Shopping for wine on the Internet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shopping for wine on the Internet"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Shopping for wine on the Internet shopping brick and mortar shop after all like hold label replicate experience inside browser even though same in person buying advantage ability do comparison unbeatable search engine of course cross reference latest review score recommendation delightfully particularly enjoyable bathrobe merchant sell [ 'šopiŋ] [ brik ænd 'mo:tə šop] [ 'a:ftə o:l] [ laik] [ həuld] [ 'leibl] [ 'replikeit] [ ik'spiəriəns] [ in'said] [ 'brauzə] [ 'i:vn ðəu] [ seim] [ in 'pə:sən] [ baiiŋ] [ əd'va:ntidž] [ ə'biliti] [ du kəm'pærisn] [ an'bi:təbl] [ sə:č 'endžin] [ əv ko:s] [ kros 'refərəns] [ 'leitist] [ ri'vju:] [ sko:z] [ rekəmen'deišn] [ di'laitfəli] [ pə'tikjuləli] [ in'džoiəbl] [ 'ba:θrəub] [ 'mə:čənt] [ sel] nakupování kamenný obchod přesto jako držet viněta opakovat zkušenost uvnitř prohlížeč (na webu) i když stejné osobně kupování výhoda schopnost porovnávat bezkonkurenční vyhledávač samozřejmě křížový odkaz nejnovější recenze, posudek dosažený výsledek doporučení nádherně, příjemně obzvlášť, zejména příjemný župan obchodník prodávat

3 via website example benefit both consumer decide created equal certain separate second tier retailer ease price what really counts variety availability choose ranging huge site tiny quirky procure condition allow aficionado search rare obscure item likely ever [ 'vaiə] [ 'websait] [ ig'za:mpəl] [ 'benəfit] [ bəuθ] [ kən'sju:mə] [ di'said] [ kri'eitid] [ 'i:kwəl] [ 'sə:tn] [ 'sepərət] [ 'sekənd tiə] [ 'ri:teilə] [ i:z] [ prais] [ wot 'riəli kaunts] [ və'raiəti] [ ə'veiləbiliti] [ ču:z] [ reindžiŋ] [ hju:dž] [ sait] [ 'taini] [ 'kwə:ki] [ prə'kjuə] [ kən'dišn] [ ə'lau] [ əfišə'na:dəu] [ s:əč] [ reə] [ əb'skjuə] [ 'aitəm] [ 'laikli] [ 'evə] pomocí, přes internetová stránka příklad prospěch, užitek oba spotřebitel, zákazník rozhodnout se stvořen stejně jisté, určité oddělit, odlišit druhá kategorie, úroveň maloobchodník snadnost cena na čem opravdu záleží rozmanitost, různorodost dostupnost vybrat si v rozsahu ohromný webové stránky malé bizarní obstarat, zajistit stav, kvalita umožní milovník, nadšenec vyhledat vzácný málo známý kus, láhev pravděpodobně vůbec někdy, vůbec

4 found truly revolutionise at your disposal whatever vintage bargain price advent dealer forced adjust comparison exercise reasonable amount caution unscrupulous majority legitimate honest percentage dupe unwary buyer research particular prudent measure fairly accomplish search major in question issue [ faund] [ 'tru:li] [ revə'lu:šənaiz] [ æt jo: di'spəuzəl] [ wot'evə] [ 'vintidž] [ 'ba:gən prais] [ 'ædvent] [ 'di:lə] [ fo:st] [ ə'džast] [ kəm'pærisn] [ 'eksəsaiz] [ 'ri:zənəbəl] [ ə'maunt] [ 'ko:šn] [ an'skru:pjuləs] [ mə'džoriti] [ lə'džitəmət] [ 'onəst] [ pə'sentidž] [ dju:p] [ an'weəri] [ 'baiə] [ 'ri:sə:č] [ pə'tikjulə] [ 'pru:dənt] [ 'mežə] [ 'feəli] [ ə'kampliš] [ s:əč] [ 'meidžə] [ 'kwesčn] [ 'išu:] nalezen skutečně, opravdu udělat zásadní změnu budete mít k dispozici jakéhokoliv ročník výhodná koupě, cena příchod, nástup obchodník nuceni upravit porovnání uplatnit, užít rozumné množství obezřetnost, opatrnost bezohledný většina rozumný, obvyklý čestný, poctivý procento oklamat, napálit neopatrný kupující pátrání konkrétní prozíravé, moudré opatření celkem dosáhnout, uskutečnit průzkum hlavní sporný problém

