Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů"

Transkript

1 Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Červen 2010

2 Obsah Úvod... 3 Cíle a východiska studie... 4 Představení společnosti Galvamet spol. s r.o Kalírny a galvanovny - jejich dopad na ekologii... 8 Význam ekologie pro dnešní svět... 9 Ekologická stopa... 9 Co je ekologická stopa?... 9 Kolik planet potřebujeme? Možné dopady změny klimatu (nejen) v ČR Plán energetických úspor České republiky Hra o zemi ve společnosti Galvamet Koncept změny odmašťovací linky Ekologie a filosofie LEAN Jak hledat rezervy v ekologii? Workshop na odhalení potenciálu Výsledky workshopu s pracovníky na téma možných ekologických úspor Návrh energetické koncepce vytápění a ochlazování Opakované popouštění Zavedení metod průmyslového inženýrství Analýza plýtvání Parametry štíhlého layoutu S Kroky metody 5S SMED metoda snižování času na seřízení TPM (totálně produktivní údržba) Zvyšování celkové efektivity strojního zařízení Zhodnocení zavedení metod Průmyslového inženýrství Postup ekologizace s prvky LEAN Závěr... 43

3 Úvod Ekologizace znamená vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí, snižování negativních vlivů na životní prostředí. S rostoucí průmyslovou výrobou, spotřebovávanými surovinami, zvyšující se lidskou populací, celosvětovou globalizací a zrychlujícím se tempem života moderního člověka byla otázka ekologie odsunuta ne na druhou kolej, ale do tmavého kouta. V poslední době se však toto paradigma pomalu mění. Ekologie a vliv člověka na planetu Zemi získává na významu v přímém spojení s rostoucí vzdělaností a uvědoměním si faktu, že přírodní zdroje mohou být omezené. Zvyšujícím se požadavkům na ekologii odpovídají pomalu se vkliňující normy rozvinutých, nikoliv však rozvojových, zemí. Nicméně i tak jsou rozvinuté státy největšími znečišťovateli přírody a to díky průmyslu, hlavně těžkým provozům jako jsou, v české republice, například hutě, povrchové doly, chemické provozy. Patří zde však i energeticky náročné provozy. V posledních letech, a to nejen díky ekonomické krizi, se v oblasti průmyslových podniků začíná mluvit o potřebných úsporách, zvyšování efektivity a produktivity, snižování nekvality a eliminaci neproduktivních činností. Ve své zjednodušené podstatě lze říci, že všichni chtějí vyrábět levněji a úsporněji. Pokud se tento fakt skloubí s nutnou ekologizací výroby pak nám vyplyne zřejmá synergie: podnikat jen produktivní činnosti = vyrábět levněji = vyrábět v kratším čase = spotřebovávat méně vstupů = méně zatěžovat přírodní zdroje.

4 Cíle a východiska studie Studie ekologizace bude vycházet z praktických zkušeností se zavedením prvků LEAN ve vybrané společnosti. Tyto nástroje, metody a postupy snižují plýtvání a odstraňují nehospodárné činnosti z procesu. Za účely ekologizace bude jejich hlavní využití ve snížení negativních dopadů výrobního procesu na přírodu. Hlavním cílem je nastínit postup zefektivňování výroby tak, aby sloužil pro použití v široké škále výrobních i nevýrobních společností k tomu, aby byly schopny snižováním a eliminací plýtvání, zvyšováním kvality a využití strojního zařízení snižovat ekologickou náročnost na výrobu produktů a služeb. Zároveň zde bude, dle možností zveřejnění, uvedena aplikace prvků. Nejprve je třeba se však zaměřit na vlastní povědomí o ekologii a nutnosti zvyšování váhy environmentálního managementu. Vlastní zodpovědnost nás pak může posouvat kupředu snižování ekologických dopadů. Zodpovědnost a uvědomění si vůbec vztahu jedinec, společnost ekologie. Napomáhají tomu i nově vzniklé teorie a ideové směry jako například vyhodnocování ekologické stopy. Studie je z hlediska LEAN zaměřena na následující body: Eliminace plýtvání pomocí nástrojů Lean Production Zvyšování celkové efektivity strojního zařízení Organizace pracovišť pomocí metodologie 5S Zavedení prvků TPM Využití workshopové metody k definování ideí

