TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov"

Transkript

1 ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1

2 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci a studenti, pochopit důkladně myšlenku trvalé udržitelnosti a umět ji běžně aplikovat v denním životě jistě patří ke všeobecnému vzdělání, proto by se tohoto úkolu měla ujmout především škola. Protože se to ale zatím příliš neděje, pokusili jsme se pro vás, kteří máte stejný názor, vytvořit malou pomůcku. Zdá se nám, že pochopení principu trvalé udržitelnosti je pro vývoj hodnotové orientace mladých lidí jedním ze základních kamenů. Dokud byl člověk denně v kontaktu s přírodou, pracoval v ní, živila ho, do té doby ho nikdo nemusel dvakrát přesvědčovat, že není moudré podřezávat si větev, na které sedí. S průmyslovou revolucí a s moderním = konzumním způsobem života však už není důležitost fungující přírody a zdravého životního prostředí pro naši existenci tak zřejmá. Oč jsou pro dnešní svět dospělých (v tzv. rozvinutých společnostech) důležitější peníze a zisk, o to je naléhavější ukázat dětem, že takto pojatý rozvoj nemusí Země (a tedy ani my) přežít. Ačkoliv v celém známém vesmíru není nic krásnějšího a dokonalejšího, než naše biosféra. Jistě - věc je hodně komplikovaná. Těch technických lákadel, těch televizních sugescí, těch současným chaosem zmatených rodičů, kteří jsou často pro své děti špatným příkladem. A těch dětí, které zaboha nepochopí, že nezašlápnout brouka je normální... Pracovní listy a texty, které dostáváte do rukou, představují soubor námětů věnovaných některým oblastem důležitým pro trvale udržitelný život na naší planetě. Předkládané náměty představují samozřejmě pouze určitý výběr bohaté řady aktivit, které lze při práci s dětmi použít. Mnoho dalších nápadů najdete v doporučené literatuře, jejíž přehled uvádíme. Úlohy v pracovních listech a textu mají různou náročnost. Některé lze uplatnit i na prvním stupni základních škol, jiné jsou určeny spíše pro druhý stupeň ZŠ nebo pro gymnázia. Asi největší prostor pro využití tohoto materiálu bude v hodinách přírodovědy, přírodopisu a biologie, ale dostatek možností uplatnění skýtají i rodinná a občanská výchova, zeměpis a další předměty. Mysli globálně, jednej lokálně - to je jistě dobrá myšlenka. Pokud se tato publikace zaslouží o to, že si aspoň někteří žáci uvědomí, jak svým jednáním mohou přispět k šetrnému a ohleduplnému zacházení s přírodou a životním prostředím, pak splnila svůj účel. (Budeme vděčni za každou vaši připomínku.) Autoři: Václav Dolanský Bohumil Florián Alena Freiová Bohuslava Jochová Jaroslava Marešová Blanka Michlová Kresby: Marek Nerud 2

3 Agenda znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle. AGENDA 21 je název dokumentu, který byl přijat v roce 1992 v Rio de Janeiru na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, na tzv. Summitu Země (zúčastnili se ho delegáti z více než 170 zemí světa, ze 116 států přijeli vrcholní představitelé). Znamená program pro 21.století ukazující cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. AGENDA 21 (názvy kapitol) 1. Preambule Část I.: SPOLEČENSKÉ A EKONOMICKÉ ROZMĚRY 2. Mezinárodní spolupráce při urychlování udržitelného rozvoje v rozvojových zemích a související domácí politika 3. Boj proti chudobě 4. Změna vzorců spotřeby 5. Udržitelnost demografického růstu 6. Ochrana a podpora lidského zdraví 7. Podpora udržitelného rozvoje lidských sídel 8. Integrace životního prostředí a udržitelného rozvoje do rozhodování Část II.: UCHOVÁVÁNÍ A ŠETRNÉ VYUŹÍVÁNÍ ZDROJU A HOSPODAŘENÍ S NIMI VE PROSPĚCH ROZVOJE 9. Ochrana atmosféry 10. Integrovaný přístup k plánování a hospodaření s územními zdroji 11. Boj proti odlesňování 12. Péče o křehké ekosystémy: boj proti desertifikaci a suchu 13. Péče o křehké ekosystémy: udržitelný rozvoj horských oblastí 14. Podpora udržitelného zemědělství a venkova 15. Uchování biodiverzity (biologické rozmanitosti) 16. Ekologicky vhodné využívání biotechnologií 17. Ochrana oceánů, všech druhů moří (včetně uzavřených a částečně uzavřených) a pobřežních oblastí a ochrana, racionální využívání a rozvoj živých zdrojů v nich 18. Ochrana kvality a zásob sladkovodních zdrojů - aplikace integrovaných přístupů k rozvoji, využívání zdrojů vody a hospodaření s nimi 19. Environmentálně šetrnější nakládání s toxickými chemickými látkami, včetně prevence nezákonné mezinárodní přepravy toxických a nebezpečných produktů 20. Environmentálně šetrnější nakládání s nebezpečnými odpady, včetně prevence jejich nezákonné mezinárodní přepravy 21. Environmentálně šetrnější nakládání s pevnými odpady a otázky související s tekutými odpady 22. Bezpečné a environmentálně šetrnější nakládání s radioaktivními odpady Část III.: POSILOVÁNÍ ÚLOHY DULEŽITÝCH SKUPIN 23. Preambule 24. Celosvětová opatření pro zapojení žen do udržitelného a spravedlivého rozvoje 25. Děti a mládež v udržitelném rozvoji 26. Uznání a posilování úlohy domorodých obyvatel a jejich komunit 27. Posilování úlohy nevládních organizací, partnerů pro udržitelný rozvoj 28. Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy Posilování úlohy pracujících a jejich odborových organizací 30. Posilování úlohy podnikání, obchodu a průmyslu 31. Vědecká a technická obec 32. Posilování úlohy zemědělců Část IV.: PROSTŘEDKY IMPLEMENTACE 33. Finanční zdroje a mechanismy 34. Přenos environmentálně šetrnějších technologií, spolupráce a vytváření potenciálu 35. Úloha vědy v udržitelném rozvoji 36. Podpora vzdělávání, veřejného povědomí a odborného školení 37. Národní mechanismy a mezinárodní spolupráce při vytváření potenciálu v rozvojových zemích 38. Mezinárodní institucionální opatření 39. Mezinárodní právní nástroje a mechanismy 40. Informace pro rozhodování 3

