Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne

3 Poděkování: Děkuji paní Ing. Olze Šeflové za pomoc při zpracování diplomové práce, za její cenné připomínky a za veškerý čas, který mi zpracování zadaného tématu věnovala. Děkuji vedení Bankovního institutu Vysoká škola Praha za vytvoření dobrých podmínek pro magisterské studium. V neposlední řadě děkuji České spořitelně a.s., která mi umožnila studium na této vysoké škole a za možnost využít poznatků z praxe při tvorbě diplomové práce. 3

4 Anotace práce: Diplomová práce s názvem vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu se v první části zaměřuje na vymezení jednotlivých bankovních vkladových a úvěrových produktů. Druhá část se již zaměřuje na analýzu a komparaci vkladových produktů České spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s. a GE Money Bank, a.s. Jsou zde popsány podmínky jednotlivých vkladových produktů jednotlivých bank a tyto termínované účty jsou taktéž porovnávány a zhodnoceny. Třetí a čtvrtá část diplomové práce se zaměřuje na úvěrové produkty. Ve třetí části jsou zanalyzovány splátkové spotřebitelské úvěry výše uvedených bank. Ve čtvrté kapitole jsou vyhodnoceny podmínky dispozičních úvěrových produktů. Na závěr obou kapitol je provedena komparace popsaných úvěrových produktů. Pátá kapitola popisuje konkrétní požadavky klientů, ze všech zmíněných oblastí bankovních produktů. U každé banky je vybrán jeden produkt, který je poté podroben srovnání s konkurencí. Výsledkem je doporučení nejvhodnějšího produktu. Šestá kapitola se zabývá doporučením České spořitelně, jak zlepšit své produkty, aby byla konkurenceschopnější. V závěru práce je provedeno shrnutí zjištěných informací a vyzvednuty nejlepší produkty, jak v oblasti depozitních, tak v oblasti úvěrových produktů. Klíčová slova této práce jsou: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., GE Money bank, a.s., vkladové a úvěrové produkty, kontokorentní úvěr, kreditní karta, úroková sazba. 4

5 Annotation: The diploma work on the deposit and loan products to retail customers focuses in its first part on definition of particular bank deposit and loan products. The second part is focused on analysis and comparison of deposits of the Czech Savings Bank, Commercial bank, a GE Money Bank. Product conditions of particular banks are described here and these various accounts of the time are compared and evaluated as well. The third and fourth part of the diploma work is aimed at loan products. Consumer installment loans of the above mentioned banks are analysed in the third part. The fourth chapter assesses conditions of dispositional terms of credit products. In the conclusion of both chapters a comparison of described loan products is made. The fifth chapter describes specific requirements of clients from all the mentioned areas of banking products. One product is chosen from each bank and is then subjected to a comparison with the competition. The result is the most appropriate product recommendations. The sixth chapter deals with the recommendations to the Czech Savings bank how to improve its products to be more competitive. In the conclusion of the work a summary of discovered information is carried out and the best products are stressed both in the deposit area as well as in the area of product loans. The key words of these diploma work are: Czech Savings Bank Commercial Bank Ge Money Bank Deposit and loan products Overdraft Credit card Interest rate 5

6 Obsah ÚVOD TEORETICKÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VKLADOVÝCH A ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ PRO RETAIL Vkladové produkty Běžné účty Vkladní knížky Termínované vklady Úvěrové produkty Spotřebitelský úvěr Kontokorentní úvěr Kreditní karta METODOLOGIE ANALÝZA A KOMPARACE VKLADOVÝCH PRODUKTŮ VYBRANÝCH BANK Termínované vklady Komerční banky a.s Termínovaný účet Garantovaný vklad Termínované vklady České spořitelny a.s Vkladový účet Vkladní knížka Zlatý vklad Perfektní vklad Termínované vklady GE Money Bank, a.s Termínovaný vklad Spořící účet Účet pravidelného spoření Srovnání nabídky vkladových produktů ANALÝZA A KOMPARACE SPLÁTKOVÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ Úvěrová nabídka Komerční banky a.s Perfektní půjčka Optimální půjčka Osobní půjčka Úvěrové produkty České spořitelny, a.s Spotřebitelský úvěr Hotovostní úvěr Půjčka

