Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter Enterprise Europe Network v ČR"

Transkript

1 Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 4 - prosinec 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Vážení čtenáři a příznivci sítě Enterprise Europe Network, předvánoční čas je pro mnohé z nás obdobím, kdy hodnotíme uplynulý rok, vyjadřujeme předsevzetí a připravujeme další plány. Také náš tým má samozřejmě v této době určitý důvod k bilancování. Je tomu totiž již 4 roky od chvíle, kdy byla síť Enterprise Europe Network ustavena Evropskou komisí. Již čtyři roky naši spolupracovníci v 11 místech České republiky poskytují informace, asistenci a konzultace firmám, podnikatelům i výzkumným institucím s cílem pomáhat rozvoji jejich nových myšlenek, zavádění nových výrobků a technologií a dosáhnout dobrého postavení na mezinárodních trzích. Za toto období, mohu říci bez přehánění, se stala tato síť známou a vyhledávanou součástí českého podnikatelského prostředí. Statistická čísla dosažených výsledků a aktivit o tom jistě svědčí dostatečně výmluvně. V letech kolegové z českých hostitelských organizací Enterprise Europe Network poskytli našim klientům více než 3200 konzultací a poradenských služeb, zorganizovali pro podnikatelů a zástupců různých institucí celkem 484 konferencí, seminářů a workshopů a připravili 143 mezinárodních kooperačních setkání, na kterých mělo téměř 2500 českých účastníků možnost projednat se zahraničními firmami případnou obchodní, technologickou nebo výzkumnou spolupráci. Se síťovými partnery z 50ti zemí jak Evropské unie tak i z dalších částí světa jsme se stali rovněž součástí rozrůstající se, dnes již bez nadsázky celosvětové sítě služeb a informací pro podnikatele, která nabízí bezplatně své rozsáhlé možnosti také všem českým firmám a institucím. 49 mezinárodních obchodních smluv a 66 transferů nových inovačních technologií, výzkumných a vývojových výsledků z České republiky do zahraničí i ve směru opačném, které naše síť napomohla za čtyři roky své činnosti v České republice zrealizovat, tento mezinárodní rozměr našich služeb jasně dokládají. Dovolte mi, abych Vám na tomto místě, dříve než otevřete poslední letošní číslo Newsletteru Enterprise Europe Network, popřála příjemné a klidné sváteční dny a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce Z naší strany se těšíme, že i v budoucím roce využijete naše služby a my, snad ještě lépe než dosud, budeme i dále pomáhat úspěšnému rozvoji vašich firem a prospěchu vašich institucí. Ing. Daniela Váchová koordinátorka Enterprise Europe Network v České republice 1

