Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů"

Transkript

1 Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Červen 2010

2 Obsah Úvod... 3 Cíle a východiska studie... 4 Představení společnosti Galvamet spol. s r.o Kalírny a galvanovny - jejich dopad na ekologii... 8 Význam ekologie pro dnešní svět... 9 Ekologická stopa... 9 Co je ekologická stopa?... 9 Kolik planet potřebujeme? Možné dopady změny klimatu (nejen) v ČR Plán energetických úspor České republiky Hra o zemi ve společnosti Galvamet Koncept změny odmašťovací linky Ekologie a filosofie LEAN Jak hledat rezervy v ekologii? Workshop na odhalení potenciálu Výsledky workshopu s pracovníky na téma možných ekologických úspor Návrh energetické koncepce vytápění a ochlazování Opakované popouštění Zavedení metod průmyslového inženýrství Analýza plýtvání Parametry štíhlého layoutu S Kroky metody 5S SMED metoda snižování času na seřízení TPM (totálně produktivní údržba) Zvyšování celkové efektivity strojního zařízení Zhodnocení zavedení metod Průmyslového inženýrství Postup ekologizace s prvky LEAN Závěr... 43

3 Úvod Ekologizace znamená vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí, snižování negativních vlivů na životní prostředí. S rostoucí průmyslovou výrobou, spotřebovávanými surovinami, zvyšující se lidskou populací, celosvětovou globalizací a zrychlujícím se tempem života moderního člověka byla otázka ekologie odsunuta ne na druhou kolej, ale do tmavého kouta. V poslední době se však toto paradigma pomalu mění. Ekologie a vliv člověka na planetu Zemi získává na významu v přímém spojení s rostoucí vzdělaností a uvědoměním si faktu, že přírodní zdroje mohou být omezené. Zvyšujícím se požadavkům na ekologii odpovídají pomalu se vkliňující normy rozvinutých, nikoliv však rozvojových, zemí. Nicméně i tak jsou rozvinuté státy největšími znečišťovateli přírody a to díky průmyslu, hlavně těžkým provozům jako jsou, v české republice, například hutě, povrchové doly, chemické provozy. Patří zde však i energeticky náročné provozy. V posledních letech, a to nejen díky ekonomické krizi, se v oblasti průmyslových podniků začíná mluvit o potřebných úsporách, zvyšování efektivity a produktivity, snižování nekvality a eliminaci neproduktivních činností. Ve své zjednodušené podstatě lze říci, že všichni chtějí vyrábět levněji a úsporněji. Pokud se tento fakt skloubí s nutnou ekologizací výroby pak nám vyplyne zřejmá synergie: podnikat jen produktivní činnosti = vyrábět levněji = vyrábět v kratším čase = spotřebovávat méně vstupů = méně zatěžovat přírodní zdroje.

4 Cíle a východiska studie Studie ekologizace bude vycházet z praktických zkušeností se zavedením prvků LEAN ve vybrané společnosti. Tyto nástroje, metody a postupy snižují plýtvání a odstraňují nehospodárné činnosti z procesu. Za účely ekologizace bude jejich hlavní využití ve snížení negativních dopadů výrobního procesu na přírodu. Hlavním cílem je nastínit postup zefektivňování výroby tak, aby sloužil pro použití v široké škále výrobních i nevýrobních společností k tomu, aby byly schopny snižováním a eliminací plýtvání, zvyšováním kvality a využití strojního zařízení snižovat ekologickou náročnost na výrobu produktů a služeb. Zároveň zde bude, dle možností zveřejnění, uvedena aplikace prvků. Nejprve je třeba se však zaměřit na vlastní povědomí o ekologii a nutnosti zvyšování váhy environmentálního managementu. Vlastní zodpovědnost nás pak může posouvat kupředu snižování ekologických dopadů. Zodpovědnost a uvědomění si vůbec vztahu jedinec, společnost ekologie. Napomáhají tomu i nově vzniklé teorie a ideové směry jako například vyhodnocování ekologické stopy. Studie je z hlediska LEAN zaměřena na následující body: Eliminace plýtvání pomocí nástrojů Lean Production Zvyšování celkové efektivity strojního zařízení Organizace pracovišť pomocí metodologie 5S Zavedení prvků TPM Využití workshopové metody k definování ideí

