v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s."

Transkript

1 v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

2 Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky. Snadná dostupnost sluïeb je zaji tûna prostfiednictvím sítû dealerû. Cílem spoleã nosti je dále posílit svou pozici mezi nejvût ími leasingov mi spoleãnostmi a b t jed nou z nejsilnûj ích spoleãností leasingo vého tr hu. Over its eight years of ope rations on the Czech mar ket, âp Leasing has proven its stability and offered a wide range of services in the vehicle segment and beyond. A network of dealers facilitates the availability of services. The Company is striving to cement its position among the largest leasing companies and to be one of the most influential players on the leasing market.

3 âp Leasing, a.s., patfií mezi deset nejvût ích leasingov ch spoleãností v âeské republice. Poskytuje finanãní leasingové sluïby pfiedev ím v oblasti dopravní techniky finanãní leasing vozidel osobních, uïitkov ch, nákladních i autobusû, operativní leasing, splátkov prodej a spotfiebitelsk úvûr. Propojení finanãních leasingov ch sluïeb s poji tûním âeské poji Èovny je pro na e klienty zárukou profesionality a jistoty nabízeného finanãního servisu. âp Leasing, a.s. is one of the ten largest leasing companies in the Czech Republic. It provides finance lease services (focusing on finance leases for cars, commercial vehicles, trucks, and coaches), operating leases, instalment sales, and consumer credit. The interconnection of finance lease services with the insurance products of âeská poji Èovna guarantees our clients professionalism and the assurance of a dependable financial service. V roãní zpráva 2004 Annual Report OBSAH Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní schéma spoleãnosti Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti Zpráva dozorãí rady Zpráva auditora Rozvaha V kaz zisku a ztráty Pfiehled o penûïních tocích Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu Pfiíloha úãetní závûrky DoplÀující informace k v roãní zprávû Adresáfi Údaje o osobách odpovûdn ch za v roãní zprávu CONTENTS Company Profile 2 Key Financial Indicators 4 Foreword by the Board 6 Corporate Governance 8 Organizational Chart 14 Report of the Board of Directors 16 Supervisory Board Report 30 Auditor's Report 32 Balance Sheet 34 Profit and Loss Account 38 Cash Flow Statement 40 Statement of Changes in Equity 42 Notes to the Financial Statements 44 Supplementary Information to the Annual Report 70 Directory 78 Persons Responsible for the Annual Report 80

4 Profil spoleãnosti Obchodní firma: âp Leasing, a.s. Právní forma: akciová spoleãnost Sídlo: Vladislavova 17/1390, Praha 1, âeská republika Oblastní poboãky: Praha, Brno, Ostrava, PlzeÀ, âeské Budûjovice Iâ: Rejstfiíkov soud: Mûstsk soud v Praze, pracovi tû Slezská 9, Praha 2, oddíl B, vloïka 4803 Datum vzniku: Spoleãnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstfiíku dne Datum a zpûsob zaloïení: Spoleãnost byla zaloïena v souladu s právním fiádem âeské republiky za podmínek stanoven ch zákonem ã. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), a to bez v zvy k upisování akcií na základû zakladatelské listiny ze dne Základní kapitál: Základní kapitál spoleãnosti âp Leasing, a.s., ãiní ke dni vytvofiení této v roãní zprávy Kã a je tvofien 30 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotû Kã v listinné podobû. Akcie byly splaceny v plné v i. Emise cenn ch papírû: Spoleãnost na základû rozhodnutí jediného akcionáfie pfii v konu pûsobnosti valné hromady âp Leasing, a.s., vydala dvû emise dluhopisû za podmínek stanoven ch jejich prospekty. První emise byla vydána v listopadu roku 2000 v celkové jmenovité hodnotû 2 mld. Kã, povolení k vydání dluhopisû a jejich vefiejnému obchodování bylo udûleno Komisí pro cenné papíry dne pod ã. j. 31/13558/2000. DluhopisÛm byl pfiidûlen ISIN CZ Druhá emise byla vydána v kvûtnu roku 2001, maximální objem této emise je 2,5 mld. Kã, povolení k vydání dluhopisû a jejich vefiejnému obchodování bylo udûleno Komisí pro cenné papíry dne pod ã. j. 45/N/56/2001/1. DluhopisÛm byl pfiidûlen ISIN CZ Charakteristika spoleãnosti âp Leasing, a.s. (dále téï spoleãnost, âp Leasing nebo emitent ), je ãlenem Asociace leasingov ch spoleãností. Základní kapitál spoleãnosti je 300 mil. Kã. Za dobu svého osmiletého pûsobení na trhu se spoleãnost zafiadila mezi vedoucí spoleãnosti ãeského leasingového trhu, pfiiãemï dlouhodobû zaujímá pfiední pfiíãky v objemu profinancovan ch nov ch osobních a uïitkov ch vozidel. Jako univerzální leasingová spoleãnost poskytuje své produkty finanãní leasing, operativní leasing, spotfiebitelsk úvûr a splátkov prodej subjektûm podnikatelsk m i nepodnikatelsk m. Snadná dostupnost sluïeb âp Leasing je zaji tûna spoluprací s obchodními partnery, dealery vozidel, jimï poskytuje zejména administrativní servis rozsáhlá síè poboãek a expozitur umístûn ch na celém území âr. SluÏby pro korporátní klienty z fiad nákladní dopravní techniky a vozov ch flotil zaji Èují odbornû specializované t my obchodních manaïerû. âp Leasing disponuje rozsáhl m portfoliem klientû, které neustále roz ifiuje pfiedev ím díky kvalitû nabízen ch sluïeb aprofesionálnímu pfiístupu vysoce kvalifikovan ch odborníkû. Stabilita spoleãnosti je klientûm garantována siln m akcionáfisk m zázemím. 2

