3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945"

Transkript

1 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

2 Soudobé dějiny XII / SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR

3 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY SPOLU S REDAKČNÍM KRUHEM ŘÍDÍ Oldřich Tůma a Milan Drápala REDAKČNÍ KRUH: Eva Broklová, Milan Drápala, Stanislav Kokoška, Jan Měchýř, Jiří Suk, František Svátek, Oldřich Tůma, Jiří Vykoukal REDAKČNÍ RADA: Adrian von Arburg, Praha Vojtech Čelko, Praha Jürgen Danyel, Drážďany Eva Hahnová, Augustfehn Miloš Havelka, Praha Peter Heumos, Mnichov Jozef Jablonický, Bratislava Ivan Kamenec, Bratislava Łukasz Kamiński, Varšava Karel Kaplan, Praha Zdeněk Kárník, Praha Jiří Knapík, Opava Michal Kopeček, Praha Pavel Kosatík, Praha Jan Křen, Praha Jiří Křesťan, Praha Václav Kural, Praha Robert Kvaček, Praha Françoise Ma yerová, Montpellier Martin Nodl, Praha Alena Nosková, Praha Milan Otáhal, Praha Derek Paton, Praha Jiří Pernes, Brno Jiří Pešek, Praha Vilém Prečan, Praha Petr Šafařík, Praha Jiří Vančura, Praha Zdeněk Vašíček, Praha Zbyněk Zeman, Praha REDAKCE: Milan Drápala (vedoucí redaktor) Ela Nauschová

4 Soudobé dějiny XII / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Institute of Recent History Bucurest a s Fakultou sociálních věd UK pořádá v rámci projektu History after the Fall. The Indeterminancy of the Short Twentieth Century, který je součástí grantu Evropské unie Culture 2000, výstavu politických plakátů Historical Comparison of Fascism and Comm unism in Romania. Výstava se uskuteční v prostorách Fakulty sociálních věd UK, U Kříže 8, Praha 5 Jinonice od 29. května do 28. června Vstup zdarma. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR pořádá v rámci projektu History after the Fall. The Indeterminancy of the Short Twentieth Century, který je součástí grantu Evropské unie Culture 2000, vědecký workshop na téma Historical Revisionism after the WW II za účasti předních historiků a politologů z Maďarska, Německa, Polska, Rumunska a České republiky. Seminář se uskuteční 19. a 20. října 2006 v budově Prezidia Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206. Podrobnější program bude zveřejněn na internetových stránkách Ústavu pro soudobé dějiny během června Simultánní tlumočení z angličtiny je zajištěno.

5 418 Soudobé dějiny XII / 3 4 Autoři Adrian von Arburg (1974) švýcarský historik, absolvent postgraduálního studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, nyní působí jako jeden z hlavních zpracovatelů v mezinárodním edičním projektu Migrace a transformace: Dokumenty k realizaci a dopadům vyhánění, nuceného vysidlování a vnitřní sídelní politiky v českých zemích, , jehož centrum sídlí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vedle tohoto tématu se zabývá migrační a populační politikou ve středovýchodní Evropě ve 20. století a výzkumem moderního nacionalismu a národních identit. Eva Broklová (1939) docentka Masarykova ústavu AV ČR v Praze, zabývá se československým politickým systémem za první republiky ve středoevropské komparaci, volebním systémem v letech a tehdejšími parlamentními volbami, politickou kulturou německy mluvících zemí a německých aktivistických stran v první republice. Je autorkou publikací Československá demokracie: Politický systém ČSR (Praha 1992), Politická kultura německých aktivistických stran v Československu (Praha 1999) a Prezident Republiky československé: Instituce a osobnost T. G. Masaryka (Praha 2001). Tomáš Dvořák (1973) odborný asistent v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, věnuje se především problematice nucených migrací v Československu po roce Tématu se týká jeho disertační práce Vnitřní odsun : Průběh, motivy a paralely přesídlování německého obyvatelstva do vnitrozemí v českých zemích v letech (Brno 2005). Eagle Glassheim (1970) americký historik, přednáší východoevropské dějiny a dějiny etnických čistek a genocidy na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru. Kromě těchto obecných témat zkoumá proměny české šlechty od vzniku Československa do komunistického převratu a poválečné osidlování a utváření nových sociálních vazeb v Československu, Polsku a východním Německu. Je autorem monografie Noble Nationalists: The Transformation of the Bohemian Aristocracy (Harvard University Press 2005).

