Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012 Autor práce: Mgr. Jana Šejnohová

2 OBSAH ÚVOD GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ RŮST POČTU OBYVATELSTVA PŘÍČINY RŮSTU POPULACE PORODNOST A ÚMRTNOST DŮSLEDKY ENORMNÍHO NÁRŮSTU POPULACE RŮST POPULACE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE POPULAČNÍ EXPLOZE PROBLÉMY RŮSTU OBYVATELSTVA VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH 20 3.VODA ZDROJ ŢIVOTA A SMRTI GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ VODOU NEDOSTATEK NEZÁVADNÉ VODY NÁSLEDKY NEDOSTATKU NEZÁVADNÉ VODY PROBLÉM NEDOSTATKU NEZÁVADNÉ VODY V MONGOLSKU PŘÍRODNÍ PODMÍNKY MONGOLSKA OBYVATELSTVO MONGOLSKA PŘÍKLAD ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PITNÉ VODY PROJEKT OBECNĚ PŘÍKLAD PROJEKTU REALIZOVANÉHO V OBLASTI..30 DIDAKTICKÉ TRANSFORMACE.35 ZÁVĚR 36 POUŢITÁ LITERATURA

3 Úvod Růst počtu obyvatel na Zemi je jedním z globálních problému lidstva. Nejen v poslední době je to v velice aktuální téma, které postihuje celou planetu, i kdyţ v jednotlivých regionech světa poměrně odlišně. V některých oblastech světa se populace rozrůstá enormní rychlostí, coţ sebou přináší další problémy, jako jsou zvyšující se nároky na potraviny, vodu, suroviny atd. V první části se práce zaměřuje na globální problémy, jejich stručné vysvětlení a rozdělení. Poté je blíţeji rozebrána problematika populační exploze, její příčiny a důsledky. Po konzultaci jsem se v poslední části práce zaměřila na problém nedostatku pitné vody ve světě. Jsou zde uvedeny komplikace související s vodou, konkrétněji s nedostatkem nezávadné vody. Nakonec práce jsem uvedla příklad projektu, který se snaţí právě nedostatek vody řešit. Tento projekt se bude realizovat letos v Mongolsku, tudíţ je to aktuální způsob řešení, který se aplikuje při zmírňování následků nedostatku vody. 3

4 1. Globální problémy Podle Zprávy o stavu světové populace 2011, zveřejněné Fondem OSN, je na Zemi uţ 7 miliard lidí. Jejich počet se kaţdým dnem zvyšuje. Nejrychleji roste populace v Asii. Zatím v počtu obyvatel vede Čína, má rekordní miliardu a 300 milionů, brzy ji však ale asi předběhne Indie. Navíc se většina expertů shoduje, ţe populační exploze čeká také Afriku. Většina lidí naší planety ale nemyslí na ochranu ţivotního prostředí, ovzduší, vody, půdy, nebo na záchranu deštných pralesů. Z toho potom plynou problémy, které přesahují regionální hranice, zasahují celý svět, globální problémy. Přitom právě globální problémy se týkají celé civilizace a dají se řešit pouze celosvětovým úsilím Základní rozdělení Základní otázkou je, kolik globálních problémů je v současné době potřeba řešit. Hovoří se o několika globálních problémech, JENÍČEK (2003) je dělí do 3 hlavních skupin: I. Intersociální problémy vznikají ve vzájemných vztazích mezi lidmi. Tyto problémy souvisí s konfliktem mezi různými společenskými a ekonomickými skupinami a systémy: problém války a míru ( nevyjímaje pravděpodobné jaderné, chemické a biologické konflikty), problém zaostalosti (sociálně ekonomické) měně rozvinutých (rozvojových) zemí: těmto zemím, které v minulosti byly většinou klasické kolonie nebo polokolonie, se snaţí pomáhat ODA (oficiální rozvojová pomoc), problém mezinárodní zadluţenosti: problémem je stále se prohlubující dluhová krize rozvojových zemí, která trvá od roku 1982; navíc ze zemí, kterých se zadluţenost týká, neustále odtéká čistý kapitál zahraničním firmám, které tyto země v podstatě čím dál víc vysávají; existují iniciativy, které se snaţí, aby byly všechny dluhy rozvojovým zemím odpuštěny, problém změn mezinárodních ekonomických vztahů: snaha dostat zboţí z rozvojových států na trhy vyspělých zemí (např. organizace Fair trade), úsilí o spravedlivější pravidla pro obchod a oddluţení chudých zemí. 4