5 Company Profile Company name: âp Leasing, a.s. Legal form: public limited company Registered office: Vladislavova 17/1390, Praha 1, Czech Republic Branches: Prague, Brno, Ostrava, PlzeÀ, âeské Budûjovice Registration number: Court of registration: Municipal Court in Prague, Slezská 9, Praha 2, Section B, Entry 4803 Incorporation: The Company was incorporated by entry in the Commercial Register on 27 June Date and method of establishment: The Company was founded in accordance with the legislation of the Czech Republic under the terms and conditions set out in Act No 513/1991, the Commercial Code; under the Founder s Deed of 15 May 1997 no call was made to subscribe shares. Registered capital: As at the date of publication of this Annual Report, the registered capital of âp Leasing, a.s. was CZK 300,000,000 and comprised 30 certificated bearer shares of a nominal value of CZK 10,000,000 each. The shares have been paid up in full. Securities issues: Pursuant to decisions of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of âp Leasing, a.s., the Company has made two bond issues under the terms and conditions laid down in their prospectuses. The first issue was carried out in November 2000, amounting to a total face value of CZK 2 billion; the Czech Securities Commission granted permission for the issue of the bonds and the public trading thereof on 16 October 2000 under Ref. No 31/13558/2000. The bonds were assigned ISIN CZ The second issue was made in May 2001 and carries a maximum volume of CZK 2.5 billion. The Czech Securities Commission granted permission for the issue of the bonds and the public trading thereof on 4 May 2001 under Ref. No 45/N/56/2001/1. The bonds were assigned ISIN CZ Company Description âp Leasing, a.s. (the Company, âp Leasing, or Issuer ) is a member of the Association of Leasing Companies. The Company has registered capital of CZK 300 million. Over its eight years of operations, the Company has worked its way among the top leasing companies on the Czech leasing market, and has ranked long term among the forerunners in its field by volume of new cars and commercial vehicles financed. As a universal leasing company, âp Leasing provides its products finance leases, operating leases, consumer credit, and instalment sales to businesses and non-businesses alike. The availability of âp Leasing s services is widespread because the Company works in cooperation with business partners car dealers to whom it provides administrative services through a wide range of branches and offices throughout the Czech Republic. Services for corporate clients requiring freight vehicles and vehicle fleets are the responsibility of highly specialized, professional teams of sales managers. âp Leasing has a large portfolio of clients which is constantly growing thanks to the quality of service and the professional approach of its highly qualified experts. The fact that the Company is backed by a powerful shareholder structure means clients can rest assured of âp Leasing s stability. 3

6 Pfiedmût podnikání spoleãnosti podle ãl. 4 stanov ãinnost ekonomick ch a organizaãních poradcû, pronájem movit ch vûcí, pronájem movit ch a nemovit ch vûcí (leasing), leasing spojen s financováním, poskytování úvûrû z vlastních zdrojû, maloobchod motorov mi vozidly a jejich pfiíslu enstvím: dvoukolov mi motorov mi vozidly ãtyfikolov mi motorov mi vozidly ojet mi motorov mi vozidly prodej souãástek a pfiíslu enství vozidel velkoobchod: motorov mi vozidly z v roby souãástkami a pfiíslu enstvím vozidel ojet mi motorov mi vozidly Základní finanãní ukazatele Jednotky Od (12 mûsícû) (15 mûsícû) do Celková aktiva tis. Kã Základní kapitál tis. Kã Vlastní kapitál tis. Kã Zisk/ztráta tis. Kã Zisk/ztráta na jednu akcii tis. Kã TrÏby tis. Kã Podíl na trhu % 3,39 4,43 4,26 4,56 nelze stanovit 3,81* Objem obchodû v pofiizovacích cenách bez DPH mil. Kã * Poãet nov ch smluv poãet * PrÛmûrn poãet zamûstnancû poãet Poãet obchodních míst poãet Pozn.: Údaje k jsou za období hospodáfiského roku od do , v pfiípadû srovnávání s pfiedchozím úãetním obdobím se srovnávají rûznû dlouhá období, proto mûïe b t srovnatelnost údajû v nûkter ch letech problematická. * Údaje za kalendáfiní rok

