SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU čtěte na str KLICPERŮV CHLUMEC VĚC: SLOVO STAROSTY Žádost o spádovost obyvatel Chlumecka do Fakultní nemocnice Hradec Králové Vážený pane řediteli, chlumecký region s počtem cca obyvatel byl většinou zdravotní péče spádový do nemocnice v Novém Bydžově. Direktivním rozhodováním zastupitelů i úředníků Královéhradeckého kraje však došlo k fúzi mezi nemocnicí v Jičíně a nemocnicí v Novém Bydžově. Některá oddělení, například oddělení gynekologie a oddělení dětské, byla zrušena s odůvodněním, že pro nás budou dostupná v Jičíně. Také oddělení chirurgie je zeštíhlováno na základní ambulantní péči a pravděpodobně dalším zásahům z role zřizovatele v nemocnici Nový Bydžov není ještě konec. Od obyvatel Chlumce nad Cidlinou a spádových obcí se množí zprávy, že naši pacienti jsou ve Vašich zařízeních odmítáni nebo je jim nadnášeno některými Vašimi zaměstnanci, že by do Fakultní nemocnice měli přicházet pouze v nezbytných, náhlých případech, že by měli především přicházet za odbornou nemocniční a ošetřovatelskou péčí do krajské nemocnice v Jičíně. Naši obyvatelé jsou těmito radami nemile překvapeni a zmateni. Z geografického hlediska je totiž každému jasné, že Jičín je od Chlumce nad Cidlinou vzdálen více než čtyřicet kilometrů s velmi špatnou dopravní dostupností pro starší obyvatele, kteří nemají k dispozici svůj automobil. Do Hradce Králové jezdí z Chlumce nad Cidlinou denně desítky autobusů a desítky vlakových souprav a tato města jsou od sebe vzdálena 25 kilometrů. I výkonem státní správy Chlumec spadá pod Magistrát Hradec Králové. Ze zákona si může a také by měl každý potenciální pacient vybrat lékařskou péči, neměl by být odmítán. I my si samozřejmě uvědomujeme absenci koncepce lepšího zdravotnictví v České republice i v samotném Královéhradeckém kraji, ale jako zástupce samosprávy musím hledat přijatelná a nejlepší řešení při ochraně zdraví našich obyvatel. Proto prosím o zprávu z Vaší strany, zda je možné pro občany Chlumecka bez problémů hledat a také najít kvalitní službu v lékařské péči ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. S přáním hezkého dne Ing. Miroslav Uchytil starosta města DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA Vážený pane starosto, připomínám se po našem rozhovoru o perspektivách zdravotní péče o Vaše spoluobčany v Nemocnici Městec Králové. Všichni občané, kteří se rozhodnou využít zdravotnických služeb v naší nemocnici, budou bez omezení ošetřeni. Zásadní informace o Nemocnici Městec Králové lze najít na internetových stránkách Myslím, že zde najdete vše, co Vás bude zajímat a co by potencionální pacient chtěl vědět. Rád bych, aby se prezentace naší nemocnice nevnímala - zvláště místními zdravotnickými zařízeními jako neetické chování, ale naopak jako nabídka, která zjednoduší dostupnost zdravotní péče pro řadu Vašich spoluobčanů. Zatím Vás zdravím a přeji krásný zbytek léta. MUDr. Luboš Zimola ředitel Nemocnice Městec Králové ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA foto Ant. Fibigr USNESENÍ ZE 45. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 23. srpna 2004 Rada města:! Uložila TSBH do konce listopadu zajistit vlastními silami odvodnění zeleného ostrůvku v Zapči.! Souhlasila s úhradou poplatku za převod telefonních stanic ve zdravotním středisku z rozpočtu Města. Jedná se o 9 x 195,- Kč.! Souhlasila s tím (na základě informací finančního odboru), aby společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec provedla přezkoumání hospodaření města za rok 2005, 2006 a další.! Uložila finančnímu odboru poskytnout CK - ŘD (p. Zmítko) neprodleně dotaci ve výši ,- Kč na uspořádání 57. ročníku Klicperova Chlumce.! Souhlasila s bezplatným poskytnutí prostoru Lorety pro oficiální zahájení Klicperova Chlumce na neděli ! Souhlasila s vybudováním chodníku na pozemku města 731/2 s tím, že chodník zůstane nadále v majetku Města a materiál na těleso chodníku poskytnou v příštím roce TSBH.! Vzala na vědomí informace ve věci odvolání pí Macurové proti územnímu plánu (lokalita Na Františku) s tím, že dopis, který jí jako odpověl v této věci zaslal tajemník, je plně vyčerpávající. Nesouhlasila s přepracováním ani schválením stávajícího návrhu řešení lokality. Uložila OVŽP regulační zásady dále zpracovávat na základě doporučení komisí a rozhodnutí zastupitelstva tak, aby byl zabezpečen optimální rozvoj města z hlediska architektonického i ekonomického.! Schválila jako dodavatele akce DPS II - interiér firmu Barbuščák, Hradec Králo- 2 Chlumecké listy 9 /

