ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007"

Transkript

1 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v hod. s konstatováním následujících skuteností: - Jednání bylo ádn svoláno a vyhlášeno. - Pi zahájení jednání bylo pítomno 12 len. Omluveni: Ing. Jan Seka, Mgr. Vít Hubaka, Jakub Buchta, DiS., Ing. Martin Pek - odejde v hod. - ZO je tím usnášeníschopné. - Program jednání byl schválen jednomysln - Zapisovatelkou byla urena Petra Lorencová. - Ovovateli zápisu byli ureni pí Jarmila Pražáková, p. Josef Stank - Byla zvolena návrhová komise ve složení: pedseda: Ing. Marek Haso lenové: pí Drahomíra Sasinková HLASOVÁNÍ: Ing. Marek Haso Pí Drahomíra Sasinková zápis z minulého zasedání ZO byl ádn oven a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dn na úední desce a na obecních informaních tabulích. Námitky proti nmu nebyly podány a zápis je k dispozici. 1. Kontrola usnesení z posledního zasedání Ing. Kucha uvedl, že z posledního veejného zasedání ZO vyplynulo usnesení. 4/6 a), tj.: ZO povuje starostu k dalšímu jednání s firmou Noel ve vci zprovoznní internetu po rozvodech kabelové televize. USNESENÍ. 5/1: ZO bere na vdomí kontrolu usnesení z posledního zasedání ZO. 2. Zpráva KV a FV Starosta pedal slovo Ing. Pkovi. Ing. Pek seznámil pítomné se zasedáními finanního výboru, které se konaly a Starosta dále pedalo slovo Ing. Kuchaovi. Ing. Kucha seznámil pítomné se zasedáním kontrolního výboru, který se konal USNESENÍ 5/2 a): ZO bere na vdomí zprávu FV. USNESENÍ 5/2 b): ZO bere na vdomí zprávu KV. 3. Navýšení dotací pro TJ Baník, ZS, Junák, Brontosaui Starosta pedal slovo místostarostce, která seznámila s žádostmi TJ Baník, ZS, Junák a Brontosaurus na navýšení dotace. Ing. Kucha podotkl, že závlaha na stadionu TJ Baník je již hotová a investice se neustále zvyšují

2 Všem neziskovým organizacím by se mly finanní prostedky omezit, protože se v budoucnu bude splácet úvr na sportovní halu. Starosta dodal, že p. Stank informoval na jednání sportovní komise, že pvodní systém závlah na fotbalovém hišti je v havarijním stavu, v dsledku únavy materiálu. Pedložil upravený rozpoet TJ Baník, Lužice, v nmž vylenil ástku ,-K z provozních prostedk, na vyvolanou investici. Celkové náklady na realizaci nového systému závlah prezentují ,-K. Proto se TJ Baník obrací na ZO s žádostí o navýšení dotace o ,-K. Nový systém závlah spotebuje 50% vody, což prezentuje snížení náklad na energie a dostatek vody pro tenisové a volejbalové kurty. Proto sportovní komise doporuuje ZO, aby žádost byla schválena. Pokud zastupitelstvo prostedky neschválí, bude TJ Baník muset prostedky perozdlit tak, aby se investice pokryla, ale finanní prostedky budou chybt na jiné akce odešel Ing. Pek. Starosta dále dodal, že je na míst šetit s finanními prostedky. Na druhé stran není možné šetit tak, aby se pozastavilo dní v obci. Mgr. Kotlaíková dodala, aby se pokusilo vedení TJ Baník zvýšit nabídku pro dti. Aby lužické dti, které chodí trénovat do Mikulic, zaaly trénovat v Lužicích. P. Stank dodal, že až budou v Lužicích stejné podmínky jako v Mikulicích, bude možné dti získat zpt do Lužic. Dále dodal, že je tžké rozšiovat nabídku pro dti, když nejsou vedoucí, kteí by se jim vnovali. USNESENÍ. 5/3 ZO schvaluje navýšení dotací pro TJ Baník ve výši ,- K, pro ZS ve výši ,- K, pro neziskovou organizaci Brontosaui ve výši ,- K a pro neziskovou organizaci Junák ve výši ,- K. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Ing. Kucha 4. Kupní smlouvy - stavební místa - Kratiny Starosta seznámil pítomné se smlouvami na stavební místa na Kratinách. Dále se vyjádil k bodu. 9 smlouvy, kde se požaduje termín zahájení a dokonení stavby. V tomto bod doporuuje odstranit lhtu na zahájení do 6 msíc a dále následující znní: Kupující se zavazuje, že po nabytí vlastnického práva k pevádné nemovitosti - pozemku pedloží Obci Lužice pravomocné kolaudaní rozhodnutí ke stavb domu na uvedeném pozemku do Dále podotkl, že lánek o pedkupním právu obce by ml být doplnn o: Toto ustanovení má platnost do doby kolaudace stavby. Ing. Haso konstatoval, že 6 msíc v bod. 9 je proto, aby se na pozemcích nco dlo, když lhtu odstraníme budeme pouze ekat, zda zanou stavt i nikoli. Starosta dodal, že k podpisu smluv dojde v msíci ervnu tohoto roku. Doba 6 msíc pro zahájení je krátká vzhledem k vyízení stavebního povolení, úvru nebo hypotéky. Na druhé stran zahájení stavby mže být ist formální a tato lhta neeší problém. Naopak lhta pro kolaudaci do je dostatená pro výstavbu a není zbyten dlouhá pro dokonení stavby jako celku. Ing. Haso se dále dotázal, jaký bude postup, pokud nkdo nestihne vas stavbu dokonit a pekroí tak dobu výstavby nap. o pár msíc. Zda bude platit pokutu. Starosta odpovdl, že toto bude ešeno dodatkem ke smlouv, na základ zvážení píin pekroení lhty výstavby. Smlouvy budou dále upraveny podle pipomínek zastupitel a opraveny chyby. USNESENÍ. 5/4: a) ZO schvaluje znní kupní smlouvy a smlouvy o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemk na ulici Kratiny, dle pedložených návrh, doplnných o možnost uzavení dodatku z titulu vyšší moci, a zmny definované na tomto zasedání, tj.: lánek IX. zmnit na následující znní: Kupující se zavazuje, že po nabytí vlastnického práva k pevádné nemovitosti - pozemku pedloží Obci Lužice pravomocné kolaudaní rozhodnutí ke stavb domu na uvedeném pozemku do

