v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s."

Transkript

1 v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

2 Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky. Snadná dostupnost sluïeb je zaji tûna prostfiednictvím sítû dealerû. Cílem spoleã nosti je dále posílit svou pozici mezi nejvût ími leasingov mi spoleãnostmi a b t jed nou z nejsilnûj ích spoleãností leasingo vého tr hu. Over its eight years of ope rations on the Czech mar ket, âp Leasing has proven its stability and offered a wide range of services in the vehicle segment and beyond. A network of dealers facilitates the availability of services. The Company is striving to cement its position among the largest leasing companies and to be one of the most influential players on the leasing market.

3 âp Leasing, a.s., patfií mezi deset nejvût ích leasingov ch spoleãností v âeské republice. Poskytuje finanãní leasingové sluïby pfiedev ím v oblasti dopravní techniky finanãní leasing vozidel osobních, uïitkov ch, nákladních i autobusû, operativní leasing, splátkov prodej a spotfiebitelsk úvûr. Propojení finanãních leasingov ch sluïeb s poji tûním âeské poji Èovny je pro na e klienty zárukou profesionality a jistoty nabízeného finanãního servisu. âp Leasing, a.s. is one of the ten largest leasing companies in the Czech Republic. It provides finance lease services (focusing on finance leases for cars, commercial vehicles, trucks, and coaches), operating leases, instalment sales, and consumer credit. The interconnection of finance lease services with the insurance products of âeská poji Èovna guarantees our clients professionalism and the assurance of a dependable financial service. V roãní zpráva 2004 Annual Report OBSAH Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní schéma spoleãnosti Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti Zpráva dozorãí rady Zpráva auditora Rozvaha V kaz zisku a ztráty Pfiehled o penûïních tocích Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu Pfiíloha úãetní závûrky DoplÀující informace k v roãní zprávû Adresáfi Údaje o osobách odpovûdn ch za v roãní zprávu CONTENTS Company Profile 2 Key Financial Indicators 4 Foreword by the Board 6 Corporate Governance 8 Organizational Chart 14 Report of the Board of Directors 16 Supervisory Board Report 30 Auditor's Report 32 Balance Sheet 34 Profit and Loss Account 38 Cash Flow Statement 40 Statement of Changes in Equity 42 Notes to the Financial Statements 44 Supplementary Information to the Annual Report 70 Directory 78 Persons Responsible for the Annual Report 80

4 Profil spoleãnosti Obchodní firma: âp Leasing, a.s. Právní forma: akciová spoleãnost Sídlo: Vladislavova 17/1390, Praha 1, âeská republika Oblastní poboãky: Praha, Brno, Ostrava, PlzeÀ, âeské Budûjovice Iâ: Rejstfiíkov soud: Mûstsk soud v Praze, pracovi tû Slezská 9, Praha 2, oddíl B, vloïka 4803 Datum vzniku: Spoleãnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstfiíku dne Datum a zpûsob zaloïení: Spoleãnost byla zaloïena v souladu s právním fiádem âeské republiky za podmínek stanoven ch zákonem ã. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), a to bez v zvy k upisování akcií na základû zakladatelské listiny ze dne Základní kapitál: Základní kapitál spoleãnosti âp Leasing, a.s., ãiní ke dni vytvofiení této v roãní zprávy Kã a je tvofien 30 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotû Kã v listinné podobû. Akcie byly splaceny v plné v i. Emise cenn ch papírû: Spoleãnost na základû rozhodnutí jediného akcionáfie pfii v konu pûsobnosti valné hromady âp Leasing, a.s., vydala dvû emise dluhopisû za podmínek stanoven ch jejich prospekty. První emise byla vydána v listopadu roku 2000 v celkové jmenovité hodnotû 2 mld. Kã, povolení k vydání dluhopisû a jejich vefiejnému obchodování bylo udûleno Komisí pro cenné papíry dne pod ã. j. 31/13558/2000. DluhopisÛm byl pfiidûlen ISIN CZ Druhá emise byla vydána v kvûtnu roku 2001, maximální objem této emise je 2,5 mld. Kã, povolení k vydání dluhopisû a jejich vefiejnému obchodování bylo udûleno Komisí pro cenné papíry dne pod ã. j. 45/N/56/2001/1. DluhopisÛm byl pfiidûlen ISIN CZ Charakteristika spoleãnosti âp Leasing, a.s. (dále téï spoleãnost, âp Leasing nebo emitent ), je ãlenem Asociace leasingov ch spoleãností. Základní kapitál spoleãnosti je 300 mil. Kã. Za dobu svého osmiletého pûsobení na trhu se spoleãnost zafiadila mezi vedoucí spoleãnosti ãeského leasingového trhu, pfiiãemï dlouhodobû zaujímá pfiední pfiíãky v objemu profinancovan ch nov ch osobních a uïitkov ch vozidel. Jako univerzální leasingová spoleãnost poskytuje své produkty finanãní leasing, operativní leasing, spotfiebitelsk úvûr a splátkov prodej subjektûm podnikatelsk m i nepodnikatelsk m. Snadná dostupnost sluïeb âp Leasing je zaji tûna spoluprací s obchodními partnery, dealery vozidel, jimï poskytuje zejména administrativní servis rozsáhlá síè poboãek a expozitur umístûn ch na celém území âr. SluÏby pro korporátní klienty z fiad nákladní dopravní techniky a vozov ch flotil zaji Èují odbornû specializované t my obchodních manaïerû. âp Leasing disponuje rozsáhl m portfoliem klientû, které neustále roz ifiuje pfiedev ím díky kvalitû nabízen ch sluïeb aprofesionálnímu pfiístupu vysoce kvalifikovan ch odborníkû. Stabilita spoleãnosti je klientûm garantována siln m akcionáfisk m zázemím. 2