5 II. Antroposociální problémy se týkají budoucnosti člověka: problémy sociální, humanitární a kulturní. Mnohdy se souhrnně mluví o problému budoucnosti člověka, který se pak dále dělí na: problém absolutní chudoby: mezinárodně stanovenou hranicí chudoby je příjem ve výši 1 amerického dolaru na den; problémem je ţe přes 1,2 miliardy lidí ţije s příjmem niţším, dokonce polovina obyvatel Země ţije za méně neţ 2 dolary denně, problém šíření epidemií a drogových závislostí: epidemie AIDS (na světě podle odhadů ţije 34 milionů HIV pozitivních včetně 2,5 milionu dětí, sniţuje se však úmrtnost na AIDS, díky novým, dostupnějším lékům) a dalších onemocnění (cholera, malárie, tyfus, tuberkulóza), zmutované viry chřipky, masové rozšíření drog v Evropě (na světě více neţ 200 milionů lidí uţívá nezákonné drogy), do této kategorie patří také pití alkoholu a kouření cigaret, coţ jsou nejrozšířenější drogy na světě, problém terorismu: tento problém neustále rozdmýchávají nadnárodní a politické konflikty: např. Kosovo, Čečensko, Izrael, Severní Irsko, tzv. Svatá válka (dţihád) a oproti tomu tzv. válka proti terorismu, problém nekontrolované mezinárodní migrace: problém běţenců, uprchlíků před válkou, tzv. vnitřních uprchlíků a problém ekonomické migrace, problém nerovného přístupu ke vzdělání, zdravotnické péči, bydlení, lidským právům apod.: přibliţně 113 milionů dětí nemá přístup ani k základnímu vzdělání, III. Ekosociální problémy jsou následkem společností: narušených vazeb mezi přírodou a lidskou populační problém: Populační problém je jeden ze základních globálních problémů, kterému musí čelit dnešní, ale zejména také budoucí společnost. Počet obyvatel Země se neustále zvyšuje. První miliardy dosáhlo lidstvo v roce 1804, druhé v roce 1927 (za 123 let), třetí v roce 1960 (za 23 let), čtvrté jiţ po 14 letech v roce 1974, páté v roce 1987 (po 13 letech), šesté v roce 1999, to znamená po 12 letech a zatím poslední sedmé v roce 2011, také po 12 letech (původně se ale počítalo aţ s rokem 2015); kaţdý rok se počet obyvatel planety Země zvýší o zhruba 80 milionů, v roce 2050 má na Zemi ţít 8,9 miliard lidí a koncem 21. století miliard lidí, otázkou je, zda nás v takovém počtu planeta uţiví, 5

6 Graf 1 Vývoj světové populace v letech , projekce do roku 2050 Zdroj: potravinový (nutriční) problém: nedostatek potravin, kterým trpí 852 milionů lidí, se netýká jen Afriky, ale také dalších kontinentů, kaţdým rokem umírá hladem přes 5 milionů dětí; s tímto problémem souvisí také nedostatek pitné vody, nebo její špatná dostupnost, 1,1 miliardy lidí v rozvojových zemích nemá dostatečný přístup k vodě a 2,6 miliardám lidí chybí alespoň základní hygienické zařízení (s nedostatkem čisté vody souvisí řada nemocí, které jsou v mnoha případech smrtelné), surovinový a energetický problém: problém neobnovitelnosti zdrojů surovin, předpokládá se, ţe v letech budou vytěţena všechna zatím známá naleziště ropy, řešením je recyklace surovin, úsporná opatření, nutnost přechodu na obnovitelné zdroje energie( slunečná, větrná a jaderná energii), ekologický problém: globální oteplování, zeslabování ozónové vrstvy, skleníkový efekt, ohroţení globálními klimatickými změnami, zvednutí hladin oceánů a moří (téměř 40 % světové populace hrozí zaplavení jejich území), nedostatek zdrojů surovin vedoucí ke konfliktům a válkám. 6

