Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I."

Transkript

1 Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění... 5 Útvary školy a funkční místa... 5 Řízení školy - kompetence... 5 Orgány školy a poradní orgány... 6 Dokumentace... 7 Zastupitelnost pracovníků... 7 Přejímání a předávání pracovních funkcí... 7 III. Řízení a správa... 8 Strategie řízení... 8 Provoz školy... 8 Administrativa a správa... 8 Komunikační a informační systém... 9 IV. Platnost... 9 Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti a ochrana osobních údajů Povinný subjekt Žadatel Informace Poskytované informace Zveřejnění informací Kopie informací Způsob a rozsah zveřejňování informací Omezení práva na poskytnutí informace Vyřizování žádostí o poskytnutí informací Ústní žádost Písemná žádost Posouzení žádosti... 13

2 Rozhodnutí Odvolání Úhrada nákladů a výroční zpráva Zacházení s informacemi v informačním systému školy Informační systém školy slouží: Informační systém školy tvoří především: Informační systém má podobu: Zásady zacházení s informacemi v informačním systému školy Organizační zabezpečení nakládání s informacemi Údaje o žácích ve školní databázi Informace o žácích ve výchovně vzdělávacím procesu Informace o žácích a klasifikace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení... 20

3 Informace a údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Identifikátor zařízení: Adresa: Rozsochatec 54 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: obec Rozsochatec Právní forma: obec IČO: Adresa: Rozsochatec 97 Telefon: Ředitel školy: Mgr.Hana Hertlová Do funkce ředitelky jmenována OÚ v Rozsochatci dne Ředitelka školy se řídí při výkonu působnosti těmito předpisy: zák. č. 561/2004 Sb., 563/2004 Sb., zák. 500/2004 Sb. a vyhláškami a nařízeními MŠMT Vyřizování stížností, oznámení a podnětů Stížnosti se podávají každý pracovní den v ředitelně školy ústně, písemně, telefonicky. Stěžovatel obdrží zprávu o řešení stížnosti. Poskytování informací Žádost o informaci lze podat ústně, písemně, telefonicky. Pracovník školy může v případě žádosti ústní nebo telefonické požádat žadatele o písemné podání žádosti. Škola poskytne požadovanou informaci písemně do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti. Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace může žadatel podat odvolání prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Žadatel uhradí správní poplatky spojené s vydáním stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů, rejstříků knih, záznamů, evidencí nebo listin /podle Sazebníku správních poplatků zákona č.106/99 Sb. o správních poplatcích. V Rozsochatci,

4 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Č.j.: 7/2012 Účinnost od: Spisový znak: A 10 Změny: Vypracovala:Hertlová vnitřní předpis č.: Organizační řád je vydán v návaznosti na ustavení zákona 561/2004 Sb., školského zákona, vyhlášek o základním a předškolním vzdělávání a s přihlédnutím k místním podmínkám školy. I.Všeobecná část Úvodní ustanovení Organizační řád Základní školy a mateřské školy v Rozsochatci (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP). Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů Postavení a poslání školy Základní škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod byla zřízena Obcí Rozsochatec jako Příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Škola je vedena v síti škol pod identifikačním číslem Součástí školy je mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna. Ve zřizovací listině je vymezen předmět hlavní činnosti. Předmět činnosti ZŠ poskytuje základní vzdělání žáků plnících povinnou školní docházku a to podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR MŠ zabezpečuje předškolní vzdělávání dětí, vychovává a vzdělává žáky podle rámcově vzdělávacího plánu (MŠ) a dokumentů chválených MŠMT. Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v 44 školského zákona mateřské školy je vymezen v 33 školského zákona školní družiny je vymezen v 111 školského zákona školní jídelny je vymezen v 119 školského zákona

