SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU čtěte na str KLICPERŮV CHLUMEC VĚC: SLOVO STAROSTY Žádost o spádovost obyvatel Chlumecka do Fakultní nemocnice Hradec Králové Vážený pane řediteli, chlumecký region s počtem cca obyvatel byl většinou zdravotní péče spádový do nemocnice v Novém Bydžově. Direktivním rozhodováním zastupitelů i úředníků Královéhradeckého kraje však došlo k fúzi mezi nemocnicí v Jičíně a nemocnicí v Novém Bydžově. Některá oddělení, například oddělení gynekologie a oddělení dětské, byla zrušena s odůvodněním, že pro nás budou dostupná v Jičíně. Také oddělení chirurgie je zeštíhlováno na základní ambulantní péči a pravděpodobně dalším zásahům z role zřizovatele v nemocnici Nový Bydžov není ještě konec. Od obyvatel Chlumce nad Cidlinou a spádových obcí se množí zprávy, že naši pacienti jsou ve Vašich zařízeních odmítáni nebo je jim nadnášeno některými Vašimi zaměstnanci, že by do Fakultní nemocnice měli přicházet pouze v nezbytných, náhlých případech, že by měli především přicházet za odbornou nemocniční a ošetřovatelskou péčí do krajské nemocnice v Jičíně. Naši obyvatelé jsou těmito radami nemile překvapeni a zmateni. Z geografického hlediska je totiž každému jasné, že Jičín je od Chlumce nad Cidlinou vzdálen více než čtyřicet kilometrů s velmi špatnou dopravní dostupností pro starší obyvatele, kteří nemají k dispozici svůj automobil. Do Hradce Králové jezdí z Chlumce nad Cidlinou denně desítky autobusů a desítky vlakových souprav a tato města jsou od sebe vzdálena 25 kilometrů. I výkonem státní správy Chlumec spadá pod Magistrát Hradec Králové. Ze zákona si může a také by měl každý potenciální pacient vybrat lékařskou péči, neměl by být odmítán. I my si samozřejmě uvědomujeme absenci koncepce lepšího zdravotnictví v České republice i v samotném Královéhradeckém kraji, ale jako zástupce samosprávy musím hledat přijatelná a nejlepší řešení při ochraně zdraví našich obyvatel. Proto prosím o zprávu z Vaší strany, zda je možné pro občany Chlumecka bez problémů hledat a také najít kvalitní službu v lékařské péči ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. S přáním hezkého dne Ing. Miroslav Uchytil starosta města DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA Vážený pane starosto, připomínám se po našem rozhovoru o perspektivách zdravotní péče o Vaše spoluobčany v Nemocnici Městec Králové. Všichni občané, kteří se rozhodnou využít zdravotnických služeb v naší nemocnici, budou bez omezení ošetřeni. Zásadní informace o Nemocnici Městec Králové lze najít na internetových stránkách Myslím, že zde najdete vše, co Vás bude zajímat a co by potencionální pacient chtěl vědět. Rád bych, aby se prezentace naší nemocnice nevnímala - zvláště místními zdravotnickými zařízeními jako neetické chování, ale naopak jako nabídka, která zjednoduší dostupnost zdravotní péče pro řadu Vašich spoluobčanů. Zatím Vás zdravím a přeji krásný zbytek léta. MUDr. Luboš Zimola ředitel Nemocnice Městec Králové ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA foto Ant. Fibigr USNESENÍ ZE 45. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 23. srpna 2004 Rada města:! Uložila TSBH do konce listopadu zajistit vlastními silami odvodnění zeleného ostrůvku v Zapči.! Souhlasila s úhradou poplatku za převod telefonních stanic ve zdravotním středisku z rozpočtu Města. Jedná se o 9 x 195,- Kč.! Souhlasila s tím (na základě informací finančního odboru), aby společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec provedla přezkoumání hospodaření města za rok 2005, 2006 a další.! Uložila finančnímu odboru poskytnout CK - ŘD (p. Zmítko) neprodleně dotaci ve výši ,- Kč na uspořádání 57. ročníku Klicperova Chlumce.! Souhlasila s bezplatným poskytnutí prostoru Lorety pro oficiální zahájení Klicperova Chlumce na neděli ! Souhlasila s vybudováním chodníku na pozemku města 731/2 s tím, že chodník zůstane nadále v majetku Města a materiál na těleso chodníku poskytnou v příštím roce TSBH.! Vzala na vědomí informace ve věci odvolání pí Macurové proti územnímu plánu (lokalita Na Františku) s tím, že dopis, který jí jako odpověl v této věci zaslal tajemník, je plně vyčerpávající. Nesouhlasila s přepracováním ani schválením stávajícího návrhu řešení lokality. Uložila OVŽP regulační zásady dále zpracovávat na základě doporučení komisí a rozhodnutí zastupitelstva tak, aby byl zabezpečen optimální rozvoj města z hlediska architektonického i ekonomického.! Schválila jako dodavatele akce DPS II - interiér firmu Barbuščák, Hradec Králo- 2 Chlumecké listy 9 /

