Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne

3 Poděkování: Děkuji paní Ing. Olze Šeflové za pomoc při zpracování diplomové práce, za její cenné připomínky a za veškerý čas, který mi zpracování zadaného tématu věnovala. Děkuji vedení Bankovního institutu Vysoká škola Praha za vytvoření dobrých podmínek pro magisterské studium. V neposlední řadě děkuji České spořitelně a.s., která mi umožnila studium na této vysoké škole a za možnost využít poznatků z praxe při tvorbě diplomové práce. 3

4 Anotace práce: Diplomová práce s názvem vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu se v první části zaměřuje na vymezení jednotlivých bankovních vkladových a úvěrových produktů. Druhá část se již zaměřuje na analýzu a komparaci vkladových produktů České spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s. a GE Money Bank, a.s. Jsou zde popsány podmínky jednotlivých vkladových produktů jednotlivých bank a tyto termínované účty jsou taktéž porovnávány a zhodnoceny. Třetí a čtvrtá část diplomové práce se zaměřuje na úvěrové produkty. Ve třetí části jsou zanalyzovány splátkové spotřebitelské úvěry výše uvedených bank. Ve čtvrté kapitole jsou vyhodnoceny podmínky dispozičních úvěrových produktů. Na závěr obou kapitol je provedena komparace popsaných úvěrových produktů. Pátá kapitola popisuje konkrétní požadavky klientů, ze všech zmíněných oblastí bankovních produktů. U každé banky je vybrán jeden produkt, který je poté podroben srovnání s konkurencí. Výsledkem je doporučení nejvhodnějšího produktu. Šestá kapitola se zabývá doporučením České spořitelně, jak zlepšit své produkty, aby byla konkurenceschopnější. V závěru práce je provedeno shrnutí zjištěných informací a vyzvednuty nejlepší produkty, jak v oblasti depozitních, tak v oblasti úvěrových produktů. Klíčová slova této práce jsou: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., GE Money bank, a.s., vkladové a úvěrové produkty, kontokorentní úvěr, kreditní karta, úroková sazba. 4

5 Annotation: The diploma work on the deposit and loan products to retail customers focuses in its first part on definition of particular bank deposit and loan products. The second part is focused on analysis and comparison of deposits of the Czech Savings Bank, Commercial bank, a GE Money Bank. Product conditions of particular banks are described here and these various accounts of the time are compared and evaluated as well. The third and fourth part of the diploma work is aimed at loan products. Consumer installment loans of the above mentioned banks are analysed in the third part. The fourth chapter assesses conditions of dispositional terms of credit products. In the conclusion of both chapters a comparison of described loan products is made. The fifth chapter describes specific requirements of clients from all the mentioned areas of banking products. One product is chosen from each bank and is then subjected to a comparison with the competition. The result is the most appropriate product recommendations. The sixth chapter deals with the recommendations to the Czech Savings bank how to improve its products to be more competitive. In the conclusion of the work a summary of discovered information is carried out and the best products are stressed both in the deposit area as well as in the area of product loans. The key words of these diploma work are: Czech Savings Bank Commercial Bank Ge Money Bank Deposit and loan products Overdraft Credit card Interest rate 5

6 Obsah ÚVOD TEORETICKÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VKLADOVÝCH A ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ PRO RETAIL Vkladové produkty Běžné účty Vkladní knížky Termínované vklady Úvěrové produkty Spotřebitelský úvěr Kontokorentní úvěr Kreditní karta METODOLOGIE ANALÝZA A KOMPARACE VKLADOVÝCH PRODUKTŮ VYBRANÝCH BANK Termínované vklady Komerční banky a.s Termínovaný účet Garantovaný vklad Termínované vklady České spořitelny a.s Vkladový účet Vkladní knížka Zlatý vklad Perfektní vklad Termínované vklady GE Money Bank, a.s Termínovaný vklad Spořící účet Účet pravidelného spoření Srovnání nabídky vkladových produktů ANALÝZA A KOMPARACE SPLÁTKOVÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ Úvěrová nabídka Komerční banky a.s Perfektní půjčka Optimální půjčka Osobní půjčka Úvěrové produkty České spořitelny, a.s Spotřebitelský úvěr Hotovostní úvěr Půjčka

