Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje"

Transkript

1 Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2 Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3 O B S A H Úvod... 5 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb... 6 Rekvalifikační vzdělávací programy pro zdravotnický a sociální sektor... 8 Návrat obyvatel Azylového domu v Kroměříži na trh práce a do společnosti Vzdělávací komunitní centrum Nízkoprahové zařízení Jaspis podpora mládeže ohrožené sociální exkluzí a její resocializace v Kroměříži Learn and Recover Castles in Europe Poznejme a zachraňme evropské hrady Centrum celoživotního učení... 18

4 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, která přináší příklady sedmi úspěšných projektů, realizovaných na Kroměřížsku díky podpoře Evropské unie. Cílem je ukázat, že i přes překážky, které je nutné během přípravy i samotné realizace projektu překonat, se nakonec tato snaha vždy vyplatí. Výsledkem je možnost realizovat i ty záměry, které by se bez významné finanční pomoci ze strany EU uskutečňovaly jen velmi těžko. V období následujících sedmi let se objem peněz, které nám unie poskytne, ještě zněkolikanásobí. V programovém období bude Česká republika využívat až 26,7 miliardy eur (cca 774 miliard korun) z fondů Evropské unie. Pro český neziskový sektor, který trvale trápí nedostatek finančních prostředků, je to unikátní a neopakovatelná příležitost, jak se pokusit realizovat své plány, nápady, idey a vize. Přestože na prvním místě v této oblasti vždy zůstane ochota a obětavost jednotlivce věnovat část svého volného času i energie zájmům ostatních, peníze zcela jistě mohou významně pomoci tuto snahu podpořit. Publikace úspěšných projektů Kroměřížska vznikla v rámci projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje. Jedním z jeho hlavních cílů je zvýšení absorpční kapacity programů. V praxi to znamená snahu o co možná největší počet podaných, schválených a realizovaných projektů, hrazených ze Strukturálních fondů EU, které přispějí k rozvoji regionu a spokojenosti jeho občanů. Knihovna Kroměřížska má v tomto projektu roli koordinátora pro neziskový sektor v okrese Kroměříž. Tuto roli nezískala náhodou. S neziskovým sektorem má totiž bohaté zkušenosti věnuje se mu cíleně od roku 1996, kdy v knihovně vzniklo Informační centrum neziskových organizací. To od té doby komunikuje téměř se 400 občanskými sdruženími, společnostmi, nadacemi a neziskovými organizacemi. Nejedná se o pouhou komunikaci, ale i o vzdělávání a celoživotní učení, kterým se pokoušíme zvýšit jejich znalostní úroveň. Vyšší míra informovanosti má přímý vliv na jejich schopnost získávání finančních prostředků z různých zdrojů. Tím přispějí k obohacení života regionu. Tato publikace by měla především podpořit a motivovat všechny neziskové organizace, které dosud váhají, zda se pokusit o peníze z fondů EU žádat, a které si nejsou jisty, zda zvládnou evropské projekty úspěšně realizovat. My věříme, že ano a budeme vám držet palce ISBN Za Knihovnu Kroměřížka Mgr. Daniela Hebnarová

5 Střední zdravotnická škola Kroměříž Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Partneři projektu: Sociální služby města Kroměříže, p.o. Celkový rozpočet: Kč Podpořit rozvoj celoživotního učení v sociálních službách Zlínského kraje navýšením pedagogických a odborných kompetencí lektorů, kteří se angažují v dalším vzdělávání pracovníků sociálních služeb. 1. Příprava školení I: Vzdělávání v andragogice lektor vzdělávání dospělých 2. Realizace školení 3. Příprava semináře pro vzdělavatele a pracovníky v sociálních službách 4. Uskutečnění semináře Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách 5. Příprava školení II: Vzdělávání lektorů v sociální práci 6. Realizace školení 7. Příprava celostátní konference pro vzdělavatele a pracovníky v sociálních službách 8. Uskutečnění konference Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách Doporučení: Před podáním žádosti se vyplatí dobře promyslet účelnost aktivit projektu! V průběhu realizace projektu jste nepřetržitě a vytrvale kontrolováni poskytovatelem podpory a vybízeni k dodání dalších a dalších doplňujících formulářů. Doporučení: Mějte vždy po ruce Příručku pro příjemce a telefonní číslo na kontaktní osobu poskytovatele podpory! Bez ohledu na množství práce a na poměrně složitý systém agendy v konečném důsledku pozitiva jednoznačně převažují nad negativy! Doporučení: Nenechejte se odradit. Cílovou skupinou projektu jsou lektoři zajišťující výuku v rekvalifikačních kurzech pořádaných Střední zdravotnickou školou Kroměříž. Zapojením do projektu lektoři získají - pedagogickou způsobilost k výchově a vzdělávání dospělých (certifikovaný lektor vzdělávání dospělých) - navýšení odborných kompetencí z oblasti sociální politiky a sociální práce. Kontakty: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova Kroměříž Tel.: Zkušenosti s realizací projektu: Prvotní euforie vyvolaná schválením projektové žádosti netrvala dlouho. Vzápětí byla vystřídána zděšením z reálných důsledků (Kdo a kdy to všechno udělá?). Manažerka projektu: PhDr. Ludmila Hanáková

