OBSAH ČÁST I ŘEDITEL JAKO MANAŽER... 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ČÁST I ŘEDITEL JAKO MANAŽER... 37"

Transkript

1 OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek Seznam právních předpisů citovaných v knize Úvod Hlavní zákonné normy ČÁST I ŘEDITEL JAKO MANAŽER Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost Postavení statutárního orgánu příspěvkové organizace Práva a povinnosti ředitele podle školského zákona a prováděcích předpisů k němu Základní práva a povinnosti Další povinnosti ředitele Vedení zaměstnanců Vedení lidí (leadership) Stimulace a motivace zaměstnanců Komunikace, informační systém Řídicí styly styly vedení lidí Manažerská mřížka Situační model (příkazový styl, koučování, podporování, delegování) Personalistika Vzdělávání zaměstnanců Aspekty ve vzdělávání vedoucích pedagogických zaměstnanců Strategické plánování Strategické řízení školy a strategické plánování Analýza Formulace cílů školy Stanovení a realizace strategie Kontrola

2 4. Kontrolní činnost Kontrolní činnost Funkce kontroly Druhy kontrolní činnosti Plán řízení a kontroly v MŠ ČÁST II PRÁVNÍ OBLAST Zápis do školského rejstříku a ZL Právní vymezení zápisu MŠ do rejstříku Postup a náležitosti zápisu do rejstříku a provádění změn Vztah mezi zápisem do rejstříku a ZL Stanovení pravidel zřizovatelem k fungování organizací, náležitosti a obsah ZL a jejich význam Přijímání a propouštění zaměstnanců Vznik pracovního poměru Pracovní smlouva a její náležitosti Jmenování Ukončování pracovních poměrů Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Skončení pracovního poměru na dobu určitou Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Odstupné Dohody mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Přijímání dětí Právní předpisy pro přijímání dětí do MŠ Postup ředitele při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Vedení školní matriky Právní východiska pro vedení školní matriky Školní matrika v MŠ

3 Obsah 5. Požární ochrana Právní východiska Povinnosti právnických osob Dokumentace na úseku PO Podmínky PO v objektech MŠ Bezpečnost a ochrana zdraví Vysvětlení pojmů spojených s bezpečností a ochranou zdraví Vymezení základních, vzájemně pronavazujících právních předpisů Zákoník práce Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Nařízení vlády č. 378/2001 Sb ČÁST III EKONOMICKÁ OBLAST Mzdy a personalistika Měsíc ve mzdové účtárně Rok ve mzdové účtárně Platový předpis Obecná ustanovení o platu Platový výměr Stanovení platové třídy Stanovení platového stupně Zvláštní způsob určení platového tarifu Další složky platu stanovené platovým výměrem Další složky platu podle evidence odpracované doby Příplatek za práci v noci Příplatek za práci přesčas Příplatek za práci v sobotu a v neděli Příplatek za práci ve svátek Příplatek za větší rozsah přímé pedagogické činnosti Dělená směna Pracovní pohotovost Odměna a cílová odměna Vedení účetnictví Podstata, předmět a regulace účetnictví v ČR u vybraných organizací

4 3.1.1 Zajištění věcného obsahu, čitelnosti, srozumitelnosti a průkaznosti účetnictví Požadavky na sestavení účetní závěrky Povinnosti ředitele/vedoucího organizace vyplývající z prováděcí vyhlášky Zachování povinnosti v užití předepsaných účetních metod ve smyslu prováděcí vyhlášky Zachování předepsané struktury účetních výkazů Organizace odpovídající informační základny Sběr prvotních informací Třídění, zpracování informací do přehledných výstupů ve formě výkazů, komentářů a vysvětlivek Kontrola informací Předání účetních informací jejich uživatelům v potřebné struktuře a agregaci Veřejnosprávní kontrola Předmět a zaměření veřejnosprávní kontroly Závazné ukazatele Kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému Inventarizace Povinnost provedení inventarizací Pravidla pro provádění inventarizací Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou Obsahové vymezení používaných výrazů spojených s inventarizací Dokumentace (obsah, uspořádání, archivace) Vnitřní směrnice o provedení inventarizace Obsah a rozsah vnitřní směrnice Kontrola dodržování ustanovení Využití výsledků z provedené inventarizace ČÁST IV PEDAGOGICKÁ OBLAST Změny v koncepci a projektování kurikula Teoretická východiska Charakter a systém kurikulárních dokumentů Pojetí a obsah RVP PV

5 Obsah 2. Tvorba školního vzdělávacího programu Význam ŠVP pro fungování školy Požadavky na formální stránku ŠVP PV Analýza vnějších a vnitřních podmínek školy Stanovení cílů ŠVP PV Tvorba vzdělávacího obsahu ŠVP PV Realizace vzdělávacího obsahu Evaluace ŠVP Spolupráce s rodiči Změny v rodinách, jejich vliv na vývoj dítěte a jeho socializaci Zákonné požadavky na vztahy mezi rodinou a MŠ Formy spolupráce MŠ s rodinou Hospitace jako podpora profesního růstu pedagoga Východiska hospitací, jejich význam a funkce Proces hospitační činnosti, její etapy Pohospitační rozhovor a podpora profesního růstu Autoevaluace MŠ jako nástroj zabezpečování kvality Vymezení pojmů hodnocení, autoevaluace, kvalita Vztah interního a externího hodnocení Charakteristiky kvalitní školy Cíle a kritéria autoevaluace Autoevaluační proces Metody a nástroje hodnocení Česká školní inspekce jako vnější hodnotitel kvality Právní vymezení, kompetence a základní dokumenty ČŠI ČŠI v systému pedagogické evaluace Inspekční činnost v MŠ ČÁST V ORGANIZAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ OBLAST Princip organizace školy MŠ jako organizační jednotka Organizační struktura MŠ, kompetenční vztahy mezi jednotlivými úseky a delegování pravomocí Současné požadavky na organizaci MŠ Význam organizace pro fungování MŠ

6 2. Povinná dokumentace školy Systém povinné dokumentace MŠ Přehled základní povinné dokumentace v jednotlivých oblastech činnosti MŠ Oblast zřízení (založení), vzniku školy a zápisu do rejstříku škol a školských zařízení Oblast vzdělávání a zajištění provozu školy Oblast organizace činnosti právnické osoby Pracovněprávní oblast Evidence dokumentace, poskytování informací Kontrola Druhy dokumentů Soulad dokumentace MŠ s právními předpisy Doručování, prokazatelné seznámení, informování, zveřejnění Dokumentace a osobní údaje Dokumentace a ochrana dat Právní a formálně-technická stránka vytváření dokumentace Nejčastější chyby ve vedení dokumentace Tvorba vnitřních řádů a směrnic Základní postup při tvorbě směrnic Vlastní vydání řádu, směrnice Obsah vydaného vnitřního předpisu Formální úprava řádu, směrnice Účel některých interních předpisů Organizační řád Školní řád Provozní řád Provozní řád venkovních ploch Škola v přírodě Stížnosti Spolupráce se zřizovatelem Právní vymezení kompetencí zřizovatele Význam vzájemné spolupráce MŠ a zřizovatele Oblasti spolupráce Závěr Seznam literatury Věcný rejstřík