STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 za rok for the year

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH I. Úvodní slovo ředitele... 5 II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR... 7 III. Národní programy ochrana vod ochrana ovzduší ochrana přírody a krajiny hospodaření s odpady a technologie obnovitelné zdroje energie IV. Fondy Evropské unie Fond soudržnosti Operační program Infrastruktura V. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR v letech VI. Ekonomická situace SFŽP ČR Kontakty Contens / Introduction / Basic Information CONTENTS I. Introductory Word by the Director... 5 II. Basic Information on SEF CR activities... 7 III. National Programmes Water protection Air protection Nature and Landscape Conservation Waste Management and Technologies Renewable Energy Sources IV. European Union Funds Cohesion Fund Operational Programme Infrastructure V. SEF CR Basic Financial Management Data for VI. Economic Situation of SEF CR Contacts

5 I. Úvodní slovo ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Andreje Mudraye VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT I. Introduction by Andrej Mudray, Director of the State Environmental Fund of the Czech Republic 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace ÚVODNÍ SLOVO I. Úvodní slovo ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Andreje Mudraye Vážené dámy, vážení pánové, uplynulý rok 2004 byl pro Státní fond životního prostředí České republiky (Fond) rokem ve znamení přípravy a následné realizace příjmu a implementace projektů financovaných z evropských fondů. Dnem , kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, začala příprava na přijímání žádostí do Operačního programu Infrastruktura (OPI) a Fondu soudržnosti. Zatímco s procesem příjmu žádostí do Fondu soudržnosti byla zkušenost z již před-vstupního nástroje ISPA, tak proces příjmu žádostí do OPI musel Fond sám nastavit. Počty kvalitních projektů, které byly v loňském roce schváleny jasně ukazují, že tyto parametry byly nastaveny dobře a podle potřeb klientů se průběžně vylepšují. Pro Fond je i nadále prioritní oblastí ochrana vod, kam ročně investuje více než polovinu svých prostředků. Realizací projektů v tomto programu dochází k naplňování evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, jejíž podmínky musí být, pod hrozbou sankcí, kompletně splněny do konce roku Contens / Introduction / Basic Information Dear Ladies and Gentleman, INTRODUCTION I. Introduction by Andrej Mudray, Director of the State Environmental Fund of the Czech Republic For the State Environmental Fund of the Czech Republic ( the Fund ) the past year 2004 was a year of preparation and subsequent realization of income and implementation of projects funded from the European Funds. On 1 May 2004, when the Czech Republic became a member of the European Union, preparations for accepting applications for the Operational Programme Infrastructure (OPI) and the Cohesion Fund started. While there was experience with the process of applications for the Cohesion Fund acceptance from the pre-accession tool ISPA, the Fund itself had to set up the process of applications for OPI. The numbers of quality projects, which were approved last year, clearly show that the parameters were set up well and they are continually improved according to the needs of clients. A priority for the Fund continues to be the area of water protection, where more than half of its funds are invested every year. Through realization of projects under this programme the European directive on cleaning the municipal wastewaters, the conditions of which have to be fully met under threat of fines by the end of the year 2010 is being achieved. Rád bych poděkoval všem svým kolegům a spolupracovníkům, kteří se v loňském roce podíleli na technickém i administrativním zajištění národních i evropských programů. I would like to thank all my colleagues and fellow colleagues, who were involved in the technical and administrative implementations of the national and European programmes. 6

