VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole str Vzdělávací program školy str Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str Základní údaje o hospodaření školy str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzdělávání str Závěr výroční zprávy str. 28 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace Sídlo: U Sýpek 1462, Kroměříž, PSČ Zřizovatel: Město Kroměříž Adresa zřizovatele: Velké náměstí 115, Kroměříž Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace od 1. ledna 2001, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 88 Jméno ředitelky školy: RNDr. Eva Šílová Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Milan Budín Kontakt na zařízení: Základní škola U Sýpek Kroměříž Telefon/fax. - základní škola: Telefon - školní jídelna: URL: htttp://www.zssypky.cz Jméno pracovníka pro informace: RNDr. Eva Šílová Datum zřízení (založení) školy: povolení k užívání stavby-výměr ze dne 9. listopadu 1939, jako příspěvková organizace byla škola zřízena Městem Kroměříž dnem 1. 1edna Datum zápisu do školského rejstříku: , jako Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: IČ: Nejvyšší povolený počet žáků, stravovaných: 1. Základní škola, max. 500 žáků 2. Školní družina, max. 100 žáků 3

4 3. Školní klub, max. 100 žáků 4. Školní jídelna, max. 400 jídel Školská rada: zřízena Radou města Kroměříže s účinností od 1. června 2005, školská rada má 6 členů. Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462 Základní údaje o škole za školní rok 2012/2013 (dle stavu k ) Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped. prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,7 7,3 20,3 2. stupeň ,8 8,2 10,6 Školní družina ,3 2,2 34,5 Školní klub 48 0,4 Školní jídelna 212 3,4 Charakteristika školy Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace patří mezi středně velké školy. Vzhledem ke své poloze v okrajové části města v blízkosti Květné zahrady je školou spádovou pro žáky dojíždějící z přilehlých obcí. Škola je vyhledávána především rodiči, kteří požadují klidnou atmosféru a individuální přístup k žákům, ve třídách školy jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných. K podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání, zvyšování kvality práce školy a individualizaci výuky využívá škola granty, např. je příjemcem grantové podpory Zlínského kraje, v rámci níž pracují ve škole asistenti pedagoga, školní psycholog a speciální pedagog. Individualizaci výuky je podporovaná projektem Škola pro každého (v rámci projektu MŠMT ČR EU Peníze školám). Vybrané vyučovací hodiny českého jazyka, matematiky a přírodních věd byly vyučovány v méně početných skupinách vytvořených na základě různých vzdělávacích potřeb žáků. Škola je součástí prestižní sítě škol přidružených k UNESCO a ve vzdělávání vykonává nadstandardní aktivity zaměřené na propagaci myšlenek UNESCO. Školu navštěvuje přibližně 240 žáků, kteří jsou rozděleni do ročníku. Kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici 9 odborných učeben: učebnu informatiky, cizích jazyků, fyziky, chemie, učebnu přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cvičnou kuchyni a pracovní dílnu. Žákům slouží 4

5 klubovny školní družiny, školní klub, tělocvična, školní jídelna, školní hřiště a skleník. Škola má zpracován program Podpory zdraví ve škole, na jehož základě byla v roce 2002 zařazena do sítě Zdravých škol. Škola se věnuje ekologické výchově a osvětě. V souladu s idejemi bezpečné komunity vychovává žáky k ohleduplnému a bezpečnému chování, po splnění přijímacích kritérií byla škola v roce 2010 přijata do mezinárodní sítě Bezpečných škol. Škola nabízí žákům také pestré volnočasové aktivity, žáci si mohou vybrat z široké nabídky osmnácti kroužků, oblíbeným je školní klub určený pro žáky II. stupně a tři oddělení školní družiny pro žáky I. stupně. 2. Vzdělávací program školy Výuka v roce 2012/2013 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost. Nabídka volitelných předmětů 7. ročník: Německý jazyk (2 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) Seminář z přírodopisu (2 hod. týdně) Sportovní hry (2 hod. týdně) 8. ročník: Seminář ze zeměpisu (2 hod. týdně) Sportovní hry (2 hod. týdně) Praktikum z informatiky (2 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) 9. ročník: Seminář z chemie (2 hod. týdně) Technické kreslení (1 hod. týdně) Základy administrativy (1 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) Anglický jazyk vyučujeme jako povinný předmět již od 1. třídy. 5

