TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov"

Transkript

1 ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1

2 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci a studenti, pochopit důkladně myšlenku trvalé udržitelnosti a umět ji běžně aplikovat v denním životě jistě patří ke všeobecnému vzdělání, proto by se tohoto úkolu měla ujmout především škola. Protože se to ale zatím příliš neděje, pokusili jsme se pro vás, kteří máte stejný názor, vytvořit malou pomůcku. Zdá se nám, že pochopení principu trvalé udržitelnosti je pro vývoj hodnotové orientace mladých lidí jedním ze základních kamenů. Dokud byl člověk denně v kontaktu s přírodou, pracoval v ní, živila ho, do té doby ho nikdo nemusel dvakrát přesvědčovat, že není moudré podřezávat si větev, na které sedí. S průmyslovou revolucí a s moderním = konzumním způsobem života však už není důležitost fungující přírody a zdravého životního prostředí pro naši existenci tak zřejmá. Oč jsou pro dnešní svět dospělých (v tzv. rozvinutých společnostech) důležitější peníze a zisk, o to je naléhavější ukázat dětem, že takto pojatý rozvoj nemusí Země (a tedy ani my) přežít. Ačkoliv v celém známém vesmíru není nic krásnějšího a dokonalejšího, než naše biosféra. Jistě - věc je hodně komplikovaná. Těch technických lákadel, těch televizních sugescí, těch současným chaosem zmatených rodičů, kteří jsou často pro své děti špatným příkladem. A těch dětí, které zaboha nepochopí, že nezašlápnout brouka je normální... Pracovní listy a texty, které dostáváte do rukou, představují soubor námětů věnovaných některým oblastem důležitým pro trvale udržitelný život na naší planetě. Předkládané náměty představují samozřejmě pouze určitý výběr bohaté řady aktivit, které lze při práci s dětmi použít. Mnoho dalších nápadů najdete v doporučené literatuře, jejíž přehled uvádíme. Úlohy v pracovních listech a textu mají různou náročnost. Některé lze uplatnit i na prvním stupni základních škol, jiné jsou určeny spíše pro druhý stupeň ZŠ nebo pro gymnázia. Asi největší prostor pro využití tohoto materiálu bude v hodinách přírodovědy, přírodopisu a biologie, ale dostatek možností uplatnění skýtají i rodinná a občanská výchova, zeměpis a další předměty. Mysli globálně, jednej lokálně - to je jistě dobrá myšlenka. Pokud se tato publikace zaslouží o to, že si aspoň někteří žáci uvědomí, jak svým jednáním mohou přispět k šetrnému a ohleduplnému zacházení s přírodou a životním prostředím, pak splnila svůj účel. (Budeme vděčni za každou vaši připomínku.) Autoři: Václav Dolanský Bohumil Florián Alena Freiová Bohuslava Jochová Jaroslava Marešová Blanka Michlová Kresby: Marek Nerud 2

3 Agenda znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle. AGENDA 21 je název dokumentu, který byl přijat v roce 1992 v Rio de Janeiru na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, na tzv. Summitu Země (zúčastnili se ho delegáti z více než 170 zemí světa, ze 116 států přijeli vrcholní představitelé). Znamená program pro 21.století ukazující cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. AGENDA 21 (názvy kapitol) 1. Preambule Část I.: SPOLEČENSKÉ A EKONOMICKÉ ROZMĚRY 2. Mezinárodní spolupráce při urychlování udržitelného rozvoje v rozvojových zemích a související domácí politika 3. Boj proti chudobě 4. Změna vzorců spotřeby 5. Udržitelnost demografického růstu 6. Ochrana a podpora lidského zdraví 7. Podpora udržitelného rozvoje lidských sídel 8. Integrace životního prostředí a udržitelného rozvoje do rozhodování Část II.: UCHOVÁVÁNÍ A ŠETRNÉ VYUŹÍVÁNÍ ZDROJU A HOSPODAŘENÍ S NIMI VE PROSPĚCH ROZVOJE 9. Ochrana atmosféry 10. Integrovaný přístup k plánování a hospodaření s územními zdroji 11. Boj proti odlesňování 12. Péče o křehké ekosystémy: boj proti desertifikaci a suchu 13. Péče o křehké ekosystémy: udržitelný rozvoj horských oblastí 14. Podpora udržitelného zemědělství a venkova 15. Uchování biodiverzity (biologické rozmanitosti) 16. Ekologicky vhodné využívání biotechnologií 17. Ochrana oceánů, všech druhů moří (včetně uzavřených a částečně uzavřených) a pobřežních oblastí a ochrana, racionální využívání a rozvoj živých zdrojů v nich 18. Ochrana kvality a zásob sladkovodních zdrojů - aplikace integrovaných přístupů k rozvoji, využívání zdrojů vody a hospodaření s nimi 19. Environmentálně šetrnější nakládání s toxickými chemickými látkami, včetně prevence nezákonné mezinárodní přepravy toxických a nebezpečných produktů 20. Environmentálně šetrnější nakládání s nebezpečnými odpady, včetně prevence jejich nezákonné mezinárodní přepravy 21. Environmentálně šetrnější nakládání s pevnými odpady a otázky související s tekutými odpady 22. Bezpečné a environmentálně šetrnější nakládání s radioaktivními odpady Část III.: POSILOVÁNÍ ÚLOHY DULEŽITÝCH SKUPIN 23. Preambule 24. Celosvětová opatření pro zapojení žen do udržitelného a spravedlivého rozvoje 25. Děti a mládež v udržitelném rozvoji 26. Uznání a posilování úlohy domorodých obyvatel a jejich komunit 27. Posilování úlohy nevládních organizací, partnerů pro udržitelný rozvoj 28. Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy Posilování úlohy pracujících a jejich odborových organizací 30. Posilování úlohy podnikání, obchodu a průmyslu 31. Vědecká a technická obec 32. Posilování úlohy zemědělců Část IV.: PROSTŘEDKY IMPLEMENTACE 33. Finanční zdroje a mechanismy 34. Přenos environmentálně šetrnějších technologií, spolupráce a vytváření potenciálu 35. Úloha vědy v udržitelném rozvoji 36. Podpora vzdělávání, veřejného povědomí a odborného školení 37. Národní mechanismy a mezinárodní spolupráce při vytváření potenciálu v rozvojových zemích 38. Mezinárodní institucionální opatření 39. Mezinárodní právní nástroje a mechanismy 40. Informace pro rozhodování 3