7 II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT II. Basic Information on SEF CR Activities 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes ZÁKLADNÍ INFO II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR ( dále jen Fond ) byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, na který navazují prováděcí předpisy Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a Přílohy Směrnice, které popisují vyhlášené programy pro daný rok a upravují podmínky poskytování podpory. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky, jehož ministr ze zákona rozhoduje o použití finančních prostředků Fondu. Poradním orgánem ministra je dle Statutu Rada Fondu, která se skládá ze sedmi zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, šesti zástupců vybraných ministerstev, jednoho zástupce Svazu měst a obcí ČR a jednoho zástupce Asociace hejtmanů ČR. Kancelář Fondu zabezpečuje realizaci podpor, které vyplývají z Rozhodnutí ministra životního prostředí. BASIC INFO II. Basic Information on SEF CR Activities The State Environmental Fund of the Czech Republic (hereinafter referred to as the Fund ) was set by Act No. 388/1991 Coll., on the State Environmental Fund of the Czech Republic, to which the following implementing regulations relate the Charter of the Fund, Rules of Procedure for the Fund s Board, Decree of the Ministry of the Environment on Provision of Financial Resources from the State Environmental Fund of CR and Annexes to the Decree, which set out the conditions for provision of support in the relevant period. The Fund s administrator is the Ministry of the Environment of the Czech Republic, whose Minister makes decisions by law on the use of the Fund s financial resources. The advisory body of the Minister as per the Fund s Charter is the Fund s Board which consists of seven representatives from the House of Deputies of the Czech Parliament, six representatives from selected ministries, one representative from the Union of Local and Municipal Councils of the Czech Republic and one representative from the Association of District Commissioners of the Czech Republic. The Fund s Office takes care of providing financial support following from the Minister s decision. Hlavním úkolem Fondu je zabezpečení celé agendy poskytování finančních podpor. V první fázi se jedná zejména o konzultační a poradenskou činnost, příjem žádostí o podporu a jejich vyhodnocování, dále pak přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra. Po vydání rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu, je na řadě smluvní agenda pro poskytování podpor, agenda smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory, včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání pohledávek a sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo při porušení rozpočtových pravidel. The Fund s task is to take care of the entire agenda of providing financial support. In the first stage it concerns mainly consulting and advice, receiving applications for support and their assessment, preparing proposals for meetings of the Fund s Board and for the Minister s decisions. After the decision of the Minister on granting the support is issued, other activities follow: the contractual agenda for providing support, the agenda of contractual collateralisation for loans provided, releasing of the financial resources to support recipients, including continuous monitoring of the purpose of financial resources used, final evaluation of the use of funds provided and achieved environmental effects, monitoring of loan repayments until final settlement of liabilities and also collecting receivables and imposing penalties for non-compliance with contract terms for the provision of support or for breaches of budgetary rules. 8

