Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena plastika na prvním patøe. Stalo se tak tøi dny pøed vydáním lednového Prostoru s èlánkem, který na brzké shození tìchto plastik umístìných na zajímavých místech upozoròoval. 12. leden svolána mimoøádná schùze studentské rady. Studenti také seznámeni s novým bodem školního øadu, který zakazuje používat mobilní telefony v hodinách. 26. leden - nìkteré základní školy v Tøinci následkem chøipkové epidemie již mìly týdenní prázdniny, tøinecké gymnáziu mìlo jenom tento den zkrácené vyuèování do 10: ledna rozdáno vysvìdèení. První pololetí (ne)úspìšnì za námi! KM Vysvìdèení Hrùzostrašná co pùlrok se opakující situace každého žáka a studenta je tady. Je tady doba pololetních prací, zkoušení, provìrek a stresu. Už když pøicházím do školy pozoruji úèinky této doby: povadlé tváøe studentù hltajících ze sešitù provìrkový materiál a zoufalé výkøiky ze tøíd, které otøásají budovou školy. Tato období konèí jen zdánlivì pøevzetím bílého listu popsaného z obou stran, kterému se øíká vysvìd- èení. Nejbolestnìjší èást tohoto období se odehrává až doma. Ani hutná omáèka podle rady Šimka a Grossmanna nepomùže zakrýt to, co jsme celý pùlrok zkoušeli napravit. Teï se rodièe dostanou k tomu, na co se celé rodièovství tìšili. Koneènì se na nás pomstí a oplatí nám to, co jim jejich rodièe provádìli celé dìtství. A když toto období pøežijeme, tak se s vámi tìším na další pùlrok. Pepíèek 14. únor svátek zamilovaných: svatý Valentýn GH 19. únor únor JARNÍ PRÁZDNINY Pøejeme, užijte si je a odpoèiòte si od školy. Prostor V tomto èísle: Jaké má záliby, co si myslí... Petr Gøegoøek Plesání povoleno Podnìty studentù Úvahy o novém století Názory - škola Láska Vdìèné a pro nìkteré z našich øad vìèné a hlavnì zajímavé téma zvláš v tomto mìsíci, kdy slavíme sv. Valentýna. Ve všech obchodech se zaèínají objevovat pøání se srdíèky a slogany typu: Miluji tì!, Nemohu bez tebe žít! apod. Vesmìs takováto pøáníèka putují k hezkým, úchvatným, milovaným a sexy holkám nebo klukùm. Lidé si prostì nìjak vsugerovali do hlavy, že tzv. Valentýnky se mohou zasílat jen opaènému pohlaví. Pøitom Valentýn je svátek tìch lidí, kteøí se mají rádi a opravdu si nemyslím, že by ho mìli slavit jen zamilované dvojièky skládající se z &% (Tímto nechci øíci, že bych snad proti nim nìco mìla.). Øekl snad nìkdo, že Valentýnské pøáníèko nemùžeme poslat kamarádce, kamarádovi nebo tøeba rodièùm jen proto, že je máme rádi? Já teda ne. Pavla Prùmìry tøíd v 1. pololetí školního roku 2000/2001 (pod popiskem tøídy je poèet studentù s vyznamenáním) 1,47 1,39 1,58 1,89 1,60 1,73 1,69 1,78 1,95 2,22 2,17 1,90 1,75 2,21 1,84 1,86 1,76 1,97 1,92 1,78 2,03 1,72 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C F Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) E KM

2 Strana 2 PROSTOR Anketa, názory 12. ledna 2001 mimoøádná schùze studentské rady Této mimoøádné studentské radì pøedcházely dvì hlavní události: byla ukradena taška pøed jídelnou a byla roztrhána stolní sí ka v místnosti na pingpong. Opominu-li první událost, která byla na radì sdìlena a studenti byli upozornìni na to, že si nemájí nechávat vìci volnì pohozené, protože se tady krade, byla rada velice pøínosná a ukázala (nejen mnì), jaký je pøístup ke studentùm této školy. Vše zaèalo problémem sí ky na ping-pong. Že by se nejdøíve nìkdo studentù zeptal, jak se to bude øešit? To ne. Ihned bylo s velkým rozhoøèením sdìleno, že škola odmítá zaplatit novou sí ku a studenti si ji budou muset koupit sami. Z toho je hned patrné, jaký je pøístup ke studentùm a pøitom je zøejmé, že právì škola byla nepøímo zodpovìdná za roztrháni sí ky. Vždy studenti mìli volný pøístup do této místnosti, vždy nìkteøí mìli i vlastní klíèe, které si sami pøidìlávali, místnost na ping-pong fungovala bez dodržování pravidel jejího využívání. A když nìkdo zpùsobil škody, v tomto pøípadì roztrhal sí ku, vina padla na studenty a ne na školu, která se oèividnì o I studenti mají hlad II V listopadovém èísle jsme vám pøinesli èlánek s názvem,,i studenti mají hlad, ve kterém jsem vám slíbila, že se pokusíme zjistit, proè profesoøi nemusí stát frontu v bufetu. Abych øekla pravdu, nebylo to zrovna jednoduché. Nikdo ze studentù, kterých jsem se na tuto otázku zeptala, na ni neznal odpovìï. Ani já ne. A tak jsem zapátrala i ve vyšších kruzích, tedy v øadách uèitelù a vida, odpovìï je na svìtì. Mgr. Miroslava Køenková:,,Otevøenì pøiznávám, že jsem byla inspirací pro listopadový èlánek o snìdených Profesoøi a praktikanti ping-pongárnu nezajímala a nestarala se, jak to tam chodí. Tak to asi funguje na této škole. A proto jsem byl pøíjemnì pøekvapen, když studenti na studentské radì vznesli námitky ohlednì toho, že si musí zaplatit sí ku novou. Takže se to vyøešilo jinou formou a koneènì byla vytvoøena a øeèena pravidla spojená s využíváním místnosti na ping-pong. Zda vše bude fungovat podle tìchto pravidel (pokynù), která jsou také vyvìšená pøed vstupem do pingpongárny, by si mìli pohlídat lidé, kteøí je vymysleli, a zároveò by studenti mìli brát ohled na to, že mají tuto možnost hrát ping-pong a nesnažit se tyto pokyny obcházet, i když to lze. Je také zajímavé, že problémy na této škole se øeší, až když se nìco stane. Co takhle tomu pøedcházet? Nebylo by to lepší? Co