7 Objects of Business as Set Forth in Article 4 of the Company's Articles of Association economic and organizational consulting, rent of movable assets, leasing of real property and movables, finance leases, provision of loans from own sources, retailing in motor vehicles and accessories: two-wheel motor vehicles four-wheel motor vehicles used motor vehicles sales of vehicle components and accessories wholesale: new motor vehicles vehicle components and accessories used motor vehicles Key Financial Indicators Units March 1 April 2004 (12 months) March 2005 (15 months) Total assets TCZK 4,066,344 6,727,396 7,954,194 9,006,660 8,920,292 8,385,863 Share capital TCZK 200, , , , , ,000 Shareholders equity TCZK 62, , , , , ,675 Profit (loss) TCZK -34,931 3,093 42, , , ,715 Earnings per share TCZK -1, ,401 3,756 4,214 6,691 Revenues TCZK 1,184,602 2,608,807 3,898,618 4,829,548 6,119,583 5,312,844 Market share % Not available 3.81* Volume of sales at acquisition cost (exclusive of VAT) CZK millions 3,015 4,437 4,524 4,954 5,986 4,124* Number of new contracts number 7,575 13,923 9,754 10,554 12,919 9,033* Average number of employees number Number of points of sale number Note: The information disclosed as at 31 March 2004 is for the marketing year from 1 January 2003 to 31 March 2004; this means that comparisons with the previous accounting period juxtapose periods of unequal length and therefore the comparability of data may be problematic in some years. * Data for the 2004 calendar year. 5

8 Úvodní slovo pfiedstavenstva VáÏení pfiátelé, pro spoleãnost âp Leasing, a.s., byl rok 2004 celkovû úspû n, a to i pfies nepfiíli pozitivní v voj objemu leasingu hlavních komodit na trhu v âeské republice. Prioritním cílem spoleãnosti bylo zv ení ziskovosti, kterého bylo dosaïeno díky redukci nákladû jak pfii vzniku smluv, tak pfii jejich správû. Hlavní zásluhu na v borném v sledku mají na i zamûstnanci, ktefií se aktivnû podíleli na optimalizaci procesû a zavádûní úsporn ch opatfiení. Nejvût ím úkolem v uplynulém roce bylo udrïet plánovanou marïi produktû, v rámci konkurenãního boje bylo hlavním cílem dosaïení plánovaného objemu novû uzavfien ch smluv, mnohdy bez ohledu na jejich v nosnost. Zde se ukázala kvalita obchodní sítû na í spoleãnosti a pfiedev ím v bornû fungující vztahy s jednotliv mi partnery, ktefií posuzují vzájemnou spolupráci a oboustranné podmínky z dlouhodobého hlediska. Hlavním obchodním zamûfiením spoleãnosti byl i nadále finanãní leasing nové osobní a lehké dopravní techniky. V roce 2004 do lo v âr k dramatickému poklesu poãtu prodan ch nov ch vozidel, coï mûlo za následek sníïení potenciálního objemu financování pro v echny hráãe na trhu, neboè nenastala Ïádná zásadní zmûna v podílu externího financování vûãi platbám v hotovosti. V e popsané skuteãnosti znamenaly pokles objemu nov ch obchodû oproti pfiedchozímu období. âp Leasing, a.s., navázal na dobré v sledky v oblasti rizikovosti obchodû, kde opût do lo ke sníïení poãtu pfiedãasnû ukonãen ch smluv z dûvodu neplacení ze strany klienta. To potvrzuje kvalitní práci pfii prevenci a schvalování obchodních pfiípadû. Ke zkvalitnûní procesû do lo také v oblasti upomínání a vymáhaní dluïn ch splátek. V roce 2004 zaznamenala spoleãnost velmi dobré v sledky z ukonãen ch rozhodãích fiízení a exekucí dluïníkû. Ve druhé polovinû roku byl zahájen proces hledání strategického partnera pro spoleãnost âp Leasing, a.s. Zájem projevilo nûkolik siln ch zahraniãních investorû. Zde se ukázala pfiipravenost t mu âp Leasing, a.s., zpracovat v rekordnû krátkém ãase kompletní finanãní v kazy spoleãnosti ve formátu IFRS, stejnû jako se osvûdãila kvalita a systém fiízení spoleãnosti. Do roku 2005 vstupujeme pfiedev ím s cílem dokonãení procesu prodeje spoleãnosti, definování nové obchodní strategie pro pfií tí období, roz ífiení produktové nabídky o spotfiebitelsk úvûr k financování dopravní techniky, standardizace finanãních reportû v mezinárodní podobû, roz ífiení a zkvalitnûní obchodního t mu, ale pfiedev ím s cílem potvrzení úspû n ch finanãních v sledkû spoleãnosti z pfiedchozích období. Touto cestou bychom rádi podûkovali v em spolupracovníkûm za velice kvalitní práci, obchodním partnerûm za jejich vstfiícnost a v em nájemcûm za dobrou volbu leasingové spoleãnosti. V Praze dne 29. ãervence 2005 Ludûk Keltyãka ãlen pfiedstavenstva a generální fieditel Petra Pfauserová ãlenka pfiedstavenstva a finanãní fieditelka 6

