STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 za rok for the year

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH I. Úvodní slovo ředitele... 5 II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR... 7 III. Národní programy ochrana vod ochrana ovzduší ochrana přírody a krajiny hospodaření s odpady a technologie obnovitelné zdroje energie IV. Fondy Evropské unie Fond soudržnosti Operační program Infrastruktura V. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR v letech VI. Ekonomická situace SFŽP ČR Kontakty Contens / Introduction / Basic Information CONTENTS I. Introductory Word by the Director... 5 II. Basic Information on SEF CR activities... 7 III. National Programmes Water protection Air protection Nature and Landscape Conservation Waste Management and Technologies Renewable Energy Sources IV. European Union Funds Cohesion Fund Operational Programme Infrastructure V. SEF CR Basic Financial Management Data for VI. Economic Situation of SEF CR Contacts

5 I. Úvodní slovo ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Andreje Mudraye VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT I. Introduction by Andrej Mudray, Director of the State Environmental Fund of the Czech Republic 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace ÚVODNÍ SLOVO I. Úvodní slovo ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Andreje Mudraye Vážené dámy, vážení pánové, uplynulý rok 2004 byl pro Státní fond životního prostředí České republiky (Fond) rokem ve znamení přípravy a následné realizace příjmu a implementace projektů financovaných z evropských fondů. Dnem , kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, začala příprava na přijímání žádostí do Operačního programu Infrastruktura (OPI) a Fondu soudržnosti. Zatímco s procesem příjmu žádostí do Fondu soudržnosti byla zkušenost z již před-vstupního nástroje ISPA, tak proces příjmu žádostí do OPI musel Fond sám nastavit. Počty kvalitních projektů, které byly v loňském roce schváleny jasně ukazují, že tyto parametry byly nastaveny dobře a podle potřeb klientů se průběžně vylepšují. Pro Fond je i nadále prioritní oblastí ochrana vod, kam ročně investuje více než polovinu svých prostředků. Realizací projektů v tomto programu dochází k naplňování evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, jejíž podmínky musí být, pod hrozbou sankcí, kompletně splněny do konce roku Contens / Introduction / Basic Information Dear Ladies and Gentleman, INTRODUCTION I. Introduction by Andrej Mudray, Director of the State Environmental Fund of the Czech Republic For the State Environmental Fund of the Czech Republic ( the Fund ) the past year 2004 was a year of preparation and subsequent realization of income and implementation of projects funded from the European Funds. On 1 May 2004, when the Czech Republic became a member of the European Union, preparations for accepting applications for the Operational Programme Infrastructure (OPI) and the Cohesion Fund started. While there was experience with the process of applications for the Cohesion Fund acceptance from the pre-accession tool ISPA, the Fund itself had to set up the process of applications for OPI. The numbers of quality projects, which were approved last year, clearly show that the parameters were set up well and they are continually improved according to the needs of clients. A priority for the Fund continues to be the area of water protection, where more than half of its funds are invested every year. Through realization of projects under this programme the European directive on cleaning the municipal wastewaters, the conditions of which have to be fully met under threat of fines by the end of the year 2010 is being achieved. Rád bych poděkoval všem svým kolegům a spolupracovníkům, kteří se v loňském roce podíleli na technickém i administrativním zajištění národních i evropských programů. I would like to thank all my colleagues and fellow colleagues, who were involved in the technical and administrative implementations of the national and European programmes. 6

