P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO"

Transkript

1 P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Gnose v aktuálním zjevení 2011 ČÍSLO 1

2 Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je-li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili.

3 P e n t a gr a m Číslo 1/2011 Ideální město z ptačí perspektivy Cesta k bezpečiu, potrave, zdraviu a vzdelaniu Město jako projekce lidského vývoje Prototyp ideálneho mesta Vnútorné a vonkajšie kresťanstvo Evanjelium podľa Tomáša Čísla, životní pravidla a kompetence Výuka v Pythagorově škole zaměřená na kompetence a pythagorejské náhledy 2010 Dávná moudrost v praxi dneška Pythagorova Zlatá slova Svetlo so Svetlom, Oheň s Ohňom Monolog Gnose v aktuálním zjevení Referát o knize Zlatá slova Gnose v aktuálním zjevení Kruh představoval ve všech dobách tvar ideálního města. Mozaika na podlaze nám o tom poskytuje představu. Pochází od známých marmorari, umělců pracujících s mramorem v Římě ve 12. století.

4

5 ůzné představy, jak by mělo ideální město vypadat, můžeme najít u starověkých národů. Modelem toho byla starověká Atlantida, která existovala možná jen na papíře. Ale také Athény a Alexandrie sloužily po dlouhou dobu jako vzor. Řecké slovo polis znamená však víc než jen soubor obytných domů a veřejných budov. Byla tím míněna i krajina obklopující město, z níž pocházela obživa pro jeho obyvatele. Mnoho řeckých měst zakládalo kolonie kolem Středozemního a Černého moře. Pro tyto kolonie bylo jejich mateřské město metropolí (métropolis), s níž žily v kultovním svazku. První křesťané neměli žádnou konkrétní představu o ideálním městě, přinejmenším ne o pozemském městě. Zato měli vizi nebeského Jeruzaléma. Jeho existenci bylo možné zažít již během pozemského života, a sice skrze takové duševní vlastnosti, jako jsou víra, veselá mysl, milosrdenství a láska. Teprve později vznikly představy ideálních zemí a ideálních měst. V časném středověku se na základě četných proroctví věřilo, že Kristus se navrátí na Zemi a nastane tisíciletá říše míru, perioda pokoje, štěstí a spravedlnosti. Nauka o tisícileté říši se nazývá chiliasmus. Joachim z Fiore ( ) dal této představě nový směr. Po letech studia byl přesvědčen, že Bible obsahuje skryté poselství. Použil Knihu nejen jako výchozí zdroj pro morální nebo dogmatická pojednání, ale také jako pomoc k porozumění historickému vývoji a k předpovědi dalšího vývoje. Našel kód, podle kterého vykládá události z Bible a jednání biblických osob. Rozlišuje tři po sobě následující periody:

6 1. období Otce neboli Zákona 2. období Syna neboli Evangelia 3. období Svatého Ducha. Třetí období by teprve mělo nastat. Ke dvěma předcházejícím periodám má třetí období vztah jako denní světlo ke světlu hvězd nebo svítání, jako léto k zimě a jaru. Bude to pro člověka svátek, svět se stane jedním velikým společenstvím, královstvím svatých, které by mělo trvat tisíc let. Vliv Joachima z Fiore byl značný a myšlenku tří následujících období mnozí přijímali. Po něm ještě mnozí filosofové historie pojímali světové dějiny jako vývoj ve třech obdobích. Základ této ideje nalézáme i ve filosofiích Lessinga, Schellinga a Fichta. Francouzský filosof Auguste Comte ( ) viděl historii jako vzestup od teologické fáze přes metafyzickou a dále k vědecké (a pozitivistické) fázi. Karel Marx to popsal jako vývoj od primitivního komunismu přes třídní společnost ke skutečnému komunismu. UTOPIA První moderní vizi ideálního města popsal Thomas More, rádce anglického krále Jindřicha VIII. V roce 1516 napsal dílo Utopia o 110 stránkách. Podle tehdejšího zvyku má formu cestopisu. Zprávy o objevitelských cestách byly populární a More příběh napsal jako druh parodie. Ukázal v Utopii praktická řešení mnoha problémů, s nimiž se Anglie i zbytek Evropy setkávaly. More byl velmi zbožný muž, silně vázaný na církev. Nebyl příznivcem radikálních reforem. Proto se stavěl proti mnoha zvykům a mravům, které byly v Utopii běžné, např. proti eutanasii, manželství kněží, rozvodům po vzájemné dohodě, náboženské toleranci V Morově Utopii se objevuje mnohé z toho, proti čemu bojoval. Jeho záměrem bylo ukázat, že skutečné křesťanské soužití by muselo poměry v Utopii překonat. Utopie měla daleko do ideálního města. Například společenská kontrola byla tak velká, že dnešnímu čtenáři by snadno mohla připomínat Orwelův román Důležité zdroje pro popis ideálního města nebo státu lze nalézt jak v Bibli tak v klasické literatuře. Ráj nebo Elysejská pole byly vždy ideálními místy. Patří k tomu rovněž nebeský Jeruzalém. Ten by se měl objevit, až očekávaným druhým příchodem Krista začne tisíciletá říše míru.

