17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků"

Transkript

1 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech ) panovníci sousedních států začali ucházet o rakouské dědictví. Na stranu Pruska, Saska a Bavorska se přidal i odvěký nepřítel Habsburků Francie. Reálná hrozba trvalého rozdělení Českého království na základě dohody sousedních panovníků, způsobila, že obyvatelstvo nevnímalo bavorsko-francouzská a pruská vojska jako osvoboditele od habsburské nadvlády, ale pouze jako okupanty. Marie Josefa Friedrich August II. (Sasko) Josef I. *1678, 1711 Leopold I. *1640, 1705 Marie Amálie Karel VII. Albrecht (Bavorsko) Karel VI. *1685, 1740 Marie Terezie *1717, 1780 František Štěpán Lotrinský Josef II. V jakém příbuzenském vztahu byla Marie Terezie Leopold k manželkám svých nepřátel bavorskému a von Leopold Habsburg II. saskému kurfiřtovi? I. zu Österreich Který z členů protihabsburské koalice neměl na území Marie Terezie v podstatě žádný právní nárok? Vysvětlete, proč na zjednodušeném schématu habsburského rodokmenu jsou ze 16 dětí Marie Terezie a jejího manžela uvedeni pouze dva synové. Jak se nazývá speciální historická věda, která se zabývá vytvářením takových rodokmenů? Do českých i rakouských zemí vtrhla cizí vojska, bavorský kurfiřt Karel Albrecht se roku 1741prohlásil českým králem. Na hold, který mu složila značná část české šlechty při jeho pražské korunovaci, Marie Terezie nikdy nezapomněla a Čechům již nikdy nedůvěřovala. Po roce 1743, kdy se v Praze nechala korunovat českou královnou, do Prahy ani do Čech již více nezavítala. S podporou uherských stavů se podařilo mladé panovnici protivníky z území dědičných zemí postupně vytlačit, pouze většiny Slezska a Kladska se zmocnilo Prusko, nic na tomto faktu nezměnila ani tzv. sedmiletá válka, po níž se Slezsko stalo natrvalo součástí protestantského Pruska. Tereziánské reformy Marie Terezie, královna česká a uherská, arcivévodkyně rakouská a císařovna římsko-německá, nebyla nijak nadšenou stoupenkyní změn, okolností ji ale donutily k reformní činnosti, kterou se velmi výrazně zapsala do našich dějin. Její postavení v čele habsburské monarchie se významně upevnilo, když se její manžel František Štěpán Lotrinský stal v roce 1745 novým římsko-německým císařem Františkem I. Války o rakouské dědictví ukázaly na celkovou zaostalost habsburské monarchie, zejména na neutěšený stav státních financí Marie Terezie ( ) (na dobovém vyobrazení ve věku 11 let) nastoupila na zděděný trůn ve třiadvaceti letech po náhlé otcově smrti na základě tzv. pragmatické sankce, která měla Habsburkům zajistit nástupnictví i v ženské linii (tzv. po přeslici). Marie Terezie byla velmi vzdělaná panovnice, hovořila plynně kromě rodné němčiny také italsky, francouzsky, španělsky a latinsky, naučila i základy většiny jazyků zemí, kterým vládla. Znak nově vzniklé dynastie habsbursko-lotrinské 97

2 a malou bojeschopnost armády, a proto i na nutnost vnitřních změn. Marie Terezie se snažila především posílit roli státu a zmodernizovat armádu. Zavedla proto povinnou vojenskou službu pro všechny muže (ovšem s řadou výjimek), jednotný výcvik a stejnokroj, výchovu důstojníků. Pro vzdělávání armádních důstojníků byla ve Vídni v roce 1751 zřízena vojenská akademie. Všechny tyto kroky spolu s dalšími, které se souhrnně označují jako tereziánské reformy, měly podunajskou monarchii lépe připravit na další předpokládaný konflikt s Pruskem o hospodářsky vyspělé Slezsko, s jehož ztrátou se mladá a energická panovnice nechtěla smířit. Marie Terezie se uměla obklopit schopnými lidmi. Mezi její přední rádce v oblasti zahraniční politiky patřil Václav Antonín Kounic ( ), reformy vnitřní správy státu řídil se souhlasem Marie Terezie Fridrich Vilém Haugwitz [haukvic] ( ). Nové správní reformy posílily centralizaci státní moci na úkor práv zemských sněmů. Zatímco Uhrám zůstaly výsady zachovány, centralizační úsilí se zaměřilo na co nejtěsnější spojení českých a rakouských zemí, ve Vídni bylo zřízeno Direktorium pro věci veřejné a finanční. Šlo v podstatně o společnou Česko-rakouskou dvorskou kancelář, řízenou státem placenými úředníky, kteří nahradili ve státní správě málo funkční zemské instituce. Byrokraté, jak se těmto vyškoleným státním úředníkům říkalo, byli na rozdíl od stavovské reprezentace k panovnici loajální a stali se hlavními nositeli reformní činnosti. Velký význam měly především reformy hospodářské a sociální. Panovnice si byla dobře vědoma nesnesitelného zatížení poddaných, zásadní reformě se ale vyhýbala, a to vzdor naléhání svého syna Josefa II., od roku 1765 císaře a spoluvládce. Snažila se však, aby se novým a spolehlivým vyměřením půdy rovnoměrněji rozdělilo daňové zatížení. Daně pro každého poddaného byly vyměřeny podle rozlohy půdy i její úrodnosti. Nedostatek prostředků císařovnu donutil, aby poprvé zdanila i panskou půdu, šlechta ovšem platila pouze poloviční daň než poddaní. Dvůr ve Vídni chystal také omezení roboty, šlechta se však takové změně usilovně bránila. Selské bouře v roce 1775 ji ale vyděsily natolik, že s úpravou nakonec souhlasila. Nový robotní patent, platný až do zrušení poddanství a roboty v roce 1848, vedl sice ke zmírnění poddanských povinností, požadavky nespokojených sedláků však nesplnil. Václav Antonín Kounic byl pro své diplomatické umění nazýván vozatajem Evropy. Marie Terezie byla nejen schopnou a energickou panovnicí, ale také matkou 16 dětí, jen deset z nich svou matku přežilo. I přes své státnické povinnosti osobně bděla nad výchovou svých dětí. Dbala o to, aby je vychovatelé vedli k poslušnosti a kázni (Mé děti musejí jíst bez odmlouvání vše, co se jim předloží). V rámci sňatkové diplomacie byly dcery Marie Terezie provdány do mnoha evropských zemí, císařovně se proto přezdívalo také tchýně Evropy. V rámci přípravy na válku s Pruskem došlo v 50. letech 18. století zásluhou kancléře Václava Antonína Kounice ke sblížení Rakouska s Francií. Toto nové spojenectví bylo po sedmileté válce potvrzeno i manželským svazkem. Která z dcer Marie Terezie se stala francouzskou královnou? Co vedlo Marii Terezii k rozdílnému přístupu k Uhrám a českým zemím v otázce byrokratizace a centralizace státní moci? Proč si Uhry zachovaly vyšší míru autonomie? Co se dnes označuje termínem byrokrat? Proč byla byrokratická správa v 18. století ve srovnání s dřívější zemskou správou pokrokovým opatřením? Zjistěte, co označuje termín katastr. Připravte si medailonek jednoho z vůdců selské rebelie roku 1775 Antonína Nývlta. 98