7 Nejméně rozvinuté země Arabské státy Východní Asie a Tichomoří Latinská Amerika a Karibik Jižní Asie Subsaharská Afrika Střední a Východní Evropa OECD 2. Růst počtu obyvatelstva V předchozí kapitole jsme si nastínili, jaké problémy jsou v dnešní době povaţovány za celosvětové, globální. Samozřejmě existuje spoustu dalších klasifikací, ale cílem mé práce není popsat všechny globální problémy, nýbrţ zaměřit se na jeden konkrétní a to populační explozi. K obrovskému nárůstu populace došlo ve druhé polovině minulého století. Tehdy přírůstek obyvatel dosahoval aţ dvou procent ročně. I kdyţ současný přírůstek činí 1,1 procenta ročně, představuje populační exploze jeden za základních globálních problémů. V kaţdé minutě se na světě narodí asi 250 dětí a zároveň 100 lidí zemře. Graf 2 Roční přirozený přírůstek obyvatelstva v období a odhad na období ,5 2 1, ,5 0-0,5 Zdroj: (vlastní zpracování) Růst počtu obyvatelstva není rovnoměrný. Za celkovými údaji se skrývají značné regionální rozdíly, na jedné straně rozdíly ve změnách početního stavu populace, na straně druhé v kvalitě ţivota. Podstatný rozdíl se ukáţe při srovnání situace v rozvinutých zemí a ve většině zemích rozvojových. V Evropě dochází k úbytku obyvatelstva, zatímco v Africe země dosahují průměrně skoro 2,1 procentního přírůstku. 7

8 Obrázek 1 Mapa zemí podle stupně vyspělosti (dle OSN, 2004) S Vyspělé zem ě M é n ě v ys p ě lé z em ě Nejm éně vyspělé země C h yb í da ta Km Zdroj:www.rozvojovka.cz Podle střední prognózy, kterou zveřejnilo OSN v roce 2006 se počet obyvatel Země zvýší z 6,6 miliard v roce 2007 na 9,2 miliard v roce 2050, s tím, ţe naprostá většina přírůstku, asi 2,5 miliardy, bude připadat na rozvojové země. V této nejpravděpodobnější variantě se počítá s poklesem plodnosti v rozvojových zemích. V současné době v těchto zemích připadá v průměru 2,7 dítěte na jednu ţenu, v roce 2050 se předpokládá sníţení na 2 děti. Kdyţ ale k této předpokládané změně nedojde a reprodukční poměry zůstanou v rozvojových zemích na současné úrovni, bude růst značně vyšší a počet obyvatel na Zemi v polovině 21. století dosáhne dvanácti miliard. 8

9 Tabulka 1 Úhrnná plodnost v jednotlivých regionech (počet dětí na 1 ţenu) Region Nejméně rozvinuté země 6,6 4,9 Arabské státy 6,7 3,6 Východní Asie a Tichomoří 5,0 1,9 Latinská Amerika a Karibik 5,0 2,5 Jiţní Asie 5,5 3,2 Subsaharská Afrika 6,8 5,5 Střední a východní Evropa 2,5 1,5 OECD 2,6 1,7 Zdroj : Příčiny růstu populace Většina populací ţivočichů se zvětšuje (popřípadě zmenšuje) v závislosti na dostupnosti zdrojů potravy, úkrytu, partnerů pro rozmnoţování, výskytu chorob atd. Lidská populace ale některá ekologická pravidla snad ani nerespektuje. K nejrapidnějšímu růstu populace v současné době dochází zejména v zemích a oblastech, kde je dostupnost potravy niţší, méně prostředků k bydlení a chorob více. Růst kaţdé populace je závislý především na dvou faktorech. Jedná se o porodnost a úmrtnost. Přibliţně od 19. století, odkdy se růst populace sleduje, porodnost i úmrtnost klesají. Vzhledem k zlepšující se péči o novorozence, kvalitnější zdravotní péči a hygienickým podmínkám je pokles úmrtnosti strmější neţ pokles porodnosti, tudíţ se přírůstek obyvatelstva zvyšuje. K tomuto jevu ale nedochází ve všech místech světa stejně. Jedny země mají jiţ hlavní fázi růstu za sebou, v druhých počet obyvatel stále roste. V současné době se ve vyspělých státech ustálil počet obyvatel na určitém bodě, avšak rozvojové země zaţívají populační boom. Na vině je mimo jiné tzv. demografická revoluce. (Demografická revoluce = proces přechodu od situace, kdy se v dané společnosti rodí více dětí, ale hodně jich umírá před dosaţením dospělého věku, ke stavu, kdy se v rodině rodí dětí méně (2-3), ale skoro všechny se doţijí dospělosti. V podstatě se také demografická revoluce dá charakterizovat poklesem hrubé míry porodnosti a hrubé míry úmrtnosti. Dále 9

