ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ"

Transkript

1 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1

2 editorial Od roku 2004 se vydávají inspektofii Státního ústavu pro kontrolu léãiv i do trïnic, a ve spolupráci s Policií âr a Celní správou se zamûfiují na odhalování protizákonného prodeje léãiv ch pfiípravkû. Zejména v severních âechách bezosty nû nabízejí vietnam tí obchodníci ve sv ch stáncích volnû prodejné léky znám ch v robcû za ceny vy í, neï je v na í zemi zvykem. Îe jsou dány pfiesné podmínky skladování lékû je samozfiejmû nezajímá. K eft je k eft a léky jsou pro nû v tom pfiípadû dobfie zvolená komodita. Takové uvolnûní prodeje lékû mimo lékárny, které podle prohlá ení Svazu pacientû bylo vítan m krokem smûrem do Evropy, na i pacienti, aspoà ti se zdrav m rozumem, na mysli jistû nemûli. Na trïi tích o léãivé pfiípravky projevují zájem i jindy tak akorátní nûmeãtí obãané, kter m nûkdy nedochází, Ïe nûkteré jsou falzifikáty. Nízká cena, i kdyï vy í neï v lékárnû, je lákavá. Nûmeck Aspirin je tu totiï levnûj í neï v zemi pûvodu, takïe nakupující u stánku velkoryse pfiehlíïí i takovou schweinerei, jako krabiãky s léky vedle bot. V poslední dobû údajnû zájemcû o léky na trïi tích ub vá. Dobfií holubi se vracejí do lékáren: co je doma to se poãítá, ale zdraví má kaïd jen jedno. To je pro nás, váïené kolegynû a váïení kolegové, dobrá zpráva. UÏ pfied sto lety se v lékárnickém ãasopise psalo, Ïe farmacie jde záhubû vstfiíc. âasto jsme i my zmítáni pochybnostmi, a vidíte, jsme tu pofiád. Vûfite, Ïe tak to zûstane. JAROSLAVA HO ANSKÁ éfredaktorka Mgr. Jaroslava Hofianská redakãní rada PharmDr. Jan Horáãek (pfiedseda) Mgr. Tomá Cikrt, PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Du an Holeãko, doc. RNDr. Jozef Koláfi, CSc., Mgr. Jifií Kotláfi, doc. RNDr. Jifií Portych, CSc., PharmDr. Milo PotuÏák, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., Mgr. Leona tûpková, doc. RNDr. Jifií Vlãek, CSc. vydavatel ââl, s. r. o. A. Sta ka 80, Praha 4 Vydavatel je zapsán v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m obchodním soudem v Praze, oddíl C vloïka distribuce SEVEROMORAVSKÁ DISTRIBUâNÍ, s. r. o. V kovická 25, Ostrava 44 sazba a tisk Ringier Print s.r.o., Novináfiská 7, Ostrava pfiedplatné a inzerce Objednávky v redakci ãasopisu redakãní uzávûrka ã. 9/ ISSN Registrováno MK âr E 6651 MIâ Podávání novinov ch zásilek povoleno Oblastní správou po t v Ostravû ãj. 1559/96-P/1 ze dne autorûm Maximální rozsah redakcí nevyïádaného pfiíspûvku je do 165 fiádkû normovaného rukopisu (NR; 1 fiádek = 60 úhozû) K pfiíspûvkûm pfies 65 fiádkû NR poïadujeme tematickou nebo ilustraãní fotografii (kresbu, reprodukci apod.) K pfiíspûvkûm pfies 60 fiádkû NR poïadujeme barevnou fotografii (staãí pasov formát) zachycující souãasnou podobu autorky ãi autora ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ obsah ročník LXXVIII 8/2006 Stanou-li se z nás obchodníci, poãítejme opravdu se v ím 2 Zeptali jsme se 3 Zemfiel PharmDr. René Mach 4 Zasedalo pfiedstavenstvo âlk 5 Osvûdãení k v konu soukromé praxe 6 K dokumentaci lékov ch chybv lékárnû 7 Odborné, interaktivní, edukaãní semináfie 8 Správné dispenzaãní minimum: Triptany 9 Pfii Zavírání muzea budeme besedovat s Marií Kubátovou 10 Farmaceutická fakulta VFU oslaví patnácté narozeniny 11 Z domnûlé prohry je nakonec velká v zva 12 Tak to vidím já: Rozdûlen m se lépe panuje 14 Molekula mûsíce: Vorinostat 15 Rostlinné steroly fytosteroly a jejich v znamné biologické úãinky 16 O zakladateli v roby Acylpyrinu v Kolínû 18 V Zemi hfimícího draka se za léky neplatí 19 Na Georga Josepha Camela rodné Brno nezapomnûlo 21 Ode el umûlec, milovník v ech barev Ïivota 22 Jak bylo na exkurzích spolku 23 Z archivu 24 titulní strana Pfiívozská 6, Ostrava tel , tel. + fax PharmDr. Jitka Navrkalová: Nepomohlo mi ani patnáct dopisû adresovan ch poslancûm, kde jsem je Ïádala o pomoc, aby v na- í demokratické spoleãnosti nepfiipustili novodobé znárodnûní mého podniku. Zloba a nenávist vyhrály na celé ãáfie. (ad Z domnûlé prohry je nakonec velká v zva, str )

3 Stanou-li se z nás obchodníci, počítejme opravdu se vším Včera jsem hloupě spadla ze štaflí a na svět se teď dívám více méně jedním okem. To druhé je krásně nateklé, ozdobené nití a novikovem. Alespoň tu hrůzu kolem sebe nemám tak ostrou, ale přívětivě rozmazanou. Hrůzu politickou, hrůzu legislativní, hrůzu profesní. Premiér se na mě z televize ironicky usmívá a dál si hoví na svém křesle. Pobavilo mě, když odletěl do Ústí nad Labem aby znesvářeným zástupcům kraje a dopravního podniku sdělil, že se mají dohodnout, ačkoliv on sám jakékoliv ostatní dohody bojkotuje. Mgr. Leona Štěpková Parlament v podstatû nefunguje a ãlenové vlády si uï jen tak uïívají za své ministerské platy. BohuÏel s jednou v jimkou ministrem zdravotnictví. Tomu jedinému bych neãinnost odpustila, ba co víc, zaplatila bych mu za ni. V fiadách lékárníkû asi nejsem jediná, kdo je otráven, unaven a rezignovan. Po pûl roce nepfietrïitého koupání v bazénu plném v kalû (normálnû to fiíkám trochu jinak) a po v sledku ãervnov ch voleb jsem tak nûjak vyhofiela. Teì to vypadá na del í pokraãování agónie, protoïe nová vláda asi hned tak nebude. Nezb vá neï se modlit (to jsem prosím ateista), aby rozuzlení bylo co nejdfiíve. Chtûlo by se mi fiíci, Ïe uï je mi skoro jedno jak to dopadne, hlavnû aè skonãí ta nejistota. Je tû Ïe byl tak nádhern ãervenec. Tentokrát mi bylo teplo dokonce v mé lékárnû, kde jinak chodím i bûhem léta ve fleecové vestû. Asi není pfiíjemné ãíst tyto fiádky. VÏdyÈ jsem pfieci v pfiedstavenstvu, mám b t nabita energií, mám mít chuè bojovat, mám optimisticky vzhlíïet k lep ím zítfikûm! Ale jsem jen ãlovûk. Vût ina z nás lékárníkû udûlala pro osvûtu lékárniãiny za posledních pár mûsícû maximum. Pfii ohlédnutí zpût je velmi nepfiíjemné porovnávat vynaloïen ãas a energii s v sledkem. Pfiesto jsme nerezignovali. âlk stále vydává tiskové zprávy, organizuje tiskové konference, komunikuje s médii. Trpûlivû, pomalu a pofiád dokola opakujeme to, co nám pfiipadá triviální a dávno známé. V sledky pak posuzujeme veãer v televizi nebo druh den v novinách. Mnohdy se nestaãíme divit âím déle ale s médii pracuji, tím více jsem pfiesvûdãená o pûvodu tûchto zkreslení. Novináfii jsou, stejnû jako ostatní, dobfií, prûmûrní a patní. Jejich prací je nejen informovat, ale hlavnû zjednodu it a pfieloïit do normální fieãi problémy toho nebo onoho. KdyÏ s nimi mluvím, nemám potí- Ïe cokoliv vysvûtlit, ãasto se na mnoha vûcech shodneme, zkrátka to na mne pûsobí ve velké vût inû pfiípadû velmi pozitivnû. Nejsem vãerej í a poãítám i s tím Ïe nûkterá média hledají skandál, jejich slovník je drsnûj í a titulky senzaãnûj í. Vím, Ïe jde o celkov dojem z ãlánku nebo reportáïe. A ono to pak nedopadne. Proã? Podle mne mají strach. Zaãínám b t pfiesvûdãena o tom, Ïe se u nás teì nesmí o lecãems mluvit. Nikdy dfiív jsem to kolem sebe necítila tak jako poslední mûsíce. A tak pod rou kou vyváïenosti reportáïe nefieknou co by mûli. Napadají mû termíny jako koãkopes, nemastn neslan atd. Hned po volbách to vypadalo trochu jinak existovala je tû nadûje na sestavení vlády a najednou se bûhem nûkolika dní vylilo pár kbelíkû se pínou na ty, ktefií mají vlasy uï dávno slepené od másla, co jim neustále taje na hlavû. Trvalo to jen pár dní. A pak, pomalouãku, s postupnû se roztahujícím úsmûvem pánû Paroubka, vyprchávaly v echny nepfiíjemnosti nûkam pryã. Asi se nûktefií opravdu bojí. Bojíme se i my, lékárníci. Bojíme se, Ïe nikdo nezru í vyhlá ku o novém typu v dejen. Bojíme se, Ïe si opravdu nesmyslnû budeme muset pofiídit drahé registraãní pokladny. Bojíme se mít svou lékárnu v seznamu ohroïen ch lékáren. Bojíme se, Ïe ãím dál tím víc drah ch lékû pûjde k pacientovi mimo nás. Bojíme se, Ïe léky zaãnou vydávat lékafii. Bojíme se o svou existenci, o své investice, o finanãní zázemí rodiny, o budoucnost dûtí studujících farmacii. Bojíme se, Ïe se nám David Rath bude mstít. A na e obavy jsou opodstatnûné. Sama jsem sly ela, kdyï v nûjakém pofiadu fiekl, Ïe kdyï ho nûkdo kopne do kotníku, tak mu to vrátí. A my ho kopali celkem intenzivnû. Jediná dobrá zpráva je, Ïe se urãitû obãas bojí i on. Bojí se Michaely Jílkové, bojí se pfiijít na semináfi pro novináfie na téma rovn pfiístup k pacientûm, bojí se poslat zástupce ministerstva zdravotnictví do Dobrého rána na ât1, kdyï tam bude i nûkdo z âlk. Moc bych si pfiála mít klid a jasná pravidla pro svou práci. Dûlám pro to v echno. Je to jediná ance. NemÛÏeme se uï spoléhat na nikoho jiného neï sami na sebe. UÏ se neopájím my lenkou na nového ministra. Kdo ví jak to v echno dopadne. S jistou nadsázkou uï léta fiíkáme, Ïe kaïd nov ministr je hor í neï ten pfiedchozí a Ïe uï to hor í b t nemûïe. David Rath nám ov em roz ífiil obzory a na e noãní mûry se staly realitou. Jsme si jisti, Ïe dal í ministr tento trend otoãí? KéÏ by. Ale moc s tím nepoãítejme. Musíme koneãnû pochopit, Ïe pomoct si mûïeme jen my sami. Teì se hodnû mluví o tom, jak patnû dopadlo ãeské zdravotnictví ve svûtovém srovnání. Jak by asi dopadly lékárny? AÈ si myslíme co chceme, musí b t po existenci na í profese poptávka. Na i spokojení pacienti si nebudou umût pfiedstavit, Ïe by zûstali bez lékárny. A tak i v této ílené situaci nám nezb vá nic jiného neï makat na sobû. Vzdûlávat se, zaãít zavádût lékové záznamy pacientû, posilovat zdravotnickou sloïku na í ãinnosti. Ano, stojí to peníze a ãas. V sledky se jen tak nedostaví, vypadá to jako komorová buzerace ale je to jediné v chodisko. Jsme zdravotníci, a je to na e ance. Stanou-li se z nás obchodníci, musíme poãítat opravdu se v ím. 2

