3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945"

Transkript

1 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

2 Soudobé dějiny XII / SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR

3 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY SPOLU S REDAKČNÍM KRUHEM ŘÍDÍ Oldřich Tůma a Milan Drápala REDAKČNÍ KRUH: Eva Broklová, Milan Drápala, Stanislav Kokoška, Jan Měchýř, Jiří Suk, František Svátek, Oldřich Tůma, Jiří Vykoukal REDAKČNÍ RADA: Adrian von Arburg, Praha Vojtech Čelko, Praha Jürgen Danyel, Drážďany Eva Hahnová, Augustfehn Miloš Havelka, Praha Peter Heumos, Mnichov Jozef Jablonický, Bratislava Ivan Kamenec, Bratislava Łukasz Kamiński, Varšava Karel Kaplan, Praha Zdeněk Kárník, Praha Jiří Knapík, Opava Michal Kopeček, Praha Pavel Kosatík, Praha Jan Křen, Praha Jiří Křesťan, Praha Václav Kural, Praha Robert Kvaček, Praha Françoise Ma yerová, Montpellier Martin Nodl, Praha Alena Nosková, Praha Milan Otáhal, Praha Derek Paton, Praha Jiří Pernes, Brno Jiří Pešek, Praha Vilém Prečan, Praha Petr Šafařík, Praha Jiří Vančura, Praha Zdeněk Vašíček, Praha Zbyněk Zeman, Praha REDAKCE: Milan Drápala (vedoucí redaktor) Ela Nauschová

4 Soudobé dějiny XII / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Institute of Recent History Bucurest a s Fakultou sociálních věd UK pořádá v rámci projektu History after the Fall. The Indeterminancy of the Short Twentieth Century, který je součástí grantu Evropské unie Culture 2000, výstavu politických plakátů Historical Comparison of Fascism and Comm unism in Romania. Výstava se uskuteční v prostorách Fakulty sociálních věd UK, U Kříže 8, Praha 5 Jinonice od 29. května do 28. června Vstup zdarma. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR pořádá v rámci projektu History after the Fall. The Indeterminancy of the Short Twentieth Century, který je součástí grantu Evropské unie Culture 2000, vědecký workshop na téma Historical Revisionism after the WW II za účasti předních historiků a politologů z Maďarska, Německa, Polska, Rumunska a České republiky. Seminář se uskuteční 19. a 20. října 2006 v budově Prezidia Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206. Podrobnější program bude zveřejněn na internetových stránkách Ústavu pro soudobé dějiny během června Simultánní tlumočení z angličtiny je zajištěno.

5 418 Soudobé dějiny XII / 3 4 Autoři Adrian von Arburg (1974) švýcarský historik, absolvent postgraduálního studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, nyní působí jako jeden z hlavních zpracovatelů v mezinárodním edičním projektu Migrace a transformace: Dokumenty k realizaci a dopadům vyhánění, nuceného vysidlování a vnitřní sídelní politiky v českých zemích, , jehož centrum sídlí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vedle tohoto tématu se zabývá migrační a populační politikou ve středovýchodní Evropě ve 20. století a výzkumem moderního nacionalismu a národních identit. Eva Broklová (1939) docentka Masarykova ústavu AV ČR v Praze, zabývá se československým politickým systémem za první republiky ve středoevropské komparaci, volebním systémem v letech a tehdejšími parlamentními volbami, politickou kulturou německy mluvících zemí a německých aktivistických stran v první republice. Je autorkou publikací Československá demokracie: Politický systém ČSR (Praha 1992), Politická kultura německých aktivistických stran v Československu (Praha 1999) a Prezident Republiky československé: Instituce a osobnost T. G. Masaryka (Praha 2001). Tomáš Dvořák (1973) odborný asistent v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, věnuje se především problematice nucených migrací v Československu po roce Tématu se týká jeho disertační práce Vnitřní odsun : Průběh, motivy a paralely přesídlování německého obyvatelstva do vnitrozemí v českých zemích v letech (Brno 2005). Eagle Glassheim (1970) americký historik, přednáší východoevropské dějiny a dějiny etnických čistek a genocidy na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru. Kromě těchto obecných témat zkoumá proměny české šlechty od vzniku Československa do komunistického převratu a poválečné osidlování a utváření nových sociálních vazeb v Československu, Polsku a východním Německu. Je autorem monografie Noble Nationalists: The Transformation of the Bohemian Aristocracy (Harvard University Press 2005).