5 Představení společnosti Galvamet spol. s r.o. Společnost Galvamet spol. s r.o. se zabývá tepelným zpracováním kovů v technologických zařízeních tepelného zpracování (kalících linkách) a povrchovými úpravami kovů v zařízeních povrchových úprav (černění a následná impregnace a konzervace). Níže jsou uvedeny veškeré služby, které společnost poskytuje. Galvanovna Fosfátování vyloučený povlak slouží k lepšímu spojení s konzervačním prostředkem či samostatná povrchová vrstva. Černění - povrchová úprava na principu oxidace Fe. Zlepšuje kluzné vlastnosti, odolává alkalickému prostředí a teplotám do 350 C, vrstva proniká do materiálu. Výhodou je ekologicky nezávadný provoz. Zinkování tvoří pololesklý až lesklý vzhled materiálu. Omílání - ke zbavení ostřin a hran na součástkách, možnost následné konzervace nebo sušení. Kalírna Kalení v ochranné atmosféře - zpracování součástí v ochranné atmosféře povrch dílů je bez opalu, okují, nadstandardně dimenzované olejové lázně minimalizují deformace. V jednotlivých pecích se využívá vysoce kvalitní kalící oleje s různými ochlazovacími křivkami. Tvorbu ochranné atmosféry zabezpečuje propan, metanol a dusík. Rovněž všechna vysokoteplotní popouštění (např. u zušlechťování) se provádí v ochranné atmosféře. Veškeré procesy jsou plně automatizovány a splňují veškeré požadavky na zpětnou dohledatelnost a evidenci dle systému jakosti.

6 Nitrodování v plynném NH 3 - u součástí s vysokými požadavky na otěruvzdornost a povrchovou tvrdost při zachování houževnatosti materiálu v jádře (např. ozubená kola, pastorky, kluzná ložiska hřídelí, vačky, kliky, pístní čepy aj.) Vakuové kalení kalení povrchu výrobků s použitým chlazením pomocí dusíku. Pískování - předúprava součástí před dalším zpracováním; zbavení okují u dílů po tepelném zpracování v el. pecích Lisování Povrchové vysokofrekvenční kalení - Této technologie se využívá v případech, kdy zákazník požaduje tepelně zpracovat pouze určitou plochu součásti (např. ozubení u řetězových a ozubených kol, vybrané průměry na hřídelích atd.) Ohřev je realizován induktorem příslušného tvaru (jím prochází střídavý proud vysokého kmitočtu), následuje ochlazení vodní sprchou nebo lázní. Žíhání v elektrických pecích - na odstranění pnutí (např. po svařování, vypalování laserem atd.), na měkko (např. před obráběním, lisováním atd.), normalizační (např. u výkovků). Kontrola jakosti Středisko kontroly je nezávislým útvarem, který prověřuje, zda parametry tepelně zpracovaných součástí jsou ve shodě s požadavky zákazníků. Přístrojové vybavení plně pokrývá potřeby pro určování tvrdostí ve všech známých stupnicích. Doprava

7 Fotografie výrobních společnosti Galvamet a výrobních technologií Tepelné zpracování patří mezi energeticky velmi náročné procesy. Spotřebovávají se různá média. V největším kumulativním objemu to je pak elektrická energie. název relativní spotřeba v % Elektrická energie 73,44% Plyn 12,52% Spotřeba PHM 3,53% Oleje (kalící,konzervační) 3,30% Voda 1,92% Ochr. prac. pomůcky a oděvy 1,83% Likvid.odpadů, odpad.vod 1,29% Ost. provozní materiál 1,06% Odmašťovadla 0,71% Chemikálie 0,39% Tabulka spotřeb médií v dané společnosti a rozdělení dle výše spotřeby.

8 Kalírny a galvanovny - jejich dopad na ekologii Tento typ výroby má dopad na ekologii a životní prostředí. Při kalení a galvanizování vzniká množství škodlivých látek nejen plynných, ale i kalů a nebezpečného odpadu. Příkladem je kalící linka, na které se provádí kalení, popouštění, cementování a nitrocementování v ochranné atmosféře různých směsí skládající se z dusíku, metanolu, propanu, amoniaku. Tato linka je zařazena, dle nařízení vlády, do kategorie středního znečišťovatele ovzduší. Linka je tvořena popouštěcí a kalící pecí, olejovou lázní, a vodní pračky. Objem odsávané vzdušiny je více jak 14,5 tis m 3 / h s provozem cca 1100 hodin za rok. Roční emise amylalkoholu a parafinů dosahuje 2,57 tun, amoniaku 0,86 tun a oxidu uhelnatého 13,71 tun.

