VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR"

Transkript

1 VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Konference časopisu Smart Cities. Smart Cities 2014, č. 3, s. 2 5, 9 obr. Průběh konference Smart Cities v Brně. Seznam přednesených témat podle jednotlivých bloků a nejdůležitější postřehy. Národní dokument k územní dimenzi. Veř. správa 2014, č. 20, s. 6 Obsah Národního dokumentu k územní dimenzi a Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období Vielfalt und Integration im Raum. Abschlussbericht der ÖREK-Partnerschaft. Schriftenreihe Nr Rozmanitost a začlenění do prostoru. Závěrečná zpráva partnerství ÖREK. Řada spisů č Wien, ÖROK s., obr. Výsledky a výstupy 2letého procesu partnerství ÖREK. Diskurzy, přístupy a nástroje pro územní rozvoj zaměřené na diverzitu ve společnosti v souvislosti s demografickými změnami a různými životními styly FIBIGER, Jan MIŠKEJOVÁ, Petra (sest.) Stavba roku Construction of the year Praha, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství s., fot., půd., pl., text čes. a angl. Prezentace 64 staveb přihlášených do 22. ročníku soutěže Stavba roku 2014, z toho pěti realizovaných českými tvůrci v zahraničí. Charakteristika staveb s obrazovou dokumentací HANÁK, Marek Urbanistická hodnota zástavby a její ochrana. Moderní obec 2014, č. 10, s Pohled veřejného ochránce práv na problematiku posuzování urbanistických hodnot. JANATKA, Marek ZŮNA, Václav Architekt města význam a podpora činnosti. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s , 1 tab. Význam a okruhy činnosti architekta města. Osobnostní a dovednostní charakteristiky. Problémy související s výkonem funkce. Nutné legislativní úpravy a formální kroky k podpoře problematiky architekta města. JONES, Will Abeceda architektury: Domy. Detailní průvodce rezidenční architekturou. Praha, Slovart s., obr., fot., rejstř. Průvodce umožňující rozpoznat a ocenit rezidenční architekturu, jež odráží charakter určité oblasti, stavební styl a technologické savoir-faire dané doby KLOKOČKA, Jiří Územní plánování v Belgii vlámský region. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s Metody a zkušenosti v hledání nových způsobů prostorového plánování a urbanismu. Přechod od zónovacích plánů k strukturálnímu prostorovému plánování na příkladu města Kotrijk (provincie západní Flandry). KOUBEK, Pavel Sen o působení architekta města: oživení původního stavu, nebo nová koncepce? In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s , 2 obr. Úvahy o znovuoživení architekta města. Praxe v období, kdy architekt města nemá legislativní postavení. Náplň práce podle cílového uživatele, problematika překryvu náplně práce. Nutnost znalosti území. KOZELSKÁ BENCÚROVÁ, Helga PALACKÝ, Aleš Urbanistické soubory socialistického realismu. Východiska, hodnoty, ochrana. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 17 obr., 1 leg., lit. Ukázky socialistického realismu v architektonické a urbanistické tvorbě na území poválečného Československa a v okolních zemích. Města a městské části v zázemí velkých průmyslových podniků. MAIER, Karel Strategické plánování. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s. 9 11, 2 obr. Představení strategického plánování. Pro koho je určeno a co by mělo obsahovat. Porovnání s územním plánováním. Kritika tvorby strategického plánu pouze pro zisk dotací z EU. 1

2 MORKUS, Josef Konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování (CEMAT). A conference of ministers responsible for spatial planning in member countries of the Council of Europe (CEMAT). Urban. a územní rozvoj 2014, č. 4, s. 5 6, 1 obr., angl. res. Konference v řeckém Nafpliu přijala tři rezoluce. Deklarace o podpoře územní demokracie v územním plánování. Rezoluce hodnotící přínos CEMAT k dosahování cílů. Výsledky evropské spolupráce v územním plánování. PURKARTHOFER, Eva Die EU als Blackbox für Österreichs Raumplanung. EU jako černá skříňka prostorového plánování v Rakousku. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s , lit. Členství v EU ovlivnilo prostorové plánování v Rakousku především v institucionální, strategické, finanční a právní oblasti, v profesionalizaci plánovací praxe a ve vnímání širších souvislostí plánování. RITZINGER, Anne Multilokal Wohnende: Neue Stakeholder auf dem Wohnungsmarkt? Expertenworkshop des ARL-Arbeitskreises Multilokale Lebensführung und räumliche Entwicklungen am 30. Juni 2014 in Hannover. Lidé bydlící ve více lokalitách: nové subjekty na trhu s byty? Odborný seminář pracovní skupiny ARL Multilokální životní styl a územní rozvoj konaný 30. června 2014 v Hannoveru. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s , 3 obr. Zpráva z workshopu zaměřeného na následující témata: rozvoj multilokálního života v Německu, vliv multilokálnosti na trh s byty, rozvoj měst a městských částí, role prostorového plánování atd. ROHREROVÁ, Ludmila Územní rozvoj v Evropě potřebujeme novou politiku přerozdělování? Kongres Akademie pro prostorový výzkum a zemské plánování. Urban. a územní rozvoj 2014, č. 4, s , 3 obr., 2 tab. Kongres o politice hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU. Zabýval se možnostmi a potřebami změn politiky soudržnosti a postavením územního plánování. Doporučení pro politiku soudržnosti v novém období. SZENTESIOVÁ, Kateřina Postavení architekta města a jeho začlenění do struktury veřejné správy aneb chybějící článek. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s , 1 tab. Představení dvou modelů začlenění architekta města. 1. model: podléhající pouze samosprávě. 2. model: začlenění do struktury státní správy. Výhody a nevýhody a možnosti pracovní činnosti u obou modelů. VOGT, Nora Rohstoffstandort Deutschland. Die Rolle der Raumplanung beim Abbau mineralischer Rohstoffe Sitzung der LAG Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland am 23. /24. Juni 2014 in Mainz. Německo jako naleziště surovin. Role prostorového plánování při těžbě minerálních surovin zasedání Zemské pracovní skupiny zemí Hesensko/Porýní Falc/Sársko ve dnech června 2014 v Mohuči. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s , lit. Zpráva ze zasedání, jehož účastníci diskutovali o různých plánovacích a participativních přístupech prostorového plánování k těžbě a zajištění nerostných surovin. ŽERAVA, Stašek Halleyova kometa městských architektů. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s , 1 obr. Historický kontext městských architektů. Otázky a odpovědi v souvislosti s městským architektem. Vlastnosti a pravomoc městského architekta. 2. SAMOSPRÁVA, PRÁVNÍ PŘEDPISY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 221. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Sb. zákonů 2014, č. 94, s Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Sb. zákonů 2014, č. 96, s Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. listopadu Pražské stavební předpisy. Odůvodnění návrhu nařízení. Praha, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s., obr., lit. PSP chrání volnou krajinu a parky, podporují stromořadí v ulicích, živé, bezpečné a příjemné ulice i kvalitní bydlení. Zavádějí tradiční nástroje plánování města /2 Pražské stavební předpisy. Úplné znění nařízení. Praha, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s., mp., příl. Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze. Toto nařízení nabývá účinnosti 1. října /1 2

3 HANÁK, Marek Urbanistická hodnota zástavby a její ochrana. Moderní obec 2014, č. 10, s Pohled veřejného ochránce práv na problematiku posuzování urbanistických hodnot. HIREŠ, Ladislav Výkon přenesené působnosti obcí podle zákona o pozemních komunikacích a hranice možného omezení veřejnoprávní regulace normami soukromého práva. Staveb. právo Bulletin 2014, č. 3, s Otázka přenesených kompetencí obcí podle zákona a vztah mezi veřejnoprávní a soukromoprávní regulací vjezdu a přístupu. CHROMÝ, Pavel SEMIAN, Michal KUČERA, Zdeněk Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje. Regional Awareness and Regional Identity in Czechia: Case Study of the Bohemian Paradise. Geografie 2014, č. 3, s , 2 tab., 5 obr., lit., angl. res. Metodika a výsledky případové studie Českého ráje, která se zabývala významem regionální identity v regionálním rozvoji a vlivem významných krajinných prvků na proces sebeidentifikace obyvatel s regionem. JARMIČ, Libor Budou investoři snadněji prosazovat své projekty? Moderní obec 2014, č. 10, s. 38 Nové principy pro umisťování a povolování staveb chystané novely stavebního zákona. KÖRNER, Milan Vlivy nadřazených plánovacích a strategických dokumentací. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s Vztah Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje. Způsob vymezení infrastrukturních záměrů. Problematika vymezení konkrétních ploch. KRECHT, Jaroslav Ke stavebnímu zákonu a jeho logické výstavbě. Staveb. právo Bulletin 2014, č. 3, s Složitá struktura nového stavebního zákona způsobuje výkladové problémy. Příspěvek je zaměřen na rozhodování o umístění staveb, povolování a ohlašování staveb. KUČA, Karel Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 11 obr., lit. Současný stav památkově chráněných území ČR, jejich další potenciál a shrnutí nejdůležitějších legislativních změn posledního desetiletí vztahujících se k tématu (např. územně analytické podklady). PAVLÍK, Marek a kol. Jak úspěšně řídit obec a region. Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. Praha, Grada Publishing s., obr., tab., lit., res. angl. Jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Metodika efektivního řízení obce, zkušenosti ze SRN PIKARTOVÁ, Táňa Místní samosprávy a turismus: Stále častěji drží při sobě. Moderní obec 2014, č. 9, s , 1 obr. K podpoře cestovního ruchu přispívá spolupráce municipalit se soukromými subjekty. Příklady z horských středisek; projekty pobytových balíčků. SARVAŠ, Matúš NINČÁK, Ján Súčasné problémy objasňovania environmentálneho protiprávneho konania. Současné problémy objasňování environmentálního protiprávního konání. Enviromagazím 2014, č. 3, s , obr. Pojem environmentální protiprávní činnost, resp. envirodelikty je možné charakterizovat jako jakékoliv protiprávní jednání, jehož objektem je příznivé životní prostředí. Užší kategorie je pojem tzv. environmentální kriminality. SLÁMA, David Financování samospráv na Taiwanu. Obec a finance 2014, č. 4, s , 4 obr., 1 tab. Daňový systém na Taiwanu. Města a provincie, majetkové daně, rozdělování lokálních daní. SYNEK, Ondřej Zkušenosti s architektonickou soutěží v územním plánování a hledáním strategie rozvoje města. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s , 5 obr. Architektonická koncepce Vodňan. Tvorba návrhu územního plánu a architektonické koncepce v Hostomicích na základě architektonické soutěže. Strategie rozvoje v obci Úsilné. Tvorba strategického plánu Vodňan. TURBA, Milan Strategický plán a jeho implementace. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s Tvorba strategického plánu na příkladu Prahy. Srovnání přístupů tvorby shora dolů a zdola nahoru. Vztah územního plánu a strategického plánu. Problém s realizací strategického plánu a monitoringu výsledků. 3

