DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím"

Transkript

1 DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních z příjmů ( 7b) upravuje obsah daňové evidence, oceňování majetku a závazků účetní předpisy (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška 500/2002 Sb.) obsahové vymezení majetku a závazků zákon o zdravotním a sociálním pojištění zákoník práce upravuje pracovně právní vztahy, cestovní náhrady apod. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím Daňová evidence Účetnictví je upraveno zákonem o daních z příjmů ( 7) s je upraveno zákonem o účetnictví, vyhláškou č. využitím dalších předpisů 500/20002 Sb., a dalšími právními předpisy mohou ji vést jen fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou poskytuje informace o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích podnikatele výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl příjmů a výdajů zahrnovaných do základu daně vedou ho povinně právnické osoby a fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou poskytuje komplexní informace o hospodaření a finanční situaci účetní jednotky výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů Příjmy skutečně přijatá peníze do pokladny nebo na bankovní účet Výdaje skutečně vydané peníze z pokladny nebo z bankovního účtu Výnosy oceněné výkony podniku Náklady spotřeba hospodářských prostředků, cizích výkonů (služeb) a práce zaměstnanců Osoby, které vedou DEV, ÚČE, PV: DEV: mohou vést fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou (např. živnostníci, komerční právníci, tlumočníci, apod.) ÚČE: musí vést právnické osoby (např. obchodní společnosti: S.R.O., K.S., A.S., V.O.S.) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou PV: FO, která má pouze tzv. záznamní povinnost vede jen záznamy o příjmech, eviduje své pohledávky a daňové odpisy, které však v tomto případě nejsou daňově uznatelným výdajem

2 Od nejsou daňově uznatelným nákladem ani výdaje na zaplacené zdravotní a sociální pojištění. Fyzická osoba se stane účetní jednotkou v těchto případech: Pokud za předcházející kalendářní rok přesáhne částku obratu 25 milionu korun (obrat = zjednodušeně příjmy, není zisk), např. obrat překročen za rok 2012, účetní jednotkou je od , povinnost vést ÚČE má od Pokud se zapíše do obchodního rejstříku (obchodní rejstřík = seznam podnikatelských firem, vedený u rejstříkového soudu) Pokud se dobrovolně rozhodne vést ÚČE DAŇOVÁ EVIDENCE svým způsobem navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce Jednoduché účetnictví bylo k 1. lednu 2004 zrušeno zůstává jen účetnictví, kterým se v zákoně o účetnictví rozumí pouzepodvojné účetnictví. Jednoduché účetnictví tedy zaniklo, ale fyzické osoby (FO), které chtějí vést evidenci na podobných principech, jako bylo jednoduché účetnictví, mohou vést tzv. daňovou evidenci (DE), a to podle 7b zákona o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictvíč.563/91sb. Hlavní úkoly DE Zákon o daních z příjmů stanoví obsah DE, nestanoví však formu a způsob jejího vedení DE musí vést údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně základ daně je zdaněn daní z příjmů fyzických osob o majetku a závazcích k poslednímu dni zdaňovacího období se musí zjistit skutečný stav na základě inventarizace u zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků o provedené inventarizaci musí být vyhotoven inventarizační zápis Funkce daňové evidence: Podnikatel má přehled o hospodaření svoji firmy Usnadňuje rozhodování podnikatele při řízení podniku Umožňuje kontrolu hospodaření (inventarizace) Slouží jako důkazní prostředek při vedení sporu Slouží při výpočtu daně z příjmu

3 Zásady vedení DE za stav DE odpovídá podnikatel DE musí být vedena po celou dobu, po kterou je provozována podnikatelská nebo jiná výdělečná činnost neúčtuje se podvojně odděleno je účtování o peněžním hospodaření od evidence majetku, mezd, pohledávek a závazků evidence se vede v chronologickém (podle data) uspořádání podle jednotlivých účetních dokladů Daňová evidence podnikatelů může obsahovat: deník příjmů a výdajů knihu pohledávek a závazků karty dlouhodobého majetku karty zásob karty pro zapisování nepeněžních transakcí mzdovou evidenci pokladní knihu evidenci stálých plateb knihu jízd Evidence příjmů a výdajů (peněžní deník) Tvoří hlavní součást daňové evidence. Zápisy se provádějí v deníku příjmů a výdajů, kde se zachycují jednak peněžní příjmy a výdaje, tzv. skutečné platby, a jednak nepeněžní transakce, které snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kromě této evidence, mohou někteří podnikatelé uplatnit tzv. paušální výdaje pro výpočet daně z příjmů FO. Paušální výdaje jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. Podnikatel totiž nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů. Výše výdajových paušálů se odvíjí od druhu příjmu. Od roku 2010 činí: 80 % z řemeslných příjmů a z příjmů z podnikání v zemědělství, 60 % z volných, vázaných a koncesovaných živností, 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, 30 % z příjmů z pronájmu neprovozovaného podnikatelem.

