v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s."

Transkript

1 v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

2 Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky. Snadná dostupnost sluïeb je zaji tûna prostfiednictvím sítû dealerû. Cílem spoleã nosti je dále posílit svou pozici mezi nejvût ími leasingov mi spoleãnostmi a b t jed nou z nejsilnûj ích spoleãností leasingo vého tr hu. Over its eight years of ope rations on the Czech mar ket, âp Leasing has proven its stability and offered a wide range of services in the vehicle segment and beyond. A network of dealers facilitates the availability of services. The Company is striving to cement its position among the largest leasing companies and to be one of the most influential players on the leasing market.

3 âp Leasing, a.s., patfií mezi deset nejvût ích leasingov ch spoleãností v âeské republice. Poskytuje finanãní leasingové sluïby pfiedev ím v oblasti dopravní techniky finanãní leasing vozidel osobních, uïitkov ch, nákladních i autobusû, operativní leasing, splátkov prodej a spotfiebitelsk úvûr. Propojení finanãních leasingov ch sluïeb s poji tûním âeské poji Èovny je pro na e klienty zárukou profesionality a jistoty nabízeného finanãního servisu. âp Leasing, a.s. is one of the ten largest leasing companies in the Czech Republic. It provides finance lease services (focusing on finance leases for cars, commercial vehicles, trucks, and coaches), operating leases, instalment sales, and consumer credit. The interconnection of finance lease services with the insurance products of âeská poji Èovna guarantees our clients professionalism and the assurance of a dependable financial service. V roãní zpráva 2004 Annual Report OBSAH Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní schéma spoleãnosti Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti Zpráva dozorãí rady Zpráva auditora Rozvaha V kaz zisku a ztráty Pfiehled o penûïních tocích Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu Pfiíloha úãetní závûrky DoplÀující informace k v roãní zprávû Adresáfi Údaje o osobách odpovûdn ch za v roãní zprávu CONTENTS Company Profile 2 Key Financial Indicators 4 Foreword by the Board 6 Corporate Governance 8 Organizational Chart 14 Report of the Board of Directors 16 Supervisory Board Report 30 Auditor's Report 32 Balance Sheet 34 Profit and Loss Account 38 Cash Flow Statement 40 Statement of Changes in Equity 42 Notes to the Financial Statements 44 Supplementary Information to the Annual Report 70 Directory 78 Persons Responsible for the Annual Report 80

4 Profil spoleãnosti Obchodní firma: âp Leasing, a.s. Právní forma: akciová spoleãnost Sídlo: Vladislavova 17/1390, Praha 1, âeská republika Oblastní poboãky: Praha, Brno, Ostrava, PlzeÀ, âeské Budûjovice Iâ: Rejstfiíkov soud: Mûstsk soud v Praze, pracovi tû Slezská 9, Praha 2, oddíl B, vloïka 4803 Datum vzniku: Spoleãnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstfiíku dne Datum a zpûsob zaloïení: Spoleãnost byla zaloïena v souladu s právním fiádem âeské republiky za podmínek stanoven ch zákonem ã. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), a to bez v zvy k upisování akcií na základû zakladatelské listiny ze dne Základní kapitál: Základní kapitál spoleãnosti âp Leasing, a.s., ãiní ke dni vytvofiení této v roãní zprávy Kã a je tvofien 30 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotû Kã v listinné podobû. Akcie byly splaceny v plné v i. Emise cenn ch papírû: Spoleãnost na základû rozhodnutí jediného akcionáfie pfii v konu pûsobnosti valné hromady âp Leasing, a.s., vydala dvû emise dluhopisû za podmínek stanoven ch jejich prospekty. První emise byla vydána v listopadu roku 2000 v celkové jmenovité hodnotû 2 mld. Kã, povolení k vydání dluhopisû a jejich vefiejnému obchodování bylo udûleno Komisí pro cenné papíry dne pod ã. j. 31/13558/2000. DluhopisÛm byl pfiidûlen ISIN CZ Druhá emise byla vydána v kvûtnu roku 2001, maximální objem této emise je 2,5 mld. Kã, povolení k vydání dluhopisû a jejich vefiejnému obchodování bylo udûleno Komisí pro cenné papíry dne pod ã. j. 45/N/56/2001/1. DluhopisÛm byl pfiidûlen ISIN CZ Charakteristika spoleãnosti âp Leasing, a.s. (dále téï spoleãnost, âp Leasing nebo emitent ), je ãlenem Asociace leasingov ch spoleãností. Základní kapitál spoleãnosti je 300 mil. Kã. Za dobu svého osmiletého pûsobení na trhu se spoleãnost zafiadila mezi vedoucí spoleãnosti ãeského leasingového trhu, pfiiãemï dlouhodobû zaujímá pfiední pfiíãky v objemu profinancovan ch nov ch osobních a uïitkov ch vozidel. Jako univerzální leasingová spoleãnost poskytuje své produkty finanãní leasing, operativní leasing, spotfiebitelsk úvûr a splátkov prodej subjektûm podnikatelsk m i nepodnikatelsk m. Snadná dostupnost sluïeb âp Leasing je zaji tûna spoluprací s obchodními partnery, dealery vozidel, jimï poskytuje zejména administrativní servis rozsáhlá síè poboãek a expozitur umístûn ch na celém území âr. SluÏby pro korporátní klienty z fiad nákladní dopravní techniky a vozov ch flotil zaji Èují odbornû specializované t my obchodních manaïerû. âp Leasing disponuje rozsáhl m portfoliem klientû, které neustále roz ifiuje pfiedev ím díky kvalitû nabízen ch sluïeb aprofesionálnímu pfiístupu vysoce kvalifikovan ch odborníkû. Stabilita spoleãnosti je klientûm garantována siln m akcionáfisk m zázemím. 2

