Obsah...1. Identifikace...2. Místo Vymezení a charakteristika území Zhodnocení inventarizace...4. Druhové složení... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah...1. Identifikace...2. Místo Vymezení a charakteristika území Zhodnocení inventarizace...4. Druhové složení... 5"

Transkript

1

2 Obsah Obsah...1 Identifikace...2 Místo... 2 Seznam dotčených parcel... 2 Vymezení a charakteristika území... 3 Zhodnocení inventarizace...4 Druhové složení... 5 Věková skladba... 6 Zdravotní stav... 7 Sadovnická hodnota... 8 Návrh pěstebních opatření včetně kácení... 9 Zhodnocení stromů určených ke kácení Metodika hodnocení dendrologického potenciálu vegetačních prvků Metodika hodnocení solitérní stromy Přílohy: Tabulka č.1 - Inventarizační tabulka Tabulka č.2 - Stromy navržené ke kácení Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 1

3 Identifikace Název akce: Objednatel: Obec Proboštov Náměstí Svobody 700, Proboštov IČ: DIČ: CZ Zodpovědný projektant: Ing. Jan Šesták Moskevské náměstí 2163/2A, Teplice Zpracovatel: Ing. Jan Šesták Moskevské náměstí 2163/2A, Teplice IČ: DIČ: CZ Datum: květen 2017 Místo Kraj: Ústecký (CZ042) Obec s rozšířenou působností: Teplice Obec s pověřeným úřadem: Teplice Obec: Proboštov Katastrální území: Proboštov (567787) Seznam dotčených parcel Parcelní číslo Výměra Druh pozemku/způsob využití Vlastník K.ú. 731/ ostatní plocha/ostatní komunikace Obec Proboštov Proboštov u Teplic ostatní plocha/zeleň Obec Proboštov Proboštov u Teplic 1144/ ostatní plocha/zeleň Obec Proboštov Proboštov u Teplic 1145/ vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené Obec Proboštov Proboštov u Teplic 1147/ ostatní plocha/zeleň Obec Proboštov Proboštov u Teplic 1147/ ostatní plocha/zeleň Obec Proboštov Proboštov u Teplic Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 2

4 Vymezení a charakteristika území Řešeným územím je Proboštovský park a plochy zeleně podél břehů Proboštovského rybníka. Plochy jsou volně přístupné a tvoří významnou součást veřejné zeleně v obci. Součástí řešeného území jsou dřeviny rostoucí podél severního břehu rybníka směrem k obecnímu úřadu, dále dřeviny rostoucí podél hráze, stromy rostoucí mezi rybníkem a modlanským potokem a největší část tvoří lesopark nad rybníkem. Plochy jsou hojně využívány pro odpočinek, aktivní rekreaci, sportování, je zde umístěno několik dětských hřišť a břehy slouží jako stanoviště rybářů. Intenzita pohybu osob je vysoká, jde o oblíbené veřejné místo. Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 3

5 Zhodnocení inventarizace V rámci projektu bylo v řešeném území provedeno zmapování a zhodnocení pouze stromového patra. Keřové patro je v území zastoupeno minimálně, jedná se pouze o několik skupin po okrajích parku a na hrázi rybníka. Celkem bylo inventarizováno a vyhodnoceno 1138 stromů. Většina dřevin má zhoršený zdravotní stav, více či méně proschlou korunu, vyskytují se různé tipy mechanických, biologických i růstových defektů. Stav území jako celku je nevyhovující. Obecně se dá říci, že stromy v parku aktuálním stavem ohrožují provozní bezpečnost ve svém okolí. Tento fakt se dá upravit navrženými pěstebními a technickými zásahy (opatřeními). U valné většiny dřevin jsou pro zlepšení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti navrženy řezy popřípadě instalace bezpečnostních vazeb. Kácení je pak navrženo ze dvou základních důvodů, a to jednak ze zdravotních či bezpečnostních důvodů (stromy u nichž není řez efektivním řešením a jejich stav nelze dlouhodobě stabilizovat) a dále jsou ke kácení navrženy stromy nekoncepčně (nevhodně) rostlé (zahušťující porosty, vrůstající do korun hodnotnějších dřevin a podobně). Na aktuálním stavu zeleně v lesoparku se projevila dlouhodobá absence pěstební péče a údržby o vzrostlé stromy. Rozsah potřebného zásahu je tak relativně velký, umocněný faktem, že kosterní druhy dubu a lípy jsou ve vysokém věku a prosychání korun především u dubů v zápoji je ve věku nad 100 let víceméně přirozené. Navržené zásahy jsou z pohledu zahradně krajinářského opodstatněné a z pohledu udržení provozní bezpečnosti návštěvníků parku nutné. V rámci projektu byly definovány dvě základní etapy pěstebních zásahů (pěstební zásahy jsou definovány jako řezy, kácení a instalace bezpečnostních vazeb). V I. etapě (aktuální) je navrženo jak kácení tak další pěstební opatření. V II. etapě bylo navrženo kácení dalších dřevin. Vzhledem k velkému rozsahu navržených zásahů je ale pravděpodobné, že jednotlivé etapy budou realizovány ve více fázích. Přičemž I. etapu je vhodné realizovat co nejdříve, aby se zajistila provozní bezpečnost v parku. II. etapa kácení by se měla realizovat následně v horizontu 5-10 let. Z tohoto důvodu jsou některé dřeviny v I. etapě určeny k ošetření řezem i přesto, že jsou v II. etapě následně určeny k odstranění. Celkový přehled inventarizace inventarizováno stromů 1138 navrženo k odstranění stromů ke kácení celkem 311 z toho v I. etapě 248 z toho v II. etapě 63 navrženo k ošetření stromů k ošetření v I. etapě 672 Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 4