9 Význam ekologie pro dnešní svět Globální svět, konzumní způsob života, růst počtu obyvatelstva a tím se zmenšující prostor pro jednotlivce, ubývající zdroje pitné vody, vymírání živočišných druhů, myslím, že není třeba dále pokračovat. Lidé jednadvacátého století mají plno podnětů proč se zabývat ekologií. Stejně tak jsou i tyto důvody hovořící za fakt, že ekologie by měla být na prvním místě. Ekologie přírody je pro planetu Zemi to samé, jako zdraví pro každého jednotlivce. Ekologická stopa Proč se vůbec zabývat ekologií? Akademici William Rees a Mathis Wackernagel se zamýšleli nad dopadem dnešního průmyslového člověka a jeho konání v rámci možnosti vyčerpání přírodních zdrojů, zejména pak povrchu planety Země. Definovali tak nový pojem: Ekologická stopa "Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otázka, kterou si musíme položit, zní, jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom uživili toto zvíře?". Metafora William Reeda Co je ekologická stopa? Koncept ekologické stopy (ES) můžeme považovat za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. Jeden ze spoluautorů ES, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: "Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly. Neříká nám tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním

10 měřítku. Nepřekvapí proto, že lidé žijících v různých koutech Země vytváří tak rozdílné ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa. Kolik planet potřebujeme? Výhodou ekologické stopy je, že jí můžeme porovnávat s tzv. dostupnou biologickou kapacitou. Ta vyjadřuje celkovou biologickou produktivitu biologicky produktivního prostoru v rámci určitého celku, např. státu či celé Země. Vzhledem k tomu, že ekologickou stopu i biologickou kapacitu měříme ve stejných jednotkách (globálních hektarech), můžeme je navzájem porovnávat. Populace (např. státu či jiného území), jejichž ekologická stopa překračuje biologickou kapacitu, vytváří ekologický deficit. Vývoj spotřeby globálních hektarů na osobu v ČR (porovnání reálné spotřeby a biokapacity).

11 Vývoj spotřeby prostoru planety Země v globálním pojetí a rozdělení na jednotlivé spotřebitelské státy. Ekologická stopa rozdělení podle jednotlivých zemí

12 Biokapacita podle jednotlivých zemí Z výše uvedených grafů pak vyplývá, proč je vůbec důležité se zabývat ekologií. Přírodní prostředí není totiž otázka jen nás a naší generace, ale především našich potomků. Jistě jim nechceme nechat na účtu planety Země neuhrazený deficit, jenž se bude exponencionálně zvětšovat s naší stále rostoucí spotřebou. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že pánové Rees a Wackernagel sice sofistikovanými metodami popsali dějící se skutečnost, ale dokázali ji dát uchopitelné obrysy pro každého z nás. Tím odpověděli na otázku PROČ?. Je nadále na nás nejen zodpovědět, ale i vykonat JAK?. Dopady ekologických zátěží mají za následek zhoršení životního prostředí. Toto se pak odráží ve změnách klimatu, nepředpokládanému vývoji počasí a podnebí.

13 Možné dopady změny klimatu (nejen) v ČR Krajina oteplení zvyšování průměrů zvyšovaní výparu vody snížení zásoby půdní vody zvýšené výskyty sucha zvýšení eroze vodní i větrné zvýšené nebezpečí požárů změny v ekosystémech Zemědělství změna agroklimatických podmínek změna produkce prodloužení vegetačních období dřívější nástupy fenofází, zkrácení vegetační doby o 10 až 14 dnů nebezpečí výskytu holomrazů a vegetačních mrazů rozšíření oblastí pro pěstování teplomilných druhů zvýšení výskytu a rozšíření nových druhů chorob a škůdců změna technologií v chovech změna staveb pro hospodářská zvířata Lesnictví zhoršení stavu nestabilních porostů zvýšení škod extrémními povětrnostními jevy změna druhové skladby, redukce hlavně smrku rozvoj škůdců změna pěstebních technologií

14 Tyto jevy mají následnou provázanost s důsledky vývoje počasí v České republice, kdy dochází až k extrémním stavům: extrémní hodnoty maximální teploty vzduchu vysoká proměnlivost teplot vzduchu v zimě výskyt holomrazů výskyt vysokých úhrnů srážek - přívalové deště četná bezesrážková období velmi proměnlivá sněhová pokrývka povodně plošné i lokální Česká republika patří se 14, 2 tunami skleníkových plynů na obyvatele a rok mezi největší znečišťovatele v Evropě (o 35 % vyšší než průměr EU, 7x vyšší než v Indii) Podíl na znečištění skleníkovými plyny 40 % energetika 32 % průmysl 12 % doprava 8 % spalování fosilních paliv v budovách 6 % zemědělství 2 % odpady Plán energetických úspor České republiky Z důvodů potřeby energetických úspor byl stanoven národní program, který má za úkol snižovat právě tyto ekologické zátěže.