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU vé. Pověřuje investičního technika a pí Linhartovou dohledem nad dodávkou jednotlivých položek.! Schválila jako dodavatele díla Rekonstrukce městského kina Panorama na víceúčelové kulturní zařízení firmu KOBLA s.r.o., Pečky. Další pořadí: PKF s.r.o., Hradec Králové a NOBYS s.r.o., Nový Bydžov.! Uložila OSMI ihned obeslat firmu H - projekt Praha, Bazen-servis Týniště nad Orlicí a Sportakcent Praha výzvou pro podání cenové nabídky studie koupaliště s tím, že studie musí obsahovat body uvedené v materiálech pro jednání rady. Město si vymiňuje návštěvu u investorů předchozích děl obeslaných firem ještě před vlastním výběrem.! Uložila OSMI ihned obeslat ve věci zpracování lesního hospodářského plánu tyto firmy: Lesprojekt Hradec Králové, Lesní taxační společnost s r.o., Hradec Králové, Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Hradec Králové, Lesprojekt s.r.o., Kroměříž a Lesprojekt a.s., Brno. Zpracovatel plánu bude vybrán ve spolupráci s Ing. Kašparem.! RM přijala nabídku ornice od p. Tomáše Němce zdarma včetně dopravy v množství cca 450 m 3.! Doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje p.p.č. 636/24 v k.ú. Lučice. V momentě případného prodeje ukládá OSMI smluvně zajistit bezplatné poskytnutí ornice do městského zemníku.! Vzala na vědomí nabídku p. Kycelta (směna pozemků - lokalita Vrchlického). Definitivní rozhodnutí bude učiněno až v souvislosti se získáním vojenského útvaru.! Vzala na vědomí změnu v dovážce obědů pro klienty Střediska sociálních služeb.! Schválila nákup vozu OPEL comfort pro Středisko sociálních služeb, o.p.s.! Odsouhlasila podnájem bytu č. B 4 v Družstevní ulici 789/IV - nájemce Dagmar Macháčková, podnájemci Radek Sedlář a Radka Hniková.! Vzala na vědomí informace o povinnosti Města zpracovat plán odpadového hospodářství obce a uložila OVŽP (p. Česák) ve spolupráci s TSBH zpracovat do první návrh plánu a předložit jej radě k připomínkování.! Vzala na vědomí text oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucího správního odboru MěÚ.! Schválila pro všechny politické strany účastnící se voleb do krajského zastupitelstva možnost prezentace strany v Chlumeckých listech v rozsahu 1 strany za cenu 500,- Kč. Větší množství prezentace je nepřípustné.! Nereflektovala na nabídku fy John Nell - zajištění pitného režimu.! Uložila starostovi jednat s Krajským úřadem KHK a zdravotním holdingem ve věci obsazení tří bytů v bývalé nemocnici.! Odsouhlasila seznam vybraných žadatelů o umístění v DPS II s jednou změnou a doplněním náhradníků. Zároveň uložila bytové komisi předložit do příští rady přehled konkrétního přidělení jednotlivých bytů.! Nereflektovala na nabídku firmy AZ elektronik spol. s r.o., - vybudování či rozšíření městského kamerového systému.! Schválila použití znaku města pro potřeby Informačního střediska ( turistické razítko).! Schválila pronájem sálu kina Ing. Vrzáňovi dne dle platného ceníku. Vyúčtování provede správce kina. USNESENÍ ZE 46. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 6. září 2004 Rada města:! Schválila úhradu víceprací na DPS II ve výši ,- Kč.! Vzala na vědomí informace pana Ing. arch. Zimy o nutných vícepracích v základní škole v hodnotě cca ,- Kč a odsouhlasila pokračování dalších prací s tím, že zároveň uložila starostovi jednat s dodavatelskou firmou o úhradě částky až z rozpočtu r v termínu do ! Schválila připojení Města Chlumec nad Cidl. k projektu Centra evropského projektování a jeho sítě euromanažerů Královéhradeckého kraje společně s městem Nový Bydžov.! Schválila kompletní opravu márnice na hřbitově v Lučicích za cenu (včetně DPH) ,- Kč s tím, že v letošním roce Město dodavateli - fa SOLAR - uhradí rozpočtovanou částku ,- Kč a zbývajících ,- Kč bude uhrazeno z rozpočtu roku 2005 v termínu do ! Zrevokovala (vzhledem k novým skutečnostem) bod 21.e) 43. zasedání rady takto: RM ukládá TSBH do podzimu zajistit dokončení zpevnění povrchu u protipovodňového valu v ul. K Jezu v ceně do ,- Kč včetně DPH a zároveň ukládá FO na tuto akci zajistit finance z rozpočtové rezervy.! Stanovila osobou odpovědnou za skládku inertního odpadu u Bystřice vedoucího TSBH p. Lubomíra Tučka s tím, že od bude posílen stav pracovníků TSBH o 1 sílu na dobu nezbytně nutnou k dohledu na provoz skládky.! Schválila předložený návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2004 a doporučila zastupitelstvu ke schválení.! Schválila uzavření dodatku číslo 2 smlouvy o regulaci tepla a zdokonalení otopné soustavy (rozdíl DPH ve výši ,- Kč).! Schválila úhradu neinvestičních výdajů na žáka s trvalým bydlištěm v Chlumci n. Cidl. za rok 2005 ve výši 5.000,- Kč Soukromé speciální škole pro žáky s více vadami DANETA, s.r.o. Hradec Králové.! Schválila uzavření dodatku k darovací smlouvě - sbírka p. Nováka a vzala na vědomí seznam zemědělských strojů a nářadí ponechaných ve sbírce muzea, seznam dodatečně darovaných předmětů a seznam strojů a nářadí navrácených panu Novákovi.! Schválila nájemné v DPS II ve výši 15,81 Kč/m 2 /měsíc + příplatek za výtah ve výši 100,- Kč/měsíc.! Schválila pronájem sálu ZUŠ (vždy 1 den v týdnu) za účelem výuky břišních tanců.! Schválila výši příspěvku do zájmových kroužků DDM Chlumec nad Cidl. ve školním roce 2004/2005.! Uložila starostovi neprodleně jednat s Armádou ČR ve věci povinností rozborů vody ve studnách obyvatel v okolí vojenského areálu a zároveň zjistit na OVŽP, zda ze zákona v této věci vyplývají nějaké povinnosti pro obec.! Neodsouhlasila oplocení parcely 1520/3, která je zatím ve vlastnictví Města proto, že pozemek se bude v nejbližší době prodávat.! Schválila jako dodavatele 3 ks PC pro městský úřad firmu Kříž - elektronik Chlumec nad Cidlinou s tím, že jeden počítač bude vybaven DVD mechanikou.! Odsouhlasila umístění čtyř billboardů o rozměru 2 x 3 m při vjezdech do města. Jedná se o akci České pojišwovny - projekt Nejbezpečnější město pro život. OVŽP na tuto akci vydá stavební povolení a MP upřesní umístění. Tato akce je pro Město bezplatná.! Uložila místostarostovi ihned vypsat výběrové řízení na místo strážníka MP.! Uložila, vzhledem k množícímu se vykrádání aut u hřbitova, MP v rámci možností monitorovat situaci v této části města.! Uložila zdravotní komisi jednat s oběma ortopedy o množících se stížnostech na nedostatečné zajištění zdravotní péče z jejich strany. USNESENÍ ZE 17. MIMO- ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne Zastupitelstvo města:! Vzalo na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k 5. změně územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo návrh 5. změny územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo předložený návrh Vyhlášky č. 3/2004 o 5. změně územního plánu obce Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo prodej části st.p. 176/1 v k.ú. Chlumec n. C. mezi stp. 176/2 a stp. 176/3 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou vlastníků domu čp. 62/I za kupní cenu 70,- Kč/m 2 s tím, že nabyvatelé uhradí oddělovací geometrický plán a kolek za vklad do katastru nemovitostí a Město zaplatí převodní daň.! Schválilo prodej pozemkové parcely č. 241/5 a id. 1/5 p.p.č. 241/7 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou za cenu 70,- Kč/m 2 manželům Ireně a Michalu Bereščákovým s tím, že kolek za vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatelé a převodní daň zaplatí prodávající.! Schválilo záměr prodeje části p.p.č. 890/77 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo převod pozemkové parcely 678/1, trvalý travní porost o výměře m 2 a parcely dle PK 549/2 o výměře m 2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou z majetku ČR do vlastnictví Města Chlumec n.c.! Schválilo záměr prodeje p.p.č. 1520/3 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo záměr prodeje p.p.č. 636/24 v k.ú. Lučice a uložilo radě učinit potřebné kroky.! Schválilo, v návaznosti na usnesení 19. zasedání zastupitelstva města ze dne , kupní smlouvu na st.p. 205 a p.p.č. 681 v k.