6 Druhové složení Celkem je v parku zastoupeno 17 druhů stromů. Jediným zástupcem jehličnanů je smrk ztepilý a jde pouze o několik zcela nevhodně dosazených mladých exemplářů. Suverénně nejpočetněji zastoupeným je dub letní, následuje lípa srdčitá (dohromady tvoří přes 64 % skladby). Za kosterní druhy lze dále považovat habr obecný a buk lesní. Tyto čtyři druhy jsou v různých částech parku dominantní či významně zastoupené a tvoří druhovou kostru. Naopak jasan ztepilý (zastoupen v počtech srovnatelně s bukem lesním) dominuje především na tělese vedlejší hráze (jižní hráz směrem k lesoparku), ale v ostatních částech mapovaného území je pouze jednotlivě rozptýlen. Z tohoto důvodu nebyl zařazen do kosterních druhů. Ostatní druhy stromů jsou doplňkové a tvoří necelých 7 % skladby. Více jak deseti jedinci jsou zastoupeny olše lepkavá, javor babyka a javor mléč. Za zmínku stojí několik exemplářů dnes ne zcela běžného jeřábu břeku. V parku je zastoupeno šest stromů tohoto druhu. Jeden je bohužel navržen k odstranění z důvodu špatného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. U dvou stromů jde o relativně mladé jedince, tři zbývající vzrostlé stromy patří bezesporu k nejhodnotnějším dřevinám v parku. Zajímavou skutečností je, že druhy mimo jírovce (v parku zastoupen pouze několika jedinci) jsou všechny domácího původu a navíc druhová skladba odpovídá zastoupení v přírodním biotopu dubohabřiny (dubohabrových lesů). % zastoupení 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Druhové složení 0,00% dub letní lípa srdčitá habr obecný buk lesní jasan ztepilý ostatní Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 5

7 Věková skladba Necelých 64 % stromů v parku je ve věku nad 60 let. Nejpočetnější skupinou (necelých 30%) jsou dřeviny nad 100 let, ve které jednoznačně dominuje dub, následuje lípa a několik jedinců buku lesního. Také v kategorii let dominuje dub a lípa. Dá se tedy říci, že tyto druhy byly i původními kosterními stromy v parku. V kategorii let jasně dominuje lípa s téměř 100 jedinci. Zastoupení kosterních druhů (dub. lípa, habr a buk) ve věkových kategoriích pod 60 let je srovnatelné, nejvíce mladých jedinců je zastoupeno habrem obecným a bukem lesním. Právě tyto druhy lehce a přirozeně zmlazují a relativně vysoké procento mladých jedinců je důsledkem právě přirozeného a samovolného zmlazování porostu. % zastoupení 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Věková skladba 0,00% věková kategorie (let) Věkové rozložení kosterních druhů počet stromů věková kategorie (let) dub letní - Quercus robur habr obecný - Carpinus betulus lípa srdčitá - Tilia cordata buk lesní - Fagus sylvatica Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 6

