žákům za vzorné plnění úkolů, aktivitu, pomoc spolužákovi, pečlivou práci, vzorné chování, vzornou reprezentaci třídy a školy v soutěžích a sportovních akcích a výborná umístění. Napomenutí a důtky Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 6 žákům, za nekázeň, vyrušování ve vyučování, časté zapomínání, neplnění uložených úkolů, porušování školního řádu, pozdní příchody, nevhodné chování ke spolužákovi. Důtka třídního učitele byla udělena 19 žákům za špatné chování ke spolužákům, učitelům, neplnění školních povinností. Důtka ředitelky školy byla udělena 1 žákovi za porušení školního řádu, nevhodné chování a neomluvenou absenci. Výchovná opatření pochvala TU napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 12

13 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2012/2013 Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení Mentálně postižení Zrakové postižení S vadami řeči 9. 1 Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 12 7., 9. S vývojovými poruchami 9. 1 chování Autismus 6., 7. 2 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Vady řeči VPU VPCH Autismus Integraci žáků napomáhá úzká součinnost všech členů Školního poradenského týmu tvořeného psychologem, pedagogem, vedením školy a jednotlivými učiteli. Rodiče žáků i žáci samostatně pravidelně konzultují a hodnotí plnění individuálního vzdělávacího plánu s vyučujícím. Škola nabízí žákům 18 kroužků tematicky zaměřených na celé spektrum potřeb žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Logik kroužek je součástí péče školy o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané a nadané, který rozšiřuje nabídku odpoledních školních aktivit. V kroužku je žákům poskytována individuální péče v oblasti rozvoje kognitivních dovedností, vycházející z jejich konkrétních vzdělávacích potřeb. Náplní kroužku jsou aktivity, hry, hlavolamy, logické úlohy apod. 13

14 zaměřené na rozvoj logického myšlení, kombinačních schopností a správné řešení matematických problémů. Myšička kroužek je součástí péče školy o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané a nadané, který rozšiřuje nabídku odpoledních školních aktivit. Je určen žákům I. stupně. Žáci se učí základy práce s počítačem a internetem, pracují na svých projektech a prezentují své výsledky. Science kroužek je určen všem žákům se zájmem o techniku, fyziku a přírodní vědy. Arteterapie pro 1. stupeň výtvarný kroužek zaměřený na výuku výtvarných technik sloužících k relaxaci žáků. Arteterapie pro 2. stupeň - výtvarný kroužek zaměřený na prostorové i plošné výtvarné techniky sloužící k relaxaci žáků i smysluplnému využití volného času (práce s textilem, mozaika, dekupáž, modrotisk, keramika. Muzikoterapie kroužek je určen pro žáky obou stupňů školy, žáci se učí relaxační techniky např. za použití bubnů afrických i drumbenů. Pěstitel kroužek je určen všem žákům se zájmem o vlastnoručně vypěstované rostliny (byliny, květiny, zeleninu) a péči o ně. Žáci mají své výpěstky ve skleníku a na školním pozemku. Ruční práce pro 1. stupeň kroužek je určen všem žákům se zájmem o tvůrčí pracovní aktivity (žáci se učí plést košíky, vyrábět keramiku atd. Ruční práce pro 2. stupeň - kroužek je zaměřen na rozvoj manuálních dovedností starších žáků, žáci se učí plést z pedigu, základům háčkování, vyšívání a částečně i výrobě keramiky. Kutil kroužek pro žáky obou stupňů škol, žáci vyrábí různé výrobky ve školní dílně. Žáci pracují s papírem, dřevem, korkem, látkou, hlínou, dráty, sádrou a plasty. Učí se nejen číst a pracovat podle jednoduchého technického výkresu, ale i vytvářet výrobky podle svého návrhu. Činnost doplňuje tvořivá práce se školní elektrotechnickou stavebnicí nebo pozorování struktury materiálu mikroskopem. Dyslektický kroužek je určen žákům obou stupňů a je zaměřen na rozvoj čtení a psaní a procvičování technik. Logopedický žáci pod vedením logopeda v kroužku procvičují správnou výslovnost. Dysgrafický kroužek je určen žákům prvního stupně a je zaměřen na rozvoj jemné motoriky. Divadélko kroužek dramatický, žáci hrají představení pro jednotlivé třídy a případně pro mateřské školky. Basketbal sportovní kroužek. 14

