ASPECTS OFTHE NATIONAL QUALITY POLICY STRATEGY FOR THE PERIOD Robert SZURMAN; předseda Rady ČR pro jakost 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASPECTS OFTHE NATIONAL QUALITY POLICY STRATEGY FOR THE PERIOD 2011-2015 Robert SZURMAN; předseda Rady ČR pro jakost 1"

Transkript

1 OBSAH ASPEKTY STRATEGIE NÁRODNÍ POLITIKY KVALITY PRO OBDOBÍ ASPECTS OFTHE NATIONAL QUALITY POLICY STRATEGY FOR THE PERIOD Robert SZURMAN; předseda Rady ČR pro jakost 1 BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V ČR (?) THE FUTURE OF NUCLEAR ENERGY IN THE CR (?) Dana DRÁBOVÁ; Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 1 ENERGIZE YOUR ENTERPRISE BECOME WORLD CLASS POVZBUĎTE SVŮJ PODNIK, ABY SE STAL FIRMOU SVĚTOVÉ KVALITY Joseph A. De FEO; JuranInstitute, Inc., Southbury, USA 2 VLIV KVALITY LEADERSHIPU NA VÝKONNOST ORGANIZACE EFFECT OF LEADERSHIP QUALITY ON ORGANIZATION PERFORMANCE Hana KRBCOVÁ; ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s 3 THE PATH OF PARADOX CESTA PARADOXU Stewe UNWIN; Access to Excellence Co Ltd., Preston, United Kingdom 3 ZÁKLADNÍ ZMĚNY REVIDOVANÉ MEZINÁRODNÍ NORMY ISO 19011:2012 SMĚRNICE PRO AUDITOVÁNÍ SYSTÉMŮ MANAGEMENTU BASIC CHANGES IN THE REVISED INTERNATIONAL STANDARD ISO 19011:2012 GUIDELINES FOR AUDITING MANAGEMENTSYSTEMS Miroslav STANĚK; Barum Continental, spol, s r.o 4 KULTURA KVALITY A KULTURA BEZPEČNOSTI - PODOBNOSTI A ROZDIELNOSTI QUALITY CULTURE AND SAFETY CULTURE - SIMILARITIES AND DIFFERENCES Juraj SINAY, Hana PAČAIOVÁ, Štefan MARKULIK; Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Strojnícka fakulta, Technickej univerzity v Košiciach 5 PROGRAMY PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ POSKYTOVANÉ ČMZRB PROGRAMMES TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES PROVIDED BY CMZR BANK Ladislav MACKA; generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., Praha 5 MANAGEMENT RIZIK RISK MANAGEMENT Helena ZÍDKOVÁ; FST ZČU Plzeň 6 SEBEHODNOCENÍ PODLE MODELU EFQM V PRAXI - TÝMOVÁ PRÁCE EFQM MODEL SELF-ASSESSMENT WITH IN PRACTICE - TEAMWORK Richard SPURNÝ; Ostrava 6