3 Dlouhodobá nespokojenost sedláků s těžkým životním údělem a sociálně tíživou situací na českém venkově posílená několik let trvající neúrodou vedla v roce 1775 k řadě ozbrojených povstání proti vrchnosti a jejím úředníkům. Zejména severní a a severovýchodní Čechy byly zaplaveny houfy vzbouřenců, docházelo k dobývání měst a plenění zámků, vynucování zrušení roboty a omezování dalších poddanských povinností. Nejradikálnější z rebelantů se rozhodli dokonce táhnout na Prahu a donutit tak státní úřady k celostátnímu vyhlášení požadovaných reforem. Marně. Vzbouřenci byli před Prahou císařským vojskem na hlavu poraženi. Podobně špatně jako na Špitálském poli před branami Prahy dopadli neorganizovaní a nedostatečně vyzbrojení sedláci i jinde. Při potlačování selských rebelií se pozitivně projevilo osvícenství. Ve srovnání s předchozími bouřemi nebyly tresty pro jejich aktéry nikterak drastické, přísně potrestání byli jen ti, kteří se dopustili násilností a rabování. Poměry na venkově se po vydání nového robotního patentu mírně zlepšily. Protifeudální vystoupení sedláků patřila k často zpracovávaným tématům z našich národních dějin. Vlevo je selský rebel podle představ malíře Mikoláše Alše, vpravo titulní strana odborné studie historika Josefa Svátka. Pro zvídavé: Proč právě problematika selských vzpour patřila před rokem 1989 k hojně zpracovávaným úsekům českých dějin? Z této doby také pochází i první úřední sčítání lidu a domů, které mělo sloužit především vojenským (k evidenci branců) a daňovým účelům. Sčítání ukázalo, že počet obyvatel mimo jiné i zásluhou lepší zdravotní péči (byla dodržována karantén, zlepšila se hygiena, v mnoha směrech pokročila samotná medicína) a díky výživě poměrně rychle stoupá. Právě v této době dostaly domy i svá popisná čísla. Další změnou, která měla přispět k lepší evidenci obyvatel, bylo povinné zavádění příjmení, která se následně dědila z otce na syny. V letech však postihla naše země katastrofální neúroda obilí a následkem hladomoru zemřelo na půl milionu lidí. Díky rozšiřujícímu se pěstování jedné nové plodiny se dosavadní závislost na úrodě obilí snížila, a tím se do budoucna zabránilo dalším podobným hladomorům. O pěstování které kulturní plodiny šlo? Počátkem 70. let 18. století žilo v českých zemích 4,15 milionu obyvatel. Srovnejte uvedený počet obyvatel s údaji z posledního Sčítání lidí, domů a bytů. Vzhled měst se začal v této době výrazně měnit díky zavádění celé řady užitečných nařízení do praxe, šlo např. o zřizování pouličního osvětlení, městské magistráty ručily za čistotu ulic, dodržování hygienických a požárních opatření, fungování městských vodovodů. Časem byla města povinně vybavena i bleskosvody, byl dokonce předepsán i vzhled domů, nebo určeny zavírací hodiny v hostincích. Pro podporu vzdělání ve větších sídlech vznikaly veřejné knihovny a čítárny. Souběžně s tím byly zřizovány nové špitály a sirotčince. Značný hospodářský význam mělo i budování silnic, odstraňování mnoha vnitřních cel a mýt, sjednocení měr i vah, či zavedení státních monopolů na prodej soli, tabáku nebo pořádání loterií. Již v roce 1750 byla zavedena v rakouských i českých zemích jednotná V jaké souvislosti se i dnes užívá rčení dopadli jak sedláci u Chlumce? Zjistěte k této události další informace a prezentujte je ostatním ve třídě. Střet vzbouřených sedláků s císařským vojskem na Špitálském poli před Prahou:...Tehdy vyjel před frontu vojska nejvyšší pražský purkrabí se svým průvodem a vyzval sedláky, aby se rozešli. Temné hučení odporu bylo odpovědí. Purkrabí začal ztrácet klid a trpělivost: Proč jste sem přišli? Jdeme si do Prahy pro svobodu! Pro jakou svobodu? Však vy víte dobře, jakou. Císař zrušil robotu, ale vrchnosti patent o tom zapřely. Ale vždyť to není pravda, byli jste oklamáni! Křik davu přehlušil mluvčího. Purkrabí se svými průvodci couvl; dal vytroubit poslední výzvu k dobrovolnému rozchodu. Situace se stala hrozivou a ti, kdo nešli se vzpourou dobrovolně, rychle teď použili poslední příležitosti: Z boků a ze zadních oddílů odloučily se tu menší, tu větší skupiny, vytráceli se jednotlivci, ale větší část se nehnula z místa. Naopak, zazněly povely vůdců, kosy a cepy zamávaly nad zástupem, houfy vykročily proti frontě vojáků. Raz, dva pěšáci nasadili bajonety na pušky, dragouni tasili šavli. Útokem vpřed!... (Miloš V. Kratochvíl Památné bitvy českých dějin, s. 196) Zjistěte s pomocí vyučujícího českého jazyka, jakým způsobem vznikla uvedená příjmení: Kovář, Lakomý, Václavík, Nový aj. Budování silniční sítě mělo napomoci zejména vnitřnímu obchodu, ale i vojenským účelům. Jaký význam má silniční síť pro armádu? Co označují pojmy jako loket, sáh, máz, žejdlík apod.? 99

4 měna. Ztráta ekonomicky důležité oblasti Slezska vedla Marii Terezii k podpoře rozvoje manufakturní výroby, a to především na území Čech a Moravy. I přes bouřlivý rozvoj manufaktur převažovalo ve výrobě zboží stále ještě cechovní řemeslo, zejména města se bránila novému způsobu organizace výroby a podnikání. Manufakturní výroba se rozvíjela zejména na panstvích šlechty šlo zejména o textilnictví (např. výroba, barvení a potisk látek) nebo sklářství (např. výroba zrcadel). Ukázkovým příkladem úspěšného podnikatele byl manžel Marie Terezie František Štěpán Lotrinský, který vlastnil několik prosperujících manufaktur, pivovarů, palíren a hřebčínů. Díky svému nadání pro podnikání se stal ve své době jedním z nejbohatších mužů Evropy. Na modernizaci a rozvoj monarchie dokonce půjčoval peníze i své manželce. Na Pražském hradě otevřela Marie Terezie pro výchovu mladých urozených dívek z nemajetných rodin Ústav šlechtičen. Zjistěte, v jaké části Hradu ústav sídlil a jaké je využití daných prostor dnes. Díky zlepšenému stavu hlavních komunikací začala státní správa zajišťovat pravidelný provoz poštovních služeb (na obr. poštovní dostavník z té doby). Zjistěte, která dětská píseň pochází z tohoto období a váže se k počátkům české pošty. Právní nejednost, založenou od středověku na stavovském členění společnosti, měl nahradit jednotný zákoník, který byl sice dokončen až roku 1811, ale už od dob císařovny Marie Terezie platil trestní zákoník a jednací soudní řád. Tyto právní dokumenty předpisovaly postup u soudu a výši trestů za jednotlivé přečiny, zakázány byly nelidské tresty a mučení. Přechod soudnictví do rukou státních úředníků zbavovalo šlechtu jejího výsadního postavení a neomezeného vlivu nad poddanými. Ve Vídni byl zřízen Nejvyšší soudní úřad, kam se mohli poddaní odvolat proti nařízení zemských soudů. Panovnice, ač sama horlivá katolička, výrazně omezila moc církve, kterou rovněž podřídila dohledu státu. V rukách církve bylo zejména školství, ale nebylo v příliš dobrém stavu. Změně v této oblasti velmi významně napomohlo rozhodnutí papeže z roku 1773 zrušit jezuitský řád. O rok později zahájila Marie Terezie zásadní reformu školství, jejímž cílem bylo nejen zajistit dostatek vzdělaných odborníků pro průmysl, armádu i státní správu, ale zejména odstranit negramotnost obyvatel rakouské monarchie a prostřednictvím základního vzdělání zlepšit jejich sociální postavení. Řízení celého školského systému se ujal stát. V roce 1774 byla uzákoněna pro všechny děti bez rozdílu pohlaví ve věku 6 do 12 let povinná školní docházka. Ve všech farnostech na venkově měly být zřízeny tzv. triviální neboli nižší školy, jejichž cílem bylo naučit žáky základním dovednostem číst, psát, počítat (tzv. trivium) a to v rodném jazyce, tedy i v češtině. Spolu s náboženskou výchovou zde byly děti ještě seznamovány se základy řemeslných prací a novinkami např. ze zemědělství. V krajských městech byly zřizovány tzv. školy hlavní. Tří až čtyřleté studium poskytovalo žákům již širší vědomosti ze zeměpisu, dějepisu a biologie, naučili se zde i základy latiny, geometrie a dalších prakticky zaměřených předmětů. Na těchto školách se už vyučovalo v němčině. Bankocetle první papírové peníze sloužily zpočátku v podstatě jako státní dluhopis, později se však bankovky staly postupně i přes počáteční nedůvěru neodmyslitelnou součástí běžného života. Pro zvídavé: Zjistěte, co je státní dluhopis a k čemu slouží. 100

