Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku"

Transkript

1 Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal 14. května ve Velké aule Karolina v Praze prestižní cenu Učené společnosti České republiky Vědecký pracovník pro rok Toto ocenění je od roku 1996 udělováno za významné výsledky tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu těm osobnostem, které jsou občany ČR, pracují ve své zemi a nejsou členy Učené společnosti ČR. Učená společnost ČR vznikla v roce 1994 a nyní má 102 řádných a 39 čestných členů. SU v ní od roku 1995 reprezentuje jako řádný člen prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Členy Učené společnosti ČR jsou i dva nositelé čestných doktorátů SU, prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., a prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. Cena Učené společnosti ČR byla v kategorii vědecký pracovník udělena prof. RNDr. Miroslavu Englišovi, DrSc., za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie operátorů, teorie funkcí několika komplexních proměnných a teorie kvantování na nesymetrických oblastech a varietách. Jmenovaná problematika představuje důležitou oblast moderní matematické fyziky. U jejího zrodu stáli v první polovině minulého století velikáni světové vědy Weyl, Dirac a von Neumann. Popudem k němu byla především potřeba rigorózní formalizace jazyka kvantové mechaniky ve fyzice. Problém kvantování na neeuklidovských (zakřivených) prostorech (varietách) se však ukázal být daleko obtížnější k výraznějšímu pokroku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., (vlevo) přijímá ve Velké aule Karolina gratulaci předsedy Učené společnosti České republiky RNDr. Jiřího Grygara, CSc., k udělení ocenění Vědecký pracovník roku 2007 Foto ian v této problematice dochází až ve druhé polovině 20. století a zdaleka není dosud uzavřena. Prof. Englišovi se podařilo jako prvnímu podstatně zobecnit doposud používané metody kvantování, známé jako Berezinovy metody, tak, aby mohly být použity pro celou škálu obecných nesymetrických prostorů, říká se v tiskové zprávě vydané Učenou společností ČR. Matematika se kolem nás uplatňuje víc, než si vůbec uvědomujeme, uvedl prof. Engliš v reakci na ocenění, které mu na 13. valném shromáždění Učené společnosti ČR předal její předseda RNDr. Jiří Grygar, CSc. Problém je v tom, že zvláště v matematice uplyne od myšlenky přes výzkum až po její konečné uvedení do praxe příliš mnoho času. Jako příklad rád uvádím CD, k jehož objevu z pohledu matematické vědy došlo v roce Takže trvalo prakticky 130 let, než byl plně zhodnocen, řekl vědec, který už před deseti lety získal ocenění Učené společnosti ČR v kategorii mladých vědeckých pracovníků do 35 let. Po převzetí ocenění pronesl prof. Engliš před členy Učené společnosti ČR a řadou významných hostů závažný projev k aktuálním potřebám české vědy. Poukázal v něm na to, že konkurence ve světě se stále zvyšuje. Mnohé země, které zatím ve vědě a výzkumu mnoho neznamenaly, např. Indie, Írán a především Čína, si uvědomují, jak potřebné jsou investice právě do této oblasti, konstatoval. Jenom finanční zázemí a vyšší společenská prestiž mohou udržet konkurenceschopnost naší vědy, prohlásil závěrem. (ian)

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity červen 2007 Karvinská fakulta očima Akreditační komise Děkan karvinské fakulty PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) Slezské univerzity prošla v minulých měsících evaluací ze strany Akreditační komise. O tom, že bude OPF zařazena mezi osm fakult veřejnoprávních vysokých škol a univerzit, jež projdou tzv. institucionálním hodnocením v roce 2007, rozhodla tato komise na svém zasedání ve dnech 28. a 29. listopadu Poslední takto rozsáhlá evaluace OPF se konala v roce Za účelem zpracování hodnocení byla Akreditační komisí jmenována účelová pracovní skupina ve složení prof. Ing. Milan Sojka, CSc. (předseda), prof. Ing. Jan Ehlemann, CSc., prof. Ing. Václav Bakule, DrSc., a doc. Ing. Jiří Pour, CSc. Vedení fakulty vypracovalo a v polovině března předložilo pro evaluaci rozsáhlé písemné podklady (Dotazník pro hodnocení činnosti a akreditovaných činností), které byly jedním z podkladů pro práci komise. Následně, po prostudování poskytnutých materiálů, zavítala 17. dubna účelová pracovní skupina ve složení prof. Ing. Milan Sojka, CSc., prof. Ing. Václav Bakule, DrSc., a PhDr. Jiří Smrčka (tajemník Akreditační komise se statutem pozorovatele) na OPF. Při této návštěvě skupina jednala jak s vedením OPF, tak se členy kateder i studenty. Cílem návštěvy a setkání v rámci ní uskutečněných bylo co možná nejobjektivnější posouzení jednotlivých akreditovaných činností na OPF a jejich dalších aktivit, včetně vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Ve zprávě, která byla následně vypracována a projednána Akreditační komisí za přítomnosti rektora Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., a děkana OPF PhDr. Bohumila Fialy, Ph.D., na jejím zasedání v Ledči nad Sázavou 24. dubna, se objevuje celá řada cenných připomínek a doporučení, které by měly vést ke zkvalitnění pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti na karvinské fakultě. V pedagogické činnosti je kritizována především nedostatečně promyšlená struktura a návaznost předmětů jednotlivých oborů ve stávajících studijních plánech bakalářského a magisterského studia a vysoká míra volitelnosti ať již jednotlivých předmětů či celých předmětových bloků (modulů). Další výtkou v této oblasti je opuštění seminární formy výuky u většiny předmětů, k němuž došlo v minulosti v důsledku nárůstu počtu studentů na OPF. Obě připomínky považuje vedení fakulty za opodstatněné a v rámci příprav reakreditačních materiálů pro obory vyučované na OPF, které jsou v současnosti v plném proudu, dojde k jejich zapracování do nových studijních plánů. Kritice byla podrobena i určitá kvalifikační stagnace pedagogického sboru. Ve zprávě se píše: S postupným rozšiřováním struktury nabízených oborů a získáním akreditace navazujícího magisterského studijního programu i doktorského studijního programu a růstem počtu studentů se zvyšuje potřeba interních pedagogických pracovníků zajišťujících profilové předměty jednotlivých oborů. OPF má v současné době celkem 106 pedagogických pracovníků v hlavním pracovním poměru, z nichž jsou pouze čtyři profesoři a devět docentů. Od roku 1999 v zásadě na OPF nastalo zlepšení kvalifikační struktury pouze u Ph.D., kteří absolvovali doktorská studia na jiných ekonomických fakultách (OPF zatím vlastní absolventy doktorského studia nemá), jinak se personální zabezpečení od roku 1999 nezlepšilo (v kategorii docentů se dokonce zhoršilo). V této souvislosti byla účelová pracovní skupina obeznámena Foto ian s tím, že v dohledné době by mělo proběhnout několik habilitačních řízení pracovníků fakulty, jakož i se záměrem vedení urychleně stabilizovat personální zabezpečení v oblasti profesorů a docentů, s čímž již bylo koneckonců v měsíci březnu započato a na fakultu byli přijati do hlavního pracovního poměru dva noví profesoři v ekonomických oborech. Dlouhodobým cílem fakulty by potom mělo být nalézt takové mechanismy a nástroje, jakož i vytvořit takové podmínky, které by motivovaly pracovníky Ph.D., aby urychleně zahájili svá habilitační řízení. Vcelku příznivě z evaluace vyšla vědecko-výzkumná činnost fakulty, kdy se ve zprávě konstatuje, že fakulta má poměrně rozsáhlou vědecko-výzkumnou činnost a je schopna úspěšně získávat grantové úkoly na národní i mezinárodní úrovni. Hodnocení naopak poukazuje na nízkou úroveň (i když velmi rozsáhlé) publikační činnosti pracovníků OPF. Komise především postrádá dostatek článků v karentovaných časopisech. Fakultě je vytýkána také skutečnost, že publikační činnost je z hlediska kvantity i kvality velmi výrazně nerovnoměrně rozložena mezi jednotlivé katedry a ústavy. I na tuto výtku hodlá vedení fakulty v brzké době zareagovat a upravit současný finančně-motivační mechanismus pro publikující pracovníky či celé katedry tak, aby tito byli motivováni ve větší míře publikovat ve významných a uznávaných odborných časopisech v ČR a zahraničí, jakož i v renomovaných nakladatelstvích a vydavatelstvích. Za významný problém považuje účelová pracovní skupina Akreditační komise také neexistenci systému vnitřního hodnocení na OPF. Ve zprávě se praví: Tyto problémy řeší po linii systému řízení, avšak i ta je v této oblasti značně nefunkční. Rovněž hodnocení výuky studenty není dobře organizováno a má velmi malou odezvu. Anket se účastní mizivé procento studentů (poněkud lepší je situace u kombinované formy studia) a závěry nelze z tohoto důvodu zobecnit a využívat. I v tomto případě je reakce vedení fakulty na danou výtku, domnívám se, relativně rychlá. Nejenže byla k 1. květnu zřízena Pedagogická rada, která má za úkol sledovat kvalitu výuky na fakultě, jmenováni noví garanti studijních programů, ale také proběhlo vyhodnocení ankety spokojenosti s výukou studentů v rámci e-learningové formy studia a v průběhu května a června proběhlo dotazníkové šetření mezi studenty prezenčního studia. V závěru celé zprávy účelové pracovní skupiny Akreditační komise konstatuje: Na základě prostudování předložených podkladů k hodnocení činnosti a kvality akreditovaných činností, jednání účelové pracovní skupiny s vedením školy, jejími pracovníky i studenty dospěla účelová pracovní skupina k závěru, že OPF od hodnocení provedeného v roce 1999 v řadě významných

3 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 3 oblastí své činnosti vykazuje stagnační tendence a že je třeba neprodleně zahájit reformy, které by směřovaly ke zvýšení kvality pedagogické práce, publikační činnosti a vytvořily podmínky pro zkvalitnění pedagogického sboru. Je nutno konstatovat, že nové vedení je si mnoha ze zjištěných V průběhu května a června probíhá na karvinské Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity anketa, ve které hodnotí studenti kvalitu výuky a dalších poskytovaných služeb. Dotazníkové šetření mezi studenty probíhá na OPF více či méně pravidelně od jejího vzniku a je důležitou součástí vnitřního hodnocení akreditovaných a dalších činností. Velkým problémem předcházejících šetření však byla jejich nízká vypovídací schopnost, a to vzhledem k tomu, že o akce tohoto typu mezi studenty již tradičně býval velmi nízký zájem a procento zúčastněných se pohybovalo v rozmezích od jednoho do deseti procent. Aby se předešlo stejnému výsledku z hlediska účasti, byla zvolena jiná metoda sběru dat než v předcházejících letech, kdy problémů vědomo a že děkan i proděkani OPF projevili vůli potřebné reformy uskutečnit. Již z tohoto závěru je zřejmé, že OPF se nachází v současnosti ve složitém období, kdy je nezbytné přistoupit k celé řadě zásadních změn v jejím chodu a mnoha činnostech, které provádí. Pevně věřím, že tyto změny, naleznou pochopení a podporu v akademické obci, a to jak v její pedagogické, tak i studentské části, a tedy i mezi jejími zástupci v Akademickém senátu OPF. I přes minimální časový prostor, který nám dala Akreditační komise k zahájení nezbytných reformních kroků (požaduje, aby OPF předložila studenti byli pouze informováni o možnosti zúčastnit se ankety v určitých vymezených prostorách fakulty v konkrétně stanoveném čase. Nyní jsou studenti na základě náhodného výběru přímo oslovováni pověřenými pracovníky se žádostí o vyplnění daného dotazníku, např. po skončení výuky celofakultních předmětů. Přitom je dbáno, aby do šetření byli zahrnuti studenti všech ročníků a studijních programů. Je třeba říci, že studenti se k možnosti vyjádřit se k chodu fakulty stavějí velmi vstřícně. A již dnes (cca ve dvou třetinách plánované akce) je zřejmé, že i přes organizační náročnost celého šetření přinese toto snažení své ovoce a ankety se zúčastní více než tisícovka studentů, což v procentuálním vyjádření představuje okolo 40 proc. všech studentů OPF. na začátku následujícího semestru, tj. v říjnu 2007, kontrolní zprávu o postupu implementace doporučení komisí učiněných), jsem přesvědčen, že vysokým pracovním nasazením a vstřícným, kooperativním přístupem všech nás na fakultě jsme schopni tuto nelehkou výzvu zvládnout. Bohumil Fiala Anketa ke kvalitě výuky v Karviné tentokrát jinak Spolu s inaugurací nového děkana karvinské Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, která proběhla 4. dubna, byli do svých funkcí uvedeni také čtyři noví proděkani. Proděkankou pro studijní a sociální záležitosti se na následující čtyřleté funkční období stala absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Na OPF pracuje od roku Nejprve tu působila jako externí vyučující a od roku 1999 v zaměstnaneckém poměru na pozici odborného asistenta. Od roku 2001 zastává funkci vedoucí katedry práva, proděkankou pro studijní a sociální záležitosti byla jmenována k 1. dubnu letošního roku. Nové proděkance jsem si dovolila položit několik otázek. Považujete vaše jmenování proděkankou za úspěch ve Vaší profesní kariéře? Ano, považuji. Je pro vás funkce proděkanky nová, nebo jste již v minulosti podobnou funkci zastávala? Funkce proděkanky je pro mě funkcí novou, v minulosti jsem zastávala vedoucí funkce ve státní správě. Jaké úkoly a cíle jste si stanovila pro období Vašeho působení ve funkci proděkanky? Samotný dotazník se skládá ze 13 otázek, z nichž jedna je volná, kde mohou studenti slovně vyjádřit své připomínky. Na uzavřené otázky odpovídají studenti zakřížkováním příslušného políčka s bodovým ohodnocením, přičemž hodnotící škála je tvořena body 1 až 5, kdy nejlepší hodnocení je 1, nejhorší pak 5 stejně jako klasifikační stupnice. Otázky se týkají např. toho, zda jsou vyučující dobře připraveni na výuku, zda je jejich podání látky zajímavé, zda dokáží pružně reagovat a odpovídat na dotazy studentů, a dále také jejich přístupu ke studentům jak ve výuce, tak při zkouškách. Prostřednictvím této ankety mají studenti možnost ovlivnit kvalitu výuky v příštích semestrech. Konečné výsledky budou známy v průběhu července. Marian Lebiedzik, Lucie Krzystková Studijní oddělení a studenti jsou blízcí partneři Proděkanka karvinské Obchodně podnikatelské fakulty pro studijní a sociální záležitosti JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Foto ian První cíl vidím ve vytvoření partnerského vztahu mezi studenty a studijním oddělením tak, aby toto oddělení bylo servisním střediskem všech našich studentů, tzn. jak bakalářských, magisterských, tak i doktorských. Druhý cíl spočívá ve zkvalitnění komunikace a jejím objektivním vyhodnocování. A za třetí cíl považuji položení důrazu na konkretizaci odpovědnosti za přijaté úkoly a jejich plnění. Mohla byste krátce představit práci vašeho oddělení? Co zabezpečuje? Na úseku pedagogické činnosti se studijní oddělení podílí na koncepci tvorby studijních programů a oborů, vede agendu související se studiem, spolupracuje s katedrami. Na úseku studijních záležitostí je studijní oddělení nejvýznamnějším partnerem studentů a provází všechny kroky jejich působení na fakultě od podání přihlášky až po promoci. Mnohdy studijní oddělení nadále zůstává partnerem i pro naše absolventy. Na kterých vysokých školách jste působila či působíte? Na Ostravské univerzitě v Ostravě. Které odborné oblasti se věnujete ve výuce na karvinské fakultě? Oblasti práva. Lucie Krzystková