2 NÁSTROJE A METODY PRO DOSAŽENÍ VYSOKÉ KVALITY ÚDRŽBY TOOLS AND METHODS FOR ACHIEVEMENT OF MAINTENANCE HIGH QUALITY Václav LEGÁT; Česká zemědělská univerzita v Praze, technická fakulta, katedra jakosti a spolehlivosti strojů 7 LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU LOGISTICS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Dagmar DREISEITELOVÁ; Hayes Lemmerz Czech, s. r. o 8 PRÍPRAVA SÉRIOVEJ VÝROBY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE PREPARATION SERIAL PRODUCTION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Marek POLÁK; Volkswagen Bratislava, spol. s.r.o., Slovensko 9 ASSET MANAGEMENT - BUDÚCNOSŤ V RIADENÍ CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA ASSET MANAGEMENT - THE FEATURE OF DECISION MAKING IN ROAD NETWORK MANAGEMENT Mária TROJANOVÁ; Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra technológie a manažmentu stavieb 9 JAKOST V JINÉM SVETLE QUALITY IN DIFFERENT LIGHT Petr ČAMIÍK; Transroll CZ s.r.o., Lednice 10 ELEKTRONICKÁ ŘÍZENÁ DOKUMENTACE V PRAXI ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN PRACTICAL USE Stanislav MARSZALEK; TCL DigiTrade s.r.o. (IBM Business Partner) 10 VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÉ ZTRÁTOVÉ FUNKCE V ŘÍZENÍ KVALITY PROCESU MULTIVARIATE LOSS FUNCTION FOR QUALITY PROCESS MANAGEMENT Josef TOŠENOVSKÝ; VŠB-TU Ostrava, Katedra řízení jakosti 11 METODY SPC PŘI PORUŠENÍ PŘEDPOKLADU NEMĚNNOSTI PARAMETRŮ ROZDĚLENÍ SPC METHODS WHEN DISTRIBUTION PARAMETERS ARE NOT CONSTANT Darja NOSKIEVIČOVÁ;VŠBTU Ostrava 11 DYNAMICKÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ANEB NÁVRAT KE KOŘENŮM - KVALITĚ PRODUKTU I ŽIVOTA DYNAMIC ACCESS TO CONTROL SYSTEM OR GETTING BACK TO ROOTS - BOTH PRODUCT AND LIFE QUALITY Jaroslav BÍLÝ; OHLŽS, a.s 12 ANALÝZOU AUDITŮ KE ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ AUDIT ANALYSIS TO IMPROVE QUALITY AND PROBLEM SOLVING Markéta LAJCZYKOVÁ; UNIGEO a.s 12 VÝZNAM AKREDITACE V KONTEXTU NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ IMPORTANCE OF ACCREDITATION IN RELATION TO CONTINUAL IMPROVEMENT Eva ČERNÁ; Český institut pro akreditaci, o.p.s 13

3 MANAŽÉRSTVO RIZÍK AKREDITOVANÉHO LABORATÓRIA RISK MANAGEMENT OF ACCREDITED LABORATORY Imrich DUFINEC'; IDEEX- Kalibračné laboratórium, s.r.o 14 CO PŘINÁŠÍ MEZINÁRODNÍ NORMA ISO POKYNY PRO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST? WHAT'S NEW STANDARD ISO 26000? Eva ŠTEJFOVÁ; ÚNMZ, Praha 14 FIREMNÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST V PRAXI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN PRACTICE Vilém BERKA, Simona KAŇOKOVÁ; ČEZ, a.s 15 MALÁ FIRMA A CSR A SMALL COMPANY AND CSR Bohuslav DVOŘÁK; DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o 16 CSR NENÍ VĚDA A (SKORO) NIC NESTOJÍ CSR IS NOTTHE SCIENCE AND COST (ALMOST) NOTHING Přemysl FILIP; Vodafone CR, a.s 16 JAK PROKAZOVAT SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST V ČR TO PROVE CSR IN CZECH REPUBLIC? Alena PLÁŠKOVÁ, Pavel RYŠÁNEK; Rada kvality ČR 17 CERTIFIKAČNÍ ZNAČKA FRIENDLY EMPLOYER - NAPLNĚNÍ JEDNOHO Z PILÍŘŮ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ CERTIFICATION MARK FRIENDLY EMPLOYER - HOW TO FULFILL ONE PILLAR OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Lenka ADAMČÍKOVÁ; CQS Praha 17 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - VÝZKUM EQUAL OPPORTUNITIES - SURVEY Petra KUBÁLKOVÁ; APERIO-Společnost pro zdravé rodičovství, Praha 18 POPTÁVKA PO ISO V EVROPĚ DEMAND AFTER ISO IN EUROPE Martin ORTOVÁ; Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 18 KULATÝ STŮL - PŘÍKLADY DOBRÝCH PRAXÍ ROUND-TABLE - EXAMPLES OF GOOD PRACTICES 19 KVALITA A SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A DODAVATELŮ V JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH QUALITY AND MODULE APPROACH TO NUCLEAR POWER PLANT PERSONNEL TRAINING. Petr ODEHNAL; CEZ, a. s., Divize personalistika 19

