P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO"

Transkript

1 P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Gnose v aktuálním zjevení 2011 ČÍSLO 1

2 Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je-li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili.

3 P e n t a gr a m Číslo 1/2011 Ideální město z ptačí perspektivy Cesta k bezpečiu, potrave, zdraviu a vzdelaniu Město jako projekce lidského vývoje Prototyp ideálneho mesta Vnútorné a vonkajšie kresťanstvo Evanjelium podľa Tomáša Čísla, životní pravidla a kompetence Výuka v Pythagorově škole zaměřená na kompetence a pythagorejské náhledy 2010 Dávná moudrost v praxi dneška Pythagorova Zlatá slova Svetlo so Svetlom, Oheň s Ohňom Monolog Gnose v aktuálním zjevení Referát o knize Zlatá slova Gnose v aktuálním zjevení Kruh představoval ve všech dobách tvar ideálního města. Mozaika na podlaze nám o tom poskytuje představu. Pochází od známých marmorari, umělců pracujících s mramorem v Římě ve 12. století.

4

5 ůzné představy, jak by mělo ideální město vypadat, můžeme najít u starověkých národů. Modelem toho byla starověká Atlantida, která existovala možná jen na papíře. Ale také Athény a Alexandrie sloužily po dlouhou dobu jako vzor. Řecké slovo polis znamená však víc než jen soubor obytných domů a veřejných budov. Byla tím míněna i krajina obklopující město, z níž pocházela obživa pro jeho obyvatele. Mnoho řeckých měst zakládalo kolonie kolem Středozemního a Černého moře. Pro tyto kolonie bylo jejich mateřské město metropolí (métropolis), s níž žily v kultovním svazku. První křesťané neměli žádnou konkrétní představu o ideálním městě, přinejmenším ne o pozemském městě. Zato měli vizi nebeského Jeruzaléma. Jeho existenci bylo možné zažít již během pozemského života, a sice skrze takové duševní vlastnosti, jako jsou víra, veselá mysl, milosrdenství a láska. Teprve později vznikly představy ideálních zemí a ideálních měst. V časném středověku se na základě četných proroctví věřilo, že Kristus se navrátí na Zemi a nastane tisíciletá říše míru, perioda pokoje, štěstí a spravedlnosti. Nauka o tisícileté říši se nazývá chiliasmus. Joachim z Fiore ( ) dal této představě nový směr. Po letech studia byl přesvědčen, že Bible obsahuje skryté poselství. Použil Knihu nejen jako výchozí zdroj pro morální nebo dogmatická pojednání, ale také jako pomoc k porozumění historickému vývoji a k předpovědi dalšího vývoje. Našel kód, podle kterého vykládá události z Bible a jednání biblických osob. Rozlišuje tři po sobě následující periody:

6 1. období Otce neboli Zákona 2. období Syna neboli Evangelia 3. období Svatého Ducha. Třetí období by teprve mělo nastat. Ke dvěma předcházejícím periodám má třetí období vztah jako denní světlo ke světlu hvězd nebo svítání, jako léto k zimě a jaru. Bude to pro člověka svátek, svět se stane jedním velikým společenstvím, královstvím svatých, které by mělo trvat tisíc let. Vliv Joachima z Fiore byl značný a myšlenku tří následujících období mnozí přijímali. Po něm ještě mnozí filosofové historie pojímali světové dějiny jako vývoj ve třech obdobích. Základ této ideje nalézáme i ve filosofiích Lessinga, Schellinga a Fichta. Francouzský filosof Auguste Comte ( ) viděl historii jako vzestup od teologické fáze přes metafyzickou a dále k vědecké (a pozitivistické) fázi. Karel Marx to popsal jako vývoj od primitivního komunismu přes třídní společnost ke skutečnému komunismu. UTOPIA První moderní vizi ideálního města popsal Thomas More, rádce anglického krále Jindřicha VIII. V roce 1516 napsal dílo Utopia o 110 stránkách. Podle tehdejšího zvyku má formu cestopisu. Zprávy o objevitelských cestách byly populární a More příběh napsal jako druh parodie. Ukázal v Utopii praktická řešení mnoha problémů, s nimiž se Anglie i zbytek Evropy setkávaly. More byl velmi zbožný muž, silně vázaný na církev. Nebyl příznivcem radikálních reforem. Proto se stavěl proti mnoha zvykům a mravům, které byly v Utopii běžné, např. proti eutanasii, manželství kněží, rozvodům po vzájemné dohodě, náboženské toleranci V Morově Utopii se objevuje mnohé z toho, proti čemu bojoval. Jeho záměrem bylo ukázat, že skutečné křesťanské soužití by muselo poměry v Utopii překonat. Utopie měla daleko do ideálního města. Například společenská kontrola byla tak velká, že dnešnímu čtenáři by snadno mohla připomínat Orwelův román Důležité zdroje pro popis ideálního města nebo státu lze nalézt jak v Bibli tak v klasické literatuře. Ráj nebo Elysejská pole byly vždy ideálními místy. Patří k tomu rovněž nebeský Jeruzalém. Ten by se měl objevit, až očekávaným druhým příchodem Krista začne tisíciletá říše míru.