5 Představení společnosti Galvamet spol. s r.o. Společnost Galvamet spol. s r.o. se zabývá tepelným zpracováním kovů v technologických zařízeních tepelného zpracování (kalících linkách) a povrchovými úpravami kovů v zařízeních povrchových úprav (černění a následná impregnace a konzervace). Níže jsou uvedeny veškeré služby, které společnost poskytuje. Galvanovna Fosfátování vyloučený povlak slouží k lepšímu spojení s konzervačním prostředkem či samostatná povrchová vrstva. Černění - povrchová úprava na principu oxidace Fe. Zlepšuje kluzné vlastnosti, odolává alkalickému prostředí a teplotám do 350 C, vrstva proniká do materiálu. Výhodou je ekologicky nezávadný provoz. Zinkování tvoří pololesklý až lesklý vzhled materiálu. Omílání - ke zbavení ostřin a hran na součástkách, možnost následné konzervace nebo sušení. Kalírna Kalení v ochranné atmosféře - zpracování součástí v ochranné atmosféře povrch dílů je bez opalu, okují, nadstandardně dimenzované olejové lázně minimalizují deformace. V jednotlivých pecích se využívá vysoce kvalitní kalící oleje s různými ochlazovacími křivkami. Tvorbu ochranné atmosféry zabezpečuje propan, metanol a dusík. Rovněž všechna vysokoteplotní popouštění (např. u zušlechťování) se provádí v ochranné atmosféře. Veškeré procesy jsou plně automatizovány a splňují veškeré požadavky na zpětnou dohledatelnost a evidenci dle systému jakosti.

6 Nitrodování v plynném NH 3 - u součástí s vysokými požadavky na otěruvzdornost a povrchovou tvrdost při zachování houževnatosti materiálu v jádře (např. ozubená kola, pastorky, kluzná ložiska hřídelí, vačky, kliky, pístní čepy aj.) Vakuové kalení kalení povrchu výrobků s použitým chlazením pomocí dusíku. Pískování - předúprava součástí před dalším zpracováním; zbavení okují u dílů po tepelném zpracování v el. pecích Lisování Povrchové vysokofrekvenční kalení - Této technologie se využívá v případech, kdy zákazník požaduje tepelně zpracovat pouze určitou plochu součásti (např. ozubení u řetězových a ozubených kol, vybrané průměry na hřídelích atd.) Ohřev je realizován induktorem příslušného tvaru (jím prochází střídavý proud vysokého kmitočtu), následuje ochlazení vodní sprchou nebo lázní. Žíhání v elektrických pecích - na odstranění pnutí (např. po svařování, vypalování laserem atd.), na měkko (např. před obráběním, lisováním atd.), normalizační (např. u výkovků). Kontrola jakosti Středisko kontroly je nezávislým útvarem, který prověřuje, zda parametry tepelně zpracovaných součástí jsou ve shodě s požadavky zákazníků. Přístrojové vybavení plně pokrývá potřeby pro určování tvrdostí ve všech známých stupnicích. Doprava

7 Fotografie výrobních společnosti Galvamet a výrobních technologií Tepelné zpracování patří mezi energeticky velmi náročné procesy. Spotřebovávají se různá média. V největším kumulativním objemu to je pak elektrická energie. název relativní spotřeba v % Elektrická energie 73,44% Plyn 12,52% Spotřeba PHM 3,53% Oleje (kalící,konzervační) 3,30% Voda 1,92% Ochr. prac. pomůcky a oděvy 1,83% Likvid.odpadů, odpad.vod 1,29% Ost. provozní materiál 1,06% Odmašťovadla 0,71% Chemikálie 0,39% Tabulka spotřeb médií v dané společnosti a rozdělení dle výše spotřeby.

8 Kalírny a galvanovny - jejich dopad na ekologii Tento typ výroby má dopad na ekologii a životní prostředí. Při kalení a galvanizování vzniká množství škodlivých látek nejen plynných, ale i kalů a nebezpečného odpadu. Příkladem je kalící linka, na které se provádí kalení, popouštění, cementování a nitrocementování v ochranné atmosféře různých směsí skládající se z dusíku, metanolu, propanu, amoniaku. Tato linka je zařazena, dle nařízení vlády, do kategorie středního znečišťovatele ovzduší. Linka je tvořena popouštěcí a kalící pecí, olejovou lázní, a vodní pračky. Objem odsávané vzdušiny je více jak 14,5 tis m 3 / h s provozem cca 1100 hodin za rok. Roční emise amylalkoholu a parafinů dosahuje 2,57 tun, amoniaku 0,86 tun a oxidu uhelnatého 13,71 tun.

