Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012 Autor práce: Mgr. Jana Šejnohová

2 OBSAH ÚVOD GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ RŮST POČTU OBYVATELSTVA PŘÍČINY RŮSTU POPULACE PORODNOST A ÚMRTNOST DŮSLEDKY ENORMNÍHO NÁRŮSTU POPULACE RŮST POPULACE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE POPULAČNÍ EXPLOZE PROBLÉMY RŮSTU OBYVATELSTVA VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH 20 3.VODA ZDROJ ŢIVOTA A SMRTI GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ VODOU NEDOSTATEK NEZÁVADNÉ VODY NÁSLEDKY NEDOSTATKU NEZÁVADNÉ VODY PROBLÉM NEDOSTATKU NEZÁVADNÉ VODY V MONGOLSKU PŘÍRODNÍ PODMÍNKY MONGOLSKA OBYVATELSTVO MONGOLSKA PŘÍKLAD ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PITNÉ VODY PROJEKT OBECNĚ PŘÍKLAD PROJEKTU REALIZOVANÉHO V OBLASTI..30 DIDAKTICKÉ TRANSFORMACE.35 ZÁVĚR 36 POUŢITÁ LITERATURA

3 Úvod Růst počtu obyvatel na Zemi je jedním z globálních problému lidstva. Nejen v poslední době je to v velice aktuální téma, které postihuje celou planetu, i kdyţ v jednotlivých regionech světa poměrně odlišně. V některých oblastech světa se populace rozrůstá enormní rychlostí, coţ sebou přináší další problémy, jako jsou zvyšující se nároky na potraviny, vodu, suroviny atd. V první části se práce zaměřuje na globální problémy, jejich stručné vysvětlení a rozdělení. Poté je blíţeji rozebrána problematika populační exploze, její příčiny a důsledky. Po konzultaci jsem se v poslední části práce zaměřila na problém nedostatku pitné vody ve světě. Jsou zde uvedeny komplikace související s vodou, konkrétněji s nedostatkem nezávadné vody. Nakonec práce jsem uvedla příklad projektu, který se snaţí právě nedostatek vody řešit. Tento projekt se bude realizovat letos v Mongolsku, tudíţ je to aktuální způsob řešení, který se aplikuje při zmírňování následků nedostatku vody. 3

4 1. Globální problémy Podle Zprávy o stavu světové populace 2011, zveřejněné Fondem OSN, je na Zemi uţ 7 miliard lidí. Jejich počet se kaţdým dnem zvyšuje. Nejrychleji roste populace v Asii. Zatím v počtu obyvatel vede Čína, má rekordní miliardu a 300 milionů, brzy ji však ale asi předběhne Indie. Navíc se většina expertů shoduje, ţe populační exploze čeká také Afriku. Většina lidí naší planety ale nemyslí na ochranu ţivotního prostředí, ovzduší, vody, půdy, nebo na záchranu deštných pralesů. Z toho potom plynou problémy, které přesahují regionální hranice, zasahují celý svět, globální problémy. Přitom právě globální problémy se týkají celé civilizace a dají se řešit pouze celosvětovým úsilím Základní rozdělení Základní otázkou je, kolik globálních problémů je v současné době potřeba řešit. Hovoří se o několika globálních problémech, JENÍČEK (2003) je dělí do 3 hlavních skupin: I. Intersociální problémy vznikají ve vzájemných vztazích mezi lidmi. Tyto problémy souvisí s konfliktem mezi různými společenskými a ekonomickými skupinami a systémy: problém války a míru ( nevyjímaje pravděpodobné jaderné, chemické a biologické konflikty), problém zaostalosti (sociálně ekonomické) měně rozvinutých (rozvojových) zemí: těmto zemím, které v minulosti byly většinou klasické kolonie nebo polokolonie, se snaţí pomáhat ODA (oficiální rozvojová pomoc), problém mezinárodní zadluţenosti: problémem je stále se prohlubující dluhová krize rozvojových zemí, která trvá od roku 1982; navíc ze zemí, kterých se zadluţenost týká, neustále odtéká čistý kapitál zahraničním firmám, které tyto země v podstatě čím dál víc vysávají; existují iniciativy, které se snaţí, aby byly všechny dluhy rozvojovým zemím odpuštěny, problém změn mezinárodních ekonomických vztahů: snaha dostat zboţí z rozvojových států na trhy vyspělých zemí (např. organizace Fair trade), úsilí o spravedlivější pravidla pro obchod a oddluţení chudých zemí. 4