9 Foreword by the Board Dear Friends, For âp Leasing, a.s., 2004 was generally a successful year, despite the dour developments in the volume of leasing of the principal commodities on the Czech market. The Company s number-one goal was to increase its profitability, which was achieved by cutting the costs of contract execution and administration. The excellent result reported by the Company can mainly be attributed to our employees, who made an active contribution to the optimization of processes and the introduction of cost-saving measures. The greatest task faced by the Company last year was to keep to the planned sales margin of our products; the highly competitive market was keen to fulfil planned volumes of new contracts, often irrespective of what profit margin they returned. Here the quality of our sales network came to the fore as we drew on our solid relations with individual partners who assess the possibilities of cooperation and mutual conditions from the long-term aspect. The Company s core business remained finance leases for new cars and light vehicles. In 2004, there was a radical downturn in the number of new vehicles sold in the Czech Republic, which resulted in a reduction in the potential volume of financing for all market players because there was no significant change in the share of external financing in relation to cash payments. The circumstances described above resulted in a decline in the volume of new transactions compared to the previous period. âp Leasing, a.s. followed up on its sound results in the field of keeping business risks low, and managed to record another cut in the number of contracts prematurely terminated due to client default. This confirms the quality of work in the prevention and assessment of transactions. Processes related to reminders and the recovery of outstanding instalments were also improved. In 2004, the Company reported very good results in completed arbitration and execution proceedings. In the second half of the year, the process of finding a strategic partner for âp Leasing, a.s. was launched. Several powerful foreign investors expressed an interest. Here the âp Leasing team proved just how prepared it was to draw up complete financial statements in IFRS format in record time, and the quality and system of the Company s management also proved their worth. We enter 2005 with the aim of completing the sale of the Company, defining a new business strategy for the upcoming period, expanding the product range to include consumer credit for the financing of vehicles, standardizing financial reports in an internationally recognized form, expanding and improving the quality of the sales team, and especially with the goal of cementing the successful financial results of the company from previous periods. We would like to take this opportunity of thanking all associates for their high quality work, business partners for their constructive approach, and all lessees for their good choice of leasing company. Prague, 29 July 2005 Ludûk Keltyãka Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer Petra Pfauserová Member of the Board of Directors and Chief Financial Officer 7

10 Statutární orgány a vedení spoleãnosti Pfiedstavenstvo Ing. Milo Stibor pfiedseda pfiedstavenstva Narozen v roce 1964, v roce 1987 promoval na Vysokém uãení technickém v Brnû, obor ekonomika a fiízení strojírenského prûmyslu. V letech pracoval v TOS Kufiim a v roce 1992 v 1. brnûnské strojírnû. V letech vykonával funkci fieditele poboãky Evrobanky a.s. V âp Leasing, a.s., pracoval od roku 1997 jako fieditel poboãky a ãlen pfiedstavenstva, od listopadu 2000 do února 2005 zastával funkci generálního fieditele. Ludûk Keltyãka ãlen pfiedstavenstva Narozen v roce 1975, v roce 1993 ukonãil studium na gymnáziu. V letech zastával ve spoleãnosti PlzeÀsk Prazdroj postupnû funkce referenta prodeje, Key Account Managera, regionálního fieditele a fieditele prodeje pro âeskou republiku. V roce 1999 pracoval jako obchodní fieditel v Jihoãesk ch pivovarech. Od ledna roku 2000 pracuje vâpleasing, a.s., nejprve jako vedoucí oddûlení klíãov ch zákazníkû, od dubna roku 2000 jako fieditel obchodního úseku a od 1. bfiezna 2005 jako generální fieditel. Ing. Petra Pfauserová ãlenka pfiedstavenstva Narozena v roce 1974, v roce 1999 promovala na Vysoké kole ekonomické v Praze, obor mezinárodní obchod. V roce 2002 úspû nû dokonãila studium pfii britské Association of Chartered Certified Accountants a získala titul ACCA. V letech pracovala v auditorské a poradenské spoleãnosti KPMG, kde se specializovala na audit finanãních institucí. Od srpna 2003 zastává v âp Leasing, a.s., funkci finanãní fieditelky a od fiíjna téhoï roku je ãlenkou pfiedstavenstva. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. âlenûm pfiedstavenstva byla v uplynulém období vyplacena odmûna za v kon funkce ãlena pfiedstavenstva spoleãnosti ve v i Kã. Vyjma tûchto odmûn nezískali ãlenové pfiedstavenstva z titulu svého ãlenství Ïádné dal í penûïní nebo nepenûïní pfiíjmy. V uplynulém období nedo lo k Ïádn m zmûnám ve sloïení pfiedstavenstva âp Leasing, a.s. 8