7 4.3 Úvěrové produkty GE Money Bank Expres půjčka Konsolidace půjček Srovnání nabídky úvěrových produktů ANALÝZA A KOMPARACE DISPOZIČNÍCH ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ Dispoziční produkty Komerční banky, a.s Povolený debet Kreditní karta Dispoziční produkty České spořitelny, a.s Kontokorentní úvěr Chytrá karta Dispoziční produkty GE Money Bank Flexikredit Kreditní karta bene Kreditní karta MoneyCard Srovnání nabídky dispozičních úvěrových produktů NÁVRH NEJVHODNĚJŠÍCH PRODUKTŮ DLE POŽADAVKŮ KLIENTŮ Požadavek na krátkodobé uložení finančních prostředků Požadavek na dlouhodobé uložení finančních prostředků Požadavek na úvěr Požadavek na kreditní kartu VÝSLEDKY, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO ZDOKONALENÍ SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK A OBRÁZKŮ PŘÍLOHY 89 7

8 Úvod Bankovky vznikaly jako potvrzení o uložení zlata u zlatníka v trezoru, protože nosit zlato bylo "méně pohodlné" než nosit bankovky. Po nějaké době takovéhoto fungování dostali zlatníci nápad se svěřeným zlatem obchodovat, půjčovat ho lidem za úrok. Na oplátku vypláceli vkladatelům výnos ve formě úroku a jejich zisk představoval rozdíl mezi přijatým a vyplaceným úrokem. Takto vznikaly počátky bankovnictví. Dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. se bankami pro účely tohoto zákona rozumějí akciové společnosti, které přijímají vklady od veřejnosti, poskytují úvěry a které k výkonu činností mají bankovní licenci. Přijímání vkladů a poskytování úvěrů jsou tedy nejhlavnější úlohy bankovních domů. Každá bankovní instituce má v nabídce nějaký vkladový produkt, nějaký úvěrový splátkový produkt a také nějakou formu dispozičního úvěru. Lidé do banky ukládají svou přebytečnou hotovost a očekávají nějaké zhodnocení, nebo se na banku obracejí při nedostatku finančních prostředků a žádají, co možná nejvýhodnější úvěr. Toto jsou základní požadavky klientů. To co nejvíce ovlivňuje rozhodnutí na kterou, z bank se klient obrátí, je její dostupnost a samozřejmě kvalita jejích produktů. V současné době na bankovním trhu v ČR funguje 38 bank, pouze 7 bank je s českou účastí, bank s rozhodující zahraniční účastí je tedy 31. Konkurence na bankovním trhu je opravdu veliká a banky musí prodávat takové produkty, které klienta zaujmou, aby ve velké konkurenci uspěly. Cílem předložené diplomové práce je analýza a komparace vkladových a úvěrových produktů pro retailové klienty, návrh nejvhodnějších vkladových, splátkových a dispozičních úvěrových produktů dle požadavků konkrétních klientů. 8

9 1 Teoretické vymezení problematiky vkladových a úvěrových produktů pro retail Vkladové a úvěrové produkty jsou základními produkty každého bankovního domu. Hlavními úlohami banky je přijímání vkladů od veřejnosti, tedy vedení vkladových produktů a poskytování úvěrů. Každý klient má právo si své prostředky umístit do banky na určitý vkladový účet, ovšem ne každý může dostat od banky úvěr, zde je nutné splnit určité podmínky. Vkladové a úvěrové produkty nás jistě provází v našem každodenním životě. Prostřednictvím vkladových produktů banky soustřeďují volné peněžní prostředky různých ekonomických subjektů. Jsou to především vklady obyvatelstva, podnikatelského sektoru, veřejnoprávních institucí včetně státních, vklady jiných bank a nebankovních peněžních institucí. Banky nabízejí pestrou a efektivní škálu svých depozitních a úvěrových produktů. 1.1 Vkladové produkty Mezi vkladové produkty můžeme zařadit: běžné účty vkladní knížky termínované vklady jiné (např. depozitní směnky) Z hlediska času můžeme vkladové produkty členit na: krátkodobé v jejich rámci klienti soustřeďují dočasně peněžní prostředky na dobu do 1 roku střednědobé klienti vkládají volné peněžní prostředky na 1-5 roky dlouhodobé toto jsou vklady na dobu delší než 5 roky 9

