Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena plastika na prvním patøe. Stalo se tak tøi dny pøed vydáním lednového Prostoru s èlánkem, který na brzké shození tìchto plastik umístìných na zajímavých místech upozoròoval. 12. leden svolána mimoøádná schùze studentské rady. Studenti také seznámeni s novým bodem školního øadu, který zakazuje používat mobilní telefony v hodinách. 26. leden - nìkteré základní školy v Tøinci následkem chøipkové epidemie již mìly týdenní prázdniny, tøinecké gymnáziu mìlo jenom tento den zkrácené vyuèování do 10: ledna rozdáno vysvìdèení. První pololetí (ne)úspìšnì za námi! KM Vysvìdèení Hrùzostrašná co pùlrok se opakující situace každého žáka a studenta je tady. Je tady doba pololetních prací, zkoušení, provìrek a stresu. Už když pøicházím do školy pozoruji úèinky této doby: povadlé tváøe studentù hltajících ze sešitù provìrkový materiál a zoufalé výkøiky ze tøíd, které otøásají budovou školy. Tato období konèí jen zdánlivì pøevzetím bílého listu popsaného z obou stran, kterému se øíká vysvìd- èení. Nejbolestnìjší èást tohoto období se odehrává až doma. Ani hutná omáèka podle rady Šimka a Grossmanna nepomùže zakrýt to, co jsme celý pùlrok zkoušeli napravit. Teï se rodièe dostanou k tomu, na co se celé rodièovství tìšili. Koneènì se na nás pomstí a oplatí nám to, co jim jejich rodièe provádìli celé dìtství. A když toto období pøežijeme, tak se s vámi tìším na další pùlrok. Pepíèek 14. únor svátek zamilovaných: svatý Valentýn GH 19. únor únor JARNÍ PRÁZDNINY Pøejeme, užijte si je a odpoèiòte si od školy. Prostor V tomto èísle: Jaké má záliby, co si myslí... Petr Gøegoøek Plesání povoleno Podnìty studentù Úvahy o novém století Názory - škola Láska Vdìèné a pro nìkteré z našich øad vìèné a hlavnì zajímavé téma zvláš v tomto mìsíci, kdy slavíme sv. Valentýna. Ve všech obchodech se zaèínají objevovat pøání se srdíèky a slogany typu: Miluji tì!, Nemohu bez tebe žít! apod. Vesmìs takováto pøáníèka putují k hezkým, úchvatným, milovaným a sexy holkám nebo klukùm. Lidé si prostì nìjak vsugerovali do hlavy, že tzv. Valentýnky se mohou zasílat jen opaènému pohlaví. Pøitom Valentýn je svátek tìch lidí, kteøí se mají rádi a opravdu si nemyslím, že by ho mìli slavit jen zamilované dvojièky skládající se z &% (Tímto nechci øíci, že bych snad proti nim nìco mìla.). Øekl snad nìkdo, že Valentýnské pøáníèko nemùžeme poslat kamarádce, kamarádovi nebo tøeba rodièùm jen proto, že je máme rádi? Já teda ne. Pavla Prùmìry tøíd v 1. pololetí školního roku 2000/2001 (pod popiskem tøídy je poèet studentù s vyznamenáním) 1,47 1,39 1,58 1,89 1,60 1,73 1,69 1,78 1,95 2,22 2,17 1,90 1,75 2,21 1,84 1,86 1,76 1,97 1,92 1,78 2,03 1,72 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C F Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) E KM

2 Strana 2 PROSTOR Anketa, názory 12. ledna 2001 mimoøádná schùze studentské rady Této mimoøádné studentské radì pøedcházely dvì hlavní události: byla ukradena taška pøed jídelnou a byla roztrhána stolní sí ka v místnosti na pingpong. Opominu-li první událost, která byla na radì sdìlena a studenti byli upozornìni na to, že si nemájí nechávat vìci volnì pohozené, protože se tady krade, byla rada velice pøínosná a ukázala (nejen mnì), jaký je pøístup ke studentùm této školy. Vše zaèalo problémem sí ky na ping-pong. Že by se nejdøíve nìkdo studentù zeptal, jak se to bude øešit? To ne. Ihned bylo s velkým rozhoøèením sdìleno, že škola odmítá zaplatit novou sí ku a studenti si ji budou muset koupit sami. Z toho je hned patrné, jaký je pøístup ke studentùm a pøitom je zøejmé, že právì škola byla nepøímo zodpovìdná za roztrháni sí ky. Vždy studenti mìli volný pøístup do této místnosti, vždy nìkteøí mìli i vlastní klíèe, které si sami pøidìlávali, místnost na ping-pong fungovala bez dodržování pravidel jejího využívání. A když nìkdo zpùsobil škody, v tomto pøípadì roztrhal sí ku, vina padla na studenty a ne na školu, která se oèividnì o I studenti mají hlad II V listopadovém èísle jsme vám pøinesli èlánek s názvem,,i studenti mají hlad, ve kterém jsem vám slíbila, že se pokusíme zjistit, proè profesoøi nemusí stát frontu v bufetu. Abych øekla pravdu, nebylo to zrovna jednoduché. Nikdo ze studentù, kterých jsem se na tuto otázku zeptala, na ni neznal odpovìï. Ani já ne. A tak jsem zapátrala i ve vyšších kruzích, tedy v øadách uèitelù a vida, odpovìï je na svìtì. Mgr. Miroslava Køenková:,,Otevøenì pøiznávám, že jsem byla inspirací pro listopadový èlánek o snìdených Profesoøi a praktikanti ping-pongárnu nezajímala a nestarala se, jak to tam chodí. Tak to asi funguje na této škole. A proto jsem byl pøíjemnì pøekvapen, když studenti na studentské radì vznesli námitky ohlednì toho, že si musí zaplatit sí ku novou. Takže se to vyøešilo jinou formou a koneènì byla vytvoøena a øeèena pravidla spojená s využíváním místnosti na ping-pong. Zda vše bude fungovat podle tìchto pravidel (pokynù), která jsou také vyvìšená pøed vstupem do pingpongárny, by si mìli pohlídat lidé, kteøí je vymysleli, a zároveò by studenti mìli brát ohled na to, že mají tuto možnost hrát ping-pong a nesnažit se tyto pokyny obcházet, i když to lze. Je také zajímavé, že problémy na této škole