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity červen 2007 Doc. Žáček odpovídal v anketě rektorů V rámci zveřejnění žebříčků srovnávajících české univerzity a jejich fakulty podle výsledků vědecké a publikační činnosti (Mladá fronta Dnes, středa 6. června 2007) odpovídal rektor Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., na vznesené otázky, které s hodnocením souvisely. Protože jeho odpovědi nebyly nakonec v plném rozsahu využity, publikujeme je na tomto místě. Jaké kritérium pro srovnávání univerzit považujete za nejdůležitější? Každou instituci se širokým záběrem funkcí, činností, vyučovaných oborů, vědeckých aktivit apod., tím spíše univerzitu, lze srovnávat s obdobnými institucemi za použití nejrůznějších kritérií. Takřka vždy však půjde, obrazně řečeno, o porovnávání nesouměřitelných hodnot. Stačí si uvědomit, že jsou univerzity velké a malé, staré a nové, různě zaměřené (od obecných s širokým spektrem oborů až po specializované, např. technické), sídlící v místech s naprosto odlišnou charakteristikou. A tak by se daly uvádět ještě dlouho další charakteristiky. Můžete pak sestavovat žebříčky např. dle počtu studentů, nabídky resp. počtu studijních programů, počtu oborů, počtu pedagogů, studentů, uchazečů, kvalifikovanosti pedagogů (počtu docentů a profesorů), vědecké výkonnosti citace v prestižních časopisech, počty patentů, získané granty, výzkumné záměry, články v impaktovaných časopisech, monografie, vystoupení A nyní tedy k vlastním žebříčkům, sestaveným podle kritérií mezinárodní skupiny International Ranking Expert Group. O pořadí rozhodovaly vědecké výsledky za rok 2006, tedy kritéria podle nichž se tvoří respektované žebříčky ve většině vyspělých zemích. V Česku takové srovnání dosud chybělo, konstatuje se v komentáři žebříčků zveřejněných v Mladé frontě Dnes ve středu 6. června. Ve srovnání 21 vysokých škol podle vědeckých výsledků za rok 2006 (jako na mezinárodních konferencích apod.), vybavení počítačovou technikou, velikosti knihoven, mezinárodních kontaktů, počtu nositelů mezinárodních ocenění, počtu doktorských studií, oprávnění udělovat tituly a řady dalších kritérií. U toho je si ovšem třeba uvědomit, že naprostá většina oborů má svá specifika a je obtížné je srovnávat s jinými. Snad je z uvedeného dostatečně jasné, že výběr jednoho z mnoha kritérií je vždy značně zavádějící. Podstatně snadněji lze srovnávat jednotlivé obory či studijní programy na univerzitách, což by mělo vyšší vypovídací schopnost, srovnávání univerzit jako celku pak zejména z pohledu studenta valný smysl nemá. Pro něj by měla být rozhodující kvalita konkrétního studijního programu a oboru, který hodlá studovat. Stručně řečeno, i na nejprestižnější univerzitě může být obor, který je kvalitněji vyučován jinde, a naopak. Výsledek srovnání univerzit jako celku má asi takovou vypovídací schopnost, jako údaj o průměrném platu v ČR. Vyberete-li si pak pouze jedno z uvedených mnoha kritérií, je samozřejmě výsledek ještě méně vypovídající. Proč by si měl uchazeč zvolit ke studiu právě Vaši univerzitu, jaké má podle Vás přednosti ve srovnání s jinými univerzitami? Slezská univerzita poskytuje relativně širokou nabídku tradičních i méně tradičních oborů, v řadě z nich, např. ve fyzice, matematice, historii, tvůrčí fotografii, informatice aj. dosahují její pedagogové špičkových, mezinárodně srovnatelných a uznávaných výsledků. Jako jediná z českých veřejných vysokých škol má akreditováno studium gastronomie a hotelnictví. Situování ve městech střední velikosti, Opavě a Karviné, poskytuje klidnější prostředí pro studium a současně dostatečné zázemí rovněž pro kulturní a společenské vyžití. Vypovídá podle Vás publikační činnost pedagogů a jejich citovanost v prestižních světových časopisech o kvalitě univerzity? Zčásti přirozeně ano, je ovšem třeba si uvědomit, že zde je velký rozdíl mezi obory z oblasti přírodních, technických a lékařských věd a mezi obory věd společenských či obory uměleckými. Zatímco u první jmenované kategorie kritérium citací v prestižních světových časopisech nesporně platí, doplnil bych je ale u technických věd např. patenty apod., u věd společenských jsou kritéria dosti výrazně odlišná. Ani zcela špičková práce z oboru např. českých dějin, etnografie, české literatury apod. nemůže očekávat větší počet citací např. v amerických, francouzských, japonských, ruských a jiných prestižních světových časopisech, protože se prostě zabývá svou problematikou, nikoli problematikou tzv. velkých zemí. Navíc by tato práce, prioritně určená pro českého čtenáře, musela být vydána v některém ze světových jazyků, což by ovšem zase vyloučilo její dopad tam, kam je především nasměrována, a tedy její původní účel. Srovnání uměleckých oborů je pak přirozeně ještě mnohem komplikovanější. V žebříčcích nejlépe dopadla karvinská fakulta nejprestižnější z něho vyšla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) obsadila Slezská univerzita v Opavě 14. příčku s počtem 22 publikací v databázi Web of Knowledge (vytváří ji Institut vědeckých informací ve Filadelfii ISI) a žádnou publikací v prestižních časopisech Nature a Science. Dosáhla koeficientu 4, který byl propočítán jako podíl ISI + 50 (Nature + Science) a velikosti univerzity (přepočtený stav studentů v tisících). Mezi fakultami právnickými a ekonomickými figuruje Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné na pátém z 20 míst. Byly jí započítány tři publikace ISI a získala koeficient (ISI/velikost) 1,0. Mezi přírodovědnými a jim příbuznými fakultami je Matematický ústav hodnocen jako devátý z 12 tři publikace ISI, koeficient 30. Filozoficko-přírodovědecká fakulta obsadila mezi 13 filozofickými a společenskovědními fakultami 7. místo při dvou publikacích ISI a s koeficientem 0,9. (re)

5 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 5 Významné ocenění pro karvinskou fakultu Generální konzulát Polské republiky v Ostravě hostil v pátek 15. června odpoledne v pořadí již 13. setkání podnikatelů, které zorganizovala Česko-polská obchodní komora. Vedle představitelů českých a polských fi rem se ho zúčastnila řada významných osobností zástupci diplomatických sborů obou zemí, územních samospráv, hospodářských komor apod. Mezi přítomnými nechyběli ani Jan Pastwa, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Polské republiky v ČR, generální konzul ČR v Katovicích Josef Byrtus, vedoucí Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska nebo předseda představenstva Česko-polské obchodní komory Jiří Cienciala, generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren, a. s. Setkání podnikatelů se stalo významnou událostí také pro Slezskou univerzitu (SU) v Opavě. V jeho úvodní ofi ciální části byli totiž za dlouhodobý aktivní přínos k rozvoji česko-polské spolupráce oceněny čtyři instituce z oblasti školství a kultury, mezi nimi také SU, a to prostřednictvím své Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné. Čestnou medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR převzal z rukou generálního konzula J. Byrtuse děkan OPF PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. Spolu s ním stejné ocenění převzali Správní rada pracuje pod nově zvoleným vedením Správní rada jako jedno z vrcholných rozhodovacích, řídících a kontrolních grémií Slezské univerzity v Opavě na svém zasedání 14. května zvolila za svého předsedu Ing. Zbyňka Stanjuru, primátora statutárního města Opavy, a za místopředsedy Ing. Jindřicha Grossera a doc. Ing. Václava Vinše, CSc. Vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity za rok 2006, Hodnocení činnosti Slezské univerzity za rok 2006 a Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity za rok Dále projednala předložený rozpočet Slezské univerzity v Opavě na rok 2007 a poté ho vzala na vědomí. V bodě týkajícím se majetkoprávních záležitostí Správní rada Slezské univerzity v Opavě odročila rozhodnutí o nabytí nemovitosti tzv. Polské školy v Karviné formou daru do příštího zasedání s tím, že si vyžádala doplnění předložené dokumentace o další materiály. Správní rada pracuje nyní ve složení: Nahoře děkan karvinské fakulty PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. (vlevo), přebírá ocenění od generálního konzula ČR v Katovicích Josefa Byrtuse. Dole zleva prof. dr hab. Krzystof Szafl arski z Katovic, dr. B. Fiala, PhDr. Jaromír Kalus z Opavy a mgr Joanna Muszała-Ciałowicz z Ratiboře Foto ian rektor Górnośląskiej Wyżsej Szkoły Handlowej (GWSH) im. Wojciecha Korfantego w Katowicach prof. dr hab. Krzystof Szafl arski, ředitel Slezského zemského muzea v Opavě PhDr. Jaromír Kalus a ředitelka Muzea w Raciborzi mgr Joanna Muszała-Ciałowicz. PhDr. Svatopluk Aniol, personální ředitel Kofola holding, a. s., Ostrava; Ing. Jindřich Grosser, ředitel a předseda představenstva a. s. Opavská lesní, Opava; Ing. Eduard Janota, Ing. Zbyněk Stanjura, předseda Správní rady Slezské univerzity v Opavě Foto archiv Ocenění v podobě čestné medaile našeho ministerstva zahraničí je pro nás velkou ctí, ale rovněž závazkem, abychom partnerství s GWSH ještě zintenzivnili, řekl děkan OPF, jehož na setkání podnikatelů v Ostravě doprovázeli proděkanka pro zahraniční styky Mgr. Irena Orszuliková, Ph.D., a vedoucí Ústavu malého a středního podnikání Ing. Jiří Vaněk, CSc. SU s GWSH sbližuje ofi ciální dohoda o spolupráci, která byla uzavřena v květnu V Katovicích působí řada pedagogů z Karviné, ale do budoucna bychom byli rádi, aby tomu bylo také naopak, protože naši partneři by mohli významně napomoci zvláště studiu marketingových oborů a cestovního ruchu, doplnil dr. Fiala a GWSH charakterizoval jako dynamicky se rozvíjející subjekt, jemuž se i v silné konkurenci katovických vysokých škol daří získávat velký počet studentů. Čestná medaile Ministerstva zahraničních věcí pro OPF je dalším z ocenění, které SU za rozvoj česko-polských vztahů získala. V říjnu 2005 jí byla udělena Medaile Jana Masaryka, kterou v březnu 2006 získal také tehdejší rektor SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Ocenění, jakým se teď pyšní OPF, obdrželi již dříve doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., a doc. PhDr. Mečislav Borák, Ph.D. (ian) náměstek ministra, Ministerstvo fi nancí ČR, Praha; Ing. Roman Jamnický, člen výkonného vedení skupiny Model, Model Obaly, a. s., Opava; doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., prorektor pro vědu a zahraniční styky Vysoké školy J. A. Komenského, s. r. o., Praha; Ing. Miroslav Krajíček, poslanec Parlamentu ČR; Ing. Václav Klučka, poslanec Parlamentu ČR; Mgr. Jan Morávek, asistent poslance Parlamentu ČR; Ing. Miloslav Plura, ředitel pobočky Československé obchodní banky, a. s., Opava; Ing. Zbyněk Stanjura, primátor statutárního města Opavy; Ing. Bronislav Szabla, obchodní ředitel Komerční banky, a. s., regionu Ostrava; Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje; Ing. Vladislav Uličný, majitel fi rmy INTEXT, Krnov; Jiří Urbanec, generální ředitel IVAX Pharmaceuticals, s. r. o., Opava-Komárov; doc. Ing. Václav Vinš, CSc., ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha. Martin Fuchsig