6 Učební plán ve školním roce 2012/2013 Šk. rok 2012/2013 Povinné předměty Týdenní počet hodin v ročníku třída třída třída třída třída třída I. II. A II. B III. IV. B V. Počet žáků Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Celkem Šk. rok 2012/2013 Povinné předměty Týdenní počet hodin v ročníku třída třída třída třída VI. VII. VIII. IX. Počet žáků Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Výchova k občanství Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pov. volitelné př Celkem

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vedoucími zaměstnanci jsou ředitelka školy, zástupce ředitelky, vedoucí školní jídelny a školník. Úsek výchovy a vzdělávání je tvořen učiteli prvního a druhého stupně (pro lepší koordinaci a řízení je úsek vnitřně rozčleněn na předmětová sdružení a metodickou sekci I. stupně, personálně zabezpečenou delegovanými osobami z řad učitelů). Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině a školním klubu a personálně je zajištěno vychovatelkami. Dalšími pracovními pozicemi je pozice výchovného poradce, ICT koordinátora, školního speciálního pedagoga, pozice metodika prevence a pozice školního psychologa. Inkluzivní vzdělávání pomáhají realizovat asistenti pedagoga. Úsek hospodaření školy zabezpečuje účetní školy a vedoucí školní jídelny, provoz školní jídelny zabezpečují kuchařky. Dále jsou personálně obsazeny i pozice uklízeček, školník vykonává rovněž práci topiče. Na školní hřiště v době pronájmu mimo období výuky dohlíží správce hřiště. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 24 20,38 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, odbornost Roků ped. praxe 1 učitelka částečný Pedagog, VŠ, Ch-Rv 11 2 zástupce ředitelky plný Pedagog, VŠ, Tv-Z 18 3 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství 26 4 učitel částečný Pedagog, VŠ, Tv-Z nad 32 5 učitelka částečný Pedagog, VŠ, spec. pedagogika 19 6 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 19 7 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství 29 8 vychovatelka částečný Pedagog, VOŠ 3 9 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň nad učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň nad učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň učitelka plný Pedagog, VŠ, M Bv-Inf učitelka plný Pedagog VS, I. stupeň učitelka plný Pedagog, VŠ, RJ-D nad učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň učitelka plný Pedagog, VŠ, AJ 9 18 ředitelka plný Pedagog, VŠ, Ch-F učitelka částečný Pedagog, VŠ, M-tech.pr. 19 7

8 20 učitelka plný Pedagog, VŠ,ČJ-Vv učitelka plný Pedagog, VŠ, ČJ-Hv učitelka plný Pedagog, VŠ, spec. pedagogika asistentka pedagoga plný Soc. pedagog, VOŠ asistentka pedagoga částečný Soc. pedagog, VŠ asistentka pedagoga částečný Soc. pedagog, VOŠ 3 26 asistentka pedagoga částečný Pedagog SŠ, vychovatelství 29 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 8,48 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - pořadové číslo funkce 1 kuchařka plný SO, kuchařka 2 vedoucí ŠJ plný ÚSO, ekonomika 3 ekonomka plný ÚSO, všeobecná ekonomika 4 uklízečka částečný Z 5 školník plný SO, tesař 6 topič částečný SO, tesař 7 kuchařka plný SO, prodavačka 8 kuchařka plný SO, prodavačka 9 kuchařka částečný SO, kuchařka 10 uklízečka částečný Z 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do 2012 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy

9 Zápis Zapsaní Odklad Nastoupili 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013 Ročník Počet žáků Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem V souladu s 53 školského zákona č. 561/2004 Sb. bylo třem žákům umožněno vykonat opravné zkoušky. Dva žáci u opravných zkoušek prospěli, jeden žák neprospěl. 9

