ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, Kladno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 č.j.: 281/A.1.5/2015 Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 Adresa: Cyrila Boudy 1188, Kladno IZO školy: IZO zařízení: IČ: DIČ: CZ ID datové schránky: hjrhkmk Ředitelka: Ing. Zuzana Chvojková Telefon: Bankovní spojení: /0600, /0600 (FKSP) Peněžní ústav: GE Money Bank, pobočka Kladno Výroční zprávu zpracovaly Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Petra Černá ekonomický úsek V Kladně dne 10. března 2014

2 1. Všeobecný přehled personálu a žáků Personální zabezpečení školy Počty žáků dle ročníků a tříd 3 2. Stručná zpráva o činnosti Základní školy Kladno, C. Boudy 1188, příspěvkové organizace, za uplynulé účetní období 4 3. Schválený rozpočet MMK provozní výdaje 7 4. Vývojová tabulka plnění rozpočtu MMK 8 5. Tabulka nákladů a výnosů po jednotlivých střediscích 9 6. Pravidelně se opakující náklady 9 7. Příjmy organizace Vlastní zdroje Komentář k doplňkové činnosti Zpráva o vnitřním kontrolním systému Přehled vnějších kontrol Seznam příloh 13 1

3 1. Všeobecný přehled personálu a žáků 1.1. Personální zabezpečení školy Součást Personální zařazení Počet osob Úvazek Pedagogičtí pracovníci 38 32,82 Základní škola Asistenti pedagogů 2 1,50 Školní jídelna Školní družina Nepedagogicčtí pracovníci Nepedagogicčtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci 10 9,35 9 8, ,48 2

4 1.2. Počty žáků dle ročníků a tříd Stupeň Ročník Třída Chlapci Dívky Celkem I.A I.B Celkem II.A II.B Stupeň Celkem III.A III.B Celkem IV.A IV.B IV.C Celkem V.A V.B Celkem Celkem 1. stupeň VI.A VI.B VI.C Celkem VII.A VII.B Stupeň Celkem VIII.A VIII.B Celkem IX.A IX.B Celkem Celkem 2. stupeň Celkem škola

5 2. Stručná zpráva o činnosti Základní školy Kladno, C. Boudy 1188, příspěvkové organizace, za uplynulé účetní období Základní škola provozuje školu, školní družinu a školní jídelnu. I. Hlavní činnost je řízena dvěma rozpočty: a) rozpočet zřizovatele zabezpečující zejména provozní náklady b) rozpočet prostředků přidělených státem, kterým jsou zabezpečovány platy a odvody za zaměstnance, náklady na učebnice a učební pomůcky a na další vzdělávání pedagogických pracovníků II. Doplňkovou činnost provádí škola se souhlasem zřizovatele na základě živnostenských oprávnění a tato činnost je soustředěna zejména na: a) pronájem nebytových prostor b) stravování cizích strávníků III. Účetnictví je vedeno externě na základě smluv a) Michaela Otcovská, vedení účetnictví zpracování finančního účetnictví b) Michaela Otcovská zpracování mzdové agendy Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 je již po mnoho let známa jako základní škola s rozšířenou výukou jazyků, ve které se od třetí třídy vyučuje jazyk anglický. Od 5. ročníku, je pak žákům nabízena volba mezi němčinou, ruštinou a francouzštinou jako nepovinného předmětu v počtu 2 hodin týdně. Od 6. ročníku probíhá výuka druhého jazyku již povinně a to v dotaci 3 vyučovacích hodin týdně. Od třídy osmé mohou žáci navázat formou konverzace již vyučovaného jazyka, popř. začít s jazykem třetím. Škola také nabízí v rámci povinně volitelných předmětů cvičení z matematiky a matematiku finanční. Pro zájemce, jsou i nadále ve spolupráci s kvalifikovanými externími spolupracovníky, popř. s rodilými mluvčími, otevřeny kroužky anglického jazyka. Organizace provozuje školní družinu, která je rozdělena do pěti oddělení. Její celková kapacita 135 žáků je využita v plné výši a vzhledem k počtu prvostupňových žáků, není pro školu bohužel dostačující. I z tohoto důvodu, je škola velmi vděčna Sdružení rodičů při základní škole Kladno, C. Boudy 1188 za provozování tzv. Dětského klubu, který doplňuje služby školní družiny a zabezpečuje tím pokrytí co největšího množství žadatelů. Spolupráce školy a Sdružení rodičů (dále jen Sdružení ) je tradičně na velmi vysoké úrovni, stále se rozvíjí. Sdružení se aktivně podílí na pravidelných akcích školy, podporuje ji ve všech činnostech a uvážlivě nakládá se získanými finančními prostředky. Cílem Sdružení i školy je mimo jiné zabezpečit péči o děti, které nesplňují podmínky pro přijetí do školní družiny. Tento cíl je plněn díky provozování již zmiňovaného Dětského klubu. Rodiče i vedení školy jsou za činnost klubu vděčni a doufají, že jej bude možno provozovat i v příštích letech. Je velmi náročné zajistit administrativu a kvalitní činnost klubu, o to více oceňuje škola aktivitu a skvělou práci Sdružení. Dalšími cíli je pomoci při výuce jazyků i ostatních předmětů, podpořit získávání KET a PET zkoušek žáků osmých a devátých tříd, zajistit a 4