7 4.3 Úvěrové produkty GE Money Bank Expres půjčka Konsolidace půjček Srovnání nabídky úvěrových produktů ANALÝZA A KOMPARACE DISPOZIČNÍCH ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ Dispoziční produkty Komerční banky, a.s Povolený debet Kreditní karta Dispoziční produkty České spořitelny, a.s Kontokorentní úvěr Chytrá karta Dispoziční produkty GE Money Bank Flexikredit Kreditní karta bene Kreditní karta MoneyCard Srovnání nabídky dispozičních úvěrových produktů NÁVRH NEJVHODNĚJŠÍCH PRODUKTŮ DLE POŽADAVKŮ KLIENTŮ Požadavek na krátkodobé uložení finančních prostředků Požadavek na dlouhodobé uložení finančních prostředků Požadavek na úvěr Požadavek na kreditní kartu VÝSLEDKY, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO ZDOKONALENÍ SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK A OBRÁZKŮ PŘÍLOHY 89 7

8 Úvod Bankovky vznikaly jako potvrzení o uložení zlata u zlatníka v trezoru, protože nosit zlato bylo "méně pohodlné" než nosit bankovky. Po nějaké době takovéhoto fungování dostali zlatníci nápad se svěřeným zlatem obchodovat, půjčovat ho lidem za úrok. Na oplátku vypláceli vkladatelům výnos ve formě úroku a jejich zisk představoval rozdíl mezi přijatým a vyplaceným úrokem. Takto vznikaly počátky bankovnictví. Dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. se bankami pro účely tohoto zákona rozumějí akciové společnosti, které přijímají vklady od veřejnosti, poskytují úvěry a které k výkonu činností mají bankovní licenci. Přijímání vkladů a poskytování úvěrů jsou tedy nejhlavnější úlohy bankovních domů. Každá bankovní instituce má v nabídce nějaký vkladový produkt, nějaký úvěrový splátkový produkt a také nějakou formu dispozičního úvěru. Lidé do banky ukládají svou přebytečnou hotovost a očekávají nějaké zhodnocení, nebo se na banku obracejí při nedostatku finančních prostředků a žádají, co možná nejvýhodnější úvěr. Toto jsou základní požadavky klientů. To co nejvíce ovlivňuje rozhodnutí na kterou, z bank se klient obrátí, je její dostupnost a samozřejmě kvalita jejích produktů. V současné době na bankovním trhu v ČR funguje 38 bank, pouze 7 bank je s českou účastí, bank s rozhodující zahraniční účastí je tedy 31. Konkurence na bankovním trhu je opravdu veliká a banky musí prodávat takové produkty, které klienta zaujmou, aby ve velké konkurenci uspěly. Cílem předložené diplomové práce je analýza a komparace vkladových a úvěrových produktů pro retailové klienty, návrh nejvhodnějších vkladových, splátkových a dispozičních úvěrových produktů dle požadavků konkrétních klientů. 8

9 1 Teoretické vymezení problematiky vkladových a úvěrových produktů pro retail Vkladové a úvěrové produkty jsou základními produkty každého bankovního domu. Hlavními úlohami banky je přijímání vkladů od veřejnosti, tedy vedení vkladových produktů a poskytování úvěrů. Každý klient má právo si své prostředky umístit do banky na určitý vkladový účet, ovšem ne každý může dostat od banky úvěr, zde je nutné splnit určité podmínky. Vkladové a úvěrové produkty nás jistě provází v našem každodenním životě. Prostřednictvím vkladových produktů banky soustřeďují volné peněžní prostředky různých ekonomických subjektů. Jsou to především vklady obyvatelstva, podnikatelského sektoru, veřejnoprávních institucí včetně státních, vklady jiných bank a nebankovních peněžních institucí. Banky nabízejí pestrou a efektivní škálu svých depozitních a úvěrových produktů. 1.1 Vkladové produkty Mezi vkladové produkty můžeme zařadit: běžné účty vkladní knížky termínované vklady jiné (např. depozitní směnky) Z hlediska času můžeme vkladové produkty členit na: krátkodobé v jejich rámci klienti soustřeďují dočasně peněžní prostředky na dobu do 1 roku střednědobé klienti vkládají volné peněžní prostředky na 1-5 roky dlouhodobé toto jsou vklady na dobu delší než 5 roky 9