9 Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes V oblasti dotační politiky Evropské unie má Fond roli zprostředkujícího subjektu a platební jednotky pro Fond soudržnosti a Operační program Infrastruktura v rámci životního prostředí. Fond se podílí nejen na přípravě a implementaci projektů, ale zároveň i na financování předprojektových nákladů a na spolufinancování samotné realizace těchto projektů Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí. V období byly příjmem Fondu rovněž finanční prostředky uvolněné na realizaci Programu na ozdravení ovzduší (POO) v celkové výši 6,1 miliardy Kč, které byly do Fondu postupně převáděny z Fondu národního majetku v intervalech a částkách stanovených usnesením číslo 711 z Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu formou dotace, půjčky nebo příspěvku na částečnou In the area of the European Union support policy, the Fund has the role of the Intermediate Body and the Payment Unit for the Cohesion Fund and the Operational Programme Infrastructure in the environmental area. The Fund is involved not only in the preparation and implementation of projects, but at the same time also in funding the pre-project costs and in co-funding the implementation of these projects. The Fund s income consists primarily of fines for pollution or damage to specific segments of the environment. During the period the Fund s income also included funds allocated for the implementation of the Air Improvement Programme (AIP) in the total amount of CZK 6.1 bn, that were gradually transferred to the Fund from the National Property Fund in amounts and at intervals as stipulated by Resolution No. 711 of 14 December The Fund provides direct and indirect financial support in the form of a subsidy, a loan or a contribution to partly cover interest úhradu úroků. Hlavními oblastmi podporovaných payments. According to the programmes announced by the programů vyhlašovaných ministerstvem životního Ministry of the Environment, support is provided in the following prostředí jsou: areas: - ochrana vod - ochrana ovzduší - ochrana přírody, krajiny, půdy, využívaní přírodních zdrojů - nakládání s odpady - technologie a výrobků - využití obnovitelných zdrojů energie - spolufinancování programů Evropské unie Water protection Air protection Nature and landscape conservation, soil protection, utilisation of natural resources Waste management Technologies and products Utilisation of renewable energy sources The European Union aid programmes V loňském roce probíhalo sladění národní české legislativy s evropskými normami, např. novelizace zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, zcela nový zákon o integrované prevenci a kontrole průmyslového znečišťování, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon atd.. V časové řadě vykazuje zdrojová část rozpočtu příjmů z úplat, poplatků a pokut nadále degresívní charakter. Harmonisation of the Czech national law with European standards, e.g. amendments of the Act on the Air Protection and of the Ozone Layer of the Earth, an entirely new Act on the Integrated Prevention and Control of Industrial Pollution, the Act on Assessing the Environmental Impacts, the Water Act etc. was carried out last year. The resources part of the budget continues to show a digressive trend in the income from considerations, fees and fines in the time series. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Vláda ČR svým usnesením č. 648 ze dne vyslovila souhlas se sjednáním Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj. Projekt se nazývá Prototypový uhlíkový fond (IBRD/PCF), přičemž zmocněnci pro vykonávání této Dohody jsou ministr životního prostředí a ministr průmyslu a obchodu. The Government of the Czech Republic by its Resolution No. 648 of 30 June 2003 expressed its approval with negotiating a Framework Agreement on Cooperation in Implementation of Projects for Green House Gases Reduction between the Czech Republic and the International Bank for Reconstruction and Development. The project is called the Prototype Carbon Fund (IBRD/PCF) while the Minister for the Environment and the Minister of Trade and Industry are authorised representatives for executing the Agreement. Uzavřená Dohoda mezi MŽP a IBRD/PCF přispívá k naplňování mezinárodních závazků přijatých Českou The Agreement entered into between MoE and IBRD/PCF contributes to fulfilling international commitments accepted by 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes republikou souvisejících se změnou klimatu ( Rámcová the Czech Republic in relation to the climate change (UNO úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol a Framework Convention on the Climate Change, the Kyoto Montreálský protokol ) předpokládá, že realizace Protocol and Montreal Protocol) and anticipates that the společných projektů bude uskutečňována prostřednictvím implementation of the joint projects will be performed through the Státního fondu životního prostředí a České energetické State Environmental Fund and the Czech Energy Agency. In the agentury. V letech 2003 až 2012 nabízí IBRD/PCF period from 2003 to 2012 IBRD/PCF offers the Czech Republic České republice 5,2 mil. USD na nákup emisních redukcí USD 5.2m for the purchase of the emission reductions in the v množství 1,3 mil. tun CO2 za celé sledované období. volume of 1.3m tons of CO2 for the whole period under review. It Prostřednictvím SFŽP ČR se předpokládá do roku 2012 is anticipated that through SEF CR the reduction of emissions in the realizovat množství emisních redukcí ve výši 650 tis. tun volume of 650k tons of CO2 will be implemented by Based CO2. Zprostředkovatel ( SFŽP ČR ) bude na základě on the Minister s decision the mediator (SEF CR) will perform, in rozhodnutí ministra provádět zejména implementaci a particular, the implementation and monitoring of the joint projects monitorování společných projektů, které odsouhlasí PCF. approved by PCF. Stav pracovníků Fondu k byl 151 The number of the Fund s employees as at 31 December 2004 zaměstnanců (82 žen a 69 mužů), což je v porovnání was 151 (82 women and 69 men), which is 1 more compared to s rokem 2003 o 1 pracovníka více. Počet zaměstnanců The number of the Fund s employees follows from a valid Fondu vyplývá z platné Organizační struktury Fondu Organizational structure of the Fund, the number of supported a odvíjí se z počtu podporovaných opatření, potřeb measures, the needs for continuous monitoring of the use of průběžných kontrol o účelovém nakládání s finančními purpose-specific Fund s financial resources on the implementation prostředky Fondu v místě realizace, a rovněž zabezpečení site, and also providing human resources for the EU member členských fondů EU Fond soudržnosti a Operační funds the Cohesion Fund and the Operational Programme program Infrastruktura. Infrastructure. 10

11 Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes Organizační struktura - tisková mluvčí - auditor pro národní programy - řízení lidských zdrojů - auditor pro programy EU - vedoucí krajských pracovišť - interní auditor Ing. František Krejčí náměstek úseku technického Technical Section Deputy Director - vedoucí odboru ochrany vod - vedoucí odboru ochrany ovzduší - vedoucí odboru ochrany přírody, odpadů a technologií - vedoucí odboru obnovitelných zdrojů energie - Head of Water Protection Department - Head of Air Protection Department - Head of Nature Protection, Waste Management and Technologies Department - Head of Renewable Energy Sources Department Ing. Andrej Mudray ředitel Director Ing. Petr Stehlík náměstek úseku ekonomického Economic Section Deputy Director - vedoucí odboru hodnocení a financování akcí A - vedoucí odboru hodnocení a financování akcí B - vedoucí odboru účetnictví a rozpočtu - vedoucí odboru Fondu soudržnosti - Head of Department for Evalution and Financing of Activities A - Head of Department for Evalution and Financing of Activities B - Head of Accounting and Budget Management Department - Head of Department for Cohesion Fund Organisational structure - Press person - Auditor for National Programmes - Human Resources Management - Auditor for EU Programmes - Head of Regional Offices - Internal auditor Mgr. Pavel Slípek náměstek úseku organizačně-právního Organisational and Legal Section Deputy Director - vedoucí odboru právního - vedoucí oddělení IT - vedoucí oddělení pohledávek - vedoucí odboru příjmu žádostí - vedoucí oddělení smluv - Head of Legal Department - Head of IT Department - Head of Receivables Department - Head of Department for Applications Acceptance - Head of Contracting Department VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT 11

