Shopping for wine on the Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shopping for wine on the Internet"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Shopping for wine on the Internet shopping brick and mortar shop after all like hold label replicate experience inside browser even though same in person buying advantage ability do comparison unbeatable search engine of course cross reference latest review score recommendation delightfully particularly enjoyable bathrobe merchant sell [ 'šopiŋ] [ brik ænd 'mo:tə šop] [ 'a:ftə o:l] [ laik] [ həuld] [ 'leibl] [ 'replikeit] [ ik'spiəriəns] [ in'said] [ 'brauzə] [ 'i:vn ðəu] [ seim] [ in 'pə:sən] [ baiiŋ] [ əd'va:ntidž] [ ə'biliti] [ du kəm'pærisn] [ an'bi:təbl] [ sə:č 'endžin] [ əv ko:s] [ kros 'refərəns] [ 'leitist] [ ri'vju:] [ sko:z] [ rekəmen'deišn] [ di'laitfəli] [ pə'tikjuləli] [ in'džoiəbl] [ 'ba:θrəub] [ 'mə:čənt] [ sel] nakupování kamenný obchod přesto jako držet viněta opakovat zkušenost uvnitř prohlížeč (na webu) i když stejné osobně kupování výhoda schopnost porovnávat bezkonkurenční vyhledávač samozřejmě křížový odkaz nejnovější recenze, posudek dosažený výsledek doporučení nádherně, příjemně obzvlášť, zejména příjemný župan obchodník prodávat

3 via website example benefit both consumer decide created equal certain separate second tier retailer ease price what really counts variety availability choose ranging huge site tiny quirky procure condition allow aficionado search rare obscure item likely ever [ 'vaiə] [ 'websait] [ ig'za:mpəl] [ 'benəfit] [ bəuθ] [ kən'sju:mə] [ di'said] [ kri'eitid] [ 'i:kwəl] [ 'sə:tn] [ 'sepərət] [ 'sekənd tiə] [ 'ri:teilə] [ i:z] [ prais] [ wot 'riəli kaunts] [ və'raiəti] [ ə'veiləbiliti] [ ču:z] [ reindžiŋ] [ hju:dž] [ sait] [ 'taini] [ 'kwə:ki] [ prə'kjuə] [ kən'dišn] [ ə'lau] [ əfišə'na:dəu] [ s:əč] [ reə] [ əb'skjuə] [ 'aitəm] [ 'laikli] [ 'evə] pomocí, přes internetová stránka příklad prospěch, užitek oba spotřebitel, zákazník rozhodnout se stvořen stejně jisté, určité oddělit, odlišit druhá kategorie, úroveň maloobchodník snadnost cena na čem opravdu záleží rozmanitost, různorodost dostupnost vybrat si v rozsahu ohromný webové stránky malé bizarní obstarat, zajistit stav, kvalita umožní milovník, nadšenec vyhledat vzácný málo známý kus, láhev pravděpodobně vůbec někdy, vůbec

4 found truly revolutionise at your disposal whatever vintage bargain price advent dealer forced adjust comparison exercise reasonable amount caution unscrupulous majority legitimate honest percentage dupe unwary buyer research particular prudent measure fairly accomplish search major in question issue [ faund] [ 'tru:li] [ revə'lu:šənaiz] [ æt jo: di'spəuzəl] [ wot'evə] [ 'vintidž] [ 'ba:gən prais] [ 'ædvent] [ 'di:lə] [ fo:st] [ ə'džast] [ kəm'pærisn] [ 'eksəsaiz] [ 'ri:zənəbəl] [ ə'maunt] [ 'ko:šn] [ an'skru:pjuləs] [ mə'džoriti] [ lə'džitəmət] [ 'onəst] [ pə'sentidž] [ dju:p] [ an'weəri] [ 'baiə] [ 'ri:sə:č] [ pə'tikjulə] [ 'pru:dənt] [ 'mežə] [ 'feəli] [ ə'kampliš] [ s:əč] [ 'meidžə] [ 'kwesčn] [ 'išu:] nalezen skutečně, opravdu udělat zásadní změnu budete mít k dispozici jakéhokoliv ročník výhodná koupě, cena příchod, nástup obchodník nuceni upravit porovnání uplatnit, užít rozumné množství obezřetnost, opatrnost bezohledný většina rozumný, obvyklý čestný, poctivý procento oklamat, napálit neopatrný kupující pátrání konkrétní prozíravé, moudré opatření celkem dosáhnout, uskutečnit průzkum hlavní sporný problém