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU vé. Pověřuje investičního technika a pí Linhartovou dohledem nad dodávkou jednotlivých položek.! Schválila jako dodavatele díla Rekonstrukce městského kina Panorama na víceúčelové kulturní zařízení firmu KOBLA s.r.o., Pečky. Další pořadí: PKF s.r.o., Hradec Králové a NOBYS s.r.o., Nový Bydžov.! Uložila OSMI ihned obeslat firmu H - projekt Praha, Bazen-servis Týniště nad Orlicí a Sportakcent Praha výzvou pro podání cenové nabídky studie koupaliště s tím, že studie musí obsahovat body uvedené v materiálech pro jednání rady. Město si vymiňuje návštěvu u investorů předchozích děl obeslaných firem ještě před vlastním výběrem.! Uložila OSMI ihned obeslat ve věci zpracování lesního hospodářského plánu tyto firmy: Lesprojekt Hradec Králové, Lesní taxační společnost s r.o., Hradec Králové, Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Hradec Králové, Lesprojekt s.r.o., Kroměříž a Lesprojekt a.s., Brno. Zpracovatel plánu bude vybrán ve spolupráci s Ing. Kašparem.! RM přijala nabídku ornice od p. Tomáše Němce zdarma včetně dopravy v množství cca 450 m 3.! Doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje p.p.č. 636/24 v k.ú. Lučice. V momentě případného prodeje ukládá OSMI smluvně zajistit bezplatné poskytnutí ornice do městského zemníku.! Vzala na vědomí nabídku p. Kycelta (směna pozemků - lokalita Vrchlického). Definitivní rozhodnutí bude učiněno až v souvislosti se získáním vojenského útvaru.! Vzala na vědomí změnu v dovážce obědů pro klienty Střediska sociálních služeb.! Schválila nákup vozu OPEL comfort pro Středisko sociálních služeb, o.p.s.! Odsouhlasila podnájem bytu č. B 4 v Družstevní ulici 789/IV - nájemce Dagmar Macháčková, podnájemci Radek Sedlář a Radka Hniková.! Vzala na vědomí informace o povinnosti Města zpracovat plán odpadového hospodářství obce a uložila OVŽP (p. Česák) ve spolupráci s TSBH zpracovat do první návrh plánu a předložit jej radě k připomínkování.! Vzala na vědomí text oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucího správního odboru MěÚ.! Schválila pro všechny politické strany účastnící se voleb do krajského zastupitelstva možnost prezentace strany v Chlumeckých listech v rozsahu 1 strany za cenu 500,- Kč. Větší množství prezentace je nepřípustné.! Nereflektovala na nabídku fy John Nell - zajištění pitného režimu.! Uložila starostovi jednat s Krajským úřadem KHK a zdravotním holdingem ve věci obsazení tří bytů v bývalé nemocnici.! Odsouhlasila seznam vybraných žadatelů o umístění v DPS II s jednou změnou a doplněním náhradníků. Zároveň uložila bytové komisi předložit do příští rady přehled konkrétního přidělení jednotlivých bytů.! Nereflektovala na nabídku firmy AZ elektronik spol. s r.o., - vybudování či rozšíření městského kamerového systému.! Schválila použití znaku města pro potřeby Informačního střediska ( turistické razítko).! Schválila pronájem sálu kina Ing. Vrzáňovi dne dle platného ceníku. Vyúčtování provede správce kina. USNESENÍ ZE 46. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 6. září 2004 Rada města:! Schválila úhradu víceprací na DPS II ve výši ,- Kč.! Vzala na vědomí informace pana Ing. arch. Zimy o nutných vícepracích v základní škole v hodnotě cca ,- Kč a odsouhlasila pokračování dalších prací s tím, že zároveň uložila starostovi jednat s dodavatelskou firmou o úhradě částky až z rozpočtu r v termínu do ! Schválila připojení Města Chlumec nad Cidl. k projektu Centra evropského projektování a jeho sítě euromanažerů Královéhradeckého kraje společně s městem Nový Bydžov.! Schválila kompletní opravu márnice na hřbitově v Lučicích za cenu (včetně DPH) ,- Kč s tím, že v letošním roce Město dodavateli - fa SOLAR - uhradí rozpočtovanou částku ,- Kč a zbývajících ,- Kč bude uhrazeno z rozpočtu roku 2005 v termínu do ! Zrevokovala (vzhledem k novým skutečnostem) bod 21.e) 43. zasedání rady takto: RM ukládá TSBH do podzimu zajistit dokončení zpevnění povrchu u protipovodňového valu v ul. K Jezu v ceně do ,- Kč včetně DPH a zároveň ukládá FO na tuto akci zajistit finance z rozpočtové rezervy.! Stanovila osobou odpovědnou za skládku inertního odpadu u Bystřice vedoucího TSBH p. Lubomíra Tučka s tím, že od bude posílen stav pracovníků TSBH o 1 sílu na dobu nezbytně nutnou k dohledu na provoz skládky.! Schválila předložený návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2004 a doporučila zastupitelstvu ke schválení.! Schválila uzavření dodatku číslo 2 smlouvy o regulaci tepla a zdokonalení otopné soustavy (rozdíl DPH ve výši ,- Kč).! Schválila úhradu neinvestičních výdajů na žáka s trvalým bydlištěm v Chlumci n. Cidl. za rok 2005 ve výši 5.000,- Kč Soukromé speciální škole pro žáky s více vadami DANETA, s.r.o. Hradec Králové.! Schválila uzavření dodatku k darovací smlouvě - sbírka p. Nováka a vzala na vědomí seznam zemědělských strojů a nářadí ponechaných ve sbírce muzea, seznam dodatečně darovaných předmětů a seznam strojů a nářadí navrácených panu Novákovi.! Schválila nájemné v DPS II ve výši 15,81 Kč/m 2 /měsíc + příplatek za výtah ve výši 100,- Kč/měsíc.! Schválila pronájem sálu ZUŠ (vždy 1 den v týdnu) za účelem výuky břišních tanců.! Schválila výši příspěvku do zájmových kroužků DDM Chlumec nad Cidl. ve školním roce 2004/2005.! Uložila starostovi neprodleně jednat s Armádou ČR ve věci povinností rozborů vody ve studnách obyvatel v okolí vojenského areálu a zároveň zjistit na OVŽP, zda ze zákona v této věci vyplývají nějaké povinnosti pro obec.! Neodsouhlasila oplocení parcely 1520/3, která je zatím ve vlastnictví Města proto, že pozemek se bude v nejbližší době prodávat.! Schválila jako dodavatele 3 ks PC pro městský úřad firmu Kříž - elektronik Chlumec nad Cidlinou s tím, že jeden počítač bude vybaven DVD mechanikou.! Odsouhlasila umístění čtyř billboardů o rozměru 2 x 3 m při vjezdech do města. Jedná se o akci České pojišwovny - projekt Nejbezpečnější město pro život. OVŽP na tuto akci vydá stavební povolení a MP upřesní umístění. Tato akce je pro Město bezplatná.! Uložila místostarostovi ihned vypsat výběrové řízení na místo strážníka MP.! Uložila, vzhledem k množícímu se vykrádání aut u hřbitova, MP v rámci možností monitorovat situaci v této části města.! Uložila zdravotní komisi jednat s oběma ortopedy o množících se stížnostech na nedostatečné zajištění zdravotní péče z jejich strany. USNESENÍ ZE 17. MIMO- ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne Zastupitelstvo města:! Vzalo na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k 5. změně územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo návrh 5. změny územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo předložený návrh Vyhlášky č. 3/2004 o 5. změně územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo prodej části st.p. 176/1 v k.ú. Chlumec n. C. mezi stp. 176/2 a stp. 176/3 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou vlastníků domu čp. 62/I za kupní cenu 70,- Kč/m 2 s tím, že nabyvatelé uhradí oddělovací geometrický plán a kolek za vklad do katastru nemovitostí a Město zaplatí převodní daň.! Schválilo prodej pozemkové parcely č. 241/5 a id. 1/5 p.p.č. 241/7 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou za cenu 70,- Kč/m 2 manželům Ireně a Michalu Bereščákovým s tím, že kolek za vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatelé a převodní daň zaplatí prodávající.! Schválilo záměr prodeje části p.p.č. 890/77 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo převod pozemkové parcely 678/1, trvalý travní porost o výměře m 2 a parcely dle PK 549/2 o výměře m 2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou z majetku ČR do vlastnictví Města Chlumec n.c.! Schválilo záměr prodeje p.p.č. 1520/3 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo záměr prodeje p.p.č. 636/24 v k.ú. Lučice a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo, v návaznosti na usnesení 19. zasedání zastupitelstva města ze dne , kupní smlouvu na st.p. 205 a p.p.č. 681 v k.