4 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby. Principy udržitelného rozvoje 1. Životní prostředí Fyzikální únosná kapacita životního prostředí vykazuje limity mnohým lidským aktivitám, což především znamená, že musíme snížit rychlost spotřeby zdrojů a produkci znečištění. 2. Budoucnost Máme morální povinnost zajistit, aby budoucí generace mohla uspokojovat své potřeby ve zdravém životním prostředí. 3. Kvalita života Lidský blahobyt má sociální, kulturní, morální a duchovní dimenze stejně jako materiální. 4. Rovnost Bohatství, příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi jednotlivé země a mezi rozdílné sociální skupiny s důrazem na potřeby a práva chudých a znevýhodněných, neboť chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje. 5. Předběžná opatrnost Jestliže si nejsme jisti ekologickými dopady jakékoli akce nebo činnosti, měli bychom být velmi opatrní a vyhnout se možným rizikům. 6. Holistické (celostní) myšlení Problém udržitelného rozvoje vyžaduje, aby při jakémkoli rozhodování byly vzaty v úvahu všechny faktory týkající se daného problému. Pramen: PhDr. Alena Reitschmiedová: Práce s veřejností a místní Agenda 21 (MŽP a ČEÚ, 1998) 4

5 Obsah Náměty spíše pro mladší Energie listy 1-3 Odpady 4-6 Příroda v lidských sídlech 7-9 Zdraví člověka, zdravý životní styl Lidské společenství Náměty spíše pro starší Biosféra, její rozměry a zranitelnost stránky 15 Je nás moc? Je nás opravdu moc? Odpady a skládkování Cykly prvků Nevratné procesy a princip předběžné opatrnosti Potřebujeme vůbec přírodu? Místní Agenda Použitá a doporučená literatura 24 5

6 ENERGIE Kterou žárovku si vybereš a proč? Životnost 1000 hodin 8000 hodin Příkon 75 W 15 W Cena 16,- Kč 400,- Kč Tu, která šetří více energie, rozsviť (vybarvi pastelkami). Kolik máte doma žárovek Edisonek Filipek? Kolik energie spotřebuje každá ze žárovek za 24 hodin? Za jakou dobu se vám vrátí prostředky vynaložené na koupi spořivky, když 1 kwh stojí 2,- Kč? 1

7 Vyber ty předměty, které spotřebovávají energii a doplň další, které doma používáte: Nejvíce užívanou energií je elektrická energie. Napiš možné zdroje pro výrobu elektřiny a podtrhni obnovitelné

8 V této křížovce je skryt návod na řešení problémů se spotřebou energie. 1. fáze měsíce 2. viditelný elektrický jiskrný výboj 3. druh energie 4. elektrárna buňky 5. zdroj energie pro člověka 6. tok elektronů Tajenka této doplňovačky představuje energetický zdroj budoucnosti. 1. hoření 2. nevodič 3. hromadí elektrickou energii 4. proces vzniku látek organických z anorganických 5. působení síly na těleso 6. jednotka energie 3

9 ODPADY Z hromady odpadu vyberte ty druhy, které se dají znovu zpracovat. Vybraný odpad napište nebo nakreslete do připravených hromádek. Kterým odpadem z hromady můžeš vylepšit půdu?