6 Soudobé dějiny XII / Vlastimil Hála (1951) vědecký pracovník Filozofického ústavu AV ČR v Praze, věnuje se zejména etické problematice v dějinách filozofie. Autor práce Impulsy Kantovy etiky (Praha 1994) a řady časopiseckých článků z oblasti dějin filozofie i filozofie současné (Bolzano, Brentano, Hösle, Habermas aj.). Pavla Horská (1927) dlouhá léta působila v Historickém ústavu ČSAV v Praze, nyní v důchodu. Zabývá se historickou demografií, sociálními a hospodářskými dějinami českých zemí v 19. století, česko-francouzskými vztahy v 19. a 20. století a dějinami žen a ženského hnutí. Je mimo jiné hlavní autorkou knihy Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy (Praha 1990), autorkou prací Sladká Francie (Praha 1996) a Naše prababičky feministky (Praha 1999) a spoluautorkou monografie Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa (spolu s Eduardem Maurem a Jiřím Musilem, Praha 2002). Karel Hrubý (1923) sociolog, od roku 1968 žije v Basileji. V letech byl šéfredaktorem kulturně-politického čtvrtletníku Společnosti pro vědu a umění Proměny, vydávaného v New Yorku. Zabývá se sociologií změn politických systémů ve starší době (husitství) i v současnosti. Vydavatel studií o Masarykovi T. G. Masaryk in Perspective: Comments and Criticism (spolu s Milíčem Čapkem, Ann Arbor 1981). Ivan Kamenec (1938) vědecký pracovník Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, specializuje se na dějiny Slovenska po roce 1918, zejména na období druhé světové války a holokaust slovenských Židů. Tomuto tématu věnoval monografii Po stopách tragédie (Bratislava 1991), dále vydal knihy Slovenský stát ( ) (Praha 1992), Tragédia politika, kňaza a človeka: Dr. Jozef Tiso (Bratislava 1998) a Hľadanie a blúdenie v dejinách: Úvahy, štúdie a polemiky (Bratislava 2000). Zdeněk Kárník (1931) profesor Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se především českými a německými sociálními dějinami 19. a 20. století. Je autorem práce Habsburk, Masaryk či Šmeral: Socialisté na rozcestí (Praha 1996) a třísvazkové monografie České země v éře První republiky: (Praha ). Kateřina Kočová (1976) odborná asistentka katedry dějepisu na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, těžištěm jejího odborného zájmu je mimořádné lidové soudnictví v Československu po druhé světové válce, vysídlení Němců, politická perzekuce a procesy z padesátých let minulého století. Se Zdeňkem Radvanovským a Jitkou Suchou se autorsky podílela na monografii Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v letech (Ústí nad Labem 2001).

7 420 Soudobé dějiny XII / 3 4 David Kovařík (1972) odborný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Brně, postgraduálně studuje české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se českým a československým dějinám po roce 1945, se zaměřením na poválečný vývoj pohraničních oblastí a na moderní dějiny Brna. Jan Křen (1930) profesor Univerzity Karlovy v Praze, přednáší na Fakultě sociálních věd UK a na univerzitách v Rakousku a Německu. Zabývá se především moderními dějinami střední Evropy a česko-německými vztahy. K tomuto tématu mimo jiné publikoval Konfliktní společenství: Češi a Němci (Praha 1991 a Mnichov 1996), naposled vydal syntetickou monografii Dvě století střední Evropy (Praha 2005). Jiří Křesťan (1957) archivář a historik, vedoucí oddělení pražského Národního archivu. Zabývá se dějinami komunismu a socialismu v českých zemích, zvláště pak osobností Zdeňka Nejedlého, jemuž věnoval studii Pojetí české otázky v díle Zdeňka Nejedlého (Praha 1996). Ján Mlynárik (1933) slovenský historik, signatář Charty 77, pobýval v německém exilu, poté přednášel slovenské dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nyní je předsedou Svazu Slováků v České republice. Zabývá se zejména perzekucí a vysídlením německého obyvatelstva z Československa a dějinami česko-slovenských vztahů. Osobnosti Milana R. Štefánika věnoval biografii Cesta ke hvězdám a svobodě (B.m. 1991), dále mimo jiné publikoval práce Slovenskí študenti: Na českých vysokých školách v rokoch , sv. 1 (Praha 2005) a Tragédie Vitorazska : Poprava v Tušti (Třeboň 2005). Zdeněk R. Nešpor (1976) vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR v Praze a odborný asistent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Soustavně se věnuje dějinám a sociologii náboženství, sociologii kultury se zaměřením na hodnoty a instituce a sociální antropologii v českých zemích a balkánské oblasti. Publikoval mimo jiné monografie Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty (Praha 2002) a Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství 18. a 19. století (Ústí nad Labem 2004). Lukáš Novotný (1979) odborný pracovník oddělení České pohraničí Sociologického ústavu AV ČR v Ústí nad Labem. Zabývá se česko-německými vztahy a národnostní problematikou v České republice a střední Evropě, k těmto tématům publikuje doma i v zahraničí. Jakub Rákosník (1977) odborný asistent Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se dějinami sociálních států a dělnického hnutí v 19. a 20. století.

8 Soudobé dějiny XII / Radek Slabotínský (1975) doktorand oboru české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na mechanismy politických procesů v komunistickém Československu, některé vůdčí politiky poválečné KSČ a vztahy katolické církve a komunistického režimu. Lucie Soldátová (1982) absolventka oboru historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, nyní absolvuje obory mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a západoevropských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tomáš Staněk (1952) vědecký pracovník Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě a docent na Ústavu veřejné správy a regionální politiky Slezské univerzity v Opavě. Dlouhodobě se soustředí na postavení Němců v poválečném Československu a jejich vysídlení ze země, na vývoj česko-německých vztahů v širším středoevropském kontextu a na různé aspekty veřejného násilí v poválečné české společnosti. Publikoval řadu monografií a studií, například Odsun Němců z Československa (Praha 1991), Německá menšina v českých zemích (Praha 1993), Tábory v českých zemích (Šenov u Ostravy 1996) a Poválečné excesy v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování (Praha 2005). Jiří Topinka (1970) absolvent oboru historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nyní odborný archivář Státního okresního archivu v Berouně a externí doktorand Ústavu hospodářských dějin FF UK. Zabývá se poválečnými hospodářskými a sociálními dějinami Československa, zejména kolektivizací venkova. Autor několika regionálních monografií, řídí archivní sborník Minulostí Berounska.