4 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby. Principy udržitelného rozvoje 1. Životní prostředí Fyzikální únosná kapacita životního prostředí vykazuje limity mnohým lidským aktivitám, což především znamená, že musíme snížit rychlost spotřeby zdrojů a produkci znečištění. 2. Budoucnost Máme morální povinnost zajistit, aby budoucí generace mohla uspokojovat své potřeby ve zdravém životním prostředí. 3. Kvalita života Lidský blahobyt má sociální, kulturní, morální a duchovní dimenze stejně jako materiální. 4. Rovnost Bohatství, příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi jednotlivé země a mezi rozdílné sociální skupiny s důrazem na potřeby a práva chudých a znevýhodněných, neboť chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje. 5. Předběžná opatrnost Jestliže si nejsme jisti ekologickými dopady jakékoli akce nebo činnosti, měli bychom být velmi opatrní a vyhnout se možným rizikům. 6. Holistické (celostní) myšlení Problém udržitelného rozvoje vyžaduje, aby při jakémkoli rozhodování byly vzaty v úvahu všechny faktory týkající se daného problému. Pramen: PhDr. Alena Reitschmiedová: Práce s veřejností a místní Agenda 21 (MŽP a ČEÚ, 1998) 4

5 Obsah Náměty spíše pro mladší Energie listy 1-3 Odpady 4-6 Příroda v lidských sídlech 7-9 Zdraví člověka, zdravý životní styl Lidské společenství Náměty spíše pro starší Biosféra, její rozměry a zranitelnost stránky 15 Je nás moc? Je nás opravdu moc? Odpady a skládkování Cykly prvků Nevratné procesy a princip předběžné opatrnosti Potřebujeme vůbec přírodu? Místní Agenda Použitá a doporučená literatura 24 5

6 ENERGIE Kterou žárovku si vybereš a proč? Životnost 1000 hodin 8000 hodin Příkon 75 W 15 W Cena 16,- Kč 400,- Kč Tu, která šetří více energie, rozsviť (vybarvi pastelkami). Kolik máte doma žárovek Edisonek Filipek? Kolik energie spotřebuje každá ze žárovek za 24 hodin? Za jakou dobu se vám vrátí prostředky vynaložené na koupi spořivky, když 1 kwh stojí 2,- Kč? 1

7 Vyber ty předměty, které spotřebovávají energii a doplň další, které doma používáte: Nejvíce užívanou energií je elektrická energie. Napiš možné zdroje pro výrobu elektřiny a podtrhni obnovitelné

8 V této křížovce je skryt návod na řešení problémů se spotřebou energie. 1. fáze měsíce 2. viditelný elektrický jiskrný výboj 3. druh energie 4. elektrárna buňky 5. zdroj energie pro člověka 6. tok elektronů Tajenka této doplňovačky představuje energetický zdroj budoucnosti. 1. hoření 2. nevodič 3. hromadí elektrickou energii 4. proces vzniku látek organických z anorganických 5. působení síly na těleso 6. jednotka energie 3

9 ODPADY Z hromady odpadu vyberte ty druhy, které se dají znovu zpracovat. Vybraný odpad napište nebo nakreslete do připravených hromádek. Kterým odpadem z hromady můžeš vylepšit půdu?