ú. Pamětník, uzavřenou mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Chlumec nad Cidlinou, v předloženém znění za podmínek daných kupní smlouvou.! Schválilo uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne mezi Městem Chlumec n. C. a firmou Belu Tec s.r.o., za podmínek uvedených v dodatku č. 1 oboustranně odsouhlasených oběma smluvními stranami. Jana Tučková sekretariát starosty STAVBA DÁLNICE - PRŮCHOD KOLEM CHLUMCE N. C.! "! Dálniční obchvat města se začíná konečně budovat. Jeho součástí je přemostění Cidliny u Pamětníku Stav k 1. září " Přípravné práce přemostění silnice mezi Chárovnou a Lučicemi. foto Ant. Fibigr 4 Chlumecké listy 9 /

4 POLICEJNÍ ZPRÁVY NAPSALI NÁM Z POLICEJNÍCH ZÁZNAMŮ " Za neoprávněné čerpání sociálních dávek byl dne policejním radou obviněn 39ti letý muž z Nepolis, který ačkoliv byl zaměstnán, toto neoznámil MÚ Chlumec n. C. a způsobil tak škodu ve výši ,- Kč. " 69ti letý muž v obci Převýšov po slovní rozepři fyzicky napadl dvě ženy, z nichž jednu i v jejím bytě, a proto mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a porušování domovní svobody a po zadokumentování byla věc policisty Obvodního oddělení Chlumec n. C. předána k dalšímu opatření státnímu zástupci v Hradci Králové. " Z trestného činu neoprávněného ozbrojování byl obviněn 49ti letý muž z Nového Města, který se bez platného zbrojního průkazu zúčastnil lovu zvěře, a to nebylo jedno společnosti, která lov uspořádala. " Správce konkurzní podstaty 51letý doktor práv ze Svitav byl obviněn z pokusu spáchat trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku, jelikož porušil zákonnou povinnost opatrovat a spravovat majetek společnosti OAZA s.r.o. Chlumec n. C., tudíž v úmyslu způsobit škodu ve výši nejméně ,- Kč nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí, jak mu to ukládá zákon o konkurzu a vyrovnání. Dále byl obviněn ze spáchání trestného činu zpronevěry, protože za pronájem areálu OAZA s.r.o. Chlumec n. C. převzal od smluvního pronájemce ,- Kč jako úhradu nájemného za dva měsíce v roce 1997 a tuto částku nevložil do konkurzní podstaty ani ji jako příjem nezaúčtoval a ponechal si ji pro vlastní potřebu. Za tuto trestnou činnost hrozí pachateli trest odnětí svobody až 5 let. " Dne byl policejním radou obviněn 28ti letý muž z Chlumce n. C. z trestného činu ublížení na zdraví, jelikož dne na křižovatce ulic Palackého a Žiželická v Chlumci n. C. srazil osobním autem chodkyni, která přecházela vozovku, a způsobil jí zranění, které si vyžádalo dobu léčení více jak 7 dnů, a z místa nehody ujel. " Dne byl policisty Obvodního oddělení Chlumec n. C. zatčen 30ti letý muž z Litobratřic okr. Znojmo, na kterého byl Okresním soudem Znojmo vydán příkaz k zatčení, a proto byl k tomuto soudu eskortován. npor. Zima Karel ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ Řidiči pozor, na změnu přednosti v jízdě, která bude provedena na křižovatce ulic Komenského, Boženy Němcové a Jungmannova. Ulice Komenského bude v přímém směru označena jako hlavní v obou směrech a ulice Boženy Němcové a Jungmannova budou označeny jako vedlejší. Tento stav bude trvalý. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek ŠKOLA HROU ANEB KDO NEZAŽIL, MŮŽE LITOVAT Z toho, co jste mohli v našem městě zažít v polovině srpna, by měl určitě Komenský obrovskou radost. Na koupališti se totiž konal již podruhé letní hudební tábor. Jelikož jeho organizátoři patří k jazzovým příznivcům a tábor byl rozšířeným soustředěním tanečního orchestru Na Drezíně s.t.o., byl celý tábor laděn převážně jazzově. Ale na své si přišli i příznivci rocku či folku. Od pondělí do soboty se konala řada koncertů různých hudebních těles, a to jak na koupališti tak v Loretě. Všechny koncerty byly přístupné veřejnosti, ale jejich návštěvnost nebyla, dle mého názoru, nijak vysoká. To ale neměnilo nic na jejich kvalitě. Mě jako pedagoga zaujal zejména netradiční přístup jak učitelů - a nebyli to pouze kantoři ze ZUŠ Na Střezině Hradec Králové, ale i takové hvězdy jako jsou Jiří Stivín nebo Jana Koubková či místní hudební skupina Tempo - pánové Ivo Kučera a Michael Kvaček - tak i žáků, kteří byli naprosto bezprostřední a bez jakéhokoli ostychu či trémy