15 Hlavní body jsou: snížit emise CO2 na obyvatele o 30 % mezi roky 2000 a 2020 snížit emise sklen. plynů o 25 % mezi roky 2000 a 2020 pokračovat v trendu do roku 2030 zvýšit podíl OZE na spotřebě prim. energ. zdrojů na 20 % v roce 2030 Národní indikativní cíl úspor energie pro rok 2010 v české republice je stanoven v e výši 3573 GWh, což je 1,6 z příslušného objemu průměrné spotřeby energie. V roce 2016 je tento indikativní cíl úspor energie stanoven na 19842GWh, což je se započtením překryvů 9% z příslušného objemu průměrné spotřeby energie.

16 Přehled rozdělení úspor energie do jednotlivých sektorů. Přehled úspor energie podle jednotlivých kategorií. Evropské cíle do roku 2020 o 20 % snížit emise skleníkových plynů (resp. 30%) na 20 % navýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě (10% biopaliv) o 20 % zvýšit energetickou účinnost Mezinárodní síly se pak zaměřují na aspekty jako úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol, kde se jedná o snížení emise skleníkových plynů průměrně o 5,2 % mezi lety 1990 a Vznikla rovněž nová globální dohoda Mexiko 2010, která má za cíl snížit emise skleníkových plynů nejméně o % do roku 2020 (oproti 1990).

17 Hra o zemi ve společnosti Galvamet Hra o zemi vychází z faktu, že počet lidí na planetě Zemi se vyšplhal na číslo přes 6 miliard a všichni chtějí jíst, pít a zvyšovat svoji životní úroveň. Jenže čím lépe se jedni mají, tím více spotřebovávají přírodních zdrojů a produkují více znečištění na úkor druhých, kteří zápasí s chudobou, nemocemi, nedostatkem potravin a pitné vody. Na celé planetě mizí divoká příroda, hromadně vymírají rostlinné a živočišné druhy a objevuje se hrozba klimatických změn. V roce 2002 se sešli vrcholní představitelé všech států na světovém Summitu o udržitelném rozvoji v jihoafrickém Johannesburgu. Tzv. Summit Země 2002 uspořádala Organizace spojených národů (OSN), aby zhodnotila stav naplňování závazků, přijatých na Konferenci OSN o rozvoji a životním prostředí v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru. Proto se mu také říkalo "Summit Rio + 10". Avšak řešení nespočívá jen na vrcholných představitelích každého státu. Toto si uvědomují i ve společnou Galvamet S cílem snižovat vlastní ekologickou stopu se tedy společnost Galvamet rozhodla zapojit do projektu ekologizace. Konkrétně: Hry o zemi. Byly definovány jednotlivé planety (viz obrázky), ke kterým přibývaly směry udávající trendy ve spoření nejen energií a vstupů, ale i zdrojů, tvorbě odpadů a tím snižování ekologické zátěže. Každá odpadová planeta má stanovené své okruhy vedoucí k úsporám v oblasti nejen ekologického zatížení. Zároveň je stanovena osoba zodpovědná za jednotlivé úseky šetření a zamezení plýtvání. Významnou složkou je pak prevence, především hledání úspor. Tato nově nastolená cesta s sebou již v krátkém období přinesla účinky, jako snížení spotřeby papírů a tiskových materiálů, vody, čisticích prostředků a jiné. Další potenciály byly díky této hře o zemi vydefinovány jako základ ekologizace vlastní výroby. Je to první krok vůbec uvědomění si potřeby zamezit zbytečnému plýtvání.

18

19 S postupným rozšiřováním povědomí Hry o planetu se také rozšiřuje chápání ekologie a přírodních zdrojů jako něčeho ojedinělého a nenahraditelného. V rámci těchto aktivit se pracovníci zapojují do řešitelských týmů s cílem ovlivnit dopad jejich zaměstnavatele na průmyslové znečišťování. Definovaly se kroky jakými se při snižování vlastních ekologických zatížení řídit: 1. Sestavení vize společnosti v oblasti ekologie 2. Zapojení se do Hry o zemi 3. Definování bodů, které mají vliv na ekologii 4. Snižovat vlastní ekologické zatížení 5. Neustále přehodnocovat procesy a zvyšovat přidanou hodnotu se snižujícími se vstupy Další kroky samotné ekologizace se již, díky rozdělení jednotlivých oblastí, mají možnost rychleji rozvíjet. V rámci ekologizace pak vznikla Energetická koncepce, jež zahrnuje kroky k naplnění ekologické vize: Být podnikem, který postupnými kroky snižuje dopady svého působení na ekologickou zátěž přírody, tak aby předčila svoji ekologickou stopu. Byly definovány následné kroky jak splnit výše uvedenou vizi: Úspora pohonných hmot o auta na plyn / elektřinu o VZV na propan-butan Změna koncepce ohřevu vody a vytápění pracovišť a kanceláří o tepelná čerpadla o ochlazování bazénu tepelnými čerpadly, ne chladicími věžemi Nové úspornější kompresory na stlačený vzduch Osvětlení objektu a chodeb na solární energii Rekonstrukce některých prostor a výměna kovových oken za plastová Fotovoltanické panely na střeše objektu Měření definovaným ukazatelem aktivního přístupu zaměstnance k životnímu prostředí a úsporám energií Koncept změny odmašťovací linky

