SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU čtěte na str KLICPERŮV CHLUMEC VĚC: SLOVO STAROSTY Žádost o spádovost obyvatel Chlumecka do Fakultní nemocnice Hradec Králové Vážený pane řediteli, chlumecký region s počtem cca obyvatel byl většinou zdravotní péče spádový do nemocnice v Novém Bydžově. Direktivním rozhodováním zastupitelů i úředníků Královéhradeckého kraje však došlo k fúzi mezi nemocnicí v Jičíně a nemocnicí v Novém Bydžově. Některá oddělení, například oddělení gynekologie a oddělení dětské, byla zrušena s odůvodněním, že pro nás budou dostupná v Jičíně. Také oddělení chirurgie je zeštíhlováno na základní ambulantní péči a pravděpodobně dalším zásahům z role zřizovatele v nemocnici Nový Bydžov není ještě konec. Od obyvatel Chlumce nad Cidlinou a spádových obcí se množí zprávy, že naši pacienti jsou ve Vašich zařízeních odmítáni nebo je jim nadnášeno některými Vašimi zaměstnanci, že by do Fakultní nemocnice měli přicházet pouze v nezbytných, náhlých případech, že by měli především přicházet za odbornou nemocniční a ošetřovatelskou péčí do krajské nemocnice v Jičíně. Naši obyvatelé jsou těmito radami nemile překvapeni a zmateni. Z geografického hlediska je totiž každému jasné, že Jičín je od Chlumce nad Cidlinou vzdálen více než čtyřicet kilometrů s velmi špatnou dopravní dostupností pro starší obyvatele, kteří nemají k dispozici svůj automobil. Do Hradce Králové jezdí z Chlumce nad Cidlinou denně desítky autobusů a desítky vlakových souprav a tato města jsou od sebe vzdálena 25 kilometrů. I výkonem státní správy Chlumec spadá pod Magistrát Hradec Králové. Ze zákona si může a také by měl každý potenciální pacient vybrat lékařskou péči, neměl by být odmítán. I my si samozřejmě uvědomujeme absenci koncepce lepšího zdravotnictví v České republice i v samotném Královéhradeckém kraji, ale jako zástupce samosprávy musím hledat přijatelná a nejlepší řešení při ochraně zdraví našich obyvatel. Proto prosím o zprávu z Vaší strany, zda je možné pro občany Chlumecka bez problémů hledat a také najít kvalitní službu v lékařské péči ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. S přáním hezkého dne Ing. Miroslav Uchytil starosta města DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA Vážený pane starosto, připomínám se po našem rozhovoru o perspektivách zdravotní péče o Vaše spoluobčany v Nemocnici Městec Králové. Všichni občané, kteří se rozhodnou využít zdravotnických služeb v naší nemocnici, budou bez omezení ošetřeni. Zásadní informace o Nemocnici Městec Králové lze najít na internetových stránkách Myslím, že zde najdete vše, co Vás bude zajímat a co by potencionální pacient chtěl vědět. Rád bych, aby se prezentace naší nemocnice nevnímala - zvláště místními zdravotnickými zařízeními jako neetické chování, ale naopak jako nabídka, která zjednoduší dostupnost zdravotní péče pro řadu Vašich spoluobčanů. Zatím Vás zdravím a přeji krásný zbytek léta. MUDr. Luboš Zimola ředitel Nemocnice Městec Králové ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA foto Ant. Fibigr USNESENÍ ZE 45. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 23. srpna 2004 Rada města:! Uložila TSBH do konce listopadu zajistit vlastními silami odvodnění zeleného ostrůvku v Zapči.! Souhlasila s úhradou poplatku za převod telefonních stanic ve zdravotním středisku z rozpočtu Města. Jedná se o 9 x 195,- Kč.! Souhlasila s tím (na základě informací finančního odboru), aby společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec provedla přezkoumání hospodaření města za rok 2005, 2006 a další.! Uložila finančnímu odboru poskytnout CK - ŘD (p. Zmítko) neprodleně dotaci ve výši ,- Kč na uspořádání 57. ročníku Klicperova Chlumce.! Souhlasila s bezplatným poskytnutí prostoru Lorety pro oficiální zahájení Klicperova Chlumce na neděli ! Souhlasila s vybudováním chodníku na pozemku města 731/2 s tím, že chodník zůstane nadále v majetku Města a materiál na těleso chodníku poskytnou v příštím roce TSBH.! Vzala na vědomí informace ve věci odvolání pí Macurové proti územnímu plánu (lokalita Na Františku) s tím, že dopis, který jí jako odpověl v této věci zaslal tajemník, je plně vyčerpávající. Nesouhlasila s přepracováním ani schválením stávajícího návrhu řešení lokality. Uložila OVŽP regulační zásady dále zpracovávat na základě doporučení komisí a rozhodnutí zastupitelstva tak, aby byl zabezpečen optimální rozvoj města z hlediska architektonického i ekonomického.! Schválila jako dodavatele akce DPS II - interiér firmu Barbuščák, Hradec Králo- 2 Chlumecké listy 9 /