7 II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT II. Basic Information on SEF CR Activities 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes ZÁKLADNÍ INFO II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR ( dále jen Fond ) byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, na který navazují prováděcí předpisy Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a Přílohy Směrnice, které popisují vyhlášené programy pro daný rok a upravují podmínky poskytování podpory. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky, jehož ministr ze zákona rozhoduje o použití finančních prostředků Fondu. Poradním orgánem ministra je dle Statutu Rada Fondu, která se skládá ze sedmi zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, šesti zástupců vybraných ministerstev, jednoho zástupce Svazu měst a obcí ČR a jednoho zástupce Asociace hejtmanů ČR. Kancelář Fondu zabezpečuje realizaci podpor, které vyplývají z Rozhodnutí ministra životního prostředí. BASIC INFO II. Basic Information on SEF CR Activities The State Environmental Fund of the Czech Republic (hereinafter referred to as the Fund ) was set by Act No. 388/1991 Coll., on the State Environmental Fund of the Czech Republic, to which the following implementing regulations relate the Charter of the Fund, Rules of Procedure for the Fund s Board, Decree of the Ministry of the Environment on Provision of Financial Resources from the State Environmental Fund of CR and Annexes to the Decree, which set out the conditions for provision of support in the relevant period. The Fund s administrator is the Ministry of the Environment of the Czech Republic, whose Minister makes decisions by law on the use of the Fund s financial resources. The advisory body of the Minister as per the Fund s Charter is the Fund s Board which consists of seven representatives from the House of Deputies of the Czech Parliament, six representatives from selected ministries, one representative from the Union of Local and Municipal Councils of the Czech Republic and one representative from the Association of District Commissioners of the Czech Republic. The Fund s Office takes care of providing financial support following from the Minister s decision. Hlavním úkolem Fondu je zabezpečení celé agendy poskytování finančních podpor. V první fázi se jedná zejména o konzultační a poradenskou činnost, příjem žádostí o podporu a jejich vyhodnocování, dále pak přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra. Po vydání rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu, je na řadě smluvní agenda pro poskytování podpor, agenda smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory, včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání pohledávek a sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo při porušení rozpočtových pravidel. The Fund s task is to take care of the entire agenda of providing financial support. In the first stage it concerns mainly consulting and advice, receiving applications for support and their assessment, preparing proposals for meetings of the Fund s Board and for the Minister s decisions. After the decision of the Minister on granting the support is issued, other activities follow: the contractual agenda for providing support, the agenda of contractual collateralisation for loans provided, releasing of the financial resources to support recipients, including continuous monitoring of the purpose of financial resources used, final evaluation of the use of funds provided and achieved environmental effects, monitoring of loan repayments until final settlement of liabilities and also collecting receivables and imposing penalties for non-compliance with contract terms for the provision of support or for breaches of budgetary rules. 8