15 Cvičení z Čj procvičování pravopisu a gramatických jevů. Přípravka Aj rozvoj cizojazyčných dovedností. Moderní gymnastika sportovní kroužek, žáci se s vystoupením prezentují v rámci školní akce Ocenění žáků. V rámci projektu Škola pro radost nabízíme žákům školy doučování v klíčových předmětech. Doučování je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro dlouhodobě neúspěšné žáky, dále pro žáky, kteří si chtějí osvojit učivo po nemoci či lépe pochopit a procvičit aktuálně probírané učivo. Žáci mohou navštěvovat doučování pravidelně po celý školní rok nebo jen krátkodobě dle potřeby. Škola se zaměřuje na vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Ve třetí a páté třídě jsou integrováni mimořádně nadaní žáci, kteří jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů přizpůsobených jejich potřebám. Nadaní žáci pracují také v Klubu malých debrujárů, účastní se mezinárodní matematicko-logické soutěže GENIUS LOGICUS, společně se žáky II. stupně školy, účastní se Logické olympiády, kterou pořádá MENSA ČR. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné působení provádíme týmově, školní poradenský tým ve spolupráci s rodiči stanoví vhodné výchovné strategie. Působení je tedy komplexní a jeho výsledky se průběžně vyhodnocují na pravidelných setkáních týmu. Pokud byla udělena sankce ve formě výchovného opatření, její účinnost je sledována a vyhodnocována. Všichni pedagogové absolvovali celodenní kurz zaměřený na výchovnou práci se skupinou. V oblasti poradenství k volbě povolání byly rodiče i žáci byli seznámeni s právními předpisy k přijímacímu řízení, měli možnost využít individuální návštěvu Informačního a poradenského střediska Úřadu práce, škola zprostředkovává informace o Dnech otevřených dveří na středních školách, výchovná poradkyně vede individuální pohovory se zájemci, pomáhá při správném vyplnění přihlášek ke studiu a pomáhá žákům s administrativou, vyhledává a předává jim nabídku volných míst ve školách. 15

16 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program navazoval na platné vzdělávací dokumenty a platné předpisy pro oblast prevence sociálně rizikových jevů. Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Cílem programu je vést žáky ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky jejich pozitivní i negativní stránka). Osvojit si základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu, prevenci a rozvoj dovedností, které by měly vést k odmítání všech forem rizikového chování, zvýšit odolnost dětí vůči náročnějším životním situacím, schopnost se s nimi vyrovnat, dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Pomocí různých aktivit jako jsou přednášky, besedy, exkurze, soutěže a další žákům podávat informace o nebezpečnosti drog, násilí a šikaně, která ublíží všem zúčastněným. Prevenci řešíme týmově, účinnou složkou je kooperace ve Školním poradenském týmu. Jeho součástí je školní psycholog, který pravidelně pracuje individuálně s dětmi a skupinovou zážitkovou metodou se třídami a skupinami, což se projevilo výrazně pozitivně v primární prevenci sociálně rizikových jevů. Při práci se třídami jsou do aktivní práce s dětmi zapojeni třídní učitelé. Díky této systematické práci se podařilo v nejproblémovějších třídách vytvořit lepší sociální klima a navodit spolupráci mezi žáky. Pedagogové školy se zaměřili zejména na problém záškoláctví, kyberšikany a agresivity, hrubého vyjadřování. Všechny problémy jsme řešili ihned po jejich zjištění za účasti ředitelky školy, třídního učitele, školní metodičky prevence, školního psychologa a rodičů žáků. Pedagogové školy a zejména třídní učitelé pěstovali u žáků zásady slušného chování a vyjadřování, soustavně sledovali vztahy mezi žáky. Tomuto úkolu výrazně napomohly třídnické hodiny. Pozornost třídních učitelů byla soustředěna na vytvoření a posilování příjemného klimatu ve třídě a tím i ovlivnění výsledků školní práce. V rámci vyučování a v rámci třídnických hodin je se žáky hovořeno o rizikovém chování. Žáci se přiměřeným způsobem s ohledem na věk seznamují s látkami a s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví, žáci se učí poskytovat první pomoc, ošetřit poranění. Žáci hojně využívali školní nabídky kroužků jako vhodné volnočasové aktivity. Spolupráce s ostatními pedagogy probíhala na individuálních konzultacích a při pravidelném předávání informací na pedagogických poradách. Pedagogům a rodičům byly předávány materiály 16