ú. Pamětník, uzavřenou mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Chlumec nad Cidlinou, v předloženém znění za podmínek daných kupní smlouvou.! Schválilo uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne mezi Městem Chlumec n. C. a firmou Belu Tec s.r.o., za podmínek uvedených v dodatku č. 1 oboustranně odsouhlasených oběma smluvními stranami. Jana Tučková sekretariát starosty STAVBA DÁLNICE - PRŮCHOD KOLEM CHLUMCE N. C.! "! Dálniční obchvat města se začíná konečně budovat. Jeho součástí je přemostění Cidliny u Pamětníku Stav k 1. září " Přípravné práce přemostění silnice mezi Chárovnou a Lučicemi. foto Ant. Fibigr 4 Chlumecké listy 9 /

4 POLICEJNÍ ZPRÁVY NAPSALI NÁM Z POLICEJNÍCH ZÁZNAMŮ " Za neoprávněné čerpání sociálních dávek byl dne policejním radou obviněn 39ti letý muž z Nepolis, který ačkoliv byl zaměstnán, toto neoznámil MÚ Chlumec n. C. a způsobil tak škodu ve výši ,- Kč. " 69ti letý muž v obci Převýšov po slovní rozepři fyzicky napadl dvě ženy, z nichž jednu i v jejím bytě, a proto mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a porušování domovní svobody a po zadokumentování byla věc policisty Obvodního oddělení Chlumec n. C. předána k dalšímu opatření státnímu zástupci v Hradci Králové. " Z trestného činu neoprávněného ozbrojování byl obviněn 49ti letý muž z Nového Města, který se bez platného zbrojního průkazu zúčastnil lovu zvěře, a to nebylo jedno společnosti, která lov uspořádala. " Správce konkurzní podstaty 51letý doktor práv ze Svitav byl obviněn z pokusu spáchat trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku, jelikož porušil zákonnou povinnost opatrovat a spravovat majetek společnosti OAZA s.r.o. Chlumec n. C., tudíž v úmyslu způsobit škodu ve výši nejméně ,- Kč nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí, jak mu to ukládá zákon o konkurzu a vyrovnání. Dále byl obviněn ze spáchání trestného činu zpronevěry, protože za pronájem areálu OAZA s.r.o. Chlumec n. C. převzal od smluvního pronájemce ,- Kč jako úhradu nájemného za dva měsíce v roce 1997 a tuto částku nevložil do konkurzní podstaty ani ji jako příjem nezaúčtoval a ponechal si ji pro vlastní potřebu. Za tuto trestnou činnost hrozí pachateli trest odnětí svobody až 5 let. " Dne byl policejním radou obviněn 28ti letý muž z Chlumce n. C. z trestného činu ublížení na zdraví, jelikož dne na křižovatce ulic Palackého a Žiželická v Chlumci n. C. srazil osobním autem chodkyni, která přecházela vozovku, a způsobil jí zranění, které si vyžádalo dobu léčení více jak 7 dnů, a z místa nehody ujel. " Dne byl policisty Obvodního oddělení Chlumec n. C. zatčen 30ti letý muž z Litobratřic okr. Znojmo, na kterého byl Okresním soudem Znojmo vydán příkaz k zatčení, a proto byl k tomuto soudu eskortován. npor. Zima Karel ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ Řidiči pozor, na změnu přednosti v jízdě, která bude provedena na křižovatce ulic Komenského, Boženy Němcové a Jungmannova. Ulice Komenského bude v přímém směru označena jako hlavní v obou směrech a ulice Boženy Němcové a Jungmannova budou označeny jako vedlejší. Tento stav bude trvalý. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek ŠKOLA HROU ANEB KDO NEZAŽIL, MŮŽE LITOVAT Z toho, co jste mohli v našem městě zažít v polovině srpna, by měl určitě Komenský obrovskou radost. Na koupališti se totiž konal již podruhé letní hudební tábor. Jelikož jeho organizátoři patří k jazzovým příznivcům a tábor byl rozšířeným soustředěním tanečního orchestru Na Drezíně s.t.o., byl celý tábor laděn převážně jazzově. Ale na své si přišli i příznivci rocku či folku. Od pondělí do soboty se konala řada koncertů různých hudebních těles, a to jak na koupališti tak v Loretě. Všechny koncerty byly přístupné veřejnosti, ale jejich návštěvnost nebyla, dle mého názoru, nijak vysoká. To ale neměnilo nic na jejich kvalitě. Mě jako pedagoga zaujal zejména netradiční přístup jak učitelů - a nebyli to pouze kantoři ze ZUŠ Na Střezině Hradec Králové, ale i takové hvězdy jako jsou Jiří Stivín nebo Jana Koubková či místní hudební skupina Tempo - pánové Ivo Kučera a Michael Kvaček - tak i žáků, kteří byli naprosto bezprostřední a bez jakéhokoli ostychu či trémy