10 Za vložené prostředky do banky klienti získávají úrok. Úrok je částka placená dlužníkem (bankou) za poskytnutí peněžní zápujčky (vklad obyvatel do banky = půjčka bance). Je vyjadřována v procentech a nazývána jako úroková míra nebo jako úroková sazba. Při stanovení úrokové sazby z vkladů se banky řídí řadou okolností, které ovlivňují rozhodování vlastníků držitelů volných peněžních prostředků. Patří k nim zejména: Všeobecná situace na finančním trhu, jak z hlediska nabídky peněz a poptávky po nich, tak z hlediska konkurence na finančním trhu, zvláště obchodních bank ucházejících se o depozita Míra inflace a očekávání jejího budoucího vývoje cena peněz vyjádřená úrokovými sazbami má tendenci pohybovat se týmž směrem jako cenová hladina nepeněžního zboží Rozsah investičních možností na finančním trhu, zejména vkladových instrumentů, ale i jiných investičních nástrojů s přibližně shodným rizikem a zpravidla vyšším výnosem adekvátním běžnému bankovnímu depozitu Největší roli hraje též doba úložky a výše vkladu (čím delší doba úložky a čím vyšší vklad, tím je obvykle vyšší úroková míra) Naléhavost výpůjčky volných peněžních prostředků pro aktivní obchody banky, případně omezená možnost obstarat si potřebné volné peněžní zdroje jinou cestou. Cena nakupovaných peněžních prostředků formou depozit je nepřímo ovlivňována i dalšími náklady vyvolanými přijetím primárních vkladů, např. mírou minimálních povinných rezerv, které nejsou centrální bankou úročeny, pojištěním vkladů, interními náklady bank spojených se sběrem vkladů atp. Banka s klientem sjednává úrokovou sazbu z depozit vždy v určité výši a pro určité období. 10

11 Může jít o sazbu: Pevnou (fixní) Pohyblivou (variabilní) Kombinovanou (část sazby je pevná buď pro celé zápůjční období, nebo jen pro jeho úsek, druhá část je pohyblivá) Sazbu sjednanou na období ročního úročení a připisování úroků, anebo na období kratší (např. na období půlroční, měsíční apod.) Pevná úroková sazba je sjednána jako jednotná na celou dobu trvání vkladu, nebo je diferencována podle délky doby vkladu. Není-li stanoveno jinak, nemůže být během této doby měněna. Je zřejmé, že právě u tohoto typu sazby nejvíce působí vlivy plynoucí z uvedených makroekonomických činitelů, zejména rovnováha finančního trhu a její změny, míra inflace, pestrost a likvidita jiných než vkladových nástrojů finančního trhu. Pohyblivá úroková sazba může mít různé formy. Může být měněna buď v obdobích, kdy banka uzná změnu za potřebnou, jako absolutní veličina (např. ze 4% na 2%), nebo podle vývoje proměnlivé tržní úrokové sazby zpravidla mezibankovního trhu, domácího nebo zahraničního. Je to sazba typu IBID. Změna pohyblivé úrokové sazby může být vyhlašována bankou pro základní sazbu nebo sazbu zvýhodněnou (prime rate), banka se přitom řídí zpravidla situací na finančním trhu, úrokovými sazbami centrální banky, vlastními prognózami očekávaného vývoje inflační míry, poptávky a nabídky peněz a dalších ekonomických veličin. Kombinovaná úroková sazba zčásti pevné a zčásti proměnlivé úrokové sazby do jisté míry snižuje riziko vkladatele spojené s nejistotou pohybu proměnných, na něž je daná úroková sazba vázána. Proměnlivá část úrokové sazby se mění u vkladů zpravidla po uplynutí určitého časového období (ne denně) obdobně jako vyhlašovaná základní sazba. Úročení vkladů na určité časové období je relevantní z hlediska výnosu vkladu pro investora (vkladatele) a z hlediska nákladů pro banku. 11

