JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ"

Transkript

1 JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte pro budoucí použití. Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoli dalšímu uživateli spotřebiče. Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám. Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za přívod! Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (příprava pokrmů v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití! Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí. Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace. Vždy odpojte spotřebič od napájecího přívodu ze zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním. Spotřebič nepoužívejte, pokud je rotační sítko poškozeno, pokud má viditelné praskliny nebo trhliny nebo pokud je síto protrženo. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce. Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu. Po ukončení práce a před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky. Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí samolepicí tapety, fólie, apod.)! Tento spotřebič není určen pro venkovní použití. Na spotřebič neodkládejte žádné předměty. Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin! 2 / 41

3 CZ Pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody (ani částečně) ani nemyjte pod proudem vody! Tento spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání. Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, gril atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.). Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití jiného příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu. Správným nasazením víka na spotřebič se uvolní bezpečnostní pojistka a spotřebič lze zapnout. Nedotýkejte se malých nožů ve spodní části mikrosítka. Je-li odšťavňovač v provozu, nevyjímejte z něj nádobu na dřeň. Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE sáček, atd.). Nezapínejte spotřebič bez vložených substancí! Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů. Nikdy během chodu spotřebiče nevsunujte prsty do plnicího otvoru a nepoužívejte též vidličku, nůž, lžíci apod. K tomuto účelu používejte pouze přiložené pěchovadlo. Před každým připojením spotřebiče k el. síti zkontrolujte, zda je regulátor v poloze 0 (vypnuto). Spotřebič nepoužívejte bez nasazeného zásobníku dužiny. Nezpracovávejte zmražené potraviny. Pokud se dužnina začne nadměrně hromadit např. na sítku nebo víku, spotřebič vypněte a příslušný dílec vyčistěte. Než odejmete víko, spotřebič vypněte a počkejte, až se rotující sítko zastaví. Dejte pozor, aby se napájecí přívod nedostal do kontaktu s rotující částí spotřebiče. Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu. Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti. Zavaděním, zakopnutím nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění! Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany. V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, požár) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. Popis ovládacích prvků (obr. 1) A pohonná jednotka A1 spínač ON / OFF A4 uzávěr (aktivuje a deaktivuje bezpečnostní pojistku) A2 regulátor rychlostí 1-5 A5 napájecí přívod A3 hřídel pohonu B nádoba s výlevkou (aktivuje a deaktivuje bezpečnostní pojistku) C sítko D víko D1 plnicí otvor E pěchovadlo F zásobník dužiny G nádobka na šťávu G1 víko se separátorem pěny H čisticí kartáček 3 / 41

4 E D1 D H C B A3 G1 A A4 F A1 A2 A5 G 4 / 41

5 CZ PŘÍPRAVA A POUŽITÍ SPOTŘEBIČE Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte spotřebič s příslušenstvím. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím umyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout. Sestavení spotřebiče (obr. 2) Do držáku vložte zásobník dužiny F. Nádobu B zasuňte do pohonné jednotky A až na doraz. Sítko C nasaďte na hřídel pohonu A3 a mírným tlakem ho zajistěte. Na nádobu B řádně nasaďte víko D a zajistěte ho zaklapnutím uzávěru A4 (současně nastane odjištění bezpečnostní pojistky). Této operaci věnujte zvýšenou pozornost. Víko je nyní zajištěno ve správné poloze a pohonná jednotka A může pracovat. Při vyjímání jednotlivých součástí postupujte opačným způsobem. Poznámka: Při nesprávném nasazení a upevnění víka spotřebič nelze zapnout. Příprava potravin Spotřebič je určen pro zpracování téměř všech druhů ovoce a zeleniny. Rybíz, banány, avokádo, fíky, mango atp. nejsou vhodné ke zpracování v odšťavovači. Takové ovoce lze zpracovávat zařízením na zpracování ovoce, mixérem a lisovacím přístrojem. Vždy používejte čerstvé, zralé ovoce a zeleninu, získáte tím více šťávy. Odstraňte stopky (třapiny u hroznů) a natě. Ovoce nebo zeleninu pečlivě omyjte. Větší potraviny rozdělte na menší kousky. Odstraňte pecky (např. u švestek, broskví, třešní atd.). Odstraňte silnou slupku (např. u melounů, ananasů, okurek, brambor, řepy, celeru atd.). Citrusové plody oloupejte a odstraňte bílou dužinu i jadérka, jinak může mít šťáva nahořklou chuť. Potraviny se slabou slupkou loupat nemusíte (např. jablka, hrušky, mrkve, ředkvičky, petržel atd.). Použití spotřebiče Sestavený spotřebič umístěte na pevnou, rovnou, stabilní, hladkou a čistou pracovní plochu, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob (viz odst. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ). Ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci. Otvory ve spotřebiči zajišťují proudění vzduchu při ventilaci a nesmí se zakrývat ani jinak blokovat. Nesmí se též odnímat nožky. Přesvědčte se, že napájecí přívod není poškozen a že neprochází přes jakékoliv ostré či horké plochy. El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí, snadno odpojit od el. sítě. Vidlici napájecího přívodu A5 zasuňte do el. zásuvky. Pod výlevku umístěte nádobku G bez víka G1 nebo jinou vhodnou nádobu na šťávu. Spotřebič zapněte přepnutím spínače A1 do polohy ON a otočením regulátoru A2 do příslušné polohy podle zpracovávané potraviny. Pro zpracování měkkých/šťavnatých potravin (např. jablek, citrusů, rajčat atd.) otočte regulátorem do polohy 1 (nízká rychlost). Pro zpracování potravin s nižším podílem šťávy (např. mrkev, petržel atd.) zvolte regulátorem rychlost vyšší. Pro zpracování tuhých potravin (např. celeru) otočte regulátorem do polohy 5 (vysoká rychlost). 5 / 41