9 Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes V oblasti dotační politiky Evropské unie má Fond roli zprostředkujícího subjektu a platební jednotky pro Fond soudržnosti a Operační program Infrastruktura v rámci životního prostředí. Fond se podílí nejen na přípravě a implementaci projektů, ale zároveň i na financování předprojektových nákladů a na spolufinancování samotné realizace těchto projektů Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí. V období byly příjmem Fondu rovněž finanční prostředky uvolněné na realizaci Programu na ozdravení ovzduší (POO) v celkové výši 6,1 miliardy Kč, které byly do Fondu postupně převáděny z Fondu národního majetku v intervalech a částkách stanovených usnesením číslo 711 z Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu formou dotace, půjčky nebo příspěvku na částečnou In the area of the European Union support policy, the Fund has the role of the Intermediate Body and the Payment Unit for the Cohesion Fund and the Operational Programme Infrastructure in the environmental area. The Fund is involved not only in the preparation and implementation of projects, but at the same time also in funding the pre-project costs and in co-funding the implementation of these projects. The Fund s income consists primarily of fines for pollution or damage to specific segments of the environment. During the period the Fund s income also included funds allocated for the implementation of the Air Improvement Programme (AIP) in the total amount of CZK 6.1 bn, that were gradually transferred to the Fund from the National Property Fund in amounts and at intervals as stipulated by Resolution No. 711 of 14 December The Fund provides direct and indirect financial support in the form of a subsidy, a loan or a contribution to partly cover interest úhradu úroků. Hlavními oblastmi podporovaných payments. According to the programmes announced by the programů vyhlašovaných ministerstvem životního Ministry of the Environment, support is provided in the following prostředí jsou: areas: - ochrana vod - ochrana ovzduší - ochrana přírody, krajiny, půdy, využívaní přírodních zdrojů - nakládání s odpady - technologie a výrobků - využití obnovitelných zdrojů energie - spolufinancování programů Evropské unie Water protection Air protection Nature and landscape conservation, soil protection, utilisation of natural resources Waste management Technologies and products Utilisation of renewable energy sources The European Union aid programmes V loňském roce probíhalo sladění národní české legislativy s evropskými normami, např. novelizace zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, zcela nový zákon o integrované prevenci a kontrole průmyslového znečišťování, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon atd.. V časové řadě vykazuje zdrojová část rozpočtu příjmů z úplat, poplatků a pokut nadále degresívní charakter. Harmonisation of the Czech national law with European standards, e.g. amendments of the Act on the Air Protection and of the Ozone Layer of the Earth, an entirely new Act on the Integrated Prevention and Control of Industrial Pollution, the Act on Assessing the Environmental Impacts, the Water Act etc. was carried out last year. The resources part of the budget continues to show a digressive trend in the income from considerations, fees and fines in the time series. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Vláda ČR svým usnesením č. 648 ze dne vyslovila souhlas se sjednáním Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj. Projekt se nazývá Prototypový uhlíkový fond (IBRD/PCF), přičemž zmocněnci pro vykonávání této Dohody jsou ministr životního prostředí a ministr průmyslu a obchodu. The Government of the Czech Republic by its Resolution No. 648 of 30 June 2003 expressed its approval with negotiating a Framework Agreement on Cooperation in Implementation of Projects for Green House Gases Reduction between the Czech Republic and the International Bank for Reconstruction and Development. The project is called the Prototype Carbon Fund (IBRD/PCF) while the Minister for the Environment and the Minister of Trade and Industry are authorised representatives for executing the Agreement. Uzavřená Dohoda mezi MŽP a IBRD/PCF přispívá k naplňování mezinárodních závazků přijatých Českou The Agreement entered into between MoE and IBRD/PCF contributes to fulfilling international commitments accepted by 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes republikou souvisejících se změnou klimatu ( Rámcová the Czech Republic in relation to the climate change (UNO úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol a Framework Convention on the Climate Change, the Kyoto Montreálský protokol ) předpokládá, že realizace Protocol and Montreal Protocol) and anticipates that the společných projektů bude uskutečňována prostřednictvím implementation of the joint projects will be performed through the Státního fondu životního prostředí a České energetické State Environmental Fund and the Czech Energy Agency. In the agentury. V letech 2003 až 2012 nabízí IBRD/PCF period from 2003 to 2012 IBRD/PCF offers the Czech Republic České republice 5,2 mil. USD na nákup emisních redukcí USD 5.2m for the purchase of the emission reductions in the v množství 1,3 mil. tun CO2 za celé sledované období. volume of 1.3m tons of CO2 for the whole period under review. It Prostřednictvím SFŽP ČR se předpokládá do roku 2012 is anticipated that through SEF CR the reduction of emissions in the realizovat množství emisních redukcí ve výši 650 tis. tun volume of 650k tons of CO2 will be implemented by Based CO2. Zprostředkovatel ( SFŽP ČR ) bude na základě on the Minister s decision the mediator (SEF CR) will perform, in rozhodnutí ministra provádět zejména implementaci a particular, the implementation and monitoring of the joint projects monitorování společných projektů, které odsouhlasí PCF. approved by PCF. Stav pracovníků Fondu k byl 151 The number of the Fund s employees as at 31 December 2004 zaměstnanců (82 žen a 69 mužů), což je v porovnání was 151 (82 women and 69 men), which is 1 more compared to s rokem 2003 o 1 pracovníka více. Počet zaměstnanců The number of the Fund s employees follows from a valid Fondu vyplývá z platné Organizační struktury Fondu Organizational structure of the Fund, the number of supported a odvíjí se z počtu podporovaných opatření, potřeb measures, the needs for continuous monitoring of the use of průběžných kontrol o účelovém nakládání s finančními purpose-specific Fund s financial resources on the implementation prostředky Fondu v místě realizace, a rovněž zabezpečení site, and also providing human resources for the EU member členských fondů EU Fond soudržnosti a Operační funds the Cohesion Fund and the Operational Programme program Infrastruktura. Infrastructure. 10

11 Úvodní slovo / Základní informace / Národní programy Introduction / Basic Information / National programmes Organizační struktura - tisková mluvčí - auditor pro národní programy - řízení lidských zdrojů - auditor pro programy EU - vedoucí krajských pracovišť - interní auditor Ing. František Krejčí náměstek úseku technického Technical Section Deputy Director - vedoucí odboru ochrany vod - vedoucí odboru ochrany ovzduší - vedoucí odboru ochrany přírody, odpadů a technologií - vedoucí odboru obnovitelných zdrojů energie - Head of Water Protection Department - Head of Air Protection Department - Head of Nature Protection, Waste Management and Technologies Department - Head of Renewable Energy Sources Department Ing. Andrej Mudray ředitel Director Ing. Petr Stehlík náměstek úseku ekonomického Economic Section Deputy Director - vedoucí odboru hodnocení a financování akcí A - vedoucí odboru hodnocení a financování akcí B - vedoucí odboru účetnictví a rozpočtu - vedoucí odboru Fondu soudržnosti - Head of Department for Evalution and Financing of Activities A - Head of Department for Evalution and Financing of Activities B - Head of Accounting and Budget Management Department - Head of Department for Cohesion Fund Organisational structure - Press person - Auditor for National Programmes - Human Resources Management - Auditor for EU Programmes - Head of Regional Offices - Internal auditor Mgr. Pavel Slípek náměstek úseku organizačně-právního Organisational and Legal Section Deputy Director - vedoucí odboru právního - vedoucí oddělení IT - vedoucí oddělení pohledávek - vedoucí odboru příjmu žádostí - vedoucí oddělení smluv - Head of Legal Department - Head of IT Department - Head of Receivables Department - Head of Department for Applications Acceptance - Head of Contracting Department VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT 11

