Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 SŽDC D5-2 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích zařízení Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: Č. j.: S 19774/2015-O12 Účinnost od 1. července 2015 ve znění: změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) Počet listů: 11 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Úroveň přístupu A

2 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor základního řízení provozu Dlážděná 1003/ Praha 1 Nové Město Ukládací znak: Skartační znak a lhůta: A - 10 Náklad: Vydáno pouze v elektronické podobě Rok vydání:

3 OBSAH OBSAH. 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ. 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 6 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení... 7 Kapitola I Úvodní ustanovení... 7 Kapitola II Zásady pro vypracování DU... 6 Kapitola III Způsob vypracování DU 8 ČÁST DRUHÁ Vzor pro vypracování DU. 9 ČÁST TŘETÍ Závěrečná ustanovení Kapitola I Zmocňovací ustanovení 21 Kapitola II Zrušovací ustanovení a účinnost

4 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Prováděcí opatření číslo č.j. účinnost od opravil dne podpis 1 S 16911/2016- SŽDC-O12 1.června 2016 Držitel tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 4

5 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka GŘ SŽDC a organizační jednotky SŽDC Pracovní činnosti zaměstnanci, kteří se zabývají normotvornou nebo předpisovou činností zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování a zveřejňování ZDD Znalost úplná: celé Prováděcí opatření úplná: celé Prováděcí opatření CPS nebo útvar odpovědný za dodání podkladů pro ZDD zaměstnanci, kteří mají odpovědnost za správnost a úplnost dodaných podkladů k ZDD určení zaměstnanci SŽDC, kteří mají odpovědnost za správnost a úplnost dodaných podkladů k ZDD zaměstnanci určení přednostou PO určení zaměstnanci CPS nebo útvaru, který má odpovědnost za správnost a úplnost dodaných podkladů k ZDD úplná: celé Prováděcí opatření úplná: celé Prováděcí opatření úplná: celé Prováděcí opatření úplná: celé Prováděcí opatření 5

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CPS Cizí právní subjekty - fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které nejsou se SŽDC v pracovněprávním vztahu podle ustanovení právního předpisu (například Zákoník práce) DAP Dokumenty a předpisy, tj. dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽDC, které navazují na platnou legislativu ČR a EU, definované v předpisu SŽDC N1(prozatímní) DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení DU Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacího zařízení JOP Jednotné obslužné pracoviště OŘ Oblastní ředitelství OS Organizační složka OSPD Organizační složka SŽDC, odpovídající za provozuschopnost dráhy, popř. SŽDC pověřená organizace, zabývající se údržbou zařízení železniční dopravní cesty 1 OSŘP Organizační složka SŽDC, odpovídající za řízení provozu 2 PO Provozní obvod PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení SpAZ Spádovištní automatizační zařízení SZZ Staniční zabezpečovací zařízení SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TNŽ Technická norma železnic TZZ Traťové zabezpečovací zařízení ZDD Základní dopravní dokumentace ZZ Zabezpečovací zařízení ŽST Železniční stanice 1 V době schválení předpisu je to úsek provozu infrastruktury OŘ 2 V době schválení předpisu je to úsek řízení provozu OŘ 6

7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Pro dosažení jednotných organizačních standardů vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace SŽDC D5-2 - Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích zařízení (dále jen SŽDC D5-2 ), kterým stanovuje vzory pro zpracování, schvalování a provádění případných úprav Doplňujících ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích zařízení (dále jen DU). Rovněž stanovuje určení odpovědnosti za zpracování potřebných podkladů k tvorbě uvedených dokumentů. 2. Dodržování ustanovení SŽDC D5-2, včetně všech k němu vydaných souvisejících dokumentů, je závazné pro každého zaměstnance SŽDC, který zpracovává, podílí se nebo se má podílet na tvorbě uvedených dokumentů. 3. Dodržování ustanovení SŽDC D5-2, včetně všech k němu vydaných souvisejících dokumentů, je závazné pro cizí právní subjekty (dále jen CPS), které se podílejí na tvorbě uvedených dokumentů nebo mají dodávat podklady potřebné pro tvorbu těchto dokumentů. Pokud není CPS tato závaznost stanovena právním předpisem nebo normou, musí být k dodržování ustanovení této směrnice zavázány smluvně. 4. Vydáním novelizace SŽDC D5-2 zůstává platnost již dříve vydaných DU nezměněna. Potřeba vydání nového DU nastává až v návaznosti na změny vztažné k dopravní technologie nebo změny obsluhy zabezpečovacího zařízení (dále jen ZZ) v DU uvedené Na doplňky. Kapitola II Zásady pro vypracování DU 12. Zásady pro tvorbu, zpracování, schvalování ZDD a její úpravy, které se vztahují k tvorbě DU, jsou uvedeny v předpisu SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. 13. Úpravy stávajících DU musí být prováděny podle podmínek stanovených v tomto prováděcím opatření. 14. Vzor schvalovacího protokolu, který je součástí titulní strany DU, je uveden v části druhé tohoto prováděcího opatření. 7