6 Soudobé dějiny XII / Vlastimil Hála (1951) vědecký pracovník Filozofického ústavu AV ČR v Praze, věnuje se zejména etické problematice v dějinách filozofie. Autor práce Impulsy Kantovy etiky (Praha 1994) a řady časopiseckých článků z oblasti dějin filozofie i filozofie současné (Bolzano, Brentano, Hösle, Habermas aj.). Pavla Horská (1927) dlouhá léta působila v Historickém ústavu ČSAV v Praze, nyní v důchodu. Zabývá se historickou demografií, sociálními a hospodářskými dějinami českých zemí v 19. století, česko-francouzskými vztahy v 19. a 20. století a dějinami žen a ženského hnutí. Je mimo jiné hlavní autorkou knihy Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy (Praha 1990), autorkou prací Sladká Francie (Praha 1996) a Naše prababičky feministky (Praha 1999) a spoluautorkou monografie Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa (spolu s Eduardem Maurem a Jiřím Musilem, Praha 2002). Karel Hrubý (1923) sociolog, od roku 1968 žije v Basileji. V letech byl šéfredaktorem kulturně-politického čtvrtletníku Společnosti pro vědu a umění Proměny, vydávaného v New Yorku. Zabývá se sociologií změn politických systémů ve starší době (husitství) i v současnosti. Vydavatel studií o Masarykovi T. G. Masaryk in Perspective: Comments and Criticism (spolu s Milíčem Čapkem, Ann Arbor 1981). Ivan Kamenec (1938) vědecký pracovník Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, specializuje se na dějiny Slovenska po roce 1918, zejména na období druhé světové války a holokaust slovenských Židů. Tomuto tématu věnoval monografii Po stopách tragédie (Bratislava 1991), dále vydal knihy Slovenský stát ( ) (Praha 1992), Tragédia politika, kňaza a človeka: Dr. Jozef Tiso (Bratislava 1998) a Hľadanie a blúdenie v dejinách: Úvahy, štúdie a polemiky (Bratislava 2000). Zdeněk Kárník (1931) profesor Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se především českými a německými sociálními dějinami 19. a 20. století. Je autorem práce Habsburk, Masaryk či Šmeral: Socialisté na rozcestí (Praha 1996) a třísvazkové monografie České země v éře První republiky: (Praha ). Kateřina Kočová (1976) odborná asistentka katedry dějepisu na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, těžištěm jejího odborného zájmu je mimořádné lidové soudnictví v Československu po druhé světové válce, vysídlení Němců, politická perzekuce a procesy z padesátých let minulého století. Se Zdeňkem Radvanovským a Jitkou Suchou se autorsky podílela na monografii Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v letech (Ústí nad Labem 2001).

7 420 Soudobé dějiny XII / 3 4 David Kovařík (1972) odborný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Brně, postgraduálně studuje české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se českým a československým dějinám po roce 1945, se zaměřením na poválečný vývoj pohraničních oblastí a na moderní dějiny Brna. Jan Křen (1930) profesor Univerzity Karlovy v Praze, přednáší na Fakultě sociálních věd UK a na univerzitách v Rakousku a Německu. Zabývá se především moderními dějinami střední Evropy a česko-německými vztahy. K tomuto tématu mimo jiné publikoval Konfliktní společenství: Češi a Němci (Praha 1991 a Mnichov 1996), naposled vydal syntetickou monografii Dvě století střední Evropy (Praha 2005). Jiří Křesťan (1957) archivář a historik, vedoucí oddělení pražského Národního archivu. Zabývá se dějinami komunismu a socialismu v českých zemích, zvláště pak osobností Zdeňka Nejedlého, jemuž věnoval studii Pojetí české otázky v díle Zdeňka Nejedlého (Praha 1996). Ján Mlynárik (1933) slovenský historik, signatář Charty 77, pobýval v německém exilu, poté přednášel slovenské dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nyní je předsedou Svazu Slováků v České republice. Zabývá se zejména perzekucí a vysídlením německého obyvatelstva z Československa a dějinami česko-slovenských vztahů. Osobnosti Milana R. Štefánika věnoval biografii Cesta ke hvězdám a svobodě (B.m. 1991), dále mimo jiné publikoval práce Slovenskí študenti: Na českých vysokých školách v rokoch , sv. 1 (Praha 2005) a Tragédie Vitorazska : Poprava v Tušti (Třeboň 2005). Zdeněk R. Nešpor (1976) vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR v Praze a odborný asistent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Soustavně se věnuje dějinám a sociologii náboženství, sociologii kultury se zaměřením na hodnoty a instituce a sociální antropologii v českých zemích a balkánské oblasti. Publikoval mimo jiné monografie Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty (Praha 2002) a Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství 18. a 19. století (Ústí nad Labem 2004). Lukáš Novotný (1979) odborný pracovník oddělení České pohraničí Sociologického ústavu AV ČR v Ústí nad Labem. Zabývá se česko-německými vztahy a národnostní problematikou v České republice a střední Evropě, k těmto tématům publikuje doma i v zahraničí. Jakub Rákosník (1977) odborný asistent Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se dějinami sociálních států a dělnického hnutí v 19. a 20. století.

8 Soudobé dějiny XII / Radek Slabotínský (1975) doktorand oboru české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na mechanismy politických procesů v komunistickém Československu, některé vůdčí politiky poválečné KSČ a vztahy katolické církve a komunistického režimu. Lucie Soldátová (1982) absolventka oboru historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, nyní absolvuje obory mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a západoevropských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tomáš Staněk (1952) vědecký pracovník Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě a docent na Ústavu veřejné správy a regionální politiky Slezské univerzity v Opavě. Dlouhodobě se soustředí na postavení Němců v poválečném Československu a jejich vysídlení ze země, na vývoj česko-německých vztahů v širším středoevropském kontextu a na různé aspekty veřejného násilí v poválečné české společnosti. Publikoval řadu monografií a studií, například Odsun Němců z Československa (Praha 1991), Německá menšina v českých zemích (Praha 1993), Tábory v českých zemích (Šenov u Ostravy 1996) a Poválečné excesy v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování (Praha 2005). Jiří Topinka (1970) absolvent oboru historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nyní odborný archivář Státního okresního archivu v Berouně a externí doktorand Ústavu hospodářských dějin FF UK. Zabývá se poválečnými hospodářskými a sociálními dějinami Československa, zejména kolektivizací venkova. Autor několika regionálních monografií, řídí archivní sborník Minulostí Berounska.