10 klesá kojenecká úmrtnost a zvyšuje se naděje na doţití.) V rozvojovém světě je jedním z důvodů velkého počtu dětí v rodině jejich ekonomický přínos pro rodinu. Jde o levnou pracovní sílu, neboť náklady na jejich výţivu a výchovu jsou v těchto společnostech relativně nízké. Další výhodou velkého počtu potomků je fakt, ţe později zabezpečí rodiče ve stáří. Významnou roli hraje jiţ zmiňovaná vysoká úmrtnost v dětském věku. Je tedy v podstatě nutné mít více dětí, aby se alespoň některé doţilo dospělého věku. Faktory zaloţené na ekonomických souvislostech doprovází náboţenská a kulturní tradice dané společnosti Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel ve světě a jednotlivých světadílech, prognóza vývoje (v tisících) Rok Svět Afrika Asie Evropa Stř. a J. Amerika Severní Amerika Oceánie Prognóza vývoje počtu obyvatel Zdroj: 10

11 Porodnost a úmrtnost Porobnost/úmrtnost je číselný údaj, který uvádí počet narozených/zemřelých za konkrétní časové období. Uvádí se v přepočtu na 1000 jedinců, v promilích. Významný pokles úmrtnosti nastal díky demografické revoluci. Na populační vývoj má velký vliv hlavně porodnost. Existují 4 etapy vývoje příčin úmrtnosti ve světě: 1. etapa morů a válečných ztrát (naděje na doţití kolem 30 let) 2. etapa ustupujících pandemií (naděje na doţití kolem 40 let) 3. etapa mizících infekcí, úmrtnost mají na svědomí nemoci srdce - např. infarkt, mozku - zejm. mrtvice a novotvary (naděje na doţití přes 50 let) 4. etapa se týká vyspělých zemí, dohází ke sniţování úmrtnosti na nemoci oběhového systému Nejdůleţitější faktory, které mají vliv na sniţování úmrtnosti, je dostupnost a úroveň lékařské péče, celková ţivotní úroveň, úroveň hygieny, vzdělání, stravování, prevence, atd Důsledky enormního nárůstu populace Exponenciální růst populace má podstatný vliv na řadu ekologických, ekonomických i sociálních problémů ve světě. Větší mnoţství lidí potřebuje k ţivotu mnohem více potravy, energie, materiálů, surovin atd., coţ můţe mít nakonec katastrofální vliv na naše ţivotní prostředí. Obrovským problémem je dostupnost nezávadné pitné vody. V současné době má přístup k pitné vodě jen 70% lidské populace, zbytek (přibliţně 2 miliardy lidí) je ohroţen nemocemi, nebo je suţuje ţízeň aţ dehydratace. Tímto problémem se ale budu dále zabývat v dalších částech této práce, proto zde jen zmínka na okraj. 11

12 Růst populace v rozvojových zemích Mezi jednotlivými oblastmi rozvojových zemí se lze najít značné rozdíly v charakteru přirozené reprodukce. Tyto odlišnosti souvisejí s úrovní ekonomického rozvoje daných zemí a odpovídají jejich pozici v jednotlivých etapách demografické revoluce. Ve většině zemí jihovýchodní a východní Asie a Jiţní Ameriky jiţ významně poklesla úmrtnost, postupně se sniţuje také porodnost. Z toho důvodu je zde přirozený přírůstek jen slabě nad celosvětovým průměrem. Zvláštní místo zaujímá miliardová populace Číny, kde se významně sníţila porodnost díky tvrdé státní regulační politice. Zdejší úroveň plodnosti v současné době dosahuje 1,7 dítěte na jednu ţenu, coţ je situace srovnatelná s řadou evropských zemí. Navíc přirozený přírůstek čínské populace činí 0,6% ročně. Tato hodnota je výrazně pod celosvětovým průměrem. Tento vývoj má velký vliv na fakt, ţe by Čínu v roce 2025 měla v počtu obyvatelstva předběhnout Indie. Další rozvojové země se pohybují v hodnotách kolem 3% přirozeného přírůstku. Nejhorší stav je v subsaharské Africe, kde ţeny běţně rodí přes 5 dětí. Na druhou stranu ale kvůli epidemii HIV/AIDS v některých zemích jiţní Afriky dochází k úbytku obyvatelstva. Populační vývoj souvisí s mnoho dalšími problémy jako jsou např. problémy ekonomické, sociální, politické, environmentální apod. Jakmile se ale stát snaţí regulovat porodnost, zasahuje v podstatě do základních lidských práv jako je právo na reprodukci. Obecný názor je takový, ţe jakmile se zlepší ekonomická a sociální situace v zemi, zvláště pak postavení ţeny ve společnosti, dojde ke sníţení plodnosti počtu dětí, které se v průměru narodí ţeně během jejího ţivota. 12