8 Zdravotní stav Celkový zdravotní stav inventarizovaných stromů je úměrný stáří výsadeb a péči o ně. Přes 84 % stromů je v uspokojivém (výborném až průměrném) zdravotním stavu, který se dá dále z velké části stabilizovat pěstebními zásahy. Jako podprůměrní byli hodnoceni především jedinci, u kterých se kumulují dílčí negativní ukazatele zdravotního stavu jako je prosychání koruny, poškození kmene, hniloby atd. Dřeviny ve velmi špatném zdravotním stavu se podílejí pouze čtrnácti exempláři. Existence takto hodnocených dřevin je bezprostředně ohrožena nebo jde již o odumřelé jedince. Všechny dřeviny ve zdravotním stavu kategorie 4 jsou navrženy k odstranění, a to včetně kmenů v minulosti pokácených (dekapitovaných) dubů. V této souvislosti je třeba upozornit, že torzo, jako krajní a výjimečně opodstatněné řešení při řezu senescentních (dožívajících) stromů je třeba pečlivě zvážit a odůvodnit. V opačných případech se může jednat o nedovolené poškození dřeviny. Ponechání pouze průběžných kmenů seříznutých hladkým řezem v žádném případě nedoporučujeme. V rámci I. etapy kácení byly na možné zatorzování navrženy tři stromy (uvedeno v poznámce inventarizační tabulky). Provedení je nutno konzultovat se zkušeným arboristou event. s příslušnými orgány ochrany přírody (jednak z pohledu provozní bezpečnosti a také z pohledu právní ochrany dřeviny). Vhodné je ponechání alespoň zbytků kosterních větví s použitím korunových a zlomových řezů. 80,00% 70,00% 60,00% Zhodnocení zdravotního stavu % zastoupení 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1 - výborný 2 - průměrný 3 - podprůměrný, poškození ve větší míře 4 - špatný, odchylka ohrožující bezprostředně existenci jedince nebo odumřelý jedinec Dle dílčích atributů zdravotního stavu se dá říci, že nejčastějším příznakem zhoršení stavu stromů je prosychání koruny. Různá míra prosychání byla zaznamenána u více jak 82% stromů (celkem 941 stromů), přičemž nejčastější je prosychání hodnocené stupněm 1 mírné, které se vyskytuje u necelých 61 % dřevin. Ukazatel prosychání korun do jisté míry koresponduje s navrženými pěstebními zásahy. Řezy jsou navrženy u 672 jedinců a 264 stromů je navrženo ke kácení v I. etapě. Tedy u 918 jedinců je doporučen pěstební zásah v I etapě. Druhotná koruna je v určitém stupni vyvinuta u 550 stromů. Kořenové náběhy má poškozeno 490 stromů z toho 57 ve stupni 3 závažné poškození. Napadení hnilobou či dřevokazným hmyzem se vyskytuje také téměř u poloviny stromů a ještě častěji mají stromy v různé míře poškozený kmen (zaznamenáno u 617 jedinců). Na druhou stranu výskyt tlakového větvení je relativně nízký, zaznamenám pouze u 57 stromů. Při relativně vysokém zastoupení lípy jako kosterního druhu je tento ukazatel více jak příznivý (lípa je druhem náchylným k tvorbě tohoto z pohledu provozní bezpečnosti problematického jevu). Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 7

9 Sadovnická hodnota Jako dřeviny s průměrnou sadovnickou hodnotou, tedy perspektivní kosterní dřeviny bylo hodnoceno necelých 37% stromů. Vysoké procento podprůměrně hodnocených jedinců (skoro 60%) je dáno vysokým zastoupením dubů starých přes 100 let, které ve valné většině spadají právě do této kategorie. 13 exemplářů je v rámci území nadprůměrných. Do kategorie 1 velmi hodnotný strom nebyl zařazen žádný jedinec. Vzhledem k věkovému složení a faktu dlouhověkosti dubů je zastoupení sadovnických hodnot relativně uspokojivé. 70,00% 60,00% Rozhložení sadovnických hodnot - perspektiva dřevin % zastoupení 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2 - nadprůměrná (solitéry, dominanty, hodnotní jedinci) 3 - průměrná (perspektivní kosterní dřeviny) 4 - podprůměrná (kosterní dřeviny ) 5 - velmi málá (dřeviny neperspektivní odumírající, význammě poškozené) kategorie sadovnické hodnoty Rozhložení sadovnických hodnot - perspektiva kosterných druhů počet stromů kategorie sadovnické hodnoty dub letní - Quercus robur habr obecný - Carpinus betulus lípa srdčitá - Tilia cordata buk lesní - Fagus sylvatica Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 8

10 Návrh pěstebních opatření včetně kácení V rámci projektu byly definovány dvě základní etapy pěstebních zásahů (pěstební zásahy jsou řezy, kácení a instalace bezpečnostních vazeb). V I. etapě (aktuální) je navrženo jak kácení tak další pěstební opatření. V II. etapě bylo navrženo kácení dalších dřevin. Z tohoto důvodu jsou některé dřeviny v I. etapě určeny k ošetření řezem i přesto, že jsou v II. etapě následně určeny k odstranění. V první etapě je určeno ke kácení necelých 22 % dřevin, ve druhé etapě pak necelých 6 %, celkově jde o 311 stromů. Přičemž 251 stromů má obvod kmene ve 130 cm nad zemí větší než 80 cm nebo jde o vícekmeny s obvodem náhradního kmene také přes 80 cm. Na pokácení těchto dřeviny je obecně třeba povolení orgánu ochrany přírody. K řezu je určeno téměř 60 % stávajících stromů. Pouze 219 stromů by mělo zůstat bez zásahu. Převažuje řez bezpečnostní, který spočívá převážně v odstranění suchých a poškozených větví. Zdravotní řezy jsou primárně navrženy u velkých stromů v blízkosti cest, v rámci tohoto typu řezu se oproti řezu bezpečnostnímu mimo jiné provádí případné odlehčení či redukování koruny za účelem prevence vylomení části koruny či statického přetížení její části a podobně. Celkem je k ošetření řezem navrženo 673 stromů. Pro úplnost zdůrazňujeme, že řez stromů je odbornou činností a vždy by ji měla provádět dostatečně kvalifikovaná osoba či firma. Veškeré pěstební zásahy na stromech je nutné provádět podle odborných standardů především SPPKA_02-002_2015_Řez stromů. Návrh peštebních opatření v I.etapě 16,53% bez zásahu kácení (I. etapa) 43,36% 21,64% bez zásahu (kácení II. etapa) zdravotní řez 15,74% 2,73% bezpečnostní řez Návrh kácení (počet stromů) 248 I. etapa kácení II. etapa kácení - výhled Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 9