se øeší, až když se nìco stane. Co takhle tomu pøedcházet? Nebylo by to lepší? Co napsat na závìr? Do budoucna doufám a nejen já, že pøístup vedení této školy ke studentùm nebude stále takový jako na této studentské radì a také doufám, že pøístup studentù ke všemu na této škole bude více zodpovìdný. Kamil Mrázek koláèích jazykáøkou, která se pøedbìhla v øadì v bufetu. Nehodlám svùj èin omlouvat ani nedostatkem èasu, ani postavením nadøízeného. Domnívám se, že ve spoleènosti by mìla existovat jistá tolerance k vìkovému rozdílu. Vìøte, že výsad mládí je mnohem více. Doufám, že nerozpoutáme,,koláèovou diskusi, ve škole jsou, dle mého názoru, pro dialog zajímavìjší vìci. Tak co? Jste spokojeni s tímto vysvìtlením? Doufám, že ano, protože jiné se mi získat nepodaøilo. E sorka najednou z nièeho nic mluví celou hodinu jen francouzsky a èesky neøekne ani slovo, i když nikdy jindy to takhle nedìlá? Nebo tøeba pan profesor dìjepisáø najednou vysvìtluje vojenské strategie na tabuli, mluví na vás vlídnì a do ANKETA škola, vyuèování Odpovídalo 42 studentù.! Pøipravujete se dennì doma na vyuèování? ne (26); ano (11); nìkdy (4); nikdy (1)! Myslíte si, že studovat na této škole je nároèné? ano (16); ne (9); jak kdy (14); normální (2); to si piš (1)! Jste spokojení s vašim rozvrhem? ne (29); ano (10); jak kdy (3) Pokud ne proè nejste spokojeni s vašim rozvrhem? špatné rozvržení pøedmìtù (7); moc hodin (5); støeda tìžký den (4); nevím (3); nevyhovuje (2); poøád si ho nepamatuji (2); svaèinová pøestávka by mohla být mezi každými hodinami (2); nelíbí se mi støeda (2); je nevyvážený (2); míò hodin (1); nezbývá èas na uèení (1); jeden den je narvaný, druhý den je dìsnì volný (1)! Jste dojíždìjící (do školy)? ne (26); ano (16)! Jaké je tvé nejoblíbenìjší místo na škole? bufet (15); velké tìlocvièna (6); u skøínìk (6); jídelna (4); poèítaèová uèebna (2); šatna (2); nemám (2); posilovna (1); záchod (1); kopírka (1); dívèí šatny (1); nevím (1)! Vadí ti milostné hrátky dvojic v šatnách? ne (33); ano (6); nìkdy (2); èasto (1) Pokud ano proè ti vadí milostné hrátky dvojic v šatnách? je to deprimující (3); bo je mi z toho smutno (2); nechutné (1); bo se na to nedá dívat (1); není si kde sednout (1); hnusí se mi to (1)! Je podle tebe vybavení uèeben dostaèující pro výuku? ano (22); ne (15); jak kde (5) Pokud ne - Co v uèebnách chybí? celkovì vylepšit (4); pomùcky (4); poèítaèe (3); mikrofon (2); uèebnice (atlasy) (2); dostaèující vybavení (2); nìco pohodlného na sezení (1); je dostaèující, ale studenti nemají v dostateèné míøe k nìmu pøístup (1); notebook (1)! Co si myslíš o vybavení poèítaèové uèebny? chtìlo by to lepší (rychlejší) poèítaèe (7); zastaralá (6); nedostaèující (5); jsou zde staré PC (4); bída (4); málo tiskáren (3); katastrofa (2); dostaèující (2); dìs a hrùza (1); chtìlo by to další novou uèebnu (1); je zastaralá, Internet je mizerný (1); jsou tam špatné myši (1); chtìlo by to rychlejší Internet (1); je to docela dobré (1); je mi to jedno (1); starý profesor (1); dá se, ale nefungují disketovky (1)! Dìkujeme za vaše odpovìdi Petra Drongová, Helena Uhláøová, Marie Koláøová Urèitì jste si už všimli, že kdykoli pøijde do hodiny nìkdo cizí, a už je to nìjaká komise nebo tøeba praktikant, profesoøi se zaènou chovat úplnì jinak než jindy. Nezdá se vám divné, že když do hodiny francouzštiny pøijde praktikant, paní profevýkladu zapojuje celou tøídu. Ne, že bych si myslela, že takovéto metody jsou špatné, ale nezdá se mi správné, že se profesoøi tak chovají jen proto, aby pøed návštìvami ukázali, jak pìknì umí uèit a jak jsou na nás hodní a pøitom se takhle v,,normálních hodinách vùbec nechovají. Takovéto chování se asi nedá nazvat jinak než pokrytectví a docela mì udivuje, že profesorùm to nepøipadá ani trochu trapné. Berry

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Tento mìsíc jsme pro fanoušky hokeje pøinesli na ètvrté stránce rubriku pod názvem Jaký je, co si myslí, jaké má záliby, kdo je.... Pokud se vám tato rubrika bude líbit, je možné takto pøedstavit další hokejisty, takže nám dejte vìdìt. Pokud se vám tato rubrika líbí, mùžete napsat jméno hokejisty, kterého chcete pøedstavit pøíštì. Také dìkuji všem, kteøí pøispìli a pøispívají svými èlánky, básnìmi, názory a návrhy do Prostoru. A vìøím, že stále budete pøispívat, a to èím dál více. P.S.: Uzávìrka dalšího èísla je 23. února. To jsou ještì jarní prázdniny, ale škola bude otevøena, takže pokud budete mít nìjaký èlánek mùžete ho vhodit do schránky i o prázdninách. Kamil Mrázek (KM) 4M PROSTOR Zábavná soutìžní show 4M PROSTOR se uskuteèní v èervnu (v dopoledních hodinách) pro tøídy, které pøihlásily své zástupce do této zábavné soutìžní show. Bližší informace o celém prùbìhu se brzy dozvíte. Tøídy, které nepøihlásily své zástupce do této zábavné soutìžní show, mají poslední možnost takto uèinit do pátku 9. února 2001 u Kamila Mrázka (6.B) nebo vhozením papírku se jmény soutìžících do schránky Prostoru. Pøihlášení je nezávazné a studenti se mohou kdykoliv odhlásit nebo vymìnit s jinými ze tøídy. Tøídy, které se pøíhlásily a budou mít v této soutìži své zástupce, oslaví s èasopisem Prostor a jeho pøípadnými hosty konec školního roku dopolednem plné