2 Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Water Vortex Power Plant jeden z úspěšných transferů sítě EEN Konference Právní ochrana v oblasti průmyslového designu a internetu Klienti plzeňského VTP budou využívat služby Enterprise Europe Network 18. Polsko německo české fórum kooperace podniků Obchodní jednání při veletrhu Czechbus 2011 Obchodní jednání při veletrhu Elmia Subcontractor 2011 ESINET Road show - putovní výstava Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy poprvé představena na hvězdárně v Brně O dvoustranné jednání mají firmy velký zájem První evropský kongres malých a středních podniků Obchodní mise moldavských firem v Ostravě Konference Inovace ve službách Plánované akce Nanotech 2012 Tokio, únor 2012 Kooperační setkání firem v rámci EcoBuild London, březen 2012 Přivezeme Vám partnery pro jednání do Brna Více informací o našich službách získáte na stránkách: Informace a zajímavosti Water Vortex Power Plant Jeden z úspěšných transferů provedených sítí Enterprise Europe Network v roce 2011 Pracovníci Technologického centra AV ČR byli osloveni klientem, který má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti vodních elektráren. Pan Meisl z české firmy Vortex ecoligent s.r.o. se zajímal o různé typy malých vodních elektráren vhodných pro domácnost nebo obce a šetrných k životnímu prostředí. Z technologií, které mu byly vyhledány a prezentovány pracovníkem projektu Enterprise Europe Network, klienta zaujala technologie zajímavá jak velikostně, konstrukčně (vhodně zakomponovaná do krajiny), tak především typově (jedná se o dostředivý typ turbíny, tzv. vírové) a v neposlední řadě také dostala cenu Watt d Or Energy Price. TC AV ČR domluvilo schůzku se švýcarskou firmou vlastnící technologii, zajistilo cestu, program, pracovník TC AV ČR poskytl během jednání tlumočnické služby. Součástí jednání byla i ukázka technologie v provozu a poté návštěva technologického parku ve Windisch, kde firma Vorteco gmbh sídlí. Technologie Water Vortex Power Plant je inovativní v řešení konstrukce, protože umožňuje bezbariérový přechod pro ryby. Vize švýcarské firmy je rozšířit technologii Vortex do celého světa, kde má být její umístění vždy pečlivě vyprojektováno pomocí speciálního softwaru tak, aby elektrárna neničila ráz krajiny, spíše naopak se v projektu počítá s renaturalizací okolí vodního toku. Vodní elektrárna je vhodná pro toky s malým spádem a průtokem vody. Zástupci firmy posléze přijeli do ČR, kde navštívili řadu lokalit vytipovaných jako vhodná místa pro umístění vodní elektrárny. Na základě těchto jednání byla podepsána smlouva o spolupráci mezi švýcarskou firmou Vorteco gmbh a českou firmou Vortex ecoligent s.r.o. TC AV ČR v současné době podporuje českou firmou Vorteco ecoligent s.r.o. i nadále - proběhla jednání s německou firmou Ecoligent o zavedení technologie rybích přechodů do ČR, která představuje pro ryby a malé vodní živočichy menší bariéru než stávající typy. Technologické centrum AV ČR, Radka Hávová 2

3 Konference Právní ochrana v oblasti průmyslového designu a internetu Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Licensing Executives Society ČR uspořádalo dne 4. října 2011 jednodenní odbornou konferenci věnovanou vybraným aktuálním problémům ochrany práv k duševnímu vlastnictví. V úvodních slovech nejprve Marian Piecha zdůraznil význam ochrany duševního vlastnictví z hlediska aktuální politiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Eva Schneiderová následně stručně představila možnosti, kterými při ochraně průmyslových práv disponuje Úřad průmyslového vlastnictví a služby, které na tomto poli poskytuje firmám i jednotlivcům. Vlastní program dopoledního bloku přednášek byl věnován využívání internetu v reklamě a v podnikání a zejména souvisejícím otázkám ochrany a možných řešení narušování autorských práv k textům, snímkům a počítačovým programům. Po úvodní přednášce Marie Šebelové shrnující hlavní specifika autorských práv v prostředí různých internetových aplikací, rozvedl toto téma podrobněji Vojtěch Chloupek. Jeho příspěvek poskytl posluchačům srozumitelný výklad toho, kdo je vlastně zodpovědný za obsah webových stránek i za případné nežádoucí důsledky jejich využití. Štěpán Kratěna v dalším referátu upozornil posluchače na existenci potenciálního konfliktního vztahu mezi klíčovými slovy používanými k vyhledávání na internetu a zapsanými ochrannými známkami. V některých případech totiž může toto propojení vytvářet nežádoucí situace, kdy výsledkem vyhledávání podle určitého klíčového slova je zobrazení např. replik, padělků, negativních recenzí nebo neautorizovaných servisních služeb určitého značkového výrobce nebo poskytovatele. Blok věnovaný ochraně duševního vlastnictví na internetu doplnily zajímavé příspěvky dvou odborníků z firemní sféry. Jan Bouda z firmy isifa Image Service s.r.o. seznámil posluchače s nejčastějšími důvody, které vedou k neoprávněnému využívání fotografií na internetu, a přiblížil, jaké existují moderní nástroje takové neoprávněné využívání odhalovat i jak mu lze prakticky předcházet. Na závěr Lubomír Sychra uvedl zajímavé příklady různých doménových spekulací, krádeží obrázků nebo i celých databází, s jejichž řešením se potýkala společnost ebrána jako dodavatel a technický správce internetových řešení. V odpoledním programu konference byly představeny příspěvky věnované ochraně průmyslového designu. Tato oblast nabývá nyní pro firmy na zvláštním významu, protože v konkurenčním prostředí jedinečný vzhled výrobků stále častěji rozhoduje o tom, zda daný výrobek bude obchodně úspěšný. Možnosti, které pro účinnou právní ochranu designu skýtá současná judikatura, shrnul přehledně Tomáš Dobřichovský. Jiný pohled na tento problém, tentokrát z firemní perspektivy, představil následně Tomáš Lukeš, který pohovořil o praktických cestách k ochraně designu v českém nábytkářském průmyslu. V závěrečném vystoupení seznámila Iveta Lesáková posluchače s aktuálními modifikacemi projektu Inovace-Patent, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace a umožňuje firmám získat dotaci na náklady související s některými formami ochrany průmyslových práv. Konferenci, která byla přítomnými posluchači velmi kladně hodnocena, navštívili 83 účastníci - převážně odborníci z malých a středních technologicky firem a ze specializovaných právních kanceláří. Technologické centrum AV ČR, Václav Suchý 3