4 VÉBR, Ludvík ČSN Projektování polních cest revize Siln. obz. 2014, č. 7/8, s , 3 obr., 4 tab. K revizi ČSN bylo přistoupeno i na základě požadavku státní správy na zjednodušení této normy a zejména zmírnění náročnosti jejich požadavků. 3. SPOLEČENSKOVĚDNÍ VÝCHODISKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Places to feel secure in. Inspiration for urban development. Místa, kde se cítíme bezpeční. Inspirace pro rozvoj měst. Karlskrona, Boverket s., lit., obr. Podrobně rozpracované téma bezpečnosti a jejího posilování v různých prostředích města (parky, doprava atd.) v souvislosti s genderovou rovnoprávností BERNARD, Josef MIKEŠOVÁ, Renáta Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. The Socio-cultural Integration of Immigrants: In Between Temporary Migration and Permanent Settlement. Sociol. čas. 2014, č. 4, s , lit., angl. res. Studie zabývající se dvěma největšími skupinami přistěhovalců do ČR Ukrajinci a Vietnamci ukázala, že proces integrace u těchto skupin je odlišný a závisí na jiných faktorech. JETMAR, Marek Projekt Meziobecní spolupráce vstupuje do druhého poločasu. Moderní obec 2014, č. 10, s , 4 gr. Strategie a postup realizace projektu Meziobecní spolupráce. Hodnocení zkušeností z vybraných území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. PETRÁŇOVÁ, Marta MEJSTŘÍK, Bohuslav Každý pátý pracující v Praze bydlí v jiném kraji. Statistika a My 2014, č. 9, s , 2 gr. V roce 2013 vyjíždělo přes hranice kraje svého bydliště za prací téměř osob. Intenzita mezikrajské dojížďky je vysoká především mezi Prahou a velkou částí Středočeského kraje. SVOBODOVÁ, Šárka Fakulta architektury odborná laboratoř města. Smart Cities 2014, č. 3, s , 4 obr. Míra a podoba spolupráce fakult architektury v Praze, Liberci a Brně s místní samosprávou. VIDOVIĆOVÁ, Lucie aj. Stáří ve městě, město v životě seniorů. Praha, Sociologické nakladatelství a Brno, Masarykova univerzita s., tab., gr., rejstř., příl., lit., res. angl. Souvislosti individuálního stárnutí a urbanizace, každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace PŘÍRODOVĚDNÍ VÝCHODISKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KAMMERBAUER, Mark Asymmetrischer Wiederaufbau in Städten nach Katastrophen. Das Lower Ninth Ward in New Orleans nach Orkan Katrina. Asymetrická obnova měst po katastrofách. Čtvrť Lower Ninth Ward v New Orleans po hurikánu Katrina. Raumforsch. und Raumordn. 2014, č. 5, s , 2 obr., lit., angl. a něm. res. Programy obnovy čtvrti Lower Ninth Ward po hurikánu Katrina v roce 2005 nereagovaly adekvátně na urbanistické a sociální podmínky a nebyly zaměřeny na zranitelnost občanů postižených hurikánem. 5. ROZVOJ OSÍDLENÍ A VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ KYPETOVÁ, Jaroslava Kraje se budou slučovat... alespoň ty francouzské. Obec a finance 2014, č. 4, s , 2 mp., 1 tab., 1 obr. Počet dnešních 22 francouzských regionů by se měl od roku 2016 snížit na 13. Důvodem jsou administrativní úspory a lepší podmínky pro efektivní výkon správy. ROHREROVÁ, Ludmila Územní rozvoj v Evropě potřebujeme novou politiku přerozdělování? Kongres Akademie pro prostorový výzkum a zemské plánování. Urban. a územní rozvoj 2014, č. 4, s , 3 obr., 2 tab. Kongres o politice hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU. Zabýval se možnostmi a potřebami změn politiky soudržnosti a postavením územního plánování. Doporučení pro politiku soudržnosti v novém období. ŠTEFÁNKOVÁ, Marie DRBOHLAV, Dušan Zlatá Praha, zaslíbený jih a to ostatní...? Regionální a sídelní preference obyvatelstva Česka. Golden Prague,! A Promised South and the Rest...? Regional and Settlement Preferences of the Inhabitansts of Czechia. Geografie 2014, č. 3, s , 9 tab., 2 gr., lit., angl. res. Vybraná teoretická a konceptuální východiska výzkumu regionálních a sídelních preferencí. Vývoj regionálních a sídelních preferencí obyvatel ČR v posledních 40 letech a jejich srovnání s reálnou migrací. 6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MĚST Barcelona je icapital Evropy. Smart Cities 2014, č. 2, s. 2 5, 2 obr. Barcelona byla oceněna jako Evropské hlavní město inovací. Byly zavedeny nové technologie k podpoře ekonomického růstu a kvality života. Zřízení Městské laboratoře a pilotní testování produktů a služeb. 4

5 Cíle Vídně do roku 2030 a Smart Cities 2014, č. 3, s. 11 Strategie města Vídně do roku Plány pro rozvoj inovací, ekonomiky, vzdělávání, sociální inkluze, zdraví, životního prostředí, energie, mobility, budov a infrastruktury. Plány mobility aneb Jak zlepšit kvalitu života ve městech. Moderní obec 2014, č. 9, s. 36, 1 obr. Městský plán mobility je střednědobý strategický plán pro rozvoj mobility v obcích s ohledem na potřeby obyvatel a firem i na kvalitu života. Tyto plány jsou v přípravné fázi v Praze a v Brně. Pražské stavební předpisy. Odůvodnění návrhu nařízení. Praha, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s., obr., lit. PSP chrání volnou krajinu a parky, podporují stromořadí v ulicích, živé, bezpečné a příjemné ulice i kvalitní bydlení. Zavádějí tradiční nástroje plánování města /2 Pražské stavební předpisy. Úplné znění nařízení. Praha, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s., mp., příl. Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze. Toto nařízení nabývá účinnosti 1. října /1 ANNOVÁ, Denisa Vertikální vesnice. Smart Cities 2014, č. 3, s , 5 obr. Zahušťování městského prostoru. Vertikální řazení funkcí. Vytváření zahrad na plochách střech. Vytváření víceúrovňového uspořádání dopravy. Jak pracovat s městským prostorem formou vertikální vesnice. CACH, Roman Smysl a princip cyklistických opatření na světelně řízených křižovatkách v Praze. Siln. obz. 2014, č. 7/8, s , 11 obr. Základní shrnutí smyslu a způsobu provádění cyklistických opatření na světelně řízených křižovatkách v Praze v posledních šesti letech. JOHÁNEK, Tomáš Praha představila nový model parkování, některým městským částem se nelíbí. Moderní obec 2014, č. 9, s. 30, 1 obr. V Praze začne fungovat nový systém parkování. Jednotlivé zóny budou odděleny barevně a zaplacení parkovného se bude kontrolovat elektronicky. Některé městské části však chtějí systém vlastní. MARTINEK, Pavel Na návštěvě v Portlandu. Architektura na cestách. A Visit to Portland. ASB 2014, č. 4, s , 13 obr., angl. res. Hlavní město Oregonu v severovýchodní části USA překvapí propracovaným územním plánem, kvalitní architekturou, nebo třeba sítí cyklostezek. Je opakovaně hodnoceno jako americké město s nejlepší kvalitou života. NOVOTNÝ, Petr Uliční prostor může být vlídný ke všem svým uživatelům. Moderní obec 2014, č. 9, s , 3 obr. Bezpečný a plynulý městský provoz předpokládá zklidňování dopravy. Mezi nejčastěji používané zklidňující prvky patří zúžení jízdních pruhů, ochranné dělicí ostrůvky, okružní křižovatky aj. SCHÖNHARTING, Jörg WOLTER, Stefan Visionen einer Mobilität für die Stadt der Zukunft. Vize mobility pro město budoucnosti. Int. Verkehrswesen 2014, č. 3, s , 3 obr., 2 gr., lit. Představení sedmi různých strategií pro budoucí vývoj městské mobility s cílem zlepšit ovzduší, snížit hluk, zvýšit bezpečnost a podpořit systémy cyklistické dopravy. SPERAT, Zbyněk Městské dopravní plánování termín zůstává, ale jeho význam se mění. Smart Cities 2014, č. 2, s. 6 7, 1 tab. Tradiční přístup dopravního plánování versus moderní udržitelné dopravní plánování. Plány udržitelné městské mobility (SUMP). Přechod k udržitelnému plánování na příkladu švédského Örebro. VLASÁK, Tomáš Strategický plán rozvoje města Chebu z roku 2007 má dnes ještě význam? In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s. 6 8, 1 obr. Otázka aktuálnosti strategického plánu města Cheb v jednotlivých prioritních osách. Strategický plán byl vytvořen komunitní metodou. Porovnání s jinými typy tvorby. 7. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČÁSTÍ MĚST Iterativer Prozess. Vodafone Campus, Düsseldorf. Iterační proces. Kampus Vodafone, Düsseldorf. DBZ 2014, č. 10, s , 20 obr. Na plánovaném kampusu Vodafone v Düsseldorfu, který získal certifikaci LEED Gold, mají vzniknout kanceláře budoucnosti s různými zónami a maximální flexibilitou pro pracovníky. Kalasatama. Jak město představuje svůj projekt občanům. Smart Cities 2014, č. 3, s , 2 obr. Představení nově vznikající čtvrti ve finských Helsinkách v místě bývalého přístavu. Důraz na obnovitelné zdroje a inteligentní dopravní řešení. Informační systém pro obyvatele. ADÁMEK, Jan KAPITÁN, Jan Plošné dopravní zklidnění v Praze-Karlíně výrazně zvýšilo dopravní nehodovost. Siln. obz. 2014, č. 7/8, s , 2 tab., 13 obr. Popisovaný případ je negativním a varovným příkladem toho, jak by se při snahách o dopravní zklidňování postupovat nemělo. 5

6 BRABEC, Tomáš Uzavřené rezidenční areály jako symbol postmoderního města: příklad Prahy. Gated communities as a symbol of a postmodern city: the case of Prague. Geografie 2014, č. 3, s , 5 tab., 1 obr., lit., angl. res. Příčiny vzniku, prostorové rozmístění a sociální struktura uzavřených rezidenčních areálů v Praze, které jsou vnímány jako významný znak rozvoje postmoderní urbanizace v současné Praze. DVOŘÁKOVÁ, Eva Nové využití lokality Borovina. Stavitel 2014, č. 10, s , 6 obr., 1 fot. Realizace projektu nového využití průmyslového areálu na předměstí Třebíče. Vybudování městské čtvrti (základ položen v roce 1930 Tomášem Baťou) s novým sportovním centrem a občanskou vybaveností. KAMMERBAUER, Mark Asymmetrischer Wiederaufbau in Städten nach Katastrophen. Das Lower Ninth Ward in New Orleans nach Orkan Katrina. Asymetrická obnova měst po katastrofách. Čtvrť Lower Ninth Ward v New Orleans po hurikánu Katrina. Raumforsch. und Raumordn. 2014, č. 5, s , 2 obr., lit., angl. a něm. res. Programy obnovy čtvrti Lower Ninth Ward po hurikánu Katrina v roce 2005 nereagovaly adekvátně na urbanistické a sociální podmínky a nebyly zaměřeny na zranitelnost občanů postižených hurikánem. TSCHUMI, Christian Konvention und Ausnahme. Der Umgang mit öffentlichem Raum in Japan. Konvence a výjimka. Zacházení s veřejným prostorem v Japonsku. Werk, Bauen + Wohnen 2014, č. 10, s , 9 obr., franc. res., angl. res. V souvislosti s kulturními zvyklostmi využívají Japonci veřejná prostranství jinak než my, Evropané zakládání parků je novinkou. Zhodnocení nábřeží Kamogawa v Kjótu. 8. VENKOVSKÁ SÍDLA Program rozvoje venkova na období Obec a finance 2014, č. 4, s. 38, 2 obr. Možnosti obcí v novém programovém období v rámci Programu rozvoje venkova nebudou příliš velké. Největší šanci na uplatnění budou mít projekty v rámci iniciativy LEADER. Roseč život na vsi. Obec a finance 2014, č. 4, s , 1 mp., 3 půd., 3 řezy Ukázka územní studie jihočeské obce Roseč. Návrh vychází z historických cest v krajině. Velká náves, s původně pěti rybníky, je základem pro návrh nového jádra obce. Výsledky soutěže Vesnice roku Obec a finance 2014, č. 4, s. 8 15, 16 obr., 1 tab. Přehled výsledků soutěže Vesnice roku 2014 v Programu obnovy venkova. Vítězem se stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje. Přehled ocenění udělených v rámci krajských kol. HRUŠKA, Vladan Proměny přístupů ke konceptualizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Changing Approaches to the Conceptualisation of Rural Space in Rural Studies. Sociol. čas. 2014, č. 4, s , lit., angl. res. Přehled o vývoji přístupů k vymezení a definici venkova v kontextu proměny studií o venkově. JUNGOVÁ, Ivana Parawesterniáda a zvonky. Vesnice roku Veř. správa 2014, č. 22, s , obr. V soutěži Vesnice roku 2014 zvítězily Kateřinice na Vsetínsku. Obec zvítězila díky širokému zapojení obyvatel do života obce i díky mnoha projektům pro děti a handicapované. KRUML, Jan Přestavba historických center vesnic. Obec a finance 2014, č. 4, s , 16 obr. S vývojem společnosti souvisí i vývoj zástavby na venkově. Historická centra vesnic jsou přestavována v různé kvalitě. Změnila se i vesnická zeleň. Nové směry v úpravě předzahrádek. 9. MEZINÁRODNÍ PROGRAMY A SPOLUPRÁCE Evropská komise schválila Dohodu o partnerství. Moderní obec 2014, č. 9, s. 15, 1 tab. V srpnu letošního roku schválila Evropská komise Dohodu o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období Přehled jednotlivých programů. Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s. 251 Aktualizovaný překlad mezinárodní charty o zachování a restaurování památek a sídel. CHILLA, Tobias NEUFELD, Markus Harmonische Entwicklung? Zur Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Bemühungen um Kohäsion. Harmonický rozvoj? K rozmanitosti a protikladům snah o soudržnost. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s , 1 tab., 3 obr., lit. Zamyšlení nad tím, jak systematicky sledovat a hodnotit naplňování cíle územní soudržnosti EU v současné době existuje mnoho indikátorů a metod měření, které vedou ke zcela odlišným výsledkům. KUČERA, Petr (ed.) Úmluva o krajině. Landscape inconvenience. Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno, Mendelova univerzita s., obr., lit., text též angl. Publikace vysvětluje obsah a cíle Evropské úmluvy o krajině, shrnuje výsledky implementace od ratifikace Úmluvy Českou republikou v období

