TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov"

Transkript

1 ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1

2 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci a studenti, pochopit důkladně myšlenku trvalé udržitelnosti a umět ji běžně aplikovat v denním životě jistě patří ke všeobecnému vzdělání, proto by se tohoto úkolu měla ujmout především škola. Protože se to ale zatím příliš neděje, pokusili jsme se pro vás, kteří máte stejný názor, vytvořit malou pomůcku. Zdá se nám, že pochopení principu trvalé udržitelnosti je pro vývoj hodnotové orientace mladých lidí jedním ze základních kamenů. Dokud byl člověk denně v kontaktu s přírodou, pracoval v ní, živila ho, do té doby ho nikdo nemusel dvakrát přesvědčovat, že není moudré podřezávat si větev, na které sedí. S průmyslovou revolucí a s moderním = konzumním způsobem života však už není důležitost fungující přírody a zdravého životního prostředí pro naši existenci tak zřejmá. Oč jsou pro dnešní svět dospělých (v tzv. rozvinutých společnostech) důležitější peníze a zisk, o to je naléhavější ukázat dětem, že takto pojatý rozvoj nemusí Země (a tedy ani my) přežít. Ačkoliv v celém známém vesmíru není nic krásnějšího a dokonalejšího, než naše biosféra. Jistě - věc je hodně komplikovaná. Těch technických lákadel, těch televizních sugescí, těch současným chaosem zmatených rodičů, kteří jsou často pro své děti špatným příkladem. A těch dětí, které zaboha nepochopí, že nezašlápnout brouka je normální... Pracovní listy a texty, které dostáváte do rukou, představují soubor námětů věnovaných některým oblastem důležitým pro trvale udržitelný život na naší planetě. Předkládané náměty představují samozřejmě pouze určitý výběr bohaté řady aktivit, které lze při práci s dětmi použít. Mnoho dalších nápadů najdete v doporučené literatuře, jejíž přehled uvádíme. Úlohy v pracovních listech a textu mají různou náročnost. Některé lze uplatnit i na prvním stupni základních škol, jiné jsou určeny spíše pro druhý stupeň ZŠ nebo pro gymnázia. Asi největší prostor pro využití tohoto materiálu bude v hodinách přírodovědy, přírodopisu a biologie, ale dostatek možností uplatnění skýtají i rodinná a občanská výchova, zeměpis a další předměty. Mysli globálně, jednej lokálně - to je jistě dobrá myšlenka. Pokud se tato publikace zaslouží o to, že si aspoň někteří žáci uvědomí, jak svým jednáním mohou přispět k šetrnému a ohleduplnému zacházení s přírodou a životním prostředím, pak splnila svůj účel. (Budeme vděčni za každou vaši připomínku.) Autoři: Václav Dolanský Bohumil Florián Alena Freiová Bohuslava Jochová Jaroslava Marešová Blanka Michlová Kresby: Marek Nerud 2

3 Agenda znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle. AGENDA 21 je název dokumentu, který byl přijat v roce 1992 v Rio de Janeiru na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, na tzv. Summitu Země (zúčastnili se ho delegáti z více než 170 zemí světa, ze 116 států přijeli vrcholní představitelé). Znamená program pro 21.století ukazující cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. AGENDA 21 (názvy kapitol) 1. Preambule Část I.: SPOLEČENSKÉ A EKONOMICKÉ ROZMĚRY 2. Mezinárodní spolupráce při urychlování udržitelného rozvoje v rozvojových zemích a související domácí politika 3. Boj proti chudobě 4. Změna vzorců spotřeby 5. Udržitelnost demografického růstu 6. Ochrana a podpora lidského zdraví 7. Podpora udržitelného rozvoje lidských sídel 8. Integrace životního prostředí a udržitelného rozvoje do rozhodování Část II.: UCHOVÁVÁNÍ A ŠETRNÉ VYUŹÍVÁNÍ ZDROJU A HOSPODAŘENÍ S NIMI VE PROSPĚCH ROZVOJE 9. Ochrana atmosféry 10. Integrovaný přístup k plánování a hospodaření s územními zdroji 11. Boj proti odlesňování 12. Péče o křehké ekosystémy: boj proti desertifikaci a suchu 13. Péče o křehké ekosystémy: udržitelný rozvoj horských oblastí 14. Podpora udržitelného zemědělství a venkova 15. Uchování biodiverzity (biologické rozmanitosti) 16. Ekologicky vhodné využívání biotechnologií 17. Ochrana oceánů, všech druhů moří (včetně uzavřených a částečně uzavřených) a pobřežních oblastí a ochrana, racionální využívání a rozvoj živých zdrojů v nich 18. Ochrana kvality a zásob sladkovodních zdrojů - aplikace integrovaných přístupů k rozvoji, využívání zdrojů vody a hospodaření s nimi 19. Environmentálně šetrnější nakládání s toxickými chemickými látkami, včetně prevence nezákonné mezinárodní přepravy toxických a nebezpečných produktů 20. Environmentálně šetrnější nakládání s nebezpečnými odpady, včetně prevence jejich nezákonné mezinárodní přepravy 21. Environmentálně šetrnější nakládání s pevnými odpady a otázky související s tekutými odpady 22. Bezpečné a environmentálně šetrnější nakládání s radioaktivními odpady Část III.: POSILOVÁNÍ ÚLOHY DULEŽITÝCH SKUPIN 23. Preambule 24. Celosvětová opatření pro zapojení žen do udržitelného a spravedlivého rozvoje 25. Děti a mládež v udržitelném rozvoji 26. Uznání a posilování úlohy domorodých obyvatel a jejich komunit 27. Posilování úlohy nevládních organizací, partnerů pro udržitelný rozvoj 28. Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy Posilování úlohy pracujících a jejich odborových organizací 30. Posilování úlohy podnikání, obchodu a průmyslu 31. Vědecká a technická obec 32. Posilování úlohy zemědělců Část IV.: PROSTŘEDKY IMPLEMENTACE 33. Finanční zdroje a mechanismy 34. Přenos environmentálně šetrnějších technologií, spolupráce a vytváření potenciálu 35. Úloha vědy v udržitelném rozvoji 36. Podpora vzdělávání, veřejného povědomí a odborného školení 37. Národní mechanismy a mezinárodní spolupráce při vytváření potenciálu v rozvojových zemích 38. Mezinárodní institucionální opatření 39. Mezinárodní právní nástroje a mechanismy 40. Informace pro rozhodování 3

