VÁŠ ZKUŠENÝ, NEZÁVISLÝ PARTNER V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŠ ZKUŠENÝ, NEZÁVISLÝ PARTNER V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU"

Transkript

1 P S VÁŠ ZKUŠENÝ, NEZÁVISLÝ PARTNER V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU ROČNĚ ROZJÍŽDÍME VÍCE NEŽ 1000 ZAKÁZEK S T A R T I N G M O R E T H A N O R D E R S A Y E A R J Ä H R L I C H E R Ö F F N E N W I R Ü B E R A U F T R Ä G E Your experienced independent partner in the automotive industry Ihr erfahrener, unabhängiger Partner in der Automobilindustrie

2 Reference References Referenzen Historie History Historie Firma byla založena v roce 2005 převedením aktivit na poli třídících prací ze stávajících fi rem (počínaje rokem 1998). Zakladatelé fi rmy čerpali z dlouholetých zkušeností z prostředí japonských a francouzských automobilových společností, kde zastávali významné vedoucí funkce v odděleních kvality. Postupem času se oblast poskytovaných služeb rozšířila o zákazníky nejen z celé ČR, ale i z celé Evropy. Portfolio služeb obsahuje také konzultační služby, resident engineering, širokou škálu školení a projekty na klíč. Již několik let jsme na přední pozici mezi poskytovateli výše zmiňovaných služeb. The company was established in 2005 by transfering sorting activities from already-existing companies (starting in 1998). The company founders were drawing on a long-time experience from Japanese and French automotive companies, where they were holding important managerial posts in quality departments. In the course of time, the sphere of services-provision expanded not only to customers from the entire Czech Republic, but all over Europe as well. The services portfolio includes also consultation services, resident engineering, a wide variety of trainings and turnkey projects. Since several years, we occupy the leading role among providers of the above mentioned services. Die Firma wurde 2005 gegründet und zwar durch die Übertragung der Aktivitäten im Bereich der Sortierarbeiten von bestehenden Firmen (seit dem Jahre 1998). Die Firmengründer schöpften aus langjährigen Erfahrungen von den japanischen und französischen Automobilgesellschaften, in denen sie wichtige Führungspositionen in den Qualitätsabteilungen bekleidet hatten. Mit der Zeit erweiterte sich das Gebiet der geleisteten Dienstleistungen um Kunden nicht nur aus ganz Tschechien, sondern auch aus ganz Europa. Das Dienstleistungsprogramm beinhaltet ebenfalls Beratungsdienstleistungen, Resident Engineering, großes Angebot an Schulungen und schlüsselfertige Projekte. Schon seit einigen Jahren befi nden wir uns in der Spitzenposition unter den Dienstleistern von oben genannten Dienstleistungen. Politika jakosti společnosti The quality policy of the company Qualitätspolitik der Gesellschaft 1. Uspokojení potřeb a očekávání zákazníka 2. Uspokojení potřeb a očekávání managementu 3. Zlepšování úrovně lidských zdrojů 4. Zlepšování pracovního prostředí 1. To satisfy needs and ex pectations of the customer 2. To satisfy needs and ex pectations of management 3. Improving human resources level 4. Improving working environment 1. Bedürfnis- und Ewatungsbe friedigung des Kunden 2. Bedürfnis- und Ewatungsbe friedigung des Managementes 3. Niveauverbesserung von Human Ressourcenl 4. Verbesserung der Arbeitsumwelt Advanced Plastics, AGC Autoskla, Akuma, Automotive Lighting, Brose, Cooper Standard Automotive, Daiho, Dura Autoskla, Jtekt, Proseat, Systemy Polimeryczne Barre Thomas, Tokai Rika CZ, Toyota Tsucho Europe... a stovky dalších fi rem... and hundreds next undertakings und hunderte anderer Firmen Víte, že na třídění v cizině se vyplatí poslat firmu z ČR už od jednodenního třídění Do you know that it is worth hiring a Czech sorting company for sorting abroad even for a one-day sorting Wissen Sie, dass es sich lohnt für eine Sortierung im Ausland eine Firma aus Tschechien zu senden, schon von einer 1-Tag-Sortierung Víte, že většina standardních kvalitářských postupů prodražuje výrobek Do you know that most standard quality procedures are making product more expensive Wissen Sie, dass die meisten qualitativen Standardmethoden den Produkt verteuern