5 Company Profile Company name: âp Leasing, a.s. Legal form: public limited company Registered office: Vladislavova 17/1390, Praha 1, Czech Republic Branches: Prague, Brno, Ostrava, PlzeÀ, âeské Budûjovice Registration number: Court of registration: Municipal Court in Prague, Slezská 9, Praha 2, Section B, Entry 4803 Incorporation: The Company was incorporated by entry in the Commercial Register on 27 June Date and method of establishment: The Company was founded in accordance with the legislation of the Czech Republic under the terms and conditions set out in Act No 513/1991, the Commercial Code; under the Founder s Deed of 15 May 1997 no call was made to subscribe shares. Registered capital: As at the date of publication of this Annual Report, the registered capital of âp Leasing, a.s. was CZK 300,000,000 and comprised 30 certificated bearer shares of a nominal value of CZK 10,000,000 each. The shares have been paid up in full. Securities issues: Pursuant to decisions of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of âp Leasing, a.s., the Company has made two bond issues under the terms and conditions laid down in their prospectuses. The first issue was carried out in November 2000, amounting to a total face value of CZK 2 billion; the Czech Securities Commission granted permission for the issue of the bonds and the public trading thereof on 16 October 2000 under Ref. No 31/13558/2000. The bonds were assigned ISIN CZ The second issue was made in May 2001 and carries a maximum volume of CZK 2.5 billion. The Czech Securities Commission granted permission for the issue of the bonds and the public trading thereof on 4 May 2001 under Ref. No 45/N/56/2001/1. The bonds were assigned ISIN CZ Company Description âp Leasing, a.s. (the Company, âp Leasing, or Issuer ) is a member of the Association of Leasing Companies. The Company has registered capital of CZK 300 million. Over its eight years of operations, the Company has worked its way among the top leasing companies on the Czech leasing market, and has ranked long term among the forerunners in its field by volume of new cars and commercial vehicles financed. As a universal leasing company, âp Leasing provides its products finance leases, operating leases, consumer credit, and instalment sales to businesses and non-businesses alike. The availability of âp Leasing s services is widespread because the Company works in cooperation with business partners car dealers to whom it provides administrative services through a wide range of branches and offices throughout the Czech Republic. Services for corporate clients requiring freight vehicles and vehicle fleets are the responsibility of highly specialized, professional teams of sales managers. âp Leasing has a large portfolio of clients which is constantly growing thanks to the quality of service and the professional approach of its highly qualified experts. The fact that the Company is backed by a powerful shareholder structure means clients can rest assured of âp Leasing s stability. 3

6 Pfiedmût podnikání spoleãnosti podle ãl. 4 stanov ãinnost ekonomick ch a organizaãních poradcû, pronájem movit ch vûcí, pronájem movit ch a nemovit ch vûcí (leasing), leasing spojen s financováním, poskytování úvûrû z vlastních zdrojû, maloobchod motorov mi vozidly a jejich pfiíslu enstvím: dvoukolov mi motorov mi vozidly ãtyfikolov mi motorov mi vozidly ojet mi motorov mi vozidly prodej souãástek a pfiíslu enství vozidel velkoobchod: motorov mi vozidly z v roby souãástkami a pfiíslu enstvím vozidel ojet mi motorov mi vozidly Základní finanãní ukazatele Jednotky Od (12 mûsícû) (15 mûsícû) do Celková aktiva tis. Kã Základní kapitál tis. Kã Vlastní kapitál tis. Kã Zisk/ztráta tis. Kã Zisk/ztráta na jednu akcii tis. Kã TrÏby tis. Kã Podíl na trhu % 3,39 4,43 4,26 4,56 nelze stanovit 3,81* Objem obchodû v pofiizovacích cenách bez DPH mil. Kã * Poãet nov ch smluv poãet * PrÛmûrn poãet zamûstnancû poãet Poãet obchodních míst poãet Pozn.: Údaje k jsou za období hospodáfiského roku od do , v pfiípadû srovnávání s pfiedchozím úãetním obdobím se srovnávají rûznû dlouhá období, proto mûïe b t srovnatelnost údajû v nûkter ch letech problematická. * Údaje za kalendáfiní rok

