PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO"

Transkript

1 Joanna Kurowska-Pysz Joanna Łodziana-Grabowska Zdeněk Mikoláš Łukasz Wróblewski PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Vybrané otázky Dąbrowa Górnicza 2014

2 Recenzent prof. dr hab. Henryk Mruk Copyright by Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2014 ISBN Fotografie na obálce: Divadlo Adama Mickiewicze v Cieszyně, autor Janusz Szczotka. Fotografie se nachází v Bance fotografií Těšínského Slezska, a ve společné bázi fotografií SRiWR Olza a Regionální rady z Třince (www.fotobank.olza.pl). Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c Dąbrowa Górnicza Tel./ Fax. (032) Zlom, korektura, tisk a vazba: Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena sp. z o.o Cieszyn, ul. Mała Łąka 17 tel. (033) Tato publikace byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.

3 Obsah: Úvod Kapitola PŘESHRANIČNÍ KULTURNÍ KLASTR DETERMINANTY ČINNOSTI, ZÁVĚRY Z VÝZKUMŮ... 9 Joanna Kurowska-Pysz 2. Kapitola ZKOUMÁNÍ ÚČINNOSTI PROPAGACE KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ČINNOST Analýza a hodnocení v kontextu záměrů realizovaných v rámci vybraných mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Joanna Łodziana-Grabowska 3. Kapitola TRANSFORMACE KULTURNÍHO PROFILU ČESKÉ ČÁSTI TĚŠÍNSKÉHO EUROREGIONU dopad na identitu regionu v kontextu praktických projevů Zdeněk Mikoláš 4. Kapitola ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ VE FORMOVÁNÍ OBRAZU REGIONU NA PŘÍKLADU EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Łukasz Wróblewski

4

5 5 Úvod Bohaté kulturní dědictví polsko-českého pohraničí, přirozené tendence k integraci a přeshraniční spolupráci, vysoká aktivita početných kulturních institucí a organizací, které působí na tomto území, a také jejich aktraktivní a pestrá nabídka jsou jen některými faktory, jenž přispívají k rozvoji sektoru kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Do této doby byl tento sektor, často stereotypně spojován hlavně s tradicí a úctou k minulým létům, ale začátkem 21. století se vyvíjí výjimečně dynamicky, jak v rozsahu klasické, tak inovativní nabídky, která uspokojuje poptávku odběratelů s různými preferencemi a očekáváními. Stále častěji se v řízení kultury setkáváme s profesionalizací, a zároveň s vědomým využíváním inovativních marketingových strategií, včetně rozmanitých propagačních nástrojů. Viditelná je rovněž tendence k síťové spolupráci, která je v polsko-českém pohraničí dodatečně posílená dynamicky se rozvíjejícími přeshraničními kontakty. Bohatství současného trhu kulturních hodnot a služeb vyplývá mj. z velmi početných vztahů mezi odběrateli kultury v nejširším slova smyslu a těmi, kteří ji nabízejí. Subjekty kultury jsou její tvůrci, organizátoři a instituce. Odběrateli kultury jsou nejčastěji obyvatelé, zahraniční a domácí turisté, a také podnikatelé potenciální investoři, pro které jsou sektor kultury, jakož i spolupráce s kulturními institucemi šancí pro rozvoj inovativnosti a kreativnosti. Analýza trhu kulturních hodnot a služeb na území polsko-českého pohraničí, včetně Euroregionu Těšínské Slezsko, však vyžaduje, aby byl zohledněn specifický přeshraniční kontext, který důležitým způsobem ovlivňuje zdejší sektor kultury, činnost a nabídku kulturních institucí, a také očekávání a potřeby odběratelů. Tato publikace přibližuje otázky, které se týkají determinantů a perspektiv rozvoje sektoru kultury v Euroregionu Těsínské Slezko. Na základě analýzy odborné literatury a provedených empirických výzkumů byly zformulovány závěry a doporučení, důležité pro rozvoj polsko-českého trhu kulturních hodnot a služeb, které ukazují možnosti dalšího zúžení spolupráce na tomto trhu. Průzkumy prezentované v této práci realizoval mezinárodní tým vědecko-didaktických pracovníků Wyższej Szkoły Biznesu (Vysoké školy podnikání) v Dąbrowě Górniczé a Vysoké školy podnikání v Ostravě. Průzkumy byly jednou z aktivit projektu Kulturní iniciativa pro vzdělávání a výzkum SPOLEČNĚ PRO POHRANIČÍ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního progra-

