VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005

2 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies

3 Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská Žďár nad Sázavou Česká republika IČO DIČ CZ Právní forma akciová společnost Zahájení výroby Založení a.s Obchodního zákoníku 11 odst. 3 Zákona č. 92/1991 Sb. Předmět podnikání Vyrábí a dodává: Odlitky, ingoty, volně kované výkovky, modely Zařízení válcoven Tvářecí stroje Tvářecí nástroje Hydraulické prvky Rekonstrukce a modernizace strojů Doplňující sortiment Posláním společnosti je vyrábět a dodávat výrobky a polotovary vysoké užitné hodnoty, v požadované kvalitě a poskytovat odpovídající služby. Dodržovat příslušné bezpečnostní a ekologické předpisy. Company profile Trade name ŽĎAS, a.s. Address Strojírenská Žďár nad Sázavou Czech Republic Company ID number Tax ID number CZ Legal title joint-stock company Production commenced Establishment of the joint stock company of Business Code 11 clause 3 of Law No. 92/1991 Line of business Production and delivery of: Castings, ingots, open die forgings, patterns Rolling mills equipment Forming machines Forming tooling Hydraulic elements Reconstruction and modernisation of machines Supplementary products Mission of the company is manufacturing and delivery of raw and finished products of a high use value and in required quality as well as providing the adequate service, ob servance of the relevant safety and ecological rules and regulations.

4 Vážení akcionáři, naše konstatování při hodnocení roku 2004, že akciová společnost ŽĎAS je konsolidovaná, se dosažením zisku téměř 205 milionů Kč v roce 2005 jen umocnilo. Čemu vděčíme za toto kladné hodnocení? Jsem přesvědčen, že hlavní podíl na dosažených výsledcích má důsledné plnění revitalizačního programu, který jsme odstartovali před třemi roky. Na začátku uplynulého roku jsme si byli vědomi, že ŽĎAS, a.s. bude pokračovat v nastoupené obchodní politice a v podstatně větší míře se bude prosazovat nejen na trzích Evropské unie. Jsem přesvědčen, že i díky personálním změnám začalo představenstvo evidentně cílevědomě naplňovat obchodní a finanční plán přijatý na rok A výsledek? Díky dostatku zakázek, realizaci úsporných opatření, dobrým cenám a dobré spolupráci se všemi subdodavateli hospodaření převyšuje plánovaná čísla. Konsolidace dovedla ŽĎAS, a.s. do pozice lídra českého trhu ve svém zaměření. Důsledná orientace na odběratele s maximálním důrazem na kvalitu produkce a dodržování požadovaných termínů, to je směr, kterým se společnost ubírá. Na celkový výsledek hospodaření měly v uplynulém roce nepochybně pozitivní vliv kromě dostatku zakázek v oblasti strojírenské výroby také objednávky na výrobu nástrojů. Je jednoznačné, že byly vytvořeny velmi dobré předpoklady pro start do roku 2006, i do delší budoucnosti. Neznamená to však, že už nejsou rezervy. Pokud bychom hodnotili produktivitu práce v akciové společnosti ŽĎAS a porovnávali ji s konkurencí, především v západní Evropě a jiných vyspělých zemích, je nám jasné, že je co dohánět. Produktivita práce musí být i nadále hybnou silou rozvoje společnosti. Jsme součástí Evropské unie a musíme mít neustále na paměti, že pokud chceme čelit konkurenci, musíme držet krok s těmi nejsilnějšími. O značných rezervách lze hovořit také v oblasti sociální péče o zaměstnance. Jednou z priorit do budoucnosti bude úsilí o snižování jejich nemocnosti. Velmi potěšitelná je skutečnost, že v roce 2005 jsme poprvé pozitivně hodnotili vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými útvary společnosti. Vážení akcionáři, při hodnocení výsledků hospodaření za rok 2005 si zaslouží poděkování nejen vedení společnosti, ale i celý pracovní kolektiv. Za seriózní přístup při zabezpečování materiálů, energií a všeho, co souvisí s výrobou, patří naše poděkování také subdodavatelům. Akciová společnost ŽĎAS si upevnila své postavení na trhu i díky dobré spolupráci se všemi finančními ústavy. Pozitivně je třeba hodnotit také spolupráci s firmou ŠKODA TS a.s. Plzeň a ostatními členy skupiny Železiarne Podbrezová. Opět se potvrdilo, že dobří a rozumní hospodáři využívají životem nabízené synergické efekty. Společnost ŽĎAS, a.s. je v tomto směru možné určitě zařadit v rámci České republiky mezi nejlepší. Vážení akcionáři, v závěru minulého roku se uskutečnila mimořádná valná hromada, na které došlo k rozhodnutí využít zákona 513/1991 Sb., o vytěsnění minoritních akcionářů. Důvodem, proč jsme k tak závažnému rozhodnutí přistoupili, byla především naše snaha odměnit důvěru akcionářů, prokázanou společnosti v minulosti. Vyplacená suma totiž převýší cenu akcií na burze a získané finance budou vyšší, než částka dividend vyplacených za deset roků. Hlavní akcionář věří, že společnost bude i v následujících letech dosahovat takových výsledků, které umožní vyplácení dividend. Na druhé straně jsme tímto opatřením zabránili spekulativnímu skupování akcií, s cílem získání vlivu na rozhodovací procesy ve společnosti. I to je krok, kterým si ŽĎAS, a.s. upevní své postavení na trhu. Věřím, že odezva na toto rozhodnutí je vcelku pozitivní a realizovali jsme ho v dobré víře, že prospěje akcionářům a společnosti samé. Děkuji všem, kteří v roce 2005 jakoukoli formou spolupracovali s akciovou společností ŽĎAS a jsem přesvědčený, že spolupráce bude pokračovat i v budoucnu. Ing. Vladimír Soták předseda představenstva