5 II. Organizační členění Útvary školy a funkční místa V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy - ředitelka školy. Škola se člení na tyto organizační útvary: základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu. Vedoucí útvarů určuje ředitelka školy. Vedoucí útvarů v souladu s náplní útvarů a v rámci pravomocí, stanovených ředitelkou školy, řídí činnost útvarů a podepisují příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávnění jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelkou v náplni práce. Řízení školy - kompetence Statutární orgán školy Statutárním orgánem školy je ředitelka. Ředitelka řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad, pedagogické rady, metodických sdružení. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy. Ředitelka školy při výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti. Ostatní vedoucí pracovníci školy Ostatními vedoucími pracovníky jsou: vedoucí učitelka MŠ, školnice, hospodářka školní jídelny. Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí a jednají jejich jménem. V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni. Vedoucí pracovníci jsou povinní dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností. Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy,

6 přípravě, realizaci a hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci řízení školy, na zpracování podkladů pro materiály a zprávy. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru. Pracovníci školy Práva a povinnosti pracovníků jsou dána zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o základním vzdělávání, pracovním řádem a dalšími obecně závaznými právními normami. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti. Všichni pracovníci plní příkazy ředitelky školy. Dodržují pracovní kázeň a plně využívají pracovní dobu. Dodržují předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Chrání majetek školy, řádně a hospodárně zacházejí s inventářem. Znají a striktně dodržují školské předpisy, organizační, vnitřní a pracovní řád, příslušné směrnice a pokyny. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí zákonem č. 262/ 2006 Sb. zákoníkem práce v platném znění. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy. Orgány školy a poradní orgány Školská rada Školská rada byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva obce dne Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na zprávě školy. Počet členů školské rady a její volební řád stanoví zřizovatel. Školská rada má 3 členy (1 člena jmenuje zřizovatel, po 1 volí zákonní zástupci a pedagogičtí zaměstnanci). Funkční období členů rady jsou 3 roky. Členové rady volí předsedu a stanoví jednací řád. K jeho schválení je třeba nadpoloviční většina všech členů. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává předseda, ředitel školy nebo pověřený zástupce jsou povinni účastnit se na vyzvání zasedání rady. Ředitel je povinen umožnit přístup k informacím o škole a dokumentaci. Chráněné informace jsou poskytovány podle právních předpisů. Školská rada

7 Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vyjadřuje se ke ŠVP, návrhům a realizaci Podílí se na zpracování koncepce školy Projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření, navrhuje opatření k jeho zlepšení Projednává inspekční zprávy Podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství Pedagogická rada Pedagogická rada je zřízena jako poradní orgán ředitele jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Ředitelka seznamuje radu se změnami v personálním obsazení, s chodem školy, se změnami v pracovním řádu a přihlíží k jejím názorům. Pedagogická rada se vyjadřuje a podává návrhy ke školním programům, pedagogickým dokumentům Schvaluje výsledky výchovy a vzdělávání, opatření k posílení kázně, školní řád a klasifikační řád, plán práce a rozvrh školy na daný školní rok Dokumentace Ve škole je vedena tato dokumentace (podle 28 zákona č.561/2004) Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a doklady o jeho změnách Evidence dětí a žáků (školní matrika) Doklady o přijímání dětí a žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončení Vzdělávací programy Výroční zprávy, zprávy o hodnocení Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy Školní řád Vnitřní řád školy Třídní knihy a výkazy, katalogové listy, dokumentace volitelných a nepovinných předmětů Záznamy z pedagogických rad Protokoly o opravných a jiných komisionálních zkouškách Evidence úrazů, kniha úrazů Rozvrhy hodin Personální, mzdová a hospodářská dokumentace Další dokumentace stanovená zvláštními právními předpisy Zastupitelnost pracovníků Zastupitelnost uklízeček, případně rozdělení úklidových ploch při kratší nepřítomnosti Vzájemná zastupitelnost vychovatelky ŠD a učitelek MŠ Vzájemná zastupitelnost učitelů a vychovatelky v ZŠ při kratší nepřítomnosti Přejímání a předávání pracovních funkcí Při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověřuje převzetím agendy jiného pracovníka ředitelka a stanoví, kdy musí být převzetí potvrzeno písemně / převzetí majetku, předmětů postupné spotřeby, peněžní hotovosti, základních prostředků /

