Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje"

Transkript

1 Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2 Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3 O B S A H Úvod... 5 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb... 6 Rekvalifikační vzdělávací programy pro zdravotnický a sociální sektor... 8 Návrat obyvatel Azylového domu v Kroměříži na trh práce a do společnosti Vzdělávací komunitní centrum Nízkoprahové zařízení Jaspis podpora mládeže ohrožené sociální exkluzí a její resocializace v Kroměříži Learn and Recover Castles in Europe Poznejme a zachraňme evropské hrady Centrum celoživotního učení... 18

4 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, která přináší příklady sedmi úspěšných projektů, realizovaných na Kroměřížsku díky podpoře Evropské unie. Cílem je ukázat, že i přes překážky, které je nutné během přípravy i samotné realizace projektu překonat, se nakonec tato snaha vždy vyplatí. Výsledkem je možnost realizovat i ty záměry, které by se bez významné finanční pomoci ze strany EU uskutečňovaly jen velmi těžko. V období následujících sedmi let se objem peněz, které nám unie poskytne, ještě zněkolikanásobí. V programovém období bude Česká republika využívat až 26,7 miliardy eur (cca 774 miliard korun) z fondů Evropské unie. Pro český neziskový sektor, který trvale trápí nedostatek finančních prostředků, je to unikátní a neopakovatelná příležitost, jak se pokusit realizovat své plány, nápady, idey a vize. Přestože na prvním místě v této oblasti vždy zůstane ochota a obětavost jednotlivce věnovat část svého volného času i energie zájmům ostatních, peníze zcela jistě mohou významně pomoci tuto snahu podpořit. Publikace úspěšných projektů Kroměřížska vznikla v rámci projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje. Jedním z jeho hlavních cílů je zvýšení absorpční kapacity programů. V praxi to znamená snahu o co možná největší počet podaných, schválených a realizovaných projektů, hrazených ze Strukturálních fondů EU, které přispějí k rozvoji regionu a spokojenosti jeho občanů. Knihovna Kroměřížska má v tomto projektu roli koordinátora pro neziskový sektor v okrese Kroměříž. Tuto roli nezískala náhodou. S neziskovým sektorem má totiž bohaté zkušenosti věnuje se mu cíleně od roku 1996, kdy v knihovně vzniklo Informační centrum neziskových organizací. To od té doby komunikuje téměř se 400 občanskými sdruženími, společnostmi, nadacemi a neziskovými organizacemi. Nejedná se o pouhou komunikaci, ale i o vzdělávání a celoživotní učení, kterým se pokoušíme zvýšit jejich znalostní úroveň. Vyšší míra informovanosti má přímý vliv na jejich schopnost získávání finančních prostředků z různých zdrojů. Tím přispějí k obohacení života regionu. Tato publikace by měla především podpořit a motivovat všechny neziskové organizace, které dosud váhají, zda se pokusit o peníze z fondů EU žádat, a které si nejsou jisty, zda zvládnou evropské projekty úspěšně realizovat. My věříme, že ano a budeme vám držet palce ISBN Za Knihovnu Kroměřížka Mgr. Daniela Hebnarová

5 Střední zdravotnická škola Kroměříž Rozvoj dalšího profesního vzdělávání lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Partneři projektu: Sociální služby města Kroměříže, p.o. Celkový rozpočet: Kč Podpořit rozvoj celoživotního učení v sociálních službách Zlínského kraje navýšením pedagogických a odborných kompetencí lektorů, kteří se angažují v dalším vzdělávání pracovníků sociálních služeb. 1. Příprava školení I: Vzdělávání v andragogice lektor vzdělávání dospělých 2. Realizace školení 3. Příprava semináře pro vzdělavatele a pracovníky v sociálních službách 4. Uskutečnění semináře Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách 5. Příprava školení II: Vzdělávání lektorů v sociální práci 6. Realizace školení 7. Příprava celostátní konference pro vzdělavatele a pracovníky v sociálních službách 8. Uskutečnění konference Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách Doporučení: Před podáním žádosti se vyplatí dobře promyslet účelnost aktivit projektu! V průběhu realizace projektu jste nepřetržitě a vytrvale kontrolováni poskytovatelem podpory a vybízeni k dodání dalších a dalších doplňujících formulářů. Doporučení: Mějte vždy po ruce Příručku pro příjemce a telefonní číslo na kontaktní osobu poskytovatele podpory! Bez ohledu na množství práce a na poměrně složitý systém agendy v konečném důsledku pozitiva jednoznačně převažují nad negativy! Doporučení: Nenechejte se odradit. Cílovou skupinou projektu jsou lektoři zajišťující výuku v rekvalifikačních kurzech pořádaných Střední zdravotnickou školou Kroměříž. Zapojením do projektu lektoři získají - pedagogickou způsobilost k výchově a vzdělávání dospělých (certifikovaný lektor vzdělávání dospělých) - navýšení odborných kompetencí z oblasti sociální politiky a sociální práce. Kontakty: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova Kroměříž Tel.: Zkušenosti s realizací projektu: Prvotní euforie vyvolaná schválením projektové žádosti netrvala dlouho. Vzápětí byla vystřídána zděšením z reálných důsledků (Kdo a kdy to všechno udělá?). Manažerka projektu: PhDr. Ludmila Hanáková