5 Company Profile Company name: âp Leasing, a.s. Legal form: public limited company Registered office: Vladislavova 17/1390, Praha 1, Czech Republic Branches: Prague, Brno, Ostrava, PlzeÀ, âeské Budûjovice Registration number: Court of registration: Municipal Court in Prague, Slezská 9, Praha 2, Section B, Entry 4803 Incorporation: The Company was incorporated by entry in the Commercial Register on 27 June Date and method of establishment: The Company was founded in accordance with the legislation of the Czech Republic under the terms and conditions set out in Act No 513/1991, the Commercial Code; under the Founder s Deed of 15 May 1997 no call was made to subscribe shares. Registered capital: As at the date of publication of this Annual Report, the registered capital of âp Leasing, a.s. was CZK 300,000,000 and comprised 30 certificated bearer shares of a nominal value of CZK 10,000,000 each. The shares have been paid up in full. Securities issues: Pursuant to decisions of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of âp Leasing, a.s., the Company has made two bond issues under the terms and conditions laid down in their prospectuses. The first issue was carried out in November 2000, amounting to a total face value of CZK 2 billion; the Czech Securities Commission granted permission for the issue of the bonds and the public trading thereof on 16 October 2000 under Ref. No 31/13558/2000. The bonds were assigned ISIN CZ The second issue was made in May 2001 and carries a maximum volume of CZK 2.5 billion. The Czech Securities Commission granted permission for the issue of the bonds and the public trading thereof on 4 May 2001 under Ref. No 45/N/56/2001/1. The bonds were assigned ISIN CZ Company Description âp Leasing, a.s. (the Company, âp Leasing, or Issuer ) is a member of the Association of Leasing Companies. The Company has registered capital of CZK 300 million. Over its eight years of operations, the Company has worked its way among the top leasing companies on the Czech leasing market, and has ranked long term among the forerunners in its field by volume of new cars and commercial vehicles financed. As a universal leasing company, âp Leasing provides its products finance leases, operating leases, consumer credit, and instalment sales to businesses and non-businesses alike. The availability of âp Leasing s services is widespread because the Company works in cooperation with business partners car dealers to whom it provides administrative services through a wide range of branches and offices throughout the Czech Republic. Services for corporate clients requiring freight vehicles and vehicle fleets are the responsibility of highly specialized, professional teams of sales managers. âp Leasing has a large portfolio of clients which is constantly growing thanks to the quality of service and the professional approach of its highly qualified experts. The fact that the Company is backed by a powerful shareholder structure means clients can rest assured of âp Leasing s stability. 3

6 Pfiedmût podnikání spoleãnosti podle ãl. 4 stanov ãinnost ekonomick ch a organizaãních poradcû, pronájem movit ch vûcí, pronájem movit ch a nemovit ch vûcí (leasing), leasing spojen s financováním, poskytování úvûrû z vlastních zdrojû, maloobchod motorov mi vozidly a jejich pfiíslu enstvím: dvoukolov mi motorov mi vozidly ãtyfikolov mi motorov mi vozidly ojet mi motorov mi vozidly prodej souãástek a pfiíslu enství vozidel velkoobchod: motorov mi vozidly z v roby souãástkami a pfiíslu enstvím vozidel ojet mi motorov mi vozidly Základní finanãní ukazatele Jednotky Od (12 mûsícû) (15 mûsícû) do Celková aktiva tis. Kã Základní kapitál tis. Kã Vlastní kapitál tis. Kã Zisk/ztráta tis. Kã Zisk/ztráta na jednu akcii tis. Kã TrÏby tis. Kã Podíl na trhu % 3,39 4,43 4,26 4,56 nelze stanovit 3,81* Objem obchodû v pofiizovacích cenách bez DPH mil. Kã * Poãet nov ch smluv poãet * PrÛmûrn poãet zamûstnancû poãet Poãet obchodních míst poãet Pozn.: Údaje k jsou za období hospodáfiského roku od do , v pfiípadû srovnávání s pfiedchozím úãetním obdobím se srovnávají rûznû dlouhá období, proto mûïe b t srovnatelnost údajû v nûkter ch letech problematická. * Údaje za kalendáfiní rok