8 Na doplňky. Kapitola III Způsob vypracování DU 21. Při tvorbě DU se vypracovává vždy základní ustanovení a část vztažná ke konkrétnímu zabezpečovacímu zařízení. Ostatní části DU se uvádí se slovním obsahem NEOBSAZENO. 22. Na titulní straně DU je vždy uváděn pouze odkaz na zabezpečovací zařízení, k jehož obsluze je DU vypracováváno a odkaz na vztažné DAP. 23. Technickou část DU (definice změn konfigurace ZZ) vypracuje a za správnost odpovídá určený zaměstnanec OSPD na základě podkladů vlastních nebo předložených CPS. 24. Provozní část DU (definice obslužných rozdílů a jejich provozního využití ve vztahu k příslušnému předpisu pro obsluhu ZZ) vypracuje a za správnost odpovídá určený zaměstnanec OSŘP podle technické části DU dodané zaměstnancem OSPD. Zaměstnanec rovněž zajišťuje distribuci a archivaci DU Na doplňky. 8

9 ČÁST DRUHÁ Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích zařízení Vzor pro zpracování DU 29. Náplně jednotlivých článků DU (ve vzoru uváděných kurzívou) je možno, z ohledu na potřeby přesné definice zařízení popisovaného v DU dále rozšířit. 30. Vzhledem k tomu, že uvedený vzor DU je součástí SŽDC D 5-2, je zahrnut do číslování stran dokumentu. Při vlastním zpracování DU se titulní strana nečísluje. 9

10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/ PRAHA 1 Oblastní ředitelství xxxxxxxxx číslo jednací XXXXX/YYYY-OŘ ZZZ vydání č. účinnost od změna č. účinnost změny od celkový počet stran dd.mm.rrrr Doplňující ustanovení - k předpisu SŽDC Předpis pro obsluhu. zabezpečovacích zařízení... (název dopravny, stanoviště nebo definice traťového úseku) jméno funkce datum podpis zpracoval ověřil schválil část určený zaměstnanec technická * OSPD část určený zaměstnanec provozní * OSŘP Postup podle Spisového řádu platného pro OŘ Postup podle Spisového řádu platného pro OŘ 10

11 OBSAH Záznam o změnách Obsah Rozdělovník Rozsah znalostí Seznam použitých zkratek 1. Základní ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.2 Popis ZZ 1.3 Napájení zabezpečovacího zařízení 1.4 Protipožární opatření 1.5 Dokumentace pro obsluhu 1.6 Provozní ošetřování 2. Staniční zabezpečovací zařízení 2.1 Úvodní ustanovení 2.2 Popis staničního zabezpečovacího zařízení 2.3 Obsluha staničního zabezpečovacího zařízení 2.4 Obsluha při poruchách staničního zabezpečovacího zařízení 3. Traťové zabezpečovací zařízení 3.1 Úvodní ustanovení 3.2 Popis traťového zabezpečovacího zařízení 3.3 Obsluha traťového zabezpečovacího zařízení 3.4 Obsluha při poruchách traťového zabezpečovacího zařízení 4. Přejezdové zabezpečovací zařízení 4.1 Úvodní ustanovení 4.2 Popis přejezdového zabezpečovacího zařízení 4.3 Obsluha přejezdového zabezpečovacího zařízení 4.4 Obsluha při poruchách přejezdového zabezpečovacího zařízení 4.5 Podmínky a způsob vypnutí PZS při výlukové činnosti ovlivňující činnost PZS 5. Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 5.1 Úvodní ustanovení 5.2 Popis dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení 5.3 Obsluha dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení 5.4 Obsluha při poruchách dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení 6. Spádovištní automatizační zařízení 6.1 Úvodní ustanovení 6.2 Popis spádovištního automatizačního zařízení 6.3 Obsluha spádovištního automatizačního zařízení 6.4 Obsluha při poruchách spádovištního automatizačního zařízení 7. Přechodná ustanovení 7.1 Úvodní ustanovení 7.2 Popis přechodných ustanovení u SZZ 7.3 Popis přechodných ustanovení u TZZ 7.4 Popis přechodných ustanovení u PZZ 7.5 Popis přechodných ustanovení u DOZ 7.6 Popis přechodných ustanovení u SpAZ 11

