P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum. Gnose v aktuálním zjevení ČÍSLO"

Transkript

1 P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Gnose v aktuálním zjevení 2011 ČÍSLO 1

2 Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je-li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili.

3 P e n t a gr a m Číslo 1/2011 Ideální město z ptačí perspektivy Cesta k bezpečiu, potrave, zdraviu a vzdelaniu Město jako projekce lidského vývoje Prototyp ideálneho mesta Vnútorné a vonkajšie kresťanstvo Evanjelium podľa Tomáša Čísla, životní pravidla a kompetence Výuka v Pythagorově škole zaměřená na kompetence a pythagorejské náhledy 2010 Dávná moudrost v praxi dneška Pythagorova Zlatá slova Svetlo so Svetlom, Oheň s Ohňom Monolog Gnose v aktuálním zjevení Referát o knize Zlatá slova Gnose v aktuálním zjevení Kruh představoval ve všech dobách tvar ideálního města. Mozaika na podlaze nám o tom poskytuje představu. Pochází od známých marmorari, umělců pracujících s mramorem v Římě ve 12. století.

4

5 ůzné představy, jak by mělo ideální město vypadat, můžeme najít u starověkých národů. Modelem toho byla starověká Atlantida, která existovala možná jen na papíře. Ale také Athény a Alexandrie sloužily po dlouhou dobu jako vzor. Řecké slovo polis znamená však víc než jen soubor obytných domů a veřejných budov. Byla tím míněna i krajina obklopující město, z níž pocházela obživa pro jeho obyvatele. Mnoho řeckých měst zakládalo kolonie kolem Středozemního a Černého moře. Pro tyto kolonie bylo jejich mateřské město metropolí (métropolis), s níž žily v kultovním svazku. První křesťané neměli žádnou konkrétní představu o ideálním městě, přinejmenším ne o pozemském městě. Zato měli vizi nebeského Jeruzaléma. Jeho existenci bylo možné zažít již během pozemského života, a sice skrze takové duševní vlastnosti, jako jsou víra, veselá mysl, milosrdenství a láska. Teprve později vznikly představy ideálních zemí a ideálních měst. V časném středověku se na základě četných proroctví věřilo, že Kristus se navrátí na Zemi a nastane tisíciletá říše míru, perioda pokoje, štěstí a spravedlnosti. Nauka o tisícileté říši se nazývá chiliasmus. Joachim z Fiore ( ) dal této představě nový směr. Po letech studia byl přesvědčen, že Bible obsahuje skryté poselství. Použil Knihu nejen jako výchozí zdroj pro morální nebo dogmatická pojednání, ale také jako pomoc k porozumění historickému vývoji a k předpovědi dalšího vývoje. Našel kód, podle kterého vykládá události z Bible a jednání biblických osob. Rozlišuje tři po sobě následující periody:

6 1. období Otce neboli Zákona 2. období Syna neboli Evangelia 3. období Svatého Ducha. Třetí období by teprve mělo nastat. Ke dvěma předcházejícím periodám má třetí období vztah jako denní světlo ke světlu hvězd nebo svítání, jako léto k zimě a jaru. Bude to pro člověka svátek, svět se stane jedním velikým společenstvím, královstvím svatých, které by mělo trvat tisíc let. Vliv Joachima z Fiore byl značný a myšlenku tří následujících období mnozí přijímali. Po něm ještě mnozí filosofové historie pojímali světové dějiny jako vývoj ve třech obdobích. Základ této ideje nalézáme i ve filosofiích Lessinga, Schellinga a Fichta. Francouzský filosof Auguste Comte ( ) viděl historii jako vzestup od teologické fáze přes metafyzickou a dále k vědecké (a pozitivistické) fázi. Karel Marx to popsal jako vývoj od primitivního komunismu přes třídní společnost ke skutečnému komunismu. UTOPIA První moderní vizi ideálního města popsal Thomas More, rádce anglického krále Jindřicha VIII. V roce 1516 napsal dílo Utopia o 110 stránkách. Podle tehdejšího zvyku má formu cestopisu. Zprávy o objevitelských cestách byly populární a More příběh napsal jako druh parodie. Ukázal v Utopii praktická řešení mnoha problémů, s nimiž se Anglie i zbytek Evropy setkávaly. More byl velmi zbožný muž, silně vázaný na církev. Nebyl příznivcem radikálních reforem. Proto se stavěl proti mnoha zvykům a mravům, které byly v Utopii běžné, např. proti eutanasii, manželství kněží, rozvodům po vzájemné dohodě, náboženské toleranci V Morově Utopii se objevuje mnohé z toho, proti čemu bojoval. Jeho záměrem bylo ukázat, že skutečné křesťanské soužití by muselo poměry v Utopii překonat. Utopie měla daleko do ideálního města. Například společenská kontrola byla tak velká, že dnešnímu čtenáři by snadno mohla připomínat Orwelův román Důležité zdroje pro popis ideálního města nebo státu lze nalézt jak v Bibli tak v klasické literatuře. Ráj nebo Elysejská pole byly vždy ideálními místy. Patří k tomu rovněž nebeský Jeruzalém. Ten by se měl objevit, až očekávaným druhým příchodem Krista začne tisíciletá říše míru.