12 Čistírna odpadních vod v obci Ivaň; Wastewater treatment plant in municipality Ivan

13 III. Národní programy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT III. National Programmes 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU NÁRODNÍ PROGRAMY III. Národní programy Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR je poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů, které jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami. V každém z programů je prováděn samostatný výběr a hodnocení akcí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR jsou definovány v dokumentu Směrnice Ministerstva životního prostředí. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy I a II k této Směrnici. V roce 2004 byly vyhlášeny následující programy: III.1 Ochrana vod Ochrana vod, zejména pak ochrana zdrojů pitné vody a výstavba či rekonstrukce čistíren odpadních vod, je prioritou Státního fondu životního prostředí ČR. Více než 50% prostředků Fondu jde právě do oblasti vodního hospodářství. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura nebo Fondu soudržnosti. Basic Information / National Programmes / EU Funds NATIONAL PROGRAMMES III. National Programmes Support from the State Environmental Fund of the Czech Republic is provided within the scope of individual declared programmes defined by technical and environmental conditions. Individual project selections and evaluations are performed in each programme. The basic approaches to providing financial resources from the SEF CR are defined in the Decree of the Ministry of the Environment. The form and focus of support are stipulated in Annexes I and II to this Decree, subject to external and internal economic conditions. The following programmes were declared in 2004: III.1 Water protection Water protection, in particular protection of drinking water sources and construction or re- construction of wastewater treatment plants is a priority for the State Environmental Fund of CR. More than 50% of the Fund s resources are directed specifically into the area of water management. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure or from the Cohesion Fund. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany vod 2,003 miliardy korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 1,604 miliardy korun. Last year the Fund incurred CZK 2.003bn in the area of water protection and on the other hand it received CZK 1.604bn from payments for polluting or damaging this environmental segment. Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2004 Environmental benefits of projects approved in 2004 V oblasti ochrany vod bylo v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 58 Rozhodnutí (národní programy) o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 1 392,5 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za SFŽP ČR budou činit mil. In the water protection segment, the Minister of the Environment issued 58 project approvals (National programmes) in support of the construction of wastewater treatment plants and sewerage. The total cost of implementing the projects (expressed as the base for calculation of support) was CZK 1,392.5m, while the total amount of support provided by SEF CR will amount to CZK 1,057m. By providing funds for implementing measures it will 14

