v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí."

Transkript

1 Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe vypila hodnû vína, protoïe se pofiád je tû litovala. I kdyï uï to bylo skoro est mûsícû, co se roze la s Jakem. Ani to jí v ak nezabránilo, aby si nalila je tû jednu skleniãku vína. Zrovna z ní usrkávala, kdyï si ho v té místnosti narvané lidmi v imla. Dante De Matteo. Naposledy ho vidûla v posledním t dnu tfieèáku na stfiední. Krátce poté, co Dante vrazil tomu chudáãkovi, s kter m tehdy chodila, takovou, aï si z toho sedl na zadek. CoÏ o to, Brady si to zaslouïil. Krátce pfiedtím pfii la na to, Ïe ji podvádí, a kdyï s tím na nûj vyrukovala, rozãílil se, zaãal na ni b t hnusn, chytil ji za païi, udûlal jí na ní modfiinu a zblízka jí fival pfiímo do obliãeje. A pokud nemûla pro Danta bláznivou slabost uï pfiedtím, poté, co ji jako nûjak rytífi na bílém koni pfii el zachránit, uï tedy rozhodnû ano. 7

2 Ten pohled na Dantovu tváfi, zatímco Brady kàoural na podlaze, jí utkvûl v pamûti dodnes. Pak rychle pfiibûhli dva uãitelé a popadli ho, zfiejmû aby se do Bradyho nepustil znovu. Pamatovala si, jaké mûl oãi, tmavé a hodnû hluboké. Tvrdé. A kdyï se na ni podíval, s pfiekvapením zjistila, Ïe i zranitelné. Chtûla mu nûco fiíct. Zeptat se, proã to udûlal. Ale tehdy byla je tû pfiíli mladá na to, aby umûla takovou situaci patfiiãnû zvládnout. Pak Danta podmíneãnû vylouãili ze koly. A brzy poté ode el na univerzitu a ona ho uï nevidûla. Nevidûla Danta dvanáct let, ale poznala by ho kdykoliv a kdekoliv. Pofiád vypadal zatracenû dobfie, iroká ramena, dlouhé, pevné svaly, ale v echno na nûm teì vyhlíïelo nûjak líp, uhlazenûji. Dlouhé hnûdé vlasy, které mu dfiív padaly do obliãeje, mûl ostfiíhané nakrátko. A ty jeho oãi Vût ina lidí by si nejspí myslela, Ïe mají hnûdou barvu, ale ona z minulosti vûdûla, Ïe na slunci mají zlatav nádech. Po tûle se jí najednou rozlila horkost, jako by ji zachvátily plameny. Pfiíli smyslov ch vjemû naráz. Musela od nûj odvrátit zrak. Rychle odsud pryã! Na chlapy jsem zanevfiela! Zanevfiela! Sklonila hlavu a se sklenicí vína v ruce si to namífiila k zadnímu v chodu. Nehodlala dál pfiem let o tom, jak byla do Danta tehdy pfied lety, celou stfiední kolu, udûlaná. CoÏ tedy podle toho, jak se jí zrychlil pulz, pofiád evidentnû byla. Venku vládla chladná a vlhká lednová noc, ale vzhledem k tomu, Ïe vyrûstala na Mercer Island, coï je ostrov, kter je spojen mostem se Seattlem, byla na to zvyklá. Teì tady bydlela Lucie a její spolubydlící z koleje Tyler. A Kara chládek potfiebovala, aby si dala do pofiádku tûlo i du i. Zrovna teì Ïádn chlapy nemûïu potfiebovat. Od té doby, co zkrachoval její poslední vztah, zavládl 8