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU vé. Pověřuje investičního technika a pí Linhartovou dohledem nad dodávkou jednotlivých položek.! Schválila jako dodavatele díla Rekonstrukce městského kina Panorama na víceúčelové kulturní zařízení firmu KOBLA s.r.o., Pečky. Další pořadí: PKF s.r.o., Hradec Králové a NOBYS s.r.o., Nový Bydžov.! Uložila OSMI ihned obeslat firmu H - projekt Praha, Bazen-servis Týniště nad Orlicí a Sportakcent Praha výzvou pro podání cenové nabídky studie koupaliště s tím, že studie musí obsahovat body uvedené v materiálech pro jednání rady. Město si vymiňuje návštěvu u investorů předchozích děl obeslaných firem ještě před vlastním výběrem.! Uložila OSMI ihned obeslat ve věci zpracování lesního hospodářského plánu tyto firmy: Lesprojekt Hradec Králové, Lesní taxační společnost s r.o., Hradec Králové, Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Hradec Králové, Lesprojekt s.r.o., Kroměříž a Lesprojekt a.s., Brno. Zpracovatel plánu bude vybrán ve spolupráci s Ing. Kašparem.! RM přijala nabídku ornice od p. Tomáše Němce zdarma včetně dopravy v množství cca 450 m 3.! Doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje p.p.č. 636/24 v k.ú. Lučice. V momentě případného prodeje ukládá OSMI smluvně zajistit bezplatné poskytnutí ornice do městského zemníku.! Vzala na vědomí nabídku p. Kycelta (směna pozemků - lokalita Vrchlického). Definitivní rozhodnutí bude učiněno až v souvislosti se získáním vojenského útvaru.! Vzala na vědomí změnu v dovážce obědů pro klienty Střediska sociálních služeb.! Schválila nákup vozu OPEL comfort pro Středisko sociálních služeb, o.p.s.! Odsouhlasila podnájem bytu č. B 4 v Družstevní ulici 789/IV - nájemce Dagmar Macháčková, podnájemci Radek Sedlář a Radka Hniková.! Vzala na vědomí informace o povinnosti Města zpracovat plán odpadového hospodářství obce a uložila OVŽP (p. Česák) ve spolupráci s TSBH zpracovat do první návrh plánu a předložit jej radě k připomínkování.! Vzala na vědomí text oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucího správního odboru MěÚ.! Schválila pro všechny politické strany účastnící se voleb do krajského zastupitelstva možnost prezentace strany v Chlumeckých listech v rozsahu 1 strany za cenu 500,- Kč. Větší množství prezentace je nepřípustné.! Nereflektovala na nabídku fy John Nell - zajištění pitného režimu.! Uložila starostovi jednat s Krajským úřadem KHK a zdravotním holdingem ve věci obsazení tří bytů v bývalé nemocnici.! Odsouhlasila seznam vybraných žadatelů o umístění v DPS II s jednou změnou a doplněním náhradníků. Zároveň uložila bytové komisi předložit do příští rady přehled konkrétního přidělení jednotlivých bytů.! Nereflektovala na nabídku firmy AZ elektronik spol. s r.o., - vybudování či rozšíření městského kamerového systému.! Schválila použití znaku města pro potřeby Informačního střediska ( turistické razítko).! Schválila pronájem sálu kina Ing. Vrzáňovi dne dle platného ceníku. Vyúčtování provede správce kina. USNESENÍ ZE 46. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 6. září 2004 Rada města:! Schválila úhradu víceprací na DPS II ve výši ,- Kč.! Vzala na vědomí informace pana Ing. arch. Zimy o nutných vícepracích v základní škole v hodnotě cca ,- Kč a odsouhlasila pokračování dalších prací s tím, že zároveň uložila starostovi jednat s dodavatelskou firmou o úhradě částky až z rozpočtu r v termínu do ! Schválila připojení Města Chlumec nad Cidl. k projektu Centra evropského projektování a jeho sítě euromanažerů Královéhradeckého kraje společně s městem Nový Bydžov.! Schválila kompletní opravu márnice na hřbitově v Lučicích za cenu (včetně DPH) ,- Kč s tím, že v letošním roce Město dodavateli - fa SOLAR - uhradí rozpočtovanou částku ,- Kč a zbývajících ,- Kč bude uhrazeno z rozpočtu roku 2005 v termínu do ! Zrevokovala (vzhledem k novým skutečnostem) bod 