napsat na závìr? Do budoucna doufám a nejen já, že pøístup vedení této školy ke studentùm nebude stále takový jako na této studentské radì a také doufám, že pøístup studentù ke všemu na této škole bude více zodpovìdný. Kamil Mrázek koláèích jazykáøkou, která se pøedbìhla v øadì v bufetu. Nehodlám svùj èin omlouvat ani nedostatkem èasu, ani postavením nadøízeného. Domnívám se, že ve spoleènosti by mìla existovat jistá tolerance k vìkovému rozdílu. Vìøte, že výsad mládí je mnohem více. Doufám, že nerozpoutáme,,koláèovou diskusi, ve škole jsou, dle mého názoru, pro dialog zajímavìjší vìci. Tak co? Jste spokojeni s tímto vysvìtlením? Doufám, že ano, protože jiné se mi získat nepodaøilo. E sorka najednou z nièeho nic mluví celou hodinu jen francouzsky a èesky neøekne ani slovo, i když nikdy jindy to takhle nedìlá? Nebo tøeba pan profesor dìjepisáø najednou vysvìtluje vojenské strategie na tabuli, mluví na vás vlídnì a do ANKETA škola, vyuèování Odpovídalo 42 studentù.! Pøipravujete se dennì doma na vyuèování? ne (26); ano (11); nìkdy (4); nikdy (1)! Myslíte si, že studovat na této škole je nároèné? ano (16); ne (9); jak kdy (14); normální (2); to si piš (1)! Jste spokojení s vašim rozvrhem? ne (29); ano (10); jak kdy (3) Pokud ne proè nejste spokojeni s vašim rozvrhem? špatné rozvržení pøedmìtù (7); moc hodin (5); støeda tìžký den (4); nevím (3); nevyhovuje (2); poøád si ho nepamatuji (2); svaèinová pøestávka by mohla být mezi každými hodinami (2); nelíbí se mi støeda (2); je nevyvážený (2); míò hodin (1); nezbývá èas na uèení (1); jeden den je narvaný, druhý den je dìsnì volný (1)! Jste dojíždìjící (do školy)? ne (26); ano (16)! Jaké je tvé nejoblíbenìjší místo na škole? bufet (15); velké tìlocvièna (6); u skøínìk (6); jídelna (4); poèítaèová uèebna (2); šatna (2); nemám (2); posilovna (1); záchod (1); kopírka (1); dívèí šatny (1); nevím (1)! Vadí ti milostné hrátky dvojic v šatnách? ne (33); ano (6); nìkdy (2); èasto (1) Pokud ano proè ti vadí milostné hrátky dvojic v šatnách? je to deprimující (3); bo je mi z toho smutno (2); nechutné (1); bo se na to nedá dívat (1); není si kde sednout (1); hnusí se mi to (1)! Je podle tebe vybavení uèeben dostaèující pro výuku? ano (22); ne (15); jak kde (5) Pokud ne - Co v uèebnách chybí? celkovì vylepšit (4); pomùcky (4); poèítaèe (3); mikrofon (2); uèebnice (atlasy) (2); dostaèující vybavení (2); nìco pohodlného na sezení (1); je dostaèující, ale studenti nemají v dostateèné míøe k nìmu pøístup (1); notebook (1)! Co si myslíš o vybavení poèítaèové uèebny? chtìlo by to lepší (rychlejší) poèítaèe (7); zastaralá (6); nedostaèující (5); jsou zde staré PC (4); bída (4); málo tiskáren (3); katastrofa (2); dostaèující (2); dìs a hrùza (1); chtìlo by to další novou uèebnu (1); je zastaralá, Internet je mizerný (1); jsou tam špatné myši (1); chtìlo by to rychlejší Internet (1); je to docela dobré (1); je mi to jedno (1); starý profesor (1); dá se, ale nefungují disketovky (1)! Dìkujeme za vaše odpovìdi Petra Drongová, Helena Uhláøová, Marie Koláøová Urèitì jste si už všimli, že kdykoli pøijde do hodiny nìkdo cizí, a už je to nìjaká komise nebo tøeba praktikant, profesoøi se zaènou chovat úplnì jinak než jindy. Nezdá se vám divné, že když do hodiny francouzštiny pøijde praktikant, paní profevýkladu zapojuje celou tøídu. Ne, že bych si myslela, že takovéto metody jsou špatné, ale nezdá se mi správné, že se profesoøi tak chovají jen proto, aby pøed návštìvami ukázali, jak pìknì umí uèit a jak jsou na nás hodní a pøitom se takhle v,,normálních hodinách vùbec nechovají. Takovéto chování se asi nedá nazvat jinak než pokrytectví a docela mì udivuje, že profesorùm to nepøipadá ani trochu trapné. Berry

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Tento mìsíc jsme pro fanoušky hokeje pøinesli na ètvrté stránce rubriku pod názvem Jaký je, co si myslí, jaké má záliby, kdo je.... Pokud se vám tato rubrika bude líbit, je možné takto pøedstavit další hokejisty, takže nám dejte vìdìt. Pokud se vám tato rubrika líbí, mùžete napsat jméno hokejisty, kterého chcete pøedstavit pøíštì. Také dìkuji všem, kteøí pøispìli a pøispívají svými èlánky, básnìmi, názory a návrhy do Prostoru. A vìøím, že stále budete pøispívat, a to èím dál více. P.S.: Uzávìrka dalšího èísla je 23. února. To jsou ještì jarní prázdniny, ale škola bude otevøena, takže pokud budete mít nìjaký èlánek mùžete ho vhodit do schránky i o prázdninách. Kamil Mrázek (KM) 4M PROSTOR Zábavná soutìžní show 4M PROSTOR se uskuteèní v èervnu (v dopoledních hodinách) pro tøídy, které pøihlásily své zástupce do této zábavné soutìžní show. Bližší informace o celém prùbìhu se brzy dozvíte. Tøídy, které nepøihlásily své zástupce do této zábavné soutìžní show, mají poslední možnost takto uèinit do pátku 9. února 2001 u Kamila Mrázka (6.B) nebo vhozením papírku se jmény soutìžících do schránky Prostoru. Pøihlášení je nezávazné a studenti se mohou kdykoliv odhlásit nebo vymìnit s jinými ze tøídy. Tøídy, které se pøíhlásily a budou mít v této soutìži své zástupce, oslaví s èasopisem Prostor a jeho pøípadnými hosty konec školního roku dopolednem plné cen, zábavy a humoru. KM PROSTOR Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám Bezplatná inzerce Chcete nìco prodat, koupit, nabídnout, vymìnit, je tu pro