6 6 mu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola obsahuje úvahy o podmínkách příznivých pro rozvoj dvoustranných a vícestranných přeshraničních partnerství v kulturní oblasti na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Na základě analýzy výsledků průzkumů, kterých se zúčastnili polští a čeští představitelé sektoru kultury, byla diagnostikována mj. podoba kulturní přeshraniční spolupráce a bariéry, které ji omezují, a následně byly definovány klíčové přínosy a potřeby účastníků polsko-českého kulturního trhu v pohraničí. Byla také zformulována doporučení týkající se podmínek založení a fungování kulturního klastru na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Druhá kapitola se zabývá otázkami účinnosti propagace kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. V rámci těchto rozborů jsou představeny: specifika, funkce a formy propagace kultury, a také je vysvětlen pojem a determinanty její účinnosti. Kapitola obsahuje charakteristiku záměrů realizovaných v rámci vybraných mikroprojektů v letech , které propagovaly kulturu euroregionu. Na základě výsledků dotazníkových průzkumů realizovaných ve dvou cílových skupinách byla, mezi českými a polskými respondenty, provedena analýza a hodnocení účinnosti aktivit, zahajovaných ve prospěch propagace kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Analýza získaných názorů umožnila mj. zmapování kulturních oblastí a událostí, které by měly být podpořeny propagačními aktivitami, hodnocení míry v jaké se dostaly různé prostředky propagující kulturu k adresátům, hodnocení znalostí projektových iniciativ a záměrů, zhodnocení vnímání významu návrhů spolufinancování kulturní oblasti z prostředků Evropské unie, vyhodnocení účinnosti propagace kultury a významu propagace kultury v Euroregionu v budoucnosti. Původně byly zdroje údajů základem pro vyvození závěrů a zformulování doporučení vztahujících se na směry a rozsah aktivit zahajovaných v oblasti marketingové komunikace ve prospěch kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Další kapitola byla věnována transformaci profilu kultury v české části Euroregionu Těšínské Slezsko, a především jejího vlivu na identitu regionu. Po roce 2005, pod vlivem korejské investice (Hyundai) v sousedním Euroregionu Beskydy a jejích satelitních investicí nacházejících se na území Euroregionu Těšínské Slezsko, se začala silná multikulturizace regionu. Změnily se každodenní, dopravní, jazykové, profesní a jiné formy kultury v regionu, důsledkem čehož je postupná a intenzivní změna identity regio-

7 7 nu. Tato kapitola obsahuje charakteristiku české části Euroregionu Těšínské Slezsko, představuje aktuální aspekty podnikání, které mají vliv na kulturu regionu, a také očekávané směry transformace kulturního profilu české části Euroregionu Těšínské Slezsko. Obraz má pro region strategický význam, a proces jeho formování by měl začít od analýzy jeho aktuálního stavu. V poslední kapitole této práce byla provedena analýza obrazu Euroregionu Těšínské Slezsko, byly rovněž zhodnoceny z hlediska jejich role ve formování obrazu kulturní instituce, které působí v euroregionu. Průzkumy realizované dotazníkovou metodou jak mezi českými, tak mezi polskými respondenty umožnily mj. zmapovat hlavní faktory, kterými se Euroregion Těšínské Slezsko vyznačuje. Byl také představen proces formování obrazu regionu, a byla vypracována stručná charakteristika vybraných kulturních institucí a uměleckých událostí v Euroregionu Těšínské Slezsko. Nakonec byly zformulovány závěry a doporučení užitečné pro budování žádoucího obrazu Euroregionu Těšínské Slezsko. Tato práce je zaměřena především na osoby, které se zabývají otázkou přeshraniční spolupráce v kulturní oblasti, na samosprávy, manažery kulturních institucí, osoby zaměstnané ve třetím sektoru, a také na podnikatele neboť v důsledku spolupráce obchodu a kultury mohou všichni partneři dosáhnout určité přínosy. Na tomto místě chceme srdečně poděkovat všem, kteří přispěli ke vzniku této monografie. Děkujeme za pomoc: panu Jerzymu Nogowczykowi starostovi okresu Cieszyn, panu Henryku Pieszkovi vedoucímu Wydzia łu Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Powiatu Cieszyńskiego (Oddělení kultury, sportu, cestovního ruchu a informací okresu Cieszyn), panu Łukaszovi Konarzewskému zástupci vedoucího tohoto oddělení, panu Januszovi Pierzynovi předsedovi Rady Euroregionu Těšínské Slezsko, předsedovi Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci Olza ), panu Bogdanu Kasperkovi řediteli Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza v Cieszyně a jeho spolupracovníkům, panu Janovi Ryłkovi předsedovi Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, panu Leszku Richterovi předsedovi Národopisné sekce Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, panu doktorovi Januszovi Karpetovi vědecko-didaktickému pracovníkovi Slezské univerzity v Opavě a paní Joanně Litwin-Wider, herečce Těšínského Divadla v Českém Těšíně. Autoři