20 Koncept změny odmašťovací linky Při odmašťování materiálu je spotřebovávána emulze, která rozpouští mastnotu. Tato se pak separuje a vzniká nebezpečný odpad olejový kal. V této otázce bylo vydefinováno zlepšení v podobě změny technologie odmašťování. Původní namáčení v lázni bude nahrazeno ostřikem. Vznikne zde úspora v podobě snížené potřeby rozpouštěcí emulze. Nový systém v sobě zahrnuje automatický kontrolní mechanizmus zabraňující přetoku emulze do kalové jímky. Zlepšení nové koncepce oproti původnímu stavu: Úspora emulze díky tryskám Lepší separace olejového kalu Zamezení možnosti přepadu emulze do kalové jímky Nový postup měření a vyhodnocování účinnosti lázně Zlepšený koncept omývání výrobků. Ekologie a filosofie LEAN Jak již bylo v úvodu nastíněno, vyrábět s menší ekologickou zátěží vyplývá z potřeby vyrábět levněji. Dosáhnutí tohoto stavu za pomocí metod a nástrojů filosofie LEAN se řídí podstatou dělat jen a právě ty činnosti, které přidávají hodnotu. V tomto případě dochází k eliminaci tzv. plýtvání. Plýtvání nejenom finančními zdroji, ale především dalšími dvěma

21 ekonomickými veličinami půdou a lidskou prací. Spotřeba těchto zdroji se odráží právě ve spotřebě globálních hektarů a zanechávání negativní ekologické stopy. Obor zabývající se metodami a nástroje LEAN, vytvářením nejoptimálnějších podmínek k výrobě a plnění služeb, nejekonomičtějším využíváním zdrojů a tvorbami přidané hodnoty se nazývá Průmyslové inženýrství (PI). Jelikož jde o multidisciplinární obor pojímající veškeré děje uvnitř podniku, spadá do něj i environmentální management. Jak hledat rezervy v ekologii? Spotřeba energií a zdrojů Procesy v podniku spotřebovávají nejen energii obsaženou v elektřině, ale i média jako plyny, vodu, maziva a oleje. Následně pak produkují množství odpadů a zbytkových látek. Dle Parettova pravidla 20 na 80, hovořícího o tom, že 80% problémů nám způsobuje 20% příčin, je nutné rozdělit takto i spotřebovávané vstupy médií. Tím řešíme jen podstatné záležitosti, které odhalí rezervy a řešení, jenž má hodnotu a význam v celkovém pohledu na ekologii podniku. název relativní spotřeba v % Elektrická energie 73,44% Plyn 12,52% Spotřeba PHM 3,53% Oleje (kalící,konzervační) 3,30% Voda 1,92% Ochr. prac. pomůcky a oděvy 1,83% Likvid.odpadů, odpad.vod 1,29% Ost. provozní materiál 1,06% Odmašťovadla 0,71% Chemikálie 0,39% Tabulka spotřeb médií v dané společnosti a rozdělení dle výše spotřeby.

22 Spotřebovávané média a nebezpečné látky ve společnosti Galvamet : Elektrická energie Dusík Propan Čpavek Metanol Nafta Oleje Technologická voda Chemikálie Vzduch Přípravky Odpady (odmašťování) Provozní materiál (papír, rukavice) Ceny likvidací jednotlivých odpadů kaly z černění a omílání: 2,80 Kč/kg oplachové vody z černění a omílání: 1,90 Kč/kg odpady z odmašťování: 2,60 Kč/kg jiné emulze kondenzát: 2,60 Kč/kg obaly od neb. látek: 7,70 Kč/kg absorpční činidla: 6,10 Kč/kg odpad z otryskávání: 2,20 Kč/kg pryž: 2,00 Kč/kg vyřazená el. zařízení: 0,00 Kč/kg sklo: 2,20 Kč/kg plasty Technické služby: cena 1 530,-Kč/rok komunální odpad: cena ,-Kč/rok