6 alespoň částečně financovat prostory pro akce školy atd. Velkým cílem bylo v rámci spolupráce školy a Sdružení zajistit celoročně vhodný povrch hřiště, vybudovaného v areálu školy. Při jednáních vedení školy, Sdružení a vedení města Kladna, se ukázala možnost financování rekonstrukce multifunkčního hřiště a tak se s pracemi mohlo začít již v podzimních měsících Hned v prosinci pak proběhlo slavnostní otevření. Stejně tak je škola velice vděčna za vybudování dětského koutku, které proběhlo z větší části ve finanční režii Sdružení. To poskytlo plnou částku na hrací prvky cca Kč. Město Kladno vybudování podpořilo uvolněním částky na montáž cca Kč. Prostřednictvím účtu Sdružení pravidelně probíhá platba zájmových kroužků, rodičům je také umožněn nákup pracovních sešitů pro jazykovou výuku dle jejich zájmu. Ke zkvalitňování výuky také výrazně napomáhají sponzorské dary z řad rodičů, nebo prostřednictvím Sdružení získávané. Za hladký chod Sdružení a výbornou spolupráci se školou patří poděkování Ing. Věře Navrátilové a panu Pavlu Volfovi. Organizace uvítala, že navýšení prostředků ONIV zůstalo i pro rok 2014 a mohly tedy být dokoupeny učebnice pro žáky nově příchozí i stávající v paralelních třídách s vyšším počtem žáků i tříd. Dále mohly být doplněny pomůcky pro výuku zeměpisu (atlasy, globusy atd.) a podařilo se obměnit učebnice pro žáky obou stupňů, které byly již v nevyhovujícím stavu. Organizace pevně doufá, že v obměně bude možno pokračovat i v dalších letech. Díky příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů spojených s plaveckým výcvikem žáků prvního stupně, se mohli tohoto výcviku zúčastnit žáci všech třech třetích tříd v rozsahu 40 hodin, tedy po dobu obou pololetí. Pravidelnými náklady z prostředků ONIV je povinné pojištění zaměstnanců, cestovní náhrady a účastnické poplatky akreditovaných školení pro pedagogy, pořízení osobních ochranným prostředků, a také náhradu mzdy v době nemoci. Spojením sponzorských darů a částečně prostředků ONIV, bylo možno zakoupit 3 televize, 3 reproduktory k PC, 4 flash disky, 1 notebook včetně dokovací stanice, dataprojektor s interaktivní tabulí v hodnotě Kč, dále interaktivní tabule s dataprojektorem v částce Kč a 3 dataprojektory v hodnotě Kč. Z dotace zřizovatele, kterou škola obdržela a částečně z vlastních prostředků byla nakoupena elektronika konkrétně 7 notebooků v celkové hodnotě Kč, 16 tabletů v celkové hodnotě Kč, 8 notebooků a laserová tiskárna v celkové hodnotě Kč, dále tiskárny a monitory ve výši Kč. Nákup této elektroniky prozatím nepokrývá potřeby školy na modernizaci technického zabezpečení a pro zavedené elektronické třídní knihy, přesto byl tímto nákupem učiněn značný pokrok cílovému stavu. Na účet FKSP se i v roce 2014 odvádělo pouze 1 % z objemu mezd. Díky přetrvávajícím úsporným opatřením se podařilo organizaci uchovat rezervu zhruba ve stejné výši jako v předchozím kalendářním roce. Z přiděleného rozpočtu zřizovatele pro rok 2014 byla vystavěna kancelář hospodářky školní jídelny v celkové částce Kč. Tato investice se ukázala jako nezbytná s ohledem bezpečnost při manipulaci s finančními prostředky a zabezpečení počítače dané pracovnice. Dalším velkým nákladem z rozpočtu MMK byla rekonstrukce šatny pro 1. ročník v hodnotě Kč. Taktéž se podařilo vybavit nábytkem klidovou místnost pořízenou v roce 2013 a zefektivnit tím její využití. Místnost pro odpočinek dětí s poruchou autistického spektra, prostor pro jednání výchovné poradkyně s rodiči a zázemí pro logopedku, která se školou spolupracuje. Ačkoliv vznikl škole prvotní náklad v rámci navázání nové spolupráce s Ing.Raisem, jako odborným poradcem PO a BOZP, náklady v dalších letech budou minimální a to především při nutných pravidelných revizích tělocvičny, hasičských přístrojů apod.. A taktéž tím byla zvýšena efektivita a smysluplnost prováděných zabezpečení. Např. na doporučení Ing. Raise byly výškové nerovnosti v prostoru velmi frekventovaného zadního vchodu vybaveny kovovým bezpečnostním 5