7 Ve dvanáctém a třináctém století, v časech vzrůstající prosperity Západní Evropy, se města poprvé od starověku začala soustavně rozšiřovat. Nová města byla stavěna na základě přesných a přísných půdorysů. Často měla města chránit strategická místa, a měla proto silná opevnění. Bylo logické, že lidé začali opět přemýšlet o ideálním městě. Na konci šestnáctého století se objevily vize budoucnosti s konkrétním cílem. Existovaly skupiny, které chtěly smířit protestanty a katolíky. Cožpak by nebylo možné, aby křesťané žili spolu v míru? I to se považovalo za určitý druh utopie. Podobné myšlenky nacházíme v hermetických spisech. Byly sepsány v řeckém jazyce a objevily se na Západě po pádu Konstantinopole v r Předpokládalo se, že pocházejí z dob Mojžíse, tedy z let asi 1200 př. n. l. Údajně byly napsány Hermem Trismegistem. Spisy kromě jiného poukazují na možnost odvodit rozmanitost všech vnímatelných jevů z jediného zdroje, z Boha. K nejdůležitějším autorům a filosofům, kteří byly ovlivněni hermetickými spisy, patří Giordano Bruno ( ). Dospěl k poznání, že existuje nekonečný vesmír a nespočetné světy. Byl také jedním z prvních, kdo pochopili, že křesťanství vzniklo na egyptských základech a přijalo symboly a znaky ze starověkého Egypta. To byl důvod, proč byl roku 1600 upálen na Campo di Fiore v Římě. Chaldejské zdroje nás zpravují o tom, že Hermes založil ve východním Egyptě zvláštní město. Bylo 12 mil dlouhé a v jeho středu byl palác se čtyřmi branami. Východní bránu střežilo zobrazení mluvícího orla, západní bránu býk, jižní lev a severní hlídací pes. Nikdo nesměl vstoupit do města bez jejich svolení. Hermes založil také zahradu, v jejímž středu rostl mohutný strom, který nesl všechny plody. Palác byl korunován majákem, který každý den v sedmidenním cyklu svítil jinou barvou. Podél vod, které obklopovaly město, byly rozmístěny sochy, které ochraňovaly před vším zlem a neštěstím; pouze díky jejich existenci byli obyvatelé ctnostní a počestní. Jméno města bylo Adocentyn. Jeho stopu nacházíme v mnoha popisech ideálních států a měst včetně popisu

8 Voynichův rukopis Nové Atlantidy Slunečního státu od Tommase Campanelly. Tommaso Campanella, stejně jako jeho přítel Giordano Bruno, vstoupil v mladém věku do řádu dominikánů. V roce 1592 byl uvězněn pro stejné kacířské názory jako Bruno a byl vězněn několik let v Římě ve stejném vězení jako on. Avšak unikl Brunovu osudu upálením a v roce 1595 byl propuštěn. O tři roky později byl zajat znovu, protože se pokusil zorganizovat povstání proti Španělům. V této vzpouře hrála důležitou roli jeho předpověď, že roku 1600 má začít nová éra. Campanella byl podle vyprávění velký statný muž, a musel tak mít silný vliv na své okolí. Prorokoval rovněž, že se Slunce více přiblíží k Zemi. Povstání se nezdařilo a Campanella byl tentokrát vydán inkvizici, která jej po dlouhou dobu krutě mučila. V roce 1601 byl nakonec přestěhován do vězení, kde mu bylo dovoleno číst a psát. Tam napsal kromě jiných věcí i Sluneční stát. Originální italská verze nebyla za jeho života vydána, ale v roce 1623 se v Německu objevila latinská verze. Teprve roku 1626 byl Campanella podmínečně propuštěn. Zemřel ve Francii roku Podobně jako More a jiní autoři, kteří psali o ideálním státě či městě, byl také Campanella konfrontován se zvláštním problémem. Vše by šlo dobře ve státě, který by byl spravován nejmoudřejšími lidmi. Ale jak