5 V hlavních městech jednotlivých zemí fungovaly čtyřleté vzorové tzv. normální školy, které úspěšně konkurovaly církevním gymnáziím a sloužily také k výchově učitelů. Pražská univerzita byla zbavena církevního dohledu, postupně se měnila na skutečný vědecký ústav, k čemuž přispěla i nově založená univerzitní knihovna. Rozvoj manufaktur i obchodu a potřeby celého hospodářství si vynutil zakládání prakticky zaměřených odborných tzv. industriálních škol. Nové triviálky vyrostly i v menších obcích. Pro účely výuky vznikaly i první česky psané učebnice. Hlavní poslání těchto nižších škol velmi dobře vystihovalo i motto, které bývalo často při vstupu do budovy všem příchozím na očích (na fotografii heslo ze školní budovy v obci Sněžné u Žďáru nad Sázavou). Reformy císaře Josefa II. Nejstarší syn Marie Terezie Josef se stal po smrti svého otce Františka Štěpána Lotrinského v roce 1765 římsko-německým císařem a také matčiným spoluvladařem. Marie Terezie přestala zasahovat do vojenských záležitostí a zahraniční politiky, které byly svěřeny výhradně do rukou jejího nástupce Josefa II., zejména díky jeho iniciativě se Rakousko podílelo na prvním a třetím dělení Polska, kterým získalo rozsáhlou oblast Haliče a Krakovska, čímž si tak kompenzovalo předchozí ztrátu Slezska. Císař Josef II. žil velmi střídmě, např. hned po svém nástupu nechal rozpustit matčin nákladný dvůr. Před zábavou dával přednost práci, měl smysl pro odpovědnost (sám se považoval za prvního úředníka státu) i odvahu rozhodovat. Šetřil i na oblečení, nejraději se pohyboval v uniformě. Se záměrem poznat poměry v říši cestoval po monarchii ještě za vlády své matky incognito jako hrabě Falkenštejn. Prostý život, odpor k šlechtě a jejím privilegiím i rozmařilosti zajistily Josefu II. obrovskou popularitu mezi lidem. Není divu, že se naproti tomu aristokracie o něm vyjadřovala s despektem jako o selském císaři. Josef II. si svými reformami, zejména zrušením tuhého poddanství, získal takovou oblibu, že od dob jeho panování je jméno Josef nejčastějším křestním jménem u nás. Na jakém pořadí v četnosti jmen je podle současných statistik jméno Josef? Josef II. ( ) podle jednoho z jeho životopisců revolucionář z boží milosti. Na rozdíl od své konzervativní a hluboce věřící matky byl zcela pod vlivem osvícenství. Své poslání spatřoval v reformě státu, který měl pracovat jako účelný a spolehlivý nástroj vůle panovníka a přinést blaho všem svým poddaným a to i třeba proti jejich vůli. Vzorem pro vedení státu mu byl pruský král Fridrich II., kterého celý život obdivoval. Josef II. byl schopen pracovat až 18 hodin denně a nesnášel jakoukoli nečinnost. Jak v dnešní době označujeme podobně pracovité lidi neschopné odpočívat? Která část Prahy je pojmenována po Josefu II. a proč? Po nástupu na trůn pokračoval Josef II. (vládl v letech ) v zahájených reformách. Zavedením němčiny jako jednotného úředního jazyka prohloubil centralizaci státu, rozšířil byrokratizaci státní správy, zrušil trest smrti, zrovnoprávnil obyvatele v trestním řízení a výrazné zmírnil cenzuru. Začal provádět i takové vnitřní reformy, které plně odpovídaly jeho osvícenskému přesvědčení a s nimiž by jeho matka nesouhlasila. Už v říjnu 1781 vydal Josef II. toleranční patent, kterým povolil některá nekatolická vyznání (luteránství, kalvinismus a pravoslaví). Díky tomu přestalo pronásledování jinověrců, jež s sebou neslo velké hospodářské ztráty. Katolictví bylo i nadále privilegovanou církví, ale plně pod státním dohledem. Ve snaze snížit náklady na katolickou církev zrušil Josef II. v českých zemích celkem 150 klášterů, z toho 130 mužských a 20 ženských, v rámci celé monarchie šlo pak celkem o 750 klášterů z celkového počtu Úředním rozhodnutím zanikly všechny ty kláštery, které nevyvíjely charitativní či vzdělávací činnost (z pohledu státu nebyly užitečné ). Zabavené statky spravoval tzv. Náboženský fond, z něhož se platilo zřizování far i nových biskupství v místech, kde jich byl nedostatek. Stát se staral v tzv. generálních seminářích i o výchovu kněží, která Josef II. s mladším bratrem a nástupcem Leopoldem II. ( ) Zjistěte, které vnitropolitické události ve Francii měly vliv na mezinárodní vztahy a dění v habsburské monarchii v době vlády Leopolda II. 101

6 zřizování far i nových biskupství v místech, kde jich byl nedostatek. Stát se staral v tzv. generálních seminářích i o výchovu kněží, která měla být v souladu s potřebami státu. Na pozemcích spravovaných Náboženským fondem se také měly usazovat romské rodiny. Zrušené kláštery, z nichž bylo propuštěno na řeholníků a řeholnic, kteří měli nárok na penzi od státu, byly přeměněny na nemocnice, kasárna, na skladiště. Kromě mobiliáře byly likvidovány i rozsáhlé klášterní knihovny, byly nadobro zničeny vzácné rukopisy, archiválie a umělecká díla. Zanikly např. klášter sv. Jiří na Pražském hradě, klášter v Břevnově, Betlémská kaple a mnoho dalších. Kdy vznikly a kterému církevnímu řádu patřily výše uvedené kláštery? Faráři byli nově placeni státem a pověřeni vedením matrik, z kazate-len měli seznamovat věřící při nedělních bohoslužbách s novými císařskými nařízeními a vyhláškami. V budovách zrušených klášterů byly často zakládány nové podniky. V budově zrušeného zbraslavského kláštera (na fotografii ze současnosti) vznikl již v roce 1787 první cukrovar v Čechách, cukr se zde vyráběl z dovážené cukrové třtiny. Odkud se do Evropy dovážela cukrová třtina? Která evropská země měla v té době monopol na prodej cukrové třtiny ostatním státům? Na Josefových reformách vydělali i Židé, mohli se totiž volně stěhovat, zakupovat domy i v jiných částech města, nemuseli už nosit potupná označení na oblečení (žlutá kolečka), mohli studovat na gymnáziích i na vysokých školách, zvolit si libovolné povolání. Podléhali však také branné povinnosti a museli přijmout německá příjmení. Nešlo ale v žádném případě o úplné zrovnoprávnění židů s ostatním obyvatelstvem. I nadále byl např. omezen počet povolených židovských manželství. Snad ještě významnější reformou Josefa II. bylo zrušení tuhého poddanství neboli člověčenství v roce Každý poddaný se stal osobně svobodným člověkem, nemusel už proti své vůli zůstávat na panském velkostatku. Mohl se kamkoliv přestěhovat, oženit se, děti už nebyly nuceny sloužit na zámcích či panských dvorech, mohly si vybrat obor vyučení nebo libovolnou školu. Toto opatření přineslo mimo jiné i sílící přesun dosud neponěmčeného venkovského obyvatelstva do měst. Ovšem vrchnost si i nadále uchovala značnou část moci soudní i berní (daňové) a zachovány také zůstaly robota a různé platy. To vše hodlal Josef II. vyřešit v dalších reformách, k nimž však již nedošlo. Byl alespoň vypracován nový katastr půdy a v roce 1789 byla vyhlášena i nová daňová soustava, která předpokládala, že by se rolníci mohli provždy vykoupit i z roboty a že by jak poddanská, tak i šlechtická půda byly zdaněny stejně. Reformy vzbudily obrovský odpor šlechty, která ztrácela svou moc nad poddanými i levnou pracovní sílu. Nespokojená aristokracie využila neúspěchu v tažení proti Osmanské říši a donutila těžce nemocného císaře, zklamaného sílícím odporem ve všech částech říše, k tomu, že nakonec řadu svých reforem s výjimkou zrušení tuhého poddanství a tolerančního patentu odvolal. Romové přišli do Evropy pravděpodobně již ve 13. a 14. století, na našem území se objevili počátkem 15. století. Odlišný vzhled i způsob života vyvolával u domácích obyvatel nedůvěru, často se chovali ke kočujícím Romům nepřátelsky. Soustavné pronásledování započalo až v 16. století za vlády Ferdinanda I., kdy byli Romové vypovídáni ze země. Zhoršení postavení Romů přinesl konec 17. a první polovina 18. století, na základě patentu Leopolda I. byli Romové trestáni, aniž by se dopustili jakéhokoliv přestupku. Marie Terezie pokračovala v tvrdé represivní politice svých předchůdců, o nový přístup k Romům se pokusil až Josef II., který usiloval o trvalé usídlení Romů s cílem přeměnit je na rolníky. Měli být přejmenováni, nesměli užívat romštinu ani tradiční romský oděv, děti byly dány na výchovu do neromských rodin. Pokus o usazení Romů nepřinesl v českých zemích žádné výsledky. K čemu slouží matriky a kdo je spravuje dnes? Kde byli od středověku nuceni žít Židé a která povolání jim byla zakázána kromě toho, že nesměli vlastnit žádnou půdu? Které povolání původně zakázané křesťanům bohatí Židé naopak vykonávali? Patent o zrušení tuhého poddanství z 1. listopadu 1781: 1. Má jeden každý poddaný právo, jedině na předběžné ohlášení... v stav manželský vstoupiti. Jakož i taky 2. jednomu každýmu poddanýmu na vůli se zanechává... i také z panství se odstěhovati, a někde jinde v zemi se usaditi anebo službu hledati může Můžou se poddaní dle libosti řemeslům a kunstům učiti Nebudou poddaní povinni budoucně nějaké dvorské služby více konati všechny ostatní roboty, naturální a peněžité daně... i taky po vyzdvižené (zrušené) tělesné poddanosti (nevolnictví) zavázáni zůstanou... mimo nich nikde něco 102

