Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje"

Transkript

1 Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2 Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3 O B S A H Úvod... 5 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb... 6 Rekvalifikační vzdělávací programy pro zdravotnický a sociální sektor... 8 Návrat obyvatel Azylového domu v Kroměříži na trh práce a do společnosti Vzdělávací komunitní centrum Nízkoprahové zařízení Jaspis podpora mládeže ohrožené sociální exkluzí a její resocializace v Kroměříži Learn and Recover Castles in Europe Poznejme a zachraňme evropské hrady Centrum celoživotního učení... 18

4 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, která přináší příklady sedmi úspěšných projektů, realizovaných na Kroměřížsku díky podpoře Evropské unie. Cílem je ukázat, že i přes překážky, které je nutné během přípravy i samotné realizace projektu překonat, se nakonec tato snaha vždy vyplatí. Výsledkem je možnost realizovat i ty záměry, které by se bez významné finanční pomoci ze strany EU uskutečňovaly jen velmi těžko. V období následujících sedmi let se objem peněz, které nám unie poskytne, ještě zněkolikanásobí. V programovém období bude Česká republika využívat až 26,7 miliardy eur (cca 774 miliard korun) z fondů Evropské unie. Pro český neziskový sektor, který trvale trápí nedostatek finančních prostředků, je to unikátní a neopakovatelná příležitost, jak se pokusit realizovat své plány, nápady, idey a vize. Přestože na prvním místě v této oblasti vždy zůstane ochota a obětavost jednotlivce věnovat část svého volného času i energie zájmům ostatních, peníze zcela jistě mohou významně pomoci tuto snahu podpořit. Publikace úspěšných projektů Kroměřížska vznikla v rámci projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje. Jedním z jeho hlavních cílů je zvýšení absorpční kapacity programů. V praxi to znamená snahu o co možná největší počet podaných, schválených a realizovaných projektů, hrazených ze Strukturálních fondů EU, které přispějí k rozvoji regionu a spokojenosti jeho občanů. Knihovna Kroměřížska má v tomto projektu roli koordinátora pro neziskový sektor v okrese Kroměříž. Tuto roli nezískala náhodou. S neziskovým sektorem má totiž bohaté zkušenosti věnuje se mu cíleně od roku 1996, kdy v knihovně vzniklo Informační centrum neziskových organizací. To od té doby komunikuje téměř se 400 občanskými sdruženími, společnostmi, nadacemi a neziskovými organizacemi. Nejedná se o pouhou komunikaci, ale i o vzdělávání a celoživotní učení, kterým se pokoušíme zvýšit jejich znalostní úroveň. Vyšší míra informovanosti má přímý vliv na jejich schopnost získávání finančních prostředků z různých zdrojů. Tím přispějí k obohacení života regionu. Tato publikace by měla především podpořit a motivovat všechny neziskové organizace, které dosud váhají, zda se pokusit o peníze z fondů EU žádat, a které si nejsou jisty, zda zvládnou evropské projekty úspěšně realizovat. My věříme, že ano a budeme vám držet palce ISBN Za Knihovnu Kroměřížka Mgr. Daniela Hebnarová

