PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO"

Transkript

1 Joanna Kurowska-Pysz Joanna Łodziana-Grabowska Zdeněk Mikoláš Łukasz Wróblewski PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Vybrané otázky Dąbrowa Górnicza 2014

2 Recenzent prof. dr hab. Henryk Mruk Copyright by Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2014 ISBN Fotografie na obálce: Divadlo Adama Mickiewicze v Cieszyně, autor Janusz Szczotka. Fotografie se nachází v Bance fotografií Těšínského Slezska, a ve společné bázi fotografií SRiWR Olza a Regionální rady z Třince (www.fotobank.olza.pl). Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c Dąbrowa Górnicza Tel./ Fax. (032) Zlom, korektura, tisk a vazba: Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena sp. z o.o Cieszyn, ul. Mała Łąka 17 tel. (033) Tato publikace byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.

3 Obsah: Úvod Kapitola PŘESHRANIČNÍ KULTURNÍ KLASTR DETERMINANTY ČINNOSTI, ZÁVĚRY Z VÝZKUMŮ... 9 Joanna Kurowska-Pysz 2. Kapitola ZKOUMÁNÍ ÚČINNOSTI PROPAGACE KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ČINNOST Analýza a hodnocení v kontextu záměrů realizovaných v rámci vybraných mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Joanna Łodziana-Grabowska 3. Kapitola TRANSFORMACE KULTURNÍHO PROFILU ČESKÉ ČÁSTI TĚŠÍNSKÉHO EUROREGIONU dopad na identitu regionu v kontextu praktických projevů Zdeněk Mikoláš 4. Kapitola ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ VE FORMOVÁNÍ OBRAZU REGIONU NA PŘÍKLADU EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Łukasz Wróblewski

4

5 5 Úvod Bohaté kulturní dědictví polsko-českého pohraničí, přirozené tendence k integraci a přeshraniční spolupráci, vysoká aktivita početných kulturních institucí a organizací, které působí na tomto území, a také jejich aktraktivní a pestrá nabídka jsou jen některými faktory, jenž přispívají k rozvoji sektoru kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Do této doby byl tento sektor, často stereotypně spojován hlavně s tradicí a úctou k minulým létům, ale začátkem 21. století se vyvíjí výjimečně dynamicky, jak v rozsahu klasické, tak inovativní nabídky, která uspokojuje poptávku odběratelů s různými preferencemi a očekáváními. Stále častěji se v řízení kultury setkáváme s profesionalizací, a zároveň s vědomým využíváním inovativních marketingových strategií, včetně rozmanitých propagačních nástrojů. Viditelná je rovněž tendence k síťové spolupráci, která je v polsko-českém pohraničí dodatečně posílená dynamicky se rozvíjejícími přeshraničními kontakty. Bohatství současného trhu kulturních hodnot a služeb vyplývá mj. z velmi početných vztahů mezi odběrateli kultury v nejširším slova smyslu a těmi, kteří ji nabízejí. Subjekty kultury jsou její tvůrci, organizátoři a instituce. Odběrateli kultury jsou nejčastěji obyvatelé, zahraniční a domácí turisté, a také podnikatelé potenciální investoři, pro které jsou sektor kultury, jakož i spolupráce s kulturními institucemi šancí pro rozvoj inovativnosti a kreativnosti. Analýza trhu kulturních hodnot a služeb na území polsko-českého pohraničí, včetně Euroregionu Těšínské Slezsko, však vyžaduje, aby byl zohledněn specifický přeshraniční kontext, který důležitým způsobem ovlivňuje zdejší sektor kultury, činnost a nabídku kulturních institucí, a také očekávání a potřeby odběratelů. Tato publikace přibližuje otázky, které se týkají determinantů a perspektiv rozvoje sektoru kultury v Euroregionu Těsínské Slezko. Na základě analýzy odborné literatury a provedených empirických výzkumů byly zformulovány závěry a doporučení, důležité pro rozvoj polsko-českého trhu kulturních hodnot a služeb, které ukazují možnosti dalšího zúžení spolupráce na tomto trhu. Průzkumy prezentované v této práci realizoval mezinárodní tým vědecko-didaktických pracovníků Wyższej Szkoły Biznesu (Vysoké školy podnikání) v Dąbrowě Górniczé a Vysoké školy podnikání v Ostravě. Průzkumy byly jednou z aktivit projektu Kulturní iniciativa pro vzdělávání a výzkum SPOLEČNĚ PRO POHRANIČÍ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního progra-