7 Sedláci v císaři viděli svého ochránce, ale současně je odrazovaly jeho pragmatické reformy, které např. zakazovaly procesí, či církevní svátky. S největším odporem se u poddaných setkala jeho nařízení týkající se posledních věcí člověka. Hřbitovy ve městech a obcích byly zrušeny, přesunuly se na městské předměstí, dále od obytných budov. Těla měla být uložena nejméně 48 hodin v nově budovaných márnicích, aby se zabránilo pohřbení zdánlivě mrtvých lidí. Pohřbívání v dřevěných rakvích bylo zakázáno, z úsporných i hygienických důvodů měly být ostatky uloženy do hrobu pouze ve lněných, případně papírových pytlích, a měla být zasypaná vápnem a zeminou. Toto nařízení musel pro velký odpor obyvatelstva nakonec císař odvolat. Josef II. jako lidový císař Na dobovém obrázku je zachycen Josef II., jak pomáhá sedlákům při orbě na poli u Slavíkovic na Moravě. Po smrti Josefa II. nastoupil na trůn jeho mladší bratr Leopold II. (vládl v letech ). Narůstající opozice šlechty i revoluční vývoj ve Francii donutily tohoto horlivého osvícence k řadě kompromisů. Jedním z nich bylo i potvrzení zemských práv v různých částech říše, proto se také na rozdíl od svého předchůdce nechal Leopold II. korunovat českým králem. Na to, aby mohl vnitřní uspořádání habsburské monarchie výrazně ovlivnit, panoval však velmi krátce. Řadu bratrových pokrokových reforem musel zmírnit, některé dokonce odvolat. víceji poddaným uložiti nemůže... (Naše národní minulost v dokumentech, s ) Jak se změnil život poddaných po vydání tohoto patentu? Které povinnosti vůči vrchnosti poddané i nadále svazovaly? emancipace zrovnoprávnění incognito utajeně, tajně kompenzace náhrada mobiliář veškeré přenosné zařízení pragmatismus jednání, při nichž hodnota věcí spočívá v jejich užitečnosti August Fraser Cikáni Rieder Heinz Marie Terezie. Osudová hodina Habsburků Jitka Lněničková České země v době osvícenství Hans Magenschab Josef II.; Rebelie Josef Petráň Kalendář Victor-Lucien Tapié Marie Terezie a Evropa Karl Vocelka, Lynne Heller Soukromý svět Habsburků Friedrich Weissensteiner Dcery Marie Terezie; Synové Marie Terezie Řád, režie: Petr Hvižď (1994) F. L. Věk (TV seriál), režie: František Filip (1970) Habsburská monarchie v roce 1795 (bez Slezska a nově s Haličí a Bukovinou) Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze 1. V čem bylo nebezpečí válek o rakouské dědictví pro monarchii? 2. Jaký byl důsledek tzv. slezských válek? 3. Které hlavní reformy za své vlády uskutečnila Marie Terezie? 4. Říše, které vládnu, musí být řízena podle mých zásad. Musí přestat předsudky, fanatismus, stranickost a otroctví a všichni moji poddaní se opět musí těšit ze své přirozené svobody. Do jaké míry toto předsevzetí císař Josef II. ve svých reformách naplnil? Co z toho se mu nepodařilo a čím natrvalo pozitivně ovlivnil postavení obyvatel v českých zemích? 5. Zjistěte, kde všude vystupuje císař Josef II. jako literární postava. Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě Muzeum romské kultury v Brně Židovské muzeum v Praze 103

8 18. Zámořský svět v 17. a 18. století Zkoumání neznámých krajin pokračovalo cestami po souši a po mořích i v 17. a 1 8. století. I přes hrdinské úsilí mořeplavců a dobrodruhů předchozích století, znali lidé koncem 16. století jen přibližně dvě třetiny nedozírných ploch moří a oceánů. Neznámým zůstávalo především jižní Tichomoří, oblast severního a jižního pólu a vnitrozemí Afriky.Tradičním mořeplavcům, Španělům a Portugalcům, kteří si mezi sebe rozdělili svět za mořem, začali konkurovat Nizozemci, Angličané a Francouzi. Zejména Angličané se zpočátku soustředili na přepadávání španělských a portugalských lodí, které přepravovaly naloupené poklady z Nového světa do Evropy. Později začali usilovat nejen o oslabení moci pyrenejských států, ale i o získání vlastních kolonií. K pronikání do mimoevropských oblastí docházelo zpočátku především díky iniciativě řady podnikatelů, kteří k tomuto účelu zakládali obchodní společnosti. Jednou z nejznámějších byla anglická Východoindická společnost pro obchod s asijskými zeměmi založená v Londýně roku 1600, která získala od Alžběty I. rozsáhlá práva a výsady, jež jí v budoucnu otevřely cestu k ovládnutí např. Indie. Po vzoru anglické Východoindické společnosti vznikly obchodní společnosti i v dalších západoevropských zemích. Henry Morgan ( ) je považován za nejvýznamnějšího a zároveň i nejúspěšnějšího piráta všech dob, který se proslavil mnoha odvážnými výpravami proti Španělům, a to nejen v Karibiku. K jeho nejslavnějším akcím patřilo vyplenění a vypálení Panamy v lednu Nakonec se však stal guvernérem Jamajky a v roce 1674 byl dokonce povýšen do šlechtického stavu. V nové funkci velmi tvrdě bojoval proti svým bývalým kolegům z pirátského bratrstva. O kolik let fungovala déle anglická Východoindická společnost oproti své stejnojmenné nizozemské konkurentce? Na dobovém vyobrazení z poloviny 17. století je zachyceno sídlo nizozemské Východoindické společnosti v Amsterodamu, která byla založena roku 1602 (existovala až do roku 1796). Během dvaceti let svého fungování ovládla tato soukromá společnost obchod od mysu Dobré naděje až po Magalhãesův průliv, na námořní cestě z Evropy do Indie a nizozemské Východní Indie vybudovala řetěz opěrných strategických bodů (např. osadu Kapské Město v jižní Africe a ostrov Cejlon obě v průběhu napoleonských válek obsadili Britové). Mocná obchodní společnost měla soukromou armádu, razila vlastní mince (viz na fotografii vpravo), s domorodými vládci uzavírala státní smlouvy, vyhlašovala válku i mír, mohla budovat opevnění v ovládnutých územích, nebo tam zřizovat vlastní správu, měla právo soudit a trestat své zaměstnance a poddané. Afrika Evropané ani v 17. a 18. století nepronikali do afrického vnitrozemí, obchodovali pouze s kmeny na pobřeží a pro tyto účely zde budovali opevněné obchodní stanice. Hlavním předmětem zájmu Evropanů byl obchod s černými otroky. Jednalo se o jeden z nejvýnosnějších druhů obchodů vůbec, který Evropanům přinášel obrovské zisky, pro Afriku však znamenal zkázu, s jejímiž důsledky se tento světadíl potýká dodnes. S jakou oblastí obchodovala Západoindická společnost? Ke které rozsáhlé říši patřila v této době severní Afrika? Pro zvídavé: Kdo to byli Búrové? S černými otroky obchodovali již Portugalci v 15. století, ale největší rozkvět tohoto obchodu s ebenovým dřevem, jak se obchodu s otroky také říkalo, spadá 104

9 do 17. a 18. století, kdy jej ovládli Angličané. Obchodníci přijížděli na pobřeží Afriky, kde za otroky místním kmenovým náčelníkům nabízeli látky, alkohol, skleněné ozdoby a střelné zbraně. Ti otroky získávali především jako zajatce z válek, které mezi sebou jednotlivé kmeny vedly. V průběhu plavby přes Atlantik zemřelo následkem vyčerpání, hladu a různých nemocí 15 až 25 % otroků. Z těch, co přežili, pak přibližně třetina zahynula během prvních tří let práce v dolech a na plantážích v Latinské a později i v Severní Americe. Kromě obrovského úbytku obyvatelstva přinesl obchod s otroky Africe všeobecný rozvrat, úpadek hospodářství a zavinil celkovou zaostalost afrického kontinentu, v 19. století se proto tento světadíl stal snadnou kořistí evropských koloniálních mocností. Asie Staré asijské civilizace se od 17. století začaly opožďovat za vývojem západoevropských států, kde se začalo rozvíjet tržní hospodářství založené na manufakturní výrobě, které vedlo k rozvoji podnikání a obchodu. V asijských zemích naproti tomu přetrvávalo feudální zřízení, i přes své rostoucí zaostávání představovaly tyto země díky své početné armádě pro Evropany silné soupeře. Evropským zemím se dařilo usazovat jen v okrajovějších částech Asie, na rozdíl od Ameriky nebylo v jejich silách kolonizovat rozsáhlejší oblasti asijské pevniny. Otrokářská loď na cestě přes Atlantik Který evropský stát jako první navázal s Indií obchodní spojení po moři? Jakou roli v koloniálních výbojích Evropanů sehrál merkantilismus? Země Orientu lákaly evropské kupce především díky vzácnému koření Nizozemcům se podařilo v průběhu 17. století postupně vytlačit z indonéských ostrovů Portugalce a ovládnout místo nich obchod s kořením (např. pepřem, hřebíčkem, muškátovým oříškem aj.), které do Evropy dováželi ze svých plantáží na ostrovech Malých a Velkých Sund. Osmanská říše rozkládající se na třech kontinentech dosáhla na konci 17. století největšího územního rozmachu. Porážka tureckých vojsk u Vídně (1683) a série dalších vojenských neúspěchů, po níž byli Turci nuceni odejít z Uher, způsobily hlubokou vnitřní krizi a postupný mocenský i hospodářský úpadek Osmanské říše. Problémy jejích vládců způsobovaly i časté vzpoury utlačovaných národů (např. na Balkáně) i snahy místních feudálů o posílení vlastní moci, či dokonce o odtržení. Na počátku 19. století se o Osmanské říši začalo mluvit jako o nemocném muži na Bosporu začal boj evropských velmocí o podíl na dělení kdysi mocné a obávané říše. Zjistěte ve školním atlasu světa, kde leží souostroví Moluky, označované také jako ostrovy koření. Hlavním střediskem Nizozemců v jihovýchodní Asii (tzv. nizozemská Východní Indie) byl přístav Batávie založený na místě dnešního hlavního města Indonésie. Jak se toto velkoměsto dnes jmenuje? Kde leží úžina Bospor? O které území Osmanské říše usilovaly evropské mocnosti a proč? Mocné říše v jihozápadní a jižní Asii na počátku 17. století Tádž Mahal stojí v indickém městě Agra.Toto mauzoleum, které dal v letech postavit pro svoji předčasně zesnulou nejmilo- 105

