STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 za rok for the year

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH I. Úvodní slovo ředitele... 5 II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR... 7 III. Národní programy ochrana vod ochrana ovzduší ochrana přírody a krajiny hospodaření s odpady a technologie obnovitelné zdroje energie IV. Fondy Evropské unie Fond soudržnosti Operační program Infrastruktura V. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR v letech VI. Ekonomická situace SFŽP ČR Kontakty Contens / Introduction / Basic Information CONTENTS I. Introductory Word by the Director... 5 II. Basic Information on SEF CR activities... 7 III. National Programmes Water protection Air protection Nature and Landscape Conservation Waste Management and Technologies Renewable Energy Sources IV. European Union Funds Cohesion Fund Operational Programme Infrastructure V. SEF CR Basic Financial Management Data for VI. Economic Situation of SEF CR Contacts

5 I. Úvodní slovo ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Andreje Mudraye VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT I. Introduction by Andrej Mudray, Director of the State Environmental Fund of the Czech Republic 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace ÚVODNÍ SLOVO I. Úvodní slovo ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Andreje Mudraye Vážené dámy, vážení pánové, uplynulý rok 2004 byl pro Státní fond životního prostředí České republiky (Fond) rokem ve znamení přípravy a následné realizace příjmu a implementace projektů financovaných z evropských fondů. Dnem , kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, začala příprava na přijímání žádostí do Operačního programu Infrastruktura (OPI) a Fondu soudržnosti. Zatímco s procesem příjmu žádostí do Fondu soudržnosti byla zkušenost z již před-vstupního nástroje ISPA, tak proces příjmu žádostí do OPI musel Fond sám nastavit. Počty kvalitních projektů, které byly v loňském roce schváleny jasně ukazují, že tyto parametry byly nastaveny dobře a podle potřeb klientů se průběžně vylepšují. Pro Fond je i nadále prioritní oblastí ochrana vod, kam ročně investuje více než polovinu svých prostředků. Realizací projektů v tomto programu dochází k naplňování evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, jejíž podmínky musí být, pod hrozbou sankcí, kompletně splněny do konce roku Contens / Introduction / Basic Information Dear Ladies and Gentleman, INTRODUCTION I. Introduction by Andrej Mudray, Director of the State Environmental Fund of the Czech Republic For the State Environmental Fund of the Czech Republic ( the Fund ) the past year 2004 was a year of preparation and subsequent realization of income and implementation of projects funded from the European Funds. On 1 May 2004, when the Czech Republic became a member of the European Union, preparations for accepting applications for the Operational Programme Infrastructure (OPI) and the Cohesion Fund started. While there was experience with the process of applications for the Cohesion Fund acceptance from the pre-accession tool ISPA, the Fund itself had to set up the process of applications for OPI. The numbers of quality projects, which were approved last year, clearly show that the parameters were set up well and they are continually improved according to the needs of clients. A priority for the Fund continues to be the area of water protection, where more than half of its funds are invested every year. Through realization of projects under this programme the European directive on cleaning the municipal wastewaters, the conditions of which have to be fully met under threat of fines by the end of the year 2010 is being achieved. Rád bych poděkoval všem svým kolegům a spolupracovníkům, kteří se v loňském roce podíleli na technickém i administrativním zajištění národních i evropských programů. I would like to thank all my colleagues and fellow colleagues, who were involved in the technical and administrative implementations of the national and European programmes. 6

7 II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT II. Basic Information on SEF CR Activities 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes ZÁKLADNÍ INFO II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR ( dále jen Fond ) byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, na který navazují prováděcí předpisy Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a Přílohy Směrnice, které popisují vyhlášené programy pro daný rok a upravují podmínky poskytování podpory. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky, jehož ministr ze zákona rozhoduje o použití finančních prostředků Fondu. Poradním orgánem ministra je dle Statutu Rada Fondu, která se skládá ze sedmi zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, šesti zástupců vybraných ministerstev, jednoho zástupce Svazu měst a obcí ČR a jednoho zástupce Asociace hejtmanů ČR. Kancelář Fondu zabezpečuje realizaci podpor, které vyplývají z Rozhodnutí ministra životního prostředí. BASIC INFO II. Basic Information on SEF CR Activities The State Environmental Fund of the Czech Republic (hereinafter referred to as the Fund ) was set by Act No. 388/1991 Coll., on the State Environmental Fund of the Czech Republic, to which the following implementing regulations relate the Charter of the Fund, Rules of Procedure for the Fund s Board, Decree of the Ministry of the Environment on Provision of Financial Resources from the State Environmental Fund of CR and Annexes to the Decree, which set out the conditions for provision of support in the relevant period. The Fund s administrator is the Ministry of the Environment of the Czech Republic, whose Minister makes decisions by law on the use of the Fund s financial resources. The advisory body of the Minister as per the Fund s Charter is the Fund s Board which consists of seven representatives from the House of Deputies of the Czech Parliament, six representatives from selected ministries, one representative from the Union of Local and Municipal Councils of the Czech Republic and one representative from the Association of District Commissioners of the Czech Republic. The Fund s Office takes care of providing financial support following from the Minister s decision. Hlavním úkolem Fondu je zabezpečení celé agendy poskytování finančních podpor. V první fázi se jedná zejména o konzultační a poradenskou činnost, příjem žádostí o podporu a jejich vyhodnocování, dále pak přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra. Po vydání rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu, je na řadě smluvní agenda pro poskytování podpor, agenda smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory, včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání pohledávek a sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo při porušení rozpočtových pravidel. The Fund s task is to take care of the entire agenda of providing financial support. In the first stage it concerns mainly consulting and advice, receiving applications for support and their assessment, preparing proposals for meetings of the Fund s Board and for the Minister s decisions. After the decision of the Minister on granting the support is issued, other activities follow: the contractual agenda for providing support, the agenda of contractual collateralisation for loans provided, releasing of the financial resources to support recipients, including continuous monitoring of the purpose of financial resources used, final evaluation of the use of funds provided and achieved environmental effects, monitoring of loan repayments until final settlement of liabilities and also collecting receivables and imposing penalties for non-compliance with contract terms for the provision of support or for breaches of budgetary rules. 8