10 Pokuste se vybrat z následujících možností, z jakých surovin se vybrané odpady vyrábějí: Surovina ROPA PÍSEK DŘEVO RUDY PŘÍRODNÍ VLÁKNA UHLÍ Materiál - odpad SKLO PAPÍR HLINÍK JINÉ KOVY PLASTY TEXTIL Vyber obnovitelné suroviny: Pokus se stručně vyjádřit, jaký má třídění odpadu význam: Počítej: Na jednoho obyvatele naší republiky připadá 250 kg odpadu za rok. Kolik odpadu za rok připadá na čtyřčlennou rodinu? Z celkového množství odpadu jednu třetinu tvoří odpadový papír. To je... kg papíru. Na výrobu 100 kg nového papíru padne jeden stoletý smrk. Stejné množství nového papíru lze vyrobit ze 100 kg starého papíru. Kolik stoletých smrků ušetří čtyřčlenná rodina, když celý rok třídí papír? Nejlépe je, produkovat odpadu co nejmíň!!! 5

11 Co měl Pepíček udělat, než odhodil tyto odpadky do kontejneru? a) roztřídit je a zmenšit objem b) roztřídit je c) hodit k sousedům 6

12 PŘÍRODA V LIDSKÝCH SÍDLECH Na obrázku se obyvatelé sídliště dopouštějí prohřešků proti přírodě. Najděte je a označte. 7

13 Máte před sebou neúplný plán části města. Doplňte jej tak, abyste v takovém městě chtěli žít. 8

14 Přemýšlej o významu zeleně v lidských sídlech. 1. Co zeleň městskému prostředí dává? Vyber z následujících možností: Vzrostlý strom (např. stoletý buk) a) 1,7 kg za b) 15 kg za hod c) 0,3 kg za vyprodukuje kyslíku hod hod Vzrostlá bříza odpaří za den vody a) 67 litrů b) 140 litrů c) 213 litrů Jak vysoký je smrk v deseti letech? a) 4 m b) 1,5 m c) 2 m Kolik druhů ptáků může hnízdit v městském parku? a) 15 b) 21 c) Pokus se vyjmenovat ptačí druhy, které hnízdí v lidských sídlech: Odpovědi zakroužkuj, podtrhni nebo napiš: Běhá se ti lépe po asfaltu po trávníku Kde je v létě příjemněji? na trávníku v parku na asfaltu Kdy není dobré běhat po trávníku, aby se nezničil: Proč lidé k odpočinku vyhledávají taková místa, jako jsou parky, lesy a vesnice?

15 ZDRAVÍ ČLOVĚKA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Napiš, co jsi dnes svačil:... Jedl jsi zdravě? (Zvolenou odpověď zakroužkuj.) ANO NE Vyjádři jedním slovem, co kromě zdravé stravy nejvíce prospěje tvému tělu:... Odhadni, kolik hodin jsi v sobotu nebo v neděli strávil při aktivním pohybu... u televize nebo počítače... Kterému sportu se nejvíc věnuješ?... 10

16 Správné složení naší každodenní stravy můžeme znázornit jako pyramidu. V její základně a tedy v největším množství najdeme chléb, pečivo, brambory, těstoviny a rýži, v dalším patře je ovoce se zeleninou. Následuje mléko, mléčné výrobky a vejce spolu se všemi druhy masa, luštěninami, ořechy a sójou. Na vrcholu pyramidy (v nejmenším množství) najdeme cukr, tuky, smetanu a sladkosti. Vzpomeň si, co jsi včera jedl a zapiš všechno co nejpřesněji do prázdné pyramidy. 11

17 Vyber si jeden všední den, kdy nemáš odpolední vyučování. K dispozici máš dva sloupce. Do jednoho zaznamenej činnosti, u kterých sedíš (nejsi v pohybu, např. učení, počítač, televize) a do druhého sloupce zaznamenej činnosti, u kterých se pohybuješ (mytí nádobí, sport, práce na zahradě, cesta do školy). 1 cm představuje 1 hodinu. Spánek neuváděj. Nad výškou grafů přemýšlej. Jsi lenochod nebo veverka? 12

18 Lidské společenství Soustředné kruhy představují základní články lidského společenství: jedince, rodinu a obec. Zamysli se a do jednotlivých kruhů napiš, jakým způsobem rodina pomáhá jedinci a naopak jaký je vztah jedince k rodině. V další úrovni se pokus napsat, jak může rodina pomoci ob ci a čím je obec prospěšná rodině. Napište, jaké další články patří do lidského společenství: V doplňovačkách na následující straně vám vyjdou vlastnosti, které jsou dobré pro dobré soužití lidí v jakékoliv skupině. 13

19 1. přízvisko TGM 2. odpor proti německé okupaci 3. forma státního zřízení 4. první prezident ČR 5. změna směřující ke zlepšení 6. spojení dvou států 7. rodiště TGM 8. převrat společenského státu 9. označení pokojné revoluce v roce vláda lidu prostřednictvím volených zástupců 2. možnost uplatnit svou vůli 3. nepsaná pravidla chování 4. představitel demokratických změn v roce kontrola tisku 6. hospodářský úpadek 7. poslední komunistický prezident 8. sídlo první české univerzity 9. násilné obsazení státu 10. přesun vlastnictví ze státního do soukromého 14