vystupovali přímo s těmito hudebníky na jednom pódiu. Naprosto nadšená jsem byla z mladých rockerů, jejichž věkový průměr byl asi 10 let. Byli skutečně skvělí a vypalovali jednu pecku za druhou Olympickem počínaje a Deep Purple konče. Stejně tak jsem byla unešená z mladého nadějného folkaře, který si bez problémů troufl i na písně Jarka Nohavici - a uměl to skvěle! Se svým sytým hlasem a pohodou jemu vlastní jistě bude zdatným hráčem na kytaru, zpěvákem a bavičem nejen u táboráků. Je skvělé, že pokud jsou děti i dospělí naladěni na stejnou strunu, je možné zbourat někdy až příliš vysokou zel, která mnohdy stojí mezi učitelem a žákem. Je vidět, že pedagogové ZUŠ na Střezině Hradec Králové jsou na svém místě a plně ve své nelehké práci uplatňují tak důležitou zásadu J. A. Komenského - škola hrou. Za to jim patří dík a uznání. A já už se tel těším na příští hudební tábor, který se u nás v Chlumci, alespoň doufám, bude zase příští léto konat. Určitě se tu, stejně jako letos, setkám s příjemnými lidmi, skvělými muzikanty a mladými talenty. Mgr. Milena Komárková MAŽORETKY - ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA Chtěla bych po několika jiných zahraničních zájezdech mažoretek a orchestru napsat pár řádků o jednom velice zdařilém osmidenním, do Španělska a to města Murcia. Celý týden v tomto městě probíhaly slavnosti PRIMA VE- RA, kde mažoretky za doprovodu svého orchestru mohly přehlídkou ukázat svou ladnost a při vystoupeních se chlubily tím nejlepším ze svého repertoáru. Odměnou jim byl rozléhající se potlesk. Nebylo jediné místo, v délce 7-8 km, kde by zástupy lidí nebyly nejméně 5-7 řadami. V noci, ihned po hlavním programu, jsme se mohli hodnotit i my sami, na televizní obrazovce. Při cestě do Španělska byla osmihodinová přestávka ve Francii, v Avignonu, kde jsme obdivovali krom jiného i papežský hrad. Při zpáteční cestě opět přestávka, ale tentokrát v Lyonu, kde jsme si nenechali ujít centrum a historickou část. Zájezd byl náročný, ale takový kus země zhlédnout, ochutnat krevety, lososy, kraby, šneky, zmrzliny a jiné lahůdky, to jistě stojí za to. Celý zájezd provázelo veselí spolu s disciplinou skutečně reprezentující naši zemi. A proto aw jsou naše mažoretky a orchestr pod vedením Petra Raška a záštitou p. ředitele Jana Mollingera stále tak na výši, aby bylo takovýchto zdařilých zájezdů ještě mnoho. Očima nezávislé nadšenkyně, hlídající jejich zdravotní stav, pro Vás napsala Kopecká Věra POZVÁNKA CHOVATELŮ Základní organizace Českého svazu chovatelů v Chlumci nad Cidlinou oslaví letos 80 let trvání organizace. K tomuto výročí jsou zaměřeny chovatelské akce října 2004 bude uspořádána Okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže. Stovka vystavovatelů, nejen z Hradecka, vystaví asi 300 králíků, 200 holubů a 200 kusů drůbeže včetně hus i krůt. Možnost nákupu chovných zvířat. 16. října 2004 zde Klub chovatelů drůbeže plymutek při své páté výstavě představí na 400 kusů plymutek velkých i zdrobnělých ve všech barevných variantách. O chlumeckém posvícení října 2004 pro Vás připraví chovatelé přehlídku chovaných zvířat. Vedle králíků, holubů, drůbeže bude vystaveno i exotické ptactvo. Zveme proto všechny občany k návštěvě těchto akcí na říjnové setkání v areálu chovatelů u koupaliště. Chlumečtí chovatelé 6 Chlumecké listy 9 /

5 NAPSALI NÁM NAPSALI NÁM SKAUTSKÉ STŘEDISKO CHLUMEC N. C. UVÁDÍ DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH SVÁTEK VŠECH ZAHRÁDKÁŘŮ V ČASTOLOVICÍCH hrají: Vratislav Appl - odborný dozor, Věra Kopecká - překladatelka, Jiří Meuer Hujer - psychická podpora, Martin Meuer - technické zabezpečení, kostýmy: Miloslava Dědková Kazi, Veronika Vošoustová Teta Kateřina Nováková Libuše, Martina Rjabinčáková, Veronika Jechová Šmudla, Lenka Malíková Pískle DÍL 1: SKAUTI VENKU aneb DÁNSKO 2004 Rádi se s Vámi podělíme o pár zážitků, jak si chlumečtí skauti a skautky vyrazili tak trošku za hranice všedních dnů. Od našich kamarádů ze střediska Střela Stěžery jsme dostali nabídku zúčastnit se celosvětového setkání skautů v DÁN- SKU. Toto setkání s názvem BLAA SOMMER se koná jednou za 5 let a letos se počítadlo zarazilo na čísle účastníků. Nabídku jsme s nadšením