12 Čistírna odpadních vod v obci Ivaň; Wastewater treatment plant in municipality Ivan

13 III. Národní programy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT III. National Programmes 13

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU NÁRODNÍ PROGRAMY III. Národní programy Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR je poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů, které jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami. V každém z programů je prováděn samostatný výběr a hodnocení akcí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR jsou definovány v dokumentu Směrnice Ministerstva životního prostředí. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy I a II k této Směrnici. V roce 2004 byly vyhlášeny následující programy: III.1 Ochrana vod Ochrana vod, zejména pak ochrana zdrojů pitné vody a výstavba či rekonstrukce čistíren odpadních vod, je prioritou Státního fondu životního prostředí ČR. Více než 50% prostředků Fondu jde právě do oblasti vodního hospodářství. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura nebo Fondu soudržnosti. Basic Information / National Programmes / EU Funds NATIONAL PROGRAMMES III. National Programmes Support from the State Environmental Fund of the Czech Republic is provided within the scope of individual declared programmes defined by technical and environmental conditions. Individual project selections and evaluations are performed in each programme. The basic approaches to providing financial resources from the SEF CR are defined in the Decree of the Ministry of the Environment. The form and focus of support are stipulated in Annexes I and II to this Decree, subject to external and internal economic conditions. The following programmes were declared in 2004: III.1 Water protection Water protection, in particular protection of drinking water sources and construction or re- construction of wastewater treatment plants is a priority for the State Environmental Fund of CR. More than 50% of the Fund s resources are directed specifically into the area of water management. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure or from the Cohesion Fund. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany vod 2,003 miliardy korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 1,604 miliardy korun. Last year the Fund incurred CZK 2.003bn in the area of water protection and on the other hand it received CZK 1.604bn from payments for polluting or damaging this environmental segment. Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2004 Environmental benefits of projects approved in 2004 V oblasti ochrany vod bylo v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 58 Rozhodnutí (národní programy) o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 1 392,5 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za SFŽP ČR budou činit mil. In the water protection segment, the Minister of the Environment issued 58 project approvals (National programmes) in support of the construction of wastewater treatment plants and sewerage. The total cost of implementing the projects (expressed as the base for calculation of support) was CZK 1,392.5m, while the total amount of support provided by SEF CR will amount to CZK 1,057m. By providing funds for implementing measures it will 14