7 Ve dvanáctém a třináctém století, v časech vzrůstající prosperity Západní Evropy, se města poprvé od starověku začala soustavně rozšiřovat. Nová města byla stavěna na základě přesných a přísných půdorysů. Často měla města chránit strategická místa, a měla proto silná opevnění. Bylo logické, že lidé začali opět přemýšlet o ideálním městě. Na konci šestnáctého století se objevily vize budoucnosti s konkrétním cílem. Existovaly skupiny, které chtěly smířit protestanty a katolíky. Cožpak by nebylo možné, aby křesťané žili spolu v míru? I to se považovalo za určitý druh utopie. Podobné myšlenky nacházíme v hermetických spisech. Byly sepsány v řeckém jazyce a objevily se na Západě po pádu Konstantinopole v r Předpokládalo se, že pocházejí z dob Mojžíse, tedy z let asi 1200 př. n. l. Údajně byly napsány Hermem Trismegistem. Spisy kromě jiného poukazují na možnost odvodit rozmanitost všech vnímatelných jevů z jediného zdroje, z Boha. K nejdůležitějším autorům a filosofům, kteří byly ovlivněni hermetickými spisy, patří Giordano Bruno ( ). Dospěl k poznání, že existuje nekonečný vesmír a nespočetné světy. Byl také jedním z prvních, kdo pochopili, že křesťanství vzniklo na egyptských základech a přijalo symboly a znaky ze starověkého Egypta. To byl důvod, proč byl roku 1600 upálen na Campo di Fiore v Římě. Chaldejské zdroje nás zpravují o tom, že Hermes založil ve východním Egyptě zvláštní město. Bylo 12 mil dlouhé a v jeho středu byl palác se čtyřmi branami. Východní bránu střežilo zobrazení mluvícího orla, západní bránu býk, jižní lev a severní hlídací pes. Nikdo nesměl vstoupit do města bez jejich svolení. Hermes založil také zahradu, v jejímž středu rostl mohutný strom, který nesl všechny plody. Palác byl korunován majákem, který každý den v sedmidenním cyklu svítil jinou barvou. Podél vod, které obklopovaly město, byly rozmístěny sochy, které ochraňovaly před vším zlem a neštěstím; pouze díky jejich existenci byli obyvatelé ctnostní a počestní. Jméno města bylo Adocentyn. Jeho stopu nacházíme v mnoha popisech ideálních států a měst včetně popisu

8 Voynichův rukopis Nové Atlantidy Slunečního státu od Tommase Campanelly. Tommaso Campanella, stejně jako jeho přítel Giordano Bruno, vstoupil v mladém věku do řádu dominikánů. V roce 1592 byl uvězněn pro stejné kacířské názory jako Bruno a byl vězněn několik let v Římě ve stejném vězení jako on. Avšak unikl Brunovu osudu upálením a v roce 1595 byl propuštěn. O tři roky později byl zajat znovu, protože se pokusil zorganizovat povstání proti Španělům. V této vzpouře hrála důležitou roli jeho předpověď, že roku 1600 má začít nová éra. Campanella byl podle vyprávění velký statný muž, a musel tak mít silný vliv na své okolí. Prorokoval rovněž, že se Slunce více přiblíží k Zemi. Povstání se nezdařilo a Campanella byl tentokrát vydán inkvizici, která jej po dlouhou dobu krutě mučila. V roce 1601 byl nakonec přestěhován do vězení, kde mu bylo dovoleno číst a psát. Tam napsal kromě jiných věcí i Sluneční stát. Originální italská verze nebyla za jeho života vydána, ale v roce 1623 se v Německu objevila latinská verze. Teprve roku 1626 byl Campanella podmínečně propuštěn. Zemřel ve Francii roku Podobně jako More a jiní autoři, kteří psali o ideálním státě či městě, byl také Campanella konfrontován se zvláštním problémem. Vše by šlo dobře ve státě, který by byl spravován nejmoudřejšími lidmi. Ale jak