3 V lánku XI. doplnit: Toto ustanovení má platnost do doby kolaudace stavby. Místostarostka seznámila pítomné s žádostí Ing. Martina Sekae o postoupení pidleného pozemku v lokalit Kratiny paní Jitce Smetkové. Starosta dodal, že tuto žádost projednala rada obce a vzhledem k tomu, že pí Smetková neprošla ízením pro výbr nejvhodnjších uchaze, zpochybnila by se tímto krokem objektivnost postupu a rada obce proto nedoporuuje provedení této zmny. Ing. Kucha se dotázal, zda bylo s pí Smetkovou jednáno. Starosta dodal, že nikoli. Dotaz na možnost postoupení pozemku pí Smetkové byl ústn podán pi jednání s vybranými zájemci a jejich zástupci o pozemky dne , kde bylo navrženo, aby dotaz podal Ing. Martin Seka písemn. b) ZO neschvaluje žádost Ing. Martina Sekae o postoupení pidleného pozemku v lokalit Kratiny pí Jitce Smetkové. c) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemk ve vlastnictví obce Lužice parc /1-530 m 2 zahrada, parc /3-179 m 2 orná, parc /6-165 m 2 zahrada, vše v k. ú. Lužice u Hodonína manželm Úlehlovým. d) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemk ve vlastnictví obce Lužice parc /2-238 m 2 zahrada, parc /7-95 m 2 zahrada, 2564/1-499 m 2 orná, vše v k.ú. Lužice u Hodonína manželm Holomíkovým. e) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemk ve vlastnictví obce Lužice parc /1-796 m 2 orná, v k. ú. Lužice u Hodonína manželm Molnárovým. f) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemku ve vlastnictví obce Lužice parc /2-796 m 2 orná, v k. ú. Lužice u Hodonína manželm Maršálkovým. g) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemku ve vlastnictví obce Lužice parc /3-720 m 2 orná, v k. ú. Lužice u Hodonína Ing. Martinu Sekáovi. h) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemku ve vlastnictví obce Lužice parc /4-691 m 2 orná, v k. ú. Lužice u Hodonína Dit Zacharové a Tomáši Kosíkovi. i) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemku ve vlastnictví obce Lužice parc /5-669 m 2 orná, v k. ú. Lužice u Hodonína Ing. Martinu Pkovi a Pete Lorencové