5 past plenty of post complaint warning newsgroup overall provide tremendous opportunity [ pa:st] [ 'plenti əv] [ pəust kəm'pleint] [ 'wo:niŋ] [ 'nju:zgru:p] [ əuvər'o:l] [ prə'vaid] [ tri'mendəs] [ opə'tju:niti] minulost spousta oznámit stížnost, reklamaci varování, upozornění chat, diskusní stránka celkově poskytovat ohromnou příležitost Tato slova jsou k článku: Large Diamonds of the World consistently grow yearn jeweler possessed handful rare collector bidding auction held all over afforded elite exclusively [ kən'sistəntli] [ grəu] [ jə:n] [ 'džu:ələ] [ pə'zesd] [ 'hændful] [ reə] [ kə'lektə] [ 'bidiŋ] [ 'o:kšn] [ held] [ o:l 'əuvə] [ ə'fo:did] [ i'li:t] [ ik'sklu:sivli] stále, neustále získávají toužit, toužebně si přát klenotník vlastněný hrstkou vzácný, unikátní sběratel nabízející dražba, aukce pořádané po celém dovolit si, dopřát si elita, privilegovaná vrstva exkluzivně, výhradně

6 crafted perfection manufacturer care rough stone ideal cut approximately carat internally flawless clarity grade necessarily available range through ages distinguish shape enormous fashionable extremely rare in rich circles notable sale antique oval stellar brilliant whopping huge exceptional [ kra:ftid] [ pə'fekšn] [ mænju'fækčərə] [ keə] [ raf] [ stəun] [ ai'diəl] [ kat] [ ə'proksimətli] [ 'kærət] [ in'tə:nəli] [ 'flo:ləs] [ 'klæriti] [ greid] [ 'nesəsərili] [ ə'veiləbəl] [ reindž] [ θru: eidžis] [ di'stiŋgwiš] [ šeip] [ i'no:məs] [ 'fæšnəbəl] [ ik'stri:mli] [ reə] [ in rič 'sə:kəlz] [ 'nəutəbəl] [ seil] [ æn'ti:k] [ 'əuvəl] [ 'stelə] [ 'briljənt] [ 'wɒpiŋ] [ hju:dž] [ ik'sepšənəl] vytvořen dokonalost výrobce péče hrubý kámen ideální, dokonalý řez přibližně, asi karát, karátový uvnitř dokonalý, bezvadný jasnost, průzračnost jakost, stupeň nezbytně, nutně dostupné, k dispozici řada, škála v průběhu mnoha let rozlišovat, odlišit se tvar nesmírná, obrovská módní, elegantní neobyčejně, nesmírně vzácné v bohatých kruzích význačná, důležitá prodej starožitný oválný hvězdicovitý, stelární briliantový obrovitý, obrovský ohromné výjimečný, neobyčejný

7 fulfill spending get hold exceptional manufacturer growing thriving cream of the crop no wonder celebrated celebrity significant glimpse magnificence royal proposal remark legendary current glory put forward while yesteryear engagement ring tiara pear-shaped pretty marked marriage recent sure keep limelight [ ful'fil] [ 'spendiŋ] [ get həuld] [ ik'sepšnəl] [ mænju'fækčərə] [ grəuiŋ] [ 'θraiviŋ] [ kri:m əv ðə krop] [ nəu 'wandə] [ 'seləbreitid] [ sə'lebriti] [ sig'nifikənt] [ glimps] [ mæg'nifisəns] [ 'roiəl prə'pəuzəl] [ ri'ma:k] [ 'ledžəndəri] [ 'karənt] [ 'glo:ri] [ put 'fo:wəd] [ wail] [ 'jestəjiə] [ in'geidžmənt riŋ] [ ti'a:rə] [ peə šeipt] [ 'priti] [ ma:kt] [ 'mæridž] [ 'ri:snt] [ šuə] [ ki:p] [ 'laimlait] uspokojit, splnit utrácející získat, sehnat výjimečné, neobyčejné výrobce rostoucí úspěšný, prosperující výkvět, elita není divu slavné, oslavované celebrita významný letmý pohled nádhera, velkolepost královská nabídka k sňatku podotknout, připomenout legendární současná, nynější sláva předložit zatímco nedávná minulost snubní prstýnek diadém hruškovitý, ve tvaru hrušky pěkně, hezky připomenul, oslavoval manželství nedávný, současný jistý udržet pozornost, zájem