4 Klienti plzeňského VTP budou využívat služby Enterprise Europe Network Od dubna 2012 budou v Plzni v provozu nové kapacity pro inovační firmy a výzkumné a vývojové instituce, a to v rámci další etapy projektu vědeckotechnického parku (VTP). Jde o klíčový rozvojový projekt iniciovaný a podporovaný městem Plzeň, jehož první aktivity byly zahájeny již v polovině 90. let, a jehož cílem je přilákat další zajímavé inovační firmy a zároveň stimulovat místní inovační potenciál. Na projekt jsou využity dotace Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace Prosperita v předpokládané výši více než 170 mil. Kč. Vědeckotechnický park v Plzni je určen pro firmy a instituce, které mají zájem o aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, a které chtějí kapacit parku a nabízené spolupráce využít pro svůj rozvoj. Vytváří vhodné prostředí jak pro zahájení inovačních aktivit firem, tak i pro výzkum, vývoj a firemní rozvojové projekty. Vedle samotného pronájmu nových moderních kanceláří či poloprovozních prostor vhodných pro testování, vývoj prototypů apod. zde mají firmy zajištěn další nezbytný servis i odpovídající infrastrukturu. Velmi důležitá je i možnost využívat konzultační služby například projektové poradenství, pomoc se získáváním financí, informace o dotačních programech, vyhledání partnerů pro výzkumnou, technologickou či obchodní spolupráci. Tyto služby poskytuje BIC Plzeň s využitím svých dlouholetých zkušeností z konzultační praxe. Členství BIC Plzeň v největší mezinárodní síti na podporu inovací a podnikání Enterprise Europe Network (EEN) je základem pro to, že firmám může být nabízena také řada služeb, při kterých je využito spolupráce se zahraničními partnery sítě. Jedná se například o individuální asistenci při vyhledání nové technologie či při nabídce uplatnění technologie českých firem a výzkumných pracovišť v zahraničí, o možnost účasti firem na mezinárodních technologických burzách a oborově orientovaných kooperačních setkáních nebo o asistenci při přípravě projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. V rámci aktivit sítě EEN organizuje BIC Plzeň také řadu seminářů a odborných akcí - v letošním roce se právě v Technologickém centru v areálu VTP na Borských polích konaly například semináře informující o podpoře firemního výzkumu a vývoje, o pravidlech při realizaci zakázek v EU, či další z volného cyklu seminářů zaměřených na marketingové využití internetu pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem. Proběhla zde také konference o využití laserů v průmyslu, kterou pořádala firma MATEX PM, s níž BIC dlouhodobě spolupracuje. Pro rok 2012 jsou v přípravě další zajímavé akce. VTP Plzeň doposud nabízí celkem více než 6000 m 2 kanceláří, poloprovozních ploch a laboratoří, které využilo nebo stále využívá více než 70 podnikatelských subjektů a výzkumných a vývojových institucí z oblasti materiálového inženýrství, vývoje pro automobilový průmysl, informačních a komunikačních technologií, mechatroniky, elektroniky, biotechnologií, energetiky. Patří mezi ně například Abcheck s.r.o. (výzkum a vývoj lidských protilátek pro onkologii, imunologii a oblast medicíny zabývající se záněty), ELSIN, spol. s r.o. (evropské středisko pro specializované služby v oboru oprav LCD obrazovek a laboratoř na záchranu dat), KONTRON ECT design s.r.o. (vývoj embedded systémů a HW pro provoz ve ztížených podmínkách) či MBtech Bohemia s.r.o. (vývoj, engineering a poradenství pro automobilový průmysl) i řada dalších, jak se zahraničním kapitálem, tak i nově založených českých firem. Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, ať již z hlediska využití výzkumných kapacit, nebo z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Přímo ve VTP již funguje a plánuje další rozvoj jeden z ústavů Západočeské univerzity Nové technologie - Výzkumné centrum (NTC), který se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů. Předpokládá se zde také umístění části aktivit v rámci projektu SUSEN (SUStainableENergy - Udržitelná energetika), který připravuje společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. Aktivity umístěné ve VTP Plzeň budou zaměřeny na diagnostiku a výzkum komponent a materiálů zejména pro využití v jaderné energetice. V průběhu roku 2012 se kapacita parku rozroste o dalších více než 6000 m 2. Firmy budou moci využívat nové objekty VTP Plzeň od druhého čtvrtletí roku Jednání o jejich využití již probíhají, část nově budované kapacity je už nyní rezervována pro rozvoj aktivit subjektů, které v areálu VTP v současné době působí. Další zájemci o prostory a služby VTP se mohou obracet na BIC Plzeň (tel , BIC Plzeň, Jana Klementová 4