6 6 mu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola obsahuje úvahy o podmínkách příznivých pro rozvoj dvoustranných a vícestranných přeshraničních partnerství v kulturní oblasti na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Na základě analýzy výsledků průzkumů, kterých se zúčastnili polští a čeští představitelé sektoru kultury, byla diagnostikována mj. podoba kulturní přeshraniční spolupráce a bariéry, které ji omezují, a následně byly definovány klíčové přínosy a potřeby účastníků polsko-českého kulturního trhu v pohraničí. Byla také zformulována doporučení týkající se podmínek založení a fungování kulturního klastru na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Druhá kapitola se zabývá otázkami účinnosti propagace kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. V rámci těchto rozborů jsou představeny: specifika, funkce a formy propagace kultury, a také je vysvětlen pojem a determinanty její účinnosti. Kapitola obsahuje charakteristiku záměrů realizovaných v rámci vybraných mikroprojektů v letech , které propagovaly kulturu euroregionu. Na základě výsledků dotazníkových průzkumů realizovaných ve dvou cílových skupinách byla, mezi českými a polskými respondenty, provedena analýza a hodnocení účinnosti aktivit, zahajovaných ve prospěch propagace kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Analýza získaných názorů umožnila mj. zmapování kulturních oblastí a událostí, které by měly být podpořeny propagačními aktivitami, hodnocení míry v jaké se dostaly různé prostředky propagující kulturu k adresátům, hodnocení znalostí projektových iniciativ a záměrů, zhodnocení vnímání významu návrhů spolufinancování kulturní oblasti z prostředků Evropské unie, vyhodnocení účinnosti propagace kultury a významu propagace kultury v Euroregionu v budoucnosti. Původně byly zdroje údajů základem pro vyvození závěrů a zformulování doporučení vztahujících se na směry a rozsah aktivit zahajovaných v oblasti marketingové komunikace ve prospěch kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Další kapitola byla věnována transformaci profilu kultury v české části Euroregionu Těšínské Slezsko, a především jejího vlivu na identitu regionu. Po roce 2005, pod vlivem korejské investice (Hyundai) v sousedním Euroregionu Beskydy a jejích satelitních investicí nacházejících se na území Euroregionu Těšínské Slezsko, se začala silná multikulturizace regionu. Změnily se každodenní, dopravní, jazykové, profesní a jiné formy kultury v regionu, důsledkem čehož je postupná a intenzivní změna identity regio-

7 7 nu. Tato kapitola obsahuje charakteristiku české části Euroregionu Těšínské Slezsko, představuje aktuální aspekty podnikání, které mají vliv na kulturu regionu, a také očekávané směry transformace kulturního profilu české části Euroregionu Těšínské Slezsko. Obraz má pro region strategický význam, a proces jeho formování by měl začít od analýzy jeho aktuálního stavu. V poslední kapitole této práce byla provedena analýza obrazu Euroregionu Těšínské Slezsko, byly rovněž zhodnoceny z hlediska jejich role ve formování obrazu kulturní instituce, které působí v euroregionu. Průzkumy realizované dotazníkovou metodou jak mezi českými, tak mezi polskými respondenty umožnily mj. zmapovat hlavní faktory, kterými se Euroregion Těšínské Slezsko vyznačuje. Byl také představen proces formování obrazu regionu, a byla vypracována stručná charakteristika vybraných kulturních institucí a uměleckých událostí v Euroregionu Těšínské Slezsko. Nakonec byly zformulovány závěry a doporučení užitečné pro budování žádoucího obrazu Euroregionu Těšínské Slezsko. Tato práce je zaměřena především na osoby, které se zabývají otázkou přeshraniční spolupráce v kulturní oblasti, na samosprávy, manažery kulturních institucí, osoby zaměstnané ve třetím sektoru, a také na podnikatele neboť v důsledku spolupráce obchodu a kultury mohou všichni partneři dosáhnout určité přínosy. Na tomto místě chceme srdečně poděkovat všem, kteří přispěli ke vzniku této monografie. Děkujeme za pomoc: panu Jerzymu Nogowczykowi starostovi okresu Cieszyn, panu Henryku Pieszkovi vedoucímu Wydzia łu Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Powiatu Cieszyńskiego (Oddělení kultury, sportu, cestovního ruchu a informací okresu Cieszyn), panu Łukaszovi Konarzewskému zástupci vedoucího tohoto oddělení, panu Januszovi Pierzynovi předsedovi Rady Euroregionu Těšínské Slezsko, předsedovi Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci Olza ), panu Bogdanu Kasperkovi řediteli Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza v Cieszyně a jeho spolupracovníkům, panu Janovi Ryłkovi předsedovi Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, panu Leszku Richterovi předsedovi Národopisné sekce Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, panu doktorovi Januszovi Karpetovi vědecko-didaktickému pracovníkovi Slezské univerzity v Opavě a paní Joanně Litwin-Wider, herečce Těšínského Divadla v Českém Těšíně. Autoři

8

9 9 I. Kapitola PŘESHRANIČNÍ KULTURNÍ KLASTR DETERMINANTY ČINNOSTI, ZÁVĚRY Z VÝZKUMŮ Joanna Kurowska-Pysz Úvod Přes stereotypní vnímání hranice jako formální linie, která rozděluje 1, může hranice mít také integrační charakter a mobilizovat k překonávání bariér i omezení spolupráce. Ačkoliv pozadím současných polsko-českých vztahů jsou složité historické a geopolitické podmínky z dávné i poměrně blízké minulosti 2, oba státy v současnosti spojují stále užší společné zájmy v rámci integrující se Evropy. Polsko-česká spolupráce získala nový rozměr v roce 2004 po vstupu obou zemí do Evropské unie. Toto sblížení je zejména viditelné v pohraničních oblastech a projevuje se mj. stoupající hospodářskou výměnou 3, vysokou aktivitou obou zemí v společném získávání evropských fondů, stoupajícím počtem podepisovaných partnerských smluv a dohod o partnerství mezi jednotkami územní samosprávy obou zemí 4. Milníkem bylo uzavření smlouvy o vzniku Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA se sídlem v Cieszyně, ke kterému patří: Województwo Śląskie (Slezský kraj) a Województwo Opolskie (Opolský kraj), Moravskoslezský kraj a na slovenské straně Žilinský samosprávný kraj 5. Ten a mnohé jiné příklady potvrzují silné, přirozené tendence k integraci sousedních polských a českých komunit, založené na realizaci přeshraničních projektů zahajovaných společně partnery z obou částí pohraničí za podpory prostředků Evropské unie. Dodatečným impulzem, který 1 Srov. L.A. Sanguin, Quelles minorités pour quels territoires. Les Minorités ethniques en Europe. L Harmattan, Paryż, 1993, s Srov. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek (red.), Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice, Srov. M. Jakubiec, J. Kurowska-Pysz, Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2013, s Srov. F. Adamczuk, Economic cooperation in Polish-Czech border spatial and institutional aspects, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 ; 1/2013, s Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, [přístup: ].