4 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby. Principy udržitelného rozvoje 1. Životní prostředí Fyzikální únosná kapacita životního prostředí vykazuje limity mnohým lidským aktivitám, což především znamená, že musíme snížit rychlost spotřeby zdrojů a produkci znečištění. 2. Budoucnost Máme morální povinnost zajistit, aby budoucí generace mohla uspokojovat své potřeby ve zdravém životním prostředí. 3. Kvalita života Lidský blahobyt má sociální, kulturní, morální a duchovní dimenze stejně jako materiální. 4. Rovnost Bohatství, příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi jednotlivé země a mezi rozdílné sociální skupiny s důrazem na potřeby a práva chudých a znevýhodněných, neboť chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje. 5. Předběžná opatrnost Jestliže si nejsme jisti ekologickými dopady jakékoli akce nebo činnosti, měli bychom být velmi opatrní a vyhnout se možným rizikům. 6. Holistické (celostní) myšlení Problém udržitelného rozvoje vyžaduje, aby při jakémkoli rozhodování byly vzaty v úvahu všechny faktory týkající se daného problému. Pramen: PhDr. Alena Reitschmiedová: Práce s veřejností a místní Agenda 21 (MŽP a ČEÚ, 1998) 4

5 Obsah Náměty spíše pro mladší Energie listy 1-3 Odpady 4-6 Příroda v lidských sídlech 7-9 Zdraví člověka, zdravý životní styl Lidské společenství Náměty spíše pro starší Biosféra, její rozměry a zranitelnost stránky 15 Je nás moc? Je nás opravdu moc? Odpady a skládkování Cykly prvků Nevratné procesy a princip předběžné opatrnosti Potřebujeme vůbec přírodu? Místní Agenda Použitá a doporučená literatura 24 5

6 ENERGIE Kterou žárovku si vybereš a proč? Životnost 1000 hodin 8000 hodin Příkon 75 W 15 W Cena 16,- Kč 400,- Kč Tu, která šetří více energie, rozsviť (vybarvi pastelkami). Kolik máte doma žárovek Edisonek Filipek? Kolik energie spotřebuje každá ze žárovek za 24 hodin? Za jakou dobu se vám vrátí prostředky vynaložené na koupi spořivky, když 1 kwh stojí 2,- Kč? 1

7 Vyber ty předměty, které spotřebovávají energii a doplň další, které doma používáte: Nejvíce užívanou energií je elektrická energie. Napiš možné zdroje pro výrobu elektřiny a podtrhni obnovitelné

8 V této křížovce je skryt návod na řešení problémů se spotřebou energie. 1. fáze měsíce 2. viditelný elektrický jiskrný výboj 3. druh energie 4. elektrárna buňky 5. zdroj energie pro člověka 6. tok elektronů Tajenka této doplňovačky představuje energetický zdroj budoucnosti. 1. hoření 2. nevodič 3. hromadí elektrickou energii 4. proces vzniku látek organických z anorganických 5. působení síly na těleso 6. jednotka energie 3

9 ODPADY Z hromady odpadu vyberte ty druhy, které se dají znovu zpracovat. Vybraný odpad napište nebo nakreslete do připravených hromádek. Kterým odpadem z hromady můžeš vylepšit půdu?