7 KUČOVÁ, Věra Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 4 obr., lit. Citace řady významných prací k tématu historického vývoje ochrany městských a vesnických celků, včetně Benátské charty a její aplikace v České republice. KUNZMANN, Klaus R. Kohäsion und Raumordnung. Soudržnost a prostorové plánování. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s. 7 10, lit. Vývoj vize Evropské unie a současné prostorové výzvy. Cíle evropské politiky soudržnosti a role prostorového plánování při jejím prosazování. Budoucnost Evropy a možnosti podpory evropské integrace. KUŤÁK, Zdeněk BLABOL, Miroslav Modernizace silnic I. třídy na území Plzeňského kraje v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce. Siln. obz. 2014, č. 9, s , 7 obr. Probíhající přeshraniční spolupráce v oblasti silniční infrastruktury je klíčová v rozvoji a zkvalitňování silniční sítě na obou stranách státní hranice. Správa Plzeň připravuje projekty na silnice I/26 a I/27. LANDA, Jiří Cíle, přínosy a poznatky z projektu SENSOR. Siln. obz. 2014, č. 9, s , tab., 8 gr., 4 obr. Projekt SENSOR zahrnul 14 zemí jihovýchodní Evropy, které se pustily do detailního hodnocení bezpečnosti svých silnic se zaměřením na síť evropských silnic. MIKULA, Roman Cestovní ruch v EU 28. Statistika a My 2014, č. 9, s , 2 gr. Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích EU se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 0,5 %. 15 zemí zaznamenalo zvýšení, 10 států (mezi nimi i ČR) naopak hlásilo pokles. NEUBERT, Lena aj. Territoriale Kohäsion. Diskussionen und Ergebnisse der Workshops des ARL-Kongresses. Územní soudržnost. Diskuse a výsledky workshopů na kongresu ARL. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s , fot. Výsledky workshopů konaných v rámci kongresu ARL v roce Předmětem jednání byly otázky územní soudržnosti EU, příklady regionální a přeshraniční spolupráce a rozvoj příhraničních regionů v SRN. OURODA, Vlastislav Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost v prostředí středoevropských historických měst. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 10 obr., lit. Stručný vývoj k trvalé udržitelnosti s ohledem na kulturní dědictví ČR od konce komunismu do současnosti v kontextu zahraničních inspirací a mezinárodních doktrinálních textů. Informace o probíhajícím výzkumu. POSTLEP, Rolf-Dieter Herausforderungen für die europäische Kohäsionspolitik. Einführende Bemerkungen zur ARL-Jahrestagung. Výzvy pro evropskou politiku soudržnosti. Úvodní poznámky k výročnímu zasedání ARL. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s. 5 6 Možný přínos prostorového plánování k současné diskusi o budoucnosti Evropy a budoucnosti politiky soudržnosti EU. PUNČOCHÁŘ, Pavel ŠLINGER, Josef Stav vnitrozemských vod v zemích Evropské unie. Vod. hospod. 2014, č. 11, s , 5 gr., 4 mp., lit. Členské státy předaly EU informace o řekách, jezerech a podzemních vodách národních a mezinárodních povodí. Výsledky hodnocení ekologického a chemického stavu vod a řady dalších hodnocení. SCHMEIDLER, Karel MARŠÁLKOVÁ, Kateřina Co dělat proti sociální exkluzi v marginálních regionech. 2. část. Moderní obec 2014, č. 9, s , 1 obr. Evropský projekt COST C27 je zaměřen na výběr vhodné politiky pro zlepšení socioekonomických podmínek v marginálních oblastech a regionech pro oblast Dolního Rakouska a jižní Moravy. ŠÍMA, Jan Přístup k invazním druhům v rámci EU. Veronica 2014, č. 2, s , obr. Plán strategie EU pro invazní druhy. Základní rámce přístupu k invazním druhům. Aktuální návrh nařízení Evropského parlamentu. VESELÝ, Vlastimil Využijí obce česko-saský informační systém pro územní plánování? Moderní obec 2014, č. 9, s. 14, 3 obr. Informační systém pro územní plánování (ISÚP) mezi Českem a Saskem pomáhá v přeshraniční koordinaci rozvoje území. Obce mohou on-line pracovat s informacemi českých a saských partnerů. VRBA, Jaroslav Osmá fáze Mezinárodního hydrologického programu ( ) a zastoupení podzemní vody. Eight Phase of International Hydrological Programme ( ) and the role of groundwater. Vod. hospod. 2014, č. 9, s , 3 obr., lit., angl. res. Hlavním tématem osmé fáze je Zabezpečení vody: odpovědi lokálním, regionálním a globálním výzvám. Strategický plán má 6 hlavních témat. Analýza tématu 2: udržitelný management a ochrana podzemních vod. ZAUCHA, Jacek How does the European Union influence spatial development in Poland? Jak Evropská unie ovlivňuje územní plánování v Polsku? Nachrichten ARL 2014, č. 3, s , 1 obr., lit. Dopady členství v EU na územní plánování v Polsku a příčiny komplikací v plánovacím procesu na národní úrovni. 7

8 10. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ BERAN, Adam HANEL, Martin PELÁKOVÁ, Martina Výpočet velikosti dotace podzemních vod za pomoci hydrologického modelování na vybraných hydrologických rajonech ČR. Estimation of groundwater recharge in the selected hydrogeological zones of the Czech Republic using hydrological model. Vod. hospod. 2014, č. 10, příl. VTEI, č. 5/2014, s. 4 7, 2 mp., 5 gr., lit., angl. res. Seznámení s výsledky a metodikou prací projektu Rebilance podzemních vod, jehož cílem bylo přehodnotit přírodní zdroje podzemních vod. Byly sestaveny hydrologické modely na 53 hydrogeologických rajonech v ČR. BIRKLEN, Petr Zkušenosti z přípravy a realizace rybích přechodů v ČR. The experience of the preparaion and implementation of fish passages in the Czech Republic. Vod. hospod. 2014, č. 9, s. 1 5, 6 obr., 1 mp., lit., angl. res. V deseti letech nárůst budování rybích přechodů. Legislativní a dotační podmínky jsou nastaveny velmi příznivě. Souhrn zkušeností s přípravou a posuzováním staveb z pohledu ochrany přírody. BUJNOVSKÝ, Radoslav Ekosystémové služby vnútrozemských vod ích význam a hodnotenie. Ekosystémové služby vnitrozemských vod jejich význam a hodnocení. Enviromagazín 2014, č. 3, s , tab., 2 obr. Mapování a hodnocení ekosystémů se považuje za základní východisko pro zachování a posílení ekosystémů a jejich služeb a to hlavně využitím získaných informací ve strategických a koncepčních dokumentech. DATEL, Josef V. a kol. Možnosti optimálního zajištění jakosti pitné vody v malých vodárenských systémech. Options to provide quality of drinking water in small water supply systems. Vod. hospod. 2014, č. 8, s. 1 4, 3 obr., lit., res. angl. Popis dvou doplňujících se metodik připravovaných na pomoc malým vodárenským systémům, aby se zlepšila zabezpečenost jakosti dodávané pitné vody. FUKSA, Josef K. Řeky jako recipient odpadních vod vývoj situace za sucha. Vod. hospod. 2014, č. 8, příl. VTEI, č. 4, s. 7 10, tab., 2 obr., lit., res. angl. Vypouštění z ČOV představuje významný podíl průtoku v recipientech. Byl propočítán podíl vypouštění z 1350 komunálních ČOV s více než 100 připojenými obyvateli na ČOV v průměrném průtoku v profilech vypouštění. HANEL, Martin a kol. Aktualizace odhadu hydrologických dopadů klimatické změny na povodích ČR. Assessment of hydrological climate change impacts for the Czech Republic an update. Vod. hospod. 2014, č. 10, příl. VTEI, č. 5/2014, s. 1 4, 3 mp., 4 gr., lit., angl. res. K posouzení změn hydrologické bilance bylo vybráno 130 povodí a mezipovodí. Dvě sady scénářů změny klimatu. Výsledky s metodikou popisují postup modelování dopadů změn klimatu ve vodním hospodářství. KAŠPÁREK, Ladislav PELÁKOVÁ, Martina Analýza citlivosti změn objemu přímého odtoku a infiltrace do půdy při potenciálních změnách užívání pozemků. Sensitivy analysis: How do land use changes affect water infiltration and dirrect runoff? Vod. hospod. 2014, č. 10, příl. VTEI, č. 5/2014, s. 8 12, 13 gr., 5 tab., lit., angl. res. Výsledky výpočtů metodou CN za předpokladu změn užívání pozemků. Ukazuje se, že zmenšení přímého odtoku vlivem změny orné půdy na les začíná být od srážek velikosti 50 mm zřetelné. KRÁTKÝ, Michal Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy. Urban waste water an important source of water for irrigation. Vod. hospod. 2014, č. 10, s , lit., angl. res. Podrobný rozbor problematiky vodních děl a zařízení určených pro závlahu, tj. hlavních zavlažovacích zařízení a podrobných zavlažovacích zařízení. KUBÍK, Jiří HLAVÍNEK, Petr (eds.) Městské vody Urban Water Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí. Velké Bílovice říjen Brno, Ardec s., obr., fot., tab., lit., gr., text též slov. a angl. Vodní hospodářství v roce Stokové sítě, ČOV, koncepce, objekty a materiály. Nové technologie čištění odpadních vod a úpravy kalů, energie z odpadních vod. Hospodaření s dešťovými vodami v zemích V NEHASIL, Ondřej Hospodaření s dešťovou vodou v obcích. Obec a finance 2014, č. 4, s Nová pravidla pro správné nakládání s dešťovou vodou přinesou užitek pouze tehdy, pokud budou respektována ze strany stavebníka i ze strany města. NEHASIL, Ondřej Hospodaření s dešťovou vodou: Získávají nejen občané a obce. Moderní obec 2014, č. 9, s. 20 Problematika hospodaření s dešťovou vodou klasický i nový způsob; legislativní rámec nového způsobu odvodnění. Nový systém urbanizovaných území má zvýšit ochranu obyvatel před povodněmi. 8