7 Ve dvanáctém a třináctém století, v časech vzrůstající prosperity Západní Evropy, se města poprvé od starověku začala soustavně rozšiřovat. Nová města byla stavěna na základě přesných a přísných půdorysů. Často měla města chránit strategická místa, a měla proto silná opevnění. Bylo logické, že lidé začali opět přemýšlet o ideálním městě. Na konci šestnáctého století se objevily vize budoucnosti s konkrétním cílem. Existovaly skupiny, které chtěly smířit protestanty a katolíky. Cožpak by nebylo možné, aby křesťané žili spolu v míru? I to se považovalo za určitý druh utopie. Podobné myšlenky nacházíme v hermetických spisech. Byly sepsány v řeckém jazyce a objevily se na Západě po pádu Konstantinopole v r Předpokládalo se, že pocházejí z dob Mojžíse, tedy z let asi 1200 př. n. l. Údajně byly napsány Hermem Trismegistem. Spisy kromě jiného poukazují na možnost odvodit rozmanitost všech vnímatelných jevů z jediného zdroje, z Boha. K nejdůležitějším autorům a filosofům, kteří byly ovlivněni hermetickými spisy, patří Giordano Bruno ( ). Dospěl k poznání, že existuje nekonečný vesmír a nespočetné světy. Byl také jedním z prvních, kdo pochopili, že křesťanství vzniklo na egyptských základech a přijalo symboly a znaky ze starověkého Egypta. To byl důvod, proč byl roku 1600 upálen na Campo di Fiore v Římě. Chaldejské zdroje nás zpravují o tom, že Hermes založil ve východním Egyptě zvláštní město. Bylo 12 mil dlouhé a v jeho středu byl palác se čtyřmi branami. Východní bránu střežilo zobrazení mluvícího orla, západní bránu býk, jižní lev a severní hlídací pes. Nikdo nesměl vstoupit do města bez jejich svolení. Hermes založil také zahradu, v jejímž středu rostl mohutný strom, který nesl všechny plody. Palác byl korunován majákem, který každý den v sedmidenním cyklu svítil jinou barvou. Podél vod, které obklopovaly město, byly rozmístěny sochy, které ochraňovaly před vším zlem a neštěstím; pouze díky jejich existenci byli obyvatelé ctnostní a počestní. Jméno města bylo Adocentyn. Jeho stopu nacházíme v mnoha popisech ideálních států a měst včetně popisu

8 Voynichův rukopis Nové Atlantidy Slunečního státu od Tommase Campanelly. Tommaso Campanella, stejně jako jeho přítel Giordano Bruno, vstoupil v mladém věku do řádu dominikánů. V roce 1592 byl uvězněn pro stejné kacířské názory jako Bruno a byl vězněn několik let v Římě ve stejném vězení jako on. Avšak unikl Brunovu osudu upálením a v roce 1595 byl propuštěn. O tři roky později byl zajat znovu, protože se pokusil zorganizovat povstání proti Španělům. V této vzpouře hrála důležitou roli jeho předpověď, že roku 1600 má začít nová éra. Campanella byl podle vyprávění velký statný muž, a musel tak mít silný vliv na své okolí. Prorokoval rovněž, že se Slunce více přiblíží k Zemi. Povstání se nezdařilo a Campanella byl tentokrát vydán inkvizici, která jej po dlouhou dobu krutě mučila. V roce 1601 byl nakonec přestěhován do vězení, kde mu bylo dovoleno číst a psát. Tam napsal kromě jiných věcí i Sluneční stát. Originální italská verze nebyla za jeho života vydána, ale v roce 1623 se v Německu objevila latinská verze. Teprve roku 1626 byl Campanella podmínečně propuštěn. Zemřel ve Francii roku Podobně jako More a jiní autoři, kteří psali o ideálním státě či městě, byl také Campanella konfrontován se zvláštním problémem. Vše by šlo dobře ve státě, který by byl spravován nejmoudřejšími lidmi. Ale jak