vás bezplatná inzerce pro studenty. Prodám chránièe ke koleèkovým bruslím (na kolena, lokty, zápìstí). Znaèka Broadway. V dobrém stavu. Informace ve 4.B, Ondøej Bujok. Prostorová rovina se vrací aneb dìláš si ze mì srandu? Kdo by neznal Prostorovou rovinu? Aprílový èasopis, který vzbuzuje každým rokem velmi bouølivé diskuze mezi profesory na této škole. Èasopis, který se stal jedním z nejlepších a nejètenìjších èasopisù redakce Prostoru mezi ètenáøi. Èasopis, kvùli kterému odmítají nìkteøí profesoøi jakkoliv komunikovat s Prostorem. Bude tomu i letos? Bude Prostorová rovina 3 svou aprílovou formou, recesí a vtipem tím nejètenìjším, nejdiskutovanìjším a pro profesory bez smyslu pro humor, recesi tím nejhnusnìjším èasopisem studentù, jejichž IQ se rovná lidem zvláštní školy? O tom nepochybujte. Jak ovlivnit obsah aprílového èísla? Profesorùm nabízíme možnost napsat jejich humorný èlánek v duchu aprílu napøíklad ze souèasného života, z jejich studentských let (první láska, nejvìtší trapas, nejhorší zkoušení, nejvtipnìjší profesor, nejzajímavìjší výuka, poznámky, zážitky s profesory z mládí nebo z dneška...) nebo jiné èlánky. Fantazii, humoru, vtipu a hlavnì aprílu se meze nekladou. Èlánky do aprílové èísla jsou velmi peèlivì vybírány a texty nehumorné, také neaprílové a napsané jen, aby se neøeklo, Nezapomeòte Vaše èlánky, názory, návrhy, pøipomínky, básnì, povídky a jiné texty jsou naší prioritou. A proto naše schránka pøed dìjepisnou uèebnou, internetové on-line služby na webových stránkách èasopisu (www.gymtri.cz/prostor) jsou vám plnì k dispozici. redakce Pokud chcete Prostor dostávat každý mìsíc, mùžete si ho stále objednat. Staèí vhodit papírek s nápisem Objednávka, se svým jménem a (pokud je) tøídou do schránky Prostoru pøed dìj. uè. nebo napsat na redakce. Objednávky mùžete rušit osobnì u Kamila Mrázka z 6.B pøed uzávìrkou dalšího èísla. Podporujeme podnìty studentù Pokud by nìkdo ze studentù chtìl udìlat nìjakou zajímavou reportáž, èlánek odkudkoliv, fotky nebo rozhovor s nìkým do èasopisu, pak po domluvì s redakcí uhradíme náklady a výdaje s tím spojené a pokud bude nutné, pokusíme se zajistit vše potøebné. Prostor je váš èasopis, který tvoøíte i vy. Informace - Kamil Mrázek(6.B) nebudou v Prostorové rovinì zveøejnìny. Pokud nìkdo chce ovlivnit obsah Prostorové roviny (nebo mít svùj èlánek zveøejnìny v tomto aprílovém èísle), mìl by psát peèlivì, humornì, vtipnì a hlavnì v duchu aprílu, protože pøi psaní by se nemìlo zapomínat na to, že Prostorová rovina je aprílové èíslo. Na èlánky profesorù bude redakce èekat do 26. února Èlánky mùžete vhazovat do schránky Prostoru, posílat na e- mail redakce nebo nejlépe osobnì pøedávat mnì. Obsah Prostorové roviny mùže být ve vašich rukou. KM Pøíštì v Prostoru: rozhovor s... podepisování, www Jen tak ze života anketa, názory zajímavosti, básnì Strana 3 Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Pavla Sližová Eva Klusová David Heczko Helena Uhláøová Petr Šèigel Petra Drongová Honza Nieboras Marie Koláøová Jakub Szkandera Zuzana Bocková Veronika Giraczková Grafická úprava: Kamil Mrázek vyšel: 5. února 2001 náklad: 230 výtiskù vychází každý mìsíc uzávìrka dalšího èísla: 23. února 2001 sedmé èíslo vyjde: 5. bøezna 2001 Tento èasopis získal grant od nadace Open Society Fund Praha Internetová adresa: Veškeré náklady a výdaje spojené s realizací a tvorbou tohoto nezávislého studentského èasopisu jsou hrazeny redakcí Prostoru. Své názory, pøipomínky, myšlenky, èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR Petr Gøegoøek, rùzné Pro fanoušky i fanynky tøineckého hokeje a HC Oceláøù Tøinec a nejen pro nì Jaký je, co si myslí, jaké má záliby, kdo je Petr Gøegoøek Petr Gøegoøek se narodil v Èeském Tìšínì. Od roku 1997 hraje za HC Oceláøi Tøinec jako obránce v dresu èíslo 21.! Jaké byly vaše hokejové zaèátky? Zaèínal jsem na Slavoji Èeský Tìšín, a pak jsem pøešel do SK Karviná! Co považujete za svùj první hokejový úspìch? Mùj první hokejový úspìch? Když jsem se nauèil pøekládat do zadu.! Jaký je váš nejoblíbenìjší hokejový klub v NHL, za který byste hrál? Nìco u moøe. Asi Miami, vlastnì jedinì že bych hrál basketball! Rád bych hrál v Los Angeles Kings.! Vaše nejhezèí zážitky? Pozápasové akce, ne dìlám si srandu, to jsou asi ty nejhorší! Bylo to støíbro, které jsme získali s klukama v extralize( )! Co vás nejvíce zarmoutilo? Když jsem chyt slepáka a nestih jsem MS.! Vaše hokejové vzory? Petr Lipina! Oblíbení sportovci? Jak Daniels, jinak Jarda Jágr.! Váš oblíbený herec nebo hereèka? Burian! Nejsledovanìjší televizní poøad? Peøíèko! Jakou posloucháte hudbu? Pøevážnì vážnou! Jak si pøedstavujete vaši ideální dovolenou? S partou nìkde u moøe nebo u piva. Kéž by byl oceán plný piva.! Váš ideálnì prožitý den? Když se ráno probudím a není mi blbì (3 dny v roce).! Vaše vysnìné auto? Jaguár.! Co vám chutná? Jahodová polévka s párkem. Více chytøejší než hloupìjší Ahóóój køièí na mì má spolužaèka Irena. Sice ji slyším, ale schválnì pøidám do kroku. Co to dìlám, vždy je to má kamarádka, aspoò si tak øíkám. Zastavím se a chvíli pozoruji jeji neohrabanou chùzi, kterou se øítí pøímo ke mnì. Øíkám si pro sebe a hned tuším, s èím na mì vyrukuje dneska. Sotva ji pozdravím, hned na mì vyprskne. Kam valíš? Pøedstav si, koho jsem právì vidìla. To