9 PUNČOCHÁŘ, Pavel ŠLINGER, Josef Stav vnitrozemských vod v zemích Evropské unie. Vod. hospod. 2014, č. 11, s , 5 gr., 4 mp., lit. Členské státy předaly EU informace o řekách, jezerech a podzemních vodách národních a mezinárodních povodí. Výsledky hodnocení ekologického a chemického stavu vod a řady dalších hodnocení. STEINKE, Werner Hamburg in Zeiten des Regenwassers. Hamburk v časech dešťové vody. Garten + Landschaft 2014, č. 11, s , 1 obr. Před pěti lety započal v Hamburku projekt RISA s cílem vytvořit účinnou protipovodňovou ochranu. Výstupem dvou fází tohoto projektu bude Strukturplan ŠIMEK, Pavel Odhad stáří a míšení podzemních vod v oblasti Hřensko- -Křinice/Kirnitzsch. Souhrn výsledků projektu GRACE za roky 2012 a Vod. hospod. 2014, č. 8, příl. VTEI, č. 4, s. 1 6, 6 obr., 2 tab., lit., res. angl. Studie je výstupem projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí. Pro odhad stáří podzemních vod byla použita tzv. tritiová metoda. Odběry vzorků proběhly v letech 2012 až ŠTIKOVÁ, Karla PITHART, David (eds.) Říční krajina 10 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. Sborník příspěvků z konference Brno River landscape 10. Proceedings of conference. Praha, Koalice pro řeky s., obr., gr., tab. Sborník z konference (Brno, ). Hlavní témata konference: dynamika transportu živin ve vodních tocích a zemědělské krajině, zatopené kulturní a přírodní dědictví, ekologie vodních toků TRAMBA, David Lodě rostou, průplavy s nimi. Ekonom 2014, č. 40, s , 1 obr. Roste zájem přepravců o vodní dopravu. Došlo ke zvýšení kapacity Suezského i Panamského průplavu, roste zájem o říční dopravu v Evropě. Dojde k navýšení financování projektů z oblasti vodní dopravy z fondů EU. TRAMBA, David Průplav napříč Českem: Sen i noční můra. Ekonom 2014, č. 40, s , 1 obr., 1 mp., 1 gr. Propojení Dunaje, Odry a Labe argumenty pro a proti. Historie projektu, ekonomický přínos, náklady na financování. VOJTĚCHOVSKÁ ŠRÁMKOVÁ, Michaela WANNER, Jiří Opětovné využití odpadní vody a legislativa České republiky. Wastewater reuse and legislation in the Czech Republic. Vod. hospod. 2014, č. 10, s. 1 5, 3 obr., 3 tab., lit., angl. res. Opětovné využití vody v Evropě a v ČR. Platná legislativa ČR opětovné využití vody neumožňuje. Metody a postupy terciárního čištění. V současnosti v EU jen ČR, SR a Rumunsko neplánují opětovné využití vody. 11. REGIONÁLNÍ POLITIKA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ DILLER, Christian NISCHWITZ, Guido KREUTZ, Benedict Förderung von Regionalen Netzwerken: Messbare Effekte für die Regionalentwicklung? Podpora regionálních sítí: měřitelné dopady na regionální rozvoj. Raumforsch. und Raumordn. 2014, č. 5, s , 6 obr., 2 tab., lit., angl. a něm. res. Výsledky analýzy hodnotící vliv využití programů podpory regionálního rozvoje na hodnoty indikátorů regionálního rozvoje. Zkoumány byly programy různých rezortů v SRN v období ELTGES, Markus Europäische Raum- und Stadtentwicklung Was zeigt die Empirie? Územní rozvoj a rozvoj měst v Evropě co ukazují zkušenosti? Nachrichten ARL 2014, č. 3, s Procesy územního rozvoje EU a dopady finanční a hospodářské krize na jednotlivé členské země. Možné přístupy k dalšímu rozvoji politiky soudržnosti EU. CHROMÝ, Pavel SEMIAN, Michal KUČERA, Zdeněk Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje. Regional Awareness and Regional Identity in Czechia: Case Study of the Bohemian Paradise. Geografie 2014, č. 3, s , 2 tab., 5 obr., lit., angl. res. Metodika a výsledky případové studie Českého ráje, která se zabývala významem regionální identity v regionálním rozvoji a vlivem významných krajinných prvků na proces sebeidentifikace obyvatel s regionem. KLOKOČKA, Jiří Územní plánování v Belgii vlámský region. In: Strategie, urbanismus a architekt města. Sborník z konference AUÚP, Cheb Urban. a územní rozvoj 2014, č. 3, sam. příl. Strategie, urbanismus a architekt města, s Metody a zkušenosti v hledání nových způsobů prostorového plánování a urbanismu. Přechod od zónovacích plánů k strukturálnímu prostorovému plánování na příkladu města Kotrijk (provincie západní Flandry). KRAFT, Stanislav HALÁS, Marián VANČURA, Michal The delimitation of urban hinterlands based on transition flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic. Vymezení zázemí měst na základě dopravních toků: Případová studie regionálních center v České republice. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 1, s , 3 tab., 4 obr., lit., čes. res. Příspěvek vymezuje dopravní zázemí krajských měst ČR a vymezené dopravní regiony následně srovnává s metropolitními regiony vymezenými na základě dojížďkových vazeb. 9

10 KUNZMANN, Klaus R. Kohäsion und Raumordnung. Soudržnost a prostorové plánování. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s. 7 10, lit. Vývoj vize Evropské unie a současné prostorové výzvy. Cíle evropské politiky soudržnosti a role prostorového plánování při jejím prosazování. Budoucnost Evropy a možnosti podpory evropské integrace. NEUBERT, Lena aj. Territoriale Kohäsion. Diskussionen und Ergebnisse der Workshops des ARL-Kongresses. Územní soudržnost. Diskuse a výsledky workshopů na kongresu ARL. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s , fot. Výsledky workshopů konaných v rámci kongresu ARL v roce Předmětem jednání byly otázky územní soudržnosti EU, příklady regionální a přeshraniční spolupráce a rozvoj příhraničních regionů v SRN. NIKISCHER, Richard Správa z výskumu regionálnej identity obyvateľov Slovenska. Zpráva z výzkumu regionální identity obyvatel Slovenska. Inform. Čes. geogr. společ. 2014, č. 2, s , 1 tab., 3 obr., 2 gr., lit., angl. res. Výsledky analýzy regionálního povědomí obyvatel Slovenska. Zdrojem analýzy byla data z evropského průzkumu Eurobarometr, údaje z výběrového šetření Focusbus a rozhovory se starosty obcí na severním Slovensku. PAVLÍK, Marek a kol. Jak úspěšně řídit obec a region. Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. Praha, Grada Publishing s., obr., tab., lit., res. angl. Jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Metodika efektivního řízení obce, zkušenosti ze SRN POSTLEP, Rolf-Dieter Herausforderungen für die europäische Kohäsionspolitik. Einführende Bemerkungen zur ARL-Jahrestagung. Výzvy pro evropskou politiku soudržnosti. Úvodní poznámky k výročnímu zasedání ARL. Nachrichten ARL 2014, č. 3, s. 5 6 Možný přínos prostorového plánování k současné diskusi o budoucnosti Evropy a budoucnosti politiky soudržnosti EU. SCHMEIDLER, Karel MARŠÁLKOVÁ, Kateřina Co dělat proti sociální exkluzi v marginálních regionech. 2. část. Moderní obec 2014, č. 9, s , 1 obr. Evropský projekt COST C27 je zaměřen na výběr vhodné politiky pro zlepšení socioekonomických podmínek v marginálních oblastech a regionech pro oblast Dolního Rakouska a jižní Moravy. 12. KULTURNÍ HODNOTY MĚSTA A KRAJINY Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s. 251 Aktualizovaný překlad mezinárodní charty o zachování a restaurování památek a sídel. DÍŽKA, Přemysl Proměny Brna ve fotografii. 1 díl. 868 historických a současných fotografií z Brna. Praha, Dobrovský 2014, 452 s., fot. Srovnání sto let starých pohlednic a fotografií stejných míst brněnských čtvrtí dnes: centrum, Husovice, Černá Pole, Soběšice, Kr. Pole, Řečkovice, Medlánky, Mokrá Hora, Jehnice, Ořešín, Židenice a Juliánov /1 DÍŽKA, Přemysl Proměny Brna ve fotografii. 2 díl. 829 historických a současných fotografií Brna. Praha, Dobrovský 2014, 452 s., fot. Srovnání sto let starých pohlednic a fotografií stejných míst brněnských čtvrtí dnes: Líšeň, Bohunice, Maloměřice, Obřany, Tuřany, Brněnské Ivanovice, Holásky, Chrlice, Bystrc, Komín, Staré Brno /2 HODAŇOVÁ, Klára HOROVÁ, Věra KUČA, Karel Specifika památkového hodnocení baťovské zástavby Zlína. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 17 obr., lit. Článek prověřuje na příkladu Baťova Zlína dosavadní metodiku hodnocení a kategorizaci zástavby (a druhotných stavebních zásahů) podle památkové hodnoty staveb. KIBIC, Karel Benátská charta a péče o naše historická města. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 16 obr., lit. Článek se věnuje přestavbě okresních měst s historickým jádrem zahrnujícím i starší osídlení a zdůrazňuje princip památkové ochrany města vyžadující plné respektování jeho hodnotných staveb. KŘÍŽOVÁ, Alexandra Nové národní kulturní památky. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 6 obr. Dne vyšel návrh nařízení vlády ČR č. 106/2014 pro vyhlášení dalších 25 kulturních památek z 11 krajů za národní kulturní památky (NKP). Jejich počet tak dosáhl čísla 297. KUČA, Karel Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 11 obr., lit. Současný stav památkově chráněných území ČR, jejich další potenciál a shrnutí nejdůležitějších legislativních změn posledního desetiletí vztahujících se k tématu (např. územně analytické podklady). 10