5 II. Antroposociální problémy se týkají budoucnosti člověka: problémy sociální, humanitární a kulturní. Mnohdy se souhrnně mluví o problému budoucnosti člověka, který se pak dále dělí na: problém absolutní chudoby: mezinárodně stanovenou hranicí chudoby je příjem ve výši 1 amerického dolaru na den; problémem je ţe přes 1,2 miliardy lidí ţije s příjmem niţším, dokonce polovina obyvatel Země ţije za méně neţ 2 dolary denně, problém šíření epidemií a drogových závislostí: epidemie AIDS (na světě podle odhadů ţije 34 milionů HIV pozitivních včetně 2,5 milionu dětí, sniţuje se však úmrtnost na AIDS, díky novým, dostupnějším lékům) a dalších onemocnění (cholera, malárie, tyfus, tuberkulóza), zmutované viry chřipky, masové rozšíření drog v Evropě (na světě více neţ 200 milionů lidí uţívá nezákonné drogy), do této kategorie patří také pití alkoholu a kouření cigaret, coţ jsou nejrozšířenější drogy na světě, problém terorismu: tento problém neustále rozdmýchávají nadnárodní a politické konflikty: např. Kosovo, Čečensko, Izrael, Severní Irsko, tzv. Svatá válka (dţihád) a oproti tomu tzv. válka proti terorismu, problém nekontrolované mezinárodní migrace: problém běţenců, uprchlíků před válkou, tzv. vnitřních uprchlíků a problém ekonomické migrace, problém nerovného přístupu ke vzdělání, zdravotnické péči, bydlení, lidským právům apod.: přibliţně 113 milionů dětí nemá přístup ani k základnímu vzdělání, III. Ekosociální problémy jsou následkem společností: narušených vazeb mezi přírodou a lidskou populační problém: Populační problém je jeden ze základních globálních problémů, kterému musí čelit dnešní, ale zejména také budoucí společnost. Počet obyvatel Země se neustále zvyšuje. První miliardy dosáhlo lidstvo v roce 1804, druhé v roce 1927 (za 123 let), třetí v roce 1960 (za 23 let), čtvrté jiţ po 14 letech v roce 1974, páté v roce 1987 (po 13 letech), šesté v roce 1999, to znamená po 12 letech a zatím poslední sedmé v roce 2011, také po 12 letech (původně se ale počítalo aţ s rokem 2015); kaţdý rok se počet obyvatel planety Země zvýší o zhruba 80 milionů, v roce 2050 má na Zemi ţít 8,9 miliard lidí a koncem 21. století miliard lidí, otázkou je, zda nás v takovém počtu planeta uţiví, 5

6 Graf 1 Vývoj světové populace v letech , projekce do roku 2050 Zdroj: potravinový (nutriční) problém: nedostatek potravin, kterým trpí 852 milionů lidí, se netýká jen Afriky, ale také dalších kontinentů, kaţdým rokem umírá hladem přes 5 milionů dětí; s tímto problémem souvisí také nedostatek pitné vody, nebo její špatná dostupnost, 1,1 miliardy lidí v rozvojových zemích nemá dostatečný přístup k vodě a 2,6 miliardám lidí chybí alespoň základní hygienické zařízení (s nedostatkem čisté vody souvisí řada nemocí, které jsou v mnoha případech smrtelné), surovinový a energetický problém: problém neobnovitelnosti zdrojů surovin, předpokládá se, ţe v letech budou vytěţena všechna zatím známá naleziště ropy, řešením je recyklace surovin, úsporná opatření, nutnost přechodu na obnovitelné zdroje energie( slunečná, větrná a jaderná energii), ekologický problém: globální oteplování, zeslabování ozónové vrstvy, skleníkový efekt, ohroţení globálními klimatickými změnami, zvednutí hladin oceánů a moří (téměř 40 % světové populace hrozí zaplavení jejich území), nedostatek zdrojů surovin vedoucí ke konfliktům a válkám. 6

7 Nejméně rozvinuté země Arabské státy Východní Asie a Tichomoří Latinská Amerika a Karibik Jižní Asie Subsaharská Afrika Střední a Východní Evropa OECD 2. Růst počtu obyvatelstva V předchozí kapitole jsme si nastínili, jaké problémy jsou v dnešní době povaţovány za celosvětové, globální. Samozřejmě existuje spoustu dalších klasifikací, ale cílem mé práce není popsat všechny globální problémy, nýbrţ zaměřit se na jeden konkrétní a to populační explozi. K obrovskému nárůstu populace došlo ve druhé polovině minulého století. Tehdy přírůstek obyvatel dosahoval aţ dvou procent ročně. I kdyţ současný přírůstek činí 1,1 procenta ročně, představuje populační exploze jeden za základních globálních problémů. V kaţdé minutě se na světě narodí asi 250 dětí a zároveň 100 lidí zemře. Graf 2 Roční přirozený přírůstek obyvatelstva v období a odhad na období ,5 2 1, ,5 0-0,5 Zdroj: (vlastní zpracování) Růst počtu obyvatelstva není rovnoměrný. Za celkovými údaji se skrývají značné regionální rozdíly, na jedné straně rozdíly ve změnách početního stavu populace, na straně druhé v kvalitě ţivota. Podstatný rozdíl se ukáţe při srovnání situace v rozvinutých zemí a ve většině zemích rozvojových. V Evropě dochází k úbytku obyvatelstva, zatímco v Africe země dosahují průměrně skoro 2,1 procentního přírůstku. 7

