ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a veškerá literatura a další prameny jsou uvedeny v seznamu literatury V Praze dne 8. srpna

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji panu Prof. Ing. Jaroslavu Jakšovi, DrSc. za výraznou pomoc při koncipování a zpracování této práce. 3

4 Seznam zkratek: ESUO- Evropské společenství uhlí a oceli; European coal and steel community EHS- Evropské hospodářské společenství; European economic community EUROATOM- Evropské společenství pro atomovou energii; European atomic energy community Rada - Rada ministrů Evropských společenstev ES- Evropská společenství; European Community EP- Evropský parlament, parlamentní shromáždění; European Parliament, Parliament assembly JEA- Jednotný Evropský akt; Single European Act SZP- Společná Zemědělská Politika; Common Agricultural policy. EAGGF- Evropský zemědělský orientační a záruční fond ERDF- Evropský fond pro regionální rozvoj; European regional and development fund IMP - Integraovaný středomořský program podpory; Integrated Mediterranean Programmes PHSS- Politika hospodářské a sociální soudržnosti ESF- Evropský sociální fond; European Social Fund FIFG- Finanční nástroj pro podporu rybolovu; Financial instrument for Fisheries Guidance EIF- Evropský investiční fond; Eurepean Investment fund CF- Fond soudržnosti; Cohesion Fund EK- Evropská komise; European Commission ER- Evropská rada: European Council EIB- Evropská investiční banka; European Investment bank. SME- male a střední podniky, Small and Medium Enterprises EUSF- Fond solidarity EU; European Union Solidarity Fund HND- Hrubý národní důchod SME- malé a střední podniky; small and medium enterprises NRP- Národní rozvojový plán; National development plan NSRR- Národní strategický referenční rámec; National strategic reference framework PPS- parity kupních sil; purchase power standard EIA- hodnocení dopadu na životní prostředí; enviroment impact assesment MŠMT ČR-Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy Češké republiky MPO ČR-Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky MPSV ČR-Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky MŽP ČR- Ministerstvo životního prostředí České republiky MD ČR- Ministerstvo dopravy České republiky NRP Národní rozvojový plán pro období NRP Národní rozvojový plán pro období OP- Operační program 4

5 5

6 ÚVOD: Dne 1. května 2004 se Česká republika spolu s dalšími devíti státy stala součástí Evropské unie (dále jen EU). Po dlouhém vyjednávání a čekání jsme se konečně stali členy evropského společenství ve významu jak politickém, tak i právním, ale zejména hospodářském. Pro Českou republiku, která geograficky součástí Evropy bezpochyby je, nyní padla poslední hranice, která přetrvávala v myslích občanů a rozdělovala náš kontinent na západní demokratickou část, a na postkomunistický demokratizující se východní blok. Dnes je Česká republika součástí bloku tzv. nových členských států. Přestože se pozice naší republiky v EU teprve vytváří, jsou naše možnosti rozsáhlé. Naši reprezentanti se v orgánech evropských společenství musí, kromě zastoupení v Evropské komisy, na jedné straně snažit hájit národní zájmy, na druhé pak musí mít jasnou představu jakým směrem prohlubující se integraci vést. Nyní, když se Evropská unie rozšířila na 25 států je třeba mezi jednotlivými aktéry hledat kompromisy, kdy pouze společným dialogem a vzájemnou negociací lze v integračním úsilí pokročit. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat rozpočet zejména strukturální fondy a proces vytváření koordinované politiky hospodářské a sociální soudržnosti a její vazby na finanční rámec pro období let V závěru diplomové práce se budu věnovat auditu a jeho kontrolní funkci při kontrole hospodaření s prostředky z rozpočtu. 6