8 emotion envy admiration awe skyrocket whenever dazzle prestigious occasion seek out taste joy turn around [ i'məušn] [ 'envi] [ ædmə'reišn] [ o:] [ ˈskai rɒkət] [ wen'evə] [ 'dæzəl] [ pre'stidžəs] [ ə'keižən] [ si:k aut] [ teist] [ džoi] [ tə:n ə'raund] veřejnosti emoce závist obdiv úžas prudce stoupnout kdykoli, pokaždé uchvátit, oslnit prestižní, významný příležitost, událost vyhledat, najít zakusit, poznat radost otočit, obrátit Tato slova jsou k článku: Things to do in Malaysia most developed nation progressive blessed natural resources vast rainforest tract [ məust di'veləpt] [ 'neišn] [ prə'gresiv] [ 'blesəd] [ 'næčərəl ] [ va:st] [ 'reinforəst] [ trækt] nejrozvinutější stát, národ moderní, progresivní obdařená, požehnaná přírodní zdroje rozsáhlé, rozlehlé dešťový les plocha, úsek

9 pristine renowned cuisine multicultural tribe coexist peacefully divided landmass diverse coupled heritage unique value intermingle based enjoy constant growth rate unlike same level infrastructure like divided into various administrative zones namely coast incorporate capital comprise include [ 'pristi:n] [ ri'naund] [ kwi'zi:n] [ malti'kalčərəl] [ traib] [ kəuig'zist] [ 'pi:sfəli] [ di'vaidid] [ 'lændmæs] [ dai'və:s] [ 'kapəld] [ 'heritidž] [ ju:'ni:k] [ 'vælju:] [ intə'miŋgəl] [ beist] [ in'džoi] [ 'konstənt] [ grəuθ reit] [ an'laik] [ seim] [ 'levl] [ 'infrə strakčə] [ laik] [ di'vaidid intu] [ 'veəriəs] [ əd'ministrətiv] [ zəuns] [ 'neimli] [ kəust] [ in'ko:pəreit] [ 'kæpitl] [ kəm'praiz] [ in'klu:d] naprosto čisté, nedotčené uznávaná, proslulé kuchyně mnohonárodnostní kmen žít vedle sebe pokojně, v míru rozdělená pevnina různorodá spojena, propojena dědictví, odkaz jedinečný, unikátní hodnota, důležitost promísit se, promíchat se založena, vycházející těší se z, užívá si neustálý růst na rozdíl od stejnou, shodnou úroveň infrastruktura jako rozdělena na různé administrativní, správní zóna, pásmo jmenovitě, a to pobřeží obsahovat, zahrnovat hlavní město skládat se, tvořit obsahovat, zahrnovat

10 renowned scuba diving nature hiking wildlife photography aboriginal get lost wilderness rainforest endangered species famous monument importance archipelago mangrove influence retain charm hospitality throughout diverse memory revered shrine outside dedicated located inside limestone surrounded thick foliage dynamic [ ri'naund] [ 'sku:bə daiviŋ] [ 'neičə 'haikiŋ] [ 'waildlaif fə'togrəfi] [ æbə'ridžinəl] [ get lost] [ 'wildənəs] [ 'reinforəst] [ in'deindžəd 'spi:š:z] [ 'feiməs] [ 'monjumənt] [ im'po:təns] [ a:ki'peləgəu] [ 'mæŋgrəuv] [ 'influəns] [ ri'tein] [ ča:m] [ hospi'tæliti] [ θru:'aut] [ dai'və:s] [ 'meməri] [ ri'viəd] [ šrain] [ aut'said] [ 'dedikeitid] [ ləu'keitid] [ in'said] [ 'laimstəun] [ sə'raundid] [ θik 'fəuli:dž] [ dai'næmik] proslulý, pověstný sportovní potápění pěší turistika fotografovat divokou zvěř původní obyvatel ztratit se pustina, divočina dešťový les ohrožený druh známé, proslulé pamětihodnost, národní památka význam, důležitost souostroví mangrovník vliv udržovat, zachovat si půvab, kouzlo pohostinnost po celé, ve všech částech různorodá vzpomínka uctívaná, vážená svatyně mimo věnovaná, zasvěcená nacházející se, umístěný uvnitř vápenec, vápencový obklopený hustá zeleň dynamické