5 Střední zdravotnická škola Kroměříž Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Partneři projektu: Sociální služby města Kroměříže, p.o. Celkový rozpočet: Kč Podpořit rozvoj celoživotního učení v sociálních službách Zlínského kraje navýšením pedagogických a odborných kompetencí lektorů, kteří se angažují v dalším vzdělávání pracovníků sociálních služeb. 1. Příprava školení I: Vzdělávání v andragogice lektor vzdělávání dospělých 2. Realizace školení 3. Příprava semináře pro vzdělavatele a pracovníky v sociálních službách 4. Uskutečnění semináře Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách 5. Příprava školení II: Vzdělávání lektorů v sociální práci 6. Realizace školení 7. Příprava celostátní konference pro vzdělavatele a pracovníky v sociálních službách 8. Uskutečnění konference Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách Doporučení: Před podáním žádosti se vyplatí dobře promyslet účelnost aktivit projektu! V průběhu realizace projektu jste nepřetržitě a vytrvale kontrolováni poskytovatelem podpory a vybízeni k dodání dalších a dalších doplňujících formulářů. Doporučení: Mějte vždy po ruce Příručku pro příjemce a telefonní číslo na kontaktní osobu poskytovatele podpory! Bez ohledu na množství práce a na poměrně složitý systém agendy v konečném důsledku pozitiva jednoznačně převažují nad negativy! Doporučení: Nenechejte se odradit. Cílovou skupinou projektu jsou lektoři zajišťující výuku v rekvalifikačních kurzech pořádaných Střední zdravotnickou školou Kroměříž. Zapojením do projektu lektoři získají - pedagogickou způsobilost k výchově a vzdělávání dospělých (certifikovaný lektor vzdělávání dospělých) - navýšení odborných kompetencí z oblasti sociální politiky a sociální práce. Kontakty: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova Kroměříž Tel.: Zkušenosti s realizací projektu: Prvotní euforie vyvolaná schválením projektové žádosti netrvala dlouho. Vzápětí byla vystřídána zděšením z reálných důsledků (Kdo a kdy to všechno udělá?). Manažerka projektu: PhDr. Ludmila Hanáková

6 Střední zdravotnická škola Kroměříž Rekvalifikační vzdělávací programy pro zdravotnický a sociální sektor Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání Partneři projektu: Kroměřížská nemocnice a.s. Sociální služby města Kroměříže, p.o. Celkový rozpočet projektu: Kč Rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání ve Zlínském kraji vytvořit a realizovat rekvalifikační vzdělávací kurzy Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. 1. Příprava na tvorbu rekvalifikačních vzdělávacích programů 2. Zpracování vzdělávacích programů Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách 3. Příprava na uskutečnění vzdělávacích kurzů 4. Realizace rekvalifikačních vzdělávacích kurzů Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o vzdělávání v rekvalifikačních kurzech Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. Zapojením do projektu získá minimálně 40 osob novou kvalifikaci. Absolvent kurzu Ošetřovatel získá způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ošetřovatel ve zdravotnických zařízeních. Absolvent kurzu Pracovník v sociálních službách získá způsobilost k poskytování přímé obslužné a základní výchovné péče v zařízeních sociálních služeb. Zkušenosti s realizací projektu: Realizace projektu byla úspěšně zahájena. Vzhledem k hladkému splnění úvodních aktivit projektu a podle předběžného zájmu veřejnosti o rekvalifikační kurzy lze předpokládat, že realizace celého projektu bude úspěšná a víceméně bezproblémová. Kontakty: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova Kroměříž Tel.: Manažerka projektu: PhDr. Ludmila Hanáková