7 Objects of Business as Set Forth in Article 4 of the Company's Articles of Association economic and organizational consulting, rent of movable assets, leasing of real property and movables, finance leases, provision of loans from own sources, retailing in motor vehicles and accessories: two-wheel motor vehicles four-wheel motor vehicles used motor vehicles sales of vehicle components and accessories wholesale: new motor vehicles vehicle components and accessories used motor vehicles Key Financial Indicators Units March 1 April 2004 (12 months) March 2005 (15 months) Total assets TCZK 4,066,344 6,727,396 7,954,194 9,006,660 8,920,292 8,385,863 Share capital TCZK 200, , , , , ,000 Shareholders equity TCZK 62, , , , , ,675 Profit (loss) TCZK -34,931 3,093 42, , , ,715 Earnings per share TCZK -1, ,401 3,756 4,214 6,691 Revenues TCZK 1,184,602 2,608,807 3,898,618 4,829,548 6,119,583 5,312,844 Market share % Not available 3.81* Volume of sales at acquisition cost (exclusive of VAT) CZK millions 3,015 4,437 4,524 4,954 5,986 4,124* Number of new contracts number 7,575 13,923 9,754 10,554 12,919 9,033* Average number of employees number Number of points of sale number Note: The information disclosed as at 31 March 2004 is for the marketing year from 1 January 2003 to 31 March 2004; this means that comparisons with the previous accounting period juxtapose periods of unequal length and therefore the comparability of data may be problematic in some years. * Data for the 2004 calendar year. 5

8 Úvodní slovo pfiedstavenstva VáÏení pfiátelé, pro spoleãnost âp Leasing, a.s., byl rok 2004 celkovû úspû n, a to i pfies nepfiíli pozitivní v voj objemu leasingu hlavních komodit na trhu v âeské republice. Prioritním cílem spoleãnosti bylo zv ení ziskovosti, kterého bylo dosaïeno díky redukci nákladû jak pfii vzniku smluv, tak pfii jejich správû. Hlavní zásluhu na v borném v sledku mají na i zamûstnanci, ktefií se aktivnû podíleli na optimalizaci procesû a zavádûní úsporn ch opatfiení. Nejvût ím úkolem v uplynulém roce bylo udrïet plánovanou marïi produktû, v rámci konkurenãního boje bylo hlavním cílem dosaïení plánovaného objemu novû uzavfien ch smluv, mnohdy bez ohledu na jejich v nosnost. Zde se ukázala kvalita obchodní sítû na í spoleãnosti a pfiedev ím v bornû fungující vztahy s jednotliv mi partnery, ktefií posuzují vzájemnou spolupráci a oboustranné podmínky z dlouhodobého hlediska. Hlavním obchodním zamûfiením spoleãnosti byl i nadále finanãní leasing nové osobní a lehké dopravní techniky. V roce 2004 do lo v âr k dramatickému poklesu poãtu prodan ch nov ch vozidel, coï mûlo za následek sníïení potenciálního objemu financování pro v echny hráãe na trhu, neboè nenastala Ïádná zásadní zmûna v podílu externího financování vûãi platbám v hotovosti. V e popsané skuteãnosti znamenaly pokles objemu nov ch obchodû oproti pfiedchozímu období. âp Leasing, a.s., navázal na dobré v sledky v oblasti rizikovosti obchodû, kde opût do lo ke sníïení poãtu pfiedãasnû ukonãen ch smluv z dûvodu neplacení ze strany klienta. To potvrzuje kvalitní práci pfii prevenci a schvalování obchodních pfiípadû. Ke zkvalitnûní procesû do lo také v oblasti upomínání a vymáhaní dluïn ch splátek. V roce 2004 zaznamenala spoleãnost velmi dobré v sledky z ukonãen ch rozhodãích fiízení a exekucí dluïníkû. Ve druhé polovinû roku byl zahájen proces hledání strategického partnera pro spoleãnost âp Leasing, a.s. Zájem projevilo nûkolik siln ch zahraniãních investorû. Zde se ukázala pfiipravenost t mu âp Leasing, a.s., zpracovat v rekordnû krátkém ãase kompletní finanãní v kazy spoleãnosti ve formátu IFRS, stejnû jako se osvûdãila kvalita a systém fiízení spoleãnosti. Do roku 2005 vstupujeme pfiedev ím s cílem dokonãení procesu prodeje spoleãnosti, definování nové obchodní strategie pro pfií tí období, roz ífiení produktové nabídky o spotfiebitelsk úvûr k financování dopravní techniky, standardizace finanãních reportû v mezinárodní podobû, roz ífiení a zkvalitnûní obchodního t mu, ale pfiedev ím s cílem potvrzení úspû n ch finanãních v sledkû spoleãnosti z pfiedchozích období. Touto cestou bychom rádi podûkovali v em spolupracovníkûm za velice kvalitní práci, obchodním partnerûm za jejich vstfiícnost a v em nájemcûm za dobrou volbu leasingové spoleãnosti. V Praze dne 29. ãervence 2005 Ludûk Keltyãka ãlen pfiedstavenstva a generální fieditel Petra Pfauserová ãlenka pfiedstavenstva a finanãní fieditelka 6