11 KUČOVÁ, Věra Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 4 obr., lit. Citace řady významných prací k tématu historického vývoje ochrany městských a vesnických celků, včetně Benátské charty a její aplikace v České republice. LUKEŠ, Zdeněk Praha moderní III. Velký průvodce po architektuře / Pravý břeh Vltavy. Praha a Litomyšl, Paseka s., fot., mp., lit., rejstř. Průvodce po pražské architektuře zachycuje slovem a obrazem přes 240 pozoruhodných staveb v pravobřežních lokalitách. Zaměřuje se na 24 čtvrtí /3 OLŠAN, Jiří ŠNEJD, Daniel Pasport nástroj péče o památky zahradního umění. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 4 obr., 1 tab. Pasportizace památek zahradního umění je praktickou aplikací zásad vytyčených Florentskou chartou a je efektivním nástrojem pro identifikaci a podrobnou inventarizaci struktury historických zahrad a parků. OURODA, Vlastislav Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost v prostředí středoevropských historických měst. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 10 obr., lit. Stručný vývoj k trvalé udržitelnosti s ohledem na kulturní dědictví ČR od konce komunismu do současnosti v kontextu zahraničních inspirací a mezinárodních doktrinálních textů. Informace o probíhajícím výzkumu. SEDLÁK, Jaroslav Ochrana památek: Je načase uznat i architekturu druhé poloviny 20. století. Smart Cities 2014, č. 3, s , 8 obr. Problém ochrany památek z druhé poloviny 20. století. Hotel International v Brně soukromého majitele. Vlakové nádraží v Havířově v bruselském stylu vlastněné státní firmou. ŠTULC, Josef Padesát let Benátské charty. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 1 obr., lit. Benátská charta (odsouhlasena na mezinárodním kongresu v Benátkách v roce 1964) shrnuje principy konzervace a obnovy památek a sídel. 13. EKONOMIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A URBANISMU 228. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Sb. zákonů 2014, č. 96, s Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. listopadu Jak měřit brand města. Smart Cities 2014, č. 2, s , 1 obr. Metodiky posuzování pověsti města. Šestiúhelníkový model a otázky v dotazníku. Model ekonomické síly města a jeho věhlasu. DOSTÁLOVÁ, Lea Šance pro budoucnost měst. A Chance for the Future of Towns and Cities. ASB 2014, č. 4, s , 2 obr., 1 tab., 1 gr., angl. res. Nízký podíl spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP) v ČR. Inspirace ze zahraničí. Využití PPP ve Velké Británii a ČR dle odvětví. Výhody a nevýhody PPP projektů. Potenciál pro partnerství v ČR. HANUŠ, Jan Fondy EU přinesou další příležitosti pro samosprávy. Moderní obec 2014, č. 10, s , 2 obr., 1 fot. Přehled operačních programů, ze kterých mohou obce čerpat dotace na realizaci svých projektů v novém programovém období Nově se zavádí tzv. územní dimenze vyrovnávající územní disparity. HORÁČEK, Jakub Investicemi k podpoře místního podnikání. Ekonom 2014, č. 45, s , 3 obr., 3 tab. Odstartoval další ročník ankety Město pro byznys Vítěznými městy v Karlovarském kraji je Ostrov, v Královéhradeckém kraji Nová Paka a v Plzeňském kraji Horažďovice. NĚMEC, Jan Malá města před vylidněním zachrání jen pracovní místa. Ekonom 2014, č. 46, s , 3 obr., 3 tab. Malá a střední města bojují v Česku s odlivem obyvatel. Možným řešením jsou nová pracovní místa. Vítězové soutěže Město pro byznys Ústeckého, Pardubického a Libereckého kraje. 14. BYDLENÍ Charta OSN o udržitelném bydlení. Veř. správa 2014, č. 21, s. 4 Klíčovými principy charty OSN o udržitelném bydlení jsou ochrana životního prostředí, ekonomická efektivita, sociální inkluze, participace a kulturní přiměřenost. Na modernizaci bytových domů nabízí nejvýhodnější úvěr městům Program JESSICA. Moderní obec 2014, č. 10, s. 13, 1 obr. Program JESSICA poskytuje městům výhodný úvěr na rekonstrukce a modernizace bytových domů. O dotace mohou města žádat do konce roku Pomoc znevýhodněným osobám. Veř. správa 2014, č. 23, s. 13 Rozhovor se Zuzanou Jentsche Stöcklovou z Ministerstva práce a sociálních věcí o způsobech a možnostech sociálního bydlení pro znevýhodněné osoby. 11

12 Selected Data on Housing Vybrané údaje o bydlení Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj s., tab., gr., lit., text angl. Soubor dat srovnává informace o bytové politice, podpoře bydlení, domovním a bytovém fondu, výstavbě bytů, stavebnictví, cenách, nákladech na bydlení a hypotečních úvěrech Sociální bydlení má pomoci rodinám s dětmi i jednotlivcům. Veř. správa 2014, č. 23, s. 12, 1 obr. Od roku 2016 začne platit zákon o sociálním bydlení, jehož cílem je zamezit vyplácení doplatku na bydlení do nevyhovujících prostor ubytoven. Nově vymezí okruh osob, které budou mít na sociální byty nárok. BRABEC, Tomáš Uzavřené rezidenční areály jako symbol postmoderního města: příklad Prahy. Gated communities as a symbol of a postmodern city: the case of Prague. Geografie 2014, č. 3, s , 5 tab., 1 obr., lit., angl. res. Příčiny vzniku, prostorové rozmístění a sociální struktura uzavřených rezidenčních areálů v Praze, které jsou vnímány jako významný znak rozvoje postmoderní urbanizace v současné Praze. GLATTER, Jan HACKENBERG, Katharina WOLFF, Manuel Zimmer frei? Die Wiederentdeckung der Relevanz des studentischen Wohnens für lokale Wohnungsmärkte. Volné pokoje? Znovuobjevení významu studentského bydlení pro místní trhy s byty. Raumforsch. und Raumordn. 2014, č. 5, s , 3 obr., 1 tab., lit., angl. a něm. res. Rozvoj, struktura nabídky a poptávky a zvláštnosti studentského bydlení v SRN a jejich vliv na místní trhy s byty. Důsledky podmínek na trhu s byty pro studující a přístupy ke zvýšení transparentnosti trhu. GREGOROVÁ, Eva Sdílené seniorské bydlení s doprovodnou sociální službou nová možnost pro Brno. Smart Cities 2014, č. 3, s , 3 obr. Sociologický výzkum preferencí sdíleného seniorského bydlení v Brně. Možnost sdílení malometrážních bytů se společným sociálním vybavením více lidmi. Doprovodné sociální služby na objednávku. HŮLKA, Ctibor a kol. Encyklopedie vad nemovitostí. 2 díl. Zvuk a hluk/úniky tepla/požár a bezpečnost/zdravotní nezávadnost. Praha, DEK s., fot., obr. Vady a rizika vad souvisejících s nadměrným hlukem a šířením zvuku, s únikem tepla konstrukcemi nebo netěsnostmi, snižujících požární bezpečnost nemovitosti, ohrožujících zdraví obyvatelné movitosti /2 MORAVEC, Štěpán Vlastní bydlení je na vzestupu. Statistika a My 2014, č. 9, s , tab., gr. Bydlení ve svém převažuje. Kvalita vytápění bytů se zlepšuje. Velikost bytů se zvětšuje, jejich zalidněnost snižuje. RESKOVÁ, Karolína Konec satelitních měst aneb výstavba pod kontrolou. Stavitel 2014, č. 11, s , 8 obr. Zdařilá realizace projektu Loreta Homes Pyšely navazuje na centrum města. Výstavba 64 domů různých typů. Vznikl urbanistický celek pro rodinné i rekreační bydlení cca 20 minut od pražského metra. SOKAČOVÁ, Linda Inteligentní budova se sociálním bydlením. Smart Cities 2014, č. 3, s , 2 obr. Sociální bydlení v ČR. Příklady z ostatních zemí světa. Požadavky na developery. Přínosy sociálního zónování a inkluzivního bydlení. 15. PRŮMYSL, VÝROBA, SKLADY, BROWNFIELDS DVOŘÁKOVÁ, Eva Nové využití lokality Borovina. Stavitel 2014, č. 10, s , 6 obr., 1 fot. Realizace projektu nového využití průmyslového areálu na předměstí Třebíče. Vybudování městské čtvrti (základ položen v roce 1930 Tomášem Baťou) s novým sportovním centrem a občanskou vybaveností. KUNEŠOVÁ, Diana Prázdný není zbytečný. Smart Cities 2014, č. 2, s , 4 obr. Efektivní řešení dočasného využití prázdných prostor a budov na příkladu Berlína, Amsterodamu a Newcastlu (Austrálie). SEDLÁKOVÁ, Radomíra Dům jako pocta Dušanu Jurkovičovi. Stavitel 2014, č. 10, s. 45, 1 obr. Hotel Rajská zahrada v Novém městě n. Metují vznikl přestavbou tiskárny. Byla přistavěna komunikační věž, na niž navazuje restaurace, klub a welness centrum. Vyhlídková terasa je volně přístupná. SCHÄFER, Robert New York: Highline dritter Teil eröffnet. Die teuerste Promenade der USA erreicht den Hudson River. New York: třetí část Highline otevřena. Nejdražší promenáda USA dosáhla k řece Hudson. Garten + Landschaft 2014, č. 11, s. 10, 8 obr. Promenáda Highline vytvořená z nepoužívaného železničního nadjezdu se stala turistickou atrakcí. Nyní byl dokončen její třetí úsek sahající až k řece Hudson a k novému stavebnímu projektu Hudson Yards. 12

13 VINŠOVÁ, Hana Silo Tower v Olomouci. Stavitel 2014, č. 10, s , 9 obr., 1 fot. Silo z roku 1936 má výšku 17 metrů. V nástavbě o pěti podlažích se nacházejí kanceláře s výhledem na město, součástí posledního patra je terasa. Nástavba má půdorys 18,7 x 13,8 m, celková výška je 40,5 m. ZÍDEK, Svatopluk První kroky pro obnovu Pražského předměstí. Stavitel 2014, č. 11, s , 4 obr. Urbanistický komplex skladů, sušáren a balíren chmele v Žatci patří k technickým památkám chmelařství. Většina staveb i technologií zůstala zachována. Zdařilé konverze některých z nich. 16. DOPRAVA 230. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sb. zákonů 2014, č. 96, s Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. listopadu Nařízení vláda o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatňování slevy na mýtném. Sb. zákonů 2014, č. 103, s , 3 příl. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb. Sb. zákonů 2014, č. 103, s , 3 obr. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Sb. zákonů 2014, č. 106, s Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Jak vyřešit problémy s parkováním. Smart Cities 2014, č. 2, s , 6 obr. Parkovací politika v San Francisku. Ceny podle obsazenosti. Pravidlo spravedlivého stanovení cen parkovného. Navrácení parkovného zpět do místních služeb. Odstranění minimálních požadavků na parkovací plochy. Pravý smysl veřejných půjčoven kol. Smart Cities 2014, č. 2, s , 2 obr. Fungování veřejných půjčoven kol. Příklad implementace v Bratislavě a stav zavádění veřejných půjčoven kol v Brně. Cíl veřejné půjčovny kol. ADÁMEK, Jan KAPITÁN, Jan Plošné dopravní zklidnění v Praze-Karlíně výrazně zvýšilo dopravní nehodovost. Siln. obz. 2014, č. 7/8, s , 2 tab., 13 obr. Popisovaný případ je negativním a varovným příkladem toho, jak by se při snahách o dopravní zklidňování postupovat nemělo. BUDINSKÝ, Vladimír Plán výstavby kapacitných pozemných komunikácií v Slovenskej republike. Plán výstavby kapacitních pozemních komunikací ve Slovenské republice. Siln. obz. 2014, č. 9, s , 7 tab., obr. Nový program dalšího postupu přípravy a výstavby dálnic a rychlostních silnic v SR na nové programové období Jeho východiska, záměry a zdroje financování. CACH, Roman Smysl a princip cyklistických opatření na světelně řízených křižovatkách v Praze. Siln. obz. 2014, č. 7/8, s , 11 obr. Základní shrnutí smyslu a způsobu provádění cyklistických opatření na světelně řízených křižovatkách v Praze v posledních šesti letech. DAHINTER, Karel Integrované silniční mosty. Siln. obz. 2014, č. 9, s , 11 obr., lit. Vysvětlení základních pojmů integrovaných mostů (ISM) s ohledem na působení opěr a pilířů. Zkušenosti z USA, Švýcarska a dalších evropských států. Příklady starších mostů. Přehled různých typů ISM z dnešní praxe ČR a SR. GONDLACH, Kai Kostenloser ÖPNV: Utopie oder plausible Zukunft? Veřejná doprava zdarma: utopie nebo pravděpodobná budoucnost? Int. Verkehrswesen 2014, č. 3, s , 1 obr., 1 tab., lit. Text je založen na diplomové práci autora, na expertních rozhovorech se zainteresovanými subjekty veřejné dopravy a na aktuálním vývoji veřejné dopravy. Diskuse o podmínkách nutných pro veřejnou dopravu zdarma. JAFFE, Eric Seattle vyřešil parkování za malé peníze. Smart Cities 2014, č. 2, s Rozdíl mezi nákladnějším řešením parkování pomocí technologie a levnějším bez ní. Porovnání zpoplatněného pracovního dne a nezpoplatněné neděle. JOHÁNEK, Tomáš Praha představila nový model parkování, některým městským částem se nelíbí. Moderní obec 2014, č. 9, s. 30, 1 obr. V Praze začne fungovat nový systém parkování. Jednotlivé zóny budou odděleny barevně a zaplacení parkovného se bude kontrolovat elektronicky. Některé městské části však chtějí systém vlastní. 13