21.e) 43. zasedání rady takto: RM ukládá TSBH do podzimu zajistit dokončení zpevnění povrchu u protipovodňového valu v ul. K Jezu v ceně do ,- Kč včetně DPH a zároveň ukládá FO na tuto akci zajistit finance z rozpočtové rezervy.! Stanovila osobou odpovědnou za skládku inertního odpadu u Bystřice vedoucího TSBH p. Lubomíra Tučka s tím, že od bude posílen stav pracovníků TSBH o 1 sílu na dobu nezbytně nutnou k dohledu na provoz skládky.! Schválila předložený návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2004 a doporučila zastupitelstvu ke schválení.! Schválila uzavření dodatku číslo 2 smlouvy o regulaci tepla a zdokonalení otopné soustavy (rozdíl DPH ve výši ,- Kč).! Schválila úhradu neinvestičních výdajů na žáka s trvalým bydlištěm v Chlumci n. Cidl. za rok 2005 ve výši 5.000,- Kč Soukromé speciální škole pro žáky s více vadami DANETA, s.r.o. Hradec Králové.! Schválila uzavření dodatku k darovací smlouvě - sbírka p. Nováka a vzala na vědomí seznam zemědělských strojů a nářadí ponechaných ve sbírce muzea, seznam dodatečně darovaných předmětů a seznam strojů a nářadí navrácených panu Novákovi.! Schválila nájemné v DPS II ve výši 15,81 Kč/m 2 /měsíc + příplatek za výtah ve výši 100,- Kč/měsíc.! Schválila pronájem sálu ZUŠ (vždy 1 den v týdnu) za účelem výuky břišních tanců.! Schválila výši příspěvku do zájmových kroužků DDM Chlumec nad Cidl. ve školním roce 2004/2005.! Uložila starostovi neprodleně jednat s Armádou ČR ve věci povinností rozborů vody ve studnách obyvatel v okolí vojenského areálu a zároveň zjistit na OVŽP, zda ze zákona v této věci vyplývají nějaké povinnosti pro obec.! Neodsouhlasila oplocení parcely 1520/3, která je zatím ve vlastnictví Města proto, že pozemek se bude v nejbližší době prodávat.! Schválila jako dodavatele 3 ks PC pro městský úřad firmu Kříž - elektronik Chlumec nad Cidlinou s tím, že jeden počítač bude vybaven DVD mechanikou.! Odsouhlasila umístění čtyř billboardů o rozměru 2 x 3 m při vjezdech do města. Jedná se o akci České pojišwovny - projekt Nejbezpečnější město pro život. OVŽP na tuto akci vydá stavební povolení a MP upřesní umístění. Tato akce je pro Město bezplatná.! Uložila místostarostovi ihned vypsat výběrové řízení na místo strážníka MP.! Uložila, vzhledem k množícímu se vykrádání aut u hřbitova, MP v rámci možností monitorovat situaci v této části města.! Uložila zdravotní komisi jednat s oběma ortopedy o množících se stížnostech na nedostatečné zajištění zdravotní péče z jejich strany. USNESENÍ ZE 17. MIMO- ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne Zastupitelstvo města:! Vzalo na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k 5. změně územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo návrh 5. změny územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo předložený návrh Vyhlášky č. 3/2004 o 5. změně územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo prodej části st.p. 176/1 v k.ú. Chlumec n. C. mezi stp. 176/2 a stp. 176/3 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou vlastníků domu čp. 62/I za kupní cenu 70,- Kč/m 2 s tím, že nabyvatelé uhradí oddělovací geometrický plán a kolek za vklad do katastru nemovitostí a Město zaplatí převodní daň.! Schválilo prodej pozemkové parcely č. 241/5 a id. 1/5 p.p.č. 241/7 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou za cenu 70,- Kč/m 2 manželům Ireně a Michalu Bereščákovým s tím, že kolek za vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatelé a převodní daň zaplatí prodávající.! Schválilo záměr prodeje části p.p.č. 890/77 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo převod pozemkové parcely 678/1, trvalý travní porost o výměře m 2 a parcely dle PK 549/2 o výměře m 2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou z majetku ČR do vlastnictví Města Chlumec n.c.! Schválilo záměr prodeje p.p.č. 1520/3 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo záměr prodeje p.p.č. 636/24 v k.ú. Lučice a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo, v návaznosti na usnesení 19. zasedání zastupitelstva města ze dne , kupní smlouvu na st.p. 205 a p.p.č. 681 v k.ú. Pamětník, uzavřenou mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Chlumec nad Cidlinou, v předloženém znění za podmínek daných kupní smlouvou.! Schválilo uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne mezi Městem Chlumec n. C. a firmou Belu Tec s.r.o., za podmínek uvedených v dodatku č. 1 oboustranně odsouhlasených oběma smluvními stranami. Jana Tučková sekretariát starosty STAVBA DÁLNICE - PRŮCHOD KOLEM CHLUMCE N. C.! "! Dálniční obchvat města se začíná konečně budovat. Jeho součástí je přemostění Cidliny u Pamětníku Stav k 1. září " Přípravné práce přemostění silnice mezi Chárovnou a Lučicemi. foto Ant. Fibigr 4 Chlumecké listy 9 /