8

9 9 I. Kapitola PŘESHRANIČNÍ KULTURNÍ KLASTR DETERMINANTY ČINNOSTI, ZÁVĚRY Z VÝZKUMŮ Joanna Kurowska-Pysz Úvod Přes stereotypní vnímání hranice jako formální linie, která rozděluje 1, může hranice mít také integrační charakter a mobilizovat k překonávání bariér i omezení spolupráce. Ačkoliv pozadím současných polsko-českých vztahů jsou složité historické a geopolitické podmínky z dávné i poměrně blízké minulosti 2, oba státy v současnosti spojují stále užší společné zájmy v rámci integrující se Evropy. Polsko-česká spolupráce získala nový rozměr v roce 2004 po vstupu obou zemí do Evropské unie. Toto sblížení je zejména viditelné v pohraničních oblastech a projevuje se mj. stoupající hospodářskou výměnou 3, vysokou aktivitou obou zemí v společném získávání evropských fondů, stoupajícím počtem podepisovaných partnerských smluv a dohod o partnerství mezi jednotkami územní samosprávy obou zemí 4. Milníkem bylo uzavření smlouvy o vzniku Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA se sídlem v Cieszyně, ke kterému patří: Województwo Śląskie (Slezský kraj) a Województwo Opolskie (Opolský kraj), Moravskoslezský kraj a na slovenské straně Žilinský samosprávný kraj 5. Ten a mnohé jiné příklady potvrzují silné, přirozené tendence k integraci sousedních polských a českých komunit, založené na realizaci přeshraničních projektů zahajovaných společně partnery z obou částí pohraničí za podpory prostředků Evropské unie. Dodatečným impulzem, který 1 Srov. L.A. Sanguin, Quelles minorités pour quels territoires. Les Minorités ethniques en Europe. L Harmattan, Paryż, 1993, s Srov. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek (red.), Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice, Srov. M. Jakubiec, J. Kurowska-Pysz, Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2013, s Srov. F. Adamczuk, Economic cooperation in Polish-Czech border spatial and institutional aspects, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 ; 1/2013, s Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, [přístup: ].

10 10 přispívá k rozvoji polsko-českých územních partnerství, byla a nadále je aktivní činnost euroregionů, mj. Euroregionu Těšínské Slezsko, která na obou stranách Olše oživuje kontakty a spolupráci v různých oblastech mezi Poláky a Čechy, bydlících v pohraničí. Klíčovou úlohu plní Euroregion Těšínské Slezsko např. v oblasti disponování s prostředky Evropské unie, určenými pro realizaci polsko-českých záměrů, které jsou odpovědí na problémy a potřeby obyvatel pohraničí 6. V této oblasti existuje v současnosti mnoho zahajovaných aktivit, jež se soustředí na společné rozvíjení klíčových elementů přírodního a antropogenního potenciálu pohraničních území, mj. kultury. Kultura spojovaná s historií, tradicí, dědictvím minulých epoch stejně jako ta moderní, aktivní, blízká jak veřejné, tak komerční sféře je aktuálně jednou z nejpopulárnějších tematických oblastí polsko-české přeshraniční spolupráce. Mezi četnými, hlavně dvoustrannými partnerstvími, vznikajícími v polsko-českém pohraničí, patří vztahy založené na společném rozvoji a propagaci kultury v nejširším slova smyslu k nejčastějším a nejúčinnějším. A proto by v diskusi o formách a determinantech dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce neměly chybět i úvahy o společných polsko-českých činnostech v oblasti kultury, která se podobně jako mnohé jiné oblasti, může stát autentickým pojítkem intenzifikujícím polsko-české vztahy v pohraničí. Jak vyplývá ze studie zpracované společně Vysokou školou podnikání v Dąbrowě Górniczé, pobočkou v Cieszyně a Polským kulturně-osvětovým svazem v České republice Euroregion Těšínské Slezsko se vyznačuje vysokými kulturními hodnotami. Odráží se to v různorodé a intenzivní kulturní činnosti a viditelné aktivitě všech kulturních institucí, nevládních organizací a jiných osob a institucí, jejichž činnost je spojena s tvorbou kultury a jejím zpřístupněním mj. obyvatelům pohraničí a turistům. Vzájemně se doplňující kulturní nabídka pohraničí na polské a na české straně, a také produkty kulturního cestovního ruchu se stávají rozpoznatelnými značkami tohoto území, a zároveň jeho výhodou a vzácnou hodnotou, o kterou je třeba dbát, rozvíjet ji a profesionalizovat. Současní odběratelé kulturní nabídky si toho jsou vědomi a mají stále větší nároky, proto příprava profesionální kulturní nabídky, která bude vyhovovat stoupajícím sociálním požadavkům, je poměrně komplikovaná a vyžaduje taktéž vědomosti např. z oblasti řízení kulturních jednotek. 6 Srov. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie, [přístup: ].

