ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Schválil: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti od: Mgr. Jiřina Sivá, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti od: V případě změny bude vypracována nová směrnice. Údaje o zařízení Název: Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice Frýdecká, příspěvková org. Adresa: ul. Frýdecká 37, Havířov Bludovice Telefon/fax: IČO: Ředitel: Mgr. Jiřina Sivá Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Naděžda Wierzgońová Kapacita školy: 350 žáků Úvodní ustanovení 1. Provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování, včetně pitného režimu. 2. Provozní řád se řídí zejména: - zákonem č. 561/2004 Sb., zejména 165 odst. 1 a o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění - zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., odst.2 7 v platném znění - vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. - vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

2 Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití Škola nabízí: výtvarné kroužky keramický, výtvarné činnosti (grafika, kresba, speciální techniky) počítačové kroužky - práci na počítači, práci s internetem jazykové kroužky - konverzaci v anglickém jazyce, klub jazyka německého, francouzštinu sportovní kroužky míčové hry, cyklistický, atletický, zdravotní cvičení, zumba jiné kroužky - zajímavá matematika, fotografický kroužek, křesťanská výchova Školní budova je využívána k provozu kroužků, tělocvična a školní hřiště jsou využívány mimo hodin tělesné výchovy k aktivitám dalších sportovních organizací a zájmových útvarů. Školní družina 1. Školní družina je v provozu od 6.00 do h ve dvou odděleních při ZŠ Frýdecké a od do h v oddělení v Havířově-Dolních Datyních. 2. Školní družina je otevřena pro žáky I. stupně, přednostně jsou zařazováni žáci 1. a 2. tříd. Žáci vyšších tříd I. stupně jsou zařazováni do naplnění kapacity školní družiny (30 žáků na 1 oddělení). 3. Ranní družina má žáky od 6.00 do 7.50 h a od do h na ul. Frýdecké a od do h na ul. Občanské. 4. Během dne družina zařazuje do pobytu žáků také odpočinkové a rekreační činnosti, hygienu, zájmovou činnost, didaktické hry, pobyt venku, sportovní aktivity. 5. Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně. Žáci mohou využívat školní hřiště, školní zahradu, případně podnikají vycházky do okolí. Hrají buď volné hry dle zájmu dětí na hřišti, nebo organizované hry sportovní fotbal, vybíjená, drobné hry s míčem, soutěže ve družstvech, skákání přes lana, švihadla, skok do dálky z místa, házení létajícím talířem, běh, hod. atd. Při pobytu venku hrají i přírodovědné či výtvarné hry (malování na asfalt, sběr přírodnin pro následnou práci ve třídě, apod.). 6. Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným režimem školní družiny. Dojíždění žáků 1. Žáci do školy dojíždějí z jiných obcí: Horních Bludovic, Těrlicka, Žermanic, Albrechtic, Sedliště, Soběšovic, Šenova a různých čtvrtí města Havířova. 2. Až ke škole ráno přijíždějí školní spoje linky č. 402, 406 a 416, které svážejí děti z celého města. Ke škole také jezdí běžná autobusová linka č. 410 a autobusy meziměstské dopravy (Frýdek-Místek). Příjezdům autobusů je přizpůsoben začátek vyučování. 3. Žáci dojíždějí do školy autobusem, autem s rodiči nebo městskou hromadnou dopravou. 2