10 Pokuste se vybrat z následujících možností, z jakých surovin se vybrané odpady vyrábějí: Surovina ROPA PÍSEK DŘEVO RUDY PŘÍRODNÍ VLÁKNA UHLÍ Materiál - odpad SKLO PAPÍR HLINÍK JINÉ KOVY PLASTY TEXTIL Vyber obnovitelné suroviny: Pokus se stručně vyjádřit, jaký má třídění odpadu význam: Počítej: Na jednoho obyvatele naší republiky připadá 250 kg odpadu za rok. Kolik odpadu za rok připadá na čtyřčlennou rodinu? Z celkového množství odpadu jednu třetinu tvoří odpadový papír. To je... kg papíru. Na výrobu 100 kg nového papíru padne jeden stoletý smrk. Stejné množství nového papíru lze vyrobit ze 100 kg starého papíru. Kolik stoletých smrků ušetří čtyřčlenná rodina, když celý rok třídí papír? Nejlépe je, produkovat odpadu co nejmíň!!! 5

11 Co měl Pepíček udělat, než odhodil tyto odpadky do kontejneru? a) roztřídit je a zmenšit objem b) roztřídit je c) hodit k sousedům 6

12 PŘÍRODA V LIDSKÝCH SÍDLECH Na obrázku se obyvatelé sídliště dopouštějí prohřešků proti přírodě. Najděte je a označte. 7

13 Máte před sebou neúplný plán části města. Doplňte jej tak, abyste v takovém městě chtěli žít. 8

14 Přemýšlej o významu zeleně v lidských sídlech. 1. Co zeleň městskému prostředí dává? Vyber z následujících možností: Vzrostlý strom (např. stoletý buk) a) 1,7 kg za b) 15 kg za hod c) 0,3 kg za vyprodukuje kyslíku hod hod Vzrostlá bříza odpaří za den vody a) 67 litrů b) 140 litrů c) 213 litrů Jak vysoký je smrk v deseti letech? a) 4 m b) 1,5 m c) 2 m Kolik druhů ptáků může hnízdit v městském parku? a) 15 b) 21 c) Pokus se vyjmenovat ptačí druhy, které hnízdí v lidských sídlech: Odpovědi zakroužkuj, podtrhni nebo napiš: Běhá se ti lépe po asfaltu po trávníku Kde je v létě příjemněji? na trávníku v parku na asfaltu Kdy není dobré běhat po trávníku, aby se nezničil: Proč lidé k odpočinku vyhledávají taková místa, jako jsou parky, lesy a vesnice?

15 ZDRAVÍ ČLOVĚKA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Napiš, co jsi dnes svačil:... Jedl jsi zdravě? (Zvolenou odpověď zakroužkuj.) ANO NE Vyjádři jedním slovem, co kromě zdravé stravy nejvíce prospěje tvému tělu:... Odhadni, kolik hodin jsi v sobotu nebo v neděli strávil při aktivním pohybu... u televize nebo počítače... Kterému sportu se nejvíc věnuješ?... 10

16 Správné složení naší každodenní stravy můžeme znázornit jako pyramidu. V její základně a tedy v největším množství najdeme chléb, pečivo, brambory, těstoviny a rýži, v dalším patře je ovoce se zeleninou. Následuje mléko, mléčné výrobky a vejce spolu se všemi druhy masa, luštěninami, ořechy a sójou. Na vrcholu pyramidy (v nejmenším množství) najdeme cukr, tuky, smetanu a sladkosti. Vzpomeň si, co jsi včera jedl a zapiš všechno co nejpřesněji do prázdné pyramidy. 11

17 Vyber si jeden všední den, kdy nemáš odpolední vyučování. K dispozici máš dva sloupce. Do jednoho zaznamenej činnosti, u kterých sedíš (nejsi v pohybu, např. učení, počítač, televize) a do druhého sloupce zaznamenej činnosti, u kterých se pohybuješ (mytí nádobí, sport, práce na zahradě, cesta do školy). 1 cm představuje 1 hodinu. Spánek neuváděj. Nad výškou grafů přemýšlej. Jsi lenochod nebo veverka? 12

18 Lidské společenství Soustředné kruhy představují základní články lidského společenství: jedince, rodinu a obec. Zamysli se a do jednotlivých kruhů napiš, jakým způsobem rodina pomáhá jedinci a naopak jaký je vztah jedince k rodině. V další úrovni se pokus napsat, jak může rodina pomoci ob ci a čím je obec prospěšná rodině. Napište, jaké další články patří do lidského společenství: V doplňovačkách na následující straně vám vyjdou vlastnosti, které jsou dobré pro dobré soužití lidí v jakékoliv skupině. 13

