Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic"

Transkript

1 Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic SROVNÁVACÍ NEDESTRUKTIVNÍ TESTY MATERIÁLU AUTODÍLŮ COMPARATIVE NON-DESTRUCTIVE TESTS OF AUTOMOTIVE MATERIALS Břetislav Skrbek, Vladimír Nosek Technická univerzita v Liberci, Abstrakt Srovnávací testy užitných vlastností důležitých ocelových a litinových dílů pohybového ústrojí automobilů. Využití tradičních a nových metod nedestruktivní strukturoskopie. Magnetoinduktivní, ultrazvukové metody, metoda magnetické skvrny. Příklad experiment; litinové spojkové a brzdové kotouče. Porovnání odolnosti vůči teplotní únavě. Měření modulu pružnosti, pevnosti, tvrdosti. Výsledky z brzdových kotoučů deseti značek osobních automobilů vyráběných v Japonsku a Evropě. Rozbor, porovnání, poznatky. Klíčová slova Nedestruktivní testování, tepelná únava, brzdové kotouče, litiny. Abstract Comparative non-destructive tests of useful properties of important steel and cast iron automotive motion system parts. Usage of conventional and new methods of non-destructive structuroscopy. Magnetoinductive, ultrasonic and magnetic spot methods. Example experiment; cast iron clutch and brake disks. Comparison of resistance against thermal fatigue. Measurement of elasticity modulus, strength, hardness. Results of brake disks of ten marks of personal cars produced in Japan and Europe. Analysis, comparison, piece of knowledge. Key words Non-destructive testing, thermal fatigue, brake disks, cast iron 1. Úvod Shodu materiálové jakosti technické dokumentace (odběratele odlitků) s odlitkem (vyrobeným slévárnou) obvykle deklarují mechanické vlastnosti naměřené na zkušební tyči předkládané atestem. Uživatele odlitků zajímají hodnoty mechanických vlastností v konkrétních partiích (stěnách) odlitku, zejména pro pevnostní výpočty a návrhy nových výrobků. Ty se od hodnot atestu mohou významně odlišovat. Na pomoc přichází nedestruktivní strukturoskopie. Umožňuje porovnávat konstrukční výsledky funkčně identických dílů různých týmů [1-4]. Námětem tohoto článku se staly brzdové kotouče z litiny s lupínkovým grafitem (LLG). Pro výborné třecí vlastnosti, láci a vysokou odolnost vůči teplotní únavě je tato litina stále používaná [5]. 2.Akustické vlastnosti litin Akustické vlastnosti materiálu popisují rychlosti šíření pružného příčného nebo podélného kmitání atomů (molekul) kolem rovnovážné polohy a jeho útlum. Rychlost šíření akustické vlny c zvuku je funkcí modulu pružnosti E, měrné hmotnosti ρ, Poissonova čísla µ. Pro podélnou rychlost zvuku platí [1] c L = {(E/ρ) (1 - µ)/[(1+µ) (1 2 µ)]} 0.5 [m/s] (1) Čím více útvary grafitu matrici oslabují (čím jsou štíhlejší a delší), tím větší je hodnota akustické dráhy Lu ve srovnání s přímou dráhou (tloušťkou prozvučované stěny) L. Rychlost zvuku c L tak klesá. DEFEKTOSKOPIE

2 c L = c L0 L/Lu = 5920 L/Lu [m/s] (2) C LO...rychlost zvuku ocelové matrice litiny. Úpravou (1) lze získat zjednodušený výraz E = (K L/Lu) 2 [MPa] (3) Hodnotu K lze vypočítat z výsledků akustických měření na štíhlých tyčích. 3. Teplotní odolnost Mechanická pnutí vytvořená při nerovnoměrném ochlazování (nebo bržděných tepelných dilatacích) a ohřevu různých partií jedné součásti, mohou vést k trvalým deformacím za dané teploty a pak k tepelné únavě. Odolnost vůči tomuto namáhání charakterizuje Eichelbergův faktor EF. EF = R m λ/(α E) [W/m] (4) λ tepelná vodivost α...koeficient délkové roztažnosti E modul pružnosti Čím vyšší hodnota EF, tím odolnější materiál vůči tepelné únavě (kokily, hlavy válců, výfuková potrubí, skříně turbodmychadel brzdové a spojkové kotouče). U brzdových a spojkových kotoučů se vyžaduje i odolnost vůči kontaktnímu opotřebení, pevnost. 4. Experiment Katedry strojírenské technologie a materiálu Technické univerzity v Liberci byly požádány o materiálový, případně technologický průzkum brzdových kotoučů osobních automobilů v provedení plném i větraném. Celkově bylo na programu posouzení 16 kotoučů. Z tohoto počtu se podařilo v opravnách ve vozech proměřit 10 variant. Měření 1 až 8 přísluší straně A ve směru hodinových ručiček. Strana A třecí plochy kotouče je při vysazené vnitřní přírubě. Místa 9 až 16 přísluší straně B proti směru hodinových ručiček. Proti sobě tedy leží místa 1A-9B, 2A- 10B... Místa 17 a 18 přísluší vnitřní přírubě. 17 úhlově souhlasí s 1(9) a 18 s 5 (13). Seznam proměřených kotoučů uvádí Tab.1 Číslo vzorku Typ vozu Číslo dílu 1. Citroen ; A Mercedes A 22O Suzuki D11 4. Toyota Mazda GA4Y-33-25XJ 6. Hyundai Peugeot 4246.R7 8. O Fa O 15,5 10. Fe 13 Provedeny byly některé plánované práce, a to: a) rozbor nedestruktivními metodami b) proměření tvrdosti c) fotodokumentace d) studijní práce 164 DEFEKTOSKOPIE 2011