10 Za vložené prostředky do banky klienti získávají úrok. Úrok je částka placená dlužníkem (bankou) za poskytnutí peněžní zápujčky (vklad obyvatel do banky = půjčka bance). Je vyjadřována v procentech a nazývána jako úroková míra nebo jako úroková sazba. Při stanovení úrokové sazby z vkladů se banky řídí řadou okolností, které ovlivňují rozhodování vlastníků držitelů volných peněžních prostředků. Patří k nim zejména: Všeobecná situace na finančním trhu, jak z hlediska nabídky peněz a poptávky po nich, tak z hlediska konkurence na finančním trhu, zvláště obchodních bank ucházejících se o depozita Míra inflace a očekávání jejího budoucího vývoje cena peněz vyjádřená úrokovými sazbami má tendenci pohybovat se týmž směrem jako cenová hladina nepeněžního zboží Rozsah investičních možností na finančním trhu, zejména vkladových instrumentů, ale i jiných investičních nástrojů s přibližně shodným rizikem a zpravidla vyšším výnosem adekvátním běžnému bankovnímu depozitu Největší roli hraje též doba úložky a výše vkladu (čím delší doba úložky a čím vyšší vklad, tím je obvykle vyšší úroková míra) Naléhavost výpůjčky volných peněžních prostředků pro aktivní obchody banky, případně omezená možnost obstarat si potřebné volné peněžní zdroje jinou cestou. Cena nakupovaných peněžních prostředků formou depozit je nepřímo ovlivňována i dalšími náklady vyvolanými přijetím primárních vkladů, např. mírou minimálních povinných rezerv, které nejsou centrální bankou úročeny, pojištěním vkladů, interními náklady bank spojených se sběrem vkladů atp. Banka s klientem sjednává úrokovou sazbu z depozit vždy v určité výši a pro určité období. 10

11 Může jít o sazbu: Pevnou (fixní) Pohyblivou (variabilní) Kombinovanou (část sazby je pevná buď pro celé zápůjční období, nebo jen pro jeho úsek, druhá část je pohyblivá) Sazbu sjednanou na období ročního úročení a připisování úroků, anebo na období kratší (např. na období půlroční, měsíční apod.) Pevná úroková sazba je sjednána jako jednotná na celou dobu trvání vkladu, nebo je diferencována podle délky doby vkladu. Není-li stanoveno jinak, nemůže být během této doby měněna. Je zřejmé, že právě u tohoto typu sazby nejvíce působí vlivy plynoucí z uvedených makroekonomických činitelů, zejména rovnováha finančního trhu a její změny, míra inflace, pestrost a likvidita jiných než vkladových nástrojů finančního trhu. Pohyblivá úroková sazba může mít různé formy. Může být měněna buď v obdobích, kdy banka uzná změnu za potřebnou, jako absolutní veličina (např. ze 4% na 2%), nebo podle vývoje proměnlivé tržní úrokové sazby zpravidla mezibankovního trhu, domácího nebo zahraničního. Je to sazba typu IBID. Změna pohyblivé úrokové sazby může být vyhlašována bankou pro základní sazbu nebo sazbu zvýhodněnou (prime rate), banka se přitom řídí zpravidla situací na finančním trhu, úrokovými sazbami centrální banky, vlastními prognózami očekávaného vývoje inflační míry, poptávky a nabídky peněz a dalších ekonomických veličin. Kombinovaná úroková sazba zčásti pevné a zčásti proměnlivé úrokové sazby do jisté míry snižuje riziko vkladatele spojené s nejistotou pohybu proměnných, na něž je daná úroková sazba vázána. Proměnlivá část úrokové sazby se mění u vkladů zpravidla po uplynutí určitého časového období (ne denně) obdobně jako vyhlašovaná základní sazba. Úročení vkladů na určité časové období je relevantní z hlediska výnosu vkladu pro investora (vkladatele) a z hlediska nákladů pro banku. 11