11 V současném hospodářství, založeném na vědomostech, jsou rostoucí tendence ke vzniku klastrů, sítí a územních partnerství známé také zájemcům o rozvoj polsko-českého pohraničí. Efektivita spolupráce mezi organizacemi vedené takovým způsobem a přínosy, které mohou díky ní dosáhnout subjekty a instituce kulturního trhu, a také příjemci kulturních přínosů a služeb byly pro autorku podnětem k úvahám o podmínkách nutných pro tvorbu přeshraničního kulturního klastru. Výzkumy věnované této tematice byly realizovány v rámci již výše zmíněné spolupráce Vysoké školy podnikání v Dąbrowě Górniczé, pobočky v Cieszyně a Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, v souvislosti s projektem s názvem Kulturní iniciativa pro vzdělávání a výzkum SPOLU PRO POHRANIČÍ v letech Cílem této práce je diagnostikování zájmu polských a českých subjektů, institucí a organizací, působících na přeshraničním kulturním trhu o užší spolupráci a tvorbu přeshraničního kulturního klastru, a zároveň určení očekávaných přínosů z takové spolupráce a podmínek vstupu do klastru. Autorka je přesvědčena, že v další finanční perspektivě Evropské unie pro období , budou v souvislosti s ohlašovaným pokračováním Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika vytvořeny příznivé podmínky, jež umožní vznik kulturního klastru, jako účinné a institucionalizované formy přeshraniční kooperace subjektů, institucí a organizací různého druhu, které působí na kulturním trhu. Závěry a doporučení vyplývající z výzkumů představených v této práci považuje autorka za hlas v diskusi o budoucím tvaru a podmínkách fungování klastru tohoto druhu, a doufá, že zájem o tuto tematiku budou mít všichni zájemci trhu kulturních hodnot a služeb v polsko-českém pohraničí, a zejména v Euroregionu Těšínské Slezsko. 11

12 12 1. Klastry a sítě spolupráce teoretický úvod V moderním hospodářství, založeném na vědomostech, je důležitým determinantem inovativních a konkurenceschopných organizací jejich ochota ke spolupráci, což často posouvá klasickou tržní rivalitu na další úroveň. Vědomosti, jako klíčová zásoba umožňující tvorbu hodnoty organizace, zvláštním způsobem přispívají k tendencím rozvíjení sociálních vazeb síťového charakteru různého druhu, zaměřených na tvorbu, přenos a využití vědomostí. Síť můžeme popsat jako soubor závislostí mezi různými jednotkami, které mají stejné zájmy 7 nebo jako soubor prostředků a principů umožňujících subjektům, pro které jsou dostupné, zahajování a realizaci společných projektů 8. V jiném chápání je síť určitým souhrnem (souborem) autonomních organizací, které mají přímé nebo nepřímé vztahy, vyplývající z dohod (aliancí) mezi účastníky skupiny 9. Typické pro síť je to, že je strukturou, ve které samostatně působící jednotky a skupiny spolupracují ve prospěch společného cíle 10. Spolupráce se projevuje ve vztazích různého druhu, mezi kterými jsou pozoruhodné níže probrané klastry nebo jednoa mnohosektorové územní partnerství. Počet a frekvence vazeb různého typu tvořených mezi organizacemi dokládá, že je můžeme považovat za prvky rozsáhlé a dynamické sítě závislostí. Toto vyplývá mj. z nutnosti udržování a řízení mnohých koexistujících vztahů v současných organizacích se širokým okruhem zájemců 11. Cílem sítě je získat konkurenční převahu jednotlivých účastníků sítě jako celku. V síti existuje možnost vymezit hranice. Vztahy mezi jejími účastníky jsou bližší než jejich vztahy s organizacemi mimo sítě. Vlastností sítě je také nezávislost jejich členů a to, že členové mají autonomní cíle, kterých mohou dosahovat díky účasti v síti. Tváří v tvář současnému civilizačnímu přelomu se síťové struktury stávají stále populárnější v mnohých oblastech, tvoří nové podmínky a možnosti formování meziorganizačních vztahů v čase a v prostoru. Síťové 7 Srov. M. Hopej, Struktury niehierarchiczne strukturami przyszłości, [v:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, L.M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s Srov. J. Brilman, Nowoczesne metody Zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s Srov. P. Pachura, Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Częstochowa [přístup: ], s Srov. J. Lipnack, J. Stamps, The age of network. Organizing Principles for the 21st Century, Oliver Wight Publication, 1994, s Srov. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