4 MODEL KVALITY NA SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLE QUALITY MODEL AT PRIVATE HEI Vladimír KRAJČÍK, Vítězslav ZAMARSKÝ; Vysoká škola podnikám, a.s. Ostrava 20 MANAŽER VŮDCE MANAGEMENT LEADERSHIP Šárka JANKŮ; Sedliště 21 BUDOVÁNÍ TÝMU INTERNÍCH ŠKOLITELŮ VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH BUILDING A TEAM OF INTERNAL TRAINERS IN PRODUCTION COMPANIES Radka ŠUŠKOVÁ; New Dimension, s.r.o 21 TEORIE A SYSTÉMY BEZ LIDÍ JSOU K NIČEMU THEORY AND SYSTEMS WITHOUT PEOPLE BE GOOD FOR NOTHING Peter PONICKÝ; Ústav environmentálni bezpečnosti Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati, Katedra metrologie a manažérstva kvality Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 22 OUTSOURCING NEBO INSOURCING? OUTSOURCING OR INSOURCING? Ivana KYSELOVÁ KOŠKOVÁ; Gradua CEGOS s.r.o., Praha 22 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM PROCESNÍHO ŘÍZENÍ PRACTICAL SKILLS WITH PROCESS MANAGEMENT IMPLEMENTATION Daniel JARCHOVSKÝ, Miroslav JAKUBEC; ČEZ, a. s., Divize výkonného ředitele 23 APLIKACE METODY PRO STANOVENÍ NÁKLADŮ NA KVALITU V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN APPLICATION OF METHOD FOR MONITORING COSTS OF POOR QUALITY IN NUCLEAR POWER PUNT TEMELÍN Karel CHADIM; ČEZ, a. s., Divize výkonného ředitele 23 OD AUDITŮ K SEBEHODNOCENÍ FROM AUDITS TO SELFASSESSMENT Bohumil SYROVÁTKA; ČEZ, a. s., Divize výkonného ředitele 24 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ, a.s. IMPLEMENTATION OFINTEGRATED MANAGEMENTSYSTEM IN SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. Richard BÍRO; Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel 25 DOBRÁ PRAXE PŘI VÝKLADU VYHLÁŠKY SÚJB č. 309/2005 Sb. O ZAJIŠŤOVÁNÍ TECHNICKÉ BEZPEČNOSTI VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ GOOD PRACTICE IN INTERPRETATION OF DECREE OFTHE SUJB NO. 309/2005 COLL. ON ASSURANCE OF CLASSIFIED EQUIPMENTTECHNICAL SAFETY Jiří VESELÝ; Státní úřad pro jadernou bezpečnost 25

5 ZAVÁDĚNÍ ŘÍZENÍ ŽIVOTNOSTI VE SPOLEČNOSTI ČEZ A JEHO VAZBA NA VÝKON ČINNOSTI V INSPEKČNÍM ORGÁNU ČEZ, a. s., PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ č THE PLANT LIFETIME MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN ČEZ AND ITS CONNECTION TO AN ACTION REALIZATION IN THE INSPECTION BODY OF THE ČEZ COMPANY FOR THE TECHNICAL EQUIPMENT Radovan ŠŤASTNÝ, Jarmila BIELZCYKOVÁ; ČEZ;a. s., Divize výroba 26 SMART GRIDS SMART GRIDS Milan ŠPATENKA; ČEZ, a. s., Divize distribuce 27 STANDARDY KVALITY A RIZIKA V ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ QUALITY STANDARDS AND RISKS IN THE ELECTRIFICATION SYSTEM Pavel KRAJÁK; ČEZ Distribuce, a. s., Úsek řízeni sítí 27 PLÁNOVANIE KVALITY QUALITY PLANNING Andrea DANKOVÁ; Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko 28 HODNOTENIE KVALITY RIADENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV QUALITY CONTROL EVALUATION OF RESEARCH PROJECTS Anna NAGYOVÁ, Hana PAČAIOVÁ; Technická univerzita v Košiciach 28 VYUŽITÍ FUZZY LOGIKY PŘI ŘÍZENÍ PROCESŮ USE FUZZY LOGIC CONTROL FOR PROCESS Martina KOHOUTOVÁ; VŠB-Technická univerzita v Ostravě 29 HODNOTENIE PROCESOV OPRÁV A ÚDRŽBY CIEST EVALUATION OFTHE MANTENANCE AND REPAIR WORKS PROCESSES Peter FRAŇO, Martin MARKULJAK; Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie a manažmentu stavieb 29 CULTURE CODES FOR HOME AND ITS ROLE IN CONSUMER BEHAVIOR KULTURNÍ KODEX V DOMÁCNOSTI A JEHO ROLE V CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ Maia OZDEMIR;Univerzita T. Bati ve Zlíně 30 METODY PRÁCE S AUTOKORELOVANÝMI DATY V SPC BEZ POUŽITÍ MODELU MODEL - FREE APPROACH TO AUTOCORRELATED DATA IN SPC Darja NOSKIEVIČOVÁ, Jan FRIDRICH; VŠB-TU Ostrava 31 PROČ NEJSOU SPOLEČNOSTI ÚSPĚŠNÉ V APLIKACI SPC? WHY ARE NOT THE COMPANIES SUCCESSFUL IN THE APPLICATION OF SPC? Michaela KELBLEROVÁ;VŠBTU Ostrava 32 EKONOMICKÉ ASPEKTY VYBRANÝCH NÁSTROJŮ MANAGEMENTU KVALITY ECONOMIC ASPECTS OF SELECTED QUALITY MANAGEMENTTOOLS Petra HALFAROVÁ; VŠB TU Ostrava 32