11 Zhodnocení stromů určených ke kácení Nejvíce stromů ke kácení je v průměrném zdravotním stavu (160 jedinců.), ale zároveň nejvíce je kácení navrženo v kategorii dřevin s podprůměrným (špatným) zdravotním stavem (kat. 3 a 4). Kácení v kategorii s uspokojivým zdravotním stavem (kat. 1 a 2) je navrženo z kompozičních důvodů (stromy nevhodně rostlé, zahušťující porosty, vrůstající do korun hodnotnějších dřevin a podobně). Celkový počet stromů určených ke kácení se může zdát vysoký. Nicméně park (stejně jako jiné prvky sídelní zeleně v urbanizovaném prostředí) je nutné vnímat jako celek. V kontextu dlouhodobé absence pěstební péče je stávající stav víceméně přirozenou etapou porostu. Vzhledem k vysokým nárokům na provozní bezpečnost je nutné počítat s odstraňováním provozně nebezpečných jedinců, stejně jako z pohledu estetických a funkčních hodnot s kácením z kompozičních důvodů (dřeviny vrůstající do korun hodnotnějších jedinců atd.). Zastoupení počtu kácených dřevin podle kategorií zdravotního stavu % 80% Poměr kácených dřevin podle kategorií zdravotního stavu % zastoupení 60% 40% 20% 0% kategorie zdravotního stavu 0 1 -kácení Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 10

12 Téměř 94% stromů určených ke kácení spadá dle sadovnické hodnoty do kategorie 4 - podprůměrně hodnotný strom. To znamená stromy s předpokládanou krátkou dobou existence, dřeviny značně poškozené, přestárlé a málo vitální nebo kompozičně nevhodné. Zároveň jde o cca 40 % z počtu stromů právě v této kategorii. Z kategorie velmi málo hodnotných stromů (kat. 5) jsou navrženy ponechat pouze dva stromy a to torzo dubu s obvodem kmene pře 450 cm a lípa s obvodem kmene přes 150 cm. Oba stromy je nutné pravidelně sledovat. V kategorii 3 (kosterní dřeviny) je navrženo ke kácení pouze 8 stromů a to všechny v II. etapě z důvodu špatného zdravotního stavu. Zastoupení počtu kácených dřevin podle sadovnické hodnoty Poměr kácených dřevin podle sadovnické hodnoty % zastoupení 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kategorie sadovnické hodnoty 0 1 -kácení Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 11

13 Věkové složení dřevin navržených ke kácení je víceméně rovnoměrné. Jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, přičemž nejvíce (přes 50%) se zredukuje kategorie 0-20 let, což jsou dřeviny nejmladší, ale v tomto případě zároveň stromy samovolně (náletově) vzrostlé, které zahušťují porost a často vrůstají do korun hodnotnějších a starších dřevin. Zastoupení počtu kácených dřevin podle věkových kategorií Poměr kácených dřevin podle věkových kategorií % zastoupení 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% věkové kategorie (let) 0 1 -kácení Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 12

14 Z hlediska druhového zastoupení je mezi stromy navrženými ke kácení nejvíce líp a dubů. Rozložení koresponduje s četností druhů v parku celkově. Buk a habr jsou výrazně zmlazující druhy a mezi kácenými stromy zásadním způsobem dominují mladí jedinci ve věk. kat let. Mimo kosterní druhy je výrazněji zastoupen jasan ztepilý. V tomto smyslu se částečně projevuje plošné odumírání jasanů v důsledku napadení patogenním onemocněním (Chalara fraxinea). Zastoupení počtu kácených dřevin podle druhů lípa srdčitá 25 dub letní habr obecný buk lesní jasan ztepilý 46 ostatní % 90% 80% 70% Poměr nejvíce kácených dřevin podle druhů % zastoupení 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dub letní lípa srdčitá habr obecný buk lesní jasan ztepilý 0 1 -kácení Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 13