15 Základní informace / Národní programy / Fondy EU Kč. Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost likvidace znečištění ve výši 1 644,78 tun CHSK a 789,68 tun nerozpuštěných látek za rok. Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 provedeno ZVA Přiložená tabulka sumarizuje všechny akce, kterým byla Fondem v průběhu roku 2004 přiznána definitivní podpora a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s projektovanými parametry. Celkové přínosy ze106 akcí ve snížení znečištění vod, na které bylo vydáno definitivní přiznání podpory, představují následující odstraněné znečištění: Basic Information / National Programmes / EU Funds be possible to eliminate water pollution, in particular 1, tons of chemical oxygen demand (COD) and tons of suspended solids (SS) per year. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 The table below shows a summary of all projects, approved with final effect in 2004 by the Fund, and expresses the actually achieved environmental effects compared to the designed parameters. Total benefits from 106 projects in reducing the water pollution, to which support was granted with final effect, represent the following elimination of pollution: Znečišťující látka Snížení dle smlouvy o podpoře t/ rok Snížení dle ZVA předloženého t/rok % NL 2007,8 1494,2 74,4 BSK ,7 3628,5 111,5 CHSK 3236,8 3534,4 109,2 Contaminant Reduction under support contract in tons/year Reduction according to presented FPA in tons/year SS 2, , BOD 5 3, , COD 3, , Ve smlouvách uváděné ekologické efekty vycházejí z kapacity budovaného zařízení na likvidaci znečištění vypouštěného do povrchových vod. Fond při uzavření závěrečného vyhodnocení akce požaduje splnit uvedené hodnoty na 80 %, uvažuje se 20 % rezervní kapacita pro budoucí rozvoj obce. The environmental effects stipulated in the Contracts follow from the capacity of facilities under construction designed for elimination of pollution discharged into surface waters. In the Final Project Assessment (FPA) the Fund requires that the stated values should be complied with to 80%, and considers 20% as a reserve capacity for the future development of the municipality. Významné akce v oblasti ochrany vod uvedené v roce 2004 do trvalého provozu. Příjemce podpory Program 1.1 Střední zdroje Název opatření Náklady akce celkem Podpora celkem mil. Kč Dotace celkem poskytnutá* % Půjčka celkem poskytnutá* Čistírna - Zájmové sdružení obcí ČOV pro obce Kozolupy,Bdeněves a město Touškov 50,437 27,900 20,250 5,400 Výstavbou společné ČOV 3500 EO a páteře kanalizační sítě v délce m bylo vyřešeno odvedení a vyčištění odpadních vod, které odtékaly lokálními větvemi dešťové kanalizace přímo do řeky Mže. Obec Pasohlávky ČOV a kanalizace Pasohlávky 58,655 46,920 31,671 11,730 Předmětem podpory bylo vybudování splaškové kanalizace s kombinací čerpání v délce m a rozšíření stávající mechanicko - biologické ČOV na kapacitu EO. Realizací akce došlo k eliminaci znečištění, ke zlepšení vodohospodářských a hygienických poměrů horní nádrže vodního díla Nové Mlýny. Program 1.2 Ochrana zdrojů pitné vody mil. Kč Obec Jirny ČOV a kanalizace 37,231 27,831 20,873 6,958 Předmětem podpory byla výstavba splaškové kanalizace celkové délky m, která umožňuje hygienické odvádění splaškových vod z objektů na vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě EO.Realizací předmětné stavby došlo ke zlepšení hygienických poměrů v PHO vodních zdrojů Jirenské jímací oblasti, odkud je zásobováno cca obyvatel. Obec Ivaň Kanalizace a ČOV 48,991 39,196 26,455 9,798 Předmětem podpory bylo vybudování mechanicko - biologické ČOV pro EO a splaškové kanalizace v celkové délce m. Obec Ivaň se nachází v území pásma hygienické ochrany (PHO) vodního zdroje Ivaň. Realizací stavby došlo ke zlepšení vodohospodářských a hygienických poměrů dané lokality, zejména vodního toku Jihlava a zdroje pitné vody Ivaň. Program 1.5 Rozšíření kanalizačních systémů mil. Kč Město Rýmařov Splašková kanalizace 81,923 63,764 57,387 0 Předmětem podpory byla výstavba splaškové kanalizace o celkové délce m. Odpadní vody jsou odvedeny na městskou ČOV. Město Dačice Odkanalizování obcí Bílkov a Borek 26,457 15,072 7,536 7,536 Předmětem podpory byla stavba kanalizace v obcích Bílkov a Borek, které jsou místními částmi města Dačice. Celkem bylo vybudováno m kanalizace, z toho m gravitační kanalizace a m výtlačných řadů a 2 čerpací stanice. Odpadní vody jsou odvedeny na ČOV Dačice. *Pozn. V roce 2003 byly stavby dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu, v roce 2004 byly uvedeny do trvalého provozu, z tohoto důvodu financování ze strany SFŽP formou podpory proběhlo převážně před rokem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU Final beneficiary Programme 1.1 Medium sources Name of measure Total project costs Total support CZK million Total subsidy provided* Total subsidy provided* WWTP Association of interested municipalities WWTP for municipalities Kozolupy, Bdeneves and town Touškov Construction of communal WWTP for 3,500 e.p. and trunk sewer in the length of 6,419 meters solved the disposal and treatment of sewage that was discharged through local rainwater sewers without treatment directly to the river Mze. Municipality Pasohlavky WWTP and sewerage Pasohlavky Support for construction of municipal wastewater sewerage with combined pumping in the length of 6,500 meters and enlargement of the existing mechanical - biological WWTP up to the capacity for 4,000 e.p. The completed project eliminated pollution, improved water management and hygienic conditions in the upper part of the water reservoir Nove Mlyny. Programme 1.2 Protection of drinking water sources CZK million Municipality Jirny WWTP and sewerage Support for construction of municipal wastewater sewerage in the total length of 5,487 meters that facilitates hygienic discharge of municipal wastewater from buildings to constructed mechanical - biological WWTP for 1,500 e.p. The completed construction improved hygienic conditions in the zone of hygienic protection of drinking water resources of Jirenska catchment area, from where drinking water is supplied to approx. 5,600 population. Municipality Ivan Sewerage and WWTP Support for construction of municipal mechanical - biological WWTP for 1,000 e.p. and municipal wastewater sewerage in the total length of 4,990 meters. The municipality Ivan is located in the zone of hygienic protection of drinking water resources Ivan. The construction improved water management and hygienic conditions of the given location, especially with regard to the river Jihlava and the drinking water resources Ivan. Programme 1.5 Extension of sewerage systems Basic Information / National Programmes / EU Funds Significant projects in the water protection segment put into permanent operation in CZK million Town Rymarov Sewerage system Support for construction of municipal wastewater sewerage in the total length of 15,323 meters. Municipal wastewater sewers are connected to the municipal WWTP. Town Dacice Sewerage for municipalities Bilkov and Borek Support for construction of municipal wastewater sewerage in the municipalities Bilkov and Borek, which are boroughs of the town Dacice. The municipal wastewater sewerage was constructed in the total length of 5,847 meters, of which 3,077 meters represent gravity sewerage and 2,770 meters the pressure sewers with 2 pumping stations. The municipal wastewater sewers are connected to the municipal WWTP Dacice. *Note: Constructions were completed and put into a trial operation in 2003 and into permanent operation in 2004, therefore the funding from SEF in the form of support was provided mostly prior to Čistírna odpadních vod v obci Jalubí; Wastewater treatment plant in municipality Jalubi Čistírna odpadních vod v obci Pasohlávky; Wastewater treatment plant in municipality Pasohlavky Čistírna odpadních vod pro obce Kozolupy,Bdeněves a město Touškov; Wastewater treatment plant for municipalities Kozolupy, Bdeneves and the town Touskov 16