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity červen 2007 Před druhým kolem přijímacího řízení Také letos vypsaly Filozofi cko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Matematický ústav v Opavě druhé kolo přijímacího řízení. Zveřejňujeme základní informace o něm. V plném rozsahu jsou k dispozici na příslušných webových stránkách jednotlivých univerzitních součástí Filozoficko-přírodovědecká fakulta stanovila termín podání přihlášek do 20. července a termín přijímacích zkoušek na září. BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM Studijní program B 1701 Fyzika, studijní obor Astrofyzika, přijímací zkoušky (PZ): matematika a fyzika; studijní program B 1702 Aplikovaná fyzika, studijní obor Monitorování životního prostředí, PZ: fyzika a společenské vědy; studijní program B 1702 Aplikovaná fyzika, studijní obor Počítačová technika a její aplikace, PZ: fyzika a informatika; studijní program B 1801 Informatika, studijní obor Informatika a výpočetní technika, PZ: informatika a matematika; studijní program B 5341 Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, PZ: bilogie člověka, společenskovědní přehled, obecná psychologie; studijní program B 7310 Filologie, studijní obor Angličtina + Italština, PZ angličtina: angličtina, PZ italština: italština; studijní program B 7310 Filologie, studijní obor Němčina + Italština, PZ němčina: němčina, PZ italština: italština; studijní program B 7105 Historické vědy, studijní obor Dějiny kultury, PZ: historický test v rozsahu středoškolského studia, všeobecný kulturní rozhled; studijní program B 7105 Historické vědy, studijní obor Historie muzeologie, PZ: historický test v rozsahu středoškolského studia; studijní program B 7105 Historické vědy, studijní obor Historie památková péče, PZ: historie, dějiny umění; studijní program B 8203 Dramatická umění, studijní obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, PZ: obecná znalost z divadelní oblasti, z oblasti českého jazyka, literatury, všeobecné znalosti z oblasti kultury, ústní zkouška: zjištění schopností a nadání uchazeče, rozprava nad seznamem zhlédnutých inscenací a vlastní tvorbou. BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM Studijní program B 1801 Informatika, studijní obor Informatika a výpočetní technika, PZ: informatika a matematika. MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM Studijní program M 1701 Fyzika, studijní obor Teoretická fyzika, PZ: matematika a fyzika (v tomto oboru lze konat rigorózní zkoušky a získat titul RNDr.); studijní program M 1701 Fyzika, studijní obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy, PZ: matematika a fyzika (v tomto oboru lze konat rigorózní zkoušky a získat titul RNDr.); studijní program M 1801 Informatika, studijní obor Informatika a výpočetní technika, PZ: informatika a matematika, studijní program M 7504 Učitelství pro střední školy, studijní obor Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství informatiky pro střední školy, PZ angličtina: angličtina, PZ informatika: informatika. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM Studijní program N 7310 Filologie, studijní obor Angličtina - předpokladem přijetí je úspěšné ukončení bc. studia oboru Angličtina (B 7310), v případě absolvování příbuzného oboru vymezení diferenčních zkoušek; studijní program N 7310 Filologie, studijní obor Němčina - předpokladem přijetí je úspěšné ukončení bc. studia oboru Němčina (B 7310), v případě absolvování příbuzného oboru vymezení diferenčních zkoušek; studijní program N 7310 Filologie, studijní obor Angličtina + Němčina - předpokladem přijetí je úspěšné ukončení bc. studia oboru Angličtina (B 7310) a Němčina (B 7310), v případě absolvování příbuzného oboru vymezení diferenčních zkoušek; studijní program N 6731 Sociální politika a sociální práce, studijní obor Veřejná spáva a sociální politika předpokladem přijetí je úspěšné ukončení bc. studia, o prominutí PZ může požádat absolvent bc. studijního programu B 6731 Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Veřejná správa a regionální politika se studijním průměrem do 1,2 a hodnocením státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby s hodnocením výborně, PZ: veřejná správa a regionální politika, sociální politika a sociální práce, společenskovědní disciplíny. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM Studijní program N 7310 Filologie, studijní obor Angličtina - předpokladem přijetí je úspěšné ukončení bc. studia oboru Angličtina (B 7310), v případě absolvování příbuzného oboru vymezení diferenčních zkoušek; studijní program N 7310 Filologie, studijní obor Němčina - předpokladem přijetí je úspěšné ukončení bc. studia oboru Němčina (B 7310), v případě absolvování příbuzného oboru vymezení diferenčních zkoušek. Uchazečům o studium oborů Astrofyzika, Počítačová technika a její aplikace a Teoretická fyzika bude kromě navazujícího mgr. studia prominuto absolvování PZ, uchazečům o studium Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy bude prominuto absolvování PZ z fyziky, pokud splní jednu z těchto podmínek: průměr známek z matematiky a fyziky za poslední dva roky studia nejvýše 2,5; úspěšný řešitel krajského nebo vyššího kola kategorie A nebo B matematické nebo fyzikální olympiády; úspěšná účast v Turnaji mladých fyziků. Uchazečům o studium oboru Monitorování životního prostředí bude prominuto absolvování PZ, pokud splní jednu z těcho podmínek: průměr známek z fyziky za poslední dva roky studia nejvýše 2,5 a průměr známek ze základů společenských věd za poslední dva roky studia, 2,0; úspěšný řešitel krajského nebo vyššího kola fyzikální olympiády kategorie A nebo B; úspěšná účast v Turnaji mladých fyziků. Uchazečům o studium oboru Informatika a výpočetní technika ve všech formách studia kromě navazujícího mgr. studia a uchazečům o obor učitelství s kombinací informatika bude absolvování PZ prominuto, pokud splní jednu z těchto podmínek: průměr známek z matematiky a výpočetní techniky během studia nejvýše 2,5 a známky z matematiky a informatiky na maturitním vysvědčení nejvýše s hodnocením 3; úspěšný řešitel krajského nebo vyššího kola kategorie A nebo B matematické olympiády nebo kategorie P - programování, účastník aktivit SOČ, AMAVET, ICYS a Korespondenčního semináře z programování. Obchodně podnikatelská fakulta stanovila termín podání přihlášek do 20. července a termín přijímacích zkoušek na 10. září. Uchazeč o studium uvede v přihlášce nejvýše tři studijní programy, tři studijní obory, které hodlá studovat, a to v pořadí, které si sám zvolí. Uchazeči o studium studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus jsou povinni prokázat zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání. Studijní programy HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA, EKO- NOMIKA A MANAGEMENT, SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMA- TIKA, GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS. PZ: písemný test studijních předpokladů. Studentům v kombinované formě bude ke studiu nabídnut anglický, německý a ruský jazyk. Matematický ústav stanovil termín podání přihlášek do 30. srpna a termín přijímacích zkoušek na 6. září. BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA, tříleté prezenční studium v oborech Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Obecná matematika, čtyřleté prezenční studium v oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací. MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA, pětileté prezenční studium v oborech Geometrie a Matematická analýza. PZ u bc. i mgr. studia písemná a ústní z matematiky a fyziky nebo informatiky (uchazeč si vybere jednu z těchto oblastí). MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAM MATEMA- TIKA, dvouleté prezenční studium v oborech Geometrie, Matematická analýza, Matematická fyzika a Učitelství matematiky pro střední školy (kombinace matematika dějepis). PZ: u oborů Geometrie, Matematická analýza a Matematická fyzika ústní z matematiky, u učitelského oboru ústní z matematiky a písemná z dějepisu. DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA, tříleté prezenční a kombinované studium v oborech Geometrie a globální analýza, Matematická analýza, Matematická fyzika. PZ: ústní z matematiky v rozsahu vysokoškolského studia matematiky (přihlíží se i k případné vědecké či odborné činnosti uchazeče). (re)

7 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 7 Nová platforma česko-polské vědecké spolupráce V reakci na nedávné ukončení práce Stálé společné česko-polské komise humanitních věd, kterou v první polovině devadesátých let zřídilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo národní výchovy a sportu Polské republiky, se v sobotu 26. května ve Wrocławi uskutečnilo ustavující zasedání Polsko-české vědecké společnosti, jež by měla zaniklou komisi nahradit. Zasedání se za českou stranu zúčastnila řada významných osobností, mezi jinými generální konzul ČR v Katovicích JUDr. Ing. Josef Byrtus, místopředseda AV ČR prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., prof. PhDr. Vladimír Wolf, CSc., z Univerzity Hradec Králové a mnoho dalších. Naši univerzitu reprezentovali rektor doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., děkan Filozoficko- -přírodovědecké fakulty (FPF) prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., a proděkanka FPF doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Absence Stálé společné česko-polské komise humanitních věd vyvolala potřebu najít novou platformu vědecké spolupráce odborníků z obou zemí, tentokrát už nejen ve společenskovědních, ale i v přírodovědných oborech. A protože komise ukončila svou činnost z podnětu polské strany, jsou to nyní právě naši polští kolegové, kteří přicházejí s novou iniciativou. Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe by mělo pracovat na bázi jakéhosi občanského sdružení, objasnil rektor doc. Žáček okolnosti, které jednání ve Wrocławi předcházely. Současně potvrdil, že ustavující zasedání bylo pozorně monitorováno rovněž z pohledu Konference rektorů slezských univerzit. Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe chce ve své budoucí práci využít dobrých zkušeností z činnosti někdejší společné komise, jejímž členem byl také doc. PhDr. Mečislav Borák, Ph.D., z Ústavu veřejné správy a regionální politiky FPF. V této souvislosti není na škodu připomenout, že účastníci XII. zasedání komise, které se v dubnu 2005 konalo v Opavě, byli přijati i na akademické půdě Slezské univerzity. Kontinuitu někdejšího s nově se rodícím subjektem ostatně symbolizuje i skutečnost, že funkci předsedy Polsko-české vědecké společnosti přijal někdejší předseda polské části společné komise prof. dr hab. Jacek Baluch z Jagellonské univerzity v Krakově, bývalý velvyslanec Polské republiky v ČR. Jedním ze dvou místopředsedů se stal prof. Jirásek, doc. Korbelářová bude pracovat jako místopředsedkyně revizní komise. Vedle pracovních skupin, jež by se měly věnovat např. problematice Kladska, srovnávacímu výzkumu našich a polských učebnic především z hlediska sporných míst historie vzájemných vztahů a jejich dnešní reflexe žáky a studenty v obou zemích či společnému výzkumu osobnosti Arnošta z Pardubic a jeho duchovního odkazu, je ve výhledu také ustavení redakční rady s cílem vydávat vlastní periodikum. (ian) Akreditace dalšího studia pro opavskou fakultu Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jmenovaná vládou s účinností od 1. září 2006, projednala a posléze přijala návrh navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika, který byl vytvořen pracovníky Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě. Akreditace byla udělena na čtyři roky. Navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika studijního programu Sociální politika a sociální práce rozvíjí bakalářský studijní obor Veřejná správa a regionální politika, který je vyučován na FPF a o nějž je mezi veřejností dlouhodobě velký zájem. Program bude formovat poznatkový rámec politických a společenských souvislostí sociálních problémů, podobností Z přijetí někdejší Stálé společné česko-polské komise humanitních věd na Slezské univerzitě v Opavě v dubnu 2005 (nahoře). Dole někteří účastníci květnového zasedání ve Wrocławi - zleva prof. Baluch, prof. Jirásek, Mgr. Dunaj, dr. Byrtus, doc. Žáček a prof. Semotanová Foto archiv i odlišností národního přístupu k řešeným tématům v rámci evropského prostoru a směřování sociální politiky a veřejné správy z hlediska jejich reakce na nové ekonomické a sociální výzvy. Současně se program zaměří na tříbení klíčových kompetencí studentů, což znamená, že studium chce formovat široký profil absolventa magisterského studia s integrovaným všeobecným a odborným vzděláním. Struktura předmětů je zaměřena na objasnění priorit dosahování sociální koheze v podmínkách utváření inkluzivní společnosti, ve které je jedinec schopen plně a všestranně participovat. Dvouleté studium bude probíhat v prezenční formě v modulovém systému a je koncipováno v souladu s komunitními potřebami a možnostmi školy se specializací na koordinaci sociální a hospodářské politiky v otázkách sociálního vyloučení a sociálního začleňování v podmínkách místní a regionální správy, čímž reaguje na proces sociální integrace, jenž je v regionálním, národním a evropském prostoru jedním z dominantních témat současnosti Cílem navazujícího magisterského studijního programu je připravit vzdělané odborníky specialisty v profesích sociální práce a veřejné správy s širším teoretickým a praktickým rozhledem, kteří se mohou uplatnit jako vedoucí organizací sociální politiky a institucí veřejné správy, mohou pracovat v analýze, plánování a v realizaci sociálních koncepcí a programů, při vyhodnocování účinků sociálních změn sociální politiky a veřejné správy či ve specializovaných rolích v oblasti regionální politiky i v soukromé sféře na lokální a místní úrovni. Helena Kolibová