9 Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes V oblasti dotační politiky Evropské unie má Fond roli zprostředkujícího subjektu a platební jednotky pro Fond soudržnosti a Operační program Infrastruktura v rámci životního prostředí. Fond se podílí nejen na přípravě a implementaci projektů, ale zároveň i na financování předprojektových nákladů a na spolufinancování samotné realizace těchto projektů Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí. V období byly příjmem Fondu rovněž finanční prostředky uvolněné na realizaci Programu na ozdravení ovzduší (POO) v celkové výši 6,1 miliardy Kč, které byly do Fondu postupně převáděny z Fondu národního majetku v intervalech a částkách stanovených usnesením číslo 711 z Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu formou dotace, půjčky nebo příspěvku na částečnou In the area of the European Union support policy, the Fund has the role of the Intermediate Body and the Payment Unit for the Cohesion Fund and the Operational Programme Infrastructure in the environmental area. The Fund is involved not only in the preparation and implementation of projects, but at the same time also in funding the pre-project costs and in co-funding the implementation of these projects. The Fund s income consists primarily of fines for pollution or damage to specific segments of the environment. During the period the Fund s income also included funds allocated for the implementation of the Air Improvement Programme (AIP) in the total amount of CZK 6.1 bn, that were gradually transferred to the Fund from the National Property Fund in amounts and at intervals as stipulated by Resolution No. 711 of 14 December The Fund provides direct and indirect financial support in the form of a subsidy, a loan or a contribution to partly cover interest úhradu úroků. Hlavními oblastmi podporovaných payments. According to the programmes announced by the programů vyhlašovaných ministerstvem životního Ministry of the Environment, support is provided in the following prostředí jsou: areas: - ochrana vod - ochrana ovzduší - ochrana přírody, krajiny, půdy, využívaní přírodních zdrojů - nakládání s odpady - technologie a výrobků - využití obnovitelných zdrojů energie - spolufinancování programů Evropské unie Water protection Air protection Nature and landscape conservation, soil protection, utilisation of natural resources Waste management Technologies and products Utilisation of renewable energy sources The European Union aid programmes V loňském roce probíhalo sladění národní české legislativy s evropskými normami, např. novelizace zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, zcela nový zákon o integrované prevenci a kontrole průmyslového znečišťování, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon atd.. V časové řadě vykazuje zdrojová část rozpočtu příjmů z úplat, poplatků a pokut nadále degresívní charakter. Harmonisation of the Czech national law with European standards, e.g. amendments of the Act on the Air Protection and of the Ozone Layer of the Earth, an entirely new Act on the Integrated Prevention and Control of Industrial Pollution, the Act on Assessing the Environmental Impacts, the Water Act etc. was carried out last year. The resources part of the budget continues to show a digressive trend in the income from considerations, fees and fines in the time series. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Vláda ČR svým usnesením č. 648 ze dne vyslovila souhlas se sjednáním Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj. Projekt se nazývá Prototypový uhlíkový fond (IBRD/PCF), přičemž zmocněnci pro vykonávání této Dohody jsou ministr životního prostředí a ministr průmyslu a obchodu. The Government of the Czech Republic by its Resolution No. 648 of 30 June 2003 expressed its approval with negotiating a Framework Agreement on Cooperation in Implementation of Projects for Green House Gases Reduction between the Czech Republic and the International Bank for Reconstruction and Development. The project is called the Prototype Carbon Fund (IBRD/PCF) while the Minister for the Environment and the Minister of Trade and Industry are authorised representatives for executing the Agreement. Uzavřená Dohoda mezi MŽP a IBRD/PCF přispívá k naplňování mezinárodních závazků přijatých Českou The Agreement entered into between MoE and IBRD/PCF contributes to fulfilling international commitments accepted by 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes republikou souvisejících se změnou klimatu ( Rámcová the Czech Republic in relation to the climate change (UNO úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol a Framework Convention on the Climate Change, the Kyoto Montreálský protokol ) předpokládá, že realizace Protocol and Montreal Protocol) and anticipates that the společných projektů bude uskutečňována prostřednictvím implementation of the joint projects will be performed through the Státního fondu životního prostředí a České energetické State Environmental Fund and the Czech Energy Agency. In the agentury. V letech 2003 až 2012 nabízí IBRD/PCF period from 2003 to 2012 IBRD/PCF offers the Czech Republic České republice 5,2 mil. USD na nákup emisních redukcí USD 5.2m for the purchase of the emission reductions in the v množství 1,3 mil. tun CO2 za celé sledované období. volume of 1.3m tons of CO2 for the whole period under review. It Prostřednictvím SFŽP ČR se předpokládá do roku 2012 is anticipated that through SEF CR the reduction of emissions in the realizovat množství emisních redukcí ve výši 650 tis. tun volume of 650k tons of CO2 will be implemented by Based CO2. Zprostředkovatel ( SFŽP ČR ) bude na základě on the Minister s decision the mediator (SEF CR) will perform, in rozhodnutí ministra provádět zejména implementaci a particular, the implementation and monitoring of the joint projects monitorování společných projektů, které odsouhlasí PCF. approved by PCF. Stav pracovníků Fondu k byl 151 The number of the Fund s employees as at 31 December 2004 zaměstnanců (82 žen a 69 mužů), což je v porovnání was 151 (82 women and 69 men), which is 1 more compared to s rokem 2003 o 1 pracovníka více. Počet zaměstnanců The number of the Fund s employees follows from a valid Fondu vyplývá z platné Organizační struktury Fondu Organizational structure of the Fund, the number of supported a odvíjí se z počtu podporovaných opatření, potřeb measures, the needs for continuous monitoring of the use of průběžných kontrol o účelovém nakládání s finančními purpose-specific Fund s financial resources on the implementation prostředky Fondu v místě realizace, a rovněž zabezpečení site, and also providing human resources for the EU member členských fondů EU Fond soudržnosti a Operační funds the Cohesion Fund and the Operational Programme program Infrastruktura. Infrastructure. 10