9 Foreword by the Board Dear Friends, For âp Leasing, a.s., 2004 was generally a successful year, despite the dour developments in the volume of leasing of the principal commodities on the Czech market. The Company s number-one goal was to increase its profitability, which was achieved by cutting the costs of contract execution and administration. The excellent result reported by the Company can mainly be attributed to our employees, who made an active contribution to the optimization of processes and the introduction of cost-saving measures. The greatest task faced by the Company last year was to keep to the planned sales margin of our products; the highly competitive market was keen to fulfil planned volumes of new contracts, often irrespective of what profit margin they returned. Here the quality of our sales network came to the fore as we drew on our solid relations with individual partners who assess the possibilities of cooperation and mutual conditions from the long-term aspect. The Company s core business remained finance leases for new cars and light vehicles. In 2004, there was a radical downturn in the number of new vehicles sold in the Czech Republic, which resulted in a reduction in the potential volume of financing for all market players because there was no significant change in the share of external financing in relation to cash payments. The circumstances described above resulted in a decline in the volume of new transactions compared to the previous period. âp Leasing, a.s. followed up on its sound results in the field of keeping business risks low, and managed to record another cut in the number of contracts prematurely terminated due to client default. This confirms the quality of work in the prevention and assessment of transactions. Processes related to reminders and the recovery of outstanding instalments were also improved. In 2004, the Company reported very good results in completed arbitration and execution proceedings. In the second half of the year, the process of finding a strategic partner for âp Leasing, a.s. was launched. Several powerful foreign investors expressed an interest. Here the âp Leasing team proved just how prepared it was to draw up complete financial statements in IFRS format in record time, and the quality and system of the Company s management also proved their worth. We enter 2005 with the aim of completing the sale of the Company, defining a new business strategy for the upcoming period, expanding the product range to include consumer credit for the financing of vehicles, standardizing financial reports in an internationally recognized form, expanding and improving the quality of the sales team, and especially with the goal of cementing the successful financial results of the company from previous periods. We would like to take this opportunity of thanking all associates for their high quality work, business partners for their constructive approach, and all lessees for their good choice of leasing company. Prague, 29 July 2005 Ludûk Keltyãka Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer Petra Pfauserová Member of the Board of Directors and Chief Financial Officer 7

10 Statutární orgány a vedení spoleãnosti Pfiedstavenstvo Ing. Milo Stibor pfiedseda pfiedstavenstva Narozen v roce 1964, v roce 1987 promoval na Vysokém uãení technickém v Brnû, obor ekonomika a fiízení strojírenského prûmyslu. V letech pracoval v TOS Kufiim a v roce 1992 v 1. brnûnské strojírnû. V letech vykonával funkci fieditele poboãky Evrobanky a.s. V âp Leasing, a.s., pracoval od roku 1997 jako fieditel poboãky a ãlen pfiedstavenstva, od listopadu 2000 do února 2005 zastával funkci generálního fieditele. Ludûk Keltyãka ãlen pfiedstavenstva Narozen v roce 1975, v roce 1993 ukonãil studium na gymnáziu. V letech zastával ve spoleãnosti PlzeÀsk Prazdroj postupnû funkce referenta prodeje, Key Account Managera, regionálního fieditele a fieditele prodeje pro âeskou republiku. V roce 1999 pracoval jako obchodní fieditel v Jihoãesk ch pivovarech. Od ledna roku 2000 pracuje vâpleasing, a.s., nejprve jako vedoucí oddûlení klíãov ch zákazníkû, od dubna roku 2000 jako fieditel obchodního úseku a od 1. bfiezna 2005 jako generální fieditel. Ing. Petra Pfauserová ãlenka pfiedstavenstva Narozena v roce 1974, v roce 1999 promovala na Vysoké kole ekonomické v Praze, obor mezinárodní obchod. V roce 2002 úspû nû dokonãila studium pfii britské Association of Chartered Certified Accountants a získala titul ACCA. V letech pracovala v auditorské a poradenské spoleãnosti KPMG, kde se specializovala na audit finanãních institucí. Od srpna 2003 zastává v âp Leasing, a.s., funkci finanãní fieditelky a od fiíjna téhoï roku je ãlenkou pfiedstavenstva. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. âlenûm pfiedstavenstva byla v uplynulém období vyplacena odmûna za v kon funkce ãlena pfiedstavenstva spoleãnosti ve v i Kã. Vyjma tûchto odmûn nezískali ãlenové pfiedstavenstva z titulu svého ãlenství Ïádné dal í penûïní nebo nepenûïní pfiíjmy. V uplynulém období nedo lo k Ïádn m zmûnám ve sloïení pfiedstavenstva âp Leasing, a.s. 8