12 Záznam o změnách (Držitel tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce). Změna Doplňující ustanovení č.j.: Pořadové číslo změny: Účinnost od: Opravil: Dne Podpis ROZSAH ZNALOSTÍ Pracovní zařazení - zaměstnanci, kterým je stanovena činnost podle předpisu SŽDC (ČD) - zaměstnanci, kterým je stanovena činnost podle předpisu SŽDC (ČD) Znalost Úplná: - viz předpis SŽDC.. Informativní: - viz předpis SŽDC.. Pro příslušné pracovní zařazení zaměstnanců PO stanoví rozsah znalostí DU přednosta PO. Ostatním zaměstnancům určí rozsah znalostí ZDD vedoucí jejich OS. 12

13 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK Uveďte pouze značky (zkratky) příslušné popisovanému zabezpečovacímu zařízení. Název značky (zkratky): Významová definice značky (zkratky): Poznámka: 13

14 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Úvodní ustanovení Obecně závazné podmínky (stanovení rozsahu platnosti a závaznosti DU, seznam dokumentů ke zrušení od doby účinnosti DU, atd. Podmínky získání (udržení odborné způsobilosti) podle předpisu SŽDC Zam1 ve vztahu obsluze ZZ popisovaného DU. 1.2 Popis zabezpečovacího zařízení Obecný popis konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné včetně konfiguračního rozsahu jeho působnosti celá ŽST nebo trať, část ŽST nebo trati, km poloha situování zařízení, atd.). 1.3 Napájení zabezpečovacího zařízení Odchylnou definici způsobu základního, náhradního a nouzového napájení příslušného zabezpečovacího zařízení, odchylný způsob přepínání jednotlivých druhů napájení, odchylnou dobu činnosti nouzového napájení a vymezení částí zabezpečovacího zařízení, které jsou jím napájeny. 1.4 Protipožární opatření Obslužné způsoby ve vztahu k zajištění protipožární ochrany zabezpečovacího zařízení (umístění obslužných prvků pro vypnutí napájení a způsoby jejich použití, atd.). 1.5 Dokumentace pro obsluhu zabezpečovacího zařízení Výpis dokumentů pro obsluhu platných pro dané zabezpečovací zařízení, přesné uvedení platné verze Návodu na obsluhu konkrétního zabezpečovacího zařízení. 1.6 Provozní ošetřování zabezpečovacího zařízení Specifický postup provozního ošetřování konkrétního zabezpečovacího zařízení. V případě dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení uvést systém provozního ošetřování zabezpečovacího zařízení v nácestných ŽST, které nejsou obsazeny obsluhujícím zaměstnancem. 14

15 2. STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 2.1 Úvodní ustanovení Popis důvodu tvorby DU s ohledem na použití konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné a případné vydefinování obvod jeho působnosti. 2.2 Popis staničního zabezpečovacího zařízení Popis vnějších částí konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis vnitřních částí konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis dalších případných vztažných prvků zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis adresných specifik vyplývajících z funkcionalit příslušného zabezpečovacího zařízení v dané lokalitě. 2.3 Obsluha staničního zabezpečovacího zařízení Popis všech obslužných postupů, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zabezpečovacího zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zabezpečovacího zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. 2.4 Obsluha při poruchách staničního zabezpečovacího zařízení Popis všech obslužných postupů při vzniku poruchy nebo závady na konkrétním zabezpečovacím zařízení, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zabezpečovacího zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zabezpečovacího zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. U každé typové skupiny poruchy nebo závady uvést stručný a adresný odkaz na případné zavedení potřebného dopravního opatření vztažného ke konkrétní provozní situaci. 15