13 Obrázek 2 Mapa přirozeného přírůstku ve světě ( ) Přirozený přírůstek (v %) data nejsou k dispozici záporné hodnoty 0,1 1 1,1 2 0,2 3 3 a více Zdroj: (vlastní úprava) Problémy týkající se populační exploze Chudoba Chudoba je v současnosti chápána jako jeden z nejzávaţnějších problémů globalizovaného světa. Řada mezinárodních organizací se snaţí chudobu vymítit, nebo alespoň zmírnit její dopady na společnost. Jeden z důvodů boje proti chudobě je fakt, ţe chudoba zapříčiňuje řadu dalších globálních jevů, které ohroţují bezpečnost a stabilitu bohatých států (migrace, ilegální obchod s lidmi, drogami a zbraněmi a mezinárodní terorismus). 13

14 Chápání chudoby se liší podle ţivotní úrovně kaţdé společnosti. Nejčastějším způsobem určování chudoby je hranice vyjadřující minimální výši příjmu, která je nutná k zabezpečení základních ţivotních potřeb, tedy potravy a obydlí. Za hranici extrémní chudoby stanovila Světová banka v roce 1990 příjem jednoho amerického dolaru denně. Existují velké rozdíly v pojetí chudoby na venkově a ve městech. Experti odhadují, ţe 70% chudých lidí ţije na venkově. V chudých částech světa se lidé převáţně ţiví zemědělstvím, které je fyzicky vyčerpávající a málo ohodnocené. Další z příčin chudoby je nespravedlivé a nerovné rozdělení půdy. Řešením je agrární reforma, díky které se lidé, jenţ obdělávají určitou část půdy, mohou stát jejími vlastníky. Značné nebezpečí, které podporuje růst chudoby na venkově, představuje přirozená migrace do měst. Z venkova totiţ většinou odcházejí schopní lidé v produktivním věku. Ve městech má chudoba jinou podobu. Typickým rysem je zde bezdomovectví a chudinské čtvrti. V rozvojovém světě se pak jedná o jejich extrémní verzi v podobě slumů. Slumy mají určité charakteristiky, jako jsou např. vysoká koncentrace obyvatelstva, vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanost, vysoká kriminalita, častá onemocnění související s nízkou úrovní zdravotní péče, velké koncentrace lidí a nedostatečné hygienické infrastruktury, atd. Graf 3 Procentuální podíl obyvatel ţijících pod hranicí chudoby (1,08 USD na den) Východní Asie Jiţní Asie Jihovýchodní Asie Západní Asie Severní Afrika Subsaharská Afrika Latinská Amerika a Karibik Jiţní a Východní Evropa Společenství nezávislých států Rozvojové země ,1 20,8 1,6 2,6 46,8 10,3 0,1 0,5 31, ,8 33,4 8,9 2,5 2 45,9 9,6 1,3 5,5 23, ,9 29,5 6,8 3,8 1,4 41,1 8,7 0,7 0,6 19, ,5 20,8 10,4 0,8 1,3 23,4 5,2 0 0,3 15, Zdroj: (vlastní zpracování) 14

15 Urbanizace V průběhu 20. století došlo k velké koncentraci světového obyvatelstva do měst. Zatímco v 70. letech ţilo ve městech 37% všech lidí, v roce 2007 světová městská populace dohnala venkovskou. Týdně se do měst stěhuje 1,4 miliónů lidí. Bohuţel to však ale neznamená, ţe by nově přistěhovaná městská populace ţila v lepších podmínkách. V subsaharské Africe aţ 70% městských obyvatel ţije ve slumech. Výhled do roku 2030 předpokládá, ţe celosvětová populace vzroste o 0,97% za rok, obyvatelstvo měst by se ale mělo zvýšit o 2,67% ročně. Jestliţe tento současný vývoj bude přetrvávat i nadále, bude se populace na světě zdvojnásobovat kaţdých 38 let. Podle předpovědi OSN se současný stav světové městské populace s počtem 3,2 miliardy vzroste v roce 2030 aţ k 5 miliardám, coţ bude znamenat, ţe 3 z 5 lidí budou ţát ve městě. V roce 2050 by mohly bydlet ve městech dokonce dvě třetiny celkové populace světa. V roce 1950 se nacházelo na světě 83 měst s více neţ 1 miliónem obyvatel, v roce 2007 existovalo 468 městských území s populací překračující milión. Rozdíly lze najít téţ ve struktuře sloţení megalopolí (tzn. měst s více neţ 10 milióny obyvatel). Z dvaceti dnešních megaměst je jich 15 soustředěno v méně rozvinutých oblastech světa. V důsledku urbanizace se předpokládá, ţe v roce 2015 bude na světě 23 melopolí. Ve slumech dnes ţije něco přes miliardu lidí, do roku 2030 by jejich počet mohl přesáhnout 2 miliardy. I tak se lze na urbanizaci rozvojových zemí dívat pozitivně. Vzhledem k lepší dostupnosti k základním potřebám je chudoba ve městech mnohdy snesitelnější, neţ na venkově. Tabulka 3 Počet lidí ţijících v městských slumech v roce 2006 (v mil.) Asie 581 Subsaharská Afrika 199 Latinská Amerika a Karibik 134 Svět 998 Zdroj: (vlastní zpracování) Potravinová krize Dalším problémem je zajištění dostatečného mnoţství potravin pro stále větší mnoţství obyvatel. V chudých zemích jsou obyvatelé ohroţeni také velkým nárůstem cen potravin. Jednou z příčin je rostoucí poptávka silných ekonomik Číny a Indie, dále jsou na vinně 15