3 v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Nebo si to aspoà namlouvala. Sama sobû tak vysvûtlovala skuteãnost, Ïe od rozchodu s nik m ne la ani na rande, coï se k ní zrovna moc nehodilo. Pfied Jakem spala se spoustou muïû. Nechtûla ani pomyslet na to, jak moc ji poslední vztah ovlivnil. Jak moc jí sníïil sebevûdomí. TakÏe teì byl jejím nejlep ím milencem vibrátor. No a co? Mohla jít klidnû domû, vyndat ze uplíku svého rû- Ïového plastového pfiítele a pfiedstavovat si, jak jí mezi stehny fiádí Dante De Matteo Otfiásla se, semkla kolena pevnû k sobû a povzdechla si. Posadila se na houpaãku na zápraïí a dfievûné plaàky se jí zaryly pfies zavinovací aty do stehen. Zády se opfiela o pol- táfiky, nadechla se jiskfiivého veãerního vzduchu, dlouze se napila vína a pfiekfiíïila nohy. Byla nabuzená akorát tak na to, aby zase pohodlnû sklouzla zpût k sebelítosti nad tím, Ïe je pofiád sama. V echny kamarádky od Lucie a Tyler byly aspoà na první pohled Èastnû zadané. Cel dûm byl pln muchlajících se páreãkû. NeÏ dorazil Dante. V imla si, Ïe je tu asi sám. Stejnû jako ona. Ne Ïe by jí teì samotné nebylo líp. MoÏná jí to vydrïí navûky. Od té katastrofy s Jakem je tû pofiád neuplynulo dost ãasu na to, aby se cítila jinak, aby zas chtûla zkusit s nûk m si nûco zaãít. Je tû pofiád se nezbavila té hofikosti, která ji pronásledovala. V podobn ch my lenkách setrvala je tû pár následujících minut a odmítala vzít na zfietel svoje nervy pocuchané pohledem na Danta. Nebo to aspoà pfiedstírala. JenÏe pak usly ela kroky, které rozeznûly skfiípající prkna staré verandy. Vzhlédla a spatfiila vysokou siluetu, jen tmav obrys na pozadí svûtla proudícího dvefimi ven. Vysok, svalnat a sexy jako zvífie. 9

4 Dante. Napjalo se jí celé tûlo. Karo? Jsi to opravdu ty? Dante. Ahoj. Co tady dûlá? Pfiistoupil k ní blíï a zalil ho svit lampy visící na stropû verandy. Byl pûknû obleãen, mûl na sobû tmavé kalhoty a svetr, kter mu padnul jako ulit. Asi byl na míru. Vypadal opravdu skvûle. Pfied nûkolika dny jsem potkal Lucii a ona mû pozvala na dne ní veãírek. Od stfiední jsme se nevidûli. Vystudovala jsi nakonec ty dûjiny umûní, jak jsi vïdycky chtûla? Pokrãila rameny a snaïila se vypadat nezúãastnûnû. ZÛstat nezúãastnûná. JenÏe kdyï vidûla, jak ji s nelíãen m zájmem sleduje, pfiesnû tak, jak o tom fantazírovala uï od ãtrnácti, bylo toho na ni trochu moc. Zhluboka se nadechla, a pak je tû jednou. Na vysoké jsem absolvovala spoustu semináfiû, ale rodiãe s m m studiem nikdy nesouhlasili. Tak jsem toho po chvíli nechala. Jestli si dobfie pamatuju, byla jsi moc dobrá malífika. Poãkej, nevystavovala jsi vlastnû na stfiední na jedné soutûïní v stavû? NedokáÏu uvûfiit tomu, Ïe si to je tû pamatuje. Cítila, jak jí rudnou tváfie. LeÏérnû se opfiel o rám dvefií a zaujal pózu, která projde jen tûm nejsebevûdomûj ím muïûm. Jedinû takoví pfiitom totiï vypadají naprosto pfiirozenû a uvolnûnû. Pamatuju si toho o tobû dost, Karo. Fakt? Usmál se a na tváfiích se mu objevily ìolíãky. Jak je moïné, Ïe muï mûïe vypadat tak uhlazenû a zároveà b t tak klukovsky okouzlující? Kara pofiád vidûla pod muïn mi rysy jeho tváfie toho chlapce, kter m kdysi byl. Pod sofistikova- 10