11 Corporate Governance Board of Directors Milo Stibor Chairman of the Board of Directors Born 1964, graduated in Economics and Mechanical-Engineering Industry Management at the Technical University in Brno in Worked at TOS Kufiim between 1987 and 1991 before joining 1. brnûnská strojírna briefly in From 1992 to 1997 he was a branch manager at Evrobanka a.s. He has been with âp Leasing, a.s. since 1997, initially as branch manager and member of the Board of Directors, before being appointed Chief Executive Officer in November 2000 a position he held until February Ludûk Keltyãka Member of the Board of Directors Born 1975, completed his secondary education in Between 1994 and 1998 he worked for PlzeÀsk prazdroj, making his way through the positions of sales officer, key account manager, regional director, and sales director for the Czech Republic. In 1999 he joined Jihoãeské pivovary as sales director. He has been with âp Leasing since January 2000, initially as Head of the Key Accounts Department, then Sales Director as of April 2000; on 1 March 2005, he was appointed the Chief Executive Officer. Petra Pfauserová Member of the Board of Directors Born 1974, graduated in International Trade from the University of Economics, Prague, in In 2002, she successfully completed her studies with the UK-based Association of Chartered Certified Accountants and was awarded the title of ACCA. Between 1999 and 2003, she worked for the auditing and consulting company KPMG, where she specialized in the auditing of financial institutions. Since August 2003, she has been the Chief Financial Officer of âp Leasing, a.s.; in October 2003 she was appointed a member of the Board of Directors. None of the members of the Board of Directors have been convicted of property-related crimes. None of the members of the Board of Directors hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. In 2004, âp Leasing paid emoluments to members of the Board of Directors amounting to CZK 172,800. With the exception of these emoluments, the members of the Board of Directors received no other monetary or non-monetary income connected with their Board membership. In 2004, there were no changes in the Board of Directors of âp Leasing, a.s. 9

12 Dozorãí rada Ing. Ladislav Chvátal pfiedseda dozorãí rady Narozen v roce 1963, je absolventem Vysoké koly ekonomické v Praze, obor automatizované systémy fiízení. Po studiu pûsobil jako ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro personalistiku a správu v Avia LetÀany, a.s. Od roku 1994 vykonával funkci fieditele pro marketing v PPF investiãní spoleãnost, a.s. Od roku 1995 byl fieditelem spoleãnosti PPF Capital management a.s., od roku 1999 je v konn m fieditelem PPF a.s., od roku 2001 zastává post fieditele pro fiízení strategick ch projektû skupiny PPF. Ing. Miroslav Chlumsk ãlen dozorãí rady Narozen v roce 1966, je absolventem Fakulty strojní âvut Praha. V letech pracoval na ÚVMV Praha v útvaru testování jakosti a implementace systémû fiízení jakosti. V letech pracoval v RW TÜV na pozici konzultanta pro zavádûní norem fiady ISO 9000 a následnû v letech v Coopers & Lybrand jako konzultant poradenství pro fiízení. V âeské poji Èovnû a.s. pracuje od roku 1996 na pozici fieditele úseku strategického plánování. V souãasné dobû je zamûstnancem âp Finanãní servis a.s., kde zastává pozici fieditele úseku strategického plánování a ãlena pfiedstavenstva. Ing. Jifií Vitou ãlen dozorãí rady Narozen v roce 1972, v roce 1995 absolvoval Lesnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brnû a v roce 1998 ukonãil studia na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace podniková ekonomika. V letech pracoval jako analytik investiãní spoleãnosti. V âp Leasing, a.s., pûsobí od ledna roku 2000 nejprve jako finanãní analytik a od jako vedoucí oddûlení controllingu. âlenem dozorãí rady âp Leasing, a.s., byl zvolen v dubnu Îádn z ãlenû dozorãí rady nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z ãlenû dozorãí rady není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. âlenûm dozorãí rady byla v uplynulém období vyplacena odmûna za v kon funkce ãlena dozorãí rady spoleãnosti ve v i Kã. Vyjma tûchto odmûn nezískali ãlenové dozorãí rady z titulu svého ãlenství Ïádné dal í penûïní nebo nepenûïní pfiíjmy. V uplynulém období nedo lo k Ïádn m zmûnám ve sloïení dozorãí rady âp Leasing, a.s. 10