7 Objects of Business as Set Forth in Article 4 of the Company's Articles of Association economic and organizational consulting, rent of movable assets, leasing of real property and movables, finance leases, provision of loans from own sources, retailing in motor vehicles and accessories: two-wheel motor vehicles four-wheel motor vehicles used motor vehicles sales of vehicle components and accessories wholesale: new motor vehicles vehicle components and accessories used motor vehicles Key Financial Indicators Units March 1 April 2004 (12 months) March 2005 (15 months) Total assets TCZK 4,066,344 6,727,396 7,954,194 9,006,660 8,920,292 8,385,863 Share capital TCZK 200, , , , , ,000 Shareholders equity TCZK 62, , , , , ,675 Profit (loss) TCZK -34,931 3,093 42, , , ,715 Earnings per share TCZK -1, ,401 3,756 4,214 6,691 Revenues TCZK 1,184,602 2,608,807 3,898,618 4,829,548 6,119,583 5,312,844 Market share % Not available 3.81* Volume of sales at acquisition cost (exclusive of VAT) CZK millions 3,015 4,437 4,524 4,954 5,986 4,124* Number of new contracts number 7,575 13,923 9,754 10,554 12,919 9,033* Average number of employees number Number of points of sale number Note: The information disclosed as at 31 March 2004 is for the marketing year from 1 January 2003 to 31 March 2004; this means that comparisons with the previous accounting period juxtapose periods of unequal length and therefore the comparability of data may be problematic in some years. * Data for the 2004 calendar year. 5

8 Úvodní slovo pfiedstavenstva VáÏení pfiátelé, pro spoleãnost âp Leasing, a.s., byl rok 2004 celkovû úspû n, a to i pfies nepfiíli pozitivní v voj objemu leasingu hlavních komodit na trhu v âeské republice. Prioritním cílem spoleãnosti bylo zv ení ziskovosti, kterého bylo dosaïeno díky redukci nákladû jak pfii vzniku smluv, tak pfii jejich správû. Hlavní zásluhu na v borném v sledku mají na i zamûstnanci, ktefií se aktivnû podíleli na optimalizaci procesû a zavádûní úsporn ch opatfiení. Nejvût ím úkolem v uplynulém roce bylo udrïet plánovanou marïi produktû, v rámci konkurenãního boje bylo hlavním cílem dosaïení plánovaného objemu novû uzavfien ch smluv, mnohdy bez ohledu na jejich v nosnost. Zde se ukázala kvalita obchodní sítû na í spoleãnosti a pfiedev ím v bornû fungující vztahy s jednotliv mi partnery, ktefií posuzují vzájemnou spolupráci a oboustranné podmínky z dlouhodobého hlediska. Hlavním obchodním zamûfiením spoleãnosti byl i nadále finanãní leasing nové osobní a lehké dopravní techniky. V roce 2004 do lo v âr k dramatickému poklesu poãtu prodan ch nov ch vozidel, coï mûlo za následek sníïení potenciálního objemu financování pro v echny hráãe na trhu, neboè nenastala Ïádná zásadní zmûna v podílu externího financování vûãi platbám v hotovosti. V e popsané skuteãnosti znamenaly pokles objemu nov ch obchodû oproti pfiedchozímu období. âp Leasing, a.s., navázal na dobré v sledky v oblasti rizikovosti obchodû, kde opût do lo ke sníïení poãtu pfiedãasnû ukonãen ch smluv z dûvodu neplacení ze strany klienta. To potvrzuje kvalitní práci pfii prevenci a schvalování obchodních pfiípadû. Ke zkvalitnûní procesû do lo také v oblasti upomínání a vymáhaní dluïn ch splátek. V roce 2004 zaznamenala spoleãnost velmi dobré v sledky z ukonãen ch rozhodãích fiízení a exekucí dluïníkû. Ve druhé polovinû roku byl zahájen proces hledání strategického partnera pro spoleãnost âp Leasing, a.s. Zájem projevilo nûkolik siln ch zahraniãních investorû. Zde se ukázala pfiipravenost t mu âp Leasing, a.s., zpracovat v rekordnû krátkém ãase kompletní finanãní v kazy spoleãnosti ve formátu IFRS, stejnû jako se osvûdãila kvalita a systém fiízení spoleãnosti. Do roku 2005 vstupujeme pfiedev ím s cílem dokonãení procesu prodeje spoleãnosti, definování nové obchodní strategie pro pfií tí období, roz ífiení produktové nabídky o spotfiebitelsk úvûr k financování dopravní techniky, standardizace finanãních reportû v mezinárodní podobû, roz ífiení a zkvalitnûní obchodního t mu, ale pfiedev ím s cílem potvrzení úspû n ch finanãních v sledkû spoleãnosti z pfiedchozích období. Touto cestou bychom rádi podûkovali v em spolupracovníkûm za velice kvalitní práci, obchodním partnerûm za jejich vstfiícnost a v em nájemcûm za dobrou volbu leasingové spoleãnosti. V Praze dne 29. ãervence 2005 Ludûk Keltyãka ãlen pfiedstavenstva a generální fieditel Petra Pfauserová ãlenka pfiedstavenstva a finanãní fieditelka 6