4 POLICEJNÍ ZPRÁVY NAPSALI NÁM Z POLICEJNÍCH ZÁZNAMŮ " Za neoprávněné čerpání sociálních dávek byl dne policejním radou obviněn 39ti letý muž z Nepolis, který ačkoliv byl zaměstnán, toto neoznámil MÚ Chlumec n. C. a způsobil tak škodu ve výši ,- Kč. " 69ti letý muž v obci Převýšov po slovní rozepři fyzicky napadl dvě ženy, z nichž jednu i v jejím bytě, a proto mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a porušování domovní svobody a po zadokumentování byla věc policisty Obvodního oddělení Chlumec n. C. předána k dalšímu opatření státnímu zástupci v Hradci Králové. " Z trestného činu neoprávněného ozbrojování byl obviněn 49ti letý muž z Nového Města, který se bez platného zbrojního průkazu zúčastnil lovu zvěře, a to nebylo jedno společnosti, která lov uspořádala. " Správce konkurzní podstaty 51letý doktor práv ze Svitav byl obviněn z pokusu spáchat trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku, jelikož porušil zákonnou povinnost opatrovat a spravovat majetek společnosti OAZA s.r.o. Chlumec n. C., tudíž v úmyslu způsobit škodu ve výši nejméně ,- Kč nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí, jak mu to ukládá zákon o konkurzu a vyrovnání. Dále byl obviněn ze spáchání trestného činu zpronevěry, protože za pronájem areálu OAZA s.r.o. Chlumec n. C. převzal od smluvního pronájemce ,- Kč jako úhradu nájemného za dva měsíce v roce 1997 a tuto částku nevložil do konkurzní podstaty ani ji jako příjem nezaúčtoval a ponechal si ji pro vlastní potřebu. Za tuto trestnou činnost hrozí pachateli trest odnětí svobody až 5 let. " Dne byl policejním radou obviněn 28ti letý muž z Chlumce n. C. z trestného činu ublížení na zdraví, jelikož dne na křižovatce ulic Palackého a Žiželická v Chlumci n. C. srazil osobním autem chodkyni, která přecházela vozovku, a způsobil jí zranění, které si vyžádalo dobu léčení více jak 7 dnů, a z místa nehody ujel. " Dne byl policisty Obvodního oddělení Chlumec n. C. zatčen 30ti letý muž z Litobratřic okr. Znojmo, na kterého byl Okresním soudem Znojmo vydán příkaz k zatčení, a proto byl k tomuto soudu eskortován. npor. Zima Karel ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ Řidiči pozor, na změnu přednosti v jízdě, která bude provedena na křižovatce ulic Komenského, Boženy Němcové a Jungmannova. Ulice Komenského bude v přímém směru označena jako hlavní v obou směrech a ulice Boženy Němcové a Jungmannova budou označeny jako vedlejší. Tento stav bude trvalý. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek ŠKOLA HROU ANEB KDO NEZAŽIL, MŮŽE LITOVAT Z toho, co jste mohli v našem městě zažít v polovině srpna, by měl určitě Komenský obrovskou radost. Na koupališti se totiž konal již podruhé letní hudební tábor. Jelikož jeho organizátoři patří k jazzovým příznivcům a tábor byl rozšířeným soustředěním tanečního orchestru Na Drezíně s.t.o., byl celý tábor laděn převážně jazzově. Ale na své si přišli i příznivci rocku či folku. Od pondělí do soboty se konala řada koncertů různých hudebních těles, a to jak na koupališti tak v Loretě. Všechny koncerty byly přístupné veřejnosti, ale jejich návštěvnost nebyla, dle mého názoru, nijak vysoká. To ale neměnilo nic na jejich kvalitě. Mě jako pedagoga zaujal zejména netradiční přístup jak učitelů - a nebyli to pouze kantoři ze ZUŠ Na Střezině Hradec Králové, ale i takové hvězdy jako jsou Jiří Stivín nebo Jana Koubková či místní hudební skupina Tempo - pánové Ivo Kučera a Michael Kvaček - tak i žáků, kteří byli naprosto bezprostřední a bez jakéhokoli ostychu či trémy vystupovali přímo s těmito hudebníky na jednom pódiu. Naprosto nadšená jsem byla z mladých rockerů, jejichž