cen, zábavy a humoru. KM PROSTOR Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám Bezplatná inzerce Chcete nìco prodat, koupit, nabídnout, vymìnit, je tu pro vás bezplatná inzerce pro studenty. Prodám chránièe ke koleèkovým bruslím (na kolena, lokty, zápìstí). Znaèka Broadway. V dobrém stavu. Informace ve 4.B, Ondøej Bujok. Prostorová rovina se vrací aneb dìláš si ze mì srandu? Kdo by neznal Prostorovou rovinu? Aprílový èasopis, který vzbuzuje každým rokem velmi bouølivé diskuze mezi profesory na této škole. Èasopis, který se stal jedním z nejlepších a nejètenìjších èasopisù redakce Prostoru mezi ètenáøi. Èasopis, kvùli kterému odmítají nìkteøí profesoøi jakkoliv komunikovat s Prostorem. Bude tomu i letos? Bude Prostorová rovina 3 svou aprílovou formou, recesí a vtipem tím nejètenìjším, nejdiskutovanìjším a pro profesory bez smyslu pro humor, recesi tím nejhnusnìjším èasopisem studentù, jejichž IQ se rovná lidem zvláštní školy? O tom nepochybujte. Jak ovlivnit obsah aprílového èísla? Profesorùm nabízíme možnost napsat jejich humorný èlánek v duchu aprílu napøíklad ze souèasného života, z jejich studentských let (první láska, nejvìtší trapas, nejhorší zkoušení, nejvtipnìjší profesor, nejzajímavìjší výuka, poznámky, zážitky s profesory z mládí nebo z dneška...) nebo jiné èlánky. Fantazii, humoru, vtipu a hlavnì aprílu se meze nekladou. Èlánky do aprílové èísla jsou velmi peèlivì vybírány a texty nehumorné, také neaprílové a napsané jen, aby se neøeklo, Nezapomeòte Vaše èlánky, názory, návrhy, pøipomínky, básnì, povídky a jiné texty jsou naší prioritou. A proto naše schránka pøed dìjepisnou uèebnou, internetové on-line služby na webových stránkách èasopisu (www.gymtri.cz/prostor) jsou vám plnì k dispozici. redakce Pokud chcete Prostor dostávat každý mìsíc, mùžete si ho stále objednat. Staèí vhodit papírek s nápisem Objednávka, se svým jménem a (pokud je) tøídou do schránky Prostoru pøed dìj. uè. nebo napsat na redakce. Objednávky mùžete rušit osobnì u Kamila Mrázka z 6.B pøed uzávìrkou dalšího èísla. Podporujeme podnìty studentù Pokud by nìkdo ze studentù chtìl udìlat nìjakou zajímavou reportáž, èlánek odkudkoliv, fotky nebo rozhovor s nìkým do èasopisu, pak po domluvì s redakcí uhradíme náklady a výdaje s tím spojené a pokud bude nutné, pokusíme se zajistit vše potøebné. Prostor je váš èasopis, který tvoøíte i vy. Informace - Kamil Mrázek(6.B) nebudou v Prostorové rovinì zveøejnìny. Pokud nìkdo chce ovlivnit obsah Prostorové roviny (nebo mít svùj èlánek zveøejnìny v tomto aprílovém èísle), mìl by psát peèlivì, humornì, vtipnì a hlavnì v duchu aprílu, protože pøi psaní by se nemìlo zapomínat na to, že Prostorová rovina je aprílové èíslo. Na èlánky profesorù bude redakce èekat do 26. února Èlánky mùžete vhazovat do schránky Prostoru, posílat na e- mail redakce nebo nejlépe osobnì pøedávat mnì. Obsah Prostorové roviny mùže být ve vašich rukou. KM Pøíštì v Prostoru: rozhovor s... podepisování, www Jen tak ze života anketa, názory zajímavosti, básnì Strana 3 Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Pavla Sližová Eva Klusová David Heczko Helena Uhláøová Petr Šèigel Petra Drongová Honza Nieboras Marie Koláøová Jakub Szkandera Zuzana Bocková Veronika Giraczková Grafická úprava: Kamil Mrázek vyšel: 5. února 2001 náklad: 230 výtiskù vychází každý mìsíc uzávìrka dalšího èísla: 23. února 2001 sedmé èíslo vyjde: 5. bøezna 2001 Tento èasopis získal grant od nadace Open Society Fund Praha Internetová adresa: Veškeré náklady a výdaje spojené s realizací a tvorbou tohoto nezávislého studentského èasopisu jsou hrazeny redakcí Prostoru. Své názory, pøipomínky, myšlenky, èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR Petr Gøegoøek, rùzné Pro fanoušky i fanynky tøineckého hokeje a HC Oceláøù Tøinec a nejen pro nì Jaký je, co si myslí, jaké má záliby, kdo je Petr Gøegoøek Petr Gøegoøek se narodil v Èeském Tìšínì. Od roku 1997 hraje za HC Oceláøi Tøinec jako obránce v dresu èíslo 21.! Jaké byly vaše hokejové zaèátky? Zaèínal jsem na Slavoji Èeský Tìšín, a pak jsem pøešel do SK Karviná! Co považujete za svùj první hokejový úspìch? Mùj první hokejový úspìch? Když jsem se nauèil pøekládat do zadu.! Jaký je váš nejoblíbenìjší hokejový klub v NHL, za který byste hrál? Nìco u moøe. Asi Miami, vlastnì jedinì že bych hrál basketball! Rád bych hrál v Los Angeles Kings.! Vaše nejhezèí zážitky? Pozápasové akce, ne dìlám si srandu, to jsou asi ty nejhorší! Bylo to støíbro, které jsme získali s klukama v extralize( )! Co vás nejvíce zarmoutilo? Když jsem chyt slepáka a nestih jsem MS.! Vaše hokejové vzory? Petr Lipina! Oblíbení sportovci? Jak Daniels, jinak Jarda Jágr.! Váš oblíbený herec nebo hereèka? Burian! Nejsledovanìjší televizní poøad? Peøíèko! Jakou posloucháte hudbu? Pøevážnì vážnou! Jak si pøedstavujete vaši ideální dovolenou? S partou nìkde u moøe nebo u piva. Kéž by byl oceán plný piva.! Váš ideálnì prožitý den? Když se ráno probudím a není mi blbì (3 dny v roce).! Vaše vysnìné auto? Jaguár.! Co vám chutná? Jahodová polévka s párkem. Více chytøejší než hloupìjší Ahóóój køièí na mì má spolužaèka Irena. Sice ji slyším, ale schválnì pøidám do kroku. Co to dìlám, vždy je to má kamarádka, aspoò si