9 Foreword by the Board Dear Friends, For âp Leasing, a.s., 2004 was generally a successful year, despite the dour developments in the volume of leasing of the principal commodities on the Czech market. The Company s number-one goal was to increase its profitability, which was achieved by cutting the costs of contract execution and administration. The excellent result reported by the Company can mainly be attributed to our employees, who made an active contribution to the optimization of processes and the introduction of cost-saving measures. The greatest task faced by the Company last year was to keep to the planned sales margin of our products; the highly competitive market was keen to fulfil planned volumes of new contracts, often irrespective of what profit margin they returned. Here the quality of our sales network came to the fore as we drew on our solid relations with individual partners who assess the possibilities of cooperation and mutual conditions from the long-term aspect. The Company s core business remained finance leases for new cars and light vehicles. In 2004, there was a radical downturn in the number of new vehicles sold in the Czech Republic, which resulted in a reduction in the potential volume of financing for all market players because there was no significant change in the share of external financing in relation to cash payments. The circumstances described above resulted in a decline in the volume of new transactions compared to the previous period. âp Leasing, a.s. followed up on its sound results in the field of keeping business risks low, and managed to record another cut in the number of contracts prematurely terminated due to client default. This confirms the quality of work in the prevention and assessment of transactions. Processes related to reminders and the recovery of outstanding instalments were also improved. In 2004, the Company reported very good results in completed arbitration and execution proceedings. In the second half of the year, the process of finding a strategic partner for âp Leasing, a.s. was launched. Several powerful foreign investors expressed an interest. Here the âp Leasing team proved just how prepared it was to draw up complete financial statements in IFRS format in record time, and the quality and system of the Company s management also proved their worth. We enter 2005 with the aim of completing the sale of the Company, defining a new business strategy for the upcoming period, expanding the product range to include consumer credit for the financing of vehicles, standardizing financial reports in an internationally recognized form, expanding and improving the quality of the sales team, and especially with the goal of cementing the successful financial results of the company from previous periods. We would like to take this opportunity of thanking all associates for their high quality work, business partners for their constructive approach, and all lessees for their good choice of leasing company. Prague, 29 July 2005 Ludûk Keltyãka Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer Petra Pfauserová Member of the Board of Directors and Chief Financial Officer 7

10 Statutární orgány a vedení spoleãnosti Pfiedstavenstvo Ing. Milo Stibor pfiedseda pfiedstavenstva Narozen v roce 1964, v roce 1987 promoval na Vysokém uãení technickém v Brnû, obor ekonomika a fiízení strojírenského prûmyslu. V letech pracoval v TOS Kufiim a v roce 1992 v 1. brnûnské strojírnû. V letech vykonával funkci fieditele poboãky Evrobanky a.s. V âp Leasing, a.s., pracoval od roku 1997 jako fieditel poboãky a ãlen pfiedstavenstva, od listopadu 2000 do února 2005 zastával funkci generálního fieditele. Ludûk Keltyãka ãlen pfiedstavenstva Narozen v roce 1975, v roce 1993 ukonãil studium na gymnáziu. V letech zastával ve spoleãnosti PlzeÀsk Prazdroj postupnû funkce referenta prodeje, Key Account Managera, regionálního fieditele a fieditele prodeje pro âeskou republiku. V roce 1999 pracoval jako obchodní fieditel v Jihoãesk ch pivovarech. Od ledna roku 2000 pracuje vâpleasing, a.s., nejprve jako vedoucí oddûlení klíãov ch zákazníkû, od dubna roku 2000 jako fieditel obchodního úseku a od 1. bfiezna 2005 jako generální fieditel. Ing. Petra Pfauserová ãlenka pfiedstavenstva Narozena v roce 1974, v roce 1999 promovala na Vysoké kole ekonomické v Praze, obor mezinárodní obchod. V roce 2002 úspû nû dokonãila studium pfii britské Association of Chartered Certified Accountants a získala titul ACCA. V letech pracovala v auditorské a poradenské spoleãnosti KPMG, kde se specializovala na audit finanãních institucí. Od srpna 2003 zastává v âp Leasing, a.s., funkci finanãní fieditelky a od fiíjna téhoï roku je ãlenkou pfiedstavenstva. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. âlenûm pfiedstavenstva byla v uplynulém období vyplacena odmûna za v kon funkce ãlena pfiedstavenstva spoleãnosti ve v i Kã. Vyjma tûchto odmûn nezískali ãlenové pfiedstavenstva z titulu svého ãlenství Ïádné dal í penûïní nebo nepenûïní pfiíjmy. V uplynulém období nedo lo k Ïádn m zmûnám ve sloïení pfiedstavenstva âp Leasing, a.s. 8