6 Připravené, pečlivě omyté potraviny postupně vkládejte do plnicího otvoru D1 a lehce je přitlačujte pěchovadlem E. Na pěchovadlo příliš netlačte, mohlo by to ovlivnit výslednou kvalitu nebo dokonce způsobit zastavení spotřebiče. Po ukončení práce spotřebič vypněte, vyčkejte, až se rotující sítko zcela zastaví a spotřebič odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky. Před naléváním šťávy nasaďte na nádobku G víko G1, které zachytí vzniklou pěnu. Poznámky Množství zpracovávaných potravin volte tak, aby nedošlo k překročení maximálního obsahu nádob označeného ryskou. Doporučujeme občas práci přerušit a odstranit dužninu, která se zachytila na sítku nebo víku (viz odst. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ). Čas přípravy závisí na množství, druhu i kvalitě použitých potravin a pohybuje se v jednotkách až desítkách sekund. Maximální doba nepřetržitého chodu jsou 1 min., poté dodržte pauzu cca 2 min. nutnou k ochlazení pohonné jednotky. Pokud potřebujete během odšťavňování vyprázdnit zásobník dužiny F, nejdříve spotřebič vypněte. Zásobník nadzvedněte, naklopte a vyjměte. Po vyprázdnění ho opačným způsobem umístěte řádně zpět. Pokud by došlo k zablokování spotřebiče, okamžitě ho vypněte a vyčistěte. Vibrace během odšťavňování upozorňují na ucpané nebo poškozené sítko. Spotřebič okamžitě vypněte. Sítko zkontrolujte. Poškozené sítko více nepoužívejte! Ujistěte se, že: Pěchovadlo netlačíte přílišnou silou. Mohli byste tak ovlivnit kvalitu šťávy či dokonce zastavit mikrosítko. Nikdy nestrkejte prsty či předměty do plnicího otvoru. Když je potravina zpracována a již nevytéká žádná šťáva, vypněte odšťavňovač, vytáhněte vidlici napájecího přívodu a vyčkejte, dokud se mikrosítko zcela nezastaví. Tipy k použití Je nutné používat čerstvé ovoce či zeleninu, protože čerstvé ovoce či zelenina obsahuje více šťávy. Ananas, řepa, celer, jablko, okurka, mrkev, různé dýně, rajčata, granátová jablka, pomeranče a mandarinky a hroznové víno jsou obzvláště vhodné k odšťavnění v tomto odšťavňovači. Není nutné odstranit jemnou slupku či loupat ovoce. Pouze tlustou slupku je nutno předem odstranit, např.: pomeranče a mandarinky, ananas a syrová řepa. Při odšťavňování jablek závisí hustota šťávy na druhu jablka. Čím více šťávy jablko obsahuje, tím řidší šťáva bude. Zvolte tedy druh jablka dle Vaší chuti. Jablečná šťáva velmi brzy zežloutne. Přidáním pár kapek citrónu tuto dobu před zežloutnutím prodloužíte. Ovoce obsahující škrob, jako banány, papája, avokádo, fíky, mango, atd. nejsou vhodné k odšťavování v tomto odšťavňovači. Takové ovoce lze zpracovávat zařízením na zpracování ovoce, mixérem a lisovacím přístrojem. Listová zelenina a její stonky lze také odšťavnit, je však nutné pěchovátko tlačit pomalu. Odšťavňovač není vhodný pro druhy ovoce, které jsou obzvláště tvrdé, obsahují vlákna a hodně škrobu, jako např. cukrová třtina. Dobré rady Pro získání více šťávy, stlačujte měkké potraviny pomalu. Pro zachování co nejvíce vitaminů, spotřebujte získanou šťávu co nejdříve. V případě, že šťávu potřebujete uchovat několik hodin, vložte ji do ledničky. Šťáva se uchová lépe, když do ní přidáte pár kapek citrónové šťávy. Šťávu pro děti nařeďte stejným množstvím vody. Dužinu můžete použít k dalšímu zpracování v kuchyni (např. pro přípravu polévek, omáček atd). 6 / 41