23 Workshop na odhalení potenciálu V případě získání relevantních dat lze určovat potenciály na úpory. V tomto případě je možné použít metodu průmyslové moderace a její nástroj: Workshop. Jedná se o moderovanou diskuzi. Někdy toto slovo bává překládáno jako týmová rozprava, diskuze nad jistým problémem směřující k vyřešení tohoto problému. Workshop je velmi efektivní metoda zlepšování procesů a řešení problémů. Workshopem můžeme v poměrně krátkém čase dosáhnout velmi rychlého řešení problémů. Workshopy se v současnosti dosahují velmi rychlá a významná zlepšení v produktivitě procesu. Zlepšování procesů se netýká jen zvýšení produktivity a efektivity, ale i například snížení negativních dopadů na ekologii z průmyslové výroby. Ve workshopovém týmu pracují dvě základní skupiny lidí. Moderátor, jehož úlohou je řídit diskusi, vizualizovat myšlenky, řídit proces hledání příčin problémů a hledání řešení. Další skupinou jsou členové týmu, kteří z větší míry vykonávají procesy, které chceme zlepšit nebo jsou jeho zákazníky nebo dodavateli. Ve workshopovém týmu vystupuje i promotér, který je zákazníkem řešení daného problému. Workshopový základní cyklus se skládá z těchto základních kroků: Výběr problémů na řešení, resp. výběr týmu naplánování workshopu, sestavení týmu. Analýza současného stavu standardy, postupy, organizace pracoviště, měřitelné ukazatele. Okamžitá opatření eliminace plýtvání a jejich příčin přímo v procesu, bez složité teorie, skutky a přínosy. Follow-up, standardizace a udržování nového stavu.

24 Pokud se však podíváme detailněji na celý proces workshopu, můžeme ho rozdělit do 12 kroků: 1. krok plánování workshopu 2. krok příprava workshopu 3. krok úvod do workshopu 4. krok vizualizace a pochopení průběhu procesu 5. krok analýza skutečného stavu a definice veličin 6. krok brainstorming plýtvání 7. krok brainstorming zlepšení 8. krok vypracování návrhu řešení 9. krok sestavení katalogu opatření 10. krok simulace a realizace opatření 11. krok prezentace 12. krok realizace opatření Výsledky workshopu s pracovníky na téma možných ekologických úspor Vyčistit filtry na odsávání par na černící lince výměna filtračního kusu Výměna vrat na černící lince a omílárně úspory tepla a elektřiny při ohřevu lázní Odstavit vzdušník kompresor Izolace stěn pískovací box Přichlazování žíhací pece Omílárna umyvadlo a kryt olejové lázně Adaptace pračky IPSEN postupný úkol, dodavatelsky nebo vlastními silami nová koncepce stávající pračky Chladič SOLO olejový a TAV vodní instalovat mimo interiéry Utěsnění žíhací pece Snížení prostojů z hlediska manipulace Vysledování opakovaných popouštění, analýza příčin, náprava Urychlení výměny žíhací pece snížení úniku tepelné energie Zvýšení údržby strojního zařízení oprava proti úniku oleje

25 V těchto bodech se definovaly možné úspory energií. Úspory se týkají především šetření v oblasti spotřeby elektrické energie. Mnohé tyto potenciály jsou řešeny zavedením metod LEAN (TPM, 5S, SMED, zajištění kvality procesu). Návrh energetické koncepce vytápění a ochlazování Jeden z nejpřínosnějších návrhů na úsporu energie se týká vyřešení energetické koncepce vytápění a ochlazování. Stávající stav ochlazování strojního zařízení se skládá z ochlazovací vodní nádrže, čerpadla a výchladníku. Pece jsou vytápěny propanem. K ohřevu teplé vody pro sociální zařízení a rozvody tepla jsou používány bojlery, nebo plynové topení. Stávající stav ochlazování strojního zařízení Návrh budoucího stavu níže uvedena koncepce řeší komplexní úsporu tepelné energie. Pro jednoduchost jsou v obrázku uvedeny inovativní prvky zelenou barvou. Nová koncepce vytápění a ochlazování zahrnuje: Sluneční kolektory k ohřevu teplé vody Úsporné sprchové hlavice

26 Solární panely k tvorbě el. energie Zajištění nepropustnosti tepla vraty Snížení podhledů stropů v kancelářích administrativních pracovníků Změna systému výchladníku a tepelného čerpadla k vytápění budovy Změna paliva ve firemních autech na zemní plyn Nová koncepce ochlazování a vytápění Problémy při řešení Zde jsou uvedeny překážky, respektive potřebné kroky k naplnění vize. Chladící zařízení - věže Boilery ve sprchách Hlavice sprch