20 Biosféra, její rozměry a zranitelnost Z astronomie víme, že naše modrá planeta není nijak zvlášť velká, že i v naší sluneční soustavě se najdou planety mnohem větší - a těch soustav je ve vesmíru požehnaně! A také je známo, že právě naše planeta je zatím jedinou, o které víme, že na ní existuje život. Země má zhruba tvar koule o poloměru km. Jaká část tohoto vesmírného tělesa je vlastně obydlena nějakými živými organismy? Když to trochu zjednodušíme, dá se říci, že - vztáhnuto k zemskému povrchu - nějaké viditelné živáčky (zvířata, rostliny) najdeme tak asi 5 km do výšky (vysoké hory, vzdušné víry) a 5 km do hloubky (podmořský a podzemní svět). Tedy jednoduchá představa: Biosféra je asi 10 km silná vrstva na povrchu Země, ve které žijí téměř všechny živé organismy. Porovnejme oba uvedené rozměry. Kdybychom zmenšili zeměkouli na pomeranč o průměru 13 cm, bude mít její biosféra tloušťku? (0,1) mm! A v této (z vesmírného hlediska) supertenké vrstvě Země probíhá veškerý její život! Myslíte si, že v dnešní době technických možností by pro člověka byl velký problém tento život narušit nebo dokonce úplně zlikvidovat? Jak všelijak by to šlo udělat? Dovedete vymyslet nějakou zdánlivou maličkost, která by mohla spustit řetězce pochodů, které by skončily rozbouráním biosféry? Dá se proti tomuto nebezpečí vůbec něco dělat? Anebo si děláme zbytečné starosti a všechno dobře dopadne? Je nás moc? Každým rokem lidí na zeměkouli přibývá. Více lidí potřebuje více potravin, výrobků denní potřeby, domů, silnic,... a tak dále, a tak dále. To znamená, že je třeba také více polí, dolů, lomů, elektráren,... a tak dále, a tak dále. A nejen to! Lidé jsou neustále náročnější - chtějí všeho víc a každý den něco nového. Ale Země je konečná! 15

21 Ještě před pouhými 15 tisíci lety žilo na celé naší planetě asi tolik lidí, kolik jich dnes žije v České republice! Kdybychom spočítali všechny jedince druhu Homo sapiens, kteří kdy žili na zeměkouli od počátků lidstva (řekněme let - od neandrtálců), vystřídalo se jich na Zemi do poloviny 20. století skoro stejně, jako jich žilo a žije v pouhých posledních padesáti letech! Že to je nějaké divné? Stačí vzít na pomoc matematiku. Určitě znáte příběh chudáka, který porazil v šachu sultána a za výhru nechtěl nic jiného, než aby mu vladař dal na první políčko šachovnice jedno zrnko rýže, na druhé políčko dvě, na třetí čtyři, na čtvrté osm a tak pořád vždy dvakrát tolik, než bylo na předchozím políčku.sultána přešel smích, když mu moudří rádcové sdělili, že na posledním šedesátém čtvrtém políčku nebude žádná očekávaná hrstička rýže, ale 2 63 zrn, což je množství, které se na všech rýžových polích jeho sultanátu neurodí ani za sto let. Nebo jiná klasická úloha: Na jezeře roste zvláštní druh leknínů - každou noc přibude ke každému leknínovému listu ještě jeden. A tak se k prvnímu listu, který se objevil na hladině počátkem léta, postupně přidávaly další a další a pomalu začaly pokrývat hladinu. Teď už je podzim a dnes ráno jsem zjistil, že jezero je leknínovými listy úplně zakryto. To je divné, říkám si, vždyť při mé poslední návštěvě byla ještě dobrá polovina hladiny jezera volná. Kdy jsem byl naposled u jezera? (Odpověď: Včera!). Tyto překvapivé závěry má na svědomí exponenciální funkce f:y=a x. Jejím grafem je křivka zvaná exponenciála - a právě exponenciála je nejlepším grafickým vystižením růstu počtu lidí na Zemi. V každém prostředí (přirozeném i umělém), které je obydleno živými organismy, dochází ke kolísání početnosti jednotlivých populací podle toho, zda má ten který druh dost potravy, prostoru, vody, tepla, apod. Maximální počet jedinců určitého druhu, kdy ještě všechny přírodní procesy fungují normálně, se nazývá nosná kapacita prostředí. Ta je samozřejmě pro každou populaci jiná a určuje se velice těžko. Ale je! Každý přece uzná, že do rybníka se nevejde jakékoliv množství kaprů, ale určit přesně kolikátý je právě ten kapr, který už by způsobil kolaps ve fungování rybníka - to už si netroufne nikdo. 16

22 Platí také pro člověka nějaká nosná kapacita prostředí? Jestliže ano, jak by se to dalo zařídit, aby se růst lidské populace na planetě Zemi začal včas zpomalovat? Je nás opravdu moc? Je asi dost lidí, kteří si myslí, že žádná nosná kapacita planety Země pro lidi neexistuje. Že se nás na zeměkouli vejde ještě mnohonásobně víc, než je nás teď. Vždyť se podívejte na Čínu, na Indii - kolik tam žije na malém prostoru lidí! Vždyť se podívejte na naše nová sídliště - kolik tisíc lidí žije vlastně na pár metrech čtverečních! Tak si zkusme takový panelákový super-mrakodrap postavit. Nejdříve si křídou namalujte na podlahu čtverec o straně 1 m, čili 1 m 2. Hubených lidí se do něj postaví klidně i 12. Kdybyste kolem tohoto čtverce vztyčili 2 metry vysoké zdi, octlo by se oněch dvanáct lidí v jakési komůrce. A takových komůrek se vejde do jednoho čtverečního kilometru rovný milion 17