11 Corporate Governance Board of Directors Milo Stibor Chairman of the Board of Directors Born 1964, graduated in Economics and Mechanical-Engineering Industry Management at the Technical University in Brno in Worked at TOS Kufiim between 1987 and 1991 before joining 1. brnûnská strojírna briefly in From 1992 to 1997 he was a branch manager at Evrobanka a.s. He has been with âp Leasing, a.s. since 1997, initially as branch manager and member of the Board of Directors, before being appointed Chief Executive Officer in November 2000 a position he held until February Ludûk Keltyãka Member of the Board of Directors Born 1975, completed his secondary education in Between 1994 and 1998 he worked for PlzeÀsk prazdroj, making his way through the positions of sales officer, key account manager, regional director, and sales director for the Czech Republic. In 1999 he joined Jihoãeské pivovary as sales director. He has been with âp Leasing since January 2000, initially as Head of the Key Accounts Department, then Sales Director as of April 2000; on 1 March 2005, he was appointed the Chief Executive Officer. Petra Pfauserová Member of the Board of Directors Born 1974, graduated in International Trade from the University of Economics, Prague, in In 2002, she successfully completed her studies with the UK-based Association of Chartered Certified Accountants and was awarded the title of ACCA. Between 1999 and 2003, she worked for the auditing and consulting company KPMG, where she specialized in the auditing of financial institutions. Since August 2003, she has been the Chief Financial Officer of âp Leasing, a.s.; in October 2003 she was appointed a member of the Board of Directors. None of the members of the Board of Directors have been convicted of property-related crimes. None of the members of the Board of Directors hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. In 2004, âp Leasing paid emoluments to members of the Board of Directors amounting to CZK 172,800. With the exception of these emoluments, the members of the Board of Directors received no other monetary or non-monetary income connected with their Board membership. In 2004, there were no changes in the Board of Directors of âp Leasing, a.s. 9

12 Dozorãí rada Ing. Ladislav Chvátal pfiedseda dozorãí rady Narozen v roce 1963, je absolventem Vysoké koly ekonomické v Praze, obor automatizované systémy fiízení. Po studiu pûsobil jako ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro personalistiku a správu v Avia LetÀany, a.s. Od roku 1994 vykonával funkci fieditele pro marketing v PPF investiãní spoleãnost, a.s. Od roku 1995 byl fieditelem spoleãnosti PPF Capital management a.s., od roku 1999 je v konn m fieditelem PPF a.s., od roku 2001 zastává post fieditele pro fiízení strategick ch projektû skupiny PPF. Ing. Miroslav Chlumsk ãlen dozorãí rady Narozen v roce 1966, je absolventem Fakulty strojní âvut Praha. V letech pracoval na ÚVMV Praha v útvaru testování jakosti a implementace systémû fiízení jakosti. V letech pracoval v RW TÜV na pozici konzultanta pro zavádûní norem fiady ISO 9000 a následnû v letech v Coopers & Lybrand jako konzultant poradenství pro fiízení. V âeské poji Èovnû a.s. pracuje od roku 1996 na pozici fieditele úseku strategického plánování. V souãasné dobû je zamûstnancem âp Finanãní servis a.s., kde zastává pozici fieditele úseku strategického plánování a ãlena pfiedstavenstva. Ing. Jifií Vitou ãlen dozorãí rady Narozen v roce 1972, v roce 1995 absolvoval Lesnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brnû a v roce 1998 ukonãil studia na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace podniková ekonomika. V letech pracoval jako analytik investiãní spoleãnosti. V âp Leasing, a.s., pûsobí od ledna roku 2000 nejprve jako finanãní analytik a od jako vedoucí oddûlení controllingu. âlenem dozorãí rady âp Leasing, a.s., byl zvolen v dubnu Îádn z ãlenû dozorãí rady nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z ãlenû dozorãí rady není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. âlenûm dozorãí rady byla v uplynulém období vyplacena odmûna za v kon funkce ãlena dozorãí rady spoleãnosti ve v i Kã. Vyjma tûchto odmûn nezískali ãlenové dozorãí rady z titulu svého ãlenství Ïádné dal í penûïní nebo nepenûïní pfiíjmy. V uplynulém období nedo lo k Ïádn m zmûnám ve sloïení dozorãí rady âp Leasing, a.s. 10