9 422 Soudobé dějiny XII / 3 4 Obsah Komplex odsunu Vysídlení Němců a české pohraničí po roce 1945 Adrian von Arburg Studie a eseje Eagle Glassheim Tomáš Staněk Adrian von Arburg Jiří Topinka Kateřina Kočová Tomáš Dvořák Komplex odsunu Několik poznámek k tématu Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí Vytváření nové identity severočeského pohraničí ( ) Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění evakuace německého obyvatelstva (květen až září 1945) (1. část: Předpoklady a vývoj do konce května) Zapomenutý kraj České pohraničí a takzvaná akce dosídlení Druhá retribuce Činnost mimořádných lidových soudů v roce Těžba uranu versus očista pohraničí Německé pracovní síly v Jáchymovských dolech na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století

10 Soudobé dějiny XII / Zdeněk R. Nešpor Materiály David Kovařík Diskuse Jan Křen Jak dál bádat o mezinárodních migracích? Vývoj a perspektivy současných západních studií V zájmu ochrany hranic Přesídlení obyvatel ze zakázaného a hraničního pásma ( ) Dokumenty StB jako pramen poznání minulosti Zdeněk Kárník Odpověď Karlu Hrubému Ján Mlynárik Luhajúci ublížený recenzent Ivan Kamenec Recenze Jiří Křesťan Eva Broklová Pavla Horská Pavla Horská Jakub Rákosník Karel Hrubý Radek Slabotínský Vlastimil Hála Aké sú možnosti racionálnej diskusie? Odpoveď Jánovi Mlynárikovi Jean-Paul Sartre jako zrcadlo století a úlohy intelektuála O recenzování, biografiích a životopisu Jiřího Stříbrného Nad osudy Josefa Macka a Viktora Knapa Interpretační možnosti historické biografie a autobiografie Prolegomena k životopisu Františka Grause Životopisec v zajetí svého historika Boučkův příběh Jana Slavíka Vydatné torzo Nad nedokončenými vzpomínkami Jiřího Loewyho Studenti jako hybná síla změn v komunistickém Československu Kdo vyhrál španělskou občanskou válku?

11 424 Soudobé dějiny XII / 3 4 Lukáš Novotný Viníci, či oběti? Rozpolcená paměť zemí nacistické Osy v komparaci Lucie Soldátová Francie v poválečném světě Kronika Summit historiků u protinožců Dvacátý Mezinárodní kongres historických věd v Sydney (3. 9. července 2005) (Jaroslav Pánek, Jiří Kocian Oldřich Tůma, Miloslav Polívka, Petr Vorel, Jiří Lach, Radmila Slabáková) Konference o československých peněžních reformách (Martin Krčál) Podzimní seminář o odpírání vojenské služby (Martina Miklová) Anotace Resumé

12 Soudobé dějiny XII / Komplex odsunu Úvodní poznámky k tématu Adrian von Arburg Předkládaným dvojčíslem Soudobých dějin se čtenáři dostává do ruky šest příspěvků, jež pojednávají obecně vzato o důsledcích, které zanechala druhá světová válka na území českých zemí, zvláště pak v jejich pohraničí. Do monotematicky zaměřeného dvojčísla přispělo pět českých a dva zahraniční historikové, jejichž průměrný věk je nižší než pětatřicet let. Své studie napsali většinou právě v době, kdy uplynulo šedesát let od skončení nejmohutnější erupce násilí, která Evropu v moderní historii zasáhla. Potenciál tohoto válečného konfliktu byl tak ohromný a ničivý, že zejména společnosti, v nichž zkázonosný vývoj tímto směrem měl svou významnou endogenní komponentu, nebyly s to po ukončení válečných operací učinit ihned přítrž veřejnému násilí které už nepáchaly státy proti státům, ale lidé (vlastní občané) proti jiným lidem. Ovšem i poté, co se časem podařilo zastavit akty hromadných perzekucí, jejichž vykonavateli byli nejrůznější samozvaní revolucionáři, polooficiální ozbrojené jednotky i orgány státní moci, dospěly evropské společnosti postižené válkou a terorem německého okupačního režimu vesměs teprve na samotný počátek svého zvládnutí tohoto bolestného dědictví. Občasný pohled do současného denního tisku může vyprovokovat otázku, zda rekonvalescenci z toho nejosudovějšího zemětřesení v uspořádání mezistátních a mezilidských vztahů mezi Evropany mají už všude a všichni zdárně za sebou. Mám za to, že stále patrná vysoká zpolitizovanost některých aspektů válečného dědictví v sepětí s jejich trvající společenskou důležitostí plně ospravedlňují, že Soudobé dějiny ve svém dvanáctém ročníku tomuto tématu po delší době opět věnují soustředěnou pozornost. 1 1 Časopis uspořádal již ve svém 1. ročníku Fórum o sudetoněmecké otázce (Soudobé dějiny, roč. 1, č. 2 3 (1994), s ). V rámci časopisu byl v roce 2002 publikován reprezentativ-