23 Berme to jako přízemí zamýšleného mrakodrapu - a těch pater postavme celkem pět set. Výsledný panelákový super-mrakodrap má tvar krychle o hraně 1 km. To není zase až tak závratná velikost; kdybyste takovou kostku postavili na území nějakého okresního města, ještě by z něho dost zbylo a třeba z tisícimetrové hory v blízkosti města krychle v údolí dala docela dobře přehlédnout - koukali byste do oken lidem bydlícím někde ve 250.patře. A kolik lidí jsme do našeho mrakodrapu ubytovali? Výpočet je snadný: 12 lidí v jedné komůrce. milion komůrek. 500 pater = rovných 6 miliard! Všechny dnes žijící lidi jsme tedy nastěhovali do jednoho panelového super-mrakodrapu! Jak je vidět, lidé jsou opravdu velice skladní, veškeré lidstvo se vejde do jednoho krychlového kilometru! Ale je reálně možné, aby takový dům fungoval (i kdybyste ho třeba stopadesátkrát zvětšili, aby se vešly postele, schodiště a další nezbytné věci a zařízení)? Co hygiena a odpady? Kde a co by lidé nakupovali a jedli? Jak velká rozloha polí kolem mrakodrapu by byla nutná k vypěstování potřebného obilí, rýže a jiných plodin? Z jaké dálky by se musely dovážet i ty nejběžnější suroviny a výrobky? Umíte si představit, co by se dělo, kdyby si ráno všichni najednou vzpomněli, že půjdou do práce a děti do školy? Vypadá to jako náramná legrace. Jenže ono se něco podobného na Zemi děje už pěkných pár let. Počátkem tohoto století žilo ve městech (tj. sídlech s více než 2500 obyvatel) asi 15 % světové populace, v roce 1950 už to bylo 25 % - a dnes přibližně polovina lidí bydlí ve městech. V roce to mají být celé dvě třetiny veškerého obyvatelstva světa! Takže za dalších sto let skončíme všichni přece jenom v tom jednom panelovém supermrakodrapu? Bydlíš ve městě nebo na venkově? Jaké výhody má bydlení ve městě, jaké na venkově? Proč se vůbec v poslední době lidé stahují z venkova do měst? Jaké problémy to přináší? (Představ si, že jsi starosta hlavního města Mexika, které má dnes asi 25 milionů obyvatel.) Odpady a skládkování Evoluční teorie říká, že savec druhu Homo sapiens sapiens se na Zemi objevil asi před lety. Když si uvědomíme, že existence Země je odhadována zhruba na 4,6 miliard let, stalo se to vlastně před chvílí. Člověk se v těchto počátečních fázích lidské civilizace živil stejně, jako ostatní živočichové - sběrem plodin a příležitostným lovem. Nebyl pánem, ale součástí přírodních ekosystémů - tedy systémů, kde jsou vyvážené tzv. energomateriálové toky a kde se o odpadech vůbec nedá mluvit (jednoduše řečeno: co se v systému vyprodukuje, to se zase hned rozkládá a spotřebovává pro další produkci). Tento způsob existence vydržel člověku asi let, než postupně přišel na to, jak využívat oheň, jak vyrábět a používat různé nástroje a také na to, že za potravou není nutné se pachtit po kraji, že plodiny je možno pěstovat a zvířata chovat na jednom dobře vybraném místě. Před nějakými lety se člověk definitivně vydělil z přírody, usadil se a na dlouhou dobu se z něho stal zemědělec. V zemědělských (agro)ekosystémech již vzniká významné množství odpadů, ty jsou ale téměř beze zbytku v systému zase spotřebovány. V přirozené krajině jsou vznikající zemědělské usedlosti jasně cizorodým prvkem, ale pro přírodu nejsou žádným větším problémem, protože - po prvotním vymýcení vegetace a záboru půdy - si už vystačí samy. Stejně jako příroda umí tyto agro-ekosystémy zaokruhovat tok živin a energie a jejich případný vliv na okolí je jen lokální. Dokonce ani postupný vznik vesnic a měst ještě neznamenal vážné nebezpečí, pořád ještě bylo nejméně 90% obyvatelstva přímo vázáno na zemědělství. 18