13 Supervisory Board Ladislav Chvátal Chairman of the Supervisory Board Born 1963, graduated in Automated Management Systems at the University of Economics, Prague. Went on to serve as member of the board and personnel and administrative director at Avia LetÀany, a.s. In 1994 he joined PPF investiãní spoleãnost, a.s. as marketing director. From 1995 he was director of PPF Capital Management a.s., and in 1999 he was made executive director at PPF a.s. Since 2001 he has been strategic project management director of the PPF group. Miroslav Chlumsk Member of the Supervisory Board Born 1966, graduated from the Mechanical-Engineering Faculty at the Czech Technical University, Prague. Between 1989 and 1991 he worked in the Quality Testing and Quality Management System Implementation Department at the Motor Vehicle Research Institute, Prague. From 1991 to 1994 he worked at RW TÜV as a consultant for the implementation of ISO 9000 standards, before moving on to Coopers & Lybrand in 1994 as a management consultant. He joined âeská poji Èovna a.s. in 1996 as strategic planning director. He is currently an employee of âp Finanãní servis a.s., where he holds the positions of strategic planning director and member of the Board of Directors. Jifií Vitou Member of the Supervisory Board Born 1972, graduated in 1995 from the Forestry Faculty of Mendel University, Brno, and in 1998 completed his business economics studies at the University of Economics, Prague. In 1998 and 1999 he worked as an analyst for an investment company. He joined âp Leasing, a.s. in January 2000, first as a financial analyst and then, as of 1 January 2002, as head of controlling. He was appointed a member of the Supervisory Board of âp Leasing, a.s. in April None of the members of the Supervisory Board have been convicted of property-related crimes. None of the members of the Supervisory Board hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. In 2004, âp Leasing paid emoluments to members of the Supervisory Board amounting to CZK 76,000. With the exception of these emoluments, the members of the Supervisory Board received no other monetary or non-monetary income connected with their Board membership. In 2004, there were no changes in the Supervisory Board of âp Leasing, a.s. 11

14 Vedení spoleãnosti jmenované statutárním orgánem Funkce Funkãní období Ing. Milo Stibor generální fieditel do 28. února 2005 Ludûk Keltyãka obchodní fieditel do 28. února 2005 generální fieditel od 1. bfiezna 2005 Ing. Robert lik obchodní fieditel od 1. bfiezna 2005 Ing. Petra Pfauserová finanãní fieditelka Ing. Tomá Pilc fieditel úseku fiízení rizik do 31. ledna 2005 Ing. Milan âáp fieditel správního úseku Îádn z vedoucích pracovníkû jmenovan ch statutárním orgánem spoleãnosti nebyl souzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z vedoucích pracovníkû jmenovan ch statutárním orgánem spoleãnosti není drïitelem cenn ch papírû spoleãnosti ani opcí, na základû kter ch mohou tyto osoby získat dal í cenné papíry spoleãnosti. Jmenovaní vedoucí pracovníci mohou uïívat sluïební automobily i pro soukromé úãely. Za kaïd mûsíc pouïití osobního sluïebního automobilu pro soukromé úãely se zvy uje základ danû ze závislé ãinnosti o 1 % z pofiizovací ceny osobního automobilu. ZároveÀ jsou tito pracovníci povinni hradit PHM za km ujeté pro soukromé úãely. V uplynulém období byl ãlenûm vedení spoleãnosti z titulu pouïití sluïebního automobilu pro soukromé úãely nav en základ danû ze závislé ãinnosti celkem o ãástku Kã. V uplynulém období byly ãlenûm vedení spoleãnosti vyplaceny mzdy ve v i Kã. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady ani vedení spoleãnosti neobdrïel Ïádné penûïité pfiíjmy, naturální pfiíjmy ani tantiémy od emitentem ovládané osoby. 12

15 Managerial Personnel Appointed by the Statutory Body Position Tenure Milo Stibor Chief Executive Officer until 28 February 2005 Ludûk Keltyãka Sales Director until 28 February 2005 Chief Executive Officer as of 1 March 2005 Robert lik Sales Director as of 1 March 2005 Petra Pfauserová Chief Financial Officer Tomá Pilc Risk Management Director until 31 January 2005 Milan âáp Administrative Director None of the managerial personnel appointed by the Company s statutory body have been convicted of property-related crimes. None of the managerial personnel appointed by the Company s statutory body hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. The managerial staff may use their company cars for private purposes. For each month in which a company car is used for private purposes, the tax base of these employees from their employment income is raised by 1% of the acquisition cost of the car. They are also obliged to reimburse fuel costs per km travelled for private purposes. In 2004, the employment income tax base of the Company s executives due to private use of company cars was increased by CZK 442,864. In 2004, members of the management were paid wages totalling CZK 12,258,377. None of the members of the Board of Directors, Supervisory Board, or management of the Company received monetary income, non-monetary income, or directors fees from an entity controlled by the Issuer. 13