tak øíkám. Zastavím se a chvíli pozoruji jeji neohrabanou chùzi, kterou se øítí pøímo ke mnì. Øíkám si pro sebe a hned tuším, s èím na mì vyrukuje dneska. Sotva ji pozdravím, hned na mì vyprskne. Kam valíš? Pøedstav si, koho jsem právì vidìla. To mi nebudeš vìøit! Konyho. Proè právì jeho? Se mì ptej, protože nenosím brýle jako ty a ještì k tomu dioptrie è. 10. To je toho. Pøedstav si, že jsem slyšela, že v roce 2000 budou nosit všichni blbi brýle. A za toho blba považuješ i mne, doufám. Jasnì, bych na tebe nezapomnìla, ne? Fakt díky jsem se lekla, že všichni kolem mì budou blbi jen já ne. Poèkat teï právì pøemýšlím, že rok 2000 už právì byl, ne? Tý jó, máš pravdu. Kterého je vùbec dnes? Ti nevim. Poèkej, pøemýšlím do první tøídy jsem nastoupila mi pomoz, ne? A já to mám jako vìdìt co, když už jsem tøikrát propadla. Tak ti nevim, co z nás bude, nebo už! Jakou nejlepší radu jste v životì dostal? Nežeò se! Váš hokejový cíl? Mùj hokejový cíl je minimálnì ètyøikrát za sebou vyhrát Stanley Cup.! Jste povìrèivý? NE!! Vaše oblíbené zvíøe? puma! Vaše zamilovaná barva? žlutá! Jaké obleèení nosíte nejradìji? tepláky! Co vás dokáže naštvat? Lipina a jeho blbé kecy. Jsem flegmatik, takže mì dokáže naštvat jenom on.! Vaše záliby? Golf a kromì toho jízda v autì?! Vaše pøednosti a zlozvyky? Moje pøednosti. Jsem oblíben v partì. (smìje se) A zlozvyky nemám.! Z èeho máte nejvìtší strach? Z velkých pavoukù! Kde jste chodil na ZŠ a SŠ? Na základku jsem chodil na Masarykovy sady a od páté tøídy jsem chodil do Karviné. Na SŠ jsem chodil na gymnázium do È. Tìšína.! Váš oblíbený pøedmìt ve škole a proè? Pìstitelské práce, protože vzdycky byla sranda.! Líbí se vám Tøinec jako mìsto? ne, vùbec.! Jaký máte vztah k tøineckým fanouškùm? Nejsou špatní. Teï se nám moc nedaøí, a tak sem tam pískají.! Chtìla s vámi chodit nìjaká holka jenom kvùli penìzùm, slávì apod.? Urèitì jo! Našlo by se jich pár. Radši nebudu jmenovat.! Jaké vtipy máte nejradìji? Všechny, hlavnì kameòáky, trochu drsnìjší musí být!! Dìkuji za odpovìdi Veronika Giraczková vlastnì je? Urèitì bude, protože nejsme na tom tak blbì, aby nebylo ještì hùø. No tak skonèíme na pracáku. Budeme si válet šunky a ještì ke všemu budeme za to mít prachy. Ale kolik, se podívej na sebe. Plastiku by to chtìlo. Myslíš jako mì, jó? No dovol, aspoò se ještì vejdu do dveøí narozdíl od nìkoho. Konec hádek. Jestli na pracáku, tak spoleènì. Pøece jenom ve dvou se to lépe táhne, ne? Asi jo. No tak pokraèuj, si vidìla toho Konyho a co s ním? No to je právì vono. Von už zaèal nosit brýle. A já myslela, co se tak strašnýho nestalo, když tu hulákáš jak nìkde v Tak sorry, jsem tì zklamala. To neva nejsi jediná, která nosí špatný zprávy. Tøeba já dnes dostala za jedna z matiky. A to je dobrý ne? Proè? Vždy za to doma dostanu vynadáno! A proè prosim tì? Protože je to nejménì cenìná známka, ne? Máš pravdu Rùžo, ty na ten pracák mùžeš jít tøeba hned, protože tak chytrou holku jsem už dlouho nevidìla Kidy

5 Nové století, názory PROSTOR Strana 5 Lednová soutìž o novém století Do této soutìže jsme obdrželi tøi soutìžní úvahy, což znamená, že opìt všichni tøi autoøi tìchto úvah vyhrávají, a to v tomto poøadí: 1. místo - Ondøej Bujok (4.B) vyhrává 50,- Kè. 2. místo - Lumír Sekula (6.A) vyhrává 30,- Kè. 3. místo - Tomáš Rada (6.A) vyhrává 20,- Kè. Všem autorùm soutìžních a zároveò výherních textù gratulujeme. Pokud vám (finanèní) ceny nebudou pøedány, vyzvednìte si je u Kamila Mrázka z 6.B. redakce Milénium Vìøíte na apokalypsu? Já ne. Ale hodnì lidí vìøí. Vymýšlejí si rùzné pøedpovìdi o zániku svìta. Vyvolávají paniku, která se rozšiøuje na ostatní obyvatelé modré koule. Aby se zvìtšila vìrohodnost zvìsti o konci svìta, tak se pøedtuchy podkládají rùznými situacemi, napø. nìjaké postavení hvìzd, planet a podobných tìles, a také datumy. Dvì, tøi nebo dokonce ètyøi stejná èísla pùsobí mysticky, nebo ne? Kdy jindy by mìl svìt zaniknout než v nìjaký krásný den jako je tøeba Svìt mìl být znièen už mnohokrát. Staroøecké báje popisují apokalypsy, které odvrátil vždy nìjaký hrdina. Dnes hrdiny nemáme, ale to neznamená, že svìt zanikne (aspoò doufám, že ne tak vrzy, musím si ještì nìco zaøídit). Pøed nedávnem jsme èelili hrozbì celosvìtového chaosu. Bylo to v roce 2000 (to je datum, tøi nulyj). Tentokrát využili také nepøipravenosti (spíše neinformovanosti obyvatel) poèítaèù na toto datum. Nìjak velká hrozba to nebyla, ale lidi se pøipravovali na nový rok jako na pøíchod tøetí svìtové války. Dìlali si zásoby pitné vody, trvanlivých potravin a své sklepy pøestavovali ve stylu amerických protiatomových bunkrù. Ale naštìstí to byl planý poplach, a tak jsme Nový rok pøežili v poøádku. Tato fáma doznívala ještì v únoru 29., ale to už bylo velmi slabé. Další zprávy chodily jedna za druhou. V kvìtnu; postavení planet v jedné pøímce, a spoustu drobných pøedpovìdí vyètených s èajové sedliny a podobných vìcí. Koneènì tu bylo opìt další vážnìjší nebezpeèí. Blížilo se nové milénium. Nìkteøí lidé se pøipravovali na Silvestra, jiní se pøipravovali na konec svìta. Já jsem si vybral radìji toho Silvestra. Ubíhalo posledních pár sekund starého milénia. Prásk! Ozvala se láhev šampaòského. Bylo nové milénium, ale žádné