věkový průměr byl asi 10 let. Byli skutečně skvělí a vypalovali jednu pecku za druhou Olympickem počínaje a Deep Purple konče. Stejně tak jsem byla unešená z mladého nadějného folkaře, který si bez problémů troufl i na písně Jarka Nohavici - a uměl to skvěle! Se svým sytým hlasem a pohodou jemu vlastní jistě bude zdatným hráčem na kytaru, zpěvákem a bavičem nejen u táboráků. Je skvělé, že pokud jsou děti i dospělí naladěni na stejnou strunu, je možné zbourat někdy až příliš vysokou zel, která mnohdy stojí mezi učitelem a žákem. Je vidět, že pedagogové ZUŠ na Střezině Hradec Králové jsou na svém místě a plně ve své nelehké práci uplatňují tak důležitou zásadu J. A. Komenského - škola hrou. Za to jim patří dík a uznání. A já už se tel těším na příští hudební tábor, který se u nás v Chlumci, alespoň doufám, bude zase příští léto konat. Určitě se tu, stejně jako letos, setkám s příjemnými lidmi, skvělými muzikanty a mladými talenty. Mgr. Milena Komárková MAŽORETKY - ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA Chtěla bych po několika jiných zahraničních zájezdech mažoretek a orchestru napsat pár řádků o jednom velice zdařilém osmidenním, do Španělska a to města Murcia. Celý týden v tomto městě probíhaly slavnosti PRIMA VE- RA, kde mažoretky za doprovodu svého orchestru mohly přehlídkou ukázat svou ladnost a při vystoupeních se chlubily tím nejlepším ze svého repertoáru. Odměnou jim byl rozléhající se potlesk. Nebylo jediné místo, v délce 7-8 km, kde by zástupy lidí nebyly nejméně 5-7 řadami. V noci, ihned po hlavním programu, jsme se mohli hodnotit i my sami, na televizní obrazovce. Při cestě do Španělska byla osmihodinová přestávka ve Francii, v Avignonu, kde jsme obdivovali krom jiného i papežský hrad. Při zpáteční cestě opět přestávka, ale tentokrát v Lyonu, kde jsme si nenechali ujít centrum a historickou část. Zájezd byl náročný, ale takový kus země zhlédnout, ochutnat krevety, lososy, kraby, šneky, zmrzliny a jiné lahůdky, to jistě stojí za to. Celý zájezd provázelo veselí spolu s disciplinou skutečně reprezentující naši zemi. A proto aw jsou naše mažoretky a orchestr pod vedením Petra Raška a záštitou p. ředitele Jana Mollingera stále tak na výši, aby bylo takovýchto zdařilých zájezdů ještě mnoho. Očima nezávislé nadšenkyně, hlídající jejich zdravotní stav, pro Vás napsala Kopecká Věra POZVÁNKA CHOVATELŮ Základní organizace Českého svazu chovatelů v Chlumci nad Cidlinou oslaví letos 80 let trvání organizace. K tomuto výročí jsou zaměřeny chovatelské akce října 2004 bude uspořádána Okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže. Stovka vystavovatelů, nejen z Hradecka, vystaví asi 300 králíků, 200 holubů a 200 kusů drůbeže včetně hus i krůt. Možnost nákupu chovných zvířat. 16. října 2004 zde Klub chovatelů drůbeže plymutek při své páté výstavě představí na 400 kusů plymutek velkých i zdrobnělých ve všech barevných variantách. O chlumeckém posvícení října 2004 pro Vás připraví chovatelé přehlídku chovaných zvířat. Vedle králíků, holubů, drůbeže bude vystaveno i exotické ptactvo. Zveme proto všechny občany k návštěvě těchto akcí na říjnové setkání v areálu chovatelů u koupaliště. Chlumečtí chovatelé 6 Chlumecké listy 9 /

5 NAPSALI NÁM NAPSALI NÁM SKAUTSKÉ STŘEDISKO CHLUMEC N. C. UVÁDÍ DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH SVÁTEK VŠECH ZAHRÁDKÁŘŮ V ČASTOLOVICÍCH hrají: Vratislav Appl - odborný dozor, Věra Kopecká - překladatelka, Jiří Meuer Hujer - psychická podpora, Martin Meuer - technické zabezpečení, kostýmy: Miloslava Dědková Kazi, Veronika Vošoustová Teta Kateřina Nováková Libuše, Martina Rjabinčáková, Veronika Jechová Šmudla, Lenka Malíková Pískle DÍL 1: SKAUTI VENKU aneb DÁNSKO 2004 Rádi se s Vámi podělíme o pár zážitků, jak si chlumečtí skauti a skautky vyrazili tak trošku za hranice všedních dnů. Od našich kamarádů ze střediska Střela Stěžery jsme dostali nabídku zúčastnit se celosvětového setkání skautů v DÁN- SKU. Toto setkání s názvem BLAA SOMMER se koná jednou za 5 let a letos se počítadlo zarazilo na čísle účastníků. Nabídku jsme s nadšením přijali a posílili tak osmičlennou českou skupinu o 10 Chlumečáků. Na cestu za dobrodružstvím jsme, po menších potížích s auty, vyrazili