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity červen 2007 První rok za námi aneb jak je to s těmi kredity? Akademický rok 2006/07 se chýlí ke konci. Studenti prvních (i jiných) ročníků, kteří splnili všechny požadavky, jež studium na vysoké škole vyžaduje, si mohou na pár měsíců oddechnout. Ostatním začínají perné chvíle. Ti, kteří nezískali během celého akademického roku minimálně 40 kreditů, se dostávají do potíží. Jednou z mnoha podmínek k postupu do dalšího ročníku je totiž právě získání nejméně 40 kreditů. Mnozí tak v těchto chvílích listují indexy a sčítají počet kreditů. A když zjišťují, že přesáhli obávanou hranici 40, jsou rádi. Přesto se občas mračí, když pochodují před pracovnou zkoušejícího, nervózně krčí skripta v ruce a naposledy si opakují nějaké důležité informace. Mračí se, protože při úspěšném zvládnutí nadcházející zkoušky získají tři kredity, zatímco studenti z jiného oboru, za stejných podmínek, při stejných požadavcích získají kredity čtyři. Nebo ještě hůř, představte si zkoušku, za kterou získáte jeden kredit, kdežto studenti z jiných oborů za ni dostanou čtyři kredity! Ptáte se, jak je to možné? Sama nevím. Přečetla jsem si na internetových stránkách školy předpisy a našla jsem toto: Základní jednotkou kreditového systému je kredit, který představuje 1/60 průměrné zátěže studenta během akademického roku. Východiskem kreditového ohodnocení předmětu jsou jeho hodinový rozsah a náročnost, a to tak, že počet kreditů za absolvovaný předmět zpravidla odpovídá počtu výukových hodin týdně v daném předmětu plus 0, 1, 2 kredity za jeho náročnost. Standardní tempo studia obsahuje 30 kreditů za semestr, standardní počet kreditů získaných za akademický rok je tedy na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě 60 kreditů (Kreditový systém, bod č. 4). Z výše uvedeného odstavce však nevyplývá, že jiný obor, který má tentýž předmět o stejném počtu výukových hodin a o stejné náročnosti, má právo získat několik kreditů navíc. Tak proč tomu tak je? Náročnost je přece stejná, počet výukových hodin taktéž a pro všechny je to áčkový předmět. Další zajímavou otázkou je, proč některé obory během celého studia nemají vícekreditové předměty. Například Česká literatura nemá žádný předmět za devět kreditů, dokonce ani za pět! Podíváme-li se na takové obory, jako je Fyzika a Informatika, můžeme tiše závidět. Pět, sedm, devět, dvanáct kreditů! Že by příčinou byla právě ona náročnost? Tak proč potom fyzici považují předmět s názvem Mechanika za snadný, když je ohodnocen devíti kredity? Látka prý skoro nepřevyšuje středoškolské vzdělání fyziky. Proto je nasnadě se ptát: Existuje vůbec nějaká objektivita hodnocení předmětů? Proč dochází k tomu, že dva obory získávají za stejný předmět jiný počet kreditů? Proč jsou některé obory mizerně ohodnoceny, kdežto jiné si nemají na co stěžovat? To jsou otázky, které se mnohým honí hlavou. Odpovědi si můžeme jen vymýšlet a spekulovat o nich. Ale protože právě končí akademický rok plný povinností a nastávají nám skoro tři měsíce volna, nechme stranou kreditový systém, v této chvíli stejně nic nezmůžeme. Všem úspěšným (i méně úspěšným) studentům přeji krásné letní prázdniny a v dalším roce spoustu úspěchů! Monika Jakusová Co je kreditový systém, jak a proč se používá Kreditový systém studia umožňuje studentům do značné míry samostatně rozhodovat o své studijní zátěži a volit si tak v podstatě svůj individuální studijní plán. Dřívější ročníkový způsob studia tyto možnosti nenabízel. Pilotní projekt Evropského kreditového systému (ECTS European Credit Transfer System) byl vytvořen v roce 1989 a měl zjednodušit uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu SOCRATES/ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů (credit transfer) při návratu studenta. ECTS je rovněž považován za jeden z důležitých prvků Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a řada zemí jej přijala zákonem jako systém zabezpečující akumulaci kreditů (credit accumulation) v rámci jejich národních systémů vysokého školství, někde je ECTS přímo požadavkem pro udělení akreditace. Zavedení kreditového systému ECTS však neznamená, že se předmětům jen přidělí nějaké kredity, ale jeho správná implementace vyžaduje provedení dalších nezbytných opatření (podrobněji viz např. Protože ne na všech vysokých školách jsou k tomu vytvořeny odpovídající podmínky, byly vytvořeny na mnoha z nich kreditové systémy alespoň s ECTS kompatibilní. Základním společným rysem je skutečnost, že kredit je numerickou hodnotou přidělenou každému předmětu (někde kurzu) a vyjadřuje úsilí studenta, které musí vynaložit pro jeho úspěšné absolvování, aby byl zároveň splněn stanovený profi l absolventa. Toto úsilí by mělo odrážet množství veškeré studijní zátěže, tedy nejen čas strávený ve škole, ale i konzultace, praxe, samostudium a případné další aktivity. Standardní tempo je stanoveno na 60 kreditů ročně, případně 30 kreditů za semestr. Tříleté bakalářské studium se ziskem 180 kreditů by mělo odpovídat zhruba 5400 až 5700 hodinám studijní zátěže. Při zavádění prvních kreditových systémů byly pro zjednodušení přechodu na nové hodnocení studia zpravidla přiděleny kredity podle toho, jaký je počet výukových hodin týdně, a jejich počet mohl být navýšen podle náročnosti studia daného předmětu. Pro ECTS kredity by měl být ale výchozí základnou úplný studijní plán, který student musí v daném akademickém roce splnit, aby ukončil studium daného oboru ve standardní době studia. Opačný postup může vést k většímu počtu než 60 kreditů za rok, což by značně ztížilo přenos kreditů. V případě, kdy je stejný předmět součástí různých studijních programů, může mu být přidělena různá hodnota kreditů, v závislosti na příslušném studijním programu, a to díky relativnímu pracovnímu výkonu vztaženému k danému studijnímu plánu. Tento rozpor je někdy nevyhnutelný a záleží na dané škole, aby postupně zajistila potřebnou důslednost v přidělování kreditů a v rozhodnutí, která hodnota je vhodnější pro přicházejícího studenta. Volitelným i výběrovým předmětům musí být přiděleny kredity podle stejných pravidel, tedy na základě podílu studijní zátěže ve vztahu k množství práce za rok studia. Studijní plány příslušných studijních programů (a jejich oborů) jsou součástí akreditačního spisu, který je posuzován Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že doporučí daný studijní program k akreditaci, byly vytvořeny takové studijní plány, které umožňují absolvování studia ve standardní době a naplnění příslušného profi lu absolventa. Vzhledem k tomu, že studium na naší univerzitě je uskutečňováno v rámci akreditovaných studijních programů, je třeba respektovat skutečnost, že každý studijní obor je i v rámci jednoho studijního programu specifi cký a stejný absolvovaný předmět může hrát různou roli při naplňování profi lu absolventa v různých studijních oborech, natož pak v různých studijních programech. Kredity mají být totiž spíše relativní než absolutní mírou studijní zátěže. Specifi kují totiž, jaký podíl z celoročního výkonu připadá na daný předmět přímo tam, kde jsou udělovány. Není jejich úlohou studium komplikovat, ale zprůhlednit a zobjektivnit celý hodnotící systém. Jejich objektivní a transparentní aplikace již při přípravě konkrétního studijního plánu bude nejen pro celý vzdělávací proces, ale především pro každého studenta určitě přínosem. Hana Šimečková

9 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 9 Evaluace pomohla ke stanovení dalších cílů Vedení Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě se při úvahách o stanovení optimální koncepce dalšího rozvoje pracoviště rozhodlo pro náročnou evaluaci, jejíž závěry by aktualizaci stávajících úkolů a formulaci nových požadavků ve směru ke všem odborným pracovníkům napomohly. Evaluační komisi, která svou práci již ukončila, předsedal prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., z Matematického ústavu Akademie věd ČR a jejími členy byli dále prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc., z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., z Matematického ústavu Univerzity Karlovy v Praze a prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc., z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Komise nejprve prostudovala předložené podklady a poté tři z jejích členů absolvovali ve dnech od 9. do 11. května v Opavě individuální konzultace s přizvanými pracovníky Matematického ústavu. Svou pomoc jsme zdejšímu ústavu rádi přislíbili. Vždyť dobře víme, že má přes obtížnou dostupnost mezi matematickými pracovišti v České republice nezanedbatelné postavení a rozhodnutí podstoupit evaluaci mu slouží jen ke cti, uvedl na závěr osobních pohovorů prof. Schwabik. Každý pedagog, v jehož hodinách probíhala v letním semestru akademického roku anketa, obdržel za každý vyučovaný předmět jednu níže uvedenou tabulku. V prvním sloupci je otázka uvedená na anketních lístcích, v dalších pěti sloupcích je počet ohodnocení danou hodnotou (hodnotit se mohlo hodnotami 1, 2, 3, 4 nebo vůbec). V posledním sloupci je uvedena hodnota váženého průměru. Pod tabulkou následuje několik připomínek (Vyučující obdržel všechny, které se jej týkaly. Knihovna Matematického ústavu nabízí i mnoho prestižních časopiseckých titulů Foto ian Evaluační komise poté předložila řediteli ústavu prof. RNDr. Miroslavu Englišovi, DrSc., zprávu o své činnosti, v níž zhodnotila činnost vědecky zaměřených pracovníků, vědeckou činnost celého pracoviště a v doporučující poloze formulovala některé návrhy na opatření. Je nyní samozřejmě zcela záležitostí vedení ústavu, jak s nimi naloží, vysvětlil po ukončení práce komise prof. Schwabik. Přes jistý geografický handicap má podle jeho slov pracoviště dobrou perspektivu. S příchodem prof. Engliše se předpoklady pro další kvalitativní rozvoj ještě zvýšily, přestože ústav je součástí univerzity, kterou v této fázi ještě nelze označit za kamennou, uvedl Schwabik a na pomyslné geografické mapě části střední Evropy zasadil matematickou Opavu do rodiny zeměpisně nejbližších českých (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava), slovenských (Bratislava), polských (Katowice) a rakouských (Vídeň) pracovišť. Naše závěry jednoznačně potvrdily, že transformace Matematického ústavu v jednu ze čtyř samostatných součástí Slezské univerzity v Opavě, k níž došlo k 1. lednu 1999, byla správným krokem, dodal. Zpráva evaluační komise konstatuje, že ústav si postupně upevňuje a rozšiřuje pozici standardního vědeckého pracoviště v rámci ČR. Jádro vědecké práce je v současnosti určováno zejména osobnostmi profesorů Engliše a Jaroslava Smítala v oblasti matematické analýzy a docentů Michala Marvana a Artura Sergyeyeva v oblasti globální analýzy, říká se v ní. Za účelné evaluační komisaři považují rozdělení pracoviště do čtyř částí, a to na oddělení dynamických systémů, oddělení funkcionální analýzy, teorie operátorů a diferenciálních rovnic, oddělení globální analýzy zaměřené na matematickou fyziku s ohledem na geometrii a oddělení aplikované matematiky. Další doporučení se pak vztahují např. k možnostem rozšíření mezinárodní a zejména tuzemské vědecké spolupráce, k péči o univerzálnost výuky matematiky a uplatňování moderních přístupů k ní a k popularizaci matematiky na středních školách. (ian) Studenti Matematického ústavu ke kvalitě výuky Otázky\Hodnocení 1 (velmi) neodpovědělo průměr Konala se výuka pravidelně? ,064 Je výuka srozumitelná? ,412 Chodí vyučující na výuku připraven? ,109 Je vyučující odborně fundován? ,098 Je přístup vyučujícího ke studentům dobrý? ,154 Je literatura dostupná? ,633 Byla výuka zajímavá a inspirativní? ,565 Celkové hodnocení ,241 Vlastní jména byla nahrazena). Počet anketou hodnocených předmětů byl 43, celkový počet respondentů 424. Další připomínky: Vyvolávejte studenty k tabuli jménem, neptejte se, zda půjde někdo k tabuli. Je jasné, že se nikdo nepřihlásí!!! A nikdo dobrovolně nepůjde!!! Posunout na pozdější hodiny. Dobrý člověk, schopnost vysvětlit je třeba ještě pilovat. Na cvičeních nespočítá žádný příklad a my jen opisujeme bezmyšlenkovitě z přednášek a nerozumíme tomu. Vyučující je výborný, vždy dokáže studenty znovu oživit nějakou vtipnou poznámkou. Mrzí mě, že je zkouška dvousemestrální, učit se oba semestry (naráz) dá zabrat. Perfektní vyučující. Velice dobrý přístup ke studentům i schopnost obohatit výuku, aby byla zajímavá. V noci mám noční můry - honí mě kužel. Rozšíření výuky (na hodiny pro prezentaci vlastních prací více rad v této oblasti, ať se může student připravit na podobnou práci). Výuka je velmi přínosná a mnohdy i zábavná. Naučila jsem se více nadávat! Jeden z nejlepších vyučujících s širokým rozhledem a potřebným nadhledem. Výborný přístup, ochota trávit s námi volný čas a počítat... fajn člověk :-) 1 = a0 = ln e = log 10 = 2-1 = Moc těžká látka, to už není normální. Nuda, skripta si umím přečíst sám... Je tu více srandy než učiva. I když se nezdá, je dobrý. Zlepší mi náladu. Mijuji tě, Tom! Podrobnější výsledky již nebudou uveřejněny, má je k dispozici pouze vedení Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. Aleš Ryšavý

10 strana 10 Noviny Slezské univerzity červen 2007 Příprava nových operačních programů vrcholí V současné době probíhají poslední kroky k finálnímu schválení Národního strategického referenčního rámce. Dokument vymezuje základní strategii a prioritní oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie, které bude moci Česká republika využít v programovém období , a dále v sobě nese navrhovanou strukturu sady operačních programů. Prostřednictvím operačních programů bude moci Česká republika v období využít cca 750 mld. Kč ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. I když finální verze Národního strategického referenčního rámce ještě nebyla schválena, probíhá už průběžná příprava operačních programů, aby tak mohlo dojít k plynulému vyhlášení výzev. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které je za přípravu referenčního rámce zodpovědné, předpokládá, že připomínkovaný dokument bude schválen koncem června. Po tomto datu by se měly plynule rozběhnout první výzvy pro předkládání projektů a projektových záměrů. Slezská univerzita (SU) v Opavě se bude zaměřovat především na operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Operační programy jsou strukturovány do prioritních os, ty pak dále do jednotlivých oblastí podpory. V operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se SU soustředí na prioritní osu 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, která je zaměřena na oblasti propojení vysokých škol s praxí, na pracovníky vysokých škol, na lidské zdroje ve výzkumu a vývoji a na partnerství a sítě. U operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jsou pro SU jako řešitele i jako partnera jiných řešitelů zajímavé všechny tři jeho prioritní osy: 1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje, 2 Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji, 3 Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání. U tohoto programu je kladen důraz na oblasti podpory vycházející z dlouhodobých základních směrů výzkumu aktualizovaných vládou ČR v říjnu V polovině měsíce proběhly informační schůzky, které se konaly 11. června v Karviné a 12. června v Opavě. Schůzky byly určeny pro proděkany, řešitele, předkladatele a další zájemce z řad pracovníků všech součástí SU. Jejich cílem bylo informovat o aktuálním stavu příprav operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a programu Výzkum a vývoj pro inovace a vymezit fungování projektových týmů. Doc. RNDr. František Koliba, CSc., prorektor SU pro rozvoj, představil pracovníky centra operačních programů, kteří budou spolupracovat na přípravě a realizaci projektů (Ing. Petra Považská, Yvona Matulová, Ing. Jan Podmol). Kontakt na uvedené pracovníky je zveřejněn na internetových stránkách SU v sekci projekty Evropské unie, kontaktní osoby (http://www.slu.cz/esf/ kontaktni-osoby). Jan Podmol Certifikáty mohou zvýšit uplatnění v praxi Projekt Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace řešený v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů třemi vysokými školami v regionu, a to Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou v Opavě, umožnil vytvoření 30 kurzů a k nim 30 distančních opor pro vzdělávání v oblasti přípravy a řešení projektů a dále v oblasti uplatnění výsledků řešení v praxi. Realizace dvouletého projektu se nyní chýlí k závěru a před jeho podzimním vyhodnocením se v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí uskuteční pod záštitou rektorů jmenovaných vysokých škol prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc., a doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., druhá konference pod názvem Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Bude se konat ve dnech 12. a 13. září. První konference na toto téma proběhla v září loňského roku a naši univerzitu na ní svými referáty reprezentovaly doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., Ing. Jana Janoušková, Ph.D., a Yvona Matulová. V období od února do konce dubna letošního roku byla výuka výše uvedených kurzů realizována pro studenty obou fakult Slezské univerzity. V rámci projektu jich bylo proškoleno 170, z toho 144 z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a 26 z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Někteří ze zúčastněných absolvovali dokonce několik kurzů, a tak bylo nakonec vydáno 404 certifikátů. Kromě toho budou úspěšným frekventantům tyto kurzy zapsány také v Diploma Supplement, což jim může v očích budoucích zaměstnavatelů poskytnout na trhu práce nezanedbatelnou výhodu. (YM)