13 Supervisory Board Ladislav Chvátal Chairman of the Supervisory Board Born 1963, graduated in Automated Management Systems at the University of Economics, Prague. Went on to serve as member of the board and personnel and administrative director at Avia LetÀany, a.s. In 1994 he joined PPF investiãní spoleãnost, a.s. as marketing director. From 1995 he was director of PPF Capital Management a.s., and in 1999 he was made executive director at PPF a.s. Since 2001 he has been strategic project management director of the PPF group. Miroslav Chlumsk Member of the Supervisory Board Born 1966, graduated from the Mechanical-Engineering Faculty at the Czech Technical University, Prague. Between 1989 and 1991 he worked in the Quality Testing and Quality Management System Implementation Department at the Motor Vehicle Research Institute, Prague. From 1991 to 1994 he worked at RW TÜV as a consultant for the implementation of ISO 9000 standards, before moving on to Coopers & Lybrand in 1994 as a management consultant. He joined âeská poji Èovna a.s. in 1996 as strategic planning director. He is currently an employee of âp Finanãní servis a.s., where he holds the positions of strategic planning director and member of the Board of Directors. Jifií Vitou Member of the Supervisory Board Born 1972, graduated in 1995 from the Forestry Faculty of Mendel University, Brno, and in 1998 completed his business economics studies at the University of Economics, Prague. In 1998 and 1999 he worked as an analyst for an investment company. He joined âp Leasing, a.s. in January 2000, first as a financial analyst and then, as of 1 January 2002, as head of controlling. He was appointed a member of the Supervisory Board of âp Leasing, a.s. in April None of the members of the Supervisory Board have been convicted of property-related crimes. None of the members of the Supervisory Board hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. In 2004, âp Leasing paid emoluments to members of the Supervisory Board amounting to CZK 76,000. With the exception of these emoluments, the members of the Supervisory Board received no other monetary or non-monetary income connected with their Board membership. In 2004, there were no changes in the Supervisory Board of âp Leasing, a.s. 11

14 Vedení spoleãnosti jmenované statutárním orgánem Funkce Funkãní období Ing. Milo Stibor generální fieditel do 28. února 2005 Ludûk Keltyãka obchodní fieditel do 28. února 2005 generální fieditel od 1. bfiezna 2005 Ing. Robert lik obchodní fieditel od 1. bfiezna 2005 Ing. Petra Pfauserová finanãní fieditelka Ing. Tomá Pilc fieditel úseku fiízení rizik do 31. ledna 2005 Ing. Milan âáp fieditel správního úseku Îádn z vedoucích pracovníkû jmenovan ch statutárním orgánem spoleãnosti nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z vedoucích pracovníkû jmenovan ch statutárním orgánem spoleãnosti není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. Jmenovaní vedoucí pracovníci mohou uïívat sluïební automobily i pro soukromé úãely. Za kaïd mûsíc pouïití osobního sluïebního automobilu pro soukromé úãely se zvy uje základ danû ze závislé ãinnosti o 1 % z pofiizovací ceny osobního automobilu. ZároveÀ jsou tito pracovníci povinni hradit PHM za km ujeté pro soukromé úãely. V uplynulém období byl ãlenûm vedení spoleãnosti z titulu pouïití sluïebního automobilu pro soukromé úãely nav en základ danû ze závislé ãinnosti celkem o ãástku Kã. V uplynulém období byly ãlenûm vedení spoleãnosti vyplaceny mzdy ve v i Kã. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady ani vedení spoleãnosti neobdrïel Ïádné penûïité pfiíjmy, naturální pfiíjmy ani tantiémy od emitentem ovládané osoby. 12

15 Managerial Personnel Appointed by the Statutory Body Position Tenure Milo Stibor Chief Executive Officer until 28 February 2005 Ludûk Keltyãka Sales Director until 28 February 2005 Chief Executive Officer as of 1 March 2005 Robert lik Sales Director as of 1 March 2005 Petra Pfauserová Chief Financial Officer Tomá Pilc Risk Management Director until 31 January 2005 Milan âáp Administrative Director None of the managerial personnel appointed by the Company s statutory body have been convicted of property-related crimes. None of the managerial personnel appointed by the Company s statutory body hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. The managerial staff may use their company cars for private purposes. For each month in which a company car is used for private purposes, the tax base of these employees from their employment income is raised by 1% of the acquisition cost of the car. They are also obliged to reimburse fuel costs per km travelled for private purposes. In 2004, the employment income tax base of the Company s executives due to private use of company cars was increased by CZK 442,864. In 2004, members of the management were paid wages totalling CZK 12,258,377. None of the members of the Board of Directors, Supervisory Board, or management of the Company received monetary income, non-monetary income, or directors fees from an entity controlled by the Issuer. 13

16 Organizaãní schéma spoleãnosti k Generální fieditel Ludûk Keltyãka Oddûlení interního auditu Ing. Ludmila Havlínová Odbor informaãních technologií Ing. Josef Nádrask Oddûlení právní Ilona Svobodová Oddûlení controllingu Ing. Jifií Vitou Oddûlení provoznû-personální PhDr. Eva Szántová Úsek obchodní Úsek správní Úsek finanãní Úsek fiízení rizik Ing. Robert lik Ing. Milan âáp Ing. Petra Pfauserová Odbor tvorby produktû Odbor klientského servisu Odbor finanãního fiízení Odbor anal z Radomil Zahrádka Petra ustová Ing. Leo Sypták Ing. Kamil Tvaroh Odbor marketingu Odbor úãtárny Odbor schvalování Mgr. Eva âerná Milena âeseneková Martina Králová Odbor klíãov ch zákazníkû Pavel Vanick Odbor pohledávek a platební káznû Jan Barek Poboãka nákladní dopravní techniky Ing. Jifií PobûreÏsk Regionální poboãky Oblastní poboãka Stfied Praha, Pardubice Oblastní poboãka Sever PlzeÀ, Ústí nad Labem; deta ované pracovi tû Karlovy Vary Oblastní poboãka Jih âeské Budûjovice; expozitura Jihlava Oblastní poboãka Morava Jih Brno; expozitura Zlín Oblastní poboãka Morava Sever Ostrava; deta ované pracovi tû Olomouc 14