9 lze v nedokonalém světě poznat moudré muže? A pokud by byli nalezeni, jak by měli získat vládu? Problém se zdál být neřešitelný. Autoři ho obešli tím, že popisují ideální stav, jako by již byl skutečností. Způsob, jakým to vše bylo vytvořeno, zůstává zamlžen. Také Campanella prezentoval svůj popis jako cestopis. Tentokrát to byl mořeplavec z Janova, který se plavil s Kolumbem a vyprávěl svůj příběh velmistru řádu Johanitů: Uprostřed rozlehlé roviny se zdvíhá mohutný kopec, na němž je zbudována největší část města. Je rozděleno do sedmi kruhovitých částí, pojmenovaných po sedmi planetách. Z jedné části do jiné se lze dostat čtyřmi dlážděnými ulicemi a čtyřmi branami, které míří na čtyři světové strany. Na vrcholu kopce je rozlehlá rovina, v jejímž středu se tyčí chrám, který je vyzdoben podivuhodnými uměleckými díly. Chrám je dokonale kruhový. Není obklopen zdmi, ale spočívá na silných, krásně vypracovaných sloupech. Velká kupole má uprostřed menší, ještě výše čnějící věžičku; v ní je otvor, který je právě nad oltářem. Na oltáři není nic jiného než velká koule, na níž je zobrazen firmament, hvězdné nebe, a druhá koule, na níž je namalována Země. Dále lze v chrámu vidět klenbu kupole, představující všechny nebeské hvězdy od první do sedmé velikosti označené jmény a silami, jimiž působí na pozemské věci. Zdi města byly na vnější i na vnitřní straně ozdobeny mnoha sochami a zobrazeními. Na úplně vnější zdi byly kromě jiných sochy Mojžíše, Osirida, Jupitera a Merkura. Zvláštní místo bylo vyhrazeno Kristovi a jeho dvanácti učedníkům. Na dění ve Slunečním městě měla pozoruhodně veliký vliv astrologie. Campanella využil své znalosti této oblasti jako základ pro politické a sociální uspořádání ideálního města. Rovněž na podkladě astrologie používali poctiví a správně myslící vládci města svou moudrost ve prospěch občanů. Vládci tvořili hierarchii. Nejvyšším pánem u nich byl kněz, kterého nazývali ve své řeči HOH; naším jazykem bychom řekli: metafyzik. Byl nejvyšší hlavou ve všech pozemských i duchovních věcech a všechny obchody a nesváry byly rozhodovány podle jeho mínění. Byl také nazýván Slunce. Pod ním stáli tři hodnostáři Síla, Moudrost a Láska neboli Pon, Sin a Mor. Pon (Síla Moc) byla odpovědná za vojenské záležitosti a vnější politiku města. Sin (Moudrost) odpovídala za vědu, kulturu a vzdělání. Jejími podřízenými byly mezi jinými astrologové, kosmografové, politici, lékaři a mravokárci. Mor (Láska) byla odpovědná za plození, výchovu,

10 Nové Atlantidě medicínu, pěstování rostlin, sklizeň a jídlo. V Campanellově způsobu myšlení tito tři představují hlavní principy bytí. Jejich protivníky byli tři hlavní negativní principy: tyranie, klam a pokrytectví. Ve Slunečním městě pro ně nebylo místo. V praxi jsou ideály nedosažitelné. V sedmnáctém století, kdy zuřily náboženské války, byla představa ideálního státu, který by měl toleranci jako svůj základ, přijatelná jen pro nemnohé lidi. Kniha Christianopolis od Johanna Valentina Andreae popisuje takový tolerantní stát. Byla vydána roku 1619, tedy rok po vypuknutí války, která pak trvala 30 let. Švédské protestantské a francouzské katolické armády bojující proti sobě se přesouvaly přes Německo, přičemž střídavě uzavíraly koalice s různými německými státy. Byla to nejkrvavější náboženská válka té doby. Během ní padla v bojích celá třetina tehdejšího německého obyvatelstva. V roce 1627 byl vydán jiný příklad takovéto utopie, Nová Atlantida od Francise Bacona ( ). Tento příběh vypráví o posádce lodi, která chce doplout z Peru do Japonska a Číny. Naneštěstí ztroskotá na neznámém ostrově. Ukáže se, že je to země Bensalem. Je obydlena křesťanským národem a vládne tam sociální a náboženská tolerance, a to rovněž ve vztahu k židům. Na rozdíl od Campanellova pojetí je zde základním kamenem společnosti rodina. Ukáže se, že obyvatelé Bensalemu (stejně jako Bacon sám) ztotožňují americký kontinent se starou Atlantidou. Duchovní vedení Bensalemu spočívá v rukou rady moudrých, rovněž zvané Šalomounův dům. Jejím cílem bylo získat a zprostředkovat poznání o příčinách a skrytém pohybu věcí a rozšiřovat hranice lidské moci, aby se mohly rozvinout všechny možnosti. Baconovým cílem bylo rozšířit lidské vědění, ale nikoliv co se týká dobrého a špatného, jak tomu bylo v předešlých stoletích, ale co se týká přírody. Věda se měla osvobodit od domněnek a pověr a měla se zaměřit na zlepšení podmínek lidského života. V průběhu konce 17. století a v 18. století se sice ještě objevovaly spisy o ideálním státě, ale spíše již jako kritika tehdejší společnosti. Například satira Guliverovy cesty od Jonathana Swifta (1726) byla založena