11 World Heritage ruler including contribute known stilts entire float admire quaint region renowned firefly colony blinking resemble flashing iconic destination enough balance innovation driving diverse article provided best deal honeymoon [ wə:ld 'heritidž] [ 'ru:lə] [ in'klu:diŋ] [ kən'tribju:t] [ nəun] [ stilts] [ in'taiə] [ 'fləut] [ əd'maiə] [ kweint] [ 'ri:džn] [ ri'naund] [ 'faiəflai] [ 'koləni] [ 'bliŋkiŋ] [ ri'zembl] [ flæš] [ 'aikonik] [ desti'neišən] [ i'naf] [ 'bæləns] [ inə'veišn] [ 'draiviŋ] [ dai'və:s] [ 'a:tikəl] [ prə'vaidid] [ best di:l] [ 'hanimu:n] světové dědictví vládce, panovník zahrnující, včetně přispívat, přispět známý kůly, chůdy celá plavat, vznášet se obdivovat malebné, starobylé region, oblast proslulý, známý světluška kolonie světélkující podobat se zářící věhlasný, symbolický destinace, místo určení dost, stačit rovnováha inovace, modernizace pohánějící různorodý článek poskytnutý nejlepší nabídka svatební cesta, líbánky

12 Tato slova jsou k článku: Artificial Plants in Your Home Decor artificial plant decor redecorate try space look pros and cons foliage carefully purchasing find out choose live plant first and foremost. maintenance involved require bit more keep look best watering a few times depending on climate pruning chore healthy vibrant unless you have green thumb start to brown [ a:ti'fišl pla:nt] [ 'deiko:] [ ri:'dekəreit] [ trai] [ speis] [ luk] [ prəus ænd kons] [ 'fəuli:dž] [ 'keəfəli] [ 'pə:čəsiŋ] [ faind aut] [ ču:z] [ laiv pla:nt] [ fə:st ænd 'fo:məust] [ 'meintənəns] [ in'volvd] [ ri'kwaiə] [ bit mo:] [ ki:p] [ luk best] [ 'wo:təriŋ] [ ə fju: taimz] [ di'pendiŋ on] [ 'klaimət] [ pru:niŋ] [ čo:] [ 'helθi] [ 'vaibrənt] [ an'les ju hæv] [ gri:n θam] [ sta:t tə braun] umělé rostliny výzdoba vymalovat, vytapetovat zkusit, zkoušet prostor, místo vzhled pro a proti zeleň pečlivě, důkladně nákup zjistit vybrat živá rostlina na prvním místě péče, údržba potřebná vyžadovat trochu více udržet vypadat nejlépe zalévání několikrát v závislosti na, podle podnebí prořezávání práce, povinnost zdravé plné života pokud, když nemáte zahradnické dovednosti začít hnědnout

13 die fertilizing soil treatment deal with pet keep out planter climb leaves unhealthy be aware danger mold spore moist dirt causing triggering allergy for adult alike overwatering major costly damage carpet flooring stain hardwood floor certain seasonal shed leaves blooming [ dai] [ 'fə:tilaiziŋ] [ soil] [ 'tri:tmənt] [ di:l wið] [ pet] [ ki:p aut] [ 'pla:ntə] [ klaim] [ li:vz] [ an'helθi] [ bi: ə'weə] [ 'deindžə] [ məuld] [ spo:] [ moist də:t] [ ko:ziŋ] [ 'trigəriŋ] [ 'ælədži] [ fo: ə'dalt ə'laik] [ 'əuvə 'wo:təriŋ] [ 'meidžə] [ 'kostli] [ 'dæmidž] [ 'ka:pət] [ 'flo:riŋ] [ stein] [ 'ha:dwud flo:] [ 'sə:tn] [ 'si:zənəl] [ šed li:vz] [ 'blu:miŋ] uvadnout hnojení zemina, půda starání se zabývat se domácí zvíře udržet mimo, zabránit květináč vyšplhat, lézt listí nezdravé, škodlivé uvědomovat si riziko plíseň buňka vlhká zemina způsobující vyvolávající alergie podobně, stejně pro dospělé nadměrné zalévání hlavní drahé poškození koberec podlahová krytina skvrna podlahovina z tvrdého dřeva určité sezónní shazovat listí kvetoucí