7 1. Historie a politiky EU 1.1 Vývoj Evropského společenství V roce 1952 byla mezi šesti evropskými státy 1 uzavřena Pařížská smlouva, která založila Evropské společenství uhlí a oceli. Mezinárodní smlouva byla uzavřena dle norem a obyčejů mezinárodního práva veřejného s tím, že byla založena nadnárodní spolupráce zakládajících států na úrovni Vysokého úřadu, který byl silnější obdobou dnešní Komise. Cílem spolupráce v oblasti obchodu s uhlím a ocelí bylo vytvoření takové integrace, která by umožňovala vzájemnou kontrolu nad strategickým průmyslem a tím byla omezena možnost vzniku dalšího válečného konfliktu. Stejné státy v roce 1957 Římskými smlouvami založily další dvě evropská společenství, a to Evropské hospodářské společenství a Evropského společenství pro atomovou energii. Smlouvami byly zřízeny další dvě nové samostatné komise, a to Komise EHS a Komise Euratomu. Součástí všech společenství byla také Rada ministrů, která se stala klíčovým institucionálním hráčem od 50. let do poloviny 80. let 20. století. Ovšem pouze součástí struktury EHS bylo Evropské parlamentní shromáždění. K institucionální integraci došlo v roce 1965 uzavřením tzv. Slučovací, resp. Bruselské smlouvy 2, kdy došlo ke sjednocení tří společenstev do Evropského společenství s jednou komisí a Radou ministrů Evropského společenství, institucionální součástí bylo také již zmíněné Evropské parlamentní shromáždění, jehož pozice v rámci institucí ES byla do konce 70. let dvacátého století slabá (1). V neposlední řadě byl již od počátku, a je i dnes součástí struktury ES, Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr. Od této doby se začal v běžném styku používat termín Evropská společenství pro organizace, které ovšem nadále pokračovaly a dosud pokračují ve své činnosti a jež jsou subjekty mezinárodního práva 3. K zásadním změnám v rámci institucionální struktury ES a k posilování, resp. omezování pravomocí jednotlivých orgánů docházelo a bude docházet zejména v případě přístupu nových členských států. Jako například institucializace tzv. Evropské rady Pařížskou deklarací v roce 1 Francie, Západní Německo, Holandsko, Belgie, Itálie a Lucembusko 2 V účinnost vstoupila smlouva k 1. červenci LACINA, K., RÝZNAR, L., MANDYSOVÁ, I.: Evropská Integrace. Pardubice: Universita Pardubice - FES, 2002, 1. vydání, 121 stran, strana 11 7

8 1974 po přístupu nových členských států 4. A dále pak se změnou zakládacích smluv jako například v případě Jednotného Evropského Aktu, který nabyl účinnosti v roce Kvalitativně nově upravily postavení orgánů zejména Maastrichtská smlouva zakládající Evropskou Unii a Amsterodamská smlouva, které vstoupily v platnost v roce 1993, resp Zvláštní postavení mají poradní orgány, kterými jsou expresis verbis Hospodářský a sociální výbor, který byl založen již Římskou smlouvou a dále pak Výbor regionů, k jehož ukotvení v rámci struktury ES došlo až v roce v souvislosti s rozvojem evropské regionální politiky. 1.2 Vývoj Hospodářské a sociální soudržnosti v rámci EU V době podpisu Římské smlouvy se počítalo s budoucím společným postupem zejména v oblasti společného trhu. Současně byly podniknuty kroky k uskutečňování politik v hospodářské a sociální oblasti, ve zdravotnictví, bezpečnostní a zahraniční police a v dalších oblastech společných zájmů signatářů zmíněné smlouvy 6. V článku 3 římské smlouvy byly společenství stanoveny především následující úkoly: - odstranit cla a jakákoliv kvantitativní omezení v dovozu a vývozu zboží v rámci Evropského hospodářského prostoru - zavést společné celní tarify a společnou obchodní politiku vůči neelejským zemím - všestranně zabezpečit již zmíněný volný pohyb kapitálu, zboží, služeb a pracovníků - zavést jednotnou zemědělskou politiku - vytvořit společnou dopravní politiku - zformovat systém společného působení proti nekalé soutěži na trhu - vzájemně koordinovat hospodářskou politiku - podniknout kroky směřující ke sbližování legislativy členských států - vytvořit Evropský sociální fond - založit Evropskou investiční banku - přidružit zámořské státy a území 4 Království Velké Británie a severního Irska, Irské republiky a Dánského království 5 ŠLOSARČÍK, I.: Politický a právní rámec evropské integrace. Praha : EUROPEUM, 2005, 4. vydání, 2. vydání, 312 stran, strana 56 6 LACINA, K., RÝZNAR, L., MANDYSOVÁ, I.: Evropská Integrace. Pardubice: Universita Pardubice - FES, 2002, 1. vydání, 121 stran, strana 9 8

9 První období fungování ES od roku 1957 do roku 1969 lze považovat za přechodné období. Podařilo se zejména odstranit překážky vzájemného obchodu a dále pak vytvořit celní unii. Bohužel přes silný odpor Francie, zejména prezidenta Charlese De Gaulla, se nepodařilo rozšířit základnu členských států o Velkou Británii a tím pádem i o Irskou republiku a Dánské království, jelikož tyto státy své členství vázaly na přijetí právě první zmíněné země. V oblasti společných politik došlo k rozvoji zejména společné zemědělské politiky a to na popud již zmíněné Francie, kdy zahrnutí zemědělských produktů do volného trhu mělo být protiváhou společného trhu pro průmyslové výrobky, z kterého profitovalo Německo. Cílem sjednocení původních zemědělských politik členských států bylo vytvoření jednotné platformy v tomto základním odvětví národního hospodářství a podpora racionalizace a poválečného růstu sektoru 7. Dalším důvodem byla skutečnost, že zemědělští pracovníci často nespadali do systému sociálních sítí a podpora sektoru jako celku byla v tomto případě efektivnější než rozšiřování existujících systémů sociálního a penzijního pojištění 8 Obecně je zemědělství ekonomicky nevýznamný, ale politicky příliš citlivý sektor. K vytvoření vlastního obsahu zemědělské politiky došlo na mezivládní konferenci ve Stresa v roce 1958, kde byl jako model přijat přístup regulace ceny zemědělských produktů 9. Nově vznikající politika byla rozdělena na dvě části. První, a doposud výrazně dominantní, sloužící k regulaci trhu a část druhou, v případě této práce významnější, podporující strukturální změny v zemědělství. SZP je financována pomocí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF), který doposud tvoří nejpodstatnější položku rozpočtu EU. Ostatní politiky, jako například společná dopravní politika, byly na pokraji zájmu, zejména vzhledem k nedostatku finančních prostředků na realizaci nákladných investičních akcí. O regionální politice ES v této době nelze mluvit i přesto, že došlo v roce 1960 k založení Evropského sociálního fondu, který ale sloužil spíše jako nástroj přerozdělování příspěvků zpět členským státům dle makroekonomických kritérií. To i přes skutečnost, že v preambuli Smlouvy o EHS se objevuje prohlášení členských států o tom, že usilují o posílení jednotnosti jejich ekonomik a zajištění harmonického vývoje snížením rozdílů existujících mezi různými 7 KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, strana KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, strana KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, strana 114 9