5 Dear shareholders, Our statement of the fact that the joint stock company ŽĎAS had been consolidated in 2004, has even potentiated in 2005 by achieving the profit amounting nearly to 205 millions of CZK. To what do we owe this positive assessment? I am convinced that the main concern in the results achieved has consistent performance of the revitalization programme that we had started off three years ago. At the beginning of the last year, we were aware of the fact that ŽĎAS, a.s. would continue in the business policy already begun and will struggle much more not only in the markets of the European Union. I am convinced that the board of directors has started to perform the commercial and financial plan approved for the year 2005, also thanks to personal changes. And what about the result? Thanks to sufficient number of orders, implementation of economy measures, good prices and good co-operation with all the sub-suppliers, the economic results exceed the planned numbers. Consolidation brought ŽĎAS, a.s. to the position of a leader in the Czech market in their specialization. Consistent aiming at the customer with maximum emphasis on production quality and adherence to the required terms it is the tendency the company is proceeding. In addition to sufficiency of orders in engineering production field, also commissions for production of tooling markedly influenced the total economic result in the last year. It is explicit that very good conditions have been created for start of 2006 as well as for the future. However, it does not mean that there is no more potential. If we evaluated productivity of labour in the joint stock company ŽĎAS and compared it with the competitors, especially in the Western Europe and other advanced countries, it is clear that there is a lot to make up for. Productivity of work must follow to be to motive power of the company development. We belong to the European Union and have to keep in mind that if we want to face up our competitors, we must keep up with the most powerful ones. Considerable potential can be also found in the sphere of employee management. One of the priorities for the future will be the effort to reduce sickness absence of the employees. The fact that we have positively assessed the communication among the individual subdivisions of the company for the first time in 2005 is very satisfying. Dear shareholders, At evaluating the economic results of 2005, not only the company management but also the whole team deserves acknowledgement. Our thanks belong also to the sub-suppliers for their reliable approach during ensuring of material, energy and all that is related to production. The joint stock company ŽĎAS has consolidated its position in the market also thanks to good co-operation with all financial institutions. Co-operation with the company ŠKODA TS, Pilsen and other members of ŽP Group also have to be appreciated. It has proved true again that the good and intelligent managers make use of synergy effects offered by the life. In this sense, the company ŽĎAS, a.s. can be certainly placed among the best ones within the frame of the Czech Republic. Dear shareholders, An extraordinary general meeting took place at the end of the last year, where the participants came to decision to employ the Act 513/1991 of Digest of minority shareholders displacement. The reason we had come to such a serious decision was mainly our endeavour to reward the goodwill of our shareholders they showed in the past. The amount paid out will exceed the price of exchange shares and the acquired financial means will be higher than the amount of dividends paid out for ten years. The main shareholder believes that the company will be reaching such results that allow us to pay off the dividends in the following years, too. On the other side, we have prevented speculative purchasing of shares by means of this measure with a view to gain control of decision making in the company. It is also a step towards consolidation of the position of ŽĎAS, a.s. in the market. I believe that response to this decision is fairly positive. We have implemented it in good faith that it would benefit the shareholders as well as the company. I thank all who co-operated with the joint stock company ŽĎAS in any form in 2005 and I am convinced that this co-operation will continue also in the future. Vladimír Soták Chairman of the Board 5