15 Základní informace / Národní programy / Fondy EU Kč. Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost likvidace znečištění ve výši 1 644,78 tun CHSK a 789,68 tun nerozpuštěných látek za rok. Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 provedeno ZVA Přiložená tabulka sumarizuje všechny akce, kterým byla Fondem v průběhu roku 2004 přiznána definitivní podpora a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s projektovanými parametry. Celkové přínosy ze106 akcí ve snížení znečištění vod, na které bylo vydáno definitivní přiznání podpory, představují následující odstraněné znečištění: Basic Information / National Programmes / EU Funds be possible to eliminate water pollution, in particular 1, tons of chemical oxygen demand (COD) and tons of suspended solids (SS) per year. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 The table below shows a summary of all projects, approved with final effect in 2004 by the Fund, and expresses the actually achieved environmental effects compared to the designed parameters. Total benefits from 106 projects in reducing the water pollution, to which support was granted with final effect, represent the following elimination of pollution: Znečišťující látka Snížení dle smlouvy o podpoře t/ rok Snížení dle ZVA předloženého t/rok % NL 2007,8 1494,2 74,4 BSK ,7 3628,5 111,5 CHSK 3236,8 3534,4 109,2 Contaminant Reduction under support contract in tons/year Reduction according to presented FPA in tons/year SS 2, , BOD 5 3, , COD 3, , Ve smlouvách uváděné ekologické efekty vycházejí z kapacity budovaného zařízení na likvidaci znečištění vypouštěného do povrchových vod. Fond při uzavření závěrečného vyhodnocení akce požaduje splnit uvedené hodnoty na 80 %, uvažuje se 20 % rezervní kapacita pro budoucí rozvoj obce. The environmental effects stipulated in the Contracts follow from the capacity of facilities under construction designed for elimination of pollution discharged into surface waters. In the Final Project Assessment (FPA) the Fund requires that the stated values should be complied with to 80%, and considers 20% as a reserve capacity for the future development of the municipality. Významné akce v oblasti ochrany vod uvedené v roce 2004 do trvalého provozu. Příjemce podpory Program 1.1 Střední zdroje Název opatření Náklady akce celkem Podpora celkem mil. Kč Dotace celkem poskytnutá* % Půjčka celkem poskytnutá* Čistírna - Zájmové sdružení obcí ČOV pro obce Kozolupy,Bdeněves a město Touškov 50,437 27,900 20,250 5,400 Výstavbou společné ČOV 3500 EO a páteře kanalizační sítě v délce m bylo vyřešeno odvedení a vyčištění odpadních vod, které odtékaly lokálními větvemi dešťové kanalizace přímo do řeky Mže. Obec Pasohlávky ČOV a kanalizace Pasohlávky 58,655 46,920 31,671 11,730 Předmětem podpory bylo vybudování splaškové kanalizace s kombinací čerpání v délce m a rozšíření stávající mechanicko - biologické ČOV na kapacitu EO. Realizací akce došlo k eliminaci znečištění, ke zlepšení vodohospodářských a hygienických poměrů horní nádrže vodního díla Nové Mlýny. Program 1.2 Ochrana zdrojů pitné vody mil. Kč Obec Jirny ČOV a kanalizace 37,231 27,831 20,873 6,958 Předmětem podpory byla výstavba splaškové kanalizace celkové délky m, která umožňuje hygienické odvádění splaškových vod z objektů na vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě EO.Realizací předmětné stavby došlo ke zlepšení hygienických poměrů v PHO vodních zdrojů Jirenské jímací oblasti, odkud je zásobováno cca obyvatel. Obec Ivaň Kanalizace a ČOV 48,991 39,196 26,455 9,798 Předmětem podpory bylo vybudování mechanicko - biologické ČOV pro EO a splaškové kanalizace v celkové délce m. Obec Ivaň se nachází v území pásma hygienické ochrany (PHO) vodního zdroje Ivaň. Realizací stavby došlo ke zlepšení vodohospodářských a hygienických poměrů dané lokality, zejména vodního toku Jihlava a zdroje pitné vody Ivaň. Program 1.5 Rozšíření kanalizačních systémů mil. Kč Město Rýmařov Splašková kanalizace 81,923 63,764 57,387 0 Předmětem