10 regiony a zaostalosti znevýhodněných regionů. 10. Dalším důvodem byla i existence tradičních národních regionálních politik a to zejména v případě Francie. Za jedinou formu soustředěné podpory slabým regionům,zejména na jihu Itálie, zaměřenou na snižování stále rostoucích rozdílů v ekonomické a sociální úrovni šesti zakládajících zemí, byly aktivity Evropské investiční banky 11, která byla založena Římskou smlouvou. V dalším období, a to od roku 1969 do roku 1988, dochází jednak k hlubší politické i ekonomické integraci, ale zejména k posílení nadnárodního prvku v rámci ES. Významné bylo zasedání nejvyšších představitelů ES, jež se uskutečnilo v roce 1969 v nizozemském městě Haagu. Zde bylo přijato rozhodnutí o skončení přechodného období a dále, byla deklarována nezbytnost, aby orgány společenství začaly disponovat vlastními, pro ně vytvořenými finančními zdroji. Druhé rozhodnutí bylo o rok později potvrzeno na summitu v Lucemburku schválením tzv. Lucemburské smlouvy o postupném zřizování finančních zdrojů ES 12. Ke vzniku regionální politiky na nadnárodní úrovni ovšem dopomohly zejména následující dvě skutečnosti. Na jedné straně to bylo přijetí nových členských států v roce Na druhé straně pak ekonomická krize spojená politickou-vojenskou situací na Blízkém výhodě. V roce 1975 byl nařízením Rady č. 724/75 zřízen Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF). Jednalo se o první nástroj určený přímo k podpoře ekonomicky a sociálně slabších regionů. Podoba regionální politiky ES byla v tomto období založena na systému fixních kvót, v rámci kterých čerpaly členské země prostředky z fondu ERDF na jednotlivé projekty regionálního rozvoje podle přidělených objemů prostředků pro dané období 13. V tomto období byla největší část financí využívána na infrastrukturální projekty v oblasti dopravy. Bohužel systém fixních kvót vedl k neefektivnímu využívání prostředků. A to z dvou důvodů. Přestože bylo již vyžadováno dodržování principu adicionality, docházelo k substituci národních investic prostředky z fondu a za druhé snaha po vyčerpání přidělené kvóty vedla k realizaci projektů jejichž efektivita byla diskutabilní. Velmi výrazně se na podobě regionální politiky podílelo postupné rozšiřování EU o nové členské státy. Vlny rozšíření přivedly postupně do rozhodujících orgánů společenství i zástupce zemí s nižší ekonomickou a sociální úrovní. Vstup Spojeného Království (1973), Řecka (1981) 10 LACINA, K., RÝZNAR, L., MANDYSOVÁ, I.: Evropská Integrace. Pardubice: Universita Pardubice - FES, 2002, 1. vydání, 121 stran, strana KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, strana Na témže zasedání bylo rovněž rozhodnuto o rozšíření pravomocí EP při schvalování rozpočtu ES. 13 KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, strana