5 n m zevnûj kem a aty bez chybiãky to byl pofiád ten star Dante, tím si byla jistá. VÏdycky byl mil. Dokonce i na stfiední, kde se kluci vût inou chovají jako blbci. Dante byl ten typ, kter se ve kole bavil s kaïd m, nejen se sportovními hvûzdami a cool t pky. Dokázal se zastat mlad ích klukû, kdyï je ikanovali. Zastal se koneckoncû i jí samotné. A ona jím teì byla okouzlená stejnû jako pfiedtím. Pamatuju si, Ïe jsi mûla star Volkswagen brouk, pokraãoval a pfiistoupil k ní blíï. Mûl svûtle modrou barvu. Je tû pofiád ho má? CoÏe? Ne, samozfiejmû Ïe ne, zasmála se. BoÏe, vypadal fakt dobfie. Skvûle. Ten svetr mu na ramenou sedûl naprosto dokonale, nechal vyniknout linii jeho irok ch ramen. Mûl tam pofiádné svaly, to se musí nechat. Dneska bys za nûj dostala majlant, prohodil. Prodala jsem ho je tû na stfiední a pofiídila si nûco dospûlej ího, odvûtila se záfiiv m úsmûvem. Já udûlal to samé. Svoje staré Camaro jsem prodal hned po univerzitû a koupil si mal sedan. Je zábavné, jaké jsme mûli v mládí pfiedstavy o tom, co obná í dospûlost. Teì bych si to auto klidnû pofiídil znovu. A co jsi dûlal po kole, tedy kromû toho, Ïe jsi prodal svého sporèáka? opáãila. el jsi dál studovat práva, co? A odstûhoval se s celou rodinou nûkam pryã, Ïe jo? el jsem na Yale a vystudoval tam práva. Pak jsem chvíli Ïil v New Yorku, pracoval jsem tam pro jednu firmu. Rodiãe li do dûchodu a pfiestûhovali se do Colorada zhruba v té dobû, kdy jsem dodûlával kolu. Ale mûj brácha Lorenzo je pofiád tady v Seattlu. Vzpomíná si na nûj? Je o trochu star í neï ty, ne? Mám pocit, Ïe konãil, kdyï jsem byla v prvním roãníku. Byl ti hodnû podobn. Dante pfiik vl. Je z nûj stavební inïen r, zrovna minul rok se oïenil. Máme k sobû docela blízko. Pfied pár lety 11

6 jsem se pfiestûhoval zpátky do Seattlu. íkal jsem si, Ïe bude fajn, kdyï budu mít blízko k pfiíbuzn m. Co tvoje rodina, pofiád tady? zeptal se jí. Moji rodiãe se nikdy z Mercer Island neodstûhovali, i kdyï oba pofiád pracují ve mûstû. A tys nikdy nemûla Ïádné sourozence, Ïe ne? Ne. Jsem jedináãek. Její matka vlastnila jeden z nejvût ích architektonick ch ateliérû v Seattlu a nikdy nemûla ãas na víc neï jedno dítû. Ani na Karu vlastnû nikdy nemûla pofiádnû ãas. A otec byl pfiísn a hádav muï. Mûl advokátní praxi, coï znamenalo, Ïe pracoval dlouho do noci. TakÏe i kdyby mûli oba nakrásnû povahu na rodiãovství, jejich zamûstnání jim to stejnû neumoïàovalo. KdyÏ se dala dohromady s Jakem, vûdûla, Ïe si vybrala muïe, kter byl stejn typ jako její otec. Tvrd. Nekompromisní. KdyÏ o tom tak pfiem lela, vlastnû stejného, jako byl tehdy na stfiední Brady. Její otec v ní evidentnû zniãil jakoukoliv schopnost vybrat si partnera. Dal í dûvod pro to, aby na chlapy zanevfiela. A toho se bude drïet. I kdyï u ní Dante De Matteo, její láska uï od stfiední, stál takhle blízko. A povídal si s ní. A díval se na ni s jist m obdivem. Usmíval se na ni. AÏ z toho mûla mrazení po celém tûle. TakÏe Ïádn umûleck titul, Karo? Co teì vlastnû dûlá? Nakonec jsem taky skonãila na právech. Pfiekvapuje mû, Ïe jsme se nepotkali. To mû taky. A Ïe mi trvalo tak dlouho, neï jsem potkal Lucii. Ale jsem rád, Ïe k tomu do lo. Zase se mu na tváfiích objevily ty ìolíãky. Ukázal bradou: Nevadilo by ti, kdybych si sednul k tobû? Tûlem jí projela dal í vlna horka. Hmm, ne. Jasnû. Pfie el po zápraïí a nûkolika dlouh mi kroky byl u ní, 12