17 Základní informace / Národní programy / Fondy EU III.2 Ochrana ovzduší Cílem programu je snížení emisí látek a CO2 u zdrojů znečišťování ovzduší s důrazem na energeticky úsporné řešení, včetně vytváření předpokladů k rekonstrukci zdrojů znečišťování ovzduší rozvojem infrastruktury v obcích. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany ovzduší 1,024 miliardy korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 765,2 miliónů korun. Ekologické přínosy s kladným Rozhodnutím v roce 2004 V oblasti ochrany ovzduší bylo v roce 2004 vydáno ministrem životního prostředí 85 Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Podpora byla směřována zejména na výstavbu a rekonstrukci kotelen, mimo jiné i s využitím kombinované výroby tepla a elektrické energie, na plošnou plynofikaci malých obcí, zneškodnění a likvidaci odpadů obsahujících regulované látky poškozující ozónovou vrstvu Země, zpracování územních programů snižování emisí a imisí. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 511,7 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za Fond budou činit 294 mil. Kč. Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost odstranění následujícího množství emisí znečišťujících látek: Basic Information / National Programmes / EU Funds III.2 Air protection The objective of the programme is reduction of emission of substances and CO2 at the sources of air pollution with the emphasis on energy saving solutions, including creating preconditions for reconstruction of pollution sources through the development of the municipal infrastructure. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure. Last year the Fund incurred CZK 1.024bn in the area of water protection and on the other hand it received CZK 765.2m from payments for polluting or damaging this environmental segment. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 In the air protection segment, the Minister of the Environment issued 85 approvals to provide support in The support was channelled, in particular into the construction and reconstruction of boiler houses, utilising also combined heat and electric power production, full-scale installations of gas mains in small municipalities, disposal and liquidation of waste containing regulated harmful substances damaging the Earth ozone layer, preparation of territorial programmes for emissions and ground level contaminant reduction. The sum of total costs for the implementation of individual projects (expressed as the base for calculation of support) was CZK 511.7m, where total support by the Fund amounted to CZK 294m. By providing the funds it will be possible to liquidate the following quantities of emitted contaminants: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT ABSOLUTNÍ SNÍŽENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK vydaná Rozhodnutí ministra v roce 2004 ABSOLUTE REDUCTIONS IN EMISSIONS OF CONTAMINANTS Decisions issued by the Minister in 2004 Hlavní znečišťující látky (t/rok) Main Contaminants (t/year) tuhé látky SO NO x 279 C x H y 920 CO CELKEM tuhé látky 1,204 SO 2 1,984 NO x 279 C x H y 920 CO 4,351 TOTAL 8,738 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU Basic Information / National Programmes / EU Funds V roce 2004 byl rovněž vydáno patnáct Rozhodnutí o budoucím převodu práv k přesunu emisních redukčních jednotek skleníkových plynů při realizaci společného projektu v souladu s mechanizmy Kjótského protokolu v celkové maximální výši 597 tis. t. CO2 v letech 2008 až Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 provedeno ZVA Přiložená tabulka sumarizuje všechny akce, kterým byla Fondem v průběhu roku 2004 přiznána definitivní podpora a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s předpokládanými parametry. Z celkového počtu 235 akcí, na které bylo vydáno v roce 2004 definitivní přiznání podpory nesplnili příjemci podpory v 146 případech (tj. cca ve 62,1% případů) předpokládané ekologické efekty. Všechny akce, u nichž nedošlo ke splnění smluvního ekologického efektu byly registrovány v programu 2.4. Celkové přínosy v oblasti ochrany ovzduší v porovnání snížení hlavních znečišťujících látek mezi smlouvami o podpoře a dle předloženými ZVA představují následující odstraněné znečištění: In 2004, fifteen Decisions on the future transfer of rights to reallocate the emission reduction units of greenhouse gases in the implementation of the joint project in accordance with the Kyoto protocol mechanisms in the total maximum amount of 597k tons of CO2 in the period 2008 to 2012 were also approved. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 The table below shows a summary of all projects, approved with final effect in 2004 by the Fund, and expresses the actually achieved environmental effects compared to the designed parameters. Of the total number of 235 projects approved in 2004, the recipients of support did not meet the environmental effects in 146 cases (i.e. approximately in 62,1% cases). All projects where desired environmental effects were not complied with were registered in the programme 2.4. The total benefits in the segment of air protection compared with the reduction in main contaminants between the Contracts on support and in accordance with the submitted Final Project Assessment represent the following elimination of pollution: Snížení hlavních znečišťujících látek (t/rok) Hlavní znečišťující látky % Dle smlouvy o podpoře Dle předloženého ZVA tuhé látky 5 388, ,6 68,6% SO , ,1 65,4% NO x 919,2 601,9 65,5% C x H y 3 787, ,1 63,6% CO , ,0 63,3% CELKEM , ,7 64,7% Reduction in main contaminants (t/year) Main Contaminants % As per contract on support According to FPA submitted solid substances 5, , % SO 2 7, , % NO x % C x H y 3, , % CO 16, , % TOTAL 34, , % Ve smlouvách uváděné ekologické efekty vycházejí z dokumentace a návrhů příjemců podpory, které jsou předkládány Fondu k uzavírání smluv o podpoře. Fond při uzavírání závěrečného vyhodnocení akce v oblasti ochrany ovzduší požaduje splnit uvedené hodnoty na 90 % a to v souladu s příslušným Rozhodnutím ministra a na jeho základě uzavřenou Smlouvou o podpoře. V případě, že není tato podmínka splněna dochází ke krácení přiznané dotace. The environmental effects stipulated in the Contracts follow from the documentation and proposals by the recipients of the support submitted to the Fund for concluding contracts on support. In the Final Project Assessment the Fund requires that the stated values in the segment of air protection are complied with to 90 % according to the Minister s decision and the support contract concluded on that basis. In case of non-compliance, the proposed subsidy is reduced. 18