vystupovali přímo s těmito hudebníky na jednom pódiu. Naprosto nadšená jsem byla z mladých rockerů, jejichž věkový průměr byl asi 10 let. Byli skutečně skvělí a vypalovali jednu pecku za druhou Olympickem počínaje a Deep Purple konče. Stejně tak jsem byla unešená z mladého nadějného folkaře, který si bez problémů troufl i na písně Jarka Nohavici - a uměl to skvěle! Se svým sytým hlasem a pohodou jemu vlastní jistě bude zdatným hráčem na kytaru, zpěvákem a bavičem nejen u táboráků. Je skvělé, že pokud jsou děti i dospělí naladěni na stejnou strunu, je možné zbourat někdy až příliš vysokou zel, která mnohdy stojí mezi učitelem a žákem. Je vidět, že pedagogové ZUŠ na Střezině Hradec Králové jsou na svém místě a plně ve své nelehké práci uplatňují tak důležitou zásadu J. A. Komenského - škola hrou. Za to jim patří dík a uznání. A já už se tel těším na příští hudební tábor, který se u nás v Chlumci, alespoň doufám, bude zase příští léto konat. Určitě se tu, stejně jako letos, setkám s příjemnými lidmi, skvělými muzikanty a mladými talenty. Mgr. Milena Komárková MAŽORETKY - ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA Chtěla bych po několika jiných zahraničních zájezdech mažoretek a orchestru napsat pár řádků o jednom velice zdařilém osmidenním, do Španělska a to města Murcia. Celý týden v tomto městě probíhaly slavnosti PRIMA VE- RA, kde mažoretky za doprovodu svého orchestru mohly přehlídkou ukázat svou ladnost a při vystoupeních se chlubily tím nejlepším ze svého repertoáru. Odměnou jim byl rozléhající se potlesk. Nebylo jediné místo, v délce 7-8 km, kde by zástupy lidí nebyly nejméně 5-7 řadami. V noci, ihned po hlavním programu, jsme se mohli hodnotit i my sami, na televizní obrazovce. Při cestě do Španělska byla osmihodinová přestávka ve Francii, v Avignonu, kde jsme obdivovali krom jiného i papežský hrad. Při zpáteční cestě opět přestávka, ale tentokrát v Lyonu, kde jsme si nenechali ujít centrum a historickou část. Zájezd byl náročný, ale takový kus země zhlédnout, ochutnat krevety, lososy, kraby, šneky, zmrzliny a jiné lahůdky, to jistě stojí za to. Celý zájezd provázelo veselí spolu s disciplinou skutečně reprezentující naši zemi. A proto aw jsou naše mažoretky a orchestr pod vedením Petra Raška a záštitou p. ředitele Jana Mollingera stále tak na výši, aby bylo takovýchto zdařilých zájezdů ještě mnoho. Očima nezávislé nadšenkyně, hlídající jejich zdravotní stav, pro Vás napsala Kopecká Věra POZVÁNKA CHOVATELŮ Základní organizace Českého svazu chovatelů v Chlumci nad Cidlinou oslaví letos 80 let trvání organizace. K tomuto výročí jsou zaměřeny chovatelské akce října 2004 bude uspořádána Okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže. Stovka vystavovatelů, nejen z Hradecka, vystaví asi 300 králíků, 200 holubů a 200 kusů drůbeže včetně hus i krůt. Možnost nákupu chovných zvířat. 16. října 2004 zde Klub chovatelů drůbeže plymutek při své páté výstavě představí na 400 kusů plymutek velkých i zdrobnělých ve všech barevných variantách. O chlumeckém posvícení října 2004 pro Vás připraví chovatelé přehlídku chovaných zvířat. Vedle králíků, holubů, drůbeže bude vystaveno i exotické ptactvo. Zveme proto všechny občany k návštěvě těchto akcí na říjnové setkání v areálu chovatelů u koupaliště. Chlumečtí chovatelé 6 Chlumecké listy 9 /

5 NAPSALI NÁM NAPSALI NÁM SKAUTSKÉ STŘEDISKO CHLUMEC N. C. UVÁDÍ DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH SVÁTEK VŠECH ZAHRÁDKÁŘŮ V ČASTOLOVICÍCH hrají: Vratislav Appl - odborný dozor, Věra Kopecká - překladatelka, Jiří Meuer Hujer - psychická podpora, Martin Meuer - technické zabezpečení, kostýmy: Miloslava Dědková Kazi, Veronika Vošoustová Teta Kateřina Nováková Libuše, Martina Rjabinčáková, Veronika Jechová Šmudla, Lenka Malíková Pískle DÍL 1: SKAUTI VENKU aneb DÁNSKO 2004 Rádi se s Vámi podělíme o pár zážitků, jak si chlumečtí skauti a skautky vyrazili tak trošku za hranice všedních dnů. Od našich kamarádů ze střediska Střela Stěžery jsme dostali nabídku zúčastnit se celosvětového setkání skautů v DÁN- SKU. Toto setkání s názvem BLAA SOMMER se koná jednou za 5 let a letos se počítadlo zarazilo na čísle účastníků. Nabídku jsme s nadšením