3 Naši zaměstnanci Our employees Unsere Mitarbeiter Description of posts in in relation to customer Plně si uvědomujeme důležitost našich zaměstnanců disponujeme kvalitními lidskými zdroji důraz klademe na jejich nábor všichni naši budoucí zaměstnanci musí úspěšně absolvovat náborové vstupní testy všichni naši zaměstnanci jsou školeni v oblastech kvality, bezpečnosti práce a požární ochrany plně si uvědomují důležitost zákazníků jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami respektují principy vycházející z Kaizen We are fully aware of importance of our employees we dispose of human resources of a high quality we put stress on their recruitment all our future employees have to successfully pass the recruitment entrance tests all our employees are trained in the fields of quality, safety rules and fire prevention are fully aware of importance of customers are equipped with personal protective equipment respect the principles based on Kaizen Wir werden uns der Bedeutung unserer Mitarbeiter völlig bewusst wir verfügen über qualifizierte Human Ressourcen wir legen großen Wert auf ihre Anwerbung, alle unserezukünfti gen Angestellten müssen die Wer bungseinstufungstests erfol greich bestehen alle unsere Angestellten sind geschult im Bereich Qualität, Arbeitssicherheit und Feuerschutz werden sich der Bedeutung der Kunden völlig bewusst sind mit persönlichen Schutzmitteln ausgerüstet beachten die auf Kaizen begründeten Quality Inspector Wears a name tag and bluecolored company clothes. Keeps own records of done work. Abides working instructions, points out defects, submits impro- vement proposals Team Leader shift leader Manages Quality Inspectors. Wears a name tag and greencolored company clothes. Keeps records of team (shift) work. Communicates with customer representatives in production. Supervisor Manages Team Leaders and Quality Inspectors. Wears a name tag and winecolored company clothes. Accepts orders, prepares order docu- mentation, accepts claims. Communicates with quality-assurance representatives and others. Realisation Assistant Manager Manages Supervisors and Team Leaders. Methodically manages orders. Accepts and reviews demands, accepts orders, prepares order documentation, accepts and deals with claims, prepares invoicing documents. Communicates with qualityassurance representatives and others. Consultant Realizes other projects, leads trainings. Project Manager Manages other projects. Managing director Manages Realization Assistant Managers, Supervisors and Consultants. Methodically manages realization department. Accepts and reviews demands, accepts orders, deals with claims. Commercial director Arranges tenders including pricing. Accepts and deals with price-based claims. Personnel director Assigns quality inspectors to orders. Accepts and deals with personnel-based claims. Financial director Checks invoicing process. General director Manages the fi nancial-, commercial-, personnel- and managing director. Leads business talks of orders exceeding 1 mil. CZK. Deals with claims exceeding CZK. Popis pracovních pozic ve vztahu k zákazníkovi Positionsbeschreibungen in in Bezug auf den Kunden: Inspektor Kvality kontrolor. Označen visačkou, nosí fi remní oblečení modré barvy. Vede vlastní dokumentaci o odvedeném výkonu. Dodržuje pracovní instrukce, upozorňuje na rozpory, přináší návrhy na zlepšení. Team Leader vedoucí směny Řídí Inspektory Kvality. Označen visačkou, nosí fi remní oblečení zelené barvy. Vede dokumentaci o práci týmu (směny). Komunikuje se zástupci zákazníka ve výrobě. Supervisor vedoucí akcí Řídí Team Leadery a Inspektory Kvality. Označen visačkou, nosí fi remní oblečení vínové barvy. Přijímá objednávky, připravuje dokumentaci o zakázce, přijímá reklamace. Komunikuje se zástupci oddělení kvality i jinými. Realisation Assistant Manager vedoucí pobočky Řídí Supervisory a Team Leadery. Metodicky vede zakázky. Přijímá a přezkoumává poptávky, přijímá objednávky, připravuje dokumentaci o zakázce, přijímá a vyřizuje reklamace, připravuje podklady pro fakturaci. Komunikuje se zástupci oddělení kvality i jinými. Konzultant Realizuje ostatní projekty, školí. Projektový manažer Řídí ostatní projekty. Výkonný ředitel Řídí Realisation Assistant Managery, Supervisory a Konzultanty. Metodicky vede oddělení realizace. Přijímá a přezkoumává poptávky, přijímá objednávky, vyřizuje reklamace. Obchodní ředitel Připravuje výběrová řízení včetně cenotvorby. Přijímá a vyřizuje cenové reklamace. Personální ředitel Obsazuje Inspektory Kvality na zakázky. Přijímá a vyřizuje personální reklamace. Finanční ředitel Kontroluje fakturaci. Generální ředitel Řídí fi nančního, obchodního, personálního a výkonného ředitele. Vede obchodní jednání při zakázkách nad 1 mil CZK. Vyřizuje reklamace nad CZK Víte, že mezi 7 základních nástrojů kvalitáře patří: diagramy příčin a následků, vývojové diagramy, histogramy, kontrolní tabulky, Parretův diagram, bodové diagramy a regulační diagramy Do you know that among 7 basic tools of a quality inspector belong: Cause and effect diagram, Flow charts, Histograms, Check tables, Pareto chart, Scatter diagram and Regulatory charts Wissen Sie, dass zu den 7 Basismitteln eines Warenprüfers gehören: Ursachen- und Folgediagramme, Flussdiagramm, Histogramme, Kontrolltabellen, Pareto-Analyse, Punktdiagramm und Regeldiagramm Qualitätsinspektor Kontrolleur. Gekennzeichnet durch Firmenausweis, trägt blaue Firmenbekleidung. Führung eigener Dokumentation über die gebrachte Leistung. Einhaltung der Arbeitsanweisungen, Hinweisen auf Widersprüche, Einreichung der Verbesserungsvorschlägen. Team Leader Schichtführer Leiter von Qualitätsinspektoren. Gekennzeichnet durch Firmenausweis, trägt grüne Firmenbekleidung. Führung der Dokumentation über die Teamarbeit (Schichtleistung). Kommunikation mit Kundenvertreter in der Produktion. Supervisor Aktionsleiter Leiter von Team Leaders und Qualitätsinspektoren. Gekennzeichnet durch Firmenausweis, trägt rote Firmenbekleidung. Annahme von Bestellungen, Bereitstellung der Dokumentation über den Auftrag, Annahme von Reklamationen. Kommunikation mit Vertretern der Qualitätsabteilung und anderen Vertretern. Realisation Assistant Manager Standortleiter Leiter von Supervisors und Team Leaders. Methodische Führung der Aufträge. Annahme und Überprüfung der Anfragen, Annahme der Bestellungen, Vorbereitung der Dokumentation über den Auftrag, Annahme und Abwicklung von Reklamationen, Bereitstellung der Unterlagen zur Rechnungsstellung. Kommunikation mit den Abteilungs- und anderen Vertretern. Berater Umsetzung anderer Projekte, Durchführung der Schulungen. Projektmanager Leiter anderer Projekte. Geschäftsführer Leiter von Realisation Assistant Managern, Supervisoren und Beratern. Methodische Führung der Realisierungsabteilung. Annahme und Überprüfung der Anfrage, Annahme der Bestellung, Abwicklung der Reklamation. Verkaufsleiter Vorbereitung des Auswahlverfahrens einschl. Preisbildung. Annahme und Abwicklung der Preisreklamation. Personalmanager Einteilung der Qualitätsinspektoren für die Aufträge. Annahme und Abwicklung der Personalreklamation. Finanzdirektor Prüfung der Rechnugsstellung. Generaldirektor Leiter von Finanzdirektor, Verkaufsleiter, Personalmanager und Geschäftsführer. Führung der Verhandlungen bei Aufträgen über 1 Mio. CZK. Abwicklung der Reklamationen über CZK