9 422 Soudobé dějiny XII / 3 4 Obsah Komplex odsunu Vysídlení Němců a české pohraničí po roce 1945 Adrian von Arburg Studie a eseje Eagle Glassheim Tomáš Staněk Adrian von Arburg Jiří Topinka Kateřina Kočová Tomáš Dvořák Komplex odsunu Několik poznámek k tématu Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí Vytváření nové identity severočeského pohraničí ( ) Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění evakuace německého obyvatelstva (květen až září 1945) (1. část: Předpoklady a vývoj do konce května) Zapomenutý kraj České pohraničí a takzvaná akce dosídlení Druhá retribuce Činnost mimořádných lidových soudů v roce Těžba uranu versus očista pohraničí Německé pracovní síly v Jáchymovských dolech na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století

10 Soudobé dějiny XII / Zdeněk R. Nešpor Materiály David Kovařík Diskuse Jan Křen Jak dál bádat o mezinárodních migracích? Vývoj a perspektivy současných západních studií V zájmu ochrany hranic Přesídlení obyvatel ze zakázaného a hraničního pásma ( ) Dokumenty StB jako pramen poznání minulosti Zdeněk Kárník Odpověď Karlu Hrubému Ján Mlynárik Luhajúci ublížený recenzent Ivan Kamenec Recenze Jiří Křesťan Eva Broklová Pavla Horská Pavla Horská Jakub Rákosník Karel Hrubý Radek Slabotínský Vlastimil Hála Aké sú možnosti racionálnej diskusie? Odpoveď Jánovi Mlynárikovi Jean-Paul Sartre jako zrcadlo století a úlohy intelektuála O recenzování, biografiích a životopisu Jiřího Stříbrného Nad osudy Josefa Macka a Viktora Knapa Interpretační možnosti historické biografie a autobiografie Prolegomena k životopisu Františka Grause Životopisec v zajetí svého historika Boučkův příběh Jana Slavíka Vydatné torzo Nad nedokončenými vzpomínkami Jiřího Loewyho Studenti jako hybná síla změn v komunistickém Československu Kdo vyhrál španělskou občanskou válku?

11 424 Soudobé dějiny XII / 3 4 Lukáš Novotný Viníci, či oběti? Rozpolcená paměť zemí nacistické Osy v komparaci Lucie Soldátová Francie v poválečném světě Kronika Summit historiků u protinožců Dvacátý Mezinárodní kongres historických věd v Sydney (3. 9. července 2005) (Jaroslav Pánek, Jiří Kocian Oldřich Tůma, Miloslav Polívka, Petr Vorel, Jiří Lach, Radmila Slabáková) Konference o československých peněžních reformách (Martin Krčál) Podzimní seminář o odpírání vojenské služby (Martina Miklová) Anotace Resumé

12 Soudobé dějiny XII / Komplex odsunu Úvodní poznámky k tématu Adrian von Arburg Předkládaným dvojčíslem Soudobých dějin se čtenáři dostává do ruky šest příspěvků, jež pojednávají obecně vzato o důsledcích, které zanechala druhá světová válka na území českých zemí, zvláště pak v jejich pohraničí. Do monotematicky zaměřeného dvojčísla přispělo pět českých a dva zahraniční historikové, jejichž průměrný věk je nižší než pětatřicet let. Své studie napsali většinou právě v době, kdy uplynulo šedesát let od skončení nejmohutnější erupce násilí, která Evropu v moderní historii zasáhla. Potenciál tohoto válečného konfliktu byl tak ohromný a ničivý, že zejména společnosti, v nichž zkázonosný vývoj tímto směrem měl svou významnou endogenní komponentu, nebyly s to po ukončení válečných operací učinit ihned přítrž veřejnému násilí které už nepáchaly státy proti státům, ale lidé (vlastní občané) proti jiným lidem. Ovšem i poté, co se časem podařilo zastavit akty hromadných perzekucí, jejichž vykonavateli byli nejrůznější samozvaní revolucionáři, polooficiální ozbrojené jednotky i orgány státní moci, dospěly evropské společnosti postižené válkou a terorem německého okupačního režimu vesměs teprve na samotný počátek svého zvládnutí tohoto bolestného dědictví. Občasný pohled do současného denního tisku může vyprovokovat otázku, zda rekonvalescenci z toho nejosudovějšího zemětřesení v uspořádání mezistátních a mezilidských vztahů mezi Evropany mají už všude a všichni zdárně za sebou. Mám za to, že stále patrná vysoká zpolitizovanost některých aspektů válečného dědictví v sepětí s jejich trvající společenskou důležitostí plně ospravedlňují, že Soudobé dějiny ve svém dvanáctém ročníku tomuto tématu po delší době opět věnují soustředěnou pozornost. 1 1 Časopis uspořádal již ve svém 1. ročníku Fórum o sudetoněmecké otázce (Soudobé dějiny, roč. 1, č. 2 3 (1994), s ). V rámci časopisu byl v roce 2002 publikován reprezentativ-