12 Čím častěji je úrok připisován k původnímu vkladu a reinvestován jako přírůstek vložené jistiny, tím je úrokový výnos, resp. náklady depozita, vyšší. V některých zemích a i v ČR jsou úroky zdaňovány. Srážková daň v ČR činí 15%. Banky jsou povinny vypočtenou daň z hrubého úrokového výnosu odečíst a odvést ji do státního rozpočtu, a proto je čistý úrokový výnos připsaný klientovi ve prospěch vždy nižší než hrubý úrok vypočtený na základě sjednané úrokové sazby Běžné účty Běžné účty mohou být nazývány vklady na viděnou. Nabízejí je všechny banky jde o základní službu v oblasti depozitní politiky. Tyto vklady jsou označovány jako vklady na viděnou, proto, že je lze vybírat přímo v hotovosti nebo bezhotovostně (prostřednictvím šeku, platební karty, příkazu k úhradě) převádět bez předchozí výpovědi, neexistují žádné lhůty pro výběr vložených prostředků nebo manipulaci s nimi. Proto jsou tyto vklady úročeny nižší úrokovou sazbou. Úročení na běžných účtech bývá často závislé na výši průměrného zůstatku na účtu. Význam těchto účtů je dán tím, že jsou to tzv. transakční peníze, blížící se svým charakterem hotovostním penězům. Jsou používány zvláště k účelům platebního styku. Pro banky je význam vkladu na viděnu dán tím, že je činí méně závislými na mezibankovním trhu (sekundární trh, který přerozděluje primární depozita shromážděná určitými bankami, jež je nabízejí ostatním bankám s nedostatečnými primárními vklady). Banka může vklady na běžných účtech používat při svých aktivních transakcích jen omezeně, s výjimkou tzv. vkladové sedliny, což je část prostředků ležících permanentně na běžném účtu, s nimiž klient delší dobu na základě záznamů banky nedisponuje, tyto zdroje může banka používat pro krátkodobé úvěry poskytované klientům. 12

13 Příčiny existence vkladové sedliny mohou být následující: Vlastníci na běžných účtech nečerpají zcela své vklady, obdobně to platí i o vkladech na vkladních knížkách vyplatitelných na požádání Při velkém počtu pohybů na účtech se částečně vyrovnávají platby na účet a platby z účtu. Část dobropisů je směrována k připsání na jiné účty téže banky Vkladní knížky Vkladní knížka je přísně zúčtovatelný tiskopis, v němž jsou vedeny záznamy o úložkách a výběrech peněžních prostředků v bance. Vklady lze provádět s různou mírou návratnosti těchto vkladů: bez výpovědní lhůty nebo s výpovědní lhůtou 1,3,6,9,12 nebo 24 měsíců. V depozitní politice bank převažuje progresivní úročení, což znamená, že čím je delší doba vkladu dočasně volných prostředků, tím vyšší úrokovou sazbu banky poskytují. Na vkladních knížkách nelze provádět bezhotovostní platební styk Termínované vklady Na termínovaný vklad klient ukládá do banky na pevně stanovenou dobu a sjednanou úrokovou sazbu (buď s možností výpovědní lhůty, nebo bez ní) své volné peněžní prostředky. Termínované vklady se zpravidla úročí proměnlivě v závislosti na výši vkladu a v závislosti na době úložky. Přitom platí, že čím delší je doba, na kterou jsou peněžní prostředky ukládány, a jistina vkladu dosahuje určité výše, která je rovněž odstupňována, tím vyšší je úroková sazba vkladu. 13