11 Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes Organizační struktura - tisková mluvčí - auditor pro národní programy - řízení lidských zdrojů - auditor pro programy EU - vedoucí krajských pracovišť - interní auditor Ing. František Krejčí náměstek úseku technického Technical Section Deputy Director - vedoucí odboru ochrany vod - vedoucí odboru ochrany ovzduší - vedoucí odboru ochrany přírody, odpadů a technologií - vedoucí odboru obnovitelných zdrojů energie - Head of Water Protection Department - Head of Air Protection Department - Head of Nature Protection, Waste Management and Technologies Department - Head of Renewable Energy Sources Department Ing. Andrej Mudray ředitel Director Ing. Petr Stehlík náměstek úseku ekonomického Economic Section Deputy Director - vedoucí odboru hodnocení a financování akcí A - vedoucí odboru hodnocení a financování akcí B - vedoucí odboru účetnictví a rozpočtu - vedoucí odboru Fondu soudržnosti - Head of Department for Evalution and Financing of Activities A - Head of Department for Evalution and Financing of Activities B - Head of Accounting and Budget Management Department - Head of Department for Cohesion Fund Organisational structure - Press person - Auditor for National Programmes - Human Resources Management - Auditor for EU Programmes - Head of Regional Offices - Internal auditor Mgr. Pavel Slípek náměstek úseku organizačně-právního Organisational and Legal Section Deputy Director - vedoucí odboru právního - vedoucí oddělení IT - vedoucí oddělení pohledávek - vedoucí odboru příjmu žádostí - vedoucí oddělení smluv - Head of Legal Department - Head of IT Department - Head of Receivables Department - Head of Department for Applications Acceptance - Head of Contracting Department VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT 11

12 Čistírna odpadních vod v obci Ivaň; Wastewater treatment plant in municipality Ivan