zmìny jsem nepoci oval. Pak jsem si koneènì uvìdomil, že nové milénium není nic. Je to datum jako každé jiné, jen lidi mají bujnou fantazii a vidí vìci, které vùbec nejsou. Lidstvo vyhyne maximálnì na svou vlastní blbost. Rok 2001 se vùbec neliší od toho minulého, nepøinesl nic nového, jen ten pocit z pøezití další hrozby. Ondøej Bujok (4.B) Rodiè - uèitel Rodièe dokáží udìlat spoustu vìcí dokáží vám pomoct, ale také vám dokáží pìknì znepøíjemnit život. A co teprve, když vaši rodièe pracují ve škole, do které chodíte Tohle není èlánek, ve kterém bych chtìla kritizovat rodièe. Je úplnì o nìèem jiném. Je o vztahu uèitel rodiè student. Chci øíct, že student jehož otec nebo matka pracují ve škole, do které chodí, má mnoho výhod, ale má také hodnì problémù. Napøíklad: dotyènému studentu vychází nerozhodná známka z matematiky a shodou okolností je studentùv otec uèitel a velmi dobrý kamarád profesora matematiky, a tak dostane samozøejmì lepší známku. Jenže existují také profesoøi, kteøí si myslí, že takovýmhle studentùm se nesmí nadržovat, a proto jsou na tyto studenty pøísnìjší než je zdrávo. A co má potom dìlat chudák student? Tenhle èlánek by jsem chtìla vìnovat profesorùm ZKUSTE SE NAD SEBOU ZAMYSLET. student Nové století Jaké bude toto století a pouèí se lidé ze svých chyb, které spáchali v minulých staletích? Je velice hloupé myslet si, že se lidstvo pouèí, protože vždy se najdou nìkteøí takoví, co myslí pouze na sebe nebo na to, aby dosáhli co nejvìtšího bohatství èi moci. Právì hon za penìzi a mocí je jedním z nejvìtších problémù naší planety. Staèí se podívat na spoleènosti s nejvìtšími zisky, kde na èelních místech figurují ropné spoleènosti èi tabákové koncerny. Ropné spoleènosti i pøesto, že zásoby ropy do konce tohoto století zøejmì nevydrží, tìží stále naplno a havárie tankerù zpùsobily již mnohé škody. Také válka v Perském zálivu byla rozpoutána kvùli ropì. Kdoví, na co budou jezdit auta a další dopravní prostøedky, až zásoby ropy dojdou? Také tabákové spoleènosti, které bohatnou na tom, že si lidé kazí své zdraví, vyrábí své výrobky, na kterých píší, že kouøení škodí zdraví. Asi jim to moc nevadí. Minulé století bylo plné válek, a už dvou celosvìtových nebo mnoha menších. Nedá se pøedpokládat, že by k žádným ozbrojeným konfliktùm nedošlo, ale doufejme, že se nerozpoutá žádná velká válka. Nebo že nezkolabuje zaøízení v Temelínì. Také lidské zásahy do pøírody byly v minulých letech uspìchané a nepromyšlené vzhledem k pøípadným následkùm. Když si jen vzpomenu na Terasu pøed zhruba deseti lety a kolik od té doby ubylo zelenì. Pokud vím, tak za tu dobu byl postaven obchodní dùm Beskyd (dnes Prior), tøinecké Hradèany, pøistavìní obchodu u Hortexu, finanèní úøad se spoøitelnou a pojiš ovnou a další nové stavbý nedaleko, jejichž úèel jsem ještì nezjistil. Musely se všechny tyto stavby stavìt? Bez nìkterých bychom se obešli a vidìli radìji travnaté plochy. A kolik nás bude žít na konci století, když za minulé se poèet lidí na planetì více než ztrojnásobil. Zvyšování populace se sice týká hlavnì zaostalých zemí, ale co brání vyspìlým mocnostem v tom, aby se lidstvo nepøemnožilo? Má to pro nì asi nìjaké výhody. S pøáním buïme lidi Lumír Sekula (6.A) O novém století? Na zaèátku nového tisíciletí se mi jeví velmi banální psát úvahu na téma Nové století. Vždy na toto téma psávali úvahy již naše prababièky a pradìdeèkové. Zato vytvoøit èlánek na zaèátku 3. tisíciletí s výsledkem na dalších 1000 let se jen tak nìkomu nepoštìstí. Ale naši redaktoøi èasopisu Prostor vymysleli toto téma jistì zámìrnì, protože jsou skromní a nestojí o popularitu, kterou by jim èlánek pøinesl. Nechtìli urèitì obtìžovat studenty dalšího milénia, kteøí by museli povinnì navštìvovat archívy, v nichž by byly uloženy dokumenty, které se týkají výsledku do daleké budoucnosti. Tak se èasopis Prostor se svým èlánkem Nové století stane za sto let již nepoužitelným, protože koho budou zajímat ve 27. století názory èlovìka (nevím, kterého typu), který se snaží postihnout budoucnost, jež je v dané chvíli Zde prázdné místo dávnou minulostí. Pøímo úmìrnì s dobou, po kterou mùže být èlánek aktuální, se snižuje v pomìru 1/10 i rozsah této úvahy. Tak se opìt budou muset prázdné místo v èasopise vyplòovat nejrùznìjšími narážkami, o které mnozí studenti a profesoøi této školy nestojí. Neplatíme pøece 2,- Kè za to, abychom se na sebe dozvìdìli nìco, co o sobì už dávno víme. Nejlepší by snad bylo tyto úvahy vùbec nepsat, spíše poskytovat našim následníkùm informace a návrhy, jak se vyhnout konfliktùm, vycházet s lidmi a navazovat pøátelství, aby už nikdy nemuselo dojít k válkám a nièení vìcí vytvoøených pøedky. Snažme se jejich výzkumù a vynálezù využít v dalším bádání a vìøme, že následující století bude úspìšné! Tomáš Rada (6.A) Narážka na profesory a studenty Prostor

