DS: 9s3gjbs tel. řed.: tel./fax/sekr.: č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8."

Transkript

1 DS: 9s3gjbs tel. řed.: tel./fax/sekr.: č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení činnosti školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6) Prevence sociálně patologických jevů 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10) Základní údaje o hospodaření školy 11) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Vodárenská 2115, Kladno Telefon: ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna družina MŠ - V MŠ - F Fax: ředitelka - sekretářka - hospodářka - www: Datová schránka: 9s3gjbs Zřizovací listina: vystavena pod evidenčním číslem 406/93 s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44 Kladno Školská rada: - počet členů 6 - zřízena od Zřizovatel: Ing. Radek Větrovec a p. Miloš Vrchlavský Zákonní zástupci: p. Simona Tesárková a p. Petr Blecha Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Mlynárová a Mgr. Šárka Pískačová Vedení školy: ředitelka - PaedDr. Zuzana Holečková zástupkyně I.st. - Mgr. Monika Kosová zástupkyně II.st. - Mgr. Martina Mlynárová vedoucí MŠ Vodárenská - p. Dagmar Semencová vedoucí MŠ J. Foglara - p. Martina Richterová

4 2. Součásti školy: Mateřská škola Kapacita: Základní škola Školní družina Školní jídelna mateřské školy Školní jídelna základní školy Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků IZO Mateřská škola Vodárenská Mateřská škola J. Foglara stupeň stupeň Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ Školní jídelna - výdejna Charakteristika 1.stupně ZŠ Ve školním roce 2011/ počet žáků 334 Žáci 1.stupně mají své kmenové třídy umístěné v přízemí a v 1.patře budovy školy. Tři třídy jsou ještě v pavilonu nad školní jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny novými žákovskými lavicemi a tabulemi. Do výbavy mnohých patří i televize, videa a DVD přehrávače, počítač či koberec, který využívají k výuce i hrám o přestávkách. V jedné ze tříd v 1.patře a v jedné v přízemí jsou umístěny interaktivní tabule. Na 1.stupni probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život (č.j ). Vyučování je koordinováno v jednotlivých ročnících podle tematických plánů jednotlivých předmětů. Pedagogové se pravidelně scházejí, porovnávají výsledky svých žáků na metodických schůzkách. Každé pololetí žáci tříd píší srovnávací prověrky (Čj, Aj, M), které učitelky statisticky vyhodnocují. Výsledky ukazují, které učivo je třeba s žáky lépe procvičit. Výuka anglického jazyka metodou Helen Doron je nadále realizována už od 1.ročníku. Speciálně vyškolené učitelky netradičními metodami získávají nadšené příznivce pro učení se cizímu jazyku mezi těmi nejmenšími žáky. K výuce se kromě učebnic využívají mnohé pracovní sešity, které si mohou učitelé s žáky vybrat a objednat. V kabinetě 1.stupně je k dispozici mnoho moderních názorných pomůcek, které škola zakoupila. Ty se využívají v hodinách Prv, Př, Vl, ale i Čj a M. Žáci 1.stupně využívají i literaturu ze školní knihovny, kde si p. učitelky půjčují soubory knih pro mimočítankovou četbu žáků, encyklopedie pro skupinovou práci. Žáci pracují s výukovými programy a seznamují se s prací na internetu ve zmodernizované počítačové pracovně. Žáci 5.ročníku pravidelně využívají k výuce netbooky. V hodinách jsou využívány interaktivní tabule. K práci s touto technikou vyučující tvoří vlastní programy nebo využívají dostupné materiály na CD nebo na internetu. V hodinách anglického jazyka využívají žáci 4. a 5.tříd také PC učebnu pracují s výukovým programem, který doplňuje používanou učebnici a také s výukovými programy dostupnými na internetu.