8 III. Řízení a správa Strategie řízení Kompetence pracovníků jsou stanoveny v pracovních náplních. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: komu je pracovník přímo podřízen jaký útvar řídí v jakém rozsahu jedná o čem samostatně rozhoduje co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi v jakém rozsahu jedná jménem školy Jednotlivé útvary a úseky pracují samostatně v rozsahu kompetencí vedoucího útvaru nebo úseku. Provoz školy Učitelé, učitelky MŠ, vychovatelka ŠD plní úkoly podle pracovního řádu, pracovních náplní, měsíčních plánů, rozpisu dozorů a suplování, podle pokynů ředitelky. Vedoucí učitelka MŠ, vychovatelka ŠD, hospodářka, hospodářka školní jídelny plní úkoly podle předepsaných náplní práce. Školnice, uklízečka a kuchařky plní úkoly podle předepsaných náplní práce. Administrativa a správa Evidence majetku Je zahrnuta v pracovní náplni ředitelky a pokladní. Evidují počet, stav, umístění a použití majetku, přidělují inventární čísla. Správci sbírek / jmenovaní ředitelkou / evidují počet, stav a umístění učebních pomůcek, školních potřeb, učebnic, zodpovídají za spravovaný majetek, navrhují nákupy a vyřazení. Návrhy předkládají ředitelce. Pokladní služba Pokladní přijímá peníze, připravuje výčetky, provádí výplaty peněz, ukládá je v trezoru. Dodržuje stanovený pokladní limit. Účetní evidence Účetní firma provádí evidenci mezd a platů a jejich výpočet, srážek, dávek nemocenského pojištění a jejich výpočet. Sestavuje výplatní listiny, účetní výkazy o mzdách, zpracovává podklady pro přiznání důchodů, rodinných přídavků a dalších dávek. Provádí výpočet hodinové sazby u přesčasových hodin. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení ekonomického charakteru, eviduje a kontroluje finanční operace a prostředky, kontroluje stav financí na účtech, eviduje stav a pohyb fondů, sestavuje rozpočtovou rozvahu podle pokynů ředitele. Vedení předepsané pedagogické dokumentace

9 Dokumentaci /třídní knihy, výkazy, katalogové listy žáků /vedou třídní učitelé podle pokynů, kontrolu provádí ředitelka. Dokumentace je uložena ve sborovně školy. Archivování písemností Za archiv písemností odpovídá ředitelka školy. Přejímá, třídí, ukládá, zapůjčuje archivní materiál. Provádí vyřazení písemností a jejich skartaci podle skartačního řádu Knihovnická činnost Za provoz žákovské a učitelské knihovny odpovídá pověřený učitel. Objednává a nakupuje dětskou a odbornou literaturu v rámci schváleného rozpočtu. Všeobecná údržba Je organizována školnicí po konzultaci s ředitelkou. Provádí ji školnice nebo odborné firmy v rámci stanoveného rozpočtu. Podklady pro plánované opravy a údržbu pro daný rok předloží školnice do konce října roku předcházejícího. Běžné opravy zaznamenané v knize závad provede nebo zajistí v co nejkratší lhůtě. Nelze-li opravu provést, sdělí příčiny a termíny neprodleně ředitelce. S ředitelkou konzultuje všechny naléhavé opravy většího rozsahu. Za kvalitu oprav odpovídá školnice, která také provádí průběžnou kontrolu práce firem a odborníků. Její práce je kontrolována ředitelkou. Komunikační a informační systém Komunikační systém Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně a běžné operativní záležitosti se svými nadřízenými vedoucími vyřizují v stanovené době. Záležitosti neodkladné, které vyžadují zásah vedoucího pracovníka, se vyřizují okamžitě. Informační systém Informace vstupující do školy přichází k ředitelce. Ředitelka rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelkou. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují na informační tabuli ve sborovně. Vyhlašování vnitřních směrnic a předpisů je prováděno vyhlášením na pedagogické či provozní poradě. IV. Platnost Organizační řád vstupuje v platnost po projednání v pedagogické radě

10 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti a ochrana osobních údajů Č.j.:36/2012 Platnost od Pedagogická rada projednala dne Účinnost od Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě školy. Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona povinný subjekt poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti. 1. Žadatel Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. 2. Informace Ředitel školy poskytuje informace na základě: - žádosti - zveřejněním. Informací, kterou je ředitel školy povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však subjektivní komentář, názor, výklad právního předpisu apod. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, nebo způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy). Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán). Povinný subjekt Ředitel školy je v subjekt povinný poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti. Žadatel Žadatelem může být každá fyzická či právnická osoba, to znamená také územní samosprávný celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek, který žádá o informaci.