16 výkyvy počasí jako jsou extrémní sucha a záplavy. Další příčinou růstu cen potravin je stále se zvyšující cena ropy, tudíţ rostou náklady na dopravu a na nákup hnojiv. K nedostatku potravin také přispívá nástup biopaliv. První problém je ten, ţe se vyrábí z plodin, které jsou prvotně určeny pro spotřebu (cukrová řepa, kukuřice a obilí). Druhý problém je, ţe pěstování těchto plodin zabírá zejména v chudých zemích půdu pro zemědělství, které by mohlo ţivit místní obyvatelstvo. Navíc roste počet lidí, kteří ještě nedávno nedostatkem potravin netrpěli. Můţe za to rostoucí inflace, která stále více vyčerpává minimální příjmy rodin. Ty jsou nucené nakupovat méně potravin, nebo potraviny méně výţivné. Výsledkem je v obou případech hlad a podvýţiva. Jeden příklad za všechny. V roce 2008 průměrná rodina v Afghánistánu utratila asi 45% svých příjmů za jídlo, v roce 2006 uţ to ale bylo pouze 11%. Potravinovou krizi se snaţí zmírnit humanitární pomoc různých států a organizací. Skoro 80 milionů lidí je závislých na dodávkách potravin. Podvýţiva V souvislosti s předchozím problémem je ţivot lidí v mnoha zejména chudých zemích ohroţen podvýţivou. Skoro polovinu všech úmrtí dětí má na svědomí podvýţiva. Nejvíce ohroţeny jsou děti v ranném věku ţivota a ţeny. Podvýţiva vede ke zvýšení dětské a mateřské nemocnosti, k niţší produktivitě, ke sníţené schopnosti učit se, k vyšší celkové úmrtnosti a k zpomalování nebo aţ úplnému zastavení tělesného růstu. V současné době se výţiva ve většině oblastí světa pomalu zlepšuje. Není tomu tak ale ve východní Africe, kde se počet podvyţivených dětí neustále zvyšuje. V této oblasti trpí přes 20 milionů dětí podvýţivou, chronická podvýţiva zde ohroţuje přes dva miliony dětí, z čehoţ půl milionu trpí tzv. akutní podvýţivou, která přímo ohroţuje jejich ţivot. Existují různé způsoby jak se podvýţivě bránit. Základem je sníţit chudobu a zvýšit příjem rodin, zlepšit péči o děti a ţeny, zajistit přístup k nezávadné vodě. Dále je vhodné šířit informace o prospěšnosti kojení a o výţivě, a také celkově zpřístupnit vzdělání ţenám a dívkám. Šíření chorob, zejména HIV/AIDS V současné době ţije na světě více neţ 33 milionů lidí,kteří se nakazili virem HIV. Skoro dvě třetiny z nich ţijí v subsaharské Africe, kde v některých zemích je nemocí zasaţeno přes 30% obyvatelstva v produktivním věku. Nakaţení umírají na různé infekce, které jsou díky narušené imunitě pro ně smrtelné. V Africe se jedná zejména o tuberkulózu. Podstatnou roli ve sníţení počtu HIV pozitivních hraje prevence a informovanost o 16