9 Význam ekologie pro dnešní svět Globální svět, konzumní způsob života, růst počtu obyvatelstva a tím se zmenšující prostor pro jednotlivce, ubývající zdroje pitné vody, vymírání živočišných druhů, myslím, že není třeba dále pokračovat. Lidé jednadvacátého století mají plno podnětů proč se zabývat ekologií. Stejně tak jsou i tyto důvody hovořící za fakt, že ekologie by měla být na prvním místě. Ekologie přírody je pro planetu Zemi to samé, jako zdraví pro každého jednotlivce. Ekologická stopa Proč se vůbec zabývat ekologií? Akademici William Rees a Mathis Wackernagel se zamýšleli nad dopadem dnešního průmyslového člověka a jeho konání v rámci možnosti vyčerpání přírodních zdrojů, zejména pak povrchu planety Země. Definovali tak nový pojem: Ekologická stopa "Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otázka, kterou si musíme položit, zní, jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom uživili toto zvíře?". Metafora William Reeda Co je ekologická stopa? Koncept ekologické stopy (ES) můžeme považovat za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. Jeden ze spoluautorů ES, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: "Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly. Neříká nám tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním

10 měřítku. Nepřekvapí proto, že lidé žijících v různých koutech Země vytváří tak rozdílné ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa. Kolik planet potřebujeme? Výhodou ekologické stopy je, že jí můžeme porovnávat s tzv. dostupnou biologickou kapacitou. Ta vyjadřuje celkovou biologickou produktivitu biologicky produktivního prostoru v rámci určitého celku, např. státu či celé Země. Vzhledem k tomu, že ekologickou stopu i biologickou kapacitu měříme ve stejných jednotkách (globálních hektarech), můžeme je navzájem porovnávat. Populace (např. státu či jiného území), jejichž ekologická stopa překračuje biologickou kapacitu, vytváří ekologický deficit. Vývoj spotřeby globálních hektarů na osobu v ČR (porovnání reálné spotřeby a biokapacity).

11 Vývoj spotřeby prostoru planety Země v globálním pojetí a rozdělení na jednotlivé spotřebitelské státy. Ekologická stopa rozdělení podle jednotlivých zemí

12 Biokapacita podle jednotlivých zemí Z výše uvedených grafů pak vyplývá, proč je vůbec důležité se zabývat ekologií. Přírodní prostředí není totiž otázka jen nás a naší generace, ale především našich potomků. Jistě jim nechceme nechat na účtu planety Země neuhrazený deficit, jenž se bude exponencionálně zvětšovat s naší stále rostoucí spotřebou. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že pánové Rees a Wackernagel sice sofistikovanými metodami popsali dějící se skutečnost, ale dokázali ji dát uchopitelné obrysy pro každého z nás. Tím odpověděli na otázku PROČ?. Je nadále na nás nejen zodpovědět, ale i vykonat JAK?. Dopady ekologických zátěží mají za následek zhoršení životního prostředí. Toto se pak odráží ve změnách klimatu, nepředpokládanému vývoji počasí a podnebí.

13 Možné dopady změny klimatu (nejen) v ČR Krajina oteplení zvyšování průměrů zvyšovaní výparu vody snížení zásoby půdní vody zvýšené výskyty sucha zvýšení eroze vodní i větrné zvýšené nebezpečí požárů změny v ekosystémech Zemědělství změna agroklimatických podmínek změna produkce prodloužení vegetačních období dřívější nástupy fenofází, zkrácení vegetační doby o 10 až 14 dnů nebezpečí výskytu holomrazů a vegetačních mrazů rozšíření oblastí pro pěstování teplomilných druhů zvýšení výskytu a rozšíření nových druhů chorob a škůdců změna technologií v chovech změna staveb pro hospodářská zvířata Lesnictví zhoršení stavu nestabilních porostů zvýšení škod extrémními povětrnostními jevy změna druhové skladby, redukce hlavně smrku rozvoj škůdců změna pěstebních technologií