4 Společná akce Svazu diabetiků a ČLK NABÍDKA ČASOPISU DIA ŽIVOT Diabetici jsou snad nejpoãetnûj í pacientskou skupinou u nás jejich poãet se dnes jiï blíïí ãíslu 800 tisíc. Z povahy svého onemocnûní pravidelnû vyuïívají sluïeb zdravotnick ch zafiízení lékáren. Dobfie víme, Ïe lékárníci vidí své poslání nejenom v distribuci léãiv, ale i v poskytování kvalitních informaãních sluïeb sv m klientûm. Svaz diabetikû âr se proto dohodl s pfiedstavenstvem âeské lékárnické komory, Ïe vám poskytne moïnost nabízet va im klientûm diabetikûm i ãasopis Dia Ïivot, urãen nej ir í vefiejnosti z fiad nemocn ch s cukrovkou. Svaz zároveà komofie nabídl v Dia Ïivotu publikaãní prostor. Od pfií tího ãísla bude souãástí ãasopisu pravidelná rubrika âeské lékárnické komory. Díky této rubrice budou moci lékárníci lépe a hlavnû pravidelnû komunikovat s touto poãetnou skupinou pacientû. Abyste nekupovali zajíce v pytli, pfiijde vám do lékárny cestou distribuce Alliance UniChem jedno vzorové ãíslo i s objednávkov m kupónem. Pokud budete mít zájem ve své lékárnû Dia Ïivot nabízet pacientské vefiejnosti, staãí kupón vyplnit a poslat ho na adresu v nûm uvedenou, pfiípadnû je moïné ãasopis objednat na této kontaktní adrese: Svaz diabetikû âr nám. W. Churchilla Praha 3 Prodejní cena ãasopisu pro lékárny by po dohodû s pfiedstavenstvem komory byla 29 korun, nákupní cena 22 korun. Nabídku zv hodnûného pfiedplatného pro lékárny povaïujeme za první krok v uvaïované úzké spolupráci se Svazem diabetikû, jejímï v sledkem by mûlo b t zkvalitnûní lékárenské péãe u této skupiny pacientû. Pevnû vûfiíme, Ïe vás tato nabídka a ukázkové ãíslo zaujmou a Ïe jich vyuïijete ku prospûchu sv ch klientû. PhDr. IVANA RICHTEROVÁ pfiedsedkynû Svazu diabetikû âr Mgr. MICHAL HOJN ãlen pfiedstavenstva âlk ZEPTALI JSME SE Uprostfied nejvût ích veder jsme ãtvefiici mlad ch lékárníkû poloïili otázku: Jak proïíváte leto ní tropické léto? Mgr. PAVEL VYJÍDÁâEK Fremlova apotheca, Litovel Hm, tropické léto? Pfii pfiedstavû, Ïe leïím na plá- Ïi nûkde v Tichomofií ve spoleãnosti tamních dívek, by mi zcela jistû nedûlaly problémy ani teploty pfies 40 stupàû Celsia... JelikoÏ je ale realita na hony vzdálena m m snûm, bojuji s leto ním vedrem stejnû jako drtivá vût ina národa. I pfies to, Ïe klimatizace v lékárnû bûïí na plné obrátky, padl v oficínû nov teplotní rekord. A tak si s kolegynûmi obãas dopfiejeme nûjakou tu mraïenou pochoutku. Na závûr nároãn ch pracovních dnû pfiijde témûfi pravidelnû vhod nejlep í odmûna posezení s pfiáteli na zahrádce u oroseného plzeàského. PharmDr. JI Í ST ÍPEK Lékárna U Medelské brány, Uniãov V lékárnû teì máme problémy nejen s nadstandardními teplotami, ale museli jsme také pfiizpûsobit provoz tomu, aby personál mohl ãerpat dovolenou. Pfiiznám se, Ïe máme trochu obavy z realizace degresivní marïe, mimo jiné kvûli administrativní nároãnosti, ponûvadï vyïaduje mûnit nastavení programu. Léková vyhlá ka ostatnû jako zatím pokaïdé pfii- la do lékáren se zpoïdûním. Ke v emu je tu je tû dvûstûdvacítka, znemoïàující zámûnu za jinou sílu léãiva. âást na í klientely tvofií lidé z okolních vesnic a zámûna za jinou sílu by pro nû byla fie ením, které by jim u etfiilo novou cestu k lékafii. Mgr. MARTIN KREMZER Lékárna U Zlatého orla, Mohelnice Léto trávím jako vût ina kolegû v práci a na dovolené. Do lékárny to mám pût minut, za tu dobu se mûj reaktor nepfiehfieje. V práci mám vychlazenou minerálku a kdyï pfiijdu domû, dám si sprchu. Nûkdy se jedu koupat na místní pískovnu, o víkendu na koupali tû do Olomouce. Dovolenou trávím na horách. Jsem dost zatíïen na Vysoké Tatry, kam jezdívám skoro kaïd rok. Dole si dám zmrzlinu, za pásmem kosodfieviny pojím chleba se salámem a francouzskou hofiãicí. Vylezu na vrchol a kdyï je hezky, pokochám se pohledem. KdyÏ ne, zanadávám, zahfieju se slivovicí a vrátím se dolû. Veãer to jistí ari nebo CorgoÀ. Mgr. PAVEL PODHORN Lékárna Hippokrates, Moravská Tfiebová V dobû uï nûkolik t dnû trvajících teplotních rekordû se snaïím zachovat chladnou hlavu. Není to lehké z fiady dûvodû, které se t kají úhradové vyhlá ky, degresivní marïe, na poslední chvíli zmûnûn ch ãíselníkû, ale také neschopnosti politikû sestavit funkãní vládu ãi naopak schopnosti policistû dávat pokuty za minimální pfiekroãení maximální rychlosti, o bodovém systému nemluvû. Inu, fieãeno s klasikem: Tento zpûsob léta... Snímky ââl V. Vrbovsk

5 Znáte ten pocit okamžitě po úrazu. Díváte se na poraněné místo na těle, ještě to nebolí, ještě ani krev neteče, ale už tomu nejde zabránit. Pak začne téci krev, rána začne bolet a při vážnějším poranění začínáte vnímat všechny důsledky. Hrozně špatně se to píše. René Mach, můj přítel, rádce a můj žák v rámci postgraduálního studia klinické farmacie, zemřel 13. července 2006 v Savojských Alpách, vysoko v horách, tam, kde se cítil šťastný. Bude v em, kdo jsme ho znali, chybût jako ãlovûk, kter pomohl, kde bylo tfieba pomoci, jako vnímav posluchaã tam, kde bylo tfieba naslouchat, a jako dobr spoleãník, kdyï je tfieba ohfiát du i. Ztrátu v ak pocítí i ti, kdo ho neznali. Renda byl pfiedev ím odborník farmaceut, kter vûfiil, Ïe i v lékárnû za tárou je lékárník schopen pomoci nemocnému. Mnozí na i kolegové si stûïují, Ïe to v jejich podmínkách není moïné, ale on vïdycky dûlal v e pro to, aby to lo. Nejen pfiístupem k vlastnímu sebevzdûlávání a úsilím o zvy ování kvalifikace a kompetentnosti ve vztahu k pacientûm, ale i snahou motivovat k takovému jednání rovnûï spolupracovníky a podfiízené vedl jich víc neï padesát. VyÏadoval, aby se lékárníci odbornû zam leli nad správn m postupem pfii péãi o konkrétní pacienty. Na pravideln ch semináfiích v Bfieclavi jsme vût inou spoleãnû s lékafii fie ili takové otázky a diskutovali o tom, co je relevantní péãe a jak zv it efektivitu a bezpeãnost konkrétní farmakoterapie. Renda inicioval ve sv ch lékárnách podobná setkání pro farmaceutické asistenty, a byl tedy jedním z mála lékárníkû, kter systematicky sledoval kvalitu farmaceutické péãe jak na vysoko kolské, tak na stfiedo kolské úrovni. Budoval v Bfieclavi i centrum farmaceutické péãe a je koda, Ïe nemohl tuto práci dokonãit. Jako první v âeské republice, v rámci programu Paenium a pozdûji i Lekis, zavedl zpûsob, jak identifikovat pfii dispenzaci signály o potenciálním v skytu lékov ch interakcí. Pfiedbûhl tak mnohé evropské zemû. Spolupráce se softwarov mi firmami napomohla Rendovi prohloubit kontinuitu péãe o nemocného v lékárnû. 4 Zemřel PharmDr. René Mach Vymyslel zpûsob udrïování pacientsk ch (lékov ch) záznamû, které bylo moïné naplàovat pfii dispenzaci. Pfii svém vytíïení dokázal pravidelnû sledovat odbornou literaturu i udrïovat si pfiehled o ãetn ch webov ch stránkách. Byl pfiíkladem moderního lékárníka, kter se systematicky zajímal o moïnosti rozvoje, v zkumu a vyuïití moderních informaãních technologií v oblasti farmaceutické péãe. Velmi rád expedoval a fiíkal, Ïe se musí udrïovat v kondici pfii práci s pacientem. Na tuto práci se tû il i tehdy, kdyï ji musel vykonávat kvûli nedostatku zamûstnancû, a teprve po zavírací dobû se mohl vûnovat organizaãním povinnostem. Praxi vefiejného lékárníka získal po absolvování Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na Bfieclavsku, kam se pfiiïenil, a pacienti i lékafii znali jeho tváfi nebyl pro nû jen anonymním lékárníkem. René Mach vïdy vûfiil, Ïe klinickou farmacii lze aplikovat i ve vefiejném lékárenství. Práci klinického farmaceuta v ak provozoval témûfi deset let i v kontaktu s nemocnicí v bfieclavské dokonce urãit ãas pûsobil jako konzultant pro farmakoterapii. Poslední práce, na níï se v nemocnici podílel, byla racionalizace vyuïívání antibiotik v nemocnici. Stále touïil po intenzivnûj í práci nemocniãního lékárníka, a proto zaloïil v bfieclavské nemocnici nemocniãní lékárnu s vizí intenzivnûji spolupracovat s lûïkov m zafiízením. Tyto své zku enosti vyuïil i ve své postgraduální práci z oblasti klinické farmacie. Doktora Reného Macha povûfiila âeská lékárnická komora iniciovat diskusi o problémech pacientû, a zv it tak pohotovost lékárníka ve farmaceutické péãi. V roce 2003 byl jmenován vûdeck m sekretáfiem sekce klinické farmacie âeské farmaceutické spoleãnosti. Navázal tak na svoji dfiívûj í nûkolikaletou spolupráci se sekcí pfii organizování jejích setkání, jako jsou Pracovní dny v Hradci Králové a pfiedev ím Vinobraní klinické farmacie, jehoï 8. roãníku se jiï bohuïel nedoïil. I kdyï se na pfiípravû tûchto akcí podílel cel v bor klinické farmacie, hlavní zásluha na jejich zorganizování patfií Rendovi. Pfiedev ím díky nûmu má Vinobraní klinické farmacie tolik pfiíznivcû a tak irokou oblibu mezi farmaceuty. Byl také ãlenem revizní komise âeské farmaceutické spoleãnosti. Nabídku kandidovat do v boru âfs zamítl s tím Ïe teì musí dokonãit postgraduální studium. Hovofiil ov em o své pfiedstavû, jak v budoucnu práci v boru zlep it. Vûfiil, Ïe je nutno pro rozvoj farmacie intenzivnû pracovat, ale obãas jsme spolu propadali beznadûji, Ïe se vûci nedafií tak, jak bychom si pfiedstavovali, a Ïe nûkdy i pfii semináfiích je nutno zaãínat stále znova od zaãátku a zab vat se banálními problémy. Také ho jako vût inu z nás mrzelo vyjádfiení ministra zdravotnictví o na í profesi v prosinci René zastával názor, Ïe jsme si takové hodnocení ãásteãnû i zaslouïili tím, Ïe svûj obor dostateãnû nehájíme podporou odbornosti a nekultivujeme. René Mach zemfiel velmi mlád. Jeho naplnûn ch 39 let na tomto svûtû dûlalo radost jeho rodiãûm, Ïenû Ladû a jejich dvûma dûtem. Ti a dal í blízcí se budou skuteãnû tûïko vyrovnávat s jeho odchodem. Mnû samotnému bude chybût nejen pfii prosazování zásad klinické farmacie do farmaceutické péãe, pfii rûzn ch koleních a pfii rozvoji spoleãn ch projektû zab vajících se anal zou medicínsk ch chyb a realizací lékov ch záznamû. Pfiedev ím v ak mnû bude chybût jako kamarád. JIRKA VLâEK