11 rovněž na cestopisu. Od samého začátku byla tato knížka velmi populární a byla čtena od parlamentu až po dětské pokoje. Na začátku devatenáctého století se někteří utopisté pokusili uskutečnit utopické ideály. Kolem roku 1820 se Robert Owen ( ), anglický majitel továrny na zpracování bavlny, a francouzský hrabě Saint-Simon ( ) snažili zlepšit mizerné bydlení a pracovní podmínky dělníků. Dělali to na základě duchovní vize, že světlo a vzduch jsou nepostradatelné pro zdravý a šťastný život. Po únorové revoluci 1848 učinil Louise Blanc ( ) ve Francii pokus s národními dílnami, v nichž měl stát nabízet pracovní místa. Od těchto snah vytvořit ráj pracujících se ostře distancovali Karel Marx ( ) a Bedřich Engels ( ) v Komunistickém manifestu (1847). Nazývali tento přístup utopickým socialismem, v důsledku čehož získal pojem utopický negativní nádech. Marx a Engels chtěli dát přesný popis cesty k jejich ideální společnosti. V této souvislosti byla revoluce nevyhnutelná, ovšem měla být pouze začátkem velké změny. Na různých místech světa došlo k pokusům prosadit jejich ideály nekompromisním způsobem. Ale vždy se nakonec ukázalo, že utopie nemohou být uskutečněny. Mnohé z těchto pokusů se zvrhly v diktatury a všechny opět zmizely. Je zřejmé, že uskutečnění musíme hledat na zcela jiné úrovni. The New Atlantis The City of the Sun The Pursuit of the Millennium. Paladio Klassieke Teksten Classical Texts Utopia The Seduction of Place Religion and the Decline of Magic Giordano Bruno and the Hermetic Tradition The Rosicrucian Enlightenment

12 očas histórie sa veľa rozmýšľalo o ideálnom meste a vytvorilo sa veľa projektov. Niekedy to boli iba abstraktné koncepcie, inokedy sa jednalo o aktívne pokusy, ktoré zohľadňovali všetky aspekty života. Niekedy filozofi a myslitelia pracovali len architektonicky. Mnoho ľudí sa usilovne zaoberalo organizáciou šťastia, čo vlastne môžeme nazvať princípom ideálneho mesta. Už iba označenie ideálne mesto poukazuje na túžbu po dokonalosti, celistvosti a zdraví, o ktoré sa ľudia vždy snažili. Aj v súčasnosti môžeme okolo seba vidieť, ako sa ľudia pokúšajú dosiahnuť túto celistvosť, niekedy reálnu, inokedy imaginárnu, pomocou spoločenskej organizácie, ktorej východiskovými bodmi sú spravodlivosť, mier, sloboda, múdrosť a láska. Od Achnatona po Le Corbusiera, od Platóna po Wijdevelda (architekta Renovy) sa myslitelia domnievali, že ideálne mesto by sa mohlo stať realitou na základe jednoduchých koncepcií. Naša moderná spoločnosť je konečným výrazom množstva takýchto projektov. Zakladali sa na vrcholných ľudských hodnotách, ktoré sa niekedy odrážajú v istých mottách, ako napríklad v mottu francúzskej revolúcie Sloboda, rovnosť, bratstvo! Dva hlavné prúdy dvadsiateho storočia, komunizmus a kapitalizmus, ktoré do veľkej miery určili organizáciu našej modernej spoločnosti, sa tiež zrodili z myšlienky hľadania definitívneho šťastia. Musíme ale konštatovať, že ani jednému z nich sa to nepodarilo. Komunistický model hovorí: Šťastie a blaho skupiny bude žiariť na každého jedinca, pokiaľ každý jedinec je úplne podriadený cieľu. Ale zistili sme, že táto filozofia kolektivizmu a spoločného zdieľania všetkého bohatstva viedla k smrti miliónov ľudí.