10 I. stupeň Prospělo Prospělo s vyznamenáním Počet žáků II. stupeň Neprospělo 15 8 Prospělo Prospělo s vyznamenáním Počet žáků

11 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 Gymnázium SOŠ vč. SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Údaj o přihlášených se týká školy, na kterou žáci odevzdali zápisový lístek. Pozn.: Všichni žáci 9. ročníku byli přijati k dalšímu studiu na G, SŠ a SOU. Přijati byli i žáci vycházející z 5., 7. ročníku. Gymnázium přihlášení přijatí 0 8 leté 6 leté 4 leté Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 26 0,003% 2. pololetí 12 0,001% za školní rok 38 0,002% Neomluvená absence a záškoláctví bylo řešeno v součinnosti se zákonnými zástupci, OSPOD, SVP a ostatními subjekty. 11

12 Pochvaly a ocenění Pochvaly třídního učitele získalo v tomto školním roce 17 žákům za vzorné plnění úkolů, aktivitu, pomoc spolužákovi, pečlivou práci, vzorné chování, vzornou reprezentaci třídy a školy v soutěžích a sportovních akcích a výborná umístění. Napomenutí a důtky Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 6 žákům, za nekázeň, vyrušování ve vyučování, časté zapomínání, neplnění uložených úkolů, porušování školního řádu, pozdní příchody, nevhodné chování ke spolužákovi. Důtka třídního učitele byla udělena 19 žákům za špatné chování ke spolužákům, učitelům, neplnění školních povinností. Důtka ředitelky školy byla udělena 1 žákovi za porušení školního řádu, nevhodné chování a neomluvenou absenci. Výchovná opatření pochvala TU napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 12

13 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2012/2013 Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení Mentálně postižení Zrakové postižení S vadami řeči 9. 1 Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 12 7., 9. S vývojovými poruchami 9. 1 chování Autismus 6., 7. 2 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Vady řeči VPU VPCH Autismus Integraci žáků napomáhá úzká součinnost všech členů Školního poradenského týmu tvořeného psychologem, pedagogem, vedením školy a jednotlivými učiteli. Rodiče žáků i žáci samostatně pravidelně konzultují a hodnotí plnění individuálního vzdělávacího plánu s vyučujícím. Škola nabízí žákům 18 kroužků tematicky zaměřených na celé spektrum potřeb žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Logik kroužek je součástí péče školy o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané a nadané, který rozšiřuje nabídku odpoledních školních aktivit. V kroužku je žákům poskytována individuální péče v oblasti rozvoje kognitivních dovedností, vycházející z jejich konkrétních vzdělávacích potřeb. Náplní kroužku jsou aktivity, hry, hlavolamy, logické úlohy apod. 13