10 Pokuste se vybrat z následujících možností, z jakých surovin se vybrané odpady vyrábějí: Surovina ROPA PÍSEK DŘEVO RUDY PŘÍRODNÍ VLÁKNA UHLÍ Materiál - odpad SKLO PAPÍR HLINÍK JINÉ KOVY PLASTY TEXTIL Vyber obnovitelné suroviny: Pokus se stručně vyjádřit, jaký má třídění odpadu význam: Počítej: Na jednoho obyvatele naší republiky připadá 250 kg odpadu za rok. Kolik odpadu za rok připadá na čtyřčlennou rodinu? Z celkového množství odpadu jednu třetinu tvoří odpadový papír. To je... kg papíru. Na výrobu 100 kg nového papíru padne jeden stoletý smrk. Stejné množství nového papíru lze vyrobit ze 100 kg starého papíru. Kolik stoletých smrků ušetří čtyřčlenná rodina, když celý rok třídí papír? Nejlépe je, produkovat odpadu co nejmíň!!! 5

11 Co měl Pepíček udělat, než odhodil tyto odpadky do kontejneru? a) roztřídit je a zmenšit objem b) roztřídit je c) hodit k sousedům 6

12 PŘÍRODA V LIDSKÝCH SÍDLECH Na obrázku se obyvatelé sídliště dopouštějí prohřešků proti přírodě. Najděte je a označte. 7

13 Máte před sebou neúplný plán části města. Doplňte jej tak, abyste v takovém městě chtěli žít. 8

14 Přemýšlej o významu zeleně v lidských sídlech. 1. Co zeleň městskému prostředí dává? Vyber z následujících možností: Vzrostlý strom (např. stoletý buk) a) 1,7 kg za b) 15 kg za hod c) 0,3 kg za vyprodukuje kyslíku hod hod Vzrostlá bříza odpaří za den vody a) 67 litrů b) 140 litrů c) 213 litrů Jak vysoký je smrk v deseti letech? a) 4 m b) 1,5 m c) 2 m Kolik druhů ptáků může hnízdit v městském parku? a) 15 b) 21 c) Pokus se vyjmenovat ptačí druhy, které hnízdí v lidských sídlech: Odpovědi zakroužkuj, podtrhni nebo napiš: Běhá se ti lépe po asfaltu po trávníku Kde je v létě příjemněji? na trávníku v parku na asfaltu Kdy není dobré běhat po trávníku, aby se nezničil: Proč lidé k odpočinku vyhledávají taková místa, jako jsou parky, lesy a vesnice?

15 ZDRAVÍ ČLOVĚKA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Napiš, co jsi dnes svačil:... Jedl jsi zdravě? (Zvolenou odpověď zakroužkuj.) ANO NE Vyjádři jedním slovem, co kromě zdravé stravy nejvíce prospěje tvému tělu:... Odhadni, kolik hodin jsi v sobotu nebo v neděli strávil při aktivním pohybu... u televize nebo počítače... Kterému sportu se nejvíc věnuješ?... 10

16 Správné složení naší každodenní stravy můžeme znázornit jako pyramidu. V její základně a tedy v největším množství najdeme chléb, pečivo, brambory, těstoviny a rýži, v dalším patře je ovoce se zeleninou. Následuje mléko, mléčné výrobky a vejce spolu se všemi druhy masa, luštěninami, ořechy a sójou. Na vrcholu pyramidy (v nejmenším množství) najdeme cukr, tuky, smetanu a sladkosti. Vzpomeň si, co jsi včera jedl a zapiš všechno co nejpřesněji do prázdné pyramidy. 11

17 Vyber si jeden všední den, kdy nemáš odpolední vyučování. K dispozici máš dva sloupce. Do jednoho zaznamenej činnosti, u kterých sedíš (nejsi v pohybu, např. učení, počítač, televize) a do druhého sloupce zaznamenej činnosti, u kterých se pohybuješ (mytí nádobí, sport, práce na zahradě, cesta do školy). 1 cm představuje 1 hodinu. Spánek neuváděj. Nad výškou grafů přemýšlej. Jsi lenochod nebo veverka? 12

18 Lidské společenství Soustředné kruhy představují základní články lidského společenství: jedince, rodinu a obec. Zamysli se a do jednotlivých kruhů napiš, jakým způsobem rodina pomáhá jedinci a naopak jaký je vztah jedince k rodině. V další úrovni se pokus napsat, jak může rodina pomoci ob ci a čím je obec prospěšná rodině. Napište, jaké další články patří do lidského společenství: V doplňovačkách na následující straně vám vyjdou vlastnosti, které jsou dobré pro dobré soužití lidí v jakékoliv skupině. 13