3 Vyučování 1. Do školy žáci vstupují v době od 7.30 do 7.50 hlavním vchodem, v jiném čase pak zadním vchodem. Ze školy mohou odcházet od do 11.35, od do 12.30, od do hlavním vchodem, v jiném čase pak zadním vchodem. Z důvodu bezpečnosti žáci nevpouštějí do budovy školy žádné osoby mimo zaměstnance, které znají. O přestávkách i v době vyučování je zakázáno opouštět areál školy. Žáci, kteří jsou dohodnuti na činnosti před vyučováním, vstupují do školy nejdříve v 6.50 se svým vyučujícím, na kterého čekají před budovou školy. V ostatních případech mohou žáci vstupovat do školy 20 minut před začátkem vyučování. 2. Pravidelné vyučování začíná v 7.50 hodin, poslední vyučovací hodina končí v hodin. Na odloučeném pracovišti v Dolních Datyních vyučování začíná v 7.45 hodin, poslední vyučovací hodina končí ve hodin. 3. Provoz školy pro žáky začíná v 6.50 hodin. V této době jsou zařazovány zájmové kroužky, doučování, další mimoškolní aktivity, je-li to nezbytné, tělesná výchova. 4. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 5. Ve vyučovacích hodinách kromě frontálního způsobu výuky stále větší podíl zaujímají aktivní metody výuky, práce ve dvojicích, ve skupinách, samostatná práce žáka, vyhledávání a zpracování informací na počítači, je-li to vhodné, upravuje se rozmístění lavic v prostoru třídy, je zařazováno projektové vyučování. Především na I. stupni jsou zařazovány relaxační chvilky. 6. V některých třídách jsou pravidelně střídána pracovní místa (řady), ke střídání dochází i při změnách činnosti. 7. Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Přestávky 1. Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 2. a 3., 4. a 5., 5. a 6. vyučovací hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 3. a 4. vyučovací hodinou je přestávka v délce 15 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je zařazena přestávka s délkou 30 minut, která dovoluje naplnění základních fyziologických potřeb žáků a zároveň umožňuje odjezd žáků autobusy po skončení vyučování. Ve třídě na odloučeném pracovišti v Dolních Datyních je mezi 1. a 2. vyučovací hodinou zařazena přestávka v délce trvání 20 minut. Mezi 2. a 3., 3. a 4. vyučovací hodinou je přestávka v délce 10 minut. Mezi 4. a 5. vyučovací hodinou je přestávka v délce 20 minut. 2. O velké přestávce mají v případě příznivého počasí žáci možnost pobytu venku na školním dvoře a školním hřišti. 3. V případě nepříznivého počasí mohou žáci využívat chodeb ve školní budově. Ve třídách mohou využívat relaxačních koutků. 3

4 Režim práce s počítačem 1. Práce na počítači je v rozvrhu pravidelně zařazena v 5. až 9. ročníku ve výuce předmětu Výpočetní technika, jak ukládá ŠVP a učební plán školy, a to 1 hodinu týdně. 2. Kromě toho probíhá výuka v počítačové učebně v rámci ostatních předmětů - nepravidelně a dle potřeby vyučujících - a v rámci kroužků a volitelného předmětu Základy administrativy. 3. Učebna PC je určena pro 30 žáků, takže umožňuje individuální práci všech žáků ve třídě. Režim pracovního vyučování 1. Hodiny jsou řazeny v rozvrhu většinou jako koncové dvouhodinovky. Celková doba trvání je tedy 90 minut. Žáci mají možnost dojít si na sociální zařízení. 2. Činnosti probíhají v učebnách, žáci jsou rozděleni do skupin, výuku mají ve čtrnáctidenních cyklech. K výuce pracovních činností slouží také školní dílna vybavená ponky se svěrákem a cvičná kuchyňka. 3. V pracovních činnostech se vyučují tyto oblasti - Práce s technickými materiály, Příprava pokrmů, Svět práce (volba povolání), Pěstitelské práce, Provoz a údržba domácnosti. 4. Výuka probíhá podle ŠVP, na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem dílen a cvičné kuchyně a poučeni o bezpečnosti, používají pracovní oděvy a další ochranné prostředky. 5. Při práci ve cvičné kuchyňce se žáci vyučují bez přestávky. Mají možnost dojít si na sociální zařízení. Režim práce na pozemku 1. Práce na pozemku jsou řazeny jako koncové dvouhodinovky bez přestávek, žáci během výuky mají možnost si dojít na sociální zařízení a osvěžit se. 2. Činnosti probíhají buď v učebně, nebo na školním pozemku. 3. Žáci používají vlastní pracovní oděvy, mají možnost zapůjčit si pracovní rukavice. 4. Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem práce na pozemku a s řádem učebny a poučeni o bezpečnosti. 5. K očistě žáků po skončení práce na zahradě je možnost použít umyvadla v tělocvičně. Režim stravování 1. K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance má škola vlastní výdejnu stravy, která je součástí školy. Obědy se dováží ze ŠJ Moravská. Stravování žáků v Dolních Datyních slouží vlastní kuchyň školy. 4