9 lze v nedokonalém světě poznat moudré muže? A pokud by byli nalezeni, jak by měli získat vládu? Problém se zdál být neřešitelný. Autoři ho obešli tím, že popisují ideální stav, jako by již byl skutečností. Způsob, jakým to vše bylo vytvořeno, zůstává zamlžen. Také Campanella prezentoval svůj popis jako cestopis. Tentokrát to byl mořeplavec z Janova, který se plavil s Kolumbem a vyprávěl svůj příběh velmistru řádu Johanitů: Uprostřed rozlehlé roviny se zdvíhá mohutný kopec, na němž je zbudována největší část města. Je rozděleno do sedmi kruhovitých částí, pojmenovaných po sedmi planetách. Z jedné části do jiné se lze dostat čtyřmi dlážděnými ulicemi a čtyřmi branami, které míří na čtyři světové strany. Na vrcholu kopce je rozlehlá rovina, v jejímž středu se tyčí chrám, který je vyzdoben podivuhodnými uměleckými díly. Chrám je dokonale kruhový. Není obklopen zdmi, ale spočívá na silných, krásně vypracovaných sloupech. Velká kupole má uprostřed menší, ještě výše čnějící věžičku; v ní je otvor, který je právě nad oltářem. Na oltáři není nic jiného než velká koule, na níž je zobrazen firmament, hvězdné nebe, a druhá koule, na níž je namalována Země. Dále lze v chrámu vidět klenbu kupole, představující všechny nebeské hvězdy od první do sedmé velikosti označené jmény a silami, jimiž působí na pozemské věci. Zdi města byly na vnější i na vnitřní straně ozdobeny mnoha sochami a zobrazeními. Na úplně vnější zdi byly kromě jiných sochy Mojžíše, Osirida, Jupitera a Merkura. Zvláštní místo bylo vyhrazeno Kristovi a jeho dvanácti učedníkům. Na dění ve Slunečním městě měla pozoruhodně veliký vliv astrologie. Campanella využil své znalosti této oblasti jako základ pro politické a sociální uspořádání ideálního města. Rovněž na podkladě astrologie používali poctiví a správně myslící vládci města svou moudrost ve prospěch občanů. Vládci tvořili hierarchii. Nejvyšším pánem u nich byl kněz, kterého nazývali ve své řeči HOH; naším jazykem bychom řekli: metafyzik. Byl nejvyšší hlavou ve všech pozemských i duchovních věcech a všechny obchody a nesváry byly rozhodovány podle jeho mínění. Byl také nazýván Slunce. Pod ním stáli tři hodnostáři Síla, Moudrost a Láska neboli Pon, Sin a Mor. Pon (Síla Moc) byla odpovědná za vojenské záležitosti a vnější politiku města. Sin (Moudrost) odpovídala za vědu, kulturu a vzdělání. Jejími podřízenými byly mezi jinými astrologové, kosmografové, politici, lékaři a mravokárci. Mor (Láska) byla odpovědná za plození, výchovu,

10 Nové Atlantidě medicínu, pěstování rostlin, sklizeň a jídlo. V Campanellově způsobu myšlení tito tři představují hlavní principy bytí. Jejich protivníky byli tři hlavní negativní principy: tyranie, klam a pokrytectví. Ve Slunečním městě pro ně nebylo místo. V praxi jsou ideály nedosažitelné. V sedmnáctém století, kdy zuřily náboženské války, byla představa ideálního státu, který by měl toleranci jako svůj základ, přijatelná jen pro nemnohé lidi. Kniha Christianopolis od Johanna Valentina Andreae popisuje takový tolerantní stát. Byla vydána roku 1619, tedy rok po vypuknutí války, která pak trvala 30 let. Švédské protestantské a francouzské katolické armády bojující proti sobě se přesouvaly přes Německo, přičemž střídavě uzavíraly koalice s různými německými státy. Byla to nejkrvavější náboženská válka té doby. Během ní padla v bojích celá třetina tehdejšího německého obyvatelstva. V roce 1627 byl vydán jiný příklad takovéto utopie, Nová Atlantida od Francise Bacona ( ). Tento příběh vypráví o posádce lodi, která chce doplout z Peru do Japonska a Číny. Naneštěstí ztroskotá na neznámém ostrově. Ukáže se, že je to země Bensalem. Je obydlena křesťanským národem a vládne tam sociální a náboženská tolerance, a to rovněž ve vztahu k židům. Na rozdíl od Campanellova pojetí je zde základním kamenem společnosti rodina. Ukáže se, že obyvatelé Bensalemu (stejně jako Bacon sám) ztotožňují americký kontinent se starou Atlantidou. Duchovní vedení Bensalemu spočívá v rukou rady moudrých, rovněž zvané Šalomounův dům. Jejím cílem bylo získat a zprostředkovat poznání o příčinách a skrytém pohybu věcí a rozšiřovat hranice lidské moci, aby se mohly rozvinout všechny možnosti. Baconovým cílem bylo rozšířit lidské vědění, ale nikoliv co se týká dobrého a špatného, jak tomu bylo v předešlých stoletích, ale co se týká přírody. Věda se měla osvobodit od domněnek a pověr a měla se zaměřit na zlepšení podmínek lidského života. V průběhu konce 17. století a v 18. století se sice ještě objevovaly spisy o ideálním státě, ale spíše již jako kritika tehdejší společnosti. Například satira Guliverovy cesty od Jonathana Swifta (1726) byla založena

11 rovněž na cestopisu. Od samého začátku byla tato knížka velmi populární a byla čtena od parlamentu až po dětské pokoje. Na začátku devatenáctého století se někteří utopisté pokusili uskutečnit utopické ideály. Kolem roku 1820 se Robert Owen ( ), anglický majitel továrny na zpracování bavlny, a francouzský hrabě Saint-Simon ( ) snažili zlepšit mizerné bydlení a pracovní podmínky dělníků. Dělali to na základě duchovní vize, že světlo a vzduch jsou nepostradatelné pro zdravý a šťastný život. Po únorové revoluci 1848 učinil Louise Blanc ( ) ve Francii pokus s národními dílnami, v nichž měl stát nabízet pracovní místa. Od těchto snah vytvořit ráj pracujících se ostře distancovali Karel Marx ( ) a Bedřich Engels ( ) v Komunistickém manifestu (1847). Nazývali tento přístup utopickým socialismem, v důsledku čehož získal pojem utopický negativní nádech. Marx a Engels chtěli dát přesný popis cesty k jejich ideální společnosti. V této souvislosti byla revoluce nevyhnutelná, ovšem měla být pouze začátkem velké změny. Na různých místech světa došlo k pokusům prosadit jejich ideály nekompromisním způsobem. Ale vždy se nakonec ukázalo, že utopie nemohou být uskutečněny. Mnohé z těchto pokusů se zvrhly v diktatury a všechny opět zmizely. Je zřejmé, že uskutečnění musíme hledat na zcela jiné úrovni. The New Atlantis The City of the Sun The Pursuit of the Millennium. Paladio Klassieke Teksten Classical Texts Utopia The Seduction of Place Religion and the Decline of Magic Giordano Bruno and the Hermetic Tradition The Rosicrucian Enlightenment