přijali a posílili tak osmičlennou českou skupinu o 10 Chlumečáků. Na cestu za dobrodružstvím jsme, po menších potížích s auty, vyrazili v odpoledních hodinách. Naši dva bílí Tranziti spokojeně upalovali přes Liberec, kolem Drážlan k Berlínu a Hamburku až do Dánského Klipplevu. Tam jsme dorazili v ranních hodinách. První dva dny byli ve znamení budování tábořiště. Všude kolem nás rostly táborové stavby jak z vody a místní pastviny se měnili k nepoznání. Vyrostlo zde nespočetně táborových ŽIVOTNÍ MOUDRA $ Vždycky je sice důležité mít na krku hlavu - někdy je však důležitější mít na něm kravatu. $ Výchova bývá odtržena od života: Děti učíme mýt si ruce před jídlem, zatímco v dospělosti si člověk zpravidla ruce nejvíc umaže, když se dere ke korytu. bran, maják, strážní věže, imitace plachetnice i spousta atrakcí jako kolotoče, houpačky, lanové dráhy atd. Vše plně funkční z borové kulatiny a bez jediného hřebíku, jen vázané provazy. Po budování následoval aktivní odpočinek. Navštěvovali jsme tábory jiných národů a vyměňovali si zkušenosti, jak se kde táboří a skautuje.nejvíc nás zaujali pro nás dost exotičtí skauti z Ghany a Egypta. Hostitelé si nás hýčkali. Připravili celodenní výlet do okolí, obří grilování, návštěvu cirkusu a vikingské vesnice. Sledovali jsme partu dobrovolníků, jak vikingský skansen zdokonaluje, a některé práce nám dovolili si vyzkoušet. Z připravených atrakcí nás nadchl aquapark. Nejen horou z kostek ledu, skluzavkou či důmyslným tobogánem, ale hlavně obří houbovou bitvou. Zde jsme se několikrát střetli se skauty z Německa a Ruska a vždy jsme odcházeli se ctí. Den strávený u moře jsme si také nenechali ujít. Teplota vody sice koupání moc nepřála, ale když už jsme tam byli, smočili se všichni, ne vždy dobrovolně Každý začátek má ale i svůj konec, ten náš byl šwastný, ale se slzami v očích. Holky nebrečte fotek je mnoho zážitků ještě více Angličané se k nám na tábor vydají již příští prázdniny. A Vy všichni u toho můžete být stačí jen zajít mezi kamarády, kteří se scházejí ve skautské klubovně, areál DDM u zahradnictví. A kdy? Stačí zavolat, či poslat sms na některé tel. číslo Vráqa, nebo Věra, Káqa, Méra, rádi Vám odpovíme. V&V $ Pověst je komentované vydání tvého životopisu v podání jiných. $ V očích tvých bližních ti nejvíc uškodí, jestliže sis polepšil. $ Touha po moci je nevyléčitelná nemoc, k níž první pomocí je až poslední pomazaní. $ Do řečí se člověk dostává šeptem. LV Ve dnech 8. až 10. října 2004 se koná oblastní výstava ovoce, zeleniny a květin v Častolovicích. Již tradičně má název ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. Tento název odpovídá nejen vystavovaným produktům, ale i celkovému aranžmá a úrovni. Na ploše přes 1000 m 2 v areálu sokolské zahrady, sokolovny a jídelny základní školy bude vystaveno vše, co každého zahrádkáře zajímá a co se dá na zahrádce vypěstovat. Výstava pod heslem Radost - Krása - Užitek poskytne ucelený obrázek našich velkopěstitelů i drobných zahrádkářů. Vystaveno bude ovoce všeho druhu, jak současně pěstované, tak i rezistentní a perspektivní. Vystavovat budou tři výzkumné ovocnářské ústavy. Na své si jistě přijdou i ti zahrádkáři, kteří pěstují sice starší, ale stále dobré odrůdy jablek a hrušek. V naučném koutku, který je již tradičně hodně sledován, budou návody a rady, jak pěstovat co nejlepší ovoce a zeleninu na našich zahrádkách. Poradenská služba bude sloužit všem dotazovaným návštěvníkům a vyřeší otázky na Vašich zahrádkách. Ovoce a zeleninu budou vystavovat téměř všechny okresy východních Čech. Kromě pěkného ovoce, zeleniny a již tradičně vkusné aranžerie bude výstava doplněna květinovou výzdobou, okrasnými dřevinami, kaktusy, miniaturními dřevinami, bonsajemi a doplňkovými věcmi. V letošním roce bude výstava rozšířena o výstavu květin - jiřin, jiřinek a pelargonií. K prodeji bude připraveno vše, co každý zahrádkář ke své zálibě potřebuje. Drobné strojky a nářadí všeho druhu, pomůcky pro kutily, keramika a proutěné výrobky, ovoce ke konzumaci a na uskladnění, zeleninu, květiny včetně cibulovin jistě přivítá každý návštěvník. Taktéž se budou prodávat ovocné stromky a keře, růže a bonsaje. Stánkový prodej sušeného