16 3. TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 3.1 Úvodní ustanovení Popis důvodu tvorby DU s ohledem na použití konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné a případné vydefinování obvod jeho působnosti. 3.2 Popis traťového zabezpečovacího zařízení Popis vnějších částí konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis vnitřních částí konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis dalších případných vztažných prvků zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis adresných specifik vyplývajících z funkcionalit příslušného zabezpečovacího zařízení v dané lokalitě. 3.3 Obsluha traťového zabezpečovacího zařízení Popis všech obslužných postupů, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zabezpečovacího zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zabezpečovacího zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. 3.4 Obsluha při poruchách traťového zabezpečovacího zařízení Popis všech obslužných postupů při vzniku poruchy nebo závady na konkrétním zabezpečovacím zařízení, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zabezpečovacího zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zabezpečovacího zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. U každé typové skupiny poruchy nebo závady uvést stručný a adresný odkaz na případné zavedení potřebného dopravního opatření vztažného ke konkrétní provozní situaci. 16

17 4. PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 4.1 Úvodní ustanovení Popis důvodu tvorby DU s ohledem na použití konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné a případné vydefinování obvod jeho působnosti. 4.2 Popis přejezdového zabezpečovacího zařízení Popis vnějších částí konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis vnitřních částí konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis dalších případných vztažných prvků zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis adresných specifik vyplývajících z funkcionalit příslušného zabezpečovacího zařízení v dané lokalitě. 4.3 Obsluha přejezdového zabezpečovacího zařízení Popis všech obslužných postupů, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zabezpečovacího zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zabezpečovacího zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. 4.4 Obsluha při poruchách přejezdového zabezpečovacího zařízení Popis všech obslužných postupů při vzniku poruchy nebo závady na konkrétním zabezpečovacím zařízení, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zabezpečovacího zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zabezpečovacího zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. U každé typové skupiny poruchy nebo závady uvést stručný a adresný odkaz na případné zavedení potřebného dopravního opatření vztažného ke konkrétní provozní situaci. 17

18 5. DÁLKOVÉ OBSLUHOVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 5.1 Úvodní ustanovení Popis důvodu tvorby DU s ohledem na použití konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné a případné vydefinování obvod jeho působnosti. 5.2 Popis dálkového obsluhování zabezpečovacího zařízení Popis vnějších částí konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis vnitřních částí konkrétního zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis dalších případných vztažných prvků zabezpečovacího zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis adresných specifik vyplývajících z funkcionalit příslušného zabezpečovacího zařízení v dané lokalitě. 5.3 Obsluha dálkového obsluhování zabezpečovacího zařízení Popis všech obslužných postupů, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zabezpečovacího zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zabezpečovacího zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. 5.4 Obsluha při poruchách dálkového obsluhování zabezpečovacího zařízení Popis všech obslužných postupů při vzniku poruchy nebo závady na konkrétním zabezpečovacím zařízení, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zabezpečovacího zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zabezpečovacího zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. U každé typové skupiny poruchy nebo závady uvést stručný a adresný odkaz na případné zavedení potřebného dopravního opatření vztažného ke konkrétní provozní situaci. 18

19 6. SPÁDOVIŠTNÍ AUTOMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dále jen SpAZ) 6.1 Úvodní ustanovení Popis důvodu tvorby DU s ohledem na použití konkrétního zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné a případné vydefinování obvod jeho působnosti. 6.2 Popis spádovištního automatizačního zařízení Popis vnějších částí konkrétního zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis vnitřních částí konkrétního zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis dalších případných vztažných prvků zařízení, pro jehož obsluhu je DU platné, popis adresných specifik vyplývajících z funkcionalit příslušného zařízení v dané lokalitě. 6.3 Obsluha spádovištního automatizačního zařízení Popis všech obslužných postupů, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. 6.4 Obsluha při poruchách spádovištního automatizačního zařízení Popis všech obslužných postupů při vzniku poruchy nebo závady na konkrétním zařízení, které nejsou uvedeny v příslušných obslužných předpisech nebo jsou od nich odlišné. V případě, kdy jsou v platné a aktualizované verzi Návodu k obsluze konkrétního zařízení uvedeny typově shodné obslužné postupy příslušné běžně použitému druhu zařízení, není nutno provádět v tomto bodě plné výpisy obslužných úkonů. ale je možno uvést pouze přesné odkazy na konkrétní body v Návodu k obsluze. U každé typové skupiny poruchy nebo závady uvést stručný a adresný odkaz na případné zavedení potřebného dopravního opatření vztažného ke konkrétní provozní situaci. 19