6 P EDSTAVENSTVO âeské LÉKÁRNICKÉ KOMORY: - prodiskutovalo pfiedloïen materiál dr. Chudoby k prioritám P âlk a rozhodlo o pfiípravû podkladû pro definování odborné ãinnosti lékáren ve dvou úrovních základní a nadstandardní. V základní úrovni bude komora formou Desatera pro pacienty deklarovat, na co mají obãané v lékárnû právo. Vefiejnost bude poïádána o spolupráci pfii hodnocení odborné práce lékáren. Zpracováním Desatera pfiedstavenstvo povûfiilo Mgr. tûpkovou. Dále pûjde o vydání publikací (pfiípadnû i CD) Dispenzaãní minima (dr. Zajícová) a Doporuãené postupy pro v dej volnû prodejn ch lékû (Mgr. najdrová). V rámci specifikace nadstandardní ãinnosti lékáren pfiedstavenstvo odsouhlasilo pfiípravu guidelines (konzultaãních postupû). V Pracovní komisi nemocniãních lékárníkû projednají tento úkol Mgr. Hojn a Mgr. najdrová. S nadstandardní ãinností lékáren rovnûï souvisí problematika práce s databázemi interakcí pfii v deji lékû (dr. Suchopár), zpracování metodiky opakovaného v deje lékû na Rp (dr. Hrub ) a zpracování metodiky rozdûlování lékû do individuálních dávkovaãû (Mgr. Krebs). - rozhodlo finanãnû podpofiit projekty FaF UK v Hradci Králové a âlk, zpracované doc. Vlãkem, dr. Novákovou a dr. Machem. Projekty jsou zamûfieny na sbûr dokladû o lékov ch chybách a na anal zu pouïívání lékov ch záznamû pacienta. - povûfiilo Mgr. Hojného zpracováním dopadû degresivní marïe na nemocniãní lékárny. - projednalo pfiedbûïné návrhy na udûlení ãestného ãlenství v komofie dr. Vondrovi (navrïen dr. Chudobou), dr. Souãkovi (navrïen dr. Pacoldem) a dr. Machovi in memoriam (navrïen pfiedstavenstvem âlk). - v rámci spolupráce pfii organizaci kongresu k poctû G. J. Camela v Brnû schválilo zaji tûní tisku sborníku. - vyslechlo informaci ing. Fuxy ze sekretariátu komory o pfiestavbû sídla âlk, na kterou byl najat stavební dozor ing. Jan Bedrníãek. LEGISLATIVA Vyhlá ka ã. 49/1993 Sb. (v dejny): Dne byla ve Sbírce zákonû publikována vyhlá ka MZ ã. 219/2006 Sb., kterou se mûní vyhlá ka MZ ã. 49/1993 Sb., o technick ch a vûcn ch poïadavcích na vybavení zdravotnick ch zafiízení ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. V úãinnost vstoupila Zavádí nov typ lékárny, a sice lékárnu zaji Èující pouze v dej léãiv ch pfiípravkû, jeï je dále oznaãována jen jako v dejna léãiv ch pfiípravkû. Pfiedstavenstvo rozhodlo podat stíïnost k Ústavnímu soudu na zru ení vyhlá ky ã. 219/2006 Sb., a dále rozhodlo nevydávat osvûdãení pro tento typ lékárny, neboè není zakotven v Licenãním fiádu âlk (pfiípadná zmûna mûïe b t provedena aï sjezdem komory). Stanovisko s odûvodnûním vypracuje dr. Bake ová. Vyhlá ka ã. 457/2000 Sb. (rámcové smlouvy se ZP): Jednání ohlednû rámcov ch smluv probíhá v gesci Grémia majitelû lékáren (dr. Pavlík) a Asociace provozovatelû lékáren (dr. roub). Komora se jich neúãastní; pfiíslu né informace jsou se souhlasem zmínûn ch subjektû umístûny na webu âlk (Aktuality pro lékárníky). Vyhlá ka ã. 255/2003 Sb. (správná lékárenská praxe samoobsluïn prodej, generická substituce, SÚKL LEK 10): Pfiedstavenstvo konstatovalo, Ïe LEK 10 znamená pokus o nápravu naprosto nevyhovujícího stavu zpûsobeného pfiijetím nekoncepãní, nepropracované a v praxi témûfi nepouïitelné vyhlá ky ã. 220/2006 Sb., a povûfiilo dr. Bake ovou ve spolupráci s Mgr. tûpkovou a Mgr. Kotláfiem vypracovat stanovisko ke generické substituci. SamoobsluÏn prodej pfiedstavenstvo nepodporuje. K zásilkovému prodeji léãiv ch pfiípravkû (kter jiï SÚKL zaãal uvádût v Osvûdãení o vûcném a technickém vybavení lékáren) konstatovalo, Ïe se jedná o nesoulad vyhlá ky se zákonem, a Ïe taková ãinnost nemá oporu v fiádech komory (ta ji nicménû bude alespoà evidovat a zapisovat do osvûdãení podle SÚKL). Vyhlá ka ã. 343/1997 Sb. (Rp, e-preskripce, LEK 12): Nedofie ené zavedení elektronické podoby receptu v pfiedkládané podobû nefie í postup pfii svobodném v bûru lékárny pacientem, pfii samotném v deji léãiv ani pfii nezbytné návazné administrativû a vyúãtování. StíÏnost, kterou pfiedstavenstvo rozhodlo podat k Ústavnímu soudu, vypracuje dr. Mar ík. Léková vyhlá ka, degresivní mar- Ïe: Praktick dopad na lékárny nelze odhadnout. Pfiedstavenstvo rozhodlo svolat tiskovou konferenci a povûfiilo Mgr. Kotláfie vypracováním pfiehledu zmûn úhrad k ZASEDALO PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Praha, 19. července 2006 Z INFORMACÍ PREZIDENTA âlk dr. L. CHUDOBY: Kromû informací k fiadû v e zmínûn ch témat referoval prezident komory o prûbûhu semináfie ÚOHS, a dále o v sledcích dvou zahraniãních misí E-Health konferenci v Ljubljani a zasedání PGEU v Cascais. Z INFORMACÍ VICEPREZIDENTA âlk dr. V. PACOLDA: Na semináfii firmy Infopharm vystoupil doc. Podzimek s hodnocením rozloïení lékáren na teritoriu âeské republiky. Pfiedstavenstvo schválilo uvefiejnûní ãlánku s touto tematikou v ââl. Z INFORMACÍ âlenò P EDSTAVENSTVA âlk: Mgr. Hojn informoval o semináfii, kter probûhl pfii slavnostním otevírání Klokánka v KromûfiíÏi za úãasti cca 300 lékárníkû. Mgr. Krebs seznámil pfiedstavenstvo s návrhem hodnocení lékárenské péãe, vycházejícího ze systému ASAC (The system of the acreditations of the specialized ambulatory care). Systém motivuje zdravotnická zafiízení ke zlep ování péãe o pacienty a v pfiípadû smluvní povinnosti by se mohl stát v chodiskem pro vícestupàové smlouvy se ZP. Dr. Horáãek podal komentáfi k v uce farmaceuta v programu specializaãní pfiípravy vefiejného lékárenství. (ãlk, ããl) Podrobn zápis z tohoto jednání najdete na

7 Komoře mají být vráceny i náklady soudního řízení Tu zprávu jste moïná na webu komory nebo v novinách o dovolené pfiehlédli, ale jestli jste ji ãetli, snad budete souhlasit s novináfiskou zásadou, Ïe dobrá zpráva mûïe b t zvefiejnûna i dvakrát. Poskytla nám ji právní zástupkynû âlk JUDr. Monika Bake ová: Krajsk soud v Brnû dne ve vûci Ïaloby âlk proti rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûïe ze dne , ã.j. R 48/2004, kter m byla âlk uloïena pokuta Kã za pfiijetí ustanovení 4 odst. 1 Licenãního fiádu sjezdem delegátû âlk konan m a aplikaci tohoto ustanovení, vydal rozsudek, kter m rozhodnutí ÚOHS jako nezákonné zru il a vrátil mu vûc k dal ímu fiízení. Podle soudu ÚOHS nesprávnû vyloïil pfiíslu né ustanovení zákona a v dûsledku toho vydal nezákonné rozhodnutí. Pfiijetím 4 odst. 1 Licenãního fiádu podle soudu nemohl b t poru en zákon o ochranû hospodáfiské soutûïe. Nebyla prokázána ani konkrétní protisoutûïní aplikace tohoto ustanovení. Soud souãasnû u- loïil ÚOHS, aby zaplatil âlk náklady soudního fiízení. Podrobnûj í odûvodnûní bude obsaïeno v písemném vyhotovení rozsudku. Proti rozsudku je pfiípustná kasaãní stíïnost, nicménû pravomocn m se rozsudek stává uï v okamïiku doruãení. Po právní moci rozsudku je ÚOHS mimo jiné povinen vrátit âlk jiï zaplacenou pokutu Kã. Jen pro úplnost doplàuji, Ïe uvedená kauza byla iniciována nevydáním osvûdãení k v konu funkce odborného zástupce pro provozovatele lékárny spoleãnost Droxi a.s. 6 OMLUVA V minulém vydání ââl jsem se v ãlánku k Ïivotnímu jubileu prof. Václava Suchého dopustila dvou nepfiesností: Václav Such pûsobí na Ústavu pfiírodních léãiv (nikoliv vûd) a RNDr. Petr Palou se druh m jménem jmenuje Radko (nikoliv Radim). Obûma pánûm se tímto upfiímnû omlouvám. JAROSLAVA HO ANSKÁ OSVĚDČENÍ K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKÁRNICKÉ PRAXE zrušená a vydaná v červenci 2006 Zru ená osvûdãení 177/2003 Mgr. Lenka Petroková, PrÛmyslová 890, Chrudim II 479/1993 Mgr. Jifií Vrbka, V. Klementa 35, Mladá Boleslav 163/2001 PharmDr. Lada Machová, G. imka 3147, Bfieclav 339/2001 PharmDr. René Mach, U nemocnice 1, Bfieclav 209/2003 PharmDr. Petr Rejsek, OkruÏní 1412/25, A 349/2003 RNDr. Jindfii ka Vaiglová, Slánská 160, Brand sek 378/2003 Mgr. Lenka Chmelíková, K. âapka 6, Bruntál 177/2004 RNDr. Helena Kupãáková, Pardubická 37, Choltice 317/2004 Mgr. Lubora Bednafiíková, Pálavské nám. 14, Brno 250/2004 RNDr. Kamila Dragounová, Smetanova 902, Vsetín 217/2005 Mgr. Ivo Je ina, Josefská 31/Masarykova 31, Brno 236/2005 Mgr. Mikulá Danihelka, KadaÀská 3034, Îatec 240/2005 Mgr. Lucia Andorková, Radlická 117, Praha 5 139/2006 PharmDr. Svetlana Vaºková, ul. Václava Mayera, Louny 208/2006 Mgr. Michal Oriniak, Sobûslavská 1345, Tábor Vydaná osvûdãení 194/2006 PharmDr. Lada Machová, Lékárna Nemocnice Bfieclav, U nemocnice 1, Bfieclav, provozovatel: PharmDr. Lada Machová 195/2006 Mgr. Jifií Vrbka, Lékárna Na v stavi ti, Václava Klementa 35, Mladá Boleslav, provozovatel: ARRONAX a.s. 196/2006 PharmDr. Ladislav Szentiványi, Americká, Americká 64, PlzeÀ, provozovatel: ALIPEX s.r.o. 197/2006 Mgr. Danu e Vítková, Lékárna Na Josefské, Masarykova 427/31, Brno, provozovatel: Lékárna U Rubínu, a.s. 198/2006 PharmDr. Vladimíra Hellerová, Lékárna Pálava, Pálavské nám. 14, Brno, provozovatel: SLÁVIA a.s. organizaãní sloïka v âr 199/2006 Mgr. Lubora Bednafiíková, Lékárna V Kováfiské, Kováfiská 18, KromûfiíÏ, provozovatel: SLÁVIA a.s. organizaãní sloïka v âr 200/2006 Mgr. Michaela ímová, A lékárna v Kauflandu, ul. Václava Mayera-OD Kaufland, Louny, provozovatel: BRL Center CZ s.r.o 201/2006 PharmDr. Svetlana Vaºková, A lékárna v Kauflandu, KadaÀská 3034-OD Kaufland, Îatec, provozovatel: BRL Center CZ s.r.o. 202/2006* Mgr. Lenka Petroková, Lékárna Prima, Fibichova 41, Chrudim, provozovatel: PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. 203/2006 Mgr. Radka Steklá, U Romedia, Pardubická 38, Choltice, provozovatel: Lydie Kalvachová 204/2006 PharmDr. Irena Moutelíková, Lékárna Brand sek, Slánská 169, Brand sek, provozovatel: PharmDr. Irena Moutelíková 205/2006* PharmDr. Henrich Devinsk, U sv. Vojtûcha, Myslíkova 1922/9, Praha 1, provozovatel: PRODEPHARM PRAHA s.r.o. 206/2006 PharmDr. Silvie DaÀková, Lékárna MEDICENTRUM, Smetanova 902, Vsetín, provozovatel: PharmDr. Bohumil Hanák 207/2006 PharmDr. Petr Rejsek, FATUM, OkruÏní 1412/25, A, provozovatel: FATUM KKR spol. s r.o. 208/2006 Mgr. Michal Oriniak, LÉKÁRNA GARDE, Hypernova Tábor, Sobûslavská 1345, Tábor, provozovatel: Medyx CZ a.s. 209/2006 PharmDr. Lada Budíková, Herbana, Hraniãní 56, Bfieclav, provozovatel: RNDr. Jitka Schützová 210/2006 PharmDr. Lubo Semerák, Lékárna Galerie, Radlická 117, Praha 5, provozovatel: Medyx CZ a.s. 211/2006 Mgr. Renata Mguni, Pod Pradûdem, K. âapka 6, Bruntál, provozovatel: ROTBAL s.r.o. * = nová lékárna (ãlk)