6 Strana 6 PROSTOR Kultura, názory Tak máme za sebou další ples. Tento patøil, podle mì, k tìm povedeným v historii gymnázia. Milovníci tance, dobrého jídla a pití, bezesporu také krásných žen, si pøišli urèitì na své. Ples zaèal sice o pùl hodiny pozdìji, to však není vina organizátorù. Co však byla vina organizátorù, to byla volba hlavního poøadatele, který by podle mì mìl plnit úlohu úklidu nepøíjemných ochmelkù, kteøí obtìžují ozdoby plesu (ženy). Zatímco si poøadatel klábosí se starým známým o studentských èasech, dva mladí ochmelci si neodbytnì získávají srdce dam oplzlými øeèmi za neodolatelné vùnì alkoholu. Ano ano, i to bohužel patøí k plesùm. Bylo ale spoustu lidí, kteøí se oèividnì výbornì bavili a nedali odpoèi- Plesání povoleno nout dolním konèetinám. Byli ovšem i takoví, kteøí neustále dráždili stìnu žaludku a i on si chtìl zatancovat. I když se organizátoøi pouèili z hudby minulého plesu a nasadili jinou kapelu se stejnou zpìvaèkou, tak to stále nebylo to pravé. Lidí oproti minulému plesu pøibylo. Studentù bylo velmi hodnì, ale docela mi tam chybìli profesoøi, pár skalních taneèních profesorù ovšem nezklamalo a pøišli. Stále ale nìco chybìlo, a to jsou ony tance a figury, které jsme døeli na taneèních (walz polka, jive a jiné). No, každý den není posvícení. Veskrze ovšem tuto akci hodnotím kladnì a nedoèkavì se tìším na další ples, který budu sledovat už maturantskýma oèima. David Heczko Z deníku Tøetí tisíciletí zaèalo zhruba pøed patnácti hodinami. Mám šílenou kocovinu a hlavobol. Chu k jídlu se nedostavuje. Pøi pohledu na bratra nacpávajícího se mastným kuøetem se mi už asi po desáté obrací žaludek, a pøestože by už ze mne teoreticky nemìlo nic vycházet, tìlo si dìlá, co chce. Když se snažím rozpomenout na uplynulý veèer a noc, vybavují se mi pouze útroby záchodové mísy. Ještì teï cítím v nose podivnou vùni nìjakého hygienického WC prostøedku. V uších mi jako zdálky znìjí výstøely petard a všemožných dìlobuchù. V puse jen nechu zvratkù. Z dnešní ranní snahy dojít domù po kluzkém (podivnì klikatém a dvojitém) chodníku zùstaly bohužel následky. Momentálnì ležím na bøiše. Pøi sebemenším pohnutí mì totiž rozbolí celý zadek, který hraje všemi možnými barvami. Doma se mnou nikdo nemluví. Jediný, kdo mi nìco øekl, byla maminka. Nejdøíve ohodnotila mùj strašlivý vzhled, a poté k tomu dodala památnou vìtu: Jak na Nový rok, tak po celý rok! Tak tohle byl mùj Silvestr 2000 a Nový rok Silvestr 2000 Jako každý rok, tak i letos se v kulturním domì konal program. Kdo si zakoupil vstupenku, mohl poveèeøet, zatancovat a pobavit se uvnitø a kdo byl tzv. švorc nebo nechtìl zbyteènì utrácet, mrznul pøed kulturákem a oèekával pùlnoc. I ti co byli venku se zdaleka nenudili, protože na podiu bylo Studenti oslavují pøíchod nového roku Døíve abstinent filmové plátno, na kterém se vysílaly zábìry z kabelové televize za rok 2000 (vèetnì Silvestru 1999). Napjatá atmosféra, která vládla mezi lidmi se trochu zvolnila (hlavnì pro dìvèata), když se na podiu pøedstavila brnìnská skupina A-TAK!, která se s Tøincem rozlouèila dvìmi písnièkami, a poté odjela do Ostravy, kde už ji èekalo další vystoupení. Blížila se desátá hodina a nìkteøí už zaèali ze zimy poskakovat, aby do pùlnoci nezmrzli. foto: KM Nebojte se vyjádøit! 1. Jak byste charakterizovali pøátelství? 2. Jaký by mìl být podle vás ideální nejlepší pøítel? PhDr. Šárka Pilchová 1. Nìjaká opora a zároveò odpovìdnost za druhého èlovìka. Je to krásný vztah, který by mìl èlovìk pìstovat na celý život. 2. Mìl by být chápavý, oporou v tìžkých chvílích a na druhé stranì èlovìk, se kterým se mohu podìlit o radosti. Nemusí být ideálním èlovìkem, ale je vždy tam, kde ho potøebuji mít. PhDr. Ivana Kröhnová 1. Je to vztah dvou lidí, kteøí si navzájem dovedou pomoci a dokážou si øíct do oèí nepøíjemnou pravdu, pokud to tomu druhému bude k užitku. 2. Je to èlovìk vždy na blízku, nikdy mì neopustí a je ochoten mì vždy vyslechnout. student 2.C 1. Je to vztah dvou a více lidí, kteøí si mùžou øíct cokoliv dùvìrného a pomùžou v každé situaci, sdílejí svou radost i starost. 2. Super. Nemìl by se vysmívat mým problémùm, mìl by být tolerantní, nemìl by pomlouvat, mìl by být upøímný. student 5.C 1. Nevím. 2. Kaliè, celkem bohatý, pìkný, musí umìt mít rád, heterosexuál, nesmí být obscénní, musí mít øidièák, nesmí fetovat a musí mít pìknou ségru. student 5.B 1. Takže... to je tak D. Ú. na dvì hodiny (smích). Je to taková vìc, která vzniká mezi dvìmi až více lidmi. Mìlo by být pevné, jeden druhého by nemìl podrazit. 2. Mìla by mít velké srdce, úzký pas, širší v pøátelství, dlouhé nohy, mìla by vonìt po svobodì a lásce. Když se podívám na holku, první co mì napadne je sex. Petra Drongová foto: KM å Do rytmu je doprovázely písnièky zpìváka MARTINA a skupiny v èervených kloboucích. Jelikož jsem si chtìla pøipít na Nový rok s rodinou, musela jsem opustit ono místo. Když už hodiny zaèaly odbíjet pùlnoc, chystala jsem se jít ven zhlédnout pìkný ohòostroj, ale byla jsem zklamaná. Jelikož jsem si myslela, že když vstupujeme do nového tisíciletí, že nám to Tøinec poøádnì natøe, ale bohužel. Letošní Silvestr mì opravdu zklamal, tak doufám, že ten pøíští bude o nìco lepší. Leady