20 7. Přechodná ustanovení Platnost přechodných ustanovení může být uvedena v DU a po jejím ukončení pozbývají platnost bez potřeby změny DU. Nebude-li možno v době zpracování DU dobu platnosti přechodných ustanovení určit, může být ukončení jejich platnosti stanoveno rozhodnutím schvalovatele DU, bez nutnosti změny DU. Zrušení přechodných ustanovení bude vyznačeno v DU rukopisnou poznámkou Zrušeno dne., č.j.: Úvodní ustanovení Zdůvodnění zavedení přechodných ustanovení, uvést dobu platnosti jednotlivých konkrétních přechodných ustanovení. 7.2 Popis přechodných ustanovení u staničního zabezpečovacího zařízení Popis opatření týkajících se obsluhy nebo technologických postupů používaných po dobu platnosti konkrétních přechodných ustanovení. 7.3 Popis přechodných ustanovení u traťového zabezpečovacího zařízení Popis opatření týkajících se obsluhy nebo technologických postupů používaných po dobu platnosti konkrétních přechodných ustanovení. 7.4 Popis přechodných ustanovení u přejezdového zabezpečovacího zařízení Popis opatření týkajících se obsluhy nebo technologických postupů používaných po dobu platnosti konkrétních přechodných ustanovení. 7.5 Popis přechodných ustanovení u dálkového obsluhování zabezpečovacího zařízení Popis opatření týkajících se obsluhy nebo technologických postupů používaných po dobu platnosti konkrétních přechodných ustanovení. 7.6 Popis přechodných ustanovení u spádovištního automatizačního zařízení Popis opatření týkajících se obsluhy nebo technologických postupů používaných po dobu platnosti konkrétních přechodných ustanovení. Přílohy: Přílohy vztažné k problematice obsluhy zabezpečovacího zařízení uváděného v příslušné části DU, která doplňuje popisné nebo obslužné dokumenty nebo postupy (symboly pro obsluhu JOP, atd.). Seznam v platných a aktualizovaných verzí Návodu k obsluze, příslušných ke konkrétnímu zabezpečovacímu zařízení. 20

21 ČÁST TŘETÍ Závěrečná ustanovení Kapitola I Zmocňovací ustanovení 31. Změny nebo doplňky tohoto prováděcího opatření povoluje generální ředitel SŽDC. 32. K vydávání výjimek z tohoto prováděcího opatření je zmocněn jeho gestorský útvar. Z ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů, není možno výjimky udělovat. 33. Pro povolování výjimek z tohoto prováděcího opatření a zpracování žádostí o výjimky platí v plném rozsahu vztažná ustanovení předpisu SŽDC N1 (prozatímní). 34. Oprávněným k podávání výkladu k ustanovením tohoto prováděcího opatření je jeho gestorský útvar. 35. Na doplňky. Kapitola II Zrušovací ustanovení a účinnost 36. Dnem účinnosti tohoto Prováděcího opatření se ruší: dokument SŽDC D5-2 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení pro obsluhu sdělovacích nebo zabezpečovacích zařízení a provozní řády místních rádiových sítí, č.j.: S 6033/2013-OZŘP, účinnost od 1. července Toto prováděcí opatření nabývá účinnosti dne 1. července

SŽDC D5-3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

SŽDC D5-3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5-3 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 22. 2.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5 Změna č. 3 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Schváleno generálním ředitelem SŽDC

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Věc: Změny v oblasti šetření mimořádných

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-24/2018-GŘ Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích Schváleno pod čj. S 44313/2018-SŽDC-GŘ-O10 Dne: 3. 9. 2018 Bc. Jiří Svoboda MBA generální ředitel

Více

Rozhodnutí generálního ředitele č. 4/2012

Rozhodnutí generálního ředitele č. 4/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Rozhodnutí generálního ředitele 4/2012 Věc: Zrušení některých řídicích aktů Čj.: 42427/2012-OST Ukládací znak: 01.3.2

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 ve znění změny č. 1 (účinnost ode

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Seznam vzorových listů železničního svršku

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Seznam vzorových listů železničního svršku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC SR 103/1(S) Služební rukověť Seznam vzorových listů železničního svršku Schváleno generálním ředitelem SŽDC Dne:

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1

Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1 Číslo jednací :S 22609/2012-OPD Věc :Stanovení obslužného postupu Počet listů :5 Počet

Více

Pokyn generálního ředitele č. 13/2017

Pokyn generálního ředitele č. 13/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 13/2017 Věc: Pravidla pro používání obchodní firmy, nového loga a jednotného vizuálního

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5-1 Změna č. 5 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Staniční řády,

Více

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,...