19 1. přízvisko TGM 2. odpor proti německé okupaci 3. forma státního zřízení 4. první prezident ČR 5. změna směřující ke zlepšení 6. spojení dvou států 7. rodiště TGM 8. převrat společenského státu 9. označení pokojné revoluce v roce vláda lidu prostřednictvím volených zástupců 2. možnost uplatnit svou vůli 3. nepsaná pravidla chování 4. představitel demokratických změn v roce kontrola tisku 6. hospodářský úpadek 7. poslední komunistický prezident 8. sídlo první české univerzity 9. násilné obsazení státu 10. přesun vlastnictví ze státního do soukromého 14

20 Biosféra, její rozměry a zranitelnost Z astronomie víme, že naše modrá planeta není nijak zvlášť velká, že i v naší sluneční soustavě se najdou planety mnohem větší - a těch soustav je ve vesmíru požehnaně! A také je známo, že právě naše planeta je zatím jedinou, o které víme, že na ní existuje život. Země má zhruba tvar koule o poloměru km. Jaká část tohoto vesmírného tělesa je vlastně obydlena nějakými živými organismy? Když to trochu zjednodušíme, dá se říci, že - vztáhnuto k zemskému povrchu - nějaké viditelné živáčky (zvířata, rostliny) najdeme tak asi 5 km do výšky (vysoké hory, vzdušné víry) a 5 km do hloubky (podmořský a podzemní svět). Tedy jednoduchá představa: Biosféra je asi 10 km silná vrstva na povrchu Země, ve které žijí téměř všechny živé organismy. Porovnejme oba uvedené rozměry. Kdybychom zmenšili zeměkouli na pomeranč o průměru 13 cm, bude mít její biosféra tloušťku? (0,1) mm! A v této (z vesmírného hlediska) supertenké vrstvě Země probíhá veškerý její život! Myslíte si, že v dnešní době technických možností by pro člověka byl velký problém tento život narušit nebo dokonce úplně zlikvidovat? Jak všelijak by to šlo udělat? Dovedete vymyslet nějakou zdánlivou maličkost, která by mohla spustit řetězce pochodů, které by skončily rozbouráním biosféry? Dá se proti tomuto nebezpečí vůbec něco dělat? Anebo si děláme zbytečné starosti a všechno dobře dopadne? Je nás moc? Každým rokem lidí na zeměkouli přibývá. Více lidí potřebuje více potravin, výrobků denní potřeby, domů, silnic,... a tak dále, a tak dále. To znamená, že je třeba také více polí, dolů, lomů, elektráren,... a tak dále, a tak dále. A nejen to! Lidé jsou neustále náročnější - chtějí všeho víc a každý den něco nového. Ale Země je konečná! 15

21 Ještě před pouhými 15 tisíci lety žilo na celé naší planetě asi tolik lidí, kolik jich dnes žije v České republice! Kdybychom spočítali všechny jedince druhu Homo sapiens, kteří kdy žili na zeměkouli od počátků lidstva (řekněme let - od neandrtálců), vystřídalo se jich na Zemi do poloviny 20. století skoro stejně, jako jich žilo a žije v pouhých posledních padesáti letech! Že to je nějaké divné? Stačí vzít na pomoc matematiku. Určitě znáte příběh chudáka, který porazil v šachu sultána a za výhru nechtěl nic jiného, než aby mu vladař dal na první políčko šachovnice jedno zrnko rýže, na druhé políčko dvě, na třetí čtyři, na čtvrté osm a tak pořád vždy dvakrát tolik, než bylo na předchozím políčku.sultána přešel smích, když mu moudří rádcové sdělili, že na posledním šedesátém čtvrtém políčku nebude žádná očekávaná hrstička rýže, ale 2 63 zrn, což je množství, které se na všech rýžových polích jeho sultanátu neurodí ani za sto let. Nebo jiná klasická úloha: Na jezeře roste zvláštní druh leknínů - každou noc přibude ke každému leknínovému listu ještě jeden. A tak se k prvnímu listu, který se objevil na hladině počátkem léta, postupně přidávaly další a další a pomalu začaly pokrývat hladinu. Teď už je podzim a dnes ráno jsem zjistil, že jezero je leknínovými listy úplně zakryto. To je divné, říkám si, vždyť při mé poslední návštěvě byla ještě dobrá polovina hladiny jezera volná. Kdy jsem byl naposled u jezera? (Odpověď: Včera!). Tyto překvapivé závěry má na svědomí exponenciální funkce f:y=a x. Jejím grafem je křivka zvaná exponenciála - a právě exponenciála je nejlepším grafickým vystižením růstu počtu lidí na Zemi. V každém prostředí (přirozeném i umělém), které je obydleno živými organismy, dochází ke kolísání početnosti jednotlivých populací podle toho, zda má ten který druh dost potravy, prostoru, vody, tepla, apod. Maximální počet jedinců určitého druhu, kdy ještě všechny přírodní procesy fungují normálně, se nazývá nosná kapacita prostředí. Ta je samozřejmě pro každou populaci jiná a určuje se velice těžko. Ale je! Každý přece uzná, že do rybníka se nevejde jakékoliv množství kaprů, ale určit přesně kolikátý je právě ten kapr, který už by způsobil kolaps ve fungování rybníka - to už si netroufne nikdo. 16