5 3. Vyučující na 1.stupni mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně navštěvují různá školení a kurzy, kde se seznamují s novými moderními postupy při výchově a vzdělávání žáků, aby svou práci zdokonalovali. S novými poznatky seznamují své kolegy na pravidelných schůzkách metodických sdružení. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Učitelé vypracovávají speciální individuální plány pro tyto žáky, podle potřeby žáka, upravují požadavky a přihlížejí k jeho možnostem. Pro tyto žáky navíc ve škole fungují i nápravné kroužky dyslexie, dyskalkulie apod. V jedné třídě čtvrtého ročníku pomáhá třídní učitelce se vzděláváním žáka se speciálními vzdělávacími potřebami asistentka pedagoga. Díky pomoci této specializované pracovnice dosahuje žák výrazně lepších výsledků ve vzdělávání. Ve škole je důležitá spolupráce s rodiči. Připravujeme 5x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny dle potřeby, mimo to zveme rodiče na dny otevřených dveří, kde mohou vidět své děti přímo při vyučování. Pořádáme pro rodiče různé besídky a vystoupení. Zvláštní péči věnuje naše škola i budoucím prvňáčkům. Zveme do 1.tříd naší školy žáky MŠ. Budoucí školáci tak poznají své o rok starší budoucí spolužáky, seznámí se s prostředím základní školy a vyzkoušejí si práci ve třídě pod vedením paní učitelky. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhá akce Vesele do školy, kdy se pravidelně p. učitelky budoucích 1.tříd setkávají s budoucími prvňáčky a připravují je na práci školáků. Kromě výuky se pedagogové věnují svým žákům i odpoledne v různých zájmových kroužcích, uměleckého, sportovního či vzdělávacího zaměření. Důraz klademe na přípravu žáků k výuce cizím jazykům. Děti mohou navštěvovat kroužky, kde vyučují aprobovaní učitelé, mají k dispozici moderní učebnice a počítačové programy. Vedle povinné výuky Aj již od 1.třídy mohou žáci získávat znalosti v kroužku Nj. Celoroční soužití třídních učitelů a žáků je završeno výjezdy do škol v přírodě, kde se vyučující s žáky i žáci mezi sebou lépe poznají. Žáci 1.stupně se letos zúčastnili 10 denního ozdravného pobytu v lesnatém okolí městečka Žihle. Zapsala: Mgr. Kosová Monika Charakteristika 2.stupně ZŠ Ve školním roce 2011/2012 bylo na druhém stupni základní školy 237 žáků. V letošním školním roce se na druhém stupni základní školy vyučovalo podle Školního vzdělávacího program Sedma pro život (cíle vycházejí z učebních plánů a materiálů MŠMT ČR). Žák si pak v průběhu ročníku postupně osvojuje poznatky z hlavních oborů lidské činnosti. Cílem tohoto osvojení je aktivní práce s poznaným, orientace v oboru a návaznost na obory jiné. Tento prvotní cíl má žákovi přinést usnadnění rozhodnutí, v jakém oboru lidské činnosti se chce po ukončení ZŠ realizovat. Žák se proto musí v průběhu 2. stupně naučit aktivně operovat s osvojenými znalostmi a dovednostmi, měl by umět řešit problémy na něj kladené tím, že umí vyhledat optimální řešení.

6 4. Cílem vzdělání na 2. stupni základní školy je mladý člověk, který se dovede orientovat v základních problémech a umí aktivně uplatňovat své znalosti, schopnosti a dovednosti, dokáže také tolerovat a respektovat názory a schopnosti ostatních. Měl by se umět pohybovat v reálném světě bez jakýchkoli předsudků, umět formovat své myšlenky celistvě, umět porozumět ostatním a jednat s nimi. V letošním školním roce poprvé opouštěli naši školu žáci, kteří byli na druhém stupni vzděláváni již pouze podle našeho školního vzdělávacího programu. Proto jsme velmi pozorně ověřovali a hodnotili úroveň dosažení klíčových kompetencí právě těchto žáků. Jednou z forem tohoto ověřování bylo zavedení obhajob absolventských prací žáků. Zapsala: Mgr. Mlynárová Martina Charakteristika Mateřské školy Vodárenská 2474 Ve školním roce 2011/ počet žáků 100 Provozní doba: hod. Kapacita: 100 žáků Počet tříd: 4 Počet tříd a žáků: 4 třídy po 25 žácích Počet učitelů: 7 Počet provozních zaměstnanců: 7 Budova mateřské školy je dvou podlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, která je oplocená a vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně pískovišť, hracího domečku, venkovní tabule na malování, mlhoviště a bazénu pro děti. Škola je esteticky i funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační, didaktické a mechanické hračky, stavebnice, společenské hry sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZŠ prostřednictvím vzájemných kulturních, sportovních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1. třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastňuje besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1. ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Vedení ZŠ zajišťuje pro zaměstnance MŠ zdravotní prohlídky, školení BOZP a PO, veškeré povinné revize. Zúčastňuje se schůzek s rodiči. Zajišťuje vedení účetnictví. Vedoucí MŠ předkládá podklady pro mzdy, plány a čerpání dovolených, podílí se na zpracování povinné školní dokumentace, řádů a plánů. Hlásí nepřítomnost na pracovišti, úrazy a závady. Projednává s vedením ZŠ čerpání a nákup pracích a mycích prostředků, pomůcek, vybavení mateřské školy. Dále projednává personální obsazení mateřské školy. Vedení pravidelně navštěvuje mateřskou školu a kontroluje, zda je vše v pořádku. Spolupráce je velmi dobrá a vedení ZŠ je vždy a včas o všem informováno.