8 Obrázek 1 Mapa zemí podle stupně vyspělosti (dle OSN, 2004) S Vyspělé zem ě M é n ě v ys p ě lé z em ě Nejm éně vyspělé země C h yb í da ta Km Zdroj:www.rozvojovka.cz Podle střední prognózy, kterou zveřejnilo OSN v roce 2006 se počet obyvatel Země zvýší z 6,6 miliard v roce 2007 na 9,2 miliard v roce 2050, s tím, ţe naprostá většina přírůstku, asi 2,5 miliardy, bude připadat na rozvojové země. V této nejpravděpodobnější variantě se počítá s poklesem plodnosti v rozvojových zemích. V současné době v těchto zemích připadá v průměru 2,7 dítěte na jednu ţenu, v roce 2050 se předpokládá sníţení na 2 děti. Kdyţ ale k této předpokládané změně nedojde a reprodukční poměry zůstanou v rozvojových zemích na současné úrovni, bude růst značně vyšší a počet obyvatel na Zemi v polovině 21. století dosáhne dvanácti miliard. 8

9 Tabulka 1 Úhrnná plodnost v jednotlivých regionech (počet dětí na 1 ţenu) Region Nejméně rozvinuté země 6,6 4,9 Arabské státy 6,7 3,6 Východní Asie a Tichomoří 5,0 1,9 Latinská Amerika a Karibik 5,0 2,5 Jiţní Asie 5,5 3,2 Subsaharská Afrika 6,8 5,5 Střední a východní Evropa 2,5 1,5 OECD 2,6 1,7 Zdroj : Příčiny růstu populace Většina populací ţivočichů se zvětšuje (popřípadě zmenšuje) v závislosti na dostupnosti zdrojů potravy, úkrytu, partnerů pro rozmnoţování, výskytu chorob atd. Lidská populace ale některá ekologická pravidla snad ani nerespektuje. K nejrapidnějšímu růstu populace v současné době dochází zejména v zemích a oblastech, kde je dostupnost potravy niţší, méně prostředků k bydlení a chorob více. Růst kaţdé populace je závislý především na dvou faktorech. Jedná se o porodnost a úmrtnost. Přibliţně od 19. století, odkdy se růst populace sleduje, porodnost i úmrtnost klesají. Vzhledem k zlepšující se péči o novorozence, kvalitnější zdravotní péči a hygienickým podmínkám je pokles úmrtnosti strmější neţ pokles porodnosti, tudíţ se přírůstek obyvatelstva zvyšuje. K tomuto jevu ale nedochází ve všech místech světa stejně. Jedny země mají jiţ hlavní fázi růstu za sebou, v druhých počet obyvatel stále roste. V současné době se ve vyspělých státech ustálil počet obyvatel na určitém bodě, avšak rozvojové země zaţívají populační boom. Na vině je mimo jiné tzv. demografická revoluce. (Demografická revoluce = proces přechodu od situace, kdy se v dané společnosti rodí více dětí, ale hodně jich umírá před dosaţením dospělého věku, ke stavu, kdy se v rodině rodí dětí méně (2-3), ale skoro všechny se doţijí dospělosti. V podstatě se také demografická revoluce dá charakterizovat poklesem hrubé míry porodnosti a hrubé míry úmrtnosti. Dále 9

10 klesá kojenecká úmrtnost a zvyšuje se naděje na doţití.) V rozvojovém světě je jedním z důvodů velkého počtu dětí v rodině jejich ekonomický přínos pro rodinu. Jde o levnou pracovní sílu, neboť náklady na jejich výţivu a výchovu jsou v těchto společnostech relativně nízké. Další výhodou velkého počtu potomků je fakt, ţe později zabezpečí rodiče ve stáří. Významnou roli hraje jiţ zmiňovaná vysoká úmrtnost v dětském věku. Je tedy v podstatě nutné mít více dětí, aby se alespoň některé doţilo dospělého věku. Faktory zaloţené na ekonomických souvislostech doprovází náboţenská a kulturní tradice dané společnosti Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel ve světě a jednotlivých světadílech, prognóza vývoje (v tisících) Rok Svět Afrika Asie Evropa Stř. a J. Amerika Severní Amerika Oceánie Prognóza vývoje počtu obyvatel Zdroj: 10