22 Platí také pro člověka nějaká nosná kapacita prostředí? Jestliže ano, jak by se to dalo zařídit, aby se růst lidské populace na planetě Zemi začal včas zpomalovat? Je nás opravdu moc? Je asi dost lidí, kteří si myslí, že žádná nosná kapacita planety Země pro lidi neexistuje. Že se nás na zeměkouli vejde ještě mnohonásobně víc, než je nás teď. Vždyť se podívejte na Čínu, na Indii - kolik tam žije na malém prostoru lidí! Vždyť se podívejte na naše nová sídliště - kolik tisíc lidí žije vlastně na pár metrech čtverečních! Tak si zkusme takový panelákový super-mrakodrap postavit. Nejdříve si křídou namalujte na podlahu čtverec o straně 1 m, čili 1 m 2. Hubených lidí se do něj postaví klidně i 12. Kdybyste kolem tohoto čtverce vztyčili 2 metry vysoké zdi, octlo by se oněch dvanáct lidí v jakési komůrce. A takových komůrek se vejde do jednoho čtverečního kilometru rovný milion 17

23 Berme to jako přízemí zamýšleného mrakodrapu - a těch pater postavme celkem pět set. Výsledný panelákový super-mrakodrap má tvar krychle o hraně 1 km. To není zase až tak závratná velikost; kdybyste takovou kostku postavili na území nějakého okresního města, ještě by z něho dost zbylo a třeba z tisícimetrové hory v blízkosti města krychle v údolí dala docela dobře přehlédnout - koukali byste do oken lidem bydlícím někde ve 250.patře. A kolik lidí jsme do našeho mrakodrapu ubytovali? Výpočet je snadný: 12 lidí v jedné komůrce. milion komůrek. 500 pater = rovných 6 miliard! Všechny dnes žijící lidi jsme tedy nastěhovali do jednoho panelového super-mrakodrapu! Jak je vidět, lidé jsou opravdu velice skladní, veškeré lidstvo se vejde do jednoho krychlového kilometru! Ale je reálně možné, aby takový dům fungoval (i kdybyste ho třeba stopadesátkrát zvětšili, aby se vešly postele, schodiště a další nezbytné věci a zařízení)? Co hygiena a odpady? Kde a co by lidé nakupovali a jedli? Jak velká rozloha polí kolem mrakodrapu by byla nutná k vypěstování potřebného obilí, rýže a jiných plodin? Z jaké dálky by se musely dovážet i ty nejběžnější suroviny a výrobky? Umíte si představit, co by se dělo, kdyby si ráno všichni najednou vzpomněli, že půjdou do práce a děti do školy? Vypadá to jako náramná legrace. Jenže ono se něco podobného na Zemi děje už pěkných pár let. Počátkem tohoto století žilo ve městech (tj. sídlech s více než 2500 obyvatel) asi 15 % světové populace, v roce 1950 už to bylo 25 % - a dnes přibližně polovina lidí bydlí ve městech. V roce to mají být celé dvě třetiny veškerého obyvatelstva světa! Takže za dalších sto let skončíme všichni přece jenom v tom jednom panelovém supermrakodrapu? Bydlíš ve městě nebo na venkově? Jaké výhody má bydlení ve městě, jaké na venkově? Proč se vůbec v poslední době lidé stahují z venkova do měst? Jaké problémy to přináší? (Představ si, že jsi starosta hlavního města Mexika, které má dnes asi 25 milionů obyvatel.) Odpady a skládkování Evoluční teorie říká, že savec druhu Homo sapiens sapiens se na Zemi objevil asi před lety. Když si uvědomíme, že existence Země je odhadována zhruba na 4,6 miliard let, stalo se to vlastně před chvílí. Člověk se v těchto počátečních fázích lidské civilizace živil stejně, jako ostatní živočichové - sběrem plodin a příležitostným lovem. Nebyl pánem, ale součástí přírodních ekosystémů - tedy systémů, kde jsou vyvážené tzv. energomateriálové toky a kde se o odpadech vůbec nedá mluvit (jednoduše řečeno: co se v systému vyprodukuje, to se zase hned rozkládá a spotřebovává pro další produkci). Tento způsob existence vydržel člověku asi let, než postupně přišel na to, jak využívat oheň, jak vyrábět a používat různé nástroje a také na to, že za potravou není nutné se pachtit po kraji, že plodiny je možno pěstovat a zvířata chovat na jednom dobře vybraném místě. Před nějakými lety se člověk definitivně vydělil z přírody, usadil se a na dlouhou dobu se z něho stal zemědělec. V zemědělských (agro)ekosystémech již vzniká významné množství odpadů, ty jsou ale téměř beze zbytku v systému zase spotřebovány. V přirozené krajině jsou vznikající zemědělské usedlosti jasně cizorodým prvkem, ale pro přírodu nejsou žádným větším problémem, protože - po prvotním vymýcení vegetace a záboru půdy - si už vystačí samy. Stejně jako příroda umí tyto agro-ekosystémy zaokruhovat tok živin a energie a jejich případný vliv na okolí je jen lokální. Dokonce ani postupný vznik vesnic a měst ještě neznamenal vážné nebezpečí, pořád ještě bylo nejméně 90% obyvatelstva přímo vázáno na zemědělství. 18

