Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje"

Transkript

1 Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2 Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3 O B S A H Úvod... 5 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb... 6 Rekvalifikační vzdělávací programy pro zdravotnický a sociální sektor... 8 Návrat obyvatel Azylového domu v Kroměříži na trh práce a do společnosti Vzdělávací komunitní centrum Nízkoprahové zařízení Jaspis podpora mládeže ohrožené sociální exkluzí a její resocializace v Kroměříži Learn and Recover Castles in Europe Poznejme a zachraňme evropské hrady Centrum celoživotního učení... 18

4 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, která přináší příklady sedmi úspěšných projektů, realizovaných na Kroměřížsku díky podpoře Evropské unie. Cílem je ukázat, že i přes překážky, které je nutné během přípravy i samotné realizace projektu překonat, se nakonec tato snaha vždy vyplatí. Výsledkem je možnost realizovat i ty záměry, které by se bez významné finanční pomoci ze strany EU uskutečňovaly jen velmi těžko. V období následujících sedmi let se objem peněz, které nám unie poskytne, ještě zněkolikanásobí. V programovém období bude Česká republika využívat až 26,7 miliardy eur (cca 774 miliard korun) z fondů Evropské unie. Pro český neziskový sektor, který trvale trápí nedostatek finančních prostředků, je to unikátní a neopakovatelná příležitost, jak se pokusit realizovat své plány, nápady, idey a vize. Přestože na prvním místě v této oblasti vždy zůstane ochota a obětavost jednotlivce věnovat část svého volného času i energie zájmům ostatních, peníze zcela jistě mohou významně pomoci tuto snahu podpořit. Publikace úspěšných projektů Kroměřížska vznikla v rámci projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje. Jedním z jeho hlavních cílů je zvýšení absorpční kapacity programů. V praxi to znamená snahu o co možná největší počet podaných, schválených a realizovaných projektů, hrazených ze Strukturálních fondů EU, které přispějí k rozvoji regionu a spokojenosti jeho občanů. Knihovna Kroměřížska má v tomto projektu roli koordinátora pro neziskový sektor v okrese Kroměříž. Tuto roli nezískala náhodou. S neziskovým sektorem má totiž bohaté zkušenosti věnuje se mu cíleně od roku 1996, kdy v knihovně vzniklo Informační centrum neziskových organizací. To od té doby komunikuje téměř se 400 občanskými sdruženími, společnostmi, nadacemi a neziskovými organizacemi. Nejedná se o pouhou komunikaci, ale i o vzdělávání a celoživotní učení, kterým se pokoušíme zvýšit jejich znalostní úroveň. Vyšší míra informovanosti má přímý vliv na jejich schopnost získávání finančních prostředků z různých zdrojů. Tím přispějí k obohacení života regionu. Tato publikace by měla především podpořit a motivovat všechny neziskové organizace, které dosud váhají, zda se pokusit o peníze z fondů EU žádat, a které si nejsou jisty, zda zvládnou evropské projekty úspěšně realizovat. My věříme, že ano a budeme vám držet palce ISBN Za Knihovnu Kroměřížka Mgr. Daniela Hebnarová