14 Význam termínovaného vkladu lze charakterizovat z několika hledisek, termínované vklady totiž: Představují důležitou aktivitu bank, jsou vítanou službou klientele (především středním a velkým deponentům). Jsou též střednědobým zdrojem pro financování aktivních bankovních obchodů (především úvěrů) Z hlediska likvidity banky představují relativně bezpečnou kalkulační základnu, zvláště v případě, že převažují vklady bez možnosti předčasné výpovědi. Pro každý vklad otevírá banka zvláštní účet a sjednává s klientem: - výši termínovaného vkladu, - dobu splatnosti, resp. výpovědní lhůtu - úrokovou sazbu Při předčasném vypovězení vkladu se jako sankce obvykle používá snížení úročení vkladu. Existují též termínované vklady s revolvingem, kdy pokud majitel účtu nedá bance nejpozději tři pracovní dny před skončením sjednané doby vkladu jinou písemnou dispozici, banka vklad automaticky prodlouží za stejných podmínek na další, stejně dlouhé období. Jinou dispozicí se rozumí další vklad, výběr části vkladu nebo výběr celého vkladu. Evropské unie a zároveň se účastní veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v Česku 1.2 Úvěrové produkty Poptávka po penězích je poptávkou po volných peněžních prostředcích, které poptávající potřebuje ke svým transakcím, k placení za zboží a služby či k uhrazení svých závazků. Poptávka po penězích se jeví jako poptávka po úvěru. Nabídka peněz, je nabídkou volných peněžních prostředků, nabídkou úvěru. 14

15 Přijímání úvěru je ze strany vypůjčovatele vznikem jeho dluhu, závazku. Ze strany půjčovatele je poskytnutí úvěru vznikem jeho pohledávky za dlužníkem. Vypůjčovatel se stává dlužníkem a půjčovatel se stává věřitelem. Cenou úvěru je úrok. Z postavení dlužníka je úrok cena placená za vypůjčené peněžní prostředky, tedy nákladem úvěru, z hlediska věřitele je úrok cenou přijatou za dočasné předání hodnoty dlužníkovi k dočasnému použití, tedy výnosem. Z makroekonomického hlediska je peněžní úvěr návratným přerozdělením dočasně nebo trvale uvolněných peněžních fondů. Z tohoto pohledu je dluh i úvěr v zásadě totožný jev, totožná transakce, avšak rozdílná z mikroekonomických pozic zúčastněných subjektů. Je to závazek dlužníka zaplatit v určitém budoucím čase, v určitém místě pevnou sumu peněž věřiteli. Peníze v této funkci jsou prostředkem úhrady odložené platby. Bankovní úvěr je časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití. Úvěry se mezi sebou mohou velmi výrazně odlišovat. Zařazení úvěrů do různých skupin pomáhá bankám při posuzování jednotlivých rysů úvěrů, stanovení podmínek jejich poskytování, stanovení úrokových sazeb a v neposlední řadě umožňuje zajistit vhodné krytí a časovou shodu úvěrových zdrojů. Podmínkou poskytnutí úvěru občanovi je doložení pravidelného měsíčního příjmu, řádné splácení již poskytnutých úvěrů od jakéhokoliv bankovního ústavu, případně poskytnutí dostatečného zajištění úvěru. Zpravidla se úvěry člení dle následujících hledisek: Doba splatnosti (časové hledisko): - krátkodobý (do 1 roku) - střednědobý (1-5 let) - dlouhodobý (5 let a více) 15

16 Zajištění úvěru: - nezajištěný - zajištěný a to buď osobním zajištěním (ručitel) nebo reálným zajištěním (zástava věcí movitých nebo nemovitých) Účel úvěru: - spotřební úvěr - provozní úvěr - sezónní úvěr - investiční úvěr - překlenovací úvěr - hypoteční úvěr - importní úvěr - exportní úvěr Metoda čerpání: - jednorázové poskytnutí - variabilní čerpání kontokorentní Měna: - v domácí měně - v cizí měně Právní postavení příjemce úvěru: - soukromá fyzická osoba a domácnost - podnikatelský subjekt (právní a fyzické osoby) - veřejné instituce Druhy poskytovaných úvěrů pro retailovou klientelu: Spotřebitelský úvěr Kontokorentní úvěr Kreditní karta Hypoteční úvěry Úvěry ze stavebního spoření 16