3 Tvrdost kotoučů byla měřena metodou Brinell, a to kuličkou 5 mm se zatížením 750 kg proto, že tloušťka větraných kotoučů byla poměrně malá a při měření kuličkou 10 mm se zatížením 3000 kg by mohlo docházet ke zkreslování či chybám měření průhybem v místě měření. Pevnostní a elastické vlastnosti materiálu kotoučů byly zjišťovány a) ultrazvukem a následným výpočtem b) přímým měřením tvrdosti c) měřením hodnot metodou magnetické skvrny [1]. Měřících míst bylo u každého kotouče pokud to konstrukce kotouče dovolila celkem 18, a to 8 míst na jedné straně (A), 8 míst na druhé straně (B) brzdících ploch a 2 místa na připevňovací přírubě. 1) Stanovení hodnot počátečního modulu pružnosti v tahu Eo Hodnoty Eo se vypočítávají ze vzorce Eo = (437,8 v r ) 2 [MPa] (5) přičemž ke stanovení relativní rychlosti šíření ultrazvuku v r = L/Lu je třeba naměřit jednak tloušťku materiálu posuvným měřítkem v měřeném místě L a dobu návratu vyslaného signálu po odrazu vyjádřenou hodnotou tloušťky Lu měření se uskutečnilo přístrojem T-SCOPE DL, dvojitou sondou 5 MHz. 2) Stanovení hodnot pevnosti litiny v tahu R m (Mpa): Hodnota R m se vypočítává ze vzorce R m = f (L/Lu. HB). Rm = 1,37 7,211 L Lu 2,278 HB 0,75 72,5 [ MPa] ( 22) 3) Stanovení charakteru kovové matrice v měřených místech se uskutečňuje výpočtem na základě naměřené hodnoty remanentního magnetizmu M [A/m] měření se uskutečnilo přístrojem pro metodu bodového pólu DOMENA 2. K hodnotě M přispívá podíl P a disperze perlitu Pd v matrici, ale též ji ovlivňuje tloušťka stěny L. Díky experimentálně stanovenému matematickému modelu M=f(P,Pd,L) lze odhadovat strukturní stav %P, Pd matrice kotoučů. Naměřené hodnoty hodnocených 10 druhů koučů jsou statisticky zpracovány do reprezentativních hodnot tabulky 3. Tabulka 2. Brzdový kotouč Citroen. BRAKE DISK Citroen. 7, A ,22 132, ,08 133, ,75 129, ,7 128, ,8 131, ,5 140, ,47 131, , B ,7 132, ,85 130, ,15 131, DEFEKTOSKOPIE

4 7,2 131, ,19 126, ,6 126, ,56 127, ,21 127,3 267 P ,13 124,4 264 P L mm Eo Gpa M A/m místo HB5-750 Rm Mpa Tab3. Typ kotouče L (tloušťka) Eo Perlit HB 5/750 R m (mm) (Gpa) Podíl-disper (MPa) min. max. min. max. P % Pd µ min. max. min. max. 6,55 7,50 126,0 140, ,3/ Citroen 2 Mercedes 7,70 8,82 111,0 121, , Suzuki 6,90 7,37 113,4 121, ,3(5) Toyota 7,44 8,30 119,6 129, ,5/1, o 5 Mazda 7,44 8,23 117,0 121,9 100 <0, Hyundai 7,71 8,52 121,0 146, /o Peugeot 7,36 8,46 128,3 139, /o O-Fa 6,91 8,43 103,6 116, O 8,25 8,64 103,4 112, /o Fa (nevětraný) 12,78 12,85 120,3 126, / Diskuze výsledků -litina typu ČSN na spodní mezi: kotouče 8 a 9 -litina typu ČSN na horní mezi: kotouče 2,3,4,5 -litina typu ČSN na středu a horní mezi: kotouče 1,6,7,11 Rovnoměrností naměřených hodnot tvrdostí po obou stranách kotoučů a celé brzdné ploše vynikají kotouče 3 (Suzuki), 4 (Toyota) a 5 (Mazda) a prakticky i 6 (Hyundai), které dále vynikají též i nejmenšími rozdíly v tloušťkách obou brzdných ploch, což svědčí o vysokém stupni zvládnutí metalurgie i technologie. Pro zatřídění litiny kotoučů podle Eo (množství a tvaru grafitu) platí: Eo GPa Platí pro stěny 15mm. Tenké stěny hodnoty Eo mají vyšší pro stejnou jakost. Nejvyšší tuhosti litiny tak dosahuje kotouč PEUGEOT (litina třicítka ). Naopak O ozn.8 nedosahuje ani jakosti DEFEKTOSKOPIE 2011