14 Tyto jevy mají následnou provázanost s důsledky vývoje počasí v České republice, kdy dochází až k extrémním stavům: extrémní hodnoty maximální teploty vzduchu vysoká proměnlivost teplot vzduchu v zimě výskyt holomrazů výskyt vysokých úhrnů srážek - přívalové deště četná bezesrážková období velmi proměnlivá sněhová pokrývka povodně plošné i lokální Česká republika patří se 14, 2 tunami skleníkových plynů na obyvatele a rok mezi největší znečišťovatele v Evropě (o 35 % vyšší než průměr EU, 7x vyšší než v Indii) Podíl na znečištění skleníkovými plyny 40 % energetika 32 % průmysl 12 % doprava 8 % spalování fosilních paliv v budovách 6 % zemědělství 2 % odpady Plán energetických úspor České republiky Z důvodů potřeby energetických úspor byl stanoven národní program, který má za úkol snižovat právě tyto ekologické zátěže.

15 Hlavní body jsou: snížit emise CO2 na obyvatele o 30 % mezi roky 2000 a 2020 snížit emise sklen. plynů o 25 % mezi roky 2000 a 2020 pokračovat v trendu do roku 2030 zvýšit podíl OZE na spotřebě prim. energ. zdrojů na 20 % v roce 2030 Národní indikativní cíl úspor energie pro rok 2010 v české republice je stanoven v e výši 3573 GWh, což je 1,6 z příslušného objemu průměrné spotřeby energie. V roce 2016 je tento indikativní cíl úspor energie stanoven na 19842GWh, což je se započtením překryvů 9% z příslušného objemu průměrné spotřeby energie.

16 Přehled rozdělení úspor energie do jednotlivých sektorů. Přehled úspor energie podle jednotlivých kategorií. Evropské cíle do roku 2020 o 20 % snížit emise skleníkových plynů (resp. 30%) na 20 % navýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě (10% biopaliv) o 20 % zvýšit energetickou účinnost Mezinárodní síly se pak zaměřují na aspekty jako úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol, kde se jedná o snížení emise skleníkových plynů průměrně o 5,2 % mezi lety 1990 a Vznikla rovněž nová globální dohoda Mexiko 2010, která má za cíl snížit emise skleníkových plynů nejméně o % do roku 2020 (oproti 1990).

17 Hra o zemi ve společnosti Galvamet Hra o zemi vychází z faktu, že počet lidí na planetě Zemi se vyšplhal na číslo přes 6 miliard a všichni chtějí jíst, pít a zvyšovat svoji životní úroveň. Jenže čím lépe se jedni mají, tím více spotřebovávají přírodních zdrojů a produkují více znečištění na úkor druhých, kteří zápasí s chudobou, nemocemi, nedostatkem potravin a pitné vody. Na celé planetě mizí divoká příroda, hromadně vymírají rostlinné a živočišné druhy a objevuje se hrozba klimatických změn. V roce 2002 se sešli vrcholní představitelé všech států na světovém Summitu o udržitelném rozvoji v jihoafrickém Johannesburgu. Tzv. Summit Země 2002 uspořádala Organizace spojených národů (OSN), aby zhodnotila stav naplňování závazků, přijatých na Konferenci OSN o rozvoji a životním prostředí v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru. Proto se mu také říkalo "Summit Rio + 10". Avšak řešení nespočívá jen na vrcholných představitelích každého státu. Toto si uvědomují i ve společnou Galvamet S cílem snižovat vlastní ekologickou stopu se tedy společnost Galvamet rozhodla zapojit do projektu ekologizace. Konkrétně: Hry o zemi. Byly definovány jednotlivé planety (viz obrázky), ke kterým přibývaly směry udávající trendy ve spoření nejen energií a vstupů, ale i zdrojů, tvorbě odpadů a tím snižování ekologické zátěže. Každá odpadová planeta má stanovené své okruhy vedoucí k úsporám v oblasti nejen ekologického zatížení. Zároveň je stanovena osoba zodpovědná za jednotlivé úseky šetření a zamezení plýtvání. Významnou složkou je pak prevence, především hledání úspor. Tato nově nastolená cesta s sebou již v krátkém období přinesla účinky, jako snížení spotřeby papírů a tiskových materiálů, vody, čisticích prostředků a jiné. Další potenciály byly díky této hře o zemi vydefinovány jako základ ekologizace vlastní výroby. Je to první krok vůbec uvědomění si potřeby zamezit zbytečnému plýtvání.