7 Poezie PROSTOR Strana 7 Obdrželi jsme dvì básnì, jejichž autor naturalisticky pøepracoval básnì otištìny v minulém èísle. Zde jsou zveøejnìny spolu s pùvodními básnìmi z minulého èísla. Dopis Tento dopis nalezly pracovnice pošty XY. Nikdy nenašel svého adresáta: Z èistého nebe Z èistého nebe Z èistého nebe mì zasáhl blesk Z èistého nebe mì zasáhl blesk Milý Julesi Verne Blesk, který všechno osvítil Blesk, který mì usmrtil Ani byste nevìøil, kolik se Osvítil v pravém svìtle Usmrtil? Ještì to se mnou hází toho za tìch necelých sto let Ve svìtle, v jakém jsem se ještì nikomu neukázala Hází a tøepe to jsou stavy mohlo zmìnit. Zatímco za Vaší Neukázala ani Tobì Stavy, které ti žádný dealer neprodá doby byl automobil fenoménem, dnes ho má skoro každý. Neprodá ani tobì Teï už to víš Také cesta na Mìsíc se už Víš, že nejsem taková, jakou sis mì vysnil Ještì to nevíš uskuteènila. Astronauti však vysnil ve svých rùžových snech Nevíš, že ležím pod stromem nebyli vystøeleni dìlem, ale byli Snech, které mì vždy tak sužovaly Pod stromem, který na mì spadl vyneseni raketou. Ptáte se, co Sužovaly tak, že jsem nemohla ani dýchat Spadl na hrudník tak, že nemohu dýchat je to raketa? To je taková Dýchat láskou... Dýchat plícemi chrr, chrr obrovská trubka, která je navrchu zakonèena špièkou a Èokoládka Manheru dole má díru. Má obrovskou sílu: unese i nìkolik tun. Láska? Láska? Rovnìž cesta kolem svìta už Tvá láska zmizela, Pìtiletá holka zmizela netrvá 80 dní, nýbrž pouhých tak utøi slzy z mokrých øas matko, tak utøi slzy z namalovanýho ksichtu 92 minut. Toto je možné díky a nech ji být, jednou ukáže se zas (možná) a nech ji být, jednou ukáže se zas sfetovaná a bez penìz vesmírným stanicím, které obíhají kolem naší planety. Možná ti ani za pláè nestojí, Možná ti ani za tu pajcku nestála Cesta do støedu Zemì se vzpomeò, jak obejmout sis ji pøál, vzpomeò, jak sis ji pøed lety z dìcáku vzala ale jen tak brzy neuskuteèní. a pohladit jemné vlasy její jsi chtìl. (ona ne) Baseball pálkou sis s její hlavou pohrávala Zato vynález zkázy už existuje - je jím atomová bomba. Své srdce z lásky jsi jí dal, Své znalosti umìní lásky si jí do hlavy vtloukala èekal s, že dá ti své, však smála se jen, však ona se smála a plivala krev jen Na druhou stranu - moøe ráda tì trápila, tak èert ji vem! (do nebe) Kradla ti peníze, tak pedofil ji vem. (do køoví) prokazatelnì nemá hloubku Joshua Manheru mil, ale pouhé 7,5 míle. Jinak jste správnì pøedpovìdìl Vysvìdèení o mnoho vynálezù souèasnosti. Moøská nemoc Váš pøítel z budoucnosti Když se ten den vracím domù, Vlnky na moøi s ním houpají, (3. tisíciletí) oèekávám zvuky hromu. houpy houp, houpy houp, Jakub Szkandera Vysvìdèení držím v ruce, pøílivy a odlivy do tváøe mu šplouchají, zase kravál po pùl roce. šplouchy šplouch, šplouchy šplouch. Rodièe se usmívají, mylné zprávy dneska mají. Jejich oèi zvìdavì záøí, asi se mi hlava paøí. Jistì nejsem èervená jako rùže, teï už mi nic nepomùže. Zøejmì omdlím, já to tuším! Pìsti do všeho zlostnì buším. Rodièe už natahují ruce. Cos to dostala v tomto roce? Když si pøeètou známky moje, zavrhují slíbené šaty troje. Pøešla bouøe, doma klid, ach, nechají mì žít! Každým rokem myslí stále, jaké dobré známky budu mít i nadále. Mýlí se však každým rokem, nechci to brát rychle skokem. Snahu stále ale mám, neøíkám, že nìco vzdám! Monika Jakusová Na vlnách svìta nahoru dolù, nahoru dolù, žaludek se mu z toho obrací, chytit se nemùže jediného spásného stvolu, u bojky na moøi klidnì se vyzvrací Darg EL Chci jen tebe Krásnì je doma, v krajinì i v cizinì, Krásnì je milovat, ale jen upøímnì. Krásnì se mìj, èasto na mì vzpomínej, Ale nikdy nezapomínej. Chtìla bych stále tvé rty líbat, Chtìla bych v náruèí tvé stále být, Do oèí se ti dívat a š astná s tebou být. Leady Z Jen svìt VIII. Nìkolik jehel propichujících kùži nasvíceného mìsta do fantastických spletitých chodeb špinavých kanálù Výpary probíhají celým øeèištìm a v srdci ospalého mìsta postává skupinka navždy volných lidí + Jen Jsou free a s tím nic nenadìláš. jim podej novou jehlu... Èerný Princ Lyžování Na lyžích jezdíme, ksichty si hyzdíme. Když se nezabijeme, usínáme s pøedstavou, že zítra nás bìžky dostanou. Domù se tìšíme, když o bìžkách jen slyšíme. Prdel máme sježdìnou jako svah v pátek, dejte nám prosím vás svátek. Nadìjí na chøipkové prázdniny nám oèí záøí, simulovat nemoc se nám daøí. Rossignol P

8 Strana 8 ZEMØÍT - SPÁT??? Tak na tohle se ptal i Hamlet. Tuto otázku si kladu i já. A myslím, že stejnì se ptáte nìkdy i vy. Nevím proè, ale každý èlovìk má dva základní pudy: pud sebezáchovy a pud sebedestrukce. V jednu chvíli si pøejeme žít, v druhou spøádáme plány na rychlý odchod. Ale je to nutné? Nestaèilo by, kdyby zemøelo nìco v nás? Musíme umøít my sami? Umíráme každý den: veèer, když usneme. Ráno pak následuje znovuzrození. Stejnì tak v nás každý den umírají nové a nové nápady, myšlenky. Všechno toto umírá, aby mohlo pøijít nìco ještì novìjšího. Ale to jsou jen malé vìci. Proè jednou nenechat umøít nìco velkého, dùležitého? V našem životì se dnes a dennì setkáváme s vìcmi, na kterých lpíme, bez nichž se však obejdeme. Není jednoduché tìchto pøedmìtù se zbavit. Ale jde to. Jde však øíci totéž o osobách? O lidech? Každý z nás má nìkoho, na kom mu záleží. Nìkoho, koho tajnì (jen tak pro sebe) uctívá. Nìkoho, pro koho by udìlal všechno. Jenže - jste si jisti, že tomu nìkomu záleží stejnì tak na vás? Existují lidé, pro které byste dali ruku (pøípadnì obì) do ohnì, a kteøí se na vás ani nepodívají. Zkuste je pohøbít. Jak na to? Rozhodnì si musíte uvìdomit, že abyste se kvùli nim