17 Organizational Chart as at 31 March 2005 Chief Executive Officer Ludûk Keltyãka Internal Audit Unit Ludmila Havlínová Information Technology Department Josef Nádrask Legal Unit Ilona Svobodová Controlling Unit Jifií Vitou Operating and Personnel Unit Eva Szántová Sales Section Administrative Section Finance Section Risk Management Section Robert lik Milan âáp Petra Pfauserová Product Development Department Client Service Department Financial Management Department Analytical Department Radomil Zahrádka Petra ustová Leo Sypták Kamil Tvaroh Marketing Department Accounts Department Authorization Department Eva âerná Milena âeseneková Martina Králová Key Accounts Department Pavel Vanick Claims Outstanding and Payment Discipline Department Jan Barek Freight Branch Jifií PobûreÏsk Regional Branches Central Branch Prague, Pardubice North Branch PlzeÀ, Ústí nad Labem, Karlovy Vary Office South Branch âeské Budûjovice, Jihlava Sub-branch South Moravia Branch Brno, Zlín Sub-branch North Moravia Branch Ostrava, Olomouc Office 15

18 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti V voj leasingového trhu a postavení spoleãnosti na trhu Rok 2004 se nejen v znamnû zapsal do historie âr vstupem do EU, ale i do historie leasingového trhu âr, kdy i pfies pokraãující rûst v konnosti ekonomiky (mûfieno HDP, kter vzrostl v roce 2004 reálnû o 4,0 %, v roce 2003 o 3,7 %) do lo poprvé v historii k poklesu leasingového trhu âr. Hlavním faktorem, kter se promítl do negativního v voje leasingového trhu v âr v roce 2004, byl pokles prodejû nov ch automobilû. Ten dle dostupn ch statistik ãinil zhruba 4 %. Dal ím v znamn m faktorem pak byla novelizace zákona o DPH, v nûmï byly finanãní sluïby pfiesunuty ze sníïené sazby do sazby základní. V voj leasingu v âr (v mil. Kã) Technologie, stroje a zafiízení Poãítaãe a kanceláfiská technika Osobní automobily Nákladní a uïitková vozidla Letadla, lodû, lokomotivy Nemovitosti Ostatní Celkem leasing Zdroj: âeská leasingová a finanãní asociace Celkov objem leasingu v âr vyjádfien v pofiizovacích cenách bez DPH v roce 2004 proti roku 2003 mírnû klesl o 0,3 %. âleny Asociace leasingov ch spoleãností âr byly pfiedány do uïívaní pfiedmûty v pofiizovací cenû bez DPH v celkové v i 108,334 mld. Kã, z toho leasing movit ch vûcí ãinil 96,5 mld. Kã a leasing nemovitostí 11,8 mld. Kã. V voj objemu obchodû âp Leasing, a.s. (v mil. Kã) kv Technologie, stroje a zafiízení Dopravní technika Osobní automobily Nákladní a uïitková vozidla Letadla, lodû, lokomotivy Nemovitosti Ostatní Celkem Spoleãnost âp Leasing, a.s., uzavfiela v roce 2004 leasingové smlouvy na pfiedmûty v celkové pofiizovací cenû bez DPH 4,124 mld. Kã, coï pfiedstavuje meziroãní pokles o 17 %. Spoleãnost je zamûfiena na leasing dopravní techniky, pfiedev ím pak na leasing osobních automobilû. Dynamika rûstu celkového portfolia Jednotky Celkem leasingov trh mil. Kã Celkem âp Leasing, a.s. mil. Kã Podíl âp Leasing, a.s., na trhu % 3,39 4,43 4,26 4,56 3,81 RÛst trhu celkem % RÛst âp Leasing, a.s. %