13 13 vztahy, jak vertikální, tak horizontální tvoří unikátní rovinu příznivou pro kooperaci, ale také pro dosahování efektů synergie a měřítka. Zvláštní význam aktuálně získávají společenské sítě, které jsou trvalými strukturami organizací, jež mezi sebou spolupracují formálním a neformálním způsobem. Jsou užitečné jak pro firmy, tak pro jiné zájemce o činnost sítí. Tyto sítě sehrávají zprostředkovatelskou roli ve výměně informací v jednoa dvoustranných vztazích 12. Mezi mnohými implikacemi rozvoje sítí organizací můžeme uvést např. 13 : rozšiřování oblasti blízkého, místního prostředí a zmenšování dalšího vnějšího prostředí, rozvoj informačních a komunikačních technologií, růst rizika a nejistoty působení, stoupající složitost produktu, služby, nabídky, tendence ke specializaci. V poslední době nabývá na zvláštním významu přístup k síťovým strukturám v regionech, založený na procesu tvorby klastrů. Takový přístup může zdůvodnit: možnost lokalizace jednotlivých prvků sítě (zeměpisná blízkost), možnost iniciování a rozvíjení bezprostředních kontaktů mezi účastníky sítě, snahu o efekt synergie prostřednictvím společných činností ve prospěch určité komunity a území, a také nejčastěji společné psychologické a kulturní vzorce 14. M. Porter popisuje klastr jako zeměpisné seskupení vzájemně propojených firem, specializovaných dodavatelů, jednotek poskytujících služby, firem, které působí v příbuzných odvětvích a s nimi propojených institucí v jednotlivých oblastech, které si konkurují, ale rovněž spolupracují 15. S. Rosenfeld zase tvrdí, že klastr je zeměpisně omezená aglomerace firem 16, které spolu vytvářejí synergické efekty. Klastr je definován klíčovými prvky: členové klastru a vztahy mezi nimi, generované vědomosti a inovace a ekonomický vliv (ekonomický efekt) činnosti klastru. Klastry se vyznačují také specializací v určitém sektoru nebo odvětví, 12 Srov. E. Skawińska, R. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionu, PWE, Warszawa 2009, s Ibidem, s Srov. P. Pachura, Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Częstochowa [přístup: ], s Srov. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s Srov. A. Rosenfeld, Community College/Cluster Connections: Specialization and Competitiveness in the United States and Europe, Economic Development Quarterly 2000, No. 14, s. 52.

14 14 příbuzností využívaných technologií a znalostí, soudržností cílů a na trhu nabízených produktů nebo služeb 17. V dlouhodobé perspektivě rozhoduje o úspěchu klastru kvalita vnitřní spolupráce a dominance společných cílů jeho účastníků nad projevy vzájemné rivality. Důležité je také určit lídra, který je schopen animovat a rozvíjet v klastru vznikající vztahy spolupráce, přes mnohé bariéry a brzdy, které tento proces omezují (tab. 1). TAB. 1 BARIÉRY ROZVOJE KLASTRŮ Endogenní bariéry 1. Psychologická bariéra znemožňující nahradit rivalitu kooperací, dominance partikulárních zájmů. 2. Nízká inovativní kultura, nedostatek znalostních pracovníků, neochota ke změnám a obava před rizikem spojeným se změnami. 3. Malé zkušenosti a nedostatek kompetencí potenciálních animátorů klastrů. 4. Relativně nízká úroveň vědomostí o klastrech. 5. Nedostatek vlastního kapitálu pro rozvoj klastrů. Exogenní bariéry 1. Malý počet formálně-právních řešení, týkajících se klastrové spolupráce. 2. Omezená vnější podpora hlavně školení, workshopy připravující založení klastru, menší podpora pro již fungující iniciativy. 3. Nedostatek stálých zdrojů podpory pro rozvoj klastrů. 4. Malý zájem místní samosprávy a akademických subjektů o podporu klastrových iniciativ. Zdroj: vlastní zpracování na základě: J. Kurowska-Pysz, Klaster kultury i turystyki przemysłowej w województwie śląskim jako przykład rozwoju współpracy marketingowej na rynku dóbr i usług kultury, [v:] Zarządzanie w instytucjach kultury, Ł. Wróblewski (red.), CeDeWu, Warszawa Klastry prakticky vždy slouží k realizaci určitých obchodních, ale rovněž sociálních cílů. Odrazem této skutečnosti je různost společností a organizací zúčastněných v klastru instituce spojené s obchodem v nejširším slova smyslu, nevládní organizace, vysoké školy, samosprávy na různé úrovni, místní rozvojové agentury, školy a bankovní instituce. V některých případech mohou v klastru dominovat nekomerční subjekty např. vzdělávací a vědecké instituce. Míra institucionalizace klastrů je diferencována. Mohou působit jako sdružení, nadace, obchodní společnosti, ale také jako neformální skupiny. Klastry se jako formy sítí často vyznačují svobodnými a dobrovolnými propojeními, investováním do tvorby vztahů a přenosu zdrojů mezi jednotkami, včetně přenosu informací a vědomostí. Na pozadí typických síťových struktur se klastry odlišují prostorovou koncentrací spolupracujících organizací, realizací společných cílů, činnostmi zaměřenými jak na vnější, tak na vnitřní zájemce. 17 Srov. A. Rialland, Cluster Dynamics and Innovation, IGLO-MP2020 Working Paper, Trondheim 2009, s. 2.