7 CZ Chcete-li dosáhnout čisté šťávy bez pěny, nasaďte na nádobu víko s integrovaným oddělovačem pěny. Chcete-li dosáhnout nadýchané šťávy s pěnou, víko s integrovaným oddělovačem pěny z nádoby sundejte. Jestliže odšťavňujete přezrálé ovoce, sítko se může mnohem rychleji ucpat. Čas přípravy, kvalita a výtěžnost šťávy závisí na množství, druhu, datu sklizně i kvalitě použitých potravin a pohybuje se v jednotkách až desítkách sekund. ÚDRŽBA Před každou údržbou a čištěním vždy spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! Nepoužívejte drsné a agresivníčisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, ředidla nebo jiná rozpouštědla)! Pohonnou jednotku A a hřídel A3 čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Ostatní odnímatelné příslušenství ihned po použití umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu, opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (nepoužívejte myčku nádobí). Při čištění sítka dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili. Sítko C můžete snadno vyčistit pomocí přiloženého kartáčku H. Některé plody mohou určitým způsobem příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a není důvodem k reklamaci spotřebiče. Toto zabarvení obvykle za určitou dobu samo zmizí. Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnicí prvky byly čisté a funkční. SKLADOVÁNÍ Spotřebič uložte na suchém bezpečném místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Ovoce / Vitamíny / minerály KCal/cal Rychlost odšťavňování zelenina Jablko C 200 g = 150 KJ 72 Cal Vysoká Meruňka Bohatá na vlákninu a 30 g = 85 KJ 20 Cal Nízká obsahující draslík (K) Řepa Dobrý zdroj v.m, vlákninu, 160 g=190 KJ 45 Cal Vysoká C a K Borůvky C 125 g=295 KJ 70 Cal Nízká Zelí C, K, M, B6 a vláknina 100 g=110 KJ 26 Cal Vysoká Mrkev A, C, B6 a vláknina 120 g=125 KJ 30 Cal Vysoká Celer C a K 80 g=55 KJ 7 Cal Vysoká Okurka C 280g=120 KJ 29 Cal Nízká Anýz C a vláknina 300 g=145 KJ 35 Cal Nízká Hroznové C B6 a K 125 g= Cal Nízká víno Kiwi C a K 100 g=100 KJ 40 Cal Nízká Hamimeloun C, M, vláknina a A 200 g=210 KJ 50 Cal Nízká Nektarínka C, B3, K a vláknina 180 g=355 KJ 85 Cal Vysoká Broskev C, B3, K a vláknina 150 g=205 KJ 49 Cal Vysoká Hruška Vláknina 150 g=205 KJ 60 Cal Vysoká Ananas C 150 g=250 KJ 59 Cal Vysoká Jahoda C, Fe, K a MG 125 g=130 Kj 31 Cal Nízká Rajče C, vláknina, E, M a A 100 g=90 KJ 22 Cal Nízká 7 / 41

