Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky žíravé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky žíravé"

Transkript

1 Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky žíravé Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. C R: S: (1/2-)26-37/38/ Bezbarvá kapalina štiplavého, dráždivého zápachu, snadno uvolňuje plynný amoniak již při slabém zahřátí nebo při styku se silnými alkáliemi. Tvoří nebezpečné produkty s HgO, stříbrem a jódem. Způsobuje poleptání. Silně dráždí dýchací cesty, sliznice i oči a může přivodit i edém plic. LD 50 =350 mg/kg (krysa o.). LC 50 =1,4 ppm/4 hod (krysa vdechování). Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách pod 25ºC, zajistit větrání skladových prostor. Likvidovat pouze odbornou firmou, prázdné obaly po odvětrání a vypláchnutí vodou lze likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu stanoveno jinak). zástěra), rukavice, brýle, maska s filtrem (K) v případě většího úniku par, dodržovat zásady BP a práce s žíravinami, větrání. Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít větší množství vody. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a použít reparační krém. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc. Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným vodním proudem. Při úniku provést evakuaci, zajistit větrání, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

2 Hydroxid draselný, KOH C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45 Bílá tuhá látka (obvykle pecičky či granule), bez zápachu, výborně rozpustná ve vodě za silného vývinu tepla, nehořlavá. Je hygroskopický, prudce reaguje s kyselinami, s některými kovy a jejich slitinami (hořčík, hliník, zinek) za uvolnění vodíku. Kontakt s tuhou látkou způsobuje velmi těžké poleptání očí a kůže, bolest se dostavuje až v těžkých stadiích poleptání. Vdechnutí par nebo mlhy (vzniká při rozpouštění ve vodě) způsobuje poleptání dýchacích cest. Při požití dochází k rozsáhlému poškození stěn jícnu. LD 50 =273 mg/kg (krysa orálně). Uchovávat v pevně uzavřených nádobách v suchých skladech, ne společně s kyselinami. Roztoky lze likvidovat po zředění neutralizací zředěnou HCl, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. zástěra, holínky), rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP a práce s žíravinami. Při nadýchání mlhy vyvést na čerstvý vzduch, inhalovat vodní mlhu nebo Vincentku (30 min). Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l vody s 5-10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a neutralizovat 3% roztokem kyseliny citronové, přiložit sterilní obvaz. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem, CO 2, práškem. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, zabránit průniku do kanalizace. Menší množství lze neutralizovat zředěnými kyselinami a poté zředěné spláchnout do kanalizace velkým množstvím vody. Větší množství absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

3 Hydroxid sodný, NaOH C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45 Obdobné vlastnosti a zacházení jako u hydroxidu draselného. LD 50 =500 mg/kg (krysa orálně). Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq. C R: S: (1/2-)26-45 Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina s ostrým, štiplavým zápachem. Ve vodě se rozpouští výborně za vývinu tepla. Reaguje s většinou kovů a slitin za vývinu vodíku. Při reakci se silnými oxidačními činidly se uvolňuje toxický chlór. Při reakci s formaldehydem vzniká bischlormethylether, který je karcinogenní. Způsobuje poleptání, dráždí dýchací systém. Při odpařování vytváří silně leptavou mlhu, která dráždí ke kašli, vyvolává slzení a dušnost, při potřísnění kůže způsobuje píchavou bolest, při požití vyvolává silné bolesti, zvracení až šokový stav. LD 50 =900 mg/kg (králík orálně). Při chronickém působení poškozuje oči, sliznice dýchacích cest, zuby, vyvolává zažívací poruchy. LC 50 =1108 ppm/1 hod (myš). Uchovávat v pevně uzavřených nádobách ve větraných skladech při teplotách do 25ºC, chránit před sluncem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

4 Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l vody nebo lépe mléka či suspenze MgO a vyvolat zvracení (do 10 min). Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex). Kyselina dusičná 65%, HNO 3 aq. C R: 35 S: (1/2-) Bezbarvá až světle hnědá kapalina s ostrým, štiplavým zápachem. Ve vodě se rozpouští výborně za vývinu tepla. Reaguje s kovy za vývinu vodíku a toxických nitrózních plynů, ty se uvolňují i při rozkladu za vyšších teplot. Díky svým silným oxidačním účinkům reaguje nebezpečně s organickými látkami - samovznícení. Způsobuje těžká poleptání kůže, sliznic a očí. Dýmá - dráždí oči a dýchací systém (kašel, dušnost). Při potřísnění kůže se objevuje charakteristické žlutohnědé zabarvení. Toxická pro vodní organismy. Uchovávat v pevně uzavřených nádobách ve větraných skladech při teplotách od 15 do 25ºC, chránit před sluncem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako

5 komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. zástěra, keprový oděv), latexové rukavice, brýle, plynová maska (filtr E-P resp. B-P), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami. Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst vodou a okamžitě vyvolat zvracení (do 5 min), nepožívat tekutiny, nepokoušet se neutralizovat obsah žaludku. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem, jinak podle okolních materiálů. Malá množství lze buď zředit alespoň desetinásobkem vody nebo neutralizovat mletým vápencem, sodou či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex) případně s přídavkem vápna. Kyselina sírová, H 2 SO 4 C R: 35 S: (1/2-) Bezbarvá kapalina olejovité konzistence. Výborně rozpustná ve vodě za vývinu velkého množství tepla (může dojít až k varu), hygroskopická. S kovy reaguje za vývoje vodíku, při reakci s organickými látkami se uvolňuje SO 2. Způsobuje těžké poleptání, i při mírně zvýšených teplotách se uvolňují páry a jemný aerosol, které způsobují vážná poleptání kůže, očí a sliznic, krvácení z nosu. Vysoké koncentrace par mohou vést k

6 dušnosti až zástavě dechu i srdce. Při požití vyvolává silné bolesti, zvracení. LD 50 =2140 mg/kg (krysa orálně) LC 50 =510 ppm/2 hod. Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách do 30ºC, chránit před sluncem, odděleně od hořlavin. Chránit před sálavým teplem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami. Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l vody nebo lépe mléka či suspenze MgO a vyvolat zvracení (do min). Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a asanovat roztokem DETA (2% roztok diethyltriamidu v 60% ethanolu). Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Při požáru nehasit vodou (prudká reakce s velkým uvolěním tepla), použít nejlépe prášková hasiva. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

7 Kyselina fosforečná 85%, H 3 PO 4 aq. C R: 34 S: (1/2-)26-45 Bezbarvá až slabě nažloutlá či nazelenalá kapalina olejovité konzistence. Ve vodě se rozpouští výborně za uvolnění tepla. S kovy reaguje za vývoje vodíku; při zahřátí se tvoří jedovaté oxidy fosforu. Přímý styk s kyselinou způsobuje poleptání tkání a těžká poleptání očí a sliznic. Páry (unikající zejména při silném zahřátí) dráždí oči a dýchací orgány, vyvolávají kašel, dušnost, nevolnost. LD 50 =1530 mg/kg (krysa orálně) LC 50 =850 ppm/1 hod (krysa inhalačně). Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách do 30ºC. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami. Při nadýchání par vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l vody a vyvolat zvracení. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů (látka je nehořlavá). Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

8 Kyselina octová min.98%, CH 3 COOH C R: S: (1/2-) Bezbarvá kapalina charakteristického octového zápachu. Ve vodě i organických rozpouštědlech se rozpouští výborně, vodný roztok koroduje kovy za vývoje vodíku. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Páry silně dráždí oči a dýchací cesty (kašel, dušnost). Kapalina silně leptá kůži a oči, leptá sliznice trávicího traktu a dýchacího traktu. Edém hrtanu. LD 50 =3310 mg/kg (potkan orálně), LD 50 =1060 mg/kg (potkan dermálně), LC 50 =5620 mg/m 3 (potkan inhalačně aerosol). Uchovávat v uzavřených nádobách při teplotě od 15 do 25ºC, větrání. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním (1:100), vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly po neutralizaci a důkladném vypláchnutí vodou lze likvidovat jako nekontaminovaný odpad. Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami. Při nadýchání par vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vyvolat zvracení (do 5 min). Nepožívat tekutiny ani neneutralizovat obsah žaludku! Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Při požáru hasit roztříštěným vodním proudem nebo pěnou. Malá množství lze buď ředit vodou nebo neutralizovat (vápenec apod.), jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).