6 Obor Strojírenské výrobky U dodávek výrobků z oboru strojírenské výroby se projevil pokračující vzrůstající trend v oblasti kovárenství, zpracování kovového odpadu, ale i stále se rozvíjející oblast navázaná na automobilový průmysl. Mírnou recesi zaznamenala naše firma v dodávkách v oboru zařízení válcoven, která byla částečně vykompenzována výrobou podle cizí dokumentace. Oproti roku 2004 jsme zaznamenali pokles tržeb v oblasti strojírenské výroby o 3 %, podařil se však zvýšit podíl exportu na celkových tržbách o 2 % na 53 %. Mezi naše nejvýznamnější odbytová teritoria se kromě tradičního českého a slovenského trhu zařadilo Německo, Rusko, Velká Británie, Egypt a Holandsko. Tvářecí stroje Tuzemsko Největší realizovanou akcí na tuzemském trhu byla dodávka integrovaného kovacího souboru CKZW 5600/6500 pro Bonatrans Bohumín do linky na výrobu železničních kol. Cílem bylo komplexní nahrazení stávajícího hydraulického kovacího lisu DAVY 5600 za nový CKZW 5600/6500 včetně hydraulických rozvodů, dodávky nového chlazení a ofukování nástrojů, dodávky multiplikátoru, doplnění stávajícího elektrického zařízení, dodávky středicího manipulátoru QMS 1,3, přenášecích manipulátorů QMP 1,3 a manipulátoru QKP 1,3 a provedení úprav děrovacího lisu. Realizace akce a předání nového kovacího souboru zpět zákazníkovi proběhla za pouhých 42 dnů od zahájení demontáže. Mezi nejúspěšnější realizované akce patřila rovněž oprava postupového lisu TP 2500 pro HAYES LEMMERZ AUTOKOLA Ostrava. Předmětem této akce byla demontáž lisu TP 2500 a nástřihové linky na původním místě, přesun do nových prostor, výroba nového horního příčníku lisu TP 2500, provedení opravy jednotlivých skupin lisu, dodávka nové vstupní části nástřihové linky, nového elektronického 3D transferu včetně elektrozařízení. Pro slovenského zákazníka PRAKO Prakovce byly realizovány dodávky dvou kovacích souborů na kování výkovků pro automobilový průmysl. Jednalo se o dodávku těžké kovací linky s lisem LVE 1600 a lehké kovací linky s lisem LVE Další významnou zakázkou byla dodávka hydraulického lisu CYAB 800 pro Benteler Rumburk. Pro firmu MORA MORAVIA Hlubočky byla provedena oprava postupového lisu TP 400, pro DEL Žďár nad Sázavou byly opraveny 2 lisy LZK 2500 a pro společnost CERAM byl opraven vysokotlaký izostatický lis CJZ. V oblasti dodávek zařízení na zpracování kovového šrotu akciová společnost ŽĎAS dodala na český a slovenský trh celkem 17 kusů kontejnerových nůžek CNS 400, šest kusů nové řady kontejnerových nůžek CSN 320, čtyři paketovací lisy CPB 100 a jeden kus CPB 90. Dobré provozní výsledky těchto zařízení dávají předpoklady k tomu, že i v roce 2006 bude prodej kontejnerových nůžek pokračovat a vykazovat vzrůstající trend. Pokračovaly také tradiční opravy hydraulických válců pro dlouhodobé zákazníky, například pro Mostecko-uhelnou společnost. Zahraničí V oblasti dodávek zařízení na zpracování kovového šrotu bylo dosaženo prodeje prvních referenčních kontejnerových nůžek CNS 400K do SRN pro firmu ALBA Metal Berlin. Ohlasy z provozu nůžek a prezentace pro zákazníky dávají dobré předpoklady k tomu, že i v roce 2006 bude prodej kontejnerových nůžek v SRN pokračovat a vykazovat vzrůstající trend. Referenční zakázky se podařilo dosáhnout i prodejem rovnacího lisu CDT 1000 do firmy Von Schaewen Essen v SRN. Lis je určen pro horizontální rovnání tyčového materiálu (kulatina, kvadrát, ploché kusy, nesymetrické materiály - klíny) proti stavitelným opěrkám. V oblasti mechanických lisů ŽĎAS realizoval dodávku klikového lisu LKJP 400 do firmy Schöneweiss GmbH Hagen v SRN, která by mohla napomoci zvýšit prodejnost těchto lisů. V roce 2005 pokračovala úspěšně i spolupráce s firmou RWE Nukem GmbH při dodávkách vysokotlakých lisů HDP Pro projekty této společnosti byly vyrobeny a dodány další dva kusy. V oblasti zařízení pro volné kování patřila k největším akcím realizovaným na zahraničním trhu rekonstrukce kovacího lisu 20 MN pro německou firmu BGH Edelstahl Siegen, rekonstrukce a modernizace pohonu lisu CKW 630 pro německou firmu Von Schaewen Essen v kovárně v Hückeswagenu a rekonstrukce a modernizace pohonu lisu Mitsubishi/Pahnke pro firmu Nakamura v Japonsku. Podařilo se rovněž navázat obchodní vztahy s firmou HELWAN Co. Cairo v Egyptě. Na základě této nové spolupráce ŽĎAS získal kontrakt na dodávku rekonstrukce lisu CKQ 630 a na rekonstrukci akustanice lisovny.

7 As concerns deliveries of products from engineering production field, the increasing trend has shown in the forging branch, metal scrap processing as well as in constantly developing fields linked to automotive industry. ŽĎAS remarked slight recession in deliveries to the rolling mills branch but it has been partially counterbalanced by production according to foreign documentation. Compared to the year 2004, sales of ŽĎAS in engineering production dropped by 3 % but the company managed to increase share of export in the total sales by 2 % to 53 %. In addition to the traditional Czech and Slovak market, the following countries were ranked among the most important sales markets of ŽĎAS, a.s.: Germany, Russia, Great Britain, Egypt and Holland. Forming Machines Domestic Market The largest realized project on the domestic market was delivery of the integrated forging unit CKZW 5600/6500 for Bonatrans Bohumín for the line for production of rail wheels. Purpose of the project was complex replacement of the existing hydraulic forging press DAVY 5600 for the new one CKZW 5600/6500, including hydraulic distributions, supply of new cooling and tooling blowing, supply of the multiplier, completion of the existing electrical equipment, supply of the centring manipulator QMS 1.3, transferring manipulators QMP 1.3 and manipulator QKP 1.3 and implementation of modifications of the punching press. The project including commissioning of the new forging unit back to the customer was realized in only 42 days from dismantling initiation. Repair of the transfer press TP 2500 for HAYES LEMMERZ AUTOKOLA Ostrava belonged to the most successful realized projects. Subject of this work was dismantling of the press TP 2500 and of the notching line on the original place, displacement to new premises, production of a new upper cross beam of the press TP 2500, repair of the individual groups of the press, supply of a new inlet part of the notching line and of a new electronic 3D transfer including electrical equipment. Two forging units for production of forgings for the automotive industry have been produced for the Slovak customer PRAKO Prakovce. The project concerned delivery of a heavy forging line with the press LVE 1600 and a light forging line with the press LVE Further important project was delivery of the hydraulic press CYAB 800 for the company Benteler Rumburk. ŽĎAS has repaired the transfer press TP 400 for the company MORA MORAVIA Hlubočky, 2 presses LZK 2500 for the company DEL Žďár nad Sázavou and the high-pressure isostatic press CJZ for CERAM. In the branch of metal scrap processing equipment, the joint stock company ŽĎAS supplied total of 17 pieces of container sheers CNS 400, 6 pieces of the new-series of container shears CNS 320, four baling presses CPB 100 and one press CPB 90 for the Czech and Slovak markets. Good operational results of these machines raise potency for increasing trend of sale of the container shears in the year Traditional repairs of hydraulic cylinders for the long-time customers, e.g. for the Most Coal Society (Mostecká uhelná společnost), continued, too. Foreign Market In field of metal scrap processing equipment, first reference container shears CNS 400K were supplied to the German company ALBA Metal Berlin. Acceptance from the operation of the shears and presentation for the customers raises potency for increasing trend of sale of the container shears in Germany in the year Another reference delivery was sale of the straightening press CDT 1000 for the company Von Schaewen Essen in Germany. The press is intended for horizontal straightening of bar material (round iron, square iron, flat pieces, asymmetric materials keys) against adjustable supporting blocks. With reference to mechanical presses, ŽĎAS supplied a crank press LKJP 400 to the German company Schöneweiss GmbH Hagen. This delivery could help to increase sale of this type of presses. Successful co-operation with the company RWE Nukem GmbH in deliveries of high-pressure presses HDP 2000 continued in Next two pieces of these presses were produced and supplied for this company's projects. As concerns open die forging equipment, reconstruction of the 20 MN forging press for the German company BGH Edelstahl Siegen belonged to the largest projects realized on the foreign market, as well as reconstruction and modernization of drive of the press CKW 630 for the German company Von Schaewen Essen in the forging plant in Hückeswagen and reconstruction and modernization of drive of the press Mitsubishi/Pahnke for the company Nakamura in Japan. ŽĎAS succeeded to enter into business contacts with the Egyptian company HELWAN Co. Cairo. On the basis of this new co-operation ŽĎAS obtained a contract for reconstruction of the press CKQ 630 and for reconstruction of accumulator station of a pressing plant. Engineering Products 7