18

19 S postupným rozšiřováním povědomí Hry o planetu se také rozšiřuje chápání ekologie a přírodních zdrojů jako něčeho ojedinělého a nenahraditelného. V rámci těchto aktivit se pracovníci zapojují do řešitelských týmů s cílem ovlivnit dopad jejich zaměstnavatele na průmyslové znečišťování. Definovaly se kroky jakými se při snižování vlastních ekologických zatížení řídit: 1. Sestavení vize společnosti v oblasti ekologie 2. Zapojení se do Hry o zemi 3. Definování bodů, které mají vliv na ekologii 4. Snižovat vlastní ekologické zatížení 5. Neustále přehodnocovat procesy a zvyšovat přidanou hodnotu se snižujícími se vstupy Další kroky samotné ekologizace se již, díky rozdělení jednotlivých oblastí, mají možnost rychleji rozvíjet. V rámci ekologizace pak vznikla Energetická koncepce, jež zahrnuje kroky k naplnění ekologické vize: Být podnikem, který postupnými kroky snižuje dopady svého působení na ekologickou zátěž přírody, tak aby předčila svoji ekologickou stopu. Byly definovány následné kroky jak splnit výše uvedenou vizi: Úspora pohonných hmot o auta na plyn / elektřinu o VZV na propan-butan Změna koncepce ohřevu vody a vytápění pracovišť a kanceláří o tepelná čerpadla o ochlazování bazénu tepelnými čerpadly, ne chladicími věžemi Nové úspornější kompresory na stlačený vzduch Osvětlení objektu a chodeb na solární energii Rekonstrukce některých prostor a výměna kovových oken za plastová Fotovoltanické panely na střeše objektu Měření definovaným ukazatelem aktivního přístupu zaměstnance k životnímu prostředí a úsporám energií Koncept změny odmašťovací linky

20 Koncept změny odmašťovací linky Při odmašťování materiálu je spotřebovávána emulze, která rozpouští mastnotu. Tato se pak separuje a vzniká nebezpečný odpad olejový kal. V této otázce bylo vydefinováno zlepšení v podobě změny technologie odmašťování. Původní namáčení v lázni bude nahrazeno ostřikem. Vznikne zde úspora v podobě snížené potřeby rozpouštěcí emulze. Nový systém v sobě zahrnuje automatický kontrolní mechanizmus zabraňující přetoku emulze do kalové jímky. Zlepšení nové koncepce oproti původnímu stavu: Úspora emulze díky tryskám Lepší separace olejového kalu Zamezení možnosti přepadu emulze do kalové jímky Nový postup měření a vyhodnocování účinnosti lázně Zlepšený koncept omývání výrobků. Ekologie a filosofie LEAN Jak již bylo v úvodu nastíněno, vyrábět s menší ekologickou zátěží vyplývá z potřeby vyrábět levněji. Dosáhnutí tohoto stavu za pomocí metod a nástrojů filosofie LEAN se řídí podstatou dělat jen a právě ty činnosti, které přidávají hodnotu. V tomto případě dochází k eliminaci tzv. plýtvání. Plýtvání nejenom finančními zdroji, ale především dalšími dvěma