17 AIDS. Byly jiţ zaznamenány pozitivní změny sexuálního chování mladých lidí, zlepšila se prevence přenosu viru z matky na dítě a dostupnost antiretrovirotikům. Virus HIV postihuje lidi všech společenských vrstev a profesí. Problémem je jejich sociální vyřazení, nemoc AIDS je stále povaţována za stigma, které nemocného odsune na okraj společnosti. Navíc ze strachu z vyloučení ze společnosti mnohdy lidé ani nechtějí o moţnostech nakaţení se virem slyšet, natoţ se nechat vyšetřit, jestli tuto nemoc jiţ nemají. Obrovské následky má také velký počet sirotků, jimţ jejich rodiče zemřeli na AIDS. Tyto děti pak ţijí v otřesných podmínkách nebo na ulici, musejí se starat o své mladší sourozence, nemohou chodit do školy a většinou ani na lékařskou péči se jim nedostává. V nejvíce postiţených zemích má mnoho ţen omezený přístup ke vzdělání, nemají skoro ţádná vlastnická práva, často jsou tedy závislé na partnerovi, a mnohdy musí čelit sexuálnímu napadání nebo jiným formám násilí. Občas se dozvídáme dokonce o takových případech, kdy mladá dívka, panna, je znásilněna muţem HIV pozitivním, protoţe existuje pověra, ţe sex s pannou nemoc léčí. Pravděpodobnost, ţe se v subsaharské Africe nakazí ţena ve věku lety je třikrát větší neţ u muţů stejného věku. V Africe tvoří ţeny dokonce 61% HIV pozitivních. Dramaticky se vyvíjí situace ve východní Evropě a v zemích bývalého Sovětského svazu. Zde se počet lidí nakaţených virem rapidně zvyšuje. V roce 1995 zde ţilo HIV pozitivních lidí, dnes je to podle odhadů přes 1,5 milionu. Nejhůře na tom jsou Rusko, Ukrajina a Estonsko. Nemoc se rychle šíří také v zemích střední Asie. V této oblasti je hlavní příčinou nákazy injekční aplikace drog. Podle zpráv UNAIDS (Světový program pro HIV/AIDS) vyplývá, ţe většina států se nemocí AIDS vyrovnává lépe neţ v minulosti. Mezi úspěchy se zařazují změny v sexuálním chování, kdy lidé stále častěji pouţívají kondomy, nestřídají tolik sexuální partnery a jsou zdrţenlivější se začátkem sexuálního ţivota. V současné době se jiţ téměř nevyskytují případy, kdy se člověk nakazil infikovanou krví při transfuzi. Kromě prevence je nutné zaměřit se na léčbu AIDS. V současnosti zatím neexistuje lék na úplné vyléčení této nemoci, ale uţ jsou dostupné léky, antiretrovirotika, které nástup nemoci oddálí, a tak prodlouţí a zkvalitní ţivot nemocného. V současné době má ale jen ¼ nakaţených lidí k těmto lékům přístup. 17

18 Obrázek 3 Mapa výskytu HIV - podíl HIV pozitivních lidí na celkové populaci státu (v %). (2005) Výskyt HIV (v %) data nejsou k dispozici do 0,5 0,6 2 2,1 5 5,1 15 Více neţ 15 Zdroj: (vlastní úprava) Vyčerpání zdrojů Vzhledem k tomu, ţe se lidská populace neustále rozrůstá, vyčerpává stále více přírodní zdroje, na kterých je závislá (úrodná půda, čistá voda, suroviny, ţivé zdroje atd.). I kdyţ se v minulosti přepokládalo, ţe loţiska fosilních paliv budou jiţ v této době vyčerpána, není tomu tak. Došlo k objevení nových loţisek, coţ ale neznamená, ţe i tyhle se brzy nevytěţí. Dalším podstatným problémem neustále rostoucí vyuţívání ţivotního prostředí. Hrozí situace, kdy bude překročena kritická hranice. V oblastech, kde lidi trpí nedostatkem pitné vody, se budují hloubkové vrty, které odčerpávají vodu uloţenou hluboko pod povrchem. 18

19 Tyto zdroje ale nejsou doplňovány přirozeným koloběhem vody, tudíţ dochází k jejich postupnému vyčerpávání. Navíc po celém světě dochází k degradaci úrodné půdy, většina vhodné půdy je dnes zemědělsky obhospodařována. Neustále se ale hledají další plochy k pěstování plodin a chovu dobytka, coţ vede k erozi a znehodnocování půdy. Pro tyto účely se navíc kácí původní lesy, které mají pro lidstvo nenahraditelnou funkci. Environmentální migrace S předchozím tématem úzce souvisí problém environmentální migrace. Pokud v dané oblasti dojde k vyčerpání přírodních zdrojů, přírodní katastrofě či zásadní změně ţivotního prostředí, která ovlivní ţivot obyvatel tak, ţe je připraví o ţivotně důleţité přírodní zdroje, obydlí či obţivu, jsou lidé nuceni opustit své domovy a hledat obţivu jinde. V tomto případě dochází k tzv. environmentální migraci aţ environmentálnímu uprchlictví. Následkem je hromadné přesídlování, které můţe narušit rovnováhu v cílových oblastech a tím vyvolávat konflikty. Environmentální migranti jsou nuceni dočasně, dlouhodobě nebo trvale opustit své bydliště a přesunout se jinam. Důleţitou roli hrají i politické a ekonomické faktory. Existují tři základní kategorie environmentálních migrantů (uprchlíků): o Environmentálně motivovaní migranti své bydliště opouštějí spíše preventivně z obavy z váţné environmentální hrozby znečištění, opakující se přírodní katastrofy o Environmentální přesídlenci jsou nuceni opustit své bydliště kvůli velké přírodní katastrofě (jaderná katastrofa v Černobylu) o Rozvojoví přesídlenci musejí odejít ze svého bydliště z důvodu určité rozvojové činnosti např. posupující urbanizace, stavba přehrady. 19