14 KOBI, Fritz Koexistenz im Verkehr. Das Berner Modell. Koexistence v dopravním provozu. Bernský model. Werk, Bauen + Wohnen 2014, č. 10, s , 1 obr., 1 gr., angl. res., franc. res. Při plánování dopravy se již neklade hlavní důraz jen na vozidla, ale na celé prostředí ulice, na zájmy obyvatel a obchodů. Köniz je ukázkovým příkladem uspořádání silnic po vzoru Bernu. KRAFT, Stanislav HALÁS, Marián VANČURA, Michal The delimitation of urban hinterlands based on transition flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic. Vymezení zázemí měst na základě dopravních toků: Případová studie regionálních center v České republice. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 1, s , 3 tab., 4 obr., lit., čes. res. Příspěvek vymezuje dopravní zázemí krajských měst ČR a vymezené dopravní regiony následně srovnává s metropolitními regiony vymezenými na základě dojížďkových vazeb. KUBR, Rudolf Ohlédnutí za mezinárodním seminářem XV. dopravně- -inženýrské dny. Siln. obz. 2014, č. 7/8, s , obr. V letošním roce proběhly již XV. mezinárodní dopravně-inženýrské dny, které se konaly opět v Mikulově. Tématem semináře bylo Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích. KUČERA, Jiří U dopravních staveb vázne příprava. Stavitel 2014, č. 11, s , 1 fot. Rozhovor s Martinem Mandíkem, který v různých funkcích pracuje v dopravě od roku Problémy s dálnicí D8, cena dálnic v ČR a SRN, co brzdí přípravu staveb, připravovaný zákon o liniových stavbách. KUŤÁK, Zdeněk BLABOL, Miroslav Modernizace silnic I. třídy na území Plzeňského kraje v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce. Siln. obz. 2014, č. 9, s , 7 obr. Probíhající přeshraniční spolupráce v oblasti silniční infrastruktury je klíčová v rozvoji a zkvalitňování silniční sítě na obou stranách státní hranice. Správa Plzeň připravuje projekty na silnice I/26 a I/27. LANDA, Jiří Cíle, přínosy a poznatky z projektu SENSOR. Siln. obz. 2014, č. 9, s , tab., 8 gr., 4 obr. Projekt SENSOR zahrnul 14 zemí jihovýchodní Evropy, které se pustily do detailního hodnocení bezpečnosti svých silnic se zaměřením na síť evropských silnic. NOVOTNÝ, Petr Uliční prostor může být vlídný ke všem svým uživatelům. Moderní obec 2014, č. 9, s , 3 obr. Bezpečný a plynulý městský provoz předpokládá zklidňování dopravy. Mezi nejčastěji používané zklidňující prvky patří zúžení jízdních pruhů, ochranné dělicí ostrůvky, okružní křižovatky aj. RICHTER, Aleš GOTHARD, Aleš Silniční síť Islandu. Siln. obz. 2014, č. 9, s , tab., 2 obr. Základní informace o Islandu včetně hlavních statistik a ekonomických ukazatelů, porovnání s ČR. Charakteristika jednotlivých druhů dopravy zajišťujících obslužnost ostrova. Popis projektu tunelu Nordfjördur. RYŠAVÝ, Ivan Přestupní terminál v Novém Bydžově získal dvě prestižní ocenění. Moderní obec 2014, č. 10, s. 43, 2 obr. Projekt přestupního terminálu v Novém Bydžově komplexně řešil i jeho okolí navazující komunikace, chodníky, parkovací stání, odpočinkové plochy i veřejnou zeleň. Projekt získal dvě prestižní ocenění. SCHNIEDERS, Ralf Reform des französischen Eisenbahnwesens Reforma francouzské železnice Int. Verkehrswesen 2014, č. 3, s , 1 obr., 1 gr., lit. Nově schválená reforma má napravit deficity v reformě z roku 1997 a přijít s řešeními pro přetrvávající problémy či otevřít železniční trh. SCHOLTEN, Anja ROTHSTEIN, Benno Nutzung der Binnenschifffahrt auf Rhein und Elbe. Využití vnitrozemské lodní dopravy na Rýnu a Labi. Int. Verkehrswesen 2014, č. 3, s , 2 obr., 4 gr., lit. Srovnání dopravních společností na Rýnu a Labi, jejich provozu a zranitelnosti v souvislosti se změnami klimatu. Pro průzkum bylo osloveno více než 250 společností. SCHÖNHARTING, Jörg WOLTER, Stefan Visionen einer Mobilität für die Stadt der Zukunft. Vize mobility pro město budoucnosti. Int. Verkehrswesen 2014, č. 3, s , 3 obr., 2 gr., lit. Představení sedmi různých strategií pro budoucí vývoj městské mobility s cílem zlepšit ovzduší, snížit hluk, zvýšit bezpečnost a podpořit systémy cyklistické dopravy. SCHWOLGIN, Armin F. Neuere Entwicklungen im Schienengüterverkehr Brasiliens. Nový vývoj v železniční nákladní dopravě Brazílie. Int. Verkehrswesen 2014, č. 3, s , 1 obr., 2 tab., 1 gr., lit. Výstavba železnice v Brazílii zaostává za celkovým rozvojem země. Velká část projektů buď není zrealizována, nebo má velké zpoždění. Zpráva o aktuálním stavu. SKALICKÁ, Petra Mobilita obyvatel v letních měsících. Siln. obz. 2014, č. 7/8, s , 6 obr., lit. Lidé v letních měsících hledají jiné možnosti přepravy po městě než přeplněné dopravní prostředky. Zahrnuty jsou i změny zákona o provozu na pozemních komunikacích. 14

15 SLÁMA, David Financování veřejné dopravy ze státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů. Obec a finance 2014, č. 4, s , 6 obr., 1 tab. Toky finančních prostředků v rámci municipalit i státního rozpočtu. Vývoj dotací, městská hromadná doprava, dopravní výdaje ve městech, problémy financování. SPERAT, Zbyněk Městské dopravní plánování termín zůstává, ale jeho význam se mění. Smart Cities 2014, č. 2, s. 6 7, 1 tab. Tradiční přístup dopravního plánování versus moderní udržitelné dopravní plánování. Plány udržitelné městské mobility (SUMP). Přechod k udržitelnému plánování na příkladu švédského Örebro. TEJKL, Petr Nebojte se lokálek aneb Přednosti autobusu mohou být jen zdánlivé. 25. část. Moderní obec 2014, č. 10, s. 36, 1 obr. Cestování regionálním vlakem může být i rychlejší než při využití linkového autobusu. Pro cestující je rozhodující, jak dlouho trvá cesta celkem a jaký je komfort cestování. TEJKL, Petr Nebojte se lokálek aneb Tradované omyly, na něž všichni doplácíme. 24. část. Moderní obec 2014, č. 9, s. 35, 1 obr. Silniční dopravní mód je dnes na pokraji svých možností. To je příležitost pro energeticky efektivnější a ekologicky přátelštější železniční lokální tratě. VÉBR, Ludvík ČSN Projektování polních cest revize Siln. obz. 2014, č. 7/8, s , 3 obr., 4 tab. K revizi ČSN bylo přistoupeno i na základě požadavku státní správy na zjednodušení této normy a zejména zmírnění náročnosti jejich požadavků. WILDE, Mathias Ach, da fahr ich ganz spontan. Mobilität im Alltag älterer Menschen auf dem Land. Ach, tam jezdím zcela spontánně. Mobilita v každodenním životě starších lidí na venkově. Raumforsch. und Raumordn. 2014, č. 5, s , 6 obr., 2 tab., lit., angl. a něm. res. Hlavním podnětem pro mobilitu seniorů na venkově v SRN jsou sociální kontakty, menší význam má např. nakupování, návštěva lékaře apod. Doporučení pro plánovací praxi zohledňují tyto poznatky. YDE, Marie Bruun MÜLLER, Maximilian Mobilität als Erlebnis. Kopenhagens Konzepte für den Langsamverkehr. Mobilita jako zážitek. Koncepce Kodaně pro pomalý provoz. Werk, Bauen + Wohnen 2014, č. 10, s , 8 obr., angl. res., franc. res. V dánské Kodani má pomalý provoz přednost. Vedle vychvalovaných cyklodálnic přispívají ke zvyšování kvality života integrální koncepce dopravy. Četné ukázky cykloprojektů města. ZDAŘILOVÁ, Renata Nad bezbariérovým užíváním staveb dopravní infrastruktury. Moderní obec 2014, č. 9, s. 41, 1 obr. Pro zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti je nezbytná bezbariérová přístupnost prostranství a staveb. Použité bezbariérové úpravy a prvky by měly tvořit jeden funkční celek. 17. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ENERGETIKA FELCMAN, Jindřich Možnosti rozumné regulace výstavby větrných elektráren. Options of reasonable control of the construction of wind power stations. Urban. a územní rozvoj 2014, č. 4, s. 7 14, 4 obr., lit., angl. res. Analýza regulace výstavby větrných elektráren (VTE). Statistické shrnutí VTE v ČR a Evropě. Dopad výstavby VTE na krajinný ráz. Posouzení záměrů v procesu EIA a územně plánovací procesy na úrovni obcí. FRANTÁL, Bohumil NOVÁKOVÁ, Eva A curse of coal? Exploring unintended regional consequences of coal energy in the Czech Republic. Prokletí uhlí? Zkoumání nezamýšlených regionálních důsledků uhelné energie v České republice. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s , 4 tab., 3 obr., lit., čes. res. Zkoumání vztahů mezi prostorově nerovnoměrným rozšířením uhelných elektráren a environmentálními a socioekonomickými kvalitami a vývojovými trendy dotčených území. HOFIERKA, Jaroslav KAŇUK, Ján GALLAY, Michal The spatial distribution of photovoltaic power plants in relation to solar resource potential: The case of the Czech Republic and Slovakia. Prostorové rozložení fotovoltaických elektráren ve vztahu k potenciálu solárního zdroje: případové studie České a Slovenské republiky. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s , 4 obr., 2 tab., lit., čes. res. Umístění fotovoltaických elektráren v ČR a SR se obvykle neřídí možnostmi zjištěného potenciálu solárního zdroje a nová zařízení jsou většinou budována v zastavěných územích. CHODKOWSKA-MISZCZUK, Justyna Small-scale renewable energy systems in the development of distributed generation in Poland. Malo-měřítkové systémy obnovitelné energie v rozvoji rozptýlené výroby v Polsku. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s , 4 obr., lit., čes. res. Malo-měřítkovou produkci obnovitelné energie tvoří v Polsku hlavně malé vodní elektrárny v oblastech s tradicí využívání vody a využití bioplynu a sluneční energie v urbanizovaných oblastech jižního Polska. 15