11 Corporate Governance Board of Directors Milo Stibor Chairman of the Board of Directors Born 1964, graduated in Economics and Mechanical-Engineering Industry Management at the Technical University in Brno in Worked at TOS Kufiim between 1987 and 1991 before joining 1. brnûnská strojírna briefly in From 1992 to 1997 he was a branch manager at Evrobanka a.s. He has been with âp Leasing, a.s. since 1997, initially as branch manager and member of the Board of Directors, before being appointed Chief Executive Officer in November 2000 a position he held until February Ludûk Keltyãka Member of the Board of Directors Born 1975, completed his secondary education in Between 1994 and 1998 he worked for PlzeÀsk prazdroj, making his way through the positions of sales officer, key account manager, regional director, and sales director for the Czech Republic. In 1999 he joined Jihoãeské pivovary as sales director. He has been with âp Leasing since January 2000, initially as Head of the Key Accounts Department, then Sales Director as of April 2000; on 1 March 2005, he was appointed the Chief Executive Officer. Petra Pfauserová Member of the Board of Directors Born 1974, graduated in International Trade from the University of Economics, Prague, in In 2002, she successfully completed her studies with the UK-based Association of Chartered Certified Accountants and was awarded the title of ACCA. Between 1999 and 2003, she worked for the auditing and consulting company KPMG, where she specialized in the auditing of financial institutions. Since August 2003, she has been the Chief Financial Officer of âp Leasing, a.s.; in October 2003 she was appointed a member of the Board of Directors. None of the members of the Board of Directors have been convicted of property-related crimes. None of the members of the Board of Directors hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. In 2004, âp Leasing paid emoluments to members of the Board of Directors amounting to CZK 172,800. With the exception of these emoluments, the members of the Board of Directors received no other monetary or non-monetary income connected with their Board membership. In 2004, there were no changes in the Board of Directors of âp Leasing, a.s. 9

12 Dozorãí rada Ing. Ladislav Chvátal pfiedseda dozorãí rady Narozen v roce 1963, je absolventem Vysoké koly ekonomické v Praze, obor automatizované systémy fiízení. Po studiu pûsobil jako ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro personalistiku a správu v Avia LetÀany, a.s. Od roku 1994 vykonával funkci fieditele pro marketing v PPF investiãní spoleãnost, a.s. Od roku 1995 byl fieditelem spoleãnosti PPF Capital management a.s., od roku 1999 je v konn m fieditelem PPF a.s., od roku 2001 zastává post fieditele pro fiízení strategick ch projektû skupiny PPF. Ing. Miroslav Chlumsk ãlen dozorãí rady Narozen v roce 1966, je absolventem Fakulty strojní âvut Praha. V letech pracoval na ÚVMV Praha v útvaru testování jakosti a implementace systémû fiízení jakosti. V letech pracoval v RW TÜV na pozici konzultanta pro zavádûní norem fiady ISO 9000 a následnû v letech v Coopers & Lybrand jako konzultant poradenství pro fiízení. V âeské poji Èovnû a.s. pracuje od roku 1996 na pozici fieditele úseku strategického plánování. V souãasné dobû je zamûstnancem âp Finanãní servis a.s., kde zastává pozici fieditele úseku strategického plánování a ãlena pfiedstavenstva. Ing. Jifií Vitou ãlen dozorãí rady Narozen v roce 1972, v roce 1995 absolvoval Lesnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brnû a v roce 1998 ukonãil studia na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace podniková ekonomika. V letech pracoval jako analytik investiãní spoleãnosti. V âp Leasing, a.s., pûsobí od ledna roku 2000 nejprve jako finanãní analytik a od jako vedoucí oddûlení controllingu. âlenem dozorãí rady âp Leasing, a.s., byl zvolen v dubnu Îádn z ãlenû dozorãí rady nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z ãlenû dozorãí rady není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. âlenûm dozorãí rady byla v uplynulém období vyplacena odmûna za v kon funkce ãlena dozorãí rady spoleãnosti ve v i Kã. Vyjma tûchto odmûn nezískali ãlenové dozorãí rady z titulu svého ãlenství Ïádné dal í penûïní nebo nepenûïní pfiíjmy. V uplynulém období nedo lo k Ïádn m zmûnám ve sloïení dozorãí rady âp Leasing, a.s. 10

13 Supervisory Board Ladislav Chvátal Chairman of the Supervisory Board Born 1963, graduated in Automated Management Systems at the University of Economics, Prague. Went on to serve as member of the board and personnel and administrative director at Avia LetÀany, a.s. In 1994 he joined PPF investiãní spoleãnost, a.s. as marketing director. From 1995 he was director of PPF Capital Management a.s., and in 1999 he was made executive director at PPF a.s. Since 2001 he has been strategic project management director of the PPF group. Miroslav Chlumsk Member of the Supervisory Board Born 1966, graduated from the Mechanical-Engineering Faculty at the Czech Technical University, Prague. Between 1989 and 1991 he worked in the Quality Testing and Quality Management System Implementation Department at the Motor Vehicle Research Institute, Prague. From 1991 to 1994 he worked at RW TÜV as a consultant for the implementation of ISO 9000 standards, before moving on to Coopers & Lybrand in 1994 as a management consultant. He joined âeská poji Èovna a.s. in 1996 as strategic planning director. He is currently an employee of âp Finanãní servis a.s., where he holds the positions of strategic planning director and member of the Board of Directors. Jifií Vitou Member of the Supervisory Board Born 1972, graduated in 1995 from the Forestry Faculty of Mendel University, Brno, and in 1998 completed his business economics studies at the University of Economics, Prague. In 1998 and 1999 he worked as an analyst for an investment company. He joined âp Leasing, a.s. in January 2000, first as a financial analyst and then, as of 1 January 2002, as head of controlling. He was appointed a member of the Supervisory Board of âp Leasing, a.s. in April None of the members of the Supervisory Board have been convicted of property-related crimes. None of the members of the Supervisory Board hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. In 2004, âp Leasing paid emoluments to members of the Supervisory Board amounting to CZK 76,000. With the exception of these emoluments, the members of the Supervisory Board received no other monetary or non-monetary income connected with their Board membership. In 2004, there were no changes in the Supervisory Board of âp Leasing, a.s. 11