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,... Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná. Účinnost od 28. 12. 2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

SŽDC PO-27/2018-ŘO5. Pokyn ředitele odboru smluvních vztahů O5 pro ochranu osobních údajů. Účinnost ode dne zveřejnění

SŽDC PO-27/2018-ŘO5. Pokyn ředitele odboru smluvních vztahů O5 pro ochranu osobních údajů. Účinnost ode dne zveřejnění Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-27/2018-ŘO5 Pokyn ředitele odboru smluvních vztahů O5 pro ochranu osobních údajů Schváleno pod čj. 44924/2018- SŽDC-GŘ-O5 dne 5.9.2018 JUDr. Hana Honzáková ředitelka odboru

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti Úroveň přístupu A ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4.

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4. Věc: Provozní

Více

Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy

Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-18/2018-ŘO18 Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy Zajištění ochrany osobních údajů při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí,

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Výnos č. 2 k předpisu SŽDC D7/2

Výnos č. 2 k předpisu SŽDC D7/2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 2 k předpisu SŽDC D7/2 Číslo jednací : 13422/2017-SŽDC-GŘ-O11 Věc : Výnos č. 2 k předpisu SŽDC D7/2 Počet listů

Více

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis pro provoz náhradních. zdrojů elektrické energie

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis pro provoz náhradních. zdrojů elektrické energie Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie Schváleno dne: 04. 11. 2010 č.j.: S 50492/10 - OAE Účinnost

Více

SŽDC PR-1/2018-NPS. Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy

SŽDC PR-1/2018-NPS. Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Příkaz Úroveň přístupu A Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Administrace, evidence, organizace a výkon zkoušek prováděných podle předpisu SŽDC Zam1 zaměstnanci Generálního ředitelství, úseku

Více

Novelizace předpisu D7/2 a organizování výlukové činnosti. Ing. Jiří Witiska Odbor operativního řízení a výluk Ředitel odboru

Novelizace předpisu D7/2 a organizování výlukové činnosti. Ing. Jiří Witiska Odbor operativního řízení a výluk Ředitel odboru Novelizace předpisu D7/2 a organizování výlukové činnosti Ing. Jiří Witiska Odbor operativního řízení a výluk Ředitel odboru Olomouc, 20. 4. 2016 1. Úvod 2. Parametry železniční sítě ČR 3. Obecné podmínky

Více

Pokyn generálního ředitele č. 20/2017

Pokyn generálního ředitele č. 20/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 20/2017 Věc: Pokyn pro kontrolu výkonu práce strojvedoucích u SŽDC

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2011

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2011 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2011 Věc: Zavedení nové funkce staničního

Více

Pokyn prvního náměstka generálního ředitele č. 2/2013 ve znění změny č.1 (účinnost od 1. července 2014)

Pokyn prvního náměstka generálního ředitele č. 2/2013 ve znění změny č.1 (účinnost od 1. července 2014) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn prvního náměstka generálního ředitele č. 2/2013 ve znění č.1 (účinnost od 1. července 2014) Věc: Poskytování příspěvku

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Úroveň přístupu SŽDC PO-20/2018-GŘ

Úroveň přístupu SŽDC PO-20/2018-GŘ Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-20/2018-GŘ Pokyn generálního ředitele k povinné elektronizaci veřejných zakázek v podmínkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Schváleno pod čj. 35196/2018-

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Pokyn generálního ředitele č. 19/2017

Pokyn generálního ředitele č. 19/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 19/2017 Věc: Projekt vytvoření, zavedení a udržování systému managementu hospodaření s energií

Více

SŽDC D1/MP1. Pomůcky GVD od jízdního řádu Schváleno pod čj /2018-SŽDC-GŘ-O12 dne: 22. listopadu Účinnost ode dne zveřejnění

SŽDC D1/MP1. Pomůcky GVD od jízdního řádu Schváleno pod čj /2018-SŽDC-GŘ-O12 dne: 22. listopadu Účinnost ode dne zveřejnění Metodický pokyn Úroveň přístupu A SŽDC D1/MP1 Pomůcky GVD od jízdního řádu 2019 Schváleno pod čj. 56654/2018-SŽDC-GŘ-O12 dne: 22. listopadu 2018 Ing. Eduard Tržil v.r. ředitel odboru základního řízení