14 bare rest clean-up happen be set on keep in mind make choice maintenance much less however assess be right fan out natural local shop oblige downfall plastic parts scream higher end decorator find tend real wood trunk along with element realistic look of course examine close enough fake from a few feet back [ beə] [ rest] [ 'kli:nap] [ 'hæpən] [ bi: set on] [ ki:p in maind] [ meik čois] [ 'meintənəns] [ mač les] [ hau'evə] [ ə'ses] [ bi: rait] [ fæn aut] [ 'næčərəl] [ 'ləukəl šop] [ ə'blaidž] [ 'daunfo:l] [ 'plæstik pa:ts] [ skri:m] [ haiə end] [ 'dekəreitə] [ faind] [ tend] [ riəl wud traŋk] [ ə'loŋ wið] [ 'eləmənt] [ riə'listik luk] [ əv ko:s] [ ig'zæmin] [ kləuz i'naf] [ feik] [ frəm ə fju: fi:t bæk] holé zbytek úklid stát se pustit se pamatovat si, mít na mysli vybrat si péče, práce mnohem menší avšak posoudit být správný rozvinout, rozevřít přirozeně, přirozený místní obchod vyhovět, vyjít vstříc nepříjemnost, potíže umělohmotné části křičet renomovaný dekoratér, bytový architekt zjistit tendence skutečný dřevěný kmen spolu s prvek opravdový, reálný vzhled samozřejmě prohlédnout si dostatečně zblízka napodobenina ze vzdálenosti několika stop

15 dust area determine maintain silks spray on and let dry treatment ridding foliage micro (thin) coat of silicone luster back inhibit forming future once do the trick in place towards rather because of issue health risk keep in head options differences choose be sure right fit [ dast] [ 'eəriə] [ di'tə:min] [ mein'tein] [ silks] [ sprei on ænd let drai] [ 'tri:tmənt] [ ridiŋ] [ 'fəuli:dž] [ 'maikrəu θin kəut əv 'silikəun] [ 'lastə] [ bæk] [ in'hibit] [ fo:miŋ] [ 'fju:čə] [ wans] [ du ðə trik] [ in pleis] [ tə'wo:dz] [ 'ra:ðə] [ 'bi'koz əv] [ 'išu:z] [ helθ risk] [ ki:p in hed] [ 'opšənz] [ 'difrənsiz] [ ču:z] [ bi: šuə] [ rait fit] prach prostor, oblast určit, určovat pečovat, udržovat hedvábné rostliny nastříkat a nechat uschnout ošetření, pečování odstranění, zbavení se listí, listoví mikro (tenká) vrstva silikonu lesk zpět, nazpět zabránit tvoření, vznik budoucnost jednou splnit účel na místě směrem k spíše, raději kvůli otázka, problém zdravotní riziko pamatujte si možnosti, alternativy odlišnosti vybrat, zvolit ujistěte se to co se vám hodí, správná věc

16 Tato slova jsou k článku: Top 10 Eating Healthy Tips for 2012 eating healthy just fad hippie granola practice direction carefully choosing impact aspect social interaction overall well-being however mean carrot stick finding way enjoy wholesome ingredient deprive flavor enjoyment be on a diet while truth summation [ i:tiŋ] [ 'helθi] [ džast] [ fæd] [ 'hipi] [ grə'nəulə] [ 'præktis] [ di'rekšn] [ 'keəfəli] [ ču:ziŋ] [ 'impækt] [ 'æspekt] [ 'səušl] [ intər'ækšn] [ əuvər'o:l welbi:iŋ] [ hau'evə] [ mi:n] [ 'kærət stik] [ 'faindiŋ wei] [ in'džoi] [ 'həulsəm] [ in'gri:diənt] [ di'praiv] [ 'fleivə] [ in'džoimənt] [ bi: on ə 'daiət] [ wail] [ tru:θ] [ sə'meišn] stravování zdravě pouze, jen móda, módní hippie obiloviny s rozinkami a ořechy provádět dohled, vedení pečlivě vybírání, výběr vliv, dopad stránka společenské interakce, vzájemné působení celková duševní pohoda avšak, ale znamenat kousek mrkve nalezení, nají způsob mít radost, vychutnat zdravé ingredience připravit se o chuť potěšení držet dietu zatímco, když pravda souhrn