4 Proč Jsme velmi silně zákaznicky orientovaní Máme silnou organizační strukturu Máme certifikaci ISO 9001 (a umíme ji používat) Reportování děláme včasně a dostatečně Zahajujeme akce neprodleně Můžeme vám přidělit 100% zodpovědného manažera V T.P.C.A. jsme hodnoceni jako nejlepší třídící agentura bez výtek z interních auditů Všechno, co děláme, děláme proto, aby náš zákazník byl stoprocentně spokojený. Why We are strongly customer-orientated We have a strong organizational structure We own the ISO 9001certificate (and we know how to use it) Our reporting is timely and accurate We start our actions without delay A 100% responsible manager can be assigned to you In the T.P.C.A. company, we are rated as the best sorting agency with no reproaches from internal audits Everything we do, we do to 100%-satisfy our customer. Warum Wir sind stark kundenorientiert Wir verfügen über starke Organisationsstruktur Wir besitzen Zertifikation ISO 9001 (und können diese anwenden) Reports erstellen wir fristgerecht und ausreichend Die Aktionen leiten wir unverzüglich ein Wir können Ihnen eine 100% verantwortliche Führungskraft zuteilen Bei T.P.C.A. werden wir als beste Sortieragentur ohne Vorwürfe von internen Audits bewertet Alles, was wir tun, tun wir mit dem Ziel unseren Kunden hundertprozentig zufrieden zu stellen. Můžete se spolehnout: Jsme pojištěni na případnou špatně vykonanou práci našimi zaměstnanci Uděláme vše pro minimalizaci následků výrobních vad Naši zaměstnanci jsou u vás lehce rozlišitelní díky firemnímu oblečení You can rely on that: We are insured against potential poor work done by our workers We do everything to minimalize consequences of manufacturing defects Our workers are easily distinguishable at your plant thanks to our company clothes Sie können sich auf uns verlassen: Wir sind versichert gegen die durch unsere Mitarbeiter ggf. falsch geleistete Arbeit Wir tun alles für die Minimierung der Folgen von Fertigungsfehlern Unsere Mitarbeiter sind bei Ihnen dank der Firmenbekleidung leicht zu erkennen Používáme vlastní závěsky a různé další značení dílů včetně identifikace kontrolora Známe a dodržujeme bezpečnostní předpisy Díky přehledné a štíhlé organizační struktuře se s námi jednoduše domluvíte Víte, We use our own tags and other various part markings including an inspector identification We know and observe the safety rules. Owing to a transparent and a slender organizational structure, you can always agree with us easily. Wir verwenden eigene Einhängezettel und verschiedene weitere Teilekennzeichnung einschl. Identifizierung des Prüfers Wir kennen die Sicherheitsvorschrifte und halten sie ein Dank der übersichtlichen und schlanken Organisationsstruktur werden Sie sich mit uns einfach verabreden že účinnost 100% kontroly se pohybuje v oblasti 85-95% (ČSJ) Je velice individuální. Od 0 do 100%. (Ing. Jiří Chaloupka) Do you know the effectiveness of a 100% control ranges between 85 and 85% (ČSJ) It is very individual. From 0 to 100%. (Ing. Jiří Chaloupka) Wissen Sie, dass der Wirkungsgrad der 100% Prüfung im Bereich von 85-95% liegt (ČSJ Tschechische Qualitätsgesellschaft) Sie ist sehr individuell. Von 0 bis 100%. (Dipl. Ing. Jiří Chaloupka) Víte, že si u firmy můžete objednat školení od p. Chaloupky Do you know that, at the company, you can order a training led by Mr. Chaloupka Wissen Sie, dass Sie bei Firma eine Schulung von Hr. Chaloupka bestellen können