v odpoledních hodinách. Naši dva bílí Tranziti spokojeně upalovali přes Liberec, kolem Drážlan k Berlínu a Hamburku až do Dánského Klipplevu. Tam jsme dorazili v ranních hodinách. První dva dny byli ve znamení budování tábořiště. Všude kolem nás rostly táborové stavby jak z vody a místní pastviny se měnili k nepoznání. Vyrostlo zde nespočetně táborových ŽIVOTNÍ MOUDRA $ Vždycky je sice důležité mít na krku hlavu - někdy je však důležitější mít na něm kravatu. $ Výchova bývá odtržena od života: Děti učíme mýt si ruce před jídlem, zatímco v dospělosti si člověk zpravidla ruce nejvíc umaže, když se dere ke korytu. bran, maják, strážní věže, imitace plachetnice i spousta atrakcí jako kolotoče, houpačky, lanové dráhy atd. Vše plně funkční z borové kulatiny a bez jediného hřebíku, jen vázané provazy. Po budování následoval aktivní odpočinek. Navštěvovali jsme tábory jiných národů a vyměňovali si zkušenosti, jak se kde táboří a skautuje.nejvíc nás zaujali pro nás dost exotičtí skauti z Ghany a Egypta. Hostitelé si nás hýčkali. Připravili celodenní výlet do okolí, obří grilování, návštěvu cirkusu a vikingské vesnice. Sledovali jsme partu dobrovolníků, jak vikingský skansen zdokonaluje, a některé práce nám dovolili si vyzkoušet. Z připravených atrakcí nás nadchl aquapark. Nejen horou z kostek ledu, skluzavkou či důmyslným tobogánem, ale hlavně obří houbovou bitvou. Zde jsme se několikrát střetli se skauty z Německa a Ruska a vždy jsme odcházeli se ctí. Den strávený u moře jsme si také nenechali ujít. Teplota vody sice koupání moc nepřála, ale když už jsme tam byli, smočili se všichni, ne vždy dobrovolně Každý začátek má ale i svůj konec, ten náš byl šwastný, ale se slzami v očích. Holky nebrečte fotek je mnoho zážitků ještě více Angličané se k nám na tábor vydají již příští prázdniny. A Vy všichni u toho můžete být stačí jen zajít mezi kamarády, kteří se scházejí ve skautské klubovně, areál DDM u zahradnictví. A kdy? Stačí zavolat, či poslat sms na některé tel. číslo Vráqa, nebo Věra, Káqa, Méra, rádi Vám odpovíme. V&V $ Pověst je komentované vydání tvého životopisu v podání jiných. $ V očích tvých bližních ti nejvíc uškodí, jestliže sis polepšil. $ Touha po moci je nevyléčitelná nemoc, k níž první pomocí je až poslední pomazaní. $ Do řečí se člověk dostává šeptem. LV Ve dnech 8. až 10. října 2004 se koná oblastní výstava ovoce, zeleniny a květin v Častolovicích. Již tradičně má název ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. Tento název odpovídá nejen vystavovaným produktům, ale i celkovému aranžmá a úrovni. Na ploše přes 1000 m 2 v areálu sokolské zahrady, sokolovny a jídelny základní školy bude vystaveno vše, co každého zahrádkáře zajímá a co se dá na zahrádce vypěstovat. Výstava pod heslem Radost - Krása - Užitek poskytne ucelený obrázek našich velkopěstitelů i drobných zahrádkářů. Vystaveno bude ovoce všeho druhu, jak současně pěstované, tak i rezistentní a perspektivní. Vystavovat budou tři výzkumné ovocnářské ústavy. Na své si jistě přijdou i ti zahrádkáři, kteří pěstují sice starší, ale stále dobré odrůdy jablek a hrušek. V naučném koutku, který je již tradičně hodně sledován, budou návody a rady, jak pěstovat co nejlepší ovoce a zeleninu na našich zahrádkách. Poradenská služba bude sloužit všem dotazovaným návštěvníkům a vyřeší otázky na Vašich zahrádkách. Ovoce a zeleninu budou vystavovat téměř všechny okresy východních Čech. Kromě pěkného ovoce, zeleniny a již tradičně vkusné aranžerie bude výstava doplněna květinovou výzdobou, okrasnými dřevinami, kaktusy, miniaturními dřevinami, bonsajemi a doplňkovými věcmi. V letošním roce bude výstava rozšířena o výstavu květin - jiřin, jiřinek a pelargonií. K prodeji bude připraveno vše, co každý zahrádkář ke své zálibě potřebuje. Drobné strojky a nářadí všeho druhu, pomůcky pro kutily, keramika a proutěné výrobky, ovoce ke konzumaci a na uskladnění, zeleninu, květiny včetně cibulovin jistě přivítá každý návštěvník. Taktéž se budou prodávat ovocné stromky a keře, růže a bonsaje. Stánkový prodej sušeného ovoce, odborné literatury a dalších potřebných věcí bude pro každého návštěvníka připraven v dostatečném množství. Bohaté občerstvení a kulturní program hudebních