8 Prozatím ve zkrácené podobě vám chceme, vážené kolegyně a vážení kolegové, představit projekt zabývající se sběrem dokladů o lékových chybách identifikovaných farmaceutem v lékárně. Projekt přispívá k rozvíjení kultury bezpečnosti léčiv. Lékové chyby a nežádoucí jevy mohou negativně ovlivňovat kvalitu poskytované zdravotní péče. ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 sbûr dokladû o identifikovan ch chybách pomocí ti tûného formuláfie (formuláfie farmaceut obdrïí) sbûr dokladû s vyuïitím interaktivního formuláfie umístûného na webu (nutné pfiipojení k internetu) Sbûr dat Do projektu budou zahrnuti farmaceuti jednotlivû, není nutná úãast celé lékárny. Po dobu 8 t dnû nebo déle farmaceut zaznamená potenciální lékové chyby, které identifikuje pfii jakékoli odborné ãinnosti v lékárnû (dispenzace, retaxace, konzultace...). KaÏdou identifikovanou lékovou chybu zanese do ti tûného nebo elektronického formuláfie. Vyplnûné formuláfie odevzdá resp. ode le elektronicky fie itelûm projektu, ktefií je vyhodnotí. K projektu jsou kromû protokolu vypracovány také podrobné pokyny popisující K dokumentaci lékových chyb v lékárně Celé fiadû tûchto situací lze vhodn m zpûsobem pfiedcházet. Chyby v pouïívání léãiv mohou vyústit aï v po kození nebo smrt pacienta. V nûkter ch pfiípadech se mûïe zv it utrpení pacientû ãi rodinn ch pfiíslu níkû, rostou téï náklady zdravotních poji Èoven, prodluïuje se doba hospitalizace nemocn ch a zvy uje se spotfieba léãiv nutn ch ke korekci lékového po kození pacienta, zvy uje se non-adherence k léãbû nebo se sniïuje kvalita Ïivota apod. PÛvodcem zmínûn ch lékov ch chyb mûïe b t i lékárník. ZÛstává v ak pfiedev ím subjektem, kter by mûl dokázat tyto chyby odhalit a pfiispût k jejich nápravû. Oproti ostatním subjektûm má urãitou v hodu. V ambulantní péãi je obvykle koncov m ãlánkem, a navíc jeho vzdûlání je ve srovnání s ostatními zdravotníky nejkomplexnûji orientováno na léãivo. V skyt lékov ch chyb je v zahraniãí dokumentován fiadou seriózních studií. Existenci lékov ch chyb a neïádoucích jevû lze proto pfiedpokládat i v âeské republice. Realizované dílãí projekty to ostatnû dokládají. Napfi. leto ní studie s podobn m designem v lékárnû IKEM obsahuje 433 zdokumentovan ch záznamû o potenciálních chybách. Není pochyb, Ïe pfii své kaïdodenní praxi identifikujete fiadu takov ch chyb, vût inou v ak chybí jejich dokumentace. Tuto mezeru by mûl zaplnit pfiedkládan projekt, kter jak vûfiíme napomûïe vyvrátit tvrzení zpochybàující pfiínos farmaceuta, pfiestoïe systémy zdravotní péãe evropsk ch i zámofisk ch zemí jasnû ukazují na nezastupitelnou roli farmaceuta nejen v tomto procesu. Chceme vás v echny, farmaceuty pracující v lékárnách, ktefií by mûli zájem zapojit se do tohoto projektu, vybídnout k aktivní úãasti. Pfiedkládáme vám základní teze: K ãemu poslouïí v stupy projektu Zhodnotíme pfiíspûvek lékárníka k bezpeãnému pouïívání léãiv; získáme doklady o odborné ãinnosti lékáren. Hlavní cíle Zdokumentovat lékové chyby identifikované lékárníkem; kriticky zhodnotit zpûsoby fie ení zaznamenan ch lékov ch chyb a moïná riziky z nich plynoucí; vytvofiit doporuãené postupy ke sbûru, dokumentaci a hodnocení lékov ch chyb v lékárnách v âr; získat podklady k vytvofiení dlouhodobé webové aplikace ke sbûru lékov ch chyb. Základní design projektu Projekt bude probíhat ve dvou paralelních liniích. KaÏd farmaceut zahrnut do studie si zvolí jeden ze zpûsobû sbûru dat: vlastní zpûsoby sbûru dokladû o lékov ch chybách. Sbûr dat zaãne v fiíjnu Ochrana osobních údajû V echna získaná data studií budou anonymní a standardním zpûsobem ochránûna pfied zneuïitím. KaÏdému farmaceutovi zafiazenému do studie bude pfiidûlen kód. RovnûÏ údaje charakterizující farmaceuta budou anonymní (vûk, délka praxe apod.). Jak budou spolupracující farmaceuti ohodnoceni? V jednání je sleva na odbornou literaturu, bude upfiesnûno v prûbûhu záfií. Projekt je podporován a dozorován pfiedstavenstvem âlk a konzultován se zástupcem zdravotní poji Èovny. e itelsk kolektiv tvofií akademiãtí pracovníci i praktikující farmaceuti. V stupy projektu budou prezentovány na odborn ch akcích pofiádan ch âlk, dále v elektronick ch a ti tûn ch informacích zdrojích urãen ch farmaceutûm i dal ím sloïkám zdravotní péãe. Dal í informace o projektu: a v dal ím ãísle âasopisu ãesk ch lékárníkû. V echny dotazy t kající se tohoto projektu vám zodpoví: Mgr. Josef Mal, katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové tel.: ) Mgr. Michal Hojn Ústavní lékárna IKEM v Praze, tel.: ). Zájemci o spolupráci se mohou pfiihlásit u obou kontaktních osob. Na závûr bychom chtûli vzpomenout na na eho kolegu PharmDr. René Macha, kter nás tak náhle navïdy opustil. Ani v nynûj í nepfiíznivé dobû neztrácel nadûji a sv mi aktivitami se stále snaïil pozvednout farmacii. Jednou z nich byl i tento projekt. JOSEF MAL, MICHAL HOJN 7

9 Svûtov trh s léãivy, jeï jsou urãena k terapii kardiovaskulárních onemocnûní a jejichï v dej je vázán na lékafisk pfiedpis, dosáhl v roce 2004 hodnotu 75 mld. USD; hranici 100 mld. USD má pfiekonat do roku Antiagregaãní látky vykazovaly v posledních tfiech letech roãní rûst na úrovni 20 procent. Kolem 87 procent AmeriãanÛ uvádí, Ïe chtûjí mít moïnost volby pfii uïívání tzv. autorizovan ch generick ch verzí léãiv ch pfiípravkû s v dejem vázan m na lékafisk pfiedpis, které na trh uvádí v robce originálu. PfiibliÏnû 90 procent AmeriãanÛ si pfieje, aby je lékárníci informovali o dostupn ch autorizovan ch generick ch pfiípravcích, a zhruba 75 procent AmeriãanÛ sdûlilo, Ïe jsou s autorizovan mi generiky spokojeni více neï se standardními. V Japonsku mají generika do roku 2009 tvofiit 35 procent v ech pfiedpisû (pro srovnání v roce 2004 to bylo 16,4 procenta). Takové zv ení by vedlo ke vzniku trhu s roãní hodnotou 5 mld. USD. RÛst obratu originálních pfiípravkû se má roãnû pohybovat kolem 2 procent, rûst obratu generik kolem 20 procent. Americk trh s pfiípravky urãen mi k ovlivàování ka le, nachlazení, alergie a onemocnûní dutin, jejichï v dej není vázán na lékafisk pfiedpis, poklesl v roce 2004 témûfi o 4 procenta na pfiibliïnou hodnotu 4,5 mld. USD. Globální trh s léãiv mi pfiípravky pouïívan mi k terapii Alzheimerovy choroby, onemocnûní periferních nervû a neurologick ch karcinomû vykazoval v nûkolika posledních letech nejménû 25procentní roãní rûst. Oãekává se, Ïe obrat tûchto léãiv pfiekroãí do roku 2009 hodnotu 40 mld. USD. Biogenerika disponují potenciálem vygenerovat v Evropû a USA do roku 2011 obrat ve v i 16,39 mld. USD. V robci generik vyhráli v soudních sporech více neï 70 procent pfiípadû poru ení patentov ch práv. Pokud bude uvedeno na trh nové léãivo ze skupiny antikoagulancií, vytvofií v pfií tích 10 letech 12procentní rûst obratu. V sedmiãce nejv znamnûj ích zemí se pfiedpokládá zv ení poãtu hypertonikû ze 190 mil. v roce 2004 na 206 mil. v roce Trh s antihypertenzivy mûl v roce 2003 hodnotu 31 mld. USD. Oãekává se, Ïe hlavním celosvûtov m hypertenzivem se do roku 2007 stane DIOVAN (valsartan, Novartis) s odhadovan m obratem 3,3 mld. USD. (Par) 8 ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA LÉKŮ ODBORNÉ SEMINÁŘE 2006 Pfiihlá ky na jednotlivé akce s uvedením data a místa konání a samozfiejmû osobních dat (jména, pfiíjmení, titulu, resp. ãlenského ãísla ãi adresy pracovi tû + kontaktního telefonu) zasílejte i nadále co nejdfiíve do praïského sekretariátu komory (fax: , Odtud budou pfiedávány místním organizátorûm akcí spoleãnû s formuláfii osvûdãení o úãasti, která peãlivû uschovejte, budou se hodit. Hradec Králové (FaF, Heyrovského ul., posluchárna A, zaãátek v 9.30 hodin) so Terapeutická hodnota antipsychotik + interaktivní fie ení kazuistik (MUDr. Ivan TÛma, CSc., doc. RNDr. Jifií Vlãek, CSc.) Brno (NCO NZO do kolovák, Vinafiská 6, Brno, zaãátek v 10 hodin) so Perorální pfiípravky s modifikovan m uvolàováním léãiv ch látek (doc. RNDr. Milan ehula, CSc.) INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE Praha (Hotel ILF, Budûjovická 15, Praha 4, zaãátek v 18 hodin) Pfiihlá ky: st Interaktivní semináfi 16 Klinick pfiístup k dispenzaci, kazuistiky pacientû (Mgr. Daniela Fialová, MUDr. Ivana DoleÏelová) Karlovy Vary (Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezruãova 19, zasedací místnost v budovû 4, zaãátek v 9.30 hod.) Pfiihlá ky: so Interaktivní semináfi Farmakoterapie a kazuistiky plicních onemocnûní (Astma a CHOPN) (MUDr. Franti ek Kuliã, Mgr. Ladislav Ruman) Partnery jsou Astra Zeneca CZ a Zentiva CZ EDUKAČNÍ SEMINÁŘE V Praze, Olomouci a Brnû pokraãují podzimní ãástí edukaãní semináfie urãené pro lékárníky, garantované âeskou lékárnickou komorou a organizaãnû zaji Èované spoleãností Pears Health Cyber, s.r.o. (pfiihlá ky na semináfie na PRAHA hotel Olympik, zaãátek 9.30 hodin Osteoporóza, revmatologie (prof. MUDr. Jan tûpán, CSc., doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.) BRNO Farmaceutická fakulta VFU, zaãátek 8.30 hodin Urologie (MUDr. Ladislav Ma ek, MUDr. Ivan Kolombo) OLOMOUC hotel Sigma, zaãátek 8.30 hodin Urologie (MUDr. Ladislav Ma ek, MUDr. Ivan Kolombo) PRAHA hotel Olympik, zaãátek 9.30 hodin Obezita (MUDr. Petr Sucharda, MUDr. Martin Matoulek) BRNO Farmaceutická fakulta VFU, zaãátek 8.30 hodin Oãní lékafiství (MUDr. Lucie Vale ová, MUDr. Josef Hycl, CSc.) PRAHA hotel Olympik, zaãátek 9.30 hodin Virová onemocnûní, vakcíny Souãasn trend a v hled do roku 2007 (MUDr. Michal Vít, hlavní hygienik âr) Chfiipka, virová onemocnûní (MUDr. Petr Rambousek) POZOR ZMùNA TERMÍNU! PRAHA hotel Olympik, zaãátek 9.30 hodin Preventivní kardiologie (prof. MUDr. Richard âe ka, DrSc., MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.) Garance: 10 bodû âlk do systému postgraduálního vzdûlávání

10 Používáte v lékárně SOLUTIO? Pfiehledné informace byly v práci lékárníkû vïdy nepostradatelnou pomûckou. VzpomeÀme obsáhlá kompendia typu Hagers Handbuch ãi rûzné Tabulky pro lékárníky. Rozhodnutí spoleãnosti Medon vydávat od r obdobnou pfiíruãku pravidelnû bylo proto pfiijato velmi pozitivnû. BohuÏel kniïní vydání skonãilo v r a dal í jsou k dispozici jen na internetu. Nejnovûj í roãník 2005/2006 najdete na V rubrice Poradenská ãinnost jsou následující aktuální problémy: Rány a jejich o etfiení; Bércové vfiedy a jejich terapie; Meningokové invazivní onemocnûní; Sekundární imunodeficience; Profylaxe malárie; Kfieãové Ïíly. Do tohoto pfiehledu byly dále zafiazeny Léky v tûhotenství a bûhem laktace. Nové informace obsahují v echno navíc v tabulkové formû co by mûl dne ní lékárník sv m pacientkám sdûlit. Obdobnû lze hodnotit pfiehledy o riziku cestování ãi téma vlivu stárnutí na imunitu. Lékárníci, ktefií chtûjí plnit úkoly farmaceutické péãe a neb t jen odborn mi obchodníky s léãivy (na tûstí ojedinûl názor nûkter ch na ich pfiedstavitelû zdravotnictví, a to bohuïel i na nejvy ích místech) tomuto pfiehledu nespornû vûnují pozornost. Obsah vhodnû doplàují údaje o evropské lékové agentufie (EMEA), úvaha o stárnutí populace v Evropû a informace o Radû seniorû âr. Pro velk ohlas je znovu zafiazen slovník rostlin a drog (názvy ãeské, slovenské, nûmecké, anglické a samozfiejmû latinské). Pfiíruãku doplàují dva historické pfiehledy: Zhodnocení ãinnosti Rozvojového lékárenského stfiediska, které ukonãilo svoji ãinnost v r. 1992, a dále práci o protinacistickém odboji lékárníkû. Jsem pfiesvûdãen, Ïe elektronická forma najde stejn poãet ãtenáfiû jako ti tûná vydání a Ïe údaje v pfiíruãce, zpracované na imi pfiedními farmaceutick mi odborníky, pfiispûjí ke kvalitní práci lékáren âr. Prof. Dr. JAN SOLICH, CSc. SPRÁVNÉ DISPENZAČNÍ MINIMUM Triptany Migréna suïuje velkou ãást populace a má mnoho klinick ch podob. Vyvolávací faktory mohou b t velmi rozmanité. Terapie doznala v posledním desetiletí v razné zmûny a dá se fiíci, Ïe v souãasné dobû jsou preferovány pfiedev ím triptany (u nás je registrováno nûkolik látek této skupiny, prvním byl sumatriptan a postupnû pfiicházely na trh dal í naratriptan, zolmitriptan, eletriptan a frovatriptan). V dobû, kdy se poprvé objevily na trhu, mûly podobu subkutánních injektorû. Pozdûji se podafiilo pfiipravit i tablety a jejich rychle rozpustné bukální formy rapimelt, dnes jsou k dispozici i ve formû nosních sprejû. Nejprve byla tato farmaka fiazena do skupiny analgetik, dnes se upfiednostàuje název antimigrenika, pro jejich specifické pûsobení. Díky této pomûrnû nové skupinû léãiv je nyní moïné vyfiadit z terapie migrény fiadu obsolentních preparátû ze skupiny námelov ch alkaloidû a jejich rûzn ch nevhodn ch kombinací s analgetiky. Triptany se váïí na serotoninové receptory v intrakraniálních artériích (selektivní agonisté serotoninu na 5HT1 receptorech, skupina N02CC), to vede k vazokonstrikci a následnému uvolnûní migrenózních bolestí hlavy. Jsou vhodné k léãbû akutních atak migrény provázen ch aurou, i bez ní. âasto se pomocí této terapie podafií zvládnout i nepfiíjemné doprovodné symptomy (nauzea, vomitus, zv ená senzitivita na svûtlo a zvuk). Jednou z dûleïit ch kontraindikací je ischemická choroba srdeãní, nûkteré vaskulární komplikace, nestabilní hypertenze, závaïné renální ãi hepatální selhávání (nutno upravit dávku). Perorální podávání má nastat okamïitû pfii prvních pfiíznacích migrenózních bolestí, dávky jsou vût inou individuální, po 2 aï 4 hodinách je lze opakovat kaïd triptan má svûj poloãas a svou maximální denní dávku. Zcela nevhodné je podávání spolu s ergotov mi preparáty (správnû by se Ïádné triptany nemûly podávat 24 hodin po pfiede lé aplikaci ergotov ch preparátû). Z mechanismu úãinku vypl vá i dal- í interakce, a to jsou SSRI, které zvy ují nabídku serotoninu v mozku. NeÏádoucích úãinkû lze vyhledat pomûrnû hodnû, zmíním se pouze o nûkter ch zajímav ch a nezvykl ch tlak nebo bolest v krku, hrdle a na hrudi, ÏízeÀ, nadmûrn pocit tepla nebo chladu a celá fiada kardiovaskulárních NÚ (je vhodné mûfiit prûbûïnû krevní tlak). Nevhodné je podávání tûchto látek u seniorû nad 65 let. Pacient trpící migrénou by mûl b t vybaven informaãními materiály, aby rozpoznal vãas pfiíznaky tohoto onemocnûní a zvládl terapii sám (s dostupn mi prostfiedky). Jde o léãbu akutních stavû, ne o rutinní podávání pfii jakékoliv bolesti hlavy. Mûl by vûdût, Ïe triptany mu pomohou v pfiípadû akutního záchvatu, nemohou v ak záchvatûm pfiedejít nebo sníïit jejich ãetnost. Musí b t informován o správné aplikaci dané lékové formy (zvlá tû u injekcí a sprejû). Tablety by mûl zapíjet dostateãn m mnoïstvím vody nebo jiné tekutiny. Nasální formy by se mûly aplikovat pouze do jedné nosní dírky, teprve po dvou hodinách lze aplikovat dal í dávku. Pfii pfiedávkování a zaãínajících projevech kardiovaskulárního selhávání je nutné nav tívit lékafie ãi nemocnici. ZávaÏné NÚ (silné bolesti bfiicha, krátk dech, pocení a otoky oãních víãek, tváfií nebo rtû, zãervenání, koïní rash hlásit lékafii. Pacient by mûl vïdy dbát na to, aby mûl malou zásobu tûchto lékû vïdy doma pfii sobû mûl by b t instruován o jejich správném uloïení a zacházení s nimi. U nûkter ch pacientû mûïe terapie zpûsobit poruchy v pozornosti (pozor na fiízení vozidel). Nezbytnou souãástí terapie je zaji tûní klidu a tlumení svûtla ãi hluku v okolí postiïeného. Pfied chirurgick m nebo stomatologick m v konem je tfieba uïití této tablety nahlásit lékafii. Není vhodné pití alkoholick ch nápojû mûïe dojít ke zhor ení pfiíznakû migrény. Obecnû platí, Ïe lidé s ãast mi bolestmi hlavy by se mûli vyvarovat alkoholu. PharmDr. MARIE ZAJÍCOVÁ 9