17 1.2.1 Spotřebitelský úvěr Tento úvěr je označován různým způsobem, jako např. malý úvěr, pořizovací úvěr, soukromý úvěr, splátkový úvěr apod. Spotřebitelský úvěr je poskytován a) jako úvěr účelový nutno k čerpání doložit kupní smlouvu či fakturu, kterou banka za klienta uhradí b) jako úvěr neúčelový banka vyplatí půjčené peněžní prostředky bez sledování účelu jejich použití na běžný účet klienta nebo v hotovosti. Tyto úvěry se zpravidla poskytují bez zajištění, případně s ručitelským závazkem či zástavou vkladu a s nutností doložení pravidelného měsíčního příjmu. Splácení úvěru probíhá tzv. anuitním způsobem, to jsou pravidelné měsíční splátky, které jsou ve stejné výši. Tato splátka zahrnuje dvě proměnlivé složky dílčí splátku úvěru a úhradu úroků, která závisí na aktuálním zůstatku. Doba splatnosti je zpravidla od 1 roku do 8 let, dle přání klienta a dle jeho splátkových možností Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr je krátkodobý bankovní úvěr poskytovaný bankou v určité výši, čerpaný dle potřeby v měnícím se rozsahu až do sjednané maximální hranice, přitom probíhá zúčtování došlých a odcházejících plateb společně se zúčtováním úvěru na jednom, bankou vedeném, kontokorentním účtu. Kontokorentní úvěr je tedy poskytován k běžnému účtu klienta. Běžné účty s poskytnutým kontokorentem mohou mít zůstatek v debetu i kreditu. V případě, že kontokorentní účet vykazuje kreditní zůstatek, je klient vůči bance v postavení věřitele, při debetním zůstatku se stává klient dlužníkem a banka věřitelem. 17

18 Možná výše debetního zůstatku je omezena úvěrovým rámcem, který je smluvně stanoven. Zpravidla tento vyčerpaný rámec musí být do 1 roka vyrovnán, poté může klient opět prostředky čerpat. Dlužník čerpá úvěr tak jak to vyžaduje jeho okamžitá potřeba, což je předností kontokorentního úvěru. Znamená to ulehčení při disponování s úvěrem. Čerpání úvěru se přizpůsobuje potřebám financování majitele účtu. Kontokorentní úvěr může být využit zcela, částečně nebo nemusí být využit vůbec a slouží jako finanční rezerva. Účtované úroky z kontokorentního úvěru odrážejí skutečné využití úvěru. Úvěr není splácen pravidelnými měsíčními splátkami, ale došlými úhradami na běžný účet, ke kterému je kontokorentní úvěr zřízen. Podmínky, které musí klient pro vyřízení kontokorentu splnit: Mít veden běžný účet u banky, kterou žádá o kontokorentní účet Na tento účet chodí pravidelný dostatečně vysoký příjem Někdy je vyžadován určitý průměrný zůstatek na účtu Předložit bance doklad totožnosti U vyšších limitů předložit bance doklad o příjmu Výši kontokorentu stanovují banky. Obvykle je to jedno-, dvoj- nebo až trojnásobek měsíčního příjmu žadatele. Úrok kontokorentních úvěrů se počítá z čerpané částky, a to až do doby, než je tato částka zaplacena. Pokud tedy kontokorent nečerpá, žádné úroky bance neplatí Kreditní karta Kreditní karta je na první pohled stejná jako klasická debetní karta. Liší se úvěrovým limitem, který umožňuje platit či vybírat hotovost i v případě, pokud klient nedisponuje dostatečnými prostředky na účtu. Každý nákup je u kreditní karty automaticky na úvěr, kdežto debetní karta je spojena s bankovním účtem. 18

19 Asi největší výhodou kreditních karet je, že na rozdíl od kontokorentu nebo spotřebitelského úvěru, kde se obvykle platí úroky již od prvního dne čerpání, u kreditní karty tomu tak být nemusí. Kreditní karta má tzv. bezúročné období. Bezúročné období nabízí klientovi možnost splatit do určité doby poskytnutý úvěr a neplatit žádné úroky. Pokud tedy klient ví, že třeba v prosinci dostane 13. plat nebo získá finance jiným způsobem, kreditní karta mu umožní pořídit věc třeba ve speciální cenové akci, tedy velmi výhodně, a to i v momentě, kdy zrovna nemá dostatek financí. Maximální bezúročné období se nejčastěji pohybuje mezi 50 a 55 dny, každá banka má přitom jiné podmínky. Pokud se klient rozhodne nesplatit během bezúročného období úvěrované prostředky, musí každý měsíc splatit alespoň určitou část úvěru, zpravidla jednu desetinu. Úroková sazba se pohybuje kolem 2 % p.m., resp. 24 % p.a. (tzn. měsíčně, resp. ročně). Zapomene-li klient úvěr splatit, zaplatí tak více než u kontokorentního úvěru, kde se roční sazba pohybuje mezi 12 a 18 %. Podíváme-li se na členění podle asociace, která kartu vydává, pak mezi nejznámější karetní společnosti patří Eurocard / Mastercard, Maestro a VISA. Dále karty emitují společnosti American Express, Japan Credit Bureau či Diners Club International. Dnes se ke kartě může klient dostat prakticky kdekoli, začínají je nabízet i mobilní operátoři. 19