13 426 Soudobé dějiny XII / 3 4 Naši autoři znají jevy a události, které v tomto čísle analyzují, jen ze zprostředkovaného podání, většinou z písemných archivních pramenů. Může to být považováno za jistý hendikep. Je však velmi blízká doba, kdy takovýto přístup ke zpracování této pořád ještě živé minulosti bude jedině schůdný. Aniž by autoři metodologicky vyčerpali všechny možnosti historické heuristiky, snaží se ve svých studiích osvětlit vybrané aspekty jednoho tematického kolosu, jenž patří do úzkého kontextu uplynulé světové války, a to do značné míry nejen kauzálně, ale také z řady jiných hledisek (ekonomicky, politicky, personálně, sociálně, mentálně). Když polští kolegové v devadesátých letech zavedli úmyslně dvojznačný výraz komplex odsunu, chtěli tím jednak vyjádřit ohromnou šíři všech vývojových tendencí více či méně přímo propojených s vyháněním a nuceným vysídlením obyvatel, ke kterému ve střední, východní a jihovýchodní Evropě od roku 1938 došlo, jednak naráželi na potíže, které má ještě i dnešní společnost s tím, aby nazírala tento fenomén bez klapek na očích. 2 Snad jen mistrovské beletristické dílo by dokázalo dostatečně výstižně zachytit vše podstatné, co patřilo k oné pro miliony lidských osudů tak dramatické látce; jedna historická syntéza, byť sebezdařilejší, toho není mocna. Ani autoři tohoto tematického bloku pochopitelně nesledovali záměr rovnoměrně pokrýt všechny důležité otázky, které daná látka nabízí. Ve svých příspěvcích zkoumají jen vybrané dílčí aspekty řízení a průběhu, průvodních okolností a důsledků nuceného vysídlení většiny té části domácího obyvatelstva, kterou tehdejší státní moc považovala za etnicky německou. Odlišné přístupy a předměty jednotlivých textů demonstrují dosti reprezentativně nejenom šíři celého tématu, ale právě i vzájemnou propojenost jednotlivých jeho aspektů. Všem textům je společné, že osvětlují spíše vnitrostátní kontext tematiky, zatímco velká část příbuzných publikací na české, německé a rakouské straně se zatím soustředí spíše na mezinárodní (diplomatické a právní) souvislosti. Geografickým těžištěm následujících článků je přitom nesporně pohraničí českých zemí, tj. území zahrnující více než jednu třetinu rozlohy dnešní České republiky. ní výběr literatury k tématu, jehož první část zpracovala Slavěna Rohlíková a druhou část Věra Břeňová (Vysídlení Němců z Československa: Výběrová bibliografie literatury z let In: Tamtéž, roč. 9, č. 1 (2002), s ; Vysídlení Němců a jeho reflexe v současných česko-německých vztazích: Výběrová bibliografie článků z časopisů a sborníků vydaných v letech In: Tamtéž, č. 2, s ). Vedle řady článků, recenzí a anotací, v nichž byly různé aspekty tématu alespoň okrajově dotčeny, vyšly v následujícím roce znovu dva příspěvky s přímým zaměřením na danou problematiku (KOPEČEK, Michal KUNŠTÁT, Miroslav: Sudetoněmecká otázka v české akademické debatě po roce In: Tamtéž, roč. 10, č. 3 (2003), s ; ARBURG, Adrian von: Tak či onak: Nucené přesídlení v komplexním pojetí poválečné sídelní politiky v českých zemích. In: Tamtéž, s ). 2 Viz BORODZIEJ, Włodzimierz HAJNICZ, Arthur (ed.): Kompleks wypędzenia. Kraków, Znak Blíže k tomuto pojetí viz ARBURG, A. von: Tak či onak, s , kde čtenář najde i stručný přehled stavu zpracování tématu ve středoevropském kontextu.

14 Komplex odsunu 427 Stěží dnes může být pochyb o tom, že pohraničí prošlo i po skončení masových přesunů obyvatelstva dlouhodobým specifickým vývojem, který nesl v mnohém ohledu problematičtější rysy, než tomu bylo ve vnitrozemí, tradičně osídleném česky mluvícím živlem. Ještě v roce 1967 označil tehdejší první tajemník ÚV KSČ a prezident Antonín Novotný stav pohraničí za politicky neúnosný. 3 Existence určitých teritoriálních zvláštností okrajových regionů historických českých zemí je dodnes předmětem výzkumu společenských a kulturních věd. 4 Právě otázku, o jakých dlouhodobých důsledcích odsunu a realizovaného způsobu státní osidlovací politiky lze v retrospektivním historickém pohledu hovořit, si kladou v našem čísle hned dva autoři. Jinak řečeno, které procesy a jevy vzešly z odstranění a částečného nahrazení více než tří milionů autochtonních obyvatel po roce 1945 a které z nich mají alespoň zčásti historicky hlubší kořeny, či naopak tkvějí až v době pozdější? Americký badatel Eagle Glassheim se zaměřuje především na změny v charakteru krajiny a to nejen přírodní, ale i mentální se zvláštním zřetelem na tradičně vysoce průmyslové severní Čechy. Snaží se přitom odpovědět na otázku, do jaké míry může náhlá změna nehmotného hodnotového systému, v jehož souřadnicích se odehrával život většiny obyvatelstva, mít vliv na vytvoření (respektive znetvoření ) krajiny. Glassheimův typicky anglosaský pohled, vyznačující se směsicí mikropříběhů a analýz provedených jakoby z ptačí perspektivy, je pro nemalou část českých čtenářů zajisté dosti neobvyklý. Netajím se, že řada jeho soudů se i mně jeví jako přinejmenším diskutabilní. Nicméně je třeba zdůraznit, že se jedná o erudovaného autora, který předložené téma delší dobu studoval v českých archivech a knihovnách. Jeho místy poněkud vyhroceně formulované závěry mohou přitom poskytnout plodný základ pro další vítanou diskusi. Glassheimův esejisticky pojatý text lze vzít i jako příklad americké perspektivy, která se příliš nezatěžuje středoevropskými terminologickými souboji. Tak jeho použití pojmu etnické čistky (ethnic cleansing) bez bližší definice se může pro některé čtenáře stát kamenem úrazu. Domnívám se však, že autor pod tímto termínem rozumí jednoduše snahu státu o etnickou homogenizaci svého výsostného území. A že tato tendence odpovídala v polovině čtyřicátých let minulého století naprostému transatlantickému konsenzu, by mohlo být myslím přijato bez dlouhých diskusí. Jiří Topinka si předsevzal zpracovat dokumentaci pozdní fáze osidlování pohraničí (takzvané dosidlování) zhruba od roku 1948 až do let šedesátých, a vybral si tím téma badatelsky dosud takřka neošlapané. V materiálově velmi bohaté studii 3 KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy 1968, sv Brno, Doplněk 2002, s. 14. Novotného výrok je citován v příspěvku Jiřího Topinky v tomto čísle. 4 Viz např. DANĚK, Petr: Existuje politická kultura českého pohraničí? In: Geografie, roč. 105, č. 1 (2000), s ; ZICH, František a kol.: Kdo žije v pohraničí: Česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace. Ústí n/l., Sociologický ústav AV ČR 1996; JEŘÁBEK, Milan a kol.: České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování. Praha, Academia 2004.