5 2. Obědy jsou vydávány v době od do hodin. Doba, po kterou žák konzumuje oběd, není vymezena. Dobu obědů jednotlivých tříd vymezuje stanovený řád. Cizí strávníci vstupují do budovy zadním vchodem v době určené k výdeji obědů, to je od do h, tzn. mimo obědy žáků. Strava může být konzumována na místě či vydána do jídlonosičů. Cizí strávníci v Dolních Datyních vstupují do budovy v době určené k výdeji obědů, tedy od do h. 3. Provoz školní výdejny se řídí samostatně zpracovaným řádem školní jídelny - výdejny. Zásobování vodou, pitný režim 1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole je nainstalovaný nápojový automat pro chlazené nápoje s nápoji bez kofeinu. Minerální vody nabízí také školní bufet. Pitný režim je navíc zajišťován nabídkou čaje, který vaří školní výdejna a který je k dispozici i pro žáky ve školní družině. 2. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Všichni zájemci z řad žáků tříd mají možnost konzumovat minimálně 2x měsíčně ovoce, zeleninu a zeleninové šťávy. Témata zdravé výživy jsou také součástí výuky. Podmínky pohybové výchovy 1. Ve škole je žákům k dispozici tělocvična (156 m 2 ). 2. Tělocvična je vybavena standardně žebřiny, koše na košíkovou, kruhy, šplhadla, lana, švédské bedny, kozy, žíněnky, lavičky. Nářadí je umístěno v nářaďovně, která je uzamykatelná. 3. U tělocvičny je šatna napojená na umývárnu se 3 umývadly a 4 sprchami. V šatně jsou lavičky a na stěnách háčky na pověšení oblečení. 4. Na pozemku je hřiště s umělým povrchem umělou trávou. 5. Hodiny tělesné výchovy jsou zařazovány ve dnech, kdy je vyšší denní počet vyučovacích hodin. Pokud to kapacitní důvody umožňují, jsou hodiny zařazovány jako koncové. 6. Žáci mají 2 hodiny tělesné výchovy. 7. Úvodní část hodiny (rozcvička) trvá 5 10 minut, pak následuje hlavní část hodiny v délce cca 30 minut (20 minut nácviková a 10 minut opakovací část) a závěrečná 5 10 minutová fáze na uklidnění. 8. Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní plaveckého výcviku ve 2. a 3. třídě. 9. Dopravní výchova probíhá převážně na 1. stupni, besedy jsou organizovány i pro žáky 2. stupně. 10. Tělovýchovné chvilky jsou na I. stupni pravidelně zařazovány dle potřeby a únavy žáků, provádí se pravidelné sestavy cvičení na protažení (kompenzace sezení) nebo náhodná dle potřeby procvičení určitých partií. 5

6 11. O přestávkách mohou žáci v nižších třídách využívat relaxační koutky s koberci, hrami a hračkami, ve vyšších třídách mají možnost volného pohybu po chodbách. V období duben říjen (dle počasí) mohou žáci o velkých přestávkách pobývat na školním dvoře a školním hřišti. 12. Ve třídách se pravidelně větrá. 13. Pro žáky převážně 7. ročníku škola organizuje lyžařský zájezd. Hluk 1. Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava) nepřekračuje hygienické limity. Údržba školy 1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky, včetně dezinfekčních prostředků. Vydávání čisticích prostředků a pravidelnou kontrolu jejich účelného používání provádí školník. 2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb. a) denně setřením navlhko všech podlah, vysátím koberců, vysypáním odpad. košů, b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů, d) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy, f) malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji. 3. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole bude proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou. Používané čistící, prací a dezinfekční prostředky Čisticí prostředky: Simi ultra, Žabka, Hanka, Ava, Cif Prací prostředky: Merkur, Palmex, Namo, škrob Dezinfekční prostředky: Savo ředění 1:10, Savo WC, Kresossan, WC DEOFORM Ošetření rukou: Tekuté mýdlo, Indulona Pracovní podmínky 1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 2. Škola má zpracovánu Směrnici pro osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně 6

7 upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena hospodářka školy. Přidělování a kontrolu používání provádí školník. 3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání a velikost. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky. 4. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení školského zákona č. 261/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a ze zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu) a je stanoveno s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla. 5. Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu (dvůr a hřiště). V případě nepříznivého počasí mohou žáci využívat relaxačních koutků, žáci druhého stupně mají možnost volného pohybu po všech chodbách školy. 6. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti. 7. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin. Mimoškolní akce žáků 1. Pro větší školní akci žáků probíhají mimo budovu je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce. Vede záznamy o předepsaných náležitostech souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění. 2. U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků. Osvětlení 1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena svislými žaluziemi nebo závěsy. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. 7