20 Problémy růstu obyvatelstva ve vyspělých zemích Stárnutí populace Ve vyspělých zemích je obrovským problémem, spojeným s velkým růstem počtu obyvatelstva, stárnutí populace. Jedná se o proces, kdy roste podíl starších (60+) osob vůči osobám mladším (do 15 let). Tento fakt má na svědomí sniţování počtu narozených dětí a zároveň prodluţování střední délky ţivota. Například v Japonsku se podíl obyvatel nad 65 let za posledních 20 let skoro zdvojnásobil, coţ zvyšuje tlak na zdravotní a penzijní systémy. Věkovou strukturu dané společnosti ovlivňují tři základní faktory porodnost, úmrtnost a migrace. Těmito komponenty se ale zabývám v předchozích částech práce, proto se zde jiţ k nim nebudu vracet. Podmínkou pro označení nějaké populace jako staré nebo stárnoucí je podíl minimálně 8% obyvatel ve věku 65 let a starších. Vzhledem ke stále zlepšující se lékařské péči a celkově kvalitnějším podmínkám pro ţivot, se délka ţivota obyvatel ve vyspělých zemích neustále prodluţuje. V kombinaci s dnešním trendem rodin mít děti co nejpozději a většinou jen v malém počtu, není divu, ţe populace stárne. Od druhé poloviny 19. století se neustále zvyšuje střední délka ţivota. V té době se naděje na doţití pohybovala kolem 41 let, v současnosti se v nejvyspělejších zemích přibliţuje 80 rokům. Dalším problémem souvisejícím se stářím je feminizace stáří. Po šedesátém roce ţivota rapidně ubývají počty muţů. Svět starých lidí je tedy zejména světem ţen. Pokud staří muţi z důvodu svého věku onemocní, mohou se většinou spolehnout na fakt, ţe se jejich manţelka o ně postará. Ţeny to tak snadné nemají, většinou jejich muţ uţ neţije, a tak musejí hledat pomoc u svých dětí, většinou u svých dcer. Ty často pečují jak o své, tak o manţelovi rodiče. Dochází tedy k situaci, kdy má průměrný manţelský pár poprvé v historii více rodičů neţ dětí. Výhledově se dá očekávat, ţe v roce 2050 kaţdý pátý člověk na světě bude starší 60-ti let. V roce 2150 to uţ dokonce bude kaţdý třetí člověk. Regionem s největším podílem 20

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby. Ondřej Baťa

Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby. Ondřej Baťa Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby Ondřej Baťa Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je charakterizovat konzumní společnost, určit příčiny jejího vzniku a analyzovat její

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Masarykova univerzita. Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově

Masarykova univerzita. Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Gulová,

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

Obecný rámec energetiky

Obecný rámec energetiky Shrnutí V oblasti energetiky se nacházíme na rozcestí a v bodě zlomu. V kaţdém případě ale zvolená cesta musí zajišťovat dostatečnost a bezpečnost dodávek energie a jejich environmentální udrţitelnost

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Národní analýza současného stavu

Národní analýza současného stavu Nejlepší stavby v České republice oceněné v přehlídce Stavba roku v letech 2001-2011 Národní analýza současného stavu Odborné vzdělávání stavebních profesí v oblasti energetické náročnosti budov a OZE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

Stav a perspektivy území Evropské unie

Stav a perspektivy území Evropské unie Stav a perspektivy území Evropské unie Aktualizované znění 2011 Podklad k Územní agendě Evropské unie 2020 2 Stav a perspektivy území Evropské unie Aktualizované znění 2011 Podklad pro Územní agendu Evropské

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bakalářská práce Autor: Adam Kuchtiak Makléř Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 19. října 2010 Verze 2.0 ~ 1 ~ Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 1 ÚVOD... 7 2 METODICKÉ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TVORBY ROP SEVEROVÝCHOD...

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více