15 428 Soudobé dějiny XII / 3 4 mimo jiné ukazuje na chronické systémové problémy, na něž snahy dosídlit částečně vylidněné kraje narážely, dokládá všestranný hluboký úpadek pohraničí ve sledovaném období a osvětluje poměrně specifický ráz, jejž měla kolektivizace zemědělství v těchto oblastech. Mezi Glassheimovým a Topinkovým příspěvkem je zařazena první část obsáhlejší studie Tomáše Staňka a Adriana von Arburga, která na základě většího množství dosud téměř nevyužitých českých pramenů zkoumá charakter první vlny vysidlování osob pokládaných za Němce do Bavorska, Saska, Rakouska a tehdy již fakticky polského Slezska v období od května do podzimu roku Autorům jde primárně o jednu klíčovou otázku: Jakou úlohu ve fázi takzvaného divokého odsunu sehrály tehdejší nejvyšší orgány československé státní moci, tedy vláda, armáda, zemské národní výbory a prezident republiky? Jak lze jejich podíl na těchto událostech co možná nejdiferencovaněji zhodnotit? Jaký význam měly direktivy vycházející z centra pro průběh prvních aktů vyhánění ve srovnání s faktory působícími na místní úrovni? Z rozsahových důvodů bylo nutno Staňkův a Arburgův společný příspěvek rozdělit do tří částí, které budou publikovány ve třech po sobě následujících číslech Soudobých dějin. Rovněž nedobrovolnými migracemi německého obyvatelstva, ovšem nikoli za státní hranice, nýbrž v rámci českých zemí, se zabývá do velké míry průkopnická studie Tomáše Dvořáka. Svým zaměřením na těžební oblast Jáchymovských dolů má jen zdánlivě pouze regionální význam. Přední místo, které zaujímal československý uranový průmysl v prvních poválečných letech v celém sovětském atomovém programu, nejenže poznamenalo dotyčnou část západního Krušnohoří dlouhodobou ekologickou zátěží a změnou etnicko-sociální skladby obyvatelstva, ale v období od komunistického převratu zhruba do poloviny padesátých let také mělo pro desetitisíce civilních obyvatel Československa za následek deportaci z jejich bydliště, nucené pracovní nasazení a mnohdy dlouhá léta příkoří v uranovém pekle. Poté co byl už v minulých letech podrobněji zkoumán osud především českých a slovenských politických a kriminálních vězňů, převážně německých a českých retribučních vězňů a konečně i německých válečných zajatců nasazených v revíru Jáchymovských dolů, přináší Dvořák první historický rozbor souvislostí přesunu a pobytu poslední skupiny osob, které se musely v těžební oblasti usadit, totiž civilních Němců ze všech koutů Čech, Moravy a českého Slezska. Za neméně podnětnou lze považovat studii liberecké historičky Kateřiny Kočové o dosud málo probádané druhé fázi takzvaného retribučního soudnictví v českých zemích. Její příspěvek postihuje vznik, základní trendy a výsledky nové vlny retribucí, poté co byly po únoru 1948 obnoveny komunistickým režimem, a statisticky zhodnocuje činnost mimořádných lidových soudů s ohledem na osoby obžalované, odsouzené a jejich sociální i národnostní složení, přičemž údaje porovnává s výsledky první fáze retribucí, trvající do května Autorka přesvědčivě dokládá politicky tendenční motivaci obnovení retribucí, jež měly napravit údajné prohřešky předúnorové justice v gesci demokratického ministra Prokopa Drtiny, ale také prokazuje, že se novému režimu nepodařilo naplnit původní představu o masovém postihu neodsouzených (skutečných či jen domnělých) válečných zločinců a kola-