9 lze v nedokonalém světě poznat moudré muže? A pokud by byli nalezeni, jak by měli získat vládu? Problém se zdál být neřešitelný. Autoři ho obešli tím, že popisují ideální stav, jako by již byl skutečností. Způsob, jakým to vše bylo vytvořeno, zůstává zamlžen. Také Campanella prezentoval svůj popis jako cestopis. Tentokrát to byl mořeplavec z Janova, který se plavil s Kolumbem a vyprávěl svůj příběh velmistru řádu Johanitů: Uprostřed rozlehlé roviny se zdvíhá mohutný kopec, na němž je zbudována největší část města. Je rozděleno do sedmi kruhovitých částí, pojmenovaných po sedmi planetách. Z jedné části do jiné se lze dostat čtyřmi dlážděnými ulicemi a čtyřmi branami, které míří na čtyři světové strany. Na vrcholu kopce je rozlehlá rovina, v jejímž středu se tyčí chrám, který je vyzdoben podivuhodnými uměleckými díly. Chrám je dokonale kruhový. Není obklopen zdmi, ale spočívá na silných, krásně vypracovaných sloupech. Velká kupole má uprostřed menší, ještě výše čnějící věžičku; v ní je otvor, který je právě nad oltářem. Na oltáři není nic jiného než velká koule, na níž je zobrazen firmament, hvězdné nebe, a druhá koule, na níž je namalována Země. Dále lze v chrámu vidět klenbu kupole, představující všechny nebeské hvězdy od první do sedmé velikosti označené jmény a silami, jimiž působí na pozemské věci. Zdi města byly na vnější i na vnitřní straně ozdobeny mnoha sochami a zobrazeními. Na úplně vnější zdi byly kromě jiných sochy Mojžíše, Osirida, Jupitera a Merkura. Zvláštní místo bylo vyhrazeno Kristovi a jeho dvanácti učedníkům. Na dění ve Slunečním městě měla pozoruhodně veliký vliv astrologie. Campanella využil své znalosti této oblasti jako základ pro politické a sociální uspořádání ideálního města. Rovněž na podkladě astrologie používali poctiví a správně myslící vládci města svou moudrost ve prospěch občanů. Vládci tvořili hierarchii. Nejvyšším pánem u nich byl kněz, kterého nazývali ve své řeči HOH; naším jazykem bychom řekli: metafyzik. Byl nejvyšší hlavou ve všech pozemských i duchovních věcech a všechny obchody a nesváry byly rozhodovány podle jeho mínění. Byl také nazýván Slunce. Pod ním stáli tři hodnostáři Síla, Moudrost a Láska neboli Pon, Sin a Mor. Pon (Síla Moc) byla odpovědná za vojenské záležitosti a vnější politiku města. Sin (Moudrost) odpovídala za vědu, kulturu a vzdělání. Jejími podřízenými byly mezi jinými astrologové, kosmografové, politici, lékaři a mravokárci. Mor (Láska) byla odpovědná za plození, výchovu,

10 Nové Atlantidě medicínu, pěstování rostlin, sklizeň a jídlo. V Campanellově způsobu myšlení tito tři představují hlavní principy bytí. Jejich protivníky byli tři hlavní negativní principy: tyranie, klam a pokrytectví. Ve Slunečním městě pro ně nebylo místo. V praxi jsou ideály nedosažitelné. V sedmnáctém století, kdy zuřily náboženské války, byla představa ideálního státu, který by měl toleranci jako svůj základ, přijatelná jen pro nemnohé lidi. Kniha Christianopolis od Johanna Valentina Andreae popisuje takový tolerantní stát. Byla vydána roku 1619, tedy rok po vypuknutí války, která pak trvala 30 let. Švédské protestantské a francouzské katolické armády bojující proti sobě se přesouvaly přes Německo, přičemž střídavě uzavíraly koalice s různými německými státy. Byla to nejkrvavější náboženská válka té doby. Během ní padla v bojích celá třetina tehdejšího německého obyvatelstva. V roce 1627 byl vydán jiný příklad takovéto utopie, Nová Atlantida od Francise Bacona ( ). Tento příběh vypráví o posádce lodi, která chce doplout z Peru do Japonska a Číny. Naneštěstí ztroskotá na neznámém ostrově. Ukáže se, že je to země Bensalem. Je obydlena křesťanským národem a vládne tam sociální a náboženská tolerance, a to rovněž ve vztahu k židům. Na rozdíl od Campanellova pojetí je zde základním kamenem společnosti rodina. Ukáže se, že obyvatelé Bensalemu (stejně jako Bacon sám) ztotožňují americký kontinent se starou Atlantidou. Duchovní vedení Bensalemu spočívá v rukou rady moudrých, rovněž zvané Šalomounův dům. Jejím cílem bylo získat a zprostředkovat poznání o příčinách a skrytém pohybu věcí a rozšiřovat hranice lidské moci, aby se mohly rozvinout všechny možnosti. Baconovým cílem bylo rozšířit lidské vědění, ale nikoliv co se týká dobrého a špatného, jak tomu bylo v předešlých stoletích, ale co se týká přírody. Věda se měla osvobodit od domněnek a pověr a měla se zaměřit na zlepšení podmínek lidského života. V průběhu konce 17. století a v 18. století se sice ještě objevovaly spisy o ideálním státě, ale spíše již jako kritika tehdejší společnosti. Například satira Guliverovy cesty od Jonathana Swifta (1726) byla založena