19 Základní informace / Národní programy / Fondy EU Významné akce v oblasti ochrany ovzduší Příjemce podpory Název opatření Basic Information / National Programmes / EU Funds Náklady celkem (mil. Kč) Podpora celkem (mil. Kč) Dotace 2004 (mil. Kč) Půjčka 2004 (mil. Kč) Město Sobotka Plynofikace ZŠ, MŠ a zdravotního střediska 4,750 3,800 0,911 0,608 Město Boskovice Rekonstrukce systému CZT včetně tepelných zdrojů města Boskovic, okres Blansko 38,490 11,547 10,392 0 Plynofikace Ledečska - sdružení obcí 1., 2. a 3. etapa plynofikace obcí - STL plynovody 95,528 47,764 11,358 0 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Final beneficiary Komplexní recyklace a zneškodnění odpadů obsahujících regulované látky Name of measure Eligible costs per measure (CZK million) 7,242 7,242 1,870 0 Total support Subsidy in 2004 (CZK million) Loan in 2004 (CZK million) Town Sobotka Gas supply for primary school, nursery and medical centre Town Boskovice Gas supply for association of Ledecsko municipalities Association of towns and municipalities of Pilsen region Reconstruction of central heating system including heat sources for the town Boskovice, county Blansko 1st, 2nd and 3rd stages of gas supply for municipalities medium pressure gas lines Comprehensive recycling and disposal of wastes containing regulated substances Significant projects in the air protection segment Komplexní recyklace a zneškodnění odpadů obsahující regulované látky v Plzeňském kraji; Comprehensive recycling and disposal of wastes containing regulated substances in Pilsen region VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Manipulace s chladícími zařízeními na sběrném dvoře; Handling of cooling units at the collection yard Zásobník vyčerpaného freonu z likvidace chladících zařízení; Storage tank for freons collected from liquidated cooling units Rekonstrukce systému CZT ve městě Boskovice; Reconstruction of the central heating system in the town Boskovice Rekonstruovaná kotelna - zdrojová část; Reconstructed boiler room heating source area Rekonstruovaná kotelna - rozvodná část; Reconstructed boiler room heat distribution area 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU III.3 Ochrana přírody a krajiny Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny prováděných nad běžný rámec povinností vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lesním zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění a zákonem č. 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany přírody a krajiny 493,9 miliónů korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 302,9 miliónů korun. Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 vydáno kladné rozhodnutí V roce 2004 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny kladně posouzeno celkem 113 nových akcí. Celkové náklady na jejich realizaci činily tis. Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu ve formě dotace činila tis. Kč a ve formě půjčky tis. Kč. Ekologické přínosy - založení ÚSES 4,92 ha - rekonstrukce parků 62 ha - ošetření stromů ks - výsadba stromů ks - obnova turistických lesních cest 3,32 km - obnova lesa 110,87 ha - odbahnění rybníků 115,02 ha - obnova mokřadu 1,67 ha - realizace plánů péče o zvláště chráněná území 726,79 ha - výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích 3 akce - záchranný program introdukce 1 akce - protierozní opatření 1,86 ha - vybudování suchých poldrů 1,41 ha - zpracování krajských koncepcí ochrany přírody 2 akce - plány péče ke zlepšení životního prostředí 8 akcí Basic Information / National Programmes / EU Funds III.3 Nature and Landscape Conservation The aim of the programme is to support measures helping with nature and landscape conservation, provided above the regular framework of obligations defined by Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Conservation as amended, the Forestry Act No. 289/1995 Coll., as amended and Act No. 334/1992 Coll., on the Protection of the Agricultural Soil Resources Fund, as amended. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure. Last year the Fund incurred CZK 493.9m in the area of nature and landscape conservation and on the other hand it received CZK 302.9m from payments for polluting or damaging this environmental segment. Environmental benefits of projects approved in 2004 In 2004, a total of 113 new projects in the segment of nature and landscape conservation were approved. The total costs for their implementation were CZK 435,357k, of which the required support from the Fund in the form of a subsidy amounted to CZK 366,603k and in the form of a loan to the amount of CZK 1,505k. Environmental benefits - Establishment of environmental stability land systems 4.92 ha - Park reconstruction 62 ha - Tending of trees 3,926 pc - Planting of trees 1,259 pc - Renewal of hiking forest trails 3.32 km - Renewal of forests ha - Removal of sludge from fish-ponds ha - Renewal of marshland 1.67 ha - Realisation of plans of care for specially protected areas ha - Re-purchase of land in specially protected areas 3 projects - Preservation programme introduction 1 project - Erosion control measures 1.86 ha - Construction of dry polders 1.41 ha - Preparation of concepts for regional environmental protection plans 2 projects - Plans for increased care to improve environmental protection 8 projects Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 schváleno závěrečné vyhodnocení Environmental benefits of projects where Final Project Assessment was approved in 2004 V roce 2004 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny schváleno závěrečné vyhodnocení celkem 85 akcí. Celková přiznaná podpora z Fondu činila tis. Kč. In 2004, a total of 85 projects in the segment of nature and landscape conservation were approved. The total support approved from the Fund amounted to CZK 151,114k. 20