13 Kapitalistický model oproti tomu tvrdí: Nadobudnutie moci, majetku a výrobných prostriedkov prispieva k šťastiu jedinca. A keď je šťastný jedinec, tak bude šťastná aj celá spoločnosť. Ešte nemôžeme s konečnou platnosťou urobiť hodnotenie, no máme už dosť indícií (kolonizácia, preteky v zbrojení, znečistenie životného priestoru, strata úcty k zákonom života a k Zemi, drancovanie prírodných zdrojov, rozpad rodiny, násilie v mestách, finančná kríza, ), aby sme mohli hovoriť o katastrofálnom výsledku. Oba systémy sa zrodili z tej istej túžby: z úsilia o šťastie a slobodu, hoci napokon oba skončili vzhľadom k svojmu pôvodnému cieľu v protiklade v použití násilia. V jednom prípade štátom, ktorý uplatňoval zákony diktátorským spôsobom, v druhom prípade trhovou ekonomikou, ktorá uplatňuje svoje zákony vytváraním umelých potrieb a spôsobuje odľudštenie človeka. Preto jeden bývalý francúzsky prezident prehlásil: Som presvedčený, že liberalizmus vedie k rovnakému neúspechu a k rovnakým chybám ako komunizmus. Obidva sú výplodmi ľudskej mysle. Môžeme si predstaviť, že kolektívne podvedomie sa tomu silne staví na odpor. Ľudia sa uchyľujú do virtuálnych miest, vytvárajú si ideálne životné podmienky prostredníctvom drog, informačných sietí, second life alebo prostredníctvom astrálneho cestovania. Dúfajú, že týmto spôsobom uspokoja túžbu po šťastí, ktorú v sebe nesú ako mučivý pocit túžby po domove a ktorú si vysvetľujú ako túžbu žiť šťastný život vo svete bez násilia. V súčasnosti si takmer každý uvedomuje, že medzi našou túžbou po skutočnom živote a svetom, v ktorom žijeme, existuje veľký rozdiel. Preto vzrastá presvedčenie, že je nutná skutočne prenikavá zmena. Ale aké by mali byť charakteristické znaky tejto zmeny? Mali by sme zmeniť inštitúcie, zákony, spoločnosť? Ľudstvo vo svojom úsilí po dokonalosti po dlhý čas verilo, že pokrok by mal byť logickým pohybom k čoraz lepšiemu, k čoraz viac, čo napokon bude viesť k dokonalému človeku v šťastnom a pokojnom svete. No ak sa pozrieme na pokusy kultúry, filozofie a náboženstva za posledných 6500 rokov, potom musíme len priznať, že tak dlho očakávaná fáza dokonalej ľudskej bytosti dá na seba ešte nejaký čas

14 počkať. Nevidno vari v takzvanej rozvinutej ľudskej civilizácii alarmujúce množstvo egoistických, nevedomých, čudných, násilných, zložitých a nezodpovedných ľudí? Zdá sa, že ľudstvo takmer systematicky vždy padne za obeť novým problémom, ktoré mu zabraňujú uskutočniť jeho ideály. V nasledujúcom texte by sme radi uviedli všeobecné črty týchto zdanlivo nevyhnutných nástrah. Antické a stredoveké mestá boli konfrontované so štyrmi veľkými ťažkosťami. Vládcovia týchto miest a štátov museli uzatvoriť zmluvy s inými mestami, štátmi a panovníkmi, aby odvrátili ich nájazdy. Museli urobiť opatrenia proti hladomoru, teda zabezpečiť naplnenie sýpok a rozvíjanie obchodu. Zápasili s väčšími či menšími zdravotnými problémami a museli mať podľa možností pod kontrolou mor, choleru a iné epidémie. Tiež sa museli zaoberať výchovou a vzdelávaním, aby nové generácie boli v budúcnosti schopné zabezpečiť prosperitu