15 15 V dnešní všeobecné tržní rivalitě je pro účastníky klastru v každém sektoru hospodářství velkou výzvou budování vzájemné důvěry a vnitřní soudržnosti klastru. Výjimečná přidaná hodnota, jež vyplývá z klastrové spolupráce, je spojená hlavně se synergií činností účastníků klastru v mnohých oblastech, jako jsou: společné rozvíjení inovativnosti, projektování ucelených marketingových strategií a formování vztahů s okolím. Můžeme uvést řadu přínosů, které dosahují organizace, jež působí v klastrech. Důležité postavení mezi nimi mají intenzifikace přenosu vědomostí a růst inovativnosti, a také získávání nových znalostí a zkušeností. 2. Role klastrů v rozvoji přeshraniční spolupráce Mezi zájemci o rozvoj klastrů a sítí můžeme uvést také regiony. Odkazuje na to např. memorandum Evropské komise, z kterého vyplývá, že regiony, které v sobě spojují kapitál rizika, kompetence a pokročilé vědecké výzkumy s širokou nabídkou klastrů, mají šanci stát se uzly/centry inovací 18. Klastry mají bezprostřední vliv jak na konkurenční potenciál regionů, tak na jejich strategie a konkurenční postavení 19. Takové rozvojové impulzy jsou důležité mj. v příhraničních, často periferních a marginalizovaných regionech, které se převážně vyznačují nižšími ukazateli socioekonomického rozvoje a mají slabší potenciál než oblasti s příznivější lokalizací. Pro takové regiony je důležitý zejména přístup ke kvalitním vědomostem a schopnost překonávat rozvojové bariéry různého druhu, včetně bariér v přeshraničních vztazích, a tímto posilovat socioekonomickou soudržnost pohraničí. V procesech učení se příhraničních regionů a v rozvoji přeshraniční spolupráce mohou důležitou roli sehrávat právě klastry. Přenosy vědomostí vyplývající ze zeměpisné blízkosti se považují za jeden z nejdůležitějších faktorů, jenž mají vliv na vznik a rozvoj klastrů. To plyne ze skutečnosti, že přenos nových vědomostí je efektivnější mezi subjekty, které se nacházejí blízko sebe Srov. http.: [přístup: ]. 19 Srov. K. Fuks, M. Gorynia, B. Jankowska, A. Kania, K. Mroczek, Konkurencyjność regionalna w świetle uwarunkowań ekonomicznych i normatywnych, [v:] E. Łaźniewska, M. Gorynia, Konkurencyjność Regionalna, PWE, Warszawa 2012, s Srov. P. Pachura, Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Częstochowa [přístup: ] s

16 16 Otázka zužování vztahů mezi účastníky klastrové spolupráce získává nový význam v kontextu umístění klastru v přeshraničním prostředí. V takovém aspektu se na bariéry rozvoje klastrů, znázorněny v tabulce 1, navrstvují všeobecné a běžně pociťované bariéry rozvoje přeshraniční spolupráce 21. Přeshraniční spolupráce je jednou z forem územní spolupráce jednotek různého typu v příhraničních regionech, která se v podstatě může týkat všech oblastí života. Územní partnerství se týká partnerů zastupujících minimálně dva ze tří sektorů: veřejného, soukromého a nevládního, kteří společně realizují dlouhodobé činnosti ve prospěch určitého regionu, zdokonalují je a monitorují, a také dodržují princip rovnosti v rozdělování zdrojů, odpovědnosti, rizik a přínosů 22, Nejvhodnější je, pokud se územního partnerství zúčastňují zástupci všech třech sektorů 23. M. Furmankiewicz zdůrazňuje, že o územním partnerství lze hovořit, týká-li se subjektů a činností realizovaných na určitém, geograficky jednotném území 24.Partnerství může mít rovněž místní rozměr např. týkat se jedné nebo několika obcí a okresů, ačkoliv se často také vyskytuje regionální a mezinárodní partnerství nebo přeshraniční partnerství 25. Přeshraniční spolupráce (partnerství) spočívá v tvorbě sítě propojené na místní a regionální úrovni, díky kterým se rozvíjí součinnost v oblasti hospodářství a ustupují kulturní a sociální bariéry v místních komunitách 26. Přeshraniční spolupráce nabízí široké možnosti navazování nových socioekonomických vztahů, a rozšíření dřívějších kontaktů mezi místními komunitami v pohraničí, prostřednictvím řady aktivit ve prospěch realizace společných cílů např. propagace regionu, získání investorů, rozvoje cestovního ruchu apod. 27 Tak- 21 Srov. J. Kurowska-Pysz, Wiedza, innowacje, konkurencyjność uwarunkowania działalności przemysłowego klastra technologicznego na pograniczu polsko-słowackim, CEIT a.s., Żylina 2013, s Srov. M. Furmankiewicz, M. Foryś, Partnerstwa terytorialne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w polskiej części Sudetów historia powstania i pierwsze efekty działań, [v:] Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, M. Furmankiewicz, J. Jadczyk, (red.), Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006, s Srov. J. Bielecka, Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego, Barometr Regionalny 2011, č. 4 (26), s Srov. M. Furmankiewicz, Współpraca międzysektorowa w ramach tzw. partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2006, č. 2 (24), s Srov. H. Howaniec, J. Kurowska-Pysz, Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy trans granicznej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, s Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, M. Perkowski (red.), Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010, s Srov. M. Proniewski, Zewnętrzna granica Unii Europejskiej Białoruś możliwość wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. Współpraca transgraniczna, [v:] Espertyzy do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, Tom II, MRR, Warszawa 2007, s. 111.