8 Obor Strojírenské výrobky Zařízení válcoven Na tuzemském trhu byla v oblasti dodávek zařízení válcoven realizována rekonstrukce jemné tratě v ŽDB Bohumín, kde byla provedena oprava 6. a 7. stolice, rekonstrukce chladníku, nůžek a dodávka nového elektrozařízení. K nejvýznamnějším akcím v oblasti zařízení válcoven patří dodávka termokrytů pro ruský metalurgický kombinát OSKMET Starý Oskol, čímž pokračovala dosavadní úspěšná spolupráce s tímto zákazníkem. ŽĎAS také nadále pokračoval ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, firmou US Steel Košice, kde bylo v roce 2005 dokončeno předání podélně dělicí linky včetně balicí linky na dynamoplechy a průběžně pokračovaly i dodávky náhradních dílů. Velmi výrazně se navýšily objemy dodávky dílů pro země bývalého SNS, čímž byl vytvořen předpoklad pro další rozvoj v tomto velmi důležitém teritoriu. Výroba podle cizí dokumentace Ve výrobě podle cizí dokumentace převažují zakázky zejména pro strojírenské obory a dále pak pro obor zpracování papíru a plastových fólií. Naše výrobky tak směřují zejména do Velké Británie, Holandska, Německa, Rakouska a Řecka. Významnými zákazníky v této oblasti jsou firmy Železiarne Podbrezová (Slovensko), General Vacuum Equipment Ltd., VAI Industries (UK) Ltd. a Steel Consultancy Services (Velká Británie), TTS Kocks GmbH, WTC Silbitz, WME Magdeburg, SKET Magdeburg, SMS Meer, Schuler Pressen (Německo), Fontijne Grotnes (Holandsko), Orfanidis (Řecko) a MCE Linz (Rakousko). Mezi tradiční zákazníky na domácím trhu patří již několik let firmy Mittal Steel Ostrava, Pars Nova Šumperk, Prodeco, Metalimex, Škoda TS, DEL a TOS Varnsdorf. Výroba podle cizí dokumentace zaujímá v celkovém objemu výroby stále významnější místo a tržby v této oblasti mají trvale vzrůstající charakter. Podíl exportu na celkových tržbách z výroby dle cizí dokumentace činil 70 %. Meziroční nárůst tržeb činil 8 %.

9 Rolling Mill Equipment On the domestic market, reconstruction of a light-section mill in ŽDB Bohumín was implemented in field of rolling mill equipment deliveries. The 6 th and the 7 th rolling mill stand was repaired, a cooling bed and shears were reconstructed and a new electrical equipment was supplied. Supply of thermo-covers for the Russian metallurgical combine OSKMET Stary Oskol belongs to the most significant projects in the rolling mill equipment branch, taking up the existing successful co-operation with this customer. ŽĎAS also continued in co-operation with the long-time partner, the company US Steel Košice, where the slitting line including the baling line for dynamo-plates was completed and commissioned in At the same time, deliveries of spare parts for this customer continued, too. Volume of deliveries of parts for the countries of the Commonwealth of Independent States increased markedly. It raised potency for further development in this very important territory. Production According to Foreign Documentation In production according to foreign documentation prevail projects especially for engineering branches and next for paper and plastic sheets treatment. That way the ŽĎAS's products are directed especially to Great Britain, Holland, Germany, Austria and Greece. Among the significant customers in this field are the companies Železiarne Podbrezová (Slovakia), General Vacuum Equipment Ltd., VAI Industries (UK) and Steel Consultancy Services (Great Britain), TTS Kocks GmbH, WTC Silbitz, WME Magdeburg, SKET Magdeburg, SMS Meer, Schuler Pressen (Germany), Fontijne Grotnes (Holland), Orfanidis (Greece) and MCE Linz (Austria). The companies Mittal Steel Ostrava, Pars Nova Šumperk, Prodeco, Metalimex, ŠKODA TS, DEL and TOS Varnsdorf have been ranked among the traditional customers on the domestic market for several years. Production according to foreign documentation occupies ever more significant position in the total production volume and the sales in this branch are constantly growing up. Share of export in the production according to foreign documentation sales in full amounted to 70 %. Inter-yearly sales growth amounted to 8 %. Engineering Products 9