podpory byla výstavba splaškové kanalizace o celkové délce m. Odpadní vody jsou odvedeny na městskou ČOV. Město Dačice Odkanalizování obcí Bílkov a Borek 26,457 15,072 7,536 7,536 Předmětem podpory byla stavba kanalizace v obcích Bílkov a Borek, které jsou místními částmi města Dačice. Celkem bylo vybudováno m kanalizace, z toho m gravitační kanalizace a m výtlačných řadů a 2 čerpací stanice. Odpadní vody jsou odvedeny na ČOV Dačice. *Pozn. V roce 2003 byly stavby dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu, v roce 2004 byly uvedeny do trvalého provozu, z tohoto důvodu financování ze strany SFŽP formou podpory proběhlo převážně před rokem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU Final beneficiary Programme 1.1 Medium sources Name of measure Total project costs Total support CZK million Total subsidy provided* Total subsidy provided* WWTP Association of interested municipalities WWTP for municipalities Kozolupy, Bdeneves and town Touškov Construction of communal WWTP for 3,500 e.p. and trunk sewer in the length of 6,419 meters solved the disposal and treatment of sewage that was discharged through local rainwater sewers without treatment directly to the river Mze. Municipality Pasohlavky WWTP and sewerage Pasohlavky Support for construction of municipal wastewater sewerage with combined pumping in the length of 6,500 meters and enlargement of the existing mechanical - biological WWTP up to the capacity for 4,000 e.p. The completed project eliminated pollution, improved water management and hygienic conditions in the upper part of the water reservoir Nove Mlyny. Programme 1.2 Protection of drinking water sources CZK million Municipality Jirny WWTP and sewerage Support for construction of municipal wastewater sewerage in the total length of 5,487 meters that facilitates hygienic discharge of municipal wastewater from buildings to constructed mechanical - biological WWTP for 1,500 e.p. The completed construction improved hygienic conditions in the zone of hygienic protection of drinking water resources of Jirenska catchment area, from where drinking water is supplied to approx. 5,600 population. Municipality Ivan Sewerage and WWTP Support for construction of municipal mechanical - biological WWTP for 1,000 e.p. and municipal wastewater sewerage in the total length of 4,990 meters. The municipality Ivan is located in the zone of hygienic protection of drinking water resources Ivan. The construction improved water management and hygienic conditions of the given location, especially with regard to the river Jihlava and the drinking water resources Ivan. Programme 1.5 Extension of sewerage systems Basic Information / National Programmes / EU Funds Significant projects in the water protection segment put into permanent operation in CZK million Town Rymarov Sewerage system Support for construction of municipal wastewater sewerage in the total length of 15,323 meters. Municipal wastewater sewers are connected to the municipal WWTP. Town Dacice Sewerage for municipalities Bilkov and Borek Support for construction of municipal wastewater sewerage in the municipalities Bilkov and Borek, which are boroughs of the town Dacice. The municipal wastewater sewerage was constructed in the total length of 5,847 meters, of which 3,077 meters represent gravity sewerage and 2,770 meters the pressure sewers with 2 pumping stations. The municipal wastewater sewers are connected to the municipal WWTP Dacice. *Note: Constructions were completed and put into a trial operation in 2003 and into permanent operation in 2004, therefore the funding from SEF in the form of support was provided mostly prior to Čistírna odpadních vod v obci Jalubí; Wastewater treatment plant in municipality Jalubi Čistírna odpadních vod v obci Pasohlávky; Wastewater treatment plant in municipality Pasohlavky Čistírna odpadních vod pro obce Kozolupy,Bdeněves a město Touškov; Wastewater treatment plant for municipalities Kozolupy, Bdeneves and the town Touskov 16