7 zábradlím. Tato investice byla hrazena zcela z prostředků MMK, což organizace velmi oceňuje. Stejným způsobem organizace kladně hodnotí investici do nákupu Cisco brány v hodnotě Kč, díky které začala škola využívat výrazně levnější telefonování přes internet měsíční úspora řádově činí Kč. Dále škola investovala částku Kč do nákupu aktualizace systému Bakaláři. Díky tomu, bude možno přejít od září 2015 plně na elektronickou žákovskou knížku, čím se ušetří cca Kč. Od února 2014 slouží školní jídelna s kapacitou 1150 jídel denně nejen jako vývařovna pro Základní školu Kladno, Vašatova 1438, ale také pro Mateřskou školu Kladno, Švýcarská V souvislosti s tím bylo nutno zakoupit nádoby sloužící k převozu stravy a to v nákladu Kč. Vzhledem k dlouhodobé vysoké poruchovosti kotle ve školní kuchyni bylo nutno zakoupit nový. Ačkoliv bylo plánováno a žádáno o povolení nákupu již v roce 2014, bylo možno jej vzhledem k dodavatelským lhůtám zrealizovat až počátkem roku Zřizovatel pomohl škole s touto záležitostí posílením fondu investic částkou Kč, což škola uvítala s vděčností. V uplynulém kalendářním roce organizace získala z komisí MMK dotace v celkové výši Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na vybavení kroužku atletiky sportovními potřebami, na nákup materiálu pro keramický a výtvarný kroužek. Také byla část dotace použita na úhradu dopravy pro děti na školu v přírodě s ekologickým zaměřením. Organizace pevně doufá, že bude možno obdobné finanční prostředky z komisí MMK využívat i v následujících letech. 6