11 Mgr. Ladislava Valášková: Při Zavírání muzea budeme besedovat s Marií Kubátovou UÏ samotn fakt, Ïe podzimní Zavírání muzea v hospitálu Kuks ( záfií) se letos koná uï podesáté, je dûkazem toho, Ïe jde o akci oblíbenou. Na co se mohou letos její úãastníci tû it, nám sdûlila Mgr. Ladislava Valá ková, vedoucí âeského farmaceutického muzea. Pohledem do pozvánky se zdá, Ïe program Zavírání muzea se od pfiedchozích ROZHOVOR pfiíli neli í. Tradiãnû je tady napfi. prohlídka expozice, aãkoliv ãlenská základna Spolku pro vybudování âfm se pfiíli nemûní. Co tentokrát nabídne prohlídka úãastníkûm nového? V leto ním roce se na e expozice roz ífií o dal í dvû z pûti novû opraven ch místností. Tyto místnosti se nacházejí v prvním patfie Hospitálu, a právû ty dvû, které budou otevfieny na Zavírání muzea, budou vûnovány lékárenství. Roz ífiená ãást expozice bude tzv. expozice studijní. Náv tûvníci nejen z fiad farmaceutû a studentû farmacie se budou moci detailnûji seznámit s konkrétní problematikou lékárenstvím. Plánovaná ukázka v roby replik dfievûn ch lékárensk ch stojatek, které jsou dílem Markéty Krouzové, bude zfiejmû o to zajímavûj í, Ïe tato akademická malífika se del í dobu vûnuje restaurování historick ch stojatek. Jak dlouho s ní âeské farmaceutické muzeum spolupracuje? Na e spolupráce s paní Krouzovou zaãala nûkdy v roce 2000, kdy nám restaurovala deset dfievûn ch stojatek, coï muzeum honorovalo z dotace Ministerstva kultury âr. Jednalo se o stojatky, které byly v katastrofálním stavu. Se zaujetím a netrpûlivostí jsme proto oãekávali koneãn v sledek její práce. V ichni se o nûm mohou pfiesvûdãit v na í expozici, kde jsou vystaveny spoleãnû s fotodokumentací jejich stavu pfied a po. Pro dílnu paní Krouzové jiï máme pfiipravené dal í vzácné kousky, tentokrát stojatky z 16. století. Na jaké téma budete besedovat se známou spisovatelkou autorkou zhruba sedmi desítek knih, ãestnou ãlenkou âeské lékárnické komory a ãlenkou ádu rytífiû krásného slova RNDr. Marií Kubátovou? Bude paní doktorka Kubátová na Kuksu poprvé? V novodobé podobû Hospitálu a hlavnû muzea bude na Kuksu jistû poprvé. Jsme velice rádi, Ïe si tak v znamná autorka pfii svém ãasovém zaneprázdnûní na la pro nás ãas. Jak jsem se dozvûdûla, paní Marie Kubátová právû dokonãuje práci na lékárensk ch pohádkách, a tak i téma na eho setkání bude orientováno tímto smûrem. Vzhledem k tomu, Ïe vût ina pfiíznivcû muzea jsou lidé od táry, najdou v ichni jistû spoleãnou fieã a nebudou chybût slova jako úcta a láska ke svému povolání. Jak jste spokojena s dosavadní náv tûvností farmaceutického muzea? Myslím, Ïe leto ní rok bude po stránce náv tûvnosti stejnû úspû n jako ten loàsk. Do zaãátku srpna pro lo muzeem pfiibliïnû náv tûvníkû z celého svûta. NemÛÏe nám jít pouze o kvantitu exponátû, ale také o kvalitu expozice a prûvodcovského v kladu, kter musí b t tfie niãkou na dortu kaïdé expozice. Troufám si tvrdit, Ïe to se na emu muzeu dafií, coï dosvûdãují nejen zápisy v náv tûvnické knize, ale hlavnû náv tûvníci, ktefií se do na eho muzea vracejí jiï ponûkolikáté. Zrovna takov to náv tûvník je vizitkou na í práce. V leto ním roce jsme pfiipravili velice kvalitní prûvodcovské texty v cizích jazycích, a to odpovídá zv ené náv tûvnosti z fiad cizincû pfieváïnû z Nûmecka a Holandska. Novinkou je propagaãní leták v ãeském jazyce a také v angliãtinû a zároveà v nûmãinû, doplnûn zábûry vystaven ch pfiedmûtû. Pfiipravila JAROSLAVA HO ANSKÁ V minulém čísle ČČL jsme si připomněli přenesení brněnské farmaceutické fakulty do Bratislavy v roce 1960 a okolnosti, vedoucí o 20 let později k rehabilitaci farmaceutického vysokého školství v Brně. Původní záměr o zřízení fakulty v rámci Masarykovy univerzity nevyšel. Úsilí přípravné komise však nakonec přineslo ovoce a k vznikla Farmaceutická fakulta při Vysoké škole veterinární. Podle pûvodních pfiedstav zakládajících pedagogû mûla fakulta b t koncipována jako kola spí e komorního charakteru, s maximálnû padesáti studenty v roãníku, ktefií by doplnili kapacity obou jiï existujících fakult v Hradci Králové a v Bratislavû. Úvahy o její programové specifiãnosti smûfiovaly k v uce orientované zfietelnû na poãetnû nejsilnûj í tedy lékárenské odvûtví farmacie s vyuïitím sítû brnûnsk ch lékáren jako praktického v ukového zázemí. Po rozdûlení âeskoslovenska v ak tyto vize vzaly zasvé. Bylo zfiejmé, Ïe studenti smûfiující do Bratislavy budou hledat útoãi tû na brnûnské fakultû. To znamenalo minimálnû zdvojnásobení její kapacity a praktické dûvody pro návrat ke klasickému univerzitnímu pojetí v uky. Díky dobré spolupráci s obûma dal- ími fakultami V V bylo moïné první dva studijní roãníky pokr t pomocí ústavû a uãitelû zmínûn ch kol. V té souvislosti je tfieba vzpomenout, Ïe pfiijímací zkou ky pro první roãník tehdy ochotnû v pfiedstihu uskuteãnila hradecká fakulta, protoïe v dobû pfiijímacích zkou ek fakulta brnûnská je tû oficiálnû neexistovala. Po zaji tûní v uky v prvních dvou roãnících následovaly starosti spojené s personálním a prostorov m zabezpeãením v uky vlastních profilov ch farmaceutick ch pfiedmûtû ve vy ích tfiech roãnících. Poãátky budování fakulty se odehrávaly v podmínkách více neï stísnûn ch, nûkdy pfiímo primitivních, a mnohdy aï na hranû únosnosti i na hranû odpovûdnosti vûãi studentûm, a samozfiejmû tehdy je tû bez jakékoliv moïnosti rozvíjení systematické vûdecko-v zkumné práce. Vedení V V v ãele s rektorem prof. MVDr. Jaroslavem Konrádem, DrSc., vyvinulo maximální úsilí ve snaze pomoci znovuzfiízené fakultû. Díky této podpofie mohly b t pomûrnû brzy za-

12 Farmaceutická fakulta VFU oslaví patnácté narozeniny Prof. RNDr. PhMr. Vladimír Smečka, CSc. hájeny pfiípravy projektu samostatného sídla fakulty, pavilonu farmacie. Cílem bylo soustfiedit vût inu farmaceutické v uky i v zkumu do jediné budovy umístûné v areálu univerzity. Zdafiilé dokonãení díla bylo jiï v rukou následujícího dûkana ( ) prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc. Úspû ná integrace farmaceutické fakulty do organismu univerzity a její váïnost se projevily také pozdûj- ím zvolením profesora Suchého do funkce rektora univerzity v letech Dûkansk úfiad pfievzal v roce 2000 prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., za jehoï pûsobení vznikla v areálu univerzity Fakultní lékárna. Do tohoto období spadá i v znamná zmûna v kurikulu studia farmacie a FaF VFU v Brnû, totiï zavedení kreditního systému, na jehoï pfiípravû se podílel kolektiv pedagogû pod vedením tehdej ího prodûkana pro pedagogickou ãinnost doc. RNDr. Jozefa Koláfie, CSc. V roli dûkana fakulty vystfiídal profesora Csölleie v roce 2006 doc. RNDr. Milan Îemliãka, CSc. Integrace v uky na farmaceutické fakultû s ostatními dvûma fakultami V V probíhala natolik úspû nû, Ïe se pomûrnû brzy promítla i do zmûn v názvu koly nejprve na Vysokou kolu veterinární a farmaceutickou a pozdûji na souãasnou Veterinární a farmaceutickou univerzitu (VFU). Vznik a rozvoj farmaceutické fakulty v rámci dne ní VFU je spoleãn m dílem celé fiady nad en ch a pracovit ch lidí. Jejich jména zde neuvádím pouze z obavy, Ïe nebudu dostateãnû dûsledn a opomenu nûkoho z nich jmenovat. Bylo by v ak nespravedlivé nezmínit se na tomto místû o mimofakultních pfiíznivcích, z nichï zejména vyniká role bratislavské farmaceutické fakulty. ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 Její tehdej í vedení za úãinné spoluúãasti prof. RNDr. PhMr. Milana Chalabaly, DrSc., se velmi zaslouïilo o budování nové fakulty radami i skutky. Musím poukázat i na skuteãnost, Ïe podstatná ãást uãitelského sboru na í fakulty se rekrutuje z fiad pracovníkû, ktefií na na i Ïádost pfii li do Brna právû z Bratislavy. Z tehdej ích pfiedstavitelû fakulty nesmím opomenout roli prvního prodûkana prof. MVDr. Rudolfa Hrabáka, DrSc., jehoï dûvûrná znalost prostfiedí v znamnû napomohla k hladkému prolnutí v uky zejména v prv ch dvou roãnících, kdy v uka farmaceutû spoãívala pfiedev ím v rukou kolegû veterináfiû. Jeho nástupcem se stal doc. RNDr. Jan Baloun, CSc., disponující komplexní znalostí farmaceutické v uky, kter se ve sloïit ch podmínkách pfiiãinil o vznik prvního studijního programu pro v ech pût roãníkû. Teprve po uplynutí deseti let existence koly se poãala r sovat moïnost realizovat jeden z bodû programu budování, a sice zfiízení univerzitní ãi fakultní lékárny jako modelu pro ãeské lékárenství. Fakultní lékárna, inspirovaná dlouholetou úspû nou existencí Fakultní a okresní lékárny v Brnû na Orlí ul., byla situována pfiímo v areálu VFU. Pro vefiejnost byla otevfiena v prosinci 2003, vedoucí lékárnicí se stala RNDr. NadûÏda Strnadová- Kartíková. Fakultní lékárna slouïí k praktické v uce posluchaãû, av ak naplnûním pedagogick ch potfieb koly její poslání nekonãí. Pfiedpokládá se, Ïe zasáhne i do oblasti vûdecko-v zkumné; jeví se totiï jako zcela pfiirozené, aby teorie, vzniklé pfiedev ím v du evní dílnû Ústavu aplikované farmacie, byly prakticky odzkou eny a provûfieny právû v Ïivém prostfiedí zdravotnického pracovi tû. MoÏnosti se v tomto smûru nabízejí i jin m profilov m ústavûm fakulty, neboè je zde dostatek prostoru pro fie ení problémû z oblastí chemicko-analytické, technologické, fytofarmaceutické a dal ích. PÛsobnost Fakultní lékárny tak posunula kupfiedu pedagogické i vûdeckov zkumné zájmy Farmaceutické fakulty VFU. Tolik k uplynul m patnácti rokûm existence znovuzfiízené Farmaceutické fakulty pfii Veterinární a farmaceutické univerzitû v Brnû. Pfiejme fakultû i celé univerzitû do budoucnosti úspûchy v pedagogické práci i vûdecko-v zkumné ãinnosti. NechÈ se naplàují její plány a nechè kola dále úspû nû roste a vzkvétá! Autor je emeritním dûkanem Farmaceutické fakulty VFU v Brnû Oficína Fakultní lékárny Veterinární a farmaceutické univerzity v Brnû. Foto: ââl V. VRBOVSK 11