24 Zlom nastal doslova před chviličkou, řekněme před 400 lety. Lidé objevili, že uhlí je fantastický zdroj energie (za ubývající dřevo) a začali ho velmi rychle a velmi chytře využívat. Nastala průmyslová revoluce. S novými možnostmi se razantně změnil vztah člověka k přírodě - už nejde o soužití, už jde o drancování. Energomateriálové cykly se roztrhly, staly se jednosměrnými! Na jednom místě zeměkoule člověk (z přírody!) získá surovinu, někde jinde z ní udělá výrobek, ten zase jinde užívá - a nakonec jej jako nepotřebný odpad někam jinam (do přírody!) vyhodí. Jestli to půjde ještě chvíli takhle dál, nejenže rychle vyčerpáme některé druhy neobnovitelných zdrojů, ale zavalíme se horami různého odpadu. Je nás čím dál víc a většinou máme stále rostoucí nároky na dostupnost, množství a kvalitu spotřebního zboží a služeb. Ale Země je konečná! Aby nám naše modrá planeta ještě nějaký čas vydržela, musíme (kromě mnoha dalších opatření) znovu pospojovat aspoň některé roztržené materiálové cykly. Dosáhnout toho, aby se co nejvíc surovin obsažených v odpadu, mohlo vrátit na začátek výrobních procesů a být znovu použito - recyklováno. Víš, čemu se říká separace odpadů? Některé výrobky se těžko recyklují. Máš nějaký originální nápad, jak naložit s ojetými pneumatikami, PET láhvemi, staniolem, apod.? Cykly prvků Vše hmotné, co se na Zemi vyskytuje, je složeno z prvků a jejich sloučenin. To platí jak pro geologický podklad, vodu a vzduch, tak i pro rostliny a živočichy. Některé prvky jsou pro stavbu těl živých organismů a jejich fungování naprosto zásadní (uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra a fosfor), říkáme jim biogenní prvky. Některé jsou potřebné jen v malém množství nebo jen občas (nazývají se stopové prvky), ale ani bez nich se příroda neobejde. Celkové množství každého prvku na Zemi je konstantní. Žádný prvek nepřibývá, ani neubývá, jen složitě putuje v různých podobách jednotlivými zemskými sférami, váže se s jinými prvky a zase je opouští, aby se podílel na vytvoření dalších a dalších anorganických i organických sloučenin a látek. Např. uhlík. Nejvíce ho najdeme v atmosféře a v oceánských vodách. Mezi těmito zásobárnami putuje sem a tam (srážky, vypařování) většinou v podobě oxidu uhličitého CO 2. Atmosférický CO 2 spotřebovávají zelené rostliny: část oxidu uhličitého vracejí dýcháním do atmosféry, ale z části si díky zázračnému procesu fotosyntézy vezmou uhlík pro budování vlastních rostlinných těl. Tato zelená biomasa se stává potravou býložravců, ti zase slouží jako kořist dravcům - a tak se uhlík stále může stěhovat zpět do atmosféry (vydýcháním), těly různých živočichů (v potravních řetězcích) nebo do půdy (v exkrementech a mrtvých tělech) a odtud zase do rostlin (třeba jako nějaký rozpustný uhličitan) nebo znovu do atmosféry, atd., atd. V určitých geologických obdobích byla v odumřelé biomase uložena obrovská množství uhlíku buď jako uhlí a ropa, nebo ve zbytcích schránek živočichů jako vápence. I tento uhlík se účastní neustálého koloběhu. Stejně jako cyklus uhlíku se i ostatní energomateriálové toky za miliardy let vyladily do systému, který je nepředstavitelně komplikovaný a složitý, ale který bezchybně funguje. Pardon - fungoval! V posledních několika desítkách let se díky lidskému hospodaření na planetě Zemi stále častěji stává, že některých prvků (a jejich sloučenin) je někde náhle tak moc, že škodí, a některé zase jinde chybějí. Např. výše popsaný cyklus uhlíku je stále více ovlivňován spalováním fosilních paliv, kácením lesů, velkoplošným obdělávání půdy, skládkováním a jinými činnostmi, takže dnes je v atmosféře tolik oxidu uhličitého (a metanu a jiných plynů), že zeměkouli hrozí skleníkový efekt. 19