11 rovněž na cestopisu. Od samého začátku byla tato knížka velmi populární a byla čtena od parlamentu až po dětské pokoje. Na začátku devatenáctého století se někteří utopisté pokusili uskutečnit utopické ideály. Kolem roku 1820 se Robert Owen ( ), anglický majitel továrny na zpracování bavlny, a francouzský hrabě Saint-Simon ( ) snažili zlepšit mizerné bydlení a pracovní podmínky dělníků. Dělali to na základě duchovní vize, že světlo a vzduch jsou nepostradatelné pro zdravý a šťastný život. Po únorové revoluci 1848 učinil Louise Blanc ( ) ve Francii pokus s národními dílnami, v nichž měl stát nabízet pracovní místa. Od těchto snah vytvořit ráj pracujících se ostře distancovali Karel Marx ( ) a Bedřich Engels ( ) v Komunistickém manifestu (1847). Nazývali tento přístup utopickým socialismem, v důsledku čehož získal pojem utopický negativní nádech. Marx a Engels chtěli dát přesný popis cesty k jejich ideální společnosti. V této souvislosti byla revoluce nevyhnutelná, ovšem měla být pouze začátkem velké změny. Na různých místech světa došlo k pokusům prosadit jejich ideály nekompromisním způsobem. Ale vždy se nakonec ukázalo, že utopie nemohou být uskutečněny. Mnohé z těchto pokusů se zvrhly v diktatury a všechny opět zmizely. Je zřejmé, že uskutečnění musíme hledat na zcela jiné úrovni. The New Atlantis The City of the Sun The Pursuit of the Millennium. Paladio Klassieke Teksten Classical Texts Utopia The Seduction of Place Religion and the Decline of Magic Giordano Bruno and the Hermetic Tradition The Rosicrucian Enlightenment

12 očas histórie sa veľa rozmýšľalo o ideálnom meste a vytvorilo sa veľa projektov. Niekedy to boli iba abstraktné koncepcie, inokedy sa jednalo o aktívne pokusy, ktoré zohľadňovali všetky aspekty života. Niekedy filozofi a myslitelia pracovali len architektonicky. Mnoho ľudí sa usilovne zaoberalo organizáciou šťastia, čo vlastne môžeme nazvať princípom ideálneho mesta. Už iba označenie ideálne mesto poukazuje na túžbu po dokonalosti, celistvosti a zdraví, o ktoré sa ľudia vždy snažili. Aj v súčasnosti môžeme okolo seba vidieť, ako sa ľudia pokúšajú dosiahnuť túto celistvosť, niekedy reálnu, inokedy imaginárnu, pomocou spoločenskej organizácie, ktorej východiskovými bodmi sú spravodlivosť, mier, sloboda, múdrosť a láska. Od Achnatona po Le Corbusiera, od Platóna po Wijdevelda (architekta Renovy) sa myslitelia domnievali, že ideálne mesto by sa mohlo stať realitou na základe jednoduchých koncepcií. Naša moderná spoločnosť je konečným výrazom množstva takýchto projektov. Zakladali sa na vrcholných ľudských hodnotách, ktoré sa niekedy odrážajú v istých mottách, ako napríklad v mottu francúzskej revolúcie Sloboda, rovnosť, bratstvo! Dva hlavné prúdy dvadsiateho storočia, komunizmus a kapitalizmus, ktoré do veľkej miery určili organizáciu našej modernej spoločnosti, sa tiež zrodili z myšlienky hľadania definitívneho šťastia. Musíme ale konštatovať, že ani jednému z nich sa to nepodarilo. Komunistický model hovorí: Šťastie a blaho skupiny bude žiariť na každého jedinca, pokiaľ každý jedinec je úplne podriadený cieľu. Ale zistili sme, že táto filozofia kolektivizmu a spoločného zdieľania všetkého bohatstva viedla k smrti miliónov ľudí.