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt Schváleno generálním

Více

PPD č. 5/2018. Účinnost od 1. října Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r. generální ředitel

PPD č. 5/2018. Účinnost od 1. října Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r. generální ředitel Pokyn provozovatele dráhy Úroveň přístupu A PPD č. 5/2018 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy Provozní opatření k průjezdu vlaků elektrické trakce přes neutrální úsek

Více

Metodický pokyn č. 4. Kurzy k OZ D-07

Metodický pokyn č. 4. Kurzy k OZ D-07 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 4 Kurzy k OZ D-07 Číslo jednací 36 754/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Vnorovy Účinnost od 1. 7. 2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní kontrolor

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

Pokyn generálního ředitele č. 10/2013

Pokyn generálního ředitele č. 10/2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 10/2013 Věc: Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické využití

Více

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU Předpis ČD Ok 2 Příloha 5 účinnost od 1. 1.

Více

SŽDC D7/2 Změna č. 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Organizování výlukových činností

SŽDC D7/2 Změna č. 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Organizování výlukových činností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D7/2 Změna č. 1 Organizování výlukových činností Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. 12. 2015 č.j.: S 36640

Více

SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNI CESTA 2018 10. - 12. dubna 2018 SYSTÉM ŠKOLENÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI Ing. Jitka Češková SŽDC, Generální ředitelství, Odbor personální, Praha 1. ÚVOD Systém školení

Více

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových

Více

Prováděcí nařízení pro trať

Prováděcí nařízení pro trať Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Prováděcí nařízení pro trať Plzeň hlavní nádraží Cheb s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením Správa železniční

Více

Zásady řízení dokumentů

Zásady řízení dokumentů Masarykova univerzita Pedagogická fakulta MU-IS/7392/2014/69850/PdF-1 Směrnice děkana č. 7/2010 Zásady řízení dokumentů (ve znění účinném od 1. 2. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ve znění změn č. 1, 2 a 3 (účinnost od )

ve znění změn č. 1, 2 a 3 (účinnost od ) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2010 ve znění změn č. 1, 2 a 3 (účinnost

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro Hláska Vyšné. Účinnost od Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro Hláska Vyšné. Účinnost od Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Hláska Vyšné Účinnost od 1.12. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo : 3 Schválil č.j.: 15/2005 VE poř. č. 1 dne..

Více

SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Více

Zahájení a provoz informačního systému sledování pomalých jízd verze 2. dne dne

Zahájení a provoz informačního systému sledování pomalých jízd verze 2. dne dne Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-7/2018-GŘ Zahájení a provoz informačního systému sledování pomalých jízd verze 2 Schváleno pod čj. 20158/2018-SŽDC-GŘ-O22 dne 14.3.3018 dne 14.3.3018 Bc. Jiří Svoboda, MBA,

Více

Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Věc: Postup státní organizace Správa železniční

Více

Pokyn generálního ředitele č. 5/2016

Pokyn generálního ředitele č. 5/2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 5/2016 Věc: Poskytování příspěvku v rámci studentského programu SŽDC NádraŽák Č.j.: 36 284/2016-SŽDC-O10

Více

Pokyn generálního ředitele č. 5/2014

Pokyn generálního ředitele č. 5/2014 1/14 Pokyn generálního ředitele č. 5/2014 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 5. listopadu 2014 č.j.: S 46931/2014-O14 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor automatizace

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU Změna č. 1 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH...4 ČÁST PRVNÍ ZÁVAZNÁ KVALIFIKACE

Více

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r.

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 6568/2016- SŽDC-OŘ UNL-NŘP vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD 2011/2012

P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD 2011/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 20111211 P Ř Í L O H A k Rozkazu o zavedení GVD 2011/2012 pro obvod RCP Praha Číslo jednací 51388/2011-RCP/PHA Vydání

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Pokyn generálního ředitele č. 1/2014

Pokyn generálního ředitele č. 1/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 1/2014 Věc : Malorozměrová relé - konstrukční změny Č.j.: S 3893/2014-O14 Ukládací znak:

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ Směrnice č.: 1 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ Účinnost: 01.09.2016 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil: Bc. Petr

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst Schváleno generálním

Více

SŘ ŽST Třebívlice, Třebenice. Příloha č. 38

SŘ ŽST Třebívlice, Třebenice. Příloha č. 38 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 SŘ ŽST Třebívlice, Třebenice Příloha č. 38 Vzory odevzdávek, nástupu, ukončení dopravní služby a předání/převzetí ŽST