11 Porodnost a úmrtnost Porobnost/úmrtnost je číselný údaj, který uvádí počet narozených/zemřelých za konkrétní časové období. Uvádí se v přepočtu na 1000 jedinců, v promilích. Významný pokles úmrtnosti nastal díky demografické revoluci. Na populační vývoj má velký vliv hlavně porodnost. Existují 4 etapy vývoje příčin úmrtnosti ve světě: 1. etapa morů a válečných ztrát (naděje na doţití kolem 30 let) 2. etapa ustupujících pandemií (naděje na doţití kolem 40 let) 3. etapa mizících infekcí, úmrtnost mají na svědomí nemoci srdce - např. infarkt, mozku - zejm. mrtvice a novotvary (naděje na doţití přes 50 let) 4. etapa se týká vyspělých zemí, dohází ke sniţování úmrtnosti na nemoci oběhového systému Nejdůleţitější faktory, které mají vliv na sniţování úmrtnosti, je dostupnost a úroveň lékařské péče, celková ţivotní úroveň, úroveň hygieny, vzdělání, stravování, prevence, atd Důsledky enormního nárůstu populace Exponenciální růst populace má podstatný vliv na řadu ekologických, ekonomických i sociálních problémů ve světě. Větší mnoţství lidí potřebuje k ţivotu mnohem více potravy, energie, materiálů, surovin atd., coţ můţe mít nakonec katastrofální vliv na naše ţivotní prostředí. Obrovským problémem je dostupnost nezávadné pitné vody. V současné době má přístup k pitné vodě jen 70% lidské populace, zbytek (přibliţně 2 miliardy lidí) je ohroţen nemocemi, nebo je suţuje ţízeň aţ dehydratace. Tímto problémem se ale budu dále zabývat v dalších částech této práce, proto zde jen zmínka na okraj. 11

12 Růst populace v rozvojových zemích Mezi jednotlivými oblastmi rozvojových zemí se lze najít značné rozdíly v charakteru přirozené reprodukce. Tyto odlišnosti souvisejí s úrovní ekonomického rozvoje daných zemí a odpovídají jejich pozici v jednotlivých etapách demografické revoluce. Ve většině zemí jihovýchodní a východní Asie a Jiţní Ameriky jiţ významně poklesla úmrtnost, postupně se sniţuje také porodnost. Z toho důvodu je zde přirozený přírůstek jen slabě nad celosvětovým průměrem. Zvláštní místo zaujímá miliardová populace Číny, kde se významně sníţila porodnost díky tvrdé státní regulační politice. Zdejší úroveň plodnosti v současné době dosahuje 1,7 dítěte na jednu ţenu, coţ je situace srovnatelná s řadou evropských zemí. Navíc přirozený přírůstek čínské populace činí 0,6% ročně. Tato hodnota je výrazně pod celosvětovým průměrem. Tento vývoj má velký vliv na fakt, ţe by Čínu v roce 2025 měla v počtu obyvatelstva předběhnout Indie. Další rozvojové země se pohybují v hodnotách kolem 3% přirozeného přírůstku. Nejhorší stav je v subsaharské Africe, kde ţeny běţně rodí přes 5 dětí. Na druhou stranu ale kvůli epidemii HIV/AIDS v některých zemích jiţní Afriky dochází k úbytku obyvatelstva. Populační vývoj souvisí s mnoho dalšími problémy jako jsou např. problémy ekonomické, sociální, politické, environmentální apod. Jakmile se ale stát snaţí regulovat porodnost, zasahuje v podstatě do základních lidských práv jako je právo na reprodukci. Obecný názor je takový, ţe jakmile se zlepší ekonomická a sociální situace v zemi, zvláště pak postavení ţeny ve společnosti, dojde ke sníţení plodnosti počtu dětí, které se v průměru narodí ţeně během jejího ţivota. 12

13 Obrázek 2 Mapa přirozeného přírůstku ve světě ( ) Přirozený přírůstek (v %) data nejsou k dispozici záporné hodnoty 0,1 1 1,1 2 0,2 3 3 a více Zdroj: (vlastní úprava) Problémy týkající se populační exploze Chudoba Chudoba je v současnosti chápána jako jeden z nejzávaţnějších problémů globalizovaného světa. Řada mezinárodních organizací se snaţí chudobu vymítit, nebo alespoň zmírnit její dopady na společnost. Jeden z důvodů boje proti chudobě je fakt, ţe chudoba zapříčiňuje řadu dalších globálních jevů, které ohroţují bezpečnost a stabilitu bohatých států (migrace, ilegální obchod s lidmi, drogami a zbraněmi a mezinárodní terorismus). 13