12 očas histórie sa veľa rozmýšľalo o ideálnom meste a vytvorilo sa veľa projektov. Niekedy to boli iba abstraktné koncepcie, inokedy sa jednalo o aktívne pokusy, ktoré zohľadňovali všetky aspekty života. Niekedy filozofi a myslitelia pracovali len architektonicky. Mnoho ľudí sa usilovne zaoberalo organizáciou šťastia, čo vlastne môžeme nazvať princípom ideálneho mesta. Už iba označenie ideálne mesto poukazuje na túžbu po dokonalosti, celistvosti a zdraví, o ktoré sa ľudia vždy snažili. Aj v súčasnosti môžeme okolo seba vidieť, ako sa ľudia pokúšajú dosiahnuť túto celistvosť, niekedy reálnu, inokedy imaginárnu, pomocou spoločenskej organizácie, ktorej východiskovými bodmi sú spravodlivosť, mier, sloboda, múdrosť a láska. Od Achnatona po Le Corbusiera, od Platóna po Wijdevelda (architekta Renovy) sa myslitelia domnievali, že ideálne mesto by sa mohlo stať realitou na základe jednoduchých koncepcií. Naša moderná spoločnosť je konečným výrazom množstva takýchto projektov. Zakladali sa na vrcholných ľudských hodnotách, ktoré sa niekedy odrážajú v istých mottách, ako napríklad v mottu francúzskej revolúcie Sloboda, rovnosť, bratstvo! Dva hlavné prúdy dvadsiateho storočia, komunizmus a kapitalizmus, ktoré do veľkej miery určili organizáciu našej modernej spoločnosti, sa tiež zrodili z myšlienky hľadania definitívneho šťastia. Musíme ale konštatovať, že ani jednému z nich sa to nepodarilo. Komunistický model hovorí: Šťastie a blaho skupiny bude žiariť na každého jedinca, pokiaľ každý jedinec je úplne podriadený cieľu. Ale zistili sme, že táto filozofia kolektivizmu a spoločného zdieľania všetkého bohatstva viedla k smrti miliónov ľudí.

13 Kapitalistický model oproti tomu tvrdí: Nadobudnutie moci, majetku a výrobných prostriedkov prispieva k šťastiu jedinca. A keď je šťastný jedinec, tak bude šťastná aj celá spoločnosť. Ešte nemôžeme s konečnou platnosťou urobiť hodnotenie, no máme už dosť indícií (kolonizácia, preteky v zbrojení, znečistenie životného priestoru, strata úcty k zákonom života a k Zemi, drancovanie prírodných zdrojov, rozpad rodiny, násilie v mestách, finančná kríza, ), aby sme mohli hovoriť o katastrofálnom výsledku. Oba systémy sa zrodili z tej istej túžby: z úsilia o šťastie a slobodu, hoci napokon oba skončili vzhľadom k svojmu pôvodnému cieľu v protiklade v použití násilia. V jednom prípade štátom, ktorý uplatňoval zákony diktátorským spôsobom, v druhom prípade trhovou ekonomikou, ktorá uplatňuje svoje zákony vytváraním umelých potrieb a spôsobuje odľudštenie človeka. Preto jeden bývalý francúzsky prezident prehlásil: Som presvedčený, že liberalizmus vedie k rovnakému neúspechu a k rovnakým chybám ako komunizmus. Obidva sú výplodmi ľudskej mysle. Môžeme si predstaviť, že kolektívne podvedomie sa tomu silne staví na odpor. Ľudia sa uchyľujú do virtuálnych miest, vytvárajú si ideálne životné podmienky prostredníctvom drog, informačných sietí, second life alebo prostredníctvom astrálneho cestovania. Dúfajú, že týmto spôsobom uspokoja túžbu po šťastí, ktorú v sebe nesú ako mučivý pocit túžby po domove a ktorú si vysvetľujú ako túžbu žiť šťastný život vo svete bez násilia. V súčasnosti si takmer každý uvedomuje, že medzi našou túžbou po skutočnom živote a svetom, v ktorom žijeme, existuje veľký rozdiel. Preto vzrastá presvedčenie, že je nutná skutočne prenikavá zmena. Ale aké by mali byť charakteristické znaky tejto zmeny? Mali by sme zmeniť inštitúcie, zákony, spoločnosť? Ľudstvo vo svojom úsilí po dokonalosti po dlhý čas verilo, že pokrok by mal byť logickým pohybom k čoraz lepšiemu, k čoraz viac, čo napokon bude viesť k dokonalému človeku v šťastnom a pokojnom svete. No ak sa pozrieme na pokusy kultúry, filozofie a náboženstva za posledných 6500 rokov, potom musíme len priznať, že tak dlho očakávaná fáza dokonalej ľudskej bytosti dá na seba ešte nejaký čas