13 Kapitalistický model oproti tomu tvrdí: Nadobudnutie moci, majetku a výrobných prostriedkov prispieva k šťastiu jedinca. A keď je šťastný jedinec, tak bude šťastná aj celá spoločnosť. Ešte nemôžeme s konečnou platnosťou urobiť hodnotenie, no máme už dosť indícií (kolonizácia, preteky v zbrojení, znečistenie životného priestoru, strata úcty k zákonom života a k Zemi, drancovanie prírodných zdrojov, rozpad rodiny, násilie v mestách, finančná kríza, ), aby sme mohli hovoriť o katastrofálnom výsledku. Oba systémy sa zrodili z tej istej túžby: z úsilia o šťastie a slobodu, hoci napokon oba skončili vzhľadom k svojmu pôvodnému cieľu v protiklade v použití násilia. V jednom prípade štátom, ktorý uplatňoval zákony diktátorským spôsobom, v druhom prípade trhovou ekonomikou, ktorá uplatňuje svoje zákony vytváraním umelých potrieb a spôsobuje odľudštenie človeka. Preto jeden bývalý francúzsky prezident prehlásil: Som presvedčený, že liberalizmus vedie k rovnakému neúspechu a k rovnakým chybám ako komunizmus. Obidva sú výplodmi ľudskej mysle. Môžeme si predstaviť, že kolektívne podvedomie sa tomu silne staví na odpor. Ľudia sa uchyľujú do virtuálnych miest, vytvárajú si ideálne životné podmienky prostredníctvom drog, informačných sietí, second life alebo prostredníctvom astrálneho cestovania. Dúfajú, že týmto spôsobom uspokoja túžbu po šťastí, ktorú v sebe nesú ako mučivý pocit túžby po domove a ktorú si vysvetľujú ako túžbu žiť šťastný život vo svete bez násilia. V súčasnosti si takmer každý uvedomuje, že medzi našou túžbou po skutočnom živote a svetom, v ktorom žijeme, existuje veľký rozdiel. Preto vzrastá presvedčenie, že je nutná skutočne prenikavá zmena. Ale aké by mali byť charakteristické znaky tejto zmeny? Mali by sme zmeniť inštitúcie, zákony, spoločnosť? Ľudstvo vo svojom úsilí po dokonalosti po dlhý čas verilo, že pokrok by mal byť logickým pohybom k čoraz lepšiemu, k čoraz viac, čo napokon bude viesť k dokonalému človeku v šťastnom a pokojnom svete. No ak sa pozrieme na pokusy kultúry, filozofie a náboženstva za posledných 6500 rokov, potom musíme len priznať, že tak dlho očakávaná fáza dokonalej ľudskej bytosti dá na seba ešte nejaký čas

14 počkať. Nevidno vari v takzvanej rozvinutej ľudskej civilizácii alarmujúce množstvo egoistických, nevedomých, čudných, násilných, zložitých a nezodpovedných ľudí? Zdá sa, že ľudstvo takmer systematicky vždy padne za obeť novým problémom, ktoré mu zabraňujú uskutočniť jeho ideály. V nasledujúcom texte by sme radi uviedli všeobecné črty týchto zdanlivo nevyhnutných nástrah. Antické a stredoveké mestá boli konfrontované so štyrmi veľkými ťažkosťami. Vládcovia týchto miest a štátov museli uzatvoriť zmluvy s inými mestami, štátmi a panovníkmi, aby odvrátili ich nájazdy. Museli urobiť opatrenia proti hladomoru, teda zabezpečiť naplnenie sýpok a rozvíjanie obchodu. Zápasili s väčšími či menšími zdravotnými problémami a museli mať podľa možností pod kontrolou mor, choleru a iné epidémie. Tiež sa museli zaoberať výchovou a vzdelávaním, aby nové generácie boli v budúcnosti schopné zabezpečiť prosperitu

15 mestských štátov a ich obyvateľov. Išlo teda o: 1. zaručenie bezpečnosti, 2. správne hospodárenie so zdrojmi, 3. zabezpečenie zdravotnej situácie, 4. zaistenie funkčného systému vzdelávania a výchovy. Sú v roku 2011 problémy v rozvojových krajinách odlišné? Pozrime sa na niektoré problémy, s ktorými sú konfrontované africké štáty. Musia nájsť spôsob, ako ukončiť ozbrojené konflikty medzi kmeňmi a národmi, ktorých výsledkom sú tisícové obete vojen. Musia sa stať sebestační vzhľadom na základné životné potreby a vyvinúť lepšie fungujúce poľnohospodárstvo. Potom je tu ešte nekonečný boj proti vírusu HIV a AIDS. Musí sa zlepšiť kvalita i dostupnosť vody, a práve tak aj infraštruktúra týchto krajín. Veľmi dôležité je čítanie a písanie, no napriek veľkému záujmu detí vzdelávanie chýba: musia byť postavené školy a vyškolení učitelia. Teda opäť sa