mi nebudeš vìøit! Konyho. Proè právì jeho? Se mì ptej, protože nenosím brýle jako ty a ještì k tomu dioptrie è. 10. To je toho. Pøedstav si, že jsem slyšela, že v roce 2000 budou nosit všichni blbi brýle. A za toho blba považuješ i mne, doufám. Jasnì, bych na tebe nezapomnìla, ne? Fakt díky jsem se lekla, že všichni kolem mì budou blbi jen já ne. Poèkat teï právì pøemýšlím, že rok 2000 už právì byl, ne? Tý jó, máš pravdu. Kterého je vùbec dnes? Ti nevim. Poèkej, pøemýšlím do první tøídy jsem nastoupila mi pomoz, ne? A já to mám jako vìdìt co, když už jsem tøikrát propadla. Tak ti nevim, co z nás bude, nebo už! Jakou nejlepší radu jste v životì dostal? Nežeò se! Váš hokejový cíl? Mùj hokejový cíl je minimálnì ètyøikrát za sebou vyhrát Stanley Cup.! Jste povìrèivý? NE!! Vaše oblíbené zvíøe? puma! Vaše zamilovaná barva? žlutá! Jaké obleèení nosíte nejradìji? tepláky! Co vás dokáže naštvat? Lipina a jeho blbé kecy. Jsem flegmatik, takže mì dokáže naštvat jenom on.! Vaše záliby? Golf a kromì toho jízda v autì?! Vaše pøednosti a zlozvyky? Moje pøednosti. Jsem oblíben v partì. (smìje se) A zlozvyky nemám.! Z èeho máte nejvìtší strach? Z velkých pavoukù! Kde jste chodil na ZŠ a SŠ? Na základku jsem chodil na Masarykovy sady a od páté tøídy jsem chodil do Karviné. Na SŠ jsem chodil na gymnázium do È. Tìšína.! Váš oblíbený pøedmìt ve škole a proè? Pìstitelské práce, protože vzdycky byla sranda.! Líbí se vám Tøinec jako mìsto? ne, vùbec.! Jaký máte vztah k tøineckým fanouškùm? Nejsou špatní. Teï se nám moc nedaøí, a tak sem tam pískají.! Chtìla s vámi chodit nìjaká holka jenom kvùli penìzùm, slávì apod.? Urèitì jo! Našlo by se jich pár. Radši nebudu jmenovat.! Jaké vtipy máte nejradìji? Všechny, hlavnì kameòáky, trochu drsnìjší musí být!! Dìkuji za odpovìdi Veronika Giraczková vlastnì je? Urèitì bude, protože nejsme na tom tak blbì, aby nebylo ještì hùø. No tak skonèíme na pracáku. Budeme si válet šunky a ještì ke všemu budeme za to mít prachy. Ale kolik, se podívej na sebe. Plastiku by to chtìlo. Myslíš jako mì, jó? No dovol, aspoò se ještì vejdu do dveøí narozdíl od nìkoho. Konec hádek. Jestli na pracáku, tak spoleènì. Pøece jenom ve dvou se to lépe táhne, ne? Asi jo. No tak pokraèuj, si vidìla toho Konyho a co s ním? No to je právì vono. Von už zaèal nosit brýle. A já myslela, co se tak strašnýho nestalo, když tu hulákáš jak nìkde v Tak sorry, jsem tì zklamala. To neva nejsi jediná, která nosí špatný zprávy. Tøeba já dnes dostala za jedna z matiky. A to je dobrý ne? Proè? Vždy za to doma dostanu vynadáno! A proè prosim tì? Protože je to nejménì cenìná známka, ne? Máš pravdu Rùžo, ty na ten pracák mùžeš jít tøeba hned, protože tak chytrou holku jsem už dlouho nevidìla Kidy

5 Nové století, názory PROSTOR Strana 5 Lednová soutìž o novém století Do této soutìže jsme obdrželi tøi soutìžní úvahy, což znamená, že opìt všichni tøi autoøi tìchto úvah vyhrávají, a to v tomto poøadí: 1. místo - Ondøej Bujok (4.B) vyhrává 50,- Kè. 2. místo - Lumír Sekula (6.A) vyhrává 30,- Kè. 3. místo - Tomáš Rada (6.A) vyhrává 20,- Kè. Všem autorùm soutìžních a zároveò výherních textù gratulujeme. Pokud vám (finanèní) ceny nebudou pøedány, vyzvednìte si je u Kamila Mrázka z 6.B. redakce Milénium Vìøíte na apokalypsu? Já ne. Ale hodnì lidí vìøí. Vymýšlejí si rùzné pøedpovìdi o zániku svìta. Vyvolávají paniku, která se rozšiøuje na ostatní obyvatelé modré koule. Aby se zvìtšila vìrohodnost zvìsti o konci svìta, tak se pøedtuchy podkládají rùznými situacemi, napø. nìjaké postavení hvìzd, planet a podobných tìles, a také datumy. Dvì, tøi nebo dokonce ètyøi stejná èísla pùsobí mysticky, nebo ne? Kdy jindy by mìl svìt zaniknout než v nìjaký krásný den jako je tøeba Svìt mìl být znièen už mnohokrát. Staroøecké báje popisují apokalypsy, které odvrátil vždy nìjaký hrdina. Dnes hrdiny nemáme, ale to neznamená, že svìt zanikne (aspoò doufám, že ne tak vrzy, musím si ještì nìco zaøídit). Pøed nedávnem jsme èelili hrozbì celosvìtového chaosu. Bylo to v roce 2000 (to je datum, tøi nulyj). Tentokrát využili také nepøipravenosti (spíše neinformovanosti obyvatel) poèítaèù na toto datum. Nìjak velká hrozba to nebyla, ale lidi se pøipravovali na nový rok jako na pøíchod tøetí svìtové války. Dìlali si zásoby pitné vody, trvanlivých potravin a své sklepy pøestavovali ve stylu amerických protiatomových bunkrù. Ale naštìstí to byl planý poplach, a tak jsme Nový rok pøežili v poøádku. Tato fáma doznívala ještì v únoru 29., ale to už bylo velmi slabé. Další zprávy chodily jedna za druhou. V kvìtnu; postavení planet v jedné pøímce, a spoustu drobných pøedpovìdí vyètených s èajové sedliny a podobných vìcí. Koneènì tu bylo opìt další vážnìjší nebezpeèí. Blížilo se nové milénium. Nìkteøí lidé se pøipravovali na Silvestra, jiní se pøipravovali na konec svìta. Já jsem si vybral radìji toho Silvestra. Ubíhalo posledních pár sekund starého milénia. Prásk! Ozvala se láhev šampaòského. Bylo nové milénium, ale žádné zmìny jsem nepoci oval. Pak jsem si koneènì uvìdomil, že nové milénium není nic. Je to datum jako každé jiné, jen lidi mají bujnou fantazii a vidí vìci, které vùbec nejsou. Lidstvo vyhyne maximálnì na svou vlastní blbost. Rok 2001 se vùbec neliší od toho minulého, nepøinesl nic nového, jen ten pocit z pøezití další hrozby. Ondøej