13 Z domnělé prohry je nakonec velká výzva Naše generace si myslí, že když něco buduje, bude to na celý život. Pak přijde den a všechno je jinak. Všechnu tu hrůzu, která mě provázela poslední tři měsíce, kdy se mi rozpadal kolektiv, z přátel se stávali nepřátelé, zdravý rozum přestal fungovat a všechno se mi hroutilo pod rukama, mi vynahradili pacienti. Vrátili mi to, co jsem do nich po deset let ráda investovala. Hned první dny jsme měli plnou lékárnu. Lidi mě neopustili. Byl to tak pozitivní moment, že mi zase pomohl na nohy. S PharmDr. Jitkou Navrkalovou jsem se zaãátkem srpna potkala v její nové Lékárnû Na Po tû. I kdyï znám její Ïivotní postoj Ïijeme, a tak bojujeme, protoïe breãet není v na em stylu, tolik optimismu jsem v její situaci neoãekávala. 12 Co se mûïe stát Stejnû razantnû jako se jí z pozice fieditelky Lékárenské sluïby podafiilo pfied lety zprivatizovat v ech dvanáct lékáren okresu Blansko, a to tak, Ïe je dostali jejich vedoucí, zaãala v roce 1996 provozovat Lékárnu na poliklinice Blansko jako nestátní zdravotnické zafiízení. Její provoz znala velmi dobfie, protoïe tam nastoupila hned po promoci v roce Lékárna byla vïdy umístûna v budovû polikliniky. Privatizaãním procesem získala doktorka Navrkalová vnitfiní vybavení, a s tím na ni pfie lo i bfiemeno v tûchto prostorách lékárnu deset let provozovat. S vlastníkem nemovitosti uzavfiela nájemní smlouvu. Problém, kter letos vyústil definitivní v povûdí z nájmu, moïná vznikl na Jaroslava Hořanská samém zaãátku. V dobû privatizaãní euforie v roce 1990 Ïádná strana nevzala v potaz v echny moïnosti ani pfiípadná úskalí a tehdej í vedení mûsta vãas nezváïilo, Ïe je lep í provozovat vlastní ústavní lékárnu a z privatizace ji vyãlenit. Nestalo se tak. Lékárna byla zafiazena do privatizace. V konkurenci dal- ích ãtyfi projektû se projekt dr. Navrkalové ukázal jako nejpropracovanûj í, ekonomicky nejvyváïenûj í a sk tal záruku, Ïe díky jejím zku enostem bude prodan majetek v dobr ch rukou. Nebylo to nikdy jednoduché vést lékárnu s odborn mi pracovi ti, ale i pfies dramatické chvíle, které následovaly vïdy se zmûnou fieditele, se na el prostor k jednání, ze kterého vze la oboustrannû v hodná, ekonomicky vyváïená dohoda. Ne tak po zvolení nové fieditelky, fiíká Jitka Navrkalová. Chtûli se mû zbavit Aktivity mûsta i nového vedení nemocnice uï od záfií 2005 signalizovaly Lékárna sídlí v dûkladnû rekonstruované funkcionalistické budovû. blíïící se konec bezmála desetileté práce kolegynû Navrkalové. Vûfiila jsem, Ïe mûsto, kterému tato nemovitost patfií, vypí e v bûrové fiízení, do kterého bych se pfiihlásila, a za pfiedpokladu, Ïe bych vyhrála, dostala nájemní smlouvu jako dal ích 32 nájemníkû v této nemocnici. Nic z toho se v ak nestalo. Pfies sloïitá a nároãná jednání se nepodafiilo dospût ke shodû. Nepomohlo mi ani patnáct dopisû adresovan ch poslancûm, kde jsem je Ïádala o pomoc, aby v na í demokratické spoleãnosti nepfiipustili novodobé znárodnûní mého podniku. Závist a nenávist vyhrály na celé ãáfie. Chtûli se mû prostû zbavit. Magistra Zita Jahodová. Jitka Navrkalová nabídla nemocnici zaveden a kvalitnû zafiízen podnik se skvûle pro kolen m personálem, s renomé v borné ústavní lékárny, za trïní cenu sedmi milionû. Postoj vedení nemocnice byl v ak takov, Ïe si mûïe svoje know-how odnést a Ïe její regály si po soudním odhadu koupí za tfii miliony. Ve skuteãnosti se musela smífiit s cenou o milion korun niï í. Je hrozné, jestliïe stát pfii privatizaci urãí cenu, a ta byla korun, vy ji zodpovûdnû bûhem pûti let zaplatíte, pak cel provoz zrenovujete, zkvalitníte, zavedete poãítaãovou síè, zlep íte technologie, a nakonec ten sam stát to v echno odkoupí za korun. PoÏádala jsem o odkoupení zásob. Vûfite nevûfite, jejich podmínkou byla tfiicetiprocentní sleva z nákupní ce-

14 personál lékárny musí neustále vzdûlávat, roz ifiovat si znalosti i o potravinov ch doplàcích, aby lidé ocenili, Ïe si pro nû pfii li na odborné pracovi tû, a ne do nûjakého k eftu. Spokojení pacienti lékárny chodí i do prodejny ãajû, kde se jim vûnují Hana Pfiikrylová (vlevo) a Romana tudentová. Zmûna je v zva ny!!! Na to jsem uï pfiistoupit nemohla. Obvolala jsem v nouzi nejvy í svoje hlavní dodavatele, a musím fiíci, Ïe spoleãnosti GEHE, Alliance UniChem i Pharmos se k mé situaci postavily velice serióznû a minimálnû polovinu zásob si vratkami vzaly zpût. To co mi zûstalo z ústavní lékárny budu expedovat je tû nejménû dva roky, ale v echno zlé je nûãemu dobré. Nûkteré pfiípravky teì jinde neseïenete. Jak rozloïit kolektiv Po deseti letech, kdy doktorka Navrkalová stála v ãele devûtadvacetiãlenného kolektivu lékárny, sdûlila fieditelka nemocnice pfies místní média, Ïe z nûho zamûstná jen dvacet lidí. Tato informace kolektiv totálnû rozlo- Ïila. Nevyãítám jim to, tak úzce specializovaná a odborná profese jako je na e, jinde uplatnûní nenajde, ale jak se nûkteré zamûstnankynû jiï od bfiezna zavdûãovaly budoucímu zamûstnavateli, to mi opravdu vyrazilo dech. Nepomohlo ani ubezpeãení, Ïe v em nadbyteãn m dám práci, nepomohly ani dobfie mínûné rady, Ïe kdyï uká- Ïou svoji labilitu a nekolegiálnost pfii prvním problému, zapamatuje si to i nov zamûstnavatel. To, na co jsem byla tak hrdá, bylo pryã. Objektivnû v ak musím pfiiznat, Ïe jsem poslední mûsíce v lékárnû nezvládla ani já. O to víc si i dnes váïím tûch zamûstnancû, ktefií uï mûli v povûdi, nové smlouvy v nedohlednu, a pfiesto mnû, pfii budování vlastnû pro nû cizí lékárny, pomohli. Nestihla jsem jim ani podûkovat, a tak bych byla velice Èastná, kdyby to mohlo b t touto formou. Nakonec se slova doktorky Navrkalové naplnila, bez práce nezûstal z b valého kolektivu nikdo. Práce aspoà na dvacet let Povídání o budovû, kterou pfied více neï 65 lety postavil velkopodnikatel JeÏek jako po tu pro své zamûstnance, zabralo dal í hodinu. Je obdivuhodné, kolik energie a úsilí bylo vloïeno do rekonstrukce chátrající budovy, i to Ïe se podafiilo zachovat její funkcionalistick ráz, a pfiesto byly splnûny podmínky nároãn ch stavebních a hygienick ch norem a zákonû. Dnes je na staré po tû lékárna základního typu. Má samostatnou prodejnu ãajû. Budu-li zdravá, mám tady práce na dvacet let, plánuje doktorka Navrkalová. V první fiadû musím strategii expedice pfiizpûsobit trhu, ale podtrhuji, Ïe k sortimentu, za kter bych se jako lékárnice musela stydût, nesklouznu. Plánuji vyãlenûní prodeje ortopedick ch a rehabilitaãních pomûcek do samostatn ch prostor. Inklinuji k enzymoterapii, a v této oblasti se zaãnu vzdûlávat. Stálo by za to vstoupit i do trhu s pfiípravky pro sportovce, které jsme jako lékárníci naprosto velkoryse pustili fitcentru. A pfiitom nûkteré pfiípravky obsahují tak silnû úãinné látky, Ïe je k nim v klad o dávkování, pfiedávkování a interakcích nezbytnû nutn. Mám velice odbornû zdatné magistry, dbala jsem na jejich vzdûlávání a jsem pfiesvûdãena, Ïe i v lékárnû základního typu mûïe vzniknout poradensk koutek. Po mûsíci provozu mám pocit, Ïe i u samotné expedice je daleko víc ãasu na odbornou radu. Trvám na tom, Ïe se Magistra Libu e Skoupá. O své b valé lékárnû mluví Jitka Navrkalová jako té nahofie, o nynûj í jako té dole. Spousta pacientû spokojen ch nahofie teì chodí dolû, a kdyï uï tu jsou, zajdou do prodejny ãajû a úïasné keramiky. Je dobfie, Ïe se v oficínû i ãajovnû cítí vítáni. Kolegynû Jitka Navrkalová je lékárnice, kterou hned tak nûco neporazí. Dnes pfiem - lí jak vyuïít nemovitost ve dvofie. V samotném objektu jsou je tû volné prostory vhodné pro ordinace, takïe ãasem snad budou i nûjaké recepty. Nemluví o tom, ale je zfiejmé, Ïe to zvládla. KdyÏ jsem zaãala v roce 1996 podnikat a dluïila první milion, nespala jsem. Dnes jde Ïivot stra nû rychle a dravû. Îene nás tak, Ïe se s ním musíme nûjak popasovat. Nakonec se ukáïe, Ïe domnûlá Ïivotní prohra je ve skuteãnosti zmûna, která stmelí rodinu, a pro kolegyni ohromná v zva. ZdÛrazÀuje, Ïe její pfiíbûh, a není v lékárenství ojedinûl, by mûl posílit vlastní uvûdomûní si moïností tohoto krásného, ale nelehkého povolání. Jitka Navrkalová teì dluïí mnohem víc neï v zaãátcích svého podnikání a spí docela klidnû. Snímky: ââl VLADIMÍR VRBOVSK 13