19 1. přízvisko TGM 2. odpor proti německé okupaci 3. forma státního zřízení 4. první prezident ČR 5. změna směřující ke zlepšení 6. spojení dvou států 7. rodiště TGM 8. převrat společenského státu 9. označení pokojné revoluce v roce vláda lidu prostřednictvím volených zástupců 2. možnost uplatnit svou vůli 3. nepsaná pravidla chování 4. představitel demokratických změn v roce kontrola tisku 6. hospodářský úpadek 7. poslední komunistický prezident 8. sídlo první české univerzity 9. násilné obsazení státu 10. přesun vlastnictví ze státního do soukromého 14

20 Biosféra, její rozměry a zranitelnost Z astronomie víme, že naše modrá planeta není nijak zvlášť velká, že i v naší sluneční soustavě se najdou planety mnohem větší - a těch soustav je ve vesmíru požehnaně! A také je známo, že právě naše planeta je zatím jedinou, o které víme, že na ní existuje život. Země má zhruba tvar koule o poloměru km. Jaká část tohoto vesmírného tělesa je vlastně obydlena nějakými živými organismy? Když to trochu zjednodušíme, dá se říci, že - vztáhnuto k zemskému povrchu - nějaké viditelné živáčky (zvířata, rostliny) najdeme tak asi 5 km do výšky (vysoké hory, vzdušné víry) a 5 km do hloubky (podmořský a podzemní svět). Tedy jednoduchá představa: Biosféra je asi 10 km silná vrstva na povrchu Země, ve které žijí téměř všechny živé organismy. Porovnejme oba uvedené rozměry. Kdybychom zmenšili zeměkouli na pomeranč o průměru 13 cm, bude mít její biosféra tloušťku? (0,1) mm! A v této (z vesmírného hlediska) supertenké vrstvě Země probíhá veškerý její život! Myslíte si, že v dnešní době technických možností by pro člověka byl velký problém tento život narušit nebo dokonce úplně zlikvidovat? Jak všelijak by to šlo udělat? Dovedete vymyslet nějakou zdánlivou maličkost, která by mohla spustit řetězce pochodů, které by skončily rozbouráním biosféry? Dá se proti tomuto nebezpečí vůbec něco dělat? Anebo si děláme zbytečné starosti a všechno dobře dopadne? Je nás moc? Každým rokem lidí na zeměkouli přibývá. Více lidí potřebuje více potravin, výrobků denní potřeby, domů, silnic,... a tak dále, a tak dále. To znamená, že je třeba také více polí, dolů, lomů, elektráren,... a tak dále, a tak dále. A nejen to! Lidé jsou neustále náročnější - chtějí všeho víc a každý den něco nového. Ale Země je konečná! 15

21 Ještě před pouhými 15 tisíci lety žilo na celé naší planetě asi tolik lidí, kolik jich dnes žije v České republice! Kdybychom spočítali všechny jedince druhu Homo sapiens, kteří kdy žili na zeměkouli od počátků lidstva (řekněme let - od neandrtálců), vystřídalo se jich na Zemi do poloviny 20. století skoro stejně, jako jich žilo a žije v pouhých posledních padesáti letech! Že to je nějaké divné? Stačí vzít na pomoc matematiku. Určitě znáte příběh chudáka, který porazil v šachu sultána a za výhru nechtěl nic jiného, než aby mu vladař dal na první políčko šachovnice jedno zrnko rýže, na druhé políčko dvě, na třetí čtyři, na čtvrté osm a tak pořád vždy dvakrát tolik, než bylo na předchozím políčku.sultána přešel smích, když mu moudří rádcové sdělili, že na posledním šedesátém čtvrtém políčku nebude žádná očekávaná hrstička rýže, ale 2 63 zrn, což je množství, které se na všech rýžových polích jeho sultanátu neurodí ani za sto let. Nebo jiná klasická úloha: Na jezeře roste zvláštní druh leknínů - každou noc přibude ke každému leknínovému listu ještě jeden. A tak se k prvnímu listu, který se objevil na hladině počátkem léta, postupně přidávaly další a další a pomalu začaly pokrývat hladinu. Teď už je podzim a dnes ráno jsem zjistil, že jezero je leknínovými listy úplně zakryto. To je divné, říkám si, vždyť při mé poslední návštěvě byla ještě dobrá polovina hladiny jezera volná. Kdy jsem byl naposled u jezera? (Odpověď: Včera!). Tyto překvapivé závěry má na svědomí exponenciální funkce f:y=a x. Jejím grafem je křivka zvaná exponenciála - a právě exponenciála je nejlepším grafickým vystižením růstu počtu lidí na Zemi. V každém prostředí (přirozeném i umělém), které je obydleno živými organismy, dochází ke kolísání početnosti jednotlivých populací podle toho, zda má ten který druh dost potravy, prostoru, vody, tepla, apod. Maximální počet jedinců určitého druhu, kdy ještě všechny přírodní procesy fungují normálně, se nazývá nosná kapacita prostředí. Ta je samozřejmě pro každou populaci jiná a určuje se velice těžko. Ale je! Každý přece uzná, že do rybníka se nevejde jakékoliv množství kaprů, ale určit přesně kolikátý je právě ten kapr, který už by způsobil kolaps ve fungování rybníka - to už si netroufne nikdo. 16