13 426 Soudobé dějiny XII / 3 4 Naši autoři znají jevy a události, které v tomto čísle analyzují, jen ze zprostředkovaného podání, většinou z písemných archivních pramenů. Může to být považováno za jistý hendikep. Je však velmi blízká doba, kdy takovýto přístup ke zpracování této pořád ještě živé minulosti bude jedině schůdný. Aniž by autoři metodologicky vyčerpali všechny možnosti historické heuristiky, snaží se ve svých studiích osvětlit vybrané aspekty jednoho tematického kolosu, jenž patří do úzkého kontextu uplynulé světové války, a to do značné míry nejen kauzálně, ale také z řady jiných hledisek (ekonomicky, politicky, personálně, sociálně, mentálně). Když polští kolegové v devadesátých letech zavedli úmyslně dvojznačný výraz komplex odsunu, chtěli tím jednak vyjádřit ohromnou šíři všech vývojových tendencí více či méně přímo propojených s vyháněním a nuceným vysídlením obyvatel, ke kterému ve střední, východní a jihovýchodní Evropě od roku 1938 došlo, jednak naráželi na potíže, které má ještě i dnešní společnost s tím, aby nazírala tento fenomén bez klapek na očích. 2 Snad jen mistrovské beletristické dílo by dokázalo dostatečně výstižně zachytit vše podstatné, co patřilo k oné pro miliony lidských osudů tak dramatické látce; jedna historická syntéza, byť sebezdařilejší, toho není mocna. Ani autoři tohoto tematického bloku pochopitelně nesledovali záměr rovnoměrně pokrýt všechny důležité otázky, které daná látka nabízí. Ve svých příspěvcích zkoumají jen vybrané dílčí aspekty řízení a průběhu, průvodních okolností a důsledků nuceného vysídlení většiny té části domácího obyvatelstva, kterou tehdejší státní moc považovala za etnicky německou. Odlišné přístupy a předměty jednotlivých textů demonstrují dosti reprezentativně nejenom šíři celého tématu, ale právě i vzájemnou propojenost jednotlivých jeho aspektů. Všem textům je společné, že osvětlují spíše vnitrostátní kontext tematiky, zatímco velká část příbuzných publikací na české, německé a rakouské straně se zatím soustředí spíše na mezinárodní (diplomatické a právní) souvislosti. Geografickým těžištěm následujících článků je přitom nesporně pohraničí českých zemí, tj. území zahrnující více než jednu třetinu rozlohy dnešní České republiky. ní výběr literatury k tématu, jehož první část zpracovala Slavěna Rohlíková a druhou část Věra Břeňová (Vysídlení Němců z Československa: Výběrová bibliografie literatury z let In: Tamtéž, roč. 9, č. 1 (2002), s ; Vysídlení Němců a jeho reflexe v současných česko-německých vztazích: Výběrová bibliografie článků z časopisů a sborníků vydaných v letech In: Tamtéž, č. 2, s ). Vedle řady článků, recenzí a anotací, v nichž byly různé aspekty tématu alespoň okrajově dotčeny, vyšly v následujícím roce znovu dva příspěvky s přímým zaměřením na danou problematiku (KOPEČEK, Michal KUNŠTÁT, Miroslav: Sudetoněmecká otázka v české akademické debatě po roce In: Tamtéž, roč. 10, č. 3 (2003), s ; ARBURG, Adrian von: Tak či onak: Nucené přesídlení v komplexním pojetí poválečné sídelní politiky v českých zemích. In: Tamtéž, s ). 2 Viz BORODZIEJ, Włodzimierz HAJNICZ, Arthur (ed.): Kompleks wypędzenia. Kraków, Znak Blíže k tomuto pojetí viz ARBURG, A. von: Tak či onak, s , kde čtenář najde i stručný přehled stavu zpracování tématu ve středoevropském kontextu.

14 Komplex odsunu 427 Stěží dnes může být pochyb o tom, že pohraničí prošlo i po skončení masových přesunů obyvatelstva dlouhodobým specifickým vývojem, který nesl v mnohém ohledu problematičtější rysy, než tomu bylo ve vnitrozemí, tradičně osídleném česky mluvícím živlem. Ještě v roce 1967 označil tehdejší první tajemník ÚV KSČ a prezident Antonín Novotný stav pohraničí za politicky neúnosný. 3 Existence určitých teritoriálních zvláštností okrajových regionů historických českých zemí je dodnes předmětem výzkumu společenských a kulturních věd. 4 Právě otázku, o jakých dlouhodobých důsledcích odsunu a realizovaného způsobu státní osidlovací politiky lze v retrospektivním historickém pohledu hovořit, si kladou v našem čísle hned dva autoři. Jinak řečeno, které procesy a jevy vzešly z odstranění a částečného nahrazení více než tří milionů autochtonních obyvatel po roce 1945 a které z nich mají alespoň zčásti historicky hlubší kořeny, či naopak tkvějí až v době pozdější? Americký badatel Eagle Glassheim se zaměřuje především na změny v charakteru krajiny a to nejen přírodní, ale i mentální se zvláštním zřetelem na tradičně vysoce průmyslové severní Čechy. Snaží se přitom odpovědět na otázku, do jaké míry může náhlá změna nehmotného hodnotového systému, v jehož souřadnicích se odehrával život většiny obyvatelstva, mít vliv na vytvoření (respektive znetvoření ) krajiny. Glassheimův typicky anglosaský pohled, vyznačující se směsicí mikropříběhů a analýz provedených jakoby z ptačí perspektivy, je pro nemalou část českých čtenářů zajisté dosti neobvyklý. Netajím se, že řada jeho soudů se i mně jeví jako přinejmenším diskutabilní. Nicméně je třeba zdůraznit, že se jedná o erudovaného autora, který předložené téma delší dobu studoval v českých archivech a knihovnách. Jeho místy poněkud vyhroceně formulované závěry mohou přitom poskytnout plodný základ pro další vítanou diskusi. Glassheimův esejisticky pojatý text lze vzít i jako příklad americké perspektivy, která se příliš nezatěžuje středoevropskými terminologickými souboji. Tak jeho použití pojmu etnické čistky (ethnic cleansing) bez bližší definice se může pro některé čtenáře stát kamenem úrazu. Domnívám se však, že autor pod tímto termínem rozumí jednoduše snahu státu o etnickou homogenizaci svého výsostného území. A že tato tendence odpovídala v polovině čtyřicátých let minulého století naprostému transatlantickému konsenzu, by mohlo být myslím přijato bez dlouhých diskusí. Jiří Topinka si předsevzal zpracovat dokumentaci pozdní fáze osidlování pohraničí (takzvané dosidlování) zhruba od roku 1948 až do let šedesátých, a vybral si tím téma badatelsky dosud takřka neošlapané. V materiálově velmi bohaté studii 3 KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy 1968, sv Brno, Doplněk 2002, s. 14. Novotného výrok je citován v příspěvku Jiřího Topinky v tomto čísle. 4 Viz např. DANĚK, Petr: Existuje politická kultura českého pohraničí? In: Geografie, roč. 105, č. 1 (2000), s ; ZICH, František a kol.: Kdo žije v pohraničí: Česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace. Ústí n/l., Sociologický ústav AV ČR 1996; JEŘÁBEK, Milan a kol.: České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování. Praha, Academia 2004.