14 Vedení spoleãnosti jmenované statutárním orgánem Funkce Funkãní období Ing. Milo Stibor generální fieditel do 28. února 2005 Ludûk Keltyãka obchodní fieditel do 28. února 2005 generální fieditel od 1. bfiezna 2005 Ing. Robert lik obchodní fieditel od 1. bfiezna 2005 Ing. Petra Pfauserová finanãní fieditelka Ing. Tomá Pilc fieditel úseku fiízení rizik do 31. ledna 2005 Ing. Milan âáp fieditel správního úseku Îádn z vedoucích pracovníkû jmenovan ch statutárním orgánem spoleãnosti nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z vedoucích pracovníkû jmenovan ch statutárním orgánem spoleãnosti není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. Jmenovaní vedoucí pracovníci mohou uïívat sluïební automobily i pro soukromé úãely. Za kaïd mûsíc pouïití osobního sluïebního automobilu pro soukromé úãely se zvy uje základ danû ze závislé ãinnosti o 1 % z pofiizovací ceny osobního automobilu. ZároveÀ jsou tito pracovníci povinni hradit PHM za km ujeté pro soukromé úãely. V uplynulém období byl ãlenûm vedení spoleãnosti z titulu pouïití sluïebního automobilu pro soukromé úãely nav en základ danû ze závislé ãinnosti celkem o ãástku Kã. V uplynulém období byly ãlenûm vedení spoleãnosti vyplaceny mzdy ve v i Kã. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady ani vedení spoleãnosti neobdrïel Ïádné penûïité pfiíjmy, naturální pfiíjmy ani tantiémy od emitentem ovládané osoby. 12

15 Managerial Personnel Appointed by the Statutory Body Position Tenure Milo Stibor Chief Executive Officer until 28 February 2005 Ludûk Keltyãka Sales Director until 28 February 2005 Chief Executive Officer as of 1 March 2005 Robert lik Sales Director as of 1 March 2005 Petra Pfauserová Chief Financial Officer Tomá Pilc Risk Management Director until 31 January 2005 Milan âáp Administrative Director None of the managerial personnel appointed by the Company s statutory body have been convicted of property-related crimes. None of the managerial personnel appointed by the Company s statutory body hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. The managerial staff may use their company cars for private purposes. For each month in which a company car is used for private purposes, the tax base of these employees from their employment income is raised by 1% of the acquisition cost of the car. They are also obliged to reimburse fuel costs per km travelled for private purposes. In 2004, the employment income tax base of the Company s executives due to private use of company cars was increased by CZK 442,864. In 2004, members of the management were paid wages totalling CZK 12,258,377. None of the members of the Board of Directors, Supervisory Board, or management of the Company received monetary income, non-monetary income, or directors fees from an entity controlled by the Issuer. 13

16 Organizaãní schéma spoleãnosti k Generální fieditel Ludûk Keltyãka Oddûlení interního auditu Ing. Ludmila Havlínová Odbor informaãních technologií Ing. Josef Nádrask Oddûlení právní Ilona Svobodová Oddûlení controllingu Ing. Jifií Vitou Oddûlení provoznû-personální PhDr. Eva Szántová Úsek obchodní Úsek správní Úsek finanãní Úsek fiízení rizik Ing. Robert lik Ing. Milan âáp Ing. Petra Pfauserová Odbor tvorby produktû Odbor klientského servisu Odbor finanãního fiízení Odbor anal z Radomil Zahrádka Petra ustová Ing. Leo Sypták Ing. Kamil Tvaroh Odbor marketingu Odbor úãtárny Odbor schvalování Mgr. Eva âerná Milena âeseneková Martina Králová Odbor klíãov ch zákazníkû Pavel Vanick Odbor pohledávek a platební káznû Jan Barek Poboãka nákladní dopravní techniky Ing. Jifií PobûreÏsk Regionální poboãky Oblastní poboãka Stfied Praha, Pardubice Oblastní poboãka Sever PlzeÀ, Ústí nad Labem; deta ované pracovi tû Karlovy Vary Oblastní poboãka Jih âeské Budûjovice; expozitura Jihlava Oblastní poboãka Morava Jih Brno; expozitura Zlín Oblastní poboãka Morava Sever Ostrava; deta ované pracovi tû Olomouc 14