8 odstraňování poruch Porucha Spotřebič nefunguje Při prvním spuštění vydává spotřebič nepříjemný zápach. Odšťavňovač vydává velký hluk, nepříjemný zápach, je horký na dotek, dýmí, atd. Mikrosítko je zablokované. Způsob odstranění Odšťavňovač je vybaven bezpečnostní funkcí. Je-li odšťavňovač nesprávně sestaven, nebude fungovat. Nejdříve vypojte odšťavňovač ze zásuvky a poté zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně sestaveny. Tento jev je normální. Pokud i po několika spuštěních zařízení stále vydává zápach, zkontrolujte množství a dobu zpracovávání potravin. Vypněte přívod el. energie k zařízení a vypojte zásuvku. Obraťte se na místní autorizovaný servis Vypněte přívod el. energie k spotřebiči a odejměte víko, uvolněte mikrosítko a plnící otvor, poté řádně sestavte. Odšťavňujte měnší množství potravin Technická specifikace Odšťavňovač Nerezové provedení 5 rychlosti Velký plnící otvor vhodný i pro celá jablka Nerezové mikrosítko Extra tichý Odnímatelný zásobník na dřeň o objemu 2,3 l Nádoba na šťávu 1,5 l se stupnicí a oddělovačem pěny Snadno rozebíratelné části Bezpečností systém uzavírání Gumové nožičky zajišťující stabilitu Všechny odnímatelné díly lze mýt v myčce na nádobí Hlučnost < db (A) Napájení: 230 V ~ 50 Hz Příkon: 700 W Rozměry: 32 x 41 x 24,5 cm Hmotnost (NETTO): 4,7 kg Spotřebič třídy:ii. Příkon ve vypnutém stavu je < 0,50 W. Legislativa a ekologie Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění: NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění). NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění). NV č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (odpovídá Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU v platném znění). Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. 8 / 41

9 CZ VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea. materiál určený pro styk s potravinami 9 / 41

10 Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným obsahom obalu dobre uschovajte. Všeobecné bezpečnostné pokyny Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu,prehliadnite vyobrazenie a návod uschovajte na neskoršie použitie. Inštrukcie v návodepovažujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča. Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN! Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod! Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie! Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Udržujte spotrebiča jeho prívod mimo dosahu detí. Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy potravín! Ak sa napájací prívod tohto spotrebiča poškodí, musí byť prívod nahradený výrobcom, servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo nebezpečnej situácii. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak správne nepracuje, alebo spadol na zem a poškodil sa. V takomto prípade odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje. Spotrebič nepoužívajte, ak je rotačné sitko poškodené, ak má viditeľné praskliny alebo trhliny alebo ak je sito pretrhnuté. Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu. Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí samolepicí tapety, fólie, apod.)! Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie. Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety. Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne) a neumývajte ju prúdom vody! Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré spotrebič automaticky zapína. Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením. Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu. 10 / 41

11 SK Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča) alebo vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá). Správnym nasadením veka na spotrebič sa uvoľní bezpečnostná poistka a spotrebič možno zapnúť. Nikdy počas činnosti spotrebiča nevsúvajte prsty ani kuchynské náradie (lyžice, nože a pod.) do plniaceho otvoru. Na tento účel používajte výhradne priložené zatláčadlo. Pred každým pripojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či je regulátor v polohe 0 (vypnuté). Po skončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky. Spotrebič vždy odpojte od napájania, pokiaľ ho nechávate bez dozoru. Spotrebič nepoužívajte bez nasadeného zásobníka dužiny. Nespracúvajte zmrazené potraviny. Nezapínajte spotrebič bez vložených substancií! Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov. Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE sáčok, atď). Ak sa dužina začne nadmerne hromadiť napríklad na situ alebo veku, spotrebič vypnite a príslušenstvo očistite. Skôr ako snímete veko, spotrebič vypnite a počkajte, než sa rotujúce sito celkom zastaví. Dajte pozor, aby sa napájací prívod nedostal do kontaktu s rotujúcou časťou spotrebiča. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča. Nenavíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tým životnosť prívodu. Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti. Zavadením alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu! Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany. V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a jeho príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, požiar) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV (obr. 1) A pohonná jednotka A1 spínač ON / OFF A4 zámok (aktivuje/deaktivuje bezpečnostnú pojistku) A2 regulátor rýchlostí 1 5 A5 napájací prívod A3 hriadeľ pohonu B nádoba s výlevkou (aktivuje a deaktivuje bezpečnostnú poistku) C sito D veko D1 plniaci otvor E zatláčadlo F zásobník na dužinu G nádobka na šťavu G1 veko so separátorom peny H čistiaca kefka 11 / 41