27 Kotle u radiátorů, spotřeba propanu Trubky u radiátorů v údržbě Vrata u kanceláří a u OŘJ, vysoké stropy Kovová okna, nezateplené prostory Co se může změnit a být nově zavedeno Solární panely => nižší spotřeba energie na ohřev teplé vody Výměna oken za plastové Nové sprchovací hlavice Tepelné čerpadlo o odebírá teplo z nádrže a přihřívá ho do radiátorů o bere teplo z vodní nádrže => ochlazuje jí o eliminujeme chladící věže, otázkou zůstává léto Potenciály úspor vytápění Opatření % úspor Poznámka výměna oken a vstupních dveří sluneční ohřev s akumulací tepla 10% 8% Záleží na typu oken a na tom, co očekáváme od oken nových úspora odpovídá výměně oken starých 20 let (U = 2,9 W/(m2K) a horší) za nová okna s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U = 1,2 W/(m2K); náhrada za okna s ještě lepšími parametry je možná a přinese další úspory, ale je vhodné úsporná opatření optimalizovat (tzn. např. že v určitém okamžiku se již nevyplatí osazovat okna s velmi nízkou hodnotou U, ale místo toho např. investovat do zvýšení tloušťky tepelné izolace obvodových konstrukcí) a naopak. Vyjadřuje úsporu tepla pro ohřev vody při krytí její potřeby solárním systémem ze 60 %, v případě využití pro přitápění se úspora zvýší cca o polovinu (12%). Tabulka potenciálních úspor vzhledem k nové koncepci vytápění

28 Úspora zavedením slunečních kolektorů Parametr ohřev vody ohřev vody s přitápěním celoročně 0,6 1,1 m2/( kwh/den ) pro přitápění cca 0,6 m2/1000 kwh plocha kolektorů (0,5 1,0 m2/osoba) spotřeby energie na vytápění akumulační zásobník 45 l/osobu, l/m2 kolektorové plochy 100 1/m2 kolektorové plochy roční úspora energie 400 až 800 kwh/m2 250 až 500 kwh/m2 Tabulka úspor solárního systému budov V jednotlivých budovách je nutné uvažovat o rozdílném přístupu zejména účelu budovy = v každém případě je nutné při každém návrhu solárního systému vycházet ze specifické potřeby dané budovy. Opakované popouštění Zajištění kvality procesu a stability dojde k úspoře v podobě spotřeby při opakovaném popouštění. V průměru z hodnot za poslední 3 měsíce vychází potřebné popouštění materiálu v délce 114 minut a při teplotě 455 C. Průměrná spotřeba pece dosahuje hodnoty 42 kw. Při opětovném popouštění spotřebováno za sledovanou dobu zpětně 51 normohodin oprav.

29 Zavedení metod průmyslového inženýrství Průmyslové inženýrství (PI) je mladý multidisciplinární obor zabývající se nejen zvyšováním produktivity a efektivity, snižováním nekvality ale i eliminací plýtvání jak z hlediska nevyužitých potenciálů či kapacit, tak z hlediska plýtvání vstupních zdrojů do procesu výroby či transformace produktů. Dalo by se říct, že má za cíl zvyšovat hodnotu výrobních i nevýrobních procesů. Z této definice jasně vyplývá, že implementace metod PI bude mít přímý dopad na ekologii a znečišťování přírody průmyslovou výrobou. V případě, že výrobce je schopen dodat produkt včas, s dosažením kvality na první pokus, s použitím minima vstupů a dosažení malých ztrát je v jasné souvislosti i méně zatěžující pro přírodu a její zdroje. Z tohoto hlediska mají metody a nástroje PI velmi blízko k ekologizaci. Oba tyto obory navíc propojuje jakási novodobá trendovost a směr vývoje managementu, až dokonce nutnost jejich aplikací. Přírodní zdroje (materiálové a energetické toky) Ekonomická aktivita Transformační proces - výroba Žádoucí efekty (výrobky, služby ) Nežádoucí efekty (znečištění,...) Konflikt Vztah zdrojů jako vstupů do transformačního procesu a vzniku kofliktu mezi nežádoucími efekty a produktem Ve zjednodušeném jazyku se dá říci, že tyto metody šetří čas. To se odráží ve spotřebě zdrojů a tím pádem dopadů na ekologii. Abychom zabezpečili jistý pokrok a směr k zvyšování hodnoty musíme se zaměřit na tzv. udržitelnou výrobu. Ta pomáhá řešit konflikt