16 Organizaãní schéma spoleãnosti k Generální fieditel Ludûk Keltyãka Oddûlení interního auditu Ing. Ludmila Havlínová Odbor informaãních technologií Ing. Josef Nádrask Oddûlení právní Ilona Svobodová Oddûlení controllingu Ing. Jifií Vitou Oddûlení provoznû-personální PhDr. Eva Szántová Úsek obchodní Úsek správní Úsek finanãní Úsek fiízení rizik Ing. Robert lik Ing. Milan âáp Ing. Petra Pfauserová Odbor tvorby produktû Odbor klientského servisu Odbor finanãního fiízení Odbor anal z Radomil Zahrádka Petra ustová Ing. Leo Sypták Ing. Kamil Tvaroh Odbor marketingu Odbor úãtárny Odbor schvalování Mgr. Eva âerná Milena âeseneková Martina Králová Odbor klíãov ch zákazníkû Pavel Vanick Odbor pohledávek a platební káznû Jan Barek Poboãka nákladní dopravní techniky Ing. Jifií PobûreÏsk Regionální poboãky Oblastní poboãka Stfied Praha, Pardubice Oblastní poboãka Sever PlzeÀ, Ústí nad Labem; deta ované pracovi tû Karlovy Vary Oblastní poboãka Jih âeské Budûjovice; expozitura Jihlava Oblastní poboãka Morava Jih Brno; expozitura Zlín Oblastní poboãka Morava Sever Ostrava; deta ované pracovi tû Olomouc 14

17 Organizational Chart as at 31 March 2005 Chief Executive Officer Ludûk Keltyãka Internal Audit Unit Ludmila Havlínová Information Technology Department Josef Nádrask Legal Unit Ilona Svobodová Controlling Unit Jifií Vitou Operating and Personnel Unit Eva Szántová Sales Section Administrative Section Finance Section Risk Management Section Robert lik Milan âáp Petra Pfauserová Product Development Department Client Service Department Financial Management Department Analytical Department Radomil Zahrádka Petra ustová Leo Sypták Kamil Tvaroh Marketing Department Accounts Department Authorization Department Eva âerná Milena âeseneková Martina Králová Key Accounts Department Pavel Vanick Claims Outstanding and Payment Discipline Department Jan Barek Freight Branch Jifií PobûreÏsk Regional Branches Central Branch Prague, Pardubice North Branch PlzeÀ, Ústí nad Labem, Karlovy Vary Office South Branch âeské Budûjovice, Jihlava Sub-branch South Moravia Branch Brno, Zlín Sub-branch North Moravia Branch Ostrava, Olomouc Office 15

18 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti V voj leasingového trhu a postavení spoleãnosti na trhu Rok 2004 se nejen v znamnû zapsal do historie âr vstupem do EU, ale i do historie leasingového trhu âr, kdy i pfies pokraãující rûst v konnosti ekonomiky (mûfieno HDP, kter vzrostl v roce 2004 reálnû o 4,0 %, v roce 2003 o 3,7 %) do lo poprvé v historii k poklesu leasingového trhu âr. Hlavním faktorem, kter se promítl do negativního v voje leasingového trhu v âr v roce 2004, byl pokles prodejû nov ch automobilû. Ten dle dostupn ch statistik ãinil zhruba 4 %. Dal ím v znamn m faktorem pak byla novelizace zákona o DPH, v nûmï byly finanãní sluïby pfiesunuty ze sníïené sazby do sazby základní. V voj leasingu v âr (v mil. Kã) Technologie, stroje a zafiízení Poãítaãe a kanceláfiská technika Osobní automobily Nákladní a uïitková vozidla Letadla, lodû, lokomotivy Nemovitosti Ostatní Celkem leasing Zdroj: âeská leasingová a finanãní asociace Celkov objem leasingu v âr vyjádfien v pofiizovacích cenách bez DPH v roce 2004 proti roku 2003 mírnû klesl o 0,3 %. âleny Asociace leasingov ch spoleãností âr byly pfiedány do uïívaní pfiedmûty v pofiizovací cenû bez DPH v celkové v i 108,334 mld. Kã, z toho leasing movit ch vûcí ãinil 96,5 mld. Kã a leasing nemovitostí 11,8 mld. Kã. V voj objemu obchodû âp Leasing, a.s. (v mil. Kã) kv Technologie, stroje a zafiízení Dopravní technika Osobní automobily Nákladní a uïitková vozidla Letadla, lodû, lokomotivy Nemovitosti Ostatní Celkem Spoleãnost âp Leasing, a.s., uzavfiela v roce 2004 leasingové smlouvy na pfiedmûty v celkové pofiizovací cenû bez DPH 4,124 mld. Kã, coï pfiedstavuje meziroãní pokles o 17 %. Spoleãnost je zamûfiena na leasing dopravní techniky, pfiedev ím pak na leasing osobních automobilû. Dynamika rûstu celkového portfolia Jednotky Celkem leasingov trh mil. Kã Celkem âp Leasing, a.s. mil. Kã Podíl âp Leasing, a.s., na trhu % 3,39 4,43 4,26 4,56 3,81 RÛst trhu celkem % RÛst âp Leasing, a.s. %