15 ZAJÍMALO VÁS Na vaše otázky odpoví Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ Otázka: O místo farmaceutické asistentky se v na í lékárnû ucházela absolventka stfiední koly z Pardubic. Tvrdila, Ïe mûïe v lékárnû pracovat jako farmaceutick asistent. Na la jsem dvû chemické koly v Pardubicích, obory ãíslo M/008 a H/001 s názvem chemicko-farmaceutická v roba. Absolventi kter ch kol mohou pracovat jako farmaceutiãtí absolventi? Odpovûì: Kvalifikaci farmaceutického asistenta mají v souãasnosti pouze absolventi oboru farmaceutick laborant na klasické stfiední zdravotnické kole. Novû to samozfiejmû budou i absolventi oboru diplomovan farmaceutick asistent na vy ích zdravotnick ch kolách. Studium tohoto oboru v ak bylo poprvé zahájeno v minulém kolním roce, coï znamená, Ïe dosud toto studium je tû nikdo neukonãil. Ve skuteãnosti jsou to tedy ti, kdo mají maturitu na SZ, obor farmaceutick laborant. Kromû (státních) zdravotnick ch kol jsou to i absolventi SZ MILLS Brand s nad Labem a od urãitého roku i FARMEKO Jihlava (v pfiípadû FARMEKO upozoràuji, Ïe do sítû zdravotnick ch kol byla tato kola zafiazena pozdûji, fiada absolventû z prvních let její existence nemá pro uvedenou práci potfiebnou kvalifikaci, pfiestoïe byli pfiesvûdãováni o opaku). Absolventi rûzn ch jin ch oborû, i kdyï s maturitou, majících v názvu farmaceutick, pro lékárnu nemají kvalifikace, coï se t ká Pardubic i Prahy. Jejich obory poskytují kvalifikaci pouze pro farmaceutickou v robu a se zdravotnictvím nemají nic spoleãného Je smutnou pravdou, Ïe nûkteré tyto koly ãasto shánûjí studenty ne právû férov mi metodami a snaïí se je pfied i bûhem studia pfiesvûdãovat, Ïe si vybrali atraktivní obor a budou moci pracovat v lékárnû. Opak je pravdou, a pokud z tohoto dûvodu nûkdo tuto kolu vystudoval, má smûlu, protoïe byl oklamán. Patfiiãnou kvalifikaci mûïete zjistit z vysvûdãení ze koly, kde musí b t jednoznaãnû uveden obor farmaceutick laborant. Je samozfiejmû i zodpovûdností odborného zástupce, aby na místech farmaceutick ch asistentû zamûstnával pouze osoby se správnou kvalifikací. V opaãném pfiípadû se jedná o hrubé poru ení zákona o léãivech, které podléhá nemalé sankci. TAK TO VIDÍM JÁ: Rozděleným se lépe panuje Déle neï dva mûsíce po volbách stále vûzíme v nánosech rathovského bahna, kter m zanefiádil ãeské lékárenství, a oãistná vlna zdá se v nedohlednu. Degresivní obchodní pfiiráïka, aã nedopadla podle pfiedstav vût iny z nás, nûkomu z tohoto marasmu moïná lehce povytáhne koutky úst vzhûru, ale volnû d chat jistû nebudeme. Malé lékárny se mírou zisku dostanou zhruba na úroveà konce minulého roku, ale zvlá tû nemocniãní kolosy patrnû nûco ztratí. Zda je to patnû, není pfiedmûtem této úvahy. Faktem zûstává, Ïe ve varu posledních deseti mûsícû lékárnick stav utrpûl ze v ech zdravotníkû nejvíce ztrát. Do tak malého oboru padaly kopance daleko ãastûji, neï kamkoli jinam. Nastala myslím doba k anal ze pfiíãin, proã se tak stalo. Co nás nejvíce decimuje nyní, co pfiedstavuje nejvût í ohroïení do budoucna a jak dospût k nápravû? Rozli it cíle krátkodobé i tzv. vûãné, vyhodnotit, co lze zmûnit a co je patrnû nevratné. Jak na to vymyslet strategii a taktiku. Pro cestu ke zmûnû je nezbytné obnovit vlastní jednotu, tak jak se vytvofiila koncem zimy a na jafie, a nemûli bychom dopustit, aby se dále drobila. Taková poselství se ostatnû zaãínají oz vat z fiad lékárníkû. Atomizace prosazováním parciálních nebo aï osobních zájmû se vût inou projeví sníïením vyjednávacího potenciálu, pokud k jednání vûbec bude prostor. Ostatnû s tím máme pomûrnû ãerstvou zku enost, která nám budiï mementem, Ïe rozdûlen m se lépe panuje. Obû lékárnické organizace by znovu mûly zaãít hledat cestu nejprve k sobû, a poté k vytvofiení spoleãné strategie a nalezení pádn ch nástrojû a prostfiedkû. Vûfiím, Ïe mezi âeskou lékárnickou komorou a Grémiem majitelû lékáren pfievaïují styãné body nad tûmi, kde existuje názorová rozdílnost. Ale i o rozporech je potfieba diskutovat, vyjasnit si stanoviska a nedojde-li k dohodû, v tichosti je zatím odloïit. Souãasná patová situace v politice jakoby zablokovala témûfi ve ker spoleãensk pohyb hûfie, neï v tento ãas obvyklá okurková sezóna. Republika pfiipomíná velikou ãekárnu, hodnû pfiehfiátou a patnû vûtranou, plnou oãekávání i obav. Negativnû se to odráïí také v na em oboru. Asi nás to zaskoãilo. Málokdo si v období kolem voleb dokázal dne ní realitu pfiedstavit, spí- e jsme doufali v rychl nástup lep ích zítfikû. Snad na e nadûje nezmen í ani to, Ïe dosud nejsou perspektivní partnefii k jednání. Mocenská ma inérie se ale dfiíve ãi pozdûji nûjak rozjede. Pfiipravme se, aè nás do bahna nezaválcuje je tû hloubûji. Tak to vidí 1. srpna 2006 PharmDr. JAN HORÁâEK Lékárna Na Maninách, Praha 14

16 CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ tolfa, J.: Psoriatická artritida âesko-slovenská dermatologie ã. 3/2006 Prim. MUDr. Jifií tolfa z Revmatologického ústavu v Praze pfiedkládá pohled revmatologa na psoriatickou artritidu (PsA). Zab vá se definicí, epidemiologií, etiologií a patogenezí této závaïné choroby. K dispozici je fotodokumentace klinického obrazu i rentgenové snímky. Nejzajímavûj í ãástí pro farmaceuta je farmakoterapie, kterou autor rozdûluje na tradiãní (NSAID, DMARDs parenterální metotrexát, sulfasalazin, novû i leflunomid, ménû cyklosporin, azathioprin a etretinát, dále intraartikulární a systémovû podané kortikoidy) a biologickou pfii neúãinnosti DMARDs je to jediná cesta, jak pacientovi pomoci. Vychází z klíãové role T-lymfocytÛ a cytokinû produkovan ch pfii patogenezi PsA. Z jiï pouïívan ch biologik jsou to infliximab, etanercept, adalimumab a onercept. Ve v voji je celá fiada nov ch látek, které ovlivàují aktivaci pamûèov ch T-bunûk u psoriázy a PsA: alefacept, efalizumab, abatacept. Herman, E., Doubek, P., Pra ko, J., Hovorka, J.: Diagnostika a léãba depresivní epizody bipolární poruchy Psychiatrie pro praxi ã. 4/2006 PraÏ tí autofii se zab vají bipolární poruchou (BP) jako takovou, její epidemiologií, diagnostikou a chybami pfii ní, které nûkdy vedou i k chybám ve farmakoterapii pouïitím tricyklik dojde k akceleraci cyklování fází BP. Depresivní epizody BP mají své léãebné postupy s tûmito postupn mi kroky: 1. léãba lithiem nebo lamotriginem nebo antidepresivem (SSRI) nebo atypikem (olanzapin, quetiapin), 2. pfii neúãinnosti dvojkombinace zamûnit lék první volby, 3. pfii neúãinnosti trojkombinace lithium (lamotrigin), antidepresivum, atypikum, 4. pfii neúãinnosti jiné kombinace psychofarmak nebo elektrokonvulzí. Zásady léãby: nedoporuãuje se samotné antidepresivum bez stabilizátoru nálady; z antidepresiv jsou vhodná SSRI, bupropion a venlafaxin; k vysazení antidepresiva by mûlo dojít co nejdfiíve po dosaïení remise. Roháčová, H.: Lymeská borelióza Maxdorf Jesenius, Praha, 2005, 76 stran Edice Farmakoterapie pro praxi Lymeská borelióza (LB) patfií pro lékafie stfiední a star í generace k tûm nemnoh m nemocem, které se objevily aï v prûbûhu jejich profesionálního Ïivota. Projevy této nemoci byly pod rûzn mi názvy popisovány jiï od konce 19. století. ANOTACE Poznatky o LB jsou dnes velmi iroké, nemoc je v ak opfiedena fiadou m tû. Repetitorium zaãíná historií pfies objevení pfiíznakû aï po objev infekãního agens spirochetální bakterie Borrelia burgdorferi, pokraãuje etiologií, patogenezí, epidemiologií a v skytem v âr, klinick mi formami (ãasné lokalizované, ãasné diseminované a pozdní diseminované, koïní, neuroborelióza, kloubní postiïení, postiïení oka), diferenciální diagnostikou jednotliv ch klinick ch forem, LB v tûhotenství, dûtském vûku a moïnou prevencí. Dal í ãást je vûnována diagnostice a ãtvrtá kapitola je o farmakoterapii. Mnoho nemocn ch se uzdraví samo. Léãba je buì kauzální (ATB) nebo symptomatická. Léãba antibiotiky vychází z doporuãení EUCALB. Zahrnuje amoxycylin, doxycyklin, V-PNC, cefuroxim axetil, ceftriaxon, cefotaxim, volí se podle klinick ch projevû a forem. Kapitola o radách do praxe, chybách a omylech v léãbû LB pfiiná í rady lékafiûm, kdy na nemoc pom let. Závûrem jsou pfiipomenuty dvû zajímavé kazuistiky. nhibitory histon deacetylázy (HDAC) se objevily jako nová slibná skupina cílen ch I onkolytick ch léãiv. Indukují apoptózu bunûk v nádorové tkáni, zdravou tkáà neovlivàují. Mají relativnû nízkou toxicitu a dobrou sná enlivost. HDAC vorinostat klinicky zkou- í firma Merck & Co pfii léãbû rûzn ch typû nádorû. Vorinostat První fáze klinick ch zkou ek zahrnovala tfiiadvacet pacientû s rozvinut m nádorem a prokazovala bezpeãnost, sná enlivost a sledovala farmakokinetiku pfiípravku pfii dávce 400 mg dennû po dobu 28 dní. Vorinostat byl velmi dobfie sná en, neïádoucím úãinkem byla trombocytopenie, anorexie, zv ení hladiny kreatininu, nevolnost, zvracení. Fáze IIb. klinického zkou ení probûhla dávkou 400 mg dennû na 74 pacientech s T-cell lymfomem, 30 procent nemocn ch reagovalo na léãbu pfiíznivû. V léãbû solidních nádorû se zkou í v kombinaci s carboplatinou a paclitaxelem. V první fázi se zkou í i u kolorektálního karcinomu. FDA pfiijala vorinostat (Zolinza ) pro léãbu pokroãilého koïního T-cell lymfomu jako orphan drug. S rutinním pouïitím se poãítá od fiíjna leto ního roku. Zdroje: Stránku pfiipravil PharmDr. PAVEL GRODZA 15

17 ROSTLINNÉ STEROLY FYTOSTEROLY a jejich významné biologické účinky Rostlinné steroly (fytosteroly) jsou to důležité stavební součásti rostlinných membrán, kde stabilizují jejich fosfolipidové dvojvrstvy. Společně s alkoholy, uhlovodíky, tokoferoly a karoteny patří k nezmýdelnitelnému podílu rostlinných olejů. Společně s latosterolem a skvalenem jsou někdy fytosteroly označovány jako necholesterolové steroly. Jejich konzumace přináší celé spektrum klinicky významných biologických účinků. V popředí zájmu je zejména inhibice intestinální absorpce cholesterolu. Vztah fytosterolû a cholesterolu Biosyntéza fytosterolû u rostlin je aï po vznik skvalenu shodná s biosyntézou cholesterolu u obratlovcû. Fytosteroly mají obvykle proti cholesterolu navíc methylovou nebo ethylovou skupinu na postranním fietûzci. Tato molekulová podobnost a pfiirozená pfiítomnost fytosterolû v potravû (pfii konzumaci bûïn ch potravin je moïno pfiijmout 200 aï 400 mg fytosterolû za den) pravdûpodobnû v prûbûhu fylogenetického v voje Ïivoãi n ch druhû vyprovokovala vznik specifického vazebného mechanismu tzv. kazetov ch peptidû, které na úrovni enterocytû vytváfiejí pfiirozenou bariéru zamezující masivnímu vstfiebávání fytosterolû do Ïivoãi ného organismu. [1] Pfiítomnost tohoto bariérového mechanismu byla prokázána také u lidí. Zjistilo se, Ïe více neï 95 % ve stravû pfiijat ch fytosterolû pfiechází do tlustého stfieva a je vylouãeno stolicí z organismu. Právû proto lze i gramové denní dávky doplàkovû podávan ch fytosterolû povaïovat za bezpeãné. [2] Jen ve velmi vzácn ch pfiípadech vrozen ch vad spojen ch s poruchou funkce kazetov ch peptidû je nutné poãítat s dûsledky zv ené absorpce fytosterolû do organismu. Také pfii aplikaci rostlinn ch olejû v parenterální v Ïivû pacientû je nezbytné vyhodnocovat obsah fytosterolû v pouïit ch olejích. Pochopitelnû je v pfiípadû parenterálního podání obcházena bariéra kazetov ch peptidû. Lze pfiedpokládat, Ïe v pfiípadû vy ích plazmatick ch koncentrací by fytosteroly neïádoucím zpûsobem ovlivàovaly estrogenní a androgenní metabolismus 16 Mgr. Tomáš Volný a naru ovaly stabilitu a funkãnost biologick ch membrán. Struktura a fyzikálnû-chemické vlastnosti Fytosteroly se podle struktury fiadí do skupiny triterpenû. Skládají se ze steroidního skeletu a boãního uhlíkatého fietûzce. Vût ina fytosterolû obsahuje 28 nebo 29 atomû uhlíku a jednu nebo dvû dvojné vazby, kdy jedna se nachází ve steroidním skeletu a druhá na boãním fietûzci. Pokud se dvojná vazba nachází mezi 5. a 6. uhlíkem, oznaãují se tyto fytosteroly 5. JestliÏe se dvojná vazba nachází mezi 7. a 8. uhlíkem, oznaãují se tyto fytosteroly 7. Na tfietím uhlíku steroidní ãásti je navázána OH skupina. V rostlinách jsou fytosteroly pfiítomné v pûti hlavních formách volné steroly, sterylestery mastn ch kyselin, sterylglykosidy, acylsterylglykosidy a fytosterylestery kyseliny skofiicové. Fytosteroly jsou látky tepelnû stabilní, bez chuti a bez zápachu. Vysoká teplota okolo 190 C (pfii smaïení) v ak zpûsobuje, Ïe asi 50 % v ech pfiítomn ch fytosterolû je pfiemûnûno na oxidaãní a polymeraãní produkty. V nejvût ím mnoïství je v rostlinách obsaïen kampesterol, stigmasterol a β-sitosterol. Hydrogenací dvojné vazby 5 sterolû vznikají dihydroderiváty fytosterolû, tzv. stanoly. Experimentální zku enosti ukazují, Ïe pomûr fytosterolû/fytostanolû je z pohledu jejich biologické úãinnosti patrnû [1, 3] dûleïit. Biologická úãinnost fytosterolû Nevstfiebané fytosteroly pfiecházejí s traveninou do tlustého stfieva, kde je jejich men í ãást pfieváïnû metabolizována bakteriálními enzymy na stanoly a 3-oxosteroly. Pomûrnû intenzivnû byl studován vliv fytosterolû a jejich metabolitû na sloïení a metabolismus stfievní mikroflóry a na metabolismus enterocytû. Nûkolik novûj ích studií na dobrovolnících konzumujících ztu- Ïené rostlinné oleje obohacené fyto-