13 III. Národní programy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT III. National Programmes 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU NÁRODNÍ PROGRAMY III. Národní programy Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR je poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů, které jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami. V každém z programů je prováděn samostatný výběr a hodnocení akcí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR jsou definovány v dokumentu Směrnice Ministerstva životního prostředí. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy I a II k této Směrnici. V roce 2004 byly vyhlášeny následující programy: III.1 Ochrana vod Ochrana vod, zejména pak ochrana zdrojů pitné vody a výstavba či rekonstrukce čistíren odpadních vod, je prioritou Státního fondu životního prostředí ČR. Více než 50% prostředků Fondu jde právě do oblasti vodního hospodářství. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura nebo Fondu soudržnosti. Basic Information / National Programmes / EU Funds NATIONAL PROGRAMMES III. National Programmes Support from the State Environmental Fund of the Czech Republic is provided within the scope of individual declared programmes defined by technical and environmental conditions. Individual project selections and evaluations are performed in each programme. The basic approaches to providing financial resources from the SEF CR are defined in the Decree of the Ministry of the Environment. The form and focus of support are stipulated in Annexes I and II to this Decree, subject to external and internal economic conditions. The following programmes were declared in 2004: III.1 Water protection Water protection, in particular protection of drinking water sources and construction or re- construction of wastewater treatment plants is a priority for the State Environmental Fund of CR. More than 50% of the Fund s resources are directed specifically into the area of water management. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure or from the Cohesion Fund. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany vod 2,003 miliardy korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 1,604 miliardy korun. Last year the Fund incurred CZK 2.003bn in the area of water protection and on the other hand it received CZK 1.604bn from payments for polluting or damaging this environmental segment. Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2004 Environmental benefits of projects approved in 2004 V oblasti ochrany vod bylo v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 58 Rozhodnutí (národní programy) o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 1 392,5 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za SFŽP ČR budou činit mil. In the water protection segment, the Minister of the Environment issued 58 project approvals (National programmes) in support of the construction of wastewater treatment plants and sewerage. The total cost of implementing the projects (expressed as the base for calculation of support) was CZK 1,392.5m, while the total amount of support provided by SEF CR will amount to CZK 1,057m. By providing funds for implementing measures it will 14