14 počkať. Nevidno vari v takzvanej rozvinutej ľudskej civilizácii alarmujúce množstvo egoistických, nevedomých, čudných, násilných, zložitých a nezodpovedných ľudí? Zdá sa, že ľudstvo takmer systematicky vždy padne za obeť novým problémom, ktoré mu zabraňujú uskutočniť jeho ideály. V nasledujúcom texte by sme radi uviedli všeobecné črty týchto zdanlivo nevyhnutných nástrah. Antické a stredoveké mestá boli konfrontované so štyrmi veľkými ťažkosťami. Vládcovia týchto miest a štátov museli uzatvoriť zmluvy s inými mestami, štátmi a panovníkmi, aby odvrátili ich nájazdy. Museli urobiť opatrenia proti hladomoru, teda zabezpečiť naplnenie sýpok a rozvíjanie obchodu. Zápasili s väčšími či menšími zdravotnými problémami a museli mať podľa možností pod kontrolou mor, choleru a iné epidémie. Tiež sa museli zaoberať výchovou a vzdelávaním, aby nové generácie boli v budúcnosti schopné zabezpečiť prosperitu

15 mestských štátov a ich obyvateľov. Išlo teda o: 1. zaručenie bezpečnosti, 2. správne hospodárenie so zdrojmi, 3. zabezpečenie zdravotnej situácie, 4. zaistenie funkčného systému vzdelávania a výchovy. Sú v roku 2011 problémy v rozvojových krajinách odlišné? Pozrime sa na niektoré problémy, s ktorými sú konfrontované africké štáty. Musia nájsť spôsob, ako ukončiť ozbrojené konflikty medzi kmeňmi a národmi, ktorých výsledkom sú tisícové obete vojen. Musia sa stať sebestační vzhľadom na základné životné potreby a vyvinúť lepšie fungujúce poľnohospodárstvo. Potom je tu ešte nekonečný boj proti vírusu HIV a AIDS. Musí sa zlepšiť kvalita i dostupnosť vody, a práve tak aj infraštruktúra týchto krajín. Veľmi dôležité je čítanie a písanie, no napriek veľkému záujmu detí vzdelávanie chýba: musia byť postavené školy a vyškolení učitelia. Teda opäť sa

16 stretávame so štyrmi piliermi: bezpečnosť, hospodárenie so zdrojmi, zdravie a vzdelávanie. Môžeme sa ľahko dať zlákať k úsudku, že tieto štáty sú ešte stále rozvíjajúce sa a že vyvinuté, tzv. vyspelé krajiny už tieto problémy nemajú. Ak by tomu skutočne tak bolo, potom by vyspelé krajiny nemuseli vynakladať toľké peniaze a ľudské zdroje na tieto oblasti. No skutočnosť je iná a neúprosná. Z celosvetových vojenských výdavkov pripadá na vyspelé štáty 70 % (na celú Afriku iba 2,5%).1 Severná Amerika a Európa sú najväčšími spotrebiteľmi energií. Samotná Severná Amerika má rovnakú energetickú spotrebu ako celá Ázia, hoci má 8,6x menej obyvateľov.2 Verejné výdavky jednotlivých štátov na zdravotnú starostlivosť na jedného obyvateľa (vyjadrené v amerických dolároch) boli v roku 2003 takéto3: Nemecko Francúzsko USA Nórsko Afganistan Bangladéš Burundi Demokratická republika Kongo Výchova a vzdelávanie patria v európskych krajinách k oblastiam s najväčšími výdavkami (napríklad v roku 2006 vo Francúzsku vynaložili na vzdelávanie 60 miliárd EUR, čo je 15 % celého národného rozpočtu).4 Preto náš záver je: čím je štát rozvinutejší, tým väčšie výdaje dáva na obranu, využívanie zdrojov, zdravotníctvo a vzdelávanie. Teda štyri základné problémy sa javia byť stále rovnakými, a to bez ohľadu na miesto, dobu či systém vládnutia. No rozvinuté krajiny často tieto problémy kryjú viac-menej úspešne pomocou investícií miliárd nekrytých dolárov. Aj v 21. storočí sú bezpečnosť, hospodárenie so zdrojmi, zdravie a vzdelávanie štyrmi najdôležitejšími problémami na svete. Životné pomery pre dokonalé šťastie sa ukazujú byť nedosiahnuteľným cieľom, hoci sa oň ľudia neprestajne usilujú pretože nemôžu konať inak.