18 FDA povaïuje toto spojení za racionální, pokud doplnûk stravy nebo funkãní potravina obsahuje v jednotlivé dávce nebo v jedné porci alespoà 0,65 g fytosterolû nebo 1,7 g esterû fytosterolû. steroly (8,6 g fytosterolû dennû) ukázalo, Ïe fytosteroly nemají prebiotické úãinky a pravdûpodobnû v raznû neovlivàují sloïení a metabolismus stfievní mikroflóry. Zajímavé jsou v ak experimentální poznatky získané u rûzn ch modelû experimentálních zvífiat, které poukazují na zji tûní, Ïe fytosteroly mohou potlaãovat bakteriální transformaci cholesterolu a sekundárních Ïluãov ch kyselin v tlustém stfievû na rizikové metabolity, které jsou povaïovány za promotory pfiípadnû se rozvíjejícího kolorektálního karcinomu. Velmi rozsáhlá epidemiologická studie Netherlands Cohort Study on Diet and Cancer v ak racionálnost spojení mezi suplementací fytosteroly a sníïen m rizikem kolorektálního karcinomu nepotvrzuje. Detailnû prostudovan m úãinkem fytosterolû je inhibice intestinální absorpce cholesterolu. 1,6 aï 2 g denní dávky mohou sníïit plazmatickou koncentraci celkového cholesterolu o 8 10 % a LDL- [2, 4] cholesterolu o %. Tento z pohledu klinické praxe dominantní úãinek je velmi perspektivní i z dûvodû pfiípadného kombinovaného podávání se statiny. Bylo zji tûno, Ïe v kombinaci se simvastatinem fytosteroly sniïují hladiny celkového cholesterolu o dal ích 11 % a LDL-cholesterolu o 16 %. [5] Fytosteroly pfiijaté v potravû mají také urãit supresivní vliv na biosyntézu cholesterolu. Denní dávka 250 mg je povaïována za minimální denní dávku, pfii které je tû prokazatelnû do lo ke sníïení hladiny cholesterolu v krvi. Z uveden ch informací je zfiejm znaãn chemopreventivní potenciál fytosterolû, a to zejména ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocnûním. [6] REFERENCE PfiestoÏe doposud nebyly pozorovány Ïádné neïádoucí vedlej í úãinky, existují zku enosti, kdy dlouhodobé uïívání fytosterolû mûïe sniïovat erytrocytární koncentraci tokoferolû. Pokud jsou aplikaãní formou margaríny s v znamn m zastoupením rizikov ch trans-mastn ch kyselin a pfiíjem doporuãené funkãní dávky fytosterolû je podmínûn pfiíjmem násobné dávky tukû, mûïeme tyto aspekty z pohledu aterogenního rizika hodnotit kriticky. Na druhou stranu lze na základû vlastních experimentálních zku eností konstatovat, Ïe fytosteroly podané v krystalické podobû jsou v inhibici intestinální absorpce cholesterolu neúãinné. Dlouhodobé uïívání fytosterolû lze doporuãit osobám ohroïen m aterogenezí a kardiovaskulárními riziky, a doplàkovû pacientûm s metabolick m syndromem a diabetem. [7] 1. Moreau, R.A., Whitaker, B.D., Hicks, K.B. Phytosterols, phytostanols, and their conjugates in foods: structural diversity, quantitative analysis, and health-promoting uses. Progress in Lipid Research 41, 2002: Gylling, H., Rahajrishmnan, R., Miettinen, T.A. Reduction of serum cholesterol in postmenopausal women with previous myocardial infarction and cholesterol malabsorption induced by dietary sitostanol ester margarine. Circulation 96, 1997: Toivo, J., Phillips, K., Lampi, A.M., Piironen, V. Determination of Sterols in Foods: Recovery of Free, Esterified and Glycosidic Sterols. Journal of food composition and analysis 14, 2001: Kuksis, A. Plasma non-cholesterol sterols. J.Chromatogr. 935, 2001: Normen, L., Dutta, P., Lia, A. et al. Soya sterol esters and beta sitostanol ester as inhibitors of cholesterol absorption in human small bowel. Am.J.Clin.Nutr. 71, 2000: Miettinen, T.A., Gylling, H. Phytosterols. Klin.Biochem.Metab. 11, 2003: Ostlund, R.E., Racette, S.B., Okeke, A., Stenson, W.F. Phytosterols that are naturally present in commercial corn oil significantly reduce cholesterol absorption in humans. Am.J.Clin.Nutr. 75, 2002: Autor, klinick farmaceut a konzultant Inovaãního institutu, se zab vá aplikovan m v zkumem a v vojem pfiírodních látek a lékov ch forem 17

19 O zakladateli výroby Acylpyrinu v Kolíně Antonín Pavec se narodil 5. dubna 1851 v Ounicích na Strakonicku. Po absolutoriu Vysokého učení technického v Praze nastoupil v r do Akciové továrny na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin v Kolíně. Jeho technické a organizační schopnosti byly natolik výrazné, že po necelých třech letech se stal jejím ředitelem. Rozvoj v roby leïité v robû kyseliny sírové pro vojensk prûmysl udr- Ïela celá akciová spoleãnost v chodu. DÛsledkem poklesu v roby strojen ch fosforeãn ch hnojiv na 10 % pfiedváleãné produkce byl 30% v nos obilí na konci války. Ale uï v r se továrna úspû nû vypofiádala s celoevropsk m nedostatkem uhlí a surovin orientací na trh ve Francii (dovoz fosfátû a kyzû sirníkû). Ve farmaceutickém oddûlení Zdafiil m pováleãn m obchodním tahem bylo vybudování farmaceutického oddûlení v kolínské filiálce Spoleãnosti. PfiestoÏe byla v r v roba kyseliny salicylové a jejích derivátû po roce ukonãena pro nemoïnost exportu do zahraniãí z dûvodu vysoké ceny, uï v r vypracoval Dr. Pavec plány na vytvofiení oddûlení pro farmaceutickou v robu. PharmDr. Martina Lisá, PhD. Îádost o udûlení Ïivnostensko-právního povolení ke zfiízení provozu na v robu kyseliny salicylové a jejích derivátû byla podána UÏ zaãala v roba. Náklady na v stavbu ãinily meziváleãn ch korun a vybavení laboratofie dal ích korun. V letech patfiil kolínsk Acylpyrin (Ac. salicylicum 0,5 g/1 tbl) a Acylcoffin (Ac. salicylicum 0,45 g + Coffeini purii 0,05 g) k velmi dobrému farmaceutickému artiklu. Díky nadále úspû n m obchodním vztahûm s Francií (dodávky surovin za pfiíznivé ceny), vlivem celosvûtové chfiipkové epidemie a po kození tradiãních nûmeck ch farmaceutick ch v robcû váleãn mi reparacemi bylo moïné farmaceutické oddûlení roz- ífiit. V robní program farmaceutického oddûlení Luãební továrny Kolín v r zahrnoval v robu Ac. salicylicum (Kolbeho metodou), Natr. salicylicum, Ac. acetylosalicylicum, Salol (phenylsalicylát sodn ). Roku 1925 jiï Ac. salicylicum subl., Natr. salicylicum, Ac. acetylosalicylicum, Phenylum salicylicum, Methylium salicylicum, Ac. sulfosalicylicum, Továrna zahájila v r ãinnost v robou superfosfátû. V r zavedl Dr. Antonín Pavec novû v robu dusíkat ch a draseln ch hnojiv. V r pfiiãlenil k Luãebním závodûm i krachující Akciovou továrnu na v robu strojen ch hnojiv, luãebnin a spondia (druh aktivního uhlí získaného Ïíháním kostí) v Peãkách u Kolína vãetnû její poboãky v Neu-Erlanu nedaleko Vídnû. Provoz byl roz ífien, zmodernizován, od r se zde vyrábûl velmi dobfie obchodovateln klih, od r i jedlá Ïelatina. V kolínské poboãce byla zahájena r v roba kys. borité a jejích derivátû. Roku 1893 byla novû zavedená v roba kys. salicylové a jejích derivátû. Antonín Pavec velmi v hodnû získal v r pro kolínsk závod rovnûï ãeskobudûjovickou továrnu na v robu kyseliny sírové a superfosfátu. Od r sem pfiesídlila i v roba síranu hlinitého. V letech se sortiment roz ífiil o v robu kys. chlorovodíkové, síranu sodného, chloridu zineãnatého, síranu hlinitého a Glauberovy soli. Pfies velké ztráty lidské, materiální i obchodní v I. svûtové válce se díky dû- 18

20 Calcium salicylicum, Kalium salicylicum, Coffeinum natrium salicylicum, Theobrominum natrium salicylicum. První vitaminov pfiípravek v Evropû Roku 1922 A. Pavec navázal úzkou spolupráci s V zkumn m ústavem cukrovarnick m. Vznikl nov preparát pro podporu v Ïivy obyvatelstva strádajícího po váleãn ch letech. Pod názvem Bioklein sirup se zaãal vyrábût pfiípravek s vysok m obsahem nedostatkového cukru a novû objeven ch vitaminû. Jako surovina slouïily p eniãné klíãky s velk m obsahem vitaminu E (první vitaminov pfiípravek v Evropû, kter se s úspûchem exportoval i na francouzsk trh). V r se prodalo biokleinového sirupu 4,5 tuny a produkce tuzemsk ch obiln ch klíãkû pro jeho v robu musela b t doplnûna dovozem z Francie. Úzká spolupráce s nûkolika univerzitními profesory, odborn mi lékafii, nemocnicemi a nemocensk mi poji - Èovnami vedla k velkému pouïívání biokleinov ch preparátû ve zdravotnictví. Roku 1926 pfiedal Dr. A. Pavec vedení továrny (v té dobû pod názvem Luãební továrna a.s.) Dr. ing. pinkovi. Pfiesto neode el na odpoãinek. Témûfi do konce jeho Ïivota s ním nové vedení konzultovalo v echna zásadní rozhodnutí. Doktor Pavec zemfiel v Kolínû. Závûr Formou publikací a pfiedná ek pozvedl Dr.tech.h.c. Antonín Pavec pou- Ïívání umûl ch hnojiv na ãeském venkovû. Rozvoj farmaceutické v roby v pováleãné âsr novû vzbudil celosvûtov zájem o vitaminové doplàky a vyuïití radiov ch preparátû. Neocenitelné jsou i jeho zásluhy o rozvoj prûmyslu a hospodáfiství Kolínska jako napfiíklad regulace toku Labe. Prozíravou zahraniãní politikou orientovanou na Francii a velmi dobrou sociální politikou dokázal v hospodáfisky tûïké dobû dosahovat maximálních v konû závodû v kvalitû, kvantitû i objemu obchodu. Literatura u autorky V Zemi hřmícího draka se za léky neplatí Bhútán je himálajské království, jehož oficiální název Drug Yul se do západních jazyků překládá jako Země hřmícího draka. Dřívější název zněl Království léčivých rostlin. Není divu, roste jich zde zhruba pět a půl tisíce druhů. Návštěva této země není snadná, turistům se otevřela teprve před třiceti lety při korunovaci současného krále. Ve snaze zabránit devastaci země je na počet cizinců stanovena roční kvóta a individuální turistika není povolena. Mgr. Petr Mašek Zdej í tradiãní medicína s více neï dvoutisíciletou historií pochází z Tibetu, je ale také ovlivnûna medicínou indickou. Léãení se praktikovalo nejdfiíve v buddhistick ch klá terech a od roku 1967 je tato disciplína zdej ím ministerstvem zdravotnictví uznávána za rovnoprávnou medicínû západní. Ve zdej ích (nemnoha) zdravotnick ch zafiízeních se oba smûry harmonicky doplàují. Tradiãní medicína vyuïívá napfiíklad metod akupresury a nezbytnou souãástí je téï pouïívání léãiv rostlinného pûvodu. Roãnû se v Bhútánu vyprodukuje více neï pût tun tablet, (Pokraãování na dal í stranû) Horolezci jsou zde neïádoucí, jelikoï by podle mínûní zdej ích autorit ru ili duchy, ktefií údajnû pfieb vají od nepamûti na vrcholech Himálaje. NáboÏenstvím a filozofií drtivé vût iny obyvatel je buddhismus, kter se do zemû dostal z Tibetu. Stát se buddhistick m duchovním je zde velmi prestiïní záleïitost a vût ina rodin posílá nejstar ího syna toto náboïenství studovat. Trvá cel ch dvacet let, neï se z mnicha stane kaïdodenním studiem textû a rituálû buddhistick láma. Klá ter je pokládán za v znaãnou duchovní i spoleãenskou instituci a objevuje se proto mimo jiné i jako motiv na bhútánsk ch bankovkách. Zdravotníci se rychle uãí novinkám 19

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 9/2008 roãník LXXX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 4/2008 roãník LXXX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 8/2007 roãník LXXIX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 1/2008 roãník LXXX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a časopis Praktické lékárenství srdečně zvou na XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY 6. 8. října 2006, OLOMOUC Účast je ohodnocena 20 body v sytému kontinuálního

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více