16 stretávame so štyrmi piliermi: bezpečnosť, hospodárenie so zdrojmi, zdravie a vzdelávanie. Môžeme sa ľahko dať zlákať k úsudku, že tieto štáty sú ešte stále rozvíjajúce sa a že vyvinuté, tzv. vyspelé krajiny už tieto problémy nemajú. Ak by tomu skutočne tak bolo, potom by vyspelé krajiny nemuseli vynakladať toľké peniaze a ľudské zdroje na tieto oblasti. No skutočnosť je iná a neúprosná. Z celosvetových vojenských výdavkov pripadá na vyspelé štáty 70 % (na celú Afriku iba 2,5%).1 Severná Amerika a Európa sú najväčšími spotrebiteľmi energií. Samotná Severná Amerika má rovnakú energetickú spotrebu ako celá Ázia, hoci má 8,6x menej obyvateľov.2 Verejné výdavky jednotlivých štátov na zdravotnú starostlivosť na jedného obyvateľa (vyjadrené v amerických dolároch) boli v roku 2003 takéto3: Nemecko Francúzsko USA Nórsko Afganistan Bangladéš Burundi Demokratická republika Kongo Výchova a vzdelávanie patria v európskych krajinách k oblastiam s najväčšími výdavkami (napríklad v roku 2006 vo Francúzsku vynaložili na vzdelávanie 60 miliárd EUR, čo je 15 % celého národného rozpočtu).4 Preto náš záver je: čím je štát rozvinutejší, tým väčšie výdaje dáva na obranu, využívanie zdrojov, zdravotníctvo a vzdelávanie. Teda štyri základné problémy sa javia byť stále rovnakými, a to bez ohľadu na miesto, dobu či systém vládnutia. No rozvinuté krajiny často tieto problémy kryjú viac-menej úspešne pomocou investícií miliárd nekrytých dolárov. Aj v 21. storočí sú bezpečnosť, hospodárenie so zdrojmi, zdravie a vzdelávanie štyrmi najdôležitejšími problémami na svete. Životné pomery pre dokonalé šťastie sa ukazujú byť nedosiahnuteľným cieľom, hoci sa oň ľudia neprestajne usilujú pretože nemôžu konať inak.

17

18 růzkumy v prvním desetiletí 21. století ukázal, že 80 % západního obyvatelstva se domnívá, že oteplování Země představuje největší nebezpečí z těch, která ohrožují naši planetu. Na druhém místě je to problém přelidnění. Počet lidí na zeměkouli rostl miliony let a kolem roku 1800 dosáhl 1 miliardy. Pro druhou miliardu bylo potřeba 130 let. A trvalo jen 45 let, aby v roce 1975 stoupl počet lidí na 4 miliardy. Dnes, v roce 2011, je na Zemi 6,5 miliardy lidí, kteří podle prohlášení Spojených národů o lidských právech mají stejná práva a nároky na disponibilní zdroje. Kdyby všichni obyvatelé Země měli stejnou spotřebu energie jako obyvatelé západního světa, byla by celosvětová spotřeba energií takřka pětkrát vyšší a v roce 2050, kdy se očekává 9 miliard obyvatel, osmkrát vyšší. Spojené národy a mezinárodní vědecké instituce se pokoušejí vyzkoumat, jaké následky takový nárůst obyvatel bude mít. Někteří vědci se domnívají, že se lidstvo bude svým růstem samo dusit a jeho počet se sám bude redukovat. Jiní horují pro regulaci porodnosti. Také nejsou vyloučeny epidemie nebo jiné katastrofy, které by způsobily zástavu přebujelého růstu populace, jenž hrozí planetě. Tak se dnes sám člověk stal pro člověka problémem. Jsme vyzýváni, abychom šetřili energetickými zdroji a nasadili všechny své intelektuální schopnosti, aby bylo Salines Roayales garantováno přežití lidstva. Dokážete si ale představit, že základ celého problému obecně vězí v příchodu člověka na tuto planetu? Není snaha o sebezachování příčinou všech problémů? Vzpomeneme-li si na začátek popisu této problematiky potřeba bezpečí, hospodaření se zdroji, zdraví a výchova poznáme, že mají jedno společné: strach ze ztráty existujících struktur, ze ztráty života, majetku, kultury a také strach ze ztráty vlastních dobytých pozic. Pomíjivost, mizení všeho, co v čase a prostoru nabylo formy to stojí před lidstvem jako strašák. Nedotýkáme se tím hluboce uloženého bolavého místa? Zkusme si představit svět bez času a prostoru, tedy svět, v němž neexistuje vznik, rozkvět, zánik, svět bez konce, bez vyčerpání zdrojů, bez ukončení života Fundamentálním problémem lidstva je jeho existence v prostoru a čase. V našem srdci jsme si stvořili prostor pro lidský stavební plán tohoto světa, pro já a osobnost. Prokazuje se