22 Platí také pro člověka nějaká nosná kapacita prostředí? Jestliže ano, jak by se to dalo zařídit, aby se růst lidské populace na planetě Zemi začal včas zpomalovat? Je nás opravdu moc? Je asi dost lidí, kteří si myslí, že žádná nosná kapacita planety Země pro lidi neexistuje. Že se nás na zeměkouli vejde ještě mnohonásobně víc, než je nás teď. Vždyť se podívejte na Čínu, na Indii - kolik tam žije na malém prostoru lidí! Vždyť se podívejte na naše nová sídliště - kolik tisíc lidí žije vlastně na pár metrech čtverečních! Tak si zkusme takový panelákový super-mrakodrap postavit. Nejdříve si křídou namalujte na podlahu čtverec o straně 1 m, čili 1 m 2. Hubených lidí se do něj postaví klidně i 12. Kdybyste kolem tohoto čtverce vztyčili 2 metry vysoké zdi, octlo by se oněch dvanáct lidí v jakési komůrce. A takových komůrek se vejde do jednoho čtverečního kilometru rovný milion 17

23 Berme to jako přízemí zamýšleného mrakodrapu - a těch pater postavme celkem pět set. Výsledný panelákový super-mrakodrap má tvar krychle o hraně 1 km. To není zase až tak závratná velikost; kdybyste takovou kostku postavili na území nějakého okresního města, ještě by z něho dost zbylo a třeba z tisícimetrové hory v blízkosti města krychle v údolí dala docela dobře přehlédnout - koukali byste do oken lidem bydlícím někde ve 250.patře. A kolik lidí jsme do našeho mrakodrapu ubytovali? Výpočet je snadný: 12 lidí v jedné komůrce. milion komůrek. 500 pater = rovných 6 miliard! Všechny dnes žijící lidi jsme tedy nastěhovali do jednoho panelového super-mrakodrapu! Jak je vidět, lidé jsou opravdu velice skladní, veškeré lidstvo se vejde do jednoho krychlového kilometru! Ale je reálně možné, aby takový dům fungoval (i kdybyste ho třeba stopadesátkrát zvětšili, aby se vešly postele, schodiště a další nezbytné věci a zařízení)? Co hygiena a odpady? Kde a co by lidé nakupovali a jedli? Jak velká rozloha polí kolem mrakodrapu by byla nutná k vypěstování potřebného obilí, rýže a jiných plodin? Z jaké dálky by se musely dovážet i ty nejběžnější suroviny a výrobky? Umíte si představit, co by se dělo, kdyby si ráno všichni najednou vzpomněli, že půjdou do práce a děti do školy? Vypadá to jako náramná legrace. Jenže ono se něco podobného na Zemi děje už pěkných pár let. Počátkem tohoto století žilo ve městech (tj. sídlech s více než 2500 obyvatel) asi 15 % světové populace, v roce 1950 už to bylo 25 % - a dnes přibližně polovina lidí bydlí ve městech. V roce to mají být celé dvě třetiny veškerého obyvatelstva světa! Takže za dalších sto let skončíme všichni přece jenom v tom jednom panelovém supermrakodrapu? Bydlíš ve městě nebo na venkově? Jaké výhody má bydlení ve městě, jaké na venkově? Proč se vůbec v poslední době lidé stahují z venkova do měst? Jaké problémy to přináší? (Představ si, že jsi starosta hlavního města Mexika, které má dnes asi 25 milionů obyvatel.) Odpady a skládkování Evoluční teorie říká, že savec druhu Homo sapiens sapiens se na Zemi objevil asi před lety. Když si uvědomíme, že existence Země je odhadována zhruba na 4,6 miliard let, stalo se to vlastně před chvílí. Člověk se v těchto počátečních fázích lidské civilizace živil stejně, jako ostatní živočichové - sběrem plodin a příležitostným lovem. Nebyl pánem, ale součástí přírodních ekosystémů - tedy systémů, kde jsou vyvážené tzv. energomateriálové toky a kde se o odpadech vůbec nedá mluvit (jednoduše řečeno: co se v systému vyprodukuje, to se zase hned rozkládá a spotřebovává pro další produkci). Tento způsob existence vydržel člověku asi let, než postupně přišel na to, jak využívat oheň, jak vyrábět a používat různé nástroje a také na to, že za potravou není nutné se pachtit po kraji, že plodiny je možno pěstovat a zvířata chovat na jednom dobře vybraném místě. Před nějakými lety se člověk definitivně vydělil z přírody, usadil se a na dlouhou dobu se z něho stal zemědělec. V zemědělských (agro)ekosystémech již vzniká významné množství odpadů, ty jsou ale téměř beze zbytku v systému zase spotřebovány. V přirozené krajině jsou vznikající zemědělské usedlosti jasně cizorodým prvkem, ale pro přírodu nejsou žádným větším problémem, protože - po prvotním vymýcení vegetace a záboru půdy - si už vystačí samy. Stejně jako příroda umí tyto agro-ekosystémy zaokruhovat tok živin a energie a jejich případný vliv na okolí je jen lokální. Dokonce ani postupný vznik vesnic a měst ještě neznamenal vážné nebezpečí, pořád ještě bylo nejméně 90% obyvatelstva přímo vázáno na zemědělství. 18