11 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 11 Fórum o vzdělávání, výzkumu a inovacích Pohled na část účastníků květnového Světového fóra G8-UNESCO o vzdělávání, výzkumu a inovacích v italském Terstu Foto Emil Běták Ředitel Mezinárodního centra pro teoretickou fyziku Abduse Salama Katepalli R. Sreenivasan při zahájení jednání Foto Emil Běták Na pozvání organizátorů jsem se měl ve dnech května možnost zúčastnit Světového fóra G8-UNESCO o vzdělávání, výzkumu a inovacích, které uspořádalo Mezinárodní centrum pro teoretickou fyziku (ICTP) v Terstu. Záštitu nad ním převzal italský prezident, akci podpořila i vláda pořádající země, UNESCO a další dvě desítky mezinárodních a národních institucí a společností. V kongresovém centru Stazione Marittima bylo přítomno více než 500 vědeckých pracovníků o ostatních delegátů ze stovky zemí světa. Na pořadatelství fóra se italský premiér Romano Prodi dohodl s generálním ředitelem UNESCO Koïchiro Matsuurou už na summitu G8 v Petrohradě v červenci 2006, kde byla zdůrazněna nevyhnutelnost přímého spojení mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi. A právě s plnou odpovědností se zamyslet nad problematikou tohoto trojúhelníku ve vztahu k udržitelnému rozvoji světa bylo předmětem květnového jednání v Terstu. Mediálně výjimečně sledované fórum konané ve městě, v němž sídlí nejen ICTP, ale i Mezinárodní škola pro pokročilá studia (SISSA) a Akademie věd rozvojového světa (TWAS), zahájili ředitel ICTP Katepalli R. Sreenivasan, R. Prodi a K. Matsuura spolu s dalšími významnými osobnostmi. Poté už byla velká pozornost věnována např. specifi ckému postavení rozvojových zemí Afriky a Asie, které přes velké přírodní bohatství nejsou schopny pro své národy zajistit to, co je v Evropě, USA a ostatních vyspělých částech světa považováno za minimální existenční podmínky. Propastný rozdíl mezi bohatými a chudými ilustruje třeba skutečnost, že 60 procentům úmrtnosti dětí ve věku do pěti let v rozvojových zemích by se dalo předejít jednoduchou prevencí, která v minimálním balíku představuje přibližně dolarů na člověka a rok. Mnohé chudé státy však na zdravotnictví vydávají pouze polovinu této sumy, přičemž ve vyspělých částech světa se tyto výdaje pohybují na hranici dvou tisíc dolarů. Aby však jakákoliv země nebyla trvale odkázána na cizí pomoc, musí si k tomu sama vytvořit podmínky musí zajistit vzdělávání na všech úrovních včetně navazujícího výzkumu a jeho napojení na život nejširších vrstev. Mnohé státy světa, a neplatí to zdaleka jen pro ty chudé, přitom pociťují odliv mozků do lépe placených destinací. Tento jev je Na 500 účastníků fóra ze stovky zemí světa oslovil svým vystoupením také předseda vlády pořádající země Romano Prodi Foto Emil Běták pozorován i ve vyspělých evropských zemích. Ojedinělým je z tohoto pohledu příklad Pákistánu, který ekonomickými nástroji, jakými jsou platy a daně, zpřístupněním kvalitních vědeckých informací (např. v podobě možnosti sledovat 22 tisíc vědeckých časopisů) a vytvořením podmínek pro tvůrčí práci učitelů, studentů i výkumných pracovníků dokázal v posledních letech takový trend nejen zastavit, ale dokonce zvrátit. Na pět stovek vysoce vzdělaných Pákistánců, působících v minulosti v zahraničí, se vrátilo domů. V důsledku toho stoupl v posledních letech v Pákistánu počet karentovaných publikací čtyřnásobně! Mezi desítkami prominentních účastníků fóra nechyběli ani laureáti Nobelovy ceny, ministři a další osobnosti. Zvláštní zmínku zasluhuje vystoupení evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika, který se zabýval úlohou Evropské komise při podpoře vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce a odpovídal na některé dotazy týkající se 7. rámcového programu Evropské unie. V této souvislosti se přirozeně hovořilo také o postavení vysokoškolských institucí s akcentováním zásadního požadavku na trvalé posilování jejich kvality. Rád proto konstatuji, že pokud se jedná o fyziku, disponuje Slezská univerzita v Opavě na Ústavu fyziky své Filozofi cko-přírodovědecké fakulty velmi kvalitní skupinou odborníků zabývajících se obecnou relativitou, která zvyšující se nároky na úroveň univerzitních pracovišť naplňuje. V celkovém kontextu fóra dominovala potřeba využít poznatky lidstva pro zajištění udržitelného bytí na dlouhou dobu. Některé obavy, považované ve druhé polovině 20. století za klíčové, např. výbuch populační bomby, tedy prudký a neomezený růst počtu lidí na Zemi, se ukázaly irelevatními. Počet lidí obývajících naši planetu sice stále roste, ale podle současného odhadu se ustálí na hranici deseti miliard. Pro udržitelný rozvoj je potřeba chránit ohrožené životní prostředí (viz např. problém globálního oteplování), ale současně je naším úkolem umožnit alespoň snesitelnou existenci i v těch nejchudších zemích. Klíčem k jednomu i druhému, jak četná vystoupení na fóru v Terstu deklarovala, je důraz na kvalitní vzdělávání a výzkum spolu s efetivním využitím výsledků, jichž vědecký potenciál dosahuje, pro reálné a aktuální potřeby lidstva. Emil Běták

12 strana 12 Noviny Slezské univerzity červen 2007 Europoslanci na Obchodně podnikatelské fakultě Europoslanec Hynek Fajmon (vlevo) se v Karviné zaměřil na výklad o přípravách naší země na zavedení společné měny euro Foto archiv V květnu navštívili Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity poslanci Evropského parlamentu, a to Mgr. Hynek Fajmon a Mgr. Tomáš Zatloukal. Nejprve fakulta přivítala europoslance za ODS Mgr. Hynka Fajmona s přednáškou na téma Aktuální problémy Evropské unie. Mgr. Fajmon v současné době vykonává funkci pokladníka europoslaneckého klubu ODS a též pokladníka České národní delegace sdružující 14 českých poslanců z ODS, KDU-ČSL a SNK-ED zařazených do této frakce. Dále je členem rozpočtového výboru a náhradníkem ve výboru zemědělském. Mimo to je členem stálé delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Čínskou lidovou republikou. Ve své přednášce se věnoval problematice příprav České republiky na zavedení společné měny euro. To, že se jedná o otázku velmi citlivou a často i kontroverzní nejen pro politiky, ale také pro širší veřejnost, potvrdila i následná široká a místy i bouřlivá diskuse. V rámci své návštěvy kraje zavítal na karvinskou fakultu také europoslanec Mgr. Tomáš Zatloukal, jež byl zvolen do Evropského parlamentu za SNK-ED. V současnosti je v Evropském parlamentu členem výboru pro kulturu, vzdělávání, mládež, média a sport a náhradníkem ve výboru rozpočtovém. V rámci své přednášky se zabýval regionální politikou Evropské unie a zapojení České republiky v ní. Seznámil přítomné s koncepcí regionální politiky v Evropské unii a reflektoval její aktuální problémy, a to především ve vztahu k České republice, přičemž zdůraznil problémy, jenž doprovázejí aplikaci této politiky v ČR v nadcházejícím programovém období Posléze zodpověděl četné dotazy ze strany studentů. Lucie Krzystková, Marian Lebiedzik Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu v Karviné Akademická obec karvinské Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity přivítala 24. dubna prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Ing. Františka Dohnala. Zájemci z řad studentů i učitelů si vyslechli přednášku na téma Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci státní správy ČR jeho význam, fungování a systém kontrol, s níž prezident NKÚ v tomto roce navštěvuje vysokoškolské instituce v celé České republice. Dle jeho vlastních slov tímto způsobem plní stanovenou povinnost informovat laickou i odbornou veřejnost o činnosti a výsledcích práce NKÚ. Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě svou přednášku pro studenty bakalářského oboru Veřejná správa a regionální politika absolvoval již 21. března. Prezident NKÚ v přednášce zdůraznil především nezávislou roli svého úřadu na moci zákonodárné a výkonné, vyplývající z jejího zakotvení v hlavě páté Ústavy České republiky. S tím souvisí rovněž důraz na maximální eliminaci politického Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal na karvinské fakultě Foto archiv Europoslanec Tomáš Zatloukal představil studentům a pedagogům evropskou koncepci regionální politiky a její aktuální problémy Foto archiv vlivu na tuto vrcholnou instituci státu. Jedině takto může být objektivně naplňován hlavní úkol NKÚ, totiž zajistit, aby bylo nakládáno hospodárně s prostředky daňových poplatníků, s prostředky vybíranými na základě zákona a s majetkem státu. Za tím účelem NKÚ provádí kontrolní činnost podle každoročně sestavovaného plánu kontrolní činnosti na příslušný rozpočtový rok. Výsledky kontrolní činnosti mohou mít různou podobu od informování občanů, vlády, parlamentu, přes oznámení finančním úřadům až po trestní oznámení v případě nejzávažnějších porušení zákona. S povzdechem bylo konstatováno, že většina podání, která pocházejí od občanů, nejsou vůbec využitelná, protože jdou mimo rámec pravomoci NKÚ a týkají se například sousedských sporů. O zájmu studentů o téma svědčí řada otázek, které byly po přednášce prezidentovi NKÚ položeny. Možná, že někteří současní posluchači po absolvování studia na fakultě najdou místo právě v této státní instituci. Tomáš Gongol

13 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 13 Informační společnost si žádá modernizaci studia Podstatná modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání jsou obsahem dvouletého projektu, který z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky řeší opavská Filozoficko- -přírodovědecká i karvinská Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity. Roli partnerů projektu pak plní společnost IDS Scheer ČR, občanské sdružení Trianon se sídlem v Českém Těšíně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Naším cílem je inovace devíti studijních programů zaměřených na informační technologie. Konkrétně jde o programy Systémové inženýrství a informatika, a to i ve formě navazujícího studia, Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Informatika včetně magisterského a navazujícího studia, Učitelství pro střední školy a Aplikovaná fyzika, konstatuje za řešitele doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D., z Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Znamená to tvorbu nebo inovaci 56 studijních kurzů, proškolení 550 studentů a zapojení 36 lektorů, dodává, aby ilustroval rozsah projektu. Ten je realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a plně vychází z potřeby připravit podmínky pro aktivní řešení otázek zaměstnanosti studentů Studenti budou mapovat výrobní a řídicí procesy Řešení projektu Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na Slezské univerzitě, fi nančně podporované Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, přináší první konkrétní výstupy. Opavské informatické pracoviště se nedávno zásluhou projektu vybavilo dvěma systémy, které budou hned po prázdninách využity ve výuce a přispějí k růstu její kvality. Jedná se o databázový systém Oracle 10g a systém pro modelování podnikových procesů ARIS fi rmy IDS Scheer. Ta je naším partnerem v projektu, říká RNDr. Dušan Kajzar, Ph.D., odborný asistent Ústavu informatiky Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, jenž po instalaci systémů absolvoval u IDS Scheer nezbytné školení k práci s nástrojem ARIS. Na oddělení informačních a znalostních systémů tohoto ústavu budou oba špičkové systémy využity v předmětech Databázové Doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D., vedoucí oddělení teoretické informatiky informatického pracoviště Filozoficko-přírodovědecké fakulty Foto ian Odborný asistent Ústavu informatiky opavské fakulty Slezské univerzity RNDr. Dušan Kajzar, Ph.D., při práci s novými systémy Foto ian systémy a Podnikové informační systémy. Samozřejmě poslouží i při zpracovávání semestrálních a diplomových prací. Při probírání učiva o základních typech informačních systémů ve druhém ze jmenovaných předmětů nástroj ARIS studentům umožní, aby si procesy probíhající v podniku zcela názorně modelovali, objasňuje připravované využití Kajzar. Modelování výrobních a řídicích procesů není samoúčelné. Vytvoření modelu je předpokladem k další analýze a optimalizaci podnikových procesů. To všechno jsou činnosti, které by měly předcházet vývoji a nasazení podnikových informačních systémů, jež budou dané Slezské univerzity. Úspěšné absolvování vzdělávacích akcí projektu jim má vynést bezproblémové uplatnění na trhu práce, jehož vývoj trvale monitorujeme, říká Sosík. Řešitelé kladou značný důraz především na podporu online technologií a vazbu na další projekty v oblasti virtuální univerzity, tedy e-learning. Chtějí tím zároveň vytvořit prostředí pro umisťování nových investic v Moravskoslezském kraji. Podpůrné zahraniční investice, jak jednoznačně vyplývá i z vládních materiálů, jsou totiž zatím v porovnání s jinými regiony nižší, argumentuje Sosík s tím, že jedním z hlavních objektivních faktorů tohoto stavu zůstává nedostatečná kvalifikace pracovních sil bránící dalšímu rozvoji podnikání a samozaměstnávání osob. Realizace projektu předpokládá rovněž rozšíření informační kapacity Slezské univerzity a tvorbu nových výukových materiálů v podobě multimediálních opor, učebnic i virtuálních nebo reálných konferencí. Doc. Sosík je přesvědčen, že to zvýší konkurenceschopnost naší univerzity v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání a obecně posílí roli vysoké školy jako primárního zdroje informací, znalostí, inovací a metodik. To už ale posoudí samotné hodnocení projektu, na němž se budou podílet zahraniční odborníci. Hodnocení pokryje oblasti technického, personálního, organizačního i provozního zabezpečení, úroveň vzniklých materiálů a vzdělávací činnosti, vliv na cílový region a ohlasy veřejnosti, stejně jako efektivitu vynakládaných prostředků, uzavírá Sosík. (ian) výrobní či řídicí procesy podporovat, potvrzuje. Znalost obou zakoupených systémů a pochopení procesní problematiky přitom Kajzar u budoucích absolventů informatických oborů pokládá za cenný přínos ve směru k významným fi rmám regionu jako jejich potencionálním zaměstnavatelům. Nyní už proto jako autor tří dílů skript o tvorbě, vývoji a provozu informačních systémů pro studenty vyšších ročníků informatiky a výpočetní techniky, vydaných v letech 2003, 2005 a 2006, intenzivně promýšlí úpravu výukových plánů pro zimní semestr akademického roku Systémy jsou pro Ústav informatiky mimořádně vítaným pomocníkem, navíc společnost IDS Scheer analytikové označují za lídra v oblasti nástrojů pro modelování podnikových procesů a je o ní známo, že v Moravskoslezském kraji vytváří v dlouhodobém horizontu několik stovek nových pracovních míst, a to převážně pro absolventy vysokých škol. (ian)