17 Základní informace / Národní programy / Fondy EU III.2 Ochrana ovzduší Cílem programu je snížení emisí látek a CO2 u zdrojů znečišťování ovzduší s důrazem na energeticky úsporné řešení, včetně vytváření předpokladů k rekonstrukci zdrojů znečišťování ovzduší rozvojem infrastruktury v obcích. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany ovzduší 1,024 miliardy korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 765,2 miliónů korun. Ekologické přínosy s kladným Rozhodnutím v roce 2004 V oblasti ochrany ovzduší bylo v roce 2004 vydáno ministrem životního prostředí 85 Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Podpora byla směřována zejména na výstavbu a rekonstrukci kotelen, mimo jiné i s využitím kombinované výroby tepla a elektrické energie, na plošnou plynofikaci malých obcí, zneškodnění a likvidaci odpadů obsahujících regulované látky poškozující ozónovou vrstvu Země, zpracování územních programů snižování emisí a imisí. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 511,7 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za Fond budou činit 294 mil. Kč. Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost odstranění následujícího množství emisí znečišťujících látek: Basic Information / National Programmes / EU Funds III.2 Air protection The objective of the programme is reduction of emission of substances and CO2 at the sources of air pollution with the emphasis on energy saving solutions, including creating preconditions for reconstruction of pollution sources through the development of the municipal infrastructure. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure. Last year the Fund incurred CZK 1.024bn in the area of water protection and on the other hand it received CZK 765.2m from payments for polluting or damaging this environmental segment. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 In the air protection segment, the Minister of the Environment issued 85 approvals to provide support in The support was channelled, in particular into the construction and reconstruction of boiler houses, utilising also combined heat and electric power production, full-scale installations of gas mains in small municipalities, disposal and liquidation of waste containing regulated harmful substances damaging the Earth ozone layer, preparation of territorial programmes for emissions and ground level contaminant reduction. The sum of total costs for the implementation of individual projects (expressed as the base for calculation of support) was CZK 511.7m, where total support by the Fund amounted to CZK 294m. By providing the funds it will be possible to liquidate the following quantities of emitted contaminants: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT ABSOLUTNÍ SNÍŽENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK vydaná Rozhodnutí ministra v roce 2004 ABSOLUTE REDUCTIONS IN EMISSIONS OF CONTAMINANTS Decisions issued by the Minister in 2004 Hlavní znečišťující látky (t/rok) Main Contaminants (t/year) tuhé látky SO NO x 279 C x H y 920 CO CELKEM tuhé látky 1,204 SO 2 1,984 NO x 279 C x H y 920 CO 4,351 TOTAL 8,738 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU Basic Information / National Programmes / EU Funds V roce 2004 byl rovněž vydáno patnáct Rozhodnutí o budoucím převodu práv k přesunu emisních redukčních jednotek skleníkových plynů při realizaci společného projektu v souladu s mechanizmy Kjótského protokolu v celkové maximální výši 597 tis. t. CO2 v letech 2008 až Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 provedeno ZVA Přiložená tabulka sumarizuje všechny akce, kterým byla Fondem v průběhu roku 2004 přiznána definitivní podpora a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s předpokládanými parametry. Z celkového počtu 235 akcí, na které bylo vydáno v roce 2004 definitivní přiznání podpory nesplnili příjemci podpory v 146 případech (tj. cca ve 62,1% případů) předpokládané ekologické efekty. Všechny akce, u nichž nedošlo ke splnění smluvního ekologického efektu byly registrovány v programu 2.4. Celkové přínosy v oblasti ochrany ovzduší v porovnání snížení hlavních znečišťujících látek mezi smlouvami o podpoře a dle předloženými ZVA představují následující odstraněné znečištění: In 2004, fifteen Decisions on the future transfer of rights to reallocate the emission reduction units of greenhouse gases in the implementation of the joint project in accordance with the Kyoto protocol mechanisms in the total maximum amount of 597k tons of CO2 in the period 2008 to 2012 were also approved. Environmental benefits of projects where FPA was performed in 2004 The table below shows a summary of all projects, approved with final effect in 2004 by the Fund, and expresses the actually achieved environmental effects compared to the designed parameters. Of the total number of 235 projects approved in 2004, the recipients of support did not meet the environmental effects in 146 cases (i.e. approximately in 62,1% cases). All projects where desired environmental effects were not complied with were registered in the programme 2.4. The total benefits in the segment of air protection compared with the reduction in main contaminants between the Contracts on support and in accordance with the submitted Final Project Assessment represent the following elimination of pollution: Snížení hlavních znečišťujících látek (t/rok) Hlavní znečišťující látky % Dle smlouvy o podpoře Dle předloženého ZVA tuhé látky 5 388, ,6 68,6% SO , ,1 65,4% NO x 919,2 601,9 65,5% C x H y 3 787, ,1 63,6% CO , ,0 63,3% CELKEM , ,7 64,7% Reduction in main contaminants (t/year) Main Contaminants % As per contract on support According to FPA submitted solid substances 5, , % SO 2 7, , % NO x % C x H y 3, , % CO 16, , % TOTAL 34, , % Ve smlouvách uváděné ekologické efekty vycházejí z dokumentace a návrhů příjemců podpory, které jsou předkládány Fondu k uzavírání smluv o podpoře. Fond při uzavírání závěrečného vyhodnocení akce v oblasti ochrany ovzduší požaduje splnit uvedené hodnoty na 90 % a to v souladu s příslušným Rozhodnutím ministra a na jeho základě uzavřenou Smlouvou o podpoře. V případě, že není tato podmínka splněna dochází ke krácení přiznané dotace. The environmental effects stipulated in the Contracts follow from the documentation and proposals by the recipients of the support submitted to the Fund for concluding contracts on support. In the Final Project Assessment the Fund requires that the stated values in the segment of air protection are complied with to 90 % according to the Minister s decision and the support contract concluded on that basis. In case of non-compliance, the proposed subsidy is reduced. 18