20 2 Metodologie Ke zpracování této diplomové práce bylo použito mnoho informačních zdrojů jako, odborná literatura, intranetové stránky České spořitelny a internetové stránky České spořitelny, GE Money Bank a Komerční banky. Porovnání jednotlivých produktů vycházelo z takových informací, které by si mohl každý klient opatřit, a to tedy v první řadě prostudováním internetových stránek, případně při nenalezení potřebné informace návštěvou pobočky porovnávané banky. Byla tedy posuzována data, která jsou dostupná všem retailovým klientům. Byly analyzovány tyto produkty: termínované vklady splátkové spotřebitelské úvěry dispoziční úvěrové produkty Pro komparaci jak vkladových tak úvěrových produktů byly zvoleny banky: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a GE Money Bank, a.s. Výběr těchto bank byl záměrný, jsou to bankovní domy, které většinou působí společně v jednom městě a klienti tedy mají na jednom místě možnost výběru z nabídky těchto bank. Místní banka je pro klienta dostupnější. Komerční banka (KB) patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Je součástí mezinárodní skupiny Société Générale (SG) a poskytuje komplexní služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Další společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí specializované služby, mezi které patří penzijní pojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. Služby samotné Komerční banky využívalo v roce 2007 téměř 1,58 milionu zákazníků prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví a také 386 poboček a 661 bankomatů po celé České republice. 20

21 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Téměř pět a půl milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste Group s téměř 17 miliony klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů. Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3 mil. platebních karet, disponuje sítí zhruba 640 poboček a provozuje více než 1100 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry. Společnost GE (General Electric) byla založena před více než sto lety v roce Dnes je GE široce diverzifikovaným koncernem. Významnou součástí finanční divize GE je skupina GE Money. Ta spravuje aktiva ve výši 211 miliard USD a ve více než 50 zemích zaměstnává 60 tisíc lidí. Je předním poskytovatelem finančních služeb pro 130 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních podniků. K produktům a službám, které poskytuje, patří osobní půjčky a podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, refinancování hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing automobilů, ale i poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. Tato diplomová práce se nezabývá analýzou a komparací běžných účtů, stejně tak se nevěnuje úvěrovým produktům, které se poskytují se zástavou nemovitosti, dále se neporovnávají vkladové produkty dceřiných společností jako je stavební spoření, penzijní připojištění a investování do podílových fondů. 21

22 V páté kapitole byla provedena komparace určitých vkladových a úvěrových produktů, vždy na základě konkrétního požadavku klienta. Komparace byla provedena z běžně dostupných informací. Jsou porovnány pouze potřebné parametry důležité pro rozhodnutí, který z produktů je nejvýhodnější. Těmito parametry jsou převážně úrokové sazby, a to jak u depozitních produktů tak u úvěrových produktů, výše poplatků a podmínky získání produktu. Na základě syntézy je zhodnocena jak oblast vkladových produktů, splátkových úvěrových produktů tak i dispozičních úvěrových produktů. Z tohoto shrnutí vyplývají autorova doporučení pro zdokonalení produktové nabídky České spořitelny. 22