14 Chápání chudoby se liší podle ţivotní úrovně kaţdé společnosti. Nejčastějším způsobem určování chudoby je hranice vyjadřující minimální výši příjmu, která je nutná k zabezpečení základních ţivotních potřeb, tedy potravy a obydlí. Za hranici extrémní chudoby stanovila Světová banka v roce 1990 příjem jednoho amerického dolaru denně. Existují velké rozdíly v pojetí chudoby na venkově a ve městech. Experti odhadují, ţe 70% chudých lidí ţije na venkově. V chudých částech světa se lidé převáţně ţiví zemědělstvím, které je fyzicky vyčerpávající a málo ohodnocené. Další z příčin chudoby je nespravedlivé a nerovné rozdělení půdy. Řešením je agrární reforma, díky které se lidé, jenţ obdělávají určitou část půdy, mohou stát jejími vlastníky. Značné nebezpečí, které podporuje růst chudoby na venkově, představuje přirozená migrace do měst. Z venkova totiţ většinou odcházejí schopní lidé v produktivním věku. Ve městech má chudoba jinou podobu. Typickým rysem je zde bezdomovectví a chudinské čtvrti. V rozvojovém světě se pak jedná o jejich extrémní verzi v podobě slumů. Slumy mají určité charakteristiky, jako jsou např. vysoká koncentrace obyvatelstva, vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanost, vysoká kriminalita, častá onemocnění související s nízkou úrovní zdravotní péče, velké koncentrace lidí a nedostatečné hygienické infrastruktury, atd. Graf 3 Procentuální podíl obyvatel ţijících pod hranicí chudoby (1,08 USD na den) Východní Asie Jiţní Asie Jihovýchodní Asie Západní Asie Severní Afrika Subsaharská Afrika Latinská Amerika a Karibik Jiţní a Východní Evropa Společenství nezávislých států Rozvojové země ,1 20,8 1,6 2,6 46,8 10,3 0,1 0,5 31, ,8 33,4 8,9 2,5 2 45,9 9,6 1,3 5,5 23, ,9 29,5 6,8 3,8 1,4 41,1 8,7 0,7 0,6 19, ,5 20,8 10,4 0,8 1,3 23,4 5,2 0 0,3 15, Zdroj: (vlastní zpracování) 14

15 Urbanizace V průběhu 20. století došlo k velké koncentraci světového obyvatelstva do měst. Zatímco v 70. letech ţilo ve městech 37% všech lidí, v roce 2007 světová městská populace dohnala venkovskou. Týdně se do měst stěhuje 1,4 miliónů lidí. Bohuţel to však ale neznamená, ţe by nově přistěhovaná městská populace ţila v lepších podmínkách. V subsaharské Africe aţ 70% městských obyvatel ţije ve slumech. Výhled do roku 2030 předpokládá, ţe celosvětová populace vzroste o 0,97% za rok, obyvatelstvo měst by se ale mělo zvýšit o 2,67% ročně. Jestliţe tento současný vývoj bude přetrvávat i nadále, bude se populace na světě zdvojnásobovat kaţdých 38 let. Podle předpovědi OSN se současný stav světové městské populace s počtem 3,2 miliardy vzroste v roce 2030 aţ k 5 miliardám, coţ bude znamenat, ţe 3 z 5 lidí budou ţát ve městě. V roce 2050 by mohly bydlet ve městech dokonce dvě třetiny celkové populace světa. V roce 1950 se nacházelo na světě 83 měst s více neţ 1 miliónem obyvatel, v roce 2007 existovalo 468 městských území s populací překračující milión. Rozdíly lze najít téţ ve struktuře sloţení megalopolí (tzn. měst s více neţ 10 milióny obyvatel). Z dvaceti dnešních megaměst je jich 15 soustředěno v méně rozvinutých oblastech světa. V důsledku urbanizace se předpokládá, ţe v roce 2015 bude na světě 23 melopolí. Ve slumech dnes ţije něco přes miliardu lidí, do roku 2030 by jejich počet mohl přesáhnout 2 miliardy. I tak se lze na urbanizaci rozvojových zemí dívat pozitivně. Vzhledem k lepší dostupnosti k základním potřebám je chudoba ve městech mnohdy snesitelnější, neţ na venkově. Tabulka 3 Počet lidí ţijících v městských slumech v roce 2006 (v mil.) Asie 581 Subsaharská Afrika 199 Latinská Amerika a Karibik 134 Svět 998 Zdroj: (vlastní zpracování) Potravinová krize Dalším problémem je zajištění dostatečného mnoţství potravin pro stále větší mnoţství obyvatel. V chudých zemích jsou obyvatelé ohroţeni také velkým nárůstem cen potravin. Jednou z příčin je rostoucí poptávka silných ekonomik Číny a Indie, dále jsou na vinně 15