17

18 růzkumy v prvním desetiletí 21. století ukázal, že 80 % západního obyvatelstva se domnívá, že oteplování Země představuje největší nebezpečí z těch, která ohrožují naši planetu. Na druhém místě je to problém přelidnění. Počet lidí na zeměkouli rostl miliony let a kolem roku 1800 dosáhl 1 miliardy. Pro druhou miliardu bylo potřeba 130 let. A trvalo jen 45 let, aby v roce 1975 stoupl počet lidí na 4 miliardy. Dnes, v roce 2011, je na Zemi 6,5 miliardy lidí, kteří podle prohlášení Spojených národů o lidských právech mají stejná práva a nároky na disponibilní zdroje. Kdyby všichni obyvatelé Země měli stejnou spotřebu energie jako obyvatelé západního světa, byla by celosvětová spotřeba energií takřka pětkrát vyšší a v roce 2050, kdy se očekává 9 miliard obyvatel, osmkrát vyšší. Spojené národy a mezinárodní vědecké instituce se pokoušejí vyzkoumat, jaké následky takový nárůst obyvatel bude mít. Někteří vědci se domnívají, že se lidstvo bude svým růstem samo dusit a jeho počet se sám bude redukovat. Jiní horují pro regulaci porodnosti. Také nejsou vyloučeny epidemie nebo jiné katastrofy, které by způsobily zástavu přebujelého růstu populace, jenž hrozí planetě. Tak se dnes sám člověk stal pro člověka problémem. Jsme vyzýváni, abychom šetřili energetickými zdroji a nasadili všechny své intelektuální schopnosti, aby bylo Salines Roayales garantováno přežití lidstva. Dokážete si ale představit, že základ celého problému obecně vězí v příchodu člověka na tuto planetu? Není snaha o sebezachování příčinou všech problémů? Vzpomeneme-li si na začátek popisu této problematiky potřeba bezpečí, hospodaření se zdroji, zdraví a výchova poznáme, že mají jedno společné: strach ze ztráty existujících struktur, ze ztráty života, majetku, kultury a také strach ze ztráty vlastních dobytých pozic. Pomíjivost, mizení všeho, co v čase a prostoru nabylo formy to stojí před lidstvem jako strašák. Nedotýkáme se tím hluboce uloženého bolavého místa? Zkusme si představit svět bez času a prostoru, tedy svět, v němž neexistuje vznik, rozkvět, zánik, svět bez konce, bez vyčerpání zdrojů, bez ukončení života Fundamentálním problémem lidstva je jeho existence v prostoru a čase. V našem srdci jsme si stvořili prostor pro lidský stavební plán tohoto světa, pro já a osobnost. Prokazuje se

19 to však jako smrtelná stavba. Největším omylem, a také možná největší zradou, jsou domněnky a předpoklady, že na tomto světě je možný trvalý pokrok. Se vší energií, která v nás je, běžíme za smyšleným štěstím, které nám stále uniká. Dokud se neosmělíme rozpoznat a pochopit, že ten psycho-biologický člověk, jak ho známe, ať je jakkoli kultivovaný, nikdy nedosáhne dokonalosti. Nemá k tomu schopnosti, nejsou mu dány. Aby se stal dokonalým, musí vycházet z dokonalého plánu. V našem nedokonalém stavebním plánu, ve skicách stavby viditelného látkového člověka, je to jako v nějakém druhu hypotéky, je v něm již obsaženo rozpuštění a konec. V celých dějinách to byla právě města, která odrážela potřeby lidí a jejich života v daném čase. Prostředí, která si člověk vytvářel, poukazuje i na jeho stav vědomí. Co máme v sobě, to stavíme, to necháváme povstat ve formě domů, budov, sociálních organizací, zákonů, v kultuře, vědě, náboženství a politice. Město je zrcadlením, projekcí lidského vědomí. A z toho můžeme vyvodit axiom: Město je obraz toho, jací jsme! Jinak řečeno: Abychom našli ideální město, musíme nejdříve najít ideální lidstvo.

20 ideli sme, ako sú ľudská bytosť a jej životné prostredie navzájom silne závislé. Ľudská bytosť nemôže žiť bez iných, je to spoločenská bytosť. Vzájomná interakcia s ostatnými je nevyhnutná, má pre človeka zásadný význam. Preto vznikli formy spolužitia, sídla osady, dediny a mestá. Odohrávajú sa tam debaty, ľudia sa zdokonaľujú v uvedomovaní si seba navzájom a získavajú vhľad a vedomie. Naše okolie dokonca v skutočnosti odzrkadľuje naše vedomie. Preto sa s hľadaním dokonalého mesta vynoria ďalšie otázky: Existuje dokonalý človek? Aké má vlastnosti? Kde ho môžeme nájsť? V mýtoch, legendách a svätých písmach, ktoré odnepamäti vždy sprevádzali ľudstvo, nájdeme opisy človeka ako dokonalej bytosti niekedy predstavovanej žiarivým lietajúcim drakom, ktorý sa pohybuje vo všetkých dimenziách, inokedy hrdinom alebo ako bytosť rovná bohom. V hermetických textoch sa niekedy popisuje ako jedno s Bohom, ako nekonečná sféra, ktorej centrum je všade a ktorá je bez hraníc.

21 Lao-c popisuje takú ľudskú bytosť ako jedno s Tao: Tao je prázdne a jeho žiarenia a účinky sú nevyčerpateľné. Ja neviem, koho je dieťaťom. Skôr ako bol najvyšší Boh, ono bolo. Ružokríž hovorí o človeku ako o mikrokozme. Táto pôvodná ľudská bytosť existovala od pradávnych čias. Vyvinula sa ako Božská bytosť v duchovnom poli. Zdrojom jej života je univerzálne Svetlo a v tomto poli je aktívna, celkom v zhode s vibráciou Svetla. Toto pole možno označiť za ideálne mesto. Je to životné pole, ktoré sa prirodzene prispôsobuje zákonom Absolútna a má rovnakú vibráciu ako pôvodná energia. Keď akýmkoľvek spôsobom popíšeme toto pole ako nirvánu, svätý Jeruzalem, mesto Boha alebo Svätého Ducha, týka sa to tej istej superdimenzionálnej reality pôvodného poľa života, v ktorom žije a rozvíja sa nesmrteľné ľudstvo.