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením (PNDOZ) pro trať PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ (mimo) CHEB (mimo)

Prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením (PNDOZ) pro trať PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ (mimo) CHEB (mimo) České dráhy, a.s. České dráhy, a.s. Prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením (PNDOZ) pro trať PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ (mimo) CHEB (mimo) Vydání (verze) č. 1 Účinnost od: 08.07.2010

Více

ŽD M1. Předpis O systému zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy Železnice Desná. ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy

ŽD M1. Předpis O systému zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy Železnice Desná. ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Předpis O systému zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy Železnice Desná ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012

Více

SŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20

SŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 Změna č. 0 Účinnost od 21. července 2015 č.j.: S27771/2015-SŽDC-O13 Počet listů: 10 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Úroveň

Více

ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017

ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017 Věc: Určení zaměstnanců pro zajištění systému managementu hospodaření s

Více

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 003/2008

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 003/2008 ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 003/2008 Zásady pro vypracování zprávy o posouzení žadatele o přiznání odborné způsobilosti

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 9 1 9 3. 9. 2012 Vydání č. 1 Strana 2/9 1.2 Změny a opravy Změny Číslo změny Datum změny Datum záznamu a podpis

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2017

Pokyn generálního ředitele č. 4/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 4/2017 Věc: Podmínky pro použití regulátorů v obvodech osvětlení venkovních železničních

Více

Směrnice SŽDC č. 121 Udělování čestných vyznamenání Hasičské záchranné služby státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Směrnice SŽDC č. 121 Udělování čestných vyznamenání Hasičské záchranné služby státní organizace Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 121 Udělování čestných vyznamenání Hasičské záchranné služby státní organizace Správa železniční dopravní

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro hradlo V L K O V nad Lužnicí. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro hradlo V L K O V nad Lužnicí. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro hradlo V L K O V nad Lužnicí Účinnost od 1.11. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo : 4 Schválil č.j.: 15/2005 VE

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 7/ července 2019 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 7/ července 2019 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 7/2019 8. července 2019 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Oznámení o schválení Technických podmínek dodacích č. 01/2019 pro neproměnná

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. rektor Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník:

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. rektor Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Zpracoval (podpis): SMĚRNICE K ODBORNÉ PRAXI PRO STUDENTY VŠPJ Druh: Směrnice prorektora pro studium Č.j.: VSPJ/06960/2017 Oblast OŘN: OS Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval:

Více

SŽDC PO-19/2018-GŘ. Řešení veřejné podpory při investiční činnosti do budov ON. Účinnost ode dne zveřejnění. Schváleno pod čj /2018-SŽDC-GŘ-O29

SŽDC PO-19/2018-GŘ. Řešení veřejné podpory při investiční činnosti do budov ON. Účinnost ode dne zveřejnění. Schváleno pod čj /2018-SŽDC-GŘ-O29 Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-19/2018-GŘ Řešení veřejné podpory při investiční činnosti do budov ON Schváleno pod čj. 33355/2018-SŽDC-GŘ-O29 dne 14.6.2018 Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r. generální ředitel

Více

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení Příloha 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení 1 Směrnice SŽDC 3/2003 Přechodné ubytování zaměstnanců státní organizace

Více

NOVELIZACE PŘEDPISU D7/2 A ORGANIZOVÁNÍ VÝLUKOVÉ ČINNOSTI

NOVELIZACE PŘEDPISU D7/2 A ORGANIZOVÁNÍ VÝLUKOVÉ ČINNOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNI CESTA 2016 18. - 20. dubna 2016 NOVELIZACE PŘEDPISU D7/2 A ORGANIZOVÁNÍ VÝLUKOVÉ ČINNOSTI Ing. Jiří Witiska, Lenka Komínová SŽDC, Generální ředitelství, Odbor operativního řízení a

Více

Organizování výlukových činností. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: č.j.: S 47995/2013-O20

Organizování výlukových činností. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: č.j.: S 47995/2013-O20 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 11. 11. 2013 č.j.: S 47995/2013-O20

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2014 - změna č. 1 Schváleno náměstkem generálního

Více

Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel. I. Úvod

Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel. I. Úvod Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Č. j.: 1-1134/06-DÚ Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel I. Úvod 1. Tento metodický

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt

Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt Předpis Úroveň přístupu A SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt Účinnost od 1. dubna 2019 Nahrazení předchozích vnitřních předpisů Tímto

Více