17 improve permanent temporary fleeting whether curiosity available recipe inherent limitation low fat change examine habit try eliminate reduce take-out food snack immediately identify pantry contribute complete nutritious reason chips unhealthy purposefully rather than consume convenience item less [ im'pru:v] [ 'pə:mənənt] [ 'tempərəri] [ 'fli:tiŋ] [ 'weðə] [ kjuəri'ositi] [ ə'veiləbəl] [ 'resəpi] [ in'herənt] [ limi'teišn] [ ləu fæt] [ čeindž] [ ig'zæmin] [ 'hæbit] [ trai] [ i'limineit] [ ri'dju:s] [ 'teik aut fu:d] [ snæk] [ i'mi:diətli] [ ai'dentifai] [ 'pæntri] [ kən'tribju:t] [ kəm'pli:t] [ nju:'trišəs] [ 'ri:zn] [ čips] [ an'helθi] [ 'pə:pəsfəli] [ 'ra:ðə ðæn] [ kən'sju:m] [ kən'vi:niəns 'aitəm] [ les] zlepšit trvalé přechodné pomíjivé jestli, zdali zvědavost, zvídavost k dispozici recept vlastní omezení nízkotučné změna přezkoumat, zkontrolovat zvyk, návyk snažte se odstranit omezit jídlo sebou svačina okamžitě, ihned rozpoznat, identifikovat spižírna přispívat, přispět úplné výživné důvod brambůrky nezdravé odhodlaně, cílevědomě spíše než konzumovat polotovar méně

18 concentrate fuel guessing appealing lack confidence hate asparagus consistently obvious local grocer recommend master basic sauté procedure repeat over and over create endless number inspiration desire be sure keep healthy steam boiling cook out nutrient substitute protein beans instead pasta taste bud [ 'konsəntreit] [ 'fju:əl] [ gesiŋ] [ ə'pi:liŋ] [ læk] [ 'konfidəns] [ heit] [ ə'spærəgəs] [ kən'sistənti] [ 'obviəs] [ 'ləukəl 'grəusə] [ rekə'mend] [ 'ma:stə] [ 'beisik] [ 'səutei] [ prə'si:džə] [ ri'pi:t] [ 'əuvə ænd 'əuvə] [ kri'eit] [ 'endləs 'nambə] [ inspi'reišn] [ di'zaiə] [ bi: šuə] [ ki:p 'helθi] [ 'sti:m] [ 'boiliŋ] [ kuk aut] [ 'nju:triənt] [ 'sabstitju:t] [ 'prəuti:n] [ bi:nz] [ in'sted] [ 'pæstə] [ teist bad] soustředit se palivo, pohonná látka dohad, pouhé hádání přitažlivé nedostatek sebedůvěra, sebejistota nenávidět, nesnášet chřest stále, trvale zřejmé, jasné místní potraviny doporučit osvojit si, ovládnout základní rychle opéci, osmažit postup opakovat stále znovu vytvořte nekonečné množství nápad, zdroj inspirace touha ujistěte se udržet ve zdraví pára vařící, vaření vyvařit živná látka nahradit protein, bílkovina fazole namísto, místo těstoviny chuťový pohárek

19 seasonings correctly add unique over-season herbs and spices save badly skillful highlight natural endless variety worldwide outlook consider then seek out even greater overall [ 'si:zəniŋz] [ kə'rektli] [ æd] [ ju:'ni:k] [ 'əuvə 'si:zən] [ hə:bz ænd spaisiz] [ seiv] [ 'bædli] [ 'skilfəl] [ 'hailait] [ 'næčərəl] [ 'endləs] [ və'raiəti] [ wə:ld'waid] [ 'autluk] [ kən'sidə] [ ðen] [ si:k aut] [ 'i:vən greitə] [ əuvər'o:l] koření, ochucovací prostředek správně přidat jedinečné, unikátní příliš ochutit bylinky a koření zachránit špatně zručné, dovedné vyzdvihnout přirozený nekonečný rozmanitost, různost celosvětové, univerzální názor, postoj zvažte potom, pak najděte, vyhledejte dokonce větší souhrnná, celková

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Who Cares What Your IQ Is?