12 Čím častěji je úrok připisován k původnímu vkladu a reinvestován jako přírůstek vložené jistiny, tím je úrokový výnos, resp. náklady depozita, vyšší. V některých zemích a i v ČR jsou úroky zdaňovány. Srážková daň v ČR činí 15%. Banky jsou povinny vypočtenou daň z hrubého úrokového výnosu odečíst a odvést ji do státního rozpočtu, a proto je čistý úrokový výnos připsaný klientovi ve prospěch vždy nižší než hrubý úrok vypočtený na základě sjednané úrokové sazby Běžné účty Běžné účty mohou být nazývány vklady na viděnou. Nabízejí je všechny banky jde o základní službu v oblasti depozitní politiky. Tyto vklady jsou označovány jako vklady na viděnou, proto, že je lze vybírat přímo v hotovosti nebo bezhotovostně (prostřednictvím šeku, platební karty, příkazu k úhradě) převádět bez předchozí výpovědi, neexistují žádné lhůty pro výběr vložených prostředků nebo manipulaci s nimi. Proto jsou tyto vklady úročeny nižší úrokovou sazbou. Úročení na běžných účtech bývá často závislé na výši průměrného zůstatku na účtu. Význam těchto účtů je dán tím, že jsou to tzv. transakční peníze, blížící se svým charakterem hotovostním penězům. Jsou používány zvláště k účelům platebního styku. Pro banky je význam vkladu na viděnu dán tím, že je činí méně závislými na mezibankovním trhu (sekundární trh, který přerozděluje primární depozita shromážděná určitými bankami, jež je nabízejí ostatním bankám s nedostatečnými primárními vklady). Banka může vklady na běžných účtech používat při svých aktivních transakcích jen omezeně, s výjimkou tzv. vkladové sedliny, což je část prostředků ležících permanentně na běžném účtu, s nimiž klient delší dobu na základě záznamů banky nedisponuje, tyto zdroje může banka používat pro krátkodobé úvěry poskytované klientům. 12

13 Příčiny existence vkladové sedliny mohou být následující: Vlastníci na běžných účtech nečerpají zcela své vklady, obdobně to platí i o vkladech na vkladních knížkách vyplatitelných na požádání Při velkém počtu pohybů na účtech se částečně vyrovnávají platby na účet a platby z účtu. Část dobropisů je směrována k připsání na jiné účty téže banky Vkladní knížky Vkladní knížka je přísně zúčtovatelný tiskopis, v němž jsou vedeny záznamy o úložkách a výběrech peněžních prostředků v bance. Vklady lze provádět s různou mírou návratnosti těchto vkladů: bez výpovědní lhůty nebo s výpovědní lhůtou 1,3,6,9,12 nebo 24 měsíců. V depozitní politice bank převažuje progresivní úročení, což znamená, že čím je delší doba vkladu dočasně volných prostředků, tím vyšší úrokovou sazbu banky poskytují. Na vkladních knížkách nelze provádět bezhotovostní platební styk Termínované vklady Na termínovaný vklad klient ukládá do banky na pevně stanovenou dobu a sjednanou úrokovou sazbu (buď s možností výpovědní lhůty, nebo bez ní) své volné peněžní prostředky. Termínované vklady se zpravidla úročí proměnlivě v závislosti na výši vkladu a v závislosti na době úložky. Přitom platí, že čím delší je doba, na kterou jsou peněžní prostředky ukládány, a jistina vkladu dosahuje určité výše, která je rovněž odstupňována, tím vyšší je úroková sazba vkladu. 13