15 Základní informace / Národní programy / Fondy EU Kč. Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost likvidace znečištění ve výši 1 644,78 tun CHSK a 789,68 tun nerozpuštěných látek za rok. Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 provedeno ZVA Přiložená tabulka sumarizuje všechny akce, kterým byla Fondem v průběhu roku 2004 přiznána definitivní podpora a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s projektovanými parametry. Celkové přínosy ze106 akcí ve snížení znečištění vod, na které bylo vydáno definitivní přiznání podpory, představují následující odstraněné znečištění: Basic Information / National Programmes / EU Funds be possible to eliminate water pollution, in particular 1, tons of chemical oxygen demand (COD) and tons of suspended solids (SS) per year. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 The table below shows a summary of all projects, approved with final effect in 2004 by the Fund, and expresses the actually achieved environmental effects compared to the designed parameters. Total benefits from 106 projects in reducing the water pollution, to which support was granted with final effect, represent the following elimination of pollution: Znečišťující látka Snížení dle smlouvy o podpoře t/ rok Snížení dle ZVA předloženého t/rok % NL 2007,8 1494,2 74,4 BSK ,7 3628,5 111,5 CHSK 3236,8 3534,4 109,2 Contaminant Reduction under support contract in tons/year Reduction according to presented FPA in tons/year SS 2, , BOD 5 3, , COD 3, , Ve smlouvách uváděné ekologické efekty vycházejí z kapacity budovaného zařízení na likvidaci znečištění vypouštěného do povrchových vod. Fond při uzavření závěrečného vyhodnocení akce požaduje splnit uvedené hodnoty na 80 %, uvažuje se 20 % rezervní kapacita pro budoucí rozvoj obce. The environmental effects stipulated in the Contracts follow from the capacity of facilities under construction designed for elimination of pollution discharged into surface waters. In the Final Project Assessment (FPA) the Fund requires that the stated values should be complied with to 80%, and considers 20% as a reserve capacity for the future development of the municipality. Významné akce v oblasti ochrany vod uvedené v roce 2004 do trvalého provozu. Příjemce podpory Program 1.1 Střední zdroje Název opatření Náklady akce celkem Podpora celkem mil. Kč Dotace celkem poskytnutá* % Půjčka celkem poskytnutá* Čistírna - Zájmové sdružení obcí ČOV pro obce Kozolupy,Bdeněves a město Touškov 50,437 27,900 20,250 5,400 Výstavbou společné ČOV 3500 EO a páteře kanalizační sítě v délce m bylo vyřešeno odvedení a vyčištění odpadních vod, které odtékaly lokálními větvemi dešťové kanalizace přímo do řeky Mže. Obec Pasohlávky ČOV a kanalizace Pasohlávky 58,655 46,920 31,671 11,730 Předmětem podpory bylo vybudování splaškové kanalizace s kombinací čerpání v délce m a rozšíření stávající mechanicko - biologické ČOV na kapacitu EO. Realizací akce došlo k eliminaci znečištění, ke zlepšení vodohospodářských a hygienických poměrů horní nádrže vodního díla Nové Mlýny. Program 1.2 Ochrana zdrojů pitné vody mil. Kč Obec Jirny ČOV a kanalizace 37,231 27,831 20,873 6,958 Předmětem podpory byla výstavba splaškové kanalizace celkové délky m, která umožňuje hygienické odvádění splaškových vod z objektů na vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě EO.Realizací předmětné stavby došlo ke zlepšení hygienických poměrů v PHO vodních zdrojů Jirenské jímací oblasti, odkud je zásobováno cca obyvatel. Obec Ivaň Kanalizace a ČOV 48,991 39,196 26,455 9,798 Předmětem podpory bylo vybudování mechanicko - biologické ČOV pro EO a splaškové kanalizace v celkové délce m. Obec Ivaň se nachází v území pásma hygienické ochrany (PHO) vodního zdroje Ivaň. Realizací stavby došlo ke zlepšení vodohospodářských a hygienických poměrů dané lokality, zejména vodního toku Jihlava a zdroje pitné vody Ivaň. Program 1.5 Rozšíření kanalizačních systémů mil. Kč Město Rýmařov Splašková kanalizace 81,923 63,764 57,387 0 Předmětem podpory byla výstavba splaškové kanalizace o celkové délce m. Odpadní vody jsou odvedeny na městskou ČOV. Město Dačice Odkanalizování obcí Bílkov a Borek 26,457 15,072 7,536 7,536 Předmětem podpory byla stavba kanalizace v obcích Bílkov a Borek, které jsou místními částmi města Dačice. Celkem bylo vybudováno m kanalizace, z toho m gravitační kanalizace a m výtlačných řadů a 2 čerpací stanice. Odpadní vody jsou odvedeny na ČOV Dačice. *Pozn. V roce 2003 byly stavby dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu, v roce 2004 byly uvedeny do trvalého provozu, z tohoto důvodu financování ze strany SFŽP formou podpory proběhlo převážně před rokem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU Final beneficiary Programme 1.1 Medium sources Name of measure Total project costs Total support CZK million Total subsidy provided* Total subsidy provided* WWTP Association of interested municipalities WWTP for municipalities Kozolupy, Bdeneves and town Touškov Construction of communal WWTP for 3,500 e.p. and trunk sewer in the length of 6,419 meters solved the disposal and treatment of sewage that was discharged through local rainwater sewers without treatment directly to the river Mze. Municipality Pasohlavky WWTP and sewerage Pasohlavky Support for construction of municipal wastewater sewerage with combined pumping in the length of 6,500 meters and enlargement of the existing mechanical - biological WWTP up to the capacity for 4,000 e.p. The completed project eliminated pollution, improved water management and hygienic conditions in the upper part of the water reservoir Nove Mlyny. Programme 1.2 Protection of drinking water sources CZK million Municipality Jirny WWTP and sewerage Support for construction of municipal wastewater sewerage in the total length of 5,487 meters that facilitates hygienic discharge of municipal wastewater from buildings to constructed mechanical - biological WWTP for 1,500 e.p. The completed construction improved hygienic conditions in the zone of hygienic protection of drinking water resources of Jirenska catchment area, from where drinking water is supplied to approx. 5,600 population. Municipality Ivan Sewerage and WWTP Support for construction of municipal mechanical - biological WWTP for 1,000 e.p. and municipal wastewater sewerage in the total length of 4,990 meters. The municipality Ivan is located in the zone of hygienic protection of drinking water resources Ivan. The construction improved water management and hygienic conditions of the given location, especially with regard to the river Jihlava and the drinking water resources Ivan. Programme 1.5 Extension of sewerage systems Basic Information / National Programmes / EU Funds Significant projects in the water protection segment put into permanent operation in CZK million Town Rymarov Sewerage system Support for construction of municipal wastewater sewerage in the total length of 15,323 meters. Municipal wastewater sewers are connected to the municipal WWTP. Town Dacice Sewerage for municipalities Bilkov and Borek Support for construction of municipal wastewater sewerage in the municipalities Bilkov and Borek, which are boroughs of the town Dacice. The municipal wastewater sewerage was constructed in the total length of 5,847 meters, of which 3,077 meters represent gravity sewerage and 2,770 meters the pressure sewers with 2 pumping stations. The municipal wastewater sewers are connected to the municipal WWTP Dacice. *Note: Constructions were completed and put into a trial operation in 2003 and into permanent operation in 2004, therefore the funding from SEF in the form of support was provided mostly prior to Čistírna odpadních vod v obci Jalubí; Wastewater treatment plant in municipality Jalubi Čistírna odpadních vod v obci Pasohlávky; Wastewater treatment plant in municipality Pasohlavky Čistírna odpadních vod pro obce Kozolupy,Bdeněves a město Touškov; Wastewater treatment plant for municipalities Kozolupy, Bdeneves and the town Touskov 16