17 Organizational Chart as at 31 March 2005 Chief Executive Officer Ludûk Keltyãka Internal Audit Unit Ludmila Havlínová Information Technology Department Josef Nádrask Legal Unit Ilona Svobodová Controlling Unit Jifií Vitou Operating and Personnel Unit Eva Szántová Sales Section Administrative Section Finance Section Risk Management Section Robert lik Milan âáp Petra Pfauserová Product Development Department Client Service Department Financial Management Department Analytical Department Radomil Zahrádka Petra ustová Leo Sypták Kamil Tvaroh Marketing Department Accounts Department Authorization Department Eva âerná Milena âeseneková Martina Králová Key Accounts Department Pavel Vanick Claims Outstanding and Payment Discipline Department Jan Barek Freight Branch Jifií PobûreÏsk Regional Branches Central Branch Prague, Pardubice North Branch PlzeÀ, Ústí nad Labem, Karlovy Vary Office South Branch âeské Budûjovice, Jihlava Sub-branch South Moravia Branch Brno, Zlín Sub-branch North Moravia Branch Ostrava, Olomouc Office 15

18 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti V voj leasingového trhu a postavení spoleãnosti na trhu Rok 2004 se nejen v znamnû zapsal do historie âr vstupem do EU, ale i do historie leasingového trhu âr, kdy i pfies pokraãující rûst v konnosti ekonomiky (mûfieno HDP, kter vzrostl v roce 2004 reálnû o 4,0 %, v roce 2003 o 3,7 %) do lo poprvé v historii k poklesu leasingového trhu âr. Hlavním faktorem, kter se promítl do negativního v voje leasingového trhu v âr v roce 2004, byl pokles prodejû nov ch automobilû. Ten dle dostupn ch statistik ãinil zhruba 4 %. Dal ím v znamn m faktorem pak byla novelizace zákona o DPH, v nûmï byly finanãní sluïby pfiesunuty ze sníïené sazby do sazby základní. V voj leasingu v âr (v mil. Kã) Technologie, stroje a zafiízení Poãítaãe a kanceláfiská technika Osobní automobily Nákladní a uïitková vozidla Letadla, lodû, lokomotivy Nemovitosti Ostatní Celkem leasing Zdroj: âeská leasingová a finanãní asociace Celkov objem leasingu v âr vyjádfien v pofiizovacích cenách bez DPH v roce 2004 proti roku 2003 mírnû klesl o 0,3 %. âleny Asociace leasingov ch spoleãností âr byly pfiedány do uïívaní pfiedmûty v pofiizovací cenû bez DPH v celkové v i 108,334 mld. Kã, z toho leasing movit ch vûcí ãinil 96,5 mld. Kã a leasing nemovitostí 11,8 mld. Kã. V voj objemu obchodû âp Leasing, a.s. (v mil. Kã) kv Technologie, stroje a zafiízení Dopravní technika Osobní automobily Nákladní a uïitková vozidla Letadla, lodû, lokomotivy Nemovitosti Ostatní Celkem Spoleãnost âp Leasing, a.s., uzavfiela v roce 2004 leasingové smlouvy na pfiedmûty v celkové pofiizovací cenû bez DPH 4,124 mld. Kã, coï pfiedstavuje meziroãní pokles o 17 %. Spoleãnost je zamûfiena na leasing dopravní techniky, pfiedev ím pak na leasing osobních automobilû. Dynamika rûstu celkového portfolia Jednotky Celkem leasingov trh mil. Kã Celkem âp Leasing, a.s. mil. Kã Podíl âp Leasing, a.s., na trhu % 3,39 4,43 4,26 4,56 3,81 RÛst trhu celkem % RÛst âp Leasing, a.s. %

19 Report of the Board of Directors The Leasing Market and the Company s Status on the Market 2004 was a milestone in the history of the Czech Republic, because the country joined the EU, and was also a key year in the history of the Czech leasing market; despite the ongoing growth of economic performance (as measured by GDP, which went up in 2004 by 4.0% in real terms, and by 3.7% in 2003) this market registered its first ever decline. The main factor reflected in the negative development of the Czech leasing market in 2004 was the drop in sales of new vehicles. Available statistics indicate that sales were down by roughly 4%. Another significant factor was the amendment to the VAT Act, where financial services were moved from the reduced 5% rate to the standard 19% rate. Leasing in the Czech Republic (CZK millions) Technology, machinery and equipment 14,354 16,963 17,859 19,487 20,785 Computers and office equipment 1,984 2,191 1,408 1,315 1,143 Cars 41,161 45,262 46,100 48,382 46,891 Freight and commercial vehicles 23,734 28,423 28,641 26,899 23,982 Aircraft, boats, locomotives Real estate 4,395 4,334 9,116 9,360 11,778 Other 2,848 2,842 2,609 3,134 3,176 Total leasing 88, , , , ,334 Source: Czech Leasing and Finance Association The total volume of leasing in the Czech Republic, expressed in acquisition costs exclusive of VAT, fell by 0.3% in 2004 compared with the previous year. Members of the Czech Association of Leasing Companies delivered leased items with a total acquisition cost of CZK billion (exclusive of VAT). Of this, movables accounted for CZK 96.5 billion and real estate CZK 11.8 billion. Volume of âp Leasing Sales (CZK millions) Q Technology, machinery and equipment Vehicles 2,904 4,419 4,451 4,928 4, Cars 1,983 3,285 3,047 3,285 3, Freight and commercial vehicles 921 1,134 1,404 1, Aircraft, boats, locomotives Real estate Other Total 3,015 4,437 4,522 4,954 4, In 2004, âp Leasing, a.s. concluded lease agreements for assets of a total acquisition cost (exclusive of VAT) of CZK billion, i.e. a year-on-year reduction by 17%. The Company specializes in vehicle leasing especially the leasing of cars. Growth of the Whole Portfolio Unit Total leasing market CZK millions 88, , , , ,334 âp Leasing total CZK millions 3,015 4,437 4,522 4,954 4,124 âp Leasing market share % Total market growth % âp Leasing growth %