19 to však jako smrtelná stavba. Největším omylem, a také možná největší zradou, jsou domněnky a předpoklady, že na tomto světě je možný trvalý pokrok. Se vší energií, která v nás je, běžíme za smyšleným štěstím, které nám stále uniká. Dokud se neosmělíme rozpoznat a pochopit, že ten psycho-biologický člověk, jak ho známe, ať je jakkoli kultivovaný, nikdy nedosáhne dokonalosti. Nemá k tomu schopnosti, nejsou mu dány. Aby se stal dokonalým, musí vycházet z dokonalého plánu. V našem nedokonalém stavebním plánu, ve skicách stavby viditelného látkového člověka, je to jako v nějakém druhu hypotéky, je v něm již obsaženo rozpuštění a konec. V celých dějinách to byla právě města, která odrážela potřeby lidí a jejich života v daném čase. Prostředí, která si člověk vytvářel, poukazuje i na jeho stav vědomí. Co máme v sobě, to stavíme, to necháváme povstat ve formě domů, budov, sociálních organizací, zákonů, v kultuře, vědě, náboženství a politice. Město je zrcadlením, projekcí lidského vědomí. A z toho můžeme vyvodit axiom: Město je obraz toho, jací jsme! Jinak řečeno: Abychom našli ideální město, musíme nejdříve najít ideální lidstvo.

20 ideli sme, ako sú ľudská bytosť a jej životné prostredie navzájom silne závislé. Ľudská bytosť nemôže žiť bez iných, je to spoločenská bytosť. Vzájomná interakcia s ostatnými je nevyhnutná, má pre človeka zásadný význam. Preto vznikli formy spolužitia, sídla osady, dediny a mestá. Odohrávajú sa tam debaty, ľudia sa zdokonaľujú v uvedomovaní si seba navzájom a získavajú vhľad a vedomie. Naše okolie dokonca v skutočnosti odzrkadľuje naše vedomie. Preto sa s hľadaním dokonalého mesta vynoria ďalšie otázky: Existuje dokonalý človek? Aké má vlastnosti? Kde ho môžeme nájsť? V mýtoch, legendách a svätých písmach, ktoré odnepamäti vždy sprevádzali ľudstvo, nájdeme opisy človeka ako dokonalej bytosti niekedy predstavovanej žiarivým lietajúcim drakom, ktorý sa pohybuje vo všetkých dimenziách, inokedy hrdinom alebo ako bytosť rovná bohom. V hermetických textoch sa niekedy popisuje ako jedno s Bohom, ako nekonečná sféra, ktorej centrum je všade a ktorá je bez hraníc.

21 Lao-c popisuje takú ľudskú bytosť ako jedno s Tao: Tao je prázdne a jeho žiarenia a účinky sú nevyčerpateľné. Ja neviem, koho je dieťaťom. Skôr ako bol najvyšší Boh, ono bolo. Ružokríž hovorí o človeku ako o mikrokozme. Táto pôvodná ľudská bytosť existovala od pradávnych čias. Vyvinula sa ako Božská bytosť v duchovnom poli. Zdrojom jej života je univerzálne Svetlo a v tomto poli je aktívna, celkom v zhode s vibráciou Svetla. Toto pole možno označiť za ideálne mesto. Je to životné pole, ktoré sa prirodzene prispôsobuje zákonom Absolútna a má rovnakú vibráciu ako pôvodná energia. Keď akýmkoľvek spôsobom popíšeme toto pole ako nirvánu, svätý Jeruzalem, mesto Boha alebo Svätého Ducha, týka sa to tej istej superdimenzionálnej reality pôvodného poľa života, v ktorom žije a rozvíja sa nesmrteľné ľudstvo.