17 Základní informace / Národní programy / Fondy EU III.2 Ochrana ovzduší Cílem programu je snížení emisí látek a CO2 u zdrojů znečišťování ovzduší s důrazem na energeticky úsporné řešení, včetně vytváření předpokladů k rekonstrukci zdrojů znečišťování ovzduší rozvojem infrastruktury v obcích. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany ovzduší 1,024 miliardy korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 765,2 miliónů korun. Ekologické přínosy s kladným Rozhodnutím v roce 2004 V oblasti ochrany ovzduší bylo v roce 2004 vydáno ministrem životního prostředí 85 Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Podpora byla směřována zejména na výstavbu a rekonstrukci kotelen, mimo jiné i s využitím kombinované výroby tepla a elektrické energie, na plošnou plynofikaci malých obcí, zneškodnění a likvidaci odpadů obsahujících regulované látky poškozující ozónovou vrstvu Země, zpracování územních programů snižování emisí a imisí. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 511,7 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za Fond budou činit 294 mil. Kč. Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost odstranění následujícího množství emisí znečišťujících látek: Basic Information / National Programmes / EU Funds III.2 Air protection The objective of the programme is reduction of emission of substances and CO2 at the sources of air pollution with the emphasis on energy saving solutions, including creating preconditions for reconstruction of pollution sources through the development of the municipal infrastructure. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure. Last year the Fund incurred CZK 1.024bn in the area of water protection and on the other hand it received CZK 765.2m from payments for polluting or damaging this environmental segment. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 In the air protection segment, the Minister of the Environment issued 85 approvals to provide support in The support was channelled, in particular into the construction and reconstruction of boiler houses, utilising also combined heat and electric power production, full-scale installations of gas mains in small municipalities, disposal and liquidation of waste containing regulated harmful substances damaging the Earth ozone layer, preparation of territorial programmes for emissions and ground level contaminant reduction. The sum of total costs for the implementation of individual projects (expressed as the base for calculation of support) was CZK 511.7m, where total support by the Fund amounted to CZK 294m. By providing the funds it will be possible to liquidate the following quantities of emitted contaminants: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT ABSOLUTNÍ SNÍŽENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK vydaná Rozhodnutí ministra v roce 2004 ABSOLUTE REDUCTIONS IN EMISSIONS OF CONTAMINANTS Decisions issued by the Minister in 2004 Hlavní znečišťující látky (t/rok) Main Contaminants (t/year) tuhé látky SO NO x 279 C x H y 920 CO CELKEM tuhé látky 1,204 SO 2 1,984 NO x 279 C x H y 920 CO 4,351 TOTAL 8,738 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU Basic Information / National Programmes / EU Funds V roce 2004 byl rovněž vydáno patnáct Rozhodnutí o budoucím převodu práv k přesunu emisních redukčních jednotek skleníkových plynů při realizaci společného projektu v souladu s mechanizmy Kjótského protokolu v celkové maximální výši 597 tis. t. CO2 v letech 2008 až Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 provedeno ZVA Přiložená tabulka sumarizuje všechny akce, kterým byla Fondem v průběhu roku 2004 přiznána definitivní podpora a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s předpokládanými parametry. Z celkového počtu 235 akcí, na které bylo vydáno v roce 2004 definitivní přiznání podpory nesplnili příjemci podpory v 146 případech (tj. cca ve 62,1% případů) předpokládané ekologické efekty. Všechny akce, u nichž nedošlo ke splnění smluvního ekologického efektu byly registrovány v programu 2.4. Celkové přínosy v oblasti ochrany ovzduší v porovnání snížení hlavních znečišťujících látek mezi smlouvami o podpoře a dle předloženými ZVA představují následující odstraněné znečištění: In 2004, fifteen Decisions on the future transfer of rights to reallocate the emission reduction units of greenhouse gases in the implementation of the joint project in accordance with the Kyoto protocol mechanisms in the total maximum amount of 597k tons of CO2 in the period 2008 to 2012 were also approved. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 The table below shows a summary of all projects, approved with final effect in 2004 by the Fund, and expresses the actually achieved environmental effects compared to the designed parameters. Of the total number of 235 projects approved in 2004, the recipients of support did not meet the environmental effects in 146 cases (i.e. approximately in 62,1% cases). All projects where desired environmental effects were not complied with were registered in the programme 2.4. The total benefits in the segment of air protection compared with the reduction in main contaminants between the Contracts on support and in accordance with the submitted Final Project Assessment represent the following elimination of pollution: Snížení hlavních znečišťujících látek (t/rok) Hlavní znečišťující látky % Dle smlouvy o podpoře Dle předloženého ZVA tuhé látky 5 388, ,6 68,6% SO , ,1 65,4% NO x 919,2 601,9 65,5% C x H y 3 787, ,1 63,6% CO , ,0 63,3% CELKEM , ,7 64,7% Reduction in main contaminants (t/year) Main Contaminants % As per contract on support According to FPA submitted solid substances 5, , % SO 2 7, , % NO x % C x H y 3, , % CO 16, , % TOTAL 34, , % Ve smlouvách uváděné ekologické efekty vycházejí z dokumentace a návrhů příjemců podpory, které jsou předkládány Fondu k uzavírání smluv o podpoře. Fond při uzavírání závěrečného vyhodnocení akce v oblasti ochrany ovzduší požaduje splnit uvedené hodnoty na 90 % a to v souladu s příslušným Rozhodnutím ministra a na jeho základě uzavřenou Smlouvou o podpoře. V případě, že není tato podmínka splněna dochází ke krácení přiznané dotace. The environmental effects stipulated in the Contracts follow from the documentation and proposals by the recipients of the support submitted to the Fund for concluding contracts on support. In the Final Project Assessment the Fund requires that the stated values in the segment of air protection are complied with to 90 % according to the Minister s decision and the support contract concluded on that basis. In case of non-compliance, the proposed subsidy is reduced. 18