24 Zlom nastal doslova před chviličkou, řekněme před 400 lety. Lidé objevili, že uhlí je fantastický zdroj energie (za ubývající dřevo) a začali ho velmi rychle a velmi chytře využívat. Nastala průmyslová revoluce. S novými možnostmi se razantně změnil vztah člověka k přírodě - už nejde o soužití, už jde o drancování. Energomateriálové cykly se roztrhly, staly se jednosměrnými! Na jednom místě zeměkoule člověk (z přírody!) získá surovinu, někde jinde z ní udělá výrobek, ten zase jinde užívá - a nakonec jej jako nepotřebný odpad někam jinam (do přírody!) vyhodí. Jestli to půjde ještě chvíli takhle dál, nejenže rychle vyčerpáme některé druhy neobnovitelných zdrojů, ale zavalíme se horami různého odpadu. Je nás čím dál víc a většinou máme stále rostoucí nároky na dostupnost, množství a kvalitu spotřebního zboží a služeb. Ale Země je konečná! Aby nám naše modrá planeta ještě nějaký čas vydržela, musíme (kromě mnoha dalších opatření) znovu pospojovat aspoň některé roztržené materiálové cykly. Dosáhnout toho, aby se co nejvíc surovin obsažených v odpadu, mohlo vrátit na začátek výrobních procesů a být znovu použito - recyklováno. Víš, čemu se říká separace odpadů? Některé výrobky se těžko recyklují. Máš nějaký originální nápad, jak naložit s ojetými pneumatikami, PET láhvemi, staniolem, apod.? Cykly prvků Vše hmotné, co se na Zemi vyskytuje, je složeno z prvků a jejich sloučenin. To platí jak pro geologický podklad, vodu a vzduch, tak i pro rostliny a živočichy. Některé prvky jsou pro stavbu těl živých organismů a jejich fungování naprosto zásadní (uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra a fosfor), říkáme jim biogenní prvky. Některé jsou potřebné jen v malém množství nebo jen občas (nazývají se stopové prvky), ale ani bez nich se příroda neobejde. Celkové množství každého prvku na Zemi je konstantní. Žádný prvek nepřibývá, ani neubývá, jen složitě putuje v různých podobách jednotlivými zemskými sférami, váže se s jinými prvky a zase je opouští, aby se podílel na vytvoření dalších a dalších anorganických i organických sloučenin a látek. Např. uhlík. Nejvíce ho najdeme v atmosféře a v oceánských vodách. Mezi těmito zásobárnami putuje sem a tam (srážky, vypařování) většinou v podobě oxidu uhličitého CO 2. Atmosférický CO 2 spotřebovávají zelené rostliny: část oxidu uhličitého vracejí dýcháním do atmosféry, ale z části si díky zázračnému procesu fotosyntézy vezmou uhlík pro budování vlastních rostlinných těl. Tato zelená biomasa se stává potravou býložravců, ti zase slouží jako kořist dravcům - a tak se uhlík stále může stěhovat zpět do atmosféry (vydýcháním), těly různých živočichů (v potravních řetězcích) nebo do půdy (v exkrementech a mrtvých tělech) a odtud zase do rostlin (třeba jako nějaký rozpustný uhličitan) nebo znovu do atmosféry, atd., atd. V určitých geologických obdobích byla v odumřelé biomase uložena obrovská množství uhlíku buď jako uhlí a ropa, nebo ve zbytcích schránek živočichů jako vápence. I tento uhlík se účastní neustálého koloběhu. Stejně jako cyklus uhlíku se i ostatní energomateriálové toky za miliardy let vyladily do systému, který je nepředstavitelně komplikovaný a složitý, ale který bezchybně funguje. Pardon - fungoval! V posledních několika desítkách let se díky lidskému hospodaření na planetě Zemi stále častěji stává, že některých prvků (a jejich sloučenin) je někde náhle tak moc, že škodí, a některé zase jinde chybějí. Např. výše popsaný cyklus uhlíku je stále více ovlivňován spalováním fosilních paliv, kácením lesů, velkoplošným obdělávání půdy, skládkováním a jinými činnostmi, takže dnes je v atmosféře tolik oxidu uhličitého (a metanu a jiných plynů), že zeměkouli hrozí skleníkový efekt. 19