Bujok (4.B) Rodiè - uèitel Rodièe dokáží udìlat spoustu vìcí dokáží vám pomoct, ale také vám dokáží pìknì znepøíjemnit život. A co teprve, když vaši rodièe pracují ve škole, do které chodíte Tohle není èlánek, ve kterém bych chtìla kritizovat rodièe. Je úplnì o nìèem jiném. Je o vztahu uèitel rodiè student. Chci øíct, že student jehož otec nebo matka pracují ve škole, do které chodí, má mnoho výhod, ale má také hodnì problémù. Napøíklad: dotyènému studentu vychází nerozhodná známka z matematiky a shodou okolností je studentùv otec uèitel a velmi dobrý kamarád profesora matematiky, a tak dostane samozøejmì lepší známku. Jenže existují také profesoøi, kteøí si myslí, že takovýmhle studentùm se nesmí nadržovat, a proto jsou na tyto studenty pøísnìjší než je zdrávo. A co má potom dìlat chudák student? Tenhle èlánek by jsem chtìla vìnovat profesorùm ZKUSTE SE NAD SEBOU ZAMYSLET. student Nové století Jaké bude toto století a pouèí se lidé ze svých chyb, které spáchali v minulých staletích? Je velice hloupé myslet si, že se lidstvo pouèí, protože vždy se najdou nìkteøí takoví, co myslí pouze na sebe nebo na to, aby dosáhli co nejvìtšího bohatství èi moci. Právì hon za penìzi a mocí je jedním z nejvìtších problémù naší planety. Staèí se podívat na spoleènosti s nejvìtšími zisky, kde na èelních místech figurují ropné spoleènosti èi tabákové koncerny. Ropné spoleènosti i pøesto, že zásoby ropy do konce tohoto století zøejmì nevydrží, tìží stále naplno a havárie tankerù zpùsobily již mnohé škody. Také válka v Perském zálivu byla rozpoutána kvùli ropì. Kdoví, na co budou jezdit auta a další dopravní prostøedky, až zásoby ropy dojdou? Také tabákové spoleènosti, které bohatnou na tom, že si lidé kazí své zdraví, vyrábí své výrobky, na kterých píší, že kouøení škodí zdraví. Asi jim to moc nevadí. Minulé století bylo plné válek, a už dvou celosvìtových nebo mnoha menších. Nedá se pøedpokládat, že by k žádným ozbrojeným konfliktùm nedošlo, ale doufejme, že se nerozpoutá žádná velká válka. Nebo že nezkolabuje zaøízení v Temelínì. Také lidské zásahy do pøírody byly v minulých letech uspìchané a nepromyšlené vzhledem k pøípadným následkùm. Když si jen vzpomenu na Terasu pøed zhruba deseti lety a kolik od té doby ubylo zelenì. Pokud vím, tak za tu dobu byl postaven obchodní dùm Beskyd (dnes Prior), tøinecké Hradèany, pøistavìní obchodu u Hortexu, finanèní úøad se spoøitelnou a pojiš ovnou a další nové stavbý nedaleko, jejichž úèel jsem ještì nezjistil. Musely se všechny tyto stavby stavìt? Bez nìkterých bychom se obešli a vidìli radìji travnaté plochy. A kolik nás bude žít na konci století, když za minulé se poèet lidí na planetì více než ztrojnásobil. Zvyšování populace se sice týká hlavnì zaostalých zemí, ale co brání vyspìlým mocnostem v tom, aby se lidstvo nepøemnožilo? Má to pro nì asi nìjaké výhody. S pøáním buïme lidi Lumír Sekula (6.A) O novém století? Na zaèátku nového tisíciletí se mi jeví velmi banální psát úvahu na téma Nové století. Vždy na toto téma psávali úvahy již naše prababièky a pradìdeèkové. Zato vytvoøit èlánek na zaèátku 3. tisíciletí s výsledkem na dalších 1000 let se jen tak nìkomu nepoštìstí. Ale naši redaktoøi èasopisu Prostor vymysleli toto téma jistì zámìrnì, protože jsou skromní a nestojí o popularitu, kterou by jim èlánek pøinesl. Nechtìli urèitì obtìžovat studenty dalšího milénia, kteøí by museli povinnì navštìvovat archívy, v nichž by byly uloženy dokumenty, které se týkají výsledku do daleké budoucnosti. Tak se èasopis Prostor se svým èlánkem Nové století stane za sto let již nepoužitelným, protože koho budou zajímat ve 27. století názory èlovìka (nevím, kterého typu), který se snaží postihnout budoucnost, jež je v dané chvíli Zde prázdné místo dávnou minulostí. Pøímo úmìrnì s dobou, po kterou mùže být èlánek aktuální, se snižuje v pomìru 1/10 i rozsah této úvahy. Tak se opìt budou muset prázdné místo v èasopise vyplòovat nejrùznìjšími narážkami, o které mnozí studenti a profesoøi této školy nestojí. Neplatíme pøece 2,- Kè za to, abychom se na sebe dozvìdìli nìco, co o sobì už dávno víme. Nejlepší by snad bylo tyto úvahy vùbec nepsat, spíše poskytovat našim následníkùm informace a návrhy, jak se vyhnout konfliktùm, vycházet s lidmi a navazovat pøátelství, aby už nikdy nemuselo dojít k válkám a nièení vìcí vytvoøených pøedky. Snažme se jejich výzkumù a vynálezù využít v dalším bádání a vìøme, že následující století bude úspìšné! Tomáš Rada (6.A) Narážka na profesory a studenty Prostor