7 usadil své vytáhlé tûlo na houpaãku vedle ní. Letmo zachytila jeho vûni, cosi temného a maskulinního, s nádechem piïma, co ji uvnitfi celou rozechvûlo. Cítila, jak z jeho tûla vyzafiuje teplo. I kdyï moïná Ïe to horko vycházelo z ní, postupnû narûstalo, bobtnalo jeho pfiítomností. ZÛstala jsi v advokacii? zeptal se, pak rychle zavrtûl hlavou. Stejnû jsem si o tobû vïdycky myslel, Ïe jsi spí umûlkynû. To já dlouhou dobu taky Bylo zvlá tní poslouchat od nûj v echny tyhle vûty. Umûlkynû Tou vïdycky chtûla b t. Jak si ale mohl pamatovat, Ïe pro ni umûní bylo vïdycky tak dûleïité? Tou my lenkou se jí znovu rozbu ilo srdce. Dante ji pozoroval sv m pronikav m, tmav m pohledem. Mûla bys dûlat to, co opravdu chce, Karo. Dala nohu pfies nohu, poloïila si ruku na koleno pfiesnû na to místo, kde zavinovací aty odhalovaly pár centimetrû nahé kûïe na stehnû mezi lemem atû a okrajem hnûd ch semi ov ch kozaãek. Myslí? Není to vïdycky tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Mûla neodbytn pocit, Ïe s ní Dante flirtuje. A ona mu to rozhodnû oplácela. Pfiik vl. Promarnûná pfiíleïitost za sebou nechává jen v ãitky. S tím se nedá neï souhlasit. Na stfiední ses mi vïdycky líbila, prohodil najednou ti ím hlasem. Fakt? Jo. VÏdycky. Vzpomínám si, jak ti bylo ãtrnáct, patnáct. UÏ tehdy jsi mûla nejdel í nohy ze v ech. Pfiitiskl se k ní kolenem. Znovu ji polilo horko, tentokrát pfiíjemné. Hej, vy dva. Nepotfiebujete dolít? Lucie tfiímala v ruce 13

8 láhev vína. Blond vlasy mûla stoãené do drdolu na temeni hlavy, tváfie jí hofiely, snad to bylo chladn m noãním vzduchem a je tû spí nûkolika sklenicemi vína. Skoro jsem zapomnûla, Ïe se asi znáte ze koly. Zrovna jsme si o tom povídali. A já dneska nepiju. Karo, dá si je tû víno? nabídl jí Dante, sáhl po její sklenici a dotkl se pfiitom prsty její ruky. Vzal si láhev od Lucie, dolil Kafie skleniãku a podal jí ji zpátky. Tentokrát v ak trochu zaváhal a jeho prsty spoãinuly na jejích déle. Usmál se na ni. Kara celá zrudla, jako by jí v tûle vybuchla sopka ãisté touhy. Tak dobrá Já teda. rad i pûjdu zase dovnitfi, váhavû pronesla Lucie a zmizela zpût v domû. Ale Kara ji skoro nesly ela. Zhluboka se nadechla a napila se. Musí se uklidnit. Jeho úsmûv ji mátl. Nedokázala jej popsat. Jeho tváfi byla sam muïn tvar a úhel: skvûle tvarovaná ãelist, vysoké, moïná aï pfiíli ostré lícní kosti. Ale ústa mu pfiekypovala smyslností. Mûl pûknû tvarované rty. A ty ìolíãky KdyÏ se usmál, její tûlo jako by celé zaãalo tát. KdyÏ ji zasáhl jeho úsmûv, znovu se cítila jak na stfiední. Pozvedla sklenici a usrkla vína, ale teprve kdyï byla sklenice skoro prázdná, uvûdomila si, Ïe není ani zdaleka tak opilá, jak si myslela. MoÏná za tím byl ok ze setkání s Dantem, její reakce na nûj jí vrátila do hlavy stfiízlivost. VÏdycky ses mi hodnû líbila, Karo, vypálil na ni Dante zniãehonic a upíral na ni své zlatavû hnûdé oãi. Doufám, Ïe ti nevadí, Ïe ti fiíkám takové vûci. Zavrtûla hlavou. ekni nûco, Karo! Dûkuju. Opravdu krásná, zamumlal. 14