10 Metalurgie Obor Metalurgie V roce 2005 se podařilo Metalurgii zajistit export ve výši 56,5 %, což je o 5,5 % více oproti roku V průběhu roku se postupně projevovalo oživení trhu a to se pozitivně promítlo do všech oborů. Problémy, které souvisely s předchozí celosvětovou recesí, byly vyřešeny a došlo k posílení pozice na trhu metalurgických výrobků. Byly navázány nové obchodní kontakty, jejichž výsledkem jsou zkušební objednávky odlitků a výkovků od indických firem a rozšíření trhu v zemích bývalé Jugoslávie. Významný podíl na výsledcích Metalurgie měly dodávky pro firmy STEEL CONSULTING SERVICES, GAMESA EOLICA, VAGL Linz, ENERGOMASH, SMS DEMAG, GUSTAV GRIMM, ŽĎAS SGS, JKZ Bučovice, ŠKODA POWER, METALIMEX, KOMA LOŽISKA, GVA KREFELD a řadu dalších. V roce 2005 pokračovala spolupráce s rakouskou slévárnou VOEST ALPINE GIESSEREI a ruským odběratelem JSE ENERGOMASH v oblasti výroby a dodávek odlitků plynových turbín. Ve slévárně bylo roce 2005 úspěšně ověřeno lití vysokolegované oceli (Hadfieldova ocel) vrchním nálitkem přes filtr. Bylo dosaženo značných úspor odstraněním vtoků menšením formovacích rámů a zlepšením povrchové kvality. Provoz metalurgie ŽĎAS zavedl výrobu odlitků typu radiální osa, pouzdro T pro zákazníka WTC Silbitz z materiálu G22 NiMoCr56 (tavby EOP-LF), které splňují předepsané mechanické hodnoty jak po stránce vysoké pevnosti, tak i vrubové houževnatosti při záporné teplotě až -40 C. Pokračovala výroba odlitků komponent plynových turbín z materiálu GP240GH, G17 CrMo 55 a G17 CrMoV 510 pro firmu ENERGOMASH. Jedná se o výrobu tvarově složitých odlitků s náročnými požadavky na vnitřní jakost. Ve výrobě oceli v roce 2005 pokračoval provoz metalurgie v řešení grantů v rámci systému veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice. Pokračovalo řešení grantů v programu TANDEM a EUREKA. TANDEM je program průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a je v něm řešen projekt s názvem Výzkum, vývoj a optimalizace nové technologie výroby a odlévání oceli pro volné výkovky. Cílem projektu je dosáhnout podstatně lepších vlastností kovářských ingotů, nižšího rozptylu přejímacích parametrů a snížení materiálových nákladů. EUREKA je program celoevropského aplikovaného výzkumu a vývoje a je v něm řešen projekt s názvem Ensteel. Cílem projektu je vyvinutí technologie metalurgické části výroby výkovků pro energetická zařízení z nových druhů ocelí. Tento program zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Byly podány dvě žádosti o nové granty se zaměřením na nástrojové oceli a legovanou tvárnou litinu. V současné době jsou obě žádosti ve schvalovacím řízení. V oboru výkovků ŽĎAS v rámci řešení úkolu TR vyrobil a dodal 10 zkušebních výkovků kroužků. Následovala realizace zakázky na výrobu 46 ks kroužků pro firmu VETCO GRAY (offshore sektor). Materiál byl vyroben na agregátech EOP+LF+VD. Úkol byl úspěšně ukončen, podařilo se splnit náročné požadavky zákazníka na úzké rozmezí chemického složení, vysoké mechanické hodnoty při nízkém uhlíkovém ekvivalentu a také náročné nedestruktivní zkoušky výkovků. Na základě rámcové smlouvy s firmou WYMAN GORDON, s.r.o. Praha pokračovala výroba předkovků (volně kovaných výkovků) určených pro zápustkové výkovky podvozků do letadel Boeing a Airbus (Messier-Dowty). V roce 2005 pokračovaly dodávky náročných výkovků pro plynové turbíny pro firmu ENERGOMASH. Konkrétně se jedná o výkovky hřídelí kompresoru, mezilehlé hřídele, spojovací a zadní hřídele z materiálu 26NiCrMoV115K, dále výkovky hřídele rotoru generátoru z materiálu 26NiCrMoV115G a diskové výkovky z materiálu 26NiCrMoV145K. Pro výrobu výkovků byly použity ingoty o hmotnosti 5 13 t. Bylo nutné zvládnout technologii tvarových výkovků a tepelné zpracování, které musí zaručit přísný požadavek na úzký rozsah meze kluzu (100 MPa). Po konečném ohrubování je provedeno měření zbytkového pnutí a celkové defektoskopické zkoušky. Všechny prováděné zkoušky vyhověly požadavkům zákazníka. V současné době můžeme říci, že byla zvládnuta výroba výkovků pro plynové turbíny ze speciálních ocelí typu 26NiCrMoV115K, 26NiCrMoV115G, 26NiCrMo145K s velmi vysokým nárokem na chemické složení a na vnitřní kvalitu materiálu, včetně celého rozsahu zkoušek dle požadavku zákazníka. V rámci hrubování byl roce 2005 na celém podniku úspěšně implementován programovací software Unigraphics CAD/CAM NX3. V tomto programu je možno pracovat na CAD datech od zákazníků. Technologové hrubovny zde vytváří programy pro CNC stroje a následně se podle těchto programů obrábí. Výhodou tohoto softwaru je, že kterýkoli programátor na podniku může použít data od jiného kolegy. V modelárně bylo vyrobeno modelové zařízení pro firmu FRIEDRICH WILHELMS HETTE v SRN. Jednalo se o modelové zařízení pro odlitek bloku lodního motoru s možností výroby 6, 8, 10 a 12 válců do tvaru V. Šlo o rozměrově a především tvarově velmi náročné modelové zařízení, které bylo zákazníkovi předáno v požadovaném termínu a kvalitě.