25 Jistě znáte pohádku Sůl nad zlato - to je sice naivní, ale docela pěkný příklad toho, jak nedostatek jednoho obyčejného chloridu NaCl málem způsobil zánik celého království. Také jste určitě četli nebo slyšeli o marném boji skandinávských zemí za záchranu svých jezer - to je zase naopak (docela drastický) příklad toho, jak přebytek síry a jejích sloučenin, způsobený dálkovým přenosem z jiných(!) evropských zemí, způsobil kolaps všeho živého v beztak již kyselých vodách severských jezer. Víte, co to je skleníkový efekt a jak souvisí s cyklem uhlíku? A s cyklem vody? Znáte nějaký příklad toho, jak i nepatrný zásah do energomateriálových toků v přírodě může způsobit katastrofu? Zkusíte vymyslet moderní pohádku typu Sůl nad zlato? Nevratné procesy a princip předběžné opatrnosti Je-li příroda zdravá, funguje v ní mnoho vazeb a mechanismů, jejichž pomocí se vrací do rovnovážné polohy, nastal-li nějaký karambol. Přemnoží-li se hraboši, zvýší se i počet kání a hraboších nemocí. Shoří-li někde kus pralesa, začnou se na vzniklé ploše postupně vytvářet různé vegetační formace (sukcesní stádia), z nichž ta poslední je přesně takový prales, jaký tady původně vyhořel. Za nějakých 150 let nikdo nepozná, co se stalo. Lidské zásahy do přírody jsou ale jiného kalibru. S těmi má příroda mnohem více práce - ale je silná, většinou to zvládne. Projděte se např. po Českém Krumlově, po tzv. objížďkové silnici. Ta byla na mnoha místech doslova prostřílena skalami, které obklopují město. Soutěska pod nemocnicí (u Havraní skály) byla prokopána před 40 lety a novou silnici tady tenkrát lemoval holý kámen. Dnes? Jen si všimněte, kolik druhů stromů a květin zde v průběhu roku roste a kvete. Nebude to trvat dlouho a vznikne tu docela pěkný smíšený suťový les. Ale přece jen jsou některé lidmi způsobené zásahy do přírody tak zásadní, že se s nimi příroda sama už nevyrovná. Když např. vyhubíme některý živočišný nebo rostlinný druh, už ho nikdo nikdy nemůže znovu stvořit. Když odlesníme vrcholové partie hor a následná eroze odnese všechnu půdu, už tu půdu nikdy nahoru nevynosíme (leda že bychom počkali milióny let, až zvětráváním ze skal vznikne nová). Když dávní pastevci v severní Africe neúměrně zvýšili počet dobytka, který pásli v zeleném buši, za dobu kratší než 400 let vznikla Sahara. A podobných příkladů byste mohli sami jmenovat spousty. Je k nevíře, že se lidé vždycky zachovají tak hloupě! Že dopustí, aby vyhynul krásný živočich, že včas nezabrání kácení lesů, zničení pastvin... Problém je možná v tom, že se jen velmi těžko dá poznat ten nejzazší okamžik, kdy je třeba zastavit lov, kácení, pastvu, neboť jinak se spustí nevratná destrukce populace, horského ekosystému, pastviny. Navíc je asi v lidské přirozenosti myslet si, že to, co vyšlo stopadesátkrát, musí vyjít i po stojedenapadesáté. Je to jako s pružinou: natahujete ji čím dál větší silou, ona se vždycky vrátí... - jak zjistíte okamžik, kdy už se nevrátí? O některých globálních procesech v atmosféře (oteplování, ubývání stratosférického ozónu) už víme, že patří k těm, kde hrozí utržení ze řetězu. Však se také o nich často mluví, vědecky se zkoumají a jsou uzavírány mezinárodní dohody, aby nemohlo dojít k žádnému kolapsu. Myslíš, že ale mohou být některé nevratné procesy už v pohybu a ani o tom zatím nevíme? 20