6 Střední zdravotnická škola Kroměříž Rekvalifikační vzdělávací programy pro zdravotnický a sociální sektor Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání Partneři projektu: Kroměřížská nemocnice a.s. Sociální služby města Kroměříže, p.o. Celkový rozpočet projektu: Kč Rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání ve Zlínském kraji vytvořit a realizovat rekvalifikační vzdělávací kurzy Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. 1. Příprava na tvorbu rekvalifikačních vzdělávacích programů 2. Zpracování vzdělávacích programů Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách 3. Příprava na uskutečnění vzdělávacích kurzů 4. Realizace rekvalifikačních vzdělávacích kurzů Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o vzdělávání v rekvalifikačních kurzech Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. Zapojením do projektu získá minimálně 40 osob novou kvalifikaci. Absolvent kurzu Ošetřovatel získá způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ošetřovatel ve zdravotnických zařízeních. Absolvent kurzu Pracovník v sociálních službách získá způsobilost k poskytování přímé obslužné a základní výchovné péče v zařízeních sociálních služeb. Zkušenosti s realizací projektu: Realizace projektu byla úspěšně zahájena. Vzhledem k hladkému splnění úvodních aktivit projektu a podle předběžného zájmu veřejnosti o rekvalifikační kurzy lze předpokládat, že realizace celého projektu bude úspěšná a víceméně bezproblémová. Kontakty: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova Kroměříž Tel.: Manažerka projektu: PhDr. Ludmila Hanáková