16 Komplex odsunu 429 borantů ani významněji využít obnovených retribucí k perzekuci politických protivníků komunistů. V rubrice Materiály přináší dvojčíslo další první sondu do prozatím takřka nezpracované problematiky. David Kovařík ve svém článku podává přehled základní faktografie o vysídlení obyvatelstva z takzvaného zakázaného pásma a nespolehlivých osob z hraničního pásma po zřízení železné opony v roce Snad se může jevit nelogické, že je tento příspěvek zařazen v tematickém bloku věnovaném komplexu odsunu. Jistě, téma ochrany hranic komunistického systému před západním světem náleží především do kontextu rozvíjející se studené války, částečně i do kontextu politických perzekucí především padesátých let. Na druhé straně se režim i za těchto změněných okolností nadále uchyloval k nástrojům z repertoáru takzvané represivní sídelní politiky, s jejichž používáním se na českém území v masovém měřítku začalo v roce 1938 a které došly nejširšího uplatnění mezi lety 1945 a 1948, tedy při odsunu Němců za hranice a nucených migracích příslušníků jiných minorit, ať už mimo území československého státu či v jeho rámci. Kovaříkův příspěvek tak demonstruje určitou kontinuitu mezi před- a poúnorovou dobou na poli realizované sídelní politiky, jejíž represivní prvky se zřetelně projevily v padesátých letech právě při vysidlování obyvatel žijících v těsném sousedství hranic se západními státy a přetrvaly až do let šedesátých, kdy byly uplatněny vůči Romům. 5 Použití nástrojů sídelní politiky za účelem dosažení žádoucí struktury obyvatelstva na určitém území bylo v Československu jak co do délky trvání (docházelo k němu přibližně po celou druhou třetinu dvacátého století), tak škály dotčených sociálních skupin a počtu postižených osob poměrně významným jevem v evropském srovnání. Je třeba podotknout, že pod pojmem sídelní politika, zaváděným v českých soudobých dějinách až nedávno, 6 se zde rozumějí všechny hromadné migrační pohyby řízené státem s cílem přesunout během krátké doby na jiné území, ať už dobrovolně nebo nuceně, příslušníky určitých sociálních skupin. Patří sem tedy nejen snaha o rozšíření německého sídelního prostoru (mimo jiné formou povolání domů (Heimholung) a usazení německých státních příslušníků žijících za hranicemi Německa (Volksdeutsche) během okupace českých zemí), ale i odsun Němců a Rakušanů či jejich dobrovolné (státem však do roku 1948 silně podporované) vystěhování (nezapomínejme v jiném kontextu na Židy!), dále snaha o znovuzalid- 5 Souhrnně k fenoménu nuceného přesídlení v českém, slovenském, polském a maďarském kontextu od roku 1944 do 50. let viz ARBURG, Adrian von: Zwangsumsiedlung als Patentre zept: Tschechoslowakische Bevölkerungspolitik im mitteleuropäischen Vergleich In: NIEDOBITEK, Matthias KROLL, Frank-Lothar (ed.): Vertreibung und Minderheitenschutz in Europa. (Chemnitzer Europastudien, sv. 1.) Berlin, Duncker & Humblot 2005, s Srv. DVOŘÁK, Tomáš: Pohraničí a Ziemie odzyskane: K vybraným aspektům sídelní politiky v poválečné střední Evropě. In: Časopis Matice moravské, roč. 123, è. 2 (2003), s ; AR- BURG, A. von: Tak či onak; TÝŽ: Zwangsumsiedlung als Patentrezept (zde zejména s , s bližší definicí pojmu a typologizací různých nástrojů sídelní a populační politiky).

17 430 Soudobé dějiny XII / 3 4 nění vysídlených oblastí a s ní úzce souvisící reemigrace Čechů a Slováků, v neposlední řadě pak státem iniciované nucené migrace různých menších skupin obyvatelstva (nejdříve na základě národnostního kritéria, zhruba od podzimu 1948 s novým akcentem politickomocenským a sociálním). Nabízejí se však i jiné náhledy na komplex odsunu než sídelněpolitický, který klade důraz na migrace sociálních skupin a jejich příslušníků a zohledňuje spíše technické stránky těchto procesů. V českém výzkumu k dané problematice bohužel stále víceméně absentují mezinárodní komparace, zejména pokud jde o vnitřní vývoj v jednotlivých zemích. 7 Podobný deficit se však týká i domácího srovnávání střídajících se politických režimů, jež by umožnilo reflektovat určité podle výsledků předběžného výzkumu autora ne zrovna zanedbatelné personální kontinuity v řadách těch, kteří na vyšších místech státní byrokracie aktivně spolurozhodovali o obecné otázce, kdo jako příslušník státem definované sociální skupiny smí kde zůstat, a případně za jakých okolností. Avšak nejen to. Pokud připustíme, že masové migrace ve shora uvedeném smyslu nutně předpokládají existenci právě takových státem uznaných (buď organicky srostlých nebo tak či onak účelově zkonstruovaných) skupinových identit, zbývá už jen malý krůček k závěru, že bádání o migrační politice by mělo být integrálně propojeno s výzkumem vytváření sociálních identit (samozřejmě včetně národnostních). Lze proto jen doufat, že sledování rozdílů i paralel v tom, jak různé politické režimy ve 20. století v českých zemích s identitami nakládaly, na delší časové ose se stane brzy podobnou samozřejmostí, jako je tomu už nyní například u zdejšího velmi vyspělého výzkumu raného novověku nebo dlouhého 19. století. 8 Bez stanovení dostatečně dlouhého referenčního období se také sotva obejde analýza sociálního, ekologického (jedním slovem možná civilizačního ) dopadu masových migrací na člověka a krajinu. V libovolném časovém rámci je koneckonců možno sledovat, jak migrační pohyby změnily i struktury politické, respektive jaké politické zájmy je podmínily a instrumentalizovaly. I zde se před bádáním otevírají ještě poměrně široké možnosti. 7 Publikací s takovým zaměřením není ještě mnoho, nebereme-li v úvahu mezinárodní komparativní výzkum samotných nucených migrací, který v posledních letech nabral značně na intenzitě. Srv. SCHULTZ, Helga (ed.): Bevölkerungstransfer und Systemwandel: Ostmitteleuropäische Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. (Frankfurter Studien zur Grenzregion, sv. 4.) Berlin, Berlin Verlag Arno Spitz 1999; SCHULZE WESSEL, Martin ARBURG, Adrian von (ed.): Zwangsmigration und neue Gesellschaft in Ostmitteleuropa nach München 2006 (v přípravě sborník bude obsahovat příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci uspořádané v Mnichově). 8 Význam otázky státem uznaných, neuznaných či vnucených identit lze např. dobře demonstrovat na tzv. smíšených manželstvích. Inspirující tu mohou být práce amerického kolegy Chada Bryanta: BRYANT, Chad: Acting Czech, Marking Germans: Nationality Politics in Bohemia and Moravia, In: Bulletin of the German Historical Institute (Washington), è. 34 (jaro 2004), s ; TÝŽ: Either German or Czech: Fixing Nationality in Bohemia and Moravia, In: Slavic Review, roč. 61, č. 4 (zima 2002), s ; TÝŽ:

18 Komplex odsunu 431 Tyto výzkumné perspektivy mohou přitom čerpat z nesmírného, avšak zatím zdaleka nevyužitého, materiálového bohatství v českých a zahraničních archivech. Budiž mi dovoleno na tomto místě připomenout, že mezi autory příspěvků přítomného dvojčísla jsou tři editoři a dva externí spolupracovníci mezinárodního edičního projektu Migrace a transformace: Dokumenty k realizaci a dopadům vyhánění, nuceného vysidlování a vnitřní sídelní politiky v českých zemích V rámci předpokládaných čtyř edičních svazků bude zpřístupněno 1500 až 2000 archivních dokumentů ze zhruba padesáti českých archivů a několika set archivních fondů, přičemž pravděpodobně více než polovina těchto dokumentů nebyla dosud badatelsky nijak využita. 9 Můj dík patří redakci Soudobých dějin, že přijala podnět k realizaci navrženého čísla odpočátku velmi příznivě. Neméně děkuji všem autorům, jejichž příspěvky mohou sloužit jako přesvědčivý důkaz, že na daném badatelském poli zůstává ještě hodně nepoznaných míst. Občanství, národnost a každodenní život: Příspěvek k dějinám česko-německých smíšených manželství, In: Kuděj, roč. 4, č. 2 (2002), s K nucenému uzavření osob ze smíšených manželství do svěrací kazajky jednonárodnostních identit po roce 1945 viz FROMMER, Benjamin: Expulsion or Integration: Unmixing Interethnic Marriage in Postwar Czechoslovakia. In: East European Politics and Societies, roč. 14, č. 2 (2000), s K tomuto problému a obecně k významu veřejné alokace identit v poválečném Československu viz ARBURG, Adrian von: Zwischen Vertreibung und Integration: Tschechische Deutschenpolitik (Disertační práce.) Praha, Fakulta sociálních věd UK 2004, s , , (Práce se připravuje k vydání jako sv. 113 v ediční řadě Veröffentlichungen des Collegium Carolinum.) 9 Ediční centrum projektu sídlí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době ( ) je německou partnerskou institucí Ústav pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Webová prezentace projektu:

19 432 Soudobé dějiny XII / 3 4 Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí Vytváření nové identity severočeského pohraničí ( ) 1 Eagle Glassheim Příroda není chrám, nýbrž dílna, a člověk v ní je dělníkem. Ivan Sergejevič Turgeněv: Otcové a děti Návštěvníci, kteří zavítali do severních Čech v šedesátých až osmdesátých letech 20. století, popisovali tamní krajinu jako zcela zdevastovanou jak z hlediska životního prostředí, tak i v sociálním ohledu vylidněné vesnice s chátrajícími kostely a opuštěnými domy; rozlehlé uhelné doly rozprostírající se v místech, kde kdysi stávala města; smog tak hustý, že se kvůli němu zastavovala doprava a starší lidé končili v nemocnicích. Byl to region neblaze proslulý svými výhodami poskytovanými státem místním obyvatelům, jakými byly bezplatné ozdravné pobyty na horách pro děti a finanční příspěvky zdejším občanům v podobě pohřebného. Severní Čechy se mohly pochlubit nejvyšší úmrtností v rámci celého Českosloven- 1 Velice děkuji přátelům a kolegům, jejichž podnětů jsem mohl využít při psaní tohoto článku: jsou to Adrian von Arburg, Christiane Brennerová, Stephen Deets, Melissa Feinbergová, Benjamin Frommer, David Gerlach, Paul Hanebrink, Vladimír Kaiser, Padraic Kenney, Ondřej Matějka, Caitlin Murdochová, Clara Oberleová, Cynthia Pacesová, Patricia Sanbornová, Philipp Ther, Miroslav Vaněk a fakulta a hosté Collegia Carolina v Mnichově. Mé díky patří také nakladatelství University of Chicago Press, které vlastní copyright na publikaci článku. Jeho anglická verze paralelně vyšla v časopise Journal of Modern History pod názvem Ethnic Cleansing, Communism, and Environmental Devastation in Czechoslavakia s Borderlands, (roč. 78, č. 1, březen 2006, s ).