15 Metodika hodnocení dendrologického potenciálu vegetačních prvků V rámci projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření a následně dendrologický průzkum stromového patra v řešeném území. Metodika hodnocení solitérní stromy U solitérních stromů byly hodnoceny následující atributy: Pořadové číslo udává číslo zaměřené dřeviny, v mapové i textové části znázorněno arabskou číslicí; číselná řada vychází z geodetického označení, chybějící čísla v číselné řadě nejsou chybou. Číslo parcely udává číslo parcely, na které se dřevina nachází Latinský název vědecký název (dle Hurych) Český název český název (dle Hurych) Obvod kmene ve 130cm (cm) obvod kmene ve výšce 130cm nad zemí, měřeno pásmem Průměr kmene na pařezu (cm) šířka kmene 10 cm nad zemí, měřeno pásmem Výška dřeviny (m) výška dřeviny je měřena jako vzdálenost paty kmene a živého vrcholu rostliny, měřeno kapalinovým výškoměrem Silva Clino Master Výška nasazení koruny (m) výška nasazení první zdravé větve, která je součástí kompaktní koruny Průměr koruny (m) průměr vodorovných průmětu koruny stromu, měřeno pásmem Věková kategorie (let) jsou odstupňovány následovně: odhadované stáří stromu dle fyziologických charakteristik dřeviny; věkové kategorie 0-20 let let let let let nad 100 let (100+) Druhotná koruna (0-3) jev, u dřevin vznikající jako kompenzace asimilačního aparátu v důsledku ústupu koruny primární, nebo u dřevin rostoucím v zápoji jako reakce na oslunění spodní části kmene po rozvolnění zápoje. Druhotná koruna není v tomto smyslu chápána jako koruna sekundární (druhotná) v důsledku reakce stromu na řez (radikální sesazení primární koruny) Prosychání koruny (0-3) hodnocení výskytu suchých větví vyšších řádů v koruně je často dokladem zanedbané péče o jedince. Příčiny mohou být i v souladu s principy růstu koruny. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce. Poškození kmene (0-3) mechanické poškození kmene včetně kořenových náběhů, zasahujících do kambia nebo hlubších vrstev dřeva. Poškození představuje především vstupní bránu pro infekci dřevokazných hub, případně může souviset s ohrožením statiky stromu. Tlakové větvení (0-3) staticky labilní typ větvení, který v důsledku příliš ostrého úhlu neformuje korní hřebínek a kůra vrůstá mezi tloustnoucí větve, což brání vytvoření pevných pletiv. Výsledkem druhotného tloustnutí je trhlina, napadení houbovými chorobami, vznik hniloby, narušení statiky a ve finále až rozlomení stromu. Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 14

16 Hniloba, dřevokazný hmyz (0-3) zvažuje se především rozsah, závažnost a lokalizace napadení; inventarizace byla provedena v době vegetačního klidu, tedy mimo hlavní sezónu výskytu plodnic houbových onemocnění, rozsah napadení byl tedy hodnocen podle projevů patrných v době terénního šetření (aktuální stav). Poškození kořenových náběhů (0-3) poškození kořenových náběhů a případný defekt báze kmene. Tato poškození ohrožují bezpečné ukotvení dřeviny v zemi. Poškození představuje především vstupní bránu pro infekci dřevokazných hub, případně může souviset s ohrožením statiky stromu. Sledované dílčí atributy zdravotního stavu uvedené výše (druhotná koruna až poškození kořenových náběhů) byly vyhodnocovány škálou 0-3, kdy hodnota: 0 sledovaný atribut není přítomný nebo je v normálu 1 sledovaný atribut představuje počínající projev 2 sledovaný atribut představuje pokročilý projev 3 sledovaný atribut představuje závažný projev Celkový zdravotní stav (1-4) zdravotní stav ukazuje aktuální odchylku od normálu vztaženou k dílčím sledovaným atributům jako celku. 1 výborný/ uspokojivý bez příznaků 2 průměrný 3 podprůměrný, poškození ve větší míře 4 špatný, odchylka ohrožující bezprostředně existenci jedince, popř. odumřelý jedinec Celková vitalita (1-3) ukazatel charakterizující životaschopnost stromu, dynamiku průběhu jeho fyziologických funkcí. Hodnotí se především rozsah defoliace, změny velikosti a barvy asimilačních orgánů, dynamika vývoje sekundárních výhonů, případný ústup koruny v nejvyšších řádech větví. 1 výborná až mírně narušená 2 zřetelně snížená - stagnace růstu, prosychání koruny na periferiích, odumřelý vrchol atd. 3 zbytková popřípadě odumřelý strom Sadovnická hodnota (1-5) integrující hodnota, definuje kvalitu dřeviny dle její funkční účinnosti, zdravotního stavu a perspektivního využití. Vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby. 1 velmi hodnotný strom typický jedinec s charakteristickými znaky taxonu. Dřeviny zdravé a nepoškozené, plně rozvinuté velikostně, v plném růstu a vývoji, pěstebně a kompozičně plnohodnotné; jedinec důležitý v kompozici. 2 nadprůměrně hodnotný strom - plně odpovídající kompozičním a pěstebním potřebám, strom plně vitální, bez poškození a chorob ohrožujících jeho existenci; součást kostry kompozice. 3 průměrně hodnotný strom jedinec s perspektivou dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, tvarově se mohou podstatně lišit od původního typu; patří sem také dřeviny tvarově typické, avšak mladšího věku; pěstebně nebo kompozičně využitelný jedinec. 4 podprůměrně hodnotný strom strom s předpokládanou krátkou dobou existence; dřeviny značně poškozené, přestárlé a málo vitální, výrazně prosychající; při úpravách se počítá s postupným odstraněním. Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 15