11 a Španělska s Portugalskem (1986) vnesl na úroveň ES otázky spojené s prohlubující se disparitou a mezi regionálními rozdíly. Zejména mezi severními a jižními členskými státy. Zvlášť významné bylo jižní rozšíření v roce Existující jižní země, Francie, Itálie a Řecko vyžadovaly kompenzaci za ochotu připustit další rozšíření ES, což vedlo ke spuštění tzv. Integrovaných středomořských programů podpory 14. Právě zavedení integrovaného programu, které si vyžádalo i aplikace nového principu, principu programování (2), se ukázalo jako předzvěst nutnosti provést zásadní reformu regionální politiky. Dalším významným impulsem k reformě regionální politiky byl podnět k prohloubení integrace v podobě plánu na vznik jednotného vnitřního trhu z roku V roce 1988 došlo k právnímu zakotvení politiky hospodářské a sociální soudržnosti ve Smlouvě o EHS a to prostřednictvím Jednotného evropského aktu. Tím došlo k posílení regionální politiky v rámci společných politik. Regionální politika byla integrována s částí sociální a zemědělské politiky a do Smlouvy o EHS přibyla Hlava V Hospodářská a sociální soudržnost, ve znění článků 130a-130e 15. V prvním z článků je definován účel PHSS, která slouží: k podpoře celkového harmonického vývoje Společenství rozvíjí a uskutečňuje aktivity vedoucí k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti, Společenství se zaměřuje zvláště na zmenšování nerovnoměrností mezi různými regiony s zaostalostí regionů, jímž se dostává nejmenší podpory. 16 Zbylé čtyři články se týkají procesních pravidel a způsobu definování podoby politiky. Významný je taxativní výčet strukturálních fondů v článku 130d, kterými jsou Evropský zemědělský orientační a záruční fond- sekce orientační, Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj. Zavedení nového principu, přijetí nových členských států a definování nové společné politiky vedlo k přijetí první z finančních perspektiv, tzv. Delors I na období 1988 až , tedy na období čtyř let. Během tohoto období došlo ke zdvojnásobení prostředků určených na tzv. strukturální operace. Dalším významných faktorem, který přispěl k posílení regionální a strukturální politiky ES, byl podpis Smlouvy o založení Evropské Unie (Maastrichtská smlouva) a v jejím rámci plán na 14 WOKOUN, R.: Regionální a strukturální politika Evropské unie: obecná východiska, implementace a monitorování. Praha: VŠE, 2004, 1 vydání, 78 stran, strana KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, strana Článek 130a, Smlouvy o založení EHS,

12 přechod k hospodářské a měnové unii 18. Došlo k rozšíření nástrojů použitelných ke strukturálním operacím ze tří (ESF, ERDF a EAGGF sekce orientační) na šest a to zavedením Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FIFG), Evropského investičního fondu (EIF) a Fondu soudržnosti (CF). Významné bylo v neposlední řadě zřízení výboru regionů články 198ac Smlouvy o EHS. Na zasedání Evropské Rady v Edinburghu v prosinci 1992 došlo k přijetí finanční perspektivy a balíčku reforem na další, tentokrát již šestileté, období tzv. Delors II a to na období 1993 až V rámci tohoto balíčku došlo k reformě fungování strukturálních fondů a k dalšímu posílení prostředků určených na strukturální operace. Během roku 1997 předložila Evropská komise sdělení s názvem Agenda 2000 za silnější a širší Evropu. V tomto sdělení EK prezentovala svou představu o další podobě PHSS a o podobě fungování strukturálních fondů. Součástí byla i finanční perspektiva na období 2000 až Dokument byl rámcově schválen v Berlíně v březnu Celý dokument klade důraz na větší koncentraci, efektivitu a jednoduchost strukturálních operací. V tomto duchu došlo k omezení cílů a záběru strukturálních fondů 19. V roce 2000 došlo k přijetí smlouvy z Nice, prostřednictvím níž došlo ke změně ve Smlouvě o EHS a to například v článku 2, kde jsou definovány úkoly společenství. Jedním z úkolů ES je i zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.. Dále jsou pak v článku 158 definovány cíle PHSS a znevýhodněné regiony, kdy (ES) sleduje činnosti vedoucí k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství usiluje o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalostí nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí. Další články, a to 159, 160, 161 a 162 se zabývají procesními náležitostmi správy fondů 1.3 Společné evropské politiky Společná zemědělská politika I když vzhledem k malém počtu zemědělců (průměr EU v roce ,1 % obyvatel) a vzhledem k malému podílu zemědělství na celkovém HDP Unie (3,1 %), patří zemědělství ke 18 KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, strana KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, strana