15 mestských štátov a ich obyvateľov. Išlo teda o: 1. zaručenie bezpečnosti, 2. správne hospodárenie so zdrojmi, 3. zabezpečenie zdravotnej situácie, 4. zaistenie funkčného systému vzdelávania a výchovy. Sú v roku 2011 problémy v rozvojových krajinách odlišné? Pozrime sa na niektoré problémy, s ktorými sú konfrontované africké štáty. Musia nájsť spôsob, ako ukončiť ozbrojené konflikty medzi kmeňmi a národmi, ktorých výsledkom sú tisícové obete vojen. Musia sa stať sebestační vzhľadom na základné životné potreby a vyvinúť lepšie fungujúce poľnohospodárstvo. Potom je tu ešte nekonečný boj proti vírusu HIV a AIDS. Musí sa zlepšiť kvalita i dostupnosť vody, a práve tak aj infraštruktúra týchto krajín. Veľmi dôležité je čítanie a písanie, no napriek veľkému záujmu detí vzdelávanie chýba: musia byť postavené školy a vyškolení učitelia. Teda opäť sa

16 stretávame so štyrmi piliermi: bezpečnosť, hospodárenie so zdrojmi, zdravie a vzdelávanie. Môžeme sa ľahko dať zlákať k úsudku, že tieto štáty sú ešte stále rozvíjajúce sa a že vyvinuté, tzv. vyspelé krajiny už tieto problémy nemajú. Ak by tomu skutočne tak bolo, potom by vyspelé krajiny nemuseli vynakladať toľké peniaze a ľudské zdroje na tieto oblasti. No skutočnosť je iná a neúprosná. Z celosvetových vojenských výdavkov pripadá na vyspelé štáty 70 % (na celú Afriku iba 2,5%).1 Severná Amerika a Európa sú najväčšími spotrebiteľmi energií. Samotná Severná Amerika má rovnakú energetickú spotrebu ako celá Ázia, hoci má 8,6x menej obyvateľov.2 Verejné výdavky jednotlivých štátov na zdravotnú starostlivosť na jedného obyvateľa (vyjadrené v amerických dolároch) boli v roku 2003 takéto3: Nemecko Francúzsko USA Nórsko Afganistan Bangladéš Burundi Demokratická republika Kongo Výchova a vzdelávanie patria v európskych krajinách k oblastiam s najväčšími výdavkami (napríklad v roku 2006 vo Francúzsku vynaložili na vzdelávanie 60 miliárd EUR, čo je 15 % celého národného rozpočtu).4 Preto náš záver je: čím je štát rozvinutejší, tým väčšie výdaje dáva na obranu, využívanie zdrojov, zdravotníctvo a vzdelávanie. Teda štyri základné problémy sa javia byť stále rovnakými, a to bez ohľadu na miesto, dobu či systém vládnutia. No rozvinuté krajiny často tieto problémy kryjú viac-menej úspešne pomocou investícií miliárd nekrytých dolárov. Aj v 21. storočí sú bezpečnosť, hospodárenie so zdrojmi, zdravie a vzdelávanie štyrmi najdôležitejšími problémami na svete. Životné pomery pre dokonalé šťastie sa ukazujú byť nedosiahnuteľným cieľom, hoci sa oň ľudia neprestajne usilujú pretože nemôžu konať inak.

17

18 růzkumy v prvním desetiletí 21. století ukázal, že 80 % západního obyvatelstva se domnívá, že oteplování Země představuje největší nebezpečí z těch, která ohrožují naši planetu. Na druhém místě je to problém přelidnění. Počet lidí na zeměkouli rostl miliony let a kolem roku 1800 dosáhl 1 miliardy. Pro druhou miliardu bylo potřeba 130 let. A trvalo jen 45 let, aby v roce 1975 stoupl počet lidí na 4 miliardy. Dnes, v roce 2011, je na Zemi 6,5 miliardy lidí, kteří podle prohlášení Spojených národů o lidských právech mají stejná práva a nároky na disponibilní zdroje. Kdyby všichni obyvatelé Země měli stejnou spotřebu energie jako obyvatelé západního světa, byla by celosvětová spotřeba energií takřka pětkrát vyšší a v roce 2050, kdy se očekává 9 miliard obyvatel, osmkrát vyšší. Spojené národy a mezinárodní vědecké instituce se pokoušejí vyzkoumat, jaké následky takový nárůst obyvatel bude mít. Někteří vědci se domnívají, že se lidstvo bude svým růstem samo dusit a jeho počet se sám bude redukovat. Jiní horují pro regulaci porodnosti. Také nejsou vyloučeny epidemie nebo jiné katastrofy, které by způsobily zástavu přebujelého růstu populace, jenž hrozí planetě. Tak se dnes sám člověk stal pro člověka problémem. Jsme vyzýváni, abychom šetřili energetickými zdroji a nasadili všechny své intelektuální schopnosti, aby bylo Salines Roayales garantováno přežití lidstva. Dokážete si ale představit, že základ celého problému obecně vězí v příchodu člověka na tuto planetu? Není snaha o sebezachování příčinou všech problémů? Vzpomeneme-li si na začátek popisu této problematiky potřeba bezpečí, hospodaření se zdroji, zdraví a výchova poznáme, že mají jedno společné: strach ze ztráty existujících struktur, ze ztráty života, majetku, kultury a také strach ze ztráty vlastních dobytých pozic. Pomíjivost, mizení všeho, co v čase a prostoru nabylo formy to stojí před lidstvem jako strašák. Nedotýkáme se tím hluboce uloženého bolavého místa? Zkusme si představit svět bez času a prostoru, tedy svět, v němž neexistuje vznik, rozkvět, zánik, svět bez konce, bez vyčerpání zdrojů, bez ukončení života Fundamentálním problémem lidstva je jeho existence v prostoru a čase. V našem srdci jsme si stvořili prostor pro lidský stavební plán tohoto světa, pro já a osobnost. Prokazuje se