7 5. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranně zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás, který vychází z veřejně zpracovaného programu Barevné kamínky, Kurikulum podpory zdraví, projekt Zdravá školka ( projekt podporovaný zdravotní pojišťovnou MA ) a dále jeho součástí je také sportovní aktivita dětí (základy atletiky, fotbalu, hokejbalu, florbalu, aerobiku). Jeho cílem je vytvoření co nejpestřejší skladby vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí vedoucí k probuzení aktivního zájmu dítěte a chutí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a napomáhat v utváření komplexní osobnosti dítěte předškolního věku. I. Záměry: - rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení - osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost - získat osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost - respektovat individuální potřeby a možnosti dítěte ŠVP má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení: - oblast biologická - oblast psychologická - oblast interpersonální - oblast sociálně kulturní - oblast environmentální OBLASTI: a / Oblast: BIOLOGICKÁ Dílčí záměry: Stimulovat a podporovat růst a tělesný vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. b/ Oblast: PSYCHOLOGICKÁ Dílčí záměry: Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebevyjádření. c/ Oblast: INTERPERSONÁLNÍ Dílčí záměry: Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

8 6. d/ Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍ Dílčí záměry: Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. e/ Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍ Dílčí záměry: Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím až po globální problémy celosvětového dosahu. Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte ( člověka) k životnímu prostředí. Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tematickými celky, zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování tematických celků byly respektovány požadavky na: a/ Rozvoj osobnosti dítěte - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b/ Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání dětí v mateřské škole - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě - umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení - vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech c/ Provádí hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost - informace o dětech, co zvládnou, co se podařilo, co umí - vede individuální záznamy o dětech II. Formy vzdělávání: Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených v menších i větších skupinách, vycházející z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat a objevovat.

9 7. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků /několik etap/ - p. Semencová Word 2003 pro začátečníky p. Ernatová, p. Neumanová, p. Zedínková Šablon pro radost, praktický kurz tvořivé recyklace p. Neumanová, p. Zedínková Výtvarné soutěže a projekty: - Hasiči očima dětí - Prckův svět - Zdravá školka - projekt se zdravotní pojišťovnou MA - Medvídek Nivea integrační a vzdělávací projekt - Ekologický projekt Mrkvička Zařazování doplňkových aktivit Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např.: - Plavecký výcvik dětí - Angličtina hrou - Základy sportovních činností atletiky, fotbalu, florbalu, míčových her - Škola v přírodě, jednodenní výlety - Zápis dětí do MŠ spojený s prohlídkou MŠ - Schůzka s rodiči na začátku školního roku - Soutěž o nejhezčího draka - Maškarní, diskotéka, módní přehlídka - Den pro zdraví - Sportovní den - Dětský den - Cyklistická časovka - Výlety - Soutěže výtvarných prací - Slavnosti jara, loučení se zimou - Spolupráce s Hasičským sborem Kladno ukázka: Hasiči v akci - Spolupráce s Policií ČR ukázka práce se psy, policejní akce - Vánoční besídka pro rodiče - Besídka na konci školního roku a slavnostní vyřazení absolventů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje: - Návštěva vedení školy a pedagogických pracovníků na schůzce s rodiči v září - Společná Mikulášská oslava - Kytarové vystoupení žáků 2. Stupně ZŠ pro děti v MŠ - Dramatizační vystoupení dětí z I. stupně - Návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce dětí z 1. tříd - ZŠ připravuje Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče - Zápis pro děti z MŠ tzv.: Nanečisto - 4. ročník atletických her