6 Strana 6 PROSTOR Kultura, názory Tak máme za sebou další ples. Tento patøil, podle mì, k tìm povedeným v historii gymnázia. Milovníci tance, dobrého jídla a pití, bezesporu také krásných žen, si pøišli urèitì na své. Ples zaèal sice o pùl hodiny pozdìji, to však není vina organizátorù. Co však byla vina organizátorù, to byla volba hlavního poøadatele, který by podle mì mìl plnit úlohu úklidu nepøíjemných ochmelkù, kteøí obtìžují ozdoby plesu (ženy). Zatímco si poøadatel klábosí se starým známým o studentských èasech, dva mladí ochmelci si neodbytnì získávají srdce dam oplzlými øeèmi za neodolatelné vùnì alkoholu. Ano ano, i to bohužel patøí k plesùm. Bylo ale spoustu lidí, kteøí se oèividnì výbornì bavili a nedali odpoèi- Plesání povoleno nout dolním konèetinám. Byli ovšem i takoví, kteøí neustále dráždili stìnu žaludku a i on si chtìl zatancovat. I když se organizátoøi pouèili z hudby minulého plesu a nasadili jinou kapelu se stejnou zpìvaèkou, tak to stále nebylo to pravé. Lidí oproti minulému plesu pøibylo. Studentù bylo velmi hodnì, ale docela mi tam chybìli profesoøi, pár skalních taneèních profesorù ovšem nezklamalo a pøišli. Stále ale nìco chybìlo, a to jsou ony tance a figury, které jsme døeli na taneèních (walz polka, jive a jiné). No, každý den není posvícení. Veskrze ovšem tuto akci hodnotím kladnì a nedoèkavì se tìším na další ples, který budu sledovat už maturantskýma oèima. David Heczko Z deníku Tøetí tisíciletí zaèalo zhruba pøed patnácti hodinami. Mám šílenou kocovinu a hlavobol. Chu k jídlu se nedostavuje. Pøi pohledu na bratra nacpávajícího se mastným kuøetem se mi už asi po desáté obrací žaludek, a pøestože by už ze mne teoreticky nemìlo nic vycházet, tìlo si dìlá, co chce. Když se snažím rozpomenout na uplynulý veèer a noc, vybavují se mi pouze útroby záchodové mísy. Ještì teï cítím v nose podivnou vùni nìjakého hygienického WC prostøedku. V uších mi jako zdálky znìjí výstøely petard a všemožných dìlobuchù. V puse jen nechu zvratkù. Z dnešní ranní snahy dojít domù po kluzkém (podivnì klikatém a dvojitém) chodníku zùstaly bohužel následky. Momentálnì ležím na bøiše. Pøi sebemenším pohnutí mì totiž rozbolí celý zadek, který hraje všemi možnými barvami. Doma se mnou nikdo nemluví. Jediný, kdo mi nìco øekl, byla maminka. Nejdøíve ohodnotila mùj strašlivý vzhled, a poté k tomu dodala památnou vìtu: Jak na Nový rok, tak po celý rok! Tak tohle byl mùj Silvestr 2000 a Nový rok Silvestr 2000 Jako každý rok, tak i letos se v kulturním domì konal program. Kdo si zakoupil vstupenku, mohl poveèeøet, zatancovat a pobavit se uvnitø a kdo byl tzv. švorc nebo nechtìl zbyteènì utrácet, mrznul pøed kulturákem a oèekával pùlnoc. I ti co byli venku se zdaleka nenudili, protože na podiu bylo Studenti oslavují pøíchod nového roku Døíve abstinent filmové plátno, na kterém se vysílaly zábìry z kabelové televize za rok 2000 (vèetnì Silvestru 1999). Napjatá atmosféra, která vládla mezi lidmi se trochu zvolnila (hlavnì pro dìvèata), když se na podiu pøedstavila brnìnská skupina A-TAK!, která se s Tøincem rozlouèila dvìmi písnièkami, a poté odjela do Ostravy, kde už ji èekalo další vystoupení. Blížila se desátá hodina a nìkteøí už zaèali ze zimy poskakovat, aby do pùlnoci nezmrzli. foto: KM Nebojte se vyjádøit! 1. Jak byste charakterizovali pøátelství? 2. Jaký by mìl být podle vás ideální nejlepší pøítel? PhDr. Šárka Pilchová 1. Nìjaká opora a zároveò odpovìdnost za druhého èlovìka. Je to krásný vztah, který by mìl èlovìk pìstovat na celý život. 2. Mìl by být chápavý, oporou v tìžkých chvílích a na druhé stranì èlovìk, se kterým se mohu podìlit o radosti. Nemusí být ideálním èlovìkem, ale je vždy tam, kde ho potøebuji mít. PhDr. Ivana Kröhnová 1. Je to vztah dvou lidí, kteøí si navzájem dovedou pomoci a dokážou si øíct do oèí nepøíjemnou pravdu, pokud to tomu druhému bude k užitku. 2. Je to èlovìk vždy na blízku, nikdy mì neopustí a je ochoten mì vždy vyslechnout. student 2.C 1. Je to vztah dvou a více lidí, kteøí si mùžou øíct cokoliv dùvìrného a pomùžou v každé situaci, sdílejí svou radost i starost. 2. Super. Nemìl by se vysmívat mým problémùm, mìl by být tolerantní, nemìl by pomlouvat, mìl by být upøímný. student 5.C 1. Nevím. 2. Kaliè, celkem bohatý, pìkný, musí umìt mít rád, heterosexuál, nesmí být obscénní, musí mít øidièák, nesmí fetovat a musí mít pìknou ségru. student 5.B 1. Takže... to je tak D. Ú. na dvì hodiny (smích). Je to taková vìc, která vzniká mezi dvìmi až více lidmi. Mìlo by být pevné, jeden druhého by nemìl podrazit. 2. Mìla by mít velké srdce, úzký pas, širší v pøátelství, dlouhé nohy, mìla by vonìt po svobodì a lásce. Když se podívám na holku, první co mì napadne je sex. Petra Drongová foto: KM å Do rytmu je doprovázely písnièky zpìváka MARTINA a skupiny v èervených kloboucích. Jelikož jsem si chtìla pøipít na Nový rok s rodinou, musela jsem opustit ono místo. Když už hodiny zaèaly odbíjet pùlnoc, chystala jsem se jít ven zhlédnout pìkný ohòostroj, ale byla jsem zklamaná. Jelikož jsem si myslela, že když vstupujeme do nového tisíciletí, že nám to Tøinec poøádnì natøe, ale bohužel. Letošní Silvestr mì opravdu zklamal, tak doufám, že ten pøíští bude o nìco lepší. Leady

7 Poezie PROSTOR Strana 7 Obdrželi jsme dvì básnì, jejichž autor naturalisticky pøepracoval básnì otištìny v minulém èísle. Zde jsou zveøejnìny spolu s pùvodními básnìmi z minulého èísla. Dopis Tento dopis nalezly pracovnice pošty XY. Nikdy nenašel svého adresáta: Z èistého nebe Z èistého nebe Z èistého nebe mì zasáhl blesk Z èistého nebe mì zasáhl blesk Milý Julesi Verne Blesk, který všechno osvítil Blesk, který mì usmrtil Ani byste nevìøil, kolik se Osvítil v pravém svìtle Usmrtil? Ještì to se mnou hází toho za tìch necelých sto let Ve svìtle, v jakém jsem se ještì nikomu neukázala Hází a tøepe to jsou stavy mohlo zmìnit. Zatímco za Vaší Neukázala ani Tobì Stavy, které ti žádný dealer neprodá doby byl automobil fenoménem, dnes ho má skoro každý. Neprodá ani tobì Teï už to víš Také cesta na Mìsíc se už Víš, že nejsem taková, jakou sis mì vysnil Ještì to