14 zaměřené na rozvoj logického myšlení, kombinačních schopností a správné řešení matematických problémů. Myšička kroužek je součástí péče školy o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané a nadané, který rozšiřuje nabídku odpoledních školních aktivit. Je určen žákům I. stupně. Žáci se učí základy práce s počítačem a internetem, pracují na svých projektech a prezentují své výsledky. Science kroužek je určen všem žákům se zájmem o techniku, fyziku a přírodní vědy. Arteterapie pro 1. stupeň výtvarný kroužek zaměřený na výuku výtvarných technik sloužících k relaxaci žáků. Arteterapie pro 2. stupeň - výtvarný kroužek zaměřený na prostorové i plošné výtvarné techniky sloužící k relaxaci žáků i smysluplnému využití volného času (práce s textilem, mozaika, dekupáž, modrotisk, keramika. Muzikoterapie kroužek je určen pro žáky obou stupňů školy, žáci se učí relaxační techniky např. za použití bubnů afrických i drumbenů. Pěstitel kroužek je určen všem žákům se zájmem o vlastnoručně vypěstované rostliny (byliny, květiny, zeleninu) a péči o ně. Žáci mají své výpěstky ve skleníku a na školním pozemku. Ruční práce pro 1. stupeň kroužek je určen všem žákům se zájmem o tvůrčí pracovní aktivity (žáci se učí plést košíky, vyrábět keramiku atd. Ruční práce pro 2. stupeň - kroužek je zaměřen na rozvoj manuálních dovedností starších žáků, žáci se učí plést z pedigu, základům háčkování, vyšívání a částečně i výrobě keramiky. Kutil kroužek pro žáky obou stupňů škol, žáci vyrábí různé výrobky ve školní dílně. Žáci pracují s papírem, dřevem, korkem, látkou, hlínou, dráty, sádrou a plasty. Učí se nejen číst a pracovat podle jednoduchého technického výkresu, ale i vytvářet výrobky podle svého návrhu. Činnost doplňuje tvořivá práce se školní elektrotechnickou stavebnicí nebo pozorování struktury materiálu mikroskopem. Dyslektický kroužek je určen žákům obou stupňů a je zaměřen na rozvoj čtení a psaní a procvičování technik. Logopedický žáci pod vedením logopeda v kroužku procvičují správnou výslovnost. Dysgrafický kroužek je určen žákům prvního stupně a je zaměřen na rozvoj jemné motoriky. Divadélko kroužek dramatický, žáci hrají představení pro jednotlivé třídy a případně pro mateřské školky. Basketbal sportovní kroužek. 14

15 Cvičení z Čj procvičování pravopisu a gramatických jevů. Přípravka Aj rozvoj cizojazyčných dovedností. Moderní gymnastika sportovní kroužek, žáci se s vystoupením prezentují v rámci školní akce Ocenění žáků. V rámci projektu Škola pro radost nabízíme žákům školy doučování v klíčových předmětech. Doučování je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro dlouhodobě neúspěšné žáky, dále pro žáky, kteří si chtějí osvojit učivo po nemoci či lépe pochopit a procvičit aktuálně probírané učivo. Žáci mohou navštěvovat doučování pravidelně po celý školní rok nebo jen krátkodobě dle potřeby. Škola se zaměřuje na vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Ve třetí a páté třídě jsou integrováni mimořádně nadaní žáci, kteří jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů přizpůsobených jejich potřebám. Nadaní žáci pracují také v Klubu malých debrujárů, účastní se mezinárodní matematicko-logické soutěže GENIUS LOGICUS, společně se žáky II. stupně školy, účastní se Logické olympiády, kterou pořádá MENSA ČR. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné působení provádíme týmově, školní poradenský tým ve spolupráci s rodiči stanoví vhodné výchovné strategie. Působení je tedy komplexní a jeho výsledky se průběžně vyhodnocují na pravidelných setkáních týmu. Pokud byla udělena sankce ve formě výchovného opatření, její účinnost je sledována a vyhodnocována. Všichni pedagogové absolvovali celodenní kurz zaměřený na výchovnou práci se skupinou. V oblasti poradenství k volbě povolání byly rodiče i žáci byli seznámeni s právními předpisy k přijímacímu řízení, měli možnost využít individuální návštěvu Informačního a poradenského střediska Úřadu práce, škola zprostředkovává informace o Dnech otevřených dveří na středních školách, výchovná poradkyně vede individuální pohovory se zájemci, pomáhá při správném vyplnění přihlášek ke studiu a pomáhá žákům s administrativou, vyhledává a předává jim nabídku volných míst ve školách. 15