25 Jistě znáte pohádku Sůl nad zlato - to je sice naivní, ale docela pěkný příklad toho, jak nedostatek jednoho obyčejného chloridu NaCl málem způsobil zánik celého království. Také jste určitě četli nebo slyšeli o marném boji skandinávských zemí za záchranu svých jezer - to je zase naopak (docela drastický) příklad toho, jak přebytek síry a jejích sloučenin, způsobený dálkovým přenosem z jiných(!) evropských zemí, způsobil kolaps všeho živého v beztak již kyselých vodách severských jezer. Víte, co to je skleníkový efekt a jak souvisí s cyklem uhlíku? A s cyklem vody? Znáte nějaký příklad toho, jak i nepatrný zásah do energomateriálových toků v přírodě může způsobit katastrofu? Zkusíte vymyslet moderní pohádku typu Sůl nad zlato? Nevratné procesy a princip předběžné opatrnosti Je-li příroda zdravá, funguje v ní mnoho vazeb a mechanismů, jejichž pomocí se vrací do rovnovážné polohy, nastal-li nějaký karambol. Přemnoží-li se hraboši, zvýší se i počet kání a hraboších nemocí. Shoří-li někde kus pralesa, začnou se na vzniklé ploše postupně vytvářet různé vegetační formace (sukcesní stádia), z nichž ta poslední je přesně takový prales, jaký tady původně vyhořel. Za nějakých 150 let nikdo nepozná, co se stalo. Lidské zásahy do přírody jsou ale jiného kalibru. S těmi má příroda mnohem více práce - ale je silná, většinou to zvládne. Projděte se např. po Českém Krumlově, po tzv. objížďkové silnici. Ta byla na mnoha místech doslova prostřílena skalami, které obklopují město. Soutěska pod nemocnicí (u Havraní skály) byla prokopána před 40 lety a novou silnici tady tenkrát lemoval holý kámen. Dnes? Jen si všimněte, kolik druhů stromů a květin zde v průběhu roku roste a kvete. Nebude to trvat dlouho a vznikne tu docela pěkný smíšený suťový les. Ale přece jen jsou některé lidmi způsobené zásahy do přírody tak zásadní, že se s nimi příroda sama už nevyrovná. Když např. vyhubíme některý živočišný nebo rostlinný druh, už ho nikdo nikdy nemůže znovu stvořit. Když odlesníme vrcholové partie hor a následná eroze odnese všechnu půdu, už tu půdu nikdy nahoru nevynosíme (leda že bychom počkali milióny let, až zvětráváním ze skal vznikne nová). Když dávní pastevci v severní Africe neúměrně zvýšili počet dobytka, který pásli v zeleném buši, za dobu kratší než 400 let vznikla Sahara. A podobných příkladů byste mohli sami jmenovat spousty. Je k nevíře, že se lidé vždycky zachovají tak hloupě! Že dopustí, aby vyhynul krásný živočich, že včas nezabrání kácení lesů, zničení pastvin... Problém je možná v tom, že se jen velmi těžko dá poznat ten nejzazší okamžik, kdy je třeba zastavit lov, kácení, pastvu, neboť jinak se spustí nevratná destrukce populace, horského ekosystému, pastviny. Navíc je asi v lidské přirozenosti myslet si, že to, co vyšlo stopadesátkrát, musí vyjít i po stojedenapadesáté. Je to jako s pružinou: natahujete ji čím dál větší silou, ona se vždycky vrátí... - jak zjistíte okamžik, kdy už se nevrátí? O některých globálních procesech v atmosféře (oteplování, ubývání stratosférického ozónu) už víme, že patří k těm, kde hrozí utržení ze řetězu. Však se také o nich často mluví, vědecky se zkoumají a jsou uzavírány mezinárodní dohody, aby nemohlo dojít k žádnému kolapsu. Myslíš, že ale mohou být některé nevratné procesy už v pohybu a ani o tom zatím nevíme? 20

26 Kdesi na jihovýchodě Venezuely je nepřístupné území, o němž se zjistilo, že je dodnes obývají původní indiánské kmeny. To okamžitě vzbudilo zájem mnoha lidí různých profesí, jenže vláda vstup do tohoto teritoria všem zakázala. Úplně všem bez rozdílu! Vědcům, lékařům, církvi, novinářům,... Jako důvod uvedla: Ještě nikdy takové setkání původních přírodních obyvatel s moderní civilizací nedopadlo pro domorodce dobře. Ať jsme se zaklínali péčí o jejich vzdělání, o zdraví, obrácením na víru, vědeckými důvody - vždy to nakonec skončilo nemocemi, alkoholem a celkovým rozvrácením původního etnika. Takže dokud se neumíme k původním přírodním obyvatelům přiblížit tak, aby je to nezničilo, do uvedených oblastí se přístup zakazuje. Zdá se ti postup venezuelské vlády rozumný nebo zbytečně staromódní? Vyhořelé palivo z jaderných elektráren je radioaktivní a je ho třeba uložit tak, aby ještě po několika staletích nemohlo ohrozit lidi a životní prostředí. Alternativ bezpečného skládkování je známo několik, žádná z nich však zatím nemůže stoprocentně zaručit, co se za tak dlouhý čas stane s obalovými materiály (kontejnery), s prostředím, ve kterém bude tento sklad umístěn, a konec konců i se systémem péče o tato úložiště. Myslíte, že je to od nás férové, když tu necháme našim prapravnukům problémy, se kterými jsme si my prostě nevěděli rady? Anebo je trocha rizika nutnou daní pokroku, to bychom dodnes neznali ani parní stroj! Potřebujeme vůbec přírodu? Životní prostředí každého člověka, pomineme-li složku niternou, se skládá ze dvou hlavních částí: z geobiocenózy (tedy toho, co vytvořila sama příroda) a z technoantropocenózy (tj. toho, co vytvořil nebo způsobil člověk sám). Zdá se, že všichni normální lidé nějak (i když třeba jen podvědomě) vnímají kvalitu životního prostředí, v němž žijí. Je-li prostředí příznivé, jsou většinou zdraví, výkonní, optimističtí - zkrátka v pohodě. Je-li ale jejich životní prostředí špatné, jsou nemocní, stresovaní, unavení. Žádný z nás, i když to někdy na první pohled ani nevypadá, se nemůže vyčlenit z přírody, postavit se nějak mimo ni. I kdybychom celý život strávili jen v továrnách a úřadech (kde pracujeme), ve svých perfektních a dokonale vybavených bytech (kde žijeme) a na diskotékách a v kinech (kde se bavíme), přece jen jsme každou vteřinou vázáni na přírodní zdroje a jejich kvalitu. Vzduch na dýchání, potraviny k jídlu, vodu na pití (i když je schována do coca-coly nebo do rumu), dřevo a fosilní paliva na teplo, elektřinu a další druhy energií, ropu na pohonné a umělé hmoty, sklo, kámen, rudy, asfalt, konec konců i uran na palivo do jaderných elektráren, diamanty do obráběcích strojů i na parádu, půdu a vítr - to vše si bereme nebo aspoň půjčujeme v přírodě. A nemusíme zůstat jen u materiálního přístupu. Chováme kanáry, rybičky, křečky a psy? Proč? Proč pěstujeme pokojové květiny a jasně cítíme, že bez nich v bytě něco schází? Proč má každý druhý člověk zahrádku a o víkendu se rýpe v zemi, ačkoliv zahradničení houby rozumí a přínos z vypěstované zeleniny a kytek je většinou hodně sporný? Proč se každý víkend vyřítí houfy lidí do přírody jen proto, aby se kochali? Prostě proto, že cítí, že život bez přímého kontaktu s přírodou není žádný život! Můžeš potvrdit něco z uvedeného textu vlastní zkušeností, příběhem? Můžeš vyvrátit něco z uvedeného textu vlastní zkušeností, názorem, příběhem? 21