14 Význam termínovaného vkladu lze charakterizovat z několika hledisek, termínované vklady totiž: Představují důležitou aktivitu bank, jsou vítanou službou klientele (především středním a velkým deponentům). Jsou též střednědobým zdrojem pro financování aktivních bankovních obchodů (především úvěrů) Z hlediska likvidity banky představují relativně bezpečnou kalkulační základnu, zvláště v případě, že převažují vklady bez možnosti předčasné výpovědi. Pro každý vklad otevírá banka zvláštní účet a sjednává s klientem: - výši termínovaného vkladu, - dobu splatnosti, resp. výpovědní lhůtu - úrokovou sazbu Při předčasném vypovězení vkladu se jako sankce obvykle používá snížení úročení vkladu. Existují též termínované vklady s revolvingem, kdy pokud majitel účtu nedá bance nejpozději tři pracovní dny před skončením sjednané doby vkladu jinou písemnou dispozici, banka vklad automaticky prodlouží za stejných podmínek na další, stejně dlouhé období. Jinou dispozicí se rozumí další vklad, výběr části vkladu nebo výběr celého vkladu. Evropské unie a zároveň se účastní veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v Česku 1.2 Úvěrové produkty Poptávka po penězích je poptávkou po volných peněžních prostředcích, které poptávající potřebuje ke svým transakcím, k placení za zboží a služby či k uhrazení svých závazků. Poptávka po penězích se jeví jako poptávka po úvěru. Nabídka peněz, je nabídkou volných peněžních prostředků, nabídkou úvěru. 14

15 Přijímání úvěru je ze strany vypůjčovatele vznikem jeho dluhu, závazku. Ze strany půjčovatele je poskytnutí úvěru vznikem jeho pohledávky za dlužníkem. Vypůjčovatel se stává dlužníkem a půjčovatel se stává věřitelem. Cenou úvěru je úrok. Z postavení dlužníka je úrok cena placená za vypůjčené peněžní prostředky, tedy nákladem úvěru, z hlediska věřitele je úrok cenou přijatou za dočasné předání hodnoty dlužníkovi k dočasnému použití, tedy výnosem. Z makroekonomického hlediska je peněžní úvěr návratným přerozdělením dočasně nebo trvale uvolněných peněžních fondů. Z tohoto pohledu je dluh i úvěr v zásadě totožný jev, totožná transakce, avšak rozdílná z mikroekonomických pozic zúčastněných subjektů. Je to závazek dlužníka zaplatit v určitém budoucím čase, v určitém místě pevnou sumu peněž věřiteli. Peníze v této funkci jsou prostředkem úhrady odložené platby. Bankovní úvěr je časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití. Úvěry se mezi sebou mohou velmi výrazně odlišovat. Zařazení úvěrů do různých skupin pomáhá bankám při posuzování jednotlivých rysů úvěrů, stanovení podmínek jejich poskytování, stanovení úrokových sazeb a v neposlední řadě umožňuje zajistit vhodné krytí a časovou shodu úvěrových zdrojů. Podmínkou poskytnutí úvěru občanovi je doložení pravidelného měsíčního příjmu, řádné splácení již poskytnutých úvěrů od jakéhokoliv bankovního ústavu, případně poskytnutí dostatečného zajištění úvěru. Zpravidla se úvěry člení dle následujících hledisek: Doba splatnosti (časové hledisko): - krátkodobý (do 1 roku) - střednědobý (1-5 let) - dlouhodobý (5 let a více) 15

16 Zajištění úvěru: - nezajištěný - zajištěný a to buď osobním zajištěním (ručitel) nebo reálným zajištěním (zástava věcí movitých nebo nemovitých) Účel úvěru: - spotřební úvěr - provozní úvěr - sezónní úvěr - investiční úvěr - překlenovací úvěr - hypoteční úvěr - importní úvěr - exportní úvěr Metoda čerpání: - jednorázové poskytnutí - variabilní čerpání kontokorentní Měna: - v domácí měně - v cizí měně Právní postavení příjemce úvěru: - soukromá fyzická osoba a domácnost - podnikatelský subjekt (právní a fyzické osoby) - veřejné instituce Druhy poskytovaných úvěrů pro retailovou klientelu: Spotřebitelský úvěr Kontokorentní úvěr Kreditní karta Hypoteční úvěry Úvěry ze stavebního spoření 16