9 Nespou tûl z ní zrak. Tváfie jí znovu zrudly a mezi stehny se o pozornost pfiihlásilo ono teplé a poslední dobou zanedbávané místeãko. Pfiivede tû do rozpakû, kdyï se tû zeptám, jestli jsi sama? Povzdechla si. Ano. Aha. PromiÀ. Nic mi do toho není. OdpusÈ mi. Byl prostû ze staré koly. VÏdycky byl takov gentleman, dokonce uï na stfiední. Tehdy se jí to líbilo. A dnes samozfiejmû taky. Ne, tedy vlastnû ano. Jsem sama, vyhrkla. Pfied esti mûsíci jsem se s nûk m roze la. No, spí on se roze el se mnou. Blázen. Pokrãila rameny. MoÏná. A co ty? Jsi Ïenat? Ne, ani jsem nikdy nebyl. Jsem prostû jsem sám. Aha. Najednou se cítila divnû. Mluvit s lidmi jí obvykle nedûlalo problémy. VÏdycky si o sobû myslela, Ïe je vûãi lidem otevfiená. Sakra práce, vïdyè jako právniãka zvládá celou soudní síà! Jak to, Ïe teì nedokáïe dát dohromady ani dvû vûty, které by dávaly smysl? Není ti se mnou nepfiíjemnû, Karo? Obvykle se neptám na tak osobní záleïitosti. Je to tím, Ïe jsme se tak dlouho nevidûli. Chtûl bych o tobû vûdût co nejvíc. Ne, to je v pohodû. Fakt. Z úst jí vylétlo krátké zachichotání. Nevím, co se to se mnou dûje. MoÏná jsem prostû jen vypila moc vína. CoÏ byla leï opilá se cítila opravdu jen tro iãku, ale hodila se jako dobrá v mluva. Taky bych o tobû chtûla vûdût víc. Usmál se na ni, na tváfiích se mu znovu objevily ìolíãky, kvûli nimï se jí zase zrychlil tep. Pak se k ní natáhl a jakoby nepfiítomnû jí pfiejel klouby prstû po zápûstí. JenÏe kdyï k nûmu vzhlédla, upfienû ji pozoroval sv ma zlatav ma oãima. Na tváfii mu hrál zvlá tní v raz a Kafie chvilku 15

10 trvalo, neï v nûm rozpoznala ãirou touhu. A dokonce by pfiísahala, Ïe i pfies svoje aty cítí Ïár jeho tûla, pfieskakující jako jak si mal v boj z jeho ruky do její païe. ZadrÏela dech a slastí se jí zatoãila hlava. Tohle pfiece nemûïe b t pravda! JenÏe to byla pravda. Byla to chemie. Líbil se jí uï roky a teì tu jako zázrakem sedûl vedle ní. A vypadal skvûle, líp to snad ne lo. A byl k ní mil. Dobfie se s ním povídalo. TakÏe lo o naprosto pfiirozenou reakci. Na Danta De Mattea by nereagovala snad jen nûjaká slepá a naprosto frigidní Ïenská. Byla si naprosto jistá, Ïe se jí nikdy pfiedtím nedotkl. A chtûla, aby to udûlal znovu. Na chviliãku se zamûfiila na jeho ústa, ale pak mu znovu pohlédla pfiímo do oãí. Sálal z nich hlad. A je tû nûco nezodpovûzená otázka? Polkla, podívala se na potemnûlou pfiedzahrádku a ulici, kterou skrze veãerní mlhu jemnû ozafioval svit pouliãních lamp. Karo? ekl jsem nûco patnû? Obrátila se k nûmu. CoÏe? Ne, samozfiejmû Ïe ne. Jen je prostû je trochu zvlá tní tû znovu vidût. To je. Zvlá tní, ale dobré. Na rtech mu hrál záfiiv úsmûv, kter mûl snad tisíc wattû. Zraãilo se v nûm pozvání. Kara se uï skoro nemohla rozpomenout, proã zanevfiela na chlapy. Ne Ïe by si snad chtûla s Dantem zaãít nûco váïného. Rozhodnû teì nemûla náladu na stál vztah. Nebyla Ïádná u lápnutá kvûtinka. MoÏná nastal ãas ukonãit ten pûst, kter si nafiídila. Pokud mûla zájem a on taky, pak pfiece není vûbec nic patného na takovém malém flirtu. Kter by tfieba mohl vést i nûkam dál Pozorovala ho, jak se na ni dívá. A byla ráda, Ïe na sobû 16

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za 1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za okny mého pokoje, vzduch jako by se prohánûl pí - Èalami milionû dud. Vûtrné poryvy otfiásaly okenními tabulkami ve star ch rámech, kvírami se moïná

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené námahy, neb t obãasn ch v molû. Ty jámy mu ztrpãovaly

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12.