17 5 velmi málo hodnotný jedinec odumírající nebo odumřelý strom ohrožující provozní bezpečnost; dřeviny silně napadené škůdci, chorobami, silně poškozené, určené k bezprostřednímu odstranění. Kácení (0-1) stromy jsou navrženy ke kácení primárně z důvodu jejich zdravotního stavu a celkové dispozici, perspektivě k dalšímu setrvání na místě, přičemž je hodnocena především provozní bezpečnost jedince. V některých případech je zvoleno odstranění stromů i v případě optimálního zdravotního stavu, avšak nevyhovující je kompoziční umístění, popřípadě jeho neperspektivní vývin (např. vrůstání do sousedního stromu, chybějící terminál, tlaková vidlice atd.). 0 dřeviny, které nejsou určeny ke kácení 1 dřeviny určené ke kácení Etapa kácení (1-2) určuje výhled, rozdělení kácení. 1 dřeviny určené ke kácení v I. Etapě - co nejdříve; (aktuální návrh kácení) 2 dřeviny určené ke kácení ve II. etapě - výhledově (následně horizont 5-10 let) Návrh pěstebních a technických opatření BŘ - bezpečnostní řez veškeré mechanicky poškozené, suché, zlomené či zavěšené větve musí být odstraněny. Stejně tak musí dojít k zaříznutí pahýlů a zajištění tak provozní bezpečnosti jedince zejména vzhledem k jeho umístění (blízkost cest, laviček, zvýšený pohyb návštěvníků). ZŘ - zdravotní řez zabezpečení optimálního zdravotního stavu stromu včetně provozní bezpečnosti jedince, je prováděn zejména s ohledem na aktuální stav jedince. Musí být odstraněny mechanicky poškozené, suché, zlomené či zavěšené větve, tlaková větvení, či větve s nevhodným růstem (např. poškozující otěrem kosterní větve v koruně). Odstraněny jsou rovněž pahýly, výmladky (tzv. vlky), popřípadě může být u jedinců se sníženou vitalitou provedeno odlehčení či redukování koruny za účelem prevence vylomení části koruny či statického přetížení její části. bez zásahu kácení (podle etapy) Poznámka doplňující informace; v tomto případě je zde uveden zároveň případný návrh instalace bezpečnostních vazeb a případná zvýšená nutnost monitoringu některých jedinců Ing. Jan Šesták, Zahrada Teplice strana 16

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Liberec 2018 1 Základní členění Taxon Určuje se rod, druh, kultivar. Obvod kmene ve výšce 130 cm, pokud nebude umožněno,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK e. 64-615/07 Předmět: Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu stromů, rostoucích na obvodu parkově upravené plochy na I. Tfiákurova v Pra e 6 a návrhu jejich ošetření.

Více

Věc: Odborné posouzení stavu stromů

Věc: Odborné posouzení stavu stromů vážená paní Blanka Slancová, DiS. Městská část Praha - Zbraslav Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav mobil: 774 760 931 tel.: 257 11 842 email: blanka.slancova@mc-zbraslav.cz Věc: Odborné posouzení

Více

Dendrologický posudek

Dendrologický posudek Dendrologický posudek Datum: 10.9.2018 Objednatel posudku: starostka obce Hoříněves, pí. Kuthanová Posuzované dřeviny Posuzovanými dřevinami jsou lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), rostoucí v centru

Více

Systémový přístup v pohledu na stromy

Systémový přístup v pohledu na stromy Systémový přístup v pohledu na stromy Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah Strana 3 1 Východiska 2 Současnost

Více

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Hlavní polní cesta PC3f, k. ú. Březolupy SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Arvita P spol. s r.o. OBSAH: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Identifikační údaje... 2 1.3 Vymezení řešeného území...

Více

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších Ing. Pavel Klevcov Za komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací adresa: Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@hi-net.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE Péče o dřeviny a kácení stromů v areálu ŠRS Hájemství

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE Péče o dřeviny a kácení stromů v areálu ŠRS Hájemství PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE Péče o dřeviny a kácení stromů v areálu ŠRS Hájemství Zpracováno v únoru 2015 pro Českou republiku Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ArboGard s.r.o. II. Úvod: Cílem

Více

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov.

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. " Znalecký posudek č. 142/2009 Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. I Zpracoval: Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. Křížkovského 31 60300 Brno Znalecký posudek

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Předmět: Provedení přístrojové metody - tahové zkoušky - za účelem zjištění statických poměrů

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ Luděk Praus Ústav nauky o dřevě, LDF MENDELU v Brně Základní principy Jak zhodnotit strom Základní principy hodnocení 1)Stromy přežívají a rostou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013 výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4/2013 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu vrby náhrobní (Salix x sepulcralis Simonk.) rostoucí na pozemku p.č. 623 v k.ú. Čelákovice

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 03 Inventarizace dřevin, probírky PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech.