14 strana 14 Noviny Slezské univerzity červen 2007 Projekt na pomoc nezaměstnaným ženám Projekt účastnicím vybraným za pomoci Úřadu práce v Karviné umožnil absolvovat i kurz výpočetní techniky, o který je velký zájem Foto archiv Již rok realizuje pracovní tým doc. Ing. Evy Wagnerové, CSc., vedoucí katedry managementu a podnikání Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) Slezské univerzity, projekt Evropského sociálního fondu Zvyšování konkurenceschopnosti žen na trhu práce na Karvinsku. Cílem projektu je účinná motivace vybrané skupiny žen k vytvoření podmínek pro jejich nový start na trhu práce. Prostředkem realizace jsou motivační vzdělávací programy, které si účastnice kurzu volí podle svých zájmů. Kurz je určen především pro dlouhodobě nezaměstnané ženy, matky s malými dětmi, které si těžce hledají práci, ženy-samoživitelky, ale také ženy, které může nezaměstnanost ohrozit Astrofyzikové se připravují na devátý RAGtime například v předdůchodovém věku. Od června 2006 absolvovalo dosud šest připravených kurzů 104 účastnic. Každý kurz jsme připravili pro precizně vyspecifikovanou skupinu žen, pokud možno s ohledem na dosažené vzdělání, dosavadní praxi i osobní zájmy zúčastněných, upřesnila vedoucí projektu. Většinou se jednalo o ženy, které jsou delší dobu bez práce, v rozmezí od jednoho do 12 let. V kurzech si ženy ujasňovaly své postavení a případné možnosti na trhu práce, učily se charakterizovat své potřeby i prezentovat svou osobnost. Lektoři docházejí k závěru, že většina z nich má předpoklady pro znovuzapojení do pracovního procesu. Potřebují G A R Relativistic Astrophysics Group at the Institute of Physics Faculty of Philosophy & Science Silesian University in Opava Bezručovo nám. 13, CZ Opava, Czech Republic si jen ještě lépe osvojit využívání příležitostí na trhu práce a odstranit bariéry, které jim zabraňují úspěšně se prezentovat a mít šanci získat pracovní příležitost, upřesňuje některé ze závěrů kurzů Wagnerová. Podle ní se několik účastnic kurzů již aktivně zapojilo do hledání práce, několik z nich má dokonce předpoklady pro zahájení samostatné podnikatelské činnosti, například v profesi kadeřnice, kuchařky, případně v oblasti sociálních služeb. Chceme pomoci zejména skupině žen, které by chtěly pracovat v sociální oblasti, v úklidových službách a ve výkonu jednoduchých prací, jež vyžadují jen zaučení, řekla Wagnerová. Doplnila, že řešitelé v rámci projektu navázali spolupráci s odbornými Workshop na téma černých děr a neutronových hvězd, odborné setkání členů skupiny relativistických astrofyziků (Relativistic Astrophysics Group, RAG), kterou na Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (SU) vede prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., s kolegy prakticky z celého světa změní letos místo svého konání. Ve dnech září se uskuteční v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Jeho organizátoři totiž tentokrát očekávají větší domácí i zahraniční účast. Je tomu tak proto, že RAGtime s pořadovým číslem devět proběhne v rámci řešení výzkumného záměru Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace (MSM ) a také v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Centra základního výzkumu (LC). Ve vědeckém výboru workshopu pracují vedle opavských astrofyziků (Z. Stuchlík, Stanislav Vedoucí projektu doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc., (vpravo) při neformální individuální konzultaci s jednou z kurzistek Foto archiv time 9 WORKSHOP ON BLA CK HOLES AND NEUT RON STARS, 19 TH 21 ST SEPT 2007 učilišti ohledně rekvalifikací v některých učebních oborech. Zájemkyně byly kontaktovány s představiteli vybraných institucí a seznámily se s podmínkami a případnými požadavky na rekvalifikace. Projekt Zvyšování konkurenceschopnosti žen na trhu práce na Karvinsku organizátoři naplánovali na dva roky, zájemkyně o kurzy pomáhá vybírat Úřad práce v Karviné. Kurzy jsou pro účastnice bezplatné, financuje je Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Na realizaci projektu získala OPF dva miliony korun. Každá z absolventek získá osvědčení vydané Slezskou univerzitou. V rámci realizace projektu proběhla v březnu konference týkající se dané problematiky. (WOJ) Hledík, Petr Slaný a Gabriel Török) přední osobnosti oboru - John Miller, Marek Abramowicz a Vladimír Karas. I v programu přicházejí letos pořadatelé s novinkou. Těžištěm akce samozřejmě zůstanou odborná vystoupení v jednacím anglickém jazyce, ale účastníci workshopu nechtějí zapomenout ani na širší veřejnost. Tu nepochybně obohatí přednáška Z. Stuchlíka a S. Hledíka v češtině Černé díry a minulost vesmíru, připravovaná na 20. září dopoledne. V první části se zaměří na minulost vesmíru od velkého třesku po současnost, její druhá část bude patřit světu černých děr a niter galaxií. Součástí výkladu je též virtuální pád do černé díry. Jak přednášející dodávají, zdarma. (re)

15 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 15 Univerzitní noviny jejich zakladatel sleduje Pamětní medaili doc. Jiřímu Urbancovi (vlevo) předal prorektor Slezské univerzity pro rozvoj doc. RNDr. František Koliba, CSc. Foto ian Předání pamětní medaile, kterou rektor Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., udělil při příležitosti jeho pětasedmdesátin doc. PhDr. Jiřímu Urbancovi, CSc., vedoucímu Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozofi cko-přírodovědecké fakulty (FPF), vytvořilo v pátek 25. května kulisu k tomu, aby se jubilant pro naše noviny ohlédl zpátky. A protože se před 12 lety stal společně s Vojtěchem Bartkem, tajemníkem Institutu tvůrčí fotografi e FPF, zakladatelem univerzitního periodika, řeč se točila především kolem jeho dlouholetého a vždy vstřícného vztahu k médiím. Zrodil se už v dětských letech, kdy jsem sám redigoval a vydával časopis Rádce. To bylo ve válečných letech na obecné měšťanské škole ve Frýdku, někdy ve třetí nebo čtvrté třídě. Šlo o takové soukromé kapesní vydání, které v jednom jediném svazku kolovalo mezi spolužáky, vzpomíná Urbanec. Rádce měl úspěch, a tak ještě na měšťance přišel na svět další časopis, aby ho později vystřídal už profesionální Urbancův zájem o tisk. Na jeho prvním opavském pracovišti vycházely od roku 1956 Listy Památníku Petra Bezruče. Když jsem sem na počátku šedesátých let přišel, cítil jsem, že potřebují oživit. Myslím si, že se mi to za spolupráce s krnovským grafi kem Svatoslavem Böhmem podařilo a Listy se udržely při životě až do roku 1971, tedy nástupu normalizační éry, říká Urbanec. Mezitím se ovšem přičinil také o revue Slezsko, vydávanou od roku 1969 ústředním výborem Matice slezské. V redakční radě tohoto časopisu, který s podtitulem Kultura a země přežil jen do roku 1972, byl výkonným redaktorem. I o jeho grafi ckou úpravu se staral Sváťa Böhm, a když se podíváte do tiráže, uvidíte, že v redakční radě pracoval i historik doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc., a z dosud žijících členů působících mimo naši univerzitu také Ing. Vlastimil Kočvara, dnešní předseda Matice slezské a odpovědný redaktor Vlastivědných listů Slezska a severní Moravy, které se více než tři desítky let snaží na revue Slezsko navazovat, konstatuje Urbanec. K jeho informaci dlužno dodat, že rovněž on sám je dodnes členem redakční rady Vlastivědných listů (spolu s ním v ní za naši univerzitu působí také prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.) a do jejich posledního vydání (1/2007) přispěl připomínkou opavských aktivit bezručovského badatele Oldřicha Králíka ( ). S novou ediční iniciativou přišel Urbanec nedlouho po obnovení činnosti Matice slezské na počátku devadesátých let. Tehdy se mu dokonce zdálo, že nadešel čas k tomu, aby místo týdeníku vycházel v Opavě deník. Navíc inicioval Exlibris pro Jiřího Urbance vytvořil před lety Jožka Baruch Repro archiv Jubilant ve své pracovně na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozofi cko- -přírodovědecké fakulty na Masarykově ulici v Opavě Foto ian vznik Slezského hlasu, který však Matice slezská vydala pouze dvakrát poprvé ke shromáždění na Ostré hůrce v květnu 1990, kde byl široké veřejnosti za přítomnosti předsedy české vlády Petra Pitharta premiérově představen projekt vzniku Slezské univerzity, podruhé k národopisným slavnostem v Dolní Lomné (Slezské dny) v září téhož roku. To už ale bylo potřeba vrhnout většinu sil do práce přípravného výboru pro vznik univerzity. Když se Slezská univerzita stala skutečností, přišly sice logicky nejprve na řadu mnohem podstatnější záležitosti, ale myšlenku, aby nová instituce vydávala též své vlastní noviny, jsem měl pořád na zřeteli, tvrdí Urbanec. Realizoval ji v červnu 1995 v podobě Novin Slezské univerzity 1/0 a až do konce února 2001 pracoval jako předseda jejich redakční rady. V té době patřil i k nejpilnějším mezi těmi, kdo do nich přispívali. Také tady, jako ostatně v mnoha jiných ohledech univerzitních počátků, jsme s Vojtěchem Bartkem začínali z ničeho. Všechno se dávalo dohromady doslova na kolenou. Obcházel jsem kolegy a úpěnlivě je prosil, aby alespoň něčím do obsahu přispěli. Výsledek často nebyl uspokojivý, mnozí si význam novin neuvědomovali a nepovažovali je za natolik důležité. Ale vzdát jsme se nechtěli a při pohledu na periodika jiných univerzit vlastně ani nemohli, přiznává Urbanec. Zato na dnešní podobu novin nešetří chválou. Oceňuji jejich vysokou obsahovou i formální úroveň, kvalitu i četnost fotografi í. Podle mého názoru mají noviny reprezentativní podobu, a co je důležité, soudí tak i jejich čtenáři mimo Slezskou univerzitu, formuluje své mínění a ani otázku, co by jim vytkl nebo co mu v nich chybí, nenechává bez odpovědi. Větší počet drobných zpráv z běžného života univerzity a její akademické obce, třeba i takových, které se na první pohled nezdají důležité, ale dotvářejí obraz současného rozvoje dění na akademické půdě. Vím, že je velmi obtížné je získat, ale přesto byste se o to měli pokusit, vzkazuje svým následovníkům v redakční radě. Jak je z těchto řádků zřejmé, přicházela iniciativa doc. Urbance ve směru k médiím většinou v přelomových obdobích společenského vývoje, kdy si Opava uvědomovala i potřebu vzniku své univerzitzy. Dnes už jsou společenské poměry ustálené, postavení médií není tak výrazné jako v prvních letech po listopadu Navíc se projevuje jejich bulvarizace a malá názorová diferenciace. Přesto jejich úlohu nelze opomíjet. Naopak, je též na nás, abychom usilovali o to, přivést je znovu k hodnotám jejich české tradice a serióznosti. Na poli literární kritiky se o to snažím v Literárních novinách, které si svou tvář udržují, uzavírá Urbanec. (ian)