17 1.2.1 Spotřebitelský úvěr Tento úvěr je označován různým způsobem, jako např. malý úvěr, pořizovací úvěr, soukromý úvěr, splátkový úvěr apod. Spotřebitelský úvěr je poskytován a) jako úvěr účelový nutno k čerpání doložit kupní smlouvu či fakturu, kterou banka za klienta uhradí b) jako úvěr neúčelový banka vyplatí půjčené peněžní prostředky bez sledování účelu jejich použití na běžný účet klienta nebo v hotovosti. Tyto úvěry se zpravidla poskytují bez zajištění, případně s ručitelským závazkem či zástavou vkladu a s nutností doložení pravidelného měsíčního příjmu. Splácení úvěru probíhá tzv. anuitním způsobem, to jsou pravidelné měsíční splátky, které jsou ve stejné výši. Tato splátka zahrnuje dvě proměnlivé složky dílčí splátku úvěru a úhradu úroků, která závisí na aktuálním zůstatku. Doba splatnosti je zpravidla od 1 roku do 8 let, dle přání klienta a dle jeho splátkových možností Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr je krátkodobý bankovní úvěr poskytovaný bankou v určité výši, čerpaný dle potřeby v měnícím se rozsahu až do sjednané maximální hranice, přitom probíhá zúčtování došlých a odcházejících plateb společně se zúčtováním úvěru na jednom, bankou vedeném, kontokorentním účtu. Kontokorentní úvěr je tedy poskytován k běžnému účtu klienta. Běžné účty s poskytnutým kontokorentem mohou mít zůstatek v debetu i kreditu. V případě, že kontokorentní účet vykazuje kreditní zůstatek, je klient vůči bance v postavení věřitele, při debetním zůstatku se stává klient dlužníkem a banka věřitelem. 17

18 Možná výše debetního zůstatku je omezena úvěrovým rámcem, který je smluvně stanoven. Zpravidla tento vyčerpaný rámec musí být do 1 roka vyrovnán, poté může klient opět prostředky čerpat. Dlužník čerpá úvěr tak jak to vyžaduje jeho okamžitá potřeba, což je předností kontokorentního úvěru. Znamená to ulehčení při disponování s úvěrem. Čerpání úvěru se přizpůsobuje potřebám financování majitele účtu. Kontokorentní úvěr může být využit zcela, částečně nebo nemusí být využit vůbec a slouží jako finanční rezerva. Účtované úroky z kontokorentního úvěru odrážejí skutečné využití úvěru. Úvěr není splácen pravidelnými měsíčními splátkami, ale došlými úhradami na běžný účet, ke kterému je kontokorentní úvěr zřízen. Podmínky, které musí klient pro vyřízení kontokorentu splnit: Mít veden běžný účet u banky, kterou žádá o kontokorentní účet Na tento účet chodí pravidelný dostatečně vysoký příjem Někdy je vyžadován určitý průměrný zůstatek na účtu Předložit bance doklad totožnosti U vyšších limitů předložit bance doklad o příjmu Výši kontokorentu stanovují banky. Obvykle je to jedno-, dvoj- nebo až trojnásobek měsíčního příjmu žadatele. Úrok kontokorentních úvěrů se počítá z čerpané částky, a to až do doby, než je tato částka zaplacena. Pokud tedy kontokorent nečerpá, žádné úroky bance neplatí Kreditní karta Kreditní karta je na první pohled stejná jako klasická debetní karta. Liší se úvěrovým limitem, který umožňuje platit či vybírat hotovost i v případě, pokud klient nedisponuje dostatečnými prostředky na účtu. Každý nákup je u kreditní karty automaticky na úvěr, kdežto debetní karta je spojena s bankovním účtem. 18

19 Asi největší výhodou kreditních karet je, že na rozdíl od kontokorentu nebo spotřebitelského úvěru, kde se obvykle platí úroky již od prvního dne čerpání, u kreditní karty tomu tak být nemusí. Kreditní karta má tzv. bezúročné období. Bezúročné období nabízí klientovi možnost splatit do určité doby poskytnutý úvěr a neplatit žádné úroky. Pokud tedy klient ví, že třeba v prosinci dostane 13. plat nebo získá finance jiným způsobem, kreditní karta mu umožní pořídit věc třeba ve speciální cenové akci, tedy velmi výhodně, a to i v momentě, kdy zrovna nemá dostatek financí. Maximální bezúročné období se nejčastěji pohybuje mezi 50 a 55 dny, každá banka má přitom jiné podmínky. Pokud se klient rozhodne nesplatit během bezúročného období úvěrované prostředky, musí každý měsíc splatit alespoň určitou část úvěru, zpravidla jednu desetinu. Úroková sazba se pohybuje kolem 2 % p.m., resp. 24 % p.a. (tzn. měsíčně, resp. ročně). Zapomene-li klient úvěr splatit, zaplatí tak více než u kontokorentního úvěru, kde se roční sazba pohybuje mezi 12 a 18 %. Podíváme-li se na členění podle asociace, která kartu vydává, pak mezi nejznámější karetní společnosti patří Eurocard / Mastercard, Maestro a VISA. Dále karty emitují společnosti American Express, Japan Credit Bureau či Diners Club International. Dnes se ke kartě může klient dostat prakticky kdekoli, začínají je nabízet i mobilní operátoři. 19