13 klíčovým resortům a to jednak díky tradičně velkému politickému vlivu zemědělců a jednak kvůli obrovským sumám, které každoročně do zemědělství plynou. Zemědělská politika dlouhodobě spotřebovávala přibližně dvě třetiny až polovinu komunitárního rozpočtu. Po reformách a po zavedení výdajových stropů (1988) se je podařilo snížit na 49 % rozpočtu EU, přičemž se i nadále snižují. Východiska společné politiky Společná zemědělská politika (SZP) byla ustavena už v Římské smlouvě zakládající roku 1958 Evropské hospodářské společenství, k jejímu naplňování došlo od roku Západní Evropa byla tehdy závislá na dovozu potravin, které měly strategický význam. Základním cílem bylo zajistit soběstačnost v zásobování zemědělskými produkty, cenovou stabilitu a současně zabránit odlivu venkovských obyvatel do měst. Prostředkem k tomu se staly tři fundamentální zásady: 1. Společný trh pro zemědělské produkty při společných cenách 2. Zvýhodnění produkce ze zemí ES na úkor vnější konkurence 3. Finanční solidarita - SZP je financována ze společného fondu, do kterého přispívají všechny členské státy Financování Financování celého systému bylo svěřeno klíčové instituci - Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu (EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Fund). Má dvě části - záruční a orientační. Část záruční je určena k dotování cen a pohlcuje většinu prostředků fondu a část orientační financuje strukturální změny v zemědělství. Společenství administrativně stanovuje tzv. intervenční ceny pro většinu (asi 70 %) zemědělských produktů. Tato cena je zemědělcům zaručena a pokud pod ní klesne reálná cena na trhu, pak zahájí příslušné orgány SZP intervenční nákupy (do veřejných skladišť). Intervenční ceny byly stanovovány relativně vysoko, aby podněcovaly růst produkce. Tím se však také stále zvětšoval rozdíl mezi cenami na světovém trhu a na vnitřním trhu, Společenství. To vyžadovalo nejen ochranu vnitřního trhu vysokými cly před levnými dovozy, ale také nutnost subvencovat vývozy. Intervenční nákupy a subvencování vývozů měly být původně financovány příjmy z dovozních cel. 13

14 Problémy systému Velmi rychle však začalo evropské zemědělství, podněcováno vysokými cenami, produkovat více, než vnitřní trh spotřeboval. To vedlo k produkci stále větších přebytků, které byly financovány stále většími sumami z rozpočtu Společenství. Ospravedlnit tyto rostoucí výdaje bylo čím dál těžší a to i kvůli dalším nepříznivým okolnostem. Jednou z nich byla ostrá kritika a tlak, kterému byla vystavena ochranářská politika Společenství v souvislosti s uruguayským kolem jednání o snížení cel v rámci GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Všeobecná dohoda o clech a obchodu) na konci 80. let. Dalším vážným nedostatkem tehdejšího situace bylo zvýhodnění menšiny velkých zemědělských podniků schopných zvyšovat produktivitu na úkor malých zemědělců a zemědělců v méně příhodných oblastech (hlavně v LFA - less favourable areas, což jsou z větší části horské oblasti). Tím, že Společenství distribuovalo dotace prostřednictvím intervenčních cen, vydělávaly na tom podniky schopné zvyšovat produktivitu, tedy velké podniky (20 % velkých podniků pak přijímalo 80 % všech dotací). Takové zvyšování produktivity s sebou však přináší i větší znečištění životního prostředí a rozvoj chorob zvířat, než je tomu v menších farmách. Reforma společné zemědělské politiky Snahy reformovat SZP mají jen o málo kratší historii než SZP sama. Vedle některých podpůrných programů pro zemědělce v méně příhodných oblastech se zaměřovaly především na snížení zemědělské výroby uvnitř Společenství. Roku 1984 byly zavedeny kvóty omezující produkci mléka a 1988 bylo rozhodnuto o snížení rozsahu orné půdy o 20 % během pěti let. Do Maastrichtské smlouvy už však bylo vtěleno nové pojetí. Jeho základním cílem je vrátit evropskému zemědělství konkurenceschopnost v podmínkách světového trhu. Prvním předpokladem bylo snížení cen na úroveň světových trhů, což v první fázi znamená postupné snižování intervenčních cen (např. u obilovin o 29 % během tří let). Snížení intervenčních cen je pak zemědělcům kompenzováno v podobě přímých plateb. Tento základní princip umožnil řešit problém velké a velmi drahé nadprodukce společného zemědělství tím, že mu postupně vrací schopnost napojit se na světový trh bez subvencí a tak z účasti na něm více těžit. Současně se snižováním cen stimuluje poptávka i na vnitřním trhu Unie. Navíc prostřednictvím přímých plateb lze lépe rozvíjet některé další rozměry SZP, jako je obecně péče o krajinu, která byla v jistém, i když dosti omezeném rozsahu v SZP obsažena už dříve. V současné době, ale získává na vlivu princip, podle kterého už není na zemědělce nahlíženo jen jako na producenta potravin, ale také jako na někoho, kdo vykonává veřejnou službu tím, že se stará o krajinu. Za tuto službu je honorován právě skrze přímé platby ze 14