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 31.5.2013

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity SSOS_ZE_2.10 Degradace

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně září Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří určí polohu a objasní stavbu

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

VY_32_INOVACE_ / Projevy a podmínky života Život na Zemi Projevy života

VY_32_INOVACE_ / Projevy a podmínky života Život na Zemi Projevy života 1/5 3.2.02.2 Život na Zemi Projevy života cíl - vyjmenovat projevy života - odvodit podmínky života - vnímat rozmanitost přírody - chápat vztahy mezi organismy život soubor složitých přírodních dějů, které

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Je to jeden z nejvýznamnějších a nejstarších ekosystémů na planetě Zemi, který se vyskytuje v trvale vlhkém a teplém podnebí. Vysvětli pojem Ekosystém. Je

Více

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to globální oteplování V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Co je to změna klimatu. Co jsou to antropogenní změny.

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Informační a komunikační technologie: studijní a učební obory Bez příloh

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Informační a komunikační technologie: studijní a učební obory Bez příloh Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vytvořeno 18.6.2013 Určeno pro Přílohy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

2013 Jarmila Černá PREVENCE A VÝŽIVA PREVENCE A VÝŽIVA

2013 Jarmila Černá PREVENCE A VÝŽIVA PREVENCE A VÝŽIVA PREVENCE A VÝŽIVA Prevence Prevence = předcházení něčemu. Jednoduchý výklad a přesto někdy tak složité k pochopení. Častá námitka: jsem zdravý jím hodně zeleniny a ovoce mám pohyb prevence stojí další

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice 3.KOLO 1.úkol výzkumný čtverec a) úkol pro všechny Pomalounku, ale jistě se blíží vánoční období, které v sobě stále ještě nese určité kouzlo, k němuž přispívá i snaha lidí obdarovávat své blízké s cílem,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž 8.12.2014, Praha

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž 8.12.2014, Praha Přírodě podobný hospodářský systém Milan Smrž 8.12.2014, Praha peak everything za 60 let byla moře vylovena na desetinu původního obsahu; spáleno přes polovinu konvenčních zásob fosilních paliv; nekonvenční

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Barbora Blažková Tematický celek Člověk a životní prostředí Cílová skupina 1. ročník SŠ Anotace Úkolem je odpovědět na otázky a vypracovat pracovní list, který navazuje na probírané učivo: Trvale

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale 1. Písemné opakování 2. Výklad Opakování pojmů Z9 A B 1. Jmenuj rozdělení krajin 3. Práce s grafem 4. Procvičení pojmů 5. Křížovka 6. Témata na referáty podle

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém. Ekosystém Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Hmota Energie Otevřený systém Ekosystém Složky a procesy ekosystému Složky Anorganické látky

Více

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce)

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.29 Vzdělávací oblast:

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1. POPIŠ OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ PRŮBĚH FOTOSYNTÉZY. OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1 2. POPIŠ SLOŽENÍ SOUČASNÉ ATMOSFÉRY (uveď, který z plynů v současné atmosféře je znázorněn modrou, žlutou a černou

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

VY_32_INOVACE_04.16 1/10 3.2.04.16 Voda na Zemi, atmosféra Modrá planeta

VY_32_INOVACE_04.16 1/10 3.2.04.16 Voda na Zemi, atmosféra Modrá planeta 1/10 3.2.04.16 Modrá planeta Voda na Zemi cíl popsat složení vody - odvodit její vlastnosti - vyjmenovat druhy vody - chápat koloběh vody v přírodě - charakterizovat ničivou i tvořivou činnost vody - vnímat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Úvod do studia environmentální ekonomiky Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 9.9.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Opakování učiva přírodovědy pracovní

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá Potraviny a lidé Ing. Lenka Skoupá Člověk lovec + sběrač Člověk pastevec Člověk usazený zemědělec Zemědělská velkovýroba Historie lidské výživy Velikost lidské populace byla vždy přímo úměrná dosažitelnosti

Více

KAPITOLA 9. Města a příroda

KAPITOLA 9. Města a příroda KAPITOLA 9 Města a příroda Hrajete si rádi venku? Pokud žijete ve městě, dobře víte, jak důležitá jsou hřiště a parky, které dětem poskytují prostor na hraní a běhání. Víte už, že města zvyšují teplotu

Více