16 strana 16 Noviny Slezské univerzity červen 2007 K aktuálním úkolům dnešního ošetřovatelství Pracovní předsednictvo květnové konference o ošetřovatelství Foto ian Pohled na část účastníků celodenního odborného jednání Foto ian Ve čtvrtek 10. května, v týdnu významných květnových dnů Dne Evropy (9. 5.) a Mezinárodního dne ošetřovatelství (12. 5.), se v minoritském klášteře v Opavě uskutečnila II. slezská vědecká konference o ošetřovatelství s mezinárodní účastí, jejímž pořadatelem byl Ústav ošetřovatelství Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity (SU). Konala se pod záštitou doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., rektora SU, prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., děkana FPF, Mgr. Evy Proškové, ředitelky Odboru vědy a vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR, MUDr. Marie Košuličové, ředitelky Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, a České asociace sester. Cílem konference bylo formulovat na základě diskuse pozvaných odborníků z univerzit, zástupců ministerstev zdravotnictví České a Slovenské republiky a České asociace sester návrhy dalšího rozvoje v oblastech teorie a praxe ošetřovatelství. Hlavní téma konference neslo název Kompetence sester v teorii a praxi. Ošetřovatelská profese jako nejpočetnější skupina zdravotnických pracovníků je dnes, v době měnícího se profilu světového zdravotnictví, postavena před náročné úkoly v souvislosti s rozšířením profesních rolí. V ČR se implementace změn v ošetřovatelství uskutečňuje už od roku Vstupem do Evropské unie došlo k harmonizaci zákonných norem a od roku 2004 se začala naplňovat evropská strategie pro vzdělávání sester a porodních asistentek z roku Nicméně v souvislosti s realizací systémových změn vyvstává řada otázek a problémů, které je nutné pojmenovat, diskutovat a společně hledat způsoby jejich řešení. Zkušenosti dokazují, že z úrovně univerzit je sice možné šířit nejnovější vědecké poznatky v oboru, ale na jejich systémovém převádění do praxe se musí aktivně podílet řada subjektů, a to nejen ministerstvo školství, zdravotnictví, legislativní orgány, pacienti, ale zejména samotné sestry a porodní asistentky a jejich profesní organizace. Pozvání na konferenci proto přijala řada významných osobností z ČR i ze zahraničí. Za Českou asociaci sester se jednání zúčastnila nově zvolená prezidentka Mgr. Dana Jurásková, MBA, za Ministerstvo zdravotnictví ČR vedoucí oddělení ošetřovatelství Bc. Nina Müllerová, za Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů jeho ředitelka MUDr. Marie Košuličová, za Ministerstvo zdravotnictví SR PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MBA. K dalším významným osobnostem patřili zástupci českých a zahraničních univerzit, které realizují studijní program ošetřovatelství, např. z Prešova, Olomouce, Nitry či Trenčína. Celkem 128 účastníků, z toho 40 pozvaných hostů, pozdravil prorektor SU doc. RNDr. František Koliba, CSc., následovala zdravice děkana FPF prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., a vedoucí Ústavu ošetřovatelství FPF PhDr. Dagmar Mastiliakové, PhD. Program konference byl sestaven do tří bloků. První nesl téma Vzdělávání v ošetřovatelství, druhý Standardizace a akreditační proces v praxi a třetí Výzkum a terminologie v ošetřovatelství. Jako první zaujal pozornost účastníků příspěvek prof. Morag Gray z Napier univerzity z Edinburghu (akutní zdravotní indispozice jí bohužel nedovolila osobně se jednání zúčastnit) s názvem Making The Right Education Choices for Career Progression. V důsledku zásadních změn v systému poskytování zdravotní péče a služeb došlo v roce 2006 ve Velké Británii k reorganizaci kariérního postupu nelékařských profesí, od získání základních profesních kompetencí až k doktorandským a vyšším úrovním akademického vzdělání. V rámci profesního rozvoje tak vzniklo rozvrstvení akademické průpravy pro různá klinická uplatnění, jako např. základní odborná klinická činnost, specializovaná praxe, poradenská činnost, management, výzkum, vzdělávání a pedagogika. Moderní formy studia ve Velké Británii umožňují nelékařským profesím vzdělávání, které je šité na míru jejich osobnímu učebnímu stylu a je v souladu s jejich profesními a osobními závazky. Stále populárnější se jeví kombinované a online (e-learningové) formy vzdělávání, neboť těmto profesím umožňují studovat ve vlastním domácím prostředí. Univerzitní studium na Napier univerzity ve skotském Edinburghu je otevřeno i českým sestrám a porodním asistentkám. V průběhu odborného programu účastníci konference vyslechli řadu aktuálních a zajímavých informací. Zaujaly přednášky o praktických krocích akreditace ve zdravotnických zařízeních (V. Křížánková, K. Krausová z nemocnice v Českém Těšíně a Podlesí a.s.třinec); o pracovní zátěži sester a roli manažera (L. Hanková a B. Adamčíková ze Slezské nemocnice a Psychiatrické léčebny v Opavě). Dále zaujaly příspěvky týkající se aktuálních problémů standardizace terminologie v ošetřovatelství, klasifikačních systémů ošetřovatelské praxe, aj. Z Ústavu ošetřovatelství v Opavě byly mimo jiné prezentovány výsledky průzkumu zájmu sester o tematické kurzy dalšího vzdělávání v rámci Projektu operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Moravskoslezského kraje (D. Mastiliaková, A. Archalousová, J. Haluzíková). Příspěvky z konference obsahuje sborník s názvem Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství II. V diskusi pak zazněly požadavky na obnovení činnosti meziresortní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, týkající se dokončení národních kurikul oborů všeobecná sestra a porodní asistentka, a dále na obnovení činnosti pracovních skupin pro tvorbu profesních standardů; klasifikačních systémů a standardizace terminologie v ošetřovatelství. Průběh této svého druhu druhé konference v Opavě můžeme hodnotit jako velmi úspěšný, protože se organizátorům podařilo naplnit její cíl, a to navrhnout konkrétní kroky k dalšímu rozvoji ošetřovatelství v České republice. Dagmar Mastiliaková

17 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 17 Spolupráce karvinských jazykářů s Finskem Zleva Kristina Heinzová, Sade-Pirkko Nissila z University of Applied Sciences v Oulu a Irena Orszuliková Foto archiv Pedagogická fakulta (School of Vocational Teacher Education), součást instituce s názvem University of Applied Sciences v Oulu, která spolupracuje s Obchodně podnikatelskou fakultou (OPF) Slezské univerzity už řadu let, je ve Finsku jednou z pěti škol stejného typu. Tato instituce (její logo reprodukujeme), na které v současné době studuje více než 800 studentů v denní, ale především v distanční formě studia, poskytuje pedagogické vzdělání především učitelům pocházejícím ze severní oblasti Finska. Ve finském vzdělávacím systému je vzdělávání učitelům poskytováno zcela odlišným způsobem než v ČR. Kandidát na pedagogického pracovníka je povinen ukončit řádné vysokoškolské oborové studium a teprve po tříleté praxi si má možnost doplnit své vzdělání na pedagogické fakultě v heterogenní skupině studentů, kde si pedagogické dovednosti osvojují společně například inženýři, teologové a ekonomové a kde zároveň mají příležitost si ověřit schopnost mezi sebou komunikovat. Pedagogické studium obsahuje 60 kreditů, přičemž maximální délka studia je tři roky. Předměty nabízené studentům (v počtu 30) jsou ve velké části vyučovány ve finském jazyce, ale nabídka také obsahuje několik předmětů vyučovaných v angličtině a němčině (průměrný Fin je obvykle schopen komunikovat v angličtině, švédštině a často i v němčině a ruštině) přednášených pedagogy z partnerských institucí. Pedagogická fakulta je garantem kvalifikace, která je požadována na univerzitách, ve vzdělávacích institucích pro dospělé, na vyšších odborných a také na integrovaných středních školách. Studijní program obsahuje jak teoretické základy pedagogiky, tak učitelskou praxi, během níž si studenti osvojí základní pedagogické dovednosti, jako je např. plánování vyučovací hodiny a kurzu, seznámí se s metodikou vyučování a s hodnocením úspěšnosti vyučování. Každý nabízený kurz obvykle poskytuje dva až tři dny kontaktní výuky a studijní zátěž v rozsahu tří kreditů. Ve výuce je upřednostňována diskuse ve skupinách a dialog. Podoba studijní zátěže se odvíjí od povahy konkrétního předmětu a zahrnuje úkoly, jako je psaní esejů, zpráv a učitelských deníků, tvorba plakátů a diskuse na webovských stránkách. K základním úkolům každého studenta také patří tvorba vlastního portfolia získaných dovedností. Odborní pracovníci pedagogické fakulty realizují mezinárodní spolupráci v rámci výměnných pobytů učitelů a studentů v programu Socrates/Erasmus, především s univerzitami v Rakousku, Švédsku a ČR. Mezinárodní koordinátorka instituce Sade- -Pirkko Nissila už několikrát přednášela na OPF v Karviné témata spojená s autonomním učením a týmovou spoluprací. Z české strany na půdě Pedagogické fakulty už léta hostuje Mgr. Hedvika Suchoňová, Ph.D., z katedry cizích jazyků OPF, která také spolupráci v roce 2000 iniciovala. Na konci letního semestru akademického roku se na Pedagogické fakultě University of Applied Sciences v Oulu uskutečnil kurz s názvem Intercultural Communication in Multicultural Groups vyučovaný pedagogy z OPF PhDr. Kristinou Heinzovou a Mgr. Irenou Orszulikovou, Ph.D. Tento kurz byl precedentním nejen pro vyučující, ale také pro účastníky, protože přednášky, práce ve skupinách, řešení případových studií a diskuse probíhaly střídavě v anglickém a německém jazyce, což přispělo k rozvíjení jazykové a interkulturní kompetence učitelů i studentů. (OH) Letní výuka češtiny pro zahraniční studenty Slezská univerzita v Opavě se letos poprvé zařadí mezi ty vysoké školy v České republice, které pořádají intenzivní letní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty v rámci vzdělávacího programu Erasmus. Tento program umožňuje vzájemné výměny studentů mezi vysokými školami, a to v rámci řady evropských zemí, mezi nimiž jsou např. Kypr, Dánsko, Estonsko, Litva, Malta, Norsko, Polsko či Slovensko. Letní jazykový kurz bude realizován v období od 30. července do 31. srpna v učebnách Vzdělávacího centra v Krnově, které je na takové akce vybaveno i vhodnými ubytovacími a stravovacími kapacitami. Na realizaci kurzu získalo Vzdělávací centrum v Krnově finanční dotaci od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v Praze, tzn., že zahraniční studenti budou moci tento kurz absolvovat zcela zdarma. Cílem pětitýdenního intenzivního kurzu výuky češtiny je dosáhnout toho, aby studenti zvládli komunikativní češtinu. V rámci výuky se seznámí se základními gramatickými jevy, získají a rozšíří si svou slovní zásobu a procvičí si komunikaci v běžných životních situacích. Součástí pobytu zahraničních studentů budou také víkendové poznávací zájezdy po okolí Krnovska, Bruntálska či Opavska. Při zahajovacím setkání, které by se mělo uskutečnit v aule Slezské univerzity v Opavě Na Rybníčku, budou studenti seznámeni s dosavadním rozvojem naší univerzity a se současnou nabídkou studijních programů na jejích jednotlivých součástech. Monika Sedláčková

18 strana 18 Noviny Slezské univerzity červen 2007 Premiéra semináře věnovaného památkové péči Po vystoupení Miloše Solaře (vlevo) se slova ujal Dalibor Prix Foto ian Seminář prostory studentského klubu Koruna zcela zaplnil Foto ian Další dva z účastníků semináře - Antonín Šimčík a Pavel Šopák Foto ian Problematika péče o kulturní dědictví, jehož nedílnou součástí jsou movité i nemovité památky, patří v současnosti mezi hojně diskutovaná témata. Naléhavé volání po efektivnější ochraně těchto svědků kolektivní paměti se přitom ozývá nejen ze zainteresovaných odborných kruhů, ale v souvislosti s rozvojem občanské společnosti stále častěji vychází i z ní samé. Jakkoli má dnešní situace k ideálnímu stavu daleko, je nutno posilování občanské aktivity vnímat jako příslib do budoucna a cíleně hledat cesty vzájemné komunikace. Pozvolné procitnutí z letargie lze přitom snadno dát do souvislostí s proměnami kulturní krajiny, jež s sebou nese ne vždy ohleduplná ekonomická exploatace. Pokud ovšem chceme něco chránit, je nutné si nejprve ujasnit co a jak a v neposlední řadě též konfrontovat vlastní přístup s názory kolegů. Takovou možnost spojenou s kýženou diskusí nabídl odborný seminář Památky ve Slezsku, na jehož realizaci se vedle Ústavu historie a muzeologie Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity podílela místní pobočka Sdružení historiků České republiky a občanské sdružení Za Opavu. Již sama organizační báze tak názorně demonstrovala přínos žádoucího propojení vědeckých a občanských aktivit. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května odpoledne v opavském studentském klubu v prostorách hotelu Koruna, kde své příspěvky prezentovalo sedm odborníků zastupujících akademické i univerzitní prostředí a v neposlední řadě Národní památkový ústav, a to jak jeho centrální pražské, tak ostravské pracoviště. Akci provázel značný zájem ze strany odborné i laické veřejnosti a studentů Slezské univerzity, kde jako na jediné vysoké škole v ČR existuje samostatný bakalářský studijní obor památková péče. Množství i skladba posluchačů přitom dávaly tušit, že publikum nezůstane pasivní. Příjemná atmosféra byla naopak podpořena intenzivní diskusí, do které se aktivně zapojili rovněž studenti, jimž seminář poskytl možnost jedinečného vhledu to teorie i praxe disciplíny. Zasedání zahájil Miloš Solař zamyšlením nad postavením soudobé památkové péče ve společnosti i státních strukturách České republiky. Neradostná bilance naznačuje, že již pouhé užití slova neuspokojivý k pojmenování stávajícího stavu by bylo nezdravým eufemismem zakrývajícím podstatu problému. Aktuálním mementem tak zůstane zejména apel na zapojení občanských iniciativ do procesu ochrany památek a zlomení dosavadního monopolu státní byrokracie v této oblasti. Není ovšem možné pokoušet se chránit a nemít přitom dostatečnou představu o objektech poskytované ochrany. Jednu z klíčových pomůcek tak přirozeně představují umělecké topografi e. Geneze jejich vzniku, proměny ambicí a metodických přístupů, stejně jako relativní úspěšnost či neúspěšnost konkrétních projektů v praxi tvořily okruh problémů, na něž se ve svém vystoupení zaměřil Dalibor Prix. Do světa konkrétní práce v terénu poté posluchače zavedl Jaromír Olšovský, který svůj příspěvek zasvětil problematice ochrany barokních plastik v exteriéru i interiéru. Jeho zaměření na sakrální prostor pak mimoděk respektoval i jeden z hlavních iniciátorů setkání, Pavel Šopák. Na konkrétním příkladě gotické kaple Svatého Kříže v Opavě-Kateřinkách se mu podařilo plasticky představit podmíněnost vnímání památkové hodnoty v proudu času a cílenou aktualizací problematiky tak nastavit zrcadlo současnosti. Po přestávce vyplněné diskusí posunul tematické zaměření semináře na pomezí humanitních a přírodních věd Antonín Šimčík. Centrálním tématem se mu stal tradiční rozpor mezi estetizujícím a vývoj respektujícím přístupem v práci konzervátora-restaurátora. Své názorové premisy, založené na požadavku uchování předmětů ve stavu z doby, kdy byly vyňaty z (ne)funkční historické skutečnosti, zároveň doložil pestrou dokumentací konkrétní práce studentů oboru muzeologie. Otázky spojené s koncepčností v dotváření veřejného prostoru města a s jejími proměnami poté tvořily osu referátů Dalibora Halátka a Václava Hájka, věnovaných v prvním případě veřejnému osvětlení města Opavy, ve druhém pak poutačům a reklamám. Oběma referentům se podařilo na příkladě zdánlivě banálních doplňků tváře městského organismu prokázat vzájemnou propojenost elementárních detailů, majících ve výsledném součtu podstatný vliv na kulturu života obyvatel. Jejich příspěvky postulující potřebu promyšlenosti zásahů do image města tak současně opět obsahovaly i výraznou výzvu současnosti. Podnětné setkání měla svým vystoupením Bilance postpamátkářky uzavřít Petra Kaniová, zabránila jí v tom však zdravotní indispozice. Na několika řádcích nabídnuté krátké resumé by mělo být spíše než bilancující zprávou symbolickým příslibem pro blízkou budoucnost. Neformálně laděné setkávání odborníků a studentů oborů zainteresovaných v oblasti památkové péče, stejně jako zástupců široké veřejnosti by totiž mělo být onou hledanou platformou, na jejímž základě by bylo možno diskutovat úkoly, před které památkáře staví moderní doba. Petr Kozák