7 Azylový dům pro muže o.p.s. Návrat obyvatel Azylového domu v Kroměříži na trh práce a do společnosti Operační program: Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Partneři projektu: Město Kroměříž Úřad práce Kroměříž Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace ČR mediační a probační služba Celkový rozpočet: Kč 1. cyklus projektu: Motivačně-pracovní aktivity jsou v rámci projektu řešeny jako komplex činností vyvíjených za účelem upevnění či nabytí pracovních návyků a dovedností. V rámci aktivity bude vhodnými klienty AD obsazena pětimístná pracovně motivační skupina, která bude ve spolupráci s organizacemi zřizovanými městem vykonávat práce pomocného charakteru po dobu 4 hodin denně (v pracovních dnech). Aktivity budou řízeny organizačním manažerem, který zabezpečí komunikaci s organizacemi a bude zodpovídat za koordinaci činností skupiny. Práce s touto cílovou skupinou vyžaduje značně diferencovaný přístup, získávání pracovních návyků a zvyšující se pracovní motivace jsou důležitými prvky pro získání dlouhodobého zaměstnání a případně i zvýšení kvalifikace. Skupina bude doplňována novými členy průběžně. 2. cyklus projektu: Nízkoprahové poradenství centrum ADAM (Azylový Dům - Adaptace - Motivace) Centrum ADAM bude koncipováno jako nízkoprahové zařízení pro poradenství v oblasti pracovní a vzdělávací s přesahem do poradenství v sociálně obtížné situaci. Bude umístěno v azylovém domě pro klienty, kteří nemají dostatečnou důvěru v úřady, a proto je pro ně komunikace např. s úřadem práce velmi náročná či nemožná. 3. cyklus: Navázání místního partnerství V průběhu realizace projektu budou vytipováni vhodní partneři tak, aby vzniklo neformální partnerství organizací, které vyvíjejí aktivity v sociální oblasti v rámci regionu tak, aby prostřednictvím výměny informací a spolupráce došlo k efektivnímu řešení problematiky cílových skupin a zvýšil se záchyt osob, které v současné době nedokážou pomoc vyhledat. Osoby bez přístřeší Jedná se o skupinu dospělých mužů, kteří řeší (nebo o toto řešení usilují) svou situaci ubytováním azylového typu v Azylovém domě v Kroměříži. Dlouhodobě nezaměstnaní Jedná se o osoby, které jsou bez práce více než 12 měsíců. Osoby bez kvalifikace, s nízkou kvalifikací, případně ne plně gramotné Jedná se o osoby bez vzdělání, se základním či neukončeným vzděláním. Občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Jedná se o osoby, které často v důsledku pobytu v nápravném zařízení ztratily své společenské a rodinné zázemí. Projekt si klade za cíl snížit míru sociální izolace a sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci, zejména dospělých mužů bez domova a osob dlouhodobě nezaměstnaných. Prostřednictvím realizace vzdělávacích a pracovně-motivačních aktivit chce projekt umožnit rozvoj znalostí a dovedností cílové skupiny a nabytím pracovních návyků či jejich obnovou umožnit absolventům aktivit projektu snazší začlenění na trh práce a do života komunity. Prostřednictvím činnosti nízkoprahového poradenského centra ADAM chce podpořit rovný přístup cílových skupin k právům, informacím a službám, zabezpečit orientaci v sociální a pracovní problematice, umožnit získávání informací a sebevzdělávání, pomoci s navázáním kontaktů užitečných pro řešení složitých životních situací. Prostřednictvím vzniku partnerství organizací a institucí, které realizují aktivity podporující cílovou skupinu, chce rozšířit spektrum služeb a operativně reagovat na změny sociální situace v regionu. Pomocí šíření informací a spoluprací chce dosáhnout efektivního zachycování rizikových osob a co nejrychlejšího hledání cest k návratu do společnosti. Zkušenosti s realizací projektu : Díky realizaci projektu došlo k výraznému posunu v činnostech azylového domu včetně financování uvedených aktivit. V některých případech aktivity projektu napomohly vrátit klienty zpět do pracovního procesu a společenského života. S projektem je spojena náročná administrativní práce a jsou nutné dobré znalosti pravidel pro poskytování dotací. Kontakty: Azylový dům pro muže, o.p.s. Purkyňova Kroměříž Tel.: Projektový manažer: Karel Malenovský Tel.: Organizační manažer: Petr Láník Tel.:

8 Středisko volného času Holešov DUHA Vzdělávací komunitní centrum Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Partneři projektu: Projekt nemá partnery. Celkový rozpočet: Kč Cílem projektu je vytvořit příležitosti pro zájmové vzdělávání žáků ze sociokulturního prostředí, přispět tak k větší motivaci těchto dětí k dalšímu vzdělávání a pomoci jim lépe se připravit na vstup na trh práce. Ke vzdělávacím potřebám je vybudována v rámci projektu počítačová učebna s 10 PC stanicemi pro žáky. V rámci projektu vznikla nová počítačová učebna s 10 PC stanicemi pro žáky. Přínosem a stěžejním cílem vzdělávání je zajištění rovného přístupu, který v sobě zahrnuje i prvky odstraňování minulých deformací a prevence vzniku (byť nepřímého) diskriminačního jednání v jednotlivých situacích. Vzdělání je chápáno jako základní lidské právo s univerzální lidskou hodnotou. Žáci ve věku povinné školní docházky, SŠ, VOŠ, OU (a to osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním) mají nachystány motivační kurzy ke snížení rizika sociálního i zdravotního vyloučení způsobeného komunikačními bariérami, jazykové kurzy, kurzy počítačové gramotnosti, výtvarné a řemeslné kurzy, inovované zájmové vzdělávání zaměřené na klíčové kompetence (rozvoj vědomostí pro zapojení do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost). Etnické minority včetně romské komunity plynulé začlenění, kurzy motivace ke vzdělávání a dalšímu uplatnění, využívání multikulturního mimoškolního prostředí SVČ, prevence sociálně patologických jevů včetně účasti na letních táborech. Cílovou skupinou v tomto projektu jsou žáci 2. st. ZŠ a žáci a studenti SŠ, VOŠ, OU (a to osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, etnické minority včetně romské komunity). Projekt se týká také učitelů, ředitelů a dalších pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení, pracujících s touto cílovou skupinou. Zkušenosti s realizací projektu: Pozitivní zkušeností je vstřícné jednání kompetentních pracovníků ministerstva školství, kteří administrují tyto projekty. Kontakty: Středisko volného času Holešov DUHA Školní Holešov Tel.: Manažerka projektu: Jana Slovenčíková, Bc. Tel.:

9 Občanské sdružení Jaspis Nízkoprahové zařízení Jaspis podpora mládeže ohrožené sociální exkluzí a její resocializace v Kroměříži Operační program: Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Partneři projektu: Město Kroměříž Sbor BJB v Kroměříži Nadace Mezinárodní Potřeby MC Klubíčko Celkový rozpočet: Kč Projekt si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení rizikové mládeže žijící v Kroměříži a blízkém okolí prostřednictvím činnosti klubového zařízení, které poskytuje sociální služby všem členům cílových skupin. Jedná se o vyhledávání skupin rizikové mládeže, nabízení alternativních činností, a to přímo v ulicích nebo v klubových prostorách zařízení. Nabídka činnosti je směřována k nenásilné podpoře rozvoje těch prvků osobnosti, které se podílejí na jejím rozvoji vzhledem k zodpovědnému naplňování životních rolí tak, aby došlo k plynulému začlenění mládeže do společnosti a bezproblémovému vstupu na trh práce. Součástí činnosti je rovněž poradenská činnost (většina poradenství orientovaná na řešení problémů i situaci rizikových rodin) a činnost dílen, kde budou rozvíjeny dovednosti a schopnosti mládeže a sportovní aktivity, které vedou k podpoře sounáležitosti a rozvoji komunikačních dovedností a týmové spolupráce. Projekt umožní mládeži ohrožené sociálním vyloučením získat a posílit občanské dovednosti, znalosti a sebevědomí tak, aby umožnil její bezproblémové začlenění do komunity a zodpovědný přístup k vlastnímu pracovnímu uplatnění. chladné instituce je ojedinělou nabídkou v Kroměříži diametrálně odlišnou od např. psychologické poradny. Princip takové práce je založen na důvěře klienta k pracovníkovi, jehož poznává při různých aktivitách a následně se mu svěří se svým problémem, nikoliv na vyhledávání pomoci u naprosto neznámé osoby (pro mnohé klienty zvláště ze zmiňované cílové skupiny je to nepřekonatelná bariéra). Projekt se zaměřuje na mládež ve věku 15 až 19 let, která je ohrožena delikvencí, na neorganizovanou mládež, mládež se závažnými výchovnými problémy, která projevuje znaky sociálně nežádoucího jednání, a mládež dopouštějící se protiprávních činů. Cílové skupiny projektu: - děti a mládež ohrožené delikvencí - národnostní a etnické menšiny. Zkušenosti s realizací projektu: Díky realizaci projektu došlo k velkému zkvalitnění činnosti občanského sdružení Jaspis v oblasti lidských zdrojů (kvalita práce, mzdy, kvalita pracovních podmínek), ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, propagace atd. Zvýšil se respekt, důvěra a popularita naší práce u široké veřejnosti města, což má zásadní význam pro využití služeb o. s. Jaspis. K realizaci projektu zásadně napomohlo Město Kroměříž - velkou pomocí při přípravě žádosti, bezúročnou půjčkou pro předfinancování projektu a poradenstvím při realizaci - a tím se výrazně prohloubila vzájemná spolupráce. Administrativa projektu je velmi náročná a pokud žadatel nedokáže vyúčtovat do nejmenších detailů náklady, měl by velmi pečlivě zvážit, zda se bude o grant ucházet. Nízká flexibilita projektu vzhledem k vývoji situace práce s cílovou skupinou. Jen těžko lze předpokládat vývoj zájmů mladých lidí, resp. nových problémů, které budou potřebovat v průběhu projektu řešit. Žádat o jakoukoliv změnu je pochopitelně zdlouhavé a komplikované. Občanské sdružení Jaspis je jediným nízkoprahovým zařízením primární prevence sociálně patologických jevů pro děti a mládež. Alternativní možnost pro sociální integraci dětí a mládeže ohrožené delikvencí a národnostních a etnických menšin v Kroměříži v podstatě neexistuje. V Kroměříži neexistuje jiné zařízení pro děti a mládež, kde působí terénní sociální pracovník (streetworker). V rámci projektu je vytvořeno pracovní místo streetworker, který pracuje zejména v lokalitách a komunitách ohrožených sociální patologií a sociálním vyloučením, vyhledává potřebné klienty v jejich přirozeném prostředí, překonává sociální distanci, aktivně vyhledává a kontaktuje své klienty, nabízí a zprostředkovává dostupné služby a alternativy. Poradenství založené na bázi zájmových aktivit, prožitkových programů formou staršího kamaráda, nikoliv Kontakt: Občanské sdružení JASPIS Moravcova 430/ Kroměříž Tel.: Manažer projektu: Ing. Martin Čechák Tel.:

10 Polypeje Společnost pro obnovu a využití historických památek Learn and Recover Castles in Europe Poznejme a zachraňme evropské hrady CULTURE 2000 Kulturní dědictví Partneři: Sdruženie za záchranu Lietavského hradu (Slovensko) Provincia Regionale di Catania (Itálie) Fundacja Zamek Chudów (Polsko) Pilotní workshopy se konaly na jednotlivých objektech, byly několikadenní a byly rozděleny na části teoretické a praktické. Teoretické části obsahovaly různá témata (např. Moderní zesilování kleneb, Výzkum a záchrana východomoravských hradů, Rekonstrukce kachlů, Aspekty vlastnictví památky apod.). V části praktické se daly tyto poznatky přímo vyzkoušet a využít. Jednotlivých workshopů se účastnilo dobrovolníků ze všech částí Evropy. Workshopy proběhly na hradě Cimburk u Koryčan, na hradě Lietava a ve Wierzbne. Na ně navazovala další každodenní činnost již zaškolených dobrovolníků při statickém zajišťování památek a další sekundární workshopy s menším počtem účastníků. Před všemi těmito akcemi byly v blízkých městech pořádány výstavy, které měly za úkol seznámit širokou veřejnost s chystanými akcemi a přivést ji k zájmu o tuto problematiku. Na workshopy navazovaly mezinárodní konference a semináře, na kterých byly představovány a hodnoceny jednotlivé výstupy projektu. Tím se prohluboval dialog mezi odbornou a laickou veřejností a hledaly se zde nové cesty pro památkovou péči. Dá se říci, že v rámci ČR to byla první platforma, kde k podobnému dialogu došlo. Konference se konaly v Catanii, na Fakultě architektury VUT v Brně a na zámku v Rosicích u Brna. Na poslední zmiňované konferenci s názvem Památková péče v občanské společnosti bylo také představeno multimediální CD, které vzniklo pro propagaci projektu. Do konce června roku 2006 dále pokračovaly práce na nezbytném statickém zajištění na Cimburku, Lietavě a Chudówě. V rámci projektu byla realizována i celá řada průzkumů archeologie, dendrochronologie, stavebně historické průzkumy, chemické rozbory dobových maltových směsí. Celkový rozpočet: eur Cílem projektu bylo upozornit na existenci památek jako významného kulturního dědictví občanům EU, zapojit občany do činnosti směřující k jejich záchraně a dalšímu využívání. Občané-laici v tomto projektu nebyli pouhými konzumenty naší práce, ale přímo se podíleli na záchraně bezprostředně ohrožených památek, o které se stát nedokáže postarat. Chtěli jsme také vyvolat a zprostředkovat komunikaci mezi nadšenými či zasvěcenými laiky a odborníky. Dalším cílem bylo posílení mezikulturního dialogu, mezinárodní výměna zkušeností z oblasti památkové péče, vzdělávání účastníků workshopů a dalších návštěvníků, hledání tradičních stavebních receptur a postupů, experimentování s novými technologiemi a také konfrontace památkářské teorie a praxe a tím přispět ke zvýšení všeobecných znalostí z oblasti evropské historie. Na toto téma se konala konference v sicilském městě Catania (I). Konkrétně měl projekt pomoci a upozornit na objekty, na nichž se organizovaly workshopy a semináře. Byly to: Cimburk - hrad u Koryčan (ČR), hrad Lietava (SK), zámek Chudów (PL). Cílová skupina je velmi široká, zahrnuje nadšence dobrovolníky, běžné návštěvníky památek, další občany EU, kteří byli zasaženi informační kampaní, členy různých zájmových skupin (různá hnutí na ochranu památek), odbornou památkářskou veřejnost, studenty a pedagogy spolupracujících univerzit a také členy ze sdružení realizujícího projekt. Zkušenosti s realizací projektu: Byla navázána a prohloubena spolupráce se zahraničními partnery a jejich prostřednictvím zajištěna propagace vybraných památkových objektů u nás i v zahraničí. Zvýšila se odbornost v řadách členů zúčastněných sdružení. Projekt byl předfinancován a také včasnými platbami ze strany EU byl zajištěn plynulý průběh aktivit. Negativní vliv mělo dlouhé trvání schvalovacího procesu (ukončení až po předem vyhlášených termínech). V průběhu projektu se projevila nespolehlivost některých partnerů při realizaci a při vyúčtování aktivit. Projekt neumožnil vyúčtování cestovného pro dobrovolníky na různé aktivity. Kontakty: POLYPEJE, společnost pro obnovu a využití historických památek Závětří Brno Tel.: (Filip Manoušek), (Marek Ševeček) Manažer projektu: Filip Manoušek Tel.:

11 Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 1 Aktivní politika zaměstnanosti Opatření: 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání zájemců a uchazečů o zaměstnání Partneři projektu: Úřad práce v Kroměříži Centrum služeb zdravotně postiženým Zlín, pracoviště Kroměříž Město Kroměříž Motivační programy a kurzy se zaměřením na tvůrčí přístup při hledání práce se týkají navazování kontaktů, komunikace se zaměstnavateli, strategie při hledání zaměstnání, zvládání depresí, poznání a ocenění vlastních schopností a znalostí, pochopení vlastního místa na trhu práce prostřednictvím lepšího porozumění sobě samému - realistického odhadu vlastních možností. Akreditované rekvalifikační kurzy počítačové gramotnosti Základy obsluhy počítače a akreditované rekvalifikační kurzy informační gramotnosti Obsluha osobního počítače pomáhají nezaměstnaným při hledání volných míst ohlášených zaměstnavateli na internetu, využívat zaměstnaneckého poradenství na informační síti, využívat internetu k vyhledávání informací o různých podnicích, navazovat kontakty, využívat ovou poštu. Informace z oblasti ekologie a environmentalistiky základy udržitelného rozvoje. Celkový rozpočet: Kč Knihovna Kroměřížska v rámci projektu Centra celoživotního učení připravuje účastníky rekvalifikačních kurzů počítačové gramotnosti ke vstupu na trh práce v informační společnosti. Vytváří podmínky k návaznému sebevzdělávání v knihovně. Formou čtenářské legitimace a zapojením do adresáře akcí v knihovně poskytuje účastníkům rovnocenné postavení i navazování kontaktů. Umožňuje opakování kontaktů při různých příležitostech, vytváří snadnější prostředí pro komunikaci, výměnu zkušeností a podpůrnou funkci uvnitř skupiny. Poskytuje záchytný bod - možnost vrátit se v případě potřeby. Projekt slouží jako pilotní pro veřejné knihovny v České republice, které mohou v rámci vzdělávacích aktivit využít svých kvalifikovaných pracovníků, znalostí informačních a komunikačních technologií, techniku, fond tištěných i elektronických materiálů k nabídce vzdělávání, která přispěje k sociální integraci ohrožených cílových skupin, ke zvýšení jejich kvalifikace vedoucí k novému uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě nezaměstnaní - osoby vedené v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců, déle než 6 měsíců, pokud se jedná o mladší 25 let, absolventi škol do 30 let věku Nezaměstnaní nad 45 let věku Zdravotně znevýhodnění - držitelé průkazu ZTP Zkušenosti s realizací projektu: Velmi vstřícná komunikace s poskytovateli grantu, ochota, snaha pomoci. Dobrá spolupráce s partnery, knihovna rozšířila nabídku aktivit pro veřejnost, upevnila místo vzdělávací instituce v rámci města. Neustálé změny zadání, neujasněné financování, nespolehlivý software a náročná administrativa působily největší problémy při realizaci projektu. Kontakty: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace Slovanské nám Kroměříž Tel.: Projektová manažerka: PhDr. Šárka Kašpárková Tel.: Vedoucí projektu: Mgr. Daniela Hebnarová Tel.:

12 Účelová neperiodická publikace Neprodejné Zpracovatel: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace Vyšlo v roce 2007 Vydání první, 20 stran Vydavatel: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, Slovanské nám. 3920, Kroměříž Náklad: 500 výtisků Grafická úprava a tisk: STUDIO 6.15 s.r.o. ISBN

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Konference NSZM ČR a MMR ČR Praha, 8. prosince 2005 Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Brno, 3. prosince2008 KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA nenabízí pouze klasické knihovnickéslužby stala se vyhledávaným vzdělávacím a informačním

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Projekty, ve kterých figurovala společnost s IČ: :

Projekty, ve kterých figurovala společnost s IČ: : Oblastní spolek ČČKZlín, IČ: 004 26 326 vystupoval v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost pouze jako partner v jednom projektu CZ.04.1.03/2.3.15.2/0135, další tři byly zamítnuty nebo vyřazeny.

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (DÁLE OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU Skupině II regionálního

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Závěrečná zpráva o projektu realizovaném v roce 2010

Závěrečná zpráva o projektu realizovaném v roce 2010 Závěrečná zpráva o projektu realizovaném v roce 2010 Tematický okruh: 2. Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední škole. Počet přímých beneficientů projektu: 290 žáků a dospělých ze

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 05 Vytvořen v souladu s METODICKÝM

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2 Helena Gajdušková, Kateřina Janošková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem 30.000 obyvatel

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace výzvy

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

v Pištíně dne

v Pištíně dne PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ v Pištíně dne 10.9.2015 CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více