16 KRÁTKÝ, Michal Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy. Urban waste water an important source of water for irrigation. Vod. hospod. 2014, č. 10, s , lit., angl. res. Podrobný rozbor problematiky vodních děl a zařízení určených pro závlahu, tj. hlavních zavlažovacích zařízení a podrobných zavlažovacích zařízení. LUPP, Gerd aj. Perceptions of energy crop production by lay people and farmers using the ecosystem services approach. Výzkum vnímání produkce energetických plodin laickou veřejností a zemědělci s využitím přístupu ekosystémových služeb. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s , 5 obr., 3 tab., lit., čes. res. Vnímání produkce energetických plodin v okrese Görlitz v Německu. Farmáři preferují konvenční energetické plodiny. Laická veřejnost nepovažuje produkci biomasy za důležitou ekosystémovou službu. SEIWALD, Markus The (up)scaling of renewable energy technologies: experiences from the Austrian biomass district heating niche. (Up)scaling technologií obnovitelné energie: zkušenosti z rozvoje dálkového vytápění biomasou v Rakousku. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s , 4 tab., 4 obr., lit., čes. res. Analýza historického vývoje trhu dálkového vytápění biomasou v Rakousku byly definovány čtyři dominantní vzorce, které ovlivňují dynamiku šíření této technologie v Rakousku. WARREN, Charles R. Scales of disconnection: Mismatches shaping the geographies of emerging energy landscapes. Měřítka diskonekce: nesoulady ovlivňující geografie rozvíjejících se energetických krajin. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s. 7 14, lit., čes. res. Negativní postoj zemědělců v jihozápadním Skotsku k přeměně zemědělské půdy pro pěstování rychle rostoucích dřevin, příčiny tohoto postoje a jeho vliv na charakter budoucích energetických krajin. 18. OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY Lichtdurchfluteter Tripod. Forschungsinstitut, Delft/NL. Světlem zaplavená třínožka. Výzkumný ústav, Delft/Nizozemí. DBZ 2014, č. 10, s. 82, 6 obr. V Delftu vzniklo poblíž kampusu technické univerzity nové centrum pro výzkum a inovace Technopolis. Neobvyklá novostavba tvaru oblé trojnožky má vnitřní atrium pro větší využití denního světla. ELIÁŠ, Pavol Cintoríny vo vidieckej krajine. Hřbitovy ve venkovské krajině. Veronica 2014, č. 3, s , 2 obr. Hřbitovům na venkově byla doposud věnována malá pozornost z ekologického a krajino-ekologického hlediska. Modernizace po vzoru městských hřbitovů ohrožuje tradiční pietní venkovská místa a jejich hodnoty. HNÍKOVÁ, Eva Česko obsazují kampusy za miliardy. Ekonom 2014, č. 40, s , 2 obr. Příliv peněz z evropských fondů českým univerzitám výrazně pomohl. Investice mají vliv i na růst vědeckého výkonu. Způsoby financování kampusů v ČR. HNÍKOVÁ, Eva Vídeňský kampus láká i turisty. Ekonom 2014, č. 40, s , 1 obr. Kampus Ekonomické univerzity ve Vídni tvoří šest budov kolem náměstíčka. Každou z budov areálu navrhl jiný architekt. Magnetem pro turisty je knihovna se studovnami a aulou od britské architektky Zahy Hadid. JOANELLY, Tibor Geschmeidige Schwere. Das Elefantenhaus im Zoo Zürich von Markus Schietsch Architekten und Walt+Galmarini Ingenieure. Vláčná tíha. Sloní dům v Zoo Curych od architektů Markuse Schietscha a Walt+Galmarini Ingenieure. Werk, Bauen + Wohnen 2014, č. 11, s , 8 obr., angl. res., franc. res. Nový sloní pavilon v curyšské Zoo tvoří originální dřevěná konstrukce s krunýřovitým zastřešením, které zároveň propouští denní světlo četnými okenními otvory různých tvarů. KOTALOVÁ, Kateřina Katedrála z papíru pro obnovu města. Christchurch, Nový Zéland. Cathedral Made od Paper for a Town Renovation. ASB 2014, č. 4, s , 9 obr., 1 půd., 1 sit., 2 pl., 4 řezy, angl. res. Při zemětřeseních v Cristchurchu přišlo město také o katedrálu. Japonský architekt Šigeru Ban pomohl postavením přechodné katedrály městu. Její konstrukci tvoří lepenkové trubky. KOUT, Jiří Modulární stavby jako budoucnost pro města a obce? Moderní obec 2014, č. 10, příl. Školy rychle, levně a kvalitně, s , 2 obr. V posledních letech se v Česku zvýšil zájem o modulární výstavbu. Ukázky staveb mateřských školek postavené z nízkoenergetických modulů. LOHAUS, Irene Bauen für alle. Leitfaden Barrierefreies Bauen für öffentliche Bauten. Stavět pro všechny. Příručka Bezbariérové stavění pro veřejné stavby. Garten + Landschaft 2014, č. 11, s. 4 5, 1 obr. Technická univerzita v Drážďanech vytvořila v rámci iniciativy Zukunft Bau Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody, výstavbu a jadernou bezpečnost příručku pro bezbariérové stavění. SZABO, Miloš Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy V. 1. díl. Praha, Libri s., fot., rejstř. Popis pátého sektoru Olšanských hřbitovů přináší vedle fotografické dokumentace jak osobní údaje, tak i medailonky zde pohřbených osobností /4/1 16

17 VAČKÁŘOVÁ, Romana Využití projektu Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu Cz-At v územním plánování. Use of the project Spatial Analysis of the Accesibility of Territory by Means of the CZ-AT Raster Model in physical planning. Urban. a územní rozvoj 2014, č. 4, s , 6 obr., 1 tab., angl. res. Způsob vyhodnocování dostupnosti služeb v území a vyhodnocování potenciálů v území na základě rastrového modelu. Využitelné při tvorbě územně analytických podkladů. Výstupem projektu je Atlas lokalit. VINŠOVÁ, Hana Silo Tower v Olomouci. Stavitel 2014, č. 10, s , 9 obr., 1 fot. Silo z roku 1936 má výšku 17 metrů. V nástavbě o pěti podlažích se nacházejí kanceláře s výhledem na město, součástí posledního patra je terasa. Nástavba má půdorys 18,7 x 13,8 m, celková výška je 40,5 m. VÍTKOVÁ, Eva Pasivní dům pro seniory spojení architektury a ekologie. Obec a finance 2014, č. 4, s. 71, 2 obr. Největší pasivní stavba v ČR bytový dům pro seniory vyrostl v Modřicích u Brna. Jedinečná technická řešení, kvalita vnitřního prostředí a šetrný přístup k životnímu prostředí získal stavbě několik ocenění. 19. CESTOVNÍ RUCH, REKREACE A VOLNÝ ČAS DUMBROVSKÁ, Veronika FIALOVÁ, Dana Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest. Turistická intenzita v hlavních městech ve střední Evropě: Srovnávací analýza turismu v Praze, Vídni a Budapešti. Czech J. Tourism 2014, č. 1, s. 5 26, 3 tab., 6 gr., 6 mp., lit. Růst urbánního turismu v posledním desetiletí a jeho trendy. Porovnání urbánního turismu v Praze, Vídni a Budapešti v letech Definice urbánního turismu. GÓMEZ, Helmuth Yesid Arias ANTOŠOVÁ, Gabriela Tourist s perceptions in the Liberec region. Vjemy návštěvníka libereckého regionu. Czech J. Tourism 2014, č. 1, s , 9 gr., 1 tab., lit. Článek zkoumá rysy kulturního venkovského turismu v libereckém regionu na základě analýzy dotazníkového šetření 500 návštěvníků ve vybraných destinacích. KONEČNÝ, Ondřej Geographical perspectives on agritourism in the Czech Republic. Agroturismus v České republice: geografická perspektiva. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 1, s , 5 obr., lit., čes. res. Analýza vybraných charakteristik agroturistického prostoru v České republice, vycházející z databáze farem s aktivitami v cestovním ruchu na úrovni obcí. KOUŘILOVÁ, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Lucie Social Tourism Support in the Czech Republic. Podpora sociálního turismu v České republice. Czech J. Tourism 2014, č. 1, s , lit. Sociální turismus se zaměřuje na handicapované osoby. Podporuje jej Národní program podpory cestovního ruchu. Principy a funkce sociálního turismu. Kategorie a příklady sociálního turismu vybraných zemí EU. MIKULA, Roman Cestovní ruch v EU 28. Statistika a My 2014, č. 9, s , 2 gr. Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích EU se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 0,5 %. 15 zemí zaznamenalo zvýšení, 10 států (mezi nimi i ČR) naopak hlásilo pokles. PIKARTOVÁ, Táňa Místní samosprávy a turismus: Stále častěji drží při sobě. Moderní obec 2014, č. 9, s , 1 obr. K podpoře cestovního ruchu přispívá spolupráce municipalit se soukromými subjekty. Příklady z horských středisek; projekty pobytových balíčků. PLCH, Roman PLCH, Milan Kam za vojenskými památkami. Brno, CPress s., obr., mp. Průvodce představuje opevněná hradiště, hrady, tvrze, opevnění měst, pevnosti, osobnosti, československá opevnění. Vojenská minulost (1. a 2. světová válka, rok 1968) i současnost. Doplněno mapou POLENA, Lukáš Navrhování optimálních cyklistických tras. Veř. správa 2014, č. 21, s , 1 obr., 1 sch., 2 tab. Základní kritéria a principy navrhování optimálních cyklistických tras. Ukázkový model z oblasti Třeboňska. 20. ZELEŇ. OCHRANA A TVORBA KRAJINY 218. Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu. Sb. zákonů 2014, č. 93, s , příl. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Sb. zákonů 2014, č. 94, s Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Sb. zákonů 2014, č. 104, s , 2 příl. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Sb. zákonů 2014, č. 104, s , 3 příl. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince

18 245. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů. Sb. zákonů 2014, č. 104, s Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území. Sb. zákonů 2014, č. 104, s Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince Chráněná krajinná oblast České středohoří. Veronica 2014, č. 3, sam. příl., 7 s., 10 fot., 2 mp. Charakteristika chráněné krajinné oblasti České středohoří s popisem turistických tras a přírodními zajímavostmi. Chráněná krajinná oblast Lužické hory. Veronica 2014, č. 2, sam. příl., 7 s., 9 fot., 2 mp. Charakteristika chráněné krajinné oblasti Lužické hory s popisem turistických tras s přírodními zajímavostmi. Interactive workshop. Case study. 2012, Interaktivní workshop. Případová studie. 2012, (Brno, Mendelova univerzita 2013?). 35 s., obr. Případové studie čtyř lokalit ČR a jedné na Slovensku jsou výsledkem interaktivního workshopu a následné práce studentů Mendelovy univerzity a Univerzity Palackého ELIÁŠ, Pavol Cintoríny vo vidieckej krajine. Hřbitovy ve venkovské krajině. Veronica 2014, č. 3, s , 2 obr. Hřbitovům na venkově byla doposud věnována malá pozornost z ekologického a krajino-ekologického hlediska. Modernizace po vzoru městských hřbitovů ohrožuje tradiční pietní venkovská místa a jejich hodnoty. GÖRNER, Tomáš Přístup státní ochrany přírody k omezení a likvidaci invazních druhů. Veronica 2014, č. 2, s. 29 V současné době není v ČR problematika invazních druhů komplexně zahrnuta v žádné platné právní normě. Oporu při regulaci a kontrole zajišťuje zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. HÁTLE, Miroslav CHKO Třeboňsko. 35 let velkoplošné ochrany unikátní krajiny. Ochr. přír. 2014, č. 4, s. 2 9, 12 obr. Třeboňsko je světově uznávaným příkladem krajiny výrazně přetvořené lidskou činností, která však po těch zásazích dosáhla určité druhotné rovnováhy a je dosud považována za harmonickou krajinu. HOEKSTRA, Jandrik KERSTEN, Inge Küstenschutz ist Landschaftsentwicklung. Ochrana pobřeží je rozvojem krajiny. Garten + Landschaft 2014, č. 11, s , 10 obr. Nizozemí představilo v r novou Národní strategii pro pobřežní oblasti, jež má čelit výzvám spojeným se stoupající mořskou hladinou. Pro řešení komplexních otázek byl zřízen Ateliér pro kvalitu pobřeží. HÖNIGOVÁ, Iva CHOBOT, Karel Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochr. přír. 2014, č. 4, s , 7 obr. Vrstva mapování biotopů poskytuje informace o výskytu a kvalitě všech přírodních a přírodě blízkých biotopů na celém území ČR. Je pořizována terénním mapováním. JELÍNKOVÁ, Jitka Řízení o povolení kácení dřevin a další chráněné zájmy. Ochr. přír. 2014, č. 5, s Postup v řízení o žádosti o povolení kácení při souběhu s jinými režimy podle ZOPK je popsán v metodickém pokynu odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci 8 a 9 ZOPK. JUNGOVÁ, Ivana Strakonická louka po celé Evropě. Trendy v městské zeleni. Veř. správa 2014, č. 23, s , 5 obr. Ukázky netradičního způsobu úpravy zeleně veřejných prostranství ve Strakonicích. Město spolupracuje se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a dbá i na ekologickou osvětu. KUČERA, Petr (ed.) Úmluva o krajině. Landscape inconvenience. Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno, Mendelova univerzita s., obr., lit., text též angl. Publikace vysvětluje obsah a cíle Evropské úmluvy o krajině, shrnuje výsledky implementace od ratifikace Úmluvy Českou republikou v období KUČOVÁ, Věra Geoparky a kulturní dědictví. Zpr. památ. péče 2014, č. 3, s , 1 obr., lit. V ČR se v posledních letech rozšiřuje síť tzv. geoparků. V roce 2015 dokonce oslaví již 10. výročí svého přijetí do Sítě světových geoparků pod záštitou UNESCO první český geopark Český ráj. KULHAVÝ, Zbyněk Rizika zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků. Risk of afforestation of formely drained agricultural lands. Vod. hospod. 2014, č. 11, s. 5 9, 3 tab., 2 gr., 2 mp., 6 obr., lit. angl. res. Změny v užívání odvodněných pozemků a rizika, které s nimi souvisí. Popis příkladů nesprávných zásahů do staveb zemědělského odvodnění a důsledky jejich nedostatečné údržby. 18