10 - 4. ročník cyklistické časovky - Stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ - Spolupráce se spřátelenými státy Polska, Irska a V. Británie 8. Akce MŠ Na začátku školního roku se děti ze 3. a 4. třídy zúčastnily plaveckého výcviku, který byl v patronaci zdravotní pojišťovny MA. Následovala nejrůznější divadelní a kouzelnická představení pro děti, dále hudební vystoupení a přijel také fotograf. Rodiče se mohli na třídních schůzkách seznámit se ŠVP a TVP, provozem, akcemi školy a se spoluprací s naší kmenovou základní školou. Paní učitelky ze základní školy hovořily o připravenosti dětí a vstupem do školy. Pro Michala Janečka ze 3. třídy jsme získali asistentku pedagoga, Kateřinu Šestákovou. Paní učitelka Kindlová pokračovala s výukou anglického jazyka pro předškoláky. Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží a v rámci tříd jsme soutěžili o nejsympatičtějšího draka. Oslavili jsme svátek Hallowen, na oslavě se podíleli všichni zaměstnanci MŠ. Děti, učitelky, kuchařky i provozní zaměstnanci přišly oblečené do strašidelných kostýmů, vydlabávaly se dýně, tančilo se, děti měly i speciální čarodějnický jídelníček, strašilo se až do večera. Během celé zimy jsme na zahradě pozorovali a krmili zajíce. V prosinci nechyběla ani Mikulášská oslava za vydatné pomoci našich školáků a vedení školy. Nezapomněli na nás ani na vánoce a přišli nám zahrát vánoční pohádku Mrazík. Nechybělo ani vánoční vystoupení paní Helligerové, klaun Pepino a ukázka dravců. Tradičně jsme si vánoční náladu vylepšili vánoční besídkou pro rodiče a posezením u stromečku a rozdáváním vánočních dárků. Pro předškolní děti proběhl v základní škole zápis nanečisto a také pro rodiče byla připravena prohlídka školy. Následovala módní přehlídka pro děti, aneb, co má maminka a tatínek zapomenutého v šatníku, dále karneval, diskotéka pro děti, práce s netradičním materiálem, další výstava. V rámci ekologického projektu Mrkvička jsme třídili odpad a založili Zahrádku, kde jsme sázeli bylinky, starali se o ně a také jsme je přidávali do našeho zdravého jídelníčku. Proběhl zápis dětí do mateřské školy, opět jsme zapsali více dětí, než nám dovoluje kapacita školy. Jaro jsme oslavili velikonočními svátky. Pro nově přijaté děti byla připravena prohlídka mateřské školy a školní zahrady. Proběhly nejrůznější sportovní činnosti. Florbal, fotbal, základy lehké atletiky a uspořádali jsme společně se ZŠ již čtvrtý ročník cyklistické časovky. Následoval projekt zdravotní pojišťovny MA, kde děti dostaly další vitamínové balíčky, včetně zdrav. čajů a ochranných opalovacích krémů. Dále po celý rok probíhal projekt Medvídek Nivea. Na pedagogické praxi do 1. třídy nastoupila studentka 3. ročníku PgŠ z Berouna, Anežka Iléšová V květnu jsme jeli s dětmi na výlety. Starší děti odjeli na celodenní výlet na eko farmu Čapí hnízdo do Olbramovic a nejmenší děti navštívily ZOO v Zájezdu u Buštěhradu. V červnu jsme jeli s dětmi na školu v přírodě do Kaniny, která měla název: Cesta kolem světa. V červnu proběhl sportovní den a také 4. ročník atletických her, dvě třídy je uspořádaly na zahradě mateřské školy a dvě třídy závodily na Sletišti. Den Dětí jsme oslavili na zahradě MŠ s hudební skupinou L. Růžičky. Děti tančily, soutěžily, zpívaly na mikrofon. Za své výkony dostávaly sladkosti a drobné dárky. Na závěr školního roku jsme připravili pro rodiče besídky a slavnostní vyřazení absolventů.