přijali a posílili tak osmičlennou českou skupinu o 10 Chlumečáků. Na cestu za dobrodružstvím jsme, po menších potížích s auty, vyrazili v odpoledních hodinách. Naši dva bílí Tranziti spokojeně upalovali přes Liberec, kolem Drážlan k Berlínu a Hamburku až do Dánského Klipplevu. Tam jsme dorazili v ranních hodinách. První dva dny byli ve znamení budování tábořiště. Všude kolem nás rostly táborové stavby jak z vody a místní pastviny se měnili k nepoznání. Vyrostlo zde nespočetně táborových ŽIVOTNÍ MOUDRA $ Vždycky je sice důležité mít na krku hlavu - někdy je však důležitější mít na něm kravatu. $ Výchova bývá odtržena od života: Děti učíme mýt si ruce před jídlem, zatímco v dospělosti si člověk zpravidla ruce nejvíc umaže, když se dere ke korytu. bran, maják, strážní věže, imitace plachetnice i spousta atrakcí jako kolotoče, houpačky, lanové dráhy atd. Vše plně funkční z borové kulatiny a bez jediného hřebíku, jen vázané provazy. Po budování následoval aktivní odpočinek. Navštěvovali jsme tábory jiných národů a vyměňovali si zkušenosti, jak se kde táboří a skautuje.nejvíc nás zaujali pro nás dost exotičtí skauti z Ghany a Egypta. Hostitelé si nás hýčkali. Připravili celodenní výlet do okolí, obří grilování, návštěvu cirkusu a vikingské vesnice. Sledovali jsme partu dobrovolníků, jak vikingský skansen zdokonaluje, a některé práce nám dovolili si vyzkoušet. Z připravených atrakcí nás nadchl aquapark. Nejen horou z kostek ledu, skluzavkou či důmyslným tobogánem, ale hlavně obří houbovou bitvou. Zde jsme se několikrát střetli se skauty z Německa a Ruska a vždy jsme odcházeli se ctí. Den strávený u moře jsme si také nenechali ujít. Teplota vody sice koupání moc nepřála, ale když už jsme tam byli, smočili se všichni, ne vždy dobrovolně Každý začátek má ale i svůj konec, ten náš byl šwastný, ale se slzami v očích. Holky nebrečte fotek je mnoho zážitků ještě více Angličané se k nám na tábor vydají již příští prázdniny. A Vy všichni u toho můžete být stačí jen zajít mezi kamarády, kteří se scházejí ve skautské klubovně, areál DDM u zahradnictví. A kdy? Stačí zavolat, či poslat sms na některé tel. číslo Vráqa, nebo Věra, Káqa, Méra, rádi Vám odpovíme. V&V $ Pověst je komentované vydání tvého životopisu v podání jiných. $ V očích tvých bližních ti nejvíc uškodí, jestliže sis polepšil. $ Touha po moci je nevyléčitelná nemoc, k níž první pomocí je až poslední pomazaní. $ Do řečí se člověk dostává šeptem. LV Ve dnech 8. až 10. října 2004 se koná oblastní výstava ovoce, zeleniny a květin v Častolovicích. Již tradičně má název ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. Tento název odpovídá nejen vystavovaným produktům, ale i celkovému aranžmá a úrovni. Na ploše přes 1000 m 2 v areálu sokolské zahrady, sokolovny a jídelny základní školy bude vystaveno vše, co každého zahrádkáře zajímá a co se dá na zahrádce vypěstovat. Výstava pod heslem Radost - Krása - Užitek poskytne ucelený obrázek našich velkopěstitelů i drobných zahrádkářů. Vystaveno bude ovoce všeho druhu, jak současně pěstované, tak i rezistentní a perspektivní. Vystavovat budou tři výzkumné ovocnářské ústavy. Na své si jistě přijdou i ti zahrádkáři, kteří pěstují sice starší, ale stále dobré odrůdy jablek a hrušek. V naučném koutku, který je již tradičně hodně sledován, budou návody a rady, jak pěstovat co nejlepší ovoce a zeleninu na našich zahrádkách. Poradenská služba bude sloužit všem dotazovaným návštěvníkům a vyřeší otázky na Vašich zahrádkách. Ovoce a zeleninu budou vystavovat téměř všechny okresy východních Čech. Kromě pěkného ovoce, zeleniny a již tradičně vkusné aranžerie bude výstava doplněna květinovou výzdobou, okrasnými dřevinami, kaktusy, miniaturními dřevinami, bonsajemi a doplňkovými věcmi. V letošním roce bude výstava rozšířena o výstavu květin - jiřin, jiřinek a pelargonií. K prodeji bude připraveno vše, co každý zahrádkář ke své zálibě potřebuje. Drobné strojky a nářadí všeho druhu, pomůcky pro kutily, keramika a proutěné výrobky, ovoce ke konzumaci a na uskladnění, zeleninu, květiny včetně cibulovin jistě přivítá každý návštěvník. Taktéž se budou prodávat ovocné stromky a keře, růže a bonsaje. Stánkový prodej sušeného