5 past plenty of post complaint warning newsgroup overall provide tremendous opportunity [ pa:st] [ 'plenti əv] [ pəust kəm'pleint] [ 'wo:niŋ] [ 'nju:zgru:p] [ əuvər'o:l] [ prə'vaid] [ tri'mendəs] [ opə'tju:niti] minulost spousta oznámit stížnost, reklamaci varování, upozornění chat, diskusní stránka celkově poskytovat ohromnou příležitost Tato slova jsou k článku: Large Diamonds of the World consistently grow yearn jeweler possessed handful rare collector bidding auction held all over afforded elite exclusively [ kən'sistəntli] [ grəu] [ jə:n] [ 'džu:ələ] [ pə'zesd] [ 'hændful] [ reə] [ kə'lektə] [ 'bidiŋ] [ 'o:kšn] [ held] [ o:l 'əuvə] [ ə'fo:did] [ i'li:t] [ ik'sklu:sivli] stále, neustále získávají toužit, toužebně si přát klenotník vlastněný hrstkou vzácný, unikátní sběratel nabízející dražba, aukce pořádané po celém dovolit si, dopřát si elita, privilegovaná vrstva exkluzivně, výhradně

6 crafted perfection manufacturer care rough stone ideal cut approximately carat internally flawless clarity grade necessarily available range through ages distinguish shape enormous fashionable extremely rare in rich circles notable sale antique oval stellar brilliant whopping huge exceptional [ kra:ftid] [ pə'fekšn] [ mænju'fækčərə] [ keə] [ raf] [ stəun] [ ai'diəl] [ kat] [ ə'proksimətli] [ 'kærət] [ in'tə:nəli] [ 'flo:ləs] [ 'klæriti] [ greid] [ 'nesəsərili] [ ə'veiləbəl] [ reindž] [ θru: eidžis] [ di'stiŋgwiš] [ šeip] [ i'no:məs] [ 'fæšnəbəl] [ ik'stri:mli] [ reə] [ in rič 'sə:kəlz] [ 'nəutəbəl] [ seil] [ æn'ti:k] [ 'əuvəl] [ 'stelə] [ 'briljənt] [ 'wɒpiŋ] [ hju:dž] [ ik'sepšənəl] vytvořen dokonalost výrobce péče hrubý kámen ideální, dokonalý řez přibližně, asi karát, karátový uvnitř dokonalý, bezvadný jasnost, průzračnost jakost, stupeň nezbytně, nutně dostupné, k dispozici řada, škála v průběhu mnoha let rozlišovat, odlišit se tvar nesmírná, obrovská módní, elegantní neobyčejně, nesmírně vzácné v bohatých kruzích význačná, důležitá prodej starožitný oválný hvězdicovitý, stelární briliantový obrovitý, obrovský ohromné výjimečný, neobyčejný

7 fulfill spending get hold exceptional manufacturer growing thriving cream of the crop no wonder celebrated celebrity significant glimpse magnificence royal proposal remark legendary current glory put forward while yesteryear engagement ring tiara pear-shaped pretty marked marriage recent sure keep limelight [ ful'fil] [ 'spendiŋ] [ get həuld] [ ik'sepšnəl] [ mænju'fækčərə] [ grəuiŋ] [ 'θraiviŋ] [ kri:m əv ðə krop] [ nəu 'wandə] [ 'seləbreitid] [ sə'lebriti] [ sig'nifikənt] [ glimps] [ mæg'nifisəns] [ 'roiəl prə'pəuzəl] [ ri'ma:k] [ 'ledžəndəri] [ 'karənt] [ 'glo:ri] [ put 'fo:wəd] [ wail] [ 'jestəjiə] [ in'geidžmənt riŋ] [ ti'a:rə] [ peə šeipt] [ 'priti] [ ma:kt] [ 'mæridž] [ 'ri:snt] [ šuə] [ ki:p] [ 'laimlait] uspokojit, splnit utrácející získat, sehnat výjimečné, neobyčejné výrobce rostoucí úspěšný, prosperující výkvět, elita není divu slavné, oslavované celebrita významný letmý pohled nádhera, velkolepost královská nabídka k sňatku podotknout, připomenout legendární současná, nynější sláva předložit zatímco nedávná minulost snubní prstýnek diadém hruškovitý, ve tvaru hrušky pěkně, hezky připomenul, oslavoval manželství nedávný, současný jistý udržet pozornost, zájem