20 2 Metodologie Ke zpracování této diplomové práce bylo použito mnoho informačních zdrojů jako, odborná literatura, intranetové stránky České spořitelny a internetové stránky České spořitelny, GE Money Bank a Komerční banky. Porovnání jednotlivých produktů vycházelo z takových informací, které by si mohl každý klient opatřit, a to tedy v první řadě prostudováním internetových stránek, případně při nenalezení potřebné informace návštěvou pobočky porovnávané banky. Byla tedy posuzována data, která jsou dostupná všem retailovým klientům. Byly analyzovány tyto produkty: termínované vklady splátkové spotřebitelské úvěry dispoziční úvěrové produkty Pro komparaci jak vkladových tak úvěrových produktů byly zvoleny banky: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a GE Money Bank, a.s. Výběr těchto bank byl záměrný, jsou to bankovní domy, které většinou působí společně v jednom městě a klienti tedy mají na jednom místě možnost výběru z nabídky těchto bank. Místní banka je pro klienta dostupnější. Komerční banka (KB) patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Je součástí mezinárodní skupiny Société Générale (SG) a poskytuje komplexní služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Další společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí specializované služby, mezi které patří penzijní pojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. Služby samotné Komerční banky využívalo v roce 2007 téměř 1,58 milionu zákazníků prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví a také 386 poboček a 661 bankomatů po celé České republice. 20

21 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Téměř pět a půl milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste Group s téměř 17 miliony klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů. Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3 mil. platebních karet, disponuje sítí zhruba 640 poboček a provozuje více než 1100 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry. Společnost GE (General Electric) byla založena před více než sto lety v roce Dnes je GE široce diverzifikovaným koncernem. Významnou součástí finanční divize GE je skupina GE Money. Ta spravuje aktiva ve výši 211 miliard USD a ve více než 50 zemích zaměstnává 60 tisíc lidí. Je předním poskytovatelem finančních služeb pro 130 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních podniků. K produktům a službám, které poskytuje, patří osobní půjčky a podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, refinancování hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing automobilů, ale i poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. Tato diplomová práce se nezabývá analýzou a komparací běžných účtů, stejně tak se nevěnuje úvěrovým produktům, které se poskytují se zástavou nemovitosti, dále se neporovnávají vkladové produkty dceřiných společností jako je stavební spoření, penzijní připojištění a investování do podílových fondů. 21

22 V páté kapitole byla provedena komparace určitých vkladových a úvěrových produktů, vždy na základě konkrétního požadavku klienta. Komparace byla provedena z běžně dostupných informací. Jsou porovnány pouze potřebné parametry důležité pro rozhodnutí, který z produktů je nejvýhodnější. Těmito parametry jsou převážně úrokové sazby, a to jak u depozitních produktů tak u úvěrových produktů, výše poplatků a podmínky získání produktu. Na základě syntézy je zhodnocena jak oblast vkladových produktů, splátkových úvěrových produktů tak i dispozičních úvěrových produktů. Z tohoto shrnutí vyplývají autorova doporučení pro zdokonalení produktové nabídky České spořitelny. 22