10 10 přispívá k rozvoji polsko-českých územních partnerství, byla a nadále je aktivní činnost euroregionů, mj. Euroregionu Těšínské Slezsko, která na obou stranách Olše oživuje kontakty a spolupráci v různých oblastech mezi Poláky a Čechy, bydlících v pohraničí. Klíčovou úlohu plní Euroregion Těšínské Slezsko např. v oblasti disponování s prostředky Evropské unie, určenými pro realizaci polsko-českých záměrů, které jsou odpovědí na problémy a potřeby obyvatel pohraničí 6. V této oblasti existuje v současnosti mnoho zahajovaných aktivit, jež se soustředí na společné rozvíjení klíčových elementů přírodního a antropogenního potenciálu pohraničních území, mj. kultury. Kultura spojovaná s historií, tradicí, dědictvím minulých epoch stejně jako ta moderní, aktivní, blízká jak veřejné, tak komerční sféře je aktuálně jednou z nejpopulárnějších tematických oblastí polsko-české přeshraniční spolupráce. Mezi četnými, hlavně dvoustrannými partnerstvími, vznikajícími v polsko-českém pohraničí, patří vztahy založené na společném rozvoji a propagaci kultury v nejširším slova smyslu k nejčastějším a nejúčinnějším. A proto by v diskusi o formách a determinantech dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce neměly chybět i úvahy o společných polsko-českých činnostech v oblasti kultury, která se podobně jako mnohé jiné oblasti, může stát autentickým pojítkem intenzifikujícím polsko-české vztahy v pohraničí. Jak vyplývá ze studie zpracované společně Vysokou školou podnikání v Dąbrowě Górniczé, pobočkou v Cieszyně a Polským kulturně-osvětovým svazem v České republice Euroregion Těšínské Slezsko se vyznačuje vysokými kulturními hodnotami. Odráží se to v různorodé a intenzivní kulturní činnosti a viditelné aktivitě všech kulturních institucí, nevládních organizací a jiných osob a institucí, jejichž činnost je spojena s tvorbou kultury a jejím zpřístupněním mj. obyvatelům pohraničí a turistům. Vzájemně se doplňující kulturní nabídka pohraničí na polské a na české straně, a také produkty kulturního cestovního ruchu se stávají rozpoznatelnými značkami tohoto území, a zároveň jeho výhodou a vzácnou hodnotou, o kterou je třeba dbát, rozvíjet ji a profesionalizovat. Současní odběratelé kulturní nabídky si toho jsou vědomi a mají stále větší nároky, proto příprava profesionální kulturní nabídky, která bude vyhovovat stoupajícím sociálním požadavkům, je poměrně komplikovaná a vyžaduje taktéž vědomosti např. z oblasti řízení kulturních jednotek. 6 Srov. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie, [přístup: ].

11 V současném hospodářství, založeném na vědomostech, jsou rostoucí tendence ke vzniku klastrů, sítí a územních partnerství známé také zájemcům o rozvoj polsko-českého pohraničí. Efektivita spolupráce mezi organizacemi vedené takovým způsobem a přínosy, které mohou díky ní dosáhnout subjekty a instituce kulturního trhu, a také příjemci kulturních přínosů a služeb byly pro autorku podnětem k úvahám o podmínkách nutných pro tvorbu přeshraničního kulturního klastru. Výzkumy věnované této tematice byly realizovány v rámci již výše zmíněné spolupráce Vysoké školy podnikání v Dąbrowě Górniczé, pobočky v Cieszyně a Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, v souvislosti s projektem s názvem Kulturní iniciativa pro vzdělávání a výzkum SPOLU PRO POHRANIČÍ v letech Cílem této práce je diagnostikování zájmu polských a českých subjektů, institucí a organizací, působících na přeshraničním kulturním trhu o užší spolupráci a tvorbu přeshraničního kulturního klastru, a zároveň určení očekávaných přínosů z takové spolupráce a podmínek vstupu do klastru. Autorka je přesvědčena, že v další finanční perspektivě Evropské unie pro období , budou v souvislosti s ohlašovaným pokračováním Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika vytvořeny příznivé podmínky, jež umožní vznik kulturního klastru, jako účinné a institucionalizované formy přeshraniční kooperace subjektů, institucí a organizací různého druhu, které působí na kulturním trhu. Závěry a doporučení vyplývající z výzkumů představených v této práci považuje autorka za hlas v diskusi o budoucím tvaru a podmínkách fungování klastru tohoto druhu, a doufá, že zájem o tuto tematiku budou mít všichni zájemci trhu kulturních hodnot a služeb v polsko-českém pohraničí, a zejména v Euroregionu Těšínské Slezsko. 11