11 Informace Ředitel školy poskytuje informace na základě: - žádosti nebo - zveřejněním. Informací, kterou je ředitel školy povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, umístěná ve školní knihovně nebo pomocí internetu (www. stánky školy). Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a o dalších důležitých rysech). Poskytované informace Zveřejnění informací Ředitel školy zveřejní v sídle školy na všeobecně přístupném místě (internetové stránky školy) následující informace: - informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy, - vymezení své pravomoci a působnosti, - jméno a příjmení své nebo osoby určené k poskytování informací a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení, - údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat, - postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, - postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace, - přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí, - sazebník úhrad za poskytování informací, - výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací, - výroční zprávu o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy za předcházející kalendářní rok. Ředitel školy může zveřejnit uvedené informace také jinými způsoby a může zveřejnit i další informace, které je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. povinen poskytovat.

12 Kopie informací Ředitel školy umožní každému pořízení kopií informací, tuto službu zabezpečuje Způsob a rozsah zveřejňování informací Škola zveřejňuje informace těmito způsoby: - v obecních novinách, - v denním tisku a sdělovacích prostředcích, - v kanceláři školy - prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci (třídní schůzky, konzultace k výchovně vzdělávací problematice, setkání s výchovným poradcem apod.), - na internetových stránkách školy, - prostřednictvím výroční zprávy Omezení práva na poskytnutí informace Ředitel školy neposkytne informaci, která - vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby, - je označena za obchodní tajemství, - byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, - se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví, - ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím (jedná se o informace vzniklé v etapě přípravy rozhodnutí, např. stanoviska jednotlivých organizačních útvarů školy k určité věci před jejich sjednocením ve formě rozhodnutí navenek). Omezení práva na informace znamená, že ředitel školy poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

13 Vyřizování žádostí o poskytnutí informací Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá ředitel školy. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích. Ústní žádost Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě. Písemná žádost Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá ředitel.. Po jejím zaevidování ji neprodleně předá zástupci ředitele školy. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá zástupce ředitele školy. Posouzení žádosti - ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči škole (řediteli školy jako povinnému subjektu) nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. -žádost je nesrozumitelná, je příliš obecná do sedmi dnů výzva žadateli o upřesnění lhůta na upřesnění pro žadatele je 30 dnů / nedodržení lhůty má za následek rozhodnutí o odmítnutí/ -požadovaná informace se nevztahuje k činnosti školy- žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli -řádná žádost škola poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel. Lhůtu 15 dnů může zástupce ředitele prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů: - jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, - je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy. Ředitel školy je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

14 Rozhodnutí Pokud ředitel školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci. Rozhodnutí a musí obsahovat: - název a sídlo školy, - číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, - označení žadatele o informaci = příjemce rozhodnutí - výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno - - odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů, - poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání, - vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka školy. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele V případě žádosti o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. Ředitel vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí obsahuje: - datum doručení žádosti, věc, číslo jednací, - jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele, - způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena, - datum vyřízení žádosti. Odvolání Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí u školy, která rozhodnut vydala. O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne zřizovatel do 15 dnů od předložení odvolání škole. Pokud zřizovatel, ředitel v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

15 Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona Úhrada nákladů a výroční zpráva Ředitel školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu. Ředitelka školy vždy do 1. března zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Zacházení s informacemi v informačním systému školy Informační systém školy slouží: - pro vnitřní potřebu školy, - pro jiné orgány státní správy a samosprávy (zřizovatel, ŠÚ, MŠMT ČR - - žadatelům uplatňujícím právo na svobodný přístup k informacím podle zákona 106/1999 Sb. Informační systém školy tvoří především: - rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, včetně všech dokladů a podkladů, - třídní knihy, třídní výkazy včetně katalogových listů, dokumentaci pro volitelné předměty, zdravotní tělesnou výchovu, nepovinné předměty a individuální péči - evidenci žáků školy, která obsahuje zejména osobní údaje žáka, oboru, o průběhu a ukončení školní docházky, - školní řád, - rozvrh hodin, - záznamy z pedagogických rad - osobní dokumentaci žáků s postižením při zachování povinné mlčenlivosti o těchto údajích, - knihu úrazů, - hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci, evidenci majetku, - personální dokumentaci - protokoly a záznamy o provedených kontrolách, - rozvrh hodin