16 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program navazoval na platné vzdělávací dokumenty a platné předpisy pro oblast prevence sociálně rizikových jevů. Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Cílem programu je vést žáky ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky jejich pozitivní i negativní stránka). Osvojit si základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu, prevenci a rozvoj dovedností, které by měly vést k odmítání všech forem rizikového chování, zvýšit odolnost dětí vůči náročnějším životním situacím, schopnost se s nimi vyrovnat, dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Pomocí různých aktivit jako jsou přednášky, besedy, exkurze, soutěže a další žákům podávat informace o nebezpečnosti drog, násilí a šikaně, která ublíží všem zúčastněným. Prevenci řešíme týmově, účinnou složkou je kooperace ve Školním poradenském týmu. Jeho součástí je školní psycholog, který pravidelně pracuje individuálně s dětmi a skupinovou zážitkovou metodou se třídami a skupinami, což se projevilo výrazně pozitivně v primární prevenci sociálně rizikových jevů. Při práci se třídami jsou do aktivní práce s dětmi zapojeni třídní učitelé. Díky této systematické práci se podařilo v nejproblémovějších třídách vytvořit lepší sociální klima a navodit spolupráci mezi žáky. Pedagogové školy se zaměřili zejména na problém záškoláctví, kyberšikany a agresivity, hrubého vyjadřování. Všechny problémy jsme řešili ihned po jejich zjištění za účasti ředitelky školy, třídního učitele, školní metodičky prevence, školního psychologa a rodičů žáků. Pedagogové školy a zejména třídní učitelé pěstovali u žáků zásady slušného chování a vyjadřování, soustavně sledovali vztahy mezi žáky. Tomuto úkolu výrazně napomohly třídnické hodiny. Pozornost třídních učitelů byla soustředěna na vytvoření a posilování příjemného klimatu ve třídě a tím i ovlivnění výsledků školní práce. V rámci vyučování a v rámci třídnických hodin je se žáky hovořeno o rizikovém chování. Žáci se přiměřeným způsobem s ohledem na věk seznamují s látkami a s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví, žáci se učí poskytovat první pomoc, ošetřit poranění. Žáci hojně využívali školní nabídky kroužků jako vhodné volnočasové aktivity. Spolupráce s ostatními pedagogy probíhala na individuálních konzultacích a při pravidelném předávání informací na pedagogických poradách. Pedagogům a rodičům byly předávány materiály 16

17 týkajících se prevence sociálně rizikových jevů, brožury, články v odborném tisku, literatura, videokazety, vyhlášky, metodické pokyny, apod. Účinnost minimálního preventivního programu byla průběžně ověřována rozhovory s pedagogickými pracovníky, žáky i rodiči. Cíle školního programu se dařilo naplňovat. Škola je otevřena rodičům kdykoliv, pro informovanost rodičů se konaly 5 x ročně třídní schůzky nebo konzultace. V tomto školním roce byly zájemcům k dispozici opět informace školní metodičky prevence na webových stránkách školy. Škola také organizuje akce zaměřené na neformální spolupráci pedagogů, rodičů a žáků. V průběhu práce se žáky stále inovujeme i hledáme nové podněty a nápady, nové cesty ke zkvalitnění rozvoje dovedností žáků, ke snižování projevů agresivity a jiných sociálně rizikových jevů. Uplatnili jsme především tyto formy práce: Aktivní sociální učení na třídnických hodinách. Skupinové formy práce. Třídní komunitní kruh a tvorba pravidel soužití ve třídě. Společné aktivity žáků I. a II. stupně. Odbornou preventivní péči odborné programy primární specifické prevence. Podpora nespecifické primární prevence účast na sportovních, kulturních, Součástí preventivních aktivit, realizovaných odborníky, bylo získat od žáků zpětnou vazbu. Žáci i pedagogové poskytli informace o průběhu preventivního programu, jeho výsledcích a doporučení pro další práci. U vybraných programů zhodnotil třídní učitel, pedagog, nebo školní metodička prevence jeho účinnost na základě diskuse se žáky, popřípadě dotazníku. Vybrané programy a besedy reagovaly na nejčastější sociálně rizikové jevy. Zvláštní a maximální pozornost jsme věnovali dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy. K naplnění cílů nám sloužily následující aktivity: Dopravní výchova, IV., V., VI. třída, září listopad Beseda: Čas proměn, dívky VI. a VII. třída, říjen Interaktivní program: Nauč se první pomoc, VII., VIII. třída, Český červený kříž, říjen Besedy dle nabídky: Prevence kriminality, II., V., VI., VII., VIII. třída, Policie ČR, preventivní programy pro třídy, říjen