Who Cares What Your IQ Is? VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Who Cares What Your IQ Is? who cares brain power scores improve define intelligence quotient ratio mental age chronological age expressed multiplied basically average

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year

4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year development skills worth find hate resent demands hang out care about care less about feel stale past exciting

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The Joy Of Flower Garden Designs

The Joy Of Flower Garden Designs VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Joy Of Flower Garden Designs joy choosing matter of choice entire according specific a few sensible element mind whether try select landscaping idea plant accessories

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Virtuální datacentrum na ovirt způsob

Virtuální datacentrum na ovirt způsob Virtuální datacentrum na ovirt způsob Martin Sivák Red Hat 1 Agenda Co je ovirt a jak vypadá? Kde se vzal? Co umí? (Architektura) Co chystáme? 2 Co je ovirt? Centralizovaný nástroj pro správu velkého množství

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak American Language Course Level II. (Books 7-12) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 124 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 998 slovíček - po registraci) Copyright

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Nové stroje návrh investice pro rok 2013 Royal Golf Club Marianske Lazne. Stuart Burridge, únor 2013 (přel. P.S.)

Nové stroje návrh investice pro rok 2013 Royal Golf Club Marianske Lazne. Stuart Burridge, únor 2013 (přel. P.S.) Nové stroje návrh investice pro rok 2013 Royal Golf Club Marianske Lazne. Stuart Burridge, únor 2013 (přel. P.S.) Víceúčelové vozidlo Toro workman 4 wheel drive - 593 579 CZK. Jacobson Cushman 2 wheel

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Memory Improvement in a Nutshell

Memory Improvement in a Nutshell VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Memory Improvement in a Nutshell improvement memory in a nutshell mind amazing resource first step towards utilizing believe power be able to improve based on processing

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi

Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi Paul Reason Plzeňský Prazdroj Hana Samešová SPAR Česká obchodní společnost Pivní svět CÍLE NAVÝŠENÍ RŮSTU CELÉ KATEGORIE PIV ZVÝŠENÍ

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) dobře průměrně špatně

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) dobře průměrně špatně NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

TNS je digitální. a jsme rádi, že nás TNS následuje... ;)

TNS je digitální. a jsme rádi, že nás TNS následuje... ;) TNS je digitální a jsme rádi, že nás TNS následuje... ;) Díky Vám jsme zde!... povídali jsme si s Vámi a víme, co chcete od Internetového projektu Základní data jsou k dispozici z jiných výzkumů, náš projekt

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Dorint Hotel Don Giovanni Praha

Dorint Hotel Don Giovanni Praha Dorint Hotel Don Giovanni Praha 397 Pokojů Dokonalá pohostinnost Konferenční centrum Vřelost a pohodlí Efektivita a profesionalita 397 Rooms Excellence in hospitality Convention centre Warmth and comfort

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

How to ride the bus Jak jezdit autobusem. Riding Metro It s as easy as 1,2, 3! Jezdit Metrem je hračka!

How to ride the bus Jak jezdit autobusem. Riding Metro It s as easy as 1,2, 3! Jezdit Metrem je hračka! How to ride the bus Jak jezdit autobusem Thanks for riding Metro! Děkujeme za využití městských dopravních služeb Metro! You re joining more than 60,000 people each day who save money, stress, time and

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

IBM Collaboration & Social Business

IBM Collaboration & Social Business IBM Collaboration & Social Business 2014 Petr Kunc, IBM 2014 IBM Corporation Social Business znamená...použití principů otevřeného sdílení a spolupráce...pro rozšíření firemní kultury...implementaci vhodné

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Umění ob lék C L I N I T E X atart of DRES SI n G UP

Umění ob lék C L I N I T E X atart of DRES SI n G UP CLINITEX Umění oblékat ART OF DRESSING UP Složením slov clinic a textile vznikl název ryze české oděvní společnosti, která oslovuje své klienty především textilní konfekcí z prostředí zdravotnictví. Naše

Více

Jindřich Fáborský Facebook Ads za 5 hodin 9.12.2013

Jindřich Fáborský Facebook Ads za 5 hodin 9.12.2013 ! Praktický trénink placené reklamy na Facebooku (5 hodin)! Jindřich Fáborský www.faborsky.cz 1. Představte své zkušenosti. Jak přesně používáte Facebook reklamu? Co jsou největší problémy? Co se chcete

Více