6 Střední zdravotnická škola Kroměříž Rekvalifikační vzdělávací programy pro zdravotnický a sociální sektor Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání Partneři projektu: Kroměřížská nemocnice a.s. Sociální služby města Kroměříže, p.o. Celkový rozpočet projektu: Kč Rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání ve Zlínském kraji vytvořit a realizovat rekvalifikační vzdělávací kurzy Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. 1. Příprava na tvorbu rekvalifikačních vzdělávacích programů 2. Zpracování vzdělávacích programů Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách 3. Příprava na uskutečnění vzdělávacích kurzů 4. Realizace rekvalifikačních vzdělávacích kurzů Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o vzdělávání v rekvalifikačních kurzech Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. Zapojením do projektu získá minimálně 40 osob novou kvalifikaci. Absolvent kurzu Ošetřovatel získá způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ošetřovatel ve zdravotnických zařízeních. Absolvent kurzu Pracovník v sociálních službách získá způsobilost k poskytování přímé obslužné a základní výchovné péče v zařízeních sociálních služeb. Zkušenosti s realizací projektu: Realizace projektu byla úspěšně zahájena. Vzhledem k hladkému splnění úvodních aktivit projektu a podle předběžného zájmu veřejnosti o rekvalifikační kurzy lze předpokládat, že realizace celého projektu bude úspěšná a víceméně bezproblémová. Kontakty: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova Kroměříž Tel.: Manažerka projektu: PhDr. Ludmila Hanáková