8 emotion envy admiration awe skyrocket whenever dazzle prestigious occasion seek out taste joy turn around [ i'məušn] [ 'envi] [ ædmə'reišn] [ o:] [ ˈskai rɒkət] [ wen'evə] [ 'dæzəl] [ pre'stidžəs] [ ə'keižən] [ si:k aut] [ teist] [ džoi] [ tə:n ə'raund] veřejnosti emoce závist obdiv úžas prudce stoupnout kdykoli, pokaždé uchvátit, oslnit prestižní, významný příležitost, událost vyhledat, najít zakusit, poznat radost otočit, obrátit Tato slova jsou k článku: Things to do in Malaysia most developed nation progressive blessed natural resources vast rainforest tract [ məust di'veləpt] [ 'neišn] [ prə'gresiv] [ 'blesəd] [ 'næčərəl ] [ va:st] [ 'reinforəst] [ trækt] nejrozvinutější stát, národ moderní, progresivní obdařená, požehnaná přírodní zdroje rozsáhlé, rozlehlé dešťový les plocha, úsek

9 pristine renowned cuisine multicultural tribe coexist peacefully divided landmass diverse coupled heritage unique value intermingle based enjoy constant growth rate unlike same level infrastructure like divided into various administrative zones namely coast incorporate capital comprise include [ 'pristi:n] [ ri'naund] [ kwi'zi:n] [ malti'kalčərəl] [ traib] [ kəuig'zist] [ 'pi:sfəli] [ di'vaidid] [ 'lændmæs] [ dai'və:s] [ 'kapəld] [ 'heritidž] [ ju:'ni:k] [ 'vælju:] [ intə'miŋgəl] [ beist] [ in'džoi] [ 'konstənt] [ grəuθ reit] [ an'laik] [ seim] [ 'levl] [ 'infrə strakčə] [ laik] [ di'vaidid intu] [ 'veəriəs] [ əd'ministrətiv] [ zəuns] [ 'neimli] [ kəust] [ in'ko:pəreit] [ 'kæpitl] [ kəm'praiz] [ in'klu:d] naprosto čisté, nedotčené uznávaná, proslulé kuchyně mnohonárodnostní kmen žít vedle sebe pokojně, v míru rozdělená pevnina různorodá spojena, propojena dědictví, odkaz jedinečný, unikátní hodnota, důležitost promísit se, promíchat se založena, vycházející těší se z, užívá si neustálý růst na rozdíl od stejnou, shodnou úroveň infrastruktura jako rozdělena na různé administrativní, správní zóna, pásmo jmenovitě, a to pobřeží obsahovat, zahrnovat hlavní město skládat se, tvořit obsahovat, zahrnovat

10 renowned scuba diving nature hiking wildlife photography aboriginal get lost wilderness rainforest endangered species famous monument importance archipelago mangrove influence retain charm hospitality throughout diverse memory revered shrine outside dedicated located inside limestone surrounded thick foliage dynamic [ ri'naund] [ 'sku:bə daiviŋ] [ 'neičə 'haikiŋ] [ 'waildlaif fə'togrəfi] [ æbə'ridžinəl] [ get lost] [ 'wildənəs] [ 'reinforəst] [ in'deindžəd 'spi:š:z] [ 'feiməs] [ 'monjumənt] [ im'po:təns] [ a:ki'peləgəu] [ 'mæŋgrəuv] [ 'influəns] [ ri'tein] [ ča:m] [ hospi'tæliti] [ θru:'aut] [ dai'və:s] [ 'meməri] [ ri'viəd] [ šrain] [ aut'said] [ 'dedikeitid] [ ləu'keitid] [ in'said] [ 'laimstəun] [ sə'raundid] [ θik 'fəuli:dž] [ dai'næmik] proslulý, pověstný sportovní potápění pěší turistika fotografovat divokou zvěř původní obyvatel ztratit se pustina, divočina dešťový les ohrožený druh známé, proslulé pamětihodnost, národní památka význam, důležitost souostroví mangrovník vliv udržovat, zachovat si půvab, kouzlo pohostinnost po celé, ve všech částech různorodá vzpomínka uctívaná, vážená svatyně mimo věnovaná, zasvěcená nacházející se, umístěný uvnitř vápenec, vápencový obklopený hustá zeleň dynamické