19 Základní informace / Národní programy / Fondy EU Významné akce v oblasti ochrany ovzduší Příjemce podpory Název opatření Basic Information / National Programmes / EU Funds Náklady celkem (mil. Kč) Podpora celkem (mil. Kč) Dotace 2004 (mil. Kč) Půjčka 2004 (mil. Kč) Město Sobotka Plynofikace ZŠ, MŠ a zdravotního střediska 4,750 3,800 0,911 0,608 Město Boskovice Rekonstrukce systému CZT včetně tepelných zdrojů města Boskovic, okres Blansko 38,490 11,547 10,392 0 Plynofikace Ledečska - sdružení obcí 1., 2. a 3. etapa plynofikace obcí - STL plynovody 95,528 47,764 11,358 0 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Final beneficiary Komplexní recyklace a zneškodnění odpadů obsahujících regulované látky Name of measure Eligible costs per measure (CZK million) 7,242 7,242 1,870 0 Total support Subsidy in 2004 (CZK million) Loan in 2004 (CZK million) Town Sobotka Gas supply for primary school, nursery and medical centre Town Boskovice Gas supply for association of Ledecsko municipalities Association of towns and municipalities of Pilsen region Reconstruction of central heating system including heat sources for the town Boskovice, county Blansko 1st, 2nd and 3rd stages of gas supply for municipalities medium pressure gas lines Comprehensive recycling and disposal of wastes containing regulated substances Significant projects in the air protection segment Komplexní recyklace a zneškodnění odpadů obsahující regulované látky v Plzeňském kraji; Comprehensive recycling and disposal of wastes containing regulated substances in Pilsen region VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Manipulace s chladícími zařízeními na sběrném dvoře; Handling of cooling units at the collection yard Zásobník vyčerpaného freonu z likvidace chladících zařízení; Storage tank for freons collected from liquidated cooling units Rekonstrukce systému CZT ve městě Boskovice; Reconstruction of the central heating system in the town Boskovice Rekonstruovaná kotelna - zdrojová část; Reconstructed boiler room heating source area Rekonstruovaná kotelna - rozvodná část; Reconstructed boiler room heat distribution area 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU III.3 Ochrana přírody a krajiny Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny prováděných nad běžný rámec povinností vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lesním zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění a zákonem č. 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany přírody a krajiny 493,9 miliónů korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 302,9 miliónů korun. Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 vydáno kladné rozhodnutí V roce 2004 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny kladně posouzeno celkem 113 nových akcí. Celkové náklady na jejich realizaci činily tis. Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu ve formě dotace činila tis. Kč a ve formě půjčky tis. Kč. Ekologické přínosy - založení ÚSES 4,92 ha - rekonstrukce parků 62 ha - ošetření stromů ks - výsadba stromů ks - obnova turistických lesních cest 3,32 km - obnova lesa 110,87 ha - odbahnění rybníků 115,02 ha - obnova mokřadu 1,67 ha - realizace plánů péče o zvláště chráněná území 726,79 ha - výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích 3 akce - záchranný program introdukce 1 akce - protierozní opatření 1,86 ha - vybudování suchých poldrů 1,41 ha - zpracování krajských koncepcí ochrany přírody 2 akce - plány péče ke zlepšení životního prostředí 8 akcí Basic Information / National Programmes / EU Funds III.3 Nature and Landscape Conservation The aim of the programme is to support measures helping with nature and landscape conservation, provided above the regular framework of obligations defined by Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Conservation as amended, the Forestry Act No. 289/1995 Coll., as amended and Act No. 334/1992 Coll., on the Protection of the Agricultural Soil Resources Fund, as amended. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure. Last year the Fund incurred CZK 493.9m in the area of nature and landscape conservation and on the other hand it received CZK 302.9m from payments for polluting or damaging this environmental segment. Environmental benefits of projects approved in 2004 In 2004, a total of 113 new projects in the segment of nature and landscape conservation were approved. The total costs for their implementation were CZK 435,357k, of which the required support from the Fund in the form of a subsidy amounted to CZK 366,603k and in the form of a loan to the amount of CZK 1,505k. Environmental benefits - Establishment of environmental stability land systems 4.92 ha - Park reconstruction 62 ha - Tending of trees 3,926 pc - Planting of trees 1,259 pc - Renewal of hiking forest trails 3.32 km - Renewal of forests ha - Removal of sludge from fish-ponds ha - Renewal of marshland 1.67 ha - Realisation of plans of care for specially protected areas ha - Re-purchase of land in specially protected areas 3 projects - Preservation programme introduction 1 project - Erosion control measures 1.86 ha - Construction of dry polders 1.41 ha - Preparation of concepts for regional environmental protection plans 2 projects - Plans for increased care to improve environmental protection 8 projects Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 schváleno závěrečné vyhodnocení Environmental benefits of projects where Final Project Assessment was approved in 2004 V roce 2004 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny schváleno závěrečné vyhodnocení celkem 85 akcí. Celková přiznaná podpora z Fondu činila tis. Kč. In 2004, a total of 85 projects in the segment of nature and landscape conservation were approved. The total support approved from the Fund amounted to CZK 151,114k. 20

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Vodovody, kanalizace a vodní toky 2011

Vodovody, kanalizace a vodní toky 2011 Vodovody, kanalizace a vodní toky 2011 Komentář 1. Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2011 podle krajů (NUTS 3) 1.1 Vodovody 1.1.1 Vodovody počty, délky sítí a zásobovaní obyvatelé 1.1.2 Technické

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT za rok for the year Obsah / Úvodní slovo / Základní informace Contens / Introduction / Basic Information OBSAH CONTENTS I. Úvodní slovo ředitele... 5 II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR... 9 III.