18 Program: Hasík, II. a VI. třída, říjen listopad Interaktivní program: Kouření je přežitek, Střední zdravotní škola Kroměříž, Centrum zdraví Kroměříž, VI., VII. třída, listopad Interaktivní programy specifické prevence, přednáška spojena s ochutnávkou: Poruchy příjmu potravy. Zdravá výživa. Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž, listopad 2012, IX. třída. Soutěž Zdravá pětka, interaktivní program I. V. třída, listopad Přednáška: Intimita a prevence, Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž, leden 2013, IX. třída. Interaktivní program: (Ne)bezpečný internet, IV., V. třída, Knihovna Kroměřížska, březen Beseda, exkurze: Chci slyšet, Centrum pro neslyšící Kroměříž, V., VI., VII., VIII., IX. třída, květen Beseda PIS Kroměříž, Policie ČR: Prevence šikanování, třída VI., květen Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Výběr vzdělávacích akcí je podřízen filozofii DVPP dané školním plánem. Vzdělávací akce ve školním roce 2012/2013 V oblasti školského managementu č. Název akce Počet účastníků školící instituce s akreditací MŠMT 1. Novely právních předpisů 1 Pavel Zeman Jindřichův Hradec 2. Vzdělávání managementu 1 Vzdělávací škol a školských zařízení agentura KPS, Vsetín, akreditace MŠMT č.j / Termín konání Časový rozsah hodiny hodin 18

19 Vzdělávání v oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů Č. Název akce Počet účastníků Ostatní Školicí instituce s akreditací MŠMT Termín konání Časový rozsah 1. Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 2. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v předmětech prvouka 3. Aktivizační metody při výuce angličtiny 4. Integrované dítě v hodinách českého jazyka 1 Masarykova univerzita, fakulta sportovních studií Brno, akreditace MŠMT čj. 3288/ Mgr. Jitka Blechová, vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj. 6005/ Mgr. Jitka Blechová, Vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj / Descartes v.o.s. akreditace MŠMT čj / Cesty za uměním 1 Mgr. Jitka Blechová, Vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj / Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách 7. Základy finanční gramotnosti pro život 8. Alternativní metody v literární výchově na ZŠ 1 Descartes v.o.s. Akreditace MŠMT čj.5529/ E-pedagog.cz POD STROMEM s.r.o. Praha 1 Mgr. Jitka Blechová, Vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj / hodin hodiny hodiny hodin hodin hodin hodin hodin

20 9. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce Mgr. Jitka Blechová, Vzdělávací agentura, akreditace MŠMT čj. 6005/ Angličtina pro nejmenší 2 Národní institut pro další vzdělávání Praha, akreditace MŠMT / Výchovná práce se skupinou hodin hodin 20 Resocia s.r.o hodin 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Hlavní školní projekty 20. ledna 2010 byla podepsána Charta české sítě přidružených škol UNESCO a byl tím potvrzen certifikát o zařazení školy do sítě škol přidružených k UNESCO/ASP UNESCO ze dne 28. srpna Škola se aktivně zapojuje do realizace Týdnů škol UNESCO vyhlašovaných českou komisí pro UNESCO. Všechny činnosti školy stále korespondují s myšlenkou podpory zdraví a škola, která nabyla zkušeností v síti Škol podporující zdraví, tyto přístupy aplikuje v rámci svého vzdělávacího programu i péče o interiér a vnější prostředí. Výchovu ke zdraví podporuje na I. stupni projekt Zdravé zuby. Na základě projektu Nová cesta - celoškolního projektu výchovy a vzdělávání v prevenci úrazů byla v tomto školním roce škola přijata do mezinárodní sítě Bezpečných škol. Škola spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje při realizaci výchovně vzdělávacího programu Hasík CZ výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Škola se zapojila do programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, který je zaměřený na zpětný odběr použitých baterií a prohloubení znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Škola pravidelně pořádá sběrové akce, v tomto školním roce žáci odevzdali 20