17 17 to představené předpoklady, týkající se přeshraniční spolupráce, se vztahují i k možnosti zakládání klastrů. Rozsah a cíle spolupráce většinou určí samotní partneři podle svých vlastních potřeb a v souladu s jejich očekáváním. Dvoustrannou nebo síťovou spolupráci, v různých formách, mohou vést např. následující subjekty přeshraničního trhu 28 : samosprávy na každé úrovni, komunální podniky, organizační jednotky samosprávy, firmy a kapitálové skupiny, nevládní organizace: sdružení, kluby, nadace apod. klastry. V přeshraniční spolupráci je třeba zohlednit také vztahy mezi externími kontrahenty z pohraniční oblasti, ke kterým patří mj. turisté, investoři, migranti, orgány státní správy, jiné partnerské regiony, mezinárodní organizace, dodavatelé a odběratelé komerčních a sociálních produktů/služeb nabízených daným regionem. Proces zakládání a rozvíjení činnosti klastrů na území pohraničí můžeme považovat za jednu z nových výzev přeshraniční spolupráce, která se v současnosti postupně vyvíjí od dvoustranných partnerství k síťovým řešením. Takové klastry mají šanci stát se efektivní, budoucí formou přeshraniční spolupráce, která přispěje k lepšímu využití různorodého potenciálu celého pohraničí, účinnějšímu překonávání bariér v budování vzájemných vztahů mezi sousedními komunitami, a také ke zvýšení dynamiky rozvoje celého přeshraničního regionu. Fungování klastrových struktur v přeshraničním regionu přispívá mj. k: překonávání periferního umístění příhraničních oblastí, využití rozvojových šancí vyplývajících z blízkosti sousedního státu, podporování myšlenky evropské jednoty a mezinárodní součinnosti, vzájemnému prolínání sociokulturních vlivů, rozšiřování inovací Srov. A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 238 i Srov. E. Dynia, Współpraca transgraniczna jako element współpracy międzynarodowej, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Prawo Ekonomia 2000, t. XXIX, s. 116; G. Ślusarz, Potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej, [v:] Uwarunkowania działalności gospodarczej w sektorze rolnospożywczym Ukrainy jako podstawa rozwoju współpracy transgranicznej, G. Ślusarz (red.), UR, Lwowski Państwowy Uniwersytet w Dublanach, Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 11.

18 18 3. Přeshraniční spolupráce v oblasti kultury. Perspektivy založení přeshraničního kulturního klastru na základě anketových průzkumů Metodika a charakteristika provedených průzkumů Euroregion Těšínské Slezsko se jako oblast vyznačuje vysokou mírou aktivity institucí různého druhu, subjektů, organizací nebo neformálních skupin v oblasti kultury. Kultura je nejen unikátní hodnotou tohoto přeshraničního regionu, ale také jeho důležitým zdrojem a potenciálem, který je základem pro tvorbu budoucnosti. Vysoký počet, vysoká kvalita a dynamika polsko-českých přeshraničních kontaktů v oblasti kultury ukazuje, že právě tento sektor se může v budoucnosti ještě víc integrovat, k čemuž přispívají mj.: důležité postavení kultury v strategiích rozvoje okresů a krajů na obou stranách hranice a v aktivitách zahajovaných tamějšími jednotkami územní samosprávy, velký počet subjektů různého druhu: veřejných, komerčních, nevládních, které se zabývají kulturou na obou stranách hranice, živý zájem o aktivní účast na kultuře ze strany obyvatel obou částí Euroregionu Těšínské Slezsko, význam kultury jako složky turistického potenciálu regionu, velký počet a poměrná trvalost dvoustranných partnerství, založených na přeshraničních projektech v oblasti kultury a to především projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie 30, které přispívají k posilování přeshraniční spolupráce. Výše popsané determinanty nabádají k úvahám o aktuálním stavu přeshraniční spolupráce v kulturní oblasti, a také o potřebách a očekáváních polských a českých účastníků kulturního trhu Euroregionu Těšínské Slezsko, pokud jde o další integraci a navázání ještě užší přeshraniční spolupráce. Majíc na zřeteli současné, světové tendence rozvoje síťových vztahů v hospodářské a sociální oblasti, a po zohlednění přirozené potřeby překonávání omezení a rozvoje přeshraniční spolupráce v pohraničích provedla autorka výzkumy, jejichž poznávacím cílem bylo zhodnotit aktuální podobu a význam spolupráce pro subjekty působící na území Euroregionu Těšínské Slezsko v oblasti kultury, a také diagnostikovat jejich zájem o dal- 30 Srov. Mj. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , [přístup ].