15 zemědělského fondu EAGGF. Duchu tohoto principu a současně nutnosti snižovat nadprodukci, odpovídá i nařízení, podle něhož nesmí zemědělci využívat minimálně 10 % z rozlohy své půdy k zemědělské produkci, což jim je nahrazeno dotacemi. Podporovány jsou extenzivní způsoby hospodaření namísto intenzivního. Přímé platby byly také cíleně zaměřeny na podporu regionů se stíženými podmínkami pro zemědělství. Do péče o krajinu však patří i nezemědělské využívání půdy jako je zalesňování nebo agroturistika. Těžiště dotací se tak po Maastrichtu přesunulo v rámci EAGGF z cenových intervencí na podporu strukturálních změn. Agenda 2000 K další parciální reformě SZP došlo v rámci dokumentu "Agenda 2000" z roku To, co se zde říká o SZP je pro nás směrodatné pro období po roce 2000, přičemž přesná ustanovení včetně konkrétního finančního plánu pro období vycházejí z rozhodnutí odsouhlaseného Evropskou radou na jaře 1999 v Berlíně. V zásadě se přitom pokračovalo ve směru nastoleném v Maastrichtu, který má veliký úspěch, zejména proto, že se podařilo snížit obrovské přebytky. Současnou reformu SZP opět popostrčily vnější podmínky. V roce 1999 začalo další kolo jednání v rámci WTO (World Trade Organization, Světová obchodní organizace, bývalá GATT). Při současném systému financování SZP by to znamenalo zdvojnásobení výdajů, což není únosné. Reforma SZP pokračuje ve snaze přiblížit se světovým cenám, i nadále jsou snižovány intervenční ceny hlavně hovězího a obilovin při postupném zvyšování přímých kompenzací. Novým opatřením je také určitá decentralizace. Dosavadní centrální financování bylo příliš komplikované a málo transparentní a proto se ukázalo jako flexibilnější, když budou o části peněz v zemědělství rozhodovat členské státy samy. Toto rozhodnutí hraje důležitou roli při tom nejdůležitějším, co "Agenda 2000" přinesla a tím je nový rámec pro "rozvoj venkova". V tomto rámci jsou nyní sjednoceny všechny aktivity Unie směřující k podpoře rozvoje venkova, péči o krajinu a k ekologickým aspektům zemědělství. Vedle společného trhu zemědělských produktů se má do budoucna právě tato oblast pod souhrnným názvem "rozvoj venkova" stát druhým pilířem SZP. Obecně sem patří tyto typy projektů: podpora mladých zemědělců, podpora zemědělství v méně příhodných oblastech, podpora ekologických postupů v zemědělství a zalesňovací projekty Budoucnost Zemědělské politiky po roce 2009, Cílem reformy Společné zemědělské politiky z roku 2003 je oddělení vyplácení podpor od produkce. Na rozdíl od minulého období, kdy byla podpora vázána na objem výroby a druh 15

16 komodity, se nynější dotace vztahuje na plochu obhospodařované půdy. Tím dochází ke snížení produkce, která byla v přímé vazbě na dotace zbytečně vysoká. Takový způsob hospodaření by však mohl vést některým nepříznivým jevům, jako je například zanedbávání obhospodořavání zemědělské půdy a údržby krajiny. Proto EU vymezila zákonné požadavky na hospodaření a pravidla dobrých zemědělských a environmentálních podmínek. Jejich respektování se stalo jednou z podmínek výplaty přímých plateb zemědělcům. Bude- li tedy farmářům ponechána možnost volně vyrábět, bude třeba od nich vyžadovat dodržování podmínek nazývaných Cross-Compliance (CC). Do praxe musí být nově uvedeno celkem 19 legislativních předpisů. Přechod ze SAPS na SPS představuje poměrně náročný proces, a proto je při implementaci CC zvažována cesta pozvolné změny ve dvou etapách. V roce 2007 bude vyžadováno plnění šesti standardů a v roce 2008 plnění dalších třinácti standardů. Konečným termínem pro zavedení standardů SPS je 1.leden Společná dopravní politika Společná dopravní politika je již zakotvena oficiálně v Římských smlouvách v článcích 74 a 84. Vedlo k tomu několik důvodů: 1. Postupující ekonomická integrace stále více rozšiřuje obchod mezi členskými zeměmi a proto doprava mezi nimi musí spolehlivě fungovat. 2. Doprava napomáhá volnému pohybu zboží a služeb. Je proto třeba vytvořit takové podmínky, aby dopravní náklady nebránily dalšímu rozšiřování obchodu. 3. Dopravní sektor pohlcuje v zemích Unie až 40 procent veřejných investic, jeho fungování ovlivňuje mnoho dalších sfér a zvlášť velký vliv má na regionální rozvoj, životní prostředí, utváření krajiny, spotřebu energie aj. Všechny tyto důvody ukazují na potřebu vypracovat společná pravidla pro rozvoj mezistátní dopravy v členských zemích Společenství a harmonizovat dopravní předpisy. Úkol je to složitý, neboť sektor dopravy tvoří silniční, železniční, letecká, námořní doprava a doprava po vodních cestách, které se vzájemně podstatně liší. 20 Eurokurýr,P.Netrda,strana 11,květen-červen