19 to však jako smrtelná stavba. Největším omylem, a také možná největší zradou, jsou domněnky a předpoklady, že na tomto světě je možný trvalý pokrok. Se vší energií, která v nás je, běžíme za smyšleným štěstím, které nám stále uniká. Dokud se neosmělíme rozpoznat a pochopit, že ten psycho-biologický člověk, jak ho známe, ať je jakkoli kultivovaný, nikdy nedosáhne dokonalosti. Nemá k tomu schopnosti, nejsou mu dány. Aby se stal dokonalým, musí vycházet z dokonalého plánu. V našem nedokonalém stavebním plánu, ve skicách stavby viditelného látkového člověka, je to jako v nějakém druhu hypotéky, je v něm již obsaženo rozpuštění a konec. V celých dějinách to byla právě města, která odrážela potřeby lidí a jejich života v daném čase. Prostředí, která si člověk vytvářel, poukazuje i na jeho stav vědomí. Co máme v sobě, to stavíme, to necháváme povstat ve formě domů, budov, sociálních organizací, zákonů, v kultuře, vědě, náboženství a politice. Město je zrcadlením, projekcí lidského vědomí. A z toho můžeme vyvodit axiom: Město je obraz toho, jací jsme! Jinak řečeno: Abychom našli ideální město, musíme nejdříve najít ideální lidstvo.

20 ideli sme, ako sú ľudská bytosť a jej životné prostredie navzájom silne závislé. Ľudská bytosť nemôže žiť bez iných, je to spoločenská bytosť. Vzájomná interakcia s ostatnými je nevyhnutná, má pre človeka zásadný význam. Preto vznikli formy spolužitia, sídla osady, dediny a mestá. Odohrávajú sa tam debaty, ľudia sa zdokonaľujú v uvedomovaní si seba navzájom a získavajú vhľad a vedomie. Naše okolie dokonca v skutočnosti odzrkadľuje naše vedomie. Preto sa s hľadaním dokonalého mesta vynoria ďalšie otázky: Existuje dokonalý človek? Aké má vlastnosti? Kde ho môžeme nájsť? V mýtoch, legendách a svätých písmach, ktoré odnepamäti vždy sprevádzali ľudstvo, nájdeme opisy človeka ako dokonalej bytosti niekedy predstavovanej žiarivým lietajúcim drakom, ktorý sa pohybuje vo všetkých dimenziách, inokedy hrdinom alebo ako bytosť rovná bohom. V hermetických textoch sa niekedy popisuje ako jedno s Bohom, ako nekonečná sféra, ktorej centrum je všade a ktorá je bez hraníc.

21 Lao-c popisuje takú ľudskú bytosť ako jedno s Tao: Tao je prázdne a jeho žiarenia a účinky sú nevyčerpateľné. Ja neviem, koho je dieťaťom. Skôr ako bol najvyšší Boh, ono bolo. Ružokríž hovorí o človeku ako o mikrokozme. Táto pôvodná ľudská bytosť existovala od pradávnych čias. Vyvinula sa ako Božská bytosť v duchovnom poli. Zdrojom jej života je univerzálne Svetlo a v tomto poli je aktívna, celkom v zhode s vibráciou Svetla. Toto pole možno označiť za ideálne mesto. Je to životné pole, ktoré sa prirodzene prispôsobuje zákonom Absolútna a má rovnakú vibráciu ako pôvodná energia. Keď akýmkoľvek spôsobom popíšeme toto pole ako nirvánu, svätý Jeruzalem, mesto Boha alebo Svätého Ducha, týka sa to tej istej superdimenzionálnej reality pôvodného poľa života, v ktorom žije a rozvíja sa nesmrteľné ľudstvo.