17 týkajících se prevence sociálně rizikových jevů, brožury, články v odborném tisku, literatura, videokazety, vyhlášky, metodické pokyny, apod. Účinnost minimálního preventivního programu byla průběžně ověřována rozhovory s pedagogickými pracovníky, žáky i rodiči. Cíle školního programu se dařilo naplňovat. Škola je otevřena rodičům kdykoliv, pro informovanost rodičů se konaly 5 x ročně třídní schůzky nebo konzultace. V tomto školním roce byly zájemcům k dispozici opět informace školní metodičky prevence na webových stránkách školy. Škola také organizuje akce zaměřené na neformální spolupráci pedagogů, rodičů a žáků. V průběhu práce se žáky stále inovujeme i hledáme nové podněty a nápady, nové cesty ke zkvalitnění rozvoje dovedností žáků, ke snižování projevů agresivity a jiných sociálně rizikových jevů. Uplatnili jsme především tyto formy práce: Aktivní sociální učení na třídnických hodinách. Skupinové formy práce. Třídní komunitní kruh a tvorba pravidel soužití ve třídě. Společné aktivity žáků I. a II. stupně. Odbornou preventivní péči odborné programy primární specifické prevence. Podpora nespecifické primární prevence účast na sportovních, kulturních, Součástí preventivních aktivit, realizovaných odborníky, bylo získat od žáků zpětnou vazbu. Žáci i pedagogové poskytli informace o průběhu preventivního programu, jeho výsledcích a doporučení pro další práci. U vybraných programů zhodnotil třídní učitel, pedagog, nebo školní metodička prevence jeho účinnost na základě diskuse se žáky, popřípadě dotazníku. Vybrané programy a besedy reagovaly na nejčastější sociálně rizikové jevy. Zvláštní a maximální pozornost jsme věnovali dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy. K naplnění cílů nám sloužily následující aktivity: Dopravní výchova, IV., V., VI. třída, září listopad Beseda: Čas proměn, dívky VI. a VII. třída, říjen Interaktivní program: Nauč se první pomoc, VII., VIII. třída, Český červený kříž, říjen Besedy dle nabídky: Prevence kriminality, II., V., VI., VII., VIII. třída, Policie ČR, preventivní programy pro třídy, říjen

18 Program: Hasík, II. a VI. třída, říjen listopad Interaktivní program: Kouření je přežitek, Střední zdravotní škola Kroměříž, Centrum zdraví Kroměříž, VI., VII. třída, listopad Interaktivní programy specifické prevence, přednáška spojena s ochutnávkou: Poruchy příjmu potravy. Zdravá výživa. Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž, listopad 2012, IX. třída. Soutěž Zdravá pětka, interaktivní program I. V. třída, listopad Přednáška: Intimita a prevence, Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž, leden 2013, IX. třída. Interaktivní program: (Ne)bezpečný internet, IV., V. třída, Knihovna Kroměřížska, březen Beseda, exkurze: Chci slyšet, Centrum pro neslyšící Kroměříž, V., VI., VII., VIII., IX. třída, květen Beseda PIS Kroměříž, Policie ČR: Prevence šikanování, třída VI., květen Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Výběr vzdělávacích akcí je podřízen filozofii DVPP dané školním plánem. Vzdělávací akce ve školním roce 2012/2013 V oblasti školského managementu č. Název akce Počet účastníků školící instituce s akreditací MŠMT 1. Novely právních předpisů 1 Pavel Zeman Jindřichův Hradec 2. Vzdělávání managementu 1 Vzdělávací škol a školských zařízení agentura KPS, Vsetín, akreditace MŠMT č.j / Termín konání Časový rozsah hodiny hodin 18

19 Vzdělávání v oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů Č. Název akce Počet účastníků Ostatní Školicí instituce s akreditací MŠMT Termín konání Časový rozsah 1. Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 2. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v předmětech prvouka 3. Aktivizační metody při výuce angličtiny 4. Integrované dítě v hodinách českého jazyka 1 Masarykova univerzita, fakulta sportovních studií Brno, akreditace MŠMT čj. 3288/ Mgr. Jitka Blechová, vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj. 6005/ Mgr. Jitka Blechová, Vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj / Descartes v.o.s. akreditace MŠMT čj / Cesty za uměním 1 Mgr. Jitka Blechová, Vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj / Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách 7. Základy finanční gramotnosti pro život 8. Alternativní metody v literární výchově na ZŠ 1 Descartes v.o.s. Akreditace MŠMT čj.5529/ E-pedagog.cz POD STROMEM s.r.o. Praha 1 Mgr. Jitka Blechová, Vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj / hodin hodiny hodiny hodin hodin hodin hodin hodin