11 World Heritage ruler including contribute known stilts entire float admire quaint region renowned firefly colony blinking resemble flashing iconic destination enough balance innovation driving diverse article provided best deal honeymoon [ wə:ld 'heritidž] [ 'ru:lə] [ in'klu:diŋ] [ kən'tribju:t] [ nəun] [ stilts] [ in'taiə] [ 'fləut] [ əd'maiə] [ kweint] [ 'ri:džn] [ ri'naund] [ 'faiəflai] [ 'koləni] [ 'bliŋkiŋ] [ ri'zembl] [ flæš] [ 'aikonik] [ desti'neišən] [ i'naf] [ 'bæləns] [ inə'veišn] [ 'draiviŋ] [ dai'və:s] [ 'a:tikəl] [ prə'vaidid] [ best di:l] [ 'hanimu:n] světové dědictví vládce, panovník zahrnující, včetně přispívat, přispět známý kůly, chůdy celá plavat, vznášet se obdivovat malebné, starobylé region, oblast proslulý, známý světluška kolonie světélkující podobat se zářící věhlasný, symbolický destinace, místo určení dost, stačit rovnováha inovace, modernizace pohánějící různorodý článek poskytnutý nejlepší nabídka svatební cesta, líbánky

12 Tato slova jsou k článku: Artificial Plants in Your Home Decor artificial plant decor redecorate try space look pros and cons foliage carefully purchasing find out choose live plant first and foremost. maintenance involved require bit more keep look best watering a few times depending on climate pruning chore healthy vibrant unless you have green thumb start to brown [ a:ti'fišl pla:nt] [ 'deiko:] [ ri:'dekəreit] [ trai] [ speis] [ luk] [ prəus ænd kons] [ 'fəuli:dž] [ 'keəfəli] [ 'pə:čəsiŋ] [ faind aut] [ ču:z] [ laiv pla:nt] [ fə:st ænd 'fo:məust] [ 'meintənəns] [ in'volvd] [ ri'kwaiə] [ bit mo:] [ ki:p] [ luk best] [ 'wo:təriŋ] [ ə fju: taimz] [ di'pendiŋ on] [ 'klaimət] [ pru:niŋ] [ čo:] [ 'helθi] [ 'vaibrənt] [ an'les ju hæv] [ gri:n θam] [ sta:t tə braun] umělé rostliny výzdoba vymalovat, vytapetovat zkusit, zkoušet prostor, místo vzhled pro a proti zeleň pečlivě, důkladně nákup zjistit vybrat živá rostlina na prvním místě péče, údržba potřebná vyžadovat trochu více udržet vypadat nejlépe zalévání několikrát v závislosti na, podle podnebí prořezávání práce, povinnost zdravé plné života pokud, když nemáte zahradnické dovednosti začít hnědnout

13 die fertilizing soil treatment deal with pet keep out planter climb leaves unhealthy be aware danger mold spore moist dirt causing triggering allergy for adult alike overwatering major costly damage carpet flooring stain hardwood floor certain seasonal shed leaves blooming [ dai] [ 'fə:tilaiziŋ] [ soil] [ 'tri:tmənt] [ di:l wið] [ pet] [ ki:p aut] [ 'pla:ntə] [ klaim] [ li:vz] [ an'helθi] [ bi: ə'weə] [ 'deindžə] [ məuld] [ spo:] [ moist də:t] [ ko:ziŋ] [ 'trigəriŋ] [ 'ælədži] [ fo: ə'dalt ə'laik] [ 'əuvə 'wo:təriŋ] [ 'meidžə] [ 'kostli] [ 'dæmidž] [ 'ka:pət] [ 'flo:riŋ] [ stein] [ 'ha:dwud flo:] [ 'sə:tn] [ 'si:zənəl] [ šed li:vz] [ 'blu:miŋ] uvadnout hnojení zemina, půda starání se zabývat se domácí zvíře udržet mimo, zabránit květináč vyšplhat, lézt listí nezdravé, škodlivé uvědomovat si riziko plíseň buňka vlhká zemina způsobující vyvolávající alergie podobně, stejně pro dospělé nadměrné zalévání hlavní drahé poškození koberec podlahová krytina skvrna podlahovina z tvrdého dřeva určité sezónní shazovat listí kvetoucí