PROSTOR netrápili, je tøeba najít nìkoho jiného, kdo vám za to stát bude. A pak si uvìdomte to, co jsem už øekl. Aby pøišlo nìco nového, musí odejít to staré. Rozluète se se vším, co je staré a pøežité. Vìøte, že to nemusíte být vy, koho to bude bolet! Skoncujte s tím, co vás bolí a zaènìte žít pro sebe a pro ty, kteøí o to stojí! Já sám jsem to zkoušel. Nejde to udìlat hned a najednou, ale jestli se vám to povede, budete koneènì svobodní. Umírání nìèeho v nás nemusí být zlé. To vše záleží na úhlu pohledu. Pokud jste to ještì nepochopili a máte z tohoto umírání stále strach - budete trpìt (a upøímnì - dobøe vám tak, já jsem taky trpìl). Pokud si však myslíte, že Sport, jiné to chápete, že to vše je nutné a že jste pøipraveni - jen do toho. Vždy - kdo nespadnul, nikdy neletìl. Nechci, abyste zemøeli. Jen vám pøeji poznat, co to znamená být š astný bez vìcí, jež nás omezují. Zemøít - to není opustit tento svìt. Zemøít, to je dát dobré ráno životu. Takže si koneènì øeknìte: ano životu, ano smrti, ano mnì... Èerný Princ Podstatou života je neustála promìna. (Walter Grobius) Život je úzké jevištì postavené na malé vyvýšeninì, která sahá jen pár centimetrù nad hrob. (Edward Young) Mario je zpátky V závìru loòského roku dostal hokejový svìt nádherný vánoèní dárek. Na kanadské a americké stadiony se vrátil nejslavnìjší Tuèòák všech dob Mario Lemieux. Pøed 3,5 lety odešel z Pittsburghu vinou zdravotních problémù. O nìkolik let pozdìji odkoupil krachující Penguins a zachránil jejich existenci v NHL. Letos se Tuèòákùm moc nedaøilo. Vozili sice body z høiš soupeøù, ale doma pøed svými diváky, kteøí za hokej platí nemalé èástky, prohrávali. Možná i to, spolu se steskem po hokeji, bylo podnìtem k jeho návratu. Nebo si vzal pøíklad z legendárního útoèníka Detroitu Gordieho Howea. Ten se také kvùli zranìní rozhodl ukonèit kariéru, aby se o devìt let pozdìji vrátil a odehrál celou sezónu v úctyhodných 51 letech (To asi Mario nedokáže). Od jeho návratu se èekalo mnohé. Jedni mu nevìøili, že bude zase tak dobrý, jako v dobì své nejvìtší slávy. Jiní v nìm vidìli muže, který do Pittsburghu vrátí Stanleyùv pohár. Zdá se, že blíže byli ti druzí. Mario se poprvé pøedstavil na domácím ledì v utkání s Torontem, jež sledovala naprosto vyprodaná 17tisícová hala. Domácí zvítìzili 5:0 a Mario si pøipsal jednu branku a dvì asistence. Podobnì se mu daøilo i v dalších zápasech. Jeho skvìlý návrat ještì zvýrazòují dvì jubilea, která pøinesla poslední utkání Tuèòáku ve druhém tisíciletí. V zápase s Ottawou si Mario pøipsal patnáctistý a jeho dvojèe Jaromír Jágr (jako 1. èech v historii NHL) tisící kanadský bod kariéry. Nyní se Pittsburgh opìt zaèal trápit a z týmu byli vyøazeni nìkteøí èeští hráèi (napøíklad Šlegr nebo Kraft). Nìkteøí byli vymìnìni do jiných klubù, nìkteøí posláni na farmy. Kdo ví, co tyto zmìny pøinesou? Uvidíme zda Mariovi vydrží forma a zda opìt dovede Pittsburgh k vítìzství ve Stanley cupu. To jemu, celému Pittsburghu, Jágrovi a hlavnì trenéru Hlinkovi pøeji. PŠ Všechno by bylo jednodušší, kdybychom se narodili s návodem k použití a dobou trvanlivosti. (Alessandro Morandotti) Ze sportovních výsledkù Plavání republikové finále Chloubou každé školy je úèast na republikovém finále ve kterékoliv soutìži. Našim plavcùm se to letos podaøilo poprvé. Ani v rychlé táborské vodì nezklamali. Po bojovném výkonu celého družstva s øadou osobních rekordù odsadili naši hoši hezké 5. místo z osmi startujících družstev. Cenným osobním úspìchem je vítìzství Tomáše Jínka na 50 m motýlkem úctyhodným èasem 0:27,8. Jínkovi, Sklenáøovi, Heczkovi, Ježkovi, Szczotkovi a Chowaniecovi patøí náš dík i blahopøání. Šachy okresní kolo Po nìkolikaleté odmlce se naši šachisté opìt zapojili do soutìží. Ve Frýdku-Místku se naše mladší družstvo umístilo na 8. místì, starší ve složení Kowolowski, Szalbot, Letovanec a Babula obsadili 2. místo a postupují na region. Bìh na lyžích okresní kolo Jediná lyžaøská soutìž letošního roku probìhla v Nýdku. Pan Cwik pøipravil klasickou bìžeckou stopu pod skokanskými mùstky, kde se pøedvedli svými výkony též naši chlapci i dìvèata. Družstvo mladších chlapcù skonèilo páté z osmi, dorostenci v sestavì Jurga, Chrastina, Suszka, Chlebik, Kaminski vybojovali 3. místo. Dìvèata startovala pouze v soutìži jednotlivcù; Tøeslínová závod mladších dívek vyhrála, Kufová byla sedmá, Kawuloková byla mezi dorostenkami tøetí. Odbíjená okresní kolo Dorostenky odjíždìly na pøebor po intenzivní pøípravì s øadou školních akcí. V celkových výsledcích se nakonec objevily na 6. místì z 12 družstev. Florbal okresní kolo Náš florbal mìl zastoupení ve tøech kategoriích. Zatím se nejvíce daøilo dorostenkám (Stenchláková, Kme ová, Kajfoszová, Paulyová, Nowaková, Èmielová, Stryèková, Sikorová), které okres vyhrály. Mladší hoši postoupili z okrsku a v okrese vybojovali 2. místo v sestavì Hudcovský, Špok, Fildán, Kozák, Rajèáni, Turoò, Lamacz, Klus a Bocek. Dorostenci mají soutìž rozehranou. Oèekávané akce: Sportovní program na únor bude koneènì oddechový. Je èas se pøipravovat na Študáckou la ku, dorostenci budou dohrávat florbal, šachisty èeká regionální kolo. Mgr. Pavel Sikora

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více