11 Metallurgy Metallurgy succeeded to ensure export amounting to 56.5 % in 2005, which is by 5.5 more than in The market was gradually revitalizing during the year and it has shown up positively in all fields. Problems related to the previous worldwide recession have been solved and position of the metallurgical products on the market has been strengthened. New business contacts have been established and resulted in trial orders of castings and forgings from Indian companies as well as expansion on the market of former Yugoslavia's countries. Supplies for the following companies have had an important share in the Metallurgy's results: STEEL CONSULTING SERVICES, GAMESA EOLICA, VAGL Linz, ENERGOMASH, SMS DEMAG, GUSTAV GRIMM, ŽĎAS SGS, JKZ Bučovice, ŠKODA POWER, METALIMEX, KOMA LOŽISKA, GVA KREFELD and number of others. Co-operation with the Austrian foundry VOEST ALPINE GIESSEREI and with the Russian customer JSE ENERGOMASH in production and supplies of gas turbines castings continued in The foundry successfully proved high-alloy steel casting process (Hadfield steel) by means of upper riser through a filter in Considerable savings have been achieved by gates removal by means of minimization of flasks and improvement of surface quality. Metallurgical plant of ŽĎAS implemented production of castings of radial axis, T bush type from G22 NiMoCr56 material (EOP-LF melts) for the customer WTC Silbitz. These castings fulfil the specified mechanical values both as concerns high strength as well as notch impact strength with the negative temperature up to -40 C. Production of castings of gas turbines components from GP240GH, G17 CrMo 55 and G17 CrMoV 510 material for the company ENERGOMASH continued. Production of shape-complicated castings with exacting requirements for internal quality is concerned. As to the steel production, the metallurgical plant continued in solution of grants in terms of the system of research and development public support in the Czech republic in The metallurgical plant further proceeded in solution of grants in the TANDEM and EUREKA programs. TANDEM is a program of industrial research and development of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. It solves the project named Research, Development and Optimalization of the New Technology of Production and Casting of Steel for Open Die Forgings. Target of the project is to achieve considerably better properties of the forge-ingots, lower allowance of the acceptance parameters and lower material costs. EUREKA is a program of all-european applied research and development and a project named Ensteel is solved within its scope. Target of the project is development of technology of the metallurgical part of forgings production for power equipment made of new kinds of steel. This program is administered by the Ministry of Education, Youth and Physical Training of the Czech Republic. Two applications for new grants with a view to tool steels and alloyed nodular cast iron were made. Both applications are in the approval procedure at the present time. In field of forgings, ŽĎAS produced and supplied 10 trial forgings of rings within the frame of technical development mission. Realization of the order for production of 46 rings for the company VETCO GRAY (offshore sector) succeeded. Material has been produced on the aggregates EOP+LF+VD. The task has been successfully completed, ŽĎAS succeeded to fulfil the demanding requirements of the customer for narrow limits of chemical composition, high mechanical values at low carbon equivalent as well as the demanding non-destructive tests of forgings. Production of rough forgings (open die forgings) intended for die forgings of aircraft landing gears for Boeing and Airbus (Messier-Dowty) continued in terms of the general agreement with the company WYMAN GORDON, s.r.o., Prague. ŽĎAS continued to supply exacting forgings for gas turbines for the company ENERGOMASH in In particular, forgings of compressor shafts, intermediate shafts, propeller and back shafts from 26NiCrMoV115K material were concerned as well as forgings of generator rotor shafts from 26NiCrMoV115G material and disk forgings from 26NiCrMoV145K material. Ingots of 5 13 t weight were used for production of forgings. It was necessary to get through the technology of shaped forgings and heat-treatment that must guarantee the exacting requirement for narrow limit of the yield point (100 MPa). After final roughing, the residual stress is measured and complete crack detection tests are carried out. All the performed tests have complied with the customer's requirements. At the present time we can say that ŽĎAS mastered production of forgings for gas turbines from special steels of 26NiCrMoV115K, 26NiCrMoV115G, 26NiCrMo145K type, with very high demand on chemical composition and internal quality of material, including the whole extent of tests according to the customer's requirement. Within the scope of rough machining, the programming software Unigraphics CAD/CAM NX3 has been successfully implemented in the whole company in In this program, it is possible to work on the CAD data from the customers. Production engineers of the rough machining shop generate programs for CNC machines here and consequently, products are machined according to these programs. The advantage of this software is that any programmer in the company can use the data from the other colleague. In the pattern shop, there has been produced a pattern equipment for the German company FRIEDRICH WILHELMS HETTE. Pattern equipment for a casting of a ship engine block with possibility of production of 6, 8, 10 and 12 cylinders into the V shape was concerned. The pattern equipment was very exacting in its dimensions and especially in the shape. ŽĎAS supplied it to the customer within the required schedule and quality. Metallurgy 11