19 Základní informace / Národní programy / Fondy EU Významné akce v oblasti ochrany ovzduší Příjemce podpory Název opatření Basic Information / National Programmes / EU Funds Náklady celkem (mil. Kč) Podpora celkem (mil. Kč) Dotace 2004 (mil. Kč) Půjčka 2004 (mil. Kč) Město Sobotka Plynofikace ZŠ, MŠ a zdravotního střediska 4,750 3,800 0,911 0,608 Město Boskovice Rekonstrukce systému CZT včetně tepelných zdrojů města Boskovic, okres Blansko 38,490 11,547 10,392 0 Plynofikace Ledečska - sdružení obcí 1., 2. a 3. etapa plynofikace obcí - STL plynovody 95,528 47,764 11,358 0 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Final beneficiary Komplexní recyklace a zneškodnění odpadů obsahujících regulované látky Name of measure Eligible costs per measure (CZK million) 7,242 7,242 1,870 0 Total support Subsidy in 2004 (CZK million) Loan in 2004 (CZK million) Town Sobotka Gas supply for primary school, nursery and medical centre Town Boskovice Gas supply for association of Ledecsko municipalities Association of towns and municipalities of Pilsen region Reconstruction of central heating system including heat sources for the town Boskovice, county Blansko 1st, 2nd and 3rd stages of gas supply for municipalities medium pressure gas lines Comprehensive recycling and disposal of wastes containing regulated substances Significant projects in the air protection segment Komplexní recyklace a zneškodnění odpadů obsahující regulované látky v Plzeňském kraji; Comprehensive recycling and disposal of wastes containing regulated substances in Pilsen region VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Manipulace s chladícími zařízeními na sběrném dvoře; Handling of cooling units at the collection yard Zásobník vyčerpaného freonu z likvidace chladících zařízení; Storage tank for freons collected from liquidated cooling units Rekonstrukce systému CZT ve městě Boskovice; Reconstruction of the central heating system in the town Boskovice Rekonstruovaná kotelna - zdrojová část; Reconstructed boiler room heating source area Rekonstruovaná kotelna - rozvodná část; Reconstructed boiler room heat distribution area 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Základní informace / Národní programy / Fondy EU III.3 Ochrana přírody a krajiny Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny prováděných nad běžný rámec povinností vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lesním zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění a zákonem č. 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Kromě národních programů je možno využít dotace Evropské unie z Operačního programu Infrastruktura. V loňském roce Fond vynaložil do oblasti ochrany přírody a krajiny 493,9 miliónů korun a na druhé straně z plateb za znečišťování nebo poškozování této složky životního prostředí přijal 302,9 miliónů korun. Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 vydáno kladné rozhodnutí V roce 2004 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny kladně posouzeno celkem 113 nových akcí. Celkové náklady na jejich realizaci činily tis. Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu ve formě dotace činila tis. Kč a ve formě půjčky tis. Kč. Ekologické přínosy - založení ÚSES 4,92 ha - rekonstrukce parků 62 ha - ošetření stromů ks - výsadba stromů ks - obnova turistických lesních cest 3,32 km - obnova lesa 110,87 ha - odbahnění rybníků 115,02 ha - obnova mokřadu 1,67 ha - realizace plánů péče o zvláště chráněná území 726,79 ha - výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích 3 akce - záchranný program introdukce 1 akce - protierozní opatření 1,86 ha - vybudování suchých poldrů 1,41 ha - zpracování krajských koncepcí ochrany přírody 2 akce - plány péče ke zlepšení životního prostředí 8 akcí Basic Information / National Programmes / EU Funds III.3 Nature and Landscape Conservation The aim of the programme is to support measures helping with nature and landscape conservation, provided above the regular framework of obligations defined by Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Conservation as amended, the Forestry Act No. 289/1995 Coll., as amended and Act No. 334/1992 Coll., on the Protection of the Agricultural Soil Resources Fund, as amended. In addition to the National programmes it is possible to use the European Union subsidies from the Operational Programme Infrastructure. Last year the Fund incurred CZK 493.9m in the area of nature and landscape conservation and on the other hand it received CZK 302.9m from payments for polluting or damaging this environmental segment. Environmental benefits of projects approved in 2004 In 2004, a total of 113 new projects in the segment of nature and landscape conservation were approved. The total costs for their implementation were CZK 435,357k, of which the required support from the Fund in the form of a subsidy amounted to CZK 366,603k and in the form of a loan to the amount of CZK 1,505k. Environmental benefits - Establishment of environmental stability land systems 4.92 ha - Park reconstruction 62 ha - Tending of trees 3,926 pc - Planting of trees 1,259 pc - Renewal of hiking forest trails 3.32 km - Renewal of forests ha - Removal of sludge from fish-ponds ha - Renewal of marshland 1.67 ha - Realisation of plans of care for specially protected areas ha - Re-purchase of land in specially protected areas 3 projects - Preservation programme introduction 1 project - Erosion control measures 1.86 ha - Construction of dry polders 1.41 ha - Preparation of concepts for regional environmental protection plans 2 projects - Plans for increased care to improve environmental protection 8 projects Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2004 schváleno závěrečné vyhodnocení Environmental benefits of projects where Final Project Assessment was approved in 2004 V roce 2004 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny schváleno závěrečné vyhodnocení celkem 85 akcí. Celková přiznaná podpora z Fondu činila tis. Kč. In 2004, a total of 85 projects in the segment of nature and landscape conservation were approved. The total support approved from the Fund amounted to CZK 151,114k. 20

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Státní fond životního prostředí České Republiky

Státní fond životního prostředí České Republiky Státní fond životního prostředí České Republiky V ý r o č n í z p r á v a za rok 2001 Obsah: I. Úvodní slovo ředitelky II. Základní informace o činnosti SFŽP ČR III. Základní údaje o hospodaření SFŽP ČR

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA Pracovní překlad SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky MINISTERSTVO

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2007 Mezinárodní konference Transport svým významem již dávno přesáhla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více