12 E D1 D H C B A3 G1 A A4 F A1 A2 A5 G 12 / 41

13 SK PRÍPRAVA A POUŽITIE ODŠŤAVOVAČA Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte spotrebič s príslušenstvom. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pred prvým uvedením do činnosti umyte všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami, roztokom teplej vody a saponátu, dôkladne ich opláknite čistou vodou a utrite dosucha, prípadne nechajte oschnúť. Zostavenie spotrebiča (obr. 2) Do držiaka vložte zásobník dužiny F. Nádobu B zasuňte do pohonnej jednotky A až na doraz. Sito C nasaďte na hriadeľ pohonu A3 a miernym tlakom ho zaistite. Na nádobu B riadne nasaďte veko D a zaistite ho zaklapnutím zámku A4 súčasne nastane odistenie bezpečnostnej poistky). Tejto operácii venujte zvýšenú pozornost! Veko je teraz zaistené v správnej polohe a pohonná jednotka A môžepracovať. Pri vyberaní jednotlivých súčastí postupujte opačným spôsobom. Poznámka: Pri nesprávnom nasadení a upevnení veka spotrebič nie je možné zapnúť. Príprava potravín Spotrebič je určený na spracovanie takmer všetkých druhov ovocia a zeleniny. Ríbezle, banány, avokádo, figy, mango a pod. nie sú vhodné na spracovanie v odšťavovači. Takéto ovocie možno spracovávať zariadením na spracovanie ovocia, mixérom a lisovacím prístrojom. Vždy používajte čerstvé, zrelé ovocie a zeleninu, získate tým viac šťavy. Odstráňte stopky (aj pri hroznách) a vňate. Ovocie alebo zeleninu starostlivo umyte. Väčšie potraviny rozdeľte na menšie kúsky. Odstráňte kôstky (napr. pri slivkách, broskyniach, čerešniach atď.). Odstráňte hrubú šupku (napr. pri melónoch, ananásoch, uhorkách, zemiakoch, repe, zeleri atď.). Citrusové plody olúpte a odstráňte bielu dužinu aj jadierka, inak môže mať šťava horkastú chuť. Potraviny s tenkou šupkou lúpať nemusíte (napr. jablká, hrušky, mrkvy, reďkovky, petržlen atď.). Použitie spotrebiča Zostavený spotrebič umiestnite na pevnú, rovnú a suchú podložku (pozri text I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA). Ponechajte voľný priestor na dobrú ventiláciu. Otvory v spotrebiči zaisťujú prúdenie vzduchu pri ventilácii a nesmú sa zakryť ani inak blokovať. Nesmú sa snímať nožičky. Presvedčite sa, že napájací prívod nie je poškodený, nieje položený pod spotrebičom, ani vedený po ostrých či horúcich plochách. Elektrická zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade nebezpečenstva spotrebič dal ľahko odpojiť od elektrickej siete. Vidlicu napájacieho prívodu A5 zasuňte do elektrickej zásuvky. Pod výlevku umiestnite nádobku G bez nasadeného veka G1 alebo inú vhodnú nádobu na šťavu. Spotrebič zapnite otočením spínače A1 do polohy ON a následne otočením regulátora A2 do príslušnej polohy podľa spracovávanej potraviny. Pre spracovanie mäkkých/šťavnatých potravín (napr. jabĺk, citrusov, paradajok atď.) otočte regulátorom do polohy 1 (nízka rýchlosť). Pre spracovanie potravín s nižším podielom šťavy (napr. mrkva, petržlen atď.) zvoľte regulátorom rýchlosť vyššiu. Pre spracovanie tuhých potravín (napr. zeleru) otočte regulátorom do polohy 5 (vysoká rýchlosť). 13 / 41