ovoce, odborné literatury a dalších potřebných věcí bude pro každého návštěvníka připraven v dostatečném množství. Bohaté občerstvení a kulturní program hudebních orchestrů zpříjemní pobyt každého zahrádkáře. Pro zájemce jsou připraveny i odborné přednášky o pěstování ovoce a zeleniny, o šetrné chemické ochraně na zahrádce a pro milovníky květin budou ukázky vazačské práce a květinové dekorace suchých i rostlých květin. Po prohlídce výstavy bude možné navštívit i zámek v Častolovicích, který bude otevřen po celou dobu výstavy. K příjemnému zážitku při prohlídce výstavy, která bude otevřena v pátek od 9.00 hod. do hod., v sobotu od 8.00 hod. do hod. a v neděli od 8.00 hod. do hod., Vás zvou pořadatelé. Bližší informace na telefonu ZO ČZS v Častolovicích a Územní rada ČZS v Rychnově n. Kn. ve spolupráci s OÚ v Častolovicích PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: - vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní, - ovoce z ovocnářských a šlechtitelských ústavů, - současně pěstovaná zelenina, včetně pěstitelských specialit, - výstava květin - chryzantém, jiřin a jiřinek, - soutěž o nejlepší misku ovoce a zeleniny, - ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, - bohatá květinová výzdoba ze suchých a rostlých květin, - poradenská služba, odborné přednášky a ukázky, aranžování květin, - prodej ovocných stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, - stánkový prodej všeho, co každý zahrádkář potřebuje, - prodej květin, keramiky, bonsají a odborné literatury, pořádá výstavu ovoce, zeleniny a květin ve dnech října 2004 ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH RADOST - KRÁSA - UŽITEK Areál sokolské zahrady, sokolovny a jídelny základní školy v ČASTOLOVICÍCH - doprovodný kulturní pořad a bohaté občerstvení, - možnost návštěvy renesančního zámku v Častolovicích, BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL PROGRAM: PÁTEK Slavnostní zahájení výstavy za účasti předsedy Republikové rady ČZS, krajských zástupců, Územních rad ČZS z východních Čech Zahájení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny Ukázka aranžování suchých a rostlých květin s různými doplňky - Zdenka Papáčková Ukončení prvního dne výstavy. SOBOTA Zahájení druhého dne výstavy Zasedání pléna ÚR ČZS Vystoupení Lázeňského orchestru z Vamberka Přednáška Citlivá chemická ochrana - A. Mimra. Beseda Jak nejlépe pěstovat růže - J. Peřina Ukončení druhého dne výstavy. NEDĚLE Zahájení třetího dne výstavy Aranžování květin - Zdena Kvasničková Vystoupení hudební country skupiny Špunti Vystoupení hudební country skupiny Špunti Beseda o pěstování ovoce a zeleniny od A do Z - Ladislav Hrnčíř Ukončení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny Celkové ukončení výstavy Zahrada východních Čech. 8 Chlumecké listy 9 /

6 NAPSALI NÁM V ČERVENCI 2005 ZŘEJMĚ POJEDE SPECIÁLNÍ VLAK CHLUMEC NAD CIDLINOU - VARAŽDIN Ve dnech 28. a 29. srpna se v Praze - Hostivaři konala kvalifikační soutěž na XIII. Mezinárodní olympiádu hasičů a XV. Mezinárodní olympiádu mladých hasičů, které se budou konat ve dnech července Tuto soutěž pořádá světová organizace hasičů CTIF. Při poslední olympiádě dospělých v roce 2001 ve finském Kuopiu reprezentovala Českou republiku i družstva žen a mužů z Chlumce n.c. Na dětské části této světové hasičské události startovalo v kategorii dívky i tehdy naše družstvo. Naši účast na XIV. olympiádě mladých hasičů loni v rakouském Kapfenbegu si zřejmě většina obyvatelů našeho města pamatuje, když kluci vybojovali senzačním 2. místem pro Českou republiku historicky nejlepší umístění. Do letošní kvalifikace se přihlásilo celkem pět družstev chlumeckých hasičů. Družstvo dívek, chlapců, žen, mužů a mužů nad 30 let. V sobotu se konala soutěž dětí. Naše dívky neodjížděly do Prahy jako favoritky, nebow těmi byla nesporně děvčata z Pískové Lhoty, která spolu s našimi chlapci rovněž úspěšně reprezentovala na minulé olympiádě v Rakousku. Soutěží se ve dvou disciplinách. V požárním útoku a štafetě na 400 m, dle mezinárodních pravidel. Favoritky z Pískové Lhoty předvedly vynikající požární útok a časem 45,65 sec. se usadily až do startu našich dívek bezpečně na 1. místě. Naše dívky