nevíš uskuteènila. Astronauti však vysnil ve svých rùžových snech Nevíš, že ležím pod stromem nebyli vystøeleni dìlem, ale byli Snech, které mì vždy tak sužovaly Pod stromem, který na mì spadl vyneseni raketou. Ptáte se, co Sužovaly tak, že jsem nemohla ani dýchat Spadl na hrudník tak, že nemohu dýchat je to raketa? To je taková Dýchat láskou... Dýchat plícemi chrr, chrr obrovská trubka, která je navrchu zakonèena špièkou a Èokoládka Manheru dole má díru. Má obrovskou sílu: unese i nìkolik tun. Láska? Láska? Rovnìž cesta kolem svìta už Tvá láska zmizela, Pìtiletá holka zmizela netrvá 80 dní, nýbrž pouhých tak utøi slzy z mokrých øas matko, tak utøi slzy z namalovanýho ksichtu 92 minut. Toto je možné díky a nech ji být, jednou ukáže se zas (možná) a nech ji být, jednou ukáže se zas sfetovaná a bez penìz vesmírným stanicím, které obíhají kolem naší planety. Možná ti ani za pláè nestojí, Možná ti ani za tu pajcku nestála Cesta do støedu Zemì se vzpomeò, jak obejmout sis ji pøál, vzpomeò, jak sis ji pøed lety z dìcáku vzala ale jen tak brzy neuskuteèní. a pohladit jemné vlasy její jsi chtìl. (ona ne) Baseball pálkou sis s její hlavou pohrávala Zato vynález zkázy už existuje - je jím atomová bomba. Své srdce z lásky jsi jí dal, Své znalosti umìní lásky si jí do hlavy vtloukala èekal s, že dá ti své, však smála se jen, však ona se smála a plivala krev jen Na druhou stranu - moøe ráda tì trápila, tak èert ji vem! (do nebe) Kradla ti peníze, tak pedofil ji vem. (do køoví) prokazatelnì nemá hloubku Joshua Manheru mil, ale pouhé 7,5 míle. Jinak jste správnì pøedpovìdìl Vysvìdèení o mnoho vynálezù souèasnosti. Moøská nemoc Váš pøítel z budoucnosti Když se ten den vracím domù, Vlnky na moøi s ním houpají, (3. tisíciletí) oèekávám zvuky hromu. houpy houp, houpy houp, Jakub Szkandera Vysvìdèení držím v ruce, pøílivy a odlivy do tváøe mu šplouchají, zase kravál po pùl roce. šplouchy šplouch, šplouchy šplouch. Rodièe se usmívají, mylné zprávy dneska mají. Jejich oèi zvìdavì záøí, asi se mi hlava paøí. Jistì nejsem èervená jako rùže, teï už mi nic nepomùže. Zøejmì omdlím, já to tuším! Pìsti do všeho zlostnì buším. Rodièe už natahují ruce. Cos to dostala v tomto roce? Když si pøeètou známky moje, zavrhují slíbené šaty troje. Pøešla bouøe, doma klid, ach, nechají mì žít! Každým rokem myslí stále, jaké dobré známky budu mít i nadále. Mýlí se však každým rokem, nechci to brát rychle skokem. Snahu stále ale mám, neøíkám, že nìco vzdám! Monika Jakusová Na vlnách svìta nahoru dolù, nahoru dolù, žaludek se mu z toho obrací, chytit se nemùže jediného spásného stvolu, u bojky na moøi klidnì se vyzvrací Darg EL Chci jen tebe Krásnì je doma, v krajinì i v cizinì, Krásnì je milovat, ale jen upøímnì. Krásnì se mìj, èasto na mì vzpomínej, Ale nikdy nezapomínej. Chtìla bych stále tvé rty líbat, Chtìla bych v náruèí tvé stále být, Do oèí se ti dívat a š astná s tebou být. Leady Z Jen svìt VIII. Nìkolik jehel propichujících kùži nasvíceného mìsta do fantastických spletitých chodeb špinavých kanálù Výpary probíhají celým øeèištìm a v srdci ospalého mìsta postává skupinka navždy volných lidí + Jen Jsou free a s tím nic nenadìláš. jim podej novou jehlu... Èerný Princ Lyžování Na lyžích jezdíme, ksichty si hyzdíme. Když se nezabijeme, usínáme s pøedstavou, že zítra nás bìžky dostanou. Domù se tìšíme, když o bìžkách jen slyšíme. Prdel máme sježdìnou jako svah v pátek, dejte nám prosím vás svátek. Nadìjí na chøipkové prázdniny nám oèí záøí, simulovat nemoc se nám daøí. Rossignol P

8 Strana 8 ZEMØÍT - SPÁT??? Tak na tohle se ptal i Hamlet. Tuto otázku si kladu i já. A myslím, že stejnì se ptáte nìkdy i vy. Nevím proè, ale každý èlovìk má dva základní pudy: pud sebezáchovy a pud sebedestrukce. V jednu chvíli si pøejeme žít, v druhou spøádáme plány na rychlý odchod. Ale je to nutné? Nestaèilo by, kdyby zemøelo nìco v nás? Musíme umøít my sami? Umíráme každý den: veèer, když usneme. Ráno pak následuje znovuzrození. Stejnì tak v nás každý den umírají nové a nové nápady, myšlenky. Všechno toto umírá, aby mohlo pøijít nìco ještì novìjšího. Ale to jsou jen malé vìci. Proè jednou nenechat umøít nìco velkého, dùležitého? V našem životì se dnes a dennì setkáváme s vìcmi, na kterých lpíme, bez nichž se však obejdeme. Není jednoduché tìchto pøedmìtù se zbavit. Ale jde to. Jde však øíci totéž o osobách? O lidech? Každý z nás má nìkoho, na kom mu záleží. Nìkoho, koho tajnì (jen tak pro sebe) uctívá. Nìkoho, pro koho by udìlal všechno. Jenže - jste si jisti, že tomu nìkomu záleží stejnì tak na vás? Existují lidé, pro které byste dali ruku (pøípadnì obì) do ohnì, a kteøí se na vás ani nepodívají. Zkuste je pohøbít. Jak na to? Rozhodnì si musíte uvìdomit, že abyste se kvùli nim PROSTOR netrápili, je tøeba najít nìkoho jiného, kdo vám za to stát bude. A pak si uvìdomte to, co jsem už øekl. Aby pøišlo nìco nového, musí odejít to staré. Rozluète se se vším, co je staré a pøežité. Vìøte, že to nemusíte být vy, koho to bude bolet! Skoncujte s tím, co vás bolí a zaènìte žít pro sebe a pro ty, kteøí o to stojí! Já sám jsem to zkoušel. Nejde to udìlat hned a najednou, ale jestli se vám to povede, budete koneènì svobodní. Umírání nìèeho v nás nemusí být zlé. To vše záleží na úhlu pohledu. Pokud jste to ještì nepochopili a máte z tohoto