8 3. Schválený rozpočet MMK provozní výdaje Název položky Položka Schválený rozpočet Odpisy FRIM 31 Prádlo, oděv a obuv 5 134,00 0 Knihy a tisk 5 136,00 19 DDHM (do Kč) 5 137,00 57 Nákup materiálu 5 139, Voda 5 151, Teplo 5 152,00 0 Plyn 5 153,00 45 Elektrické energie 5 154, Služby pošt a telekomunikací 5 161, Nákup služeb 5 169, Opravy a údržba 5 171, Cestovné tuzemské 5 173,00 2 Ostatní osobní výdaje 65 Povinné pojištění ZP 21 Povinné pojištění SZ 0 Pojistné 45 Výdaje na bankovní služby 22 Pohonné hmoty a maziva 0 Z pronájmu antény 0 Mzdy na asistenta 0 P II. infrastruktura 30 Asistent udržitelnosti grantu 0 Provozní výdaje celkem

9 4. Vývojová tabulka plnění rozpočtu MMK Položka/ název Rozpočet 2012 Čerpání 2012 Rozdíl rok 2012 Rozpočet 2013 Čerpání 2013 Rozdíl rok 2013 Rozpočet 2014 Čerpání 2014 Rozdíl rok 2014 Knihy, tisk , , , , , , , , ,35 DDHM do Kč , ,95 541, , , , , , ,69 Nákup materiálu j.n , , , , , , , , ,39 Služby pošt a telekomunika cí , , , , , , , , ,46 Nákup služeb j.n , , , , , , , , ,34 Opravy a udržování , , , , , , , , ,40 Cestovné 2 000,00 350, , , ,00 886, , ,00-229,00 Vydaje na BS , ,00-381, , ,50-235, , , ,00 Pojistné , , , , , , , , ,40 Infrastruktura ,00 0, , , , , , , ,50 účelová dotace - zabezpečení , ,00 Prádlo, OOPP , , , Odpisy FRIM , , , , ,60-86, , ,00 640,00 Mzdové náklady , ,00 0 Ostatní osobní výdaje , , , , , , , , ,00 Tvorba fondu FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Pojistné ZP, SP , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , ,35 Plyn , , , , , , , , ,46 Voda , , , , , , , , ,05 Elektrická energie , , , , , , , , ,22 Celkem , , , , , , , , ,73 Celkem zařízení , , , , ,46 207, , , ,08 8

10 5. Tabulka nákladů a výnosů po jednotlivých střediscích Druh středisla Náklady celkem Výnosy celkem Zisk Ztráta Přímé NIV , , Účelová dotace VT 300,00 300, Základní škola 2 559, ,36 115,24 0 Školní družina 151,97 152,41 0,44 0 Doplňková činnost 189,40 298,86 109,46 0 Komise MMK 84,00 84, Školní jídelna 3 195, ,47 2,77 0 Celkem , ,45 227, Pravidelně se opakující náklady Za pravidelně opakující se náklady lze považovat: - zpracování účetních dat roční náklad činil Kč - poplatky za telefonní a poštovní služby roční náklad činil Kč - internet roční náklad činil Kč - elektrické energie roční náklad činil Kč - voda roční náklad činil Kč - plyn roční náklad činil Kč - finanční náklady na údržbáře včetně odvodů činily Kč - pronájem školního hřiště roční náklad činil Kč - služby SW, HW, úprava webových stránek roční náklad činil ,50 Kč 9

11 7. Příjmy organizace Druh příjmu Kč Provozní dotace MMK ZŠ ,00 Provozní dotace přímé NIV ,00 Účelová dotace VT ,00 Investiční dotace ,00 Poplatek ŠD ,00 Stravné ,50 Ostatní tržby ŠJ ,00 Stravné DČ ,00 Pronájmy ,00 Komise MMK ,00 Finanční dary ,00 Úroky, ostatní tržby ,88 Celkem ,38 8. Vlastní zdroje Fond odměn 411 Kč Převod z roku ,00 Příjmy Převod HV 0 Výdaje Odměny ,00 Zůstatek k 31. prosinci ,00 10