16 výkyvy počasí jako jsou extrémní sucha a záplavy. Další příčinou růstu cen potravin je stále se zvyšující cena ropy, tudíţ rostou náklady na dopravu a na nákup hnojiv. K nedostatku potravin také přispívá nástup biopaliv. První problém je ten, ţe se vyrábí z plodin, které jsou prvotně určeny pro spotřebu (cukrová řepa, kukuřice a obilí). Druhý problém je, ţe pěstování těchto plodin zabírá zejména v chudých zemích půdu pro zemědělství, které by mohlo ţivit místní obyvatelstvo. Navíc roste počet lidí, kteří ještě nedávno nedostatkem potravin netrpěli. Můţe za to rostoucí inflace, která stále více vyčerpává minimální příjmy rodin. Ty jsou nucené nakupovat méně potravin, nebo potraviny méně výţivné. Výsledkem je v obou případech hlad a podvýţiva. Jeden příklad za všechny. V roce 2008 průměrná rodina v Afghánistánu utratila asi 45% svých příjmů za jídlo, v roce 2006 uţ to ale bylo pouze 11%. Potravinovou krizi se snaţí zmírnit humanitární pomoc různých států a organizací. Skoro 80 milionů lidí je závislých na dodávkách potravin. Podvýţiva V souvislosti s předchozím problémem je ţivot lidí v mnoha zejména chudých zemích ohroţen podvýţivou. Skoro polovinu všech úmrtí dětí má na svědomí podvýţiva. Nejvíce ohroţeny jsou děti v ranném věku ţivota a ţeny. Podvýţiva vede ke zvýšení dětské a mateřské nemocnosti, k niţší produktivitě, ke sníţené schopnosti učit se, k vyšší celkové úmrtnosti a k zpomalování nebo aţ úplnému zastavení tělesného růstu. V současné době se výţiva ve většině oblastí světa pomalu zlepšuje. Není tomu tak ale ve východní Africe, kde se počet podvyţivených dětí neustále zvyšuje. V této oblasti trpí přes 20 milionů dětí podvýţivou, chronická podvýţiva zde ohroţuje přes dva miliony dětí, z čehoţ půl milionu trpí tzv. akutní podvýţivou, která přímo ohroţuje jejich ţivot. Existují různé způsoby jak se podvýţivě bránit. Základem je sníţit chudobu a zvýšit příjem rodin, zlepšit péči o děti a ţeny, zajistit přístup k nezávadné vodě. Dále je vhodné šířit informace o prospěšnosti kojení a o výţivě, a také celkově zpřístupnit vzdělání ţenám a dívkám. Šíření chorob, zejména HIV/AIDS V současné době ţije na světě více neţ 33 milionů lidí,kteří se nakazili virem HIV. Skoro dvě třetiny z nich ţijí v subsaharské Africe, kde v některých zemích je nemocí zasaţeno přes 30% obyvatelstva v produktivním věku. Nakaţení umírají na různé infekce, které jsou díky narušené imunitě pro ně smrtelné. V Africe se jedná zejména o tuberkulózu. Podstatnou roli ve sníţení počtu HIV pozitivních hraje prevence a informovanost o 16

17 AIDS. Byly jiţ zaznamenány pozitivní změny sexuálního chování mladých lidí, zlepšila se prevence přenosu viru z matky na dítě a dostupnost antiretrovirotikům. Virus HIV postihuje lidi všech společenských vrstev a profesí. Problémem je jejich sociální vyřazení, nemoc AIDS je stále povaţována za stigma, které nemocného odsune na okraj společnosti. Navíc ze strachu z vyloučení ze společnosti mnohdy lidé ani nechtějí o moţnostech nakaţení se virem slyšet, natoţ se nechat vyšetřit, jestli tuto nemoc jiţ nemají. Obrovské následky má také velký počet sirotků, jimţ jejich rodiče zemřeli na AIDS. Tyto děti pak ţijí v otřesných podmínkách nebo na ulici, musejí se starat o své mladší sourozence, nemohou chodit do školy a většinou ani na lékařskou péči se jim nedostává. V nejvíce postiţených zemích má mnoho ţen omezený přístup ke vzdělání, nemají skoro ţádná vlastnická práva, často jsou tedy závislé na partnerovi, a mnohdy musí čelit sexuálnímu napadání nebo jiným formám násilí. Občas se dozvídáme dokonce o takových případech, kdy mladá dívka, panna, je znásilněna muţem HIV pozitivním, protoţe existuje pověra, ţe sex s pannou nemoc léčí. Pravděpodobnost, ţe se v subsaharské Africe nakazí ţena ve věku lety je třikrát větší neţ u muţů stejného věku. V Africe tvoří ţeny dokonce 61% HIV pozitivních. Dramaticky se vyvíjí situace ve východní Evropě a v zemích bývalého Sovětského svazu. Zde se počet lidí nakaţených virem rapidně zvyšuje. V roce 1995 zde ţilo HIV pozitivních lidí, dnes je to podle odhadů přes 1,5 milionu. Nejhůře na tom jsou Rusko, Ukrajina a Estonsko. Nemoc se rychle šíří také v zemích střední Asie. V této oblasti je hlavní příčinou nákazy injekční aplikace drog. Podle zpráv UNAIDS (Světový program pro HIV/AIDS) vyplývá, ţe většina států se nemocí AIDS vyrovnává lépe neţ v minulosti. Mezi úspěchy se zařazují změny v sexuálním chování, kdy lidé stále častěji pouţívají kondomy, nestřídají tolik sexuální partnery a jsou zdrţenlivější se začátkem sexuálního ţivota. V současné době se jiţ téměř nevyskytují případy, kdy se člověk nakazil infikovanou krví při transfuzi. Kromě prevence je nutné zaměřit se na léčbu AIDS. V současnosti zatím neexistuje lék na úplné vyléčení této nemoci, ale uţ jsou dostupné léky, antiretrovirotika, které nástup nemoci oddálí, a tak prodlouţí a zkvalitní ţivot nemocného. V současné době má ale jen ¼ nakaţených lidí k těmto lékům přístup. 17