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12. 8 Sprchov krém Body & Mind Obsahuje esenciální oleje z cedrového dfieva a pelargónie. 0 9 Kã 8 8 Duo lesk na rty Visions V* Lesk na rty s vûní vanilky ve dvou svûdn ch odstínech. Jeden se tfipytí, druh

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ aaaaaaaaaaaaaa A V echno je nanic. Nikdo se o mû nezajímá. Kdybych nemûla pfiipravenej Velkej Plán na znovuzískání sv jedin lásky, sbalila bych si do kapesníãku svejch pût vestek a k tomu

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Ivan Kopeck âas fízlû Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 3 Ivan Kopeck âas fízlû H AFAN L IBRI 2008 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 4 Ivan Kopeck, 2008

Více

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz TRIFID Jaros aw Grz dowicz Pán ledové zahrady kniha ãtvrtá Tato kniha ani Ïádná její ãást nesmí b t kopírována, rozmnoïována ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Pan Lodowego Ogrodu, t.4

Více

J i ř í O d v á r k a Jau trádadá

J i ř í O d v á r k a Jau trádadá J i ř í O d v á r k a Jau trádadá Jifií Odvárka, 2008 Photo Pavel Battûk, Ivan Rendl, Franti ek Rous, Jifií Svoboda, Ivan Fischer, Petr Lederer,Adam Bartas, Kampe, s. r. o., Katalog ãs.filmu, archiv Souboru

Více

Lenka mídová S větrem o závod

Lenka mídová S větrem o závod ČASOPIS KLUBU ZDRAVÍ ZÁŘÍ 2005 Zora Jandová Všechno chce svůj čas Pohodová dvojice Když stárnout, tak hezky Ale Cibulka Úplně jsem změnil svůj životní styl Canisterapie Léčba psí láskou Lenka mídová S

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Miroslav Huptych. s ohàostrojem. Hodinky. Aforismy a gregérie. PISTORIUS & OL ANSKÁ Pfiíbram 2013. Ilustrace Petr Dobí ek

Miroslav Huptych. s ohàostrojem. Hodinky. Aforismy a gregérie. PISTORIUS & OL ANSKÁ Pfiíbram 2013. Ilustrace Petr Dobí ek Miroslav Huptych Hodinky s ohàostrojem Aforismy a gregérie Ilustrace Petr Dobí ek PISTORIUS & OL ANSKÁ Pfiíbram 2013 Tato kniha byla redakãnû a nakladatelsky pfiipravena v semináfii Nakladatelská praxe

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

VINYASA ASHTANGA YOGA

VINYASA ASHTANGA YOGA VINYASA ASHTANGA YOGA dïívamani bhradïath phaná sahasr vidruth vi vambará mandalája ananthája nagarádïaja namaha ábáhú puru ákáram ankhaãakraasi dhárinam sahasra írasam vétam pranamámi pataàdïalim gurubhjó

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008. Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč. Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008. Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč. Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami Jazzclub: koncert hudebních es ãeské alternativy

Více

NERU ENù Rozhovor s Naìou Macurovou 2005 / 18 LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK STR. 11 STR. 8 STR. 2 STR. 18 STR. 4. 25 Kâ. âtenáfi poezie J.

NERU ENù Rozhovor s Naìou Macurovou 2005 / 18 LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK STR. 11 STR. 8 STR. 2 STR. 18 STR. 4. 25 Kâ. âtenáfi poezie J. LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK foto 3/11/05 Vieweghovy RÛÏe pro Markétu âeská interiérová poezie âechovovo nenásilnû nutkavé âtenáfi poezie J. Burian Filmov Projekt 100 25 Kâ STR. 2 STR. 4 STR. 8 STR. 11 STR. 18

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více

SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR. Ne-Be

SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR. Ne-Be SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR Ne-Be roãník/jaargang: VII. ãíslo/nummer: 3 rok/jaar: 2005 Vydává: Ne-Be Spoleãnost pro ífiení nizozemské

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více