19 KYSELKA, Igor V Lednici o krajině a lidech v ní. Urban. a územní rozvoj 2014, č. 4, s , 2 obr. Mezinárodní seminář v Lednici k projektu Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Krajinné plánování a management území, vzdělávání v krajinném plánování, participace. LUPP, Gerd aj. Perceptions of energy crop production by lay people and farmers using the ecosystem services approach. Výzkum vnímání produkce energetických plodin laickou veřejností a zemědělci s využitím přístupu ekosystémových služeb. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s , 5 obr., 3 tab., lit., čes. res. Vnímání produkce energetických plodin v okrese Görlitz v Německu. Farmáři preferují konvenční energetické plodiny. Laická veřejnost nepovažuje produkci biomasy za důležitou ekosystémovou službu. MAZANCOVÁ, Eva Zeleň ve městech. Veř. správa 2014, č. 23, s , 1 obr. Novinky v právní úpravě kácení dřevin rostoucích mimo les. Aktuální novelizace. Péče o dřeviny v průjezdních úsecích. PAVLORKOVÁ, Eva BARTOŠOVÁ, Eliška Neudržované pozemky a louky. Veronica 2014, č. 2, s V případě, kdy se vlastník o svůj pozemek nestará, je možné se bránit na základě zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a také podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. SEMOTANOVÁ, Eva Historická krajina Česka a co po ní zůstalo. Praha, Academia s., obr. V krajině při pozorném pohledu odhalujeme stopy minulosti vypovídající o své době. Po celé věky byla krajina tichým svědkem hospodářských změn, rozvoje osídlení, mocenských zájmů i válečných konfliktů SKOŘEPA, Hynek Přírodní park Jeřáb. Veronica 2014, č. 2, s , 2 obr. Přírodní par Jeřáb vyhlášený v roce 1992 v části Jeřábské vrchoviny, popis jeho přírodních zajímavostí a využití území. STEINER, Henriette Der Regen kann kommen. Déšť může přijít. Garten + Landschaft 2014, č. 11, s , 12 obr. V souvislosti s četnými záplavami Kodaně a okolí vzniklo několik nových protipovodňových projektů. Příkladem spojení protipovodňové ochrany s veřejným prostranstvím je Skatepark v Roskilde v předměstí Kodaně. STORCH, Pavel Nový národní park Schwarzwald. Ochr. přír. 2014, č. 4, s , 4 obr. V lednu byl v Bádensku-Würtembersku vyhlášen již 15. národní park v Německu. Jedná se o zemi s vysokým podílem obecních a soukromých lesů. Jen 3 % území jsou tvořena bezlesím, zejména pastvinami. SVOBODOVÁ, Ilona VĚŽNÍK, Antonín KRÁL, Michael Viticulture in the Czech Republic: Some spatio-temporal trends. Vinohradnictví v České republice: prostorově-časové trendy. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 1, s. 2 14, 5 tab., 6 obr., lit., čes. res. Současná situace ve vinohradnictví v ČR změny počtu a struktury pěstitelů, zvýšení poptávky po kvalitních domácích vínech atd. Dynamický rozvoj alternativních způsobů hospodaření ve vinicích v ČR. ŠÍMA, Jan Přístup k invazním druhům v rámci EU. Veronica 2014, č. 2, s , obr. Plán strategie EU pro invazní druhy. Základní rámce přístupu k invazním druhům. Aktuální návrh nařízení Evropského parlamentu. ŠTĚRBA, Pavel Databáze památných stromů. Ochr. přír. 2014, č. 5, s , 2 obr. Památné stromy jsou vedeny v ústředním seznamu ochrany přírody. Od roku 2010 jsou povinné údaje součástí databáze památných stromů proběhla revize dat a dokumentace památných stromů. ŠTIKOVÁ, Karla PITHART, David (eds.) Říční krajina 10 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. Sborník příspěvků z konference Brno River landscape 10. Proceedings of conference. Praha, Koalice pro řeky s., obr., gr., tab. Sborník z konference (Brno, ). Hlavní témata konference: dynamika transportu živin ve vodních tocích a zemědělské krajině, zatopené kulturní a přírodní dědictví, ekologie vodních toků URBAN, Peter Efektívna druhová ochrana živočíchov. Efektivní druhová ochrana živočichů. Enviromagazín 2014, č. 1, s. 6 9, 8 obr. Úlohou ochrany přírody je ochrana biologické rozmanitosti na všech čtyřech úrovních (druhové, genetické, ekosystémové a kulturní). Je důležitou podmínkou pro udržení kvality života i existenci civilizace. UTINEK, Dušan Střední a nízký les proč a jak? I. část. Ochr. přír. 2014, č. 4, s , 3 obr. Nízké a střední lesy jsou charakterizovány především vegetativní obnovou. Hovoří se o jejich obnově. Důvodem je prosvětlený charakter těchto porostů a na něj vázaná skupina rostlin a živočichů. UTINEK, Dušan Střední a nízký les proč a jak? II. část. Ochr. přír. 2014, č. 5, s , 2 obr. Důvody renesance hospodaření ve tvaru nízkého a středního lesa. Legislativní překážky při obnově tradičního způsobu hospodaření. Co musíme připravit a uvážit při obnově hospodaření nízkého a středního lesa. 19

20 WARREN, Charles R. Scales of disconnection: Mismatches shaping the geographies of emerging energy landscapes. Měřítka diskonekce: nesoulady ovlivňující geografie rozvíjejících se energetických krajin. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s. 7 14, lit., čes. res. Negativní postoj zemědělců v jihozápadním Skotsku k přeměně zemědělské půdy pro pěstování rychle rostoucích dřevin, příčiny tohoto postoje a jeho vliv na charakter budoucích energetických krajin. 21. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE, HYGIENA MĚSTA 229. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sb. zákonů 2014, č. 96, s Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6. Starosta Kodaně. Smart Cities 2014, č. 3, s. 12 Rozhovor se starostou Kodaně Frankem Jensenem o vizi města, které nevytváří emise CO 2, a uskutečnit ji do roku BUJNOVSKÝ, Radoslav Ekosystémové služby vnútrozemských vod ích význam a hodnotenie. Ekosystémové služby vnitrozemských vod jejich význam a hodnocení. Enviromagazín 2014, č. 3, s , tab., 2 obr. Mapování a hodnocení ekosystémů se považuje za základní východisko pro zachování a posílení ekosystémů a jejich služeb a to hlavně využitím získaných informací ve strategických a koncepčních dokumentech. CHODKOWSKA-MISZCZUK, Justyna Small-scale renewable energy systems in the development of distributed generation in Poland. Malo-měřítkové systémy obnovitelné energie v rozvoji rozptýlené výroby v Polsku. Mor. Geogr. Reports 2014, č. 2, s , 4 obr., lit., čes. res. Malo-měřítkovou produkci obnovitelné energie tvoří v Polsku hlavně malé vodní elektrárny v oblastech s tradicí využívání vody a využití bioplynu a sluneční energie v urbanizovaných oblastech jižního Polska. JAROLÍMEK, Jan Hluk jako spojující článek mezi lékaři a geografy. Noise as a link between medical doctors and geographers. Inform. Čes. geogr. společ. 2014, č. 2, s , 1 tab., 2 obr., lit., angl. res. Na příkladu mapování hlukové zátěže v ČR jsou popsány některé geografické a socioekonomické aspekty tvorby strategických hlukových map a možnosti využití těchto map a na ně navazujících akčních plánů. LIMROVÁ, Anna Operační program Životní prostředí na přelomu dvou programových období. Ochr. přír. 2014, č. 5, s , 3 obr., 3 gr. Operační program v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury, kvality ovzduší, nakládání s odpady aj. Díky pravidlu n+2 je možné realizovat projekty až do konce roku VOJTĚCHOVSKÁ ŠRÁMKOVÁ, Michaela WANNER, Jiří Opětovné využití odpadní vody a legislativa České republiky. Wastewater reuse and legislation in the Czech Republic. Vod. hospod. 2014, č. 10, s. 1 5, 3 obr., 3 tab., lit., angl. res. Opětovné využití vody v Evropě a v ČR. Platná legislativa ČR opětovné využití vody neumožňuje. Metody a postupy terciárního čištění. V současnosti v EU jen ČR, SR a Rumunsko neplánují opětovné využití vody. 22. VÝPOČETNÍ TECHNIKA V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ, INFORMAČNÍ SYSTÉMY HÖNIGOVÁ, Iva CHOBOT, Karel Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochr. přír. 2014, č. 4, s , 7 obr. Vrstva mapování biotopů poskytuje informace o výskytu a kvalitě všech přírodních a přírodě blízkých biotopů na celém území ČR. Je pořizována terénním mapováním. 23. RŮZNÉ BÁRTOVÁ, Hana 20 let Ústavu územního rozvoje Brno. Staveb. právo Bulletin 2014, č. 3, s Dvacáté výročí založení a podmínky pro plnění základních úkolů. Knihovna ÚÚR, vydávání časopisu a dalších publikací a internetových aplikací dostupných na CACH, Tomáš Malý slovník cyklistických opatření. Smart Cities 2014, č. 2, s , 22 obr. Sdílení dopravního prostoru řidiči a cyklisty. Způsoby a možnosti vymezení cyklistických jízdních pruhů ve vozovce a vysvětlení piktogramů a značek. SIWEK, Tadeusz JANČÁK, Vít (eds.) 120 let České geografické společnosti. Praha, Česká geografická společnost s., obr. Stručný nástin dějin a současný stav ČGS. Výsledky českých geografů publikované v časopise Geografie. Informace ČGS a Geografické rozhledy. Ediční řada Geographica a atlasová tvorba v současné české geografii

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 5 2013 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Anketa o vzdělávání v architektuře. Survey on Education in Architecture. ERA 2013, č. 3, s. 61, angl.

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2014 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Storočie priestorového plánovania v Európe. Století prostorového plánování v Evropě. Projekt 2013,

Více

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 6 2006 1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu ESPON project 2.3.1. Application and effects of the ESDP in the Member States. Projekt ESPON 2.3.1. Aplikace a vlivy

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 4 2008 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A URBANISMU ADÁMKOVÁ, Alena Odzvoní satelitům na polích? Will the Death Knell Toll for Satellite Towns in the Fields? ASB 2008,

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Eva JADERNÁ Životní prostředí

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X EKOLOGICKÁ VESNICE

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X EKOLOGICKÁ VESNICE VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X Hana Urbášková EKOLOGICKÁ VESNICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ateliér

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více