8 2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová učebna), je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní žaluzie či látkové žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidly, u počítačů jsou použity monitory se sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm. Větrání 1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy učebny, šatny, WC, školní družina jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně lze také zajistit přímé větrání. 2. Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Vytápění 1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 C až 22 C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 C. V tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16 C, v jídelnách, halách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18 C, na záchodech pod 16 C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent. 2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26 C. K její regulaci jsou v oknech instalovány svislé žaluzie nebo závěsy. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C, nejméně však na 16 C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. Vybavení školy 1. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzným nátěrem. K tělocvičně patří nářaďovna, šatna, umývárna přístupná z šatny se 3 umyvadly a 4 sprchami. 2. Zábradlí splňuje požadavky norem. 3. Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 1000 mm. U tělocvičny jsou dveře 1000 mm a dveře 1600 mm. 4. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, na sociálních zařízeních je teplá a studená voda. 5. V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC. Na chodbách je podlaha opatřena protiskluzovou dlažbou. 6. Třídy jsou vybaveny odpovídající výškou lavic dle velikosti žáků, výška lavic se kontroluje na začátku i v průběhu školního roku. 7. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy, další lékárničky jsou umístěny v dílně, kabinetech chemie a tělesné výchovy, ve školní družině, u školnice, na 1. stupni. U 8

9 lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje zdravotník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. Plnění hygienických norem Většina norem stanovuje prostorové podmínky k počtu žáků školy. Potřebné údaje k výpočtům: počet žáků školy 260 počet chlapců 155 počet dívek 105 velikost areálu školy m2 velikost učeben 6 x 10 m velikost učebny počítačové 6 x 10 m zastavěná plocha pozemku školy objekty m2 hodnota požadovaná normou hodnota dosahovaná školou velikost pozemku školy min. 34 m2 na žáka 54 m2 zastavěná plocha pozemku školy objekty min. 4,6 m2 na žáka 5 m2 učebny min. 1,65m2 na žáka 3 m2 odborné pracovny, PC učebna min. 2 m2 na žáka 3 m2 tělocvična min. 8 m2 na žáka 8 m2 jídelna min. 1,2 m2 na žáka téže směny 1,2 m2 1 záchodová kabina pro 80 chlapců pro 15 chlapců pro 20 dívek pro 15 dívek 1 pisoárové stání pro 20 hochů pro 22 hochů šířka chodby min mm s učebnami po jedné straně mm Jedy, nebezpečné látky 1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Všichni vyučující chemie absolvovali příslušná školení a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami. 2. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad. 3. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí školník. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. 9

10 Zdraví 1. Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a předají rodičům. 2. Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé na doporučení lékaře umožní užívat dvojí učebnice. 3. Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy. 4. Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní vyučující, především učitele TV. 5. Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se (zdravotní stav, problémy v rodině, delší nepřítomnost ). Závěrečná ustanovení 1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP. 2. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. Provozní řád nabývá účinnosti dnem Mgr. Jiřina Sivá ředitelka školy 10

Provozní řád ZŠ Nedabyle

Provozní řád ZŠ Nedabyle Provozní řád ZŠ Nedabyle Č. j. 05/09 Údaje o zařízení adresa: Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice telefon/fax: 387240396 e-mail: skola@zsnedabyle.cz IČO: 70986177 ředitelka: Mgr. Magdalena Bíchová typ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Mgr. Lubomír Škoda zástupce ředitele školy PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

PROVOZNÍ ŘÁD. Mgr. Lubomír Škoda zástupce ředitele školy PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Provozní řád Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PROVOZNÍ ŘÁD Č. j.: SSOS/861/2013 Spisový znak 1.4 Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 22.

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 9. PROVOZNÍ ŘÁD 2012 Mgr. Miroslava Malenovská, ředitel školy Mgr.

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok.

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok. PROVOZNÍ ŘÁD Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 11. PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: zsjn/ /2011 Vypracoval: Schválil: Karel Handlíř,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více