10 Na počátku 17. století byla nejmocnějším státem v Přední Indii říše Velkých Mughalů (Mogulů). Vláda Akbarova vnuka Šáhdžahána (vládl v letech ) bývá označována jako zlatá doba mughalské říše, a to nejen v souvislosti s dosaženými územními zisky, ale především díky rozvoji kultury. Ve druhé polovině 17. století však začala říše mughalských vládců postupně upadat. Na vině byly dobyvačné výpravy, které zemi značně finančně vyčerpávaly. Mughalští panovníci zvyšovaly daně především pro nemuslimské obyvatelstvo (tzv. daň z hlavy ), jejich dosud tolerantní náboženskou politiku vůči hinduistům vystřídalo násilné vnucování islámu Hindům, kteří tvořili čtyři pětiny obyvatel říše. Proti této politice propukla řada povstání, která moc mughalských vládců oslabovala. Po roce 1707 se říše rozpadla na řadu samostatných území. Tento proces byl navíc urychlen vpádem sousedních Peršanů a Afghánců. Rozpad silné mughalské říše byl výhodný pro Brity, kterým se po porážce Francouzů v sedmileté válce ( ) otevřela cesta k postupnému ovládnutí celého poloostrova Přední Indie. Z obavy před rostoucím vlivem Evropanů se některé asijské říše uzavíraly před okolním světem. Svou nezávislost si sice uchránily, ale za cenu dalšího prohloubení své hospodářské a technické zaostalosti. Typickými příklady takových zemí byly Čína, která byla za vlády mandžuské dynastie Čching v 17. století jednou z největších říší na světě, a Japonsko. Čína za dynastie Čching v 18. století Původně kočovní Mandžuové využili oslabení předchozí dynastie Ming rozsáhlým rolnickým povstáním a zmocnili se po roce 1644 postupně celé Číny (vládli zde až do roku 1911). Mandžuští vládci upevnili feudální systém a zdokonalili úřednický aparát. Mandžuové žili odděleně od Číňanů v uzavřených oblastech, sňatky mezi těmito národy byly zakázány. Na důkaz podřízenosti Mandžuům museli Číňané nosit dlouhé vlasy spletené do copů. K upevnění moci dynastie Čchingů přispěla i jejich výbojná zahraniční politika, díky níž posunuli hranice Číny dále na západ a na jih. Císaři se úspěšně bránili pronikání ruských kupců na ze severu a vlivu východoindických společností, které se snažily založit si své osady na čínském pobřeží a ovládnout rozsáhlý trh s čínskými výrobky. Po vzoru Japonska i Číňané uzavřeli evropskému obchodu všechny své přístavy s výjimkou Kantonu. Japonsko bylo na počátku 17. století sjednoceno. Císař stál v jeho čele jen formálně, skutečnou moc měli od roku 1603 šógunové z rodu Tokugawa, opírající se především o vojenskou šlechtu samurajů. Nástup Tokugawů ukončil dlouho trvající války, nastalo období míru, doprovázené však postupným uzavíráním Japonska vůči okolnímu světu. Ve snaze zabránit pronikání křesťanství na japonské území povolili šógunové za velmi přísných podmínek přístup do země pouze nizozemským obchodníkům, ostatní evropské, zejména portugalské a španělské lodě měly vstup do země přísně zakázán. vanější manželku mughalský vládce Šáhdžahán ( ), představuje vrchol islámské architektury. Tato stavba, považovaná dnes za symbol Indie, je od roku 1983 na Seznamu světového dědictví UNESCO, patří v současnosti k nejnavštěvovanějším a nejobdivovanějším indickým památkám. Vítězstvím v bitvě u Palásí (1757) získali Britové kontrolu nad nejbohatším indickým státem Bengálskem (na obr. zástupce britské Východoindické společnosti v létě roku 1765 přebírá od místního vládce listinu, potvrzující převzetí finanční správy tohoto regionu), se stalo hlavní základnou pro britskou územní expanzi v Indii. Prostředky získané v Bengálsku (výběrem daní, pěstováním máku a vývozem opia, např. do Číny) umožnily Britům vést další dobyvačné války v Indii a postupně celý poloostrov ovládnout. Které čínské výrobky či zemědělské produkty patřily v Evropě k nejžádanějším? Kde leží území označovaná jako Mandžusko? Obdobou evropských středověkých rytířů byli v Japonsku samurajové 106

11 Japonští křesťané byli pronásledováni, křesťanské kostely byly zbořeny. Věřící, kteří se proti náboženskému útlaku v roce 1637 vzbouřili, byli armádou zmasakrováni. Některé z asijských oblastí zůstávaly až do 17. století pro většinu Evropanů neznámé, šlo především o oblast Sibiře a Dálného východu včetně přiléhajícího pobřeží Severního ledového oceánu. Na prozkoumání těchto území se podíleli zejména ruští kozáci, kteří měli pomoci získat Rusku nová území na východě. Patřil k nim i Semjon Ivanovič Děžnov ( ), kterému se podařilo dosáhnout nejvýchodnější části Asie. To, že je Amerika od Asie oddělena průlivem, potvrdila až expedice dánského mořeplavce Vita Beringa ( ), který svou první objevitelskou cestu podnikl ve službách cara Petra I. Velikého. Austrálie K břehům nejmenšího světadílu se jako první dostali Nizozemci, kteří již počátkem 17. století zmapovali při hledání námořního spojení Indočíny s Chile severní a západní pobřeží Austrálie. Nově zmapovaná území pojmenovali Nové Holandsko, ale nepokoušeli se je osídlit. (japonsky služebníci). Od 17. století představovali nejvyšší třídu, z níž byli vybíráni např. vojenští velitelé a úředníci. Kromě znalosti bojových umění museli ovládat umění kaligrafie (krásného písma), skládat básně, řídit čajový obřad apod. Po ukončení válek za sjednocení Japonska význam samurajů jako bojovníků postupně upadal. Pokud samurajové nesplnili očekávání svého císaře, či se jinak zpronevěřili přísnému kodexu cti (bušidó), měli jako jediní právo odčinit své selhání speciálním sebevražedným rituálem. Jak se tento rituál nazývá? Již staří Římané předpokládali existenci nějaké souvislé pevniny na jižní polokouli, neboť jen tak podle jejich domněnek mohla zůstat zeměkoule v rovnovážném stavu. Pověst o neznámé jižní zemi (latinsky terra australis incognita) převzali i středověcí a novověcí zeměpisci. Zeměpisný název Austrálie se začal používat až koncem 18. století. Nejslavnějším mořeplavcem, který prozkoumal podstatnou část Austrálie a Oceánie, byl britský kapitán James Cook [džejmz kuk] ( ). Podobně jako nizozemský mořeplavec Abel Tasman ( ) hledal i on Jižní zemi. Na svých cestách objevil desítky dříve neznámých ostrovů, zpřesnil představy o pobřeží Nové Guineje, zmapoval východní pobřeží Austrálie, díky tomu získal tento kontinent již alespoň hrubé obrysy. Při svých plavbách Cook pronikl hluboko na jih až do oblasti plovoucího ledu a dokázal, že v mírném pásu žádný jižní kontinent neexistuje. I když se mu za ledovou bariéru proniknout nepodařilo, správně předpokládal, že na jižním pólu pevnina je. Na všech výpravách doprovázeli Jamese Cooka významní britští vědci, jejichž zásluhou výsledky nových zámořských cest přinášely nesmírně cenné poznatky nejen geografické, ale i astronomické a přírodovědné. Cookovy námořní výpravy Maor původní obyvatel Nového Zélandu s typickým tetováním Vitus Bering při svých plavbách dokázal, že Asie je od Ameriky oddělena průlivem, prozkoumal nejsevernější část Tichého oceánu i pobřeží Aljašky. Rusové se na Aljašku dostali jako první Evropané v roce Zjistěte, dokdy byla Aljaška součástí Ruska. Najděte ve školním atlasu světa názvy zeměpisných objektů, které nesou jméno Beringa, či Děžněva. Abel Tasman se vydal z Batávie přes Mauritius na jih, aby zmapoval jižní pobřeží terra australis. Při svých plavbách v letech obeplul Austrálii, prozkoumal pobřeží dnešní Tasmánie, Nového Zélandu, Šalamounových ostrovů a Nové Guineje, zmapoval a podrobněji popsal severní pobřeží Austrálie. Nizozemci však z obavy před cizí konkurencí jeho objevy utajili, a proto se k břehům Austrálie nepřiblížila více jak 50 let žádná jiná evropská loď. 107