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Člověk a příroda Man and Nature. Výroční zpráva Annual Report 2005

Člověk a příroda Man and Nature. Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Člověk a příroda Man and Nature Státní fond životního prostředí České republiky The State Environmental Fund of the Czech Republic Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Státní fond životního prostředí ČR / State Environmental Fund of the CR

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Státní fond životního prostředí ČR / State Environmental Fund of the CR Státní fond životního prostředí ČR / State Environmental Fund of the CR Státní fond životního prostředí ČR / State Environmental Fund of the CR Obsah / Content Úvodní slovo / Introduction... 3 SFŽP ČR

Více

Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání

Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání Ochrana ovzduší ve státní správě X, Hustopeče, 11. listopadu 2015 Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání Mgr. Pavel Gadas, MŽP Balíček EK k čistému ovzduší pro Evropu

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Příloha č. 3 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení Evropské komise

Příloha č. 3 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení Evropské komise Příloha č. 3 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení Evropské komise Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU); Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Příloha č. 3 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení Evropské komise

Příloha č. 3 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení Evropské komise Příloha č. 3 - Přehled relevantních nařízení, prováděcí legislativy a metodických pokynů a doporučení Evropské komise Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU); Listina základních práv Evropské unie; Nařízení

Více

PROGRAM EFEKT. Jihlava, Informace MPO pro poradce EKIS

PROGRAM EFEKT. Jihlava, Informace MPO pro poradce EKIS PROGRAM EFEKT Jihlava, 24.11.2011 Informace MPO pro poradce EKIS O ČEM TO DNES BUDE? 1. EKIS 2011 - výsledky - vyplacení dotace - vyúčtování v EDS - hříchy 2. EFEKT 2012 - vyhlášení programu - nové aktivity

Více

the Czech municipalities

the Czech municipalities Energy Evropský zemědělský efficiency fond pro rozvoj venkova: Evropa and investuje do RES venkovských oblastí" across the Czech municipalities Ing.Miroslav Šafařík, Ph.D. PORSENNA o.p.s. Transnational

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR Krajské setkání svazu měst a obcí ČR Plzeň 6.10. 2016 Petr Fleišman projektový manažer SFŽP ČR, krajské pracoviště Plzeň Dotační možnosti SFŽP ČR Mezi stěžejní dotační

Více

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the municipalities Howto protectsoil? Legislative approach

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

Phare. Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech

Phare. Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech Phare Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech Pøedmìtem projektu byla výstavba splaškové kanalizace v obcích Horní Blatná a Pernink vèetnì tøí èerpacích stanic odpadních vod. Splašky z obce Horní

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Předpisy související s ochranou životního prostředí

Předpisy související s ochranou životního prostředí Předpisy související s ochranou životního prostředí Ochrana životního prostředí hraje v legislativě velmi významnou roli. Její část je orientována i na stanovení pravidel chování průmyslu a jeho jednotlivých

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Moravská Třebová, 20.10.2016 Ing. Vladimíra Gutwirthová Projektový manažer, Odbor krajských pracovišť Čechy Dotační

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

ÚSES V SYSTÉMU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

ÚSES V SYSTÉMU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV ÚSES V SYSTÉMU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV Mgr. Pavla ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno pavla_stepankova@vuv.cz ABSTRAKT Součást navrhovaných

Více

Regenerace brownfields s využitím finančních nástrojů. Ing. Daniel Foltýnek, CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.

Regenerace brownfields s využitím finančních nástrojů. Ing. Daniel Foltýnek, CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. Regenerace brownfields s využitím finančních nástrojů Ing. Daniel Foltýnek, CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. Regenerace BF s využitím FN Brownfield Redevelopment Types: the A-B-C Model A Sites

Více

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26 Michaela Valentová Institute for Environmental Policy, p.b.c. 120 00 Praha 2 Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz Programmes supporting Pedestrians and Walkability in the Czech Republic Governmental level

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE Zadavatel / Contracting entity: ArcelorMittal Ostrava a.s. sídlem / registered office in Vratimovská 689, Ostrava, postcode 707 02 IČ / ID No.: 45193258 Veřejná zakázka / Tender procedure: Dedusting of

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT Ševčíková J., Vítěz T., Groda B. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Chytrá města a energetika v pracovním programu

Chytrá města a energetika v pracovním programu Chytrá města a energetika v pracovním programu 2016-2017 Ing. Veronika Korittová, NCP pro energii a EURATOM 18. 11. 2015 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách

Více