umírání stále strach - budete trpìt (a upøímnì - dobøe vám tak, já jsem taky trpìl). Pokud si však myslíte, že Sport, jiné to chápete, že to vše je nutné a že jste pøipraveni - jen do toho. Vždy - kdo nespadnul, nikdy neletìl. Nechci, abyste zemøeli. Jen vám pøeji poznat, co to znamená být š astný bez vìcí, jež nás omezují. Zemøít - to není opustit tento svìt. Zemøít, to je dát dobré ráno životu. Takže si koneènì øeknìte: ano životu, ano smrti, ano mnì... Èerný Princ Podstatou života je neustála promìna. (Walter Grobius) Život je úzké jevištì postavené na malé vyvýšeninì, která sahá jen pár centimetrù nad hrob. (Edward Young) Mario je zpátky V závìru loòského roku dostal hokejový svìt nádherný vánoèní dárek. Na kanadské a americké stadiony se vrátil nejslavnìjší Tuèòák všech dob Mario Lemieux. Pøed 3,5 lety odešel z Pittsburghu vinou zdravotních problémù. O nìkolik let pozdìji odkoupil krachující Penguins a zachránil jejich existenci v NHL. Letos se Tuèòákùm moc nedaøilo. Vozili sice body z høiš soupeøù, ale doma pøed svými diváky, kteøí za hokej platí nemalé èástky, prohrávali. Možná i to, spolu se steskem po hokeji, bylo podnìtem k jeho návratu. Nebo si vzal pøíklad z legendárního útoèníka Detroitu Gordieho Howea. Ten se také kvùli zranìní rozhodl ukonèit kariéru, aby se o devìt let pozdìji vrátil a odehrál celou sezónu v úctyhodných 51 letech (To asi Mario nedokáže). Od jeho návratu se èekalo mnohé. Jedni mu nevìøili, že bude zase tak dobrý, jako v dobì své nejvìtší slávy. Jiní v nìm vidìli muže, který do Pittsburghu vrátí Stanleyùv pohár. Zdá se, že blíže byli ti druzí. Mario se poprvé pøedstavil na domácím ledì v utkání s Torontem, jež sledovala naprosto vyprodaná 17tisícová hala. Domácí zvítìzili 5:0 a Mario si pøipsal jednu branku a dvì asistence. Podobnì se mu daøilo i v dalších zápasech. Jeho skvìlý návrat ještì zvýrazòují dvì jubilea, která pøinesla poslední utkání Tuèòáku ve druhém tisíciletí. V zápase s Ottawou si Mario pøipsal patnáctistý a jeho dvojèe Jaromír Jágr (jako 1. èech v historii NHL) tisící kanadský bod kariéry. Nyní se Pittsburgh opìt zaèal trápit a z týmu byli vyøazeni nìkteøí èeští hráèi (napøíklad Šlegr nebo Kraft). Nìkteøí byli vymìnìni do jiných klubù, nìkteøí posláni na farmy. Kdo ví, co tyto zmìny pøinesou? Uvidíme zda Mariovi vydrží forma a zda opìt dovede Pittsburgh k vítìzství ve Stanley cupu. To jemu, celému Pittsburghu, Jágrovi a hlavnì trenéru Hlinkovi pøeji. PŠ Všechno by bylo jednodušší, kdybychom se narodili s návodem k použití a dobou trvanlivosti. (Alessandro Morandotti) Ze sportovních výsledkù Plavání republikové finále Chloubou každé školy je úèast na republikovém finále ve kterékoliv soutìži. Našim plavcùm se to letos podaøilo poprvé. Ani v rychlé táborské vodì nezklamali. Po bojovném výkonu celého družstva s øadou osobních rekordù odsadili naši hoši hezké 5. místo z osmi startujících družstev. Cenným osobním úspìchem je vítìzství Tomáše Jínka na 50 m motýlkem úctyhodným èasem 0:27,8. Jínkovi, Sklenáøovi, Heczkovi, Ježkovi, Szczotkovi a Chowaniecovi patøí náš dík i blahopøání. Šachy okresní kolo Po nìkolikaleté odmlce se naši šachisté opìt zapojili do soutìží. Ve Frýdku-Místku se naše mladší družstvo umístilo na 8. místì, starší ve složení Kowolowski, Szalbot, Letovanec a Babula obsadili 2. místo a postupují na region. Bìh na lyžích okresní kolo Jediná lyžaøská soutìž letošního roku probìhla v Nýdku. Pan Cwik pøipravil klasickou bìžeckou stopu pod skokanskými mùstky, kde se pøedvedli svými výkony též naši chlapci i dìvèata. Družstvo mladších chlapcù skonèilo páté z osmi, dorostenci v sestavì Jurga, Chrastina, Suszka, Chlebik, Kaminski vybojovali 3. místo. Dìvèata startovala pouze v soutìži jednotlivcù; Tøeslínová závod mladších dívek vyhrála, Kufová byla sedmá, Kawuloková byla mezi dorostenkami tøetí. Odbíjená okresní kolo Dorostenky odjíždìly na pøebor po intenzivní pøípravì s øadou školních akcí. V celkových výsledcích se nakonec objevily na 6. místì z 12 družstev. Florbal okresní kolo Náš florbal mìl zastoupení ve tøech kategoriích. Zatím se nejvíce daøilo dorostenkám (Stenchláková, Kme ová, Kajfoszová, Paulyová, Nowaková, Èmielová, Stryèková, Sikorová), které okres vyhrály. Mladší hoši postoupili z okrsku a v okrese vybojovali 2. místo v sestavì Hudcovský, Špok, Fildán, Kozák, Rajèáni, Turoò, Lamacz, Klus a Bocek. Dorostenci mají soutìž rozehranou. Oèekávané akce: Sportovní program na únor bude koneènì oddechový. Je èas se pøipravovat na Študáckou la ku, dorostenci budou dohrávat florbal, šachisty èeká regionální kolo. Mgr. Pavel Sikora

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo (leden 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství Pøístup na Internet ze školy využívá pøibližnì 70 studentù.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 9. èíslo (kvìten 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Pøijímací zkoušky na tøinecké gymnázium 17. dubna probìhly pøijímací zkoušky ko

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu Prosinec 2014 K O U M E S Milí ètenáøi, opìt je tu školní rok a s ním i naše nové èíslo èasopisu Koumes. S novým èíslem školního èasopisu pøichází i nìkolik zmìn. Tou první je grafická úprava a také logo

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více