12 Díky Cookovým plavbám se Austrálie stala další významnou kolonií Velké Británie, která ji po ztrátě severoamerických osad přetvořila na trestaneckou kolonii. James Cook našel na východním pobřeží Austrálie místo vhodné k osídlení, a tím byl kontinent otevřen bělošské kolonizaci. Již v roce 1788 byl vypraven do jižního Tichomoří první transport trestanců a vojáků, kteří založili v Novém Jižním Walesu [velsu] první trestaneckou osadu, pojmenovanou po tehdejším ministru kolonií Sydney [sidny], vznikla tak první evropská osada na tomto kontinentu. V současnosti je Sydney největším australským městem. Zjistěte, kdo dnes stojí v čele Australského svazu. Amerika Španělsko a Portugalsko procházely obdobím postupného hospodářského a mocenského úpadku, zaměřily se proto na udržení stávajících kolonií ve Střední a Jižní Americe, získaných v 16. století, a neměly zájem expandovat do dalších částí Ameriky. Do Severní Ameriky začali od počátku 17. století postupně pronikat Angličané, Nizozemci a Francouzi. Angličané od počátku svou kolonizační činnost rozvíjeli především na východním atlantském pobřeží, po odvážných objevitelích přicházeli i první kolonisté první trvalá anglická osada byla založena již v roce 1607 ve Virginii [virdžínyji]. Další anglické osady vznikaly na severovýchodě, v Nové Anglii zprvu oddělené od Virginie územím Nového Nizozemí. Severní Amerika se postupně stala útočištěm tisíců emigrantů. Na východním pobřeží dnešních USA se usazovali kromě Angličanů také Irové, Nizozemci, později i Němci, Židé a příslušníci dalších národů, které z Evropy vyhnala náboženská nesnášenlivost, války, často i snaha uniknout trestající ruce zákona. Do roku 1752 vzniklo na východním pobřeží mezi Floridou a Novým Skotskem celkem třináct osad. O něco později začali Britové kolonizovat i rozsáhlou oblast v okolí Hudsonova zálivu. Osadu a pevnost Nový Amsterdam (na dobovém vyobrazení) založili Nizozemci v roce 1626 v ústí řeky Hudson [hadsn] na ostrově Manhatten [menhetn]. V roce 1664 ale město dobyli Angličané, a protože ho získal mladší bratr Karla II., vévoda z Yorku (pozdější král Jakub II.), bylo přejmenováno na Nový York (New York [njú jork]). Zjistěte, jakým způsobem získali Nizozemci ostrov Manhattan. Největšími soupeři Britů v Severní Americe byli Francouzi, kteří se začali usazovat v Kanadě (tehdy označované jako Nová Francie), kde na počátku 17. století založili na řece sv. Vavřince město Québec [kebek]. Údolími velkých řek začali pronikat do vnitrozemí kontinentu především lovci a obchodníci s kožešinami. James Cook byl v roce 1768 jmenován velitelem lodi vyslané, aby pozorovala na Tahiti průchod planety Venuše před Sluncem, podle čehož bylo možno vypočítat vzdálenost Země od Slunce. Prostřednictvím vědecké zprávy (1773) byla s výsledky expedice seznámena i evropská veřejnost. První Cookova plavba měla také upevnit britský vliv v západním Tichomoří a předejít případným francouzským nárokům. Na svou poslední plavbu se Cook vydal roku 1776, tentokrát s cílem najít severozápadní cestu z Tichého do Atlantského oceánu. Poté, co mu v další plavbě zabránily ledovcové kry v Beringově úžině, vrátil se na Havajské ostrovy, které předtím objevil, aby zde doplnil zásoby. Z neznalosti místních domorodých tradic však překročil mnohá tabu a těsně před odplutím z ostrova byl roku 1779 zabit a jako oběť střetu dvou civilizací sněden. Kteří západoevropští obchodníci se uchytili v Guyaně, narušili tak hegemonii Španělska a Portugalska v Jižní Americe? Zjistěte, podle koho nebo čeho vznikl název Virginie? Jak se jmenovala loď, na které připluli náboženští emigranti označovaní jako Otci poutníci do Nové Anglie? K prvním dobyvatelům Kanady patřili francouzští obchodníci s kožešinami 108

13 Rozvoji zemědělství nevěnovali Francouzi zdaleka takovou pozorpozornost jako jejich britští soupeři, což se negativně projevilo v průběhu sedmileté války měli nedostatek lidí pro válečné operace a málo potravin. Po prozkoumání oblasti Velkých kanadských jezer se dostali po řece Mississippi až do Mexického zálivu. Rozsáhlé povodí této řeky bylo prohlášeno na počest francouzského krále Ludvíka XIV. (francouzsky Louis) za kolonii Louisiana [lujsijana]. Z pobřeží na západ do vnitrozemí, tedy do oblasti francouzských kolonií, pronikali též Britové. Náhodné střety mezi nimi a francouzskými osadníky přerostly v otevřenou válku. Kterými jazyky hovoří většina dnešních Kanaďanů? Jak se jmenuje americké město v ústí řeky Mississippi, Indiány nazývanou Otcem vod, které v roce 1718 založili původně Francouzi? Zjistěte, na čí straně v sedmileté válce bojovali Huróni a Irokézové, popřípadě další indiánské kmeny. Kolonizace Ameriky v první polovině 18. století mausoleum velkolepá hrobka šógun vojenský vládce v Japonsku tabu přísný zákaz tetování jedna z forem zkrášlování těla; z tahitského: tattoo = vyznačit nebo vrazit Britsko-francouzské spory definitivně vyřešila až sedmiletá válka ( ), která pro Francii znamenala ztrátu všech jejích severoamerických kolonií. Kanadu včetně území na východ od Mississippi získala Velká Británie, pravobřežní Louisianu museli Francouzi předat Španělsku. Většina francouzských kolonistů v Americe však zůstala, v kanadské provincii Québec dodnes tvoří jejich potomci dokonce většinu obyvatel. Vítězství v Novém světě a v Indii přeměnila Velkou Británii v největší koloniální říši na světě. 1. Kteří mořeplavci a cestovatelé přispěli v 17. a 18. století svými plavbami k poznání dosud neobjevených míst na Zemi? Která místa na planetě zůstala i nadále pro člověka neznámá a proč? 2. Jaké důsledky mělo setkání Evropanů s dosud neznámými exotickými civilizacemi pro Evropu i pro ně samotné? 3. Proč se Čína a Japonsko uzavřely před evropskou expanzí a jaké důsledky to pro ně mělo v pozdějším období? 4. Které evropské státy vybudovaly do konce 18. století rozsáhlé koloniální říše a kde? 5. Které evropské země se střetly v boji o zámořské državy v sedmileté válce a s jakým výsledkem? James Fenimore Cooper Poslední mohykán Rainer Köthe Objevitelé a jejich výpravy Petr Křivský a kol. Věk starý a nový Josef Opatrný Válka mohykánů; Objevitelé, dobyvatelé, osadníci Michael Pollard 100 největších objevitelů Aleš Skřivan, Petr Křivský Moře, objevy, staletí Piráti a jejich karibská dobrodružství (Děsivé dějiny) Sedm samurajů [Shichinin no samurai] režie: Akira Kurosawa (1954) Poslední mohykán [The Last of the Mohicans] režie: Michael Mann (1992) Šogun [Shogun] (TV seriál) režie: Jerry London (1980) 109

14 19. Americká revoluce vznik USA Pařížský mír z roku 1763, který ukončil sedmiletou válku, potvrdil vítězství Velké Británie, jež získala většinu bývalých francouzských držav v Severní Americe. Vztah londýnské vlády k jejím koloniím rozprostírajícím se mezi Floridou a Novou Anglií se po skončení sedmileté války zásadně změnil. Spory mezi osadníky a mateřskou zemí přerostly během několika let v ozbrojený konflikt, který vedl k osamostatnění původních třinácti osad a ke vzniku Spojených států amerických. Život britských osadníků Počet obyvatel jednotlivých kolonií trvale rostl. Jestliže na počátku 18. století žilo v třinácti britských državách osadníků, v roce 1775 to bylo již desetkrát tolik a v roce 1800 žilo na tomto území již více než 5 milionů osob. Z pobřeží postupovali nově příchozí evropští přistěhovalci na západ do vnitrozemí, aby zde našli novou půdu, na níž by mohli svobodně hospodařit. Během jednoho století dosáhli vrcholů Apalačského pohoří a začali sestupovat do údolí řeky Ohio [ohajo]. K velmi smutným kapitolám této pionýrské doby v osídlování Severní Ameriky patří boje s Indiány. Původní obyvatelstvo amerického kontinentu se fyzicky i kulturně lišilo od bílých dobyvatelů, kteří je díky tomu považovali za duševně méněcenné. Konflikt mezi Indiány a kolonisty byl proto nevyhnutelný. Převaha evropských zbraní se záhy prosadila a ve většině britských kolonií bylo původní obyvatelstvo buď zcela vyhlazeno, nebo zatlačeno dále na západ. Osady, které kolonisté v Severní Americe na východním pobřeží vytvořili, byly velmi odlišné jak z hlediska hospodářského, tak správního a politického. Poslední mohykán jeden z nejslavnějších románů amerického spisovatele Jamese Fenimora Coopera [džejmse fenymóra kúpra] líčí příběh syna indiánského náčelníka, který se odehrává během sedmileté války. Evropskou kolonizaci Severní Ameriky již od samotného počátku provázely boje s Indiány Britské osady v Severní Americe po roce 1763 V severních oblastech převládaly malé farmy, obyvatelé se zabývali i rybolovem, ve městech pak obchodem. Jedním z největších amerických měst byl přístav Boston v kolonii Massachusetts[mesečusets]. Přísně zbožnému společenskému životu a životnímu stylu udávali tón angličtí puritáni. Prostředí ve střední oblasti atlantického pobřeží bylo národnostně velmi pestré, díky tomu bylo místní obyvatelstvo nábožensky mnohem tolerantnější. Během krátké doby se tu rozvinul čilý obchodní ruch, města jako New York či Philadelphia [filadelfia] se později stala důležitými centry průmyslové výroby. Jižní kolonie měly oproti tomu zcela odlišný charakter. Převažovalo zde S jakým městem jsou spojeny nejznámější procesy s čarodějnicemi, které byly výsledkem náboženského fanatismu některých zdejších puritánů? 110