ovoce, odborné literatury a dalších potřebných věcí bude pro každého návštěvníka připraven v dostatečném množství. Bohaté občerstvení a kulturní program hudebních orchestrů zpříjemní pobyt každého zahrádkáře. Pro zájemce jsou připraveny i odborné přednášky o pěstování ovoce a zeleniny, o šetrné chemické ochraně na zahrádce a pro milovníky květin budou ukázky vazačské práce a květinové dekorace suchých i rostlých květin. Po prohlídce výstavy bude možné navštívit i zámek v Častolovicích, který bude otevřen po celou dobu výstavy. K příjemnému zážitku při prohlídce výstavy, která bude otevřena v pátek od 9.00 hod. do hod., v sobotu od 8.00 hod. do hod. a v neděli od 8.00 hod. do hod., Vás zvou pořadatelé. Bližší informace na telefonu ZO ČZS v Častolovicích a Územní rada ČZS v Rychnově n. Kn. ve spolupráci s OÚ v Častolovicích PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: - vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní, - ovoce z ovocnářských a šlechtitelských ústavů, - současně pěstovaná zelenina, včetně pěstitelských specialit, - výstava květin - chryzantém, jiřin a jiřinek, - soutěž o nejlepší misku ovoce a zeleniny, - ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, - bohatá květinová výzdoba ze suchých a rostlých květin, - poradenská služba, odborné přednášky a ukázky, aranžování květin, - prodej ovocných stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, - stánkový prodej všeho, co každý zahrádkář potřebuje, - prodej květin, keramiky, bonsají a odborné literatury, pořádá výstavu ovoce, zeleniny a květin ve dnech října 2004 ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH RADOST - KRÁSA - UŽITEK Areál sokolské zahrady, sokolovny a jídelny základní školy v ČASTOLOVICÍCH - doprovodný kulturní pořad a bohaté občerstvení, - možnost návštěvy renesančního zámku v Častolovicích, BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL PROGRAM: PÁTEK Slavnostní zahájení výstavy za účasti předsedy Republikové rady ČZS, krajských zástupců, Územních rad ČZS z východních Čech Zahájení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny Ukázka aranžování suchých a rostlých květin s různými doplňky - Zdenka Papáčková Ukončení prvního dne výstavy. SOBOTA Zahájení druhého dne výstavy Zasedání pléna ÚR ČZS Vystoupení Lázeňského orchestru z Vamberka Přednáška Citlivá chemická ochrana - A. Mimra. Beseda Jak nejlépe pěstovat růže - J. Peřina Ukončení druhého dne výstavy. NEDĚLE Zahájení třetího dne výstavy Aranžování květin - Zdena Kvasničková Vystoupení hudební country skupiny Špunti Vystoupení hudební country skupiny Špunti Beseda o pěstování ovoce a zeleniny od A do Z - Ladislav Hrnčíř Ukončení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny Celkové ukončení výstavy Zahrada východních Čech. 8 Chlumecké listy 9 /

6 NAPSALI NÁM V ČERVENCI 2005 ZŘEJMĚ POJEDE SPECIÁLNÍ VLAK CHLUMEC NAD CIDLINOU - VARAŽDIN Ve dnech 28. a 29. srpna se v Praze - Hostivaři konala kvalifikační soutěž na XIII. Mezinárodní olympiádu hasičů a XV. Mezinárodní olympiádu mladých hasičů, které se budou konat ve dnech července Tuto soutěž pořádá světová organizace hasičů CTIF. Při poslední olympiádě dospělých v roce 2001 ve finském Kuopiu reprezentovala Českou republiku i družstva žen a mužů z Chlumce n.c. Na dětské části této světové hasičské události startovalo v kategorii dívky i tehdy naše družstvo. Naši účast na XIV. olympiádě mladých hasičů loni v rakouském Kapfenbegu si zřejmě většina obyvatelů našeho města pamatuje, když kluci vybojovali senzačním 2. místem pro Českou republiku historicky nejlepší umístění. Do letošní kvalifikace se přihlásilo celkem pět družstev chlumeckých hasičů. Družstvo dívek, chlapců, žen, mužů a mužů nad 30 let. V sobotu se konala soutěž dětí. Naše dívky neodjížděly do Prahy jako favoritky, nebow těmi byla nesporně děvčata z Pískové Lhoty, která spolu s našimi chlapci rovněž úspěšně reprezentovala na minulé olympiádě v Rakousku. Soutěží se ve dvou disciplinách. V požárním útoku a štafetě na 400 m, dle mezinárodních pravidel. Favoritky z Pískové Lhoty předvedly vynikající požární útok a časem 45,65 sec. se usadily až do startu našich dívek bezpečně na 1. místě. Naše dívky se