11 9. Nové úkoly pro školní rok 2012/ Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči 2. Rozvíjet řečový projev, jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí, prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu a posilovat dorozumívací schopnosti a komunikativní dovednosti dětí. 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu dětí 4. Zlepšovat společně s rodiči nenásilnou adaptaci dítěte na nové prostředí MŠ 5. Posilovat zájem rodičů o připravenost dětí, zejména tříletých, při vstupu do MŠ z hlediska samostatnosti v oblékání, v sebeobsluze, v hygienických, společenských a kulturních návycích. 6. Využívat ve výchovné práci Program podpory zdraví v MŠ 7. Zdůraznit ve výchovně vzdělávací činnosti soc. patologické jevy. 8. Zaměřit se na komplexní připravenost dětí odcházejících do ZŠ a prohlubovat jejich znalosti před vstupem do 1. třídy. 9. Pokračovat v integračním a vzdělávacím projektu Medvídek Nivea 10. Prohloubit projekt Zdravá školka se zdravotní pojišťovnou Metal Aliance 11. Pokračovat v ekologickém projektu: Mrkvička 12. Pokračovat ve sportovních aktivitách dětí, rozšířit je o další sportovní turnaje a závody 13. Rozšířit výtvarný kroužek o práci s netradičními materiály 14. Zařadit i v letošním školním roce výuku anglického jazyka: Hrajeme si se slovy anglického jazyka - pod vedením učitelky K. Kindlové. Zapojit se do účasti na akcích pořádaných důležitými a zajímavými institucemi Kladenska např. exkurze, výtvarné soutěže, sportovní akce (Magistrát města Kladna, Hasičský sbor Kladna, Policie ČR, aj.). Zapsala: Semencová Dagmar

12 10. Charakteristika Mateřské školy J. Foglara 2343 Typ školy: Mateřská škola celodenní Provozní doba: 6,30 16,30 hod. Kapacita MŠ: 90 dětí Počet tříd: 4 Počet pedagogických prac.: 7 Počet provoz. zaměstnanců: 4 Mateřská škola je v provozu druhým rokem, byla nově otevřena po kompletní rekonstrukci. V budově původní mateřské školy bylo již několik let kadeřnictví, pedikéra a působiště zde mělo také učiliště sklenářů. Proto bylo nutné provést stavební úpravy tak, aby budova plně vyhovovala všem požadavkům a normám pro mateřskou školu. Kapacita mateřské školy je 90 dětí. Tři třídy mají kapacitu 25 dětí a jedna je menší, pro 15 dětí. Mateřská škola se nachází uprostřed sídlištní zástavby, součástí mateřské školy je ale velká zahrada, která prošla také celkovou rekonstrukcí a poskytuje dětem dostatek volného pohybu. Vzhledem k poloze mateřské školy uprostřed sídliště je pro pobyt venku využívána převážně zahrada, ale také na vycházkách poznáváme okolí MŠ. Během tohoto školního roku přibyly na zahradě nové herní prvky. Pořídili jsme domek na ukládání hraček a sportovního vybavení, domeček obchůdek pro děti, kreslící tabuli, velké dřevěné počítadlo a auto na pružinách. Také jsme pro pohybové aktivity na zahradě koupili nová odrážedla, dovybavili jsme zahradu brankami na fotbal a koši na basket. Kolem plotu školní zahrady jsme vysázeli túje. Jeden z tatínků třídy žabiček nám vyrobil dřevěné krmítko pro ptáčky. Před prázdninami ještě chceme pořídit zahradní sprchu. Děti byly pro tento školní rok rozděleny do 3 heterogenních tříd a 4. malá třída byla pro předškoláky. Od září 2011 nastoupila nová paní učitelka Markéta Kobrová, která se ujala právě těchto dětí a perfektně je připravila na vstup do základní školy. Výhodou byl právě malý kolektiv a tak se mohla dětem opravdu individuálně věnovat. 1) Dlouhodobá koncepce mateřské školy, hodnocení programu ŠVP byl inovován pro další období a to do roku Program byl zaměřen jak na děti stávající, tak na předškoláky i na děti nově příchozí. Těch bylo v září v každé třídě jen málo, proto jejich adaptace proběhla bez problémů. Program byl rozvinut do hlubších souvislostí a poznání, navazovali jsme na znalosti dětí z předchozího roku. Snažili jsme se, aby se děti cítily v naší mateřské škole v bezpečí, aby jim byl dopřán pocit volnosti, možnost vlastního rozhodování. Děti mají možnost vlastního výběru hraček, nabízené činnosti včetně volného pohybu. K tomu musí být vytvořena pravidla. Děti se na jejich spoluvytváření podíleli tak, aby jim byla srozumitelná, a jsou znázorněna jako piktogramy na viditelném místě. Tato pravidla byla průběžně upravována a doplňována. Jednotlivé činnosti si děti dokáží samy nejen vybrat, navrhnout, ale i rozvinout podle svých představ. Velmi rády do hry samy přizývají i paní učitelky.