14 Pripravené.potraviny dobre umyte a postupne vkladajte do plniaceho otvoru D1 a zľahka ich pritlačujte zatláčadlom E. Na zatláčadlo príliš netlačte, mohlo by to ovplyvniť výslednú kvalitu alebo dokonca spôsobiť zastavenie spotrebiča. Po skončení práce spotrebič vypnite, počkajte, až sa rotujúce sito celkom zastaví a spotrebič odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky. Pred nalievaním šťavy nasaďte na nádobku G veko G1, ktoré zachytí vzniknutú penu. Poznámky Množstvo spracovávaných potravín voľte tak, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho obsahu nádob, ako je označené ryskou. Odporúčame občas prácu prerušiť a odstrániť dužinu, ktorá sa zachytila na site alebo veku (pozri text I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA). Čas prípravy je závislý od množstva, druhu a kvality použitých plodov a pohybuje sa v rozpätí jednotiek až desiatok sekúnd. Maximálny čas nepretržitého chodu sú 1 minúty. Potom dodržte pauzu asi 2 minúty, ktorú spotrebič potrebuje na ochladenie pohonnej jednotky. Ak potrebujete počas odšťavovania vyprázdniť zásobník dužiny F, najskôr spotrebič vypnite. Zásobník nadvihnite, naklopte a vyberte. Po vyprázdnení ho opačným spôsobom umiestnite riadne späť. Ak by došlo k zablokovaniu spotrebiča, okamžite ho vypnite a vyčistite. Vibrácie počas odšťavovania upozorňujú na upchané alebo poškodené sitko. Spotrebič okamžite vypnite. Sitko skontrolujte. Poškodené sitko nepoužívajte! UISTITE SA, ŽE: Piest netlačíte prílišnou silou. Mohli by ste tak ovplyvniť kvalitu šťavy alebo dokonca zastaviť mikrositko. Nikdy nestrkajte prsty či predmety do plniacej trubice. Keď je potravina spracovaná a už nevyteká žiadna šťava, vypnite odšťavovač, vytiahnite zástrčku a počkajte, kým sa mikrositko úplne nezastaví. TIPY NA POUŽITIE Pre získanie viac šťavy stláčajte mäkké potraviny pomaly. Pre zachovanie čo najviac vitamínov spotrebujte získanú šťavu čo najskôr. V prípade, že šťavu potrebujete uchovať niekoľko hodín, vložte ju do chladničky. Šťava sa uchová lepšie, keď do nej pridáte pár kvapiek citrónovej šťavy. Šťavu pre deti narieďte rovnakým množstvom vody. Dužinu môžete použiť na ďalšie spracovanie v kuchyni (napr. na prípravu polievok, omáčok atď.). V prípade, že odšťavujete prezrelé ovocie, sitko sa rýchlo zanesie. Časy príprav (spracovania) potravín sú iba približné a závisia od množstva, druhu i kvality použitých substancií a pohybujú sa v jednotkách sekúnd až minút (viď. tabuľka). Je nutné používať čerstvé ovocie alebo zeleninu, pretože čerstvé ovocie alebo zelenina obsahuje viac šťavy. Ananás, repa, zeler, jablko, uhorka, mrkva, rôzne tekvice, paradajky, granátové jablká, pomaranče a mandarínky a hroznové víno sú obzvlášť vhodné na odšťavenie v tomto odšťavovači. Nie je potrebné odstrániť jemnú šupku alebo lúpať ovocie. Iba hrubú šupku je nutné vopred odstrániť, napr.: pomaranče a mandarínky, ananásy a surová repa. Pri odšťavovaní jabĺk závisí hustota šťavy na druhu jablka. Čím viac šťavy jablko obsahuje, tým redšia šťava bude. Zvoľte teda druh jablka podľa Vašej chuti. Jablková šťava veľmi skoro zožltne. Pridaním pár kvapiek citrónu túto dobu pred zožltnutím predĺžite. Ovocie obsahujúce škrob, ako banány, papája, avokádo, figy, mango, a. t. ď. nie sú vhodné na odšťavovanie v tomto odšťavovači. Takéto ovocie možno spracovávať zariadením na spracovanie ovocia, mixérom a lisovacím prístrojom. 14 / 41

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA m m m m 1 2 CZ SK PL Vážený spotřebiteli, koupí našeho výrobku jste se stal uživatelem moderní elektroplynové vařidlové desky. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAXPAD7G3 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 Funkce... 3 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ...

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products CZ /SK/ PL EAGET Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products RealPlay M3 / M4 / M5 / M6 Kompletní návod najdete na našich internetových

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023

Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Návod k použití / Návod na použitie / Instrukcja obsługi Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Distributor: Jindřich Valenta ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Tel.: 465 471

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

Návod k použití WAE 20463 BY

Návod k použití WAE 20463 BY Návod k použití WAE 20463 BY BM157-01 1 Vaše pračka Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoko hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

Více

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list.

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Rychlá montáž: 1. Nejdříve si připravte GSM alarm viz bod. II Průvodce instalací (Uživatelský manuál). 2. Hlavní jednotku alarmu umístěte na bezpečné

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více