4 Deník musí být veden tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná o: příjmy zahrnované do základu daně přijaté peníze za prodej výrobků, zboží nebo služeb příjmy nezahrnované do základu daně peněžité vklady podnikatele do firmy, úvěry výdaje zahrnované do základu daně platby za materiál, energie, zboží, služby výdaje nezahrnované do základu daně osobní spotřeba podnikatele, splátky úvěrů, nákup dlouhodobého majetku, zdravotní a sociální pojištění příjmy zahrnované do základu daně příjmy z prodeje výrobků, zboží nebo služeb připsaný úrok na BÚ náhrada škody od pojišťovny příjmy z prodeje materiálu, DM výdaje zahrnované do základu daně nákup materiálu, zboží mzdy zaměstnanců cestovné hovorné za telefon kancelářské potřeby úroky z úvěrů nájemné energie pracovní oblečení příjmy nezahrnované do základu daně DPH na výstupu u plátce daně vklady podnikatele do firmy přijaté úvěry a půjčky přijaté peněžní dary vrácení nadměrného odpočtu DPH výdaje nezahrnované do základu daně nákup dlouhodobého majetku daň z příjmu podnikatele DPH na vstupu u plátce daně osobní spotřeba podnikatele výdaje na reprezentaci splátky úvěrů a půjček

5 Výpočet základu daně a daňové povinnosti Jestliže má podnikatel příjmy podle 7 a 8 zákona o daních z příjmu, zjistí se daňový základ jako rozdíl mezi daňovými příjmy a výdaji podle peněžního deníku (rozdíl sloupců 7 a 8 peněžního deníku) Postup při výpočtu daňové povinnosti Dílčí základ daně z podnikání a z jiné daňové příjmy daňové výdaje výdělečné činnosti podle 7 Dílčí základ daně z kapitálového majetku nezdaněné úroky z vkladů na podnikatelském podle 8 účtu a poskytnutých půjček Základ daně součet dílčích základů podle 7 a 8 - uplatněná výše ztráty dle 5 Základ daně po odečtení ztráty - nezdanitelná část základu daně 15 - položky odčitatelné od základu daně 34 Základ daně snížený o nezdanitelné části a odčitatelné položky (zaokrouhlený na stovky dolů) Daň 16 (15% pro rok 2014) - slevy 35, 35ba +/- daňové zvýhodnění na nezaopatřené děti 35c, 35d Daň po slevách a daňovém zvýhodnění - zaplacené zálohy Doplatek/Přeplatek Kniha pohledávek a závazků Slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské činnosti. Do knihy pohledávek a závazků se zapisuje vždy, pokud dochází ke vzniku, změně nebo zániku pohledávek a závazků. Karty dlouhodobého majetku Majetek rozdělujeme na hmotný a nehmotný majetek. Nehmotný majetek vymezuje zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dále Vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy, do nehmotného majetku ještě patří technické zhodnocení od částky, které upravuje zákon o daních z příjmů. Co patří do hmotného majetku je v zákoně o daních z příjmů přesněji Zákon č. 586/1992 Sb. Dále samostatné movité věci, jejichž cena je vyšší než 40 tisíc a s delší dobou použitelnosti než 1 rok. Každý majetek má svoji kartu. V kartě dlouhodobého majetku mají být tyto náležitosti: název nebo popis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku, popř. číselné označení,

6 ocenění majetku; pokud byl majetek pořízen zcela nebo z části z dotace, nebo z peněžního daru, uvede se i výše a druh finančního zdroje, datum a způsob pořízení (nabytí vlastnického práva), způsob využití majetku v členění podle druhu činností účetní jednotky, datum uvedení do užívání v případě dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku zejména pořizovaného postupně např. u staveb a budov pořizovaných výstavbou, údaje o zvoleném způsobu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku, částky daňových odpisů za zdaňovací období a zůstatkovou cenu po odpočtu daňových odpisů, zřízené zástavní právo, věcné břemeno, popř. jiné závazky váznoucí na majetku, datum a způsob vyřazení, ostatní údaje nutné pro identifikaci majetku. Evidence zásob Zásoby bez ohledu na způsob jejich nabytí se sledují v knize zásob (na kartách zásob). K datu inventarizace účetní jednotka prokáže stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným způsobem je ocení. V účetních jednotkách provozujících maloobchodní činnost, při které je technicky obtížné vedení skladních karet podle jednotlivých položek zásob (např. prodej potravin), se za záznamy o zásobách považují i jiné vhodné způsoby, které prokazují celkový stav zásob, např. kontrola korunou. Zvolený způsob záznamů o zásobách účetní jednotka srozumitelně popíše a popis uloží jako účetní písemnost. Na kartách zásob se zachycuje též hmotný majetek v ocenění od Kč včetně do částky stanovené zákonem o daních z příjmů, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, a to se zřetelným označením, že se jedná o drobný hmotný majetek.

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více