20 9. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce Mgr. Jitka Blechová, Vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj. 6005/ Angličtina pro nejmenší 2 Národní institut pro další vzdělávání Praha, akreditace MŠMT / Výchovná práce se skupinou hodin hodin 20 Resocia s.r.o hodin 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Hlavní školní projekty 20. ledna 2010 byla podepsána Charta české sítě přidružených škol UNESCO a byl tím potvrzen certifikát o zařazení školy do sítě škol přidružených k UNESCO/ASP UNESCO ze dne 28. srpna Škola se aktivně zapojuje do realizace Týdnů škol UNESCO vyhlašovaných českou komisí pro UNESCO. Všechny činnosti školy stále korespondují s myšlenkou podpory zdraví a škola, která nabyla zkušeností v síti Škol podporující zdraví, tyto přístupy aplikuje v rámci svého vzdělávacího programu i péče o interiér a vnější prostředí. Výchovu ke zdraví podporuje na I. stupni projekt Zdravé zuby. Na základě projektu Nová cesta - celoškolního projektu výchovy a vzdělávání v prevenci úrazů byla v tomto školním roce škola přijata do mezinárodní sítě Bezpečných škol. Škola spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje při realizaci výchovně vzdělávacího programu Hasík CZ výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Škola se zapojila do programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, který je zaměřený na zpětný odběr použitých baterií a prohloubení znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Škola pravidelně pořádá sběrové akce, v tomto školním roce žáci odevzdali 20

21 kg starého papíru. Škola je součástí sítě ekologických škol, je členem ekologických klubů KEV, M.R.K.E.V. a klubu Tereza. Ve škole působí Klub malých debrujárů - sdružuje děti se zájmem o přírodní vědy, české centrum asociace má sídlo v Praze, působnost je mezinárodní. Škola realizuje projekt EU peníze školám zaměřený na individualizaci výuky. Úspěchy žáků školy Marek Soldán, žák 3. ročníku naší školy, zvítězil v národním kole soutěže s měřením času v řešení logických úloh a hlavolamů Genius Logicus ve školním roce 2012/2013. V mezinárodním kole stejné soutěže obsadil skvělé 11. místo. Žák 6. ročníku Filip Hanulík zvítězil v krajském kole národního turnaje ve stolní hře Košík plný rozumu. Tato hra je součástí vzdělávacího programu Učíme se hrou, zaměřeného na zdravý životní styl dětí školního věku. 21

22 Žákyně 7. ročníku Sára Opravilová získala 2. místo v okresním kole soutěže Matematický klokan 2013 v kategorii Benjamín. Dne 27. března 2013 se Kateřina Hejčová (IX. třída) a Markéta Brablíková (VII. třída) zúčastnily soutěže ve zpěvu populární hudby KROMĚŘÍŽSKO-SLOVANSKÁ SUPERSTAR, kterou pořádala ZŠ SLOVAN A SZUŠ D-MUSIC s.r.o. Markéta Brablíková se v soutěži umístila na druhém místě. Žák 5. ročníku Matyas Ištvánek zvítězil v okresním kole matematické olympiády. Výborného výsledku ve stejné soutěži získali také jeho spolužáci Michal Doneberk (6. místo) a Filip Zapletal (dělené 11. místo). 22

23 Žák 9. ročníku Šimon Horný získal ocenění společnosti SCIO za nejlepší výsledek v Zlínském kraji v testování anglického jazyka devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. Soutěž mladý elektronik 2012 Výrazným úspěchem skočila účast žáků školy v tradiční soutěži Mladých odborníků, kterou pořádá COPT Kroměříž. V kategorii Mladý elektronik obsadili první tři místa. poř. č. příjmení a jméno základní škola třída počet bodů test 1. test 2. praxe celkem pořadí 1. Budín Ondřej ZŠ U Sýpek, KM Marčonek Michal ZŠ U Sýpek, KM Košařík Petr ZŠ U Sýpek, KM Soutěže a přehlídky ve školním roce 2012/2013 Matematická olympiáda: Okresní kolo. 5. ročník 1. místo - Ištvánek Matyas; 6. místo - Doneberk Michal; místo Filip Zapletal 9. ročník - okresní kolo: místo Michal Knobloch 23

24 Pythagoriáda: Školní kolo: 5. ročník 12 úspěšných řešitelů, 7. ročník 1 úspěšný řešitel Matematický Klokan: Okresní kolo: 2. místo Sára Opravilová Přírodovědný klokan GENIUS LOGICUS, mezinárodní matematicko-logická soutěž: Národní výsledky: 1. místo Marek Soldán. Logická olympiáda MENSA 11. místo Marek Soldán Dětská vědecká konference Olympiáda z českého jazyka Soutěž mladých odborníků COPT Bambiriáda a Vědohraní, Vánoce debrujárů v Praze Aktivní účast Debrujárů ZŠ U Sýpek a prezentace činnosti na veřejnosti Soutěž v technických dovednostech ZŠ Hulín Okresní přebor škol v šachu SVČ Šipka Přebory a sportovní akce organizované školou Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva do Sportovní den Výčet větších akcí Školní sběrová akce starého papíru 2x ročně. Mikuláš ve škole. Vánoční jarmark ve škole. Den otevřených dveří. Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva. Školní výlety. Školní sportovní den. 24

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více