5 Střední zdravotnická škola Kroměříž Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Partneři projektu: Sociální služby města Kroměříže, p.o. Celkový rozpočet: Kč Podpořit rozvoj celoživotního učení v sociálních službách Zlínského kraje navýšením pedagogických a odborných kompetencí lektorů, kteří se angažují v dalším vzdělávání pracovníků sociálních služeb. 1. Příprava školení I: Vzdělávání v andragogice lektor vzdělávání dospělých 2. Realizace školení 3. Příprava semináře pro vzdělavatele a pracovníky v sociálních službách 4. Uskutečnění semináře Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách 5. Příprava školení II: Vzdělávání lektorů v sociální práci 6. Realizace školení 7. Příprava celostátní konference pro vzdělavatele a pracovníky v sociálních službách 8. Uskutečnění konference Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách Doporučení: Před podáním žádosti se vyplatí dobře promyslet účelnost aktivit projektu! V průběhu realizace projektu jste nepřetržitě a vytrvale kontrolováni poskytovatelem podpory a vybízeni k dodání dalších a dalších doplňujících formulářů. Doporučení: Mějte vždy po ruce Příručku pro příjemce a telefonní číslo na kontaktní osobu poskytovatele podpory! Bez ohledu na množství práce a na poměrně složitý systém agendy v konečném důsledku pozitiva jednoznačně převažují nad negativy! Doporučení: Nenechejte se odradit. Cílovou skupinou projektu jsou lektoři zajišťující výuku v rekvalifikačních kurzech pořádaných Střední zdravotnickou školou Kroměříž. Zapojením do projektu lektoři získají - pedagogickou způsobilost k výchově a vzdělávání dospělých (certifikovaný lektor vzdělávání dospělých) - navýšení odborných kompetencí z oblasti sociální politiky a sociální práce. Kontakty: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova Kroměříž Tel.: Zkušenosti s realizací projektu: Prvotní euforie vyvolaná schválením projektové žádosti netrvala dlouho. Vzápětí byla vystřídána zděšením z reálných důsledků (Kdo a kdy to všechno udělá?). Manažerka projektu: PhDr. Ludmila Hanáková

6 Střední zdravotnická škola Kroměříž Rekvalifikační vzdělávací programy pro zdravotnický a sociální sektor Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání Partneři projektu: Kroměřížská nemocnice a.s. Sociální služby města Kroměříže, p.o. Celkový rozpočet projektu: Kč Rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání ve Zlínském kraji vytvořit a realizovat rekvalifikační vzdělávací kurzy Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. 1. Příprava na tvorbu rekvalifikačních vzdělávacích programů 2. Zpracování vzdělávacích programů Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách 3. Příprava na uskutečnění vzdělávacích kurzů 4. Realizace rekvalifikačních vzdělávacích kurzů Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o vzdělávání v rekvalifikačních kurzech Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. Zapojením do projektu získá minimálně 40 osob novou kvalifikaci. Absolvent kurzu Ošetřovatel získá způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ošetřovatel ve zdravotnických zařízeních. Absolvent kurzu Pracovník v sociálních službách získá způsobilost k poskytování přímé obslužné a základní výchovné péče v zařízeních sociálních služeb. Zkušenosti s realizací projektu: Realizace projektu byla úspěšně zahájena. Vzhledem k hladkému splnění úvodních aktivit projektu a podle předběžného zájmu veřejnosti o rekvalifikační kurzy lze předpokládat, že realizace celého projektu bude úspěšná a víceméně bezproblémová. Kontakty: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova Kroměříž Tel.: Manažerka projektu: PhDr. Ludmila Hanáková