13 11. Důležitá je hlavně podnětnost prostředí, na jehož realizaci se děti samy podílejí doplňováním interiéru vlastními kresbami a výrobky. Postupně už máme třídy vybavené nábytkem, vhodnými hračkami, pomůckami, náčiním na cvičení, audio a video technikou, hudebními nástroji aj, a tak jsme se více zaměřili na učební pomůcky pro předškoláky a starší děti. Pořídili jsme do každé třídy soubory obrazových materiálu pro jednotlivé tematické bloky. Děti mají možnost si vybrat, vše je jim snadno dostupné. Upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. V programu jsme vycházeli z RVP a také uplatňovali prvky z inovovaného modelového programu Zdravá MŠ (1995), kterým je Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole z r. 2000, neboť si myslíme, že zdraví je jedna z nejdůležitějších hodnot v životě každého člověka. Společně podporujeme duševní pohodu, postupujeme tak, aby se děti cítily bezpečně, dobře naladěně a vyrovnaně, ve shodě se sebou samými, důvěřovaly si. Systematickou individuální prací s dětmi se učitelky snaží získat pro činnost pasivní děti, povzbuzují jejich sebevědomí, podporují chuť k pohybu. Volí postupy k tomu, aby byly děti zdravě sebevědomé, nečinilo jim problémy rozhodování, byly nebojácné, aktivní v překonávání překážek. Respektujeme individuální zvláštnosti a osobnost každého dítěte. Pocit vzájemné důvěry posiluje vědomí dítěte, že může spontánně a tvořivě prožít s kamarády chvíle, které mu přinášejí silné vlastní prožitky. Děti se již dokáží samostatně ve školce orientovat, jsou schopné vyřídit vzkaz, jsou více samostatné. Starší děti pomáhají ochotně a rády mladším dětem, ale také paním učitelkám. Samy navzájem se dokáží upozornit na dodržování a nedodržování daných pravidel, jak v prostorách MŠ, na školní zahradě, tak i mimo ni ( např. školní výlety, návštěva divadel, ZOO apod.) Uspořádání dne vychází z potřeb dětí a rodičů. Řízenou programovou činnost zařazujeme kdykoli během dopoledne, zároveň umožňujeme spontánní činnosti. Pravidelně jsou zařazovány také řízené pohybové aktivity, zdravotní cviky, pohybové chvilky a je dán dětem prostor pro vlastní pohybové aktivity. Veškeré činnosti respektují osobní dispozice dítěte, což znamená, že se s dětmi pracuje individuálně, v menších nebo větších skupinách. Děti se mohou volně pohybovat po třídě. Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinových, individuálních a frontálních činností umožňuje vlastní tempo, dostatek času, což napomáhá získávat samostatnost a nezávislost. ( viz výše) Děti mají během celého dne možnost pitného režimu nejen ve třídě, ale i na zahradě jsou neustále k dispozici nádoby s vodou a čajem. Mateřská škola je odloučeným pracovištěm Základní školy Vodárenská, ředitelkou této MŠ je tedy PaedDr. Zuzana Holečková. Vedením mateřské školy je pak pověřena Martina Richterová vedoucí mateřské školy. MŠ má funkční informační systém. Důležité informace směrem k zaměstnancům mateřské školy jsou sdělovány při každodenním kontaktu s nimi, na krátkých operativních poradách nebo plánovaných pedagogických nebo provozních poradách, které jsou plánovány několikrát do roka. Z těchto porad jsou vyhotoveny zápisy s jasně danými úkoly a termíny pro další práci. Směrem k veřejnosti a rodičům jsou informace poskytovány formou nástěnek v MŠ, na úřední desce mateřské školy, internetových stránkách, třídních schůzkách a jiných společných setkání s rodiči jako jsou besídky, společné akce atd. Během školního roku byly postupně vytvářeny nové www stránky MŠ Na jejich dokončování a aktualizování se ještě pracuje. Vedoucí MŠ provádí kontrolní činnost různou formou - náhodnými vstupy v jednotlivých třídách i formou plánovaných hospitacích, předem oznámeným pedagogům.