5 18. Polsko německo české fórum kooperace podniků Dne se v polské Jelení Hoře uskutečnil 18. ročník Fóra, jehož hlavním organizátorem je již řadu let Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) a na české straně zajišťovalo EEN při Agentuře regionálního rozvoje koordinaci českých partnerů. Zastřešujícím tématem letošního semináře na 18. Fóru byly energeticky úsporné stavby a environmentální inženýrství/ochrana životního prostředí a hospodaření s odpady Akce se zúčastnily firmy z celého Polska, německé firmy ze Saska, Saska Anhaltska, Braniborska, Dolního Saska a Bavorska a české firmy z Prahy, Ostravy, Jeseníku, Liberce, Jablonce nad Nisou a Hradce Králové. Fórum bylo otevřeno všem výrobním podnikům a poskytovatelům služeb z oborů: kovovýroba a strojírenství, elektrostrojní a elektrotechnické odvětví, obnovitelné energie, ochrana životního prostředí (hospodaření s odpady), pozemní a podzemní stavby, zpracování dřeva a umělých hmot, průmyslová automatika a informatika, subdodavatelé pro průmysl. Účast na 18. Fóru potvrdilo celkem 113 firem, z toho 49 polských firem, 27 německých firem a 37 českých firem, partneři a také pozvaní hosté. Nakonec do Jelení Hory dorazili zástupci z celkem 88 firem, z toho 43 polských, 19 německých a 26 českých. V prostorách hotelu Mercure v Jelení Hoře v první části dne, po přivítání účastníků, proběhl seminář o přeshraniční spolupráci v Polsku, Sasku a Česku. V druhé polovině, v předem stanoveném organizačním plánu, podnikatelé realizovali naplánovaná setkání s vybranými zahraničními partnery s cílem navázání obchodní spolupráce aj. Během Kooperační burzy měly firmy možnost jednat s několika vybranými podniky, prezentovat svojí nabídku spolupráce a poslechnout si nabídku partnerů. Přihlášené firmy naplánovaly 182 jednání u 16 stolů. Setkání účastníků se konala podle předem připraveného harmonogramu jednání. Tato setkání byla naplánována systémem sjednávání setkání a automaticky rozepsána na časový harmonogram jednání. Burza trvala 4 hodiny, některé firmy měly sjednaný maximální počet jednání, tj. 12. Další neformální setkání a jednání probíhaly v předsálí. ARR zajistila pro české firmy tlumočení v českém a německém jazyce. Výsledkem úspěšných jednání, který budeme monitorovat, je uzavření smluv o spolupráci, zakázky na služby, výrobu, nákup-prodej výrobků, otevření zastoupení, apod. Po celý den byly přístupné informační stánky, kde působili partneři akce, kteří poskytovali poradenství a jiné konzultace zúčastněným firmám. Prezentaci ve formě informačního stánku zajišťoval též Enterprise Europe Network při ARR. Agentura regionálního rozvoje, Dagmar Veselovská Obchodní jednání při veletrhu Czechbus 2011 Partneři projektu Enterprise Europe Network, Centrum pro regionální rozvoj ČR spolu s Technologickým centrem AV ČR, uspořádali při veletrhu CZECHBUS 2011 mezinárodní matchmakingová jednání kooperační setkání firem na základě předem připravených schůzek. Matchmakingová jednání byla zařazena do doprovodného programu prvního dne - a již nyní lze říci úspěšného - prvního ročníku středoevropského veletrhu autobusové dopravy, který se konal od 3. do 5. listopadu 2011 v Praze na Výstavišti v Holešovicích. Matchmakingových jednání při veletrhu Czechbus se zúčastnily firmy z České republiky, Slovenska, Polska, Švédska i Estonska. Převažovali zástupci výrobních společností, zaměřených na dodávky pro automobilový průmysl, mezi účastníky však byli i dodavatelé technologií a společnosti zabývající se organizováním veřejné dopravy apod. Celkem se uskutečnilo téměř 40 schůzek doplněných o řadu neformálních jednání. Všichni účastníci vysoce oceňovali perfektní organizaci jednání, vhodný výběr přihlášených firem i odbornost veletrhu. Několik postřehů od účastníků: Děkuji za akci, kterou jste zorganizovali jako vždy perfektně, či děkujeme za příjemné jednání při Czechbusu, těšíme se na další ročník. 5