5 Hodnota intenzity pole H zbytkového magnetizmu nad magnetickou skvrnou je vyjádřená číslem M, které měří přístroj DOMENA 2. Charakterizuje matrici litiny. Pro porovnání jednotlivých hodnot Mi doporučuji provést korekci M podle tloušťky stěny L na Ms. Ms = M/(81 L -2,91 +1) [A/m] (7) 5. Závěr Proměřované kotouče lze rozdělit materiálově do tří jakostních skupin (zejména podle stanoveného Eo), tvrdosti HB5/750 a částečně dle R m, která vyjadřuje pevnost v tahu v standartních podmínkách. Tab. 4. Kotouč Rm/E 2,41 2,16 2,16 2,02 2,13 2,26 2,37 1,76 1,8 2,2 Pro čistě tepelné namáhání se doporučuje co největší poměr Rm/Eo viz.tab.4. Z hlediska tohoto kriteria jsou nejlepší kotouče francouzských aut. Nejtvrdší matrice přísluší kotoučí CITROEN. Nejměkčí kotoučům O. Minimální rozptyly (2-3 HB) tvrdých kotoučů souvisí patrně s jejich legováním. Příspěvek byl vytvořen za podpory VZ MSM Literatura [1] ŘEZÁČ, Z.: Pevnost přepážek válců motoru z různých období. Diplomová práce TU v Liberci, [2] SKRBEK, B., NOSEK, V.: Materiál sedel ventilů In METAL mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Ostrava : Tanger. s.r.o., 2005, Paper no.2, pp.1-5, ISBN [3] SKRBEK, B.: Slitiny železa na výfuková potrubí spalovacích motoru - trendy. In Metal mezinárodní konference metalurgie a materiálů Sborník přednášek. Ostrava : Tanger s.r.o., Paper 114. pp.5, ISBN [4] SKRBEK, B.: NDT diagnostika strukturních změn austenitických ventilových ocelí In: Sborník semináře "Provozní degradace austenitických ventilových ocelí" Liberec : TU KMT, 2006, p , ISBN [5] DOČEKAL, J., SKRBEK, B. NON-DESTRUCTIVE STRUCTUROSCOPY OF BRAKE AND CLUTCH DISKS. 15 World Wheelset Congress, Prague Congress Centre, September 23-27, 2007, CD. ISBN nemá. B Tavba/p.č Obr.1. Brzdový kotouč. Fig.1. BRAKE DISK. DEFEKTOSKOPIE

6 168 DEFEKTOSKOPIE 2011

ADY DOMENA BENEFIT TO CALIBRATION APPARATUS SERIES DOMENA

ADY DOMENA BENEFIT TO CALIBRATION APPARATUS SERIES DOMENA Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic PŘÍSPĚVEK KE KALIBRACI PŘÍSTROJŮŘADY DOMENA BENEFIT TO CALIBRATION

Více

MAGNETICKÉ LOKÁLNÍ MĚŘENÍ STAVU ZUŠLECHTĚNÍ OCELI MAGNETIC LOCAL MEASUREMENT OF STATE OF THERMAL REFINED STEEL. B.Skrbek 1, I.

MAGNETICKÉ LOKÁLNÍ MĚŘENÍ STAVU ZUŠLECHTĚNÍ OCELI MAGNETIC LOCAL MEASUREMENT OF STATE OF THERMAL REFINED STEEL. B.Skrbek 1, I. MAGNETICKÉ LOKÁLNÍ MĚŘENÍ STAVU ZUŠLECHTĚNÍ OCELI MAGNETIC LOCAL MEASUREMENT OF STATE OF THERMAL REFINED STEEL B.Skrbek 1, I.Tomáš 2 1 Technical University of Liberec, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1 2 Institute

Více

Josef HOLEC České dráhy, a.s. Contact e-mail: Holec@mail.cd.cz

Josef HOLEC České dráhy, a.s. Contact e-mail: Holec@mail.cd.cz Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic OPTIMALIZACE RUTINNÍCH ULTRAZVUKOVÝCH ZKOUŠEK ZA PODPORY

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I Studijní opora Radek Čada Ostrava 2007 Recenze: doc. Dr. Ing. René Pyszko (FMMI, VŠB Technická univerzita Ostrava), prof. RNDr. Erika Mechlová,

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC Otázky 1. Zmenšení objemu odlitku při tuhnutí taveniny se nazývá (UT2-7, str.13) stažení. smrštění. zmenšení. sražení. 2. Účel nálitků

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ing. Petr Hradil ANALÝZA PŮSOBENÍ POLOTUHÝCH MECHANICKÝCH SPOJŮ V DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ANALYSIS OF SEMI-RIGID BEHAVIOUR

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 Navigace v dokumentu OBSAH Kohoutková, A. K ístek, V. Význam smykových deformací p i zkou kách betonových trámk 33 Albert, D. Rohon, P. Vztah mezi obvodem u paty kmene

Více