14 12. Vzdělávání pedagogů probíhalo v letošním roce formou samostudia. Školní knihovna je proto stále postupně doplňována novými publikacemi (odbornou literaturou), k dispozici je také časopis Informatorium. Jednotliví zaměstnanci se spolupodílí na řízení mateřské školy tak, aby zde vládla oboustranná důvěra, tolerance a pocit sounáležitosti. Jednotliví pracovníci mají jasně stanoveny povinnosti a kompetence. Na základě zhodnocení všech aspektů budeme společně přistupovat k vytvoření ročního plánu pro školní rok 2012/ ) Akce Do školního programu jsou zahrnuty v dostatečné míře všechny oblasti, výtvarné, pracovní, hudební i pohybové činnosti. Přesto jsme však pro tento školní rok zařadili již i kroužky. Předškolákům bylo nabídnuto Plavání v prostorách nového soukromého bazénu ABC Kladno. Přihlásilo se 8 dětí. Bazén má kapacitu maximálně 10 dětí, proto byl vhodný pouze pro tento rok ( malý počet předškoláků). Dále měly možnost všechny děti využít kroužku ZUMBA a Angličtina. O ZUMBU byl velký zájem, přihlásili se celkem 40 dětí, proto byla rozdělena do 2 skupin po 20 dětech. Vedení tohoto kroužku nám nabídla maminka ze třídy Motýlků, která je akreditovaná cvičitelka Zumby. Vedení tohoto kroužku věnovala MŠ jako sponzorský dar. Angličtina probíhala pod vedením firmy Helen Doron. Přihlásilo se celkem 14 dětí. Během roku bylo v MŠ pořádáno několik divadelních představení - divadlo Úsměv - představení Lídy Helligerové - ukázka vojenského Jeepu na školní zahradě - Klaun Pepino Proběhly také akce pořádané učitelkami - Karneval, - Vánoční besídky pro rodiče - Pálení čarodějnic - Vítání jara - Oslava Dne dětí se soutěžemi s klaunem Fílou - Slavnostní rozloučení se školáky - Ukázka vojenského Jeepu na školní zahradě Několikrát do roka jsme také navštívili loutkové divadlo Lampion. Navštívili jsme představení v Domě Kultury v Kladně Chovej se jako člověk Pavla Nováka. V kladenském zámku výstavu Krtečka Zdeňka Milera spojenou s tvůrčí dílnou. Děti si vytvořily krtečkovo lízátko. V květnu jsme podnikli s dětmi celodenní výlet do ZOO Praha. Byli jsme také pozváni do nově otevřeného trampolínového parku v areálu SAMK, kde právě probíhalo natáčení ČT 1 Cyklotoulky, které se bude vysílat Děti se zúčastnily výtvarné soutěže, pořádané SAMK Kladno s názvem Nejhezčí žabák Aquaparku. V této soutěži děti získaly 1. a 3. Místo ve své kategorii, ale byla oceněna i celá MŠ pro největší účast v této soutěži. Proto si děti i pí. učitelky převzaly hodnotné ceny.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více