4 j) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemku ve vlastnictví obce Lužice parc /6-686 m 2 orná, v k. ú. Lužice u Hodonína manželm ervinkovým. k) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zízení pedkupního práva jako vcného práva na prodej pozemk ve vlastnictví obce Lužice parc /3-228 m 2 zahrada a 2651/4-173 m 2 zahrada, v k. ú. Lužice u Hodonína panu manželm Mohylovým. 5. Kupní smlouva - dm. p. 894 Starosta seznámil pítomné s kupní smlouvou mezi Obcí Lužice a pí Lenkou Motykovou na nemovitosti ve vlastnictví Obce Lužice - budova. p USNESENÍ. 5/5: ZO schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Lužice a Lenkou Motykovou na prodej nemovitosti ve vlastnictví Obce Lužice - budova. p. 894 umístná na pozemku parc.. 5/2 - zastavná plocha a nádvoí, o celkové výme 195 m 2 a pozemek parc.. 5/2 zastavná plocha a nádvoí, o celkové výme 195 m 2, vše v k. ú. Lužice u Hodonína za cenu ,- K. 6. Výsledky výbrového ízení na výstavbu víceúelové sportovní haly Starosta seznámil pítomné s výbrovým ízením na výstavbu víceúelové sportovní haly. Výbrového ízení se zúastnili firmy Swietelsky stavební s. r. o., eské Budjovice; POZIMOS, a. s., Zlín; Pozemní stavitelství Zlín a. s., Zlín. Výbrové ízení pipravila a organizovala firma REALKA RUBÍEK s. r. o. Složení hodnotící komise bylo následující: Ing. Jan Rubíek - povený zástupce zadavatele, Ing. Jaroslav Kreml - starosta obce, Ing. Stanislav Brejcha povený zástupce projektanta, p. Josef Stank - len zastupitelstva obce a rady obce, p. Ludk Pek - len stavební komise obce Lužice. Pedsedou byl zvolen Ing. Jaroslav Kreml a místopedsedou Ing. Jan Rubíek. Základní kritéria byla následující - nabídková cena prezentovala 65%, lhta výstavby ve dnech 20% a sankce za nedodržení termínu a vad 15%. Hodnotící komise pi hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti použila metodu bodovací. Pi pidlování bod komise zohlednila procentuální váhy dle vyhlášených kritérii a úspšnost jednotlivých nabídek podle kvantifikovatelných hodnot - jejich porovnáním a seazením vždy od nejvýhodnjší k nejmén výhodné. Nejvýhodnjší nabídkou byla tak, která získala nejvyšší poet bod. Soutž vyhrála firma POZIMOS, a. s., ze Zlína, která nabídla také nejnižší cenu ve výši ,- K. Výslednou nabídku a prbh výbrového ízená schválila rada na jednání dne usnesením. 14/3 a) v souladu se zákonem. 137/2006 Sb., O veejných zakázkách. Výsledky jsou pedloženy také zastupitelm, aby byly zodpovzeny dotazy a zastupitelstvo bylo informováno o tomto výbrovém ízení. Ing. Haso se dotázal, zda jsou známy njaké vtší stavby od této firmy a její reference. Starosta dodal, že každá firma musela doložit alespo pt staveb obdobného rozsahu. Veškeré reference jsou uvedeny v materiálech dodaných firmami a jsou k dispozici. Starosta seznámil pítomné s pedbžným návrhem úvru ve výši 24 mil. K pi tí procentní úrokové sazb. Návrh byl zpracován do tí variant s délkou splácení úvru po dobu 10, 15 a 20 let. Doba splácení úvru by mla být dlouhodobjšího charakteru, aby splátky výrazn neomezily investiní innosti v obci. Nárst výše úrok v návaznosti na nárst doby splácení úvru, bude kompenzován inflací. Bankovní ústav, který úvr poskytne, bude vybrán na základ výbrového ízení. Ing. Kucha navrhl délku úvru na dobu 15 let