7 Azylový dům pro muže o.p.s. Návrat obyvatel Azylového domu v Kroměříži na trh práce a do společnosti Operační program: Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Partneři projektu: Město Kroměříž Úřad práce Kroměříž Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace ČR mediační a probační služba Celkový rozpočet: Kč 1. cyklus projektu: Motivačně-pracovní aktivity jsou v rámci projektu řešeny jako komplex činností vyvíjených za účelem upevnění či nabytí pracovních návyků a dovedností. V rámci aktivity bude vhodnými klienty AD obsazena pětimístná pracovně motivační skupina, která bude ve spolupráci s organizacemi zřizovanými městem vykonávat práce pomocného charakteru po dobu 4 hodin denně (v pracovních dnech). Aktivity budou řízeny organizačním manažerem, který zabezpečí komunikaci s organizacemi a bude zodpovídat za koordinaci činností skupiny. Práce s touto cílovou skupinou vyžaduje značně diferencovaný přístup, získávání pracovních návyků a zvyšující se pracovní motivace jsou důležitými prvky pro získání dlouhodobého zaměstnání a případně i zvýšení kvalifikace. Skupina bude doplňována novými členy průběžně. 2. cyklus projektu: Nízkoprahové poradenství centrum ADAM (Azylový Dům - Adaptace - Motivace) Centrum ADAM bude koncipováno jako nízkoprahové zařízení pro poradenství v oblasti pracovní a vzdělávací s přesahem do poradenství v sociálně obtížné situaci. Bude umístěno v azylovém domě pro klienty, kteří nemají dostatečnou důvěru v úřady, a proto je pro ně komunikace např. s úřadem práce velmi náročná či nemožná. 3. cyklus: Navázání místního partnerství V průběhu realizace projektu budou vytipováni vhodní partneři tak, aby vzniklo neformální partnerství organizací, které vyvíjejí aktivity v sociální oblasti v rámci regionu tak, aby prostřednictvím výměny informací a spolupráce došlo k efektivnímu řešení problematiky cílových skupin a zvýšil se záchyt osob, které v současné době nedokážou pomoc vyhledat. Osoby bez přístřeší Jedná se o skupinu dospělých mužů, kteří řeší (nebo o toto řešení usilují) svou situaci ubytováním azylového typu v Azylovém domě v Kroměříži. Dlouhodobě nezaměstnaní Jedná se o osoby, které jsou bez práce více než 12 měsíců. Osoby bez kvalifikace, s nízkou kvalifikací, případně ne plně gramotné Jedná se o osoby bez vzdělání, se základním či neukončeným vzděláním. Občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody Jedná se o osoby, které často v důsledku pobytu v nápravném zařízení ztratily své společenské a rodinné zázemí. Projekt si klade za cíl snížit míru sociální izolace a sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci, zejména dospělých mužů bez domova a osob dlouhodobě nezaměstnaných. Prostřednictvím realizace vzdělávacích a pracovně-motivačních aktivit chce projekt umožnit rozvoj znalostí a dovedností cílové skupiny a nabytím pracovních návyků či jejich obnovou umožnit absolventům aktivit projektu snazší začlenění na trh práce a do života komunity. Prostřednictvím činnosti nízkoprahového poradenského centra ADAM chce podpořit rovný přístup cílových skupin k právům, informacím a službám, zabezpečit orientaci v sociální a pracovní problematice, umožnit získávání informací a sebevzdělávání, pomoci s navázáním kontaktů užitečných pro řešení složitých životních situací. Prostřednictvím vzniku partnerství organizací a institucí, které realizují aktivity podporující cílovou skupinu, chce rozšířit spektrum služeb a operativně reagovat na změny sociální situace v regionu. Pomocí šíření informací a spoluprací chce dosáhnout efektivního zachycování rizikových osob a co nejrychlejšího hledání cest k návratu do společnosti. Zkušenosti s realizací projektu : Díky realizaci projektu došlo k výraznému posunu v činnostech azylového domu včetně financování uvedených aktivit. V některých případech aktivity projektu napomohly vrátit klienty zpět do pracovního procesu a společenského života. S projektem je spojena náročná administrativní práce a jsou nutné dobré znalosti pravidel pro poskytování dotací. Kontakty: Azylový dům pro muže, o.p.s. Purkyňova Kroměříž Tel.: Projektový manažer: Karel Malenovský Tel.: Organizační manažer: Petr Láník Tel.:

8 Středisko volného času Holešov DUHA Vzdělávací komunitní centrum Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Partneři projektu: Projekt nemá partnery. Celkový rozpočet: Kč Cílem projektu je vytvořit příležitosti pro zájmové vzdělávání žáků ze sociokulturního prostředí, přispět tak k větší motivaci těchto dětí k dalšímu vzdělávání a pomoci jim lépe se připravit na vstup na trh práce. Ke vzdělávacím potřebám je vybudována v rámci projektu počítačová učebna s 10 PC stanicemi pro žáky. V rámci projektu vznikla nová počítačová učebna s 10 PC stanicemi pro žáky. Přínosem a stěžejním cílem vzdělávání je zajištění rovného přístupu, který v sobě zahrnuje i prvky odstraňování minulých deformací a prevence vzniku (byť nepřímého) diskriminačního jednání v jednotlivých situacích. Vzdělání je chápáno jako základní lidské právo s univerzální lidskou hodnotou. Žáci ve věku povinné školní docházky, SŠ, VOŠ, OU (a to osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním) mají nachystány motivační kurzy ke snížení rizika sociálního i zdravotního vyloučení způsobeného komunikačními bariérami, jazykové kurzy, kurzy počítačové gramotnosti, výtvarné a řemeslné kurzy, inovované zájmové vzdělávání zaměřené na klíčové kompetence (rozvoj vědomostí pro zapojení do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost). Etnické minority včetně romské komunity plynulé začlenění, kurzy motivace ke vzdělávání a dalšímu uplatnění, využívání multikulturního mimoškolního prostředí SVČ, prevence sociálně patologických jevů včetně účasti na letních táborech. Cílovou skupinou v tomto projektu jsou žáci 2. st. ZŠ a žáci a studenti SŠ, VOŠ, OU (a to osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, etnické minority včetně romské komunity). Projekt se týká také učitelů, ředitelů a dalších pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení, pracujících s touto cílovou skupinou. Zkušenosti s realizací projektu: Pozitivní zkušeností je vstřícné jednání kompetentních pracovníků ministerstva školství, kteří administrují tyto projekty. Kontakty: Středisko volného času Holešov DUHA Školní Holešov Tel.: Manažerka projektu: Jana Slovenčíková, Bc. Tel.:

9 Občanské sdružení Jaspis Nízkoprahové zařízení Jaspis podpora mládeže ohrožené sociální exkluzí a její resocializace v Kroměříži Operační program: Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Partneři projektu: Město Kroměříž Sbor BJB v Kroměříži Nadace Mezinárodní Potřeby MC Klubíčko Celkový rozpočet: Kč Projekt si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení rizikové mládeže žijící v Kroměříži a blízkém okolí prostřednictvím činnosti klubového zařízení, které poskytuje sociální služby všem členům cílových skupin. Jedná se o vyhledávání skupin rizikové mládeže, nabízení alternativních činností, a to přímo v ulicích nebo v klubových prostorách zařízení. Nabídka činnosti je směřována k nenásilné podpoře rozvoje těch prvků osobnosti, které se podílejí na jejím rozvoji vzhledem k zodpovědnému naplňování životních rolí tak, aby došlo k plynulému začlenění mládeže do společnosti a bezproblémovému vstupu na trh práce. Součástí činnosti je rovněž poradenská činnost (většina poradenství orientovaná na řešení problémů i situaci rizikových rodin) a činnost dílen, kde budou rozvíjeny dovednosti a schopnosti mládeže a sportovní aktivity, které vedou k podpoře sounáležitosti a rozvoji komunikačních dovedností a týmové spolupráce. Projekt umožní mládeži ohrožené sociálním vyloučením získat a posílit občanské dovednosti, znalosti a sebevědomí tak, aby umožnil její bezproblémové začlenění do komunity a zodpovědný přístup k vlastnímu pracovnímu uplatnění. chladné instituce je ojedinělou nabídkou v Kroměříži diametrálně odlišnou od např. psychologické poradny. Princip takové práce je založen na důvěře klienta k pracovníkovi, jehož poznává při různých aktivitách a následně se mu svěří se svým problémem, nikoliv na vyhledávání pomoci u naprosto neznámé osoby (pro mnohé klienty zvláště ze zmiňované cílové skupiny je to nepřekonatelná bariéra). Projekt se zaměřuje na mládež ve věku 15 až 19 let, která je ohrožena delikvencí, na neorganizovanou mládež, mládež se závažnými výchovnými problémy, která projevuje znaky sociálně nežádoucího jednání, a mládež dopouštějící se protiprávních činů. Cílové skupiny projektu: - děti a mládež ohrožené delikvencí - národnostní a etnické menšiny. Zkušenosti s realizací projektu: Díky realizaci projektu došlo k velkému zkvalitnění činnosti občanského sdružení Jaspis v oblasti lidských zdrojů (kvalita práce, mzdy, kvalita pracovních podmínek), ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, propagace atd. Zvýšil se respekt, důvěra a popularita naší práce u široké veřejnosti města, což má zásadní význam pro využití služeb o. s. Jaspis. K realizaci projektu zásadně napomohlo Město Kroměříž - velkou pomocí při přípravě žádosti, bezúročnou půjčkou pro předfinancování projektu a poradenstvím při realizaci - a tím se výrazně prohloubila vzájemná spolupráce. Administrativa projektu je velmi náročná a pokud žadatel nedokáže vyúčtovat do nejmenších detailů náklady, měl by velmi pečlivě zvážit, zda se bude o grant ucházet. Nízká flexibilita projektu vzhledem k vývoji situace práce s cílovou skupinou. Jen těžko lze předpokládat vývoj zájmů mladých lidí, resp. nových problémů, které budou potřebovat v průběhu projektu řešit. Žádat o jakoukoliv změnu je pochopitelně zdlouhavé a komplikované. Občanské sdružení Jaspis je jediným nízkoprahovým zařízením primární prevence sociálně patologických jevů pro děti a mládež. Alternativní možnost pro sociální integraci dětí a mládeže ohrožené delikvencí a národnostních a etnických menšin v Kroměříži v podstatě neexistuje. V Kroměříži neexistuje jiné zařízení pro děti a mládež, kde působí terénní sociální pracovník (streetworker). V rámci projektu je vytvořeno pracovní místo streetworker, který pracuje zejména v lokalitách a komunitách ohrožených sociální patologií a sociálním vyloučením, vyhledává potřebné klienty v jejich přirozeném prostředí, překonává sociální distanci, aktivně vyhledává a kontaktuje své klienty, nabízí a zprostředkovává dostupné služby a alternativy. Poradenství založené na bázi zájmových aktivit, prožitkových programů formou staršího kamaráda, nikoliv Kontakt: Občanské sdružení JASPIS Moravcova 430/ Kroměříž Tel.: Manažer projektu: Ing. Martin Čechák Tel.:

10 Polypeje Společnost pro obnovu a využití historických památek Learn and Recover Castles in Europe Poznejme a zachraňme evropské hrady CULTURE 2000 Kulturní dědictví Partneři: Sdruženie za záchranu Lietavského hradu (Slovensko) Provincia Regionale di Catania (Itálie) Fundacja Zamek Chudów (Polsko) Pilotní workshopy se konaly na jednotlivých objektech, byly několikadenní a byly rozděleny na části teoretické a praktické. Teoretické části obsahovaly různá témata (např. Moderní zesilování kleneb, Výzkum a záchrana východomoravských hradů, Rekonstrukce kachlů, Aspekty vlastnictví památky apod.). V části praktické se daly tyto poznatky přímo vyzkoušet a využít. Jednotlivých workshopů se účastnilo dobrovolníků ze všech částí Evropy. Workshopy proběhly na hradě Cimburk u Koryčan, na hradě Lietava a ve Wierzbne. Na ně navazovala další každodenní činnost již zaškolených dobrovolníků při statickém zajišťování památek a další sekundární workshopy s menším počtem účastníků. Před všemi těmito akcemi byly v blízkých městech pořádány výstavy, které měly za úkol seznámit širokou veřejnost s chystanými akcemi a přivést ji k zájmu o tuto problematiku. Na workshopy navazovaly mezinárodní konference a semináře, na kterých byly představovány a hodnoceny jednotlivé výstupy projektu. Tím se prohluboval dialog mezi odbornou a laickou veřejností a hledaly se zde nové cesty pro památkovou péči. Dá se říci, že v rámci ČR to byla první platforma, kde k podobnému dialogu došlo. Konference se konaly v Catanii, na Fakultě architektury VUT v Brně a na zámku v Rosicích u Brna. Na poslední zmiňované konferenci s názvem Památková péče v občanské společnosti bylo také představeno multimediální CD, které vzniklo pro propagaci projektu. Do konce června roku 2006 dále pokračovaly práce na nezbytném statickém zajištění na Cimburku, Lietavě a Chudówě. V rámci projektu byla realizována i celá řada průzkumů archeologie, dendrochronologie, stavebně historické průzkumy, chemické rozbory dobových maltových směsí. Celkový rozpočet: eur Cílem projektu bylo upozornit na existenci památek jako významného kulturního dědictví občanům EU, zapojit občany do činnosti směřující k jejich záchraně a dalšímu využívání. Občané-laici v tomto projektu nebyli pouhými konzumenty naší práce, ale přímo se podíleli na záchraně bezprostředně ohrožených památek, o které se stát nedokáže postarat. Chtěli jsme také vyvolat a zprostředkovat komunikaci mezi nadšenými či zasvěcenými laiky a odborníky. Dalším cílem bylo posílení mezikulturního dialogu, mezinárodní výměna zkušeností z oblasti památkové péče, vzdělávání účastníků workshopů a dalších návštěvníků, hledání tradičních stavebních receptur a postupů, experimentování s novými technologiemi a také konfrontace památkářské teorie a praxe a tím přispět ke zvýšení všeobecných znalostí z oblasti evropské historie. Na toto téma se konala konference v sicilském městě Catania (I). Konkrétně měl projekt pomoci a upozornit na objekty, na nichž se organizovaly workshopy a semináře. Byly to: Cimburk - hrad u Koryčan (ČR), hrad Lietava (SK), zámek Chudów (PL). Cílová skupina je velmi široká, zahrnuje nadšence dobrovolníky, běžné návštěvníky památek, další občany EU, kteří byli zasaženi informační kampaní, členy různých zájmových skupin (různá hnutí na ochranu památek), odbornou památkářskou veřejnost, studenty a pedagogy spolupracujících univerzit a také členy ze sdružení realizujícího projekt. Zkušenosti s realizací projektu: Byla navázána a prohloubena spolupráce se zahraničními partnery a jejich prostřednictvím zajištěna propagace vybraných památkových objektů u nás i v zahraničí. Zvýšila se odbornost v řadách členů zúčastněných sdružení. Projekt byl předfinancován a také včasnými platbami ze strany EU byl zajištěn plynulý průběh aktivit. Negativní vliv mělo dlouhé trvání schvalovacího procesu (ukončení až po předem vyhlášených termínech). V průběhu projektu se projevila nespolehlivost některých partnerů při realizaci a při vyúčtování aktivit. Projekt neumožnil vyúčtování cestovného pro dobrovolníky na různé aktivity. Kontakty: POLYPEJE, společnost pro obnovu a využití historických památek Závětří Brno Tel.: (Filip Manoušek), (Marek Ševeček) Manažer projektu: Filip Manoušek Tel.:

11 Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Priorita: 1 Aktivní politika zaměstnanosti Opatření: 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání zájemců a uchazečů o zaměstnání Partneři projektu: Úřad práce v Kroměříži Centrum služeb zdravotně postiženým Zlín, pracoviště Kroměříž Město Kroměříž Motivační programy a kurzy se zaměřením na tvůrčí přístup při hledání práce se týkají navazování kontaktů, komunikace se zaměstnavateli, strategie při hledání zaměstnání, zvládání depresí, poznání a ocenění vlastních schopností a znalostí, pochopení vlastního místa na trhu práce prostřednictvím lepšího porozumění sobě samému - realistického odhadu vlastních možností. Akreditované rekvalifikační kurzy počítačové gramotnosti Základy obsluhy počítače a akreditované rekvalifikační kurzy informační gramotnosti Obsluha osobního počítače pomáhají nezaměstnaným při hledání volných míst ohlášených zaměstnavateli na internetu, využívat zaměstnaneckého poradenství na informační síti, využívat internetu k vyhledávání informací o různých podnicích, navazovat kontakty, využívat ovou poštu. Informace z oblasti ekologie a environmentalistiky základy udržitelného rozvoje. Celkový rozpočet: Kč Knihovna Kroměřížska v rámci projektu Centra celoživotního učení připravuje účastníky rekvalifikačních kurzů počítačové gramotnosti ke vstupu na trh práce v informační společnosti. Vytváří podmínky k návaznému sebevzdělávání v knihovně. Formou čtenářské legitimace a zapojením do adresáře akcí v knihovně poskytuje účastníkům rovnocenné postavení i navazování kontaktů. Umožňuje opakování kontaktů při různých příležitostech, vytváří snadnější prostředí pro komunikaci, výměnu zkušeností a podpůrnou funkci uvnitř skupiny. Poskytuje záchytný bod - možnost vrátit se v případě potřeby. Projekt slouží jako pilotní pro veřejné knihovny v České republice, které mohou v rámci vzdělávacích aktivit využít svých kvalifikovaných pracovníků, znalostí informačních a komunikačních technologií, techniku, fond tištěných i elektronických materiálů k nabídce vzdělávání, která přispěje k sociální integraci ohrožených cílových skupin, ke zvýšení jejich kvalifikace vedoucí k novému uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě nezaměstnaní - osoby vedené v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců, déle než 6 měsíců, pokud se jedná o mladší 25 let, absolventi škol do 30 let věku Nezaměstnaní nad 45 let věku Zdravotně znevýhodnění - držitelé průkazu ZTP Zkušenosti s realizací projektu: Velmi vstřícná komunikace s poskytovateli grantu, ochota, snaha pomoci. Dobrá spolupráce s partnery, knihovna rozšířila nabídku aktivit pro veřejnost, upevnila místo vzdělávací instituce v rámci města. Neustálé změny zadání, neujasněné financování, nespolehlivý software a náročná administrativa působily největší problémy při realizaci projektu. Kontakty: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace Slovanské nám Kroměříž Tel.: Projektová manažerka: PhDr. Šárka Kašpárková Tel.: Vedoucí projektu: Mgr. Daniela Hebnarová Tel.:

12 Účelová neperiodická publikace Neprodejné Zpracovatel: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace Vyšlo v roce 2007 Vydání první, 20 stran Vydavatel: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, Slovanské nám. 3920, Kroměříž Náklad: 500 výtisků Grafická úprava a tisk: STUDIO 6.15 s.r.o. ISBN

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL

Program Iniciativy Společenství EQUAL Program Iniciativy Společenství EQUAL Žadatel:Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Název projektu: Tvá budoucnost Název rozvojového partnerství: Budoucnost TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více