21 ekonomickými veličinami půdou a lidskou prací. Spotřeba těchto zdroji se odráží právě ve spotřebě globálních hektarů a zanechávání negativní ekologické stopy. Obor zabývající se metodami a nástroje LEAN, vytvářením nejoptimálnějších podmínek k výrobě a plnění služeb, nejekonomičtějším využíváním zdrojů a tvorbami přidané hodnoty se nazývá Průmyslové inženýrství (PI). Jelikož jde o multidisciplinární obor pojímající veškeré děje uvnitř podniku, spadá do něj i environmentální management. Jak hledat rezervy v ekologii? Spotřeba energií a zdrojů Procesy v podniku spotřebovávají nejen energii obsaženou v elektřině, ale i média jako plyny, vodu, maziva a oleje. Následně pak produkují množství odpadů a zbytkových látek. Dle Parettova pravidla 20 na 80, hovořícího o tom, že 80% problémů nám způsobuje 20% příčin, je nutné rozdělit takto i spotřebovávané vstupy médií. Tím řešíme jen podstatné záležitosti, které odhalí rezervy a řešení, jenž má hodnotu a význam v celkovém pohledu na ekologii podniku. název relativní spotřeba v % Elektrická energie 73,44% Plyn 12,52% Spotřeba PHM 3,53% Oleje (kalící,konzervační) 3,30% Voda 1,92% Ochr. prac. pomůcky a oděvy 1,83% Likvid.odpadů, odpad.vod 1,29% Ost. provozní materiál 1,06% Odmašťovadla 0,71% Chemikálie 0,39% Tabulka spotřeb médií v dané společnosti a rozdělení dle výše spotřeby.

22 Spotřebovávané média a nebezpečné látky ve společnosti Galvamet : Elektrická energie Dusík Propan Čpavek Metanol Nafta Oleje Technologická voda Chemikálie Vzduch Přípravky Odpady (odmašťování) Provozní materiál (papír, rukavice) Ceny likvidací jednotlivých odpadů kaly z černění a omílání: 2,80 Kč/kg oplachové vody z černění a omílání: 1,90 Kč/kg odpady z odmašťování: 2,60 Kč/kg jiné emulze kondenzát: 2,60 Kč/kg obaly od neb. látek: 7,70 Kč/kg absorpční činidla: 6,10 Kč/kg odpad z otryskávání: 2,20 Kč/kg pryž: 2,00 Kč/kg vyřazená el. zařízení: 0,00 Kč/kg sklo: 2,20 Kč/kg plasty Technické služby: cena 1 530,-Kč/rok komunální odpad: cena ,-Kč/rok

23 Workshop na odhalení potenciálu V případě získání relevantních dat lze určovat potenciály na úpory. V tomto případě je možné použít metodu průmyslové moderace a její nástroj: Workshop. Jedná se o moderovanou diskuzi. Někdy toto slovo bává překládáno jako týmová rozprava, diskuze nad jistým problémem směřující k vyřešení tohoto problému. Workshop je velmi efektivní metoda zlepšování procesů a řešení problémů. Workshopem můžeme v poměrně krátkém čase dosáhnout velmi rychlého řešení problémů. Workshopy se v současnosti dosahují velmi rychlá a významná zlepšení v produktivitě procesu. Zlepšování procesů se netýká jen zvýšení produktivity a efektivity, ale i například snížení negativních dopadů na ekologii z průmyslové výroby. Ve workshopovém týmu pracují dvě základní skupiny lidí. Moderátor, jehož úlohou je řídit diskusi, vizualizovat myšlenky, řídit proces hledání příčin problémů a hledání řešení. Další skupinou jsou členové týmu, kteří z větší míry vykonávají procesy, které chceme zlepšit nebo jsou jeho zákazníky nebo dodavateli. Ve workshopovém týmu vystupuje i promotér, který je zákazníkem řešení daného problému. Workshopový základní cyklus se skládá z těchto základních kroků: Výběr problémů na řešení, resp. výběr týmu naplánování workshopu, sestavení týmu. Analýza současného stavu standardy, postupy, organizace pracoviště, měřitelné ukazatele. Okamžitá opatření eliminace plýtvání a jejich příčin přímo v procesu, bez složité teorie, skutky a přínosy. Follow-up, standardizace a udržování nového stavu.

24 Pokud se však podíváme detailněji na celý proces workshopu, můžeme ho rozdělit do 12 kroků: 1. krok plánování workshopu 2. krok příprava workshopu 3. krok úvod do workshopu 4. krok vizualizace a pochopení průběhu procesu 5. krok analýza skutečného stavu a definice veličin 6. krok brainstorming plýtvání 7. krok brainstorming zlepšení 8. krok vypracování návrhu řešení 9. krok sestavení katalogu opatření 10. krok simulace a realizace opatření 11. krok prezentace 12. krok realizace opatření Výsledky workshopu s pracovníky na téma možných ekologických úspor Vyčistit filtry na odsávání par na černící lince výměna filtračního kusu Výměna vrat na černící lince a omílárně úspory tepla a elektřiny při ohřevu lázní Odstavit vzdušník kompresor Izolace stěn pískovací box Přichlazování žíhací pece Omílárna umyvadlo a kryt olejové lázně Adaptace pračky IPSEN postupný úkol, dodavatelsky nebo vlastními silami nová koncepce stávající pračky Chladič SOLO olejový a TAV vodní instalovat mimo interiéry Utěsnění žíhací pece Snížení prostojů z hlediska manipulace Vysledování opakovaných popouštění, analýza příčin, náprava Urychlení výměny žíhací pece snížení úniku tepelné energie Zvýšení údržby strojního zařízení oprava proti úniku oleje