se ale nenechaly zahanbit a o 0,06 sec. se prodraly na průběžné vedení v soutěži. V kategorii chlapců zahájili požární útoky famózně naši rivalové z Měníku a dosáhli rekordního času 39,47 sec. Naše kluky tento čas zdravě nažhavil a provedli útok za 40,17 sec. Časy z obou částí soutěže sčítají. Štafety se ukázaly jako naše silné disciplíny a dívky si v ní upevnili 1. místo a porazily své soupeřky o 3,86 sec. Měník na naše kluky ve štafetě nestačil a chlumečtí jim nadělili 3,7 sec. a zajistili si časem na jistotu 70,14 sec. celkové 1. místo a spolu s dívkami postup do Chorvatska. Hostivařský stadion při závěrečném vyhlášení postupujících patřil chlumeckým. Ti spontánně, před závěrečným ceremoniálem, předvedli přímo na ploše stadionu tribunám improvizovanou kulturní vložku s oslavným tancem při hitu písně Makarena. I za toto představení sklidila děcka bouřlivé ovace zaplněných tribun. V druhé půli července se mladí hasiči zúčastnili jako hosté Mezinárodního tábora v Ettelbrucku v Lucembursku a místního mistrovství a kvalifikace na olympiádu ve Varaždinu. I zde jsme obsadili bez rozlišení kategorií 1., 2. a 4. místo. V kategorii dospělých postup zaručovalo umístění na 1. a 2. místě v jednotlivých kategoriích. Družstvo žen provedlo velmi solidní požární útok a časem 57,42 si vytvořilo na druhé družstvo v pořadí z Frýdku Místku slibný náskok pro štafetu 3,53 sec. Přestože si ženy na štafetě náskok ještě zvýraznily o 8,4 sec., bohužel však došlo ke kolizi hned na 2. úseku v hliníkové, 6 m dlouhé rouře a zraněná závodnice porušila pravidlo o překonání této překážky. Za obětavost a dokončení svého úseku zraněná Lucie sklidila bouřlivý potlesk a uznání, ale rozhodčí nechybovali a potrestali naši štafetu 20 trestnými sekundami. Ženy tak obsadily 2., ale hlavně postupové místo. Kategorie mužů přinesla velmi, až neuvěřitelně, dramatický souboj rovněž mezi chlumeckými a frýdeckomísteckými hasiči. Rozdíl mezi oběma družstvy byl pouhých 1,07 sec. ve prospěch Severomoravanů. Frýdek dosáhl času 43,8 sec. Štafetu zaběhli naši časem 61,13 lépe o 1,17 sec. než soupeř, a tak 1. místo v kvalifikaci minulo naše družstvo o neuvěřitelnou 0,1 sec. Kategorie B veteránů ukázala, čeho všeho jsou hasiči schopni. Jasným oblíbencem všech účastníků kvalifikace se stalo družstvo z Honezovic, s věkovým součtem 489 let mělo při věkovém průměru 54,3 let na naše družstvo veteránů náskok 22 sec. již před startem. Tito chlapci reprezentovali tehdejší ČSSR na olympiádě v roce 1973 konané u nás v Brně a nyní se znovu po 31 letech rozhodli pro návrat na olympiádu do Chorvatska. Jejich nasazení a elán byl naprosto neuvěřitelný. Předvedli velmi slušný požární útok časem 56,7 sec. Bohužel při štafetě podlehli závodníci Honezovic na posledních dvou úsecích euforii, nebow při jejich vystoupení stál celý stadion na nohou a bouřlivě hochy povzbuzoval, přecenili své fyzické schopnosti a s nataženými svaly na nohou statečně dokulhali do cíle. Naši veteráni tak smazali jejich náskok a v kvalifikaci ve své kategorii vyhráli s časy 47,85 na požárním útoku a 67,16 na štafetě. V červenci 2005 tak bude na světové hasičské události č. 1 reprezentovat Českou republiku 11 družstev a z toho 5 jich bude z Chlumce nad Cidlinou!!!! P.Z. TROCHA HUMORU Jeden pán zavadil v tramvaji o velmi tlustou dámu a omlouvá se: Račte laskavě prominout, nevšiml jsem si vás! Nato dáma: Och, vy lichotníku! V jednom úřadě po skončení pracovní doby zvoní telefon. Sluchátko zvedne uklízečka a hlásí: Tel sem nevolejte, nikdo tu už není! Tel se tu pracuje! Manželka, naříká: Proč jen jsem si tě brala. Mohla jsem jít k divadlu! Jen si nemysli, povídá muž, že biletářky mají na růžích ustláno! Paní Nováková povídá ráno manželovi: Karle, dnes v noci jsi o mně povídal ze spaní hrozné věci! Ale to se moc mejlíš, Andulko. Já vůbec nespal! LV 10 Chlumecké listy 9 /

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 9. schůze Rady Města Nový konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr. Kunt

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově Přítomni: ing. Louda, Žibrún, PaedDr. Štoček, Mgr. Orel, Hruška, Šprinc

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více