22 Jedinou metódou konečného prekonania problémov ľudstva v skutočnosti je znovuoživenie pôvodného mikrokozmu, v ktorom žije ľudská osobnostná bytosť. Pokým žijeme v čase, musíme sa usilovať riešiť problémy bezpečnosti, prírodných zdrojov, zdravia, vzdelávania a znečistenia. Vyžaduje to naša kultúra a naša vnútorná civilizovanosť a všetci z nás k tomu musíme seriózne prispievať. Avšak podstata všetkého, ktorá je večná, nie je vystavená týmto problémom, pretože v svete bez priestoru a času, v poliach života pôvodného ľudstva, nemajú životné procesy koniec, sú bez hraníc. V tomto poli nie je viac nutné zápasiť alebo sa snažiť ostať nažive: tam totiž všetko a každý má svoje dokonalé miesto v nekonečnom rozvoji života. Keď sa naučíme rozumieť životným zákonom nášho obnoveného malého sveta, mikrokozmu, a budeme ich poslúchať, prispievame k tomu, aby sme dosiahli ideálne mesto. Ako to prebehá? Mikrokozmos ako emanácia Božskej idey vlastní všetky Božské atribúty. V jeho jadre pôsobí energia Božského Slnka, preto sú jeho životné hospodárstvo a energetické zdroje

23 nevyčerpateľné. Ako plne vyvinutá večná bytosť nemôže mikrokozmos byť ničím ovplyvňovaný, nič nemôže porušiť jeho celistvosť, jeho zdravie. Nie je viac podriadený účinkom času, je súčasťou poľa nevyčerpateľnej múdrosti a znalostí. V našej metafore je tento malý svet archetypom ideálneho mesta. Prostredie, v ktorom sa ľudská bytosť rozvíja, sa prispôsobuje vedomiu, privádza jeho vlastnosti k vyjadreniu. Tak človek žije v pôvodnej čistej jednote s veľkým celkom. Je to dokonalý model integrácie, v ktorom všetci slúžia všetkým. Čisté, univerzálne kresťanstvo otvorilo ľuďom túto cestu. Moderný Ružokríž nerozpráva o historickom Kristovi, ale o novej životnej praxi, o živote v univerzálnej Kristovej energii a s univerzálnou Kristovou energiou. V tejto sile sa ideály premieňajú na vnútornú realitu. A to, čo gnostici volajú Kristom, je prototyp dokonalého mikrokozmu. Každý človek nosí v sebe princíp Krista, duchovné semiačko obnovy mikrokozmu. Preto každá ľudská bytosť je schopná premeniť svoj život na cestu rekonštrukcie a približovať sa dokonalosti. Potom jej bude ukázaná pravá cesta a bude vedená k dokonalosti, k ideálnemu mestu. Kristus je mikrokozmický človek, na ktorého môžeme nahliadnuť ako na ideálne mesto. V Evanjeliu podľa Lukáša rovnako ako v Evanjeliu podľa Tomáša čítame: Kráľovstvo je vo vás a okolo vás. Z tohto všetkého môžeme porozumieť dôvodu, prečo rozikruciáni 17. storočia prostredníctvom Johanna Valentina Andreae popísali ideálne mesto ako Kristianopolis. Toto nezobrazuje bratskou komunitu v pozemskom zmysle, pre ktorú sa obyvatelia rozhodli v závislosti od morálnej úrovne svojho života, ale mieni sa tým večné a pretrvávajúce božské mesto, ktoré možno nájsť na vnútornej duchovnej úrovni. Je to mesto, komunita a spoločnosť, v ktorej zaznieva svet večného života. Všetky rôzne školy mystérií, ktoré počas histórie nasledovali jedna za druhou, vytvorili takéto vnútorné, pokojné, vyrovnané a harmonické pole. V tomto poli sa spojili muži a ženy, aby vnútorne uskutočnili alchymický proces obnovy mikrokozmického života. Týmto spôsobom oslobodili sami seba od priestoru a času a vstúpili do pôvodnej ríše ľudstva. Keď skupina mužov a žien na báze ich vnútorného Kristovho princípu praktizuje takýto život zmeny vedomia, má to odraz

Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum

Pentagram 2012 ČÍSLO. Lectorium Rosicrucianum Pentagram Lectorium Rosicrucianum Tajemné růžové zahrady Svetlo ma našlo Druhá strana Světla Mé jméno je foton Jsme bytostmi světla, nebo projevem iluze? Svetlo očí Mať čas: vpustiť Svetlo 2012 ČÍSLO 5

Více

UTOPIE. Thomas More ABC MARXISMU / LENINISMU. Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA

UTOPIE. Thomas More ABC MARXISMU / LENINISMU. Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA ABC MARXISMU / LENINISMU UTOPIE Thomas More Edice Prameny, Mladá fronta Praha 1978 EDIČNÍ RADA Dr. Jiří Černý, CSc. Ing. Miroslav Wenzl Prof. dr. Jiřina Popelová-Otáhalová, DrSc. Dr. Jan Sedláček, Doc.