5 Portfolio poskytovaných služeb Vstupní, výstupní, mezioperační kontroly 100% třídění Opravy Převzetí vstupní kontroly závodu standardní procesy Převzetí výstupní kontroly závodu Quality wall - Zeď kvality Statistická přejímka Kontrola nařízená zákazníkem (CSL-2 ) Kontrola správnosti logistických údajů včetně balících předpisů Rezidentní inženýři Konzultační služby Projekty na klíč Školení Příprava na audity Portfolio of provided services Input, output, interstage controls 100% sorting Reworks Takeover of a plant s input control standard processes of Takeover of a plant s output control Quality wall Statistical inspection Costumer-ordered control (CSL-2 ) Verification of logistics data correctness including packing instruction Resident engineers Consultation services Turnkey projects Trainings Preparation for audits Portfolio der geleisteten Dienstleistungen Eingangs-, Ausgangs-, Zwischenprüfung 100% Sortierung Reparaturen Übernahme der betrieblichen Eingangsprüfung Standardprozesse Übernahme der betrieblichen Ausgangsprüfung Quality wall - Qualitätswand Statistische Abnahme Durch Kunden angeordnete Prüfung (CSL-2 ) Richtigkeitsprüfung der Logistikangaben einschl. Verpackungsvorschriften Resident Ingenieure Beratungsdienstleistungen Schlüsselfertige Projekte Schulungen Vorbereitung für Audits 24/365 nepřetržitý příjem zakázek Kvalifikované přezkoumání poptávky a následná pružná reakce na objednávku. 24/365 continuous order acceptance. Competent demand review followed with a flexible reaction to an order. 24/365 Annahme der Aufträge rund um die Uhr. Qualifizierte Überprüfung der Anfrage und anschliessende flexible Reaktion auf die Bestellung. Víte, jaký je rozdíl mezi kvalitářem a teroristou Terorista má sympatizanty Do you know the difference between a quality inspector and a terrorist A terrorist has symphatizers. Wissen Sie, was für ein Unterschied zwischen einem Warenprüfer und einem Terroristen besteht Der Terrorist hat Sympathisanten