23 3 Analýza a komparace vkladových produktů vybraných bank Každá banka nabízí několik různých možností termínovaných účtů s různými podmínkami založení. Nabídka termínovaných účtů je spolu s poskytováním úvěrů hlavním úkolem každého bankovního domu. 3.1 Termínované vklady Komerční banky a.s. V nabídce Komerční banky najdeme Termínovaný účet a Garantovaný vklad, které umožní klientovi zhodnotit jeho volné finanční prostředky Termínovaný účet Jedná se o vkladový účet pro zhodnocení volných prostředků s minimálním rizikem. U KB si klient může otevřít termínovaný účet v korunách, ale také v eurech nebo amerických dolarech. Minimální výše jednorázového vkladu činí Kč, EUR, nebo USD. Peníze může klient na účet uložit na několik dní (7 nebo 14), měsíců (1, 3, 6, 12) nebo let (2, 3, 4, 5). Termínovaný účet je veden buď pro jednorázový vklad, nebo pro vklad s automatickým obnovováním (ten lze sjednat pro vklady na 7 a 14 dní či 1, 3, 6 a 12 měsíců). S účtem může klient samozřejmě disponovat v den splatnosti (u automaticky obnovovaných účtů lze měnit jejich výši vkládat či vybírat). Před dnem splatnosti má možnost provádět předčasné výběry, a to u účtů na 1, 3, 6 či 12 měsíců a na 2, 3 či 4 roky nebo 5 let. Pokud je také majitelem běžného účtu, může rozhodnout o automatickém transferu v den splatnosti termínovaného účtu klient sám určí částku pro převod z běžného účtu na termínovaný. 23

24 Úroková sazba, která je příznivější než u běžných účtů, se stanovuje jako pevná na celou dobu jednorázového vkladu. Sazba se vyhlašuje v Oznámení o úrokových sazbách KB a závisí na měně, délce a výši vkladu. Úroky se připisují v den splatnosti účtu; u účtů na více let se připisují každé 3 měsíce (počítáno od data vkladu). Jestliže je klient majitelem A-konta KB, Expreskonta KB, Perfekt konta, IDEAL konta, konta Gaudeamus, B-konta nebo běžného účtu v rámci Top nabídky a splňujete ještě některé další podmínky, bude mu přiznána bonifikace úrokové sazby, tedy zvýšení roční sazby o 0,2 %. S úroky lze nakládat několika způsoby. Klient je může vybírat v hotovosti nebo převádět na jiný, jím zvolený účet. U účtů do jednoho roku s automatickým obnovováním má navíc možnost úroky ponechat na účtu pro další úročení formou tzv. kapitalizace. Termínované účty s pevnou úrokovou sazbou Splatnost 1. pásmo do ,- Kč 2. pásmo od ,- Kč 3. pásmo od ,- Kč 4. pásmo od ,- Kč 5, pásmo od ,- Kč 7 dní 0,33 % 0,43 % 0,73 % 0,93 % nepoužívá se 14 dní 0,34 % 0,44 % 0,74 % 0,94 % nepoužívá se 1 měsíc 0,39 % 0,49 % 0,79 % 0,99 % nepoužívá se 3 měsíce 1,71 % 1,96 % 2,26 % 2,46 % nepoužívá se 6 měsíců 1,82 % 2,07% 2,37 % 2,57 % nepoužívá se 1 rok 2,25 % 2,50 % 2,80 % 3,00 % nepoužívá se 2 roky 2,10 % 2,20 % 2,30 % 2,40 % 2,60 % 3 roky 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 4 roky 2,30 % 2,40 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % 5 let 2,30 % 2,40 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % Tabulka č. 1 Úrokové sazby termínovaných účtů v KB Zdroj: Platnost k: Garantovaný vklad KB Garantovaný vklad je korunový vkladový účet s roční lhůtou trvání vkladu nabízející garanci úrokové sazby v kombinaci s vysokou likviditou. Již při minimálním vkladu 5000 Kč získá klient atraktivní zhodnocení a zároveň má jistotu, že pokud bude své peníze potřebovat vybrat předčasně, tak budou vložené finanční prostředky vyplaceny zpět bez jakéhokoliv poplatku nebo sankce. 24

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Trendy hypotečního úvěrování v ČR

Trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy hypotečního úvěrování v ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Černý Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2015

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR Andrea Vlková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Problematika financování vlastního bydlení v České republice je srovnání nejrozšířenějších

Více

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů v ČR Petra Bednaříková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá hypotečními úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více