24 Zlom nastal doslova před chviličkou, řekněme před 400 lety. Lidé objevili, že uhlí je fantastický zdroj energie (za ubývající dřevo) a začali ho velmi rychle a velmi chytře využívat. Nastala průmyslová revoluce. S novými možnostmi se razantně změnil vztah člověka k přírodě - už nejde o soužití, už jde o drancování. Energomateriálové cykly se roztrhly, staly se jednosměrnými! Na jednom místě zeměkoule člověk (z přírody!) získá surovinu, někde jinde z ní udělá výrobek, ten zase jinde užívá - a nakonec jej jako nepotřebný odpad někam jinam (do přírody!) vyhodí. Jestli to půjde ještě chvíli takhle dál, nejenže rychle vyčerpáme některé druhy neobnovitelných zdrojů, ale zavalíme se horami různého odpadu. Je nás čím dál víc a většinou máme stále rostoucí nároky na dostupnost, množství a kvalitu spotřebního zboží a služeb. Ale Země je konečná! Aby nám naše modrá planeta ještě nějaký čas vydržela, musíme (kromě mnoha dalších opatření) znovu pospojovat aspoň některé roztržené materiálové cykly. Dosáhnout toho, aby se co nejvíc surovin obsažených v odpadu, mohlo vrátit na začátek výrobních procesů a být znovu použito - recyklováno. Víš, čemu se říká separace odpadů? Některé výrobky se těžko recyklují. Máš nějaký originální nápad, jak naložit s ojetými pneumatikami, PET láhvemi, staniolem, apod.? Cykly prvků Vše hmotné, co se na Zemi vyskytuje, je složeno z prvků a jejich sloučenin. To platí jak pro geologický podklad, vodu a vzduch, tak i pro rostliny a živočichy. Některé prvky jsou pro stavbu těl živých organismů a jejich fungování naprosto zásadní (uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra a fosfor), říkáme jim biogenní prvky. Některé jsou potřebné jen v malém množství nebo jen občas (nazývají se stopové prvky), ale ani bez nich se příroda neobejde. Celkové množství každého prvku na Zemi je konstantní. Žádný prvek nepřibývá, ani neubývá, jen složitě putuje v různých podobách jednotlivými zemskými sférami, váže se s jinými prvky a zase je opouští, aby se podílel na vytvoření dalších a dalších anorganických i organických sloučenin a látek. Např. uhlík. Nejvíce ho najdeme v atmosféře a v oceánských vodách. Mezi těmito zásobárnami putuje sem a tam (srážky, vypařování) většinou v podobě oxidu uhličitého CO 2. Atmosférický CO 2 spotřebovávají zelené rostliny: část oxidu uhličitého vracejí dýcháním do atmosféry, ale z části si díky zázračnému procesu fotosyntézy vezmou uhlík pro budování vlastních rostlinných těl. Tato zelená biomasa se stává potravou býložravců, ti zase slouží jako kořist dravcům - a tak se uhlík stále může stěhovat zpět do atmosféry (vydýcháním), těly různých živočichů (v potravních řetězcích) nebo do půdy (v exkrementech a mrtvých tělech) a odtud zase do rostlin (třeba jako nějaký rozpustný uhličitan) nebo znovu do atmosféry, atd., atd. V určitých geologických obdobích byla v odumřelé biomase uložena obrovská množství uhlíku buď jako uhlí a ropa, nebo ve zbytcích schránek živočichů jako vápence. I tento uhlík se účastní neustálého koloběhu. Stejně jako cyklus uhlíku se i ostatní energomateriálové toky za miliardy let vyladily do systému, který je nepředstavitelně komplikovaný a složitý, ale který bezchybně funguje. Pardon - fungoval! V posledních několika desítkách let se díky lidskému hospodaření na planetě Zemi stále častěji stává, že některých prvků (a jejich sloučenin) je někde náhle tak moc, že škodí, a některé zase jinde chybějí. Např. výše popsaný cyklus uhlíku je stále více ovlivňován spalováním fosilních paliv, kácením lesů, velkoplošným obdělávání půdy, skládkováním a jinými činnostmi, takže dnes je v atmosféře tolik oxidu uhličitého (a metanu a jiných plynů), že zeměkouli hrozí skleníkový efekt. 19