12 Fond sociální 412 Kč Převod z roku ,30 Příjmy Tvorba z mezd ,09 Stravné ,00 Rekreace ,00 Výdaje Ostatní ,00 Dary ,00 Kulturní a sportovní akce ,00 Zůstatek k 31. prosinci ,39 Fond rezervní HV 413 Kč Převod z roku ,97 Příjmy Převod z HV ,14 Výdaje Rozvoj činnosti ,93 Zůstatek k 31. prosinci ,18 Fond rezervní ostatní 414 Kč Převod z roku ,00 Příjmy Dary ,00 Výdaje EU ,00 Zůstatek k 31. prosinci ,00 Fond investiční 416 Kč Převod z roku ,90 Příjmy Investiční dotace ,00 Planované odpisy ,00 Výdaje Opravy majetku ,00 Zůstatek k 31. prosinci ,90 11

13 9. Komentář k doplňkové činnosti Doplňkovou činnost škola provozuje na základě živnostenského oprávnění č.j. ŽÚ/ 4018/2001/MA ev.č (hostinská činnost) a č.j. 1-91/NEU/01 ev.č (realitní činnost). Ve dvou bezprostředně předcházejících obdobích vykonávala organizace stejný druh doplňkové činnosti jako v kalendářním roce Hostinská činnost: - cena jednoho oběda pro cizího strávníka činí 42 Kč Realitní činnost: - nápojové automaty za úplatu Kč měsíčně (Š&Sch., s.r.o.) - nebytové prostory tělocvična do 250 Kč/hodinu učebna do 100 Kč/hodinu Z výnosů doplňkové činnosti jsou prvotně hrazeny náklady spojené s jejím provozem. Celkový zisk z hospodářské činnosti ve výši ,95 Kč pak žádá organizace převést do rezervního fondu. V souladu se zákonem č. 250 z roku 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je účetnictví doplňkových činností vedeno odděleně, ale souhrnně za všechny, tj. nelze vykázat za jednotlivé činnosti zvlášť. V následujících letech plánuje organizace použití prostředků hospodářské činnosti mimo jiné na rekonstrukci šatny TV, opravy dřevěného obložení tělocvičny, nákup podlahové krytiny do nejčastěji pronajímané učebny a částečně na nakup dalšího vybavení tělocvičny. 10. Zpráva o vnitřním kontrolním systému V rámci 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb. organizace zajišťuje činnosti k průběžnému posuzování úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocování předvídatelných rizik a ztrát. V organizaci je vypracovaná směrnice upravující vnitřní kontrolní systém. Součástí této směrnice je jmenování příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Na základě této směrnice jsou prověřovány veřejné finance v těchto fázích: - Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku (nároku) objednávka, limitovaný příslib atd. - Předběžná řídící kontrola po vzniku závazku (nároku) tato část je řešena razítkem, kterým jsou opatřovány všechny doklady týkající se veřejných příjmů i výdajů. - Průběžná řídící kontrola průběžné zhodnocení výsledků hospodaření, průběžné 12

14 prověřování stavu závazků a pohledávek, průběžná kontrola dodržování plánu kontrolních činností. - Následná řídicí kontrola tato část je prováděna namátkovým způsobem. Provádí se zpětná kontrola již zaúčtovaných vybraných operací. 11. Přehled vnějších kontrol V Základní škole Kladno, C. Boudy 1188 neproběhla v roce 2014 žádná externí kontrola. 12. Seznam příloh Inventarizační zpráva Soupis inventurních stavů Účetní závěrka Krajský úřad Účelové dotace Žádost o ponechání přebytku hospodaření a jeho rozdělení do fondů organizace 13

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, LETNÍ POLE, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, PSČ 682 01, Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Sochor, ředitel ZŠ Vyškov,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k 31. 12. 2013 Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více