25 V těchto bodech se definovaly možné úspory energií. Úspory se týkají především šetření v oblasti spotřeby elektrické energie. Mnohé tyto potenciály jsou řešeny zavedením metod LEAN (TPM, 5S, SMED, zajištění kvality procesu). Návrh energetické koncepce vytápění a ochlazování Jeden z nejpřínosnějších návrhů na úsporu energie se týká vyřešení energetické koncepce vytápění a ochlazování. Stávající stav ochlazování strojního zařízení se skládá z ochlazovací vodní nádrže, čerpadla a výchladníku. Pece jsou vytápěny propanem. K ohřevu teplé vody pro sociální zařízení a rozvody tepla jsou používány bojlery, nebo plynové topení. Stávající stav ochlazování strojního zařízení Návrh budoucího stavu níže uvedena koncepce řeší komplexní úsporu tepelné energie. Pro jednoduchost jsou v obrázku uvedeny inovativní prvky zelenou barvou. Nová koncepce vytápění a ochlazování zahrnuje: Sluneční kolektory k ohřevu teplé vody Úsporné sprchové hlavice

26 Solární panely k tvorbě el. energie Zajištění nepropustnosti tepla vraty Snížení podhledů stropů v kancelářích administrativních pracovníků Změna systému výchladníku a tepelného čerpadla k vytápění budovy Změna paliva ve firemních autech na zemní plyn Nová koncepce ochlazování a vytápění Problémy při řešení Zde jsou uvedeny překážky, respektive potřebné kroky k naplnění vize. Chladící zařízení - věže Boilery ve sprchách Hlavice sprch

27 Kotle u radiátorů, spotřeba propanu Trubky u radiátorů v údržbě Vrata u kanceláří a u OŘJ, vysoké stropy Kovová okna, nezateplené prostory Co se může změnit a být nově zavedeno Solární panely => nižší spotřeba energie na ohřev teplé vody Výměna oken za plastové Nové sprchovací hlavice Tepelné čerpadlo o odebírá teplo z nádrže a přihřívá ho do radiátorů o bere teplo z vodní nádrže => ochlazuje jí o eliminujeme chladící věže, otázkou zůstává léto Potenciály úspor vytápění Opatření % úspor Poznámka výměna oken a vstupních dveří sluneční ohřev s akumulací tepla 10% 8% Záleží na typu oken a na tom, co očekáváme od oken nových úspora odpovídá výměně oken starých 20 let (U = 2,9 W/(m2K) a horší) za nová okna s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U = 1,2 W/(m2K); náhrada za okna s ještě lepšími parametry je možná a přinese další úspory, ale je vhodné úsporná opatření optimalizovat (tzn. např. že v určitém okamžiku se již nevyplatí osazovat okna s velmi nízkou hodnotou U, ale místo toho např. investovat do zvýšení tloušťky tepelné izolace obvodových konstrukcí) a naopak. Vyjadřuje úsporu tepla pro ohřev vody při krytí její potřeby solárním systémem ze 60 %, v případě využití pro přitápění se úspora zvýší cca o polovinu (12%). Tabulka potenciálních úspor vzhledem k nové koncepci vytápění