19 červen 2007 Noviny Slezské univerzity strana 19 Mladý Švéd byl s pobytem v Opavě spokojen Po téměř půl roce ukončil 12. června na Matematickém ústavu (MÚ) Slezské univerzity v Opavě svůj pracovní pobyt dr. Marcus Sundhäll, Ph.D., ze Švédska. Pozval jej k němu ředitel MÚ prof.. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., a loňský absolvent doktorského studia na Chalmersově technické univerzitě v Göteborgu a na Göteborgské univerzitě se tu zabýval kombinací teorie operátorů na prostorech analytických funkcí a teorie reprezentací grup. Zpět do své rodné země odjížděl spokojen a s pocitem, že se mu získaný grant na pobyt u nás podařilo zúročit. Zdejší pobyt mi dal hodně jak po stránce profesní, tak lidské, uvedl Marcus na rozloučenou s tím, že si ho získala naše země, její lidé i prostředí MÚ. Jak to všechno vyjádřit? Brzy jsem se tu aklimatizoval a odvážím si dobré dojmy. Chyběla mi snad pouze přítelkyně, která za mnou přijela na posledních pár dní, řekl se širokým úsměvem. Ten byl záhy vysvětlen informací o tom, že nejbližším Marcusovým osobním plánem je 29. června svatba. V průběhu opavského pobytu se mu také podařilo vyřešit zadání, na němž s ním pracoval Edgar Tchoundja z Kamerunu. Nakonec jsme se dohodli, že za mnou na počátku dubna na týden přijede do Opavy. A vyšlo to. Přijel a v řešení jsme velmi pokročili. Nikdy dříve by nás nenapadlo, že si nedáme schůzku ani v Göteborgu, ani v kamerunské metropoli Yaoundé, ale zrovna uprostřed Evropy, kroutí Marcus ještě po dvou měsích od neobyčejného setkání s Edgarem nevěřícně hlavou. Ale Právě ve dnech, kdy se vám toto vydání Novin Slezské univerzity dostane do rukou, končí na Štrbském plesu konference konaná na počest letošního životního jubilea prof. RNDr. Jaroslava Smítala, DrSc., z Matematického ústavu (MÚ) Slezské univerzity v Opavě. Na pět desítek matematiků ze 13 zemí světa ve Vysokých Tatrách jednalo Marcus Sudhäll se takto symbolicky rozloučil i s budovou, v níž sídlí Matematický ústav jak jsem se dozvěděl, přineslo to jistý primát i Matematickému ústavu. Edgar byl totiž údajně prvním Afričanem, který tu kdy pracoval, dodává. Jaké jsou další Marcusovy plány? Po první zkušenosti z dlouhodobého pobytu v zahraničí se doma příliš neohřeje. Od švédského národního výboru pro výzkum získal roční stáž na Washington University v Saint Louis v americkém státě Missouri. Loni v prosinci jsem z Göteborgu vyrazil na východ, tedy k vám, zanedlouho si to pro změnu vyzkouším na západ. Ale nemám obavy, matematikové se spolu domluví na celém světě, prohlašuje s nadhledem. do 23. června a jejich pracovní setkání byl vlastně vylepšeným 11. česko-slovenským workshopem Smítalovy školy. O prestižní povaze konference svědčí hned několik skutečností. Její vědecký výbor vytvořili renomovaní odborníci François Blanchard z Paříže, Louis Block z Gainesville, Tomasz Downarowicz z Wrocławi, Sergii Kolyada z Kyjeva, Michał Misiurewicz z Indianopolis a Banjamin Weiss z Jeruzaléma. Hlavní organizátoři z Přírodovědecké fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici pro ni získali finanční podporu, kterou poskytl International Visegrad Fund, konferenci podpořily také Občanské sdružení Příroda a Jednota slovenských matematiků a fyziků. Partnery banskobystrických organizátorů byly Slezská univerzita v Opavě, Nicolaus Copernicus University Toruń a Budapest University of Technology and Economics. A hlavně, Smítalovi žáci, příznivci a profesní kolegové nepůsobí jen v České a Slovenské republice, ale přijeli i z Číny, Francie, Izraele, Maďarska, Polska, Portugalska, Rakouska, Španělska, Ukrajiny, USA a Velké Británie. První tři ročníky workshopu se odehrály v Liptovském Trnovci, pak se jeho dějiště na sedm let přesunulo do České republiky, většinou pod Praděd. A tak jsme si řekli, že letos je řada zase na nás, vždyť letos pětašedesátiletý prof. Smítal má vedle Opavy nejvíce žáků Foto ian Co bude dělat, až se ze zámoří vrátí domů, zatím neví. To je ještě daleko přede mnou. Možná se mi podaří ve Švédsku získat nějakou příhodnou práci, možná přijedu znovu do České republiky. Opravdu se mi tu líbilo a totéž už říká i má partnerka, i když tady zatím strávila mnohem kratší dobu než já, nedělá si Marcus starosti. Jedním si je však zcela jist. Ať už jeho profesní dráha bude pokračovat jakkoliv, kontakty na kolegy z pracoviště matematiků Slezské univerzity mu zůstanou. Určitě nezůstanou nadlouho nevyužity. Vážně, co byste na to řekl, kdybychom se dnes neviděli naposledy, uzavřel. (ian) Konference Smítalovy školy na Štrbském Plese právě na Slovensku. K jeho jubileu jsme workshop povýšili na konferenci, uvedl za organizátory z Univerzity Mateja Bela doc. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., který na Matematickém ústavu nedávno úspěšně ukončil profesorské řízení. Úspěšný průběh Visegrad Conference Dynamical Systems byl pro jubilanta určitě tím nejlepším dárkem. (ian)

20 strana 20 Noviny Slezské univerzity červen 2007 Mezinárodní konference v kanadském Torontu JRS 2007 Join Rough Set Symposium spojilo dvě mezinárodní konference: mezinárodní konferenci RSKT (RS and Knowledge Technology) 2007 a 11. mezinárodní konferenci RSFDGrC (RS a Fuzzy Sets, Data Mining) 2007, které se konaly května v MaRS Discovery District Toronto a byly organizovány společností INFOBRIGHT, Inc. a York univerzitou Toronto. Každá z těchto dvou konferencí se zabývala rozdílnými koncepty a přístupy nejnovějších informačních technologií. Celkově v rámci JRS 07 sympózia zaznělo pět ústředních přednášek, které pronesli prof. Zadeh, Ziarko, Mitra, Wu a Yao, pět plenárních přednášek a 63 přednášek tematicky rozdělených do devíti sekcí. Autor článku vystoupil na konferenci RSFDGrC 2007 v rámci sekce Learning & Mining s příspěvkem RBF Neural Network Implementation of Fuzzy Sets: Application to Time Series Modeling. Článek prezentoval některé výsledky z řešení výzkumných úkolů. Poukázal na podobnost mezi RBF sítěmi a fuzzy systémy pro identifikaci vstupo-výstupních funkcí systémů a predikci výstupních veličin systémů, rozšířil problematiku RBF sítí se začleněním tzv. cloud konceptu a granulárních výpočtů s aplikací na modelování ekonomických a manažerských systémů. Příspěvek vědeckou komunitu zaujal a diskuse k němu se zaměřila především na prezentovanou aplikaci. Z konference byly péčí vydavatelství Springer vydány dva sborníky referátů. Co se týče samotného města, Toronto je univerzitní město v pravém slova smyslu, v němž dominuje Univerzita Toronto Ve dnech dubna se za spolupráce Ústavu informatiky (ÚI) Filozoficko- -přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Fakulty informačních technologií (FIT) Vysokého učení technického (VUT) v Brně konal v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Information System Implementation and Modeling (ISIM), jehož součástí je i Workshop on Formal Models (WFM), který si zde odbyl svůj druhý ročník. Konference se zúčastnilo 38 mladých, pokročilých i mezinárodně uznávaných vědců, z toho 23 patřilo do sekce ISIM a 15 do sekce WFM. Celá akce začala zvanou přednáškou P. Hnětynky a T. Bureše společnou pro obě sekce. Sekce WFM pak pokračovala přednáškou vedoucí opavského univerzitního pracoviště informatiků doc. RNDr. Alice Kelemenové, CSc. na téma kolonií, jejich historie a různých používaných typů, která položila základ pro další příspěvky. Následoval společný příspěvek doc. Kelemenové a Mgr. Adama Kožaného na téma struktur Komplex původních a nových budov MaRS Discovery District Toronto, dějiště obou květnových mezinárodních konferencí Foto Dušan Marček (UT), která je největší kanadskou univerzitou. Byla založena v roce Svými vědeckými výsledky, počty studentů, pracovníků a vybavením se zařadila mezi přední světové univerzity. Počet studentů se pohybuje okolo 68 tis., počet pracovníků okolo 11 tis., má 76 doktorských programů a 14 profesionálních fakult. V roce 1923 byla F. G. Bantingovi a J. Macleodovi, pracovníkům lékařské fakulty, udělena Nobelova cena za jeden z největších objevů moderní medicíny v oblasti biochemie, a to za úspěšné testy inzulínu na lidském organismu, čímž se prodloužil život miliónům diabetiků. V roce 1986 byla udělena Nobelova cena za chemii J. C. Polanyimu za pionýrskou práci, která vedla k vyvinutí laseru. Významné výsledky UT dosahuje také v oblasti výzkumných prací. Byl tu vyvinut kardiostimulátor, byly izolovány geny umožňující růst rostlin ve slaných vodách, vyvinut antizatemněný speciální úbor, který byl později přizpůsoben pro oděv astronautů, vytvořen inflantát rostliny Pablum. Tím vším se UT řadí mezi přední světové výzkumné univerzity, což se projevuje i na vysoké kvalitě jejích studentů. UT je taktéž institucí, která významně přispívá k ekonomické prosperitě země. S téměř 70 tis. studenty a 11 tis. pracovníky je 16. největším zaměstnavatelem v torontské oblasti. Na ekonomice torontského regionu se ročně se podílí objemem 4,7 mld. dolarů. Zároveň kooperuje s mnohými institucemi a organizacemi, které se podílejí na investicích univerzity a na podpoře cílených výzkumů. Dušan Marček Dvě odborná jednání pod hradeckým zámkem Přednáší doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. prostředí v koloniích a příspěvek Mgr. Lucie Ciencialové a Mgr. Luďka Ciencialy, Ph.D., na téma omezených P kolonií. Mgr. Šárka Vavrečková bohužel svůj příspěvek o vlastnostech eko-kolonií, který byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších, nemohla odprezentovat. Mezitím v sekci ISIM proběhly příspěvky z oblastí techniky softwarového modelování a architektury softwaru. Druhý den proběhly v části WFM přednášky postgraduálních studentů z VUT a v části ISIM pak přednášky z oblastí obchodních informačních systémů, managementu softwarových projektů a validace, verifikace a formální specifikace softwaru. Po obědě účastníci konference navštívili blízký zámek a prohlédli si přilehlý zámecký park. Obě jednání shrnuli a uzavřeli jejich odborní garanti, jimiž byli doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., za část ISIM a prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc., za část WFM, oba z FIT VUT v Brně. Za bezproblémový průběh konfrence i workshopu patří poděkování především Haně Černínové, pracovnici sekretariátu ÚI, která se o účastníky po celý průběh akcí obětavě starala. Adam Kožaný

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné duben 2007 Akreditační komise (dále AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 28. a 29.

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2013 ve dnech 4. 6. února, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm.

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více