14 bare rest clean-up happen be set on keep in mind make choice maintenance much less however assess be right fan out natural local shop oblige downfall plastic parts scream higher end decorator find tend real wood trunk along with element realistic look of course examine close enough fake from a few feet back [ beə] [ rest] [ 'kli:nap] [ 'hæpən] [ bi: set on] [ ki:p in maind] [ meik čois] [ 'meintənəns] [ mač les] [ hau'evə] [ ə'ses] [ bi: rait] [ fæn aut] [ 'næčərəl] [ 'ləukəl šop] [ ə'blaidž] [ 'daunfo:l] [ 'plæstik pa:ts] [ skri:m] [ haiə end] [ 'dekəreitə] [ faind] [ tend] [ riəl wud traŋk] [ ə'loŋ wið] [ 'eləmənt] [ riə'listik luk] [ əv ko:s] [ ig'zæmin] [ kləuz i'naf] [ feik] [ frəm ə fju: fi:t bæk] holé zbytek úklid stát se pustit se pamatovat si, mít na mysli vybrat si péče, práce mnohem menší avšak posoudit být správný rozvinout, rozevřít přirozeně, přirozený místní obchod vyhovět, vyjít vstříc nepříjemnost, potíže umělohmotné části křičet renomovaný dekoratér, bytový architekt zjistit tendence skutečný dřevěný kmen spolu s prvek opravdový, reálný vzhled samozřejmě prohlédnout si dostatečně zblízka napodobenina ze vzdálenosti několika stop

15 dust area determine maintain silks spray on and let dry treatment ridding foliage micro (thin) coat of silicone luster back inhibit forming future once do the trick in place towards rather because of issue health risk keep in head options differences choose be sure right fit [ dast] [ 'eəriə] [ di'tə:min] [ mein'tein] [ silks] [ sprei on ænd let drai] [ 'tri:tmənt] [ ridiŋ] [ 'fəuli:dž] [ 'maikrəu θin kəut əv 'silikəun] [ 'lastə] [ bæk] [ in'hibit] [ fo:miŋ] [ 'fju:čə] [ wans] [ du ðə trik] [ in pleis] [ tə'wo:dz] [ 'ra:ðə] [ 'bi'koz əv] [ 'išu:z] [ helθ risk] [ ki:p in hed] [ 'opšənz] [ 'difrənsiz] [ ču:z] [ bi: šuə] [ rait fit] prach prostor, oblast určit, určovat pečovat, udržovat hedvábné rostliny nastříkat a nechat uschnout ošetření, pečování odstranění, zbavení se listí, listoví mikro (tenká) vrstva silikonu lesk zpět, nazpět zabránit tvoření, vznik budoucnost jednou splnit účel na místě směrem k spíše, raději kvůli otázka, problém zdravotní riziko pamatujte si možnosti, alternativy odlišnosti vybrat, zvolit ujistěte se to co se vám hodí, správná věc

16 Tato slova jsou k článku: Top 10 Eating Healthy Tips for 2012 eating healthy just fad hippie granola practice direction carefully choosing impact aspect social interaction overall well-being however mean carrot stick finding way enjoy wholesome ingredient deprive flavor enjoyment be on a diet while truth summation [ i:tiŋ] [ 'helθi] [ džast] [ fæd] [ 'hipi] [ grə'nəulə] [ 'præktis] [ di'rekšn] [ 'keəfəli] [ ču:ziŋ] [ 'impækt] [ 'æspekt] [ 'səušl] [ intər'ækšn] [ əuvər'o:l welbi:iŋ] [ hau'evə] [ mi:n] [ 'kærət stik] [ 'faindiŋ wei] [ in'džoi] [ 'həulsəm] [ in'gri:diənt] [ di'praiv] [ 'fleivə] [ in'džoimənt] [ bi: on ə 'daiət] [ wail] [ tru:θ] [ sə'meišn] stravování zdravě pouze, jen móda, módní hippie obiloviny s rozinkami a ořechy provádět dohled, vedení pečlivě vybírání, výběr vliv, dopad stránka společenské interakce, vzájemné působení celková duševní pohoda avšak, ale znamenat kousek mrkve nalezení, nají způsob mít radost, vychutnat zdravé ingredience připravit se o chuť potěšení držet dietu zatímco, když pravda souhrn