25 Jistě znáte pohádku Sůl nad zlato - to je sice naivní, ale docela pěkný příklad toho, jak nedostatek jednoho obyčejného chloridu NaCl málem způsobil zánik celého království. Také jste určitě četli nebo slyšeli o marném boji skandinávských zemí za záchranu svých jezer - to je zase naopak (docela drastický) příklad toho, jak přebytek síry a jejích sloučenin, způsobený dálkovým přenosem z jiných(!) evropských zemí, způsobil kolaps všeho živého v beztak již kyselých vodách severských jezer. Víte, co to je skleníkový efekt a jak souvisí s cyklem uhlíku? A s cyklem vody? Znáte nějaký příklad toho, jak i nepatrný zásah do energomateriálových toků v přírodě může způsobit katastrofu? Zkusíte vymyslet moderní pohádku typu Sůl nad zlato? Nevratné procesy a princip předběžné opatrnosti Je-li příroda zdravá, funguje v ní mnoho vazeb a mechanismů, jejichž pomocí se vrací do rovnovážné polohy, nastal-li nějaký karambol. Přemnoží-li se hraboši, zvýší se i počet kání a hraboších nemocí. Shoří-li někde kus pralesa, začnou se na vzniklé ploše postupně vytvářet různé vegetační formace (sukcesní stádia), z nichž ta poslední je přesně takový prales, jaký tady původně vyhořel. Za nějakých 150 let nikdo nepozná, co se stalo. Lidské zásahy do přírody jsou ale jiného kalibru. S těmi má příroda mnohem více práce - ale je silná, většinou to zvládne. Projděte se např. po Českém Krumlově, po tzv. objížďkové silnici. Ta byla na mnoha místech doslova prostřílena skalami, které obklopují město. Soutěska pod nemocnicí (u Havraní skály) byla prokopána před 40 lety a novou silnici tady tenkrát lemoval holý kámen. Dnes? Jen si všimněte, kolik druhů stromů a květin zde v průběhu roku roste a kvete. Nebude to trvat dlouho a vznikne tu docela pěkný smíšený suťový les. Ale přece jen jsou některé lidmi způsobené zásahy do přírody tak zásadní, že se s nimi příroda sama už nevyrovná. Když např. vyhubíme některý živočišný nebo rostlinný druh, už ho nikdo nikdy nemůže znovu stvořit. Když odlesníme vrcholové partie hor a následná eroze odnese všechnu půdu, už tu půdu nikdy nahoru nevynosíme (leda že bychom počkali milióny let, až zvětráváním ze skal vznikne nová). Když dávní pastevci v severní Africe neúměrně zvýšili počet dobytka, který pásli v zeleném buši, za dobu kratší než 400 let vznikla Sahara. A podobných příkladů byste mohli sami jmenovat spousty. Je k nevíře, že se lidé vždycky zachovají tak hloupě! Že dopustí, aby vyhynul krásný živočich, že včas nezabrání kácení lesů, zničení pastvin... Problém je možná v tom, že se jen velmi těžko dá poznat ten nejzazší okamžik, kdy je třeba zastavit lov, kácení, pastvu, neboť jinak se spustí nevratná destrukce populace, horského ekosystému, pastviny. Navíc je asi v lidské přirozenosti myslet si, že to, co vyšlo stopadesátkrát, musí vyjít i po stojedenapadesáté. Je to jako s pružinou: natahujete ji čím dál větší silou, ona se vždycky vrátí... - jak zjistíte okamžik, kdy už se nevrátí? O některých globálních procesech v atmosféře (oteplování, ubývání stratosférického ozónu) už víme, že patří k těm, kde hrozí utržení ze řetězu. Však se také o nich často mluví, vědecky se zkoumají a jsou uzavírány mezinárodní dohody, aby nemohlo dojít k žádnému kolapsu. Myslíš, že ale mohou být některé nevratné procesy už v pohybu a ani o tom zatím nevíme? 20