orchestrů zpříjemní pobyt každého zahrádkáře. Pro zájemce jsou připraveny i odborné přednášky o pěstování ovoce a zeleniny, o šetrné chemické ochraně na zahrádce a pro milovníky květin budou ukázky vazačské práce a květinové dekorace suchých i rostlých květin. Po prohlídce výstavy bude možné navštívit i zámek v Častolovicích, který bude otevřen po celou dobu výstavy. K příjemnému zážitku při prohlídce výstavy, která bude otevřena v pátek od 9.00 hod. do hod., v sobotu od 8.00 hod. do hod. a v neděli od 8.00 hod. do hod., Vás zvou pořadatelé. Bližší informace na telefonu ZO ČZS v Častolovicích a Územní rada ČZS v Rychnově n. Kn. ve spolupráci s OÚ v Častolovicích PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: - vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní, - ovoce z ovocnářských a šlechtitelských ústavů, - současně pěstovaná zelenina, včetně pěstitelských specialit, - výstava květin - chryzantém, jiřin a jiřinek, - soutěž o nejlepší misku ovoce a zeleniny, - ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, - bohatá květinová výzdoba ze suchých a rostlých květin, - poradenská služba, odborné přednášky a ukázky, aranžování květin, - prodej ovocných stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, - stánkový prodej všeho, co každý zahrádkář potřebuje, - prodej květin, keramiky, bonsají a odborné literatury, pořádá výstavu ovoce, zeleniny a květin ve dnech října 2004 ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH RADOST - KRÁSA - UŽITEK Areál sokolské zahrady, sokolovny a jídelny základní školy v ČASTOLOVICÍCH - doprovodný kulturní pořad a bohaté občerstvení, - možnost návštěvy renesančního zámku v Častolovicích, BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL PROGRAM: PÁTEK Slavnostní zahájení výstavy za účasti předsedy Republikové rady ČZS, krajských zástupců, Územních rad ČZS z východních Čech Zahájení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny Ukázka aranžování suchých a rostlých květin s různými doplňky - Zdenka Papáčková Ukončení prvního dne výstavy. SOBOTA Zahájení druhého dne výstavy Zasedání pléna ÚR ČZS Vystoupení Lázeňského orchestru z Vamberka Přednáška Citlivá chemická ochrana - A. Mimra. Beseda Jak nejlépe pěstovat růže - J. Peřina Ukončení druhého dne výstavy. NEDĚLE Zahájení třetího dne výstavy Aranžování květin - Zdena Kvasničková Vystoupení hudební country skupiny Špunti Vystoupení hudební country skupiny Špunti Beseda o pěstování ovoce a zeleniny od A do Z - Ladislav Hrnčíř Ukončení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny Celkové ukončení výstavy Zahrada východních Čech. 8 Chlumecké listy 9 /

6 NAPSALI NÁM V ČERVENCI 2005 ZŘEJMĚ POJEDE SPECIÁLNÍ VLAK CHLUMEC NAD CIDLINOU - VARAŽDIN Ve dnech 28. a 29. srpna se v Praze - Hostivaři konala kvalifikační soutěž na XIII. Mezinárodní olympiádu hasičů a XV. Mezinárodní olympiádu mladých hasičů, které se budou konat ve dnech července Tuto soutěž pořádá světová organizace hasičů CTIF. Při poslední olympiádě dospělých v roce 2001 ve finském Kuopiu reprezentovala Českou republiku i družstva žen a mužů z Chlumce n.c. Na dětské části této světové hasičské události startovalo v kategorii dívky i tehdy naše družstvo. Naši účast na XIV. olympiádě mladých hasičů loni v rakouském Kapfenbegu si zřejmě většina obyvatelů našeho města pamatuje, když kluci vybojovali senzačním 2. místem pro Českou republiku historicky nejlepší umístění. Do letošní kvalifikace se přihlásilo celkem pět družstev chlumeckých hasičů. Družstvo dívek, chlapců, žen, mužů a mužů nad 30 let. V sobotu se konala soutěž dětí. Naše dívky neodjížděly do Prahy jako favoritky, nebow těmi byla nesporně děvčata z Pískové Lhoty, která spolu s našimi chlapci rovněž úspěšně reprezentovala na minulé olympiádě v Rakousku. Soutěží se ve dvou disciplinách. V požárním útoku a štafetě na 400 m, dle mezinárodních pravidel. Favoritky z Pískové Lhoty předvedly vynikající požární útok a časem 45,65 sec. se usadily až do startu našich dívek bezpečně na 1. místě. Naše dívky se ale nenechaly zahanbit a o 0,06 sec. se prodraly na průběžné vedení v soutěži. V kategorii chlapců zahájili požární útoky famózně naši rivalové z Měníku a dosáhli rekordního času 