17 improve permanent temporary fleeting whether curiosity available recipe inherent limitation low fat change examine habit try eliminate reduce take-out food snack immediately identify pantry contribute complete nutritious reason chips unhealthy purposefully rather than consume convenience item less [ im'pru:v] [ 'pə:mənənt] [ 'tempərəri] [ 'fli:tiŋ] [ 'weðə] [ kjuəri'ositi] [ ə'veiləbəl] [ 'resəpi] [ in'herənt] [ limi'teišn] [ ləu fæt] [ čeindž] [ ig'zæmin] [ 'hæbit] [ trai] [ i'limineit] [ ri'dju:s] [ 'teik aut fu:d] [ snæk] [ i'mi:diətli] [ ai'dentifai] [ 'pæntri] [ kən'tribju:t] [ kəm'pli:t] [ nju:'trišəs] [ 'ri:zn] [ čips] [ an'helθi] [ 'pə:pəsfəli] [ 'ra:ðə ðæn] [ kən'sju:m] [ kən'vi:niəns 'aitəm] [ les] zlepšit trvalé přechodné pomíjivé jestli, zdali zvědavost, zvídavost k dispozici recept vlastní omezení nízkotučné změna přezkoumat, zkontrolovat zvyk, návyk snažte se odstranit omezit jídlo sebou svačina okamžitě, ihned rozpoznat, identifikovat spižírna přispívat, přispět úplné výživné důvod brambůrky nezdravé odhodlaně, cílevědomě spíše než konzumovat polotovar méně

18 concentrate fuel guessing appealing lack confidence hate asparagus consistently obvious local grocer recommend master basic sauté procedure repeat over and over create endless number inspiration desire be sure keep healthy steam boiling cook out nutrient substitute protein beans instead pasta taste bud [ 'konsəntreit] [ 'fju:əl] [ gesiŋ] [ ə'pi:liŋ] [ læk] [ 'konfidəns] [ heit] [ ə'spærəgəs] [ kən'sistənti] [ 'obviəs] [ 'ləukəl 'grəusə] [ rekə'mend] [ 'ma:stə] [ 'beisik] [ 'səutei] [ prə'si:džə] [ ri'pi:t] [ 'əuvə ænd 'əuvə] [ kri'eit] [ 'endləs 'nambə] [ inspi'reišn] [ di'zaiə] [ bi: šuə] [ ki:p 'helθi] [ 'sti:m] [ 'boiliŋ] [ kuk aut] [ 'nju:triənt] [ 'sabstitju:t] [ 'prəuti:n] [ bi:nz] [ in'sted] [ 'pæstə] [ teist bad] soustředit se palivo, pohonná látka dohad, pouhé hádání přitažlivé nedostatek sebedůvěra, sebejistota nenávidět, nesnášet chřest stále, trvale zřejmé, jasné místní potraviny doporučit osvojit si, ovládnout základní rychle opéci, osmažit postup opakovat stále znovu vytvořte nekonečné množství nápad, zdroj inspirace touha ujistěte se udržet ve zdraví pára vařící, vaření vyvařit živná látka nahradit protein, bílkovina fazole namísto, místo těstoviny chuťový pohárek

19 seasonings correctly add unique over-season herbs and spices save badly skillful highlight natural endless variety worldwide outlook consider then seek out even greater overall [ 'si:zəniŋz] [ kə'rektli] [ æd] [ ju:'ni:k] [ 'əuvə 'si:zən] [ hə:bz ænd spaisiz] [ seiv] [ 'bædli] [ 'skilfəl] [ 'hailait] [ 'næčərəl] [ 'endləs] [ və'raiəti] [ wə:ld'waid] [ 'autluk] [ kən'sidə] [ ðen] [ si:k aut] [ 'i:vən greitə] [ əuvər'o:l] koření, ochucovací prostředek správně přidat jedinečné, unikátní příliš ochutit bylinky a koření zachránit špatně zručné, dovedné vyzdvihnout přirozený nekonečný rozmanitost, různost celosvětové, univerzální názor, postoj zvažte potom, pak najděte, vyhledejte dokonce větší souhrnná, celková

Shopping for wine on the Internet

Shopping for wine on the Internet VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Shopping for wine on the Internet shopping brick and mortar shop after all like hold label replicate experience inside browser even though same in person buying advantage

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Ways to Make Money with Digital Photography

Ways to Make Money with Digital Photography VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ways to Make Money with Digital Photography ways make money both and knowing make decisions than may media project image difficult occupy fun and harmless besides bring

Více

What do you know about Vodka?