22 Jedinou metódou konečného prekonania problémov ľudstva v skutočnosti je znovuoživenie pôvodného mikrokozmu, v ktorom žije ľudská osobnostná bytosť. Pokým žijeme v čase, musíme sa usilovať riešiť problémy bezpečnosti, prírodných zdrojov, zdravia, vzdelávania a znečistenia. Vyžaduje to naša kultúra a naša vnútorná civilizovanosť a všetci z nás k tomu musíme seriózne prispievať. Avšak podstata všetkého, ktorá je večná, nie je vystavená týmto problémom, pretože v svete bez priestoru a času, v poliach života pôvodného ľudstva, nemajú životné procesy koniec, sú bez hraníc. V tomto poli nie je viac nutné zápasiť alebo sa snažiť ostať nažive: tam totiž všetko a každý má svoje dokonalé miesto v nekonečnom rozvoji života. Keď sa naučíme rozumieť životným zákonom nášho obnoveného malého sveta, mikrokozmu, a budeme ich poslúchať, prispievame k tomu, aby sme dosiahli ideálne mesto. Ako to prebehá? Mikrokozmos ako emanácia Božskej idey vlastní všetky Božské atribúty. V jeho jadre pôsobí energia Božského Slnka, preto sú jeho životné hospodárstvo a energetické zdroje

23 nevyčerpateľné. Ako plne vyvinutá večná bytosť nemôže mikrokozmos byť ničím ovplyvňovaný, nič nemôže porušiť jeho celistvosť, jeho zdravie. Nie je viac podriadený účinkom času, je súčasťou poľa nevyčerpateľnej múdrosti a znalostí. V našej metafore je tento malý svet archetypom ideálneho mesta. Prostredie, v ktorom sa ľudská bytosť rozvíja, sa prispôsobuje vedomiu, privádza jeho vlastnosti k vyjadreniu. Tak človek žije v pôvodnej čistej jednote s veľkým celkom. Je to dokonalý model integrácie, v ktorom všetci slúžia všetkým. Čisté, univerzálne kresťanstvo otvorilo ľuďom túto cestu. Moderný Ružokríž nerozpráva o historickom Kristovi, ale o novej životnej praxi, o živote v univerzálnej Kristovej energii a s univerzálnou Kristovou energiou. V tejto sile sa ideály premieňajú na vnútornú realitu. A to, čo gnostici volajú Kristom, je prototyp dokonalého mikrokozmu. Každý človek nosí v sebe princíp Krista, duchovné semiačko obnovy mikrokozmu. Preto každá ľudská bytosť je schopná premeniť svoj život na cestu rekonštrukcie a približovať sa dokonalosti. Potom jej bude ukázaná pravá cesta a bude vedená k dokonalosti, k ideálnemu mestu. Kristus je mikrokozmický človek, na ktorého môžeme nahliadnuť ako na ideálne mesto. V Evanjeliu podľa Lukáša rovnako ako v Evanjeliu podľa Tomáša čítame: Kráľovstvo je vo vás a okolo vás. Z tohto všetkého môžeme porozumieť dôvodu, prečo rozikruciáni 17. storočia prostredníctvom Johanna Valentina Andreae popísali ideálne mesto ako Kristianopolis. Toto nezobrazuje bratskou komunitu v pozemskom zmysle, pre ktorú sa obyvatelia rozhodli v závislosti od morálnej úrovne svojho života, ale mieni sa tým večné a pretrvávajúce božské mesto, ktoré možno nájsť na vnútornej duchovnej úrovni. Je to mesto, komunita a spoločnosť, v ktorej zaznieva svet večného života. Všetky rôzne školy mystérií, ktoré počas histórie nasledovali jedna za druhou, vytvorili takéto vnútorné, pokojné, vyrovnané a harmonické pole. V tomto poli sa spojili muži a ženy, aby vnútorne uskutočnili alchymický proces obnovy mikrokozmického života. Týmto spôsobom oslobodili sami seba od priestoru a času a vstúpili do pôvodnej ríše ľudstva. Keď skupina mužov a žien na báze ich vnútorného Kristovho princípu praktizuje takýto život zmeny vedomia, má to odraz

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Socialistické teorie

Socialistické teorie Socialistické teorie Co nás čeká Utopický socialismus Socialismus na přelomu 18. a 19. století včetně H. Saint-Simon Karel Marx Marxovi součastnicí a následovníci Výzvy socialismu v 21. století Utopický

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Temná noc duše 1 / 7

Temná noc duše 1 / 7 1 / 7 ( Autorem obrazu je Ch Temná noc duše 2 / 7 Marie Magdalena prostřednictv Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Je to Božia láska (E)

Je to Božia láska (E) Je to Božia láska () Dokonalý plán pre tvoj život je láska, radosť, víťazstvo a pokoj Nenájdeš to ale vo svojich plánoch H A tá cesta sa volá Ježiš Kristus Zuzana Vyšňovská On je to svetlo v tvojej tme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více