20 Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí 433 ska, a co se týká alkoholismu, kriminality a počtu sebevražd, držely se v celorepublikovém měřítku rovněž na špici. 2 Z hlediska těch, kteří si pamatovali tento region ještě z předchozího období jako součást Sudet s německým osídlením a mohli tudíž srovnávat, nevyznívalo toto porovnání pro poválečné severočeské pohraničí nijak příznivě. Vyhnání milionu dvou set tisíc Němců z regionu v letech 1945 a 1946 mělo pro severní Čechy za následek dramatický úpadek v mnoha ohledech sociálním, estetickém a ovšem i ekologickém. 3 Nejen sudetoněmečtí vysídlenci a jejich potomci, nýbrž i někteří čeští pozorovatelé zastávají názor, že k devastaci severních Čech došlo právě v důsledku vyhnání sudetských Němců. Ještě celkem nedávno jsme slýchali následující hodnocení: Při překročení státní hranice člověka zarazí do očí bijící rozdíl mezi oběma zeměmi: Německo je zářivě čisté a barevné, zatímco Česká republika je šedá a ponurá; staré budovy chátrají, ty novější pak vypadají jako činžáky z jakéhokoli města, jako je Chicago nebo New York. Následky ztráty (v souladu s vládním rozhodnutím) více než 90 % místních obyvatel spolu s působením komunistického režimu se zde projevily velmi zřetelně. 4 Podle této verze příběhu se do míst kdysi prosperujících sudetoněmeckých obcí stěhovali ve velmi nesourodém procesu Češi a Slováci. Novousedlíci podle kritiků postrádali pocit sounáležitosti a vztah k přírodní, po mnoho pokolení zvelebované krajině, které se v němčině říká Heimat neboli domov, vlast. Absence pocitu sounáležitosti s sebou přinesla všeobecnou nedbalost a patologii jak v sociálním smyslu, tak i ve vztahu k životnímu prostředí. Mnohem výmluvně- 2 KOSTELECKÝ, Tomáš: Regionální diferenciace sociálních problémů v České republice. (Pracovní texty.) Praha, Sociologický ústav AV ČR Pod názvem severní Čechy mám na mysli území zahrnutá v rámci administrativního přerozdělení z roku 1960 do správní jednotky Severočeský kraj: okresy Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Do regionu severních Čech spadá 19 procent území původních Sudet, oblasti okupované v období nacistickým Německem. Počet místního obyvatelstva díky jeho značné hustotě a také kapacita průmyslové výroby však tvořily v celorepublikovém měřítku mnohem větší podíl. Ke statistikám z roku 1939 týkajícím se obyvatelstva viz Odsun Die Vertreibung der Sudetendeutschen: Begleitband zur Ausstellung. München, Sudetendeutsches Archiv 1995, s V roce 1960 v regionu žilo 1,13 milionů obyvatel, převážně Čechů (viz TYL, Otakar ZAHÁLKA, Jaroslav: Severočeský kraj dnes a zítra. Ústí n/l., Severočeské krajské nakladatelství 1961, s. 12 a 15). 4 Dopis Susan Muehlhans Karidesové otištěný in: Heimatbrief, roč. 8, č. 4 (prosinec 1997). Sudetoněmecké domovské (Heimat) organizace v Německu používají obdobnou odsuzující rétoriku (viz např. webové stránky organizace Komotau (Chomutov). Václav Havel, disident a první československý postkomunistický prezident, sdílí stejný názor. V roce 1991 stav území podél západočeské hranice s Německem komentoval slovy:...na jedné straně úhledná políčka, cesty, pěšiny, sady... je na něm vidět lidská péče, založená na úctě k půdě; na straně druhé velké lány s lehlou úrodou, hromady chemikálií, nevyužitá či rozježděná půda, zanedbané cesty, žádná stromořadí, lesíky, nic. Vesnice jsou jen zbytky vesnic, prorostlé čímsi, co připomíná tovární dvory. (HAVEL, Václav: Letní přemítání. Praha, Odeon 1991, s. 85.)

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sommer, Vítězslav: Rezension über: Jakub Jareš / Matěj Spurný / Katka Volná (Hg.), S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Příbram Vojna 2013: Josef Märc Projektová výuka, současné dějiny a šťastná babička komunistka (50. léta v Československu) Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Češi a Němci v první polovině 20. století. Adrian Portmann von Arburg, Ph.D.

Češi a Němci v první polovině 20. století. Adrian Portmann von Arburg, Ph.D. Češi a Němci v první polovině 20. století Adrian Portmann von Arburg, Ph.D. Zimní semestr 2013 Středa 16.20 17.50, učebna K229 Cíl kurzu: Kurz má za cíl zprostředkovat základní fakta o vztazích mezi Čechy

Více

Český stát od r do současnosti

Český stát od r do současnosti Český stát od r. 1918 do současnosti Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky. Vytvořeno v MS Office PowerPoint 2010. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová,

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, EUROREGIONY Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy Struktura přednášek Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů Příčiny vzniku euroregionů Historické souvislosti vzniku euroregionů

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM:

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem.

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. ----- ----- ----- Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné. Byla zvolena mandátová

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více