12 12 1. Klastry a sítě spolupráce teoretický úvod V moderním hospodářství, založeném na vědomostech, je důležitým determinantem inovativních a konkurenceschopných organizací jejich ochota ke spolupráci, což často posouvá klasickou tržní rivalitu na další úroveň. Vědomosti, jako klíčová zásoba umožňující tvorbu hodnoty organizace, zvláštním způsobem přispívají k tendencím rozvíjení sociálních vazeb síťového charakteru různého druhu, zaměřených na tvorbu, přenos a využití vědomostí. Síť můžeme popsat jako soubor závislostí mezi různými jednotkami, které mají stejné zájmy 7 nebo jako soubor prostředků a principů umožňujících subjektům, pro které jsou dostupné, zahajování a realizaci společných projektů 8. V jiném chápání je síť určitým souhrnem (souborem) autonomních organizací, které mají přímé nebo nepřímé vztahy, vyplývající z dohod (aliancí) mezi účastníky skupiny 9. Typické pro síť je to, že je strukturou, ve které samostatně působící jednotky a skupiny spolupracují ve prospěch společného cíle 10. Spolupráce se projevuje ve vztazích různého druhu, mezi kterými jsou pozoruhodné níže probrané klastry nebo jednoa mnohosektorové územní partnerství. Počet a frekvence vazeb různého typu tvořených mezi organizacemi dokládá, že je můžeme považovat za prvky rozsáhlé a dynamické sítě závislostí. Toto vyplývá mj. z nutnosti udržování a řízení mnohých koexistujících vztahů v současných organizacích se širokým okruhem zájemců 11. Cílem sítě je získat konkurenční převahu jednotlivých účastníků sítě jako celku. V síti existuje možnost vymezit hranice. Vztahy mezi jejími účastníky jsou bližší než jejich vztahy s organizacemi mimo sítě. Vlastností sítě je také nezávislost jejich členů a to, že členové mají autonomní cíle, kterých mohou dosahovat díky účasti v síti. Tváří v tvář současnému civilizačnímu přelomu se síťové struktury stávají stále populárnější v mnohých oblastech, tvoří nové podmínky a možnosti formování meziorganizačních vztahů v čase a v prostoru. Síťové 7 Srov. M. Hopej, Struktury niehierarchiczne strukturami przyszłości, [v:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, L.M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s Srov. J. Brilman, Nowoczesne metody Zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s Srov. P. Pachura, Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Częstochowa [přístup: ], s Srov. J. Lipnack, J. Stamps, The age of network. Organizing Principles for the 21st Century, Oliver Wight Publication, 1994, s Srov. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

13 13 vztahy, jak vertikální, tak horizontální tvoří unikátní rovinu příznivou pro kooperaci, ale také pro dosahování efektů synergie a měřítka. Zvláštní význam aktuálně získávají společenské sítě, které jsou trvalými strukturami organizací, jež mezi sebou spolupracují formálním a neformálním způsobem. Jsou užitečné jak pro firmy, tak pro jiné zájemce o činnost sítí. Tyto sítě sehrávají zprostředkovatelskou roli ve výměně informací v jednoa dvoustranných vztazích 12. Mezi mnohými implikacemi rozvoje sítí organizací můžeme uvést např. 13 : rozšiřování oblasti blízkého, místního prostředí a zmenšování dalšího vnějšího prostředí, rozvoj informačních a komunikačních technologií, růst rizika a nejistoty působení, stoupající složitost produktu, služby, nabídky, tendence ke specializaci. V poslední době nabývá na zvláštním významu přístup k síťovým strukturám v regionech, založený na procesu tvorby klastrů. Takový přístup může zdůvodnit: možnost lokalizace jednotlivých prvků sítě (zeměpisná blízkost), možnost iniciování a rozvíjení bezprostředních kontaktů mezi účastníky sítě, snahu o efekt synergie prostřednictvím společných činností ve prospěch určité komunity a území, a také nejčastěji společné psychologické a kulturní vzorce 14. M. Porter popisuje klastr jako zeměpisné seskupení vzájemně propojených firem, specializovaných dodavatelů, jednotek poskytujících služby, firem, které působí v příbuzných odvětvích a s nimi propojených institucí v jednotlivých oblastech, které si konkurují, ale rovněž spolupracují 15. S. Rosenfeld zase tvrdí, že klastr je zeměpisně omezená aglomerace firem 16, které spolu vytvářejí synergické efekty. Klastr je definován klíčovými prvky: členové klastru a vztahy mezi nimi, generované vědomosti a inovace a ekonomický vliv (ekonomický efekt) činnosti klastru. Klastry se vyznačují také specializací v určitém sektoru nebo odvětví, 12 Srov. E. Skawińska, R. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionu, PWE, Warszawa 2009, s Ibidem, s Srov. P. Pachura, Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Częstochowa [přístup: ], s Srov. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s Srov. A. Rosenfeld, Community College/Cluster Connections: Specialization and Competitiveness in the United States and Europe, Economic Development Quarterly 2000, No. 14, s. 52.