5 USNESENÍ. 5/6 a): ZO bere na vdomí výsledky výbrového ízení na výstavbu víceúelové sportovní haly. USNESENÍ. 5/6 b): ZO schvaluje úvr na dostavbu sportovní vybavenosti ZŠ Lužice - víceúelová sportovní hala, ve výši 24 mil. K. Splatnost bude minimáln 15 let. Bankovní ústav bude vybrán na základ výbrového ízení. 7. Návrh smlouvy o dílo s firmou Pozimos a. s. na výstavbu víceúelové sportovní haly Starosta seznámil pítomné se smlouvou o dílo s firmou Pozimos a. s. na výstavbu víceúelové sportovní haly, kterou mají všichni zastupitelé v materiálech. Ing. Haso upozornil, že v textu musí být termín zadavatel nahrazen termínem objednatel. Dále upozornil, že v l. III bod 2. odstavec a, b, jsou formulace nepesné a tyto odstavce jsou nadbytené. Pan Stank upozornil, aby byly aktualizovány data uvedená ve smlouv, v návaznosti na datum schválení smlouvy v ZO a datum podpisu smlouvy. USNESENÍ. 5/7: ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lužice a zhotovitelem firmou POZIMOS, a. s. Štefánkova 167, Zlín na zhotovení díla - stavebních prací na akci Dostavba sportovní vybavenosti ZŠ Lužice víceúelová hala. Smlouva bude opravena v souladu s pipomínkami z dnešního jednání ZO. 8. Úprava rozpotu. 1 Starosta pedal slovo paní Valouškové. Paní Valoušková seznámila pítomné s úpravou rozpotu. 1 v celkové píjmové a výdajové ásti ve výši ,- K. Ing. Kucha se dotázal, pro je ve výdajích ástka 810 tis. K na koupi domu, když ho kupovat nebudeme a dále v píjmech ástka chybí 240 tis. K, kterou bychom mli dostat za pozemek pod domem. p Pí Valoušková odpovdla, že tyto zmny budou v úprav rozpotu až po majetkoprávním vypoádání. V souvislosti s úpravou rozpotu starosta dále seznámil pítomné se zrušením stavebního povolení na cyklistické stezky a chodníky z dvodu odvolání se p. Vagundy. V souasné dob je vypsáno ízení o odstranní stavby, které probhne v pátek 8. ervna 2007 v budov OÚ Lužice. Jedná se o úsek od OÚ po ul. U Lidového domu. Toto odvolání mimo jiné navyšuje výdaje rozpotu obce, v dsledku zpracování dalších úprav projektu, odborných posudk apod. Druhé odvolání p. Vagundy k rekonstrukci vozovky v ul. Velkomoravská bylo ze strany Jihomoravského krajského úadu definitivn zamítnuto. Úsek od ul. Dláždné po ul. Jabloovou zejm nebude dokonen v tomto roce. USNESENÍ. 5/8: ZO schvaluje úpravu rozpotu. 1 v celkové píjmové a výdajové ásti ve výši ,- K. HLASOVÁNÍ: Zdržel se: Ing. Kucha 9. Povodový plán - schválení vyhlášky Místostarostka seznámila pítomné s doplkem povodového plánu obce. Plán zhotovila a aktualizaci provedla odborná firma SURGEO

6 USNESENÍ. 5/9: ZO schvaluje doplnk.1 vetn aktualizace povodového plánu obce Lužice k Vyhláška o místních poplatcích Místostarostka seznámila s novelou vyhlášky o místních poplatcích, která byla konzultována s Ministerstvem vnitra odborem kontroly. USNESENÍ. 5/10: ZO schvaluje vyhlášku. 1/2007 o místních poplatcích. 11. Povení starosty pro valnou hromadu VaK a. s. Starosta seznámil pítomné s tím, že v novém volebním období musí být znovu odsouhlaseno povení starosty pro valnou hromadu VaK a. s. USNESENÍ. 5/11: ZO schvaluje povení starosty obce Lužice Ing. Jaroslava KREMLA zastupovat Obec Lužice na valné hromad VaK Hodonín, a. s., se sídlem Hodonín, Purkyova,. p Rzné a) Myslivna Starosta informoval pítomné, že Myslivecké sdružení Velká Morava provedlo zápis nemovitosti (budova hájenky v k. ú. Lužice u Hodonína na pozemku obce Lužice) do Katastru nemovitostí, kde je tato budova vyznaena jako vlastnictví Mysliveckého sdružení Velká Morava. Tento zápis byl proveden na základ prohlášení vlastníka stavby formou Notáského zápisu ze dne Vzhledem ke skutenosti, že pedmtná stavba byla doposud vedena v Katastru nemovitostí jako majetek obce Lužice, bude pípad pedán k ešení právnímu zástupci obce Lužice. USNESENÍ. 5/12 a): Zastupitelstvo obce Lužice povuje starostu ke všem jednáním souvisejících se zapsáním stavby v Katastru nemovitostí jako majetek obce Lužice. b) Ing. Kucha poukázal na nutnost dokonení cca 35 m asfaltového povrhu mezi komunikací a podélným stáním na ul. Beclavská. Starosta zajistí dokonení asfaltového povrhu. c) P. Stank informoval o zájezdu do francouzské obce Isdes, kde se úastnilo 16 dosplých a 16 dtí fotbalových turnaj. Tato akce byla velkým pínosem hlavn pro dti, které se seznámily s novou oblastí a kulturou. Místostarostka podkovala p. Stakovi za vzornou prezentaci a za výbornou organizaci. d) Pí Sasinková seznámila pítomné s inností sociální komise a s lánkem, který bude zveejnn ve Zpravodaji. lánek se bude týkat dotaz veejnosti k sociálním službám. 13. Diskuse K diskusi nejsou pítomni žádní obané

7 14. Závr Starosta podkoval pítomným za pipomínky a aktivním pístup k jednotlivým bodm. Zapsala: Petra Lorencová místostarostka Mgr. Jana AMBROŽOVÁ.. starosta Ing. Jaroslav KREML ovovatel pí Jarmila Pražáková ovovatel p. Josef Stank VYVŠENO DNE: SATO DNE: - 7 -

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková,

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více