ale nenechaly zahanbit a o 0,06 sec. se prodraly na průběžné vedení v soutěži. V kategorii chlapců zahájili požární útoky famózně naši rivalové z Měníku a dosáhli rekordního času 39,47 sec. Naše kluky tento čas zdravě nažhavil a provedli útok za 40,17 sec. Časy z obou částí soutěže sčítají. Štafety se ukázaly jako naše silné disciplíny a dívky si v ní upevnili 1. místo a porazily své soupeřky o 3,86 sec. Měník na naše kluky ve štafetě nestačil a chlumečtí jim nadělili 3,7 sec. a zajistili si časem na jistotu 70,14 sec. celkové 1. místo a spolu s dívkami postup do Chorvatska. Hostivařský stadion při závěrečném vyhlášení postupujících patřil chlumeckým. Ti spontánně, před závěrečným ceremoniálem, předvedli přímo na ploše stadionu tribunám improvizovanou kulturní vložku s oslavným tancem při hitu písně Makarena. I za toto představení sklidila děcka bouřlivé ovace zaplněných tribun. V druhé půli července se mladí hasiči zúčastnili jako hosté Mezinárodního tábora v Ettelbrucku v Lucembursku a místního mistrovství a kvalifikace na olympiádu ve Varaždinu. I zde jsme obsadili bez rozlišení kategorií 1., 2. a 4. místo. V kategorii dospělých postup zaručovalo umístění na 1. a 2. místě v jednotlivých kategoriích. Družstvo žen provedlo velmi solidní požární útok a časem 57,42 si vytvořilo na druhé družstvo v pořadí z Frýdku Místku slibný náskok pro štafetu 3,53 sec. Přestože si ženy na štafetě náskok ještě zvýraznily o 8,4 sec., bohužel však došlo ke kolizi hned na 2. úseku v hliníkové, 6 m dlouhé rouře a zraněná závodnice porušila pravidlo o překonání této překážky. Za obětavost a dokončení svého úseku zraněná Lucie sklidila bouřlivý potlesk a uznání, ale rozhodčí nechybovali a potrestali naši štafetu 20 trestnými sekundami. Ženy tak obsadily 2., ale hlavně postupové místo. Kategorie mužů přinesla velmi, až neuvěřitelně, dramatický souboj rovněž mezi chlumeckými a frýdeckomísteckými hasiči. Rozdíl mezi oběma družstvy byl pouhých 1,07 sec. ve prospěch Severomoravanů. Frýdek dosáhl času 43,8 sec. Štafetu zaběhli naši časem 61,13 lépe o 1,17 sec. než soupeř, a tak 1. místo v kvalifikaci minulo naše družstvo o neuvěřitelnou 0,1 sec. Kategorie B veteránů ukázala, čeho všeho jsou hasiči schopni. Jasným oblíbencem všech účastníků kvalifikace se stalo družstvo z Honezovic, s věkovým součtem 489 let mělo při věkovém průměru 54,3 let na naše družstvo veteránů náskok 22 sec. již před startem. Tito chlapci reprezentovali tehdejší ČSSR na olympiádě v roce 1973 konané u nás v Brně a nyní se znovu po 31 letech rozhodli pro návrat na olympiádu do Chorvatska. Jejich nasazení a elán byl naprosto neuvěřitelný. Předvedli velmi slušný požární útok časem 56,7 sec. Bohužel při štafetě podlehli závodníci Honezovic na posledních dvou úsecích euforii, nebow při jejich vystoupení stál celý stadion na nohou a bouřlivě hochy povzbuzoval, přecenili své fyzické schopnosti a s nataženými svaly na nohou statečně dokulhali do cíle. Naši veteráni tak smazali jejich náskok a v kvalifikaci ve své kategorii vyhráli s časy 47,85 na požárním útoku a 67,16 na štafetě. V červenci 2005 tak bude na světové hasičské události č. 1 reprezentovat Českou republiku 11 družstev a z toho 5 jich bude z Chlumce nad Cidlinou!!!! P.Z. TROCHA HUMORU Jeden pán zavadil v tramvaji o velmi tlustou dámu a omlouvá se: Račte laskavě prominout, nevšiml jsem si vás! Nato dáma: Och, vy lichotníku! V jednom úřadě po skončení pracovní doby zvoní telefon. Sluchátko zvedne uklízečka a hlásí: Tel sem nevolejte, nikdo tu už není! Tel se tu pracuje! Manželka, naříká: Proč jen jsem si tě brala. Mohla jsem jít k divadlu! Jen si nemysli, povídá muž, že biletářky mají na růžích ustláno! Paní Nováková povídá ráno manželovi: Karle, dnes v noci jsi o mně povídal ze spaní hrozné věci! Ale to se moc mejlíš, Andulko. Já vůbec nespal! LV 10 Chlumecké listy 9 /

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 9. schůze Rady Města Nový konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr. Kunt

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis č. 13/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 13. zasedání Rady

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více