28 Úspora zavedením slunečních kolektorů Parametr ohřev vody ohřev vody s přitápěním celoročně 0,6 1,1 m2/( kwh/den ) pro přitápění cca 0,6 m2/1000 kwh plocha kolektorů (0,5 1,0 m2/osoba) spotřeby energie na vytápění akumulační zásobník 45 l/osobu, l/m2 kolektorové plochy 100 1/m2 kolektorové plochy roční úspora energie 400 až 800 kwh/m2 250 až 500 kwh/m2 Tabulka úspor solárního systému budov V jednotlivých budovách je nutné uvažovat o rozdílném přístupu zejména účelu budovy = v každém případě je nutné při každém návrhu solárního systému vycházet ze specifické potřeby dané budovy. Opakované popouštění Zajištění kvality procesu a stability dojde k úspoře v podobě spotřeby při opakovaném popouštění. V průměru z hodnot za poslední 3 měsíce vychází potřebné popouštění materiálu v délce 114 minut a při teplotě 455 C. Průměrná spotřeba pece dosahuje hodnoty 42 kw. Při opětovném popouštění spotřebováno za sledovanou dobu zpětně 51 normohodin oprav.

29 Zavedení metod průmyslového inženýrství Průmyslové inženýrství (PI) je mladý multidisciplinární obor zabývající se nejen zvyšováním produktivity a efektivity, snižováním nekvality ale i eliminací plýtvání jak z hlediska nevyužitých potenciálů či kapacit, tak z hlediska plýtvání vstupních zdrojů do procesu výroby či transformace produktů. Dalo by se říct, že má za cíl zvyšovat hodnotu výrobních i nevýrobních procesů. Z této definice jasně vyplývá, že implementace metod PI bude mít přímý dopad na ekologii a znečišťování přírody průmyslovou výrobou. V případě, že výrobce je schopen dodat produkt včas, s dosažením kvality na první pokus, s použitím minima vstupů a dosažení malých ztrát je v jasné souvislosti i méně zatěžující pro přírodu a její zdroje. Z tohoto hlediska mají metody a nástroje PI velmi blízko k ekologizaci. Oba tyto obory navíc propojuje jakási novodobá trendovost a směr vývoje managementu, až dokonce nutnost jejich aplikací. Přírodní zdroje (materiálové a energetické toky) Ekonomická aktivita Transformační proces - výroba Žádoucí efekty (výrobky, služby ) Nežádoucí efekty (znečištění,...) Konflikt Vztah zdrojů jako vstupů do transformačního procesu a vzniku kofliktu mezi nežádoucími efekty a produktem Ve zjednodušeném jazyku se dá říci, že tyto metody šetří čas. To se odráží ve spotřebě zdrojů a tím pádem dopadů na ekologii. Abychom zabezpečili jistý pokrok a směr k zvyšování hodnoty musíme se zaměřit na tzv. udržitelnou výrobu. Ta pomáhá řešit konflikt

30 mezi žádoucími a nežádoucími efekty ekonomických aktivit z pohledu celého životního cyklu. Výroba a služby jsou udržitelné tehdy, pokud zlepšují komplexně pojímanou kvalitu života udržitelná výroba a služby mají vysokou přidanou hodnotu, minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadu a škodlivin v průběhu celého životního cyklu výrobku a služeb. Udržitelná výroba je synonymem pro Průmyslové inženýrství. Techniky Udržitelné výroby Volba vstupu (šetrné a chytré materiály, obnovitelné zdroje materiálu a energií) Optimalizace výrobních postupu (efektivnost využívání vstupu) Zeštíhlování logistiky Minimalizace vlivu uživatele Uzavírání materiálových cyklu Volba koncepce (systémy výrobek služba) Z výše uvedených technik a definic PI je jasné, že tyto dva jinak znějící pojmy mají za úkol řešit velmi úzce propojené, až totožné zájmy. Analýza plýtvání Abychom byli schopni definovat potenciály na snížení plýtvání zdroji (ať již z hlediska lidí, materiálu, vstupů, pomocných látek anebo energií) je třeba vykonat analýzu součastného stavu. V jakémkoliv boji, zahrnující i boj s odstraněním plýtvání a zvyšováním efektivity, musíme svého soupeře znát. Analýza pracoviště nám kvantifikuje, popíše a definuje potenciály ke zlepšení, zvýšení produktivity, kvality, snížení plýtvání a podobně. Je nutné, aby před započetím jakékoliv změny byla nejdříve provedena kvalitní analýza, jelikož bez

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY Z XXI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2005 1 OBSAH

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Řízení rizik a financí

Řízení rizik a financí Řízení rizik a financí Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Jana Matochová a kolektiv Publikaci je možné získat

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více