16 Informační systém má podobu: - spisového materiálu (třídní výkaz, katalogový list), - počítačové databáze. Zásady zacházení s informacemi v informačním systému školy - Škola jako provozovatel informačního systému nakládá s informacemi, které vypovídají o osobnosti a soukromí dotčených osob (národnost, zdraví, úspěšnost ve výchovně vzdělávacím procesu, pedagogicko psychologická vyšetření, rodinné poměry). Je proto povinna postupovat v souladu se zákonem 256/1992 Sb., o ochraně údajů v informačních systémech. - Škola smí získávat jen informace potřebné pro svoji činnost a provoz. Informace musí být v přiměřeném rozsahu. - Škola si musí ověřovat, zda informace, s nimiž v informačním systému nakládá, jsou přesné a podle potřeby je aktualizovat. Neuchovává ve svém informačním systému nepravdivé informace. - Škola získává informace pro informační systém náležitým způsobem. Nesmí získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností. - Škola je povinna uchovávat informace. Doba uchování je dána typovým rejstříkem pro skartaci. - Škola zajistí ochranu svého informačního systému před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodným poškozením, jakož i před neoprávněným přístupem nebo zpracováním. - Škola stanoví přesně práva a povinnosti pracovníků školy, kteří mají přístup k informačnímu systému. - Škola zajistí účinná opatření, aby po skončení pracovního poměru zaměstnance nemohly být informace, s nimiž nakládal, touto osobou využity. Organizační zabezpečení nakládání s informacemi Údaje o žácích ve spisové podobě - třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy jsou vždy uloženy na místě k tomu určeném, - třídní knihu vede a za správnost odpovídá třídní učitel, - třídní výkaz vede a záznamy v něm provádí třídní učitel, ostatní vyučující potvrzují podpisem v třídním výkazu, že provedli klasifikaci za dané období, - za vyplnění a aktualizaci katalogových listů odpovídá třídní učitel s výjimkou klasifikace v jednotlivých předmětech, - třídní učitel zaznamenává veškerá výchovná opatření (pochvaly, opatření k posílení kázně), katalogový list tak odpovídá záznamům z pedagogických rad, - informace o rodině musí odpovídat skutečnosti, s taktem pojmenovávat citlivé okolnosti v rodině,

17 - zdravotní záznamy musí odpovídat skutečnosti, zaměřit se na ty informace, které jsou důležité (alergie, chronická onemocnění, zdravotní omezení apod.). - význačné rysy žákovy osobnosti doplňovat postupně, tak jak třídní učitel poznává žáka, jak se žák mění, vyhnout se frázovitosti nebo nic neříkajícím heslům. - ke katalogovému listu jsou přiloženy všechny úřední listiny vztahující se k dotyčnému žákovi (uvolnění z vyučování, zpráva ped.psych. poradny,...). - veškeré výstupy z informačního systému školy, které jsou součástí veřejných zpráv (výroční zpráva ředitele školy) musí být formulovány v obecné rovině, aby nevypovídaly o osobnosti jednotlivých žáků (neuvádět jmenný seznam žáků se specifickými poruchami učení, ale pouze třída, počet žáků, druh poruchy ) - kontrolu dokumentů provádí ředitel školy. Údaje o žácích ve školní databázi - s kompletní databází smí pracovat pouze osoba ředitelem pověřená - zástupce ředitele školy -pro všechny vyučující je přístupná část databáze s nezbytnými údaji o žácích, - za správnost údajů v databázi a doplňování databáze odpovídá zástupce ředitele školy ve spolupráci s třídními učiteli, správce sítě umožní přístup do databáze výchovnému poradci tak, aby mohl plnit dané úkoly (integrovaní žáci, žáci se specifickými poruchami učení ). Údaje o pracovnících školy - veškeré údaje jsou uloženy v kanceláři školy a na počítači hospodářky školy, - veškeré údaje o zaměstnancích školy jsou důvěrné a jejich použití pro jiné účely než potřeby organizace musí schválit ředitel školy, - za správnost údajů a správnost nakládání s údaji zodpovídá ředitel školy a hospodářka školy. Informace o žácích ve výchovně vzdělávacím procesu Informace o žákovi ve výchovně vzdělávacím procesu získává učitel zejména: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, - analýzou výsledků činnosti žáka,