15 428 Soudobé dějiny XII / 3 4 mimo jiné ukazuje na chronické systémové problémy, na něž snahy dosídlit částečně vylidněné kraje narážely, dokládá všestranný hluboký úpadek pohraničí ve sledovaném období a osvětluje poměrně specifický ráz, jejž měla kolektivizace zemědělství v těchto oblastech. Mezi Glassheimovým a Topinkovým příspěvkem je zařazena první část obsáhlejší studie Tomáše Staňka a Adriana von Arburga, která na základě většího množství dosud téměř nevyužitých českých pramenů zkoumá charakter první vlny vysidlování osob pokládaných za Němce do Bavorska, Saska, Rakouska a tehdy již fakticky polského Slezska v období od května do podzimu roku Autorům jde primárně o jednu klíčovou otázku: Jakou úlohu ve fázi takzvaného divokého odsunu sehrály tehdejší nejvyšší orgány československé státní moci, tedy vláda, armáda, zemské národní výbory a prezident republiky? Jak lze jejich podíl na těchto událostech co možná nejdiferencovaněji zhodnotit? Jaký význam měly direktivy vycházející z centra pro průběh prvních aktů vyhánění ve srovnání s faktory působícími na místní úrovni? Z rozsahových důvodů bylo nutno Staňkův a Arburgův společný příspěvek rozdělit do tří částí, které budou publikovány ve třech po sobě následujících číslech Soudobých dějin. Rovněž nedobrovolnými migracemi německého obyvatelstva, ovšem nikoli za státní hranice, nýbrž v rámci českých zemí, se zabývá do velké míry průkopnická studie Tomáše Dvořáka. Svým zaměřením na těžební oblast Jáchymovských dolů má jen zdánlivě pouze regionální význam. Přední místo, které zaujímal československý uranový průmysl v prvních poválečných letech v celém sovětském atomovém programu, nejenže poznamenalo dotyčnou část západního Krušnohoří dlouhodobou ekologickou zátěží a změnou etnicko-sociální skladby obyvatelstva, ale v období od komunistického převratu zhruba do poloviny padesátých let také mělo pro desetitisíce civilních obyvatel Československa za následek deportaci z jejich bydliště, nucené pracovní nasazení a mnohdy dlouhá léta příkoří v uranovém pekle. Poté co byl už v minulých letech podrobněji zkoumán osud především českých a slovenských politických a kriminálních vězňů, převážně německých a českých retribučních vězňů a konečně i německých válečných zajatců nasazených v revíru Jáchymovských dolů, přináší Dvořák první historický rozbor souvislostí přesunu a pobytu poslední skupiny osob, které se musely v těžební oblasti usadit, totiž civilních Němců ze všech koutů Čech, Moravy a českého Slezska. Za neméně podnětnou lze považovat studii liberecké historičky Kateřiny Kočové o dosud málo probádané druhé fázi takzvaného retribučního soudnictví v českých zemích. Její příspěvek postihuje vznik, základní trendy a výsledky nové vlny retribucí, poté co byly po únoru 1948 obnoveny komunistickým režimem, a statisticky zhodnocuje činnost mimořádných lidových soudů s ohledem na osoby obžalované, odsouzené a jejich sociální i národnostní složení, přičemž údaje porovnává s výsledky první fáze retribucí, trvající do května Autorka přesvědčivě dokládá politicky tendenční motivaci obnovení retribucí, jež měly napravit údajné prohřešky předúnorové justice v gesci demokratického ministra Prokopa Drtiny, ale také prokazuje, že se novému režimu nepodařilo naplnit původní představu o masovém postihu neodsouzených (skutečných či jen domnělých) válečných zločinců a kola-