6 Teplice Liberec Mladá Boleslav Trutnov Plzeň Rakovník Praha Kolín Pardubice Chrudim Opava Ostrava Olomouc Strakonice Jihlava Brno Pobočky Branch-offices Standorte Týmy inspektorů kvality Quality inspectors teams Teams von Qualitätsinspektoren Centrála Headquarters Zentrale Mladá Boleslav Kolín Brno Jihlava Pardubice Ostrava Rakovník Plzeň Chrudim Strakonice Trutnov Liberec Olomouc Kancelář Office Büro Teplice Opava Praha

7 Kontakty Contacts Kontakte Sídlo společnosti: Company headquarters: Firmensitz: s.r.o. Kapitána Bartoše Pardubice Czech Republic Provozovna: Business premises: Betrieb: s.r.o. Třída Míru 92 Kancelář 5.01, 4 patro Pardubice Czech Republic Obchod Commerce Geschäft Kancelář NJ - AJ Home office NJ - AJ Büro Deutsch - Eng Realizace Realization Realisierung Finanční oddělení Financial department Finanzabteilung Personální oddělení Personnel department Personalabteilung

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Elegantní přístavba hotelu Absolutum

Elegantní přístavba hotelu Absolutum Bulletin 06-2014 12 Elegantní přístavba hotelu Absolutum Pro svoji variabilitu, tiché, 8 nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. An elegant annex to the Absolutum Hotel 8 Due to its

Více

Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)

Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ein Instrument zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Niederösterreich? Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nástroj pro přeshraniční

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014

In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014 In-house HOPI HOLDING magazine XI/2014 20 BUSINESS SUPERBRANDS 2014 Vážení spolupracovníci Dear colleagues / Tisztelt kollégák / Drodzy współpracownicy rok 2014 se pomalu blíží ke svému závěru a Vám se

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více