23 3 Analýza a komparace vkladových produktů vybraných bank Každá banka nabízí několik různých možností termínovaných účtů s různými podmínkami založení. Nabídka termínovaných účtů je spolu s poskytováním úvěrů hlavním úkolem každého bankovního domu. 3.1 Termínované vklady Komerční banky a.s. V nabídce Komerční banky najdeme Termínovaný účet a Garantovaný vklad, které umožní klientovi zhodnotit jeho volné finanční prostředky Termínovaný účet Jedná se o vkladový účet pro zhodnocení volných prostředků s minimálním rizikem. U KB si klient může otevřít termínovaný účet v korunách, ale také v eurech nebo amerických dolarech. Minimální výše jednorázového vkladu činí Kč, EUR, nebo USD. Peníze může klient na účet uložit na několik dní (7 nebo 14), měsíců (1, 3, 6, 12) nebo let (2, 3, 4, 5). Termínovaný účet je veden buď pro jednorázový vklad, nebo pro vklad s automatickým obnovováním (ten lze sjednat pro vklady na 7 a 14 dní či 1, 3, 6 a 12 měsíců). S účtem může klient samozřejmě disponovat v den splatnosti (u automaticky obnovovaných účtů lze měnit jejich výši vkládat či vybírat). Před dnem splatnosti má možnost provádět předčasné výběry, a to u účtů na 1, 3, 6 či 12 měsíců a na 2, 3 či 4 roky nebo 5 let. Pokud je také majitelem běžného účtu, může rozhodnout o automatickém transferu v den splatnosti termínovaného účtu klient sám určí částku pro převod z běžného účtu na termínovaný. 23

24 Úroková sazba, která je příznivější než u běžných účtů, se stanovuje jako pevná na celou dobu jednorázového vkladu. Sazba se vyhlašuje v Oznámení o úrokových sazbách KB a závisí na měně, délce a výši vkladu. Úroky se připisují v den splatnosti účtu; u účtů na více let se připisují každé 3 měsíce (počítáno od data vkladu). Jestliže je klient majitelem A-konta KB, Expreskonta KB, Perfekt konta, IDEAL konta, konta Gaudeamus, B-konta nebo běžného účtu v rámci Top nabídky a splňujete ještě některé další podmínky, bude mu přiznána bonifikace úrokové sazby, tedy zvýšení roční sazby o 0,2 %. S úroky lze nakládat několika způsoby. Klient je může vybírat v hotovosti nebo převádět na jiný, jím zvolený účet. U účtů do jednoho roku s automatickým obnovováním má navíc možnost úroky ponechat na účtu pro další úročení formou tzv. kapitalizace. Termínované účty s pevnou úrokovou sazbou Splatnost 1. pásmo do ,- Kč 2. pásmo od ,- Kč 3. pásmo od ,- Kč 4. pásmo od ,- Kč 5, pásmo od ,- Kč 7 dní 0,33 % 0,43 % 0,73 % 0,93 % nepoužívá se 14 dní 0,34 % 0,44 % 0,74 % 0,94 % nepoužívá se 1 měsíc 0,39 % 0,49 % 0,79 % 0,99 % nepoužívá se 3 měsíce 1,71 % 1,96 % 2,26 % 2,46 % nepoužívá se 6 měsíců 1,82 % 2,07% 2,37 % 2,57 % nepoužívá se 1 rok 2,25 % 2,50 % 2,80 % 3,00 % nepoužívá se 2 roky 2,10 % 2,20 % 2,30 % 2,40 % 2,60 % 3 roky 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 4 roky 2,30 % 2,40 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % 5 let 2,30 % 2,40 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % Tabulka č. 1 Úrokové sazby termínovaných účtů v KB Zdroj: Platnost k: Garantovaný vklad KB Garantovaný vklad je korunový vkladový účet s roční lhůtou trvání vkladu nabízející garanci úrokové sazby v kombinaci s vysokou likviditou. Již při minimálním vkladu 5000 Kč získá klient atraktivní zhodnocení a zároveň má jistotu, že pokud bude své peníze potřebovat vybrat předčasně, tak budou vložené finanční prostředky vyplaceny zpět bez jakéhokoliv poplatku nebo sankce. 24

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků Shrnutí přehledu služeb a podmínek LBBW Bank CZ a.s. bbřřeezzeenn 22000099 pro členy základních organizací Fyzické osoby IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků - Běžný účet v CZK,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více