6 Obchodní jednání při veletrhu Elmia Subcontractor 2011 Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR spoluorganizovalo v listopadu matchmakingová jednání během veletrhu Elmia Subcontractor ve švédském Jönköpingu. Veletrh Elmia Subcontractor je největší švédský strojírenský veletrh, při němž - již tradičně - pracoviště sítě Enterprise Europe Network pořádají obchodní jednání pro strojírenské podniky nazvané b2fair. I v letošním roce se do projektu přihlásily malé a střední firmy z celé Evropy, které mohly jednat mezi sebou, ale zároveň oslovit se svou nabídkou i velké odběratelské strojírenské firmy zejména z automobilového průmyslu. K účastníkům patřily tyto velké společnosti: AB Wahlquist Verkstäder, Volvo Aero, Volvo Cars, CJ Automotive, FUJI Autorech AB, IAC Group Sweden, Johnson Controls Sweden, Stoneridge Electronics Stacke Hydraulik AB, Kongsberg Automotive, GKN Driveline Köping, BAE System Hägglunds. Z celkového počtu 152 účastníků, bylo i 8 firem z ČR, a to Aroja, s.r.o., DEL a.s., Fortell s.r.o., NTS Prometal Machining, s.r.o., Rieter CZ s.r.o, Components Žamberk, Styl Plzeň V.D., Tokoz a.s., Třinecké železárny a.s.. Dvě firmy současně vystavovaly na stánku České republiky a zbývajících 6 podniků přijelo pouze na dvoudenní matchmakingová jednání, což jim uspořilo čas i náklady. Všichni účastníci vysoce ocenili perfektní organizaci, zajímavé firmy a s tím související zajímavá jednání, zájem odběratelů jednat s menšími podniky, zvažují i využití matchmakingových jednání pro vyhledání nových a levnějších dodavatelů. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Eva Hrubešová ESINET Road show - putovní výstava Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy poprvé představena na hvězdárně v Brně 8. prosince 2011 proběhlo na Hvězdárně a planetáriu v Brně první oficiální představení putovní výstavy zajímavých technologických firem a produktů z Innovation Parku JIC. Patronem výstavy Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy nebyl nikdo jiný než robot Advee společnosti Bender Robotics, který spatřil světlo světa právě v Innovation parku JIC. Mimo něho se prezentovalo dalších osm inovací. Cílem výstavy je inspirovat studenty a začínající firmy, aby rozvíjeli své nápady do unikátních produktů či služeb a tím zapracovali na svém budoucím úspěchu. Výstava se konala v rámci akce ESINET Road Show, kam přišli studenti, firmy i investoři nechat se inspirovat, jak jednoduše využít špičkové technologie Evropské vesmírné agentury pro rozvoj svého projektu nebo podnikání. Mohli si zde zároveň vyzkoušet technologické novinky, které vznikly v Brně promluvit si s prvním českým autonomním robotem, vyplnit dotazník pomocí bezdotykového interaktivního zařízení, vyzkoušet počítačový systém ulehčující život seniorům nebo zjistit, jak zabezpečit svůj mobilní telefon prostřednictvím rozpoznání hlasu. Mnoho majitelů firem, které se na výstavě prezentovali, začínalo podnikat již při studiu: To je také důvod, proč JIC podporuje podnikavé studenty. Nyní pro ně otevíráme například další ročník programu StarCube, kterým prošly týmy jako GINA, Celebrio či Universator, doplňuje Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra. Účastníci během tří měsíců absolvují sled workshopů, rozvinou vlastní projekty a budou se setkávat s úspěšnými podnikateli. Registrace je otevřena do 27. ledna Více informací je možné získat na V průběhu roku 2012 bude rozšířená výstava k vidění na různých místech v ČR. Partnerem výstavy je síť Enterprise Europe Network. Jihomoravské inovační centrum, Hana Hajnová 6