14 14 příbuzností využívaných technologií a znalostí, soudržností cílů a na trhu nabízených produktů nebo služeb 17. V dlouhodobé perspektivě rozhoduje o úspěchu klastru kvalita vnitřní spolupráce a dominance společných cílů jeho účastníků nad projevy vzájemné rivality. Důležité je také určit lídra, který je schopen animovat a rozvíjet v klastru vznikající vztahy spolupráce, přes mnohé bariéry a brzdy, které tento proces omezují (tab. 1). TAB. 1 BARIÉRY ROZVOJE KLASTRŮ Endogenní bariéry 1. Psychologická bariéra znemožňující nahradit rivalitu kooperací, dominance partikulárních zájmů. 2. Nízká inovativní kultura, nedostatek znalostních pracovníků, neochota ke změnám a obava před rizikem spojeným se změnami. 3. Malé zkušenosti a nedostatek kompetencí potenciálních animátorů klastrů. 4. Relativně nízká úroveň vědomostí o klastrech. 5. Nedostatek vlastního kapitálu pro rozvoj klastrů. Exogenní bariéry 1. Malý počet formálně-právních řešení, týkajících se klastrové spolupráce. 2. Omezená vnější podpora hlavně školení, workshopy připravující založení klastru, menší podpora pro již fungující iniciativy. 3. Nedostatek stálých zdrojů podpory pro rozvoj klastrů. 4. Malý zájem místní samosprávy a akademických subjektů o podporu klastrových iniciativ. Zdroj: vlastní zpracování na základě: J. Kurowska-Pysz, Klaster kultury i turystyki przemysłowej w województwie śląskim jako przykład rozwoju współpracy marketingowej na rynku dóbr i usług kultury, [v:] Zarządzanie w instytucjach kultury, Ł. Wróblewski (red.), CeDeWu, Warszawa Klastry prakticky vždy slouží k realizaci určitých obchodních, ale rovněž sociálních cílů. Odrazem této skutečnosti je různost společností a organizací zúčastněných v klastru instituce spojené s obchodem v nejširším slova smyslu, nevládní organizace, vysoké školy, samosprávy na různé úrovni, místní rozvojové agentury, školy a bankovní instituce. V některých případech mohou v klastru dominovat nekomerční subjekty např. vzdělávací a vědecké instituce. Míra institucionalizace klastrů je diferencována. Mohou působit jako sdružení, nadace, obchodní společnosti, ale také jako neformální skupiny. Klastry se jako formy sítí často vyznačují svobodnými a dobrovolnými propojeními, investováním do tvorby vztahů a přenosu zdrojů mezi jednotkami, včetně přenosu informací a vědomostí. Na pozadí typických síťových struktur se klastry odlišují prostorovou koncentrací spolupracujících organizací, realizací společných cílů, činnostmi zaměřenými jak na vnější, tak na vnitřní zájemce. 17 Srov. A. Rialland, Cluster Dynamics and Innovation, IGLO-MP2020 Working Paper, Trondheim 2009, s. 2.

15 15 V dnešní všeobecné tržní rivalitě je pro účastníky klastru v každém sektoru hospodářství velkou výzvou budování vzájemné důvěry a vnitřní soudržnosti klastru. Výjimečná přidaná hodnota, jež vyplývá z klastrové spolupráce, je spojená hlavně se synergií činností účastníků klastru v mnohých oblastech, jako jsou: společné rozvíjení inovativnosti, projektování ucelených marketingových strategií a formování vztahů s okolím. Můžeme uvést řadu přínosů, které dosahují organizace, jež působí v klastrech. Důležité postavení mezi nimi mají intenzifikace přenosu vědomostí a růst inovativnosti, a také získávání nových znalostí a zkušeností. 2. Role klastrů v rozvoji přeshraniční spolupráce Mezi zájemci o rozvoj klastrů a sítí můžeme uvést také regiony. Odkazuje na to např. memorandum Evropské komise, z kterého vyplývá, že regiony, které v sobě spojují kapitál rizika, kompetence a pokročilé vědecké výzkumy s širokou nabídkou klastrů, mají šanci stát se uzly/centry inovací 18. Klastry mají bezprostřední vliv jak na konkurenční potenciál regionů, tak na jejich strategie a konkurenční postavení 19. Takové rozvojové impulzy jsou důležité mj. v příhraničních, často periferních a marginalizovaných regionech, které se převážně vyznačují nižšími ukazateli socioekonomického rozvoje a mají slabší potenciál než oblasti s příznivější lokalizací. Pro takové regiony je důležitý zejména přístup ke kvalitním vědomostem a schopnost překonávat rozvojové bariéry různého druhu, včetně bariér v přeshraničních vztazích, a tímto posilovat socioekonomickou soudržnost pohraničí. V procesech učení se příhraničních regionů a v rozvoji přeshraniční spolupráce mohou důležitou roli sehrávat právě klastry. Přenosy vědomostí vyplývající ze zeměpisné blízkosti se považují za jeden z nejdůležitějších faktorů, jenž mají vliv na vznik a rozvoj klastrů. To plyne ze skutečnosti, že přenos nových vědomostí je efektivnější mezi subjekty, které se nacházejí blízko sebe Srov. http.: [přístup: ]. 19 Srov. K. Fuks, M. Gorynia, B. Jankowska, A. Kania, K. Mroczek, Konkurencyjność regionalna w świetle uwarunkowań ekonomicznych i normatywnych, [v:] E. Łaźniewska, M. Gorynia, Konkurencyjność Regionalna, PWE, Warszawa 2012, s Srov. P. Pachura, Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Częstochowa [přístup: ] s