30 mezi žádoucími a nežádoucími efekty ekonomických aktivit z pohledu celého životního cyklu. Výroba a služby jsou udržitelné tehdy, pokud zlepšují komplexně pojímanou kvalitu života udržitelná výroba a služby mají vysokou přidanou hodnotu, minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadu a škodlivin v průběhu celého životního cyklu výrobku a služeb. Udržitelná výroba je synonymem pro Průmyslové inženýrství. Techniky Udržitelné výroby Volba vstupu (šetrné a chytré materiály, obnovitelné zdroje materiálu a energií) Optimalizace výrobních postupu (efektivnost využívání vstupu) Zeštíhlování logistiky Minimalizace vlivu uživatele Uzavírání materiálových cyklu Volba koncepce (systémy výrobek služba) Z výše uvedených technik a definic PI je jasné, že tyto dva jinak znějící pojmy mají za úkol řešit velmi úzce propojené, až totožné zájmy. Analýza plýtvání Abychom byli schopni definovat potenciály na snížení plýtvání zdroji (ať již z hlediska lidí, materiálu, vstupů, pomocných látek anebo energií) je třeba vykonat analýzu součastného stavu. V jakémkoliv boji, zahrnující i boj s odstraněním plýtvání a zvyšováním efektivity, musíme svého soupeře znát. Analýza pracoviště nám kvantifikuje, popíše a definuje potenciály ke zlepšení, zvýšení produktivity, kvality, snížení plýtvání a podobně. Je nutné, aby před započetím jakékoliv změny byla nejdříve provedena kvalitní analýza, jelikož bez

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA a měření práce Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metoda SMED Rychlá výměna nástroje Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Metoda Pět S koncepce

Metoda Pět S koncepce pro Metoda dosažení pro dosažení trvale čistého, trvale organizovaného čistého, organizovaného a přehledného a přehledného pracoviště pracoviště a kompetentních a kompetentních pracovníků. pracovníků.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Metoda 5S. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci

Metoda 5S. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metoda 5S Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA a měření práce Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Jitka Tejnorová DMC management consulting September DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

Jitka Tejnorová DMC management consulting September DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Jitka Tejnorová DMC management consulting September 2015 Lean v HR, HR v Lean Filozofie Lean Nástroje Lean v HR Případová studie Role HR v Lean Lean v HR, HR v Lean Filozofie Lean Nástroje Lean v HR Případová

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Praktické použití metod průmyslového inženýrství

Praktické použití metod průmyslového inženýrství Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Praktické použití metod průmyslového inženýrství Technická univerzita v Liberci

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Liberec, 14. 6. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku dva přístupy jak reagovat na změnu klimatu Adaptace vs Mitigace Adaptace Přizpůsobení se změnám klimatu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Vizuální řízení. Vlastimil Ježek 10. 11. 4. 2015. Studijní program Průmyslové inženýrství. Frenštát pod Radhoštěm

Vizuální řízení. Vlastimil Ježek 10. 11. 4. 2015. Studijní program Průmyslové inženýrství. Frenštát pod Radhoštěm Vizuální řízení Studijní program Průmyslové inženýrství Frenštát pod Radhoštěm Vlastimil Ježek 10. 11. 4. 2015 API Akademie produktivity a inovací 2005-2015 Vizualizace Vizuální řízení www.e-api.cz www.ipi-lbc.cz

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU Zakládající partneři NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU Významní partneři Praha Ing. Michal Čejka 14. 12. 2016 Partneři Změny klimatu Do roku 2040 stoupne teplota o 1 C, do roku 2060 až

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

Studie inovace technologie výroby strojírenských dílů

Studie inovace technologie výroby strojírenských dílů Studie inovace technologie výroby strojírenských dílů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Prosinec 2010 Obsah Úvod... 3 PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ... 4 Metodika postupu optimalizace,

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Okruhy přednášky Podnebí ČR Počasí v posledních letech Oteplování Dopady změny

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) Ostrava / Praha

Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) Ostrava / Praha Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) 19. 3. 2009 Ostrava / 14. 5. 2009 Praha Připravit pracovníky pro projektování nebo zlepšování pracoviště buňky

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU Ing. Michal Čejka PASIVNÍ DOMY 2016 11. 11. 2016 Co náš čeká a nemine Průměrná teplota do roku 2060 vzroste o 1,5 2,5 C Zvýší se pravděpodobnost výskytu,

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komplex otázek a problémů Největší znečisťovatel průmysl a energetika. Řešení od počátku (systematické a komplexní): optimální volba vhodných technologických

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech 9. 11. 2007 Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech Seznámit účastníky workshopu s možnostmi účinného řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech. Naučit

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Možnosti úspory energie

Možnosti úspory energie Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možnosti úspory energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 1 Obsah

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více