Více

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ Z P R A VO DAJ C HVÁLA A UPADÁNÍ J MÉNA SYNŮ I ZRAELE E D DAN N Jan Heller Z NOVUNAHLIADNUTIE N A N U I LUCIA FALTINOVÁ DO NEOKONZERVATIZMU O N E Z U S VĚT JE HEZKÉ MÍSTO ZPRAVODAJ

Více

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA. 32. časť ODSÚDENIE

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA. 32. časť ODSÚDENIE EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 32. časť ODSÚDENIE Smutné konštatovanie 31 Vtedy im Ježiš povedal: "Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne. 32 Ale

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2009 SOCIÁLNÍ PRÁCE A ROZVOJOVÁ POMOC SOCIÁLNÍ PRÁCE A ROZVOJOVÁ POMOC 4/2009 ročník 9 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI JSOU AGENTI ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI V NAIROBI >>> str. ZAŽÍVAJŮ 12

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel 1/2015 ROČNÍK XLVI Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel Téma čísla: Nikto nie je ostrov misie Etiopie, země kávy a rychlého růstu bratrských sborů Během letošního týdne modliteb

Více

č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma

č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma č. 66 I rok 2011/5772 Revue SKŽ R e v u e S p o l e č n o s t i k ř e s ť a n ů Židé, křesťané a muslimové společně čtou svatá písma a Ž i d ů EDITORIAL OBSAH Dvacet let Společnosti křesťanů a Židů 3 Ivan

Více

Za Za - zlom 10.10.2006 12:06 Stránka 1

Za Za - zlom 10.10.2006 12:06 Stránka 1 Za Za - zlom 10.10.2006 12:06 Stránka 1 Jiří Berka Lenka Čečetková Juraj Flamik Fedor Gál (ed.) Hana Homoláčová Ivana Jeništová Míša Procházková Jiřina S. Jiří Vanýsek Dáša Volencová Majka Zelenáková P

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 2 LIBERÁLNÍ INSTITUT děkuje Velvyslanectví USA v ČR a CATO Institute za podporu tohoto projektu.

Více

JaRO 2010. ze života asi. Podporované projekty. YFJ Poprad. zprávy z Bolívie. Světem Bible. Vítáme nové členy

JaRO 2010. ze života asi. Podporované projekty. YFJ Poprad. zprávy z Bolívie. Světem Bible. Vítáme nové členy JaRO 2010 ze života asi YFJ Poprad Světem Bible zprávy z Bolívie Podporované projekty Vítáme nové členy Nabídka Maranatha o.s. DVD POZNÁVAT SLOUŽIT RŮST Animované biblické příběhy pro děti i dospělé 4

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Synagoga Satanova. Andrew Carrington Hitchcock

Synagoga Satanova. Andrew Carrington Hitchcock Synagoga Satanova Andrew Carrington Hitchcock 2 Už Ježiš Kristus nás varoval pred nesmierne zlovestným spiknutím zla. V apokalyptickom zjavení Jána (2:9) sa píše. Toto hovorí Prvý a Posledný, ten čo bol

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

4/2011 ROČNÍK XLIII. Měl Ježíš. strach? Ako znovu naštartovať rast v rozvinutých krajinách. Ach ti. jedničkáři! Téma čísla: Strach

4/2011 ROČNÍK XLIII. Měl Ježíš. strach? Ako znovu naštartovať rast v rozvinutých krajinách. Ach ti. jedničkáři! Téma čísla: Strach 4/2011 ROČNÍK XLIII Měl Ježíš strach? Ach ti jedničkáři! Ako znovu naštartovať rast v rozvinutých krajinách Téma čísla: Strach misie Krátkodobý výjezd Touha sloužit na misii Už několik let mám v srdci

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

TÉMA: SÚDÁN ZMENA IDE CEZ ŽALÚDOK: ROZHOVOR S KEITH MCHENRYM EMIGRANTI ZE STŘEDNÍ EVROPY MULTIKULTURNÍ TÉMATA NA ŠKOLÁCH

TÉMA: SÚDÁN ZMENA IDE CEZ ŽALÚDOK: ROZHOVOR S KEITH MCHENRYM EMIGRANTI ZE STŘEDNÍ EVROPY MULTIKULTURNÍ TÉMATA NA ŠKOLÁCH hranice předsudky lhostejn ost hranice předsudky lho stejnost hranice předsudky lhostejnost hranice předsu dky lhostejnost hranice př edsudky lhostejnost hrani ce předsudky lhostejnost h čtvrtletník o

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

0 DIJSI TI4. fri.len 2ooz OBSAH. Pfijiuj, rozrnnoluj, roz5iiuj!

0 DIJSI TI4. fri.len 2ooz OBSAH. Pfijiuj, rozrnnoluj, roz5iiuj! Pfijiuj, rozrnnoluj, roz5iiuj! 0 DIJSI TI4 fri.len 2ooz Sola Scriptura - Jedini Pismo Solus Christus - Sola Gratia - Jedind Milosti Jedini Kristus Solo Fide - Jedind Virou SoIi Deo Gloria - Jedind Bohu

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více