16 Komplex odsunu 429 borantů ani významněji využít obnovených retribucí k perzekuci politických protivníků komunistů. V rubrice Materiály přináší dvojčíslo další první sondu do prozatím takřka nezpracované problematiky. David Kovařík ve svém článku podává přehled základní faktografie o vysídlení obyvatelstva z takzvaného zakázaného pásma a nespolehlivých osob z hraničního pásma po zřízení železné opony v roce Snad se může jevit nelogické, že je tento příspěvek zařazen v tematickém bloku věnovaném komplexu odsunu. Jistě, téma ochrany hranic komunistického systému před západním světem náleží především do kontextu rozvíjející se studené války, částečně i do kontextu politických perzekucí především padesátých let. Na druhé straně se režim i za těchto změněných okolností nadále uchyloval k nástrojům z repertoáru takzvané represivní sídelní politiky, s jejichž používáním se na českém území v masovém měřítku začalo v roce 1938 a které došly nejširšího uplatnění mezi lety 1945 a 1948, tedy při odsunu Němců za hranice a nucených migracích příslušníků jiných minorit, ať už mimo území československého státu či v jeho rámci. Kovaříkův příspěvek tak demonstruje určitou kontinuitu mezi před- a poúnorovou dobou na poli realizované sídelní politiky, jejíž represivní prvky se zřetelně projevily v padesátých letech právě při vysidlování obyvatel žijících v těsném sousedství hranic se západními státy a přetrvaly až do let šedesátých, kdy byly uplatněny vůči Romům. 5 Použití nástrojů sídelní politiky za účelem dosažení žádoucí struktury obyvatelstva na určitém území bylo v Československu jak co do délky trvání (docházelo k němu přibližně po celou druhou třetinu dvacátého století), tak škály dotčených sociálních skupin a počtu postižených osob poměrně významným jevem v evropském srovnání. Je třeba podotknout, že pod pojmem sídelní politika, zaváděným v českých soudobých dějinách až nedávno, 6 se zde rozumějí všechny hromadné migrační pohyby řízené státem s cílem přesunout během krátké doby na jiné území, ať už dobrovolně nebo nuceně, příslušníky určitých sociálních skupin. Patří sem tedy nejen snaha o rozšíření německého sídelního prostoru (mimo jiné formou povolání domů (Heimholung) a usazení německých státních příslušníků žijících za hranicemi Německa (Volksdeutsche) během okupace českých zemí), ale i odsun Němců a Rakušanů či jejich dobrovolné (státem však do roku 1948 silně podporované) vystěhování (nezapomínejme v jiném kontextu na Židy!), dále snaha o znovuzalid- 5 Souhrnně k fenoménu nuceného přesídlení v českém, slovenském, polském a maďarském kontextu od roku 1944 do 50. let viz ARBURG, Adrian von: Zwangsumsiedlung als Patentre zept: Tschechoslowakische Bevölkerungspolitik im mitteleuropäischen Vergleich In: NIEDOBITEK, Matthias KROLL, Frank-Lothar (ed.): Vertreibung und Minderheitenschutz in Europa. (Chemnitzer Europastudien, sv. 1.) Berlin, Duncker & Humblot 2005, s Srv. DVOŘÁK, Tomáš: Pohraničí a Ziemie odzyskane: K vybraným aspektům sídelní politiky v poválečné střední Evropě. In: Časopis Matice moravské, roč. 123, è. 2 (2003), s ; AR- BURG, A. von: Tak či onak; TÝŽ: Zwangsumsiedlung als Patentrezept (zde zejména s , s bližší definicí pojmu a typologizací různých nástrojů sídelní a populační politiky).

17 430 Soudobé dějiny XII / 3 4 nění vysídlených oblastí a s ní úzce souvisící reemigrace Čechů a Slováků, v neposlední řadě pak státem iniciované nucené migrace různých menších skupin obyvatelstva (nejdříve na základě národnostního kritéria, zhruba od podzimu 1948 s novým akcentem politickomocenským a sociálním). Nabízejí se však i jiné náhledy na komplex odsunu než sídelněpolitický, který klade důraz na migrace sociálních skupin a jejich příslušníků a zohledňuje spíše technické stránky těchto procesů. V českém výzkumu k dané problematice bohužel stále víceméně absentují mezinárodní komparace, zejména pokud jde o vnitřní vývoj v jednotlivých zemích. 7 Podobný deficit se však týká i domácího srovnávání střídajících se politických režimů, jež by umožnilo reflektovat určité podle výsledků předběžného výzkumu autora ne zrovna zanedbatelné personální kontinuity v řadách těch, kteří na vyšších místech státní byrokracie aktivně spolurozhodovali o obecné otázce, kdo jako příslušník státem definované sociální skupiny smí kde zůstat, a případně za jakých okolností. Avšak nejen to. Pokud připustíme, že masové migrace ve shora uvedeném smyslu nutně předpokládají existenci právě takových státem uznaných (buď organicky srostlých nebo tak či onak účelově zkonstruovaných) skupinových identit, zbývá už jen malý krůček k závěru, že bádání o migrační politice by mělo být integrálně propojeno s výzkumem vytváření sociálních identit (samozřejmě včetně národnostních). Lze proto jen doufat, že sledování rozdílů i paralel v tom, jak různé politické režimy ve 20. století v českých zemích s identitami nakládaly, na delší časové ose se stane brzy podobnou samozřejmostí, jako je tomu už nyní například u zdejšího velmi vyspělého výzkumu raného novověku nebo dlouhého 19. století. 8 Bez stanovení dostatečně dlouhého referenčního období se také sotva obejde analýza sociálního, ekologického (jedním slovem možná civilizačního ) dopadu masových migrací na člověka a krajinu. V libovolném časovém rámci je koneckonců možno sledovat, jak migrační pohyby změnily i struktury politické, respektive jaké politické zájmy je podmínily a instrumentalizovaly. I zde se před bádáním otevírají ještě poměrně široké možnosti. 7 Publikací s takovým zaměřením není ještě mnoho, nebereme-li v úvahu mezinárodní komparativní výzkum samotných nucených migrací, který v posledních letech nabral značně na intenzitě. Srv. SCHULTZ, Helga (ed.): Bevölkerungstransfer und Systemwandel: Ostmitteleuropäische Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. (Frankfurter Studien zur Grenzregion, sv. 4.) Berlin, Berlin Verlag Arno Spitz 1999; SCHULZE WESSEL, Martin ARBURG, Adrian von (ed.): Zwangsmigration und neue Gesellschaft in Ostmitteleuropa nach München 2006 (v přípravě sborník bude obsahovat příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci uspořádané v Mnichově). 8 Význam otázky státem uznaných, neuznaných či vnucených identit lze např. dobře demonstrovat na tzv. smíšených manželstvích. Inspirující tu mohou být práce amerického kolegy Chada Bryanta: BRYANT, Chad: Acting Czech, Marking Germans: Nationality Politics in Bohemia and Moravia, In: Bulletin of the German Historical Institute (Washington), è. 34 (jaro 2004), s ; TÝŽ: Either German or Czech: Fixing Nationality in Bohemia and Moravia, In: Slavic Review, roč. 61, č. 4 (zima 2002), s ; TÝŽ:

18 Komplex odsunu 431 Tyto výzkumné perspektivy mohou přitom čerpat z nesmírného, avšak zatím zdaleka nevyužitého, materiálového bohatství v českých a zahraničních archivech. Budiž mi dovoleno na tomto místě připomenout, že mezi autory příspěvků přítomného dvojčísla jsou tři editoři a dva externí spolupracovníci mezinárodního edičního projektu Migrace a transformace: Dokumenty k realizaci a dopadům vyhánění, nuceného vysidlování a vnitřní sídelní politiky v českých zemích V rámci předpokládaných čtyř edičních svazků bude zpřístupněno 1500 až 2000 archivních dokumentů ze zhruba padesáti českých archivů a několika set archivních fondů, přičemž pravděpodobně více než polovina těchto dokumentů nebyla dosud badatelsky nijak využita. 9 Můj dík patří redakci Soudobých dějin, že přijala podnět k realizaci navrženého čísla odpočátku velmi příznivě. Neméně děkuji všem autorům, jejichž příspěvky mohou sloužit jako přesvědčivý důkaz, že na daném badatelském poli zůstává ještě hodně nepoznaných míst. Občanství, národnost a každodenní život: Příspěvek k dějinám česko-německých smíšených manželství, In: Kuděj, roč. 4, č. 2 (2002), s K nucenému uzavření osob ze smíšených manželství do svěrací kazajky jednonárodnostních identit po roce 1945 viz FROMMER, Benjamin: Expulsion or Integration: Unmixing Interethnic Marriage in Postwar Czechoslovakia. In: East European Politics and Societies, roč. 14, č. 2 (2000), s K tomuto problému a obecně k významu veřejné alokace identit v poválečném Československu viz ARBURG, Adrian von: Zwischen Vertreibung und Integration: Tschechische Deutschenpolitik (Disertační práce.) Praha, Fakulta sociálních věd UK 2004, s , , (Práce se připravuje k vydání jako sv. 113 v ediční řadě Veröffentlichungen des Collegium Carolinum.) 9 Ediční centrum projektu sídlí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době ( ) je německou partnerskou institucí Ústav pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Webová prezentace projektu:

19 432 Soudobé dějiny XII / 3 4 Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí Vytváření nové identity severočeského pohraničí ( ) 1 Eagle Glassheim Příroda není chrám, nýbrž dílna, a člověk v ní je dělníkem. Ivan Sergejevič Turgeněv: Otcové a děti Návštěvníci, kteří zavítali do severních Čech v šedesátých až osmdesátých letech 20. století, popisovali tamní krajinu jako zcela zdevastovanou jak z hlediska životního prostředí, tak i v sociálním ohledu vylidněné vesnice s chátrajícími kostely a opuštěnými domy; rozlehlé uhelné doly rozprostírající se v místech, kde kdysi stávala města; smog tak hustý, že se kvůli němu zastavovala doprava a starší lidé končili v nemocnicích. Byl to region neblaze proslulý svými výhodami poskytovanými státem místním obyvatelům, jakými byly bezplatné ozdravné pobyty na horách pro děti a finanční příspěvky zdejším občanům v podobě pohřebného. Severní Čechy se mohly pochlubit nejvyšší úmrtností v rámci celého Českosloven- 1 Velice děkuji přátelům a kolegům, jejichž podnětů jsem mohl využít při psaní tohoto článku: jsou to Adrian von Arburg, Christiane Brennerová, Stephen Deets, Melissa Feinbergová, Benjamin Frommer, David Gerlach, Paul Hanebrink, Vladimír Kaiser, Padraic Kenney, Ondřej Matějka, Caitlin Murdochová, Clara Oberleová, Cynthia Pacesová, Patricia Sanbornová, Philipp Ther, Miroslav Vaněk a fakulta a hosté Collegia Carolina v Mnichově. Mé díky patří také nakladatelství University of Chicago Press, které vlastní copyright na publikaci článku. Jeho anglická verze paralelně vyšla v časopise Journal of Modern History pod názvem Ethnic Cleansing, Communism, and Environmental Devastation in Czechoslavakia s Borderlands, (roč. 78, č. 1, březen 2006, s ).