39,47 sec. Naše kluky tento čas zdravě nažhavil a provedli útok za 40,17 sec. Časy z obou částí soutěže sčítají. Štafety se ukázaly jako naše silné disciplíny a dívky si v ní upevnili 1. místo a porazily své soupeřky o 3,86 sec. Měník na naše kluky ve štafetě nestačil a chlumečtí jim nadělili 3,7 sec. a zajistili si časem na jistotu 70,14 sec. celkové 1. místo a spolu s dívkami postup do Chorvatska. Hostivařský stadion při závěrečném vyhlášení postupujících patřil chlumeckým. Ti spontánně, před závěrečným ceremoniálem, předvedli přímo na ploše stadionu tribunám improvizovanou kulturní vložku s oslavným tancem při hitu písně Makarena. I za toto představení sklidila děcka bouřlivé ovace zaplněných tribun. V druhé půli července se mladí hasiči zúčastnili jako hosté Mezinárodního tábora v Ettelbrucku v Lucembursku a místního mistrovství a kvalifikace na olympiádu ve Varaždinu. I zde jsme obsadili bez rozlišení kategorií 1., 2. a 4. místo. V kategorii dospělých postup zaručovalo umístění na 1. a 2. místě v jednotlivých kategoriích. Družstvo žen provedlo velmi solidní požární útok a časem 57,42 si vytvořilo na druhé družstvo v pořadí z Frýdku Místku slibný náskok pro štafetu 3,53 sec. Přestože si ženy na štafetě náskok ještě zvýraznily o 8,4 sec., bohužel však došlo ke kolizi hned na 2. úseku v hliníkové, 6 m dlouhé rouře a zraněná závodnice porušila pravidlo o překonání této překážky. Za obětavost a dokončení svého úseku zraněná Lucie sklidila bouřlivý potlesk a uznání, ale rozhodčí nechybovali a potrestali naši štafetu 20 trestnými sekundami. Ženy tak obsadily 2., ale hlavně postupové místo. Kategorie mužů přinesla velmi, až neuvěřitelně, dramatický souboj rovněž mezi chlumeckými a frýdeckomísteckými hasiči. Rozdíl mezi oběma družstvy byl pouhých 1,07 sec. ve prospěch Severomoravanů. Frýdek dosáhl času 43,8 sec. Štafetu zaběhli naši časem 61,13 lépe o 1,17 sec. než soupeř, a tak 1. místo v kvalifikaci minulo naše družstvo o neuvěřitelnou 0,1 sec. Kategorie B veteránů ukázala, čeho všeho jsou hasiči schopni. Jasným oblíbencem všech účastníků kvalifikace se stalo družstvo z Honezovic, s věkovým součtem 489 let mělo při věkovém průměru 54,3 let na naše družstvo veteránů náskok 22 sec. již před startem. Tito chlapci reprezentovali tehdejší ČSSR na olympiádě v roce 1973 konané u nás v Brně a nyní se znovu po 31 letech rozhodli pro návrat na olympiádu do Chorvatska. Jejich nasazení a elán byl naprosto neuvěřitelný. Předvedli velmi slušný požární útok časem 56,7 sec. Bohužel při štafetě podlehli závodníci Honezovic na posledních dvou úsecích euforii, nebow při jejich vystoupení stál celý stadion na nohou a bouřlivě hochy povzbuzoval, přecenili své fyzické schopnosti a s nataženými svaly na nohou statečně dokulhali do cíle. Naši veteráni tak smazali jejich náskok a v kvalifikaci ve své kategorii vyhráli s časy 47,85 na požárním útoku a 67,16 na štafetě. V červenci 2005 tak bude na světové hasičské události č. 1 reprezentovat Českou republiku 11 družstev a z toho 5 jich bude z Chlumce nad Cidlinou!!!! P.Z. TROCHA HUMORU Jeden pán zavadil v tramvaji o velmi tlustou dámu a omlouvá se: Račte laskavě prominout, nevšiml jsem si vás! Nato dáma: Och, vy lichotníku! V jednom úřadě po skončení pracovní doby zvoní telefon. Sluchátko zvedne uklízečka a hlásí: Tel sem nevolejte, nikdo tu už není! Tel se tu pracuje! Manželka, naříká: Proč jen jsem si tě brala. Mohla jsem jít k divadlu! Jen si nemysli, povídá muž, že biletářky mají na růžích ustláno! Paní Nováková povídá ráno manželovi: Karle, dnes v noci jsi o mně povídal ze spaní hrozné věci! Ale to se moc mejlíš, Andulko. Já vůbec nespal! LV 10 Chlumecké listy 9 /

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELIKONOCE V LORETĚ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

SLOVO STAROSTY. Causa dálnice D 11

SLOVO STAROSTY. Causa dálnice D 11 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU FOTOREPORTÁŽ Z HOSTINY NA ZÁMKU KARLOVA KORUNA POŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTNÍHO AKTU POKLEPÁNÍ NA ZÁKLADNÍ KÁMEN BUDOUCÍHO ÚSEKU DÁLNICE D 11 OD

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 1. ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více