16 16 Otázka zužování vztahů mezi účastníky klastrové spolupráce získává nový význam v kontextu umístění klastru v přeshraničním prostředí. V takovém aspektu se na bariéry rozvoje klastrů, znázorněny v tabulce 1, navrstvují všeobecné a běžně pociťované bariéry rozvoje přeshraniční spolupráce 21. Přeshraniční spolupráce je jednou z forem územní spolupráce jednotek různého typu v příhraničních regionech, která se v podstatě může týkat všech oblastí života. Územní partnerství se týká partnerů zastupujících minimálně dva ze tří sektorů: veřejného, soukromého a nevládního, kteří společně realizují dlouhodobé činnosti ve prospěch určitého regionu, zdokonalují je a monitorují, a také dodržují princip rovnosti v rozdělování zdrojů, odpovědnosti, rizik a přínosů 22, Nejvhodnější je, pokud se územního partnerství zúčastňují zástupci všech třech sektorů 23. M. Furmankiewicz zdůrazňuje, že o územním partnerství lze hovořit, týká-li se subjektů a činností realizovaných na určitém, geograficky jednotném území 24.Partnerství může mít rovněž místní rozměr např. týkat se jedné nebo několika obcí a okresů, ačkoliv se často také vyskytuje regionální a mezinárodní partnerství nebo přeshraniční partnerství 25. Přeshraniční spolupráce (partnerství) spočívá v tvorbě sítě propojené na místní a regionální úrovni, díky kterým se rozvíjí součinnost v oblasti hospodářství a ustupují kulturní a sociální bariéry v místních komunitách 26. Přeshraniční spolupráce nabízí široké možnosti navazování nových socioekonomických vztahů, a rozšíření dřívějších kontaktů mezi místními komunitami v pohraničí, prostřednictvím řady aktivit ve prospěch realizace společných cílů např. propagace regionu, získání investorů, rozvoje cestovního ruchu apod. 27 Tak- 21 Srov. J. Kurowska-Pysz, Wiedza, innowacje, konkurencyjność uwarunkowania działalności przemysłowego klastra technologicznego na pograniczu polsko-słowackim, CEIT a.s., Żylina 2013, s Srov. M. Furmankiewicz, M. Foryś, Partnerstwa terytorialne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w polskiej części Sudetów historia powstania i pierwsze efekty działań, [v:] Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, M. Furmankiewicz, J. Jadczyk, (red.), Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006, s Srov. J. Bielecka, Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego, Barometr Regionalny 2011, č. 4 (26), s Srov. M. Furmankiewicz, Współpraca międzysektorowa w ramach tzw. partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2006, č. 2 (24), s Srov. H. Howaniec, J. Kurowska-Pysz, Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy trans granicznej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, s Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, M. Perkowski (red.), Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010, s Srov. M. Proniewski, Zewnętrzna granica Unii Europejskiej Białoruś możliwość wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. Współpraca transgraniczna, [v:] Espertyzy do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, Tom II, MRR, Warszawa 2007, s. 111.

17 17 to představené předpoklady, týkající se přeshraniční spolupráce, se vztahují i k možnosti zakládání klastrů. Rozsah a cíle spolupráce většinou určí samotní partneři podle svých vlastních potřeb a v souladu s jejich očekáváním. Dvoustrannou nebo síťovou spolupráci, v různých formách, mohou vést např. následující subjekty přeshraničního trhu 28 : samosprávy na každé úrovni, komunální podniky, organizační jednotky samosprávy, firmy a kapitálové skupiny, nevládní organizace: sdružení, kluby, nadace apod. klastry. V přeshraniční spolupráci je třeba zohlednit také vztahy mezi externími kontrahenty z pohraniční oblasti, ke kterým patří mj. turisté, investoři, migranti, orgány státní správy, jiné partnerské regiony, mezinárodní organizace, dodavatelé a odběratelé komerčních a sociálních produktů/služeb nabízených daným regionem. Proces zakládání a rozvíjení činnosti klastrů na území pohraničí můžeme považovat za jednu z nových výzev přeshraniční spolupráce, která se v současnosti postupně vyvíjí od dvoustranných partnerství k síťovým řešením. Takové klastry mají šanci stát se efektivní, budoucí formou přeshraniční spolupráce, která přispěje k lepšímu využití různorodého potenciálu celého pohraničí, účinnějšímu překonávání bariér v budování vzájemných vztahů mezi sousedními komunitami, a také ke zvýšení dynamiky rozvoje celého přeshraničního regionu. Fungování klastrových struktur v přeshraničním regionu přispívá mj. k: překonávání periferního umístění příhraničních oblastí, využití rozvojových šancí vyplývajících z blízkosti sousedního státu, podporování myšlenky evropské jednoty a mezinárodní součinnosti, vzájemnému prolínání sociokulturních vlivů, rozšiřování inovací Srov. A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 238 i Srov. E. Dynia, Współpraca transgraniczna jako element współpracy międzynarodowej, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Prawo Ekonomia 2000, t. XXIX, s. 116; G. Ślusarz, Potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej, [v:] Uwarunkowania działalności gospodarczej w sektorze rolnospożywczym Ukrainy jako podstawa rozwoju współpracy transgranicznej, G. Ślusarz (red.), UR, Lwowski Państwowy Uniwersytet w Dublanach, Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 11.