7 Azylový dům pro muže o.p.s. Návrat obyvatel Azylového domu v Kroměříži na trh práce a do společnosti Operační program: Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Partneři projektu: Město Kroměříž Úřad práce Kroměříž Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace ČR mediační a probační služba Celkový rozpočet: Kč 1. cyklus projektu: Motivačně-pracovní aktivity jsou v rámci projektu řešeny jako komplex činností vyvíjených za účelem upevnění či nabytí pracovních návyků a dovedností. V rámci aktivity bude vhodnými klienty AD obsazena pětimístná pracovně motivační skupina, která bude ve spolupráci s organizacemi zřizovanými městem vykonávat práce pomocného charakteru po dobu 4 hodin denně (v pracovních dnech). Aktivity budou řízeny organizačním manažerem, který zabezpečí komunikaci s organizacemi a bude zodpovídat za koordinaci činností skupiny. Práce s touto cílovou skupinou vyžaduje značně diferencovaný přístup, získávání pracovních návyků a zvyšující se pracovní motivace jsou důležitými prvky pro získání dlouhodobého zaměstnání a případně i zvýšení kvalifikace. Skupina bude doplňována novými členy průběžně. 2. cyklus projektu: Nízkoprahové poradenství centrum ADAM (Azylový Dům - Adaptace - Motivace) Centrum ADAM bude koncipováno jako nízkoprahové zařízení pro poradenství v oblasti pracovní a vzdělávací s přesahem do poradenství v sociálně obtížné situaci. Bude umístěno v azylovém domě pro klienty, kteří nemají dostatečnou důvěru v úřady, a proto je pro ně komunikace např. s úřadem práce velmi náročná či nemožná. 3. cyklus: Navázání místního partnerství V průběhu realizace projektu budou vytipováni vhodní partneři tak, aby vzniklo neformální partnerství organizací, které vyvíjejí aktivity v sociální oblasti v rámci regionu tak, aby prostřednictvím výměny informací a spolupráce došlo k efektivnímu řešení problematiky cílových skupin a zvýšil se záchyt osob, které v současné době nedokážou pomoc vyhledat. Osoby bez přístřeší Jedná se o skupinu dospělých mužů, kteří řeší (nebo o toto řešení usilují) svou situaci ubytováním azylového typu v Azylovém domě v Kroměříži. Dlouhodobě nezaměstnaní Jedná se o osoby, které jsou bez práce více než 12 měsíců. Osoby bez kvalifikace, s nízkou kvalifikací, případně ne plně gramotné Jedná se o osoby bez vzdělání, se základním či neukončeným vzděláním. Občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Jedná se o osoby, které často v důsledku pobytu v nápravném zařízení ztratily své společenské a rodinné zázemí. Projekt si klade za cíl snížit míru sociální izolace a sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci, zejména dospělých mužů bez domova a osob dlouhodobě nezaměstnaných. Prostřednictvím realizace vzdělávacích a pracovně-motivačních aktivit chce projekt umožnit rozvoj znalostí a dovedností cílové skupiny a nabytím pracovních návyků či jejich obnovou umožnit absolventům aktivit projektu snazší začlenění na trh práce a do života komunity. Prostřednictvím činnosti nízkoprahového poradenského centra ADAM chce podpořit rovný přístup cílových skupin k právům, informacím a službám, zabezpečit orientaci v sociální a pracovní problematice, umožnit získávání informací a sebevzdělávání, pomoci s navázáním kontaktů užitečných pro řešení složitých životních situací. Prostřednictvím vzniku partnerství organizací a institucí, které realizují aktivity podporující cílovou skupinu, chce rozšířit spektrum služeb a operativně reagovat na změny sociální situace v regionu. Pomocí šíření informací a spoluprací chce dosáhnout efektivního zachycování rizikových osob a co nejrychlejšího hledání cest k návratu do společnosti. Zkušenosti s realizací projektu : Díky realizaci projektu došlo k výraznému posunu v činnostech azylového domu včetně financování uvedených aktivit. V některých případech aktivity projektu napomohly vrátit klienty zpět do pracovního procesu a společenského života. S projektem je spojena náročná administrativní práce a jsou nutné dobré znalosti pravidel pro poskytování dotací. Kontakty: Azylový dům pro muže, o.p.s. Purkyňova Kroměříž Tel.: Projektový manažer: Karel Malenovský Tel.: Organizační manažer: Petr Láník Tel.:

8 Středisko volného času Holešov DUHA Vzdělávací komunitní centrum Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Partneři projektu: Projekt nemá partnery. Celkový rozpočet: Kč Cílem projektu je vytvořit příležitosti pro zájmové vzdělávání žáků ze sociokulturního prostředí, přispět tak k větší motivaci těchto dětí k dalšímu vzdělávání a pomoci jim lépe se připravit na vstup na trh práce. Ke vzdělávacím potřebám je vybudována v rámci projektu počítačová učebna s 10 PC stanicemi pro žáky. V rámci projektu vznikla nová počítačová učebna s 10 PC stanicemi pro žáky. Přínosem a stěžejním cílem vzdělávání je zajištění rovného přístupu, který v sobě zahrnuje i prvky odstraňování minulých deformací a prevence vzniku (byť nepřímého) diskriminačního jednání v jednotlivých situacích. Vzdělání je chápáno jako základní lidské právo s univerzální lidskou hodnotou. Žáci ve věku povinné školní docházky, SŠ, VOŠ, OU (a to osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním) mají nachystány motivační kurzy ke snížení rizika sociálního i zdravotního vyloučení způsobeného komunikačními bariérami, jazykové kurzy, kurzy počítačové gramotnosti, výtvarné a řemeslné kurzy, inovované zájmové vzdělávání zaměřené na klíčové kompetence (rozvoj vědomostí pro zapojení do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost). Etnické minority včetně romské komunity plynulé začlenění, kurzy motivace ke vzdělávání a dalšímu uplatnění, využívání multikulturního mimoškolního prostředí SVČ, prevence sociálně patologických jevů včetně účasti na letních táborech. Cílovou skupinou v tomto projektu jsou žáci 2. st. ZŠ a žáci a studenti SŠ, VOŠ, OU (a to osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, etnické minority včetně romské komunity). Projekt se týká také učitelů, ředitelů a dalších pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení, pracujících s touto cílovou skupinou. Zkušenosti s realizací projektu: Pozitivní zkušeností je vstřícné jednání kompetentních pracovníků ministerstva školství, kteří administrují tyto projekty. Kontakty: Středisko volného času Holešov DUHA Školní Holešov Tel.: Manažerka projektu: Jana Slovenčíková, Bc. Tel.:

9 Občanské sdružení Jaspis Nízkoprahové zařízení Jaspis podpora mládeže ohrožené sociální exkluzí a její resocializace v Kroměříži Operační program: Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Partneři projektu: Město Kroměříž Sbor BJB v Kroměříži Nadace Mezinárodní Potřeby MC Klubíčko Celkový rozpočet: Kč Projekt si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení rizikové mládeže žijící v Kroměříži a blízkém okolí prostřednictvím činnosti klubového zařízení, které poskytuje sociální služby všem členům cílových skupin. Jedná se o vyhledávání skupin rizikové mládeže, nabízení alternativních činností, a to přímo v ulicích nebo v klubových prostorách zařízení. Nabídka činnosti je směřována k nenásilné podpoře rozvoje těch prvků osobnosti, které se podílejí na jejím rozvoji vzhledem k zodpovědnému naplňování životních rolí tak, aby došlo k plynulému začlenění mládeže do společnosti a bezproblémovému vstupu na trh práce. Součástí činnosti je rovněž poradenská činnost (většina poradenství orientovaná na řešení problémů i situaci rizikových rodin) a činnost dílen, kde budou rozvíjeny dovednosti a schopnosti mládeže a sportovní aktivity, které vedou k podpoře sounáležitosti a rozvoji komunikačních dovedností a týmové spolupráce. Projekt umožní mládeži ohrožené sociálním vyloučením získat a posílit občanské dovednosti, znalosti a sebevědomí tak, aby umožnil její bezproblémové začlenění do komunity a zodpovědný přístup k vlastnímu pracovnímu uplatnění. chladné instituce je ojedinělou nabídkou v Kroměříži diametrálně odlišnou od např. psychologické poradny. Princip takové práce je založen na důvěře klienta k pracovníkovi, jehož poznává při různých aktivitách a následně se mu svěří se svým problémem, nikoliv na vyhledávání pomoci u naprosto neznámé osoby (pro mnohé klienty zvláště ze zmiňované cílové skupiny je to nepřekonatelná bariéra). Projekt se zaměřuje na mládež ve věku 15 až 19 let, která je ohrožena delikvencí, na neorganizovanou mládež, mládež se závažnými výchovnými problémy, která projevuje znaky sociálně nežádoucího jednání, a mládež dopouštějící se protiprávních činů. Cílové skupiny projektu: - děti a mládež ohrožené delikvencí - národnostní a etnické menšiny. Zkušenosti s realizací projektu: Díky realizaci projektu došlo k velkému zkvalitnění činnosti občanského sdružení Jaspis v oblasti lidských zdrojů (kvalita práce, mzdy, kvalita pracovních podmínek), ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, propagace atd. Zvýšil se respekt, důvěra a popularita naší práce u široké veřejnosti města, což má zásadní význam pro využití služeb o. s. Jaspis. K realizaci projektu zásadně napomohlo Město Kroměříž - velkou pomocí při přípravě žádosti, bezúročnou půjčkou pro předfinancování projektu a poradenstvím při realizaci - a tím se výrazně prohloubila vzájemná spolupráce. Administrativa projektu je velmi náročná a pokud žadatel nedokáže vyúčtovat do nejmenších detailů náklady, měl by velmi pečlivě zvážit, zda se bude o grant ucházet. Nízká flexibilita projektu vzhledem k vývoji situace práce s cílovou skupinou. Jen těžko lze předpokládat vývoj zájmů mladých lidí, resp. nových problémů, které budou potřebovat v průběhu projektu řešit. Žádat o jakoukoliv změnu je pochopitelně zdlouhavé a komplikované. Občanské sdružení Jaspis je jediným nízkoprahovým zařízením primární prevence sociálně patologických jevů pro děti a mládež. Alternativní možnost pro sociální integraci dětí a mládeže ohrožené delikvencí a národnostních a etnických menšin v Kroměříži v podstatě neexistuje. V Kroměříži neexistuje jiné zařízení pro děti a mládež, kde působí terénní sociální pracovník (streetworker). V rámci projektu je vytvořeno pracovní místo streetworker, který pracuje zejména v lokalitách a komunitách ohrožených sociální patologií a sociálním vyloučením, vyhledává potřebné klienty v jejich přirozeném prostředí, překonává sociální distanci, aktivně vyhledává a kontaktuje své klienty, nabízí a zprostředkovává dostupné služby a alternativy. Poradenství založené na bázi zájmových aktivit, prožitkových programů formou staršího kamaráda, nikoliv Kontakt: Občanské sdružení JASPIS Moravcova 430/ Kroměříž Tel.: Manažer projektu: Ing. Martin Čechák Tel.:

10 Polypeje Společnost pro obnovu a využití historických památek Learn and Recover Castles in Europe Poznejme a zachraňme evropské hrady CULTURE 2000 Kulturní dědictví Partneři: Sdruženie za záchranu Lietavského hradu (Slovensko) Provincia Regionale di Catania (Itálie) Fundacja Zamek Chudów (Polsko) Pilotní workshopy se konaly na jednotlivých objektech, byly několikadenní a byly rozděleny na části teoretické a praktické. Teoretické části obsahovaly různá témata (např. Moderní zesilování kleneb, Výzkum a záchrana východomoravských hradů, Rekonstrukce kachlů, Aspekty vlastnictví památky apod.). V části praktické se daly tyto poznatky přímo vyzkoušet a využít. Jednotlivých workshopů se účastnilo dobrovolníků ze všech částí Evropy. Workshopy proběhly na hradě Cimburk u Koryčan, na hradě Lietava a ve Wierzbne. Na ně navazovala další každodenní činnost již zaškolených dobrovolníků při statickém zajišťování památek a další sekundární workshopy s menším počtem účastníků. Před všemi těmito akcemi byly v blízkých městech pořádány výstavy, které měly za úkol seznámit širokou veřejnost s chystanými akcemi a přivést ji k zájmu o tuto problematiku. Na workshopy navazovaly mezinárodní konference a semináře, na kterých byly představovány a hodnoceny jednotlivé výstupy projektu. Tím se prohluboval dialog mezi odbornou a laickou veřejností a hledaly se zde nové cesty pro památkovou péči. Dá se říci, že v rámci ČR to byla první platforma, kde k podobnému dialogu došlo. Konference se konaly v Catanii, na Fakultě architektury VUT v Brně a na zámku v Rosicích u Brna. Na poslední zmiňované konferenci s názvem Památková péče v občanské společnosti bylo také představeno multimediální CD, které vzniklo pro propagaci projektu. Do konce června roku 2006 dále pokračovaly práce na nezbytném statickém zajištění na Cimburku, Lietavě a Chudówě. V rámci projektu byla realizována i celá řada průzkumů archeologie, dendrochronologie, stavebně historické průzkumy, chemické rozbory dobových maltových směsí. Celkový rozpočet: eur Cílem projektu bylo upozornit na existenci památek jako významného kulturního dědictví občanům EU, zapojit občany do činnosti směřující k jejich záchraně a dalšímu využívání. Občané-laici v tomto projektu nebyli pouhými konzumenty naší práce, ale přímo se podíleli na záchraně bezprostředně ohrožených památek, o které se stát nedokáže postarat. Chtěli jsme také vyvolat a zprostředkovat komunikaci mezi nadšenými či zasvěcenými laiky a odborníky. Dalším cílem bylo posílení mezikulturního dialogu, mezinárodní výměna zkušeností z oblasti památkové péče, vzdělávání účastníků workshopů a dalších návštěvníků, hledání tradičních stavebních receptur a postupů, experimentování s novými technologiemi a také konfrontace památkářské teorie a praxe a tím přispět ke zvýšení všeobecných znalostí z oblasti evropské historie. Na toto téma se konala konference v sicilském městě Catania (I). Konkrétně měl projekt pomoci a upozornit na objekty, na nichž se organizovaly workshopy a semináře. Byly to: Cimburk - hrad u Koryčan (ČR), hrad Lietava (SK), zámek Chudów (PL). Cílová skupina je velmi široká, zahrnuje nadšence dobrovolníky, běžné návštěvníky památek, další občany EU, kteří byli zasaženi informační kampaní, členy různých zájmových skupin (různá hnutí na ochranu památek), odbornou památkářskou veřejnost, studenty a pedagogy spolupracujících univerzit a také členy ze sdružení realizujícího projekt. Zkušenosti s realizací projektu: Byla navázána a prohloubena spolupráce se zahraničními partnery a jejich prostřednictvím zajištěna propagace vybraných památkových objektů u nás i v zahraničí. Zvýšila se odbornost v řadách členů zúčastněných sdružení. Projekt byl předfinancován a také včasnými platbami ze strany EU byl zajištěn plynulý průběh aktivit. Negativní vliv mělo dlouhé trvání schvalovacího procesu (ukončení až po předem vyhlášených termínech). V průběhu projektu se projevila nespolehlivost některých partnerů při realizaci a při vyúčtování aktivit. Projekt neumožnil vyúčtování cestovného pro dobrovolníky na různé aktivity. Kontakty: POLYPEJE, společnost pro obnovu a využití historických památek Závětří Brno Tel.: (Filip Manoušek), (Marek Ševeček) Manažer projektu: Filip Manoušek Tel.:

11 Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 1 Aktivní politika zaměstnanosti Opatření: 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání zájemců a uchazečů o zaměstnání Partneři projektu: Úřad práce v Kroměříži Centrum služeb zdravotně postiženým Zlín, pracoviště Kroměříž Město Kroměříž Motivační programy a kurzy se zaměřením na tvůrčí přístup při hledání práce se týkají navazování kontaktů, komunikace se zaměstnavateli, strategie při hledání zaměstnání, zvládání depresí, poznání a ocenění vlastních schopností a znalostí, pochopení vlastního místa na trhu práce prostřednictvím lepšího porozumění sobě samému - realistického odhadu vlastních možností. Akreditované rekvalifikační kurzy počítačové gramotnosti Základy obsluhy počítače a akreditované rekvalifikační kurzy informační gramotnosti Obsluha osobního počítače pomáhají nezaměstnaným při hledání volných míst ohlášených zaměstnavateli na internetu, využívat zaměstnaneckého poradenství na informační síti, využívat internetu k vyhledávání informací o různých podnicích, navazovat kontakty, využívat ovou poštu. Informace z oblasti ekologie a environmentalistiky základy udržitelného rozvoje. Celkový rozpočet: Kč Knihovna Kroměřížska v rámci projektu Centra celoživotního učení připravuje účastníky rekvalifikačních kurzů počítačové gramotnosti ke vstupu na trh práce v informační společnosti. Vytváří podmínky k návaznému sebevzdělávání v knihovně. Formou čtenářské legitimace a zapojením do adresáře akcí v knihovně poskytuje účastníkům rovnocenné postavení i navazování kontaktů. Umožňuje opakování kontaktů při různých příležitostech, vytváří snadnější prostředí pro komunikaci, výměnu zkušeností a podpůrnou funkci uvnitř skupiny. Poskytuje záchytný bod - možnost vrátit se v případě potřeby. Projekt slouží jako pilotní pro veřejné knihovny v České republice, které mohou v rámci vzdělávacích aktivit využít svých kvalifikovaných pracovníků, znalostí informačních a komunikačních technologií, techniku, fond tištěných i elektronických materiálů k nabídce vzdělávání, která přispěje k sociální integraci ohrožených cílových skupin, ke zvýšení jejich kvalifikace vedoucí k novému uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě nezaměstnaní - osoby vedené v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců, déle než 6 měsíců, pokud se jedná o mladší 25 let, absolventi škol do 30 let věku Nezaměstnaní nad 45 let věku Zdravotně znevýhodnění - držitelé průkazu ZTP Zkušenosti s realizací projektu: Velmi vstřícná komunikace s poskytovateli grantu, ochota, snaha pomoci. Dobrá spolupráce s partnery, knihovna rozšířila nabídku aktivit pro veřejnost, upevnila místo vzdělávací instituce v rámci města. Neustálé změny zadání, neujasněné financování, nespolehlivý software a náročná administrativa působily největší problémy při realizaci projektu. Kontakty: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace Slovanské nám Kroměříž Tel.: Projektová manažerka: PhDr. Šárka Kašpárková Tel.: Vedoucí projektu: Mgr. Daniela Hebnarová Tel.:

12 Účelová neperiodická publikace Neprodejné Zpracovatel: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace Vyšlo v roce 2007 Vydání první, 20 stran Vydavatel: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, Slovanské nám. 3920, Kroměříž Náklad: 500 výtisků Grafická úprava a tisk: STUDIO 6.15 s.r.o. ISBN

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více