15 zemědělství, na rozsáhlých plantážích s využitími práce černých otroků se pěstovala zejména bavlna, cukrová třtina a tabák. Otroci byli považováni za mluvící dobytek a stejně tak s nimi bylo i zacházeno. K tvrdé práci patřila naprostá poslušnost vůči majiteli, který své otroky mohl trestat či prodávat podle vlastní úvahy. V některých koloniích počet otroků i několikanásobně překračoval počet bílých osadníků. Otrokářství v jižních koloniích bylo od počátku 18. století terčem ostré kritiky náboženských organizací ze severu, k úplné likvidaci otrokářství však došlo až o století později. Jižanská rezidence u městečka Camden [kemden] ve státě Alabama Honosnými sídly se bohatí plantážníci snažili vyrovnat životnímu stylu evropské šlechty, mnozí z nich se kvůli tomu velmi zadlužili. Podporovali boj proti Velké Británii s cílem zbavit svých dluhů. Přestože se jednotlivé kolonie od sebe velmi lišily, měly i hodně společného. Tisíce mil oceánu mezi nimi a Velkou Británií bránily jejich přímé kontrole z metropole. Všechny kolonie postupně získaly různou míru samosprávy, zdejší bělošské obyvatelstvo se podílelo na správě veřejných věcí v daleko větší míře než v mateřských zemích. Velká Británie měla zájem na tom, aby osadníci bojovali za rozšíření jejího panství za mořem, a proto do roku 1763 nijak nezasahovala nejen do politických, ale ani do hospodářských záležitostí osad. Po vítězství v sedmileté válce už britská vláda pomoc osadníků proti Francouzům nepotřebovala, oproti předcházející praxi začala ve snaze upevnit si svou moc nad všemi svými državami v Severní Americe více zasahovat do života osadníků a využívat je jako zdroj levných surovin a odbytiště pro britské zboží. Britský parlament se snažil potlačit rozvoj průmyslu a obchodu v koloniích, aby tak chránil britské podnikatele před možnou zámořskou konkurencí. Spory osadníků s metropolí Úspěšným zapojením do bojů s Francouzi získali osadníci nejen důležité vojenské zkušenosti, ale vzrostlo i jejich sebevědomí, které posílilo u mnoha z nich pocit jednoty mezi osadami z různých částí britských držav. Proti londýnské vládě, jež se snažila americké osadníky stále více omezovat v jejich právech i celkovém rozvoji, postupovali obyvatelé kolonií od počátku společně. Londýn začal dbát na dodržování dávno zapomenutého Zákona o plavbě z roku 1651, podle něhož mohlo být dováženo zboží do Velké Británie a jejích kolonií jen na britských lodích. Z obavy Bavlník pěstovaný v jižních státech a dodávaný do britských textilek byl zdrojem obrovského bohatství pro majitele plantáží proto se mu taky někdy přezdívalo bílé zlato. Duch roku 1776 (A. M. Willard) Na tomto obraze zachycujícím scénu z boje za nezávislost je velmi dobře patrné odhodlání, se kterým se severoameričtí osadníci rozhodli bojovat za svá práva proti britské vládě i se zbraní v ruce. 111

16 před povstáním Indiánů zakázala britská vláda osadníkům usazovat se za Apalačským pohořím, čímž zklamala naděje všech, kdo chtěli expanzí na západ získat novou půdu. I po skončení sedmileté války zůstaly na území severoamerických osad umístěny britské jednotky s odůvodněním, že mají chránit osadníky před útoky Indiánů, ti se ale právem obávali, že jsou namířeny spíše proti nim. Navíc se měli podílet na hrazení nákladů na vydržování těchto jednotek. Napětí mezi koloniemi a mateřskou zemí se od 60. let 18. století zvyšovalo zejména kvůli daním. Sedmiletá válka byla sice pro Velkou Británii vítězná, ale kvůli ní se tato země velmi zadlužila. Ve snaze získat co nejrychleji prostředky na splácení dluhů, zavedla britská vláda v severoamerických koloniích cla na dovážené zboží (papír, čaj, sklo), z výnosů cel a nově zavedených poplatků měly být hrazeny i výdaje na vydržování britské armády a rostoucí aparát koloniální správy. Osadníci neměli žádné zastoupení v britském parlamentu, který pro ně daně schvaloval, reagovali proto na opatření londýnské vlády protesty a bojkotem dováženého zboží, např. pití čaje považovali osadníci za protivlastenecký čin. Jednotný odpor osadníků vůči zákonu o kolkovném z roku 1765 donutil britskou vládu odvolat toto opatření už rok po jeho zavedení, z dovozních cel zůstal kvůli protestům osadníků v platnosti pouze poplatek za čaj. Předáci amerických osadníků začali diskutovat vedle bojkotu zboží i o dalších možnostech odporu proti britské koruně. Velkou odezvu mezi vzdělanými Američany měly radikální osvícenské ideje o přirozených lidských právech, o svobodě, rovnosti či o právu občanů volit si svoji vládu. Londýn a kolonie směřovaly postupně k otevřenému střetnutí. Americká revoluce Napětí mezi osadníky a britskou korunou se stupňovalo, docházelo i k prvním srážkám mezi vojskem a civilisty. V prosinci roku 1773 pronikla na britské lodě kotvící v bostonském přístavu skupina osadníků a naházela do moře celý náklad čaje, které lodě přivezly. Tento bostonský čajový dýchánek (nebo také bostonské pití čaje ) vyostřil vztahy mezi osadníky a jejich mateřskou zemí, která se pokusila zlomit odpor kolonií omezováním jejich samosprávy a posilováním armády. Reakce amerických novin na zákon o kolkovném (1765), podle kterého musely být veškeré tiskopisy a úřední listiny opatřeny kolkem. Šlo v podstatě o novou formu daně státu. Autor článku předpovídá v důsledku tohoto zákona zánik novin. Jiří III. ( ) byl třetím panovníkem hannoverské dynastie, stál v čele království Velké Británie a Irska, byl zároveň i hannoverským kurfiřtem (od roku 1814 též králem). Na rozdíl od svých dvou předchůdců se narodil ve Velké Británii a jeho rodným jazykem byla angličtina. Jeho dlouhá vláda byla poznamenána sérií vojenských konfliktů sedmiletá válka s Francií, boj se severoamerickými osadami i s císařem Napoleonem I. Bostonské pití čaje Po odvolání nepopulárních celních poplatků na dovoz barev, papíru, skla a mnoha dalšího zboží, zbylo jen clo na čaj ve výši tři pencí na jednu libru čaje. Nespokojenost osadníků vyvrcholila v okamžiku, kdy lodě Východoindické společnosti přivezly do Bostonu náklad indického čaje. Osadníci v převlečení za Indiány pronikli na britské lodě a veškerý jejich náklad v počtu 343 beden naházeli do moře. Král Jiří III. bostonský čajový dýchánek označil za vzpouru, na jeho popud přijal britský parlament tvrdá opatření namířená proti kolonistům. Přístav v Bostonu byl uzavřen do doby, dokud osadníci nenahradí škody britské společnosti, a současně byla zrušena svobodomyslná ústava státu Massachusetts, na jehož území k incidentu došlo. Zjistěte, kolik pencí má jedna britská libra. 112

17 Na protest proti represivním krokům londýnské vlády se o rok později sešli ve Philadelphii zástupci kolonií na tzv. prvním kontinentálním kongresu, aby jednali o společném postupu osadníků vůči opatřením britských úřadů. Zástupci jednotlivých osad se zde dohodli na úplném bojkotu britského zboží a vytvoření ozbrojených milicí pro případ, že by se Londýn rozhodl zasáhnout vojenskou silou. K prvním otevřeným srážkám britské armády s nově vzniklými milicemi došlo již roku Boje urychlily svolání druhého kontinentálního kongresu. Oddíly milicí byly prohlášeny za kontinentální armádu a jejím vrchním velitelem byl jmenován bohatý plantážník z Virginie, George Washington [džórdž vošington] ( ). Když britský panovník Jiří III. (vládl v letech ) odmítl jakékoliv jednání s osadníky o jejich protestní petici a kompromisních návrzích na řešení sporu, převážil mezi účastníky kongresu názor, že jedinou možností je boj za nezávislost. Dne 4. července 1776 schválil kongres Prohlášení o nezávislosti a o unii, vznikl nový stát Spojené státy americké. Newyorčané strhávají jezdeckou sochu Jiřího III. jako symbol nenáviděné britské nadvlády krátce po vyhlášení nezávislosti ve Philadelphii 9. července Co znamená zkratka USA? V Prohlášení nezávislostí z roku 1776 je mimo jiné obsaženo i zdůvodnění odtržení od Velké Británie: Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou Stvořitelem nadáni jistými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a hledání osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, které odvozují svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, je právem lidu změnit ji nebo odstranit a ustavit vládu novou...proto my, představitelé Spojených států amerických, shromáždění ve Všeobecném kongresu, dovolávajíce se u nejvyššího soudce světa správnosti svých úmyslu jménem a z moci dobrého lidu těchto kolonií, slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že tyto kolonie jsou a po právu mají býti svobodnými a nezávislými státy, že jsou zproštěny veškeré poddanosti britské koruně a že veškeré politické svazky mezi nimi a státem Velké Británie jsou a mají býti úplně rozvázány. A že jako svobodné a nezávislé státy mají plnou moc vypovídat válku, uzavírat mír, sjednávat spojenectví, zřizovat obchod a provádět všechny ostatní úkony a věci, jež nezávislé státy mohou po právu činit. A na podporu tohoto prohlášení, pevně spoléhajíce na ochranu božské prozřetelnosti, navzájem a jeden druhému zaručujeme své životy, své statky a svou nedotknutelnou čest. (Výchova k občanství, texty a dokumenty pro střední školy, s ) Která práva má podle Prohlášení nezávislosti člověk od svého narození? Co znamená, že jsou přirozenými právy člověka? Jakou pravomoc má nezávislý stát? Jak jsou v Prohlášení pojaty jednotlivé osady? První vlajka USA vznikla ještě před vyhlášením nezávislosti. Na žádost George Washingtona a jeho dvou přátel ji podle legendy vytvořila americká švadlena Betsy Ross (na obr.) již v květnu Tato varianta vlajky USA se používala v letech V čem se liší tato americká zástava (viz obr.) od dnešní vlajky USA? Co označují pruhy a hvězdy na vlajce USA? Vyhlášení nezávislosti komise vedená Thomasem Jeffersonem [tomasem džefrsnem] předkládá návrh Prohlášení nezávislosti členům Kongresu ve Philadephii. 113