What do you know about Vodka? VOCABULARY What do you know about Vodka? hang out get together share create memories flavored mean choice option regional touch brand to choose from try find especially tricky depend upon taste may on

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-08 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Smoking is a bad habit of more than one billion

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH

SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH SEMESTER 6 Time and time management Based on Business Vocabulary in Use Intermediate, Bill Mascull YouTube Videos Please use the book and the CD-ROM included

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) The colours of food Stručná anotace S pomocí krátkých filmových ukázek a krátkého textu se žáci seznámí se slovní

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Skripta k poslechovému kurzu

Skripta k poslechovému kurzu 2016 Skripta k poslechovému kurzu 1.1.2016 Obsah Slovíčka pro pokročilé_blok 01_ lekce 01_slovní zásoba_poslouchejte!... 4 Slovíčka pro pokročilé_blok 01_ lekce 02_slovní zásoba_přeložte!... 6 Slovíčka

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19. Klíčová slova: 19. Key words: glasses, tube, wine cooler, decanter, wine-tasting, cork stopper, wine temperature, ordering, presentation, opening of wine, pouring of wine, topping of wine Text: Service

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-03 The favourite vegetable The first potatoes came to England from Chile in 1586 and this new vegetable soon

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping boutique paradise witnessed unexpected growth few exclusive gear increased tremendously major role significant

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý. Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací

Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý. Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací VY_22_INOVACE_AJA2_10_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM PETR ŠLAJCHRT Account Manager, Customer Engagement & Commerce MARTIN DUDEK PreSales Consultant, Customer Engagement & Commerce

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_3660CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Swingový soubor: digitální hudební archiv

Swingový soubor: digitální hudební archiv Swingový soubor: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Dvořák, Milan Jazzová etuda č. 2 Pavla 2:09 2 Ellington, Duke Caravana 4:02 3 Vlasov, Antoly Steps Pavla 4:07 4 Strayhorn,

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ]

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ] English in Mind Starter () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce (Unit 3 a 14) - 96 slovíček (rozsah všech 16 lekcí - 970 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

Who Cares What Your IQ Is?

Who Cares What Your IQ Is? VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Who Cares What Your IQ Is? who cares brain power scores improve define intelligence quotient ratio mental age chronological age expressed multiplied basically average

Více

Vacations in Manhattan

Vacations in Manhattan VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Vacations in Manhattan vacation synonymous in his lifetime network neighborhood intimidating guidance borough familiarize yourself outdoors accordingly discover art-deco

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: Italy, Italian, cuisine, pizza, pasta, typical Italian ingredients

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: Italy, Italian, cuisine, pizza, pasta, typical Italian ingredients Klíčová slova: 1. Keywords: Italy, Italian, cuisine, pizza, pasta, typical Italian ingredients Text: 1. The Italian cuisine The Italian cuisine belongs to the most popular world cuisines. It is full of

Více

Experience The Best Rafting Holidays In The World

Experience The Best Rafting Holidays In The World VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Experience The Best Rafting Holidays In The World experience rafting planning white water getaway journey find stress just rhythm destination rush excitement adventure

Více

Experience The Best Rafting Holidays In The World

Experience The Best Rafting Holidays In The World VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Experience The Best Rafting Holidays In The World experience rafting planning white water getaway journey find stress just rhythm destination rush excitement adventure

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_190 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

16.13 Fashion. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Michaela Orságová. Název šablony Název DUMu

16.13 Fashion. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Michaela Orságová. Název šablony Název DUMu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Michaela Orságová III/2

Více

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Unit 4 part D - translation practice 1. Dnes dělám drobenkový jablečný koláč jako náš dezert. Je lahodný. Recept jsme se naučili ve škole. I'm making apple

Více

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the municipalities Howto protectsoil? Legislative approach

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více