18 Obrázek 3 Mapa výskytu HIV - podíl HIV pozitivních lidí na celkové populaci státu (v %). (2005) Výskyt HIV (v %) data nejsou k dispozici do 0,5 0,6 2 2,1 5 5,1 15 Více neţ 15 Zdroj: (vlastní úprava) Vyčerpání zdrojů Vzhledem k tomu, ţe se lidská populace neustále rozrůstá, vyčerpává stále více přírodní zdroje, na kterých je závislá (úrodná půda, čistá voda, suroviny, ţivé zdroje atd.). I kdyţ se v minulosti přepokládalo, ţe loţiska fosilních paliv budou jiţ v této době vyčerpána, není tomu tak. Došlo k objevení nových loţisek, coţ ale neznamená, ţe i tyhle se brzy nevytěţí. Dalším podstatným problémem neustále rostoucí vyuţívání ţivotního prostředí. Hrozí situace, kdy bude překročena kritická hranice. V oblastech, kde lidi trpí nedostatkem pitné vody, se budují hloubkové vrty, které odčerpávají vodu uloţenou hluboko pod povrchem. 18

19 Tyto zdroje ale nejsou doplňovány přirozeným koloběhem vody, tudíţ dochází k jejich postupnému vyčerpávání. Navíc po celém světě dochází k degradaci úrodné půdy, většina vhodné půdy je dnes zemědělsky obhospodařována. Neustále se ale hledají další plochy k pěstování plodin a chovu dobytka, coţ vede k erozi a znehodnocování půdy. Pro tyto účely se navíc kácí původní lesy, které mají pro lidstvo nenahraditelnou funkci. Environmentální migrace S předchozím tématem úzce souvisí problém environmentální migrace. Pokud v dané oblasti dojde k vyčerpání přírodních zdrojů, přírodní katastrofě či zásadní změně ţivotního prostředí, která ovlivní ţivot obyvatel tak, ţe je připraví o ţivotně důleţité přírodní zdroje, obydlí či obţivu, jsou lidé nuceni opustit své domovy a hledat obţivu jinde. V tomto případě dochází k tzv. environmentální migraci aţ environmentálnímu uprchlictví. Následkem je hromadné přesídlování, které můţe narušit rovnováhu v cílových oblastech a tím vyvolávat konflikty. Environmentální migranti jsou nuceni dočasně, dlouhodobě nebo trvale opustit své bydliště a přesunout se jinam. Důleţitou roli hrají i politické a ekonomické faktory. Existují tři základní kategorie environmentálních migrantů (uprchlíků): o Environmentálně motivovaní migranti své bydliště opouštějí spíše preventivně z obavy z váţné environmentální hrozby znečištění, opakující se přírodní katastrofy o Environmentální přesídlenci jsou nuceni opustit své bydliště kvůli velké přírodní katastrofě (jaderná katastrofa v Černobylu) o Rozvojoví přesídlenci musejí odejít ze svého bydliště z důvodu určité rozvojové činnosti např. posupující urbanizace, stavba přehrady. 19