26 Kdesi na jihovýchodě Venezuely je nepřístupné území, o němž se zjistilo, že je dodnes obývají původní indiánské kmeny. To okamžitě vzbudilo zájem mnoha lidí různých profesí, jenže vláda vstup do tohoto teritoria všem zakázala. Úplně všem bez rozdílu! Vědcům, lékařům, církvi, novinářům,... Jako důvod uvedla: Ještě nikdy takové setkání původních přírodních obyvatel s moderní civilizací nedopadlo pro domorodce dobře. Ať jsme se zaklínali péčí o jejich vzdělání, o zdraví, obrácením na víru, vědeckými důvody - vždy to nakonec skončilo nemocemi, alkoholem a celkovým rozvrácením původního etnika. Takže dokud se neumíme k původním přírodním obyvatelům přiblížit tak, aby je to nezničilo, do uvedených oblastí se přístup zakazuje. Zdá se ti postup venezuelské vlády rozumný nebo zbytečně staromódní? Vyhořelé palivo z jaderných elektráren je radioaktivní a je ho třeba uložit tak, aby ještě po několika staletích nemohlo ohrozit lidi a životní prostředí. Alternativ bezpečného skládkování je známo několik, žádná z nich však zatím nemůže stoprocentně zaručit, co se za tak dlouhý čas stane s obalovými materiály (kontejnery), s prostředím, ve kterém bude tento sklad umístěn, a konec konců i se systémem péče o tato úložiště. Myslíte, že je to od nás férové, když tu necháme našim prapravnukům problémy, se kterými jsme si my prostě nevěděli rady? Anebo je trocha rizika nutnou daní pokroku, to bychom dodnes neznali ani parní stroj! Potřebujeme vůbec přírodu? Životní prostředí každého člověka, pomineme-li složku niternou, se skládá ze dvou hlavních částí: z geobiocenózy (tedy toho, co vytvořila sama příroda) a z technoantropocenózy (tj. toho, co vytvořil nebo způsobil člověk sám). Zdá se, že všichni normální lidé nějak (i když třeba jen podvědomě) vnímají kvalitu životního prostředí, v němž žijí. Je-li prostředí příznivé, jsou většinou zdraví, výkonní, optimističtí - zkrátka v pohodě. Je-li ale jejich životní prostředí špatné, jsou nemocní, stresovaní, unavení. Žádný z nás, i když to někdy na první pohled ani nevypadá, se nemůže vyčlenit z přírody, postavit se nějak mimo ni. I kdybychom celý život strávili jen v továrnách a úřadech (kde pracujeme), ve svých perfektních a dokonale vybavených bytech (kde žijeme) a na diskotékách a v kinech (kde se bavíme), přece jen jsme každou vteřinou vázáni na přírodní zdroje a jejich kvalitu. Vzduch na dýchání, potraviny k jídlu, vodu na pití (i když je schována do coca-coly nebo do rumu), dřevo a fosilní paliva na teplo, elektřinu a další druhy energií, ropu na pohonné a umělé hmoty, sklo, kámen, rudy, asfalt, konec konců i uran na palivo do jaderných elektráren, diamanty do obráběcích strojů i na parádu, půdu a vítr - to vše si bereme nebo aspoň půjčujeme v přírodě. A nemusíme zůstat jen u materiálního přístupu. Chováme kanáry, rybičky, křečky a psy? Proč? Proč pěstujeme pokojové květiny a jasně cítíme, že bez nich v bytě něco schází? Proč má každý druhý člověk zahrádku a o víkendu se rýpe v zemi, ačkoliv zahradničení houby rozumí a přínos z vypěstované zeleniny a kytek je většinou hodně sporný? Proč se každý víkend vyřítí houfy lidí do přírody jen proto, aby se kochali? Prostě proto, že cítí, že život bez přímého kontaktu s přírodou není žádný život! Můžeš potvrdit něco z uvedeného textu vlastní zkušeností, příběhem? Můžeš vyvrátit něco z uvedeného textu vlastní zkušeností, názorem, příběhem? 21

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS

PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS T0505-2 STUDIJNÍ TEXT : PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS Text je výtahem z knihy : Paul Hawken, Amory Lovins a L.Hunter Lovinsové: Přírodní kapitalizmus, Jak se rodí další průmyslová revoluce Původní vydání 1999,

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie)

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Univerzita Pardubice F a k u l t a e k o n o m i c k o s p r á v n í Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Výzkumný úkol VaV 320/02/01 Alternativní

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 h l a v n í t é m a : O C H R A N A K L I M A T U 12 tun CO 2 na naši hlavu V Krásensku se rozdávaly krabice energie Energy in Minds ve Zlíně Tony Blair mění žebříček politických

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Trvale udržitelný rozvoj Sborník textů Marek Loužek (ed.) Libor Ambrozek, Mojmír Hampl, René Hladík Ivan Brezina, Martin Říman, Petr Mach Marek Loužek, Václav Klaus č.

Více

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ PhDr. Zdeněk Pospíšil EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 Výukový materiál vznikal v letech 2009 2012 jako součást projektu Není pozdě komplexní environmentální vzdělávání na

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol Informační centrum OSN V Praze působí od roku 1947. Je součástí celosvětové sítě informačních center OSN ve více než sedmdesáti zemích. Kromě informační činnosti oficiálně zastupuje Sekretariát OSN v České

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti

Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Vlastivědná učebnice Editoři: B. Svozil, A. Hynek Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Vlastivědná učebnice Editoři: B. Svozil, A. Hynek Autoři textů Úvodní

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více