7 Azylový dům pro muže o.p.s. Návrat obyvatel Azylového domu v Kroměříži na trh práce a do společnosti Operační program: Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Partneři projektu: Město Kroměříž Úřad práce Kroměříž Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace ČR mediační a probační služba Celkový rozpočet: Kč 1. cyklus projektu: Motivačně-pracovní aktivity jsou v rámci projektu řešeny jako komplex činností vyvíjených za účelem upevnění či nabytí pracovních návyků a dovedností. V rámci aktivity bude vhodnými klienty AD obsazena pětimístná pracovně motivační skupina, která bude ve spolupráci s organizacemi zřizovanými městem vykonávat práce pomocného charakteru po dobu 4 hodin denně (v pracovních dnech). Aktivity budou řízeny organizačním manažerem, který zabezpečí komunikaci s organizacemi a bude zodpovídat za koordinaci činností skupiny. Práce s touto cílovou skupinou vyžaduje značně diferencovaný přístup, získávání pracovních návyků a zvyšující se pracovní motivace jsou důležitými prvky pro získání dlouhodobého zaměstnání a případně i zvýšení kvalifikace. Skupina bude doplňována novými členy průběžně. 2. cyklus projektu: Nízkoprahové poradenství centrum ADAM (Azylový Dům - Adaptace - Motivace) Centrum ADAM bude koncipováno jako nízkoprahové zařízení pro poradenství v oblasti pracovní a vzdělávací s přesahem do poradenství v sociálně obtížné situaci. Bude umístěno v azylovém domě pro klienty, kteří nemají dostatečnou důvěru v úřady, a proto je pro ně komunikace např. s úřadem práce velmi náročná či nemožná. 3. cyklus: Navázání místního partnerství V průběhu realizace projektu budou vytipováni vhodní partneři tak, aby vzniklo neformální partnerství organizací, které vyvíjejí aktivity v sociální oblasti v rámci regionu tak, aby prostřednictvím výměny informací a spolupráce došlo k efektivnímu řešení problematiky cílových skupin a zvýšil se záchyt osob, které v současné době nedokážou pomoc vyhledat. Osoby bez přístřeší Jedná se o skupinu dospělých mužů, kteří řeší (nebo o toto řešení usilují) svou situaci ubytováním azylového typu v Azylovém domě v Kroměříži. Dlouhodobě nezaměstnaní Jedná se o osoby, které jsou bez práce více než 12 měsíců. Osoby bez kvalifikace, s nízkou kvalifikací, případně ne plně gramotné Jedná se o osoby bez vzdělání, se základním či neukončeným vzděláním. Občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Jedná se o osoby, které často v důsledku pobytu v nápravném zařízení ztratily své společenské a rodinné zázemí. Projekt si klade za cíl snížit míru sociální izolace a sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci, zejména dospělých mužů bez domova a osob dlouhodobě nezaměstnaných. Prostřednictvím realizace vzdělávacích a pracovně-motivačních aktivit chce projekt umožnit rozvoj znalostí a dovedností cílové skupiny a nabytím pracovních návyků či jejich obnovou umožnit absolventům aktivit projektu snazší začlenění na trh práce a do života komunity. Prostřednictvím činnosti nízkoprahového poradenského centra ADAM chce podpořit rovný přístup cílových skupin k právům, informacím a službám, zabezpečit orientaci v sociální a pracovní problematice, umožnit získávání informací a sebevzdělávání, pomoci s navázáním kontaktů užitečných pro řešení složitých životních situací. Prostřednictvím vzniku partnerství organizací a institucí, které realizují aktivity podporující cílovou skupinu, chce rozšířit spektrum služeb a operativně reagovat na změny sociální situace v regionu. Pomocí šíření informací a spoluprací chce dosáhnout efektivního zachycování rizikových osob a co nejrychlejšího hledání cest k návratu do společnosti. Zkušenosti s realizací projektu : Díky realizaci projektu došlo k výraznému posunu v činnostech azylového domu včetně financování uvedených aktivit. V některých případech aktivity projektu napomohly vrátit klienty zpět do pracovního procesu a společenského života. S projektem je spojena náročná administrativní práce a jsou nutné dobré znalosti pravidel pro poskytování dotací. Kontakty: Azylový dům pro muže, o.p.s. Purkyňova Kroměříž Tel.: Projektový manažer: Karel Malenovský Tel.: Organizační manažer: Petr Láník Tel.:

8 Středisko volného času Holešov DUHA Vzdělávací komunitní centrum Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Partneři projektu: Projekt nemá partnery. Celkový rozpočet: Kč Cílem projektu je vytvořit příležitosti pro zájmové vzdělávání žáků ze sociokulturního prostředí, přispět tak k větší motivaci těchto dětí k dalšímu vzdělávání a pomoci jim lépe se připravit na vstup na trh práce. Ke vzdělávacím potřebám je vybudována v rámci projektu počítačová učebna s 10 PC stanicemi pro žáky. V rámci projektu vznikla nová počítačová učebna s 10 PC stanicemi pro žáky. Přínosem a stěžejním cílem vzdělávání je zajištění rovného přístupu, který v sobě zahrnuje i prvky odstraňování minulých deformací a prevence vzniku (byť nepřímého) diskriminačního jednání v jednotlivých situacích. Vzdělání je chápáno jako základní lidské právo s univerzální lidskou hodnotou. Žáci ve věku povinné školní docházky, SŠ, VOŠ, OU (a to osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním) mají nachystány motivační kurzy ke snížení rizika sociálního i zdravotního vyloučení způsobeného komunikačními bariérami, jazykové kurzy, kurzy počítačové gramotnosti, výtvarné a řemeslné kurzy, inovované zájmové vzdělávání zaměřené na klíčové kompetence (rozvoj vědomostí pro zapojení do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost). Etnické minority včetně romské komunity plynulé začlenění, kurzy motivace ke vzdělávání a dalšímu uplatnění, využívání multikulturního mimoškolního prostředí SVČ, prevence sociálně patologických jevů včetně účasti na letních táborech. Cílovou skupinou v tomto projektu jsou žáci 2. st. ZŠ a žáci a studenti SŠ, VOŠ, OU (a to osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, etnické minority včetně romské komunity). Projekt se týká také učitelů, ředitelů a dalších pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení, pracujících s touto cílovou skupinou. Zkušenosti s realizací projektu: Pozitivní zkušeností je vstřícné jednání kompetentních pracovníků ministerstva školství, kteří administrují tyto projekty. Kontakty: Středisko volného času Holešov DUHA Školní Holešov Tel.: Manažerka projektu: Jana Slovenčíková, Bc. Tel.:

9 Občanské sdružení Jaspis Nízkoprahové zařízení Jaspis podpora mládeže ohrožené sociální exkluzí a její resocializace v Kroměříži Operační program: Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Partneři projektu: Město Kroměříž Sbor BJB v Kroměříži Nadace Mezinárodní Potřeby MC Klubíčko Celkový rozpočet: Kč Projekt si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení rizikové mládeže žijící v Kroměříži a blízkém okolí prostřednictvím činnosti klubového zařízení, které poskytuje sociální služby všem členům cílových skupin. Jedná se o vyhledávání skupin rizikové mládeže, nabízení alternativních činností, a to přímo v ulicích nebo v klubových prostorách zařízení. Nabídka činnosti je směřována k nenásilné podpoře rozvoje těch prvků osobnosti, které se podílejí na jejím rozvoji vzhledem k zodpovědnému naplňování životních rolí tak, aby došlo k plynulému začlenění mládeže do společnosti a bezproblémovému vstupu na trh práce. Součástí činnosti je rovněž poradenská činnost (většina poradenství orientovaná na řešení problémů i situaci rizikových rodin) a činnost dílen, kde budou rozvíjeny dovednosti a schopnosti mládeže a sportovní aktivity, které vedou k podpoře sounáležitosti a rozvoji komunikačních dovedností a týmové spolupráce. Projekt umožní mládeži ohrožené sociálním vyloučením získat a posílit občanské dovednosti, znalosti a sebevědomí tak, aby umožnil její bezproblémové začlenění do komunity a zodpovědný přístup k vlastnímu pracovnímu uplatnění. chladné instituce je ojedinělou nabídkou v Kroměříži diametrálně odlišnou od např. psychologické poradny. Princip takové práce je založen na důvěře klienta k pracovníkovi, jehož poznává při různých aktivitách a následně se mu svěří se svým problémem, nikoliv na vyhledávání pomoci u naprosto neznámé osoby (pro mnohé klienty zvláště ze zmiňované cílové skupiny je to nepřekonatelná bariéra). Projekt se zaměřuje na mládež ve věku 15 až 19 let, která je ohrožena delikvencí, na neorganizovanou mládež, mládež se závažnými výchovnými problémy, která projevuje znaky sociálně nežádoucího jednání, a mládež dopouštějící se protiprávních činů. Cílové skupiny projektu: - děti a mládež ohrožené delikvencí - národnostní a etnické menšiny. Zkušenosti s realizací projektu: Díky realizaci projektu došlo k velkému zkvalitnění činnosti občanského sdružení Jaspis v oblasti lidských zdrojů (kvalita práce, mzdy, kvalita pracovních podmínek), ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, propagace atd. Zvýšil se respekt, důvěra a popularita naší práce u široké veřejnosti města, což má zásadní význam pro využití služeb o. s. Jaspis. K realizaci projektu zásadně napomohlo Město Kroměříž - velkou pomocí při přípravě žádosti, bezúročnou půjčkou pro předfinancování projektu a poradenstvím při realizaci - a tím se výrazně prohloubila vzájemná spolupráce. Administrativa projektu je velmi náročná a pokud žadatel nedokáže vyúčtovat do nejmenších detailů náklady, měl by velmi pečlivě zvážit, zda se bude o grant ucházet. Nízká flexibilita projektu vzhledem k vývoji situace práce s cílovou skupinou. Jen těžko lze předpokládat vývoj zájmů mladých lidí, resp. nových problémů, které budou potřebovat v průběhu projektu řešit. Žádat o jakoukoliv změnu je pochopitelně zdlouhavé a komplikované. Občanské sdružení Jaspis je jediným nízkoprahovým zařízením primární prevence sociálně patologických jevů pro děti a mládež. Alternativní možnost pro sociální integraci dětí a mládeže ohrožené delikvencí a národnostních a etnických menšin v Kroměříži v podstatě neexistuje. V Kroměříži neexistuje jiné zařízení pro děti a mládež, kde působí terénní sociální pracovník (streetworker). V rámci projektu je vytvořeno pracovní místo streetworker, který pracuje zejména v lokalitách a komunitách ohrožených sociální patologií a sociálním vyloučením, vyhledává potřebné klienty v jejich přirozeném prostředí, překonává sociální distanci, aktivně vyhledává a kontaktuje své klienty, nabízí a zprostředkovává dostupné služby a alternativy. Poradenství založené na bázi zájmových aktivit, prožitkových programů formou staršího kamaráda, nikoliv Kontakt: Občanské sdružení JASPIS Moravcova 430/ Kroměříž Tel.: Manažer projektu: Ing. Martin Čechák Tel.:

10 Polypeje Společnost pro obnovu a využití historických památek Learn and Recover Castles in Europe Poznejme a zachraňme evropské hrady CULTURE 2000 Kulturní dědictví Partneři: Sdruženie za záchranu Lietavského hradu (Slovensko) Provincia Regionale di Catania (Itálie) Fundacja Zamek Chudów (Polsko) Pilotní workshopy se konaly na jednotlivých objektech, byly několikadenní a byly rozděleny na části teoretické a praktické. Teoretické části obsahovaly různá témata (např. Moderní zesilování kleneb, Výzkum a záchrana východomoravských hradů, Rekonstrukce kachlů, Aspekty vlastnictví památky apod.). V části praktické se daly tyto poznatky přímo vyzkoušet a využít. Jednotlivých workshopů se účastnilo dobrovolníků ze všech částí Evropy. Workshopy proběhly na hradě Cimburk u Koryčan, na hradě Lietava a ve Wierzbne. Na ně navazovala další každodenní činnost již zaškolených dobrovolníků při statickém zajišťování památek a další sekundární workshopy s menším počtem účastníků. Před všemi těmito akcemi byly v blízkých městech pořádány výstavy, které měly za úkol seznámit širokou veřejnost s chystanými akcemi a přivést ji k zájmu o tuto problematiku. Na workshopy navazovaly mezinárodní konference a semináře, na kterých byly představovány a hodnoceny jednotlivé výstupy projektu. Tím se prohluboval dialog mezi odbornou a laickou veřejností a hledaly se zde nové cesty pro památkovou péči. Dá se říci, že v rámci ČR to byla první platforma, kde k podobnému dialogu došlo. Konference se konaly v Catanii, na Fakultě architektury VUT v Brně a na zámku v Rosicích u Brna. Na poslední zmiňované konferenci s názvem Památková péče v občanské společnosti bylo také představeno multimediální CD, které vzniklo pro propagaci projektu. Do konce června roku 2006 dále pokračovaly práce na nezbytném statickém zajištění na Cimburku, Lietavě a Chudówě. V rámci projektu byla realizována i celá řada průzkumů archeologie, dendrochronologie, stavebně historické průzkumy, chemické rozbory dobových maltových směsí. Celkový rozpočet: eur Cílem projektu bylo upozornit na existenci památek jako významného kulturního dědictví občanům EU, zapojit občany do činnosti směřující k jejich záchraně a dalšímu využívání. Občané-laici v tomto projektu nebyli pouhými konzumenty naší práce, ale přímo se podíleli na záchraně bezprostředně ohrožených památek, o které se stát nedokáže postarat. Chtěli jsme také vyvolat a zprostředkovat komunikaci mezi nadšenými či zasvěcenými laiky a odborníky. Dalším cílem bylo posílení mezikulturního dialogu, mezinárodní výměna zkušeností z oblasti památkové péče, vzdělávání účastníků workshopů a dalších návštěvníků, hledání tradičních stavebních receptur a postupů, experimentování s novými technologiemi a také konfrontace památkářské teorie a praxe a tím přispět ke zvýšení všeobecných znalostí z oblasti evropské historie. Na toto téma se konala konference v sicilském městě Catania (I). Konkrétně měl projekt pomoci a upozornit na objekty, na nichž se organizovaly workshopy a semináře. Byly to: Cimburk - hrad u Koryčan (ČR), hrad Lietava (SK), zámek Chudów (PL). Cílová skupina je velmi široká, zahrnuje nadšence dobrovolníky, běžné návštěvníky památek, další občany EU, kteří byli zasaženi informační kampaní, členy různých zájmových skupin (různá hnutí na ochranu památek), odbornou památkářskou veřejnost, studenty a pedagogy spolupracujících univerzit a také členy ze sdružení realizujícího projekt. Zkušenosti s realizací projektu: Byla navázána a prohloubena spolupráce se zahraničními partnery a jejich prostřednictvím zajištěna propagace vybraných památkových objektů u nás i v zahraničí. Zvýšila se odbornost v řadách členů zúčastněných sdružení. Projekt byl předfinancován a také včasnými platbami ze strany EU byl zajištěn plynulý průběh aktivit. Negativní vliv mělo dlouhé trvání schvalovacího procesu (ukončení až po předem vyhlášených termínech). V průběhu projektu se projevila nespolehlivost některých partnerů při realizaci a při vyúčtování aktivit. Projekt neumožnil vyúčtování cestovného pro dobrovolníky na různé aktivity. Kontakty: POLYPEJE, společnost pro obnovu a využití historických památek Závětří Brno Tel.: (Filip Manoušek), (Marek Ševeček) Manažer projektu: Filip Manoušek Tel.:

11 Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 1 Aktivní politika zaměstnanosti Opatření: 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání zájemců a uchazečů o zaměstnání Partneři projektu: Úřad práce v Kroměříži Centrum služeb zdravotně postiženým Zlín, pracoviště Kroměříž Město Kroměříž Motivační programy a kurzy se zaměřením na tvůrčí přístup při hledání práce se týkají navazování kontaktů, komunikace se zaměstnavateli, strategie při hledání zaměstnání, zvládání depresí, poznání a ocenění vlastních schopností a znalostí, pochopení vlastního místa na trhu práce prostřednictvím lepšího porozumění sobě samému - realistického odhadu vlastních možností. Akreditované rekvalifikační kurzy počítačové gramotnosti Základy obsluhy počítače a akreditované rekvalifikační kurzy informační gramotnosti Obsluha osobního počítače pomáhají nezaměstnaným při hledání volných míst ohlášených zaměstnavateli na internetu, využívat zaměstnaneckého poradenství na informační síti, využívat internetu k vyhledávání informací o různých podnicích, navazovat kontakty, využívat ovou poštu. Informace z oblasti ekologie a environmentalistiky základy udržitelného rozvoje. Celkový rozpočet: Kč Knihovna Kroměřížska v rámci projektu Centra celoživotního učení připravuje účastníky rekvalifikačních kurzů počítačové gramotnosti ke vstupu na trh práce v informační společnosti. Vytváří podmínky k návaznému sebevzdělávání v knihovně. Formou čtenářské legitimace a zapojením do adresáře akcí v knihovně poskytuje účastníkům rovnocenné postavení i navazování kontaktů. Umožňuje opakování kontaktů při různých příležitostech, vytváří snadnější prostředí pro komunikaci, výměnu zkušeností a podpůrnou funkci uvnitř skupiny. Poskytuje záchytný bod - možnost vrátit se v případě potřeby. Projekt slouží jako pilotní pro veřejné knihovny v České republice, které mohou v rámci vzdělávacích aktivit využít svých kvalifikovaných pracovníků, znalostí informačních a komunikačních technologií, techniku, fond tištěných i elektronických materiálů k nabídce vzdělávání, která přispěje k sociální integraci ohrožených cílových skupin, ke zvýšení jejich kvalifikace vedoucí k novému uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě nezaměstnaní - osoby vedené v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců, déle než 6 měsíců, pokud se jedná o mladší 25 let, absolventi škol do 30 let věku Nezaměstnaní nad 45 let věku Zdravotně znevýhodnění - držitelé průkazu ZTP Zkušenosti s realizací projektu: Velmi vstřícná komunikace s poskytovateli grantu, ochota, snaha pomoci. Dobrá spolupráce s partnery, knihovna rozšířila nabídku aktivit pro veřejnost, upevnila místo vzdělávací instituce v rámci města. Neustálé změny zadání, neujasněné financování, nespolehlivý software a náročná administrativa působily největší problémy při realizaci projektu. Kontakty: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace Slovanské nám Kroměříž Tel.: Projektová manažerka: PhDr. Šárka Kašpárková Tel.: Vedoucí projektu: Mgr. Daniela Hebnarová Tel.:

12 Účelová neperiodická publikace Neprodejné Zpracovatel: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace Vyšlo v roce 2007 Vydání první, 20 stran Vydavatel: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, Slovanské nám. 3920, Kroměříž Náklad: 500 výtisků Grafická úprava a tisk: STUDIO 6.15 s.r.o. ISBN

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Konference NSZM ČR a MMR ČR Praha, 8. prosince 2005 Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům

Více

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Brno, 3. prosince2008 KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA nenabízí pouze klasické knihovnickéslužby stala se vyhledávaným vzdělávacím a informačním

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2 Helena Gajdušková, Kateřina Janošková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem 30.000 obyvatel

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení AMOS-HAVÍŘOV z. s. Navazuje na bohatou a úspěšnou historii občanského sdružení Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2004 se zaměřením na podporu rozvoje lidských zdrojů, sociální integraci a rovných

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku!

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Veronika Hovjacká Lenka Hořejší Attavena, o. p. s. založena v roce 1999 15 zaměstnanců a přes 20 spolupracovníků realizace vzdělávacích kurzů grafické služby poradenské

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více