17 Vývoj do 80. let Římská smlouva určila, že se zavedou společná pravidla mezinárodní dopravy, že bude uvnitř každého členského státu pro dopravce z dalších členských států zajištěn volný přístup k poskytování dopravních služeb a že žádné odvětví dopravy nesmí být preferováno. Dopravní sektor měl být vystaven konkurenčnímu prostředí, což mělo snížit náklady. Římská smlouva se původně týkala jen vybraných odvětví dopravy, nezahrnovala námořní a leteckou dopravu. Prakticky až do zahájení společného vnitřního trhu nebyl v společné dopravní politice zaznamenán žádný významnější pokrok. Členské státy bránily své národní zájmy: některé dopravní obory, především železnice a letecká doprava, měly v mnoha členských zemích Společenství monopolní charakter a byly dotovány státem. I proto dosáhlo EHS během prvních tří desetiletí svého trvání v oblasti dopravy jen omezených výsledků. Až do začátku 80. let v silniční dopravě přetrvaly různé národní kvóty zvýhodňující domácí přepravce, železnice byla i nadále závislá na dotacích, dopravní infrastruktura nebyla budována s ohledem na potřeby Společenství a námořní i letecká doprava zůstávala mimo společnou dopravní politiku. Rozkvět v 80. let Situace se začala měnit od poloviny 80. let 20. století. V roce 1986 se do společné dopravní politiky zapojila také námořní doprava a v roce 1987 letecká doprava. V roce 1988 byly liberalizována nákladní automobilová doprava, na níž v zemích Společenství spočívá hlavní tíha přepravy nákladů. Také námořní doprava se podřídila pravidlům volné soutěže. Liberalizací letecké dopravy zavládla konkurence i mezi různými národními leteckými společnostmi. Konkurenčním prostředím se v různých dopravních odvětvích rozšířil rozsah i kvalita nabízených služeb, provoz zahájily nové spoje a vzdálenější oblasti Evropského společenství získaly lepší spojení s hlavními centry. Těmito opatřeními a konkurencí mezi přepravci z různých členských zemí došlo ke zkvalitnění dopravy i k určitému snížení cen. Podstatně se rozšířila a zkvalitnila základní dopravní infrastruktura Společenství, zejména dálnice, železniční koridory, námořní přístavy a mezinárodní letiště.. TENs- Transevropské sítě Po přijetí Maastrichtské smlouvy začala Evropská unie rozvíjet aktivity v nové oblasti nazvané transevropské sítě. Jedná se o vybudování nejen v oblasti dopravní, ale i v telekomunikacích a energetice, včetně ropovodů a plynovodů. Projekt transevropských sítí je 17

18 logickým dovršením úkolu vytvořit prostor bez vnitřních hranic, usnadnit uvnitř něho propojení různých částí Unie a zkrátit přepravní vzdálenosti. Vedle základního poslání, jež souvisí s fungováním společného trhu si projekt transevropských sítí klade i další cíle: 1. Přispět k sociální a ekonomické soudržnosti bohatších s méně vyspělými regiony Unie. Spolehlivější komunikace a snadnější a lacinější doprava mezi těmito oblastmi měla urychlit ekonomický rozvoj zaostalých regionů a snížit rozdíly v HDP na obyvatele. 2. Stanovit priority při rozvíjení infrastruktury, což má příznivě ovlivnit především odlehlejší a méně vyspělé regiony Unie. 3. Upevnit konkurence schopnost zemí Unie, vytvořit nové trhy a nové pracovní příležitosti. 4. Vytvořit potřebné spojení jednak s přidruženými zeměmi střední a východní Evropy, jednak se zeměmi Středomoří. TENs je zároveň chápán jako klíčový element vzniku vnitřního trhu a posílení ekonomické a sociální soudržnosti mezi členskými státy a jejich regiony. Má také zajistit vzájemné propojení a interoperabilitu národních sítí. Proto unie stanovuje priority a identifikuje projekty, které mají nadnárodní charakter a širší dopad na členské státy. EU se podílí na financování konkrétních projektů prostřednictvím rozpočtu TENs, strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Evropská investiční banka pak poskytuje členským zemím a realizátorům projektu výhodné půjčky na zajištění spolufinancování těchto projektů. Financování rozvoje transevropských sítí probíhá především, prostřednictvím Fondu soudržnosti, výdajů rozpočtu pro kandidátské země (PHARE,ISPA), podporou investic veřejného a soukromého sektoru formou garancí Evropského investičního fondu nebo půjček Evropské investiční banky. Problémem zůstává omezená velikost objemu financí, které by byly potřebné, a které jsou ve skutečnosti k dispozici. Jednou z uvažovaných cest generování dostatečného množství prostředků by mohla být emise obligací a zapojení soukromého sektoru KONIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské Unie. Praha : C.H. Beck. 2004, 1. vydání, 374 stran, Eurostat,strana223 18