7 O dvoustranná jednání mají firmy velký zájem Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje asistuje podnikatelům z Moravskoslezského a Olomouckého kraje při hledání obchodních partnerů a zakázek. V rámci projektu Enterprise Europe Network mají podnikatelé nadále možnost využívat tyto služby komory bezplatně. Hojně využívány jsou zejména dvoustranná jednání firem. Registrací na takovou akci má podnikatel příležitost jednat osobně během jednoho dne třeba s 20 firmami (dle svého výběru). V září KHK MSK organizovala dvoustranná jednání BUSINESS RENDEZ-VOUS, kterých se zúčastnilo 111 zástupců firem z Česka, Slovenska, Polska a Německa a uskutečnili 426 schůzek. Další dvoustranná jednání se konala např. při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, při veletrhu PRO EKO v Banské Bystrici, při lodním veletrhu SMART v italském Janově, ELOSYS v Trenčíně na Slovensku, SASO v chorvatském Splitu. Jelikož mají podnikatelé o účast na dvoustranných jednáních stále zájem, bude je komora organizovat i v příštím roce. První evropský kongres malých a středních podniků Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network se účastnila diskusního panelu EU pro MSP pořádaného v rámci prvního ročníku Evropského kongresu malých a středních podniků. Katovická regionální hospodářská komora uspořádala října 2011 první ročník Evropského kongresu malých a středních podniků v rámci předsednictví Polska v Radě EU. Záštitu dal kongresu Bronisław Komorowski, prezident Polské republiky. Akce se účastnilo zhruba zástupců firem a dalších institucí ze zemí EU (Česká republika, Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) i nečlenských zemí EU (Arménie, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Ukrajina). Účastnil se mimo jiné i předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, premiér Polska Donald Tusk a polský ministr hospodářství Waldemar Pawlak. Cílem třiceti diskusních panelů kongresu bylo vytvořit doporučení pro politiku EU na podporu MSP, na odstranění bariér podnikání MSP. Dokument těchto doporučení je publikován na webu Obchodní mise moldavských firem v Ostravě Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje spoluorganizovala 30. listopadu 2011 Českomoldavské podnikatelské fórum při příležitosti oficiální návštěvy Vladimira Filata, premiéra Moldavské republiky v Ostravě. Více než 30 moldavských firem doprovodili kromě premiéra také ministr zemědělství a potravinářského průmyslu a zástupce ministra informačních a komunikačních technologií. Na fóru byly diskutovány investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji a v Moldavské republice. Profesní zaměření zúčastněných moldavských firem byly sektory: plynárenství, energetika, obchod, investice, bankovnictví, ICT, letectví, turistika, zemědělství, potravinářství, marketing, polygrafie, vinařství a další. Moldavsko má od září 2011 zastoupení tří institucí v síti Enterprise Europe Network. Čas ukáže, zda se v rámci této sítě podaří navázat užší spolupráci mezi českými a moldavskými firmami. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Eva Šimečková 7