20 Dynamika rûstu leasingu dopravní techniky Jednotky Autoleasing trh celkem mil. Kã Autoleasing âp Leasing, a.s. mil. Kã Podíl âp Leasingu, a.s., na trhu % 4,47 6,00 5,96 6,55 5,78 RÛst trhu celkem % RÛst âp Leasingu, a.s. % I nadále pfietrvávají na leasingovém trhu v âeské republice vysoce konkurenãní podmínky, umocàované narûstajícím podílem ostatních forem financování. Spoleãnost âp Leasing, a.s., si ale v roce 2004 i pfies celkov pokles produkce zachovala trïní pozici v první desítce nejvût ích leasingov ch spoleãností a umístila se na celkové 8. pfiíãce. Pofiadí nejvût ích leasingov ch spoleãností dle roãního objemu novû uzavfien ch smluv v pofiizovacích cenách bez DPH (v mil. Kã) Nové smlouvy Pofiadí Nové smlouvy Pofiadí Spoleãnost âsob Leasing, a.s CAC LEASING, a.s kofin s.r.o VB Leasing CZ, spol. s r.o SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o IMMORENT âr s.r.o DaimlerChrysler Services Bohemia s.r.o âp Leasing, a.s Leasing âeské spofiitelny, a.s GE Money Auto a.s Deutsche Leasing âr, spol. s r.o Raiffeisen - Leasing, s.r.o Lease Plan âeská republika,s.r.o S MORAVA Leasing, a.s Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o ALD Automotive s.r.o Raiffeisen IMPULS Leasing spol. s r.o PSA FINANCE âeská REPUBLIKA, s.r.o D.S. Leasing, a.s CCB Finance, a.s Zdroj: âeská leasingová a finanãní asociace Vedle leasingu, kter je hlavním produktem spoleãnosti, nabízí âp Leasing, a.s., i moïnost financování splátkov m prodejem. Objem financování tímto produktem v roce 2004 dosáhl 101 mil. Kã. Na trhu splátkového prodeje se âp Leasing, a.s., v roce 2004 umístil na 11. místû. 18

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

V roãní zpráva 2006 Annual Report 2006

V roãní zpráva 2006 Annual Report 2006 V roãní zpráva 2006 Annual Report 2006 Spoleãnû s vámi rosteme Growing with you Jsme souãástí skupiny Crédit Agricole 4. nejvût í svûtové banky a lídra na trhu retailového bankovnictví ve Francii. We re

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium vyrostli jsme v Credium we grew into Credium V roãní zpráva 2005 (zkrácená verze) Annual Report 2005 (abridged version) âp Leasing, a.s. Jsme souãástí skupiny Crédit Agricole 4. nejvût í svûtové banky

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Valeo má za sebou rekordní pololetí

Valeo má za sebou rekordní pololetí Valeo má za sebou rekordní pololetí Za první pololetí stouply meziročně tržby o 11 % na 8,1 miliardy eur Ve druhém čtvrtletí 2016 prudce rostly tržby o 13 % Provozní zisk se zvýšil o 20 % na 647 milionů

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Intenzivní kurz angličtiny ÚČETNÍ ANGLIČTINA

Intenzivní kurz angličtiny ÚČETNÍ ANGLIČTINA Intenzivní kurz angličtiny ÚČETNÍ ANGLIČTINA Verze: 01/2016_MŠA Centrum služeb pro podnikání 2016 Obsah 1.1.1 Accounting (Účetnictví)... 2 1.1.2 Figures and graphs (Číselné údaje a grafy)... 4 1.2.1 Legal

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content Úvodní slovo 4 Údaje o spoleãnosti 6 SluÏby D.S. Leasing 7 Statutární orgány 9 Organizaãní schéma 10 Zpráva pfiedstavenstva 11 Zpráva dozorãí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Úvodní slovo představenstva

Úvodní slovo představenstva let na trhu 25 let na trhu Hlavička Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Rok 2015 Rok výrazného růstu Ekonomika ČR výrazně roste, po 2 % růstu v roce 2014 dosáhl nárůst HDP v roce 2015

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

V roãní zpráva Annual Report 2000

V roãní zpráva Annual Report 2000 V roãní zpráva Annual Report 2000 Jsme ãlenem silné Finanãní skupiny âeské spofiitelny. We are a member of the powerful âeská spofiitelna Financial Group. PERSPEKTIVA BRIGHT FUTURE DYNAMIKA GROWTH DOKONALOST

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY, âeská SPO ITELNA FINANCIAL GROUP A.S. âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny,

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY âeská SPO ITELNA FINANCIAL GROUP âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny,

Více