12 Obor Nástroje Počátek roku 2005 znamenal pro obor výroby nástrojů pokračování nízké zakázkové naplněnosti způsobené nedostatkem kompletních projektů na trhu automobilového průmyslu a s tím související celkové recese nástrojárenského oboru. Od druhé poloviny roku 2005 došlo vlivem oživení na trhu ke zlepšení situace ve výrobní náplni, a to zejména v souvislosti se získáním zakázky na výrobu nástrojů pro nový projekt SK250, následníka automobilu ŠKODA FABIA pro nejvýznamnějšího tuzemského odběratele ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Dále byly realizovány zakázky na výrobu lisovacích nástrojů pro španělské nástrojárny MATRICI pro projekt FIAT na výlisek dveří dodávky a FORD díl zadní podběh pro firmu CIE Egaňa, pro kterou byla zahájena realizace transferových nástrojů pro výlisek TANKDECKEL, jejímž konečným odběratelem je firma VOLKSWAGEN. Taktéž byly realizovány zakázky pro naše dlouholeté zákazníky v SRN pro firmu POLYNORM GRAU projekty BENTLEY BY615 a SCHULER CARTEC zakázky na díly pro firmu AUDI a BMW. Nezanedbatelný podíl má i spolupráce s tuzemskými odběrateli, například s firmou UNTITOOLS Valašské Meziříčí, pro kterou byly realizovány zakázky na výrobu nástrojů pro firmu DAIMLER CHRYSLER. Obor Externí montáže Obor Externí montáže zajišťoval v průběhu roku 2005 finální a kusové dodávky formou šéfmontáže, montáže a technické pomoci, opravy, seřízení a uvádění zařízení do provozu u řady zákazníků v tuzemsku a zahraničí. Práce je poskytována díky odborné a jazykové znalosti pracovníků v dobré kvalitě a požadovaných termínech v oborech tvářecích strojů, válcoven a ostatních příbuzných oborech. Prováděny jsou rovněž práce s přemístěním strojírenských zařízení velkých hmotností včetně oprav a uvádění do provozu. Nejvýznamnější akce v roce 2005 byly převážně směřovány do firem, které zajišťují výrobky pro automobilový průmysl. Jednalo se o rekonstrukce a opravy lisů ERFURT 1250, 800, 500 pro společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, TOWER AUTOMOTIVE Malacky a MAGNA České Velenice. Pro firmu REXROTH BOSCH byly ve firmě WAGON Bělá pod Bezdězem rekonstruovány a modernizovány lisy SMG 630. V Německu ŽĎAS provedl opravy paketovacích lisů, demontáže kovacích lisů a montáže kombajnů na cukrovou řepu. Ve Francii byl demontován děrovací lis. Za zcela výjimečnou akci lze považovat montáž kovací linky s lisem CKW 5600 a třemi manipulátory pro akciovou společnost BONATRANS Bohumín, která byla uskutečněna v mimořádně krátkém termínu 42 dnů od zahájení demontáže starého lisu, až po uvedení celého souboru do zkušebního provozu ke spokojenosti zákazníka. Ve firmě HAYES LEMMERZ AUTOKOLA Ostrava proběhla montáž lisovací linky na disky kol s postupovým lisem TP V akciové společnosti US STEEL Košice byla smontována balicí linka. Pro firmu REFRACTORIES Velké Opatovice pracovníci firmy ŽĎAS provedli montáž lisů SACMI 1000 dovezených z Itálie. Pro firmu VAMAFIL, s.r.o. Velká Losenice byly demontovány skací lisy v Holandsku a poté smontovány ve Žďáru nad Sázavou (Česká republika). V Německu byl rovněž smontován rovnací lis a rekonstruován a smontován kovací soubor s lisem PAHNKE ve firmě BGH Edelstahl Siegen. Všichni zákazníci byli s průběhem prací a kvalitou díla spokojeni, o čemž svědčí další objednávky na provádění montáží a oprav.

13 Tooling External Assembly Early in 2005, small number of orders maintained. It was due to lack of complete projects on the automotive industry market and the related overall recession of tool-making field. Since the second half of the year 2005, the situation in production scope improved owing to market revitalizing. ŽĎAS gained the order for production of tooling for the new project SK250, the successor of the automobile ŠKODA FABIA, for the most important domestic customer, the company ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Orders for production of press tools Spanish tooling shops have been further realized. Production of a pressing of delivery van door for the project FIAT for the tooling shop MATRICI and back wheel arch for FORD for the tooling shop CIE Egaňa is concerned. Supply of transfer tools for the pressing TANKDECKEL was initialised for the Spanish tooling shop CIE Egaňa, the final customer of which is the company VOLKSWAGEN. Orders for our long-time German customers have been realized, namely projects BENTLEY BY615 for the company POLYNORM GRAU and production of parts for the companies AUDI and BMW for SCHULER CARTEC. Significant share in the orders number has also the co-operation with the domestic customers, for example with the company UNITOOLS Valašské Meziříčí. ŽĎAS realized orders for production of tooling for DAIMLER CHRYSLER for this company. External assembly section ensured final and unit deliveries by means of general assembly, assembly and technical assistance, repairs, adjustment and putting the equipment into operation at a number of domestic and foreign customers during the year Thanks to professional skills and knowledge of languages of the personnel, the work is provided in good quality and within the requested schedule, in the fields of forming machines, rolling mills and other related branches. ŽĎAS also provides displacement work of weighty machinery including repairs and putting into operation. In 2005, the most important activities were directed to the companies providing products for the automotive industry. Reconstructions and repairs of the presses ERFURT 1250, 800, 500 for ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, TOWER AUTOMOTIVE Malacky and MAGNA České Velenice were concerned. The SMG 630 presses were reconstructed and modernized for the company REXROTH BOSCH in WAGON Bělá pod Bezdězem. ŽĎAS performed repairs of baling presses, dismantling of forging presses and assembly of beet harvesters in Germany. The punching press was dismantled in France. Assembly of the forging line with the press CKW 5600 and three manipulators for the joint stock company BONATRANS Bohumín can be considered an absolutely exceptional project. It had been realized in an extra short term of 42 days from initiation of dismantling of the old press till putting the whole unit into setting-up operation, to the full customer's satisfaction. ŽĎAS assembled the pressing line for wheel discs with the transfer press TP 2500 in the company HAYES LEMMERZ AUTOKOLA Ostrava. A baling line was assembled in the joint stock company US STEEL Košice. The ŽĎAS's staff performed assembly of the Italian presses SACMI 1000 for the company REFRACTORIES Velké Opatovice. Doubling presses were dismantled for the company VAMAFIL, s.r.o. Velká Losenice in Holland and afterwards assembled in Žďár nad Sázavou (Czech Republic). In Germany, a straightening press was assembled and a forging unit with the PAHNKE press was reconstructed and assembled in the company BGH Edelstahl Siegen. All the customers have been satisfied with the flow and quality of work as evidenced by further orders for assemblies and repairs. 13