8 Konference Inovace ve službách 2011 Konference Inovace ve službách 2011 s podtitulem Jak inovace ve službách transformují Evropskou unii se konala 7. prosince v prostorách Konferenčního centra CITY. Konference byla organizována Technologickým centrem AV ČR v rámci sítě Enterprise Europe Network. Na úvodní slovo zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Zastoupení Evropské komise v ČR navázala Martina Jakl z Institutu technologie a inovačního managementu VŠE se svou přednáškou na téma Inovace ve službách: význam pro konkurenceschopnost z mikro a makro pohledu. Dále Michal Pazour z Technologického centra AV ČR nastínil téma Specifika inovací ve službách a jejich implikace pro inovační politiku. Přednáška Václava Suchého z TC AV ČR sítě Enterprise Europe Network na téma EVROPA 2020 a současné trendy v evropských inovačních službách: poznatky expertního panelu EU shrnovala zásadní výstupy z tohoto panelu a přinášela informace o hlavních závěrech. Cílem expertního panelu je identifikovat služby přispívající k naplňování strategie EVROPA Na konferenci vystoupili i zahraniční hosté Viliam Lendel a Michal Varmus z Žilinské univerzity. Přijeli přednášet na téma Inovační aktivity slovenských podniků. Design služeb a jejich východiska, metody a případové studie představil Adam Hazdra z Jihomoravského inovačního centra. Tato přednáška byla více než jen úvodem k praktické části konference, ve které vystoupili zástupci firem s konkrétními příklady implementace inovací ve službách. Na závěr konference proběhl diskuzní panel, ve kterém přednášející nejdříve informovali o zajímavých inovacích ve službách, se kterými se osobně setkali a se kterými měli pozitivní zkušenost. Na základě položených dotazů se rozvinula diskuze k tématu jak měřit úspěšnost inovace ve službách. Jednotliví panelisté uvedli příklady ze své praxe, tak jak je aplikují ve svých firmách. Hlavním problémem byl rozdíl mezi komerční a nekomerční sférou, kde je měřítko úspěšnosti aplikace inovace zcela odlišné. Jak bylo možné vidět dle zájmu v průběhu závěrečné diskuze, je toto téma velmi zajímavé pro veřejnost v České republice. Většina ze 75 přítomných hodnotila celkovou akci velmi pozitivně a to jak organizační, tak odbornou část. Výstupy z konference Inovace ve službách 2011 budou na začátku ledna k dispozici na stránkách Tomuto aktuálnímu tématu se bude síť Enterprise Europe Network věnovat i v příštím roce. Technologické centrum AV ČR, Ilona Babková NANOTECH 2012 Tokio Plánované akce Technologické centrum AV ČR připravuje stánek pro české firmy a výzkumné organizace z oblasti nanotechnologií na výstavě Nanotech 2012 v Tokiu. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest bude ve dnech února 2012 pro klienty zdarma k dispozici stánek Technologického centra AV ČR o velikosti 3x3m umístěný v českém pavilonu společně s 5 subjekty vystavujícími samostatně. Na stánku budou probíhat i předem domluvená jednání s japonskými klienty, na kterých se bude organizačně podílet i EU-Japonské centrum pro průmyslovou spolupráci, které je součástí Enterprise Europe Network. Prezentace technologií, obchodní a výzkumné spolupráce je možná buď osobně na stánku nebo prostřednictvím Technologického centra AV ČR, které koordinuje Enterprise Europe Network v Česku (www.een.cz). Partneři z Japonska pomohou i s překladem katalogu českých vystavovatelů či při jednání na stánku v Japonsku. Více informací o veletrhu naleznete na Kontakt: Technologické centrum AV ČR, Eva Kudrnová, tel:

9 Kooperační setkání firem v rámci EcoBuild London, březen 2012 Enterprise Europe South-East UK organizuje v březnu 2012 v Londýně kooperační B2B setkání firem v rámci veletrhu EcoBuild, největšího veletrhu na světě zaměřeného na udržitelné stavebnictví (sustainable construction). Kooperační setkání je založeno na předem připravených schůzkách mezi vystavovateli a návštěvníky veletrhu podle jejich profilů registrovaných v katalogu akce. Zaměření podle oborů je následující: udržitelný design progresivní a úsporné eko-technologie nové stavební materiály a technologie systémy a zařízení využívající energii z alternativních zdrojů (solární panely, tepelná čerpadla, zařízení pro vytápění a rekuperaci tepla, větrné elektrárny apod.). Akce je zdarma a registrovat se je možné na webu Informace o veletrhu EcoBuild jsou dostupné na webu veletrhu Kontakt: Technologické centrum AV ČR, Jiří Janošec, tel: Přivezeme Vám partnery pro jednání do Brna Pokud uvažujete o vstupu na nové trhy, můžete si svou exportní schopnost otestovat v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a projektu poznávacích a obchodních misí do Brna, který má zájem Regionální hospodářská komora Brno realizovat v příštích třech letech a který Vám nabízí jednání s potenciálními obchodními partnery z ČR i zahraničí. Prostřednictvím 3-5 příchozích podnikatelských misí během vybraných brněnských veletrhů v roce za účasti 5-15 zahraničních účastníků na každé z nich (zaměření především na země jihovýchodní Evropy: Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina, Slovensko, Turecko, Bosna, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovinsko, ale i Polsko, Německo, Velká Británie či Rakousko) chce Regionální hospodářská komora Brno přispět k vytváření nových obchodních vztahů a pozitivnímu image města Brna v zahraničí. Pro účast hodláme oslovit zejména výrobní firmy, obchodníky, instituce podporující obchod, velkoodběratele, dovozce a nákupčí. Vedle možnosti dlouhodobé prezentace po celé Evropě, mohou tuzemští zájemci dále využít odborného poradenství a asistence organizátorů v průběhu celého roku a speciálním bonusem je společenský večer pro neformální pokračování obchodních jednání v rámci každé obchodní mise v Brně. Více informací o tomto projektu získáte na brněnské pobočce sítě Enterprise Europe Network. Kontakt: Regionální hospodářská komora Brno, Jana Doláková, tel:

10 Newsletter vydává Technologické centrum AV ČR Koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR Ve Struhách 27, Praha 6 Partneři Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, Praha 2 (kancelář: Ve Struhách 27, Praha 6) Tel.: , BIC PLZEŇ, společnost s ručením omezeným Riegrova 1, Plzeň Tel.: , JIC, zájmové sdružení právnických osob U vodárny 2, Brno Tel.: , BIC Ostrava s.r.o. Mostárenská 1156/38, 703 Ostrava Vítkovice Tel.: , Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Budovatelů 2830, Most Tel.: , Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. Třída 1. máje 97/25, Liberec III Tel.: , Regionální hospodářská komora Brno Výstaviště 1, Brno Tel.: , Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8, Ostrava - Mariánské Hory Tel.: , Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Karla IV: 42, Pardubice Tel.: , VÚTS Liberec, a.s. U Jezu 525/4, Liberec Tel.: , 10

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika Newsletter Enterprise Europe Network Česká republika Číslo 4 - prosinec 2008 Milí čtenáři, v tomto klidném adventním čase vám přinášíme poslední letošní číslo newsletteru evropské podnikatelské sítě České

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY NOVINKY 3 / 2012 Turecko ve třetím tisíciletí aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 Kazachstán: země s rostoucím ratingem a nečekanými možnostmi str. 26 31 Když to šlo v Cambridge, proč

Více

Ústí nad Labem. Praha Plzeň Pardubice. Ostrava Jihlava byly před VW v dopoledních hodinách v místě konání uspořádány tzv.

Ústí nad Labem. Praha Plzeň Pardubice. Ostrava Jihlava byly před VW v dopoledních hodinách v místě konání uspořádány tzv. E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 07 červen 2011 EF-TRANS vzdělává a motivuje v regionech Projekt EF-TRANS v první

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007) > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční

Více

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Pozor na podvodníky. http://technik.ihned.cz strana 1

Pozor na podvodníky. http://technik.ihned.cz strana 1 ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER ODBORNÉHO MĚSÍČNÍKU TECHNIK ČÍSLO 3 / 7. 2. 2013 Průmyslové parky proti špatným výsledkům průmyslu INOVACE: Propad průmyslové produkce, který potvrdily výsledky statistického úřadu,

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více