20 Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí 433 ska, a co se týká alkoholismu, kriminality a počtu sebevražd, držely se v celorepublikovém měřítku rovněž na špici. 2 Z hlediska těch, kteří si pamatovali tento region ještě z předchozího období jako součást Sudet s německým osídlením a mohli tudíž srovnávat, nevyznívalo toto porovnání pro poválečné severočeské pohraničí nijak příznivě. Vyhnání milionu dvou set tisíc Němců z regionu v letech 1945 a 1946 mělo pro severní Čechy za následek dramatický úpadek v mnoha ohledech sociálním, estetickém a ovšem i ekologickém. 3 Nejen sudetoněmečtí vysídlenci a jejich potomci, nýbrž i někteří čeští pozorovatelé zastávají názor, že k devastaci severních Čech došlo právě v důsledku vyhnání sudetských Němců. Ještě celkem nedávno jsme slýchali následující hodnocení: Při překročení státní hranice člověka zarazí do očí bijící rozdíl mezi oběma zeměmi: Německo je zářivě čisté a barevné, zatímco Česká republika je šedá a ponurá; staré budovy chátrají, ty novější pak vypadají jako činžáky z jakéhokoli města, jako je Chicago nebo New York. Následky ztráty (v souladu s vládním rozhodnutím) více než 90 % místních obyvatel spolu s působením komunistického režimu se zde projevily velmi zřetelně. 4 Podle této verze příběhu se do míst kdysi prosperujících sudetoněmeckých obcí stěhovali ve velmi nesourodém procesu Češi a Slováci. Novousedlíci podle kritiků postrádali pocit sounáležitosti a vztah k přírodní, po mnoho pokolení zvelebované krajině, které se v němčině říká Heimat neboli domov, vlast. Absence pocitu sounáležitosti s sebou přinesla všeobecnou nedbalost a patologii jak v sociálním smyslu, tak i ve vztahu k životnímu prostředí. Mnohem výmluvně- 2 KOSTELECKÝ, Tomáš: Regionální diferenciace sociálních problémů v České republice. (Pracovní texty.) Praha, Sociologický ústav AV ČR Pod názvem severní Čechy mám na mysli území zahrnutá v rámci administrativního přerozdělení z roku 1960 do správní jednotky Severočeský kraj: okresy Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Do regionu severních Čech spadá 19 procent území původních Sudet, oblasti okupované v období nacistickým Německem. Počet místního obyvatelstva díky jeho značné hustotě a také kapacita průmyslové výroby však tvořily v celorepublikovém měřítku mnohem větší podíl. Ke statistikám z roku 1939 týkajícím se obyvatelstva viz Odsun Die Vertreibung der Sudetendeutschen: Begleitband zur Ausstellung. München, Sudetendeutsches Archiv 1995, s V roce 1960 v regionu žilo 1,13 milionů obyvatel, převážně Čechů (viz TYL, Otakar ZAHÁLKA, Jaroslav: Severočeský kraj dnes a zítra. Ústí n/l., Severočeské krajské nakladatelství 1961, s. 12 a 15). 4 Dopis Susan Muehlhans Karidesové otištěný in: Heimatbrief, roč. 8, č. 4 (prosinec 1997). Sudetoněmecké domovské (Heimat) organizace v Německu používají obdobnou odsuzující rétoriku (viz např. webové stránky organizace Komotau (Chomutov). Václav Havel, disident a první československý postkomunistický prezident, sdílí stejný názor. V roce 1991 stav území podél západočeské hranice s Německem komentoval slovy:...na jedné straně úhledná políčka, cesty, pěšiny, sady... je na něm vidět lidská péče, založená na úctě k půdě; na straně druhé velké lány s lehlou úrodou, hromady chemikálií, nevyužitá či rozježděná půda, zanedbané cesty, žádná stromořadí, lesíky, nic. Vesnice jsou jen zbytky vesnic, prorostlé čímsi, co připomíná tovární dvory. (HAVEL, Václav: Letní přemítání. Praha, Odeon 1991, s. 85.)

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Řecká emigrace v Československu (1948 1968) Od jednoho rozštěpení ke druhému

Řecká emigrace v Československu (1948 1968) Od jednoho rozštěpení ke druhému Konstantinos Tsivos Řecká emigrace v Československu (1948 1968) Od jednoho rozštěpení ke druhému Teritoria svazek 12 Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Dokořán Recenzovali: prof. PhDr. Růžena

Více

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč)

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) PØES ročník V / číslo 14 hranice pøedsudky lhostejnost uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / jaro 2008 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Je česká společnost zatížena minulostí v podobě nezvládnutých předsudků a mýtů?

Je česká společnost zatížena minulostí v podobě nezvládnutých předsudků a mýtů? Je česká společnost zatížena minulostí v podobě nezvládnutých předsudků a mýtů? Václav Houžvička Procesy evropské integrace, jejichž aktérem je rovněž Česká republika, předpokládají, že budou překonány

Více

Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici

Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici Úvod Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici 1. Úkol nadace - Vzpomínání na vyhnání Odsouzení vyhnání Prohloubení smíření a vzájemného porozumění - Multiperspektivní

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI). OBSAH Úvod.... 3 Část I. Segregace Sídelní

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jana Kopečková Vedoucí práce: Mgr. Vladimír

Více

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie STATI Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů Pohled historické sociologie JIŘÍ MUSIL * Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha Urban Development and Planning in

Více

Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ

Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ Socioklub Praha 2002 editor ing.petr Víšek ISBN 80-86484-01-7 Obsah Problémy bydlení etnických menšin a trendy k rezidenční segregaci v České republice str.3

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin DIPLOMOVÁ PRÁCE Adam Havlík Západní hudba v Československu v období normalizace Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

Více

Etnicita v historické perspektivě

Etnicita v historické perspektivě Etnicita v historické perspektivě Prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně etnické kolektivní identity František Bahenský Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha 2010 Publikace vznikla

Více

Vědecká rada ÚSTR Evaluace 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z EVALUACE PROVEDENÉ VĚDECKOU RADOU ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Vědecká rada ÚSTR Evaluace 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z EVALUACE PROVEDENÉ VĚDECKOU RADOU ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z EVALUACE PROVEDENÉ VĚDECKOU RADOU ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ 1 OBSAH I. Předmět a cíle evaluace 5 II. Podmínky evaluace 6 1. Doba konání 6 2. Účastníci 6 3. Evaluační porady

Více

Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice.

Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Zdeněk Uherek, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová a kol. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ukrajinský jazyk a literatura BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ukrajinská emigrace v ČR (Нашого цвіту по усьому світу) Vedoucí práce: Doc. Halyna Myronová, Csc.

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Československá ústava 1920 Devadesát let poté Sborník textů Eva Broklová, Karel Malý, Václav Pavlíček Jan Rychlík, Ferdinand Peroutka, Jan Kuklík Jan Bárta, Petr Wawrosz,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951

Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951 studie a články Chorvatská akce Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951 MILAN BÁRTA Po druhé světové válce došlo k nucenému vystěhování československých občanů chorvatské

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více