14 Výrobní program Válcovny Zařízení válcoven Zařízení na zpracování materiálu ze svitku Úseky kontilití Rovnací linky na kruhové tyče a trubky Rekonstrukce a modernizace Tvářecí stroje Zařízení pro volné a zápustkové kování Zařízení pro plošné a objemové tváření Zařízení pro zpracování kovového odpadu Hydraulické válce a zařízení Rekonstrukce a modernizace strojů Metalurgie Odlitky z ocelolitiny a tvárné litiny Ingoty Volně kované výkovky Modely Nástroje Nástroje pro automobilový průmysl Nástroje pro postupové tváření Nástroje pro spotřební průmysl Speciální nástroje a přípravky Manufacturing Program Rolling mills Rolling mill equipment Coiled sheet metal processing lines Sections of continuous casting equipment Tube and bar straightening lines Reconstructions and modernisations Forming machines Open die and close die forging equipment Sheet metal and volume forming equipment Metal scrap processing equipment Hydraulic cylinders and hydraulic equipment Reconstruction and modernisation of machines Metallurgy Steel and nodular iron castings Ingots Open die forgings Patterns Tooling Forming dies for automotive industry Progression tools for transfer forming Forming dies for consumer industry Special tools and jigs

15 Organizační struktura ŽĎAS, a.s. ŽĎAS, a.s. Organization Chart VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR SECTION ÚSEK FINANCE FINANCE SECTION ÚSEK ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ HUMAN RESOURCES SECTION ÚSEK OBCHOD SALES SECTION ÚSEK TECHNIKA ENGINEERING SECTION ÚSEK LOGISTIKA LOGISTICS SECTION ÚSEK VÝROBA PRODUCTION SECTION 15

16 Dozorčí rada Předseda Člen Člen Člen Člen Člen Ing. Marián Kurčík Ing. Július Kriváň Ing. Vladimír Zvarík Ing. Ján Banas Ing. Zbyněk Matulka Bohumil Topinka Představenstvo Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Ing. Vladimír Soták Ing. Miroslav Šabart Ing. Miloslav Mach Ing. Jaromír Ošťádal Ing. Ivan Trajtel Ing. Štefan Pintér Ing. Stanislav Hrdina Ing. Jozef Marčok JUDr. Marian Zima Vrcholový management Generální ředitel Ing. Miroslav Šabart Finanční ředitel Ing. Miloslav Mach Obchodní ředitel Ing. Stanislav Hrdina Výrobní ředitel Ing. Jaromír Ošťádal Ředitel logistiky Ing. Štefan Pintér Technický ředitel Ing. Ivan Trajtel Personální ředitel Ing. Zbyněk Kadlec Vedení společnosti Company Management Ing. Vladimír Soták předseda představenstva Chairman of the Board Ing. Miroslav Šabart místopředseda představenstva a generální ředitel Vice Chairman of the Board and Managing Director Ing. Miloslav Mach člen představenstva a finanční ředitel Member of the Board and Financial Director Ing. Stanislav Hrdina člen představenstva a obchodní ředitel Member of the Board and Commercial Director Ing. Jaromír Ošťádal člen představenstva a výrobní ředitel Member of the Board and Production Director Ing. Štefan Pintér člen představenstva a ředitel logistiky Member of the Board and Logistic Director Ing. Ivan Trajteľ člen představenstva a technický ředitel Member of the Board and Technical Director Ing. Zbyněk Kadlec Personální ředitel Personal Director

17 Supervisory Board Chairman of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Marián Kurčík Július Kriváň Vladimír Zvarík Ján Banas Zbyněk Matulka Bohumil Topinka Board of Directors Chairman of the Board Vice Chairman of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Vladimír Soták Miroslav Šabart Ing. Miloslav Mach Ing. Jaromír Ošťádal Ing. Ivan Trajtel Ing. Štefan Pintér Ing. Stanislav Hrdina Ing. Jozef Marčok JUDr. Marian Zima Senior Management Managing Director Financial Director Commercial Director Production Director Logistic Director Technical Director Personal Director Miroslav Šabart Miloslav Mach Stanislav Hrdina Jaromír Ošťádal Štefan Pintér Ivan Trajteľ Zbyněk Kadlec Dozorčí rada společnosti Company Supervisory Board Ing. Marián Kurčík předseda Dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board Ing. Július Kriváň člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Vladimír Zvarík člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Ján Banas člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Zbyněk Matulka člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Bohumil Topinka člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board 17

18 Výkaz zisku a ztráty ŽĎAS, a.s. v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. I. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný material G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření

19 Období do Období do VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 60 J. Prodané cenné papíry a podíly 39 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 1 R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

20 Rozvaha ŽĎAS, a.s. v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Období do Období do Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 3. Software B.I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II. 1. Pozemky B.II. 2. Stavby B.II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 715 B.II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I. 1. Materiál C.I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C.I. 3. Výrobky C.I. 5. Zboží C.I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II. 7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III. 6. Stát daňové pohledávky C.III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III. 8. Dohadné účty aktivní C.III. 9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV. 1. Peníze C.IV. 2. Účty v bankách C.IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly D.I. Časové rozlišení D.I. 1. Náklady příštích období D.I. 3. Příjmy příštích období

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Nová zařízení pro tradiční technologie. New equipment for traditional technologies. www.zdas.cz

Nová zařízení pro tradiční technologie. New equipment for traditional technologies. www.zdas.cz M E M O R A N D U M 20 02 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies www.zdas.cz Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Uherský Ostroh srpen 2008

Uherský Ostroh srpen 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008 A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ ROČNÍ ZPRÁVA 2013 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT 2013 5 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více