21 kg starého papíru. Škola je součástí sítě ekologických škol, je členem ekologických klubů KEV, M.R.K.E.V. a klubu Tereza. Ve škole působí Klub malých debrujárů - sdružuje děti se zájmem o přírodní vědy, české centrum asociace má sídlo v Praze, působnost je mezinárodní. Škola realizuje projekt EU peníze školám zaměřený na individualizaci výuky. Úspěchy žáků školy Marek Soldán, žák 3. ročníku naší školy, zvítězil v národním kole soutěže s měřením času v řešení logických úloh a hlavolamů Genius Logicus ve školním roce 2012/2013. V mezinárodním kole stejné soutěže obsadil skvělé 11. místo. Žák 6. ročníku Filip Hanulík zvítězil v krajském kole národního turnaje ve stolní hře Košík plný rozumu. Tato hra je součástí vzdělávacího programu Učíme se hrou, zaměřeného na zdravý životní styl dětí školního věku. 21

22 Žákyně 7. ročníku Sára Opravilová získala 2. místo v okresním kole soutěže Matematický klokan 2013 v kategorii Benjamín. Dne 27. března 2013 se Kateřina Hejčová (IX. třída) a Markéta Brablíková (VII. třída) zúčastnily soutěže ve zpěvu populární hudby KROMĚŘÍŽSKO-SLOVANSKÁ SUPERSTAR, kterou pořádala ZŠ SLOVAN A SZUŠ D-MUSIC s.r.o. Markéta Brablíková se v soutěži umístila na druhém místě. Žák 5. ročníku Matyas Ištvánek zvítězil v okresním kole matematické olympiády. Výborného výsledku ve stejné soutěži získali také jeho spolužáci Michal Doneberk (6. místo) a Filip Zapletal (dělené 11. místo). 22

23 Žák 9. ročníku Šimon Horný získal ocenění společnosti SCIO za nejlepší výsledek v Zlínském kraji v testování anglického jazyka devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. Soutěž mladý elektronik 2012 Výrazným úspěchem skočila účast žáků školy v tradiční soutěži Mladých odborníků, kterou pořádá COPT Kroměříž. V kategorii Mladý elektronik obsadili první tři místa. poř. č. příjmení a jméno základní škola třída počet bodů test 1. test 2. praxe celkem pořadí 1. Budín Ondřej ZŠ U Sýpek, KM Marčonek Michal ZŠ U Sýpek, KM Košařík Petr ZŠ U Sýpek, KM Soutěže a přehlídky ve školním roce 2012/2013 Matematická olympiáda: Okresní kolo. 5. ročník 1. místo - Ištvánek Matyas; 6. místo - Doneberk Michal; místo Filip Zapletal 9. ročník - okresní kolo: místo Michal Knobloch 23

24 Pythagoriáda: Školní kolo: 5. ročník 12 úspěšných řešitelů, 7. ročník 1 úspěšný řešitel Matematický Klokan: Okresní kolo: 2. místo Sára Opravilová Přírodovědný klokan GENIUS LOGICUS, mezinárodní matematicko-logická soutěž: Národní výsledky: 1. místo Marek Soldán. Logická olympiáda MENSA 11. místo Marek Soldán Dětská vědecká konference Olympiáda z českého jazyka Soutěž mladých odborníků COPT Bambiriáda a Vědohraní, Vánoce debrujárů v Praze Aktivní účast Debrujárů ZŠ U Sýpek a prezentace činnosti na veřejnosti Soutěž v technických dovednostech ZŠ Hulín Okresní přebor škol v šachu SVČ Šipka Přebory a sportovní akce organizované školou Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva do Sportovní den Výčet větších akcí Školní sběrová akce starého papíru 2x ročně. Mikuláš ve škole. Vánoční jarmark ve škole. Den otevřených dveří. Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva. Školní výlety. Školní sportovní den. 24

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více