20 Problémy růstu obyvatelstva ve vyspělých zemích Stárnutí populace Ve vyspělých zemích je obrovským problémem, spojeným s velkým růstem počtu obyvatelstva, stárnutí populace. Jedná se o proces, kdy roste podíl starších (60+) osob vůči osobám mladším (do 15 let). Tento fakt má na svědomí sniţování počtu narozených dětí a zároveň prodluţování střední délky ţivota. Například v Japonsku se podíl obyvatel nad 65 let za posledních 20 let skoro zdvojnásobil, coţ zvyšuje tlak na zdravotní a penzijní systémy. Věkovou strukturu dané společnosti ovlivňují tři základní faktory porodnost, úmrtnost a migrace. Těmito komponenty se ale zabývám v předchozích částech práce, proto se zde jiţ k nim nebudu vracet. Podmínkou pro označení nějaké populace jako staré nebo stárnoucí je podíl minimálně 8% obyvatel ve věku 65 let a starších. Vzhledem ke stále zlepšující se lékařské péči a celkově kvalitnějším podmínkám pro ţivot, se délka ţivota obyvatel ve vyspělých zemích neustále prodluţuje. V kombinaci s dnešním trendem rodin mít děti co nejpozději a většinou jen v malém počtu, není divu, ţe populace stárne. Od druhé poloviny 19. století se neustále zvyšuje střední délka ţivota. V té době se naděje na doţití pohybovala kolem 41 let, v současnosti se v nejvyspělejších zemích přibliţuje 80 rokům. Dalším problémem souvisejícím se stářím je feminizace stáří. Po šedesátém roce ţivota rapidně ubývají počty muţů. Svět starých lidí je tedy zejména světem ţen. Pokud staří muţi z důvodu svého věku onemocní, mohou se většinou spolehnout na fakt, ţe se jejich manţelka o ně postará. Ţeny to tak snadné nemají, většinou jejich muţ uţ neţije, a tak musejí hledat pomoc u svých dětí, většinou u svých dcer. Ty často pečují jak o své, tak o manţelovi rodiče. Dochází tedy k situaci, kdy má průměrný manţelský pár poprvé v historii více rodičů neţ dětí. Výhledově se dá očekávat, ţe v roce 2050 kaţdý pátý člověk na světě bude starší 60-ti let. V roce 2150 to uţ dokonce bude kaţdý třetí člověk. Regionem s největším podílem 20

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Člověk působí na Zemi

Člověk působí na Zemi Člověk na Zemi 1 Literatura: Beazley, M.: Anatomie Zeme. Mladé letá, Bratislava 1988, 129 s.brigges, D. a kol.: Horká, H.: Výchova pro 21. Století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno:

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Domácí úkol Třebenice za 20 let.

Domácí úkol Třebenice za 20 let. Domácí úkol Třebenice za 20 let. Před setkáním 15. října si prosím promyslete: jaké chceme Třebenice za 20 let? 1. Jak mají vypadat? (nové plochy / plochy přestaveb co na nich bude, jaká kriteria pro umístění?)

Více

Globální problémy spole ensko ekonomického charakteru. (intersociální, ekosocální, antroposociální problémy)

Globální problémy spole ensko ekonomického charakteru. (intersociální, ekosocální, antroposociální problémy) Globální problémy spole ensko ekonomického charakteru (intersociální, ekosocální, antroposociální problémy) Demografický problém Růst počtu obyvatelstva nerovnoměrný z hlediska regionálního i časového

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

DOSTUPNOST A ZÁSOBY PITNÉ VODY

DOSTUPNOST A ZÁSOBY PITNÉ VODY Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník DOSTUPNOST A ZÁSOBY PITNÉ VODY referát Jméno a příjmení: Vojtěch KOMÁREK Třída: 3. B Datum: 11. 5. 2017 1. Voda jako základ Dostupnost a zásoby pitné

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH referát Jméno a příjmení: Anna Homutová Třída: 3. A Datum: 18. 4. 2017 Dětská práce v rozvojových zemích 1.

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Systém vzdělávání v rozvojových zemích

Systém vzdělávání v rozvojových zemích 9. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Lucie Matyášová Systém vzdělávání v rozvojových zemích Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ Celkem 40 bodů Potřebné vybavení: psací potřeby 1 a. Zakroužkuj z nabídky tří pojmů vždy jeden správný pojem. 8 bodů 5 bodů Lidstvo obývá téměř

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Epidemiologie diabetu a mezinárodní společenství

Epidemiologie diabetu a mezinárodní společenství Epidemiologie diabetu a mezinárodní společenství Prof.MUDr.Michal Anděl Centrum pro výzkum diabetu metabolismu a výživy, Ústav výživy a 2. interní klinika FNKV 3. lékařká fakulta UK Praha Diabetes je globální

Více

Věková struktura věková pyramida progresivní typ

Věková struktura věková pyramida progresivní typ Věková struktura věková struktura je považována za výchozí uspořádání demografických dat pro jakoukoliv demografickou analýzu a zároveň je pak sama výsledkem základních demografických procesů (porodnost,

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá

Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá Voda z kohoutku, voda v krajině Ing. Lenka Skoupá Voda je základní podmínkou života Voda byla vždy považována za pralátku světa. Země modrá planeta Hydrosféra veškerá voda na Zemi mimo té, která je vázána

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii.

Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii. Projekt opravy vodního vrtu v Gurura Bucho v Etiopii. Etiopie je jednou z nejzaostalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě. Dostupnost pitné vody pro obyvatele v Etiopii patří mezi jednu z nejhorších

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více