18 - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami, - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. Informace o žácích a klasifikace - Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. - Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka, zároveň dbá, aby záznamy o klasifikaci v žákovské knížce byly v souladu s jeho záznamy. - Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. - Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíši učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. - Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování: - učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy (třídní schůzky, konzultační dny..), - třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, - ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem. - Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období. - Přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu, dokumentace obsahuje návrh klasifikace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jako podklad pro celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období. - Informace o žákovi ve výchovně vzdělávacím procesu je nutné chápat jako důvěrné a mohou být proto poskytnuty pouze zákonným zástupcům. Z rozhodnutí ředitele školy mohou být dílčí informace poskytnuty jiným státním orgánům na základě písemné žádosti -policie ČR, soud, odbor sociální péče apod.). Jsou-li tyto informace dále zpracovávány, například do výroční zprávy ředitele školy, musí mít pouze obecně statistický charakter - Veškeré informace o žácích ve výchovně vzdělávacím procesu jsou bezplatné.

19 Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,50 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 3,00 A3 oboustranné 4,00 2. Tisk na tiskárnách PC A4 černobílé 3,00 A4 barevné 10,00 3. Kopírování na magnetické nosiče Disketa 3,5 20,00 CD 50,00 4. Práce s počítačem BAKALÁŘ - výstup 3,00 (1 minuta) INTERNET - výstup 0,50 (1 minuta) 5. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů Faxové Místní Dle platných tarifů Dle platných tarifů Dle platných tarifů 6. Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů 7. Druhopisy vysvědčení a diplomů Úhrada vynaložených nákladů 8. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy Bezplatné

20 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.:35/2012 Účinnost Od Spisový znak: Počet příloh: 0 Vypracovala: Hana Hertlová Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Stanoví postup školy při vyřizování stížností, oznámení a podnětů. Nevztahuje se na podněty, které jsou svým charakterem podněty k přezkoumání podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), nevztahuje se také na petice podané podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Stížnosti mohou být škole předány v písemné podobě poštou či osobně, nebo v ústní podobě, také v digitální podobě na vybraných záznamových médiích, vyvěšených a vyjmenovaných podle správního řádu (disketa, CD-ROM, textový editor Word). Došlé i ústně podané stížnosti eviduje ředitelka školy zapsáním do podacího deníku doručené pošty a dále vyplněním evidenčního listu stížnost. U stížností podávaných ústně do protokolu či na záznamových médiích se vždy při podání zhotoví tištěná podoba, jejíž pravost stěžovatel potvrdí vlastnoručním podpisem a údaji nutnými pro doručení vyřízení stížnosti. Na žádost stěžovatele je mu vydáno potvrzení o přijetí stížnosti, a to formou zhotovení kopie stížnosti nebo vytištěním textu z dodaného záznamového média, podepsaného pracovníkem, který stížnost přijal, čitelným uvedením jeho jména a funkce/pracovního zařazení, datem a razítkem školy. Toto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných přenosem dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele. 1. Stížnosti přijímá každý pracovní den v obvyklé pracovní době 8-14 hodin ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti zastupující učitelka 2. Evidenční list stížnosti obsahuje: datum podání jméno, příjmení a adresu stěžovatele označení organizace nebo osoby, proti níž stížnost směřuje

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Informace o Střední škole automobilní Jihlava

Informace o Střední škole automobilní Jihlava Informace o Střední škole automobilní Jihlava IČO 00056260 IZO 108048004 Kontaktní údaje: Adresa: Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, 586 01 Jihlava Telefon: ředitel 567 210 189, sekretariát

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více