18 18 3. Přeshraniční spolupráce v oblasti kultury. Perspektivy založení přeshraničního kulturního klastru na základě anketových průzkumů Metodika a charakteristika provedených průzkumů Euroregion Těšínské Slezsko se jako oblast vyznačuje vysokou mírou aktivity institucí různého druhu, subjektů, organizací nebo neformálních skupin v oblasti kultury. Kultura je nejen unikátní hodnotou tohoto přeshraničního regionu, ale také jeho důležitým zdrojem a potenciálem, který je základem pro tvorbu budoucnosti. Vysoký počet, vysoká kvalita a dynamika polsko-českých přeshraničních kontaktů v oblasti kultury ukazuje, že právě tento sektor se může v budoucnosti ještě víc integrovat, k čemuž přispívají mj.: důležité postavení kultury v strategiích rozvoje okresů a krajů na obou stranách hranice a v aktivitách zahajovaných tamějšími jednotkami územní samosprávy, velký počet subjektů různého druhu: veřejných, komerčních, nevládních, které se zabývají kulturou na obou stranách hranice, živý zájem o aktivní účast na kultuře ze strany obyvatel obou částí Euroregionu Těšínské Slezsko, význam kultury jako složky turistického potenciálu regionu, velký počet a poměrná trvalost dvoustranných partnerství, založených na přeshraničních projektech v oblasti kultury a to především projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie 30, které přispívají k posilování přeshraniční spolupráce. Výše popsané determinanty nabádají k úvahám o aktuálním stavu přeshraniční spolupráce v kulturní oblasti, a také o potřebách a očekáváních polských a českých účastníků kulturního trhu Euroregionu Těšínské Slezsko, pokud jde o další integraci a navázání ještě užší přeshraniční spolupráce. Majíc na zřeteli současné, světové tendence rozvoje síťových vztahů v hospodářské a sociální oblasti, a po zohlednění přirozené potřeby překonávání omezení a rozvoje přeshraniční spolupráce v pohraničích provedla autorka výzkumy, jejichž poznávacím cílem bylo zhodnotit aktuální podobu a význam spolupráce pro subjekty působící na území Euroregionu Těšínské Slezsko v oblasti kultury, a také diagnostikovat jejich zájem o dal- 30 Srov. Mj. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , [přístup ].

19 19 ší rozvoj síťové spolupráce v podobě přeshraničního kulturního klastru. Aplikačním cílem výzkumů bylo definování podmínek, které přispívají ke vzniku polsko-českého přeshraničního kulturního klastru. Na základě provedeného výzkumu autorka zformulovala závěry a doporučení, které mohou být použity mj. v dalších přeshraničních projektech, realizovaných za podpory prostředků Evropské unie v rámci česko-polského operačního programu pro období , a činnosti Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA 32. Výzkumná otázka práce se týkala aktuálních partnerství v kulturní oblasti, včetně přeshraničních partnerství, povahy navázaných vztahů, dosažených přínosů a zkušeností získaných dotazovanými subjekty. Do analýzy byly zahrnuty rovněž takové otázky jako: zájem účastníků kulturního trhu o zúžení dosavadní spolupráce, mj. ve formě klastru, výhody a bariéry klastrové spolupráce v oblasti kultury v polsko-českém pohraničí a případný, budoucí tvar kulturního klastru. K realizaci výzkumných cílů sloužily poznatky získané studiem relevantních pramenů a informací v odborné literatuře a empirické kvalitativní průzkumy. Údaje získané z odborné literatury, založené na její kritické analýze, jsou spojeny s problematikou práce. V kvalitativních průzkumech byla použita dotazníková metoda (auditorní anketa, tj. anketa realizovaná v předem vytipovaném prostředí respondentů a elektronická anketa). Dotazník obsahoval 13 uzavřených (kafeterních) otázek (tj. respondent má k dispozici předem určený soubor odpovědí a může si zvolit libovolný počet odpovědí) nebo polootevřených otázek. Průzkumy byly realizovány v období od června do července 2014 s použitím výzkumného nástroje připraveného v květnu 2014 a po provedení pilotního průzkumu v červnu V průzkumu byl použit vzorek zvolený nenáhodnou metodou, respondenty byly subjekty/instituce/nevládní organizace ze sektoru kultury, jež působí v polsko-českém pohraničí, hlavně na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Průzkumu se zúčastnilo 20 subjektů z polské a české části Euroregionu Těšínské Slezsko. 31 Srov. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (projekt) , [přístup ]. 32 Srov. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, article/ [přístup: ].

20 20 Cílová volba vzorku pro účast v průzkumech vycházela z předpokladu vytipovat subjekty/instituce/nevládní organizace, které: zastupují největší segmenty kulturního trhu (např. organizační složky, které se zabývají kulturou v jednotkách územní samosprávy, kulturní domy, knihovny, kulturní spolky), vedou kulturní činnost rozpoznatelnou aspoň v místním měřítku, mají potenciál pro další rozvoj své aktivity na kulturním trhu, mají zkušenosti se spoluprací s jinými subjekty na kulturním trhu, včetně zkušenosti s přeshraniční spoluprací, mohou mít potenciální zájem o další rozvíjení kulturní činnosti ve formě klastru. Vzhledem k získanému počtu 40 odpovědí (20 na polské a 20 české straně), je třeba považovat provedený dotazníkový průzkum za názorný v měřítku celého kulturního sektoru v polsko-českém pohraničí, ačkoliv pro dotazovanou skupinu 40 respondentů to jsou reprezentativní průzkumy, jejichž výsledky jsou věrohodnou diagnózou míry jejich zájmu o případnou účast v polsko-českém kulturním klastru. Takto početná skupina subjektů/institucí, nevládních organizací, která by projevila zájem o zřízení kulturního klastru je celkově postačujícím počtem subjektů, které by mohly založit tzv. klastrovou iniciativu. Přes nedostatek možností zevšeobecnění mohou mít výsledky tohoto průzkumu důležitý poznávací význam mj. pro subjekty odpovědné za formování kulturní politiky v polsko-českém pohraničí, a pro hlavní aktéry a zájemce o rozvoj kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Možná, že budou také inspirací pro lídry sektoru kultury na tomto území, kteří budou vyvíjet úsilí o vznik klastru, a budou zohledňovat závěry a doporučení, jež vyplývají z této práce.

PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO

PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Joanna Kurowska-Pysz Joanna Łodziana-Grabowska Zdeněk Mikoláš Łukasz Wróblewski PERSPEKTIVY ROZVOJE SEKTORU KULTURY V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Vybrané otázky Dąbrowa Górnicza 2014 Recenzent prof. dr

Více

Polsko-česká preshraniční spolupráce v Euroregionu Beskydy

Polsko-česká preshraniční spolupráce v Euroregionu Beskydy Joanna Kurowska-Pysz Marcin Lis Joanna Łodziana-Grabowska Zdeněk Mikoláš Łukasz Wróblewski Polsko-česká preshraniční spolupráce v Euroregionu Beskydy Vybrané otázky Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů mezi regionální politikou a evropskou integrací

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů mezi regionální politikou a evropskou integrací Odborná akce ERDV - Evropského regionu Dunaj-Vltava: Smart Specialisation Strategien Synergie pro regionální kooperaci Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce. FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ října 2014, Kudowa Zdrój

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce. FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ října 2014, Kudowa Zdrój Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ 2. 3. října 2014, Kudowa Zdrój Evropské seskupení pro územní spolupráci Evropská komise

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Téma: Regionální rozvoj Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar CSc. Autor diplomové práce: Bc. Lenka Antošová

Více

Projekt CZ.3.22/2.3.00/

Projekt CZ.3.22/2.3.00/ Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Strategie rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020

Strategie rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020 SAMOSPRÁVA OPOLSKÉHO VOJVODSTVÍ rozvoje Opolského Vojvodství do roku 2020 Opole 2014 Opolské vojvodství přátelské k občanům i k podnikatelům HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ PĚTI ÚROVNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Bielsko-Biała, 30. října 2007 Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Synergie mezi Operačními programy z pohledu Evropské komise

Synergie mezi Operačními programy z pohledu Evropské komise Synergie mezi Operačními programy z pohledu Evropské komise Evropská Komise Generální ředitelství pro Regionální politiku jednotka Česká republika denisa.perrin@ec.europa.eu Proč synergie? Proč synergie?

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

Aktivity EZÚS TRITIA. Branislav Zacharides

Aktivity EZÚS TRITIA. Branislav Zacharides Aktivity EZÚS Branislav Zacharides 2007-2013. ESÚS Programovací období 2007 2013 - Poptávkově orientované projekty na bázi partnerského vztahu MSK, ŽSK, SV a OV, resp. subjektů v jejich organizační působnosti

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Základní informace o projektu Typ: MMR Podtyp: WD Výzkum pro řešení regionálních disparit 2007 2011 Doba trvání projektu: 2007 2010 Hlavní cíle projektu: 1. Prohloubit poznání disparit. 2. Definovat nová

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU Autor diplomové práce: Radek Handa Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Podniková strategie. Příbuzná a dodavatelská odvětví

Podniková strategie. Příbuzná a dodavatelská odvětví Řešením spolupráce v destinaci jsou klastry (! nebo?) 9.6.2009, Praha Mgr. Eva Torčíková Co je to klastr? Cluster = přeloženo do češtiny: shluk, chomáč,hrozen Clustering = klastrování => seskupování podniků

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a PO 1 Orgány veřejné správy, jejich svazky a Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000 Sb. 49-53 Związek

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Dovolená a Region, 11. 12. 3. 2011 Co je to klastr? Cluster = přeloženo do českého jazyka - shluk, chomáč,hrozen Clustering =

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Praděd/Pradziad

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Praděd/Pradziad Zkušenosti škol s přeshraniční spoluprací V rámci šetření se ukázalo, že takřka 00% dotazovaných českých škol má zkušenosti s přeshraniční spoluprací, což je významný počet, rezultující z výborné práce

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Silesia

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Silesia Zkušenosti škol s přeshraniční spoluprací: V rámci šetření se ukázalo, že 100% dotazovaných českých škol má zkušenosti s přeshraniční spoluprací, což je významný počet, rezultující z výborné práce představitelů

Více

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. Konfucius

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. Konfucius Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. Konfucius O projektu O projektu Aktivity projektu Aktivity projektu Projekt EUREGIO PL-CZ je prvním projektem v Polsku a v

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Vývoj subjektů sociální ekonomie šance a výzvy pro místní komunity. Zbigniew Wejcman BORIS (SCWO)

Vývoj subjektů sociální ekonomie šance a výzvy pro místní komunity. Zbigniew Wejcman BORIS (SCWO) Vývoj subjektů sociální ekonomie šance a výzvy pro místní komunity Zbigniew Wejcman BORIS (SCWO) SOCIÁLNÍ EKONOMIE Spočívá v efektivní ekonomické činnosti podřízené výraznému sociálnímu cíli. Sociální

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko možnosti pro města a obce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020, Hradec Králové 24.10.2014 Obsah prezentace Územní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Analýza komunitní sítě

Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě CNA Community network analysis jak mohou výzkumníci zapojit geografické komunity, aby pro ně mohli navrhnout efektivní sociotechnické systémy či sítě? potenciální

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou Prioritní osa 2 Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

SMLOUVA EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI

SMLOUVA EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI SMLOUVA O REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI pod názvem EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI uzavřena dne 22. 4. 1998 v Těšíně mezi: ČESKOU STRANOU, kterou reprezentuje: Regionální sdružení pro česko-polskou

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více