19 Report of the Board of Directors The Leasing Market and the Company s Status on the Market 2004 was a milestone in the history of the Czech Republic, because the country joined the EU, and was also a key year in the history of the Czech leasing market; despite the ongoing growth of economic performance (as measured by GDP, which went up in 2004 by 4.0% in real terms, and by 3.7% in 2003) this market registered its first ever decline. The main factor reflected in the negative development of the Czech leasing market in 2004 was the drop in sales of new vehicles. Available statistics indicate that sales were down by roughly 4%. Another significant factor was the amendment to the VAT Act, where financial services were moved from the reduced 5% rate to the standard 19% rate. Leasing in the Czech Republic (CZK millions) Technology, machinery and equipment 14,354 16,963 17,859 19,487 20,785 Computers and office equipment 1,984 2,191 1,408 1,315 1,143 Cars 41,161 45,262 46,100 48,382 46,891 Freight and commercial vehicles 23,734 28,423 28,641 26,899 23,982 Aircraft, boats, locomotives Real estate 4,395 4,334 9,116 9,360 11,778 Other 2,848 2,842 2,609 3,134 3,176 Total leasing 88, , , , ,334 Source: Czech Leasing and Finance Association The total volume of leasing in the Czech Republic, expressed in acquisition costs exclusive of VAT, fell by 0.3% in 2004 compared with the previous year. Members of the Czech Association of Leasing Companies delivered leased items with a total acquisition cost of CZK billion (exclusive of VAT). Of this, movables accounted for CZK 96.5 billion and real estate CZK 11.8 billion. Volume of âp Leasing Sales (CZK millions) Q Technology, machinery and equipment Vehicles 2,904 4,419 4,451 4,928 4, Cars 1,983 3,285 3,047 3,285 3, Freight and commercial vehicles 921 1,134 1,404 1, Aircraft, boats, locomotives Real estate Other Total 3,015 4,437 4,522 4,954 4, In 2004, âp Leasing, a.s. concluded lease agreements for assets of a total acquisition cost (exclusive of VAT) of CZK billion, i.e. a year-on-year reduction by 17%. The Company specializes in vehicle leasing especially the leasing of cars. Growth of the Whole Portfolio Unit Total leasing market CZK millions 88, , , , ,334 âp Leasing total CZK millions 3,015 4,437 4,522 4,954 4,124 âp Leasing market share % Total market growth % âp Leasing growth %

20 Dynamika rûstu leasingu dopravní techniky Jednotky Autoleasing trh celkem mil. Kã Autoleasing âp Leasing, a.s. mil. Kã Podíl âp Leasingu, a.s., na trhu % 4,47 6,00 5,96 6,55 5,78 RÛst trhu celkem % RÛst âp Leasingu, a.s. % I nadále pfietrvávají na leasingovém trhu v âeské republice vysoce konkurenãní podmínky, umocàované narûstajícím podílem ostatních forem financování. Spoleãnost âp Leasing, a.s., si ale v roce 2004 i pfies celkov pokles produkce zachovala trïní pozici v první desítce nejvût ích leasingov ch spoleãností a umístila se na celkové 8. pfiíãce. Pofiadí nejvût ích leasingov ch spoleãností dle roãního objemu novû uzavfien ch smluv v pofiizovacích cenách bez DPH (v mil. Kã) Nové smlouvy Pofiadí Nové smlouvy Pofiadí Spoleãnost âsob Leasing, a.s CAC LEASING, a.s kofin s.r.o VB Leasing CZ, spol. s r.o SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o IMMORENT âr s.r.o DaimlerChrysler Services Bohemia s.r.o âp Leasing, a.s Leasing âeské spofiitelny, a.s GE Money Auto a.s Deutsche Leasing âr, spol. s r.o Raiffeisen - Leasing, s.r.o Lease Plan âeská republika,s.r.o S MORAVA Leasing, a.s Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o ALD Automotive s.r.o Raiffeisen IMPULS Leasing spol. s r.o PSA FINANCE âeská REPUBLIKA, s.r.o D.S. Leasing, a.s CCB Finance, a.s Zdroj: âeská leasingová a finanãní asociace Vedle leasingu, kter je hlavním produktem spoleãnosti, nabízí âp Leasing, a.s., i moïnost financování splátkov m prodejem. Objem financování tímto produktem v roce 2004 dosáhl 101 mil. Kã. Na trhu splátkového prodeje se âp Leasing, a.s., v roce 2004 umístil na 11. místû. 18

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 4/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Certifikace podle norem ISO PERSONALISTIKA est let práce s lidmi NÁ PORTRÉT Henk Weijers ZAJÍMAV PRODUKT Olejové hydrogenáty LITVÍNOV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více