26 Kdesi na jihovýchodě Venezuely je nepřístupné území, o němž se zjistilo, že je dodnes obývají původní indiánské kmeny. To okamžitě vzbudilo zájem mnoha lidí různých profesí, jenže vláda vstup do tohoto teritoria všem zakázala. Úplně všem bez rozdílu! Vědcům, lékařům, církvi, novinářům,... Jako důvod uvedla: Ještě nikdy takové setkání původních přírodních obyvatel s moderní civilizací nedopadlo pro domorodce dobře. Ať jsme se zaklínali péčí o jejich vzdělání, o zdraví, obrácením na víru, vědeckými důvody - vždy to nakonec skončilo nemocemi, alkoholem a celkovým rozvrácením původního etnika. Takže dokud se neumíme k původním přírodním obyvatelům přiblížit tak, aby je to nezničilo, do uvedených oblastí se přístup zakazuje. Zdá se ti postup venezuelské vlády rozumný nebo zbytečně staromódní? Vyhořelé palivo z jaderných elektráren je radioaktivní a je ho třeba uložit tak, aby ještě po několika staletích nemohlo ohrozit lidi a životní prostředí. Alternativ bezpečného skládkování je známo několik, žádná z nich však zatím nemůže stoprocentně zaručit, co se za tak dlouhý čas stane s obalovými materiály (kontejnery), s prostředím, ve kterém bude tento sklad umístěn, a konec konců i se systémem péče o tato úložiště. Myslíte, že je to od nás férové, když tu necháme našim prapravnukům problémy, se kterými jsme si my prostě nevěděli rady? Anebo je trocha rizika nutnou daní pokroku, to bychom dodnes neznali ani parní stroj! Potřebujeme vůbec přírodu? Životní prostředí každého člověka, pomineme-li složku niternou, se skládá ze dvou hlavních částí: z geobiocenózy (tedy toho, co vytvořila sama příroda) a z technoantropocenózy (tj. toho, co vytvořil nebo způsobil člověk sám). Zdá se, že všichni normální lidé nějak (i když třeba jen podvědomě) vnímají kvalitu životního prostředí, v němž žijí. Je-li prostředí příznivé, jsou většinou zdraví, výkonní, optimističtí - zkrátka v pohodě. Je-li ale jejich životní prostředí špatné, jsou nemocní, stresovaní, unavení. Žádný z nás, i když to někdy na první pohled ani nevypadá, se nemůže vyčlenit z přírody, postavit se nějak mimo ni. I kdybychom celý život strávili jen v továrnách a úřadech (kde pracujeme), ve svých perfektních a dokonale vybavených bytech (kde žijeme) a na diskotékách a v kinech (kde se bavíme), přece jen jsme každou vteřinou vázáni na přírodní zdroje a jejich kvalitu. Vzduch na dýchání, potraviny k jídlu, vodu na pití (i když je schována do coca-coly nebo do rumu), dřevo a fosilní paliva na teplo, elektřinu a další druhy energií, ropu na pohonné a umělé hmoty, sklo, kámen, rudy, asfalt, konec konců i uran na palivo do jaderných elektráren, diamanty do obráběcích strojů i na parádu, půdu a vítr - to vše si bereme nebo aspoň půjčujeme v přírodě. A nemusíme zůstat jen u materiálního přístupu. Chováme kanáry, rybičky, křečky a psy? Proč? Proč pěstujeme pokojové květiny a jasně cítíme, že bez nich v bytě něco schází? Proč má každý druhý člověk zahrádku a o víkendu se rýpe v zemi, ačkoliv zahradničení houby rozumí a přínos z vypěstované zeleniny a kytek je většinou hodně sporný? Proč se každý víkend vyřítí houfy lidí do přírody jen proto, aby se kochali? Prostě proto, že cítí, že život bez přímého kontaktu s přírodou není žádný život! Můžeš potvrdit něco z uvedeného textu vlastní zkušeností, příběhem? Můžeš vyvrátit něco z uvedeného textu vlastní zkušeností, názorem, příběhem? 21

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice 3.KOLO 1.úkol výzkumný čtverec a) úkol pro všechny Pomalounku, ale jistě se blíží vánoční období, které v sobě stále ještě nese určité kouzlo, k němuž přispívá i snaha lidí obdarovávat své blízké s cílem,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Přírodověda 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Táboritská 941 379 01 TŘEBOŇ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Táboritská 941 379 01 TŘEBOŇ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ 1. Vyberte, co nepatří mezi význam zeleně v okolí: a) tlumí hlučnost b) zvyšuje množství oxidu uhličitého c) pohlcuje teplo 2. Půda je úrodná, pokud obsahuje dostatek vody, vzduchu, rozpustných

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

OTÁZKY k vypracování řešení

OTÁZKY k vypracování řešení příloha 1 lekce 1 Postavíme všude jaderné elektrárny, ty rok bez zavážení paliva vydrží. Kolik energie bude na rok 2020 EU potřebovat? Kolik energie vyrobí ročně jedna jaderná elektrárna? Kolik elektráren

Více

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 3_Sestava 1 16.6.14 9:27 Stránka 1 OBSAH Co je to energie metodický list... 2 Co je to energie pracovní list... 3 Zdroje energie pracovní list... 4 Zdroje energie pracovní list (řešení)... 6 Měříme wattmetrem

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, alena.sevcu@tul.cz, tel. 485 353 786 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy.

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 J. A. Komenský: Didaktika analytická; Praha, nakl. F. A. Urbánek, 1874 První

Více

Počet žáků 20-40 2-3

Počet žáků 20-40 2-3 MY SE budeme zabývat stopu speciální STOPOU EKOLOGICKOU. POMŮCKY: Připojení K INTERNETU NEOBVYKLÉ VYUŽITÍ OBVYKLÝCH VĚCÍ V DOMÁCNOSTI. POČÍTAČE FOTOAPARÁTY VÝTV. POTŘEBY 1. PŮJDEME NA KRÁTKOU PROCHÁZKU

Více