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

The NANs references. Table of contents. Dato: 23.02.09 SST

The NANs references. Table of contents. Dato: 23.02.09 SST The NANs references Dato: 23.02.09 SST Table of contents The NANs references... 1 Austria... 2 Belgium Flanders... 2 Cyprus... 2 Czech Republic... 2 Finland... 7 Great Britain... 7 Greece... 7 Hungary...

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR

NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR NÁRODNÍ ROGRMY SFŽ ČR Směrnice MŽ definuje základní pravidla o poskytování finančních prostředků ze SFŽ ČR. Dotační programy, které byly vyhlášeny pro rok 2005 a podmínky podání žádosti jsou obsaženy v

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV cs Commission Regulation (EC) No 621/2004 Nařízení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E Příklady dobré praxe ve státním sektoru Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy 1 Co víme o budovách Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions from

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí

Více

PŘÍLOHA G EKONOMICKÉ NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ

PŘÍLOHA G EKONOMICKÉ NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Metainformation System MIDAS

Metainformation System MIDAS Metainformation System MIDAS as an On-Line Catalogue of Geodata of Public Administration in the transformation process Eva Pauknerová, CAGI in name of the MIDAS project team of CAGI Bronislava Horáková,

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS VLIV ZMĚNY SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA PRODUKCI JEHO VYUŽITELNÝCH A NEVYUŽITELNÝCH

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100

Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100 Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100 Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Ing. Stanislav Bíža 1 Agenda Postup bezpečnostního projektu Představení BSI-Standardu 100 Začlenění

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více