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Druh: Crataegus laevigata hloh obecný Parc.č.: 1316/1 Katastrální území: Nýřany Tato odborná informace

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Radka Frydrychová arboristické poradenství DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM U kurtů v ul. Jizerská, Frýdlant Ing. Radka Frydrychová arboristické poradenství IČ: 86952722 Malátova 428/6, 460 01 Liberec 12 tel:+420

Více

VĚC: Odborné stanovisko ke stavu stromů rostoucích na břehu Divoké Orlice v Žamberku

VĚC: Odborné stanovisko ke stavu stromů rostoucích na břehu Divoké Orlice v Žamberku ODDĚLENÍ PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU Jiráskova 1665 530 02 Pardubice tel.: +420 466 797 580 e-mail: pardubice@nature.cz www.nature.cz IDDS: kpddyvy Ministerstvo životního prostředí pracoviště: Resslova 1229/2a

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Cíle a limity řezu Legislativní souvislosti Struktura větvení Základní typy větvení Technika řezu Technologické skupiny řezu Způsoby péče o dřeviny Standard o přírodu a krajinu Řada

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice Odborný posudek č. 3-8-12, stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice 3. srpna 2012 Objednatel: Městský úřad Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Zhotovitel: Treewalker, s. r. o. Bystrá nad Jizerou 1

Více

Odborné posouzení lípy malolisté rostoucí na pozemku parcelního č. 87/4 v k.ú. Suchovršice, obec Suchovršice, okres Trutnov

Odborné posouzení lípy malolisté rostoucí na pozemku parcelního č. 87/4 v k.ú. Suchovršice, obec Suchovršice, okres Trutnov Ing. Pavel Klevcov Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@seznam.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ 6511031076 Bank. spojení: 2101290886/2010 Odborné posouzení

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ Fitness park, Hrotovice Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, září 2015 1 1. Použitá metodika

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Javor u barokní brány Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Vyhlášeno (kdy): Obec: Pověřený

Více

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019 RK-16-2019-75, př. 38 počet stran: 23 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava ZMĚNOVÝ LIST za

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku:

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku: Arboristika v praxi Arboristika přesahuje od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o zeleň se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky. V anglicky mluvících zemích

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

Číselníky - plochy zeleně

Číselníky - plochy zeleně Číselníky - plochy zeleně PLOCHYP.SHP - plochy zeleně a k nim navazující číselníky Aktuální obsah číselníků je v DBF a může se lišit od hodnot zde uvedených. pristup priroda pamatka stav zelen omezení

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí

Zápis z jednání komise životního prostředí Zápis z jednání komise životního prostředí dne 25.12.2014 Místo: Plasy Přítomni: Předseda: ing. Miroslav Červený, členové: Jindřich Kučírek, Ing. Michal Radoš, Josef Eret, Jiří Řezáč Program: 1) Posouzení

Více

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT NÁVRH ZELENĚ Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně Ing. Petr FÖRCHTGOTT PROSINEC 2014 OBSAH Úvod Současný stav... str. 3 Rozsah a cíl návrhu... str. 3 Návrh Odstranění... str. 4 Výsadba... str. 5 Výkaz

Více

vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření.

vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření. Rámcový posudek provozní bezpečnosti jasanového stromořadí vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření. Rámcový posudek provozní bezpečnosti jasanového stromořadí (Fraxinus excelsior)

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

PLÁN PÉČE O VZROSTLOU STROMOVOU VEGETACI ODBORNÉ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

PLÁN PÉČE O VZROSTLOU STROMOVOU VEGETACI ODBORNÉ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ PLÁN PÉČE O VZROSTLOU STROMOVOU VEGETACI ODBORNÉ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ Objednatel: Obec BĚLÁ U JEVÍČKA Bělá u Jevíčka 7 569 43 p. Jevíčko Vyřizuje: Petr Nárožný

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

ID datové schránky: yhvyups mob ,

ID datové schránky: yhvyups mob , Číslo stromu Číslo štítku Obvod kmene (cm) Katastrální území Číslo parcely Obecní úřad Dublovice Dublovice 33 262 51 Dublovice Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona číslo 114/1992

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Defekty a poškození. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Defekty a poškození. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Defekty a poškození Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Defekty a poškození Podle oblasti vlivu na : Podle typu na : defekty

Více

Obsah technické zprávy:

Obsah technické zprávy: Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Inventarizace dřevin 5. Návrh na kácení dřevin a ochranu stávajících stromů 1. Identifikační údaje Název

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

±0.000= Bpv, S-JTSK

±0.000= Bpv, S-JTSK ±0.000=342.00 Bpv, S-JTSK PROJEKT REVITALIZACE PARKU U RYBNÍKU PANČÁK 1_ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ČÍSLO VÝTISKU STUPEŇ Dokumentace pro územní souhlas (DÚS) / územní rozhodnutí (DÚR) DATUM 11/2017 OBJEDNATEL

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Řez dřevin Základy arboristiky Základní biologické limity Každý řez je poraněním a poškozením stromu sensu stricto Strom musí vynaložit energii, aby tento zásah sanoval Obranu stromu definuje systém CODIT

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 7411/2017 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 1,3 Zápis z jednání komise pro životní

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH V NOVÉ PACE, ETAPA 1 PŘÍLOHA 1 METODIKA OBJEDNATEL: Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, Nová Paka ZÁŘÍ 2010

PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH V NOVÉ PACE, ETAPA 1 PŘÍLOHA 1 METODIKA OBJEDNATEL: Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, Nová Paka ZÁŘÍ 2010 Pěstební opatření na dřevinách v Nové Pace Metodika.. str.1 PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH V NOVÉ PACE, ETAPA 1 PŘÍLOHA 1 METODIKA OBJEDNATEL: Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka ZÁŘÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Lípa u kostela sv. Anny v Bořeticích Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Obec: Pověřený

Více

Obytný soubor Klecany

Obytný soubor Klecany KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. V Korytech 12, Praha 10, 100 00 www.krecek-plundra.cz DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Obytný soubor Klecany Místo: ul. Topolová, Klecany parc.č. 171/3, 171/4, 173, 128/2, 629/3, katastrální

Více

Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. únor U-24, s.r.o.

Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. únor U-24, s.r.o. Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE únor 2016 U-24, s.r.o. Objednatel: Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE LI-VI Praha spol. s.r.o. Jana

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16751/2013 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/ Počet listů / příloh S-MHMP/2016/165853/OCP/XII/Šli 1/3

Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/ Počet listů / příloh S-MHMP/2016/165853/OCP/XII/Šli 1/3 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor ochrany prostředí -dle rozdělovníku- Váš dopis zn. Čj. Vyřizuje / linka Datum MHMP/165853/2016 Ing. Šlinger/236005818 15.2.2016 Sp. zn. Počet listů

Více

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV Bc.JAkub MArek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 09/09/2016 Průzkumy a rozbory září/2016

Více

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Zpracoval: Ing. Pavel Klevcov Za Komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací

Více

přes 4800/ 50 km/hod od 270 do 2700/ 110 km/hod od 33 do 330/ 80 km/hod od 8 do 72 za hodinu od 480 do 4800/ 50 km/hod km/hod od 48 do 480/ 50 km/hod

přes 4800/ 50 km/hod od 270 do 2700/ 110 km/hod od 33 do 330/ 80 km/hod od 8 do 72 za hodinu od 480 do 4800/ 50 km/hod km/hod od 48 do 480/ 50 km/hod Hodnota cíle pádu: Dopadová plocha se z hlediska provozní bezpečnosti nachází v zóně 2 až 3 viz tab. 1). Tab. 1 zónace hodnoty cíle pádu dle QTRA Hodnocení cíle pádu dle metodiky Quantified Tree Risk Assesment

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Zajištění provozní bezpečnosti břehového porostu Číslo DHM (Název DHM): Identifikátor ISyPo:

Zajištění provozní bezpečnosti břehového porostu Číslo DHM (Název DHM): Identifikátor ISyPo: 1. Identifikační údaje o plánované akci Název akce: Úpa, Úpice Suchovršice, kácení a pěstební zásahy, ř. km 32,600 37,450, I. a II. etapa Vodní tok (IDVT), ř. km: Úpa (IDVT 10100036), ř. km 32,600 37,450

Více

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO)

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. místo podnikání:

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

PLÁN PÉČE O DŘEVINY - OBEC ZLATÁ OLEŠNICE

PLÁN PÉČE O DŘEVINY - OBEC ZLATÁ OLEŠNICE PLÁN PÉČE O DŘEVINY - OBEC ZLATÁ OLEŠNICE BAOBAB péče o zeleň, s.r.o. květen 2016 lokalita: vybrané významné dřeviny na území obce Zlatá Olešnice zadavatel: Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 145, 541

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Dendrologický průzkum č dendrologický průzkum Mříčná. 5. září Objednatel: Město Jilemnice Masarykovo náměstí Jilemnce

Dendrologický průzkum č dendrologický průzkum Mříčná. 5. září Objednatel: Město Jilemnice Masarykovo náměstí Jilemnce Dendrologický průzkum č. 5-9-16 dendrologický průzkum Mříčná 5. září 2016 Objednatel: Účel průzkumu: Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnce Dendrologický průzkum Zhotovitel: Treewalker,

Více

R o z h o d n u t í. O d ů v o d n ě n í

R o z h o d n u t í. O d ů v o d n ě n í Praha: 2.6.2016 Číslo jednací: 060330/2016/KÚSK Spisová značka: SZ-060330/2016/KÚSK/2 Vyřizuje: Ing. Jitka Štuklová, l.339 Značka: OŽP/Št R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního

Více

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4)

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4) (cm) kme (cm) kor stav 1 Tilia cordata a 15 45 142 5 mladý 3 jmelí, poškozená báze kmene 1-3 2 Tilia cordata a 9 41 130 4 mladý 4 poškozený kmen (narušená stabilita), jmelí 4,5 3 Tilia cordata a 12 39

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Návrh akutních pěstebních opatření Švermovy sady. Město Dobrovice, Palackého náměstí 28, KOMPLETNÍ DOKUMENTACE

Návrh akutních pěstebních opatření Švermovy sady. Město Dobrovice, Palackého náměstí 28, KOMPLETNÍ DOKUMENTACE Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Návrh akutních pěstebních opatření Švermovy sady

Více