6 MANAGEMENT JAKOSTI U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR: OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STREDISKA A JEJICH ZÁKAZNÍCI QUALITY MANAGENT INFIRE RESCUE SERVICE OF THE CZECH REPUBLIC: OPERATIONS AND INFORMATIONS CENTRES AND THEIR CUSTOMERS Marek GAŠPARÍN; Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 33 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A JEHO VYUŽITÍ PROJECT MANAGEMENT AND ITS USE Petr Řeháček; auditor 33 BUDOVANIE SYSTÉMU KVALITY NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION AT MATEJ BEL UNIVERSITY IN BANSKA BYSTRICA Zuzana ZÁVADSKÁ, Ján ZÁVADSKÝ; Ekonomická fakulta UMB, Poprad, Slovensko Kamila PÁSTOROVÁ; Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, Poprad, Slovensko 34 PROBLÉMY SYSTÉMU ŘÍZENÍ V PROJEKTOVÉ KOŠATÉ" FIRMĚ MANAGEMENTSYSTEM PROBLEMS IN AN EXPANDED" COMPANY WITH PROJECTS Ondřej GOGA; Alfa Plastik a.s., Bruntál 34 EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ 2011 EUROPEAN YEAR OF VOLUNTEERING 2011 Zdenka HOFBRUCKEROVÁ; Ostrava 35 SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA KVALITY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH QUALITY MANAGEMENTSYSTEMS AT UNIVERSITIES Helena ČIERNA; Predstaviteľka manažmentu pre kvalitu EF UMB, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica 35 SYSTÉM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ŠKOLÁCH VE VAZBĚ NA SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MANAGEMENT SYSTEM OF HUMAN RESOURCES AT CZECH SECONDARY AND HIGH SCHOOLS WITH LINKAGE TO EVALUATION AND REWARDING OF PEDAGOGICAL STAFF Blanka HRBKOVÁ HRUDKOVÁ; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 36

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Systémové přístupy 10

Systémové přístupy 10 Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická v Praze Systémové přístupy 10 KNOWLEDGE is justified true BELIEF Konference s mezinárodní účastí Praha, Listopad 2010 Sborník příspěvků z konference Systémové

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE Sustainable Development VI 30 Years After the Schengen Agreement - Europe without Borders 26th 27th March 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Under the patronage of the Governor

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŃB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Englińe Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY

Více

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 Contents Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 4. STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY - GUARANTEED MAJORS AND COURSES...13 5. ABSOLVENTI

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый научный журнал для общественных наук VYSOKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2007 Mezinárodní konference Transport svým významem již dávno přesáhla

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více