18 Účastníci kongresu přijali na podzim roku 1777 první ústavu Spojených států amerických tzv. Články konfederace. Zamítavý postoj krále Jiřího III., který odmítl nezávislost kolonií uznat, rozpoutal několikaletý konflikt osadníků s britskými jednotkami označovaný jako válka za nezávislost. Zjistěte, proč se roku 1777 říká rok tří šibenic. Tři z Otců zakladatelů : Do odboje proti Velké Británii se nezapojila podle odhadů nejméně třetina osadníků, přičemž značná část z nich dokonce bojovala v britských jednotkách. Po kapitulaci britských jednotek většina z těch, kdo byli loajální k mateřské zemi, odešla především do Kanady. O svůj majetek v bývalých koloniích kvůli svému postoji přišli stejně jako král Jiří III. a jím vedená anglikánská církev. Půda zabavená přívržencům krále byla po skončení války za nezávislost rozprodána farmářům. Není bez zajímavosti, že na straně Britů bojovalo více černých otroků než na straně osadníků, neboť byli ovlivněni slibem londýnské vlády, že jim po skončení války dá nejen svobodu, ale i půdu k obživě. Boj severoamerických osadníků za svobodu podpořilo velké množství dobrovolníků z celé Evropy např. francouzský markýz La Fayetta [lafajet] či polský generál Tadeusz Kościuszko, jenž se stal dokonce pobočníkem samotného George Washingtona. Po vítězství osadníků v bitvě u Saratogy roku 1777 se na stranu rebelů přidali i tradiční nepřátelé Velké Británie Francie a Španělsko, které svým loďstvem blokovaly posily z Velké Británie, a znesnadňovaly tak zásobování britských jednotek na severoamerické pevnině. Navíc poskytly Američanům velkorysou finanční pomoc. S jejich podporou se podařilo americkým bojovníkům získat převahu. Roku 1781 kapitulovaly zbývající britské jednotky u Yorktownu [jorktaunu], čímž bylo o výsledku války rozhodnuto. Mírovou smlouvou z roku 1783, uzavřenou v Paříži, musela Velká Británie uznat nezávislost Spojených států amerických včetně jejich západní hranice na řece Mississippi. Na základě Článků konfederace, které byly v roce 1781 potvrzeny jako první ústava nezávislého státu, vznikly USA jako volný svazek fakticky nezávislých států se slabou ústřední vládou. V krizových situacích se systém konfederace ukázal jako nefunkční, a proto většina amerických politiků začala uvažovat o jeho zásadní změně. V květnu 1787 se sešli zástupci jednotlivých zemí ve Philadelphii, aby tu jednali o nové ústavě USA. Nová federální ústava, schválená v roce 1789, přinesla kompromis mezi přívrženci pevné centrální vlády a stoupenci volného soustátí, současně zachovala práva jednotlivých států, včetně otrokářství na jihu. Podle nové ústavy byl zvolen prvním americkým prezidentem George Washington, který v úřadu setrval dvě volební období, až do roku V roce 1791 bylo přijato deset ústavních dodatků, známých jako Listina práv. Články zajišťovaly základní práva občana Spojených států amerických svobodu náboženství, slova, tisku, shromažďování, ale i právo nosit zbraň. Americká ústava je svým způsobem velmi ojedinělá, od doby svého vzniku se nezměnila, úpravy se dějí formou tzv. dodatků. Dodatky Ústavy z roku 1791, tzv. Listina práv: DODATEK I.: Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se George Washington ( ) Thomas Jefferson ( ) Benjamin Franklin [benžemin frenklin] ( ) Zpracujte ve skupinách medailonky věnované těmto třem mužům. O co se zasloužil George Washington? Který zásadní dokument vytvořil Thomas Jefferson? Čím se proslavil kromě politiky Benjamin Franklin? Kteří z těch, kdo se zasloužili o vznik USA, jsou vyobrazeni na amerických bankovkách? 114

19 shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. DODATEK II.: Dobře organizovaná domobrana je nezbytná v zájmu bezpečnosti svobodného státu; právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být proto omezováno. DODATEK V.: Na každého občana, který se má zodpovídat z hrdelního zločinu nebo jiného těžkého zločinu, musí být podána řádná žaloba ze strany velké poroty; nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě; nikdo nesmí být zbaven života, svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu; soukromý majetek může být vyvlastněn pouze za náhradu. DODATEK VI.: V každém trestním procesu má obžalovaný právo na rychlé a veřejné přelíčení před nestrannou porotou státu a obvodu, na jejichž území měl být trestný čin spáchán a které jsou podle zákona příslušné. Obžalovaný má právo být informován o příčině a povaze obžaloby a konfrontován se svědky obžaloby. Má též právo dát obeslat prostřednictvím státních orgánů svědky ve svůj prospěch a mít na svou obranu obhájce. Který z uvedených dodatků v současných Spojených státech velmi často diskutován a proč? Jaký na to máte názor vy sami? Které další dodatky Ústavy ovlivnily některé základní rysy USA? bojkot úmyslné skupinové odmítání výrobků, osob či jejich příkazů federace stát skládající se z více rovnocenných států, jejichž svéprávné postavení je zajištěno ústavou; stát zastupuje federální vláda v čele s hlavou státu konfederace volný svazek států, které si zachovávají svou úplnou nezávislost pionýr průkopník; kolonista, který odcházel do neznámých končin divokého Západu, aby tam začal hospodařit na zabrané půdě ústava též konstituce; základní zákon státu upravující státní zřízení a definující důležitá práva a povinnosti občanů Rozdělení moci podle dosud platné americké ústavy odráží klasické osvícenské teorie moc výkonnou představuje prezident USA a jím jmenovaná federální vláda. Zákonodárnou moc má dvoukomorový Kongres, který přijímá zákony platné pro všechny občany federace. Kongres je rozdělený na Sněmovnu reprezentantů, v níž je každý stát zastoupen podle počtu obyvatel různým počtem poslanců, a Senát, kde má každý stát bez ohledu na velikost dva zástupce. Soudní moc řídí Nejvyšší soud, který má dohlížet zejména na dodržování Ústavy. Ivan Brož George Washington Paul Johnson Dějiny amerického národa Kteří evropští osvícenci definovali jako první ideální rozdělení moci ve státě na tři nezávislé a vzájemně se kontrolující složky? Jak se jmenuje současný prezident USA, na jak dlouhé funkční období je volen? V čem se současné prezidentské volby liší od historicky první volby prezidenta? Kolik senátorů zasedá v současnosti v Kongresu? Americká revoluce jako první uzákonila základní principy demokracie všichni lidé mají nezadatelná práva a všechna moc vlády vychází z lidu, kterému je zodpovědná. Inspirovala nejen řadu revolucí v Evropě, ale měla vliv i na národně osvobozenecké hnutí v Latinské Americe, bojující proti španělské nadvládě. 1. Které příčiny vedly ke sporu anglických osad v Americe s britskou vládou? 2. Co rozhodlo o vítězství amerických osadníků ve válce za nezávislost? 3. Proč některé evropské absolutistické státy podporovaly boj Američanů za svobodu? 4. Jaký význam pro moderní dějiny měla americká revoluce včetně významných dokumentů, které byly během války a krátce po ní přijaty? 5. Které rozpory nové americké společnosti neřešila ani Ústava z roku 1789 ani Dodatky z roku 1791? Josef Opatrný Amerika v proměnách staletí Svatava Raková, Josef Opatrný USA (Stručná historie států) Svatava Raková Dobrodruzi, puritáni a Indiáni: Angličané v Novém světě Čarodějky ze Salemu [The Crucible], režie: Nicholas Hytner (1996) Patriot [The Patriot], režie: Roland Emmerich (2000) Revoluce [Revolution], režie: Hugh Hudson (1985) 115

20 116

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU 1. Kolonialismus nového typu Imperialismus ÚLOHA 1: Které země byly největšími koloniálními velmocemi druhé poloviny 19. století? Která důležitá

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Prezentace o reformním úsilí Marie Terezie v době před sedmiletou válkou. Související pracovní list DUM VY_32_INOVACE_DE.3.17.

Prezentace o reformním úsilí Marie Terezie v době před sedmiletou válkou. Související pracovní list DUM VY_32_INOVACE_DE.3.17. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Velká Británie a počátky britského impéria

Velká Británie a počátky britského impéria Velká Británie a počátky britského impéria 1707 * Spojené království Velké Británie spojení Anglie a Skotska od r. 1714 vládne hannoverská dynastie zavázala se: 1. dodržovat svobodné volby do parlamentu

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE OBYVATELSTVO Mgr. Iva Svobodová Populační specifika nejřidčeji zalidněný kontinent (z výjimkou Antarktidy) hustota zalidnění 3 obyv.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Austrálie

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více