19 19 ší rozvoj síťové spolupráce v podobě přeshraničního kulturního klastru. Aplikačním cílem výzkumů bylo definování podmínek, které přispívají ke vzniku polsko-českého přeshraničního kulturního klastru. Na základě provedeného výzkumu autorka zformulovala závěry a doporučení, které mohou být použity mj. v dalších přeshraničních projektech, realizovaných za podpory prostředků Evropské unie v rámci česko-polského operačního programu pro období , a činnosti Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA 32. Výzkumná otázka práce se týkala aktuálních partnerství v kulturní oblasti, včetně přeshraničních partnerství, povahy navázaných vztahů, dosažených přínosů a zkušeností získaných dotazovanými subjekty. Do analýzy byly zahrnuty rovněž takové otázky jako: zájem účastníků kulturního trhu o zúžení dosavadní spolupráce, mj. ve formě klastru, výhody a bariéry klastrové spolupráce v oblasti kultury v polsko-českém pohraničí a případný, budoucí tvar kulturního klastru. K realizaci výzkumných cílů sloužily poznatky získané studiem relevantních pramenů a informací v odborné literatuře a empirické kvalitativní průzkumy. Údaje získané z odborné literatury, založené na její kritické analýze, jsou spojeny s problematikou práce. V kvalitativních průzkumech byla použita dotazníková metoda (auditorní anketa, tj. anketa realizovaná v předem vytipovaném prostředí respondentů a elektronická anketa). Dotazník obsahoval 13 uzavřených (kafeterních) otázek (tj. respondent má k dispozici předem určený soubor odpovědí a může si zvolit libovolný počet odpovědí) nebo polootevřených otázek. Průzkumy byly realizovány v období od června do července 2014 s použitím výzkumného nástroje připraveného v květnu 2014 a po provedení pilotního průzkumu v červnu V průzkumu byl použit vzorek zvolený nenáhodnou metodou, respondenty byly subjekty/instituce/nevládní organizace ze sektoru kultury, jež působí v polsko-českém pohraničí, hlavně na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Průzkumu se zúčastnilo 20 subjektů z polské a české části Euroregionu Těšínské Slezsko. 31 Srov. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (projekt) , [přístup ]. 32 Srov. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, article/ [přístup: ].

20 20 Cílová volba vzorku pro účast v průzkumech vycházela z předpokladu vytipovat subjekty/instituce/nevládní organizace, které: zastupují největší segmenty kulturního trhu (např. organizační složky, které se zabývají kulturou v jednotkách územní samosprávy, kulturní domy, knihovny, kulturní spolky), vedou kulturní činnost rozpoznatelnou aspoň v místním měřítku, mají potenciál pro další rozvoj své aktivity na kulturním trhu, mají zkušenosti se spoluprací s jinými subjekty na kulturním trhu, včetně zkušenosti s přeshraniční spoluprací, mohou mít potenciální zájem o další rozvíjení kulturní činnosti ve formě klastru. Vzhledem k získanému počtu 40 odpovědí (20 na polské a 20 české straně), je třeba považovat provedený dotazníkový průzkum za názorný v měřítku celého kulturního sektoru v polsko-českém pohraničí, ačkoliv pro dotazovanou skupinu 40 respondentů to jsou reprezentativní průzkumy, jejichž výsledky jsou věrohodnou diagnózou míry jejich zájmu o případnou účast v polsko-českém kulturním klastru. Takto početná skupina subjektů/institucí, nevládních organizací, která by projevila zájem o zřízení kulturního klastru je celkově postačujícím počtem subjektů, které by mohly založit tzv. klastrovou iniciativu. Přes nedostatek možností zevšeobecnění mohou mít výsledky tohoto průzkumu důležitý poznávací význam mj. pro subjekty odpovědné za formování kulturní politiky v polsko-českém pohraničí, a pro hlavní aktéry a zájemce o rozvoj kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Možná, že budou také inspirací pro lídry sektoru kultury na tomto území, kteří budou vyvíjet úsilí o vznik klastru, a budou zohledňovat závěry a doporučení, jež vyplývají z této práce.

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 OBSAH ČÁST A ÚVOD... 4 Zahájení podnikání v Polsku a v ČR... 5 A. 1 CZ+PL. Informace týkající se zakládání firem na území České a Polské republiky... 5 A. 2 CZ+PL. Způsob založení

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více