22 Jedinou metódou konečného prekonania problémov ľudstva v skutočnosti je znovuoživenie pôvodného mikrokozmu, v ktorom žije ľudská osobnostná bytosť. Pokým žijeme v čase, musíme sa usilovať riešiť problémy bezpečnosti, prírodných zdrojov, zdravia, vzdelávania a znečistenia. Vyžaduje to naša kultúra a naša vnútorná civilizovanosť a všetci z nás k tomu musíme seriózne prispievať. Avšak podstata všetkého, ktorá je večná, nie je vystavená týmto problémom, pretože v svete bez priestoru a času, v poliach života pôvodného ľudstva, nemajú životné procesy koniec, sú bez hraníc. V tomto poli nie je viac nutné zápasiť alebo sa snažiť ostať nažive: tam totiž všetko a každý má svoje dokonalé miesto v nekonečnom rozvoji života. Keď sa naučíme rozumieť životným zákonom nášho obnoveného malého sveta, mikrokozmu, a budeme ich poslúchať, prispievame k tomu, aby sme dosiahli ideálne mesto. Ako to prebehá? Mikrokozmos ako emanácia Božskej idey vlastní všetky Božské atribúty. V jeho jadre pôsobí energia Božského Slnka, preto sú jeho životné hospodárstvo a energetické zdroje

23 nevyčerpateľné. Ako plne vyvinutá večná bytosť nemôže mikrokozmos byť ničím ovplyvňovaný, nič nemôže porušiť jeho celistvosť, jeho zdravie. Nie je viac podriadený účinkom času, je súčasťou poľa nevyčerpateľnej múdrosti a znalostí. V našej metafore je tento malý svet archetypom ideálneho mesta. Prostredie, v ktorom sa ľudská bytosť rozvíja, sa prispôsobuje vedomiu, privádza jeho vlastnosti k vyjadreniu. Tak človek žije v pôvodnej čistej jednote s veľkým celkom. Je to dokonalý model integrácie, v ktorom všetci slúžia všetkým. Čisté, univerzálne kresťanstvo otvorilo ľuďom túto cestu. Moderný Ružokríž nerozpráva o historickom Kristovi, ale o novej životnej praxi, o živote v univerzálnej Kristovej energii a s univerzálnou Kristovou energiou. V tejto sile sa ideály premieňajú na vnútornú realitu. A to, čo gnostici volajú Kristom, je prototyp dokonalého mikrokozmu. Každý človek nosí v sebe princíp Krista, duchovné semiačko obnovy mikrokozmu. Preto každá ľudská bytosť je schopná premeniť svoj život na cestu rekonštrukcie a približovať sa dokonalosti. Potom jej bude ukázaná pravá cesta a bude vedená k dokonalosti, k ideálnemu mestu. Kristus je mikrokozmický človek, na ktorého môžeme nahliadnuť ako na ideálne mesto. V Evanjeliu podľa Lukáša rovnako ako v Evanjeliu podľa Tomáša čítame: Kráľovstvo je vo vás a okolo vás. Z tohto všetkého môžeme porozumieť dôvodu, prečo rozikruciáni 17. storočia prostredníctvom Johanna Valentina Andreae popísali ideálne mesto ako Kristianopolis. Toto nezobrazuje bratskou komunitu v pozemskom zmysle, pre ktorú sa obyvatelia rozhodli v závislosti od morálnej úrovne svojho života, ale mieni sa tým večné a pretrvávajúce božské mesto, ktoré možno nájsť na vnútornej duchovnej úrovni. Je to mesto, komunita a spoločnosť, v ktorej zaznieva svet večného života. Všetky rôzne školy mystérií, ktoré počas histórie nasledovali jedna za druhou, vytvorili takéto vnútorné, pokojné, vyrovnané a harmonické pole. V tomto poli sa spojili muži a ženy, aby vnútorne uskutočnili alchymický proces obnovy mikrokozmického života. Týmto spôsobom oslobodili sami seba od priestoru a času a vstúpili do pôvodnej ríše ľudstva. Keď skupina mužov a žien na báze ich vnútorného Kristovho princípu praktizuje takýto život zmeny vedomia, má to odraz

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Max Weber. Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký

Max Weber. Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký Max Weber Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký 1 Obsah Životopis Myšlenky Díla 2 Citáty Socialismus je pokus nahradit anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenského plánování. Toto by

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více