19 Report of the Board of Directors The Leasing Market and the Company s Status on the Market 2004 was a milestone in the history of the Czech Republic, because the country joined the EU, and was also a key year in the history of the Czech leasing market; despite the ongoing growth of economic performance (as measured by GDP, which went up in 2004 by 4.0% in real terms, and by 3.7% in 2003) this market registered its first ever decline. The main factor reflected in the negative development of the Czech leasing market in 2004 was the drop in sales of new vehicles. Available statistics indicate that sales were down by roughly 4%. Another significant factor was the amendment to the VAT Act, where financial services were moved from the reduced 5% rate to the standard 19% rate. Leasing in the Czech Republic (CZK millions) Technology, machinery and equipment 14,354 16,963 17,859 19,487 20,785 Computers and office equipment 1,984 2,191 1,408 1,315 1,143 Cars 41,161 45,262 46,100 48,382 46,891 Freight and commercial vehicles 23,734 28,423 28,641 26,899 23,982 Aircraft, boats, locomotives Real estate 4,395 4,334 9,116 9,360 11,778 Other 2,848 2,842 2,609 3,134 3,176 Total leasing 88, , , , ,334 Source: Czech Leasing and Finance Association The total volume of leasing in the Czech Republic, expressed in acquisition costs exclusive of VAT, fell by 0.3% in 2004 compared with the previous year. Members of the Czech Association of Leasing Companies delivered leased items with a total acquisition cost of CZK billion (exclusive of VAT). Of this, movables accounted for CZK 96.5 billion and real estate CZK 11.8 billion. Volume of âp Leasing Sales (CZK millions) Q Technology, machinery and equipment Vehicles 2,904 4,419 4,451 4,928 4, Cars 1,983 3,285 3,047 3,285 3, Freight and commercial vehicles 921 1,134 1,404 1, Aircraft, boats, locomotives Real estate Other Total 3,015 4,437 4,522 4,954 4, In 2004, âp Leasing, a.s. concluded lease agreements for assets of a total acquisition cost (exclusive of VAT) of CZK billion, i.e. a year-on-year reduction by 17%. The Company specializes in vehicle leasing especially the leasing of cars. Growth of the Whole Portfolio Unit Total leasing market CZK millions 88, , , , ,334 âp Leasing total CZK millions 3,015 4,437 4,522 4,954 4,124 âp Leasing market share % Total market growth % âp Leasing growth %

20 Dynamika rûstu leasingu dopravní techniky Jednotky Autoleasing trh celkem mil. Kã Autoleasing âp Leasing, a.s. mil. Kã Podíl âp Leasingu, a.s., na trhu % 4,47 6,00 5,96 6,55 5,78 RÛst trhu celkem % RÛst âp Leasingu, a.s. % I nadále pfietrvávají na leasingovém trhu v âeské republice vysoce konkurenãní podmínky, umocàované narûstajícím podílem ostatních forem financování. Spoleãnost âp Leasing, a.s., si ale v roce 2004 i pfies celkov pokles produkce zachovala trïní pozici v první desítce nejvût ích leasingov ch spoleãností a umístila se na celkové 8. pfiíãce. Pofiadí nejvût ích leasingov ch spoleãností dle roãního objemu novû uzavfien ch smluv v pofiizovacích cenách bez DPH (v mil. Kã) Nové smlouvy Pofiadí Nové smlouvy Pofiadí Spoleãnost âsob Leasing, a.s CAC LEASING, a.s kofin s.r.o VB Leasing CZ, spol. s r.o SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o IMMORENT âr s.r.o DaimlerChrysler Services Bohemia s.r.o âp Leasing, a.s Leasing âeské spofiitelny, a.s GE Money Auto a.s Deutsche Leasing âr, spol. s r.o Raiffeisen - Leasing, s.r.o Lease Plan âeská republika,s.r.o S MORAVA Leasing, a.s Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o ALD Automotive s.r.o Raiffeisen IMPULS Leasing spol. s r.o PSA FINANCE âeská REPUBLIKA, s.r.o D.S. Leasing, a.s CCB Finance, a.s Zdroj: âeská leasingová a finanãní asociace Vedle leasingu, kter je hlavním produktem spoleãnosti, nabízí âp Leasing, a.s., i moïnost financování splátkov m prodejem. Objem financování tímto produktem v roce 2004 dosáhl 101 mil. Kã. Na trhu splátkového prodeje se âp Leasing, a.s., v roce 2004 umístil na 11. místû. 18

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium vyrostli jsme v Credium we grew into Credium V roãní zpráva 2005 (zkrácená verze) Annual Report 2005 (abridged version) âp Leasing, a.s. Jsme souãástí skupiny Crédit Agricole 4. nejvût í svûtové banky

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content Úvodní slovo 4 Údaje o spoleãnosti 6 SluÏby D.S. Leasing 7 Statutární orgány 9 Organizaãní schéma 10 Zpráva pfiedstavenstva 11 Zpráva dozorãí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 2003 v roãní zpráva annual report 2003 obsah contents úvodní slovo foreword 4 zpráva pfiedstavenstva board of director s report 6 zpráva dozorãí rady supervisory board s report

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

v roãní zpráva : annual report 2002

v roãní zpráva : annual report 2002 v roãní zpráva : annual report 2002 I ten nejsloïitûj í mechanismus, kdyï správnû funguje, se navenek jeví jako naprosto samozfiejmá a jednoduchá vûc. obsah : contents úvodní slovo...............................

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

2004 Výroční zpráva Annual Report

2004 Výroční zpráva Annual Report 2004 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents Poslání společnosti Company Mission... 04 Úvodní slovo Introduction... 05 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 06 Profil společnosti

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content úvodní slovo 4 údaje o spoleãnosti 6 statutární orgány 9 finanãní skupina Dimension 10 zpráva pfiedstavenstva 12 organizaãní schéma koncernu

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 Část A / Part A Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů / Financial Summary tis.

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Výroční zpráva Annual report 2009 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Zpráva o činnosti společnosti 11 Report of the

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více