19 Program priorit pro rozvoj dopravy Prioritami operačního programu Infrastruktura je dopravní infrastruktura celostátního významu, snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí a technická pomoc. V rámci tohoto projektu byl přijat program priorit pro rozvoj dopravy. Vybráno bylo čtrnáct akcí, především v železniční dopravě. Patří mezi ně i spojení hlavních center Evropské unie rychlovlaky. Celkem má být vybudováno kilometrů tratí umožňujících pohyb vlaků rychlostí přes 200 km za hodinu. Do projektu transevropskcýh sítí se zapojila i Česká republika. Při modernizaci dopravní infrastruktury v České republice se přihlíží k projektu transevropských sítí a jsou využívány zdroje nabídnuté Evropskou unií. To se týká mj. výstavby dálnic (D8 a D47) a modernizace železničního koridoru spojujícího Českou republiku s Německem a Rakouskem. Je ovšem zajímavé, že na modernizace tratí celostátního významu a železničních uzlů připadá 11 milionu eur, k tomu ještě přídá 12,6 milionu eur spolufinancují Státní fond dopravní infrastruktury(sfdi). Na výstavbu a modernizaci silnic 1.třídy jde 33,6 milionu eur, SFDI přídá 11 millionů. Míra podpory dosahuje až 75% celkových nákladů na jednotlivé projekty. Konečnými příjemci jsou především Správa železniční a dopravní cesty a České dráhy, u silnic jde o Ředitelství silnic a dálnic. 22 Společná Obchodní politika Společná obchodní politika patří mezi nejstarší politiky a její vznik se vztahuje k samému zrodu Společenství. To si od počátku kladlo za cíl vytvořit společný trh, ve kterém budou odstraněny veškeré bariéry pro volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu a tím vytvořit hospodářsky prostor s pozitivními ekonomickými účinky. Jako první krok bylo roku 1957 Římskou smlouvou vytvořen závazek k vybudování celní unie, která byla fakticky brána ke společnému trhu. Došlo tak k odstranění cel a obchodních překážek mezi členskými státy. Přesto si však každá země zachovala svůj celní sazebník vůči třetím zemím, stejný postup se používal i v obchodě s třetími zeměmi. Během 60.let docházelo k odstranění a zákazu obnovení dovozních i vývozních cel a k množstevnímu omezení dovozu a vývozu. Postupným odstraňováním věcných, technických a 22 M.GUEASOVÁ,: Infrastruktura. Praha, ,č.48,Ekonom, strana 67 19

20 fiskálních překážek volného pohybu byl ustaven k jednotný vnitřní trh. Vznikl prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Amsterdamská smlouva a smlouva z Nice rozšířila agendu společné obchodní politiky o dvě nové oblasti, které v mezinárodním obchodě začaly zaujímat důležité postavení: služby a právně zakotvené duševní vlastnictví. Tato politika je jedním z hlavních pilířů, na kterém jsou postaveny obchodní vztahy Evropské unie se světem a všech 25 členů Evropské unie nyní vytváří největší obchodní blok na světě, který pokrývá téměř 1/5 veškerého světového obchodu. Během posledních let se obchodní politika soustředí především na vytváření a zavádění vícestranných obchodních pravidel. To se liší od počátků společné obchodní politiky, kdy se Společenství soustředilo zejména na liberalizaci světového obchodu. Společná obchodní politika disponuje nástroji jako jsou třeba cla, kvóty a dobrovolná exportní omezení, proti dumpingová opatření. Tyto nástroje sledují dva cíle: prosazování otevřeného a mnohostranného obchodního systému ve světě a ochranu zájmů Unie a členských zemí zejména v případech, kdy by měl volný obchod nepříznivé dopady na ekonomickou situaci, prosperitu, zaměstnanost či obchodní bilanci. Po vzniku celní unie začalo Společenství vůči třetím zemím vystupovat jako jeden celek. Žádná členská země proto nemůže provádět vlastní, nezávislou zahraničně obchodní politiku a utvářet své vnější hospodářské vztahy vůči vnějšímu světu zcela samostatně. Členské země přenesly dobrovolně příslušně kompetence v oblasti zahraničního obchodu na Evropskou komisi a Radu. Existují však také určité oblasti, nichž členské země mohou provádět samostatné kroky v obchodních vztazích se zahraničím. Členské země může například uzavírat s třetí stranou dohodu o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, jejíž znění však nesmí být v rozporu se zásadami společné obchodní politiky. V pravomoci členského států také zůstává rozhodování o tom, co se bude vyvážet a dovážet a s kým bude stát obchodovat. V článku 113 Smlouvy o Evropském společenství je více vymezen obsah Společné obchodní politiky. Iniciativním orgánem je Evropská komise, která předkládá Radě návrhy konkrétních opatření společné obchodní politiky čí doporučení na sjednání mezinárodní smlouvy. V Radě jsou prosazovány obchodní zájmy členských zemí. Rada vydává směrnice pro rozhodování, tedy mandát, který zmocňuje Komisi v její práci. Po posouzení a odsouhlasení konkrétních opatření Radou je Komise pověřena jejich provedením. Hlavní zásadou, o kterou se opírá společná obchodní politika EU, je zásada volného obchodu se všemi zeměmi neomezovaného žádnými překážkami. Aby společná obchodní politika fungoval musí se členské země řídit několika principy. Členské země se drží 20

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVEN 2014 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více